Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství V Ý Z K U M P R O M Ě N B Y D L E N Í V Č E S K É R E P U B L I C E Sborník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR Výzkum proměn bydlení v ČR za rok 2007 OSTRAVA 2007

2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství VÝZKUM PROMĚN BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Sborník prací k dílčí zprávě o řešení projektu GAČR č. 103/05/2775 Výzkum proměn bydlení v České republice za rok 2007 Ostrava 2007

3 Tento sborník byl recenzován Prof. Ing. Jaromírem Císařem, CSc. Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou přetištěny v původním znění. Editor: Ing. Martin Ferko tisk: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava ISBN

4 Obsah 1. Úvod Přehled výsledků řešení Dílčí zpráva za rok Dílčí zpráva za rok Výsledky za rok Vhodné formy bydlení a sociální skupiny Sociální skupiny...8 (Ing. Renáta Zdařilová, PhD.) 3.2 Proměny bydlení prognóza vývoje proměn architektonických forem bydlení...15 (Prof.ing.arch.Mojmír Kyselka, CSc) 3.3 Předpokládané tendence a změny požadavků na bydlení...19 (Ing.Renata Zdařilová, Ph.D) 3.4 Předpokládaný vývoj stavebních konstrukcí v oblasti bytových staveb...25 (Ing.Martina Peřinková, Ph.D.) 3.5 Výhled vývoje stavebních materiálů obytných staveb...31 (Ing.arch.Aleš Student) 3.6 Specifické požadavky na bydlení...34 (Ing.Renata Zdařilová, PhD.) 4. Zhodnocení proměn bydlení ve vybraných regionech české republiky a jako celku Vývoj bydlení a osídlení v OR (Doc. Ing. Václav Beran, DrSc.) 4.2 Analýza cyklů investiční výstavby vyvolaných inovacemi ve vztahu k rozvoji bydlení a makroekonomické souvislosti...67 (Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.) 4.3 Trh bydlení a jeho makroekonomické souvislosti...82 (Doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.) 4.4 Dlouhodobé trendy v bydlení z ekonomického hlediska (Ing. Petr Kalčev) 5. Prognóza bydlení v České republice Orientační prognóza vývoje vybraných podmínek bydlení v ČR do roku (Ing. Mgr. Martin Lux, Ing. Petr Sunega) 5.2 Prognóza potřeby bytů regionální průmět (Doc. Ing. Jaroslav Dupal, CSc.) 5.3 Tendence vývo je vnějších urbanistických podmínek bydlení (Prof.Ing. Vítězslav Kuta,CSc) 5.4 Tendence vývoje správy a údržby bytových objektů (Ing. Jan Česelský, Ing. František Kuda, CSc.) Přílohy jsou vlaženy na CD.

5 1. ÚVOD Tento sborník prezentuje výsledky prací na výzkumném projektu Grantové agentury České republiky č. 103/05/2775 Výzkum proměn bydlení v České republice za rok Vzhledem k tomu, že práce na projektu (i jejich financování) končí v roce 2007, je tento sborník jakousi závěrečnou zprávou projektu. Proto je uveden souhrnný přehled a anotace předchozích výsledků, řešených v letech 2005 a 2006, tedy od začátku řešení. V roce 2007 byly řešeny dílčí úkoly č. 5 Vhodné formy bydlení a sociální skupiny (řešitelské pracoviště FAST, VŠB-TU Ostrava), č.6 Zhodnocení proměn bydlení ve vybraných regionech české republiky (řešitelské pracoviště FSv, ČVUT Praha;) a č.7 Prognóza bydlení v české republice ( řešitelské pracoviště FAST, VŠB-TU Ostrava a FSv, ČVUT Praha;) Při řešení tohoto projektu byly využity dílčí poznatky z prací na obsahově příbuzném a navazujícím projektu zadaném Ministerstvem pro místní rozvoj Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit ( č. MMR WD ). Koordinátorem tohoto projektu je Sociologický ústav Akademie věd České republiky a spoluřešiteli jsou Institut regionálních informací, s.r.o. Brno a Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Řešení projektu jr rozvrženo na léta Postupné dílčí výsledky byly v průběhu řešení prezentovány na odborných akcích (semináře, konference) a v odborném tisku. Zejména to jsou příspěvky na pravidelných konferencích Regenerace bytových domů proměny bydlení (2005, 2006, 2007, pořádaných Fakultou stavební VŠB TU Ostrava pod záštitou ministra pro místní rozvoj, hejtmana Moravskoslezského kraje a primátora statutárního města Ostravy). Dále na pravidelných mezinárodních konferencích Městské inženýrství Karlovy Vary (2005, 2006, 2007 pořádaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve spolupráci s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava a pravidelných konferencích se zahraniční účastí,facility management ( 2005, 2006,2007 pořádaných Stavební fakultou STU Bratislava). Výsledky prací na projektu GAČR Proměny bydlení v ČR jsou prezentovány souhrnným přehledem a jednotlivými příspěvky (kapitolami), zpracovanými členy řešitelských kolektivů uvedených pracovišť, resp. externími zpracovateli 1. 1 Redakční poznámky: Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Literatura je uváděnaa a číslována autory jednotlivých příspěvků ve vztahu k jejich textu. 2

