Smír se zoufalstvím Ajahn Sucitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smír se zoufalstvím Ajahn Sucitto"

Transkript

1 Smír se zoufalstvím Ajahn Sucitto Tato otázka smíru se zoufalstvím je otázkou hluboce duchovní. Nemžeme ji vyešit tak, že se budeme pokoušet udlat ze svta jiné místo - což je náš obvyklý pístup. Smíit se se zoufalstvím znamená pochopit nejen to, odkud povstávají nepíjemnosti typu nemocí a násilností, ale také to, jak vzniká pocit, že jsme k tmto problémm pipoutáni, že jsme jimi utiskováni; a jak všudypítomný tento pocit je. Lidé mohou prožívat zoufalství, když myslí, aniž by zrovna chtli; když mají mysl plnou neklidu, nejistoty, nestálosti; když se ocitnou ve stavu pochybnosti a nevdí, co mají dlat. Tm z vás, kdo mají alespo njakou zkušenost s meditací, je jist známý pocit zoufalství nebo bolesti zpsobený uvíznutím v nem, co se vám nelíbí, jako nap. v bolestné vzpomínce - akoli práv neprobíhá nic obzvláš hrozného nebo nic, o em byste mohli íct, že je to nefér. Takže je spousta zpsob, jak lze prožívat konflikt nebo nesouhlas, a pocit, že jsme jimi svázáni a utiskováni, je veskrze duchovní. Je to pocit probíhající v mysli nebo srdci - v duši, chcete-li. Lidské bytosti mají schopnost reflexe, která udlá od zkušenosti krok zpátky a prohlásí: "Tohle se mi nelíbí. Takováhle bych nemla být. Pry s tím!" Cílem duchovní cesty je pln pochopit, že hlavní problém života nespoívá v nespravedlivosti vlády, v nedostateném výdlku, v existenci hladu, násilí, bolesti nebo nemoci, ba ani v tom, že lovka nikdo nemá rád - ale v pocitu svázanosti tmito okolnostmi, který vzniká v reflexivní mysli. Jakmile jsme jasn porozumli mysli, mžeme prožívat trplivost, vyrovnanost a uvolnní - dokonce i v patáliích, které jsou složité nebo nepíjemné. Narazíme-li na tuto otázku, znamená to, že naše mysl je schopná reflektovat problémy lidské existence a podstatu našeho zoufalství. Jestliže jí jasn neporozumíme, budeme podle Budhy nadále usilovat a unaven se plahoit smsicí cíl, ambicí, píin, motiv, kampaní, válek a kížových výprav, zrození za zrozením, ve snaze se vším tímhle skoncovat. S takovým pístupem ale vším jen zamícháme a zpsobíme, že naše existence bude pinejmenším tak bolestivá jako dív. Ve skutenosti se nikam nepohneme. Na pozadí lidských djin je dnešní život úžasn rafinovaný; pokud jde o pohodlí a bezpenost, jsme na hony vzdáleni našim prapedkm. Bžná délka života je dnes šedesát, sedmdesát, osmdesát let. lovk se mže ohát, získat tlesnou teplotu, zmáknutím vypínae; mže cestovat, jíst rozmanité pokrmy a tšit se vyvinuté zdravotní péi, mže komunikovat a prožívat nádherné stavy radosti a štstí díky výtvarnému umní, hudb, zábav nebo intelektuálnímu úsilí. Navzdory tomu je naše schopnost trpt stále velká. Možná netrpíme tím, že by nás z jeskyn vyhnal medvd, polámala se nám pazourková sekera i nás stihla morová rána. Nicmén stále trpíme, když se porouchá poíta, zahradní sekaka najede na kámen, televize nám spálí pojistky nebo se rozbije auto. Vznikají stále nové nemoci, viry, alergie a nervová onemocnní, které sužují lidstvo bez ohledu na to, kolika jiných jsme se již zbavili. Svtová

