PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT"

Transkript

1 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1

2 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce Účelem průvodce je poskytnout účastníkům e-learningového vzdělávacího programu nejen základní informace o projektu, v rámci kterého byl tento vzdělávací program vytvořen, o autorech a poskytovateli vzdělávacího programu, o jeho obsahovém zaměření, formální podobě, cílech a konečných cílových skupinách, ale i celou řadu podrobných informací o vlastním studiu a jednotlivých modulech. Součástí informační brožury je i technický postup výběru jednoho či více modulů a tím vytvoření si kurzu, postup vlastního přihlášení se ke studiu, vstupu do studovaného kurzu a dalších kroků vedoucích až k úspěšnému ukončení studia. Použití průvodce Průvodce je určen pro všechny zájemce z řad konečných cílových skupin, kteří mají zájem o efektivní, e-learningový způsob vzdělávání, přispívající ke zvýšení jejich způsobilostí, odpovídající jejich potřebám, zájmům a identifikovaným nedostatkům. Předpokladem zapojení cílové skupiny do vzdělávacího programu a tedy i použití této informační brožury je alespoň středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Struktura průvodce Průvodce studiem celoživotního vzdělávání v oboru Management Autoři: Petra Horváthová Andrea Čopíková Marie Mikušová Korekce: Jiří Bláha Viktorie Janečková Průvodce je strukturován do sedmi kapitol. První, úvodní kapitola se zabývá účelem, obsahem, použitím a strukturou průvodce. Druhá kapitola se věnuje základním informacím o autorech a poskytovateli vzdělávacího programu, o projektu, v rámci něhož byl vzdělávací program vytvořen, o partnerovi projektu a o formě vzdělávání. Třetí kapitola identifikuje vlastní vzdělávací program, jeho cíle, konečné cílové skupiny a přínos e-learningového typu vzdělávání pro tyto cílové skupiny a popisuje podobu vzdělávacího programu. Čtvrtá kapitola obsahuje jak informace o obsahu, možnostech, podmínkách, požadavcích, organizaci studia a struktuře standardní i e-learningové formy studia, tak i informace o poskytovaných studijních materiálech, podmínkách ukončení kurzu a ceně studia. Pátá kapitola je věnována již jednotlivým modulům, jejich obsahu a struktuře a také technickému postupu celého procesu studia. Šestá, předposlední kapitola obsahuje popis nejdůležitějších a nejčastěji používaných pojmů této oblasti. V sedmé, poslední kapitole jsou shrnuty veškeré zdroje, kde je možno získat nejen informace uvedené v tomto průvodci, ale celou řadu dalších, podrobnějších informací. Vydal: VŠB Technická univerzita Ostrava ISBN PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1

3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE Projekt E-learningový vzdělávací program byl vytvořen na základě splnění jednoho ze tří cílů projektu Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management (registrační číslo CZ / /0421), spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (Operační program Řízení lidských zdrojů). Realizace projektu začala , předpokládané datum ukončení je Projekt spočívá ve zkvalitnění současného stavu celoživotního vzdělávání na Ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava a vytvoření nové koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management, která rozšíří nabídku již existujících vzdělávacích produktů. Projekt má podnítit a napomoci realizovat zájem konečných cílových skupin o efektivní způsob dalšího vzdělávání na vysokých školách. Vytvoření, propracování, ověření a zavedení e-learningového vzdělávacího programu předcházelo úspěšné splnění ostatních dvou cílů projektu, a to provedení analýzy vzdělávacích potřeb u konečných cílových skupin a vytvoření koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management pro Ekonomickou fakultu VŠB - Technické univerzity Ostrava. Autor a poskytovatel vzdělávacího programu Poskytovatelem e-learningového vzdělávacího programu je VŠB - Technická univerzita Ostrava. Autory vzdělávacího programu jsou členové Katedry managementu Ekonomické fakulty této univerzity. Ekonomická fakulta je součástí VŠB - Technické univerzity Ostrava, jednou z jejich sedmi fakult. Vznikla k 1. dubnu V současné době patří ke třem největším ekonomickým fakultám v České republice, studuje zde více než 5 tisíc studentů. V roce 2007 slaví 30 let svého trvání. Mezi ekonomickými fakultami v České republice si vydobyla velmi dobré postavení a byla zařazena do A skupiny při hodnocení fakult v akreditačním řízení. Webové stránky fakulty jsou: Tvůrci e-learningového vzdělávacího programu pracují na Katedře managementu, jedné z patnácti kateder Ekonomické fakulty VŠB - Technické univerzity Ostrava. Jedná se o pracovníky s pedagogickou praxí, publikační činností doma i v zahraničí, kteří působí na zahraničních univerzitách a mají rozsáhlé zkušenosti z praxe. Katedra managementu má několik oblastí působnosti, jimiž jsou výuka managementu pro studenty magisterského a bakalářského studia, výuka v kurzech celoživotního vzdělávání, doktorské studium a výzkumná a poradenská činnost. V oblasti výuky katedra garantuje předměty se zaměřením na management (obecný, provozní, krizový, strategický atd.) a lidské zdroje; výuka zasahuje do všech oborů studia na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava. Oblast výzkumu je rozvíjena ve dvou směrech. V prvním směru se jedná o výzkum v oblasti aplikovaného managementu, kde pozornost je zaměřena na řízení lidských zdrojů, etiku podnikání a nové metody manažerské práce.v druhém směru výzkumu je rozvíjena aktivita do oblasti cestovního ruchu. Zde je koncentrováno výzkumné úsilí na problematiku využití technických památek a technických provozů. Partner programu VŠB-Technická univerzita Ostrava je součástí systému veřejných vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací soustavy České republiky. V současnosti zde na všech sedmi fakultách studuje v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech více než 21 tisíc studentů. Webové stránky univerzity jsou: Partnerem e-learningového vzdělávacího programu je společnost Arnet On Line, a.s. Tato společnost se od svého vzniku specializuje na tvorbu právního software; nabízí právní předpisy, vzory smluv, věstníky, legislativu EU, právní poradnu, úřední podání, mezinárodní smlouvy, ucelené výběry legislativy např. pro stavební bytová družstva, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a další produkty vč. knižních titulů. Společnost je držitelem certifikátu ISO EN 9001:2001, který zaručuje kvalitu poskytovaných služeb a také správně aplikované postupy při tvorbě vlastního softwaru. Webové stránky společnosti jsou: 2 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 3

