Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství V Ý Z K U M P R O M Ě N B Y D L E N Í V Č E S K É R E P U B L I C E Sborník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR Výzkum proměn bydlení v ČR za rok 2007 OSTRAVA 2007

2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství VÝZKUM PROMĚN BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Sborník prací k dílčí zprávě o řešení projektu GAČR č. 103/05/2775 Výzkum proměn bydlení v České republice za rok 2007 Ostrava 2007

3 Tento sborník byl recenzován Prof. Ing. Jaromírem Císařem, CSc. Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou přetištěny v původním znění. Editor: Ing. Martin Ferko tisk: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava ISBN

4 Obsah 1. Úvod Přehled výsledků řešení Dílčí zpráva za rok Dílčí zpráva za rok Výsledky za rok Vhodné formy bydlení a sociální skupiny Sociální skupiny...8 (Ing. Renáta Zdařilová, PhD.) 3.2 Proměny bydlení prognóza vývoje proměn architektonických forem bydlení...15 (Prof.ing.arch.Mojmír Kyselka, CSc) 3.3 Předpokládané tendence a změny požadavků na bydlení...19 (Ing.Renata Zdařilová, Ph.D) 3.4 Předpokládaný vývoj stavebních konstrukcí v oblasti bytových staveb...25 (Ing.Martina Peřinková, Ph.D.) 3.5 Výhled vývoje stavebních materiálů obytných staveb...31 (Ing.arch.Aleš Student) 3.6 Specifické požadavky na bydlení...34 (Ing.Renata Zdařilová, PhD.) 4. Zhodnocení proměn bydlení ve vybraných regionech české republiky a jako celku Vývoj bydlení a osídlení v OR (Doc. Ing. Václav Beran, DrSc.) 4.2 Analýza cyklů investiční výstavby vyvolaných inovacemi ve vztahu k rozvoji bydlení a makroekonomické souvislosti...67 (Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.) 4.3 Trh bydlení a jeho makroekonomické souvislosti...82 (Doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.) 4.4 Dlouhodobé trendy v bydlení z ekonomického hlediska (Ing. Petr Kalčev) 5. Prognóza bydlení v České republice Orientační prognóza vývoje vybraných podmínek bydlení v ČR do roku (Ing. Mgr. Martin Lux, Ing. Petr Sunega) 5.2 Prognóza potřeby bytů regionální průmět (Doc. Ing. Jaroslav Dupal, CSc.) 5.3 Tendence vývo je vnějších urbanistických podmínek bydlení (Prof.Ing. Vítězslav Kuta,CSc) 5.4 Tendence vývoje správy a údržby bytových objektů (Ing. Jan Česelský, Ing. František Kuda, CSc.) Přílohy jsou vlaženy na CD.

5 1. ÚVOD Tento sborník prezentuje výsledky prací na výzkumném projektu Grantové agentury České republiky č. 103/05/2775 Výzkum proměn bydlení v České republice za rok Vzhledem k tomu, že práce na projektu (i jejich financování) končí v roce 2007, je tento sborník jakousi závěrečnou zprávou projektu. Proto je uveden souhrnný přehled a anotace předchozích výsledků, řešených v letech 2005 a 2006, tedy od začátku řešení. V roce 2007 byly řešeny dílčí úkoly č. 5 Vhodné formy bydlení a sociální skupiny (řešitelské pracoviště FAST, VŠB-TU Ostrava), č.6 Zhodnocení proměn bydlení ve vybraných regionech české republiky (řešitelské pracoviště FSv, ČVUT Praha;) a č.7 Prognóza bydlení v české republice ( řešitelské pracoviště FAST, VŠB-TU Ostrava a FSv, ČVUT Praha;) Při řešení tohoto projektu byly využity dílčí poznatky z prací na obsahově příbuzném a navazujícím projektu zadaném Ministerstvem pro místní rozvoj Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit ( č. MMR WD ). Koordinátorem tohoto projektu je Sociologický ústav Akademie věd České republiky a spoluřešiteli jsou Institut regionálních informací, s.r.o. Brno a Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Řešení projektu jr rozvrženo na léta Postupné dílčí výsledky byly v průběhu řešení prezentovány na odborných akcích (semináře, konference) a v odborném tisku. Zejména to jsou příspěvky na pravidelných konferencích Regenerace bytových domů proměny bydlení (2005, 2006, 2007, pořádaných Fakultou stavební VŠB TU Ostrava pod záštitou ministra pro místní rozvoj, hejtmana Moravskoslezského kraje a primátora statutárního města Ostravy). Dále na pravidelných mezinárodních konferencích Městské inženýrství Karlovy Vary (2005, 2006, 2007 pořádaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve spolupráci s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava a pravidelných konferencích se zahraniční účastí,facility management ( 2005, 2006,2007 pořádaných Stavební fakultou STU Bratislava). Výsledky prací na projektu GAČR Proměny bydlení v ČR jsou prezentovány souhrnným přehledem a jednotlivými příspěvky (kapitolami), zpracovanými členy řešitelských kolektivů uvedených pracovišť, resp. externími zpracovateli 1. 1 Redakční poznámky: Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Literatura je uváděnaa a číslována autory jednotlivých příspěvků ve vztahu k jejich textu. 2

6 2. PŘEHLED VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ Výzkumný úkol GAČR Proměny bydlení v ČR byl v úvodním projektu rozvržen obsahově i časově do dílčích úkolů: Dílčí úkol č.1 Vývoj technických a provozních stránek bydlení v ČR, (FAST, VŠB-TU Ostrava, ukončení 2005) Dílčí úkol č.2 Vývoj demografických a socio-ekonomických stránek bydlení v ČR, (řešitelské pracoviště FSv, ČVUT Praha; ukončení 2005) Dílčí úkol č.3 Analýza proměn bydlení ekonomicko-sociologický rozbor (řešitelské pracoviště FSv, ČVUT Praha; ukončení 2006) Dílčí úkol č.4 Analýza proměn bydlení typologický a urbanistický rozbor (řešitelské pracoviště FAST, VŠB-TU Ostrava; ukončení 2006) Dílčí úkol č.5 Vhodné formy bydlení a sociální skupiny (řešitelské pracoviště FAST, VŠB-TU Ostrava; ukončení 2007) Dílčí úkol č.6 Zhodnocení proměn bydlení ve vybraných regionech české republiky (řešitelské pracoviště FSv, ČVUT Praha; ukončení 2007) Dílčí úkol č.7 Prognóza bydlení v české republice ( řešitelské pracoviště FAST, VŠB-TU Ostrava + FSv, ČVUT Praha; ukončení 2007) Výsledky prací na jednotlivých dílčích úkolech byly prezentovány v ročních dílčích zprávách. 3

