UPPER-INTERMEDIATE. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPPER-INTERMEDIATE. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku"

Transkript

1 UPPER-INTERMEDIATE Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE MODULE VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure [әdˈventʃә] θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ sad [sæd] e end [end] ə about [əˈbaʊt] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave [breɪv] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 1 MODULE 1 Relationships [rɪˈleɪʃənʃɪps] Vztahy cousin [ˈkʌzən] bratranec, sestřenice get to know sb [get tə nəʊ ˈsʌmbədɪ] poznat někoho, seznámit se s někým great-grandfather [greɪt-ˈgrændˈfɑːðə] pradědeček great-grandmother [greɪt-ˈgrændˈmʌðə] prababička have a laugh [hæv ə lɑːf] zasmát se have a row [hæv ə rəʊ] pohádat se have sth in common (with) [hæv ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈkɒmən (wɪθ)] mít něco společného put family fi rst [pʊt ˈfæmlɪ fɜːst] dávat rodinu na první místo teammate [tiːmmeɪt] spoluhráč text [tekst] smska, posílat smsku trust sb [trʌst ˈsʌmbədɪ] věřit, důvěřovat Multi-part verbs (1) be up to sb to do sth [bɪ ʌp tə ˈsʌmbədɪ tə də ˈsʌmθɪŋ] Slovesa složená být na někom něco udělat (je to na tobě) get in the way of sth [get ɪn ðɪ weɪ əv ˈsʌmθɪŋ] dostat se do cesty get in touch with sb [get ɪn tʌtʃ wɪθ ˈsʌmbədɪ] zkontaktovat se s někým pay attention to sb/sth [peɪ əˈtenʃən tə ˈsʌmbədɪ / ˈsʌmθɪŋ] dávat na něco/někoho pozor put sth in place [pʊt ˈsʌmθɪŋ ɪn pleɪs] zavést, instalovat take sth into account [teɪk ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə əˈkaʊnt] vzít něco do úvahy empower [ɪmˈpaʊə] posílit postavení face-to-face [feɪs-tə-feɪs] tváří v tvář social media [ˈsəʊʃəl ˈmiːdɪə] sociální média athletic [æθˈletɪk] atletický, sprotovní belief [bɪˈliːf] víra break up [breɪk ʌp] rozchod (s někým), rozejít se chat up [tʃæt ʌp] sbalit, ukecat chat-up line [tʃæt-ʌp laɪn] fráze, na kterou lze někoho sbalit current [ˈkʌrənt] současný dump [dʌmp] rozejít se s, odkopnout humourous [ˈhjuːmərəs] legrační magnetic pole [mægˈnetɪk pəʊl] magnetické pole opinionated [əˈpɪnjəˌneɪtɪd] umíněný MODULE

4 2 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE plain [pleɪn] obyčejný, nehezký MODULE play dumb [pleɪ dʌm] hrát blbého put sb off [pʊt ˈsʌmbədɪ ɒf] odradit speed date [spiːd deɪt] rychlorande split up [splɪt ʌp] rozejít se uninterested [ʌnintərɪstid] bez zájmu birth parent [bɜːθ ˈpeərənt] biologický rodič cohabit [kəʊˈhæbɪt] žít společně lone parent [ləʊn ˈpeərənt] rodič samoživitel remarry [ˌriːˈmærɪ] znovu se vdát/oženit separated [ˈsepəˌreɪtɪd] nežít ve společné domácnosti widow [ˈwɪdəʊ] vdova widower [ˈwɪdəʊə] vdovec summarise [ˈsʌməˌraɪz] shrnout trend [trend] trend unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt] nezaměstnanost confl ict [kənˈfl ɪkt] konfl ikt hardly any [ˈhɑːdlɪ ˈenɪ] skoro žádný parental authority [pəˈrentəl ɔːˈθɒrɪtɪ] rodičovská autorita take sb/sth for granted [teɪk ˈsʌmbədɪ / ˈsʌmθɪŋ fə ˈgræntɪd] brát někoho/něco za samozřejmé, pravdivé Linkers Spojovací výrazy as you know [əz jʊ nəʊ] jak víš by the way [baɪ ðɪ weɪ] mimochodem especially [ɪˈspeʃəlɪ] zejména in fact [ɪn fækt] ve skutečnosti to be honest [tə bɪ ˈɒnɪst] abych byl upřímný MODULE 2 Big issues Velká témata animal testing [ˈænɪməl ˈtestɪŋ] testování na zvířatech approve [əˈpruːv] schválit conservation [ˌkɒnsəˈveɪʃən] zachování corruption [kəˈrʌpʃən] korupce cruelty [ˈkruːəltɪ] krutost cut [kʌt] škrty

