Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014"

Transkript

1 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014 Letošní 8. ročník Studie vedení a řízení NNO v ČR probíhal opět v rámci partnerství s Oddělením neziskového sektoru Krajského úřadu Zlínského kraje, zastoupeným Mgr. Pavlínou Novákovou. Elektronického průzkumu se účastnilo celkem 3 respondentů, zástupců nevládních neziskových organizací, ze Zlínského kraje. Níže jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření. SANEK Ponte. Dostupný management pro neziskové organizace.

2 CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ Jaká je právní forma vaší organizace? spolek / občanské sdružení pobočný spolek obecně prospěšná společnost církevní organizace ústav sociální družstvo nadace nadační fond Průzkumu se dohromady zúčastnilo 3 subjektů. Stejně jako minulý rok měla největší zastoupení občanská sdružení, dnes již spolky, a to z 65 %. Další minoritní zastoupení měly pobočný spolek (4), obecně prospěšné společnosti () a církevní organizace (). V souvislosti s novým Občanským zákoníkem: nebudete se transformovat, zachováte právní formu spolku zatím jste o tom neuvažovali, budete vyčkávat budete transformovat vaší organizaci na ústav budete transformovat vaší organizaci na sociální družstvo V souvislosti s novým Občanským zákoníkem, platným od ledna 014, se mají možnost NNO transformovat do jiné formy než automaticky ve spolek. Až 67 % respondentů se ovšem k transformaci nechystá a zachová právní formu spolku. Vyčkávat budou 4 organizace a pouze jedna se bude transformovat v ústav. Možnost transformace na sociální družstvo nebyla vybrána ani jedním subjektem. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

3 3 ZAMĚŘENÍ RESPONDENTŮ Jaká je oblast/oblasti působení vaší organizace? práce s dětmi a mládeží, rekreace, sport, tělovýchova kultura, ochrana památek, umění ostatní (např. podpora neziskového sektoru, PR neziskového sektoru, informační služby, podpora dárcovství a dobrovolnictví) zdravotní péče a sociální služby ochrana životního prostředí, ekologická výchova výzkum a vzdělávání komunitní rozvoj rovné příležitosti ochrana lidských práv V této otázce je více odpovědí než respondentů, jelikož respondenti mohli vybírat více odpovědí, pokud se jejich organizace zabývají více činnostmi. Více než polovina respondentů (13) uvádí oblast působnosti práce s dětmi a mládeží, hned za ní oblast kultury, ochrany památek a umění (10); ostatní (podpora neziskového sektoru, informační služby, ) (6); následovala péče a sociální služby (5) a ochrana životního prostředí (4). Z hlediska regionální působnosti subjektů bylo nejvíce respondentů ze Zlínského kraje (18), 6 respondentů má působnost v celé ČR, zastoupení v Olomouckém kraji mají 3, po jednom respondentu Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

4 4 DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ STRATEGIE Jaké jsou priority vaší organizace pro následující rok? naše běžné fungování strategie, dlouhodobé plány pro organizaci PR Public Relations (styk s veřejností) vzdělávání a rozvoj lidí vedení a řízení organizace fundraising přežití organizace rozvoj služeb hodnocení lidí a jejich motivace interní komunikace Respondenti mohli opět vybírat více možností. Pro více než /3 respondentů (16) je největší prioritou jejich běžné fungování (16); následují strategie, dlouhodobé plány pro organizaci (1); PR (11); vzdělávání a rozvoj lidí (10). Jako nedůležité priority jsou hodnocení lidí a motivace společně s interní komunikací. Nejčetnější odpovědí je výrazně možnost běžného fungování. Zjištění lze interpretovat tak, že většina respondujících organizací se nachází ve stádiu stabilizace či ustáleného stavu. Je pravděpodobné, že do běžného fungování přešla část respondentů, kteří v loňském roce odpovídali možnost boj o přežití (která byla bezkonkurenčně nejsilněji zastoupena). Specifické a pozitivní zjištění pro Zlínský kraj je fakt, že 5 % respondentů (1 NNO) uvádí jako prioritu strategii a dlouhodobé plánování, což je z hlediska udržitelnost kvality jednou z klíčových oblastí. Pozoruhodné je, že (stejně s republikovým průměrem) se na varianty hodnocení lidí a jejich rozvoj a interní komunikace zaměří v následujícím roce pouze minimum organizací, přestože podle naší zkušenosti jsou právě tyto oblasti klíčové pro úspěch a jejich přehlížení způsobuje procesní selhávání organizace. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