7 2.1 DÍLČÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Obsahuje výsledky řešení dílčího úkolu č.1 Vývoj technických a provozních stránek bydlení v ČR, a dílčího úkolu č. 2 Vývoj demografických a socio-ekonomických stránek bydlení v ČR. Náplní dílčího úkolu č. 1 bylo zmapovat historický vývoj technických a provozních stránek bydlení v ČR v průběhu posledního století z několika předem určených hledisek. Popis vývoje bydlení v České republice byl zpracován v souvislosti s hlavními faktory ovlivňujícími současné a budoucí podmínky bydlení jak ve městech tak na venkově. Přehled vývoje a jeho základních výsledků byl pojednáná v kapitolách Urbanismus popisuje umístění obytných zón ve struktuře sídla ve spojitosti se zásobováním obyvatelstva potravinami a zbožím denní potřeby. Velký důraz je také kladen na zajištění služeb, technické a občanské vybavenosti. Forma a technologie zabývá se materiálovou základnou a používanými stavebními technologiemi na základě historického pozadí, dále popisuje vliv interiérů na vývoj bydlení v jednotlivých architektonických slozích. Typologie kapitola, na které bude stát pozdější výzkum komentuje podíly jednotlivých typů domů na počtu bytů, stanovuje zásady bydlení, provozu, funkce a dispozice bydlení a v neposlední době stanovuje plošný a technický standard. Správa a údržba Tato část grantového projektu si klade za cíl provést deskripci problému správy a údržby a změn tohoto problému v souvislosti s otázkami bydlení v proponovaném století, včetně všech nejdůležitějších změn, které s otázkou správy údržby úzce souvisí. Dílčí úkol č. 2 obsahuje ekonomické aspekty proměn bydlení, kde byl proveden výběr statistických dat týkajících se ekonomiky investic, demografie a sociologie pro časové období od roku 1900 až po současnost a na základě nich byly zpracovány některé analýzy, např.: hodnocení počtu dokončených bytů, výzkum citlivosti počtu dokončených bytů v ČR na výši dlouhodobých úrokových sazeb a vztah k dalším vybraným ukazatelům, chování bytové výstavby ve vztahu k vývoji průměrné mzdy, indexu cen nákladů na bydlení a indexu cen stavebních materiálů, dostupnost nájemního bydlení vzhledem k průměrné nominální mzdě, dostupnost komodit, jako jsou cihly, cement, uhlí, plyn, el. proud, pohonné hmoty, energetická náročnost bydlení vzhledem k příjmům domácností. Pro zlepšení práce s daty byla zpracována aplikace pro analýzu časových řad z oblasti stavebnictví umožňující separaci zvolených veličin a jejich grafickou interpretaci. GRAC (Graphic Analysis of Construction Data) je zpracována jako nadstavba tabulkového procesoru v prostředí VBA. Aplikace zpracovává definovanou strukturu dat, kterou je možné v tomto otevřeném systému dále doplňovat a upravovat pro další typy časových řad (nejen z oblasti stavebnictví). Dále ekonomicko-sociologický rozbor, kde byla provedena analýza vztahu ekonomických cyklů a rozvoje bydlení. Časové období od r po současnost bylo rozfázováno do devíti období, které se vyznačují různým hospodářskými změnami a kdy se ekonomika vyvíjí v cyklech expanze a recese. Makroekonomické souvislosti bydlení se zabývají analýzou souvislostí hospodářských cyklů s vývojem cen nemovitostí. Řešitelé vycházeli z analýzy Mezinárodního Měnového Fondu Propady cen aktiv v poválečné době, které přináší některé hlavní poznatky, z kterých řešitelé identifikovali významné indikátory, které lze zobecnit a použít pro predikci 4

8 budoucího vývoje cen na trhu aktiv v ČR, kdy pro období (cca ) české tržní ekonomiky budou stanoveny hospodářské cykly. Kromě dílčích zpráv, určených zadavateli GAČR - byly výsledky řešení shrnuty do Sborníku prací k dílčí zprávě o řešení projektu GAČR Výzkum proměn bydlení v České republice za rok 2005, vydaného VŠB TU Ostrava, ISBN X 2.2 DÍLČÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsahuje výsledky řešení za Dílčí úkol č.3 Analýza proměn bydlení ekonomickosociologický rozbor a Dílčí úkol č.4 Analýza proměn bydlení typologická a urbanistický rozbor. V Dílčím úkolu č.3 byla provedena analýzu dostupnosti bytů a bydlení z pohledu nákladů domácností na bydlení a její vyhodnocení a srovnávací analýzy s ostatními členskými zeměmi EU. Dále byla provedena analýza vývoje cen bytů a domů ve střednědobé časové řadě za ČR ve srovnání se zeměmi OECD. Byla provedena analýza historických dat dlouhé časové řady vývoje počtu domů v českých zemích za léta a analýza historických cen nemovitostí a nájemného na území ČR za léta Zvláštní pozornost byla věnovaná analýze tržních cen bytových jednotek v regionu Praha a vývoji cen bytů a nemovitostí určených pro bydlení v Praze s konstatováním vytvářené cenové realitní bubliny s tím, že současná situace na trhu bydlení v Praze je dlouhodobě neudržitelná. Za Českou republiku byla zpracovaná podrobná analýza počtu dokončených bytů, jejich průměrné velikosti a kupní ceny v členění na NUTS III. Byla zpracovaná metodika určování nákladů životního cyklu (LCC) k analýze celkových nákladů prořízení, užíváním, údržby a služeb za celou dobu životnosti objektu včetně nákladů na jeho likvidaci. V duchu řešení stanovených cílů projektu byla spoluřešitelkou projektu zpracována a obhájena disertační práce: Vývojové trendy v bytové výstavbě na území české republiky predikce bytové výstavby, kterrá se věnovala hledání zákonitostí, vazeb a trendů ve vývoji bytové výstavby České republiky od roku 1919 do roku 2005, které by se daly použít pro predikci budoucího vývoje bytové výstavby. Studie vycházela ze statistické analýzy a z analýzy časové řady s použitím metody umělých neuronových sítí. Závěrečná část studie byla věnována prognóze vývoje bytové výstavby v České republice s propojením na současný stav v bydlení. Celkem bylo pomocí neuronových sítí predikováno 100 na sobě nezávislých predikcí počtů dokončených bytů. Spoluřešitelské pracoviště ČVUT Praha vydalo k této tématice publikaci Rozvoj bydlení IV, která obsahuje průběžné výsledky řešení projektu. V Dílčím úkolu č.4 byla provedena analýza faktorů ovlivňujících bydlení v období posledních let po roce Kapitola o urbanistických faktorech se věnovala průmětu změn v jednotlivých druzích občanského vybavení do celkových změn obytných zón a do urbanistických a sídelních struktur. Byly zhodnoceny zásadní důsledky rozšíření obchodních forem supermarketu a hypermarketu 5

