PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT"

Transkript

1 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1

2 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce Účelem průvodce je poskytnout účastníkům e-learningového vzdělávacího programu nejen základní informace o projektu, v rámci kterého byl tento vzdělávací program vytvořen, o autorech a poskytovateli vzdělávacího programu, o jeho obsahovém zaměření, formální podobě, cílech a konečných cílových skupinách, ale i celou řadu podrobných informací o vlastním studiu a jednotlivých modulech. Součástí informační brožury je i technický postup výběru jednoho či více modulů a tím vytvoření si kurzu, postup vlastního přihlášení se ke studiu, vstupu do studovaného kurzu a dalších kroků vedoucích až k úspěšnému ukončení studia. Použití průvodce Průvodce je určen pro všechny zájemce z řad konečných cílových skupin, kteří mají zájem o efektivní, e-learningový způsob vzdělávání, přispívající ke zvýšení jejich způsobilostí, odpovídající jejich potřebám, zájmům a identifikovaným nedostatkům. Předpokladem zapojení cílové skupiny do vzdělávacího programu a tedy i použití této informační brožury je alespoň středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Struktura průvodce Průvodce studiem celoživotního vzdělávání v oboru Management Autoři: Petra Horváthová Andrea Čopíková Marie Mikušová Korekce: Jiří Bláha Viktorie Janečková Průvodce je strukturován do sedmi kapitol. První, úvodní kapitola se zabývá účelem, obsahem, použitím a strukturou průvodce. Druhá kapitola se věnuje základním informacím o autorech a poskytovateli vzdělávacího programu, o projektu, v rámci něhož byl vzdělávací program vytvořen, o partnerovi projektu a o formě vzdělávání. Třetí kapitola identifikuje vlastní vzdělávací program, jeho cíle, konečné cílové skupiny a přínos e-learningového typu vzdělávání pro tyto cílové skupiny a popisuje podobu vzdělávacího programu. Čtvrtá kapitola obsahuje jak informace o obsahu, možnostech, podmínkách, požadavcích, organizaci studia a struktuře standardní i e-learningové formy studia, tak i informace o poskytovaných studijních materiálech, podmínkách ukončení kurzu a ceně studia. Pátá kapitola je věnována již jednotlivým modulům, jejich obsahu a struktuře a také technickému postupu celého procesu studia. Šestá, předposlední kapitola obsahuje popis nejdůležitějších a nejčastěji používaných pojmů této oblasti. V sedmé, poslední kapitole jsou shrnuty veškeré zdroje, kde je možno získat nejen informace uvedené v tomto průvodci, ale celou řadu dalších, podrobnějších informací. Vydal: VŠB Technická univerzita Ostrava ISBN PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1

3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE Projekt E-learningový vzdělávací program byl vytvořen na základě splnění jednoho ze tří cílů projektu Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management (registrační číslo CZ / /0421), spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (Operační program Řízení lidských zdrojů). Realizace projektu začala , předpokládané datum ukončení je Projekt spočívá ve zkvalitnění současného stavu celoživotního vzdělávání na Ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava a vytvoření nové koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management, která rozšíří nabídku již existujících vzdělávacích produktů. Projekt má podnítit a napomoci realizovat zájem konečných cílových skupin o efektivní způsob dalšího vzdělávání na vysokých školách. Vytvoření, propracování, ověření a zavedení e-learningového vzdělávacího programu předcházelo úspěšné splnění ostatních dvou cílů projektu, a to provedení analýzy vzdělávacích potřeb u konečných cílových skupin a vytvoření koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management pro Ekonomickou fakultu VŠB - Technické univerzity Ostrava. Autor a poskytovatel vzdělávacího programu Poskytovatelem e-learningového vzdělávacího programu je VŠB - Technická univerzita Ostrava. Autory vzdělávacího programu jsou členové Katedry managementu Ekonomické fakulty této univerzity. Ekonomická fakulta je součástí VŠB - Technické univerzity Ostrava, jednou z jejich sedmi fakult. Vznikla k 1. dubnu V současné době patří ke třem největším ekonomickým fakultám v České republice, studuje zde více než 5 tisíc studentů. V roce 2007 slaví 30 let svého trvání. Mezi ekonomickými fakultami v České republice si vydobyla velmi dobré postavení a byla zařazena do A skupiny při hodnocení fakult v akreditačním řízení. Webové stránky fakulty jsou: Tvůrci e-learningového vzdělávacího programu pracují na Katedře managementu, jedné z patnácti kateder Ekonomické fakulty VŠB - Technické univerzity Ostrava. Jedná se o pracovníky s pedagogickou praxí, publikační činností doma i v zahraničí, kteří působí na zahraničních univerzitách a mají rozsáhlé zkušenosti z praxe. Katedra managementu má několik oblastí působnosti, jimiž jsou výuka managementu pro studenty magisterského a bakalářského studia, výuka v kurzech celoživotního vzdělávání, doktorské studium a výzkumná a poradenská činnost. V oblasti výuky katedra garantuje předměty se zaměřením na management (obecný, provozní, krizový, strategický atd.) a lidské zdroje; výuka zasahuje do všech oborů studia na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava. Oblast výzkumu je rozvíjena ve dvou směrech. V prvním směru se jedná o výzkum v oblasti aplikovaného managementu, kde pozornost je zaměřena na řízení lidských zdrojů, etiku podnikání a nové metody manažerské práce.v druhém směru výzkumu je rozvíjena aktivita do oblasti cestovního ruchu. Zde je koncentrováno výzkumné úsilí na problematiku využití technických památek a technických provozů. Partner programu VŠB-Technická univerzita Ostrava je součástí systému veřejných vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací soustavy České republiky. V současnosti zde na všech sedmi fakultách studuje v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech více než 21 tisíc studentů. Webové stránky univerzity jsou: Partnerem e-learningového vzdělávacího programu je společnost Arnet On Line, a.s. Tato společnost se od svého vzniku specializuje na tvorbu právního software; nabízí právní předpisy, vzory smluv, věstníky, legislativu EU, právní poradnu, úřední podání, mezinárodní smlouvy, ucelené výběry legislativy např. pro stavební bytová družstva, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a další produkty vč. knižních titulů. Společnost je držitelem certifikátu ISO EN 9001:2001, který zaručuje kvalitu poskytovaných služeb a také správně aplikované postupy při tvorbě vlastního softwaru. Webové stránky společnosti jsou: 2 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 3

