Smír se zoufalstvím Ajahn Sucitto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smír se zoufalstvím Ajahn Sucitto"

Transkript

1 Smír se zoufalstvím Ajahn Sucitto Tato otázka smíru se zoufalstvím je otázkou hluboce duchovní. Nemžeme ji vyešit tak, že se budeme pokoušet udlat ze svta jiné místo - což je náš obvyklý pístup. Smíit se se zoufalstvím znamená pochopit nejen to, odkud povstávají nepíjemnosti typu nemocí a násilností, ale také to, jak vzniká pocit, že jsme k tmto problémm pipoutáni, že jsme jimi utiskováni; a jak všudypítomný tento pocit je. Lidé mohou prožívat zoufalství, když myslí, aniž by zrovna chtli; když mají mysl plnou neklidu, nejistoty, nestálosti; když se ocitnou ve stavu pochybnosti a nevdí, co mají dlat. Tm z vás, kdo mají alespo njakou zkušenost s meditací, je jist známý pocit zoufalství nebo bolesti zpsobený uvíznutím v nem, co se vám nelíbí, jako nap. v bolestné vzpomínce - akoli práv neprobíhá nic obzvláš hrozného nebo nic, o em byste mohli íct, že je to nefér. Takže je spousta zpsob, jak lze prožívat konflikt nebo nesouhlas, a pocit, že jsme jimi svázáni a utiskováni, je veskrze duchovní. Je to pocit probíhající v mysli nebo srdci - v duši, chcete-li. Lidské bytosti mají schopnost reflexe, která udlá od zkušenosti krok zpátky a prohlásí: "Tohle se mi nelíbí. Takováhle bych nemla být. Pry s tím!" Cílem duchovní cesty je pln pochopit, že hlavní problém života nespoívá v nespravedlivosti vlády, v nedostateném výdlku, v existenci hladu, násilí, bolesti nebo nemoci, ba ani v tom, že lovka nikdo nemá rád - ale v pocitu svázanosti tmito okolnostmi, který vzniká v reflexivní mysli. Jakmile jsme jasn porozumli mysli, mžeme prožívat trplivost, vyrovnanost a uvolnní - dokonce i v patáliích, které jsou složité nebo nepíjemné. Narazíme-li na tuto otázku, znamená to, že naše mysl je schopná reflektovat problémy lidské existence a podstatu našeho zoufalství. Jestliže jí jasn neporozumíme, budeme podle Budhy nadále usilovat a unaven se plahoit smsicí cíl, ambicí, píin, motiv, kampaní, válek a kížových výprav, zrození za zrozením, ve snaze se vším tímhle skoncovat. S takovým pístupem ale vším jen zamícháme a zpsobíme, že naše existence bude pinejmenším tak bolestivá jako dív. Ve skutenosti se nikam nepohneme. Na pozadí lidských djin je dnešní život úžasn rafinovaný; pokud jde o pohodlí a bezpenost, jsme na hony vzdáleni našim prapedkm. Bžná délka života je dnes šedesát, sedmdesát, osmdesát let. lovk se mže ohát, získat tlesnou teplotu, zmáknutím vypínae; mže cestovat, jíst rozmanité pokrmy a tšit se vyvinuté zdravotní péi, mže komunikovat a prožívat nádherné stavy radosti a štstí díky výtvarnému umní, hudb, zábav nebo intelektuálnímu úsilí. Navzdory tomu je naše schopnost trpt stále velká. Možná netrpíme tím, že by nás z jeskyn vyhnal medvd, polámala se nám pazourková sekera i nás stihla morová rána. Nicmén stále trpíme, když se porouchá poíta, zahradní sekaka najede na kámen, televize nám spálí pojistky nebo se rozbije auto. Vznikají stále nové nemoci, viry, alergie a nervová onemocnní, které sužují lidstvo bez ohledu na to, kolika jiných jsme se již zbavili. Svtová