6 2. PŘEHLED VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ Výzkumný úkol GAČR Proměny bydlení v ČR byl v úvodním projektu rozvržen obsahově i časově do dílčích úkolů: Dílčí úkol č.1 Vývoj technických a provozních stránek bydlení v ČR, (FAST, VŠB-TU Ostrava, ukončení 2005) Dílčí úkol č.2 Vývoj demografických a socio-ekonomických stránek bydlení v ČR, (řešitelské pracoviště FSv, ČVUT Praha; ukončení 2005) Dílčí úkol č.3 Analýza proměn bydlení ekonomicko-sociologický rozbor (řešitelské pracoviště FSv, ČVUT Praha; ukončení 2006) Dílčí úkol č.4 Analýza proměn bydlení typologický a urbanistický rozbor (řešitelské pracoviště FAST, VŠB-TU Ostrava; ukončení 2006) Dílčí úkol č.5 Vhodné formy bydlení a sociální skupiny (řešitelské pracoviště FAST, VŠB-TU Ostrava; ukončení 2007) Dílčí úkol č.6 Zhodnocení proměn bydlení ve vybraných regionech české republiky (řešitelské pracoviště FSv, ČVUT Praha; ukončení 2007) Dílčí úkol č.7 Prognóza bydlení v české republice ( řešitelské pracoviště FAST, VŠB-TU Ostrava + FSv, ČVUT Praha; ukončení 2007) Výsledky prací na jednotlivých dílčích úkolech byly prezentovány v ročních dílčích zprávách. 3

7 2.1 DÍLČÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Obsahuje výsledky řešení dílčího úkolu č.1 Vývoj technických a provozních stránek bydlení v ČR, a dílčího úkolu č. 2 Vývoj demografických a socio-ekonomických stránek bydlení v ČR. Náplní dílčího úkolu č. 1 bylo zmapovat historický vývoj technických a provozních stránek bydlení v ČR v průběhu posledního století z několika předem určených hledisek. Popis vývoje bydlení v České republice byl zpracován v souvislosti s hlavními faktory ovlivňujícími současné a budoucí podmínky bydlení jak ve městech tak na venkově. Přehled vývoje a jeho základních výsledků byl pojednáná v kapitolách Urbanismus popisuje umístění obytných zón ve struktuře sídla ve spojitosti se zásobováním obyvatelstva potravinami a zbožím denní potřeby. Velký důraz je také kladen na zajištění služeb, technické a občanské vybavenosti. Forma a technologie zabývá se materiálovou základnou a používanými stavebními technologiemi na základě historického pozadí, dále popisuje vliv interiérů na vývoj bydlení v jednotlivých architektonických slozích. Typologie kapitola, na které bude stát pozdější výzkum komentuje podíly jednotlivých typů domů na počtu bytů, stanovuje zásady bydlení, provozu, funkce a dispozice bydlení a v neposlední době stanovuje plošný a technický standard. Správa a údržba Tato část grantového projektu si klade za cíl provést deskripci problému správy a údržby a změn tohoto problému v souvislosti s otázkami bydlení v proponovaném století, včetně všech nejdůležitějších změn, které s otázkou správy údržby úzce souvisí. Dílčí úkol č. 2 obsahuje ekonomické aspekty proměn bydlení, kde byl proveden výběr statistických dat týkajících se ekonomiky investic, demografie a sociologie pro časové období od roku 1900 až po současnost a na základě nich byly zpracovány některé analýzy, např.: hodnocení počtu dokončených bytů, výzkum citlivosti počtu dokončených bytů v ČR na výši dlouhodobých úrokových sazeb a vztah k dalším vybraným ukazatelům, chování bytové výstavby ve vztahu k vývoji průměrné mzdy, indexu cen nákladů na bydlení a indexu cen stavebních materiálů, dostupnost nájemního bydlení vzhledem k průměrné nominální mzdě, dostupnost komodit, jako jsou cihly, cement, uhlí, plyn, el. proud, pohonné hmoty, energetická náročnost bydlení vzhledem k příjmům domácností. Pro zlepšení práce s daty byla zpracována aplikace pro analýzu časových řad z oblasti stavebnictví umožňující separaci zvolených veličin a jejich grafickou interpretaci. GRAC (Graphic Analysis of Construction Data) je zpracována jako nadstavba tabulkového procesoru v prostředí VBA. Aplikace zpracovává definovanou strukturu dat, kterou je možné v tomto otevřeném systému dále doplňovat a upravovat pro další typy časových řad (nejen z oblasti stavebnictví). Dále ekonomicko-sociologický rozbor, kde byla provedena analýza vztahu ekonomických cyklů a rozvoje bydlení. Časové období od r po současnost bylo rozfázováno do devíti období, které se vyznačují různým hospodářskými změnami a kdy se ekonomika vyvíjí v cyklech expanze a recese. Makroekonomické souvislosti bydlení se zabývají analýzou souvislostí hospodářských cyklů s vývojem cen nemovitostí. Řešitelé vycházeli z analýzy Mezinárodního Měnového Fondu Propady cen aktiv v poválečné době, které přináší některé hlavní poznatky, z kterých řešitelé identifikovali významné indikátory, které lze zobecnit a použít pro predikci 4