9 pro urbanistickou strukturu našich měst (nároky na plochy,dopravu a umístění ). Rovněž byly pojednány vlivy změn struktury, rozsahu a společenské úlohy školství, zdravotnictví, sociálních služeb, administrativě, kultuře a sportu na urbanistickou stránku vývoje sídel a na funkce a rozmístění obytné zástavby. Dále byly pojednány proměny vzájemné pozice venkova a města v rovině bydlení a byl zhodnocen fenomén druhého bydlení. Byly zhodnoceny vlivy dopravy a technického vybavení území na bydlení, a to vlivy kladné ( zvýšení dostupnosti prostředky individuální a hromadné dopravy) i záporné ( emise znečišťujících látek z dopravy do ovzduší, hlukové zatížení obyvatel, nedostatek odstavných ploch pro automobily). Vlivy technického vybavení byly zhodnoceny v úrovni zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, elektrifikace domácností, plynofikace a energetické nároky vytápění. Celková situace v jednotlivých segmentech byla doplněna sondážními rozbory ve vybraných lokalitách (krajích, městech, obcích ). V kapitole o formách a technologii byly zhodnoceny tendence architektury, projevující se v současné bytové výstavbě. Byl popsán převažující trend užívání stavebních materiálů při výstavbě budov pro bydlení (též na základě dotazníkového průzkumu projektantů). Konstrukční řešení bylo posouzeno z hlediskek funkcí navazujících na bydlení, (parkování v suterénu nebo v přízemí domu ), požadavků nových forem bydlení a multifunkčních objektů a požadavků potřeby úspor energií na vytápění a netradičních zdrojů energie. Otázka typologická byla zejména zaměřena na analýzu bydlení a obytného prostředí v souvislosti s provedenými průzkumy a na základě sociologických dat v předcházejících obdobích, na normové požadavky na jednotlivé místnosti bytu a jejich plochy v porovnání s dosavadním vývojem a požadavky vybraných zemí EU, včetně statistických údajů uplynulého období, na analýzu současné bytové výstavby v ČR, na rozbor funkce a vlastního provozu bytu a obytné budovy s analýzou současných trendů. Rozbor problematiky správy a údržby bytového fondu byl orientován na oblasti vlastnických poměrů, současné formy správy bytového fondu, údržby a oprav bytového fondu, životního cyklu stavby a integrovaný management správy bytového fondu, jehož nová metoda Facility management se postupně prosazuje a stává nanejvýš aktuální i pro oblast bydlení a je třeba ji podrobit analýze ve vztahu k správě a údržbě. Kromě zpráv, určených zadavateli GAČR - byly výsledky řešení shrnuty do Sborníku prací k dílčí zprávě o řešení projektu GAČR Výzkum proměn bydlení v České republice za rok 2006., vydaného VŠB TU Ostrava, ISBN VÝSLEDKY ZA ROK 2007 Projekt úkolu stanovil pro řešení v roce 2007 tento obsah prací: Dílčí úkol č.5 Vhodné formy bydlení a sociální skupiny Vhodné formy bydlení budou definovány pro určené cílové sociální skupiny a to v závislosti na členění bytů dle počtu obytných místností. Socioekonomické hledisko bude respektováno při specifikaci vhodných forem bydlení. rozhodující roli však budou sehrávat tradiční (v předchozích dílčích úkolech hodnocená) hlediska typologická, urbanistická, architektonická, provozně-správní a exploatační. Zejména bude sledována otázka plošných a technických standardů, materiálové náročnosti a investiční a provozní ekonomie. Sledována bude též vhodnost jednotlivých typů bytových domů z hlediska rozsahu jejich domovního 6

10 vybavení. Materiál dílčího úkolu bude doplněn o odborný odhad kvantitativních návrhů na netradiční formy bydlení, jako je bydlení penzionové, chráněné, ryze sociální, startovací, od forem kolektivního bydlení až po formy bydlení rezidenčního. Odborný odhad v sobě bude zahrnovat především jednoznačné definice těchto možných forem bydlení včetně úvah o reálném zájmu o tyto formy. Dílčí úkol č.6 Zhodnocení proměn bydlení ve vybraných regionech České republiky V úvodu dílčího úkolu budou zrekapitulovány závěry DÚ předešlého vhodné formy bydlení pro určené skupiny obyvatel z hlediska všech již zmíněných směrů přístupu. Hlavním obsahem dílčího úkolu však bude zhodnocení a průmět sledované problematiky do vybraných regionů České republiky. Výběr a počet regionů bude vybrán na základě výsledků a závěrů dílčích úkolů č.1 až 4. Součástí dílčího úkolu bude neméně problematická část konstrukce poptávkového modelu trhu v těchto vybraných regionech. Dílčí úkol č.7 Prognóza bydlení v České republice Prognóza vývoje bydlení bude věcně vycházet z výstupů předchozích dílčích úkolů a bude konstruována v kontextu očekávaných trendů bydlení v Evropě, především však v relevantních státech Evropské unie na straně jedné a ekonomicky nejsilnějších státech na straně druhé. Dílčí úkol bude rovněž přehledně rekapitulovat praktické výstupy pro praxi, i když dílčí výstupy budou zmiňovány již v předcházejících dílčích úkolech. Realizační výstupy budou směřovány prvořadě do oblasti státní správy i samosprávy krajů, měst a obcí. Budou zejména formulovány tak, aby mohly sloužit jako významný podklad pro zpracování koncepcí bytové politiky jednotlivých měst a obcí, kde problém obecního bytového fondu bude pouze jedním ze segmentů komplexní bytové politiky. 7