2 Zdravotnická Organizace napíklad zjistila, že v oblastech, kde byla vedena kampa za vymýcení erných neštovic, je dnes nejrozšíenjší AIDS, což uritým zpsobem souvisí s tím, že okování proti neštovicím vytvoilo cosi jako vstupní bránu, kterou se dovnit vplížil relativn slabý virus AIDS. Jakmile se zbavíme jednoho problému, hned jako by na nás íhal další. Problém utrpení jsme nevyešili, jen jsme ho pesunuli na jemnjší úrove. Naše oekávání roste spolu s našimi standardy. Pro nás je dnes otrava, když nám cesta z Londýna do Edinburghu zabere devt nebo deset hodin, zatímco ped sto padesáti lety byl zázrak, když to lovk zvládl za trnáct dní a nikdo ho cestou nevzal palicí po hlav nebo mu povoz neuvízl v bažin! Samozejm, letadlem se tam dostanete bhem ptatyiceti minut, ale pak musíte zase vyrazit o hodinu dív a njakou dobu se potloukat po letišti, takže cesta mže zabrat celkem ti hodiny. Dokonce i já pamatuji dobu - zhruba ped ticeti lety -, kdy zdaleka ne každý ml auto. Kdo ml v naší ulici auto, byl velký pán. My jsme jezdívali Bourákem o víkendech na zábavu, do Watfordu a zpátky a cestou jsme to vytáhli až na šedesát nebo ptašedesát kilometr za hodinu! Když dnes žijete v Londýn, nepovažujete ovšem Watford ani za njaké jiné místo, je to jen okrajový kousíek Londýna a lovk oekává, že tam dolétne alespo stovkou. Stroje, které byly pro vykonávání takových zázraných výkon vyvinuty, jsou úžasn rafinované - ale poád se porouchávají, a pak je lovk ješt bezmocnjší než kdysi. Když ped sto padesáti lety dostal váš k koliku, mohli jste mu dát njaký lék nebo ho zabalit do deky a on se zase postavil na nohy. Nebo když jste sami utrpli zranní, bylo vám jasné, co máte dlat; když šlo o problém na tlesné úrovni, bylo na vás, jestli s tím nco udláte nebo ne. Dnes je však technika, kterou používáme k naplování našich prostých každodenních poteb, natolik složitá, že ji sami opravit nedokážeme. Co dlat, když nastane výpadek elektiny? Pro naše pedky bylo posezení ve tm nco normálního - bu šli prost spát nebo sehnali lampu; dojde-li však dnes k výpadku elektiny, mže to mít osudné následky, protože nkteré život podporující systémy vyžadují neustálý písun energie. Závisíme na elektin kvli topení, svícení, kvli obecnému chodu vcí, a lovk nemže doopravdy ovlivnit, zda tu elektina je nebo ne - nemluv ani o pošt, likvidaci odpadu nebo vod. Nemáme tedy žádnou bezprostední kontrolu nad svým životním prostedím a jsme v roli bezmocných, což znamená, že neustále žijeme na pokraji možného pádu do ztracenosti, strachu, izolace nebo nejistoty. A to se nezmiuji o nebezpeí jaderného holocaustu nebo války. Lidská situace je v souasnosti velmi ošidná. Co s tímto problémem mžeme dlat? Nuže, musíme používat více moudrosti a zkoumat motivy, které za touto kehkostí, chatrností života stojí; v jáde jde o to, že lidské bytosti se ze života na smyslové úrovni snaží mít víc, než v nm je. Jaksi se pokoušíme ošidit smrt, vk nebo nemoc, abychom se dostali za meze, které píroda neustále klade - jako jsou poasí nebo životní prostedí. Neustálou snahou podídit si pírodu jsme své postavení zjemnili natolik, že