8 budoucího vývoje cen na trhu aktiv v ČR, kdy pro období (cca ) české tržní ekonomiky budou stanoveny hospodářské cykly. Kromě dílčích zpráv, určených zadavateli GAČR - byly výsledky řešení shrnuty do Sborníku prací k dílčí zprávě o řešení projektu GAČR Výzkum proměn bydlení v České republice za rok 2005, vydaného VŠB TU Ostrava, ISBN X 2.2 DÍLČÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsahuje výsledky řešení za Dílčí úkol č.3 Analýza proměn bydlení ekonomickosociologický rozbor a Dílčí úkol č.4 Analýza proměn bydlení typologická a urbanistický rozbor. V Dílčím úkolu č.3 byla provedena analýzu dostupnosti bytů a bydlení z pohledu nákladů domácností na bydlení a její vyhodnocení a srovnávací analýzy s ostatními členskými zeměmi EU. Dále byla provedena analýza vývoje cen bytů a domů ve střednědobé časové řadě za ČR ve srovnání se zeměmi OECD. Byla provedena analýza historických dat dlouhé časové řady vývoje počtu domů v českých zemích za léta a analýza historických cen nemovitostí a nájemného na území ČR za léta Zvláštní pozornost byla věnovaná analýze tržních cen bytových jednotek v regionu Praha a vývoji cen bytů a nemovitostí určených pro bydlení v Praze s konstatováním vytvářené cenové realitní bubliny s tím, že současná situace na trhu bydlení v Praze je dlouhodobě neudržitelná. Za Českou republiku byla zpracovaná podrobná analýza počtu dokončených bytů, jejich průměrné velikosti a kupní ceny v členění na NUTS III. Byla zpracovaná metodika určování nákladů životního cyklu (LCC) k analýze celkových nákladů prořízení, užíváním, údržby a služeb za celou dobu životnosti objektu včetně nákladů na jeho likvidaci. V duchu řešení stanovených cílů projektu byla spoluřešitelkou projektu zpracována a obhájena disertační práce: Vývojové trendy v bytové výstavbě na území české republiky predikce bytové výstavby, kterrá se věnovala hledání zákonitostí, vazeb a trendů ve vývoji bytové výstavby České republiky od roku 1919 do roku 2005, které by se daly použít pro predikci budoucího vývoje bytové výstavby. Studie vycházela ze statistické analýzy a z analýzy časové řady s použitím metody umělých neuronových sítí. Závěrečná část studie byla věnována prognóze vývoje bytové výstavby v České republice s propojením na současný stav v bydlení. Celkem bylo pomocí neuronových sítí predikováno 100 na sobě nezávislých predikcí počtů dokončených bytů. Spoluřešitelské pracoviště ČVUT Praha vydalo k této tématice publikaci Rozvoj bydlení IV, která obsahuje průběžné výsledky řešení projektu. V Dílčím úkolu č.4 byla provedena analýza faktorů ovlivňujících bydlení v období posledních let po roce Kapitola o urbanistických faktorech se věnovala průmětu změn v jednotlivých druzích občanského vybavení do celkových změn obytných zón a do urbanistických a sídelních struktur. Byly zhodnoceny zásadní důsledky rozšíření obchodních forem supermarketu a hypermarketu 5