5 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 3 donate [dəʊˈneɪt] darovat fundraising [fʌndreɪzɪŋ] fundraising global warming [ˈgləʊbəl wɔːmɪŋ] globální oteplování go on [gəʊ ɒn] jít na něco healthcare [helθkeə] zdravotní péče issue [ˈɪʃjuː] téma nuclear weapon [ˈnjuːklɪə ˈwepən] jaderná zbraň petition [pɪˈtɪʃən] petice public spending [ˈpʌblɪk spendɪŋ] utrácení veřejných peněz vandalism [ˈvændəˌlɪzəm] vandalismus break down [breɪk daʊn] rozbít se charge [tʃɑːdʒ] nabít desperate [desprɪt] zoufalý empathy [ˈempəθɪ] empatie fi dget [ˈfɪdʒɪt] vrtět se forest ranger [ˈfɒrɪst ˈreɪndʒə] správce parku/lesa mysterious [mɪˈstɪərɪəs] záhadný shepherd [ˈʃepəd] pasáček tension [ˈtenʃən] napětí walking stick [ˈwɔːkɪŋ stɪk] hůl Multi-part verbs (2) Slovesa složená bring forward [brɪŋ ˈfɔːwəd] předložit, urychlit give up [gɪv ʌp] vzdát se něčeho look back on [lʊk bæk ɒn] ohlížet se zpět put down [pʊt daʊn] potlačit speak out [spiːk aʊt] promluvit, ozvat se throw off [θrəʊ ɒf] vyhodit z (dopravního prostředku) arrogant [ˈærəgənt] arogantní boycott [ˈbɔɪkɒt] bojkotovat brutally [ˈbruːtəlɪ] brutálně challenge [ˈtʃælɪndʒ] výzva Constitution [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən] Ústava courageous [kəˈreɪdʒəs] statečný court case [kɔːt keɪs] případ u soudu curfew [ˈkɜːfjuː] zákaz vycházení MODULE

6 4 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE defi ance [dɪˈfaɪəns] odpor, vzdor MODULE defi ant [dɪˈfaɪənt] vzdorovitý, vzpurný determined [dɪˈtɜːmɪnd] cílevědomý infuriate [inˈfjʊərɪejt] rozzuřit, rozlítit inhabitant [ɪnˈhæbɪtənt] obyvatel key witness [kiː ˈwɪtnɪs] kličový svědek NGO [endʒiːəʊ] nevládní organizace outlaw [ˈaʊtˌlɔː] postavit mimo zákon pushchair [ˈpʊʃˌtʃeə] kočárek second-class citizen [ˈsekənd-klɑːs ˈsɪtɪzən] občan druhé kategorie segregation [ˌsegrɪˈgeɪʃən] segregace tactics [ˈtæktɪk] taktika take a stand [teɪk ə stænd] zaujmout postoj tank [tæŋk] tank undemocratic [ˌʌndeməˈkrætɪk] nedemokratický underground [ˈʌndəgraʊnd] podzemní unjust [ʌnˈdʒʌst] nespravedlivý well-educated [wel-ˈedjʊˌkeɪtɪd] vzdělaný, vychovaný wheelbarrow [ˈwiːlˌbærəʊ] kolečko, trakař Opinions and reactions Názory a reakce absolutely [ˌæbsəˈluːtlɪ] absolutně defi nitely [ˈdefɪnɪtlɪ] určitě exactly [ɪgˈzæktlɪ] přesně frankly [ˈfræŋklɪ] upřímně surely [ˈʃɔː-] jistě airbrush [ˈeəˌbrʌʃ] vyretušovat awareness [əˈweənɪs] vědomí banner [ˈbænə] transparent computer-manipulated [kəmˈpjuːtə-məˈnɪpjʊˌleɪt] počítačově manipulovaný glossy [ˈglɒsɪ] líbivý made-up [meɪd-ʌp] namejkapovaný self-esteem [self-ɪˈstiːm] sebevědomí apart from [əˈpɑːt frəm] kromě for instance [fə ˈɪnstəns] například furthermore [ˈfɜːðəˌmɔː] navíc