5 5 Máte ve vaší organizaci vypracovaný dlouhodobý plán (strategii organizace)? 13 % 9 % 4 % 35 % ano, ve formě celistvého dokumentu není potřeba, jsme příliš malá organizace (nemáme placené zaměstnance) ano, nicméně pouze v hlavách některých pracovníků 13 % 6 % plánujeme vytvořit ano, avšak v podobě dílčích dokumentů nepokládáme za nutné Třetina respondentů (8) potvrdila, že jejich organizace má vypracovaný dlouhodobý plán (strategii organizace) formou celistvého dokumentu. Odpověď není potřeba, jsme příliš malá organizace (nemáme placené zaměstnance) označilo 6 respondentů (6 %). 3x označeny byly odpovědi týkající se vytvoření plánu v budoucnu a existenci plánu v hlavách některých pracovníků (po 13 %). Podobu dílčích dokumentů čítaly odpovědi (9 %). Pouze jeden respondent nepokládá plán za nutný. Které pasáže jsou v dlouhodobém plánu zastoupeny? Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

6 6 Otázka se týkala pouze respondentů, kteří zvolili odpověď ano u předchozí otázky (13 respondentů). Mezi nejvíce zastoupené pasáže v dlouhodobém plánu jsou vize, poslání; konkrétní strategické úkoly s termíny a odpovědnostmi a základní hodnoty s pracovními náležitostmi. Nejmenší zastoupení měly charakteristika klientů a popis služeb, zásady fundraisingu a zásady managementu (vedení a řízení lidí). Konkrétní strategické cíle definované do odpovědností a termínů využívá ve strategických plánech pouze 9 organizací, které zpracovávají strategický plán. Realitou ovšem je, že definice strategických úkolů a dlouhodobých cílů ve spojení s podrobnou charakteristikou klientů a s návazností na plán financování (zásady fundraisingu) představují významný prvek. Bez této provázanosti nelze strategický plán považovat za nástroj strategického řízení. Průzkum však ukázal, že tohoto spojení využívá jen jedna NNO. Jak často aktualizujete dlouhodobý (strategický) plán? 3 % 3 % 31 % ročně cca jednou za tři roky cca jednou za dva roky nepravidelně, mimořádně 3 % Otázka se týkala opět pouze respondentů, kteří tento plán mají. Třetina respondentů svůj strategický plán aktualizuje každý rok, zbylé odpovědi byly vybrány v rovnoměrném poměru. Odpověď neaktualizujeme nikdo nezaškrtl. Pokud respondenti uvádějí, že k aktualizaci plánu dochází více jak za 3 roky, nelze tento dokument považovat za nástroj strategického řízení, neboť organizace nevěnují strategickým cílům a jejich plnění dostatečnou pozornost. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

7 7 PUBLIC RELATIONS (PR KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ) Řídíte PR vaší organizace? 17 % 39 % 44 % ne (jsme příliš malá organizace, nemáme placené zaměstnance) ano (děláme to intuitivně) ano (máme strategii / plán / koncept / směrnici / pravidla) Své PR řídí 13 respondentů, z toho 9 organizací (39 %) ho provádí intuitivní formou, zbylí 4 respondenti (17 %) používají PR strategii. Druhá polovina organizací (44 %) tuto aktivitu vůbec neprovádí, jelikož jsou příliš malá organizace. Jaké jsou vaše cílové skupiny pro PR aktivity? Nejčastější cílovou skupinou pro PR aktivity se jeví klienti, uživatelé a média (z 85 %), a široká veřejnost s dobrovolníky (ze 77 %). Nejméně pozornosti je věnováno odborné veřejnosti a zakladatelům, statutárním orgánům. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