9 pro urbanistickou strukturu našich měst (nároky na plochy,dopravu a umístění ). Rovněž byly pojednány vlivy změn struktury, rozsahu a společenské úlohy školství, zdravotnictví, sociálních služeb, administrativě, kultuře a sportu na urbanistickou stránku vývoje sídel a na funkce a rozmístění obytné zástavby. Dále byly pojednány proměny vzájemné pozice venkova a města v rovině bydlení a byl zhodnocen fenomén druhého bydlení. Byly zhodnoceny vlivy dopravy a technického vybavení území na bydlení, a to vlivy kladné ( zvýšení dostupnosti prostředky individuální a hromadné dopravy) i záporné ( emise znečišťujících látek z dopravy do ovzduší, hlukové zatížení obyvatel, nedostatek odstavných ploch pro automobily). Vlivy technického vybavení byly zhodnoceny v úrovni zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, elektrifikace domácností, plynofikace a energetické nároky vytápění. Celková situace v jednotlivých segmentech byla doplněna sondážními rozbory ve vybraných lokalitách (krajích, městech, obcích ). V kapitole o formách a technologii byly zhodnoceny tendence architektury, projevující se v současné bytové výstavbě. Byl popsán převažující trend užívání stavebních materiálů při výstavbě budov pro bydlení (též na základě dotazníkového průzkumu projektantů). Konstrukční řešení bylo posouzeno z hlediskek funkcí navazujících na bydlení, (parkování v suterénu nebo v přízemí domu ), požadavků nových forem bydlení a multifunkčních objektů a požadavků potřeby úspor energií na vytápění a netradičních zdrojů energie. Otázka typologická byla zejména zaměřena na analýzu bydlení a obytného prostředí v souvislosti s provedenými průzkumy a na základě sociologických dat v předcházejících obdobích, na normové požadavky na jednotlivé místnosti bytu a jejich plochy v porovnání s dosavadním vývojem a požadavky vybraných zemí EU, včetně statistických údajů uplynulého období, na analýzu současné bytové výstavby v ČR, na rozbor funkce a vlastního provozu bytu a obytné budovy s analýzou současných trendů. Rozbor problematiky správy a údržby bytového fondu byl orientován na oblasti vlastnických poměrů, současné formy správy bytového fondu, údržby a oprav bytového fondu, životního cyklu stavby a integrovaný management správy bytového fondu, jehož nová metoda Facility management se postupně prosazuje a stává nanejvýš aktuální i pro oblast bydlení a je třeba ji podrobit analýze ve vztahu k správě a údržbě. Kromě zpráv, určených zadavateli GAČR - byly výsledky řešení shrnuty do Sborníku prací k dílčí zprávě o řešení projektu GAČR Výzkum proměn bydlení v České republice za rok 2006., vydaného VŠB TU Ostrava, ISBN VÝSLEDKY ZA ROK 2007 Projekt úkolu stanovil pro řešení v roce 2007 tento obsah prací: Dílčí úkol č.5 Vhodné formy bydlení a sociální skupiny Vhodné formy bydlení budou definovány pro určené cílové sociální skupiny a to v závislosti na členění bytů dle počtu obytných místností. Socioekonomické hledisko bude respektováno při specifikaci vhodných forem bydlení. rozhodující roli však budou sehrávat tradiční (v předchozích dílčích úkolech hodnocená) hlediska typologická, urbanistická, architektonická, provozně-správní a exploatační. Zejména bude sledována otázka plošných a technických standardů, materiálové náročnosti a investiční a provozní ekonomie. Sledována bude též vhodnost jednotlivých typů bytových domů z hlediska rozsahu jejich domovního 6

10 vybavení. Materiál dílčího úkolu bude doplněn o odborný odhad kvantitativních návrhů na netradiční formy bydlení, jako je bydlení penzionové, chráněné, ryze sociální, startovací, od forem kolektivního bydlení až po formy bydlení rezidenčního. Odborný odhad v sobě bude zahrnovat především jednoznačné definice těchto možných forem bydlení včetně úvah o reálném zájmu o tyto formy. Dílčí úkol č.6 Zhodnocení proměn bydlení ve vybraných regionech České republiky V úvodu dílčího úkolu budou zrekapitulovány závěry DÚ předešlého vhodné formy bydlení pro určené skupiny obyvatel z hlediska všech již zmíněných směrů přístupu. Hlavním obsahem dílčího úkolu však bude zhodnocení a průmět sledované problematiky do vybraných regionů České republiky. Výběr a počet regionů bude vybrán na základě výsledků a závěrů dílčích úkolů č.1 až 4. Součástí dílčího úkolu bude neméně problematická část konstrukce poptávkového modelu trhu v těchto vybraných regionech. Dílčí úkol č.7 Prognóza bydlení v České republice Prognóza vývoje bydlení bude věcně vycházet z výstupů předchozích dílčích úkolů a bude konstruována v kontextu očekávaných trendů bydlení v Evropě, především však v relevantních státech Evropské unie na straně jedné a ekonomicky nejsilnějších státech na straně druhé. Dílčí úkol bude rovněž přehledně rekapitulovat praktické výstupy pro praxi, i když dílčí výstupy budou zmiňovány již v předcházejících dílčích úkolech. Realizační výstupy budou směřovány prvořadě do oblasti státní správy i samosprávy krajů, měst a obcí. Budou zejména formulovány tak, aby mohly sloužit jako významný podklad pro zpracování koncepcí bytové politiky jednotlivých měst a obcí, kde problém obecního bytového fondu bude pouze jedním ze segmentů komplexní bytové politiky. 7