4 Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání je proces, do něhož vstupuje, v určitých fázích povinně, v jiných podle svého rozhodnutí, každý občan během svého života. Tento typ vzdělávání nabízí lidem různého věku řadu studijních příležitostí, a to nejen prostřednictvím formálních vzdělávacích institucí (od předškolní výchovy, přes povinnou školní docházku, výběrové středoškolské a vysokoškolské vzdělání až k dalšímu postsekundárnímu i postgraduálnímu vzdělávání), ale také na pracovišti, doma či prostřednictvím činností ve volném čase (včetně rekvalifikačních, osvětových, jazykových a zájmových kurzů). Celoživotní vzdělávání realizuje řada univerzit a vysokých škol. Školy nabízejí v rámci programů celoživotního vzdělávání řadu kurzů, které jsou určeny různým cílovým skupinám: zájemcům o studium, absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům i dalším zájemcům z praxe. Kurzy se uskutečňují prezenční nebo kombinovanou formou, v některých studijních kurzech se uplatňují prvky distančního vzdělávání. Příslušná škola má vždy zpracovaný dokument o celoživotním vzdělávání, zpravidla nazvaný Řád celoživotního vzdělávání. Jeho obsahem jsou pravidla týkající se přijetí studujících ke studiu, organizace studia, určení studijních programů a kurzů a stanovení výše úplaty za studium. Nabídka programů a kurzů se liší podle jednotlivých škol. Organizaci celoživotního vzdělávání na školách zajišťuje útvar celoživotního vzdělávání. při použití multimédií a neverbální presentace studijního materiálu, minimalizace strachu z prezentací před spolužáky a možnost přerušení nebo znovushlédnutí vizuálních forem studia. Komunikace při e-learningu probíhá asynchronním nebo synchronním způsobem. I přes nevýhody e-learningového vzdělávání, jimiž jsou neexistence interakce tváří v tvář (ta však může být nahrazena audio a video konferenčními programy), pocit izolace (může být odstraněn prostřednictvím diskusních fór a jiných typů na PC založené komunikace), byla pro realizaci e-learningového vzdělávacího programu pro své nesporné výhody zvolena právě tato forma vzdělávání. 3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikace programu E-learningový vzdělávací program je koncipován jako otevřený stavebnicový systém zahrnující řadu propojených vzdělávacích modulů, kdy si účastník studia může flexibilně volit z nabízených modulů takovou jejich skladbu, aby si pro sebe vytvořil kurz šitý na míru (kurz účastníka vzdělávacího programu je tedy tvořen jedním či více moduly). V budoucnosti se uvažuje o rozšíření nabídky poskytovaných modulů tak, jak je zobrazeno na obrázku 1. Moduly, z nichž může účastník studia v současnosti volit, jsou: Také na VŠB - Technické univerzitě Ostrava funguje celoživotní vzdělávání, v jehož rámci organizuje Ekonomická fakulta dvouleté vzdělávací kurzy. Mezi nabízenými kurzy je kurz Managementmarketing, po jehož ukončení se jeho absolventi mohou přihlásit do bakalářského vysokoškolského studia a kurz Management, po jehož ukončení se jeho absolventi mohou přihlásit do navazujícího magisterského studia. Další nabízené kurzy již nemají návaznost na vysokoškolské studium. Novým typem vzdělávání, poskytovaného Ekonomickou fakultou manažerům, podnikatelům a dalším zájemcům, kteří potřebují celou škálu poznatků pro úspěšný výkon svého povolání a jsou motivováni ke studiu, je v rámci projektu Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management vytvořený e-learningový vzdělávací program. Tento program využívá na Ekonomické fakultě již existujících vhodných podmínek - kompetentních pedagogů a moderních e-learningových metod vzdělávání, včetně vzdělávacího prostředí CMS Moodle. M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 Rozvoj osobního potenciálu Základy managementu Strategické řízení organizace Řízení změn v organizaci Řízení lidských zdrojů Provozní management E-learning Za jeden v poslední době nejvíce se rozvíjející a nejpoužívanější typ celoživotního vzdělávání lze považovat e-learning. Ten využívá celou řadu nástrojů CD ROM, web stránky, PDA, MP3, diskusní panely, , speciální software, chat, simulace, assessment prostřednictvím PC, hry, vzdělávací animace, videosekvence atd., včetně jejich kombinací. Tento typ vzdělávání má řadu výhod, jimiž jsou velká flexibilita, poměrně snadná komunikace (mezi studujícími a pedagogy, mezi studujícími navzájem), možné přizpůsobení se požadavkům a potřebám studujících, umožnění studia vlastním, vyhovujícím tempem, větší varieta studijních zkušeností 4 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 5