8 8 Výběr cílových skupin v PR komunikaci s vnějším prostředím si vysvětlujeme z pohledu jejich potřebnosti: První místo získaly dvě cílové skupiny, které spolu souvisí: klienti / uživatelé ti určují potřebnost služeb a jsou hlavním argumentem k získání dotací, média ta pomáhají budovat image NNO v očích veřejnosti, jsou častým prostředkem k šíření společenské odpovědnosti, potřebnosti a užitečnosti služeb. NNO je pravidelně využívají ke komunikaci se třetími stranami. Druhé místo v PR cílových skupinách zastávají dobrovolníci a široká veřejnost. Komunikaci k široké veřejnosti vnímáme převážně z důvodů budování image NNO a šíření povědomí o službách. Jaké používáte PR prostředky pro komunikaci s veřejností? Mezi organizacemi s aktivním PR jsou nejvyužívanějším nástrojem veřejné akce (10x), tiskové zprávy (9x) a články v tiskových médiích (9x). Malá pozornost je věnována kampaním (x) a audiovizuálním záznamům (1x). Nástroje, které používají NNO v komunikaci s médii a veřejností, jsou převážně veřejné akce, tiskové zprávy a články. Toto pořadí kvitujeme a považujeme za úspěšné. Z pohledu organizace veřejných akcí se jedná o aktivní činnosti NNO se zaměřením na osobní kontakt s třetími stranami. Prostřednictvím těchto událostí dochází k přímé interakci a zprostředkování zážitků a NNO jich využívají za pomoci nízkonákladových nástrojů. Efektivita výsledků může být mnohonásobně větší, než kterou nabízí pasivní články v médiích. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

9 9 FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE Máte vytvořen dlouhodobý plán financování vaší organizace? 13 % 4 % % 39 % ne, jsme příliš malá organizace nemáme placené zaměstnance ano, jako součást dlouhodobého (strategického) plánu ano, pouze pro jednotlivé projekty ne, plánujeme vytvořit ne, nepokládáme za nutné % Na stejnou úroveň se dostávají NNO, které své financování dlouhodobě plánují, ale různou formou. Celkem deset organizací (44 %) má plán financování buď jako součást dlouhodobého (strategického) plánu, nebo formou finančních plánů pouze na období konkrétního projektu. Nejvyšší, 39% zastoupení (9 NNO) má odpověď ne, jsme příliš malá organizace, nemáme placené zaměstnance. Dokument plánují vytvořit v budoucnu 3 organizace (13 %), pouze jedna ho nepokládá za nutný (4 %). Žádná z organizací nemá svůj dlouhodobý plán financování zpracován v samostatném dokumentu. V průzkumu je vysoké procento organizací, které na otázku tvorby dlouhodobého plánu financování odpovídaly, že není potřeba, protože jsou příliš malé. S tímto argumentem bychom souhlasili, kdyby ony malé organizace byly založeny s primárním cílem vytvořit místo ke sdílení a nepotřebovaly finanční podporu zvenčí. V praxi tomu tak však nebývá. I organizace založené na bázi dobrovolnictví (které tvoří třetinu odpovědí ne, neplánujeme, jsme malá organizace bez placených zaměstnanců ) jistě kalkulují alespoň finanční prostředky, potřebné na jejich provoz. I ony jednají se starosty a sponzory o svých nákladech a potřebách a čerpají veřejné prostředky na realizaci společných aktivit. Dokument plán financování, třeba i jednostránkový, je v této podobě veřejným sdělením a poskytnutím argumentů, proč danou aktivitu podpořit a věnovat jí pozornost. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