3 již nemáme pístup k žádné vnitní nezlomnosti, houževnatosti nebo vynalézavosti ducha. Snažíme se z oné patálie našich smysl získat více, než je možné. Je souástí lidské pirozenosti pokoušet se nastolit poádek, urité zkvalitnní života; zdá se, že je v nás už takový pud. Problém však tkví v tom, že ho neuplatujeme na správném míst. Ne že bychom nemli usilovat o zlepšení života - ale veškerá frustrace vyplývá z toho, že pekonáváním Pírody vynakládáme spoustu snahy a energie zpsobem, který není práv nejplodnjší. Je to, jako bychom se pokoušeli pstovat pšenici na rumišti: je teba vložit do toho rumišt spoustu práce, abychom je pro pstování pšenice sdostatek zúrodnili; ten však, kdo zaseje do pdy úrodné, vystaí s mnohem menším úsilím. Když hledáme klid a uspokojení na smyslové úrovni, je to spíš, jako bychom se pokoušeli pstovat pšenici na úhoru, a dokud se lidé považují za pouze smyslové tvory, budou vždycky pociovat tuhle frustraci a toto niterné zoufalství. Smyslová íše (ímž míním vše, co lze slyšet nebo vidt a vjemy, které vyvstávají skrze slyšení, vidní, dotýkání a chutnání) je z podstaty kehká, taková, že nad ní nelze mít plnou kontrolu. V íši smysl je všechno pomíjivé, protože všechno, co je smyslové, umírá. Existuje spousta myšlenek, filozofií, náboženství a sociálních zízení urených k tomu, aby uinily svt lepším místem pro život. Vezmte si systém království, kde existuje jeden silný vdce, kde každý prost následuje a nechá si urovat život jediným lovkem, takže všechny vci alespo jdou stejným smrem. To vytváí uritý ád - jde tedy o docela dobrý nápad. Pak máme sdílenou moc, kde se radí skupina moudrých lidí, takže nedostatky jednotlivce se nestávají zákonem zem. Potom lze mít demokracie - ale ty mají sklon být ovlivovány obchodní mocí a ekonomikou, takže co kdybychom se radji o všechen majetek podlili v komunismu? Pak je tu náboženství s njakým bohem jako králem, jehož všichni následují. Potom jsou tu ovšem vždycky rozdílné výklady toho, co pesn po nás Bh chce, a jak si to peje mít udláno - což vede ke konfliktu. Takže náboženství nebo vrouky nebo filosofie ustavené myslí mohou být tou myslí zase svrženy; není možné udržovat správu, poádek, stát nebo systém, jako trvalou vc, jako nco, na em je možno lpt. Kolik systém doopravdy funguje tak, jak bylo zamýšleno? Je nutno ty systémy nejprve trochu onosit jako nové boty, nemyslíte? Vezmte si zdejší monastický režim, kde máme konkrétní zvyklosti a uritou vinaju (disciplínu) - která je jako idea velmi dobrá. Musíme ji však prbžn upravovat, tvarovat, pizpsobovat okolnostem, komentovat a vykládat; a jejího ducha a správné zpsoby jeho osvojení je nutno vyuovat. lovku zaíná docházet, že za tím vším není chyba systému. Systém, který vám tohle umožuje - ten, který sám sebe nepokládá za njakou absolutní poslední pravdu -, je ve skutenosti systém toho nejlepšího typu. Jinými slovy, myslí vytvoená idea, která sebe sama neustavuje jako nco víc než pouhý pibližný odhad, je možná ta nejpesnjší. Je skromná, zdánliv bezvýznamná, ale je nejpesnjší, protože íká, že ve smyslové sfée není možné nikdy ustavit nic dokonalého; musíme ji vždy pizpsobovat asu a místu, tomu, co skýtá daná situace.

