UPPER-INTERMEDIATE. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPPER-INTERMEDIATE. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku"

Transkript

1 UPPER-INTERMEDIATE Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure [әdˈventʃә] θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ sad [sæd] e end [end] ə about [əˈbaʊt] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave [breɪv] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 1 MODULE 1 Relationships [rɪˈleɪʃənʃɪps] Vztahy cousin [ˈkʌzən] bratranec, sestřenice get to know sb [get tə nəʊ ˈsʌmbədɪ] poznat někoho, seznámit se s někým great-grandfather [greɪt-ˈgrændˈfɑːðə] pradědeček great-grandmother [greɪt-ˈgrændˈmʌðə] prababička have a laugh [hæv ə lɑːf] zasmát se have a row [hæv ə rəʊ] pohádat se have sth in common (with) [hæv ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈkɒmən (wɪθ)] mít něco společného put family fi rst [pʊt ˈfæmlɪ fɜːst] dávat rodinu na první místo teammate [tiːmmeɪt] spoluhráč text [tekst] smska, posílat smsku trust sb [trʌst ˈsʌmbədɪ] věřit, důvěřovat Multi-part verbs (1) be up to sb to do sth [bɪ ʌp tə ˈsʌmbədɪ tə də ˈsʌmθɪŋ] Slovesa složená být na někom něco udělat (je to na tobě) get in the way of sth [get ɪn ðɪ weɪ əv ˈsʌmθɪŋ] dostat se do cesty get in touch with sb [get ɪn tʌtʃ wɪθ ˈsʌmbədɪ] zkontaktovat se s někým pay attention to sb/sth [peɪ əˈtenʃən tə ˈsʌmbədɪ / ˈsʌmθɪŋ] dávat na něco/někoho pozor put sth in place [pʊt ˈsʌmθɪŋ ɪn pleɪs] zavést, instalovat take sth into account [teɪk ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə əˈkaʊnt] vzít něco do úvahy empower [ɪmˈpaʊə] posílit postavení face-to-face [feɪs-tə-feɪs] tváří v tvář social media [ˈsəʊʃəl ˈmiːdɪə] sociální média athletic [æθˈletɪk] atletický, sprotovní belief [bɪˈliːf] víra break up [breɪk ʌp] rozchod (s někým), rozejít se chat up [tʃæt ʌp] sbalit, ukecat chat-up line [tʃæt-ʌp laɪn] fráze, na kterou lze někoho sbalit current [ˈkʌrənt] současný dump [dʌmp] rozejít se s, odkopnout humourous [ˈhjuːmərəs] legrační magnetic pole [mægˈnetɪk pəʊl] magnetické pole opinionated [əˈpɪnjəˌneɪtɪd] umíněný MODULE

4 2 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE plain [pleɪn] obyčejný, nehezký MODULE play dumb [pleɪ dʌm] hrát blbého put sb off [pʊt ˈsʌmbədɪ ɒf] odradit speed date [spiːd deɪt] rychlorande split up [splɪt ʌp] rozejít se uninterested [ʌnintərɪstid] bez zájmu birth parent [bɜːθ ˈpeərənt] biologický rodič cohabit [kəʊˈhæbɪt] žít společně lone parent [ləʊn ˈpeərənt] rodič samoživitel remarry [ˌriːˈmærɪ] znovu se vdát/oženit separated [ˈsepəˌreɪtɪd] nežít ve společné domácnosti widow [ˈwɪdəʊ] vdova widower [ˈwɪdəʊə] vdovec summarise [ˈsʌməˌraɪz] shrnout trend [trend] trend unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt] nezaměstnanost confl ict [kənˈfl ɪkt] konfl ikt hardly any [ˈhɑːdlɪ ˈenɪ] skoro žádný parental authority [pəˈrentəl ɔːˈθɒrɪtɪ] rodičovská autorita take sb/sth for granted [teɪk ˈsʌmbədɪ / ˈsʌmθɪŋ fə ˈgræntɪd] brát někoho/něco za samozřejmé, pravdivé Linkers Spojovací výrazy as you know [əz jʊ nəʊ] jak víš by the way [baɪ ðɪ weɪ] mimochodem especially [ɪˈspeʃəlɪ] zejména in fact [ɪn fækt] ve skutečnosti to be honest [tə bɪ ˈɒnɪst] abych byl upřímný MODULE 2 Big issues Velká témata animal testing [ˈænɪməl ˈtestɪŋ] testování na zvířatech approve [əˈpruːv] schválit conservation [ˌkɒnsəˈveɪʃən] zachování corruption [kəˈrʌpʃən] korupce cruelty [ˈkruːəltɪ] krutost cut [kʌt] škrty

5 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 3 donate [dəʊˈneɪt] darovat fundraising [fʌndreɪzɪŋ] fundraising global warming [ˈgləʊbəl wɔːmɪŋ] globální oteplování go on [gəʊ ɒn] jít na něco healthcare [helθkeə] zdravotní péče issue [ˈɪʃjuː] téma nuclear weapon [ˈnjuːklɪə ˈwepən] jaderná zbraň petition [pɪˈtɪʃən] petice public spending [ˈpʌblɪk spendɪŋ] utrácení veřejných peněz vandalism [ˈvændəˌlɪzəm] vandalismus break down [breɪk daʊn] rozbít se charge [tʃɑːdʒ] nabít desperate [desprɪt] zoufalý empathy [ˈempəθɪ] empatie fi dget [ˈfɪdʒɪt] vrtět se forest ranger [ˈfɒrɪst ˈreɪndʒə] správce parku/lesa mysterious [mɪˈstɪərɪəs] záhadný shepherd [ˈʃepəd] pasáček tension [ˈtenʃən] napětí walking stick [ˈwɔːkɪŋ stɪk] hůl Multi-part verbs (2) Slovesa složená bring forward [brɪŋ ˈfɔːwəd] předložit, urychlit give up [gɪv ʌp] vzdát se něčeho look back on [lʊk bæk ɒn] ohlížet se zpět put down [pʊt daʊn] potlačit speak out [spiːk aʊt] promluvit, ozvat se throw off [θrəʊ ɒf] vyhodit z (dopravního prostředku) arrogant [ˈærəgənt] arogantní boycott [ˈbɔɪkɒt] bojkotovat brutally [ˈbruːtəlɪ] brutálně challenge [ˈtʃælɪndʒ] výzva Constitution [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən] Ústava courageous [kəˈreɪdʒəs] statečný court case [kɔːt keɪs] případ u soudu curfew [ˈkɜːfjuː] zákaz vycházení MODULE

