Účastníci konference. Dr. Josef Bühler ( ) Státní tajemník Úřad generálního guvernéra v Krakově (Regierung des Generalgouverneurs)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účastníci konference. Dr. Josef Bühler (1904-1948) Státní tajemník Úřad generálního guvernéra v Krakově (Regierung des Generalgouverneurs)"

Transkript

1 Účastníci konference Dr. Josef Bühler ( ) Úřad generálního guvernéra v Krakově (Regierung des Generalgouverneurs) Bühler, od června 1941 stálý zástupce generálního guvernéra Franka, byl v této funkci spoluodpovědný za všechny zločiny páchané na polském obyvatelstvu a za masové vraždy polských Židů. Na konferenci ve Wansee naléhal na Heydricha, aby se v Generálním gouvernementu začalo s konečným řešením", protože v tomto případě on osobně nevnímá žádné problémy s transportem. Bühler si dále přál, aby se židovská otázka na tomto území co nejdříve vyřešila. V roce 1942 se také podílel na přípravách německého osídlování u Lublinu a na odvlečení Poláků na nucené práce do Německa. Narodil se ve Waldsee (Württemberg) v katolické rodině jako syn pekaře, studoval na gymnáziu, potom práva, v roce 1932 promoval jako doktor práv, v dubnu 1933 vstoupil do NSDAP. Jako vrchní státní návladní vedl kancelář říšského ministra bez portfeje Hanse Franka. Od prosince 1939 byl vedoucím úřadu generálního guvernéra v Krakově, od března 1940 se tam stal státním tajemníkem. V lednu 1945 z Krakova uprchl. V dubnu 1946 svědčil u Mezinárodního vojenského soudu v Norimberku jako svědek obhajoby Hanse Franka. Poté byl vydán do Krakova, kde byl v červenci 1948 odsouzen k trestu smrti a propraven. Adolf Eichmann ( ) Hlavní úřad pro bezpečnost Říše (Reichssicherheitshauptamt) Vedoucí oddělení IV B 4 Eichmann organizoval deportace a hrál tak ústřední roli při procesu vyvražďování evropských Židů. Od října 1934 pracoval v Hlavním úřadu Civilní rozvědky a kontrarozvědky (SD) v Berlíně v oddělení II /112 ( Židovství"). Zabýval se možnostmi vyhnání Židů z Německa. Po anexi Rakouska a po německém vpádu do Čech a na Moravu řídil v letech 1938/39 Ústředí pro vystěhování Židů" ( Zentralstellen für jüdische Auswanderung") ve Vídni a v Praze. V říjnu roku 1939 se podílel na plánech na zřízení židovské rezervace ve městě Nisko na řece San (Polsko). Od prosince 1939 byl referentem v RSHA, oddělení IV D 4 ( vystěhování a vyklizení ), od března 1941 vedoucím oddělení IV B 4 ( záležitosti Židů a jejich vyklizení"). Během konání konference ve Wansee vyhotovil Eichmann konečný protokol. Od října 1941 do roku 1944 jeho kancelář koordinovala transporty a potvrzovala počty Židů, kteří mají být deportováni. Od března 1944 byl jako velitel Speciálního komanda Eichmann" v Budapešti zodpovědný za odvlečení více než Židů do Osvětimi a do jiných koncentračních a vyhlazovacích táborů. Narodil se v Solingenu jako syn účetního. Vystudoval vyšší reálné gymnasium, nedokončil technickou školu a po absolvování obchodní školy v letech od 1925 do 1933 pracoval jako prodavač a obchodní cestující ve Vídni. V dubnu 1932 vstoupil do NSDAP a SS, v srpnu 1933 se přestěhoval do Německa. V letech 1934 až 1939 sloužil v Civilní rozvědce a kontrarozvědce (SD), poté až do roku 1945 v Hlavním říšském bezpečnostním úřadu (Reichssicherheitshauptamt). Počátkem května 1945 se vydával za svobodníka leteckých sil (Luftwaffengefreiter), byl zajat a brzy uprchl. Pod falešným jménem pracoval jako lesní dělník u města Celle. V roce 1950 uprchl přes Rakousko a Itálii do Argentiny, kde žil v Buenos Aires pod jménem Ricardo Klement. V květnu 1960 byl odtamtud unesen příslušníky izraelské tajné služby Mossad. V prosinci 1961 byl v Jeruzalému odsouzen k trestu smrti a 31. května 1962 popraven. 1