5 Obrázek 1: Skladba vzdělávacího programu Podoba programu M18 M17 Ř ízení jakosti M16 M19 M7 Provozní management M6 Ř ízení výkonu a motivace lidí M15 moduly poskytované v rámci e-learningového vzdělávacího programu perspektivně uvažované moduly Základní manažerské dovednosti M8 Základy managementu M 2 Rozvoj osobního potenciálu M1 Ř ízení lidských zdrojů M 5 Efektivní komunikace M14 M 9 Strategické řízení organizace M3 Ř ízení změn v organizaci M4 M13 Prostředí Evropské unie M10 M11 M12 Daná, konkrétní podoba e-learningového vzdělávacího programu vychází z identifikace, specifikace a následné analýzy vzdělávacích potřeb konečných cílových skupin, jejich zájmu, znalostních a dovednostních deficitů a dalších překážek na cestě k rozšíření možností jejich profesního uplatnění a zvýšení jejich využití, případně i konkurenceschopnosti na trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Tato identifikace a specifikace potřeb byla provedena v podobě pilotního průzkumu u potenciálních zájemců, tedy konečných cílových skupin, o navrhovaný druh vzdělávání. Na základě výsledků tohoto pilotního průzkumu bylo přistoupeno k určení skladby e-learningového vzdělávacího programu a jeho modulů tak, jak je znázorněno na obrázku 1. Následně byl za účelem zjištění preferencí zájmu o tento nově vytvořený vzdělávací program a potvrzení správnosti jeho skladby proveden průzkum u širšího spektra konečných cílových skupin. Průzkumem byl potvrzen nejen předpoklad zájmu o všechny navržené moduly, ale i správnost a vhodnost skladby daného e-learningového vzdělávacího programu. Konečné cílové skupiny Konečnými cílovými skupinami, pro které je tento e-learningový vzdělávací program určen, jsou: akademičtí pracovníci vysokých škol, pracovníci institucí při vysokých školách, pedagogičtí pracovníci na středních školách a gymnáziích absolventi vysokých škol, kteří se chtějí dále vzdělávat a rozšiřovat si kvalifikaci o odborné znalosti, jež nebyly realizovány jako kontinuální vzdělávání, a kterým vyhovuje forma e-learningového vzdělávání a konzultací; k této skupině rovněž patří dočasně nezaměstnaní absolventi vysokých škol, kteří chtějí posílit svou osobní konkurenceschopnost na trhu práce ostatní zájemci o další studium na vysoké škole manažeři a zaměstnanci podniků, podnikatelé, osoby znevýhodněné na trhu práce Předpokladem zapojení konečné cílové skupiny do navrženého vzdělávacího programu je alespoň středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Přínos pro konečné cílové skupiny Přínos projektu pro cílové skupiny spočívá v tom, že absolvovaný vzdělávací program ukáže frekventantům z jednotlivých konečných cílových skupin různé možnosti rozvoje jejich profesních způsobilostí, případně konkurenční schopnosti jako významného předpokladu jejich osobní perspektivy a prosperity v tržním společensko-ekonomickém prostředí. Frekventanti vzdělávacího programu si postupně osvojí řadu poznatků z různých tématických okruhů, přičemž vzhledem k flexibilitě a modularitě programu si mohou do určité míry sami zvolit rozsah a zaměření svých sebevzdělávacích aktivit. 6 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 7

6 Absolvování vzdělávacího programu přináší konečným cílovým skupinám zvýšení konkurenceschopnosti na trhu pracovních sil, což představuje příspěvek ke snížení nezaměstnanosti a to zvláště osob znevýhodněných na trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Absolvování tohoto programu zároveň vytváří lepší výchozí předpoklady pro další vzdělávání na vysoké škole, přičemž výhodou pro absolventy je zvýšení stupně obeznámenosti s vyučovanou problematikou. 4 STUDIUM Charakteristiky studia Účastník e-learningového vzdělávacího programu si individuálně dle vlastního uvážení volí jeden či více z nabízených modulů a vytváří si tímto způsobem svůj vlastní kurz tak, aby tento výběr vyhovoval jeho konkrétním podmínkám a požadavkům a studující mohl maximálním možným způsobem využít všechny výše uvedené výhody tohoto typu vzdělávání. K požadavkům e-learningového vzdělávání týkajících se studujícího patří alespoň středoškolské vzdělání zakončené maturitou a rovněž jeho motivace studovat v této netradiční formě výuky. Studující musí umět spolupracovat nejen s e-lektorem/tutorem, ale i s ostatními studujícími, věnovat připojení do modulu potřebný čas, aktivně komunikovat a plnit průběžně zadané úkoly. K technickým požadavkům patří přístup studujícího k počítači a k Internetu, nezbytností je pak alespoň minimální praktická zkušenost s informačními technologiemi. Výuková komunikace mezi e-lektorem/tutorem a studujícím a komunikace mezi studujícími navzájem probíhá hlavně elektronicky (pomocí u, chatu, e-konferencí, diskusních fór, virtuálních tříd aj.), nejčastěji v prostředí webu, nicméně v kombinaci se třemi tutoriály, které mají zajistit nejen fyzický kontakt mezi studujícími a e-lektory/tutory jednotlivých modulů, ale také garantovat dosažení výukových cílů a zdárného průběhu studia. Výukové materiály na CD-ROM budou studujícím zasílány poštou. Během studia probíhá průběžné ověřování přístupu a studia modulů studujícím a testování získaných znalostí elektronickým způsobem (e-testy a diagnostiky). Studující si může být jist, že e-lektor/tutor i vzdělávací instituce pro něj zajistí dostatečnou podporu při odstraňování případných studijních i technických obtíží. Organizace studia E-learningový vzdělávací program využívá kombinaci dvou výukových metod (tzv. blended learning) a to standardní výuky s výukou e-learningovou. Standardní výuka je tvořena třemi tutoriály, úvodním, kontrolním a závěrečným. Tyto tutoriály probíhají v reálném čase, ve kterém všichni studující včetně e-lektora/tutora jsou ve stejném čase na stejném místě, např. v učebně a tedy současně přijímají předávané zkušenosti a mohou vzájemně reagovat. Tutoriál je prezenční, většinou nepovinné, setkání studujících a e-lektora/tutora. Cílem je získat přehled o studijních povinnostech, charakteru a nárocích na samostatné práce, o závazných termínech plnění, zodpovídání individuálních dotazů ke studované problematice či k určitým jejím částem. Při tomto setkání se studující vzájemně informují o svých studijních problémech, diskutují o některých dílčích pasážích studovaného učiva či na e-lektorem/tutorem předem vyhlášené téma, nad vypracovanými úkoly, přípravou na úkoly další apod. Jedná se o diskusní a pracovní setkání určené k vyjasnění otázek spojených se studiem materiálů, zopakování hlavních myšlenek, souvislostí a vztahů, k procvičení pracovních postupů, technik, k osvojení dovedností atd. Při e-learningové výuce si každý studující sám volí tempo a způsob přijímání informací, diskusi s e-lektorem/tutorem i mezi studujícími navzájem a testování znalostí tak, aby byl dodržen harmonogram výuky stanovený garantem modulu, eventuelně e-lektorem/tutorem na jednotlivých tutoriálech. Nevýhodou se jeví nemožnost navzájem reagovat v jednom a tomtéž čase. Těžištěm tohoto typu výuky jsou e-learningové vzdělávací moduly v elektronické podobě a jejich samostudium. Obrázek 2: Struktura e-learningu Katedry managementu e-testy multimediální moduly virtuální třída Celoživotní vzdělávání v oboru Management tutoriály e-konference a diskusní fóra 8 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 9

