UPPER-INTERMEDIATE. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPPER-INTERMEDIATE. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku"

Transkript

1 UPPER-INTERMEDIATE Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure [әdˈventʃә] θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ sad [sæd] e end [end] ə about [əˈbaʊt] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave [breɪv] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 1 MODULE 1 Relationships [rɪˈleɪʃənʃɪps] Vztahy cousin [ˈkʌzən] bratranec, sestřenice get to know sb [get tə nəʊ ˈsʌmbədɪ] poznat někoho, seznámit se s někým great-grandfather [greɪt-ˈgrændˈfɑːðə] pradědeček great-grandmother [greɪt-ˈgrændˈmʌðə] prababička have a laugh [hæv ə lɑːf] zasmát se have a row [hæv ə rəʊ] pohádat se have sth in common (with) [hæv ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈkɒmən (wɪθ)] mít něco společného put family fi rst [pʊt ˈfæmlɪ fɜːst] dávat rodinu na první místo teammate [tiːmmeɪt] spoluhráč text [tekst] smska, posílat smsku trust sb [trʌst ˈsʌmbədɪ] věřit, důvěřovat Multi-part verbs (1) be up to sb to do sth [bɪ ʌp tə ˈsʌmbədɪ tə də ˈsʌmθɪŋ] Slovesa složená být na někom něco udělat (je to na tobě) get in the way of sth [get ɪn ðɪ weɪ əv ˈsʌmθɪŋ] dostat se do cesty get in touch with sb [get ɪn tʌtʃ wɪθ ˈsʌmbədɪ] zkontaktovat se s někým pay attention to sb/sth [peɪ əˈtenʃən tə ˈsʌmbədɪ / ˈsʌmθɪŋ] dávat na něco/někoho pozor put sth in place [pʊt ˈsʌmθɪŋ ɪn pleɪs] zavést, instalovat take sth into account [teɪk ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə əˈkaʊnt] vzít něco do úvahy empower [ɪmˈpaʊə] posílit postavení face-to-face [feɪs-tə-feɪs] tváří v tvář social media [ˈsəʊʃəl ˈmiːdɪə] sociální média athletic [æθˈletɪk] atletický, sprotovní belief [bɪˈliːf] víra break up [breɪk ʌp] rozchod (s někým), rozejít se chat up [tʃæt ʌp] sbalit, ukecat chat-up line [tʃæt-ʌp laɪn] fráze, na kterou lze někoho sbalit current [ˈkʌrənt] současný dump [dʌmp] rozejít se s, odkopnout humourous [ˈhjuːmərəs] legrační magnetic pole [mægˈnetɪk pəʊl] magnetické pole opinionated [əˈpɪnjəˌneɪtɪd] umíněný MODULE

4 2 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE plain [pleɪn] obyčejný, nehezký MODULE play dumb [pleɪ dʌm] hrát blbého put sb off [pʊt ˈsʌmbədɪ ɒf] odradit speed date [spiːd deɪt] rychlorande split up [splɪt ʌp] rozejít se uninterested [ʌnintərɪstid] bez zájmu birth parent [bɜːθ ˈpeərənt] biologický rodič cohabit [kəʊˈhæbɪt] žít společně lone parent [ləʊn ˈpeərənt] rodič samoživitel remarry [ˌriːˈmærɪ] znovu se vdát/oženit separated [ˈsepəˌreɪtɪd] nežít ve společné domácnosti widow [ˈwɪdəʊ] vdova widower [ˈwɪdəʊə] vdovec summarise [ˈsʌməˌraɪz] shrnout trend [trend] trend unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt] nezaměstnanost confl ict [kənˈfl ɪkt] konfl ikt hardly any [ˈhɑːdlɪ ˈenɪ] skoro žádný parental authority [pəˈrentəl ɔːˈθɒrɪtɪ] rodičovská autorita take sb/sth for granted [teɪk ˈsʌmbədɪ / ˈsʌmθɪŋ fə ˈgræntɪd] brát někoho/něco za samozřejmé, pravdivé Linkers Spojovací výrazy as you know [əz jʊ nəʊ] jak víš by the way [baɪ ðɪ weɪ] mimochodem especially [ɪˈspeʃəlɪ] zejména in fact [ɪn fækt] ve skutečnosti to be honest [tə bɪ ˈɒnɪst] abych byl upřímný MODULE 2 Big issues Velká témata animal testing [ˈænɪməl ˈtestɪŋ] testování na zvířatech approve [əˈpruːv] schválit conservation [ˌkɒnsəˈveɪʃən] zachování corruption [kəˈrʌpʃən] korupce cruelty [ˈkruːəltɪ] krutost cut [kʌt] škrty

5 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 3 donate [dəʊˈneɪt] darovat fundraising [fʌndreɪzɪŋ] fundraising global warming [ˈgləʊbəl wɔːmɪŋ] globální oteplování go on [gəʊ ɒn] jít na něco healthcare [helθkeə] zdravotní péče issue [ˈɪʃjuː] téma nuclear weapon [ˈnjuːklɪə ˈwepən] jaderná zbraň petition [pɪˈtɪʃən] petice public spending [ˈpʌblɪk spendɪŋ] utrácení veřejných peněz vandalism [ˈvændəˌlɪzəm] vandalismus break down [breɪk daʊn] rozbít se charge [tʃɑːdʒ] nabít desperate [desprɪt] zoufalý empathy [ˈempəθɪ] empatie fi dget [ˈfɪdʒɪt] vrtět se forest ranger [ˈfɒrɪst ˈreɪndʒə] správce parku/lesa mysterious [mɪˈstɪərɪəs] záhadný shepherd [ˈʃepəd] pasáček tension [ˈtenʃən] napětí walking stick [ˈwɔːkɪŋ stɪk] hůl Multi-part verbs (2) Slovesa složená bring forward [brɪŋ ˈfɔːwəd] předložit, urychlit give up [gɪv ʌp] vzdát se něčeho look back on [lʊk bæk ɒn] ohlížet se zpět put down [pʊt daʊn] potlačit speak out [spiːk aʊt] promluvit, ozvat se throw off [θrəʊ ɒf] vyhodit z (dopravního prostředku) arrogant [ˈærəgənt] arogantní boycott [ˈbɔɪkɒt] bojkotovat brutally [ˈbruːtəlɪ] brutálně challenge [ˈtʃælɪndʒ] výzva Constitution [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən] Ústava courageous [kəˈreɪdʒəs] statečný court case [kɔːt keɪs] případ u soudu curfew [ˈkɜːfjuː] zákaz vycházení MODULE