6 4 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE defi ance [dɪˈfaɪəns] odpor, vzdor MODULE defi ant [dɪˈfaɪənt] vzdorovitý, vzpurný determined [dɪˈtɜːmɪnd] cílevědomý infuriate [inˈfjʊərɪejt] rozzuřit, rozlítit inhabitant [ɪnˈhæbɪtənt] obyvatel key witness [kiː ˈwɪtnɪs] kličový svědek NGO [endʒiːəʊ] nevládní organizace outlaw [ˈaʊtˌlɔː] postavit mimo zákon pushchair [ˈpʊʃˌtʃeə] kočárek second-class citizen [ˈsekənd-klɑːs ˈsɪtɪzən] občan druhé kategorie segregation [ˌsegrɪˈgeɪʃən] segregace tactics [ˈtæktɪk] taktika take a stand [teɪk ə stænd] zaujmout postoj tank [tæŋk] tank undemocratic [ˌʌndeməˈkrætɪk] nedemokratický underground [ˈʌndəgraʊnd] podzemní unjust [ʌnˈdʒʌst] nespravedlivý well-educated [wel-ˈedjʊˌkeɪtɪd] vzdělaný, vychovaný wheelbarrow [ˈwiːlˌbærəʊ] kolečko, trakař Opinions and reactions Názory a reakce absolutely [ˌæbsəˈluːtlɪ] absolutně defi nitely [ˈdefɪnɪtlɪ] určitě exactly [ɪgˈzæktlɪ] přesně frankly [ˈfræŋklɪ] upřímně surely [ˈʃɔː-] jistě airbrush [ˈeəˌbrʌʃ] vyretušovat awareness [əˈweənɪs] vědomí banner [ˈbænə] transparent computer-manipulated [kəmˈpjuːtə-məˈnɪpjʊˌleɪt] počítačově manipulovaný glossy [ˈglɒsɪ] líbivý made-up [meɪd-ʌp] namejkapovaný self-esteem [self-ɪˈstiːm] sebevědomí apart from [əˈpɑːt frəm] kromě for instance [fə ˈɪnstəns] například furthermore [ˈfɜːðəˌmɔː] navíc

7 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 5 moreover [mɔːˈrəʊvə] nadto factory farming [ˈfæktərɪ ˈfɑːmɪŋ] průmyslové zemědělství pesticide [ˈpestɪˌsaɪd] pesticid poultry [ˈpəʊltrɪ] drůbež MODULE 3 Media use Užití médií celebrity [sɪˈlebrɪtɪ] celebrita chat show [tʃæt ʃəʊ] televizní debata current affairs [ˈkʌrənt əˈfeə] současné události discussion [dɪˈskʌʃən] diskuse fi le sharing [faɪl ʃerɪŋ] sdílení dokumentů game show [geɪm ʃəʊ] herní šou phone-in [fəʊn-ɪn] podcast [podkɑːst] podcast quality [ˈkwɒlɪtɪ] kvalita radio [ˈreɪdɪəʊ] rádio reference [ˈrefrəns] reference pořad, do kterého mohou diváci/posluchači telefonovat search engine [sɜːtʃ ˈendʒɪn] vyhledávač (internetový) sitcom [ˈsɪtˌkɒm] situační komedie tabloid [ˈtæblɔɪd] bulvár wiki [wiki] internetová encyklopedie Idiomatic language Idiomy a storm in a teacup [ə stɔːm ɪn ə ˈtiːˌkʌp] bouře ve sklenici vody breathe a sigh of relief [briːð ə saɪ əv rɪˈliːf] úlevou si vydechnout dodge a bullet [dɒdʒ ə ˈbʊlɪt] vyhnout se závažnému problému lose your head [luːz jə hed] ztratit hlavu not the end of the world [nɒt ðɪ end əv ðɪ wɜːld] není to konec světa run out of steam [rʌn aʊt əv stiːm] nechat uklidnit be/get used to [bɪ / get juːzd tə] být zvyklý, zvyknout si catastrophe [kəˈtæstrəfɪ] katastrofa downgrade [ˈdaʊnˌgreɪd] degradovat exaggerate [ɪgˈzædʒəˌreɪt] přehánět nuclear reactor [ˈnjuːklɪə rɪˈæktə] jaderný reaktor overreact [ˌəʊvərɪˈækt] reagovat přehnaně MODULE