2 Dr. Roland Freisler ( ) Říšské ministerstvo spravedlnosti (Reichsjustizministerium) Freisler zastupoval na konferenci ve Wannsee ministerstvo, které především od vydání Norimberských zákonů v roce 1935 řídilo pronásledování německých Židů prostřednictvím právních opatření a dále systematicky zbavovalo práv všechny židovské oběti. Freisler byl garantem nacionálně socialistického smýšlení". V srpnu 1942 byl jmenován prezidentem Lidového soudního dvora. V této funkci společně s dalšími členy senátu vynesl tisíce rozsudků smrti nad politickými protivníky. Narodil se v Celle jako syn vysokoškolského inženýra, v rodině s reformním protestantským vyznáním, vystudoval gymnasium v Cáchách, kde v roce 1912 maturoval. Studoval práva na universitě v Kielu a v srpnu 1914 odešel do armády v hodnosti Fahnenjunker, později poručíka. Od října 1915 do roku 1920 byl v Rusku jako válečný zajatec. Po návratu pokračoval ve studiu v Jeně, kde v roce 1922 promoval jako doktor práv. Od roku 1924 působil v Kasselu jako advokát a člen městské rady za Národně socialistický blok. V červenci 1925 vstoupil do NSDAP. Od roku 1932 poslancem v pruském zemském sněmu, byl povolán do pruského ministerstva spravedlnosti jako ministerský ředitel, od června 1933 státním tajemníkem a členem pruské státní rady, od října 1933 členem Akademie německého práva a vedoucí oddělení trestního práva. Od dubna 1935 se stal státním tajemníkem spojeného Říšského a pruského ministerstva spravedlnosti, kde byl mimo jiné zodpovědný za personální otázky, trestněprávní legislativu a výkon trestu. Zahynul 3. února 1945 při leteckém náletu na Berlín. Reinhard Heydrich ( ) Velitel Bezpečnostní policie, Civilní rozvědky a kontrarozvědky (Sicherheitspolizei und SD) Úřadující říšský protektor Čech a Moravy Heydrich byl od roku 1938 klíčovou postavou při vysídlování a vyhlazování Židů v Evropě. Od anexe Rakouska vzrostl význam Civilní rozvědky a kontrarozvědky (SD) při organizování nuceného vysídlení. Po norimberském pogromu v roce 1938 nechal Heydrich v Německu uvěznit Židů do koncentračních táborů. Počátkem druhé světové války rozkázal Heydrich zřídit židovská ghetta a ustanovit rady starších ve všech židovských obcích v Polsku. Po přepadení Sovětského Svazu rozkázal pohotovostním jednotkám, aby popravovali komunistické funkcionáře a Židy ve věku, kdy by byli schopni ozbrojeného odporu. Na základě jeho pokynu brzy přešly pohotovostní jednotky na obsazeném sovětském území k systematickému masovému vyvražďování celého židovského národa. Vybaven plnou mocí udělenou Göringem ze dne k realizaci Konečného řešení židovské otázky " plánoval Heydrich vyvraždění 11 milionů evropských Židů. Narodil se v Halle nad Saalou jako syn skladatele a ředitele konzervatoře. Vystudoval katolické gymnázium, v roce 1920 se stal členem organizace Freikorps. V roce 1922 vstoupil do Říšského námořnictva (Reichsmarine), s hodností nadporučíka (Oberleutnant zur See) byl v roce 1931 potupně s hanbou propuštěn pro porušení manželského slibu. V roce 1931 vstoupil do NSDAP a SS. V červenci 1932 byl Himmlerem pověřen vybudováním a řízením Civilní rozvědky a kontrarozvědky SD (Sicherheitsdienst SD). V dubnu 1933 se stal velitelem Bavorské politické policie, v dubnu 1934 velitelem Úřadu tajné státní policie (Geheime Staatspolizeiamt) v Berlíně. V červnu 1936 se stal velitelem Bezpečnostní policie (Sicherheitspolizei), v září 1939 velitelem Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (Reichssicherheitshauptamt RSHA). V Praze se stal 27. května 1942 obětí atentátu z řad členů českého odboje a na následky zranění 4. června

