Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování"

Transkript

1 Co mi eklo tlo aneb jídlo a zpsoby stravování

2 Jídlo a zpsoby stravování (1/6) Jsi to, co jíš. A to, jak myslíš. V tch dvou vtách tkví hluboký smysl a lovk, kdyby je vzal do dsledku, tak by se podivil. Ale také zaradoval, nebo mnohá absurdnost, náhodnost a tajemnost by odkryla svou tvá. Ohledn jídla je napsáno nespoetn text. Když jsem se já zaal zajímat sám o sebe, uvdomil jsem, že zpsobu života a myšlení, jež jsem v dtství pijal, cosi chybí. A když jsem si ekl, že to chci zmnit, tak jsem se soustavn dostával k tématu jídla. Aniž bych se o to snažil i si uvdomoval jeho dležitost. Jsi to, co jíš. A to, jak myslíš. V tch dvou vtách tkví hluboký smysl a lovk, kdyby je vzal do dsledku, tak by se podivil. Ale také zaradoval, nebo mnohá absurdnost, náhodnost a tajemnost by odkryla svou tvá. A lovk by se pak dostal ke svému pvodnímu poslání, a tak smysluplnjší innosti. Obecn se má za to, že lovk je všežravec (omnivore). Dle mého mínní to znamená tolik, že lovk je schopen jíst skuten cokoliv. lovk má však rozum a cít ve své svobodné vli, a tak vlastním rozhodnutím uruje, co bude jíst. K tomu zde však jsou ješt pírodní zákony, které íkají, že jedny innosti život podporují - jsou pozitivní a tvrí. Druhé jsou pro nás ve svém dsledku negativní a niívé - vyvolávají totiž nemoc a smrt, což není niím jiným, než pirozenou schopností pírody sebeléení. Z historie víme, že lovk byl v obzvlášt tísnivých situacích schopný jíst vlastní exkrementy. Víme též, že byl schopný jíst i maso, zvíecí, ba i lidské. Nuže schopný toho je, a v tomto smyslu je všežravcem. Víme ale také, že maso je pro naše tlo cizorodou látkou. Víme, že na našem talíi to je látka nejen mrtvá, ale i obsahující hnilobné bakterie. Jídlo a zpsoby stravování (2/6) Otázka asu je otázkou síly našeho rozhodnutí. Rozhodnutí na vdomé a podvdomé úrovni zárove. Už jsem chtl napsat, že v protikladu k tomu, zde jsou býložravci. Avšak ve skutenosti je v pirozeném stavu býložravec (herbivore), zatímoc všežravec ve stavu nouzovém. Zdraví a nemoc, život a smrt, býložravec a všežravec nejsou v protikladu, nýbrž to druhé je vždy léebným procesem. Je to velice svží a erstvá myšlenka pro naše po dlouhou dobu uzavené a uzavírané myšlení. Pirozeností je zdraví. Nemoc je dsledkem nepochopení a porušování pírodních zákon ze strany lovka a léebným procesem ze strany pírody. Dneska už jsou pozorována zvíata, SINELNIKOV, Valerij. Dohoda s nemocí. Valentýna Lymarenko-Novodarská - Zvonící cedry: Praha ISBN X. S. 52. Vdecky potvrzeno: lidský imunitní systém považuje maso za cizorodou látku [online]. OHZ In OPITZ, Christian. Výživa pro lovka a Zemi [online]. Aviko invest: Praha ISBN In