10 10 Jaké je procentuální zastoupení jednotlivých zdrojů financování ve vaší organizaci? 6 % 5 % 1 % státní správa, místní samospráva 10 % 10 % 47 % jiné platby od klientů individuální dárci, veřejné sbírky mezinárodní dárci firemní dárci 1 % nadace a nadační fondy Tato otázka se týkala pouze těch respondentů, kteří mají vypracovaný dlouhodobý plán financování (10). Z grafu je zřejmé, že dominantní financování (47 %) pochází od státní správy a místní samosprávy. Druhé největší zastoupení má zdroj jiné 1 % (vlastní zisky z vedlejší činnosti, dotace z EU, úroky z účtů, pronájem prostor, reklama, ), a dalším významným zdrojem se ukazují být platby od klientů (10 %). Zbylé rovnoměrně rozložené podíly jsou mezi individuálními dárci (veřejné sbírky) nadacemi a nadačními fondy, firemními a mezinárodními dárci. Zatím zůstává velmi vysoký podíl veřejnoprávních zdrojů (státní, krajské a obecní dotace), jejichž výpadek může způsobit existenční potíže organizace. Stále zde tedy existuje velký potenciál v rozvoji financování skrze zdroje více ovlivnitelné vlastní činností (jiné vlastní příjmy, dále příjmy od klientů, firemní či individuální dárci). Lehký nárůst oproti loňskému roku 013 lze vidět ve firemních a individuálních dárcích, přesto jejich podíl se stále pohybuje relativně nízko (15 %). Kdo ve vaší organizaci zodpovídá za financování? ředitel/ka vedoucí pracovník/pracovnice jiný fundraiser/ka externí fundraiser/ka Dominantní funkcí v získávání finančních zdrojů zastává ředitel/ka (9x) společně s vedoucím pracovníkem (9x), minoritní roli má fundraiser/ka. Odpověď externí fundraiser/ka nebyla vybrána žádným z respondentů. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

11 11 PRÁCE S LIDMI Máte zpracován dlouhodobý plán práce s lidmi? 13 % 9 % 48 % ne, jsme příliš malá organizace nemáme placené zaměstnance ano, máme zpracovanou samostatnou pasáž v dlouhodobém (strategickém) plánu 13 % ne, plánujeme vytvořit ne, nepokládáme za nutné 17 % ano, máme zpracovaný samostatný dokument Pouze 6 organizací (6 %) dlouhodobě plánuje práci s lidskými zdroji. Ostatní z nějakého důvodu nikoliv, přičemž nejčetnější odpovědí (v 48 % případů) je odůvodnění malou velikostí organizace nebo její dobrovolnickou bází. Přitom stejně jako v loňském roce 013 jsou v oblasti lidských zdrojů výsledky jednoznačné a opět ukazují, že v neziskové organizaci pracují lidé velmi často průměrně déle než 3 roky. Tato odpověď byla zaznamenána v 16 případech. Jaký je procentuální podíl různých forem spolupráce z celkového počtu pracovníků? 6 % 0% 3 % outsourcing dodavatelský vztah s právnickou osobou 4 % 13 % 10 % stáže studentů outsourcing dodavatelský vztah s fyzickou osobou + autorské smlouvy jiná forma DPČ, DPP pracovní poměr 6 % dobrovolnictví Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

12 1 Výsledky procentuálního podílu různých forem spolupráce podobně jako loni ukazují na velmi významný podíl dobrovolníků (4 % oproti 44 % v celorepublikovém šetření), následovaný plnohodnotnými pracovními poměry (6 %), což spolu s 10 % dohod konaných mimo pracovní poměr nasvědčuje profesionalizaci organizací. Velmi nízký podíl připadá na outsourcing (3 % takto dodané práce pomocí pracovních sil z outsourcingu) a stáže studentů. Odpovědi ze Zlínského kraje zároveň úzce korespondují s celorepublikovými výsledky. V absolutních číslech pak jsou důležité ještě další výsledky: průměrně v organizacích pracuje 1 dobrovolníků, 14 běžných pracovníků, 6 zástupců správních orgánů, 4 odborníci a 3 vedoucí pracovníci a 1 stážista/ka. Pracovní náplně tvoří třetina respondentů pro všechny pracovníky, zatím co druhá třetina je netvoří (jelikož jsou příliš malá organizace s neplacenými zaměstnanci) a zbylá třetina tvoří pracovní náplně jen pro vybrané pracovní pozice nebo vytvořené pouze v rámci projektů. Jaký je přibližný procentuální podíl jednotlivých zdrojů na celkovém náboru? 36 % 11 % 4 % 3 % interní výběrové řízení pro pracovníky organizace internet dny otevřených dveří členové organizace % inzerce v tisku, letáky, vývěsky spolupráce se školami, se vzdělávacími institucemi 13 % 3 % 8 % doporučení zaměstnancem / spolupracovníkem dobrovolníci Podle přibližného procentuálního podílu jednotlivých zdrojů na celkovém náboru pracovníků jsou nejčastěji dobrovolníci (36 %), členové organizace ( %) a na doporučení (13 %). Pouze 3 % zastoupení mají dny otevřených dveří a spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi. Výrazný pokles byl zaznamenán u internetu, který od minulého roku klesl z 5 % na pouhá 4 %. Výsledky potvrzují, že zaměstnavatelé preferují osobnější formy výběru z předem známých skupin lidí a to je znamenité zjištění jak z manažerského pohledu, tak pro rozvoj vize organizace a naplnění jejího poslání. Osobnější formy výběru mohou souviset i s kritérii výběru lidí, kdy v neziskových organizacích je při výběru často kladen velký důraz na osobní angažovanost v tématu a soulad hodnot organizace s hodnotami zaměstnance tedy spíše osobnostní charakteristiky. Důležitý je také ověřený potenciál a dovednosti zaměstnance (výběr z vlastních lidí) nebo zprostředkovaná zkušenost o tomtéž (reference lidí, kterým důvěřujeme). Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