11 3. VHODNÉ FORMY BYDLENÍ A SOCIÁLNÍ SKUPINY 3.1 SOCIÁLNÍ SKUPINY Ing. Renáta Zdařilová, PhD., Katedra městského inženýrství FAST VŠB TU Ostrava Problematika provázání vhodných forem bydlení a požadavků na bydlení podle sociální struktury domácností vychází z výsledků segmentace domácností, provedené spolupracujícícm pracovištěm SA AV ČR v roce 2006 v rámci tohoto úkolu (Segmentace českých domácností - Úvodní studie k projektu Výzkum proměn bydlení v České republice Ing. Mgr. Martin Lux, Ing. Petr Sunega). Výsledky podrobných klastrových analýz a podrobnějších analýz frekvencí třídění vysokých stupňů vedla k závěrečnému kroku, a to rozřazení českých domácností do ucelených skupin dle omezeného počtu vybraných kritérií. Tato kritéria brala v úvahu zjištění o nejdůležitějších faktorech plynoucích z úvodních třídění a klastrových analýz. Rozřazení českých domácností proběhlo opět za využití datového souboru SSD Souhrnným výsledkem analýz provedených ve studii bylo ve vztahu k bydlení vytvoření dvanácti segmentů českých domácností na základě třídění a klastrové analýzy I. Mladí začínající jednotlivci se středním a nízkým příjmem 1,3 % domácností (49 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,2%) podprůměrný region (0,6%) město (0,5%) průměrný region (0,3%) velkoměsto (0,5%) nadprůměrný region (0,3%) II. Mladé začínající bezdětné páry se středním a nízkým příjmem 1,1 % domácností (43 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,4%) podprůměrný region (0,7%) město (0,5%) průměrný region (0,3%) velkoměsto (0,2%) nadprůměrný region (0,05%) III. Mladé rodiny s dětmi se středním a nízkým příjmem 7 % domácností (280 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (2,9%) podprůměrný region (4,1%) město (3,2%) průměrný region (2,7%) velkoměsto (1%) nadprůměrný region (0,3%) 8

12 IV. Střední věk, svobodní jednotlivci, se středním a nízkým příjmem 2,3 % domácností (87 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,7%) podprůměrný region (1,0%) město (0,9%) průměrný region (0,8%) velkoměsto (0,6%) nadprůměrný region (0,4%) V. Střední věk, ostatní jednotlivci, se středním a nízkým příjmem 3,1 % domácností (115 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 1,7 % rozvedení muži 0,9 % rozvedené ženy 0,5 % vdovci venkov (0,7%) podprůměrný region (1,5%) město (1,5%) průměrný region (1%) velkoměsto (0,7%) nadprůměrný region (0,4%) VI. Střední věk, bezdětné rodiny se středním a nízkým příjmem 3,9 % domácností (154 tis.) (převážně nízký status a střední příjem 2,9 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (1,8%) podprůměrný region (2,3%) město (1,6%) průměrný region (1,4%) velkoměsto (0,5%) nadprůměrný region (0,1%) VII. Rodina s dětmi, střední věk, se středním a nízkým příjmem 9,2 % domácnosti (365 tis.) (převážně nízký status a střední příjem 3,6 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (4,3%) podprůměrný region (5,2%) město (3,7%) průměrný region (3,5%) velkoměsto (1,2%) nadprůměrný region (0,5%) VIII. Matky a otcové s dětmi 8,5 % domácností (330 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 2,4 % mladí lidé (převážně matka po rozvodu, nízký příjem 0.8 %) 6,1 % lidé ve středním věku (převážně matka po rozvodu, nízký příjem 1 %) venkov (2,3%) podprůměrný region (4,2%) město (3,9%) průměrný region (2,9%) velkoměsto (2%) nadprůměrný region (1,2%) 9

13 IX. Příjmově silné bezdětné rodiny 12 % domácností (480 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 0,8 % jednotlivci (0,2 % mladí, 0,4 % střední věk, 0,4 % rozvedení muži) 1,6 % mladé bezdětné páry (převážně nízký status a vysoký příjem 0,6 %) 9,4 % bezdětné rodiny, střední věk (převážně nízký status a vysoký příjem 5,8 %) venkov (3,8%) podprůměrný region (5,2%) město (5,1%) průměrný region (4,8%) velkoměsto (3,2%) nadprůměrný region (2,1%) X. Příjmově silné rodiny s dětmi 14,8 % domácností (590 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 3,6 % mladé rodiny s dětmi 11,2 % rodiny ve středním věku venkov (5 %) podprůměrný region (6,2%) město (6,2%) průměrný region (6,1%) velkoměsto (3,5%) nadprůměrný region (2,3%) XI. Sám/sama na stáří, nízký příjem 14 % domácností (530 tis.) (převážně nízký příjem 13 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (4,9%) podprůměrný region (6,3%) město (5,4%) průměrný region (5,2%) velkoměsto (2,9%) nadprůměrný region (1,8%) XII. Stáří spolu, střední příjem 11,2 % domácností (445 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 2,1 % nízký příjem 9,1 % střední příjem venkov (4,5%) podprůměrný region (5,4%) město (4,3%) průměrný region (4,5%) velkoměsto (2,5%) nadprůměrný region (1,3%) Ačkoliv regionální faktory či faktory urbánního prostředí nebyly pro účel klastrové analýzy považovány, vzhledem k ostatním do analýzy zařazeným faktorům, za významné, pro podrobnější klasifikaci typu a kvality bydlení je vhodné testovat, zda-li se zastoupení 12 základních segmentů české populace neliší významně podle urbánního prostředí nebo podle 10