8 6 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE panic [ˈpænɪk] panikařit MODULE puddle [ˈpʌdəl] louže seafront [ˈsiːˌfrʌnt] pobřeží, nábřeží update [ʌpdeɪt] aktualizovat ambitious [æmˈbɪʃəs] ambiciozní avoid [əˈvɔɪd] vyhnout se be drowning in sth [bɪ draʊnin ɪn ˈsʌmθɪŋ] topit se v něčem be not worth (doing sth) [bɪ nɒt wɜːθ (dəin ˈsʌmθɪŋ)] nestát za to (něco dělat) coverage [ˈkʌvərɪdʒ] pokrytí distort [dɪˈstɔːt] zkreslit extensively [ɪkˈstensɪvlɪ] nadměrně fi n a n c i a l [ ˈ f a ɪ n æ n ʃ ə l ] fi n a n č ní literally [ˈlɪtərəlɪ] doslovně matter [ˈmætə] vadit minor [ˈmaɪnə] nepodstatný, menší no news is good news [nəʊ njuːz ɪz gʊd njuːz] žádné zprávy dobré zprávy not mind (sth) [nɒt maɪnd] nevadit (něco) pause [pɔːz] pauza, přestávka regret [rɪˈgret] litovat scandal [ˈskændəl] skandál trashy [ˈtræʃɪ] kýčovitý trivial [ˈtrɪvɪəl] triviální tumour [ˈtjuːmə] nádor vampire [ˈvæmpaɪə] vampýr worthwhile [ˌwɜːθˈwaɪl] hodnotný, užitečný adapt [əˈdæpt] přizpůsobit, adaptovat April Fools' Day [ˈeɪprəl fuːls deɪ] apríl at fi rst [æt fɜːst] nejdříve boarding pass [ˈbɔːdɪŋ pɑːs] palubní vstupenka crater [ˈkreɪtə] kráter deception [dɪˈsepʃən] podvod Halloween [ˌhæləʊˈiːn] Halloween hum [hʌm] hučení impact [impækt] dopad interruption [ˌɪntəˈrʌpʃən] přerušení in the end [ɪn ðɪ end] nakonec

9 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 7 listener [ˈlɪsənə] posluchač meteorite [ˈmiːtɪəˌraɪt] meteorit parody [ˈpærədɪ] parodie professor [prəˈfesə] profesor speedy [ˈspiːdɪ] rychlý spoof [spuːf] parodie, humorná mystifi kace squash [skwɒʃ] squash (míčová hra) trick [trɪk] podvést update [ʌpdeɪt] aktualizace absurd [əbˈsɜːd] absurdní breaktrhrough [ˈbreɪkˌθruː] průlom broad [brɔːd] široký category [ˈkætɪgərɪ] kategorie classify [ˈklæsɪˌfaɪ] klasifi kovat contradictory [ˌkɒntrəˈdɪktərɪ] rozporuplný convey [kənˈveɪ] sdělit, vyjádřit crucial [ˈkruːʃəl] zásadní dumb down [dʌm daʊn] zjednodušit, trivializovat effectively [ɪˈfektɪvlɪ] efektivně fascinating [ˈfæsɪˌneɪtɪŋ] fascinující graduate [ˌgrædjʊˈeɪt] absolvent humanities [hjuːˈmænɪtɪ] humanitní vědy immense [ɪˈmens] obrovský impression [ɪmˈpreʃən] dojem infi delity [ˌɪnfɪˈdelɪtɪ] nevěra methodology [ˌmeθəˈdɒlədʒɪ] metodika objectively [əbˈdʒektɪvlɪ] objektivně over-simplifi ed [ˈəʊvə sɪmplɪˌfaɪd] příliš zjednodušený pointless [ˈpɔɪntlɪs] k ničemu pomegranate [ˈpɒmˌgrænɪt] granátové jablko quote [kwəʊt] citovat reinforce [ˌriːɪnˈfɔːs] zdůraznit relevant [ˈrelɪvənt] relevantní sensational [senˈseɪʃənəl] senzační simplistic [sɪmˈplɪstɪk] zjednodušující MODULE

10 8 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE study [ˈstʌdɪ] studie MODULE unconfi rmed [ˌʌnkənˈfɜːmd] nepotvrzený wacky [ˈwækɪ] nezvyklý, pošuklý cabin crew [ˈkæbɪn kruː] kabinová posádka concept [ˈkɒnsept] koncept duo [ˈdjuːəʊ] duo, dvojice racial [ˈreɪʃəl] rasový repetition [ˌrepɪˈtɪʃən] opakování satire [ˈsætaɪə] satira sexual [ˈseksjʊəl] sexuální snobbish [ˈsnɒbɪʃ] snobský stewardess [ˌstjʊəˈdes] letuška voiceover [vɔɪsˈəʊvə] komentář (zvukový, např. v TV) MODULE 4 Advertising Reklama aftershave [ˈɑːftəˌʃeɪv] přípravek po holení billboard [ˈbɪlˌbɔːd] bilboard commercial [kəˈmɜːʃəl] reklama covert advert [ˈkʌvət ədˈvɜːt] skrytá reklama direct mail [daɪrekt meɪl] přímý mailing (marketingový nástroj) dramatic [drəˈmætɪk] dramatický endorsement [ɪnˈdɔːsmənt] podpora hi-fi (system) [ˈhaɪˈfaɪ (ˈsɪstəm)] hi-fi soustava junk mail [dʒʌŋk meɪl] nevyžádaná pošta pop-up [pɒp-ʌp] vyskakující reklama product review [ˈprɒdʌkt rɪˈvjuː] hodnocení produktu sexist [ˈseksɪst] sexistický spam [spæm] spam sponsor [ˈspɒnsə] sponzorovat, sponzor tasteless [ˈteɪstlɪs] nevkusný, nevhodný washing powder [ˈwɒʃɪŋ ˈpaʊdə] prací prášek window shopping [ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ] okukování výloh, chození po nákupech bez toho, aby se něco koupilo app [ˌæp] aplikace na chytrý telefon be driven (by) [bɪ ˈdrɪvən (baɪ)] být hnaný (čím) bombard [bɒmˈbɑːd] bombardovat