6 4 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE defi ance [dɪˈfaɪəns] odpor, vzdor MODULE defi ant [dɪˈfaɪənt] vzdorovitý, vzpurný determined [dɪˈtɜːmɪnd] cílevědomý infuriate [inˈfjʊərɪejt] rozzuřit, rozlítit inhabitant [ɪnˈhæbɪtənt] obyvatel key witness [kiː ˈwɪtnɪs] kličový svědek NGO [endʒiːəʊ] nevládní organizace outlaw [ˈaʊtˌlɔː] postavit mimo zákon pushchair [ˈpʊʃˌtʃeə] kočárek second-class citizen [ˈsekənd-klɑːs ˈsɪtɪzən] občan druhé kategorie segregation [ˌsegrɪˈgeɪʃən] segregace tactics [ˈtæktɪk] taktika take a stand [teɪk ə stænd] zaujmout postoj tank [tæŋk] tank undemocratic [ˌʌndeməˈkrætɪk] nedemokratický underground [ˈʌndəgraʊnd] podzemní unjust [ʌnˈdʒʌst] nespravedlivý well-educated [wel-ˈedjʊˌkeɪtɪd] vzdělaný, vychovaný wheelbarrow [ˈwiːlˌbærəʊ] kolečko, trakař Opinions and reactions Názory a reakce absolutely [ˌæbsəˈluːtlɪ] absolutně defi nitely [ˈdefɪnɪtlɪ] určitě exactly [ɪgˈzæktlɪ] přesně frankly [ˈfræŋklɪ] upřímně surely [ˈʃɔː-] jistě airbrush [ˈeəˌbrʌʃ] vyretušovat awareness [əˈweənɪs] vědomí banner [ˈbænə] transparent computer-manipulated [kəmˈpjuːtə-məˈnɪpjʊˌleɪt] počítačově manipulovaný glossy [ˈglɒsɪ] líbivý made-up [meɪd-ʌp] namejkapovaný self-esteem [self-ɪˈstiːm] sebevědomí apart from [əˈpɑːt frəm] kromě for instance [fə ˈɪnstəns] například furthermore [ˈfɜːðəˌmɔː] navíc

7 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 5 moreover [mɔːˈrəʊvə] nadto factory farming [ˈfæktərɪ ˈfɑːmɪŋ] průmyslové zemědělství pesticide [ˈpestɪˌsaɪd] pesticid poultry [ˈpəʊltrɪ] drůbež MODULE 3 Media use Užití médií celebrity [sɪˈlebrɪtɪ] celebrita chat show [tʃæt ʃəʊ] televizní debata current affairs [ˈkʌrənt əˈfeə] současné události discussion [dɪˈskʌʃən] diskuse fi le sharing [faɪl ʃerɪŋ] sdílení dokumentů game show [geɪm ʃəʊ] herní šou phone-in [fəʊn-ɪn] podcast [podkɑːst] podcast quality [ˈkwɒlɪtɪ] kvalita radio [ˈreɪdɪəʊ] rádio reference [ˈrefrəns] reference pořad, do kterého mohou diváci/posluchači telefonovat search engine [sɜːtʃ ˈendʒɪn] vyhledávač (internetový) sitcom [ˈsɪtˌkɒm] situační komedie tabloid [ˈtæblɔɪd] bulvár wiki [wiki] internetová encyklopedie Idiomatic language Idiomy a storm in a teacup [ə stɔːm ɪn ə ˈtiːˌkʌp] bouře ve sklenici vody breathe a sigh of relief [briːð ə saɪ əv rɪˈliːf] úlevou si vydechnout dodge a bullet [dɒdʒ ə ˈbʊlɪt] vyhnout se závažnému problému lose your head [luːz jə hed] ztratit hlavu not the end of the world [nɒt ðɪ end əv ðɪ wɜːld] není to konec světa run out of steam [rʌn aʊt əv stiːm] nechat uklidnit be/get used to [bɪ / get juːzd tə] být zvyklý, zvyknout si catastrophe [kəˈtæstrəfɪ] katastrofa downgrade [ˈdaʊnˌgreɪd] degradovat exaggerate [ɪgˈzædʒəˌreɪt] přehánět nuclear reactor [ˈnjuːklɪə rɪˈæktə] jaderný reaktor overreact [ˌəʊvərɪˈækt] reagovat přehnaně MODULE