4 Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání je proces, do něhož vstupuje, v určitých fázích povinně, v jiných podle svého rozhodnutí, každý občan během svého života. Tento typ vzdělávání nabízí lidem různého věku řadu studijních příležitostí, a to nejen prostřednictvím formálních vzdělávacích institucí (od předškolní výchovy, přes povinnou školní docházku, výběrové středoškolské a vysokoškolské vzdělání až k dalšímu postsekundárnímu i postgraduálnímu vzdělávání), ale také na pracovišti, doma či prostřednictvím činností ve volném čase (včetně rekvalifikačních, osvětových, jazykových a zájmových kurzů). Celoživotní vzdělávání realizuje řada univerzit a vysokých škol. Školy nabízejí v rámci programů celoživotního vzdělávání řadu kurzů, které jsou určeny různým cílovým skupinám: zájemcům o studium, absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům i dalším zájemcům z praxe. Kurzy se uskutečňují prezenční nebo kombinovanou formou, v některých studijních kurzech se uplatňují prvky distančního vzdělávání. Příslušná škola má vždy zpracovaný dokument o celoživotním vzdělávání, zpravidla nazvaný Řád celoživotního vzdělávání. Jeho obsahem jsou pravidla týkající se přijetí studujících ke studiu, organizace studia, určení studijních programů a kurzů a stanovení výše úplaty za studium. Nabídka programů a kurzů se liší podle jednotlivých škol. Organizaci celoživotního vzdělávání na školách zajišťuje útvar celoživotního vzdělávání. při použití multimédií a neverbální presentace studijního materiálu, minimalizace strachu z prezentací před spolužáky a možnost přerušení nebo znovushlédnutí vizuálních forem studia. Komunikace při e-learningu probíhá asynchronním nebo synchronním způsobem. I přes nevýhody e-learningového vzdělávání, jimiž jsou neexistence interakce tváří v tvář (ta však může být nahrazena audio a video konferenčními programy), pocit izolace (může být odstraněn prostřednictvím diskusních fór a jiných typů na PC založené komunikace), byla pro realizaci e-learningového vzdělávacího programu pro své nesporné výhody zvolena právě tato forma vzdělávání. 3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikace programu E-learningový vzdělávací program je koncipován jako otevřený stavebnicový systém zahrnující řadu propojených vzdělávacích modulů, kdy si účastník studia může flexibilně volit z nabízených modulů takovou jejich skladbu, aby si pro sebe vytvořil kurz šitý na míru (kurz účastníka vzdělávacího programu je tedy tvořen jedním či více moduly). V budoucnosti se uvažuje o rozšíření nabídky poskytovaných modulů tak, jak je zobrazeno na obrázku 1. Moduly, z nichž může účastník studia v současnosti volit, jsou: Také na VŠB - Technické univerzitě Ostrava funguje celoživotní vzdělávání, v jehož rámci organizuje Ekonomická fakulta dvouleté vzdělávací kurzy. Mezi nabízenými kurzy je kurz Managementmarketing, po jehož ukončení se jeho absolventi mohou přihlásit do bakalářského vysokoškolského studia a kurz Management, po jehož ukončení se jeho absolventi mohou přihlásit do navazujícího magisterského studia. Další nabízené kurzy již nemají návaznost na vysokoškolské studium. Novým typem vzdělávání, poskytovaného Ekonomickou fakultou manažerům, podnikatelům a dalším zájemcům, kteří potřebují celou škálu poznatků pro úspěšný výkon svého povolání a jsou motivováni ke studiu, je v rámci projektu Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management vytvořený e-learningový vzdělávací program. Tento program využívá na Ekonomické fakultě již existujících vhodných podmínek - kompetentních pedagogů a moderních e-learningových metod vzdělávání, včetně vzdělávacího prostředí CMS Moodle. M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 Rozvoj osobního potenciálu Základy managementu Strategické řízení organizace Řízení změn v organizaci Řízení lidských zdrojů Provozní management E-learning Za jeden v poslední době nejvíce se rozvíjející a nejpoužívanější typ celoživotního vzdělávání lze považovat e-learning. Ten využívá celou řadu nástrojů CD ROM, web stránky, PDA, MP3, diskusní panely, , speciální software, chat, simulace, assessment prostřednictvím PC, hry, vzdělávací animace, videosekvence atd., včetně jejich kombinací. Tento typ vzdělávání má řadu výhod, jimiž jsou velká flexibilita, poměrně snadná komunikace (mezi studujícími a pedagogy, mezi studujícími navzájem), možné přizpůsobení se požadavkům a potřebám studujících, umožnění studia vlastním, vyhovujícím tempem, větší varieta studijních zkušeností 4 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 5