13 13 Máte v organizaci zavedeno hodnocení pracovníků? ne, není potřeba, jsme příliš malá organizace (nemáme placené zaměstnance) ano, částečně (pro některé skupiny pracovníků) ne, nepokládáme za nutné ano ne, plánujeme vytvořit Pouze 9 respondujících organizací využívá hodnocení pracovníků. Více jak polovina respondentů (13) však hodnocení v organizaci nemá. Jaké metody používáte pro hodnocení pracovníků? sebehodnotící dotazník hodnotící pohovor s předchozím sebehodnocením a vyplněním formuláře hodnotící pohovor bez písemných dokladů písemné hodnocení nadřízeným bez pohovoru 1 hodnotící pohovor s vyplněním formuláře nahodilá forma 4 U organizací, kde probíhá hodnocení pracovníků, je z metod hodnocení nejčastěji užíván nahodilá forma. Pouze organizace z celkového počtu 3 označily hodnotící rozhovor s vyplněným formulářem. V celorepublikovém výsledku je nejčetnější metodou hodnocení rozhovor se sebehodnocením pracovníka a vyplněním formuláře. Nahodilá forma hodnocení, která signalizuje rezervy v procesu práce s lidmi v organizaci. Nahodilost není příliš motivační, zaměstnanec ztrácí jistotu milníků ve svém růstu. Každé formální hodnocení je i znakem toho, že si nadřízený pracovník váží práce svých lidí a že jejich práci sleduje. Hodnocení nejčastěji provádí vedoucí pracovník, následně ředitel organizace. Z pohledu frekvence je nejvíce využívanou možností hodnocení pravidelně jednou ročně (6 organizací). Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

14 14 FREKVENCE HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ Zjišťujete potřeby vzdělávání? 35 % 4 % 0 % ano, zjišťujeme 61 % ne, není potřeba, jsme příliš malá organizace (nemáme placené zaměstnance) plánujeme systematicky zjišťovat ne, nezjišťujeme Potřeby vzdělávání zjišťuje 14 respondentů (61 %). Třetina respondentů potřeby vzdělávání nezjišťuje z důvodu, že jsou příliš malá organizace s neplacenými zaměstnanci. Do budoucna ho plánuje zjišťovat 4 % organizací. Žádná z organizací neoznačila odpověď ne, nezjišťujeme. Jaký je přibližný procentuální podíl metod pro rozvoj pracovníků? % 33 % 3 % neformální vzdělávání školení, semináře, workshopy, konference vzdělávání a rozvoj v průběhu řešení pracovních úkolů samostudium e-learning 33 % Graf ukazuje vyváženost neformálního vzdělávání, vzdělávání v průběhu řešení pracovních úkolů a samostudiu. E-leargning je jen velmi okrajovou záležitostí. V souladu s loňskými výsledky se ve Zlínském kraji v oblasti metod dalšího vzdělávání nejvíce uplatňují tradiční skupinové metody seminářů, školení a workshopů (téměř polovina času na vzdělávání, následované metodami on the job training tedy metody vzdělávání přímo v pracovním procesu (např. stáže, stínování, field assistance) a nakonec samostudiem (33 % času). Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