11 3. VHODNÉ FORMY BYDLENÍ A SOCIÁLNÍ SKUPINY 3.1 SOCIÁLNÍ SKUPINY Ing. Renáta Zdařilová, PhD., Katedra městského inženýrství FAST VŠB TU Ostrava Problematika provázání vhodných forem bydlení a požadavků na bydlení podle sociální struktury domácností vychází z výsledků segmentace domácností, provedené spolupracujícícm pracovištěm SA AV ČR v roce 2006 v rámci tohoto úkolu (Segmentace českých domácností - Úvodní studie k projektu Výzkum proměn bydlení v České republice Ing. Mgr. Martin Lux, Ing. Petr Sunega). Výsledky podrobných klastrových analýz a podrobnějších analýz frekvencí třídění vysokých stupňů vedla k závěrečnému kroku, a to rozřazení českých domácností do ucelených skupin dle omezeného počtu vybraných kritérií. Tato kritéria brala v úvahu zjištění o nejdůležitějších faktorech plynoucích z úvodních třídění a klastrových analýz. Rozřazení českých domácností proběhlo opět za využití datového souboru SSD Souhrnným výsledkem analýz provedených ve studii bylo ve vztahu k bydlení vytvoření dvanácti segmentů českých domácností na základě třídění a klastrové analýzy I. Mladí začínající jednotlivci se středním a nízkým příjmem 1,3 % domácností (49 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,2%) podprůměrný region (0,6%) město (0,5%) průměrný region (0,3%) velkoměsto (0,5%) nadprůměrný region (0,3%) II. Mladé začínající bezdětné páry se středním a nízkým příjmem 1,1 % domácností (43 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,4%) podprůměrný region (0,7%) město (0,5%) průměrný region (0,3%) velkoměsto (0,2%) nadprůměrný region (0,05%) III. Mladé rodiny s dětmi se středním a nízkým příjmem 7 % domácností (280 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (2,9%) podprůměrný region (4,1%) město (3,2%) průměrný region (2,7%) velkoměsto (1%) nadprůměrný region (0,3%) 8

12 IV. Střední věk, svobodní jednotlivci, se středním a nízkým příjmem 2,3 % domácností (87 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,7%) podprůměrný region (1,0%) město (0,9%) průměrný region (0,8%) velkoměsto (0,6%) nadprůměrný region (0,4%) V. Střední věk, ostatní jednotlivci, se středním a nízkým příjmem 3,1 % domácností (115 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 1,7 % rozvedení muži 0,9 % rozvedené ženy 0,5 % vdovci venkov (0,7%) podprůměrný region (1,5%) město (1,5%) průměrný region (1%) velkoměsto (0,7%) nadprůměrný region (0,4%) VI. Střední věk, bezdětné rodiny se středním a nízkým příjmem 3,9 % domácností (154 tis.) (převážně nízký status a střední příjem 2,9 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (1,8%) podprůměrný region (2,3%) město (1,6%) průměrný region (1,4%) velkoměsto (0,5%) nadprůměrný region (0,1%) VII. Rodina s dětmi, střední věk, se středním a nízkým příjmem 9,2 % domácnosti (365 tis.) (převážně nízký status a střední příjem 3,6 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (4,3%) podprůměrný region (5,2%) město (3,7%) průměrný region (3,5%) velkoměsto (1,2%) nadprůměrný region (0,5%) VIII. Matky a otcové s dětmi 8,5 % domácností (330 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 2,4 % mladí lidé (převážně matka po rozvodu, nízký příjem 0.8 %) 6,1 % lidé ve středním věku (převážně matka po rozvodu, nízký příjem 1 %) venkov (2,3%) podprůměrný region (4,2%) město (3,9%) průměrný region (2,9%) velkoměsto (2%) nadprůměrný region (1,2%) 9

13 IX. Příjmově silné bezdětné rodiny 12 % domácností (480 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 0,8 % jednotlivci (0,2 % mladí, 0,4 % střední věk, 0,4 % rozvedení muži) 1,6 % mladé bezdětné páry (převážně nízký status a vysoký příjem 0,6 %) 9,4 % bezdětné rodiny, střední věk (převážně nízký status a vysoký příjem 5,8 %) venkov (3,8%) podprůměrný region (5,2%) město (5,1%) průměrný region (4,8%) velkoměsto (3,2%) nadprůměrný region (2,1%) X. Příjmově silné rodiny s dětmi 14,8 % domácností (590 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 3,6 % mladé rodiny s dětmi 11,2 % rodiny ve středním věku venkov (5 %) podprůměrný region (6,2%) město (6,2%) průměrný region (6,1%) velkoměsto (3,5%) nadprůměrný region (2,3%) XI. Sám/sama na stáří, nízký příjem 14 % domácností (530 tis.) (převážně nízký příjem 13 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (4,9%) podprůměrný region (6,3%) město (5,4%) průměrný region (5,2%) velkoměsto (2,9%) nadprůměrný region (1,8%) XII. Stáří spolu, střední příjem 11,2 % domácností (445 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 2,1 % nízký příjem 9,1 % střední příjem venkov (4,5%) podprůměrný region (5,4%) město (4,3%) průměrný region (4,5%) velkoměsto (2,5%) nadprůměrný region (1,3%) Ačkoliv regionální faktory či faktory urbánního prostředí nebyly pro účel klastrové analýzy považovány, vzhledem k ostatním do analýzy zařazeným faktorům, za významné, pro podrobnější klasifikaci typu a kvality bydlení je vhodné testovat, zda-li se zastoupení 12 základních segmentů české populace neliší významně podle urbánního prostředí nebo podle 10