8 6 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE panic [ˈpænɪk] panikařit MODULE puddle [ˈpʌdəl] louže seafront [ˈsiːˌfrʌnt] pobřeží, nábřeží update [ʌpdeɪt] aktualizovat ambitious [æmˈbɪʃəs] ambiciozní avoid [əˈvɔɪd] vyhnout se be drowning in sth [bɪ draʊnin ɪn ˈsʌmθɪŋ] topit se v něčem be not worth (doing sth) [bɪ nɒt wɜːθ (dəin ˈsʌmθɪŋ)] nestát za to (něco dělat) coverage [ˈkʌvərɪdʒ] pokrytí distort [dɪˈstɔːt] zkreslit extensively [ɪkˈstensɪvlɪ] nadměrně fi n a n c i a l [ ˈ f a ɪ n æ n ʃ ə l ] fi n a n č ní literally [ˈlɪtərəlɪ] doslovně matter [ˈmætə] vadit minor [ˈmaɪnə] nepodstatný, menší no news is good news [nəʊ njuːz ɪz gʊd njuːz] žádné zprávy dobré zprávy not mind (sth) [nɒt maɪnd] nevadit (něco) pause [pɔːz] pauza, přestávka regret [rɪˈgret] litovat scandal [ˈskændəl] skandál trashy [ˈtræʃɪ] kýčovitý trivial [ˈtrɪvɪəl] triviální tumour [ˈtjuːmə] nádor vampire [ˈvæmpaɪə] vampýr worthwhile [ˌwɜːθˈwaɪl] hodnotný, užitečný adapt [əˈdæpt] přizpůsobit, adaptovat April Fools' Day [ˈeɪprəl fuːls deɪ] apríl at fi rst [æt fɜːst] nejdříve boarding pass [ˈbɔːdɪŋ pɑːs] palubní vstupenka crater [ˈkreɪtə] kráter deception [dɪˈsepʃən] podvod Halloween [ˌhæləʊˈiːn] Halloween hum [hʌm] hučení impact [impækt] dopad interruption [ˌɪntəˈrʌpʃən] přerušení in the end [ɪn ðɪ end] nakonec

9 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 7 listener [ˈlɪsənə] posluchač meteorite [ˈmiːtɪəˌraɪt] meteorit parody [ˈpærədɪ] parodie professor [prəˈfesə] profesor speedy [ˈspiːdɪ] rychlý spoof [spuːf] parodie, humorná mystifi kace squash [skwɒʃ] squash (míčová hra) trick [trɪk] podvést update [ʌpdeɪt] aktualizace absurd [əbˈsɜːd] absurdní breaktrhrough [ˈbreɪkˌθruː] průlom broad [brɔːd] široký category [ˈkætɪgərɪ] kategorie classify [ˈklæsɪˌfaɪ] klasifi kovat contradictory [ˌkɒntrəˈdɪktərɪ] rozporuplný convey [kənˈveɪ] sdělit, vyjádřit crucial [ˈkruːʃəl] zásadní dumb down [dʌm daʊn] zjednodušit, trivializovat effectively [ɪˈfektɪvlɪ] efektivně fascinating [ˈfæsɪˌneɪtɪŋ] fascinující graduate [ˌgrædjʊˈeɪt] absolvent humanities [hjuːˈmænɪtɪ] humanitní vědy immense [ɪˈmens] obrovský impression [ɪmˈpreʃən] dojem infi delity [ˌɪnfɪˈdelɪtɪ] nevěra methodology [ˌmeθəˈdɒlədʒɪ] metodika objectively [əbˈdʒektɪvlɪ] objektivně over-simplifi ed [ˈəʊvə sɪmplɪˌfaɪd] příliš zjednodušený pointless [ˈpɔɪntlɪs] k ničemu pomegranate [ˈpɒmˌgrænɪt] granátové jablko quote [kwəʊt] citovat reinforce [ˌriːɪnˈfɔːs] zdůraznit relevant [ˈrelɪvənt] relevantní sensational [senˈseɪʃənəl] senzační simplistic [sɪmˈplɪstɪk] zjednodušující MODULE

10 8 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE study [ˈstʌdɪ] studie MODULE unconfi rmed [ˌʌnkənˈfɜːmd] nepotvrzený wacky [ˈwækɪ] nezvyklý, pošuklý cabin crew [ˈkæbɪn kruː] kabinová posádka concept [ˈkɒnsept] koncept duo [ˈdjuːəʊ] duo, dvojice racial [ˈreɪʃəl] rasový repetition [ˌrepɪˈtɪʃən] opakování satire [ˈsætaɪə] satira sexual [ˈseksjʊəl] sexuální snobbish [ˈsnɒbɪʃ] snobský stewardess [ˌstjʊəˈdes] letuška voiceover [vɔɪsˈəʊvə] komentář (zvukový, např. v TV) MODULE 4 Advertising Reklama aftershave [ˈɑːftəˌʃeɪv] přípravek po holení billboard [ˈbɪlˌbɔːd] bilboard commercial [kəˈmɜːʃəl] reklama covert advert [ˈkʌvət ədˈvɜːt] skrytá reklama direct mail [daɪrekt meɪl] přímý mailing (marketingový nástroj) dramatic [drəˈmætɪk] dramatický endorsement [ɪnˈdɔːsmənt] podpora hi-fi (system) [ˈhaɪˈfaɪ (ˈsɪstəm)] hi-fi soustava junk mail [dʒʌŋk meɪl] nevyžádaná pošta pop-up [pɒp-ʌp] vyskakující reklama product review [ˈprɒdʌkt rɪˈvjuː] hodnocení produktu sexist [ˈseksɪst] sexistický spam [spæm] spam sponsor [ˈspɒnsə] sponzorovat, sponzor tasteless [ˈteɪstlɪs] nevkusný, nevhodný washing powder [ˈwɒʃɪŋ ˈpaʊdə] prací prášek window shopping [ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ] okukování výloh, chození po nákupech bez toho, aby se něco koupilo app [ˌæp] aplikace na chytrý telefon be driven (by) [bɪ ˈdrɪvən (baɪ)] být hnaný (čím) bombard [bɒmˈbɑːd] bombardovat