14 výše ekonomické vyspělosti regionu. Shora zařazený přehled již uvedl rozřazení českých domácností podle urbánního prostředí a vyspělosti regionu z celkového pohledu; dále byly zpracovány tabulky sumarizující strukturu domácností podle výše stanovených segmentů v jednotlivých urbánních prostředích a regionech. Z nich je patrné, že mladí začínající jednotlivci se středním a nízkým příjmem (YUPPIES) se mnohem více nacházejí ve velkoměstech a v nadprůměrně vyspělých regionech; naopak mladé rodiny s dětmi se středním a nízkým příjmem bychom nalezli zejména na venkově a menších městech, v nejméně vyspělých českých regionech. Nejbohatší část českých domácností (zejména pak jednotlivců, ale také bezdětných rodin) je soustředěna ve velkoměstech. Tato tabulka společně s údaji uvedenými v seznamu 2 umožňují případnou další subsegmentaci námi navržených 12 segmentů českých domácností, a to podle urbánního prostředí a vyspělosti regionu. Uvažovat by se zejména dalo o dodatečné kategorizaci podle urbánního prostředí a vyspělosti regionu u prvního, třetího, šestého, sedmého, devátého a desátého segmentu českých domácností, kde se projevují největší rozdíly. Počet kategorií (segmentů českých domácností) by se však tímto tříděním podstatným způsobem zvýšil. Tabulka č.1. Zastoupení jednotlivých segmentů českých domácností v rozdílných urbánních prostředích Třída Venkov Měst Velkoměst ČR o o 1 Mladí začínající jednotlivci se středním a nízkým příjmem 0,6 1,1 2,4 1,3 2 Mladé začínající bezdětné páry se středním a nízkým 1,0 1,2 0,9 1,1 příjmem 3 Mladé rodiny s dětmi se středním a nízkým příjmem 8,0 7,6 4,5 7,0 4 Střední věk, svobodní jednotlivci, se středním a nízkým 1,9 2,1 2,9 2,3 příjmem 5 Střední věk, ostatní jednotlivci, se středním a nízkým 2,0 3,6 3,0 3,1 příjmem 6 Střední věk, bezdětné rodiny, střední a nízký příjem 5,0 3,9 2,0 3,9 7 Rodina s dětmi, střední věk, střední a nízký příjem 11,9 8,8 5,6 9,2 8 Matky a otci s dětmi 6,5 9,3 9,2 8,5 9 Příjmově silní jednotlivci a bezdětné rodiny 10,5 12,2 14,4 12,0 10 Příjmově silné rodiny s dětmi 14,1 14,8 15,7 14,8 11 Sám/sama na stáří, nízký příjem 13,7 12,8 13,4 14,0 12 Stáří spolu, střední příjem 12,5 10,1 11,3 11,2 Celkem 87,7 87,5 85,3 88,4 Poznámka: Venkov obce do obyvatel Město obce s počtem obyvatel vyšším než a nižším než Velkoměsto obce s počtem obyvatel vyšším než (včetně Prahy) 11

15 Tabulka č.2. Zastoupení jednotlivých segmentů českých domácností ve shlucích regionů rozlišených podle jejich ekonomické vyspělosti Třída Reg1 Reg2 Reg3 ČR 1 Mladí začínající jednotlivci se středním a nízkým příjmem 1,2 0,8 2,6 1,3 2 Mladé začínající bezdětné páry se středním a nízkým 1,4 0,9 0,4 1,1 příjmem 3 Mladé rodiny s dětmi se středním a nízkým příjmem 8,3 7,0 2,3 7,0 4 Střední věk, svobodní jednotlivci, se středním a nízkým 2,1 2,0 2,8 2,3 příjmem 5 Střední věk, ostatní jednotlivci, se středním a nízkým příjmem 3,1 2,6 3,0 3,1 6 Střední věk, bezdětné rodiny, střední a nízký příjem 4,8 3,6 1,1 3,9 7 Rodina s dětmi, střední věk, střední a nízký příjem 10,6 9,2 4,0 9,2 8 Matky a otci s dětmi 8,5 7,7 9,1 8,5 9 Příjmově silní jednotlivci a bezdětné rodiny 10,6 12,5 16,6 12,0 10 Příjmově silné rodiny s dětmi 12,8 16,0 18,2 14,8 11 Sám/sama na stáří, nízký příjem 12,8 13,5 14,1 14,0 12 Stáří spolu, střední příjem 11,0 11,7 10,5 11,2 Celkem 87,2 87,7 84,9 88,4 Poznámka: Reg1 podprůměrný region Reg2 průměrný region Reg3 nadprůměrný region Pro vlastní srovnání struktury domácností s vhodnými formami bydlení byla na pracovišti FAST provedena agregace vytvořených 12 segmentů domácností do 5 skupin, příbuzných předpokládanými požadavky na druhy a formu bydlení a zároveň blízkých svým finančním postavením. Agregace sociálních skupin (římská číslice odpovídá segmentu domácností) A: JEDNOTLIVCI I. Mladí začínající jednotlivci se středním a nízkým příjmem 1,3 % domácností (49 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,2%) podprůměrný region (0,6%) město (0,5%) průměrný region (0,3%) velkoměsto (0,5%) nadprůměrný region (0,3%) IV. Střední věk, svobodní jednotlivci, se středním a nízkým příjmem 2,3 % domácností (87 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,7%) podprůměrný region (1,0%) město (0,9%) průměrný region (0,8%) velkoměsto (0,6%) nadprůměrný region (0,4%) 12

16 V. Střední věk, ostatní jednotlivci, se středním a nízkým příjmem 3,1 % domácností (115 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 1,7 % rozvedení muži 0,9 % rozvedené ženy 0,5 % vdovci venkov (0,7%) podprůměrný region (1,5%) město (1,5%) průměrný region (1%) velkoměsto (0,7%) nadprůměrný region (0,4%) B: RODINY MLADÉ II. Mladé začínající bezdětné páry se středním a nízkým příjmem 1,1 % domácností (43 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,4%) podprůměrný region (0,7%) město (0,5%) průměrný region (0,3%) velkoměsto (0,2%) nadprůměrný region (0,05%) III. Mladé rodiny s dětmi se středním a nízkým příjmem 7 % domácností (280 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (2,9%) podprůměrný region (4,1%) město (3,2%) průměrný region (2,7%) C: RODINY VI. Střední věk, bezdětné rodiny se středním a nízkým příjmem 3,9 % domácností (154 tis.) (převážně nízký status a střední příjem 2,9 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (1,8%) podprůměrný region (2,3%) město (1,6%) průměrný region (1,4%) velkoměsto (0,5%) nadprůměrný region (0,1%) VII. Rodina s dětmi, střední věk, se středním a nízkým příjmem 9,2 % domácnosti (365 tis.) (převážně nízký status a střední příjem 3,6 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (4,3%) podprůměrný region (5,2%) město (3,7%) průměrný region (3,5%) velkoměsto (1,2%) nadprůměrný region (0,5%) VIII. Matky a otcové s dětmi 8,5 % domácností (330 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 2,4 % mladí lidé (převážně matka po rozvodu, nízký příjem 0.8 %) 6,1 % lidé ve středním věku (převážně matka po rozvodu, nízký příjem 1 %) venkov (2,3%) podprůměrný region (4,2%) město (3,9%) průměrný region (2,9%) velkoměsto (2%) nadprůměrný region (1,2%) 13