7 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 5 moreover [mɔːˈrəʊvə] nadto factory farming [ˈfæktərɪ ˈfɑːmɪŋ] průmyslové zemědělství pesticide [ˈpestɪˌsaɪd] pesticid poultry [ˈpəʊltrɪ] drůbež MODULE 3 Media use Užití médií celebrity [sɪˈlebrɪtɪ] celebrita chat show [tʃæt ʃəʊ] televizní debata current affairs [ˈkʌrənt əˈfeə] současné události discussion [dɪˈskʌʃən] diskuse fi le sharing [faɪl ʃerɪŋ] sdílení dokumentů game show [geɪm ʃəʊ] herní šou phone-in [fəʊn-ɪn] podcast [podkɑːst] podcast quality [ˈkwɒlɪtɪ] kvalita radio [ˈreɪdɪəʊ] rádio reference [ˈrefrəns] reference pořad, do kterého mohou diváci/posluchači telefonovat search engine [sɜːtʃ ˈendʒɪn] vyhledávač (internetový) sitcom [ˈsɪtˌkɒm] situační komedie tabloid [ˈtæblɔɪd] bulvár wiki [wiki] internetová encyklopedie Idiomatic language Idiomy a storm in a teacup [ə stɔːm ɪn ə ˈtiːˌkʌp] bouře ve sklenici vody breathe a sigh of relief [briːð ə saɪ əv rɪˈliːf] úlevou si vydechnout dodge a bullet [dɒdʒ ə ˈbʊlɪt] vyhnout se závažnému problému lose your head [luːz jə hed] ztratit hlavu not the end of the world [nɒt ðɪ end əv ðɪ wɜːld] není to konec světa run out of steam [rʌn aʊt əv stiːm] nechat uklidnit be/get used to [bɪ / get juːzd tə] být zvyklý, zvyknout si catastrophe [kəˈtæstrəfɪ] katastrofa downgrade [ˈdaʊnˌgreɪd] degradovat exaggerate [ɪgˈzædʒəˌreɪt] přehánět nuclear reactor [ˈnjuːklɪə rɪˈæktə] jaderný reaktor overreact [ˌəʊvərɪˈækt] reagovat přehnaně MODULE