11 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 9 brand [brænd] značka broadcast [ˈbrɔːdˌkɑːst] vysílat critical [ˈkrɪtɪkəl] kritický dry-clean [draɪ-kliːn] vyčistit (v čistírně) exclusive [ɪkˈskluːsɪv] exkluzivní focus [ˈfəʊkəs] soustředit se fool [fuːl] oklamat, podvést guilty [ˈgɪltɪ] vinný infl uence [ˈɪnfl ʊəns] ovlivnit look up to [lʊk ʌp tə] vzhlížet (ke komu) market [ˈmɑːkɪt] obchodovat na trhu marketer [ˈmɑːrkɪtə] marktetingový pracovník must-have [məs hæv] věc, kterou musíte mít praise [preɪz] chválit set up [ˈsetˌʌp] nastavit, založit software [ˈsɒftˌweə] software target [ˈtɑːgɪt] cílit, cíl trolley [ˈtrɒlɪ] vozík UV radiation [ju:vi:ˌreɪdɪˈeɪʃən] ultrafi alové záření Word pairs Slovní spojení bit by bit [bɪt baɪ bɪt] kousek po kousku by and large [baɪ ən lɑːdʒ] celkem vzato now and then [naʊ ən ðen] jen občas once and for all [wʌns ən fə ɔːl] jednou provždy pick and choose [pɪk ən tʃuːz] vybírat sick and tired [sɪk ən ˈtaɪəd] mít něčeho plné zuby sooner or later [ˈsuːnə ə ˈleɪtə] dřív nebo později antioxidant [ˌæntɪˈɒksɪdənt] antioxidant baldness [bɔːldnɪs] plešatost comparatively [kəmˈpærətɪvlɪ] poměrně, relativně connectivity [ˌkɒnekˈtɪvɪtɪ] propojenost convince [kənˈvɪns] přesvědčit far and wide [fɑː ən waɪd] široko daleko at your fi ngertips [æt jə ˈfɪŋgəˌtɪp] k dispozici MODULE

12 10 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE follicle [ˈfɒlɪkəl] vlasový folikul MODULE high-defi nition [haɪ ˌdefɪˈnɪʃən] vysoké rozlišení lotion [ˈləʊʃən] (tělové) mléko pharmaceutical [ˌfɑːməˈsjuːtɪkəl] farmaceutický price tag [praɪs tæg] cenovka processor [ˈprəʊsesə] procesor property [ˈprɒpətɪ] vlastnosti rabies [ˈreɪbiːz] vzteklina reversal [rɪˈvɜːsəl] obrat reverse [rɪˈvɜːs] obrátit, zvrátit vaccinate [ˈvæksɪˌneɪt] očkovat value for money [ˈvæljuː fə ˈmʌnɪ] hodnota za vynaložené peníze blank [blæŋk] prázdný, bez textu calculator [ˈkælkjʊˌleɪtə] kalkulačka cursor [ˈkɜːsə] kurzor open-source [ˈəʊpən-sɔːs] otevřený (nezpoplatněný) overheat [ˌəʊvəˈhiːt] přehřívat phishing [ˈfɪʃɪŋ] podvodná technika na internetu používaná k získání citlivých údajů power supply [ˈpaʊə səˈplaɪ] dodávka elektřiny reboot [riːˈbuːt] restartovat, rebootovat spyware [spaɪweə] targeted ad [ˈtɑːgɪted æd] cílená reklama agency [ˈeɪdʒənsɪ] agentura creativity [ˌkriːeɪˈtɪvɪtiː] kreativita program, který odesílá z počítače data bez vědomí jeho uživatele dropout [ˈdrɒpˌaʊt] propadlík, vyhozen ze školy pessimistic [ˌpesɪˈmɪstɪk] pesimistický promote [prəˈməʊt] propagovat consumer protection [kənˈsjuːmə prəˈtekʃən] ochrana zákazníka fuzzy [ˈfʌzɪ] rozmazaný go off [gəʊ ɒf] spustit se LCD [elsi:d:] LCD obrazovka legal action [ˈliːgəl ˈækʃən] právní kroky satisfactory [ˌsætɪsˈfæktəri] uspokojivý virtually [ˈvɜːtʃʊəlɪ] virtuálně

13 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 11 MODULE 5 Health Zdraví anxious [ˈæŋʃəs] úzkostlivý, nervózní appetite [ˈæpɪˌtaɪt] apetit breast [brest] prso bruise [bruːz] modřina cancer [ˈkænsə] rakovina chickenpox [ˈtʃɪkɪnˌpɒks] plané neštovice cholera [ˈkɒlərə] cholera collarbone [ˈkɒləˌbəʊn] klíční kost constipation [ˌkɒnstɪˈpeɪʃən] zácpa graze [greɪz] odřít si heart attack [hɑːt əˈtæk] infarkt hepatitis [ˌhepəˈtaɪtɪs] žloutenka irritable [ˈɪrɪtəbəl] podrážděný kidney [ˈkɪdnɪ] laskavě ligament [ˈlɪgəmənt] vaz (např. v koleni) liver [ˈlɪvə] játro lung [lʌŋ] plíce measles [ˈmiːzəlz] spalničky meningitis [ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs] meningitida migraine [ˈmaɪgrein] migréna mumps [mʌmps] příušnice on edge [ɒn edʒ] nervózní over-tired [ˈəʊvə ˈtaɪəd] přetažený pull a muscle [pʊl ə ˈmʌsəl] natáhnout si sval rash [ræʃ] vyrážka rib [rɪb] žebro salmonella [ˌsælməˈnelə] salmoneloza sinusitis [saɪnəsaɪtəs] zánět dutin sprain [spreɪn] vyvrknout strain [streɪn] natažení, namožení (svalu) stroke [strəʊk] mozková mrtvice tuberculosis (TB) [tjʊˌbɜːkjʊˈləʊsɪs] tuberkulóza tear [tɪə] natrhnout (sval), zpřetrhat (vazy) MODULE