11 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 9 brand [brænd] značka broadcast [ˈbrɔːdˌkɑːst] vysílat critical [ˈkrɪtɪkəl] kritický dry-clean [draɪ-kliːn] vyčistit (v čistírně) exclusive [ɪkˈskluːsɪv] exkluzivní focus [ˈfəʊkəs] soustředit se fool [fuːl] oklamat, podvést guilty [ˈgɪltɪ] vinný infl uence [ˈɪnfl ʊəns] ovlivnit look up to [lʊk ʌp tə] vzhlížet (ke komu) market [ˈmɑːkɪt] obchodovat na trhu marketer [ˈmɑːrkɪtə] marktetingový pracovník must-have [məs hæv] věc, kterou musíte mít praise [preɪz] chválit set up [ˈsetˌʌp] nastavit, založit software [ˈsɒftˌweə] software target [ˈtɑːgɪt] cílit, cíl trolley [ˈtrɒlɪ] vozík UV radiation [ju:vi:ˌreɪdɪˈeɪʃən] ultrafi alové záření Word pairs Slovní spojení bit by bit [bɪt baɪ bɪt] kousek po kousku by and large [baɪ ən lɑːdʒ] celkem vzato now and then [naʊ ən ðen] jen občas once and for all [wʌns ən fə ɔːl] jednou provždy pick and choose [pɪk ən tʃuːz] vybírat sick and tired [sɪk ən ˈtaɪəd] mít něčeho plné zuby sooner or later [ˈsuːnə ə ˈleɪtə] dřív nebo později antioxidant [ˌæntɪˈɒksɪdənt] antioxidant baldness [bɔːldnɪs] plešatost comparatively [kəmˈpærətɪvlɪ] poměrně, relativně connectivity [ˌkɒnekˈtɪvɪtɪ] propojenost convince [kənˈvɪns] přesvědčit far and wide [fɑː ən waɪd] široko daleko at your fi ngertips [æt jə ˈfɪŋgəˌtɪp] k dispozici MODULE

12 10 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE follicle [ˈfɒlɪkəl] vlasový folikul MODULE high-defi nition [haɪ ˌdefɪˈnɪʃən] vysoké rozlišení lotion [ˈləʊʃən] (tělové) mléko pharmaceutical [ˌfɑːməˈsjuːtɪkəl] farmaceutický price tag [praɪs tæg] cenovka processor [ˈprəʊsesə] procesor property [ˈprɒpətɪ] vlastnosti rabies [ˈreɪbiːz] vzteklina reversal [rɪˈvɜːsəl] obrat reverse [rɪˈvɜːs] obrátit, zvrátit vaccinate [ˈvæksɪˌneɪt] očkovat value for money [ˈvæljuː fə ˈmʌnɪ] hodnota za vynaložené peníze blank [blæŋk] prázdný, bez textu calculator [ˈkælkjʊˌleɪtə] kalkulačka cursor [ˈkɜːsə] kurzor open-source [ˈəʊpən-sɔːs] otevřený (nezpoplatněný) overheat [ˌəʊvəˈhiːt] přehřívat phishing [ˈfɪʃɪŋ] podvodná technika na internetu používaná k získání citlivých údajů power supply [ˈpaʊə səˈplaɪ] dodávka elektřiny reboot [riːˈbuːt] restartovat, rebootovat spyware [spaɪweə] targeted ad [ˈtɑːgɪted æd] cílená reklama agency [ˈeɪdʒənsɪ] agentura creativity [ˌkriːeɪˈtɪvɪtiː] kreativita program, který odesílá z počítače data bez vědomí jeho uživatele dropout [ˈdrɒpˌaʊt] propadlík, vyhozen ze školy pessimistic [ˌpesɪˈmɪstɪk] pesimistický promote [prəˈməʊt] propagovat consumer protection [kənˈsjuːmə prəˈtekʃən] ochrana zákazníka fuzzy [ˈfʌzɪ] rozmazaný go off [gəʊ ɒf] spustit se LCD [elsi:d:] LCD obrazovka legal action [ˈliːgəl ˈækʃən] právní kroky satisfactory [ˌsætɪsˈfæktəri] uspokojivý virtually [ˈvɜːtʃʊəlɪ] virtuálně

13 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 11 MODULE 5 Health Zdraví anxious [ˈæŋʃəs] úzkostlivý, nervózní appetite [ˈæpɪˌtaɪt] apetit breast [brest] prso bruise [bruːz] modřina cancer [ˈkænsə] rakovina chickenpox [ˈtʃɪkɪnˌpɒks] plané neštovice cholera [ˈkɒlərə] cholera collarbone [ˈkɒləˌbəʊn] klíční kost constipation [ˌkɒnstɪˈpeɪʃən] zácpa graze [greɪz] odřít si heart attack [hɑːt əˈtæk] infarkt hepatitis [ˌhepəˈtaɪtɪs] žloutenka irritable [ˈɪrɪtəbəl] podrážděný kidney [ˈkɪdnɪ] laskavě ligament [ˈlɪgəmənt] vaz (např. v koleni) liver [ˈlɪvə] játro lung [lʌŋ] plíce measles [ˈmiːzəlz] spalničky meningitis [ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs] meningitida migraine [ˈmaɪgrein] migréna mumps [mʌmps] příušnice on edge [ɒn edʒ] nervózní over-tired [ˈəʊvə ˈtaɪəd] přetažený pull a muscle [pʊl ə ˈmʌsəl] natáhnout si sval rash [ræʃ] vyrážka rib [rɪb] žebro salmonella [ˌsælməˈnelə] salmoneloza sinusitis [saɪnəsaɪtəs] zánět dutin sprain [spreɪn] vyvrknout strain [streɪn] natažení, namožení (svalu) stroke [strəʊk] mozková mrtvice tuberculosis (TB) [tjʊˌbɜːkjʊˈləʊsɪs] tuberkulóza tear [tɪə] natrhnout (sval), zpřetrhat (vazy) MODULE