15 15 Jaké jsou průměrné roční náklady na vzdělávání jednoho pracovníka? vzdělávání nezajišťujeme Kč 7 méně než Kč 7 více než Kč 0 Nejčastěji se objevuje výsledek, že organizace vzdělávání nezajišťují (zde se jedná především o dobrovolnicky založené a vedené organizace). Nejčastěji se průměrné roční náklady na vzdělávání zaměstnanců pohybují do Kč a mezi Kč. Více jak Kč nákladu nevydává žádný respondent. Pracovníci jsou vzděláváni v průměru 5 dní v roce externími aktivitami a 4 dny interními. Jaký je přibližný procentuální podíl vzdělávání v jednotlivých oblastech? 7 % 13 % odborné dovednosti (dle konkrétní odborné pozice) 47 % jiný manažerské dovednosti měkké (komunikace, vyjednávání, prezentace ) 33 % manažerské dovednosti tvrdé (strategické plánování, projektový management...) Z grafu vyplývá, že nejsilnější zastoupení mezi tématy dalšího vzdělávání mají tradičně odborné dovednosti (dle konkrétní odborné pozice). Poměrně obtížně identifikovatelná položka jiné (výuka jazyků, IT dovednosti, povinné školení bezpečnosti, ) získala v průzkumu relativně vysoké procento podílu (33 %), proto by stála za podrobnější prozkoumání. Velmi důležité je zjištění, že pouze 13% podíl na tématech dalšího vzdělávání tvoří manažerské dovednosti. Velmi důležité je zjištění, že pouze 13% zastoupení podílu ve vzdělávání se zaměřuje na manažerské dovednosti. Přitom manažerské nedostatky jsou velmi často příčinou stagnace a boje o přežití mnohých NNO. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

16 16 Je odměňování v organizaci propojeno s hodnocením? ne, není potřeba, jsme příliš malá organizace (nemáme placené zaměstnance) hodnocením je přímo ovlivněna prémiová složka plánujeme propojit propojení nepokládáme za nutné hodnocením je přímo ovlivněna základní mzda Propojení odměňování s hodnocením zaměstnanců využívá pouze 6 organizací. Ostatní jej nepokládají za nutné, plánují zavést, či nepoužívají z důvodu malé organizace s neplacenými zaměstnanci. KOMENTÁŘE A DOPORUČENÍ Ve srovnání s celorepublikovým průměrem i loňskými výsledky nejsou výsledky v roce 014 ve Zlínském kraji nijak výjimečné a v obecných proporcích spolu korelují. Na základě shrnutí interpretovaných výsledků přikládáme následující komentáře a doporučení, která jsou odrazem naší konzultantské a lektorské praxe (tzv. v terénu), v níž se opakovaně setkáváme s podobnými výsledky a trendy. Strategie, vedení a řízení Strategický plán je nástrojem systematického řízení organizace s hlavním cílem dlouhodobé udržitelnosti organizace. Dokument dává zároveň zpětnou vazbu, aby NNO co nejefektivněji využívaly všechny vlastní zdroje a včas a správně reagovaly na plánované či neplánované změny. S tímto zjištěním koresponduje i skutečnost, že mezi hlavní pasáže strategického plánu jsou uváděny vize a poslání a konkrétní strategické úkoly s termíny. Ke každému procesu patří i v managementu fáze plánování ke klíčovým etapám rozvoje, ale i běžného fungování. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecný princip (např. v managementu cyklus PDCA naplánovat, provést, vyhodnotit/zkontrolovat, ukotvit/standardizovat), nerozhoduje ani velikost, ani báze na které je organizace postavena. Plánování je nezbytnou součástí každodenního fungování lidí v nejrůznějších rolích. Každý plánuje denně mnoho věcí, přesto se v managementu NNO často tato aktivita objevuje jen nahodile nebo vůbec. Přitom pravidelné a formalizované plánování se odráží ve fungování mnoha aspektů organizace motivace lidí, firemní kultura, dosahování klíčových výsledků apod. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