5 Obrázek 1: Skladba vzdělávacího programu Podoba programu M18 M17 Ř ízení jakosti M16 M19 M7 Provozní management M6 Ř ízení výkonu a motivace lidí M15 moduly poskytované v rámci e-learningového vzdělávacího programu perspektivně uvažované moduly Základní manažerské dovednosti M8 Základy managementu M 2 Rozvoj osobního potenciálu M1 Ř ízení lidských zdrojů M 5 Efektivní komunikace M14 M 9 Strategické řízení organizace M3 Ř ízení změn v organizaci M4 M13 Prostředí Evropské unie M10 M11 M12 Daná, konkrétní podoba e-learningového vzdělávacího programu vychází z identifikace, specifikace a následné analýzy vzdělávacích potřeb konečných cílových skupin, jejich zájmu, znalostních a dovednostních deficitů a dalších překážek na cestě k rozšíření možností jejich profesního uplatnění a zvýšení jejich využití, případně i konkurenceschopnosti na trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Tato identifikace a specifikace potřeb byla provedena v podobě pilotního průzkumu u potenciálních zájemců, tedy konečných cílových skupin, o navrhovaný druh vzdělávání. Na základě výsledků tohoto pilotního průzkumu bylo přistoupeno k určení skladby e-learningového vzdělávacího programu a jeho modulů tak, jak je znázorněno na obrázku 1. Následně byl za účelem zjištění preferencí zájmu o tento nově vytvořený vzdělávací program a potvrzení správnosti jeho skladby proveden průzkum u širšího spektra konečných cílových skupin. Průzkumem byl potvrzen nejen předpoklad zájmu o všechny navržené moduly, ale i správnost a vhodnost skladby daného e-learningového vzdělávacího programu. Konečné cílové skupiny Konečnými cílovými skupinami, pro které je tento e-learningový vzdělávací program určen, jsou: akademičtí pracovníci vysokých škol, pracovníci institucí při vysokých školách, pedagogičtí pracovníci na středních školách a gymnáziích absolventi vysokých škol, kteří se chtějí dále vzdělávat a rozšiřovat si kvalifikaci o odborné znalosti, jež nebyly realizovány jako kontinuální vzdělávání, a kterým vyhovuje forma e-learningového vzdělávání a konzultací; k této skupině rovněž patří dočasně nezaměstnaní absolventi vysokých škol, kteří chtějí posílit svou osobní konkurenceschopnost na trhu práce ostatní zájemci o další studium na vysoké škole manažeři a zaměstnanci podniků, podnikatelé, osoby znevýhodněné na trhu práce Předpokladem zapojení konečné cílové skupiny do navrženého vzdělávacího programu je alespoň středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Přínos pro konečné cílové skupiny Přínos projektu pro cílové skupiny spočívá v tom, že absolvovaný vzdělávací program ukáže frekventantům z jednotlivých konečných cílových skupin různé možnosti rozvoje jejich profesních způsobilostí, případně konkurenční schopnosti jako významného předpokladu jejich osobní perspektivy a prosperity v tržním společensko-ekonomickém prostředí. Frekventanti vzdělávacího programu si postupně osvojí řadu poznatků z různých tématických okruhů, přičemž vzhledem k flexibilitě a modularitě programu si mohou do určité míry sami zvolit rozsah a zaměření svých sebevzdělávacích aktivit. 6 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 7

6 Absolvování vzdělávacího programu přináší konečným cílovým skupinám zvýšení konkurenceschopnosti na trhu pracovních sil, což představuje příspěvek ke snížení nezaměstnanosti a to zvláště osob znevýhodněných na trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Absolvování tohoto programu zároveň vytváří lepší výchozí předpoklady pro další vzdělávání na vysoké škole, přičemž výhodou pro absolventy je zvýšení stupně obeznámenosti s vyučovanou problematikou. 4 STUDIUM Charakteristiky studia Účastník e-learningového vzdělávacího programu si individuálně dle vlastního uvážení volí jeden či více z nabízených modulů a vytváří si tímto způsobem svůj vlastní kurz tak, aby tento výběr vyhovoval jeho konkrétním podmínkám a požadavkům a studující mohl maximálním možným způsobem využít všechny výše uvedené výhody tohoto typu vzdělávání. K požadavkům e-learningového vzdělávání týkajících se studujícího patří alespoň středoškolské vzdělání zakončené maturitou a rovněž jeho motivace studovat v této netradiční formě výuky. Studující musí umět spolupracovat nejen s e-lektorem/tutorem, ale i s ostatními studujícími, věnovat připojení do modulu potřebný čas, aktivně komunikovat a plnit průběžně zadané úkoly. K technickým požadavkům patří přístup studujícího k počítači a k Internetu, nezbytností je pak alespoň minimální praktická zkušenost s informačními technologiemi. Výuková komunikace mezi e-lektorem/tutorem a studujícím a komunikace mezi studujícími navzájem probíhá hlavně elektronicky (pomocí u, chatu, e-konferencí, diskusních fór, virtuálních tříd aj.), nejčastěji v prostředí webu, nicméně v kombinaci se třemi tutoriály, které mají zajistit nejen fyzický kontakt mezi studujícími a e-lektory/tutory jednotlivých modulů, ale také garantovat dosažení výukových cílů a zdárného průběhu studia. Výukové materiály na CD-ROM budou studujícím zasílány poštou. Během studia probíhá průběžné ověřování přístupu a studia modulů studujícím a testování získaných znalostí elektronickým způsobem (e-testy a diagnostiky). Studující si může být jist, že e-lektor/tutor i vzdělávací instituce pro něj zajistí dostatečnou podporu při odstraňování případných studijních i technických obtíží. Organizace studia E-learningový vzdělávací program využívá kombinaci dvou výukových metod (tzv. blended learning) a to standardní výuky s výukou e-learningovou. Standardní výuka je tvořena třemi tutoriály, úvodním, kontrolním a závěrečným. Tyto tutoriály probíhají v reálném čase, ve kterém všichni studující včetně e-lektora/tutora jsou ve stejném čase na stejném místě, např. v učebně a tedy současně přijímají předávané zkušenosti a mohou vzájemně reagovat. Tutoriál je prezenční, většinou nepovinné, setkání studujících a e-lektora/tutora. Cílem je získat přehled o studijních povinnostech, charakteru a nárocích na samostatné práce, o závazných termínech plnění, zodpovídání individuálních dotazů ke studované problematice či k určitým jejím částem. Při tomto setkání se studující vzájemně informují o svých studijních problémech, diskutují o některých dílčích pasážích studovaného učiva či na e-lektorem/tutorem předem vyhlášené téma, nad vypracovanými úkoly, přípravou na úkoly další apod. Jedná se o diskusní a pracovní setkání určené k vyjasnění otázek spojených se studiem materiálů, zopakování hlavních myšlenek, souvislostí a vztahů, k procvičení pracovních postupů, technik, k osvojení dovedností atd. Při e-learningové výuce si každý studující sám volí tempo a způsob přijímání informací, diskusi s e-lektorem/tutorem i mezi studujícími navzájem a testování znalostí tak, aby byl dodržen harmonogram výuky stanovený garantem modulu, eventuelně e-lektorem/tutorem na jednotlivých tutoriálech. Nevýhodou se jeví nemožnost navzájem reagovat v jednom a tomtéž čase. Těžištěm tohoto typu výuky jsou e-learningové vzdělávací moduly v elektronické podobě a jejich samostudium. Obrázek 2: Struktura e-learningu Katedry managementu e-testy multimediální moduly virtuální třída Celoživotní vzdělávání v oboru Management tutoriály e-konference a diskusní fóra 8 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 9