14 12 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE tendon [ˈtendən] šlacha MODULE typhoid [ˈtaɪfɔɪd] tyfus under the weather [ˈʌndə ðɪ ˈweðə] bez nálady Compounds Slova složená anabolic steroid [ˌænəˈbɒlɪk] anabolický steroid far-reaching [fɑːriːtʃɪŋ] rozsáhlý, dalekosáhlý fi rst rate [fɜːst reɪt] prvotřídní full-time [fʊl-taɪm] na plný úvazek heart attack [hɑːt əˈtæk] srdeční infarkt heart rate [hɑːt reɪt] srdeční tep heart rhythm [hɑːt ˈrɪðəm] srdeční rytmus lactic acid [læktɪk ˈæsɪd] kyselina mléčná long-term [lɒŋ-tɜːm] dlouhodobý muscle contraction [ˈmʌsəl kənˈtrækʃən] stahy svalů performance-enhancing [pəˈfɔːməns ɪnˈhɑːnsin ] zvyšující výkon speed limit [spiːd ˈlɪmɪt] rychlostní limit top-level [tɒp ˈlevəl] na nejvyšší úrovni world-class [wɜːld klɑːs] světové třídy world record [wɜːld rɪˈkɔːd] světový rekord breakdown [ˈbreɪkdaʊn] rozklad deplete [dɪˈpliːt] ztenčit exhausted [ɪgˈzɔːstɪd] vyčerpaný physiology [ˌfɪzɪˈɒlədʒɪ] fyziologie tissue [ˈtɪʃuː] tkáň check-up [tʃek-ʌp] kontrola (u doktora) deadline [ˈdedˌlaɪn] termín, lhůta goal [gəʊl] cíl heart disease [hɑːt dɪˈziːz] srdeční choroba hedonist [ˈhiːdənɪst] požitkář impulse [ˈɪmpʌls] impulz irresponsible [ˌɪrɪˈspɒnsəbəl] nezodpovědný precisely [prɪˈsaɪslɪ] přesně reckless [ˈreklɪs] lehkomyslný, bezohledný stable [ˈsteɪbəl] stabilní

15 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 13 curable [ˈkjʊərəbəl] vyléčitelný inequality [ˌɪnɪˈkwɒlɪtɪ] nerovnost infant mortality [ˈɪnfənt mɔːˈtælɪtɪ] kojenecká úmrtnost life expectancy [laɪf ɪkˈspektənsɪ] očekávaná délka života mid-income [midˈɪnkəm] střední příjem preventable [prɪˈventəbəl] jemuž lze předejít sanitation [ˌsænɪˈteɪʃən] hygienická opatření alcoholism [ˈælkəhɒˌlɪzəm] alkoholismus bond [bɒnd] vazba cholesterol [kəˈlestəˌrɒl] cholesterol closely-knit [kləʊzli nɪt] sevřený, soudržný found [faʊnd] založit predictable [prɪˈdɪktəbəl] předvídatelný puzzled [ˈpʌzəld] zmatený suicide [ˈsjuːsaid] sebevražda vulnerability [ˌvʌlnərəˈbɪlɪtɪ] zranitelnost acupuncture [ˈækjʊˌpʌŋktʃə] akupunktura alternative medicine [ɔːlˈtɜːnətɪv ˈmedsɪn] alternativní medicína chronic [ˈkrɒnɪk] chronický contrast [ˌkɒntra:st] postavit do kontrastu curriculum [kəˈrɪkjʊləm] osnovy fatigue [fəˈtiːg] únava herbal medicine [ˈhɜːbəl ˈmedsɪn] bylinný lék holistic [həʊˈlɪstɪk] hoistický, celostní homeopath [ˌhəʊmɪˈɒpəθ] homeopatický homeopahty [ˌhəʊmɪˈɒpəθɪ] homeopatie nevertheless [ˌnevəðəˈles] nicméně practitioner [prækˈtɪʃənə] lékař prescribe [prɪˈskraɪb] předepsat proof [pruːf] důkaz scientifi c [ˌsaɪənˈtɪfɪk] vědecký side effect [saɪd ɪˈfekt] vedlejší účinky therapist [ˈθerəpɪst] terapeut MODULE

16 14 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE MODULE MODULE 6 Describing people Popis lidí absent-minded [əbsentˈmaɪndɪd] roztěkaný, nepozorný analytical [ˌænəˈlɪtɪkəl] analytický articulate [ɑːˈtɪkjʊlət] výřečný, pohotový bite your lip [baɪt jə lɪp] kousat se do rtu blink [blɪŋk] mrkat bright [braɪt] zářivý, inteligentní dedicated [ˈdedɪˌkeɪtɪd] oddaný dreamy [ˈdriːmɪ] snílek driven [ˈdrɪvən] hnaný eccentric [ɪkˈsentrɪk] výstřední fearless [ˈfɪəlɪs] bezestrachu frown [fraʊn] mračit se giggle [ˈgɪgəl] pochichtávat se grin [grɪn] šklebit se logical [ˈlɒdʒɪkəl] logický meticulous [mɪˈtɪkjʊləs] přepečlivý, puntikářský modest [ˈmɒdɪst] skromný reclusive [rɪˈkluːsɪv] samotářský reserved [rɪˈzɜːvd] rezervovaný self-confi dent [self-ˈkɒnfɪdənt] sebevědomý shrug your shoulders [ʃrʌg jə ˈʃəʊldə] pokrčit rameny single-minded [ˈsɪŋgəl ˈmaɪndɪd] cílevědomý, soustředěný tap your feet [tæp jə fiːt] podupávat nohou thoughtfull [ˈθɔːtfʊl] pozorný, ohleduplný witty [ˈwɪtɪ] chytrý, moudrý anaesthetic [ˌænɪsˈθetɪk] anestetikum ancestor [ˈænsestə] předek be descended from [bɪ dɪˈsendɪd frəm] být potomek koho beak [biːk] zobák characteristic [ˌkærɪktəˈrɪstɪk] charakteristický disperse [dɪˈspɜːs] rozptýlit, rozehnat distant [ˈdɪstənt] vzdálený exact [ɪgˈzækt] přesný joint [dʒɔɪnt] společný