3 Otto Hofmann ( ) Šéf Hlavního úřadu pro rasové a osídlovací záležitosti SS (SS - Rasse- und Siedlungshauptamt) Jako šéf hlavního úřadu se Hofmann podílel od roku 1940 do roku 1943 ve vedoucí funkci na zločinecké germanizační politice na polském a sovětském území. Byl zodpovědný za rasové prověrky", na jejichž základě byly vyhnány ze své země celé etnické skupiny a nahrazeny Němci z různých zemí. Byl také zodpovědný za zavlečení polských dětí do Německa a za Péči o rodokmen SS (SS- Sippenpflege"). Na konferenci ve Wannsee Hofmann důrazně požadoval sterilizaci míšenců". Narodil se v Innsbrucku jako syn obchodníka. Absolvoval základní školu, gymnázium, v roce 1914 se stal vojenským dobrovolníkem a v březnu 1917 poručíkem. V červnu 1917 byl v Rusku zajat, uprchl do Německa a absolvoval pilotní výcvik. V roce 1919 byl demobilizován, v letech 1920 až 1925 pracoval ve velkoobchodu s vínem, poté byl samostatným obchodním zástupcem s vínem. V dubnu 1923 vstoupil do NSDAP, v dubnu 1931 do SS, od roku 1933 na plný úvazek ve funkci velitele SS. V dubnu 1943 se stal velitelem Vrchní oblasti SS - jihovýchod (SS-Oberabschnitt Südwest) a nejvyšším velitelem SS a policie ve Württembersku, Bádensku a Alsasku. Byl velitelem válečných zajatců ve vojenském okrsku V (jihovýchod). V procesu proti funkcionářům Hlavního úřadu pro rasové a osídlovací záležitosti SS (SS-Rasse- und Siedlungshauptamt) byl za zločiny proti lidskosti a za válečné zločiny v březnu 1948 odsouzen k 25 letům vězení. V roce 1954 byl na základě udělené amnestie propuštěn z věznice v Landsbergu. Poté byl zaměstnán jako obchodník ve Württembergu, zemřel v roce Dr. Gerhard Klopfer ( ) Stranická kancelář NSDAP (Parteikanzlei der NSDAP) Ředitel odboru Klopfersova role v procesu Konečného řešení" vyplývala z jeho ústředního postavení ve stranické kanceláři ve vládním systému nacionálního socialismu. Patřil k nejvlivnějším a nejlépe informovaným byrokratům nacionálně socialistického režimu. Jako vedoucí státoprávního oddělení III ve stranické kanceláři NSDAP a jako zástupce Martina Bormanna byl zodpovědný za rasové a národnostní otázky", hospodářskou politiku, spolupráci s RSHA a zásadní záležitosti okupační politiky. V listopadu 1942 se jako státní tajemník podílel na dalším omezení práv Židů, kteří žili ve smíšených manželstvích". Narodil se ve Schreibersdorfu (Slezsko) jako syn zemědělce. Absolvoval gymnázium, v roce 1923 maturoval, studoval práva a ekonomii v Jeně a ve Wroclavi, kde v roce 1927 promoval jako doktor práv. Od roku 1931 byl soudcem Obvodního soudu v Düsseldorfu. V dubnu 1933 vstoupil do NSDAP a SA. Koncem roku 1933 se stal referentem na pruském ministerstvu zemědělství, od roku 1934 na Úřadu tajné státní policie (Geheime Staatspolizeiamt). V dubnu 1935 nastoupil ke štábu vůdcova zástupce (Stellvertreter des Führers), Rudolfa Hesse. V roce 1935 vstoupil do SS, kde se stal vedoucím hlavní kanceláře. V roce 1938 se stal ministerským radou s pověřením k vyvlastňování židovských podniků. V dubnu 1945 uprchl z Berlína, později byl internován. Po svém propuštění z vazby v roce 1949 byl denacifikačním soudem v Norimberku prohlášen za osobu s nižším stupněm provinění. Od roku 1952 působil jako daňový poradce, od roku 1956 jako advokát v Ulmu. Přípravné řízení kvůli účasti na konferenci ve Wannsee bylo státním zastupitelstvím v Ulmu v roce 1962 zastaveno. Zemřel v Ulmu v roce