4 Ve vašem vlastním život jsou struktury, které vytváíte, vaše zvyklosti a vztahy, funkní, jen když si vytyíte njaký ideál, jemuž zkoušíte být vrni, a užíváte ho, jak nejlépe umíte. Vezmte si napíklad manželství: pi obadu je e o lásce, ctní a podizování se. Ovšem kdybychom chtli být realisty, bylo by lepší íkat spíš "vždy se s ní/ním budu snažit njak vyjít". Jakýkoli systém ukutý myslí, jakákoli z mysli pocházející struktura, musí být vyladna zpsobem, který není nikdy pln sdlitelný. Musíme se spoléhat na své reflexivní porozumní, a pemítat: funguje to? Pistupujeme k tomu moude? Máme njakou ideu toho, jak by mlo vypadat naše manželství, jak by ml probíhat náš den, ba i jací bychom mli být my sami - a musíme se tomu prbžn pizpsobovat. Nemžete na tchto pojmech prost ulpt a oekávat, že budou fungovat, aniž byste o nich uvažovali. Jinak pravdpodobn skoníte s obrovskou kupou zoufalství z lidského svta. Nebo, i když máme vládu, poád ve spolenosti existuje korupce a násilí; i když máme zdravotnictví, poád je tu nemoc; a máme úinnou techniku, stále existují poruchy, zmatek, nehody a nedopatení; poád nco, co jsme ješt tak docela nevyešili, ješt jeden erv v jablku. Avšak pro nkoho, kdo moude reflektuje a chápe, že ervi mají plné právo být v jablcích - nemají kam jinam jít a jablko je pro takového erva dokonalým domovem -, jsou rozpory a nesouhry života pro smyslovou oblast mnohem pirozenjší než ideje dokonalosti, které svtu ponkud arogantn vnucujeme. Dokonalé podnebí, kde si lovk nikdy nemusí stžovat na poasí; dokonalý den, dokonalý domov, dokonalá vláda, dokonalá spolenost, dokonalý klášter, náboženství, filosofie, tlo nebo mysl - odkud tato idea dokonalosti pochází? Pochází z této pídatné dimenze lidské mysli, kterou koky, hlemýždi a brouci nemají. Zvíata se zkrátka nepozastavují. Ne že by neprožívala bolest nebo strach, ale neprožívají - pokud víme - ten typ tísnivého bezdvodného utrpení, který lovk cítí, když jde všechno špatn. Bolest a utrpení tohoto druhu je aspektem oné pídatné dimenze, která vytváí pojem dokonalosti, ideálu, Snu. Lidé jsou snící tvorové s velkými aspiracemi, s myslemi boh, myslemi, které aspirují na dokonalost a pitom jsou svými tly zakoenny v patálii smysl, kde dokonalost prost neexistuje. Dokonalost rže spoívá v tom, že je pouptem, žene do kvtu, odkvétá a okvtní lístky opadají a ona umírá. Její dokonalostí je to, jak je. Takže když rže ztrácí okvtní lístky, nemžete jí íkat: "Nechala jsi m na holikách, zase jsi m zklamala! Pro jsi nezstala poád taková? Pes všechno hnojivo, co jsem ti dávala! Znova podvedená!" Je to prost tak, jak to je. lovk zane chápat, že tento pocit zoufalství je ním, co vnucujeme oné patálii smysl tím, že si ji pedstavujeme jinou, než jaká je. Ovšem tu "pídatnou dimenzi" v nás, která si umí pedstavovat a vytyovat aspirace, nesmíme chtít vynulovat. Nkdy lid é k buddhismu pistupují na základ tohoto nedorozumní; domnívají se, že jde o naprostou inertnost a apatii, že žijeme v njakém inertním stavu a jen pasivn pihlížíme a ekáme na zánik, na Nibbánu, definitivní vyprázdnní. Nco takového však nevede ke klidu mysli, ale jen ke sterilizaci a

5 ztuhnutí mysli. Zkuste si na pt minut sednout v meditaci a jen pasivn všechno pijímat - a uvidíte, jaký je to zápas! Bhem tch pti minut sedíte a snažíte se být zticha a pak nco v kuchyni udlá bum a vy si íkáte: "No, kdybych tak vdla, jak dlouho už to rámusí? Pokouším se být zticha! Kolik minut už tu sedím? Opravdu pi meditaci nenarazím na vtší ticho, než je tohle? Jestlipak se moje mysl nkdy utiší?" A tak to jde poád dál, není-liž pravda? Jestliže ale na druhé stran íkáte: "Nu dobrá, nesmím oekávat, že budu nkdy jiná než ubohá a nespokojená" - pak také neuskuteníte žádný klid mysli, prost se budete cítit zadušeni. Nkdy pistoupíme na tuhle alternativu, že? Prost všechno zadusíme, po tlaíme, zahladíme. Nco ve vás kií a vy to pesto spolknete, ignorujete to; to jsou velmi bžná zadní vrátka, kterými utíkáme ped naším zoufalstvím - nebo je to jeho blokáda. Ve velkých mstech, kde je obrovské množství smyslových podráždní, vídáme lidi, kteí se nauili všechno zablokovat. Kráejí s hlavami svšenými, aniž by se jeden na druhého podívali, a v mozku mají program, který íká: "Dom - jdi dom - dojdi na stanici - kup si lístek - a se dje cokoli, prost se ped vším uzavi." Lidé tohle praktikují do nevídaného stupn! A co dláme s utrpením v mysli, frustracemi dne, se smutkem nebo strachem z nho? Pijdeme dom a pustíme si rádio, televizi, magnetofon, teme si knihu, konverzujeme, dáme si jídlo, pití, cokoli. Jinými slovy, proklouzáváme kolem bolesti a rozptylujeme se hrubými smyslovými podráždními, která jsou píjemná a konejšivá a pinášejí nám jistou úlevu. Bohužel nás však nezbaví zoufalství. Všimnte si, kolika zpsoby se umíme rozptýlit, vyhnout se pohledu do naší mysli, vyhnout se pemítání o dsledcích denních událostí, letitým vzpomínkám, pocitu z njaké hádky, frustraci, bolesti, zklamání, strachu, úzkosti; je tolik zpsob, jak se vyhnout nutnosti tohle všechno dlat. Vytváí to jakousi neklidnou potebu nco neustále vkládat do své mysli nebo konzumovat n jaký druh smyslové zkušenosti, aby byl pekryt onen pocit neukojenosti a neklidu. Stává se to normou do té míry, že mnozí lidé si ani neuvdomují pítomnost njaké neukojenosti. Myslí si: "Mám se dobe," dokud si jednou možná na deset minut tiše nesednou a nezanou vidt onen tkavý pohyb, který vibruje v mysli, zatímco - ejhle - myšlenky, vzpomínky a pocity vyplouvají na povrch. Není obtížné na naší chuti po smyslovém postehnout uritou nutkavost; nejde o to, že bychom byli od podstaty chamtiví a chlípní, jde jen o to, že chamtivost je vydráždna tou spoustou vcí a píležitostí, k jejichž ustavinému hledání jsme pobízeni. Pro je tomu tak, pro existuje toto nepetržité puzení a pobízení hledat víc, když pece už máme tak moc? Práv proto, že máme tak moc, stává se naše smyslové vdomí hrubším a my se cítíme stále frustrovanjší jeho mezemi, a proto cítíme potebu mít víc. Jen se podívejte, jak vypadá naše spolenost zvenku: jdete-li do velkého msta, setkáte se s pívalem smyslových podráždní. Jen máloco íká: "Tady je cesta, jak mít mén, jak nco odložit." Narazíte spíše na poselství typu: "Podívej, tady máš víc, tady má š víc a víc a víc!" Dokonce i na hlubokém a podntném smyslovém prožitku je tak zdrazován pocit nutnosti