2 Zdravotnická Organizace napíklad zjistila, že v oblastech, kde byla vedena kampa za vymýcení erných neštovic, je dnes nejrozšíenjší AIDS, což uritým zpsobem souvisí s tím, že okování proti neštovicím vytvoilo cosi jako vstupní bránu, kterou se dovnit vplížil relativn slabý virus AIDS. Jakmile se zbavíme jednoho problému, hned jako by na nás íhal další. Problém utrpení jsme nevyešili, jen jsme ho pesunuli na jemnjší úrove. Naše oekávání roste spolu s našimi standardy. Pro nás je dnes otrava, když nám cesta z Londýna do Edinburghu zabere devt nebo deset hodin, zatímco ped sto padesáti lety byl zázrak, když to lovk zvládl za trnáct dní a nikdo ho cestou nevzal palicí po hlav nebo mu povoz neuvízl v bažin! Samozejm, letadlem se tam dostanete bhem ptatyiceti minut, ale pak musíte zase vyrazit o hodinu dív a njakou dobu se potloukat po letišti, takže cesta mže zabrat celkem ti hodiny. Dokonce i já pamatuji dobu - zhruba ped ticeti lety -, kdy zdaleka ne každý ml auto. Kdo ml v naší ulici auto, byl velký pán. My jsme jezdívali Bourákem o víkendech na zábavu, do Watfordu a zpátky a cestou jsme to vytáhli až na šedesát nebo ptašedesát kilometr za hodinu! Když dnes žijete v Londýn, nepovažujete ovšem Watford ani za njaké jiné místo, je to jen okrajový kousíek Londýna a lovk oekává, že tam dolétne alespo stovkou. Stroje, které byly pro vykonávání takových zázraných výkon vyvinuty, jsou úžasn rafinované - ale poád se porouchávají, a pak je lovk ješt bezmocnjší než kdysi. Když ped sto padesáti lety dostal váš k koliku, mohli jste mu dát njaký lék nebo ho zabalit do deky a on se zase postavil na nohy. Nebo když jste sami utrpli zranní, bylo vám jasné, co máte dlat; když šlo o problém na tlesné úrovni, bylo na vás, jestli s tím nco udláte nebo ne. Dnes je však technika, kterou používáme k naplování našich prostých každodenních poteb, natolik složitá, že ji sami opravit nedokážeme. Co dlat, když nastane výpadek elektiny? Pro naše pedky bylo posezení ve tm nco normálního - bu šli prost spát nebo sehnali lampu; dojde-li však dnes k výpadku elektiny, mže to mít osudné následky, protože nkteré život podporující systémy vyžadují neustálý písun energie. Závisíme na elektin kvli topení, svícení, kvli obecnému chodu vcí, a lovk nemže doopravdy ovlivnit, zda tu elektina je nebo ne - nemluv ani o pošt, likvidaci odpadu nebo vod. Nemáme tedy žádnou bezprostední kontrolu nad svým životním prostedím a jsme v roli bezmocných, což znamená, že neustále žijeme na pokraji možného pádu do ztracenosti, strachu, izolace nebo nejistoty. A to se nezmiuji o nebezpeí jaderného holocaustu nebo války. Lidská situace je v souasnosti velmi ošidná. Co s tímto problémem mžeme dlat? Nuže, musíme používat více moudrosti a zkoumat motivy, které za touto kehkostí, chatrností života stojí; v jáde jde o to, že lidské bytosti se ze života na smyslové úrovni snaží mít víc, než v nm je. Jaksi se pokoušíme ošidit smrt, vk nebo nemoc, abychom se dostali za meze, které píroda neustále klade - jako jsou poasí nebo životní prostedí. Neustálou snahou podídit si pírodu jsme své postavení zjemnili natolik, že