4 Wilhelm Kritzinger ( ) Říšská kancelář (Reichskanzlei) Ředitel odboru Kritzinger byl po Lammersovi, vedoucím Říšské kanceláře (Reichskanzlei), druhým v pořadí funkcí. Byl proto obeznámen se všemi opatřeními proti Židům a v rámci Říšské kanceláře se problémem Židů rozsáhle zabýval. Podílel se tak v letech 1939/40 na vypracování vyhlášky proti lidovým škůdcům a 11. vyhlášky k Říšskému občanskému zákoníku. Ta se stala podkladem k zabavení majetku německých Židů před jejich deportací. Jako státní tajemník se v letech 1942/43 zabýval vypracováním vyhlášek k cílenému omezování právních prostředků židovských občanů. Během výslechů po roce 1945 Kritzinger přiznal svoji účast na konferenci ve Wannsee a uznal její zločinný charakter. Narodil se ve městě Grünfier (Netzekreis) jako syn faráře. Absolvoval gymnázium, maturoval v roce 1908, vystudoval práva, v letech byl nasazen na frontě, naposledy jako rezervní poručík. V letech 1920/21 byl advokátem, v roce 1921 složil čekatelské zkoušky a pracoval jako pomocná síla na Říšském ministerstvu spravedlnosti (Reichsjustizministerium). V letech 1925/26 byl zemským soudním radou na pruském ministerstvu obchodu. V roce 1926 odešel zpět na Říšské ministerstvo spravedlnosti. Do NSDAP vstoupil V únoru 1938 přestoupil do Říšské kanceláře jako vedoucí oddělení B ve funkci ředitele odboru. Počátkem roku 1942 se stal státním podtajemníkem a na konci toho samého roku státním tajemníkem. V dubnu 1945 uprchl z Berlína, v květnu 1945 se stal státním tajemníkem v Dönitzově vládě ve Flensburgu a následně byl internován v Bruchsalu. V dubnu 1946 propuštěn, v prosinci znovu zatčen. Kvůli nemoci byl podmíněně propuštěn a v roce 1947 zemřel. Dr. Rudolf Lange ( ) Velitel Bezpečnostní policie, Civilní rozvědky a kontrarozvědky (Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD - KdS) Lange patřil k dlouholetým úředníkům Gestapa střední úrovně, kteří zaručovali chod aparátu teroru. Když se pod Heydrichovým velením formovalo velitelství pohotovostních jednotek Bezpečnostní policie, Civilní rozvědky a kontrarozvědky (Sicherheitspolizei und SD) pro vyvražďování Židů v Sovětském svazu, byl nasazen také Lange. Velel štábu pohotovostní jednotky A (Einsatzgruppe A), která postupovala za Wehrmachtem do Baltských zemí. Vedl dočasně pohotovostní komando 2, které do prosince 1941 zavraždilo přibližně lotyšských Židů včetně těch, kteří byli do Lotyšska deportováni. Sám Lange velel jednotce, která vraždila v předměstí Rigy. Konference ve Wannsee se zúčastnil jako zkušený praktik masových poprav. Narodil se ve Weisswasseru jako syn stavebního inspektora Říšských drah. Vystudoval práva, v roce 1933 vstoupil do Gestapa v Halle. Promoval jako doktor práv na universitě v Jeně, v roce 1936 nastoupil do Úřadu tajné státní policie (Geheime Staatspolizeiamt) v Berlíně. V roce 1937 vstoupil do NSDAP a SS. V roce 1938 působil u Gestapa ve Vídni, od roku 1939 na Gestapu ve Stuttgartu, od roku 1940 velitel Gestapa ve Výmaru a Erfurtu, od září 1940 zástupce velitele berlínského Gestapa. Od prosince 1941 velitel Bezpečnostní policie, Civilní rozvědce a kontrarozvědce (Sicherheitspolizei und SD) v Lotyšsku, od února 1945 velitel Bezpečnostní policie a SD v Říšské velkopolské župě" ( Warthegau"), v únoru 1945 spáchal v Poznani sebevraždu. 4