6 mít víc. Vezmte si dnešní Ameriku - každý druhý den je k mání njaké nové náboženství, nové druhy jógy, Východních náboženství. Te když máte své dva ústedn vyhívané bazény, své auto, video, soukromý vrtulník, ran o výmru pt tisíc akr, mohli byste TAKÉ dosáhnout osvícení! Mžete si vybrat svoje náboženství pro daný den, pustit si píslušnou audio- nebo videokazetu - nemusíte dokonce ani nikam chodit, prost si vše pinesete dom a vyberete si to, které vypadá nejinspirativnji a nejaktuálnji. Opravdová duchovní cesta vyžaduje odložení veškerého oekávání, že daná náboženská forma bude dokonalá, že jí budete totáln okouzleni a že je ta jediná pravá, lepší než všechny ostatní. Vezmte si theravádový buddhismus: jako pouhá forma je v poádku, ale nejrznjší vci nás od nho budou odrazovat. Nemá práv propracovaný hospodáský program a dokonce ani píliš liberální ideály; je hierarchický; není sobstaný - mniši a mníšky nesmjí pstovat své vlastní potraviny nebo dlat nco podobného, nesmjí si zvolit, že budou vegany, ba ani vegetariány a nad tím vším je možné pociovat uritou lítost. Když jsem se prvn setkal s buddhismem, lákal m Zen, protože mniši tam mají opravdu krásné kláštery, vnují se kaligrafii, zametají štrk a dlají spoustu podobn milých vcí; pronášejí skuten moudré a vtipné výroky a všechno je prost bezvadné. Pak jsem skonil v jednom thajském kláštee, kde byly všude poházené prázdné plechovky, kolem pobíhali toulaví psi a žrali odpadky, které se tam prost nahromadily, a já jsem sedl v chatri celý zpocený! Nevypadalo to moc inspirativn, nov nebo progresivn a nezdálo se, že bych dlal njaký pokrok. Nejen na tlesné úrovni smysl, ale i na intelektuální úrovni jsem byl trochu zklamaný; lovk se musel vzdát spoust y intelektuální žízn a idealismu. Avšak opravdové pekonání zoufalství vyžaduje totální pevrácení postoje k sob samému, kdy už od smyslového vdomí neoekáváme, že nám poskytne víc než pouhý základ, z nhož mžeme naplovat svou lidskost: pinést nco do svého života. Ne proto, že si to zasloužíme nebo že to život uiní úžasným, ale prost proto, že práv k tomuhle je lidská bytost nejlépe zpsobilá. Jemná vyváženost duchovní cesty s hledáním dokonalosti na svtské úrovni spoívá v tom, že duchovní cesta je v jádru cestou dávání, pinášení neho nového z oné reflexivní stránky mysli, z oné jiné dimenze, o níž jsem mluvil. Je to cesta vytváení trplivosti, když se objeví neklid, vytváení lásky, když se objeví averze, vytváení tolerance, když se objeví pedsudky. Jinými slovy, ona reflexivní stránka na situaci spíše odpovídá než reaguje. Duchovní je ta cesta, na níž existuje tato kvalita dávání, nabízení; neíkáme na ní svému prostedí: "Obšastni m a udlej to co možná nejrychleji!" Pitažlivost reaktivního, svtského stavu mysli spoívá v tom, že lovk obdrží rychlý, okamžitý efekt; zbavíme-li se neuspokojivých vcí rychle, okamžit a zdánliv úpln - když vyhubíme mšice, zniíme nemoc a vyhladíme nepítele - dostaví se okamžitý pocit úspchu a pokroku. Ale jakmile se problémy nevyhnuteln znova objeví, dostaví se pocit mrzutosti, hnvu a zoufalství. Na duchovní cest tedy musíme vci pojímat mnohem více v celku a chápat, že uíme-li se mít