17 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 15 mathemetician [ˌmæθmə-] matematik microbiologist [ˌmaɪkrəʊbaɪˈɒlədʒɪst] mikrobiolog natural selection [nətʃərəl sɪˈlekʃən] přirozený výběr offspring [ˈɒfˌsprɪŋ] potomek outline [ˈaʊtˌlaɪn] načrtnout physicist [ˈfɪzɪsɪst] fyzik radical [ˈrædɪkəl] radikální reproduce [ˌriːprəˈdjuːs] reprodukovat, pářit se seldom [ˈseldəm] zřídka theology [ˌθɪəˈlɒdʒɪ] teologie transform [ˌtrænsfəˈm] přeměnit, transformovat Word families beg [beg] prosit, škemrat exclaim [ɪkˈskleɪm] vykřiknout inquire [ɪnˈkwaɪə] ptát se observe [əbˈzɜːv] pozorovat snarl [snɑːl] zavrčet stare (at) [steə (æt)] zírat na stride [straɪd] kráčet stroll [strəʊl] procházet se tiptoe [ˈtɪpˌtəʊ] chodit po špičkách whisper [ˈwɪspə] šeptat agent [ˈeɪdʒənt] agent brick [brɪk] cihla capture [ˈkæptʃə] chytit carriage [ˈkærɪdʒ] kočár consulting room [kənˈsʌltin rʊm] ordinace, poradna (the) Continent [(ðɪ) ˈkɒntɪnənt] kontinentální Evropa curiosity [ˌkjʊərɪˈɒsɪtɪ] zvědavost equal [ˈiːkwəl] rovný harmless [ˈhɑːmlɪs] neškodný investigate [ɪnˈvestɪˌgeɪt] vyšetřit midday [ˈmɪdˈdeɪ] poledne pallid [ˈpælɪd] bledý, sinalý persecution [ˌpɜːsɪˈkjuːʃən] pronásledování MODULE

18 16 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE philosopher [fɪˈlɒsəfə] fi losof MODULE shatter [ˈʃætə] roztříštit shutter [ˈʃʌtə] okenice sinister [ˈsɪnɪstə] zlověstný spy [spaɪ] špión sunken [ˈsʌŋkən] zapadlý, propadlý thug [θʌg] násilník clarify [ˈklærɪˌfaɪ] vysvětlit day job [deɪ dʒɒb] běžný pracovní poměr folk singer [fəʊk ˈsɪŋə] folkový zpěvák pay and conditions [peɪ ən kənˈdɪʃən] pracovní a platové podmínky semi-professional [ˈsemɪ-prəˈfeʃənəl] poloprofesionální workload [ˈwɜːkˌləʊd] pracovní vytížení assume [əˈsjuːm] předpokládat be bound to [bɪ baʊnd tə] být předurčen k coincidence [kəʊˈɪnsɪdəns] náhoda complex [ˈkɒmpleks] komplexní computer terminal [kəmˈpjuːtə ˈtɜːmɪnəl] počítačový terminál concerto [kənˈtʃeətəʊ] koncert (hudební útvar) diligence [ˈdɪlɪdʒəns] pracovitost industriousness [ɪnˈdʌstrɪəsnəs] pracovitost, píle peer [pɪə] vrstevník supposed to [səˈpəʊzɪd tə] předpokládá se tycoon [taɪˈkuːn] magnát bad-tempered [bæd ˈtempəd] špatně naložený expressive [ɪkˈspresɪv] výrazný strike (sb) [straɪk] praštit do očí MODULE 7 Communities Společenství abandoned [əˈbændənd] opuštěný boarded-up [bɔːdɪd ʌp] zabedněný, zatlučený prkny burnt-out [bɜːnt aʊt] vyhořelý cultural diversity [ˈkʌltʃərəl daɪˈvɜːsɪtɪ] kulturní rozmanitost decent [ˈdiːsənt] decentní gang [gæŋ] gang

19 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 17 hang out [hæŋ aʊt] pofl akovat se have a say [hæv ə seɪ] mít k něčemu slovo heavy traffic [ˈhevɪ ˈtræfɪk] hustá doprava housing [ˈhaʊzɪŋ] bydlení keep to yourself [kiːp tə jəself] být sami mezi sebou lock [lɒk] zamknout nosy [ˈnəʊzɪ] zvědavý privacy [ˈprɪvəsɪ] soukromí riot [ˈraɪət] výtržnost sense of community [sens əv kəˈmjuːnɪtɪ] pocit sounáležitosti Multi-part verbs Slovesa složená be off [bɪ ɒf] jít pryč be over [bɪ ˈəʊvə] skončit get on with (sth) [get ɒn wɪθ (ˈsʌmθɪŋ)] pokračovat get stuck [get stʌk] být zaseklý hang around [hæŋ əˈraʊnd] pofl akovat se head on to [hed ɒn tə] vyrazit k set up [set ʌp] zřídit stack away [stæk əˈweɪ] vyskládat aspect [ˈæspekt] aspekt canter [ˈkæntə] cválat centre of attention [ˈsentə əv əˈtenʃən] centrum pozornosti cynical [ˈsɪnɪkəl] cynický efficient [ɪˈfɪʃənt] efektivní, výkonný enviable [ˈenvɪəbəl] záviděníhodný existence [ɪgˈzɪstəns] existence -free [-friː] bez grassland [ˈgrɑːsˌlænd] louky, travnaté pláně hectic [ˈhektɪk] hektický herd [hɜːd] stádo horseman [ˈhɔːsmən] koňák hospitality [ˌhɒspɪˈtælɪtɪ] pohostinost make camp [meɪk kæmp] rozbít tábor melancholy [ˈmelənkəlɪ] melancholie MODULE