5 Dr. Georg Leibbrandt ( ) Říšské ministerstvo pro obsazená východní území (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete), Ministerský ředitel Od roku 1941 do roku 1943 Leibbrandtovi podléhaly oddělení všeobecné politiky, Ukrajiny, Baltských států, Kavkazu, Ruska a také tiskové oddělení a oddělení kultury. V této funkci se ve velké míře podílel na genocidě židovského národa. Už v říjnu 1941 se Leibbrandt účastnil porady s Heydrichem, na které se probíralo zahrnutí všech Židů do programu na jejich zničení. Dva dny po konferenci ve Wannsee poslal pozvánku ke služebnímu jednání o definici pojmů Žid" ve východních územích". Narodil se ve městě Hoffnungsthal u Oděsy, absolvoval gymnázium v Dorpatu a Oděse. Uprchl do Berlína a od roku 1920 studoval teologii, filosofii a ekonomii v Tübingenu a Lipsku, byl na studijních pobytech v Paříži, Londýně, v Sovětském svazu a USA. Promoval v roce 1927 jako doktor filosofie. V roce 1933 vstoupil do NSDAP. Byl vedoucím oddělení pro východ v Úřadu pro zahraniční politiku (Außenpolitische Amt) NSDAP. Poté byl zodpovědný za antikomunistickou a antisovětskou propagandu. Od roku přísedící Lidového soudního dvora, od července 1941 se stal vedoucím hlavního oddělní I (politika) na Říšském ministerstvu pro obsazená východní území. V létě 1943 se přihlásil ke službě ve Válečném námořnictvu (Kriegsmarine). V roce 1945 byl internován, v roce 1949 propuštěn z vazby, od ledna 1950 probíhalo u zemského soudu Norimberk-Fürth předběžné vyšetřování, které bylo zastaveno v srpnu Bez dalšího stíhání zemřel v roce Martin Luther ( ) Státní podtajemník Ministerstvo zahraničí (Auswärtiges Amt) Luther byl od roku 1940 do roku 1943 jako vedoucí oddělení D (Německo) zodpovědný za spolupráci s Himmlerem a s Hlavním úřadem pro bezpečnost Říše (Reichssicherheitshauptamt) a za odbor D III ( židovská otázka, rasová politika; informace pro zahraniční zastoupení o důležitých vnitropolitických událostech"). Tím, že intenzivně spolupracoval s Hlavním úřadem pro bezpečnost Říše, zejména s úřadovnou Adolfa Eichmanna, udělal Luther z oddělení D úřad, který se nejvíce podílel na konečném řešení". Účast ministerstva zahraničí na genocidě celého národa spočívala především v tom, že připravovalo a zajišťovalo po diplomatické stránce deportace z obsazených a spřátelených zemí. Na konferenci ve Wannsee Luther doporučil, aby v severských zemích s ohledem na malé počty Židů a očekávané potíže prozatím nebyla zavedena příslušná opatření a veškeré úsilí se soustředilo na jihovýchod a západ Evropy. Narodil se v Berlíně, neabsolvoval žádnou vyšší školu, v roce 1914 se přihlásil jako vojenský dobrovolník, v roce 1918 byl poručíkem, poté dopravce nábytku. V březnu 1932 vstoupil do NSDAP, v letech 1933/34 byl vedoucím hospodářské poradny v Berlíně, od roku 1936 vedoucím stranické poradny u pověřence NSDAP pro zahraničně politické otázky (Beauftragter der NSDAP für außen-politische Fragen) Joachima von Ribbentropa. Když byl Ribbentrop jmenován mistrem zahraničí, stal se Luther v roce 1938 vedoucím zvláštního oddělení NSDAP na ministerstvu zahraničí. Od roku 1941 vedoucím odboru s funkcí státního podtajemníka. Po pokusu odstranit Ribbentropa byl 16. února 1943 propuštěn a uvězněn v koncentračním táboru Sachsenhausen jako privilegovaný chráněný vězeň". Byl osvobozen Rudou armádou a o měsíc později zemřel v Berlíně. 5