7 Studijní a jiné materiály E-learningové vzdělávání zahrnuje dva základní typy studijních materiálů (zdrojů). Prvním typem jsou on-line dokumenty využívající prostředí LCMS MOODLE v IS/IT Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava. Ve zpřístupněném vzdělávacím systému fakulty studující najdou studijní materiály k jednotlivým modulům, diskusní fóra, virtuální třídu, se kterou budou komunikovat, e-testy a diagnostiky, kontrolní otázky atd. Druhým typem studijních materiálů jsou učební texty na CD-ROM, které slouží studujícím v případě, že nemají zrovna možnost být napojeni na síť. S on-line přístupem je studentům k dispozici společný modul nazvaný Celoživotní vzdělávání v oboru Management. V rámci tohoto modulu jsou předávány např. aktuální informace o probíhajících modulech, slovník základních pojmů elektronického vzdělávání, slovník základních pojmů z odborných modulů, česko-anglický slovník nejčastěji použitých pojmů, kontakty na e-lektory/ tutory, odkazy na další studijní literaturu a související zdroje a další. Důležité informace poskytuje i jednoduchý průvodce prostředím LCMS MOODLE. Z tohoto společného modulu mají studující možnost vstoupit on-line do jimi zvolených odborných modulů (vstoupit do odborných modulů mohou i přímo, viz. dále ). Dále jsou zpřístupněny www stránky vzdělávacího programu (www.management-vzdelavani.cz) v rámci něhož budou mít studující jednotlivých modulů možnost získat informace o všech záležitostech týkajících se vzdělávacího programu (informace o obsahu programu, autorech a poskytovateli, partneru, jednotlivých modulech, kontakty, odkazy na další www stránky atd.). Ukončení a cena studia Úspěšné absolvování studia je podmíněno složením závěrečné zkoušky z modulu/modulů jimiž je kurz tvořen a to ve formě stanovené garantem příslušného modulu (např. test, korespondenční úkol aj.). Formálním aspektem absolvování vzdělávacího programu je získání Certifikátu. Co se týče ceny studia, pokud studující začne studovat a úspěšně absolvuje studium do , bude mu studium poskytnuto zdarma a obdrží Certifikát. V případě ukončení studia po uvedeném termínu se předpokládá finanční spoluúčast studujícího. 5 VZDĚLÁVACÍ MODULY Obsah modulů E-learningový vzdělávací program je vytvořen jako otevřený stavebnicový systém, který zahrnuje řadu propojených vzdělávacích modulů. Moduly jsou, tak jak je zobrazeno na obrázku 1, uspořádány do vrstev okolo centrálního modulu zaměřeného na rozvoj osobního potenciálu. Zaměření a obsah jednotlivých vzdělávacích modulů je následující: Modul M 1 - Rozvoj osobního potenciálu Úkolem tohoto výchozího vzdělávacího modulu je seznámit studující se základními psychologickými poznatky o individuálním pracovním a rozvojovém potenciálu člověka a o významu jeho sebereflexe pro jeho seberealizaci. Součástí modulu je rovněž seznámení s metodami sebepoznání a seberozvoje osobnosti jedince. Student je přiveden k tomu, aby se rozhodl, jakým způsobem chce posilovat svoji soběstačnost a osobní prosperitu zvyšováním své kompetentnosti, akceschopnosti a konkurenceschopnosti. Studium modulu studentům napoví, jak mají postupovat, na co se mají zaměřit, a které kroky podniknout, aby dokázali realizovat strategii svého osobního rozvoje, dosáhli svých osobních cílů a zároveň přispěli k organizačnímu úsilí a synergickému efektu organizace, v níž působí. Po úspěšném ukončení modulu je absolvent schopen: snáze nasměrovat svůj další seberozvoj v rámci svého organizačního začlenění s ohledem na svoje osobní předpoklady a ambice s hlubší motivovaností rozvíjet své organizační způsobilosti a porozumění manažerským přístupům a metodám, umožňujícím mu dosahovat vyšší kvality a efektivnosti práce a bude schopen stanovit si konkrétní způsoby, jimiž by měl postupovat při zvyšování svých způsobilostí, své uplatnitelnosti a osobní prosperity Modul M 2 - Základy managementu Tento vzdělávací modul vymezuje úlohu managementu v organizaci a vysvětluje základní manažerské kategorie a pojmy. Seznamuje studenta s rolemi manažera, jeho profilem, s obsahem jednotlivých manažerských funkcí (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a zásadami jejich kvalitního naplňování. Část modulu je zaměřena na předávání poznatků a zkušeností z historického vývoje manažerských koncepcí a samozřejmě jsou zdůrazněny zejména současné a moderní trendy v manažerských koncepcích a přístupech. Po úspěšném ukončen modulu je absolvent schopen: posoudit a zkvalitnit své dispozice k výkonu práce manažera přispět k cílovému zaměřování chování lidí v souladu s cíli organizace uplatnit tradiční i moderní nástroje manažerské práce efektivněji vykonávat jednotlivé manažerské funkce rozpoznat příčiny chování lidí a použít adekvátní nástroje ke stimulaci jejich pracovního výkonu citlivě zvolit styl vedení lidí odpovídající konkrétní situaci a charakteristikám podřízených či spolupracovníků 10 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 11