7 více trplivosti s jejich mezemi, jsou naše oekávání realistitjší. Uznáváme: dobe, letos nám ást zelné úrody sndí králíci, tak to prost chodí. Musíme se uit, jak se tomu pizpsobit - ale to neznamená, že nad tím pociujeme beznadj. Existuje tedy reflexivní zpsob, jak se doopravdy pizpsobit okolnostem - ale co je nejdležitjším posláním lovka? Na em mžeme postavit svj klid, své štstí? V podstat se to dje tak, že do svta pinášíme vše, co mžeme, a tak, že v nás samých reflektujeme ducha, který umí dlat dobro, který umí být moudrý, trplivý a milující. Už tohle je pro nás samo o sob tak úžasným pokladem, že jsme schopni vytrvat. Uznáváme, že život je tžký, ale umíme ho snášet, protože ona svízel se už nestává stedem naší pozornosti. Nkomu, kdo nemá zkušenost s meditaní praxí, se životní styl mnicha nebo mníšky bude zdát velmi obtížný. "Co dláte po veerech," ptají se. "Nemáte televizi, netancujete, nepijete, nejíte (je na jídle nco špatného?). Neužijete si žádnou legraci, jaký ubohý zpsob života!" A tak by to skuten bylo, kdyby v naší praxi šlo jen o potlaování a odmítání všeho. Když se ale zamíte na obohacování vašeho života rozvíjením schopností pozornosti, aplikace, úsilí, laskavosti, trplivosti, citlivosti - pak na tch ostatních vcech nezáleží. Nepotebujete už tolik vcí; ne že byste je odmítali, ale prost je nepotebujete, protože získáváte z vcí velmi prostých - jako je vzájemné peování nebo prosté sezení a bytí s dechem - tak mnoho, že vás jejich prožívání obohacuje mnohem víc než dejme tomu sledování televize nebo úast na njaké estrád. Ne že byste se neho doopravdy vzdávali; vlastn si jen dopáváte pístup ke svobod na útraty zoufalství, takže na tch ostatních vcech vlastn nesejde. Nejsem-li neustále bezvadn zdravý - to je jen pozadí. Ve skutenosti nesejde tak moc na tom, není-li vždy po mém, když nemohu dlat, co je mi libo - to vše je okrajové. Smyslový svt není ním, na em byste mimovoln lpli, takže pízn a nepízn štstny pro vás už nepedstavují palivé problémy; jsou prost ním, co používáte a s ím praktikujete. Máte napíklad pronést e a nevíte, o em mluvit, a tak proslov použijete jako zpsob smíru se svým pocitem nepatinosti. Neustále používáte nepatinosti tla a mysli a smyslových prožitk k vytvoení neho, co je vyváží. Zjišujete tak, že samotné mez e vás neustále iní plnjšími a bohatšími, protože je vynahrazujete pítomností ducha, bdlosti mysli. Život je tžký. Neíkáme, že neexistuje násilí nebo neklid nebo strach nebo vci, které nás dsí nebo nám psobí bolest. Ale na to vše mžeme pohlížet jako na píležitosti: ne k vytvoení pout, ale k osvobození. Jestliže nás nco zasahuje nebo se u neho zasekneme, je to proto, že njakým zpsobem ulpíváme, nco oekáváme, domníváme se, že máme kontrolu nad tím, co se stane - a mýlíme se! Takhle to nefunguje. Nemžeme ani pedpovdt, co se stane s naším vlastním tlem - jak bychom to tedy mohli provést se svtem? Nemžeme to provést s naší myslí, s vcí, kterou nejsoustavnji považujeme za svou a s níž se identifikujeme. Zkuste pinutit mysl, aby se njak chovala - byla šastná, jasná, bystrá:

8 neposlechne vás. Když ale lovk udlá krok zpt a vnuje své srdce, ochotu a pozornost, vyjasní se sama od sebe. Potíže mohou zajisté i nadále petrvávat, avšak onen pocit, že se vám v krku zaseklo nestravitelné sousto neho, co nelze polknout, vyplivnout nebo tolerovat - ten pocit zmizí. Mluvíme o praxi toho, co Buddha nazval tymi Vznešenými Pravdami: neukojenost, její zdroj, její ustání a cesta k nmu. Jde o praxi, která transformuje smyslový svt ve svt duchovní - a založena na omezení a smrtelnosti, vede nás ke volnosti a vysvobození. Pomocí meditace se mžeme v mžiku vrátit zpt k pozorování bolestivých pocit, aniž bychom se ptali, co jsou za nebo pro by mly i nemly existovat, pop. co si s nimi máme ponout. Vidíme naproti tomu, kde nás zoufalství zasahuje - kde sídlí ten pocit a co je za? Je to touha, aby situace byla jiná, než je, že? A jestliže s tím pocitem vytrváte, ucítíte, jak do mysli vstupuje zoufalství, když se vci nedaí, když se komplikují nebo stávají nepehlednými. O vzniklé panice, o tchto pocitech, které prost vybublají, však mžete pemítat a spíše než je potlait nebo pekrýt njakým dalším smyslovým podráždním, je sledovat; upínat stále pozornost na srdce, které umožuje jejich existenci. Pak už nejste zoufalstvím tísnni nebo do nho zapleteni a ono ustoupí. Toto je zpsob, jak obratn rozptýlit úzkost ze svta na samotném míst, kde vás zasahuje. Získat takovou schopnost nezabere dva tisíce let djin a nevyžaduje masivní technologii nebo civilizaci. Vyžaduje ovšem civilizovanost instinktu; je ovšem možné v prbhu jediného života, ba dokonce bhem nkolika let, pochopit a rozvinout uritou obratnost na Cest.

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O.

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. BUSINESS PLAN - HELP ONE, S.

Více

KONCEPT KONTINUA Pednášky Jean Liedloffové

KONCEPT KONTINUA Pednášky Jean Liedloffové Pednášky Jean Liedloffové Srpen, záí 1995 v Rakousku Koncept kontinua - psychoterapeuta zkoumá schopnost žít v harmonii a být šastní u indián Jako autorka úspšné knihy Na cest hledání ztraceného štstí

Více

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128.

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128. Excel 2010 podrobný prvodce Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Prhonu 22, Praha 7 jako svou 4128. publikaci Odpovdný redaktor Pavel Nmeek Sazba Tomáš Brejcha Poet stran

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostedí a možnosti snížení užívání osobních automobil diplomová práce

Vliv automobilové dopravy na životní prostedí a možnosti snížení užívání osobních automobil diplomová práce Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodáská fakulta Hlavní specializace: Ekonomika a správa životního prostedí Vliv automobilové dopravy na životní prostedí a možnosti snížení užívání osobních automobil

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE Prvodce poskytovatele Praha 2002 ÚVOD... 3 CO JSOU TO STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY:... 4 STANDARD 1. Cíle a zpsoby

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení IV. kapitola Přehled a volba spánkového řešení Jakmile jste provedli bezpečnostní kontrolu, dozvěděli se základní fakta o spánku a dokončili své první záznamy o spánku svého dítěte, jste připraveni postoupit

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny.

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Dozvíte se, jakým zpsobem lze psychologicky popisovat dynamiku

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia 2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia Úvod Doba temna je za námi. Královští ddicové, kteí svými šarvátkami a pýchou zavinili pád msta Blue Moon, uprchli. Zkažení rádci a dvoané,

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE Beru na vdomí, že: odevzdáním bakaláské práce souhlasím se zveejnním své práce podle zákona. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více