14 12 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE tendon [ˈtendən] šlacha MODULE typhoid [ˈtaɪfɔɪd] tyfus under the weather [ˈʌndə ðɪ ˈweðə] bez nálady Compounds Slova složená anabolic steroid [ˌænəˈbɒlɪk] anabolický steroid far-reaching [fɑːriːtʃɪŋ] rozsáhlý, dalekosáhlý fi rst rate [fɜːst reɪt] prvotřídní full-time [fʊl-taɪm] na plný úvazek heart attack [hɑːt əˈtæk] srdeční infarkt heart rate [hɑːt reɪt] srdeční tep heart rhythm [hɑːt ˈrɪðəm] srdeční rytmus lactic acid [læktɪk ˈæsɪd] kyselina mléčná long-term [lɒŋ-tɜːm] dlouhodobý muscle contraction [ˈmʌsəl kənˈtrækʃən] stahy svalů performance-enhancing [pəˈfɔːməns ɪnˈhɑːnsin ] zvyšující výkon speed limit [spiːd ˈlɪmɪt] rychlostní limit top-level [tɒp ˈlevəl] na nejvyšší úrovni world-class [wɜːld klɑːs] světové třídy world record [wɜːld rɪˈkɔːd] světový rekord breakdown [ˈbreɪkdaʊn] rozklad deplete [dɪˈpliːt] ztenčit exhausted [ɪgˈzɔːstɪd] vyčerpaný physiology [ˌfɪzɪˈɒlədʒɪ] fyziologie tissue [ˈtɪʃuː] tkáň check-up [tʃek-ʌp] kontrola (u doktora) deadline [ˈdedˌlaɪn] termín, lhůta goal [gəʊl] cíl heart disease [hɑːt dɪˈziːz] srdeční choroba hedonist [ˈhiːdənɪst] požitkář impulse [ˈɪmpʌls] impulz irresponsible [ˌɪrɪˈspɒnsəbəl] nezodpovědný precisely [prɪˈsaɪslɪ] přesně reckless [ˈreklɪs] lehkomyslný, bezohledný stable [ˈsteɪbəl] stabilní

15 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 13 curable [ˈkjʊərəbəl] vyléčitelný inequality [ˌɪnɪˈkwɒlɪtɪ] nerovnost infant mortality [ˈɪnfənt mɔːˈtælɪtɪ] kojenecká úmrtnost life expectancy [laɪf ɪkˈspektənsɪ] očekávaná délka života mid-income [midˈɪnkəm] střední příjem preventable [prɪˈventəbəl] jemuž lze předejít sanitation [ˌsænɪˈteɪʃən] hygienická opatření alcoholism [ˈælkəhɒˌlɪzəm] alkoholismus bond [bɒnd] vazba cholesterol [kəˈlestəˌrɒl] cholesterol closely-knit [kləʊzli nɪt] sevřený, soudržný found [faʊnd] založit predictable [prɪˈdɪktəbəl] předvídatelný puzzled [ˈpʌzəld] zmatený suicide [ˈsjuːsaid] sebevražda vulnerability [ˌvʌlnərəˈbɪlɪtɪ] zranitelnost acupuncture [ˈækjʊˌpʌŋktʃə] akupunktura alternative medicine [ɔːlˈtɜːnətɪv ˈmedsɪn] alternativní medicína chronic [ˈkrɒnɪk] chronický contrast [ˌkɒntra:st] postavit do kontrastu curriculum [kəˈrɪkjʊləm] osnovy fatigue [fəˈtiːg] únava herbal medicine [ˈhɜːbəl ˈmedsɪn] bylinný lék holistic [həʊˈlɪstɪk] hoistický, celostní homeopath [ˌhəʊmɪˈɒpəθ] homeopatický homeopahty [ˌhəʊmɪˈɒpəθɪ] homeopatie nevertheless [ˌnevəðəˈles] nicméně practitioner [prækˈtɪʃənə] lékař prescribe [prɪˈskraɪb] předepsat proof [pruːf] důkaz scientifi c [ˌsaɪənˈtɪfɪk] vědecký side effect [saɪd ɪˈfekt] vedlejší účinky therapist [ˈθerəpɪst] terapeut MODULE

16 14 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE MODULE MODULE 6 Describing people Popis lidí absent-minded [əbsentˈmaɪndɪd] roztěkaný, nepozorný analytical [ˌænəˈlɪtɪkəl] analytický articulate [ɑːˈtɪkjʊlət] výřečný, pohotový bite your lip [baɪt jə lɪp] kousat se do rtu blink [blɪŋk] mrkat bright [braɪt] zářivý, inteligentní dedicated [ˈdedɪˌkeɪtɪd] oddaný dreamy [ˈdriːmɪ] snílek driven [ˈdrɪvən] hnaný eccentric [ɪkˈsentrɪk] výstřední fearless [ˈfɪəlɪs] bezestrachu frown [fraʊn] mračit se giggle [ˈgɪgəl] pochichtávat se grin [grɪn] šklebit se logical [ˈlɒdʒɪkəl] logický meticulous [mɪˈtɪkjʊləs] přepečlivý, puntikářský modest [ˈmɒdɪst] skromný reclusive [rɪˈkluːsɪv] samotářský reserved [rɪˈzɜːvd] rezervovaný self-confi dent [self-ˈkɒnfɪdənt] sebevědomý shrug your shoulders [ʃrʌg jə ˈʃəʊldə] pokrčit rameny single-minded [ˈsɪŋgəl ˈmaɪndɪd] cílevědomý, soustředěný tap your feet [tæp jə fiːt] podupávat nohou thoughtfull [ˈθɔːtfʊl] pozorný, ohleduplný witty [ˈwɪtɪ] chytrý, moudrý anaesthetic [ˌænɪsˈθetɪk] anestetikum ancestor [ˈænsestə] předek be descended from [bɪ dɪˈsendɪd frəm] být potomek koho beak [biːk] zobák characteristic [ˌkærɪktəˈrɪstɪk] charakteristický disperse [dɪˈspɜːs] rozptýlit, rozehnat distant [ˈdɪstənt] vzdálený exact [ɪgˈzækt] přesný joint [dʒɔɪnt] společný