3 již nemáme pístup k žádné vnitní nezlomnosti, houževnatosti nebo vynalézavosti ducha. Snažíme se z oné patálie našich smysl získat více, než je možné. Je souástí lidské pirozenosti pokoušet se nastolit poádek, urité zkvalitnní života; zdá se, že je v nás už takový pud. Problém však tkví v tom, že ho neuplatujeme na správném míst. Ne že bychom nemli usilovat o zlepšení života - ale veškerá frustrace vyplývá z toho, že pekonáváním Pírody vynakládáme spoustu snahy a energie zpsobem, který není práv nejplodnjší. Je to, jako bychom se pokoušeli pstovat pšenici na rumišti: je teba vložit do toho rumišt spoustu práce, abychom je pro pstování pšenice sdostatek zúrodnili; ten však, kdo zaseje do pdy úrodné, vystaí s mnohem menším úsilím. Když hledáme klid a uspokojení na smyslové úrovni, je to spíš, jako bychom se pokoušeli pstovat pšenici na úhoru, a dokud se lidé považují za pouze smyslové tvory, budou vždycky pociovat tuhle frustraci a toto niterné zoufalství. Smyslová íše (ímž míním vše, co lze slyšet nebo vidt a vjemy, které vyvstávají skrze slyšení, vidní, dotýkání a chutnání) je z podstaty kehká, taková, že nad ní nelze mít plnou kontrolu. V íši smysl je všechno pomíjivé, protože všechno, co je smyslové, umírá. Existuje spousta myšlenek, filozofií, náboženství a sociálních zízení urených k tomu, aby uinily svt lepším místem pro život. Vezmte si systém království, kde existuje jeden silný vdce, kde každý prost následuje a nechá si urovat život jediným lovkem, takže všechny vci alespo jdou stejným smrem. To vytváí uritý ád - jde tedy o docela dobrý nápad. Pak máme sdílenou moc, kde se radí skupina moudrých lidí, takže nedostatky jednotlivce se nestávají zákonem zem. Potom lze mít demokracie - ale ty mají sklon být ovlivovány obchodní mocí a ekonomikou, takže co kdybychom se radji o všechen majetek podlili v komunismu? Pak je tu náboženství s njakým bohem jako králem, jehož všichni následují. Potom jsou tu ovšem vždycky rozdílné výklady toho, co pesn po nás Bh chce, a jak si to peje mít udláno - což vede ke konfliktu. Takže náboženství nebo vrouky nebo filosofie ustavené myslí mohou být tou myslí zase svrženy; není možné udržovat správu, poádek, stát nebo systém, jako trvalou vc, jako nco, na em je možno lpt. Kolik systém doopravdy funguje tak, jak bylo zamýšleno? Je nutno ty systémy nejprve trochu onosit jako nové boty, nemyslíte? Vezmte si zdejší monastický režim, kde máme konkrétní zvyklosti a uritou vinaju (disciplínu) - která je jako idea velmi dobrá. Musíme ji však prbžn upravovat, tvarovat, pizpsobovat okolnostem, komentovat a vykládat; a jejího ducha a správné zpsoby jeho osvojení je nutno vyuovat. lovku zaíná docházet, že za tím vším není chyba systému. Systém, který vám tohle umožuje - ten, který sám sebe nepokládá za njakou absolutní poslední pravdu -, je ve skutenosti systém toho nejlepšího typu. Jinými slovy, myslí vytvoená idea, která sebe sama neustavuje jako nco víc než pouhý pibližný odhad, je možná ta nejpesnjší. Je skromná, zdánliv bezvýznamná, ale je nejpesnjší, protože íká, že ve smyslové sfée není možné nikdy ustavit nic dokonalého; musíme ji vždy pizpsobovat asu a místu, tomu, co skýtá daná situace.