20 18 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE not give a damn [nɒt gɪv ə dæm] kašlat na něco MODULE numerous [ˈnjuːmərəs] početný pang [pæŋ] bodavá bolest pass [pɑːs] průsmyk pasture [ˈpɑːstʃə] pastvina saddle [ˈsædəl] sedlo selfi sh [ˈselfɪʃ] sobecký serenity [sɪˈrenɪtɪ] klid steppe [step] step stray [streɪ] zaběhnutý track [træk] cesta treacherous [ˈtretʃərəs] zrádný assertive [əˈsɜːtɪv] asertivní chronology [krəˈnɒlədʒɪ] chronologie establish [ɪˈstæblɪʃ] založit feminist [ˈfemɪnɪst] feministka hypothetical [ˌhaɪpəˈθetɪkəl] hypotetický matriarchal [ˌmeɪtrɪˈɑːkəl] matriarchální occur [əˈkɜː] objevit se permanent [ˈpɜːmənənt] stálý right [raɪt] hned separate [ˈsepreit] oddělit se slaughter [ˈslɔːtə] jatka table manners [ˈteɪbəl ˈmænə] stolování take a turn [teɪk ə tɜːn] obrátit se be fi ne by (sb) [bɪ faɪn baɪ (ˈsʌmbədɪ)] být s něčím v pohodě be sure about [bɪ ʃɔː əˈbaʊt] být si s něčím jistý had better [hæd ˈbetə] radši (výhružně) liberty [ˈlɪbətɪ] svoboda see if/whether [siː ɪf / ˈweðə] zjistit jestli would rather [wəd ˈrɑːðə] radši adopt [əˈdɒpt] adoptovat, přijmout alpha male [alfa meɪl] alfa samec altruism [ˈæltruːˌɪzəm] altruismus be biased [bɪ ˈbaɪəst] být zaujatý be tempted (to do sth) [bɪ ˈtemptɪd (tə də ˈsʌmθɪŋ)] být v pokušení

21 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 19 bonobo [bonobʊə] šimpanz bonobo deny [dɪˈnaɪ] odmítnout hierarchy [ˈhaɪəˌrɑːkɪ] hiearchie Homo sapiens [ˌhəʊməʊ ˈseɪpɪəns] homo sapiens in disguise [ɪn dɪsˈgaɪz] převlečený orphaned [ˈɔːfən] osiřelý self-interest [self -tərɪst] vlastní zájem, prospěchářství solidarity [ˌsɒlɪˈdærɪtɪ] solidarita sympathetic [ˌsɪmpəˈθetɪk] soucitný, nakloněný čemu yawn [jɔːn] zívnutí beetroot [ˈbiːtˌruːt] červená řepa corridor [ˈkɒrɪˌdɔː] chodba execution [ˌeksɪˈkjuːʃən] poprava head [hed] zamířit, namířit si to MODULE 8 Landscape Krajina aqueduct [ˈækwɪˌdʌkt] akvadukt arch [ɑːtʃ] oblouk bay [beɪ] záliv column [ˈkɒləm] sloup coniferous [ˈkɒnifərəs] jehličnatý deciduous [dɪˈsɪdjʊəs] opadavý dome [dəʊm] dóm, kopule estuary [ˈestjʊərɪ] ústí (řeky) fjord [fjɔːd] fjord glacier [ˈgleɪs-] ledovec gorge [gɔːdʒ] potok, bystřina marble [ˈmɑːbəl] mramorový moorland [ˈmɔː-lænd] rašeliniště, vřesoviště pampas [ˈpæmpəz] pampy panel [ˈpænəl] tabule, panel peak [piːk] vrchol prairie [ˈpreərɪ] prérie savanna [səˈvænə] savana shingle [ˈʃɪŋgəl] oblázky MODULE

22 20 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE spring [sprɪŋ] pramen MODULE stained glass [ˈsteɪnd glɑːs] vitráž statue [ˈstætjuː] socha stone circle [stəʊn ˈsɜːkəl] kamenný kruh tundra [ˈtʌndrə] tundra ash [æʃ] popel burial site [ˈberɪəl saɪt] pohřebiště claim [kleɪm] vyžádat si destruction [dɪˈstrʌkʃən] zničení, destrukce disrupt [dɪsˈrʌpt] narušit dormant [ˈdɔːmənt] nečinný, spící, neaktivní duct [dʌkt] kanálek, trubka dust [dʌst] prach eruption [ɪˈrʌpʃən] výbuch, erupce famine [ˈfæmɪn] hladomor hemisphere [ˈhemɪˌsfɪə] polokoule insight [ˈɪnˌsaɪt] vhled, pochopení čeho obscure [əbˈskjʊə] zastřený, nejasný offering [ˈɒfərɪŋ] oběť preserve [prɪˈzɜːv] zachovat, zakonzervovat sacrifi ce [ˈsækrɪˌfaɪs] obětovat tragic [ˈtrædʒɪk] tragický widespread [ˈwaɪdˌspred] rozsáhlý Noun endings Koncovky podstatných jmen advance [ədˈvɑːns] postup, pohyb deterioration [dɪˈtɪərɪəˌreɪʃən] zhoršení exposure [ɪkˈspəʊʒə] vystavovaní se humanity [hjuːˈmænɪtɪ] lidstvo hypothesis [haɪˈpɒθɪsɪs] hypotéza, domněnka solidity [səˈlɪdɪtɪ] pevnost strength [streŋθ] síla thickness [ˈθɪknɪs] hustota bronze [brɒnz] bronzový chapter [ˈtʃæptə] kapitola coyote [kɔɪˈəʊtɪ] kojot