6 Dr. Alfred Meyer ( ) Říšské ministerstvo pro obsazená východní území (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) Od léta 1941 do listopadu 1942 byl Meyer jako zástupce ministra Alfreda Rosenberga zodpovědný za tři hlavní oddělení politika, správa a hospodářství. V tomto postavení se podílel na vykořisťování a drancování obsazených sovětských území, na útisku a vraždění jejich obyvatel, zvláště židovského obyvatelstva. Meyer byl pozván na konferenci ve Wannsee, protože v oblasti působnosti jeho ministerstva již začala genocida Židů nasazením pohotovostních jednotek (Einsatzgruppen). Ve Wannsee Meyer požadoval okamžité provedení určitých přípravných prací" v příslušných místech, avšak takovým způsobem, aby se obyvatelstvo neznepokojovalo. V červenci 1942 navrhoval zavést v Sovětském svazu proti míšencům" ta samá opatření jako proti Židům. Narodil se v Göttingenu v domě evangelických rodičů jako syn vládního a stavebního rady. V roce 1911 maturoval na gymnáziu ve městě Soest, od roku 1912 v armádě v hodnosti Fahnenjunker, od roku 1914 velitel roty, později velitel praporu. Od roku 1917 válečným zajatcem ve Francii, 1920 propuštěn z armády v hodnosti kapitána. Po válce pracoval v obchodu a studoval práva, řízení státu a národní ekonomii, v roce 1922 promoval jako doktor politických věd. Od roku 1923 do roku 1930 pracoval jako právní referent důlního závodu v Gelsenkirchenu. V roce 1928 vstoupil do NSDAP a stal se vedoucím místní organizace, v letech 1929/30 vedoucím okrsku Emscher-Lippe. Od září roku 1930 byl členem Říšského sněmu, od roku 1931 vedoucím župy NSDAP Westfalen-Nord. Od května 1933 říšským místodržícím v Lippe a Schaumburg-Lippe, od roku 1936 předseda lippské zemské vlády. Roku 1938 vrchním prezidentem Vestfálska a ve funkci SA-Obergruppenführera. Od listopadu 1942 byl říšským komisařem pro obranu oblasti Westfalen-Nord. V květnu 1945 spáchal sebevraždu. Heinrich Müller ( nezvěstný 1945) Hlavní říšský bezpečnostní úřad (Reichssicherheitshauptamt) Vedoucí úřadu IV Jako velitel Tajné státní policie (Geheime Staatspolizei - Gestapo) se Müller podílel na téměř všech zločinech, které úřad RSHA plánoval, připravoval a organizoval, především na genocidě evropských Židů. Od počátku září 1939 dával příkazy ke zvláštnímu zacházení" s politickými protivníky (k vraždění). Podléhal mu také Eichmannem řízený takzvaný židovský odbor". Podílel se až do nejmenších podrobností na genocidě Židů v Sovětském svazu. Müller formuloval na Heydrichův pokyn rozkazy pohotovostním jednotkám (Einsatzgruppen) a byl zodpovědný za vypracování zpráv o událostech, do kterých se shrnovaly hlášení pohotovostních jednotek (Einsatzgruppen). Müller patřil k vůbec nejhorším zločincům za psacím stolem národně socialistického režimu. Narodil se v Mnichově v katolické rodině, otec byl zaměstnancem četnictva. Absolvoval základní a střední školu, vyučil se leteckým mechanikem, od roku 1917 vojenským dobrovolníkem, v roce 1919 byl z armády propuštěn jako poddůstojník. Pak působil na policejním ředitelství v Mnichově. Od roku 1929 byl policejním sekretářem v mnichovské politické policii, byl nasazen proti komunistickým organizacím. V roce 1934 vstoupil do SS, pak byl přeložen do Úřadu tajné státní policie (Geheime Staatspolizeiamt) do Berlína. Od roku 1936 zastupující velitel Úřadu politické policie v Hlavním úřadu Bezpečnostní policie (Hauptamt Sicherheitspolizei), koncem roku 1938 vstoupil do NSDAP. Od roku 1939 byl jednatelem Říšského ústředí pro vyhnání Židů (Reichszentrale für jüdische Auswanderung), od října 1939 vedoucím úřadu IV (Gestapo) v RSHA v hodnosti SS-Gruppenführera a Generalleutnanta policie. Od května 1945 nezvěstný. 6