17 D: MANŽELÉ A RODINY PŘÍJMOVĚ SILNÍ IX. Příjmově silné bezdětné rodiny 12 % domácností (480 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 0,8 % jednotlivci (0,2 % mladí, 0,4 % střední věk, 0,4 % rozvedení muži) 1,6 % mladé bezdětné páry (převážně nízký status a vysoký příjem 0,6 %) 9,4 % bezdětné rodiny, střední věk (převážně nízký status a vysoký příjem 5,8 %) venkov (3,8%) podprůměrný region (5,2%) město (5,1%) průměrný region (4,8%) velkoměsto (3,2%) nadprůměrný region (2,1%) X. Příjmově silné rodiny s dětmi 14,8 % domácností (590 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 3,6 % mladé rodiny s dětmi 11,2 % rodiny ve středním věku venkov (5 %) podprůměrný region (6,2%) město (6,2%) průměrný region (6,1%) velkoměsto (3,5%) nadprůměrný region (2,3%) E: SENIOŘI XI. Sám/sama na stáří, nízký příjem 14 % domácností (530 tis.) (převážně nízký příjem 13 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (4,9%) podprůměrný region (6,3%) město (5,4%) průměrný region (5,2%) velkoměsto (2,9%) nadprůměrný region (1,8%) XII. Stáří spolu, střední příjem 11,2 % domácností (445 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 2,1 % nízký příjem 9,1 % střední příjem venkov (4,5%) podprůměrný region (5,4%) město (4,3%) průměrný region (4,5%) velkoměsto (2,5%) nadprůměrný region (1,3%) 14

18 3.2 PROMĚNY BYDLENÍ PROGNÓZA VÝVOJE PROMĚN ARCHITEKTONICKÝCH FOREM BYDLENÍ Prof.ing.arch.Mojmír Kyselka, CSc., Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava Formulace prognózy vývoje proměn architektonických forem bydlení v českých zemích může / musí být založena na relativně - tj.historicky časově omezeně - pevných konstantách,které určují a dále budou určovat základní charakter bydlení na reálně předvídatelné období 25 let a s určitou mírou smělejší extrapolace dosavadního vývoje - na základě následujících konstant - i na 50 let. Za tyto konstanty považujeme: rodina a její základní sociální a materiální potřeba i požadavek na bydlení stejně tak jako na jídlo a ošacení - zůstane základem české i evropské společnosti rodinný dům a bytový dům různých forem a úrovní bude i nadále vyjadřovat pevnou - stabilizační sociální funkci bydlení - i když se bude i nadále projevovat krize rodiny formou ubytoven osamělých - single bydlení, homosexuálních párů, specifických kolektivů až squatterů a pod.,která vyvolá potřebu úpravy starších bytových objektů nebo výstavby jejich nových forem. Bydlení seniorů oddělených od mladší rodiny v různých typech objektů se bude stále intenzivněji rozšiřovat. Potrvá i vícegenerační bydlení v rodinných.ale i bytových domech s prostorovým oddělením. Progresivní stárnutí obyvatel ČR i celé Evropy ovlivní rozmanitost forem. bytový dům a rodinný dům budou v našich poměrech koncipovány a stavěny jako výrazně stabilizační faktor společnosti tj.s delší životností proti jiným účelovým objektům - na nejméně 80 let a nadále budou schopny rekonstrukce.bude stále používáno pevných - tradičních i nových materiálů a konstrukcí byť i suchou montáží..lehké konstrukce pro bydlení, přes řadu atraktivních příkladů, u nás nezdomácní. určitá část bytových,ale i rodinných domů zůstane stále sociální službou a bude úsporná i v architektonickém výrazu.zejména tato úroveň bydlení ponese kontinuální znaky různých výrazů neofunkcionalizmu - bohatě ovlivněného osobnostmi architektů a v detailech i designérů i daným přírodním a kulturním prostředím určitá část bytových,ale především rodinných domů vyšší společenské úrovně ponese znaky objevného neofunkcionalizmu,ale také tradicionálního konzervativismu,tak že regionalizmus kultivovaných forem jako doplňková varianta mezinárodního slohu ovlivní architekturu domů zejména v rázovitých - podhorských a horských a etnograficky výrazných venkovských regionech specifickým znakem české i slovanské (nejen architektonické) tradice zůstane rychlé a někdy nekritické přejímání zahraničních vlivů a jejich uplatnění v často zdánlivě nesourodé,ale komplexní dynamiku života a času vyjadřující stavební soubory. určitým prognostickým faktorem předpokládaného vývoje architektury bydlení v ČR do maximálně 10 až 15 let může být její současný stav v nejvyspělejších zemích,kterého se budeme snažit dosáhnout. i přes stále obtížnější získávání stavebních pozemků bude většina obytné výstavby realizována jako nízko- podlažní.u bytových domů mimo atraktivní centra nejvýše šestipodlažní 15