7 Studijní a jiné materiály E-learningové vzdělávání zahrnuje dva základní typy studijních materiálů (zdrojů). Prvním typem jsou on-line dokumenty využívající prostředí LCMS MOODLE v IS/IT Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava. Ve zpřístupněném vzdělávacím systému fakulty studující najdou studijní materiály k jednotlivým modulům, diskusní fóra, virtuální třídu, se kterou budou komunikovat, e-testy a diagnostiky, kontrolní otázky atd. Druhým typem studijních materiálů jsou učební texty na CD-ROM, které slouží studujícím v případě, že nemají zrovna možnost být napojeni na síť. S on-line přístupem je studentům k dispozici společný modul nazvaný Celoživotní vzdělávání v oboru Management. V rámci tohoto modulu jsou předávány např. aktuální informace o probíhajících modulech, slovník základních pojmů elektronického vzdělávání, slovník základních pojmů z odborných modulů, česko-anglický slovník nejčastěji použitých pojmů, kontakty na e-lektory/ tutory, odkazy na další studijní literaturu a související zdroje a další. Důležité informace poskytuje i jednoduchý průvodce prostředím LCMS MOODLE. Z tohoto společného modulu mají studující možnost vstoupit on-line do jimi zvolených odborných modulů (vstoupit do odborných modulů mohou i přímo, viz. dále ). Dále jsou zpřístupněny www stránky vzdělávacího programu (www.management-vzdelavani.cz) v rámci něhož budou mít studující jednotlivých modulů možnost získat informace o všech záležitostech týkajících se vzdělávacího programu (informace o obsahu programu, autorech a poskytovateli, partneru, jednotlivých modulech, kontakty, odkazy na další www stránky atd.). Ukončení a cena studia Úspěšné absolvování studia je podmíněno složením závěrečné zkoušky z modulu/modulů jimiž je kurz tvořen a to ve formě stanovené garantem příslušného modulu (např. test, korespondenční úkol aj.). Formálním aspektem absolvování vzdělávacího programu je získání Certifikátu. Co se týče ceny studia, pokud studující začne studovat a úspěšně absolvuje studium do , bude mu studium poskytnuto zdarma a obdrží Certifikát. V případě ukončení studia po uvedeném termínu se předpokládá finanční spoluúčast studujícího. 5 VZDĚLÁVACÍ MODULY Obsah modulů E-learningový vzdělávací program je vytvořen jako otevřený stavebnicový systém, který zahrnuje řadu propojených vzdělávacích modulů. Moduly jsou, tak jak je zobrazeno na obrázku 1, uspořádány do vrstev okolo centrálního modulu zaměřeného na rozvoj osobního potenciálu. Zaměření a obsah jednotlivých vzdělávacích modulů je následující: Modul M 1 - Rozvoj osobního potenciálu Úkolem tohoto výchozího vzdělávacího modulu je seznámit studující se základními psychologickými poznatky o individuálním pracovním a rozvojovém potenciálu člověka a o významu jeho sebereflexe pro jeho seberealizaci. Součástí modulu je rovněž seznámení s metodami sebepoznání a seberozvoje osobnosti jedince. Student je přiveden k tomu, aby se rozhodl, jakým způsobem chce posilovat svoji soběstačnost a osobní prosperitu zvyšováním své kompetentnosti, akceschopnosti a konkurenceschopnosti. Studium modulu studentům napoví, jak mají postupovat, na co se mají zaměřit, a které kroky podniknout, aby dokázali realizovat strategii svého osobního rozvoje, dosáhli svých osobních cílů a zároveň přispěli k organizačnímu úsilí a synergickému efektu organizace, v níž působí. Po úspěšném ukončení modulu je absolvent schopen: snáze nasměrovat svůj další seberozvoj v rámci svého organizačního začlenění s ohledem na svoje osobní předpoklady a ambice s hlubší motivovaností rozvíjet své organizační způsobilosti a porozumění manažerským přístupům a metodám, umožňujícím mu dosahovat vyšší kvality a efektivnosti práce a bude schopen stanovit si konkrétní způsoby, jimiž by měl postupovat při zvyšování svých způsobilostí, své uplatnitelnosti a osobní prosperity Modul M 2 - Základy managementu Tento vzdělávací modul vymezuje úlohu managementu v organizaci a vysvětluje základní manažerské kategorie a pojmy. Seznamuje studenta s rolemi manažera, jeho profilem, s obsahem jednotlivých manažerských funkcí (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a zásadami jejich kvalitního naplňování. Část modulu je zaměřena na předávání poznatků a zkušeností z historického vývoje manažerských koncepcí a samozřejmě jsou zdůrazněny zejména současné a moderní trendy v manažerských koncepcích a přístupech. Po úspěšném ukončen modulu je absolvent schopen: posoudit a zkvalitnit své dispozice k výkonu práce manažera přispět k cílovému zaměřování chování lidí v souladu s cíli organizace uplatnit tradiční i moderní nástroje manažerské práce efektivněji vykonávat jednotlivé manažerské funkce rozpoznat příčiny chování lidí a použít adekvátní nástroje ke stimulaci jejich pracovního výkonu citlivě zvolit styl vedení lidí odpovídající konkrétní situaci a charakteristikám podřízených či spolupracovníků 10 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 11