8 Modul M 3 - Strategické řízení organizace Modul seznamuje studenty s problematikou strategického managementu, užívanými pojmy, s významem strategie pro organizaci a principy strategického řízení a myšlení. Poskytuje přehled o uplatnění modelů strategického řízení. V modulu jsou vysvětlena východiska ekonomického prognózování, problematika prognóz a objasněn vzájemný vztah mezi prognózami a strategickým plánem. Studijní text vysvětluje formulaci poslání, vizí a filozofie organizace. Demonstruje metody externí a interní analýzy. Důraz je kladen na znalost typologie strategií a schopnost volby vhodné strategie. V závěru vzdělávacího modulu je zmíněna problematika implementace strategie, tedy zejména hlavní zásady zavedení nové strategie řízení strategické změny, dopady implementace na řídící proces, podnikovou strukturu a organizační kulturu i komunikaci. Po úspěšném ukončení modulu je absolvent schopen: formulovat poslání, vize, filozofii organizace stanovit cíle organizace prognózovat vývoj odvětvového prostředí aplikovat analytické metody strategické analýzy nastavit kritéria volby vhodné strategie uvědomit si dopady zavádění nově zvolené strategie do chodu organizace Modul M 4 - Řízení změn v organizaci Tento modul poskytuje studentům poznatky o tom, kdy je a kdy není nutné uvažovat o změnách, upozorňuje na kritická místa v řízení změn, mezi nimiž jsou nejcitlivějším a nejriskantnějším místem lidé, kteří se jich účastní. Modul upozorňuje, jak a čím se dají lidé při změnách ovlivňovat, aby je podpořili a nekladli jim zbytečný odpor. Důraz je kladen na důsledné informování o všem, co se změnou souvisí, což usnadní přípravu i implementaci změn tak, aby jejich výsledky měly dlouhodobé efekty. Důležitá jsou doporučení, jak postupovat při řízení nejčastějších změn i při zavádění radikálních změn. Proto je nezbytné vysvětlení, co je to proces a jak se tvoří procesní mapy. Zajímavé pro studenty je seznámení se s chybami, kterých se manažeři při řízení změn nejčastěji dopouštějí, a doporučení, jak se jim vyhnout. Po úspěšném ukončení modulu je absolvent schopen: pochopit podstatu i příčiny změn v organizaci uvědomit si různé role aktérů procesu změn a to, jak změny prožívají pochopit, jak odlišně mohou lidé na změny reagovat a jak je lze vhodně usměrňovat rozpoznat příčiny, které brání lidem změnu podporovat a ukáže postupy, jak tento odpor řešit připravit a následně implementovat plánované organizační změny podle různých modelů pochopit, co je reengineering, kdy o něm začít uvažovat a jak se na něho připravit pochopit, kterých chyb se může manažer při zavádění změn (zvláště těch radikálních) dopustit a jak se jim vyvarovat Modul M 5 - Řízení lidských zdrojů Modul je zaměřen na pochopení síly a významu řízení lidských zdrojů, jež se v dynamicky měnícím se prostředí stávají rozhodujícím zdrojem pro úspěch a rozvoj organizace. Cílem je vybudovat kohezní sociální systém, jež respektuje etiku a efektivnost investic, které jsou do něho vkládány včetně optimálního a produktivního rozmístění lidí v něm. Po úspěšném ukončení modulu je absolvent schopen: aplikovat teoretické poznatky do konkrétních forem chování na trhu práce (vyhledávání nového zaměstnání, přijímací proces, propouštění, vzdělávání a rekvalifikace), porozumět požadavkům na pracovní chování v tržní ekonomice rozpoznat specifika a rozdílnosti v rámci Evropské unie, posílit identifikaci se zaměstnaneckou rolí nebo zaměstnavatelskou rolí vymezit a pochopit personální aktivity, jimiž se praktici v oblasti řízení lidských zdrojů zabývají získat flexibilní sociální dovednosti při vyhledávání pracovních pozic na trhu práce a tím zvýšit sebevědomí znevýhodněných skupin na trhu práce tak, aby se staly aktivnějšími uchazeči o pracovní místo Modul M 6 - Provozní management Tento vzdělávací modul, jenž je zaměřený na operační a provozní management, připravuje studenta na to, jakým způsobem má jakožto podnikatel a manažer projektovat, organizovat a řídit jednotlivé organizační procesy, sloužící realizaci organizační strategie tak, aby splňovaly kritéria efektivnosti a hospodárnosti. Součástí modulu jsou rovněž prakticky využitelné poznatky o operačním plánování a provozní optimalizaci organizačních procesů, o technologickém řízení, o úzkých místech provozního řízení, řízení kvality a dalších aspektech operačního a provozního řízení. Po úspěšném ukončení modulu je absolvent schopen: orientovat se v pokročilých způsobech operačního a provozního plánování a řízení, uplatňo vaných v návaznosti na organizační podnikatelskou strategii dosahovat účinného odstranění úzkých míst a zvyšovat efektivnost a hospodárnost všech provozních procesů zaujmout pozitivní postoj ke zdokonalování organizačního provozu s ohledem na budoucí požadavky na organizaci 12 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 13