4 Ve vašem vlastním život jsou struktury, které vytváíte, vaše zvyklosti a vztahy, funkní, jen když si vytyíte njaký ideál, jemuž zkoušíte být vrni, a užíváte ho, jak nejlépe umíte. Vezmte si napíklad manželství: pi obadu je e o lásce, ctní a podizování se. Ovšem kdybychom chtli být realisty, bylo by lepší íkat spíš "vždy se s ní/ním budu snažit njak vyjít". Jakýkoli systém ukutý myslí, jakákoli z mysli pocházející struktura, musí být vyladna zpsobem, který není nikdy pln sdlitelný. Musíme se spoléhat na své reflexivní porozumní, a pemítat: funguje to? Pistupujeme k tomu moude? Máme njakou ideu toho, jak by mlo vypadat naše manželství, jak by ml probíhat náš den, ba i jací bychom mli být my sami - a musíme se tomu prbžn pizpsobovat. Nemžete na tchto pojmech prost ulpt a oekávat, že budou fungovat, aniž byste o nich uvažovali. Jinak pravdpodobn skoníte s obrovskou kupou zoufalství z lidského svta. Nebo, i když máme vládu, poád ve spolenosti existuje korupce a násilí; i když máme zdravotnictví, poád je tu nemoc; a máme úinnou techniku, stále existují poruchy, zmatek, nehody a nedopatení; poád nco, co jsme ješt tak docela nevyešili, ješt jeden erv v jablku. Avšak pro nkoho, kdo moude reflektuje a chápe, že ervi mají plné právo být v jablcích - nemají kam jinam jít a jablko je pro takového erva dokonalým domovem -, jsou rozpory a nesouhry života pro smyslovou oblast mnohem pirozenjší než ideje dokonalosti, které svtu ponkud arogantn vnucujeme. Dokonalé podnebí, kde si lovk nikdy nemusí stžovat na poasí; dokonalý den, dokonalý domov, dokonalá vláda, dokonalá spolenost, dokonalý klášter, náboženství, filosofie, tlo nebo mysl - odkud tato idea dokonalosti pochází? Pochází z této pídatné dimenze lidské mysli, kterou koky, hlemýždi a brouci nemají. Zvíata se zkrátka nepozastavují. Ne že by neprožívala bolest nebo strach, ale neprožívají - pokud víme - ten typ tísnivého bezdvodného utrpení, který lovk cítí, když jde všechno špatn. Bolest a utrpení tohoto druhu je aspektem oné pídatné dimenze, která vytváí pojem dokonalosti, ideálu, Snu. Lidé jsou snící tvorové s velkými aspiracemi, s myslemi boh, myslemi, které aspirují na dokonalost a pitom jsou svými tly zakoenny v patálii smysl, kde dokonalost prost neexistuje. Dokonalost rže spoívá v tom, že je pouptem, žene do kvtu, odkvétá a okvtní lístky opadají a ona umírá. Její dokonalostí je to, jak je. Takže když rže ztrácí okvtní lístky, nemžete jí íkat: "Nechala jsi m na holikách, zase jsi m zklamala! Pro jsi nezstala poád taková? Pes všechno hnojivo, co jsem ti dávala! Znova podvedená!" Je to prost tak, jak to je. lovk zane chápat, že tento pocit zoufalství je ním, co vnucujeme oné patálii smysl tím, že si ji pedstavujeme jinou, než jaká je. Ovšem tu "pídatnou dimenzi" v nás, která si umí pedstavovat a vytyovat aspirace, nesmíme chtít vynulovat. Nkdy lid é k buddhismu pistupují na základ tohoto nedorozumní; domnívají se, že jde o naprostou inertnost a apatii, že žijeme v njakém inertním stavu a jen pasivn pihlížíme a ekáme na zánik, na Nibbánu, definitivní vyprázdnní. Nco takového však nevede ke klidu mysli, ale jen ke sterilizaci a