17 17 Důraz v této souvislosti klademe na tvorbu či aktualizaci a vyhodnocování strategického plánu každoročně, někdy častěji dle potřeby akčního plánu. Pokud NNO uvádějí, že k této aktualizaci dochází více jak za roky, nelze tento dokument považovat za nástroj strategického řízení, neboť organizace tak setrvávají v každodenní operativě a strategii nevěnují dostatečnou pozornost. Public Relations Oproti minulému roku nadpoloviční většina organizací řídí své PR intuitivně, což může být funkční pouze k prioritním cílovým skupinám, jako jsou klienti. Zde je větší prostor pro osobní kontakt. Poskytované informace se velmi často potkávají s potřebami klientů, kteří sami aktivně hledají odpovědi na své otázky. K médiím či potenciálním donátorům doporučujeme postupovat systematicky a dlouhodobě PR činnosti plánovat. V praxi u těchto cílových skupin chybí přímá osobní zainteresovanost, a proto je třeba druhou stranu v množství mnoha dalších informací zaujmout. Poskytnout důležité údaje v pravý čas a na správném místě. Má-li být úsilí PR pracovníků úspěšné, doporučujeme při realizaci PR aktivit nezapomínat na PR plán, který zahrnuje: stanovení si cílů externí komunikace (co chceme, aby si čtenář odnesl a co to má přinést NNO); specifikaci a popis cílové skupiny (např. lidé, kteří se tématem zabývají v rodině, lidé, kteří jsou něčím ohroženi, lidé v rizikovém věku, potenciální dárci atd.); nejvhodnější komunikační nástroje (stánky, tiskové zprávy, kampaně, sociální sítě, bulvární tisk, odborné časopisy, letáčky do mateřských center, spoty v TV, osobní kontakt na ulici, ) a mimo jiné i správná volba jazyka, hesla / sdělení, formu textu, předávání emocí apod.; harmonogram činností a stanovení odpovědností. PR jsou důležité nejen pro budování image organizace, šíření povědomí o potřebnosti a užitečnosti služeb, ale také pro přímé propojení s fundraisingovou strategií. Mezi fundraisingem a PR je velmi těsná provázanost, která je i od donátorů očekávána jako protislužba. Financování Finanční plánování je oblast, kterou všechny organizace nějakým způsobem jistě dělají, pouze ji tak možná nenazývají. Veřejné zdroje zastávají a vždy zastávat budou důležitou roli v rozpočtu mnoha organizací. NNO nikdy nebudou moci fungovat bez nákupu služeb ze státního rozpočtu. Finanční zdroje se však každoročně snižují a počet klientů nadále stoupá. Z těchto důvodů považujeme za důležité věnovat dostatečnou pozornost vícezdrojovému financování (fundraisingu), jehož výsledky nebudou zřejmé okamžitě, ale až za delší čas. Důvody, proč se NNO fundraisingu věnují okrajově, shledáváme v nedostatku kapacity pracovníků odpovědných za finanční zdroje. Dále zástupci NNO mívají pocity žebroty, pracovníci jsou vystavováni frustraci z opakovaného odmítání ze strany donátorů, na komunikaci s dárci je vyčleněna krátká alokace času a v neposlední řadě pokračuje stagnace a přesvědčení, že se stát postará o služby, které sám není schopen zajistit jinak. Doporučujeme věnovat pozornost i vícezdrojovému financování, které je dobré delegovat na pozici fundraisera, jehož hlavním úkolem je umět zaujmout a získat nové podporovatele. Fundraiser není jako ředitelé zatížen odbornou prací s klienty ani obavami o kvalitu služeb a může se plně věnovat nabídce velmi kvalitního zboží, jímž jsou veřejně prospěšné služby. V této oblasti je potřeba investovat. Úspěšný fundraiser je tak trochu obchodník, lobbista a dobrý posluchač v jednom. Souhlasíme zároveň s argumenty NNO, že není vždy snadné někoho takového nelézt a dlouhodobě si ho udržet. Stejně jako vedou NNO své klienty k odpovědnosti za čerpání poskytovaných služeb (částečná úhrada nákladů na službu), stejně odpovědné by měly být i NNO. Nečekat a být aktivní v zajištění svých vlastních zdrojů financování na to, co skutečně potřebují a není to možné zahrnout do projektu. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014