19 Naopak je nutno zmínit faktory,které mohou tyto konstanty podstatně ovlivnit až narušit - nikoliv zlikvidovat: Do prognózy je však nelze začlenit.jsou to možnost globálních nebo lokálních katastrof - přírodních nebo válečných konfliktů které mohou vyvolat migraci velkých množství obyvatel našich nebo jiných zemí a tedy podstatně změněnou hospodářskou a sociální situaci optimističtější nezačlenitelná prognóza by mohla spočívat v zásadním objevu nových stavebních materiálů nebo konstrukce a technologie výstavby obytných budov.takový objev by však musel zajímat předně armádní sektor,aby po dynamickém vojenském využití mohl být poskytnut civilním potřebám. Proto se nedá předpokládat. Formulace prognózy proměn architektonických forem bydlení byla naznačena již v analytické části zpracovávaného úkolu v roce 2006.Zde byl posouzen vývoj proměn architektonických slohů nebo jen směrů a skupinových hnutí,která se v českých zemích realizovala v obytných stavbách v průběhu posledních 200 let,tj.od začátku 19.století,kdy se počalo s významnou četností realizovat hromadné bydlení pro střední a nižší třídy tj. ty, které si vyžádalo soustředění průmyslu do starších i nových sídel. V této době také vznikají nové urbanistické struktury,ale ty s hodnotnější koncepcí spíše jako vize ideálních měst - jen s menšími realizacemi komponovaných předměstí nebo dělnických sídlišť, Ostatní urbanistická struktura tradičně bloková se snahou o kompoziční osy hlavních ulic a jejich dominant Na základě následujících zjištění a rozboru dvěstěletého - v Evropě v podstatě plynulého - nerevolučního vývoje a retrospektivy byla naznačena možnost extrapolace těchto kontinuálních tendencí a tím i prognózy dalšího vývoje.u obytné výstavby,která z výše uvedených konstant vykazuje celkovou stabilitu a kontinuitu vývoje (s výjimkou experimentálních solitérů ) je tedy možno považovat prognózu za vysoce pravděpodobnou.zde je nutno zdůraznit,že technologický vývoj t,j,konstrukce a materiály obytné výstavby se proměňují podstatně pomaleji a konzervativněji než její pestré architektonické formy.urbanistické formy rodinné výstavby získaly zásadní inovaci na konci 19.a začátku 20.stol.- zahradní města.od nich se rozvíjela rozvolněná výstavba v zeleni, s požadavkem pravidelného oslunění až k funkcionalistickému řádkovému urbanizmu,avšak s vizemi velkorysého řešení různých forem nových měst.tyto vize se v našem prostoru nenaplní. Bez vizí probíhá bezduchá suburbanizace,. Nicméně připomeňme hlavní poznatky analýzy vývoje proměn architektury od novodobých počátků hromadného zejména měšťanského a dělnického bydlení asi od r.1800: Předně byla liniovou grafickou interpretací vyjádřena komplexní řada faktorů,které mohou ovlivnit architektonický výraz a jeho proměny v bydlení.s přesností pouze na desetiletí bylo časově vyznačeno trvání všech - i krátkodobých slohů a směrů architektury 19.a 20,století.Ve stejném časovém schématu byly znázorněny technologické,konstrukční a materiálové změny a objevy ve stavebnictví,ale i průmyslu a dopravě.konečně byly ve stejném časovém postupu vyznačeny hlavní politické,zejména válečné otřesy evropské - týkající se našich zemí. Proměny nebo střídání architektonického výrazu bydlení se zde jeví jako nejčastější - bez silnějšího vlivu ostatních faktorů.secese a moderna reagovaly uvolněním svých forem daleko před I.válkou,ale konstrukcí a matriálem velmi opatrně, Tento diagram však také prokázal výrazné zaostávání bytového stavebnictví za technologiemi průmyslu,které se odrazily převážně v solitérech občanských a průmyslových staveb.dynamizující vliv II.války se neprojevil ve výstavbě na př.ve srovnání s dopravou,elektronikou a komunikacemi.dílčí závěr časové analýzy : architektonické - výtvarné formy tj,určitá citová - duchovní nadstavba jsou pestřejší a četnější než jejich pomaleji se vyvíjející materiální základna - bytové stavebnictví.. 16

20 Bytové i rodinné domy od klasicizmu - empiru přes jeho měšťanské,ale i venkovské poetické rozdrobení biedermeierem v první polovině 19.stol.až po historické slohy druhé poloviny se s výjimkou romantické episody (z Anglie,souběžně s průmyslovou architekturou importované ) novogotiky,vyznačovaly převážnou mírou antikizující až renesanční střízlivosti.proti solitérním sídlům a rodinným domům vyšší třídy a přirozeně i reprezentačním budovám s hýřivou dekorací,vykazují bytové domy i střední třídy dokonce jistou úspornost antikizující architektury.totéž v interiérech - ale i hygienickém vybavení. Ale již evropská a rakouská secese na konci 19.a začátku 20.stol uvolňuje fasádu obytného domu ze sevření štukové nebo kamenné,ale nefunkční neohistorizující tektoniky a uplatňuje na její volné ploše živé rostlinné i antropomorfní a živočišné dekorace.souběžně s tímto francouzským Art.nouveau a německým -Jugendstilem se však prosazuje světová i česká moderna těch nejsmělejších architektů směřujících - do určité míry - vlastní cestou k mezinárodnímu slohu - funkcionalizmu,který ve francouzských a německých rodinných domech na nichž bylo možno experimentovat,začíná - s určitým zpožděním - pravdivě reflektovat vlivy nových technologií a materiálů - oceli, betonu a skla.bytové domy se ve funkcionalistickém podání přidávají po I.válce jako výraz nezbytného sociálního řešení bytové krize.předstupněm v tomto přechodném období k převládajícímu funkcionalizmu se jeví světový - krátkodobý,ale výrazný styl Art deco s jeho silnou českou interpretací - českým kubizmem.ten - spolu s následujícím a s funkcionalizmem souběžným, zejména pražským,akademizmem reprezentuje vždy přítomnou konzervativní a výrazně regionální variantu mezinárodnímu slohu.ten vítězí od konce 20-tých let téměř suverénně v urbanizmu a architektuře bytových domů,zejména v Evropě a Jižní Americe,částech Asie a Afriky - nikoliv v USA a Kanadě.Zde se uplatňují poněkud dogmatické zásady konstrukce i architektury funkcionalizmu jen u části veřejných a užitkových staveb.rodinný dům zůstává s velkou převahou až na výjimky konzervativně tradicionalistický. V naších zemích se s jistým regionálním pojetím obytné architektury setkáváme zejména v německých pohraničních územích,případně i v českých a moravských,národnostně a národopisně uvědomělých regionech.. Výrazný odklon od funkcionalistické architektury a urbanizmu,která se kontinuálně vyvíjela v celém světě po II.válce,znamená v tehdejším Československu krátká perioda 50 tých let t.zv.socialistického realizmu,která -byť pod sovětským diktátem,vědomě navazovala na tradice antické a renesanční.zejména v nových městech na Ostravsku vytvořila zajímavé hodnoty urbanisticko - architektonické.nicméně,tak jako episoda novogotiky 50tých let nepřerušila antikizující řád obytné architektury 19.stol.,tak ani sorela sovětského imperia neovlivnila světově jednotný proud (nyní již) neo - funkcionaliztické architektury a urbanizmu bohatě rozrůzněných forem objektů a souborů bydlení 20.stol. Individuelní architektonický výraz byl ovlivněn spíše osobnostmi než regiony, I když s velmi záhadnou - spíše náhodnou desítko -stovkovou periodizací dochází v evropské architektuře,ale i výtvarném umění od konce 15,stol, s přechodem do 16,stol k rozmělňování, dekorativizaci až otřesu panujícího slohu - pozdní gotika,konec 17.stol.manýrizmus konec 18.rokoko,konec 19.secese - konec 20.stol.globálním funkcionalismem neotřásl - jen mírně zachvěl : před závěrem století se s onou stovkovou periodizací vyvinula jako přirozená reakce na racionální až brutální funkcionalizmus tzv.postmoderna - znovu anticky historizující a nikam nevedoucí,ale emocionální,intimní a korespondující s onou vždy přítomnou konzervativní,tradicionalistickou variantou,úder z opačné strany se funkcionalizmu snažil zasadit styl high-tech - racionalita dovedená ve zdařilých příkladech veřejných budov až do mašinistického poetična.high-tech však ovlivnil architekturu obytných budov jen minimálně - stejně tak jako další styl - dekonstruktivizmus - klasická,formalistická snaha o rozklad funkcionalizmu z jeho konstruktivistické podstaty.stále - 17