23 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 21 creeper [ˈkriːpə] popínavka decay [dɪˈkeɪ] chátrat, rozpadat se fi r e fi g hte r [ ˈ f a ɪ əˌf a ɪ t ə] has i č fungi [ˈfʌŋgi] plíseň, houby harbour [ˈhɑːbə] přístav humankind [ˈhju:ˌmænˈkaɪnd] lidstvo ice age [aɪs eɪdʒ] doba ledová indicate [ˈɪndɪˌkeɪt] ukazovat, indikovat idnifferent [ˈɪndɪfərənt] lhostejný pharaoh [ˈfeɪˌrəʊ] faraon principal [ˈprɪnsɪpəl] nejdůležitější, hlavní pump [pʌmp] pumpa, pumpička rust [rʌst] rez subway [ˈsʌbˌweɪ] metro, podchod swallow up [ˈswɒləʊ ʌp] spolykat tomb [tuːm] hrobka vault [vɔːlt] trezor worthless [ˈwɜːθlɪs] bezcenný diesel [ˈdiːzəl] diesel discourage (from) [dɪsˈkʌrɪdʒ (frəm)] odradit od něčeho dock [dɒk] dok, loděnice hydraulic [haɪˈdrɒlɪk] hydraulický pressurize [ˈpreʃəˌraɪz] stlačovat stall [stɔːl] stánek steam [stiːm] pára walkway [ˈwɔːkˌweɪ] chodník be aware of (sth) [bɪ əˈweə əv (ˈsʌmθɪŋ)] být si vědom čeho drainage [ˈdreɪnɪdʒ] odtok insignifi cant [ˌɪnsɪgˈnɪfɪkənt] nepodstatný intact [ɪnˈtækt] nedotčený interior [ɪnˈtɪərɪə] vnitřek project [prəˈdʒekt] promítnout striking [ˈstraɪkɪŋ] nápadný, okouzlující, atraktivní sundial [ˈsʌnˌdaɪəl] sluneční hodiny MODULE

24 22 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE Adjectives Přídavná jména breathtaking [ˈbreθˌteɪkɪŋ] dechberoucí MODULE enormous [ɪˈnɔːməs] obrovský extraordinary [-dənərɪ] neobyčejný eye-catching [aɪ-ˈkætʃɪŋ] nápadný, upoutávající good-natured [gʊd ˈneɪtʃəd] srdečný hospitable [hɒˈspɪt-] pohostinný marvellous [ˈmɑːvələs] fantastický picturesque [ˌpɪktʃəˈresk] malebný welcoming [ˈwelkəmiŋ] vlídný, příjemný slum [slʌm] slam, chudinská čtvrť MODULE 9 Business and work Obchody a práce ambition [æmˈbɪʃən] ambice chain store [tʃeɪn stɔː] řetězcová prodejna civil servant [ˈsɪvəl ˈsɜːvənt] státní úředník community service [kəˈmjuːnɪtɪ ˈsɜːvɪs] veřejná služba corner shop [ˈkɔːnə ʃɒp] krámek, smíšené zboží department store [dɪˈpɑːtmənt stɔː] obchodní dům hypermarket [ˈhaɪpəˌmɑːkɪt] hypermarket inefficient [ˌɪnɪˈfɪʃənt] neefektivní inexpensive [ˌɪnɪkˈspensɪv] levný multinational (company) [ˌmʌltɪˈnæʃənəl (ˈkʌmpənɪ)] mnohonárodní, mezinárodní overpriced [ˌəʊvəˈpraɪst] předražený programmer [ˈprəʊgræmə] programátor provider [prəˈvaɪdə] poskytovatel punctual [ˈpʌŋktjʊəl] přesný, puntičkářský self-employed [self ɪmˈplɔɪd] samostatně výdělečně činný service [ˈsɜːvɪs] služba Idiomatic language Idiomy by word of mouth [baɪ wɜːd əv maʊθ] šířit se ústně clock up [klɒk ʌp] dosáhnout, získat cloud sb's vision [klaʊd ˈvɪʒən] zastřít úsudek in the long run [ɪn ðɪ lɒŋ rʌn] z dlouhodobého hlediska pay off [peɪ ɒf] vyplatit se

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJM45664JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana Úvodní strana 1 HOUSING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 5 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR PRODAVAČ MGR. DITA HEJLOVÁ DOPIS - REKLAMACE VY_32_INOVACE_AH_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ CURRENT DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD OF PRODUCT DESIGN AND MECHANICAL NOISE OF THE BRAKE SYSTEMS Petr Kašpar 1

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha Anglický jazyk Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Dangers My body Our future Moje mìsto Opakování slovní zásoby Poèítaèe Pøítomný prùbìhový èas

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Vítej ve světě PlayStation

Vítej ve světě PlayStation Vítej ve světě PlayStation Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou. Stručná příručka Česky CUH-1116B 7026822 Začínáme Připoj systém k televizoru. Podle kroků až níže připoj svůj

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG

Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG Seminář Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR 30.3.2016, Benediktinské opatství v Emauzích Alena

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji?

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Tomáš Macků, Ipsos 14. 3. 2016 JAK SE VLASTNĚ MÁ ČESKÁ POPULACE 2 JAK SE CÍTÍME IPSOS EMOTI*SCAPE V KLIDU A POHODĚ Září 2014

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PRVNÍ PODMÍNKOVÁ VĚTA VY_32_INOVACE_AK_2_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK THEORETICAL ARTICLES APPLE IPAD IN EDUCATION Jan LAVRINČÍK Abstract: The paper deals with the significance and general characteristics of tablets in education. A special emphasis is devoted to Tablet Apple

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Setkání kompetenčních center a zástupců VŠ v Praze

Setkání kompetenčních center a zástupců VŠ v Praze Setkání kompetenčních center a zástupců VŠ v Praze Co si zástupci od této schůzky slibují: Honza Louda (IBM) vytvoření kompetenčních center (dále jen kc) zpětná vazba networking Josef Horálek (UHK) založit

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Phrasal verbs General English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více