8 Modul M 3 - Strategické řízení organizace Modul seznamuje studenty s problematikou strategického managementu, užívanými pojmy, s významem strategie pro organizaci a principy strategického řízení a myšlení. Poskytuje přehled o uplatnění modelů strategického řízení. V modulu jsou vysvětlena východiska ekonomického prognózování, problematika prognóz a objasněn vzájemný vztah mezi prognózami a strategickým plánem. Studijní text vysvětluje formulaci poslání, vizí a filozofie organizace. Demonstruje metody externí a interní analýzy. Důraz je kladen na znalost typologie strategií a schopnost volby vhodné strategie. V závěru vzdělávacího modulu je zmíněna problematika implementace strategie, tedy zejména hlavní zásady zavedení nové strategie řízení strategické změny, dopady implementace na řídící proces, podnikovou strukturu a organizační kulturu i komunikaci. Po úspěšném ukončení modulu je absolvent schopen: formulovat poslání, vize, filozofii organizace stanovit cíle organizace prognózovat vývoj odvětvového prostředí aplikovat analytické metody strategické analýzy nastavit kritéria volby vhodné strategie uvědomit si dopady zavádění nově zvolené strategie do chodu organizace Modul M 4 - Řízení změn v organizaci Tento modul poskytuje studentům poznatky o tom, kdy je a kdy není nutné uvažovat o změnách, upozorňuje na kritická místa v řízení změn, mezi nimiž jsou nejcitlivějším a nejriskantnějším místem lidé, kteří se jich účastní. Modul upozorňuje, jak a čím se dají lidé při změnách ovlivňovat, aby je podpořili a nekladli jim zbytečný odpor. Důraz je kladen na důsledné informování o všem, co se změnou souvisí, což usnadní přípravu i implementaci změn tak, aby jejich výsledky měly dlouhodobé efekty. Důležitá jsou doporučení, jak postupovat při řízení nejčastějších změn i při zavádění radikálních změn. Proto je nezbytné vysvětlení, co je to proces a jak se tvoří procesní mapy. Zajímavé pro studenty je seznámení se s chybami, kterých se manažeři při řízení změn nejčastěji dopouštějí, a doporučení, jak se jim vyhnout. Po úspěšném ukončení modulu je absolvent schopen: pochopit podstatu i příčiny změn v organizaci uvědomit si různé role aktérů procesu změn a to, jak změny prožívají pochopit, jak odlišně mohou lidé na změny reagovat a jak je lze vhodně usměrňovat rozpoznat příčiny, které brání lidem změnu podporovat a ukáže postupy, jak tento odpor řešit připravit a následně implementovat plánované organizační změny podle různých modelů pochopit, co je reengineering, kdy o něm začít uvažovat a jak se na něho připravit pochopit, kterých chyb se může manažer při zavádění změn (zvláště těch radikálních) dopustit a jak se jim vyvarovat Modul M 5 - Řízení lidských zdrojů Modul je zaměřen na pochopení síly a významu řízení lidských zdrojů, jež se v dynamicky měnícím se prostředí stávají rozhodujícím zdrojem pro úspěch a rozvoj organizace. Cílem je vybudovat kohezní sociální systém, jež respektuje etiku a efektivnost investic, které jsou do něho vkládány včetně optimálního a produktivního rozmístění lidí v něm. Po úspěšném ukončení modulu je absolvent schopen: aplikovat teoretické poznatky do konkrétních forem chování na trhu práce (vyhledávání nového zaměstnání, přijímací proces, propouštění, vzdělávání a rekvalifikace), porozumět požadavkům na pracovní chování v tržní ekonomice rozpoznat specifika a rozdílnosti v rámci Evropské unie, posílit identifikaci se zaměstnaneckou rolí nebo zaměstnavatelskou rolí vymezit a pochopit personální aktivity, jimiž se praktici v oblasti řízení lidských zdrojů zabývají získat flexibilní sociální dovednosti při vyhledávání pracovních pozic na trhu práce a tím zvýšit sebevědomí znevýhodněných skupin na trhu práce tak, aby se staly aktivnějšími uchazeči o pracovní místo Modul M 6 - Provozní management Tento vzdělávací modul, jenž je zaměřený na operační a provozní management, připravuje studenta na to, jakým způsobem má jakožto podnikatel a manažer projektovat, organizovat a řídit jednotlivé organizační procesy, sloužící realizaci organizační strategie tak, aby splňovaly kritéria efektivnosti a hospodárnosti. Součástí modulu jsou rovněž prakticky využitelné poznatky o operačním plánování a provozní optimalizaci organizačních procesů, o technologickém řízení, o úzkých místech provozního řízení, řízení kvality a dalších aspektech operačního a provozního řízení. Po úspěšném ukončení modulu je absolvent schopen: orientovat se v pokročilých způsobech operačního a provozního plánování a řízení, uplatňo vaných v návaznosti na organizační podnikatelskou strategii dosahovat účinného odstranění úzkých míst a zvyšovat efektivnost a hospodárnost všech provozních procesů zaujmout pozitivní postoj ke zdokonalování organizačního provozu s ohledem na budoucí požadavky na organizaci 12 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 13