17 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 15 mathemetician [ˌmæθmə-] matematik microbiologist [ˌmaɪkrəʊbaɪˈɒlədʒɪst] mikrobiolog natural selection [nətʃərəl sɪˈlekʃən] přirozený výběr offspring [ˈɒfˌsprɪŋ] potomek outline [ˈaʊtˌlaɪn] načrtnout physicist [ˈfɪzɪsɪst] fyzik radical [ˈrædɪkəl] radikální reproduce [ˌriːprəˈdjuːs] reprodukovat, pářit se seldom [ˈseldəm] zřídka theology [ˌθɪəˈlɒdʒɪ] teologie transform [ˌtrænsfəˈm] přeměnit, transformovat Word families beg [beg] prosit, škemrat exclaim [ɪkˈskleɪm] vykřiknout inquire [ɪnˈkwaɪə] ptát se observe [əbˈzɜːv] pozorovat snarl [snɑːl] zavrčet stare (at) [steə (æt)] zírat na stride [straɪd] kráčet stroll [strəʊl] procházet se tiptoe [ˈtɪpˌtəʊ] chodit po špičkách whisper [ˈwɪspə] šeptat agent [ˈeɪdʒənt] agent brick [brɪk] cihla capture [ˈkæptʃə] chytit carriage [ˈkærɪdʒ] kočár consulting room [kənˈsʌltin rʊm] ordinace, poradna (the) Continent [(ðɪ) ˈkɒntɪnənt] kontinentální Evropa curiosity [ˌkjʊərɪˈɒsɪtɪ] zvědavost equal [ˈiːkwəl] rovný harmless [ˈhɑːmlɪs] neškodný investigate [ɪnˈvestɪˌgeɪt] vyšetřit midday [ˈmɪdˈdeɪ] poledne pallid [ˈpælɪd] bledý, sinalý persecution [ˌpɜːsɪˈkjuːʃən] pronásledování MODULE

18 16 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE philosopher [fɪˈlɒsəfə] fi losof MODULE shatter [ˈʃætə] roztříštit shutter [ˈʃʌtə] okenice sinister [ˈsɪnɪstə] zlověstný spy [spaɪ] špión sunken [ˈsʌŋkən] zapadlý, propadlý thug [θʌg] násilník clarify [ˈklærɪˌfaɪ] vysvětlit day job [deɪ dʒɒb] běžný pracovní poměr folk singer [fəʊk ˈsɪŋə] folkový zpěvák pay and conditions [peɪ ən kənˈdɪʃən] pracovní a platové podmínky semi-professional [ˈsemɪ-prəˈfeʃənəl] poloprofesionální workload [ˈwɜːkˌləʊd] pracovní vytížení assume [əˈsjuːm] předpokládat be bound to [bɪ baʊnd tə] být předurčen k coincidence [kəʊˈɪnsɪdəns] náhoda complex [ˈkɒmpleks] komplexní computer terminal [kəmˈpjuːtə ˈtɜːmɪnəl] počítačový terminál concerto [kənˈtʃeətəʊ] koncert (hudební útvar) diligence [ˈdɪlɪdʒəns] pracovitost industriousness [ɪnˈdʌstrɪəsnəs] pracovitost, píle peer [pɪə] vrstevník supposed to [səˈpəʊzɪd tə] předpokládá se tycoon [taɪˈkuːn] magnát bad-tempered [bæd ˈtempəd] špatně naložený expressive [ɪkˈspresɪv] výrazný strike (sb) [straɪk] praštit do očí MODULE 7 Communities Společenství abandoned [əˈbændənd] opuštěný boarded-up [bɔːdɪd ʌp] zabedněný, zatlučený prkny burnt-out [bɜːnt aʊt] vyhořelý cultural diversity [ˈkʌltʃərəl daɪˈvɜːsɪtɪ] kulturní rozmanitost decent [ˈdiːsənt] decentní gang [gæŋ] gang

19 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 17 hang out [hæŋ aʊt] pofl akovat se have a say [hæv ə seɪ] mít k něčemu slovo heavy traffic [ˈhevɪ ˈtræfɪk] hustá doprava housing [ˈhaʊzɪŋ] bydlení keep to yourself [kiːp tə jəself] být sami mezi sebou lock [lɒk] zamknout nosy [ˈnəʊzɪ] zvědavý privacy [ˈprɪvəsɪ] soukromí riot [ˈraɪət] výtržnost sense of community [sens əv kəˈmjuːnɪtɪ] pocit sounáležitosti Multi-part verbs Slovesa složená be off [bɪ ɒf] jít pryč be over [bɪ ˈəʊvə] skončit get on with (sth) [get ɒn wɪθ (ˈsʌmθɪŋ)] pokračovat get stuck [get stʌk] být zaseklý hang around [hæŋ əˈraʊnd] pofl akovat se head on to [hed ɒn tə] vyrazit k set up [set ʌp] zřídit stack away [stæk əˈweɪ] vyskládat aspect [ˈæspekt] aspekt canter [ˈkæntə] cválat centre of attention [ˈsentə əv əˈtenʃən] centrum pozornosti cynical [ˈsɪnɪkəl] cynický efficient [ɪˈfɪʃənt] efektivní, výkonný enviable [ˈenvɪəbəl] záviděníhodný existence [ɪgˈzɪstəns] existence -free [-friː] bez grassland [ˈgrɑːsˌlænd] louky, travnaté pláně hectic [ˈhektɪk] hektický herd [hɜːd] stádo horseman [ˈhɔːsmən] koňák hospitality [ˌhɒspɪˈtælɪtɪ] pohostinost make camp [meɪk kæmp] rozbít tábor melancholy [ˈmelənkəlɪ] melancholie MODULE