3 která nejen nepotebují, ale i odmítají jíst maso. A nejen, že jim to neškodí, ale naopak prospívá a jsou zdravjší, klidnjší a krásnjší. To už se ale dostáváme k dalším zpsobm stravování. Nejdíve si musíme íci, že lovk si udlal mnoho stupínk od onoho všežraveckého jídelníku. A skuten si myslím, že podobn jsou na tom i zvíata. Nkteí, co mají doma psa, už ví, že jeho mazlíek je schopný sníst cokoliv, co vidí u svého pána. Vetn zeleniny. Zane-li lovk mnit svj jídelníek, mní tím celý zpsob života a myšlení. Je to až posvátná innost. Naše vdomé chování a rozhodování a naše tlo zabírají jedno až pt procent z celé naší bytosti. Zásadní zmny vycházející z našeho vdomého rozhodnutí musí být v souladu s našemi podvdomými programy a vzorci. Proto se doporuují pozvolné a dlouhodobé pechody. Otázka asu je otázkou síly našeho rozhodnutí. Rozhodnutí na vdomé a podvdomé úrovni zárove. Avšak otázka podvdomí je dnešní vdou teprve odkrývána. Vždy byla souástí esoterických uení a mystických zážitk. Ty jsou však širší spolenosti též odkrývány teprve dnes. Jídlo a zpsoby stravování (3/6) Etické: zvíe má právo na život stejn jako lovk. Morální: soucit se zvíaty. Duchovní: erstvá rostlinná syrová strava zvyšuje energetickou vibraci lovka. Fyzické: tlo masitou i jinou stravu jednoduše nesnáší. Filosofické: lovk je pedurený k rostlinné strav. Ekologický: udržitelná situace naší Zem. Podnty k tomu, aby lovk zaal mnit svj jídelníek, svj zpsob života a myšlení, jsou rzné. Málokdy, pokud vbec, je to pochopení rozdílu mezi všežravcem a býložravcem tak, jak jsem o tom psal. Ona zmna má rzné dvody. Etické: zvíe má právo na život stejn jako lovk. Morální: soucit se zvíaty. Duchovní: erstvá rostlinná syrová strava zvyšuje energetickou vibraci lovka. Fyzické: tlo masitou i jinou stravu jednoduše nesnáší. Filosofické: lovk je pedurený k roslinné strav. Ekologický: udržitelná situace naší Zem. Dvod je mnoho, ale píina - má-li být zmna úspšná, hodnotná a trvalá - jediná: lovk intuitivn tíhne ke své pirozenosti. Ke stavu, kdy se pak skuten bude moct vnovat svému poslání. Zmna stravy je spojená se zmnou myšlení. Vzpomeme: vdomí a tlo je 1 až 5 procenty nás, zatímco 95 až 99 procenty naše podvdomí i nevdomí a další jemnohmotná tla. WESTBEAU, George. Little Tyke. Quest Books ISBN Vegetarische Löwe: Little Tyke [online]. Vegi-Info 1/97. ISSN In SINELNIKOV, Valerij. Dohoda s nemocí. Valentýna Lymarenko-Novodarská - Zvonící cedry: Praha ISBN X. S. 47. Jeden takový patnácti roní pechod na systém stravování, jaký chceme, se rozebírá v této knize: GOODMANOVÁ, Linda. Hvzdná znamení. JOTA: Brno ISBN S

4 Dneska jsou všeobecn známé dva další zpsoby stravování. Bezmasá (vegetarian) a rostlinná, tedy bezmasá a neživoišného pvodu (vegan). Vegetariánství je známé snad ze všech náboženství a jeho ásti lze spatit v pstech, masopustech i zákazu požívání uritých druh masa v kesanství, islámu i hinduismu. Zatímco Indie je známá svojí vegetariánskou tradicí, kesanská církev jakási vegetariánská pikázání popírala i je chápala jiným zpsobem. Bh také ekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na nmž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvi i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v em je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bh vidl, že všechno, co uinil, je velmi dobré. (Gn 1, 29-3 Dnešní vegetariánství a veganství v sob obsahuje tepeln upravené, chemizované a rafinované potraviny. Je nutné si toto uvdomit a skuten dodat svému tlu látky, které potebuje. Nejen neživoišného pvodu, ale také pokud možno pírodní, syrové a erstvé. Jídlo a zpsoby stravování (4/6) Dojít k poznání, co našemu tlu prospívá a co vyvolává stárnutí, nemoci a smrt. Neznalost zákona skuten neomlouvá. A každé jídlo a každá emoce má svj úinek. Abychom žili vegetariánsky, vegansky i jinak a zdrav. Zdrav, to znamená nejen dodávali svému tlu potebné látky, ale také obnovovali staré i ty nové již neniili. Tedy nikoliv pežívat, ale žít. Abychom takto žily, je vhodné dojít k poznání pírodních zákon. K poznání, co našemu tlu prospívá a co vyvolává stárnutí, nemoci a smrt. Neznalost zákona skuten neomlouvá. A každé jídlo a každá emoce má svj úinek. Uvdomím-li si, jaký úinek má jaké jídlo a emoce, mohu si pak vybrat a splnit si své pání, žít zdrav a být vku prostý. Již je známé, že tepeln zpracované potraviny ztrácejí na své hodnot. Znehodnocují se nejen vitamíny a minerální látky, ale pedevším enzymy, jež umožují tlu potravu strávit a hlavn jsou principem života. Dovolují nám žít a regenerovat se, nejen pežívat. Vaením se znehodnocují i bílkoviny, z nichž se v tle stává nežádoucí odpad, stejn tak se znehodnocují Vegetariánské stránky [online]. In Vegetarian.cz [online]. In eská spolenost pro výživu a vegetariánství [online]. In eská vegetariánská spolenost [online]. In Server o veganství a vegetariánství [online]. In Krásn je tento rozpor vidt v rozmluv Šríla Prabhupáda s kardinálem Jeanem Daniélou na téma kesanského pikázání Nezabiješ, kdy se jednoznan íká, že nezabiješ, a ne nezabiješ toho i toho. Bhaktivédanta Swami. Vdecké poznání duše. Bhaktivedanta Book Trust: Praha ISBN S WALKER, Dr. Norman. erstvé ovocné a zeleninové šávy. Fin: Olomouc ISBN X. S