9 Struktura modulů Struktura všech šesti vzdělávacích modulů je stejná, následující: Úvod o Souhrn modulu o Vzdělávací cíle modulu o Obsah modulu o Klíčová slova modulu o Úvodní znalostní test Jednotlivé kapitoly: Název kapitoly o Cíl kapitoly o Klíčová slova o Studijní text o Shrnutí kapitoly o Test porozumění kapitole Závěr o Shrnutí modulu o Korespondenční úkol o Slovník pojmů o Literatura 4. vstoupíte na PŘIHLÁŠKU, kde vyplníte údaje nutné pro přihlášení se do modulu či modulů, pro Certifikát a pro vyhodnocení vzdělávacího programu (jméno, příjmení, datum narození, kontakt, pohlaví, uživatelské jméno a heslo, zaměření činnosti organizace, počet zaměstnanců organizace, stupeň vzdělání, odborné vzdělání, typ cílové skupiny, zastávaná funkce, věková kategorie...) 5. vyplněnou PŘIHLÁŠKU elektronicky odešlete tak, že kliknete na Vytvořit můj nový účet 6. obdržíte AKTIVAČNÍ s odkazem, kliknete na něj a tím se dostanete do virtuálního studijního prostředí a stáváte se studentem zvolených modulů 7. objeví se NABÍDKA VSTUPU (nazvaná Můj Moodle) do společného modulu Celoživotní vzdělávání v oboru Management (sem se již nepřihlašujete, vstup do modulu je automaticky umožněn všem studujícím) a do zvolených odborných modulů Technický postup V případě zájmu o studium modulu či modulů e-learningového vzdělávacího programu je při prvním přihlášení potřeba dodržet následující postup: 8. kliknutím na název modulu se dostanete do prostředí zvoleného modulu 1. na (www.management-vzdelavani.cz) klikněte na KATALOG MODULŮ Na tuto stránku se lze dostat i následovně: - sekce Novinky nebo - Fakulta ekonomická! Katedra managementu! info nebo - Projekty! Projekty s podporou EU! Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management 2. pro podrobnější informace o jednotlivém vzdělávacím modulu klikněte na NÁZEV MODULU z nabídky katalogu modulů 3. v případě, že máte zájem o studium jednoho či více modulů, v kterémkoli z nich klikněte na CHCI SE PŘIHLÁSIT 14 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 15

10 Do odborných modulů lze vstoupit i ze společného modulu Celoživotní vzdělávání v oboru Management. 3. objeví se NABÍDKA VSTUPU do zvolených modulů a do společného modulu Celoživotní vzdělávání v oboru Management (Můj Moodle) 4. kliknutím na název modulu se dostanete do zvoleného modulu (do odborných modulů lze vstoupit i ze společného modulu Celoživotní vzdělávání v oboru Management) Pro druhý a další vstup do odborných modulů a do společného modulu Celoživotního vzdělávání v oboru Management můžete kliknout i na odkaz v aktivačním e- mailu. V případě, že jste se dodatečně rozhodli přihlásit do dalšího modulu a již jste kliknuli na odkaz v aktivačním u: 1. nevyplňujte další PŘIHLÁŠKU 2. pošlete administrátorovi, který Vás zařadí do nového modulu (bližší postup a kontakt je zveřejněn ve společném modulu Celoživotní vzdělávání v oboru Management) 6 SLOVNÍK POJMŮ Postup pro první přihlášení platí pro počáteční období, kdy je studium poskytováno bezplatně. Po zpoplatnění studia bude aktivační umožňující přístup do modulu či modulů zaslán po úhradě poplatku. Výše a způsob úhrady bude aktuálně zveřejněna na (www.management-vzdelavani.cz). Při druhém a dalším přihlášení do modulu či modulů e-learningového vzdělávacího programu: je rychlejší využít Vámi zvoleného uživatelského jména a hesla, které jste uvedli v přihlášce a dodržet následující postup: 1. na (www.management-vzdelavani.cz) klikněte na MŮJ KURZ 2. zadejte uživatelské jméno a heslo analýza potřeb vzdělávacích - odhalení a definice současných problémů, nedostatků a potřeb ve vzdělávání; poukázání na oblasti, ve kterých je potřebný rozvoj cena studia - poplatek (úhrada) za účast studujícího na realizaci procesu, v němž se zprostředkovává předávání poznatků a osvojování dovedností v rámci publikovaného studijního programu, kurzu nebo modulu balíček studijní - soubor studijních materiálů (multimediálních pomůcek), vztahujících se k určitému studijnímu programu, kurzu či modulu; vzdělávací instituce jej studujícím zasílá zdarma či po zaplacení stanoveného poplatku blended learning - v českém jazyce ještě ne zcela ustálený termín, vyjadřující kombinaci e-learningu s jinými formami studia (nejčastěji s prezenční) certifikát - doklad o kvalitě výrobku nebo služby; v oblasti vzdělávání to znamená osvědčení o absolvování studijního programu, kurzu nebo modulu, který může mít i celostátní platnost, pokud byl kurz, studijní program či modul akreditován cíle vzdělávací - stručná a výstižná formulace záměrů studijního programu, kurzu nebo modulu, shrnující to, co by studující měli znát a umět udělat v důsledku účasti na určité části studia nebo po jeho absolvování diagnostika - v kontextu distančního vzdělávání se jedná o testování studujících, jenž je prováděno elektronickým způsobem; všem testovaným jsou kladeny stejné otázky; výsledky lze kvantifikovat, objektivovat a srovnávat doba studia - stanovený časový interval potřebný pro absolvování studijního programu, kurzu nebo modulu, který lze při zvýšeném úsilí studujícího zkrátit nebo naopak prodloužit forma studia - souhrn výukových (studijních) metod a prostředků, pro nějž je charakteristický způsob účasti a komunikace mezi studenty (studujícími) a ostatními účastníky studia (učiteli, tutory, konzultanty, examinátory, administrátory atd.); jde zejména o prezenční, distanční, dálkové, individuální a korespondenční formy studia; způsoby organizace studia při realizaci studijního programu, kurzu nebo modulu fórum diskusní - místo sloužící ke komunikaci mezi studujícími navzájem nebo mezi lektorem/ tutorem a studujícími; využívá se k diskusi nad danou problematikou, řešení problémů, sdílení informací apod. e-konference - ová konference, jejímž účelem je vzájemná výměna poznatků, informací, rad, řešení otázek, zasílání příspěvků apod. 16 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 17