20 18 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE not give a damn [nɒt gɪv ə dæm] kašlat na něco MODULE numerous [ˈnjuːmərəs] početný pang [pæŋ] bodavá bolest pass [pɑːs] průsmyk pasture [ˈpɑːstʃə] pastvina saddle [ˈsædəl] sedlo selfi sh [ˈselfɪʃ] sobecký serenity [sɪˈrenɪtɪ] klid steppe [step] step stray [streɪ] zaběhnutý track [træk] cesta treacherous [ˈtretʃərəs] zrádný assertive [əˈsɜːtɪv] asertivní chronology [krəˈnɒlədʒɪ] chronologie establish [ɪˈstæblɪʃ] založit feminist [ˈfemɪnɪst] feministka hypothetical [ˌhaɪpəˈθetɪkəl] hypotetický matriarchal [ˌmeɪtrɪˈɑːkəl] matriarchální occur [əˈkɜː] objevit se permanent [ˈpɜːmənənt] stálý right [raɪt] hned separate [ˈsepreit] oddělit se slaughter [ˈslɔːtə] jatka table manners [ˈteɪbəl ˈmænə] stolování take a turn [teɪk ə tɜːn] obrátit se be fi ne by (sb) [bɪ faɪn baɪ (ˈsʌmbədɪ)] být s něčím v pohodě be sure about [bɪ ʃɔː əˈbaʊt] být si s něčím jistý had better [hæd ˈbetə] radši (výhružně) liberty [ˈlɪbətɪ] svoboda see if/whether [siː ɪf / ˈweðə] zjistit jestli would rather [wəd ˈrɑːðə] radši adopt [əˈdɒpt] adoptovat, přijmout alpha male [alfa meɪl] alfa samec altruism [ˈæltruːˌɪzəm] altruismus be biased [bɪ ˈbaɪəst] být zaujatý be tempted (to do sth) [bɪ ˈtemptɪd (tə də ˈsʌmθɪŋ)] být v pokušení

21 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 19 bonobo [bonobʊə] šimpanz bonobo deny [dɪˈnaɪ] odmítnout hierarchy [ˈhaɪəˌrɑːkɪ] hiearchie Homo sapiens [ˌhəʊməʊ ˈseɪpɪəns] homo sapiens in disguise [ɪn dɪsˈgaɪz] převlečený orphaned [ˈɔːfən] osiřelý self-interest [self -tərɪst] vlastní zájem, prospěchářství solidarity [ˌsɒlɪˈdærɪtɪ] solidarita sympathetic [ˌsɪmpəˈθetɪk] soucitný, nakloněný čemu yawn [jɔːn] zívnutí beetroot [ˈbiːtˌruːt] červená řepa corridor [ˈkɒrɪˌdɔː] chodba execution [ˌeksɪˈkjuːʃən] poprava head [hed] zamířit, namířit si to MODULE 8 Landscape Krajina aqueduct [ˈækwɪˌdʌkt] akvadukt arch [ɑːtʃ] oblouk bay [beɪ] záliv column [ˈkɒləm] sloup coniferous [ˈkɒnifərəs] jehličnatý deciduous [dɪˈsɪdjʊəs] opadavý dome [dəʊm] dóm, kopule estuary [ˈestjʊərɪ] ústí (řeky) fjord [fjɔːd] fjord glacier [ˈgleɪs-] ledovec gorge [gɔːdʒ] potok, bystřina marble [ˈmɑːbəl] mramorový moorland [ˈmɔː-lænd] rašeliniště, vřesoviště pampas [ˈpæmpəz] pampy panel [ˈpænəl] tabule, panel peak [piːk] vrchol prairie [ˈpreərɪ] prérie savanna [səˈvænə] savana shingle [ˈʃɪŋgəl] oblázky MODULE

22 20 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE spring [sprɪŋ] pramen MODULE stained glass [ˈsteɪnd glɑːs] vitráž statue [ˈstætjuː] socha stone circle [stəʊn ˈsɜːkəl] kamenný kruh tundra [ˈtʌndrə] tundra ash [æʃ] popel burial site [ˈberɪəl saɪt] pohřebiště claim [kleɪm] vyžádat si destruction [dɪˈstrʌkʃən] zničení, destrukce disrupt [dɪsˈrʌpt] narušit dormant [ˈdɔːmənt] nečinný, spící, neaktivní duct [dʌkt] kanálek, trubka dust [dʌst] prach eruption [ɪˈrʌpʃən] výbuch, erupce famine [ˈfæmɪn] hladomor hemisphere [ˈhemɪˌsfɪə] polokoule insight [ˈɪnˌsaɪt] vhled, pochopení čeho obscure [əbˈskjʊə] zastřený, nejasný offering [ˈɒfərɪŋ] oběť preserve [prɪˈzɜːv] zachovat, zakonzervovat sacrifi ce [ˈsækrɪˌfaɪs] obětovat tragic [ˈtrædʒɪk] tragický widespread [ˈwaɪdˌspred] rozsáhlý Noun endings Koncovky podstatných jmen advance [ədˈvɑːns] postup, pohyb deterioration [dɪˈtɪərɪəˌreɪʃən] zhoršení exposure [ɪkˈspəʊʒə] vystavovaní se humanity [hjuːˈmænɪtɪ] lidstvo hypothesis [haɪˈpɒθɪsɪs] hypotéza, domněnka solidity [səˈlɪdɪtɪ] pevnost strength [streŋθ] síla thickness [ˈθɪknɪs] hustota bronze [brɒnz] bronzový chapter [ˈtʃæptə] kapitola coyote [kɔɪˈəʊtɪ] kojot