18 18 Vedení lidí I přes nízkou fluktuaci zaměstnanců, vysoké zapojení dobrovolníků a vysokou pracovní motivaci, která je pro neziskový sektor charakteristická, zde chybí podstatná část práce a to je péče o své zaměstnance. Z pohledu vnitřního prostředí z průzkumu vyplývá, že se NNO snaží prioritně věnovat rozvoji svých zaměstnanců, ale minimálně věnují pozornost vzdělávání a poskytování zpětné vazby skrz hodnocení. Pojem hodnocení může u některých respondentů vyvolávat nelibý pocit někoho hodnotit, proto není u mnoha organizací využíváno. Přitom hodnocení práce zaměstnance představuje poskytnutí cenné zpětné vazby a pomoc k profesnímu, ale i osobnostnímu růstu. V tomto světle je hodnocení velmi žádoucím pro obě zúčastněné strany, které si mohou navzájem potvrdit rámec jejich spolupráce a vzájemně se podpořit. Tuto skutečnost vyhodnocujeme jako jednu ze slabin vedení NNO, které je zastoupeno skvělými odborníky v dané oblasti, nikoliv však dobrými manažery. Správný manažer by měl znát motivaci svého podřízeného, měl by si být vědom jeho silných stránek a zároveň by měl umět pečovat o jeho slabiny. Hodnocení neboli zpětná vazba je jedním z osvědčených manažerských nástrojů. Dobře provedené hodnocení poskytuje pracovníkům informace o jejich kvalitě. Dozvědět se, čím jsme druhým prospěšní, potřebujeme všichni bez ohledu na to, zda jsme řádný zaměstnanec nebo dobrovolník, který činnost vykonává ve svém volném čase. Vzdělávání a profesní růst jsou dnes již neodmyslitelnou součástí práce s lidmi i v neziskovém sektoru, někde dokonce i díky zákonem nařízenému prohlubování kvalifikace. Vzhledem k nákladnosti a efektivitě vzdělávání doporučujeme výrazně navyšovat podíl vzdělávání u forem zaměstnání přímo v pracovním procesu kurzy a workshopy na míru, které řeší konkrétní potřeby zaměstnanců (zvyšují zastupitelnost) a jsou intenzivnější. Klasické otevřené kurzy jsou vhodné pouze v případě zaměstnanců bez zkušeností ve formě úvodu do problematiky daného tématu. Například vzdělávání pracovníků může být velmi užitečným benefitem nefinančního typu, jenž v přímé linii napomáhá rozvoji celé organizace a funguje jako prevence syndromu vyhoření. SANEK Ponte, o.s., Slezská 949/3, Praha,

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Plzeňském kraji 2013

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Plzeňském kraji 2013 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení Výsledky spolu s doporučeními pro management organizací Letošní 7. ročník Průzkum vedení a řízení NNO v ČR probíhal v rámci partnerství s Odborem kanceláře hejtmana

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013

Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013 www.sanek.cz Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013 Pravidelná zpráva z průzkumu je tradičním a žádaným zdrojem nezávislých informací o stavu neziskového sektoru

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 5 Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 15 Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2012

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2012 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení nestátních Pravidelný průzkum vedení a řízení nestátních je tradičním a žádaným zdrojem nezávislých informací o stavu neziskového sektoru v ČR. Zjištění a komentáře

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2015

Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2015 www.sanek.cz Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 15 SANEK Ponte. Dostupný management pro neziskové organizace. 2 ÚVODNÍ SLOVO Pravidelný Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010 www.sanek.cz Průzkum řízení lidských zdrojů Úvod Letos již počtvrté realizovala expertní skupina SANEK nezávislý průzkum řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích, působících v České

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje Základní údaje Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Subjekt veřejného sektoru: Sídlo: Kategorie: (*nehodící se škrtá) a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území. 11.3.2009 Zábřeh na Moravě. Ing. Jana Bačkovská

ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území. 11.3.2009 Zábřeh na Moravě. Ing. Jana Bačkovská ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území 11.3.2009 Zábřeh na Moravě Ing. Jana Bačkovská Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských

Více

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků Výstupy z pracovních skupin zpracoval: Mgr. Petr Antoni i. Kdo má/může být iniciátor jednání o individuálním vzdělávacím plánu? Jedna pracovní skupina uvádí

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více