5 ztuhnutí mysli. Zkuste si na pt minut sednout v meditaci a jen pasivn všechno pijímat - a uvidíte, jaký je to zápas! Bhem tch pti minut sedíte a snažíte se být zticha a pak nco v kuchyni udlá bum a vy si íkáte: "No, kdybych tak vdla, jak dlouho už to rámusí? Pokouším se být zticha! Kolik minut už tu sedím? Opravdu pi meditaci nenarazím na vtší ticho, než je tohle? Jestlipak se moje mysl nkdy utiší?" A tak to jde poád dál, není-liž pravda? Jestliže ale na druhé stran íkáte: "Nu dobrá, nesmím oekávat, že budu nkdy jiná než ubohá a nespokojená" - pak také neuskuteníte žádný klid mysli, prost se budete cítit zadušeni. Nkdy pistoupíme na tuhle alternativu, že? Prost všechno zadusíme, po tlaíme, zahladíme. Nco ve vás kií a vy to pesto spolknete, ignorujete to; to jsou velmi bžná zadní vrátka, kterými utíkáme ped naším zoufalstvím - nebo je to jeho blokáda. Ve velkých mstech, kde je obrovské množství smyslových podráždní, vídáme lidi, kteí se nauili všechno zablokovat. Kráejí s hlavami svšenými, aniž by se jeden na druhého podívali, a v mozku mají program, který íká: "Dom - jdi dom - dojdi na stanici - kup si lístek - a se dje cokoli, prost se ped vším uzavi." Lidé tohle praktikují do nevídaného stupn! A co dláme s utrpením v mysli, frustracemi dne, se smutkem nebo strachem z nho? Pijdeme dom a pustíme si rádio, televizi, magnetofon, teme si knihu, konverzujeme, dáme si jídlo, pití, cokoli. Jinými slovy, proklouzáváme kolem bolesti a rozptylujeme se hrubými smyslovými podráždními, která jsou píjemná a konejšivá a pinášejí nám jistou úlevu. Bohužel nás však nezbaví zoufalství. Všimnte si, kolika zpsoby se umíme rozptýlit, vyhnout se pohledu do naší mysli, vyhnout se pemítání o dsledcích denních událostí, letitým vzpomínkám, pocitu z njaké hádky, frustraci, bolesti, zklamání, strachu, úzkosti; je tolik zpsob, jak se vyhnout nutnosti tohle všechno dlat. Vytváí to jakousi neklidnou potebu nco neustále vkládat do své mysli nebo konzumovat n jaký druh smyslové zkušenosti, aby byl pekryt onen pocit neukojenosti a neklidu. Stává se to normou do té míry, že mnozí lidé si ani neuvdomují pítomnost njaké neukojenosti. Myslí si: "Mám se dobe," dokud si jednou možná na deset minut tiše nesednou a nezanou vidt onen tkavý pohyb, který vibruje v mysli, zatímco - ejhle - myšlenky, vzpomínky a pocity vyplouvají na povrch. Není obtížné na naší chuti po smyslovém postehnout uritou nutkavost; nejde o to, že bychom byli od podstaty chamtiví a chlípní, jde jen o to, že chamtivost je vydráždna tou spoustou vcí a píležitostí, k jejichž ustavinému hledání jsme pobízeni. Pro je tomu tak, pro existuje toto nepetržité puzení a pobízení hledat víc, když pece už máme tak moc? Práv proto, že máme tak moc, stává se naše smyslové vdomí hrubším a my se cítíme stále frustrovanjší jeho mezemi, a proto cítíme potebu mít víc. Jen se podívejte, jak vypadá naše spolenost zvenku: jdete-li do velkého msta, setkáte se s pívalem smyslových podráždní. Jen máloco íká: "Tady je cesta, jak mít mén, jak nco odložit." Narazíte spíše na poselství typu: "Podívej, tady máš víc, tady má š víc a víc a víc!" Dokonce i na hlubokém a podntném smyslovém prožitku je tak zdrazován pocit nutnosti

6 mít víc. Vezmte si dnešní Ameriku - každý druhý den je k mání njaké nové náboženství, nové druhy jógy, Východních náboženství. Te když máte své dva ústedn vyhívané bazény, své auto, video, soukromý vrtulník, ran o výmru pt tisíc akr, mohli byste TAKÉ dosáhnout osvícení! Mžete si vybrat svoje náboženství pro daný den, pustit si píslušnou audio- nebo videokazetu - nemusíte dokonce ani nikam chodit, prost si vše pinesete dom a vyberete si to, které vypadá nejinspirativnji a nejaktuálnji. Opravdová duchovní cesta vyžaduje odložení veškerého oekávání, že daná náboženská forma bude dokonalá, že jí budete totáln okouzleni a že je ta jediná pravá, lepší než všechny ostatní. Vezmte si theravádový buddhismus: jako pouhá forma je v poádku, ale nejrznjší vci nás od nho budou odrazovat. Nemá práv propracovaný hospodáský program a dokonce ani píliš liberální ideály; je hierarchický; není sobstaný - mniši a mníšky nesmjí pstovat své vlastní potraviny nebo dlat nco podobného, nesmjí si zvolit, že budou vegany, ba ani vegetariány a nad tím vším je možné pociovat uritou lítost. Když jsem se prvn setkal s buddhismem, lákal m Zen, protože mniši tam mají opravdu krásné kláštery, vnují se kaligrafii, zametají štrk a dlají spoustu podobn milých vcí; pronášejí skuten moudré a vtipné výroky a všechno je prost bezvadné. Pak jsem skonil v jednom thajském kláštee, kde byly všude poházené prázdné plechovky, kolem pobíhali toulaví psi a žrali odpadky, které se tam prost nahromadily, a já jsem sedl v chatri celý zpocený! Nevypadalo to moc inspirativn, nov nebo progresivn a nezdálo se, že bych dlal njaký pokrok. Nejen na tlesné úrovni smysl, ale i na intelektuální úrovni jsem byl trochu zklamaný; lovk se musel vzdát spoust y intelektuální žízn a idealismu. Avšak opravdové pekonání zoufalství vyžaduje totální pevrácení postoje k sob samému, kdy už od smyslového vdomí neoekáváme, že nám poskytne víc než pouhý základ, z nhož mžeme naplovat svou lidskost: pinést nco do svého života. Ne proto, že si to zasloužíme nebo že to život uiní úžasným, ale prost proto, že práv k tomuhle je lidská bytost nejlépe zpsobilá. Jemná vyváženost duchovní cesty s hledáním dokonalosti na svtské úrovni spoívá v tom, že duchovní cesta je v jádru cestou dávání, pinášení neho nového z oné reflexivní stránky mysli, z oné jiné dimenze, o níž jsem mluvil. Je to cesta vytváení trplivosti, když se objeví neklid, vytváení lásky, když se objeví averze, vytváení tolerance, když se objeví pedsudky. Jinými slovy, ona reflexivní stránka na situaci spíše odpovídá než reaguje. Duchovní je ta cesta, na níž existuje tato kvalita dávání, nabízení; neíkáme na ní svému prostedí: "Obšastni m a udlej to co možná nejrychleji!" Pitažlivost reaktivního, svtského stavu mysli spoívá v tom, že lovk obdrží rychlý, okamžitý efekt; zbavíme-li se neuspokojivých vcí rychle, okamžit a zdánliv úpln - když vyhubíme mšice, zniíme nemoc a vyhladíme nepítele - dostaví se okamžitý pocit úspchu a pokroku. Ale jakmile se problémy nevyhnuteln znova objeví, dostaví se pocit mrzutosti, hnvu a zoufalství. Na duchovní cest tedy musíme vci pojímat mnohem více v celku a chápat, že uíme-li se mít