11 e-learning - počítačem zprostředkované studium z podkladů uložených v elektronické podobě na CD (DVD) nosičích nebo na síťových serverech e-lektor/tutor - kontroluje určitý studijní oddíl (modul, kurz) po stránce didaktické, zodpovídá za jeho didaktické zpracování a aplikaci principů celoživotního vzdělávání; řídí jednotlivé tutoriály a diskuse se studujícími k obsahu i případným problémům spojených se studiem; dává jim rady, konzultuje jejich závěrečné projekty; specifický termín, užívaný k odlišení od pojmu učitel jako jednoho z ústředních subjektů prezenčního studia e-test - zpravidla písemná zkouška prováděná elektronickou cestou, obsahující větší množství položek stejných pro všechny zkoušené (testované); výsledky lze kvantifikovat nebo alespoň objektivovat a celkové dosažené výkony srovnávat Evropský sociální fond - jeden ze čtyř Strukturálních fondů Evropské unie, který se po vstupu České republiky do Evropské unie stal hlavním zdrojem finanční pomoci mj. i v oblasti rozvoje celoživotního vzdělávání formulář - listina s předtištěným textem, určená k vyplnění proměnných dat a uvedení požadovaných skutečností; může také sloužit jako předloha pro sestavování určitých písemností garant modulu - osoba zodpovědná za výběr autorského kolektivu modulu; řídí a koordinuje práci autorského kolektivu, spolupracuje s e-lektorem/tutorem instituce vzdělávací - právnická osoba, nabízející a realizující vzdělávací aktivity Internet - celosvětová počítačová síť, sdružující milióny uživatelů, kteří mohou navzájem komunikovat a využívat informačních zdrojů a databází všech typů (obrazových, grafických, komerčních, kulturních, vědeckých, zpravodajských aj.), včetně vzdělávacích programů, kurzů a modulů komunikace - způsoby spojení vzdělávací instituce i jejích zaměstnanců se studujícími a mezi studujícími navzájem pomocí osobních kontaktů i všech dostupných prostředků konzultace - poskytování rad nebo dodatečného výkladu učiva studujícím při distančním studiu určitého předmětu, modulu, nebo úseku učiva, při vypracovávání samostatných prací (případových studií), uvádění příkladů, sdělování odborných stanovisek a konkrétních zkušeností tutorem nebo konzultantem kurz - relativně samostatný soubor učiva a studijních úkolů i zkoušek, které směřují ke splnění vytýčených vzdělávacích cílů; v některých případech může být jednotkou, z nichž se skládá rozsáhlejší vzdělávací celek (např. studijní program) materiály studijní - souhrnný název pro všechny studijní (učební) pomůcky; jsou určeny k samostatnému studiu a na kvalitě jejich didaktického i grafického zpracování do značné míry závisí efektivita a úspěšnost distančního studia Moodle - softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu; neustále se vyvíjející nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání; původně bylo slovo Moodle akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku; původním autorem programu Moodle je Martin Dougiamas) multimédia - produkty vzniklé sloučením audiovizuálních (elektronických) technických prostředků s cílem rychlého a dokonalého šíření velkých souborů informací (pomocí počítačů a jejich sítí, ale i jiných zařízení); jsou využívány také pro (distanční) vzdělávání; velkou výhodou je i to, že umožňují interaktivní individualizované studium (např. jazyků) modul vzdělávací - ucelená (monotematická) část studijního programu nebo kurzu, která je standardně metodicky i formálně uspořádána a umožňuje sestavování vyšších vzdělávacích celků multimédia - všechny technické prostředky pro šíření informací, používané při distančním (celoživotním) vzdělávání organizace studia - konkrétní určení jednotlivých kroků i jejich posloupnosti, které je nutné uskutečnit vzdělávací institucí i studujícími k dosažení všech plánovaných vzdělávacích cílů podpora studujícím - systém opatření, facilitující distanční studium; zahrnuje zejména poradenství, konzultační činnost, speciální způsob zpracování studijních materiálů (pomůcek, výukových, resp. studijních balíčků) a tutoriály program vzdělávací - ucelený projekt vypracovaný vzdělávací institucí, který vymezuje způsob získání projektovaného vzdělání projekt - komplexní a podrobný plán realizace určitého záměru včetně stanovení cílů, termínů, personálního zabezpečení, organizace, výstupů, způsobů prezentace apod. průvodce studiem - je příručka pro zájemce o studium a studující; jde o souhrn informací, rad a doporučení; není brožurou, obsahující podrobný popis organizace studia, seznam vyučujících, kontaktní adresy a termíny odevzdávání prací a zkoušek; je to odborná psychologicko-pedagogická příručka, kterou lze uplatnit v obecné rovině; měla být podána vysvětlení procesní stránky distančního studia a nezbytné informace pro orientaci ve výrazech a užívaných postupech průzkum pilotní - prvotní, počáteční zjištění určitých skutečností; anketa mezi relativně malým počtem respondentů skupina (konečná) cílová - množina dospělých, jimž je určen studijní program, kurz, modul nebo studijní pomůcka (text); popř. v marketingovém řízení vytypovaná skupina zájemců o studium určitého programu, kurzu, modulu nebo o studijní pomůcku skupina studijní - komunita lidí, kteří studují stejný nebo obsahově podobný studijní program, kurz nebo modul; setkání skupiny nejsou povinná, ale žádoucí, zejména pro možnost socializace (osvojování sociálně interaktivních dovedností) a možnost spolupracovat; studující mohou udržovat spojení telefonem, scházet se v soukromí, ve studijních a konzultačních střediscích a diskutovat o všech problémech, na něž ve studiu narazili; odborné kontakty v rámci studijních skupin mohou významně ovlivnit proces vzdělávání slova klíčová - slova charakterizující významným způsobem obsah informačního pramene; slova zvláštního významu pro danou oblast struktura modulů - způsob složení, vnitřního uspořádání jednotlivých částí jednotlivých modulů, vykazující nějaké pravidelnosti a zákonitosti studie případová - zjednodušené zpracování případu ze skutečnosti, popřípadě zcela fiktivního, ale z reality vycházejícího případu, které zahrnuje ekonomické, právní, sociální, psychologické, manažerské, popř. další aspekty problémů společenské praxe; cílem vypracování nebo řešení případových studií je prokázat schopnost samostatné a komplexní aplikace nabytých poznatků (vědomostí a dovedností), schopnost racionálně rozhodovat, vypracovávat alternativní řešení, zvažovat rizika možných následků, ekonomicky kalkulovat, anticipovat žádoucí sledy událostí, uplatňovat zásady řízení v ryze profesní i sociální oblasti apod. ; ačkoli jde o vyučovací metodu vypracovanou ve 20. letech minulého století ve Spojených státech (Harvardská univerzita) pro skupinové řešení (původně právnických) problémů, je často využívána i v distančním vzdělávání pro samostatnou práci studujících studium distanční - je multimediální forma řízeného studia, v němž jsou vyučující (tutoři) a konzultanti v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně fyzicky odděleni od vzdělávaných studium kombinované - studium, během něhož jsou plánovitě střídány různé formy (distanční, prezenční, korespondenční, dálkové apod.) studium prezenční - forma studia, při níž se vyžaduje každodenní fyzická účast studujících (někdy se také nazývá denním studiem) a v jistém smyslu představuje opak distančního studia studující - (dospělý) účastník distančního studia, přičemž pojem dospělost není chápán v úzce právním smyslu (dosažení hranice 18 let), nýbrž ve smyslu celkové mentální zralosti a schopnosti přijmout plnou odpovědnost za své vzdělávání, která přichází obvykle až ve vyšším věku; termín studující je zaveden k odlišení od pojmu student, používaného pro označení účastníka středoškolských studií a (prezenčního) studia vysokých škol třída virtuální - pomyslná počítačová třída, kde pod vedením lektora/tutora probíhá výuka; studující komunikuje prostřednictvím počítače na dálku s lektorem a ostatními studujícími 18 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 19