9 Struktura modulů Struktura všech šesti vzdělávacích modulů je stejná, následující: Úvod o Souhrn modulu o Vzdělávací cíle modulu o Obsah modulu o Klíčová slova modulu o Úvodní znalostní test Jednotlivé kapitoly: Název kapitoly o Cíl kapitoly o Klíčová slova o Studijní text o Shrnutí kapitoly o Test porozumění kapitole Závěr o Shrnutí modulu o Korespondenční úkol o Slovník pojmů o Literatura 4. vstoupíte na PŘIHLÁŠKU, kde vyplníte údaje nutné pro přihlášení se do modulu či modulů, pro Certifikát a pro vyhodnocení vzdělávacího programu (jméno, příjmení, datum narození, kontakt, pohlaví, uživatelské jméno a heslo, zaměření činnosti organizace, počet zaměstnanců organizace, stupeň vzdělání, odborné vzdělání, typ cílové skupiny, zastávaná funkce, věková kategorie...) 5. vyplněnou PŘIHLÁŠKU elektronicky odešlete tak, že kliknete na Vytvořit můj nový účet 6. obdržíte AKTIVAČNÍ s odkazem, kliknete na něj a tím se dostanete do virtuálního studijního prostředí a stáváte se studentem zvolených modulů 7. objeví se NABÍDKA VSTUPU (nazvaná Můj Moodle) do společného modulu Celoživotní vzdělávání v oboru Management (sem se již nepřihlašujete, vstup do modulu je automaticky umožněn všem studujícím) a do zvolených odborných modulů Technický postup V případě zájmu o studium modulu či modulů e-learningového vzdělávacího programu je při prvním přihlášení potřeba dodržet následující postup: 8. kliknutím na název modulu se dostanete do prostředí zvoleného modulu 1. na (www.management-vzdelavani.cz) klikněte na KATALOG MODULŮ Na tuto stránku se lze dostat i následovně: - sekce Novinky nebo - Fakulta ekonomická! Katedra managementu! info nebo - Projekty! Projekty s podporou EU! Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management 2. pro podrobnější informace o jednotlivém vzdělávacím modulu klikněte na NÁZEV MODULU z nabídky katalogu modulů 3. v případě, že máte zájem o studium jednoho či více modulů, v kterémkoli z nich klikněte na CHCI SE PŘIHLÁSIT 14 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 15

10 Do odborných modulů lze vstoupit i ze společného modulu Celoživotní vzdělávání v oboru Management. 3. objeví se NABÍDKA VSTUPU do zvolených modulů a do společného modulu Celoživotní vzdělávání v oboru Management (Můj Moodle) 4. kliknutím na název modulu se dostanete do zvoleného modulu (do odborných modulů lze vstoupit i ze společného modulu Celoživotní vzdělávání v oboru Management) Pro druhý a další vstup do odborných modulů a do společného modulu Celoživotního vzdělávání v oboru Management můžete kliknout i na odkaz v aktivačním e- mailu. V případě, že jste se dodatečně rozhodli přihlásit do dalšího modulu a již jste kliknuli na odkaz v aktivačním u: 1. nevyplňujte další PŘIHLÁŠKU 2. pošlete administrátorovi, který Vás zařadí do nového modulu (bližší postup a kontakt je zveřejněn ve společném modulu Celoživotní vzdělávání v oboru Management) 6 SLOVNÍK POJMŮ Postup pro první přihlášení platí pro počáteční období, kdy je studium poskytováno bezplatně. Po zpoplatnění studia bude aktivační umožňující přístup do modulu či modulů zaslán po úhradě poplatku. Výše a způsob úhrady bude aktuálně zveřejněna na (www.management-vzdelavani.cz). Při druhém a dalším přihlášení do modulu či modulů e-learningového vzdělávacího programu: je rychlejší využít Vámi zvoleného uživatelského jména a hesla, které jste uvedli v přihlášce a dodržet následující postup: 1. na (www.management-vzdelavani.cz) klikněte na MŮJ KURZ 2. zadejte uživatelské jméno a heslo analýza potřeb vzdělávacích - odhalení a definice současných problémů, nedostatků a potřeb ve vzdělávání; poukázání na oblasti, ve kterých je potřebný rozvoj cena studia - poplatek (úhrada) za účast studujícího na realizaci procesu, v němž se zprostředkovává předávání poznatků a osvojování dovedností v rámci publikovaného studijního programu, kurzu nebo modulu balíček studijní - soubor studijních materiálů (multimediálních pomůcek), vztahujících se k určitému studijnímu programu, kurzu či modulu; vzdělávací instituce jej studujícím zasílá zdarma či po zaplacení stanoveného poplatku blended learning - v českém jazyce ještě ne zcela ustálený termín, vyjadřující kombinaci e-learningu s jinými formami studia (nejčastěji s prezenční) certifikát - doklad o kvalitě výrobku nebo služby; v oblasti vzdělávání to znamená osvědčení o absolvování studijního programu, kurzu nebo modulu, který může mít i celostátní platnost, pokud byl kurz, studijní program či modul akreditován cíle vzdělávací - stručná a výstižná formulace záměrů studijního programu, kurzu nebo modulu, shrnující to, co by studující měli znát a umět udělat v důsledku účasti na určité části studia nebo po jeho absolvování diagnostika - v kontextu distančního vzdělávání se jedná o testování studujících, jenž je prováděno elektronickým způsobem; všem testovaným jsou kladeny stejné otázky; výsledky lze kvantifikovat, objektivovat a srovnávat doba studia - stanovený časový interval potřebný pro absolvování studijního programu, kurzu nebo modulu, který lze při zvýšeném úsilí studujícího zkrátit nebo naopak prodloužit forma studia - souhrn výukových (studijních) metod a prostředků, pro nějž je charakteristický způsob účasti a komunikace mezi studenty (studujícími) a ostatními účastníky studia (učiteli, tutory, konzultanty, examinátory, administrátory atd.); jde zejména o prezenční, distanční, dálkové, individuální a korespondenční formy studia; způsoby organizace studia při realizaci studijního programu, kurzu nebo modulu fórum diskusní - místo sloužící ke komunikaci mezi studujícími navzájem nebo mezi lektorem/ tutorem a studujícími; využívá se k diskusi nad danou problematikou, řešení problémů, sdílení informací apod. e-konference - ová konference, jejímž účelem je vzájemná výměna poznatků, informací, rad, řešení otázek, zasílání příspěvků apod. 16 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 17