5 ovecné cukry a škrob. Taková strava je pak mrtvá a nepirozená. V tepeln upraveném jídle zstane asi tolik života, jako v naší ruce, kterou bychom strili do hrnce a nechali ji tam povait. Máme zde tedy syrovou rostlinnou stravu (vitarian). Živá (living food), syrová (raw food), pírodní (organic, produkt ekologického zemdlství, u nás s oznaením Bio) a erstvá strava. Jídlo a zpsoby stravování (5/6) Úspšné zmny, jichž chceme dosáhnout, vycházejí z vdomého rozhodnutí, podvdomých program a vlastní odpovdnosti. lovk tak mže pijmout odpovdnost sám za sebe a na základ získaných vdomostí a zkušeností pozvolna, postupn a s úctou mnit své podvdomé vzorce chování. Tak jako dneska jsme ást své vle svili politikm, tak v prbhu historie lovk propjoval svoji vli náboženství i pozdji vd. Pozdji, když sklouznul do závislosti a z uení si udlal dogma, zavrhl náboženství i vdu. Avšak zavrhl s tím i tu svoji vli. Dneska ji opt nacházíme, a prostednictvím konvenního i alternativního poznání. Rozhodnutí a odpovdnost ale vždycky zstává u lovka. Zamýšlíme-li se pak nad stravou, je teba ji vidt v souvislostech. Jako jeden ze zpsob pijímání energie. Úspšné zmny, jichž chceme dosáhnout, vycházejí z vdomého rozhodnutí, podvdomých program a vlastní odpovdnosti. lovk tak mže pijmout odpovdnost sám za sebe a na základ získaných vdomostí a zkušeností pozvolna, postupn a s úctou mnit své podvdomé vzorce chování. Budiž toto radou všem, kdo se chtjí tímto i jiným textem inspirovat k vlastnímu studiu. Vyjaduji zde svj pohled na svt. Pro pehled zmíním ješt další zpsoby stravování. Máme zde ješt plodožravce (frugivor) a stravu skládající se práv z ovoce (fruitarian). 4) Takový lovk už pírod nebere, nýbrž dostává od rostliny její plod. A jestliže ty plody nesní všechny, nechá jí nkteré na rozmnožení, neubližuje jí, natož aby ji zabíjel. Nechává ji žít. GÜNTER, Ernst. Pirozená strava. Život bez chorob [online]. Skripta POPULAR In Vitarian.cz [online]. In Living and Raw Foods [online]. In Biopotraviny.info [online]. In Jako základní literaturu doporuuji knihy od Dr. Normana Walkera (Omládnte, Záicí zdraví, erstvé ovocné a zeleninové šávy, Tlusté stevo bez zácpy, Zdraví a salát) [online]. In A k tomu knihu Evangelium Esejských od Edmonda Bordeauxe Szekelyho [online]. In REDFIELD, James. Celestínské proroctví. Pragma: Praha ISBN S ) MANGO. Fruit Nut - Life of a Vegan Raw Food Fruitarian [online]. In