14 výše ekonomické vyspělosti regionu. Shora zařazený přehled již uvedl rozřazení českých domácností podle urbánního prostředí a vyspělosti regionu z celkového pohledu; dále byly zpracovány tabulky sumarizující strukturu domácností podle výše stanovených segmentů v jednotlivých urbánních prostředích a regionech. Z nich je patrné, že mladí začínající jednotlivci se středním a nízkým příjmem (YUPPIES) se mnohem více nacházejí ve velkoměstech a v nadprůměrně vyspělých regionech; naopak mladé rodiny s dětmi se středním a nízkým příjmem bychom nalezli zejména na venkově a menších městech, v nejméně vyspělých českých regionech. Nejbohatší část českých domácností (zejména pak jednotlivců, ale také bezdětných rodin) je soustředěna ve velkoměstech. Tato tabulka společně s údaji uvedenými v seznamu 2 umožňují případnou další subsegmentaci námi navržených 12 segmentů českých domácností, a to podle urbánního prostředí a vyspělosti regionu. Uvažovat by se zejména dalo o dodatečné kategorizaci podle urbánního prostředí a vyspělosti regionu u prvního, třetího, šestého, sedmého, devátého a desátého segmentu českých domácností, kde se projevují největší rozdíly. Počet kategorií (segmentů českých domácností) by se však tímto tříděním podstatným způsobem zvýšil. Tabulka č.1. Zastoupení jednotlivých segmentů českých domácností v rozdílných urbánních prostředích Třída Venkov Měst Velkoměst ČR o o 1 Mladí začínající jednotlivci se středním a nízkým příjmem 0,6 1,1 2,4 1,3 2 Mladé začínající bezdětné páry se středním a nízkým 1,0 1,2 0,9 1,1 příjmem 3 Mladé rodiny s dětmi se středním a nízkým příjmem 8,0 7,6 4,5 7,0 4 Střední věk, svobodní jednotlivci, se středním a nízkým 1,9 2,1 2,9 2,3 příjmem 5 Střední věk, ostatní jednotlivci, se středním a nízkým 2,0 3,6 3,0 3,1 příjmem 6 Střední věk, bezdětné rodiny, střední a nízký příjem 5,0 3,9 2,0 3,9 7 Rodina s dětmi, střední věk, střední a nízký příjem 11,9 8,8 5,6 9,2 8 Matky a otci s dětmi 6,5 9,3 9,2 8,5 9 Příjmově silní jednotlivci a bezdětné rodiny 10,5 12,2 14,4 12,0 10 Příjmově silné rodiny s dětmi 14,1 14,8 15,7 14,8 11 Sám/sama na stáří, nízký příjem 13,7 12,8 13,4 14,0 12 Stáří spolu, střední příjem 12,5 10,1 11,3 11,2 Celkem 87,7 87,5 85,3 88,4 Poznámka: Venkov obce do obyvatel Město obce s počtem obyvatel vyšším než a nižším než Velkoměsto obce s počtem obyvatel vyšším než (včetně Prahy) 11