7 Erich Neumann ( ) Úřad zplnomocněnce pro čtyřletý plán (Amt des Beauftragten für den Vierjahresplan) Neumann se už v listopadu 1938 zúčastnil jednání u Göringa o arizaci společnosti a o označování a izolaci Židů. Na konferenci ve Wannsee zastupoval ministerstvo hospodářství, práce, financí, výživy, dopravy a ministerstvo pro výzbroj a munici. Jako Göringův státní tajemník dohlížel na zájmy úřadů pro válečné hospodářství. Požadoval, aby se prozatím nedeportovali židovští dělníci z továren, které byly důležité pro válečné hospodářství. Narodil se ve Forste (Dolní Lužice) v evangelické rodině jako syn majitele továrny. Absolvoval gymnázium, maturoval, studoval práva a národní hospodářství ve Freiburgu, v Lipsku a Halle. V letech sloužil v armádě, naposledy v hodnosti nadporučíka. Od roku 1920 pracoval jako vládní čekatel v pruském ministerstvu vnitra, poté v úřadu zemské rady v Essenu. Od roku 1923 vládní rada v pruském ministerstvu obchodu. V letech 1927 až 1928 zemským radou ve Freystadtu (Dolní Slezsko), potom jako ministerský rada opět na ministerstvu obchodu. Od září 1932 vedoucí odboru na pruském státním ministerstvu, zodpovědný za správní reformu. V květnu 1933 vstoupil do NSDAP, v srpnu 1934 vstoupil do SS. Od konce roku 1935 působil na pruském státním ministerstvu, od října 1936 v Úřadu zplnomocněnce pro čtyřletý plán, Hermanna Göringa. Od léta 1938 byl státním tajemníkem, od roku 1941 zastupujícím předsedou dozorčí rady firmy Kontinental Erdöl AG pro vytěžení ropných nalezišť na obsazených územích Sovětského svazu. Od srpna 1942 byl generálním ředitelem firmy Deutsche Kalisyndikat GmbH, v roce 1945 byl internován. Počátkem roku 1948 byl kvůli nemoci propuštěn, brzy nato zemřel. Dr. Eberhard Schöngarth ( ) Velitel Bezpečnostní policie, Civilní rozvědky a kontrarozvědky (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD - BdS) Jako velitel Bezpečnostní policie, Civilní rozvědky a kontrarozvědky (Sicherheitspolizei und SD) pro celý Generální gouvernement" se Schöngarth podílel na všech opatřeních k potlačení a vyhlazení polského a židovského obyvatelstva na obsazeném polském území. Po vpádu do Sovětského svazu řídil od června do září 1941 pohotovostní komando ve východní Haliči, která na území sousedícím s Polskem zastřelila přes židovských mužů. Narodil se v Lipsku jako syn stavbyvedoucího. Absolvoval vyšší reálnou školu, v roce 1920 se stal členem organizace Freikorps. V roce 1922 maturoval, vstoupil do NSDAP a SA, v letech pracoval jako bankovní úředník. Od roku 1924 studoval práva a státní správu v Lipsku, v červnu 1929 promoval jako doktor práv, od června 1932 soudním čekatelem na Zemském soudu v Magdeburgu, Erfurtu a Torgau. V roce 1933 vstoupil do SS, od listopadu 1933 působil na ředitelství Říšské pošty v Erfurtu. Od roku 1935 působil v tiskovém oddělení Úřadu tajné státní policie (Geheime Staatspolizeiamt), od jara 1936 jako vedoucí oddělení Státní policie v Dortmundu, Bielefeldu a Münsteru. Od roku působil jako vrchní státní rada a v hodnosti SS-Obersturmbannführera. Od května 1944 velitel Bezpečnostní policie a SD v obsazeném Holandsku. V únoru 1946 byl britským vojenským soudem odsouzen za zastřelení válečného zajatce k trestu smrti a popraven. 7

8 Dr. Wilhelm Stuckart ( ) Říšské ministerstvo vnitra (Reichsministerium des Innern) Stuckart se od roku 1935 na Říšském ministerstvu vnitra s jemu podřízeným oddělením I ( ústava, zákonodárství, správa") podílel na vypracování všech základních zákonů a vyhlášek proti německým občanům židovského vyznání Velké říše. Jednalo se především o Říšský občanský zákoník" a Zákon na ochranu německé krve a německé cti" (Norimberské zákony). V roce 1940 se podílel na přípravách opatření pro odebrání státního občanství německým občanům židovského vyznání, v roce 1941 zpracoval návrh na označování Židů v Německé říši. Na konferenci ve Wannsee Stuckart navrhoval nucenou sterilizaci míšenců". V dubnu 1943 vedl konferenci státních tajemníků o policejním stíhání trestných činů, páchaných Židy" (13. vyhláška k říšskému občanskému zákoníku Verordnung zum Reichsbürgergesetz). Narodil se ve Wiesbadenu jako syn drážního zaměstnance, vychovaný v křesťanské víře, maturoval, v roce 1919 se stal členem organizace Freikorps, od roku 1922 studoval práva v Mnichově a ve Frankfurtu nad Mohanem. V prosinci 1922 vstoupil do NSDAP, v roce 1928 promoval na doktora práv, v roce 1930 se stal soudcem Obvodního soudu. Od roku 1932 do března 1933 byl advokátem a právním referentem SA v Pomoří. Od června 1933 státním tajemníkem na pruském ministerstvu pro vědu, 1934 státním tajemníkem v Ministerstvu pro vědu, výchovu a lidovou osvětu. Od roku 1935 státním tajemníkem na Říšském ministerstvu vnitra. V roce 1936 vstoupil do SS, kde dostal v roce 1944 hodnost SS-Obergruppenführera. V květnu 1945 byl internován jako ministr vnitra Dönitzovy vlády ve Flensburgu. V dubnu 1949 v procesu z Wilhelmstraße" byl odsouzen ke třem letům a deseti měsícům vězení, které si odpykal během vyšetřovací vazby. V roce 1950 byl denacifikačním soudem zařazen jako spoluúčastník" a v roce 1952 odsouzen k úhradě pokuty ve výši DM ,-. V listopadu 1953 zahynul na následky nehody. 8