6 Další zpsob je pro nás, odchovance evropského myšlení, zprvu pouze pro inspiraci a pro pedstavu, že skuten jídlo je jen jednou z mnoha cest, jak pijímat energii. Je tím dýchavec (breatherian). U hathajogín snad známjší vc než u nás. Takový lovk energii z hrubohmotné stravy nahrazuje jemnohmotnou energií. Energií, jež je stále k dispozici, a peci málokdo k ní našel cestu. Ba u nás mžeme vidt krásný paradox, že jíme, až se asto pejíme, a peci té energie není tolik, kolik bychom si páli. Kdepak je? Jídlo a zpsoby stravování (6/6) Myslím, že rozhodn máme nad ím pemýšlet a co dlat. Vím, že moje dti už budou dále, že tuhle hádanku budou moct jednoduše zodpovdt. Skuten, o více píši, o to více chci zdraznit, že pemýšlení o tom a hodnocení všeho, co dlám i chci udlat, je tolik podstatné. Piemž myslet lze jedin hlavou a srdcem zárove. K našemu vdomí máme asto pístup prostednictvím hlavy, ale k podvdomí vede pímá cesta pes srdce. Tak toužím-li po biopotravinách, je nejjednodušší mít vlastní zahrádku. A teba postupn pejít k samozásobitelství. Anebo mít ve svém okolí zemdlce, od nhož si mohu kupovat sezónní potraviny, a to v náležité kvalit. Myslím, že rozhodn máme nad ím pemýšlet a co dlat. Vím, že moje dti už budou dále, že tuhle hádanku budou moct jednoduše zodpovdt. Že místo toho dnešního zmatení a uniformity zde bude poádek a pestrost všech možných jedineností. A že na každé dít zde bude ekat rozkvetlá zahrada, pro zdraví tla, klid duše a kdo víc co dalšího. Abych tedy shrnul mé povídání. Co se týe stravování, rozlišujeme býložravce (herbivore) a všežravce (omnivore). Toho druhého pak pirovnávám k tlesné nemoci, což je pirozená reakce pírody, léebný proces. Dalšími zpsoby stravování jsou: bezmasá (vegetarian); neživoišného pvodu, tedy rostlinná (vegan); živá, tedy pírodní, syrová a erstvá (vitarian, jinak nazáváno raw food, living food); plodožravec (frugivore) i ovocná strava (fruitarian); a nakonec je zde dýchavec (breatherian), žijící ze vzduchu, i pesnjí z prány, z jemnohmotného zdroje energie. Na zdraví! íkáš, že máš rád zvíata, WERDIN, Joachim M. Breatherina.info [online]. In GOODMANOVÁ, Linda. Hvzdná znamení. JOTA: Brno ISBN S. 48. Svého ekozemdlce, prodejce biopotravin i místo, kde se inspirovat nejdete zde: Biospotrebitel.cz [online]. In Rozkvetlé zahrady, neboli Rodové statky a Rodové osady. MEGRE, Vladimir. Zvonící cedry Ruska. [Kniha první až kniha osmá.] Valentýna Lymarenko-Novodarská: Praha [2000 až 2006].

7 ale jíš je.. íkáš, že máš rád ptáky, ale chytáš je do klecí.. íkáš, že máš rád stromy, ale kácíš je.. íkáš, že máš rád kvtiny, ale trháš je.. A tak se te bojím, že ekneš.. mám t rád.. Vím, že každá bytost má svj hluboký smysl, ale také to vím. Respektuji jedinenost a svobodu každé bytosti, ale také ji ctím. Poznal jsem, že každé stvoení má svoji smysluplnost ale také svj cíl. Jsem jednou ástí a jsem jedním i vším, ale chci také žít. A dnes plný radosti, tvoím a íkám: mám t rád! Zdroj fotografie: Klára Klepáková David Šeterle, Prvních devt verš voln peloženných: MANGO. Fruit Nut - Life of a Vegan Raw Food Fruitarian [online]. In

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Smrt nás navrací pravd

Smrt nás navrací pravd Smrt nás navrací pravd rozhovor s buddhistickým mnichem eského pvodu Ashinem Ottamou Helena Jank (Dotek, 17. listopadu 2000) Helena: Lidé i zvíata se bojí smrti. Píroda sama se zanikáním poítá, zánik je

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando

Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando Když soud Ze soucitu pochází, Vidíš svj život jasn, Pijímáš, že jsi jen lovk A necháváš minulost jít. Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando Silvestrovský veer. Konec roku 1986. Brzy tady bude zaátek

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Zdenk Trávníek Publikováno: Studia Orientalia Slovaca, 143 165. Bratislava: Komenského univerzita. 2006. Mimo sociální normy jsem postavení

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více