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Dílčí cíl 006 (FAST) Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

Cohousing je koncept blízkého sousedského

Cohousing je koncept blízkého sousedského Cohousing je koncept blízkého sousedského bydlení určený lidem, pro které je důležité cítit se někde doma, cítit sounáležitost k místu i komunitě, která ho obývá. Hlavní princip cohousingu spočívá ve sdružení

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT 1587 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 822 m 2 ] s garáží 3 250 000 Kč 5 1008 m 2 1235 m 2 665 m 3 157 m 2 803 m 2 715 m 2 dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení dispozičně vhodně rozdělená denní

Více

METODIKA ODHADU DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V SUBURBÁNNÍCH OBCÍCH

METODIKA ODHADU DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V SUBURBÁNNÍCH OBCÍCH METODIKA ODHADU DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V SUBURBÁNNÍCH OBCÍCH Pilotní projekt Zpracovali: RNDr. Jana Temelová, Ph.D. RNDr. Jakub Novák, Ph.D. RNDr.

Více

Tržní cena bydlení v prostoru a čase

Tržní cena bydlení v prostoru a čase Diskusní setkání Stavebního fóra, f FOR ARCH 2008, PVA Letňany, 25.9.2008 Tržní cena bydlení v prostoru a čase Ing. Mgr. Martin LUX Jilská 1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Tržní

Více

Příloha č. 1 k zápisu č. 6 ze dne 2. 9. 2015 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ Pracovní skupina pro přípravu Domu sociálních služeb Praha 3 NÁVRH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 10102

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 10102 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 10102 Nástroje politik ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení pro seniory

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. hlavní řešitel projektu Třetí

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Desátá koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 11.-12.3. 2010 Oddělení socioekonomie bydlení Časový plán na celé

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Úvodní schůzka řešitelů projektu Praha, 12.4.2007 Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Studium

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení 2008 Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení Petra Sedláková Abstrakt: Cílem příspěvku je informovat o projektu podporovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR "Regionální disparity v dostupnosti

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika

Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika KONFERENCE: Integrovaný přístup k sociálním, bezpečnostním a zdravotním rizikům Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - sociolog, analytik ACCENDO -

Více

ilová koordinační schůzka projektu WD-05-07-3 "Regionální disparity", 13.-14.3.2008, Poděbrady

ilová koordinační schůzka projektu WD-05-07-3 Regionální disparity, 13.-14.3.2008, Poděbrady Metodika k plnění dílčího cíle c DC007 a související aktivitě A0803 Renata Zdařilov ilová DC007 Dílčí cíl 007 aktivita A0803 1.1.2008-31.12.2008 Analýza vývoje fyzické dostupnosti bydlení, resp. disparit

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - sociolog, analytik Ing. Ivana Foldynová - expert v oblasti regionálního rozvoje a prostorového

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ

VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XIII. mezinárodní odborná konference. Praha: VŠE, duben 2008 VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ Abstrakt Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Katedra

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Architektonická soutěž CENTRAL GROUP - Bytový dům pro 21. století 003 GRAFICKÁ PŘÍLOHA ČÍSLO 1 / PERSPEKTIVA

Architektonická soutěž CENTRAL GROUP - Bytový dům pro 21. století 003 GRAFICKÁ PŘÍLOHA ČÍSLO 1 / PERSPEKTIVA 003 GRAFICKÁ PŘÍLOHA ČÍSLO 1 / PERSPEKTIVA 004 GRAFICKÁ PŘÍLOHA ČÍSLO 2 / PERSPEKTIVA ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍ IDEOU NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ MODERNÍHO FLEXIBILNÍHO BYTOVÉHO DOMU, KTERÝ BY UMOŽŇOVAL JEHO UŽIVATELI

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson

byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson Dorrit Egli, interier vlastního domu v San Francisku nebo osobitější Dorrit Egli, interier vlastního domu v San Francisku

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Vybrané závěry projektu k zamyšlení

Vybrané závěry projektu k zamyšlení Vybrané závěry projektu k zamyšlení Jakub Fischer Tým KA03 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým KA03 J. Fischer (VŠE, garant), K. Vltavská (VŠE, koordinátorka), E. Březinová

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Koncepce bydlení ČR do roku 2020

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Konference Využití Evropských strukturálních a investičních fondů pro podporu sociálního bydlení v ČR Praha, 11.-12.2013 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Koncepce byla

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více