12 tutoriál - didaktická (vyučovací) metoda, specifická pro distanční vzdělávání, realizovaná tutorem; jde o většinou nepovinná společná setkání studujících a tutora, jejichž cílem je získat přehled o studijních povinnostech, charakteru a nárocích na samostatné práce, zkoušky, o závazných termínech pro jejich plnění, zodpovídání individuálních dotazů k průběhu a výsledkům studia, k určitým částem učiva apod.; stručně řečeno jde o příležitost pro studující přicházet s vlastními názory i osvojenými vědomostmi a získávat od tutora i ostatních vnitřní zpětnou informaci o dosažených studijních výsledcích úkoly korespondenční - souhrn explicitně formulovaných a věcně specifikovaných nároků, které musí studující splnit; odevzdání probíhá bez přímého kontaktu studujícího a lektora/tutora korespondenční formou ( em, poštovní službou atd.) úkoly studijní - souhrn explicitně formulovaných a věcně specifikovaných nároků, které musí studující splnit ukončení studia - řádné ukončení studia představuje absolvování předepsaných zkoušek (testů, praktických prací apod.) a vydání příslušného písemného záznamu vzdělávací institucí; kromě těchto závěrečných aktů je ukončení studia zpravidla podmíněno i úspěšným absolvováním předepsaných průběžných úkolů a vzdělávacích akcí (seminářů, tutoriálů apod.) výuka standardní - výuka tvořena tutoriály (obvykle úvodním, kontrolním a závěrečným) probíhajícími v reálném čase; studující včetně lektora jsou ve stejném čase na stejném místě; současně přijímají předávané zkušenosti a vzájemně reagují vzdělávání celoživotní - proces, do něhož vstupuje (v určitých fázích povinně, v jiných podle vlastního rozhodnutí) každý občan během svého života a který zahrnuje všechny typy a formy vzdělávání poskytované vzdělávacími institucemi, a to od předškolní výchovy, přes povinnou školní docházku, výběrové středoškolské a vysokoškolské vzdělávání až k dalšímu postsekundárnímu i postgraduálnímu studiu, včetně rekvalifikačních, osvětových, jazykových a zájmových kurzů zkouška závěrečná - diagnostická aktivita, zkoumající prostřednictvím zadaných témat, problémů nebo otázek konečný stupeň zvládnutí (rozsah a hloubku i vzájemnou provázanost) úseků učiva, modulů nebo ještě větších učebních celků; dalším typem zkoušky je dle účelu zkouška průběžná, přijímací, vstupní apod. 7 ZDROJE 1. Dokument Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management (dostupné na Ekonomic ké fakultě VŠB-TU Ostrava, Katedře managementu). 2. Formulář žádosti o finanční podporu z Operačního programu Řízení lidských zdrojů (název projektu: Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management, registrační číslo: CZ / ). 3. Průcha, J., Míka, J.: Glosář distančního vzdělávání. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání-csvš, PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT Určeno pro: celoživotní vzdělávání Autor: Horváthová Petra, Čopíková Andrea, Mikušová Marie Název: Průvodce studiem celoživotního vzdělávání v oboru Management Katedra: managementu Místo, rok, vydání: Ostrava, 2007, 1.vyd. Počet stran: 20 Nakladatel: VŠB-Technická univerzita Ostrava Grafická úprava a tisk: All design graphics s.r.o., Náklad: 300 ks Spolufinancováno z prostředků ESF a SR ČR

13 Petra Horváthová Andrea Čopíková Marie Mikušová ISBN PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (program OP RLZ, projekt CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002, KP 2/003) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Modul M1 Cestovní

Více

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Záměr kapitoly V této kapitole vás seznámím se základními informacemi z oblasti distančního vzdělávání. Jejich pochopení zaručí úspěch vašeho studia. Nejprve vysvětlím hlavní principy

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Penitenciární

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ

K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více