11 e-learning - počítačem zprostředkované studium z podkladů uložených v elektronické podobě na CD (DVD) nosičích nebo na síťových serverech e-lektor/tutor - kontroluje určitý studijní oddíl (modul, kurz) po stránce didaktické, zodpovídá za jeho didaktické zpracování a aplikaci principů celoživotního vzdělávání; řídí jednotlivé tutoriály a diskuse se studujícími k obsahu i případným problémům spojených se studiem; dává jim rady, konzultuje jejich závěrečné projekty; specifický termín, užívaný k odlišení od pojmu učitel jako jednoho z ústředních subjektů prezenčního studia e-test - zpravidla písemná zkouška prováděná elektronickou cestou, obsahující větší množství položek stejných pro všechny zkoušené (testované); výsledky lze kvantifikovat nebo alespoň objektivovat a celkové dosažené výkony srovnávat Evropský sociální fond - jeden ze čtyř Strukturálních fondů Evropské unie, který se po vstupu České republiky do Evropské unie stal hlavním zdrojem finanční pomoci mj. i v oblasti rozvoje celoživotního vzdělávání formulář - listina s předtištěným textem, určená k vyplnění proměnných dat a uvedení požadovaných skutečností; může také sloužit jako předloha pro sestavování určitých písemností garant modulu - osoba zodpovědná za výběr autorského kolektivu modulu; řídí a koordinuje práci autorského kolektivu, spolupracuje s e-lektorem/tutorem instituce vzdělávací - právnická osoba, nabízející a realizující vzdělávací aktivity Internet - celosvětová počítačová síť, sdružující milióny uživatelů, kteří mohou navzájem komunikovat a využívat informačních zdrojů a databází všech typů (obrazových, grafických, komerčních, kulturních, vědeckých, zpravodajských aj.), včetně vzdělávacích programů, kurzů a modulů komunikace - způsoby spojení vzdělávací instituce i jejích zaměstnanců se studujícími a mezi studujícími navzájem pomocí osobních kontaktů i všech dostupných prostředků konzultace - poskytování rad nebo dodatečného výkladu učiva studujícím při distančním studiu určitého předmětu, modulu, nebo úseku učiva, při vypracovávání samostatných prací (případových studií), uvádění příkladů, sdělování odborných stanovisek a konkrétních zkušeností tutorem nebo konzultantem kurz - relativně samostatný soubor učiva a studijních úkolů i zkoušek, které směřují ke splnění vytýčených vzdělávacích cílů; v některých případech může být jednotkou, z nichž se skládá rozsáhlejší vzdělávací celek (např. studijní program) materiály studijní - souhrnný název pro všechny studijní (učební) pomůcky; jsou určeny k samostatnému studiu a na kvalitě jejich didaktického i grafického zpracování do značné míry závisí efektivita a úspěšnost distančního studia Moodle - softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu; neustále se vyvíjející nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání; původně bylo slovo Moodle akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku; původním autorem programu Moodle je Martin Dougiamas) multimédia - produkty vzniklé sloučením audiovizuálních (elektronických) technických prostředků s cílem rychlého a dokonalého šíření velkých souborů informací (pomocí počítačů a jejich sítí, ale i jiných zařízení); jsou využívány také pro (distanční) vzdělávání; velkou výhodou je i to, že umožňují interaktivní individualizované studium (např. jazyků) modul vzdělávací - ucelená (monotematická) část studijního programu nebo kurzu, která je standardně metodicky i formálně uspořádána a umožňuje sestavování vyšších vzdělávacích celků multimédia - všechny technické prostředky pro šíření informací, používané při distančním (celoživotním) vzdělávání organizace studia - konkrétní určení jednotlivých kroků i jejich posloupnosti, které je nutné uskutečnit vzdělávací institucí i studujícími k dosažení všech plánovaných vzdělávacích cílů podpora studujícím - systém opatření, facilitující distanční studium; zahrnuje zejména poradenství, konzultační činnost, speciální způsob zpracování studijních materiálů (pomůcek, výukových, resp. studijních balíčků) a tutoriály program vzdělávací - ucelený projekt vypracovaný vzdělávací institucí, který vymezuje způsob získání projektovaného vzdělání projekt - komplexní a podrobný plán realizace určitého záměru včetně stanovení cílů, termínů, personálního zabezpečení, organizace, výstupů, způsobů prezentace apod. průvodce studiem - je příručka pro zájemce o studium a studující; jde o souhrn informací, rad a doporučení; není brožurou, obsahující podrobný popis organizace studia, seznam vyučujících, kontaktní adresy a termíny odevzdávání prací a zkoušek; je to odborná psychologicko-pedagogická příručka, kterou lze uplatnit v obecné rovině; měla být podána vysvětlení procesní stránky distančního studia a nezbytné informace pro orientaci ve výrazech a užívaných postupech průzkum pilotní - prvotní, počáteční zjištění určitých skutečností; anketa mezi relativně malým počtem respondentů skupina (konečná) cílová - množina dospělých, jimž je určen studijní program, kurz, modul nebo studijní pomůcka (text); popř. v marketingovém řízení vytypovaná skupina zájemců o studium určitého programu, kurzu, modulu nebo o studijní pomůcku skupina studijní - komunita lidí, kteří studují stejný nebo obsahově podobný studijní program, kurz nebo modul; setkání skupiny nejsou povinná, ale žádoucí, zejména pro možnost socializace (osvojování sociálně interaktivních dovedností) a možnost spolupracovat; studující mohou udržovat spojení telefonem, scházet se v soukromí, ve studijních a konzultačních střediscích a diskutovat o všech problémech, na něž ve studiu narazili; odborné kontakty v rámci studijních skupin mohou významně ovlivnit proces vzdělávání slova klíčová - slova charakterizující významným způsobem obsah informačního pramene; slova zvláštního významu pro danou oblast struktura modulů - způsob složení, vnitřního uspořádání jednotlivých částí jednotlivých modulů, vykazující nějaké pravidelnosti a zákonitosti studie případová - zjednodušené zpracování případu ze skutečnosti, popřípadě zcela fiktivního, ale z reality vycházejícího případu, které zahrnuje ekonomické, právní, sociální, psychologické, manažerské, popř. další aspekty problémů společenské praxe; cílem vypracování nebo řešení případových studií je prokázat schopnost samostatné a komplexní aplikace nabytých poznatků (vědomostí a dovedností), schopnost racionálně rozhodovat, vypracovávat alternativní řešení, zvažovat rizika možných následků, ekonomicky kalkulovat, anticipovat žádoucí sledy událostí, uplatňovat zásady řízení v ryze profesní i sociální oblasti apod. ; ačkoli jde o vyučovací metodu vypracovanou ve 20. letech minulého století ve Spojených státech (Harvardská univerzita) pro skupinové řešení (původně právnických) problémů, je často využívána i v distančním vzdělávání pro samostatnou práci studujících studium distanční - je multimediální forma řízeného studia, v němž jsou vyučující (tutoři) a konzultanti v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně fyzicky odděleni od vzdělávaných studium kombinované - studium, během něhož jsou plánovitě střídány různé formy (distanční, prezenční, korespondenční, dálkové apod.) studium prezenční - forma studia, při níž se vyžaduje každodenní fyzická účast studujících (někdy se také nazývá denním studiem) a v jistém smyslu představuje opak distančního studia studující - (dospělý) účastník distančního studia, přičemž pojem dospělost není chápán v úzce právním smyslu (dosažení hranice 18 let), nýbrž ve smyslu celkové mentální zralosti a schopnosti přijmout plnou odpovědnost za své vzdělávání, která přichází obvykle až ve vyšším věku; termín studující je zaveden k odlišení od pojmu student, používaného pro označení účastníka středoškolských studií a (prezenčního) studia vysokých škol třída virtuální - pomyslná počítačová třída, kde pod vedením lektora/tutora probíhá výuka; studující komunikuje prostřednictvím počítače na dálku s lektorem a ostatními studujícími 18 PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 19