23 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 21 creeper [ˈkriːpə] popínavka decay [dɪˈkeɪ] chátrat, rozpadat se fi r e fi g hte r [ ˈ f a ɪ əˌf a ɪ t ə] has i č fungi [ˈfʌŋgi] plíseň, houby harbour [ˈhɑːbə] přístav humankind [ˈhju:ˌmænˈkaɪnd] lidstvo ice age [aɪs eɪdʒ] doba ledová indicate [ˈɪndɪˌkeɪt] ukazovat, indikovat idnifferent [ˈɪndɪfərənt] lhostejný pharaoh [ˈfeɪˌrəʊ] faraon principal [ˈprɪnsɪpəl] nejdůležitější, hlavní pump [pʌmp] pumpa, pumpička rust [rʌst] rez subway [ˈsʌbˌweɪ] metro, podchod swallow up [ˈswɒləʊ ʌp] spolykat tomb [tuːm] hrobka vault [vɔːlt] trezor worthless [ˈwɜːθlɪs] bezcenný diesel [ˈdiːzəl] diesel discourage (from) [dɪsˈkʌrɪdʒ (frəm)] odradit od něčeho dock [dɒk] dok, loděnice hydraulic [haɪˈdrɒlɪk] hydraulický pressurize [ˈpreʃəˌraɪz] stlačovat stall [stɔːl] stánek steam [stiːm] pára walkway [ˈwɔːkˌweɪ] chodník be aware of (sth) [bɪ əˈweə əv (ˈsʌmθɪŋ)] být si vědom čeho drainage [ˈdreɪnɪdʒ] odtok insignifi cant [ˌɪnsɪgˈnɪfɪkənt] nepodstatný intact [ɪnˈtækt] nedotčený interior [ɪnˈtɪərɪə] vnitřek project [prəˈdʒekt] promítnout striking [ˈstraɪkɪŋ] nápadný, okouzlující, atraktivní sundial [ˈsʌnˌdaɪəl] sluneční hodiny MODULE

24 22 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE Adjectives Přídavná jména breathtaking [ˈbreθˌteɪkɪŋ] dechberoucí MODULE enormous [ɪˈnɔːməs] obrovský extraordinary [-dənərɪ] neobyčejný eye-catching [aɪ-ˈkætʃɪŋ] nápadný, upoutávající good-natured [gʊd ˈneɪtʃəd] srdečný hospitable [hɒˈspɪt-] pohostinný marvellous [ˈmɑːvələs] fantastický picturesque [ˌpɪktʃəˈresk] malebný welcoming [ˈwelkəmiŋ] vlídný, příjemný slum [slʌm] slam, chudinská čtvrť MODULE 9 Business and work Obchody a práce ambition [æmˈbɪʃən] ambice chain store [tʃeɪn stɔː] řetězcová prodejna civil servant [ˈsɪvəl ˈsɜːvənt] státní úředník community service [kəˈmjuːnɪtɪ ˈsɜːvɪs] veřejná služba corner shop [ˈkɔːnə ʃɒp] krámek, smíšené zboží department store [dɪˈpɑːtmənt stɔː] obchodní dům hypermarket [ˈhaɪpəˌmɑːkɪt] hypermarket inefficient [ˌɪnɪˈfɪʃənt] neefektivní inexpensive [ˌɪnɪkˈspensɪv] levný multinational (company) [ˌmʌltɪˈnæʃənəl (ˈkʌmpənɪ)] mnohonárodní, mezinárodní overpriced [ˌəʊvəˈpraɪst] předražený programmer [ˈprəʊgræmə] programátor provider [prəˈvaɪdə] poskytovatel punctual [ˈpʌŋktjʊəl] přesný, puntičkářský self-employed [self ɪmˈplɔɪd] samostatně výdělečně činný service [ˈsɜːvɪs] služba Idiomatic language Idiomy by word of mouth [baɪ wɜːd əv maʊθ] šířit se ústně clock up [klɒk ʌp] dosáhnout, získat cloud sb's vision [klaʊd ˈvɪʒən] zastřít úsudek in the long run [ɪn ðɪ lɒŋ rʌn] z dlouhodobého hlediska pay off [peɪ ɒf] vyplatit se

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR PRODAVAČ MGR. DITA HEJLOVÁ DOPIS - REKLAMACE VY_32_INOVACE_AH_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573 Téma: PRESENT SIMPLE III Autor: Číslo projektu: Ročník: Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: Mgr. Aneta Šlemendová CZ.1.07/1.5.00/34.1072 1. ročník Cestovní ruch Jazykové vzdělávání Jazykové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

IBM Collaboration & Social Business

IBM Collaboration & Social Business IBM Collaboration & Social Business 2014 Petr Kunc, IBM 2014 IBM Corporation Social Business znamená...použití principů otevřeného sdílení a spolupráce...pro rozšíření firemní kultury...implementaci vhodné

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahr. nakl.) 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 89,60 Kč 2 89,60 Kč

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahr. nakl.) 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 89,60 Kč 2 89,60 Kč Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahraniční nakladatelství) Adresa: Zásilkové knihkupectví Sklep PaedDr Jiří Šádek Kavánova 1071 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU Email: objednavky@zksklep.cz Mobil: 420602

Více

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE VOCABULARY PRACTICE Revise work, jobs and employment vocabulary by means of interactive exercises that will pop out after you click on the appropriate button. To

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Jindřich Fáborský Facebook Ads za 5 hodin 9.12.2013

Jindřich Fáborský Facebook Ads za 5 hodin 9.12.2013 ! Praktický trénink placené reklamy na Facebooku (5 hodin)! Jindřich Fáborský www.faborsky.cz 1. Představte své zkušenosti. Jak přesně používáte Facebook reklamu? Co jsou největší problémy? Co se chcete

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Petra Hloušková Stanislava Grosová Definice funkčních potravin: Funkční potraviny jsou potraviny, které se podobají běžným konvenčním potravinám

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Anglicko-české mezijazykové interference v překladech odborných textů. Diana Svobodová

Anglicko-české mezijazykové interference v překladech odborných textů. Diana Svobodová Anglicko-české mezijazykové interference v překladech odborných textů Diana Svobodová TYPOLOGICKÉ SROVNÁNÍ ČEŠTINA jazyk syntetický syntaktické vztahy: tvary slov jazyk flexivní ohýbání slov, koncovky

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Theme 9. Marketing Grammar: word formation. Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 10 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 60 minut

Theme 9. Marketing Grammar: word formation. Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 10 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 60 minut Theme 9 Marketing Grammar: word formation Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 10 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 60 minut KLÍNSKÝ P., MÜNCH O., CHROMÁ D., Ekonomika, EDUKO PRAHA,

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více