15 Tabulka č.2. Zastoupení jednotlivých segmentů českých domácností ve shlucích regionů rozlišených podle jejich ekonomické vyspělosti Třída Reg1 Reg2 Reg3 ČR 1 Mladí začínající jednotlivci se středním a nízkým příjmem 1,2 0,8 2,6 1,3 2 Mladé začínající bezdětné páry se středním a nízkým 1,4 0,9 0,4 1,1 příjmem 3 Mladé rodiny s dětmi se středním a nízkým příjmem 8,3 7,0 2,3 7,0 4 Střední věk, svobodní jednotlivci, se středním a nízkým 2,1 2,0 2,8 2,3 příjmem 5 Střední věk, ostatní jednotlivci, se středním a nízkým příjmem 3,1 2,6 3,0 3,1 6 Střední věk, bezdětné rodiny, střední a nízký příjem 4,8 3,6 1,1 3,9 7 Rodina s dětmi, střední věk, střední a nízký příjem 10,6 9,2 4,0 9,2 8 Matky a otci s dětmi 8,5 7,7 9,1 8,5 9 Příjmově silní jednotlivci a bezdětné rodiny 10,6 12,5 16,6 12,0 10 Příjmově silné rodiny s dětmi 12,8 16,0 18,2 14,8 11 Sám/sama na stáří, nízký příjem 12,8 13,5 14,1 14,0 12 Stáří spolu, střední příjem 11,0 11,7 10,5 11,2 Celkem 87,2 87,7 84,9 88,4 Poznámka: Reg1 podprůměrný region Reg2 průměrný region Reg3 nadprůměrný region Pro vlastní srovnání struktury domácností s vhodnými formami bydlení byla na pracovišti FAST provedena agregace vytvořených 12 segmentů domácností do 5 skupin, příbuzných předpokládanými požadavky na druhy a formu bydlení a zároveň blízkých svým finančním postavením. Agregace sociálních skupin (římská číslice odpovídá segmentu domácností) A: JEDNOTLIVCI I. Mladí začínající jednotlivci se středním a nízkým příjmem 1,3 % domácností (49 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,2%) podprůměrný region (0,6%) město (0,5%) průměrný region (0,3%) velkoměsto (0,5%) nadprůměrný region (0,3%) IV. Střední věk, svobodní jednotlivci, se středním a nízkým příjmem 2,3 % domácností (87 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,7%) podprůměrný region (1,0%) město (0,9%) průměrný region (0,8%) velkoměsto (0,6%) nadprůměrný region (0,4%) 12

16 V. Střední věk, ostatní jednotlivci, se středním a nízkým příjmem 3,1 % domácností (115 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 1,7 % rozvedení muži 0,9 % rozvedené ženy 0,5 % vdovci venkov (0,7%) podprůměrný region (1,5%) město (1,5%) průměrný region (1%) velkoměsto (0,7%) nadprůměrný region (0,4%) B: RODINY MLADÉ II. Mladé začínající bezdětné páry se středním a nízkým příjmem 1,1 % domácností (43 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (0,4%) podprůměrný region (0,7%) město (0,5%) průměrný region (0,3%) velkoměsto (0,2%) nadprůměrný region (0,05%) III. Mladé rodiny s dětmi se středním a nízkým příjmem 7 % domácností (280 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (2,9%) podprůměrný region (4,1%) město (3,2%) průměrný region (2,7%) C: RODINY VI. Střední věk, bezdětné rodiny se středním a nízkým příjmem 3,9 % domácností (154 tis.) (převážně nízký status a střední příjem 2,9 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (1,8%) podprůměrný region (2,3%) město (1,6%) průměrný region (1,4%) velkoměsto (0,5%) nadprůměrný region (0,1%) VII. Rodina s dětmi, střední věk, se středním a nízkým příjmem 9,2 % domácnosti (365 tis.) (převážně nízký status a střední příjem 3,6 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (4,3%) podprůměrný region (5,2%) město (3,7%) průměrný region (3,5%) velkoměsto (1,2%) nadprůměrný region (0,5%) VIII. Matky a otcové s dětmi 8,5 % domácností (330 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 2,4 % mladí lidé (převážně matka po rozvodu, nízký příjem 0.8 %) 6,1 % lidé ve středním věku (převážně matka po rozvodu, nízký příjem 1 %) venkov (2,3%) podprůměrný region (4,2%) město (3,9%) průměrný region (2,9%) velkoměsto (2%) nadprůměrný region (1,2%) 13

17 D: MANŽELÉ A RODINY PŘÍJMOVĚ SILNÍ IX. Příjmově silné bezdětné rodiny 12 % domácností (480 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 0,8 % jednotlivci (0,2 % mladí, 0,4 % střední věk, 0,4 % rozvedení muži) 1,6 % mladé bezdětné páry (převážně nízký status a vysoký příjem 0,6 %) 9,4 % bezdětné rodiny, střední věk (převážně nízký status a vysoký příjem 5,8 %) venkov (3,8%) podprůměrný region (5,2%) město (5,1%) průměrný region (4,8%) velkoměsto (3,2%) nadprůměrný region (2,1%) X. Příjmově silné rodiny s dětmi 14,8 % domácností (590 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 3,6 % mladé rodiny s dětmi 11,2 % rodiny ve středním věku venkov (5 %) podprůměrný region (6,2%) město (6,2%) průměrný region (6,1%) velkoměsto (3,5%) nadprůměrný region (2,3%) E: SENIOŘI XI. Sám/sama na stáří, nízký příjem 14 % domácností (530 tis.) (převážně nízký příjem 13 %) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč venkov (4,9%) podprůměrný region (6,3%) město (5,4%) průměrný region (5,2%) velkoměsto (2,9%) nadprůměrný region (1,8%) XII. Stáří spolu, střední příjem 11,2 % domácností (445 tis.) průměrný měsíční čistý upravený příjem Kč 2,1 % nízký příjem 9,1 % střední příjem venkov (4,5%) podprůměrný region (5,4%) město (4,3%) průměrný region (4,5%) velkoměsto (2,5%) nadprůměrný region (1,3%) 14