12 tutoriál - didaktická (vyučovací) metoda, specifická pro distanční vzdělávání, realizovaná tutorem; jde o většinou nepovinná společná setkání studujících a tutora, jejichž cílem je získat přehled o studijních povinnostech, charakteru a nárocích na samostatné práce, zkoušky, o závazných termínech pro jejich plnění, zodpovídání individuálních dotazů k průběhu a výsledkům studia, k určitým částem učiva apod.; stručně řečeno jde o příležitost pro studující přicházet s vlastními názory i osvojenými vědomostmi a získávat od tutora i ostatních vnitřní zpětnou informaci o dosažených studijních výsledcích úkoly korespondenční - souhrn explicitně formulovaných a věcně specifikovaných nároků, které musí studující splnit; odevzdání probíhá bez přímého kontaktu studujícího a lektora/tutora korespondenční formou ( em, poštovní službou atd.) úkoly studijní - souhrn explicitně formulovaných a věcně specifikovaných nároků, které musí studující splnit ukončení studia - řádné ukončení studia představuje absolvování předepsaných zkoušek (testů, praktických prací apod.) a vydání příslušného písemného záznamu vzdělávací institucí; kromě těchto závěrečných aktů je ukončení studia zpravidla podmíněno i úspěšným absolvováním předepsaných průběžných úkolů a vzdělávacích akcí (seminářů, tutoriálů apod.) výuka standardní - výuka tvořena tutoriály (obvykle úvodním, kontrolním a závěrečným) probíhajícími v reálném čase; studující včetně lektora jsou ve stejném čase na stejném místě; současně přijímají předávané zkušenosti a vzájemně reagují vzdělávání celoživotní - proces, do něhož vstupuje (v určitých fázích povinně, v jiných podle vlastního rozhodnutí) každý občan během svého života a který zahrnuje všechny typy a formy vzdělávání poskytované vzdělávacími institucemi, a to od předškolní výchovy, přes povinnou školní docházku, výběrové středoškolské a vysokoškolské vzdělávání až k dalšímu postsekundárnímu i postgraduálnímu studiu, včetně rekvalifikačních, osvětových, jazykových a zájmových kurzů zkouška závěrečná - diagnostická aktivita, zkoumající prostřednictvím zadaných témat, problémů nebo otázek konečný stupeň zvládnutí (rozsah a hloubku i vzájemnou provázanost) úseků učiva, modulů nebo ještě větších učebních celků; dalším typem zkoušky je dle účelu zkouška průběžná, přijímací, vstupní apod. 7 ZDROJE 1. Dokument Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management (dostupné na Ekonomic ké fakultě VŠB-TU Ostrava, Katedře managementu). 2. Formulář žádosti o finanční podporu z Operačního programu Řízení lidských zdrojů (název projektu: Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management, registrační číslo: CZ / ). 3. Průcha, J., Míka, J.: Glosář distančního vzdělávání. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání-csvš, PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT Určeno pro: celoživotní vzdělávání Autor: Horváthová Petra, Čopíková Andrea, Mikušová Marie Název: Průvodce studiem celoživotního vzdělávání v oboru Management Katedra: managementu Místo, rok, vydání: Ostrava, 2007, 1.vyd. Počet stran: 20 Nakladatel: VŠB-Technická univerzita Ostrava Grafická úprava a tisk: All design graphics s.r.o., Náklad: 300 ks Spolufinancováno z prostředků ESF a SR ČR

13 Petra Horváthová Andrea Čopíková Marie Mikušová ISBN PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s.

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s. Informace pro účastníky následného běhu interního vzdělávacího programu Legislativa a komunikace s veřejností v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný, Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00027.

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více