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Protokol z konference ve Wannsee

Protokol z konference ve Wannsee Protokol z konference ve Wannsee Tajná říšská věc! Protokol z porady I. Porady o "konečném řešení židovské otázky", která se konala 20. ledna 1942 v Berlíně, Am Grossen Wannsee č. 56-58, se zúčastnili:

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

VY_32_INOVACE_IV./14_Dějepis Bezpečnostní složky Třetí říše

VY_32_INOVACE_IV./14_Dějepis Bezpečnostní složky Třetí říše VY_32_INOVACE_IV./14_Dějepis Bezpečnostní složky Třetí říše Budování a struktura bezpečnostních složek Třetí říše do napadení Polska Ernst Julius Röhm (1887 1934) důstojník za I. sv. války - velitel a

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Biografie středoevropských vůdců (komparace)

Biografie středoevropských vůdců (komparace) Biografie středoevropských vůdců (komparace) 1. Medailonky (str. 2 7) a) Klement Gottwald (Československo) b) Mátyás Rákosi (Maďarská lidová republika) c) Walter Ulbricht (Německá demokratická republika)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

Pravda a lež Filmování v ghettu Terezín 1942-1945

Pravda a lež Filmování v ghettu Terezín 1942-1945 Tisková zpráva Praha 19. srpna 2013 Pravda a lež Filmování v ghettu Terezín 1942-1945 Pro nacistickou Třetí říši představoval film důležitý nástroj pro ovlivňování veřejného mínění. Dějištěm dvou propagandistických

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ TALENTCENTRUM. Pot, slzy a naděje aneb Život je boj 2014/2015 PÍSEMNÁ PRÁCE NA TÉMA: Hrdina mého regionu

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ TALENTCENTRUM. Pot, slzy a naděje aneb Život je boj 2014/2015 PÍSEMNÁ PRÁCE NA TÉMA: Hrdina mého regionu NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ TALENTCENTRUM ÚSTŘEDNÍ KOLO 44. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Pot, slzy a naděje aneb Život je boj 2014/2015 PÍSEMNÁ PRÁCE NA TÉMA: Hrdina mého regionu Název práce:

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Klasifikace zločinů spáchaných v letech 1948 1989 a jejich stíhání po roce 1990

Klasifikace zločinů spáchaných v letech 1948 1989 a jejich stíhání po roce 1990 MIROSLAV LEHKÝ 1. náměstek ředitele, Ústav pro studium totalitních režimů Klasifikace zločinů spáchaných v letech 1948 1989 a jejich stíhání po roce 1990 Vážená paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny,

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy V Praze dne 23. 10. 2008 Vážený pan Jindřich Šnýdl Chrastava u Liberce Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy Vážený pane Šnýdle Obrátil jste se na Vojenský historický ústav s žádostí

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? 1914. 1916. 1917. 1918. 1930.

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

České země a Slovensko za druhé světové války

České země a Slovensko za druhé světové války České země a Slovensko za druhé světové války 1) Protektorát Čechy a Morava (do září 1941) 16. 3. 1939 - Hitlerovým výnosem byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Výnos vydal Hitler na Pražském hradě.

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg Stipendijní program pro mladé řídící pracovníky ze střední Evropy Programový rok 2010/2011, 10.

Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg Stipendijní program pro mladé řídící pracovníky ze střední Evropy Programový rok 2010/2011, 10. Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg Stipendijní program pro mladé řídící pracovníky ze střední Evropy Programový rok 2010/2011, 10. ročník Mladí řídící pracovníci z veřejného sektoru Dvě poslední rozšíření

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1919 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Letní semestr 2014 Pondělí 16.20-17.50, učebna K229 1. ročník, FEM + FVT Cíl kurzu: Přiblížit posluchačkám a posluchačům základní přehled o dějinách

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více