18 3.2 PROMĚNY BYDLENÍ PROGNÓZA VÝVOJE PROMĚN ARCHITEKTONICKÝCH FOREM BYDLENÍ Prof.ing.arch.Mojmír Kyselka, CSc., Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava Formulace prognózy vývoje proměn architektonických forem bydlení v českých zemích může / musí být založena na relativně - tj.historicky časově omezeně - pevných konstantách,které určují a dále budou určovat základní charakter bydlení na reálně předvídatelné období 25 let a s určitou mírou smělejší extrapolace dosavadního vývoje - na základě následujících konstant - i na 50 let. Za tyto konstanty považujeme: rodina a její základní sociální a materiální potřeba i požadavek na bydlení stejně tak jako na jídlo a ošacení - zůstane základem české i evropské společnosti rodinný dům a bytový dům různých forem a úrovní bude i nadále vyjadřovat pevnou - stabilizační sociální funkci bydlení - i když se bude i nadále projevovat krize rodiny formou ubytoven osamělých - single bydlení, homosexuálních párů, specifických kolektivů až squatterů a pod.,která vyvolá potřebu úpravy starších bytových objektů nebo výstavby jejich nových forem. Bydlení seniorů oddělených od mladší rodiny v různých typech objektů se bude stále intenzivněji rozšiřovat. Potrvá i vícegenerační bydlení v rodinných.ale i bytových domech s prostorovým oddělením. Progresivní stárnutí obyvatel ČR i celé Evropy ovlivní rozmanitost forem. bytový dům a rodinný dům budou v našich poměrech koncipovány a stavěny jako výrazně stabilizační faktor společnosti tj.s delší životností proti jiným účelovým objektům - na nejméně 80 let a nadále budou schopny rekonstrukce.bude stále používáno pevných - tradičních i nových materiálů a konstrukcí byť i suchou montáží..lehké konstrukce pro bydlení, přes řadu atraktivních příkladů, u nás nezdomácní. určitá část bytových,ale i rodinných domů zůstane stále sociální službou a bude úsporná i v architektonickém výrazu.zejména tato úroveň bydlení ponese kontinuální znaky různých výrazů neofunkcionalizmu - bohatě ovlivněného osobnostmi architektů a v detailech i designérů i daným přírodním a kulturním prostředím určitá část bytových,ale především rodinných domů vyšší společenské úrovně ponese znaky objevného neofunkcionalizmu,ale také tradicionálního konzervativismu,tak že regionalizmus kultivovaných forem jako doplňková varianta mezinárodního slohu ovlivní architekturu domů zejména v rázovitých - podhorských a horských a etnograficky výrazných venkovských regionech specifickým znakem české i slovanské (nejen architektonické) tradice zůstane rychlé a někdy nekritické přejímání zahraničních vlivů a jejich uplatnění v často zdánlivě nesourodé,ale komplexní dynamiku života a času vyjadřující stavební soubory. určitým prognostickým faktorem předpokládaného vývoje architektury bydlení v ČR do maximálně 10 až 15 let může být její současný stav v nejvyspělejších zemích,kterého se budeme snažit dosáhnout. i přes stále obtížnější získávání stavebních pozemků bude většina obytné výstavby realizována jako nízko- podlažní.u bytových domů mimo atraktivní centra nejvýše šestipodlažní 15

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu Nové nástroje pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje C.3 Bydlení C.3.1 Charakteristika Bydlení plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování životních potřeb člověka při regeneraci a reprodukci lidských sil. Bydlení uspokojuje nároky fyziologické,

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se z etelem na seniory Auto i: Ing. Milada Kadlecová Ing. arch. Helena Va ejková ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nové

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 [Zad ejte citát z Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

Bydlení a bytová politika v Československu v letech 1960-1980

Bydlení a bytová politika v Československu v letech 1960-1980 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Bydlení a bytová politika v Československu v letech 1960-1980 Bakalářská práce České Budějovice 2012 Vedoucí práce:

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ V DOBĚ KRIZE

REGIONÁLNÍ ROZVOJ V DOBĚ KRIZE Fakulta ekonomicko správní, Ústav veřejné správy a práva a Civitas per Populi o.s. Sborník z 1. ročníku cyklu odborných konferencí na téma REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ na aktuální téma REGIONÁLNÍ

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050

Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050 Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050 Zadavatel: MČ Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 Zhotovitel:, oddělení Socioekonomie bydlení, Jilská 1, 110 00 Praha 1. Realizátor výzkumu

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ

PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Výzkumný úkol WB-09-05 Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Výzkum pro potřeby regionů PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Pápol, Projektová

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více