7 více trplivosti s jejich mezemi, jsou naše oekávání realistitjší. Uznáváme: dobe, letos nám ást zelné úrody sndí králíci, tak to prost chodí. Musíme se uit, jak se tomu pizpsobit - ale to neznamená, že nad tím pociujeme beznadj. Existuje tedy reflexivní zpsob, jak se doopravdy pizpsobit okolnostem - ale co je nejdležitjším posláním lovka? Na em mžeme postavit svj klid, své štstí? V podstat se to dje tak, že do svta pinášíme vše, co mžeme, a tak, že v nás samých reflektujeme ducha, který umí dlat dobro, který umí být moudrý, trplivý a milující. Už tohle je pro nás samo o sob tak úžasným pokladem, že jsme schopni vytrvat. Uznáváme, že život je tžký, ale umíme ho snášet, protože ona svízel se už nestává stedem naší pozornosti. Nkomu, kdo nemá zkušenost s meditaní praxí, se životní styl mnicha nebo mníšky bude zdát velmi obtížný. "Co dláte po veerech," ptají se. "Nemáte televizi, netancujete, nepijete, nejíte (je na jídle nco špatného?). Neužijete si žádnou legraci, jaký ubohý zpsob života!" A tak by to skuten bylo, kdyby v naší praxi šlo jen o potlaování a odmítání všeho. Když se ale zamíte na obohacování vašeho života rozvíjením schopností pozornosti, aplikace, úsilí, laskavosti, trplivosti, citlivosti - pak na tch ostatních vcech nezáleží. Nepotebujete už tolik vcí; ne že byste je odmítali, ale prost je nepotebujete, protože získáváte z vcí velmi prostých - jako je vzájemné peování nebo prosté sezení a bytí s dechem - tak mnoho, že vás jejich prožívání obohacuje mnohem víc než dejme tomu sledování televize nebo úast na njaké estrád. Ne že byste se neho doopravdy vzdávali; vlastn si jen dopáváte pístup ke svobod na útraty zoufalství, takže na tch ostatních vcech vlastn nesejde. Nejsem-li neustále bezvadn zdravý - to je jen pozadí. Ve skutenosti nesejde tak moc na tom, není-li vždy po mém, když nemohu dlat, co je mi libo - to vše je okrajové. Smyslový svt není ním, na em byste mimovoln lpli, takže pízn a nepízn štstny pro vás už nepedstavují palivé problémy; jsou prost ním, co používáte a s ím praktikujete. Máte napíklad pronést e a nevíte, o em mluvit, a tak proslov použijete jako zpsob smíru se svým pocitem nepatinosti. Neustále používáte nepatinosti tla a mysli a smyslových prožitk k vytvoení neho, co je vyváží. Zjišujete tak, že samotné mez e vás neustále iní plnjšími a bohatšími, protože je vynahrazujete pítomností ducha, bdlosti mysli. Život je tžký. Neíkáme, že neexistuje násilí nebo neklid nebo strach nebo vci, které nás dsí nebo nám psobí bolest. Ale na to vše mžeme pohlížet jako na píležitosti: ne k vytvoení pout, ale k osvobození. Jestliže nás nco zasahuje nebo se u neho zasekneme, je to proto, že njakým zpsobem ulpíváme, nco oekáváme, domníváme se, že máme kontrolu nad tím, co se stane - a mýlíme se! Takhle to nefunguje. Nemžeme ani pedpovdt, co se stane s naším vlastním tlem - jak bychom to tedy mohli provést se svtem? Nemžeme to provést s naší myslí, s vcí, kterou nejsoustavnji považujeme za svou a s níž se identifikujeme. Zkuste pinutit mysl, aby se njak chovala - byla šastná, jasná, bystrá:

8 neposlechne vás. Když ale lovk udlá krok zpt a vnuje své srdce, ochotu a pozornost, vyjasní se sama od sebe. Potíže mohou zajisté i nadále petrvávat, avšak onen pocit, že se vám v krku zaseklo nestravitelné sousto neho, co nelze polknout, vyplivnout nebo tolerovat - ten pocit zmizí. Mluvíme o praxi toho, co Buddha nazval tymi Vznešenými Pravdami: neukojenost, její zdroj, její ustání a cesta k nmu. Jde o praxi, která transformuje smyslový svt ve svt duchovní - a založena na omezení a smrtelnosti, vede nás ke volnosti a vysvobození. Pomocí meditace se mžeme v mžiku vrátit zpt k pozorování bolestivých pocit, aniž bychom se ptali, co jsou za nebo pro by mly i nemly existovat, pop. co si s nimi máme ponout. Vidíme naproti tomu, kde nás zoufalství zasahuje - kde sídlí ten pocit a co je za? Je to touha, aby situace byla jiná, než je, že? A jestliže s tím pocitem vytrváte, ucítíte, jak do mysli vstupuje zoufalství, když se vci nedaí, když se komplikují nebo stávají nepehlednými. O vzniklé panice, o tchto pocitech, které prost vybublají, však mžete pemítat a spíše než je potlait nebo pekrýt njakým dalším smyslovým podráždním, je sledovat; upínat stále pozornost na srdce, které umožuje jejich existenci. Pak už nejste zoufalstvím tísnni nebo do nho zapleteni a ono ustoupí. Toto je zpsob, jak obratn rozptýlit úzkost ze svta na samotném míst, kde vás zasahuje. Získat takovou schopnost nezabere dva tisíce let djin a nevyžaduje masivní technologii nebo civilizaci. Vyžaduje ovšem civilizovanost instinktu; je ovšem možné v prbhu jediného života, ba dokonce bhem nkolika let, pochopit a rozvinout uritou obratnost na Cest.

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny.

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Dozvíte se, jakým zpsobem lze psychologicky popisovat dynamiku

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando

Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando Když soud Ze soucitu pochází, Vidíš svj život jasn, Pijímáš, že jsi jen lovk A necháváš minulost jít. Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando Silvestrovský veer. Konec roku 1986. Brzy tady bude zaátek

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

"O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ"

O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ "O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ" rozhovor s Ashinem Ottamou pro Dotek 8/2000 H: Nevím jak tento rozhovor uvést, protože pátelé DOTEKU na jedné stran již spoustu

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Psychologie V. roník Psychoterapie dtí Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Vypracovala: Jana Stehlíková UO:86709 3.11.2006 v Brn 1 Obsah Obsah 2 Úvod

Více

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Pareto-Zipf2 1/6 Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Jií Neas, FIS VŠE Praha Pi rzných píležitostech se setkáváme se soubory rzn velkých objekt: obce ve vybraném stát mají rzný poet obyvatel,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více