8 6 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE panic [ˈpænɪk] panikařit MODULE puddle [ˈpʌdəl] louže seafront [ˈsiːˌfrʌnt] pobřeží, nábřeží update [ʌpdeɪt] aktualizovat ambitious [æmˈbɪʃəs] ambiciozní avoid [əˈvɔɪd] vyhnout se be drowning in sth [bɪ draʊnin ɪn ˈsʌmθɪŋ] topit se v něčem be not worth (doing sth) [bɪ nɒt wɜːθ (dəin ˈsʌmθɪŋ)] nestát za to (něco dělat) coverage [ˈkʌvərɪdʒ] pokrytí distort [dɪˈstɔːt] zkreslit extensively [ɪkˈstensɪvlɪ] nadměrně fi n a n c i a l [ ˈ f a ɪ n æ n ʃ ə l ] fi n a n č ní literally [ˈlɪtərəlɪ] doslovně matter [ˈmætə] vadit minor [ˈmaɪnə] nepodstatný, menší no news is good news [nəʊ njuːz ɪz gʊd njuːz] žádné zprávy dobré zprávy not mind (sth) [nɒt maɪnd] nevadit (něco) pause [pɔːz] pauza, přestávka regret [rɪˈgret] litovat scandal [ˈskændəl] skandál trashy [ˈtræʃɪ] kýčovitý trivial [ˈtrɪvɪəl] triviální tumour [ˈtjuːmə] nádor vampire [ˈvæmpaɪə] vampýr worthwhile [ˌwɜːθˈwaɪl] hodnotný, užitečný adapt [əˈdæpt] přizpůsobit, adaptovat April Fools' Day [ˈeɪprəl fuːls deɪ] apríl at fi rst [æt fɜːst] nejdříve boarding pass [ˈbɔːdɪŋ pɑːs] palubní vstupenka crater [ˈkreɪtə] kráter deception [dɪˈsepʃən] podvod Halloween [ˌhæləʊˈiːn] Halloween hum [hʌm] hučení impact [impækt] dopad interruption [ˌɪntəˈrʌpʃən] přerušení in the end [ɪn ðɪ end] nakonec

9 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 7 listener [ˈlɪsənə] posluchač meteorite [ˈmiːtɪəˌraɪt] meteorit parody [ˈpærədɪ] parodie professor [prəˈfesə] profesor speedy [ˈspiːdɪ] rychlý spoof [spuːf] parodie, humorná mystifi kace squash [skwɒʃ] squash (míčová hra) trick [trɪk] podvést update [ʌpdeɪt] aktualizace absurd [əbˈsɜːd] absurdní breaktrhrough [ˈbreɪkˌθruː] průlom broad [brɔːd] široký category [ˈkætɪgərɪ] kategorie classify [ˈklæsɪˌfaɪ] klasifi kovat contradictory [ˌkɒntrəˈdɪktərɪ] rozporuplný convey [kənˈveɪ] sdělit, vyjádřit crucial [ˈkruːʃəl] zásadní dumb down [dʌm daʊn] zjednodušit, trivializovat effectively [ɪˈfektɪvlɪ] efektivně fascinating [ˈfæsɪˌneɪtɪŋ] fascinující graduate [ˌgrædjʊˈeɪt] absolvent humanities [hjuːˈmænɪtɪ] humanitní vědy immense [ɪˈmens] obrovský impression [ɪmˈpreʃən] dojem infi delity [ˌɪnfɪˈdelɪtɪ] nevěra methodology [ˌmeθəˈdɒlədʒɪ] metodika objectively [əbˈdʒektɪvlɪ] objektivně over-simplifi ed [ˈəʊvə sɪmplɪˌfaɪd] příliš zjednodušený pointless [ˈpɔɪntlɪs] k ničemu pomegranate [ˈpɒmˌgrænɪt] granátové jablko quote [kwəʊt] citovat reinforce [ˌriːɪnˈfɔːs] zdůraznit relevant [ˈrelɪvənt] relevantní sensational [senˈseɪʃənəl] senzační simplistic [sɪmˈplɪstɪk] zjednodušující MODULE

10 8 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE study [ˈstʌdɪ] studie MODULE unconfi rmed [ˌʌnkənˈfɜːmd] nepotvrzený wacky [ˈwækɪ] nezvyklý, pošuklý cabin crew [ˈkæbɪn kruː] kabinová posádka concept [ˈkɒnsept] koncept duo [ˈdjuːəʊ] duo, dvojice racial [ˈreɪʃəl] rasový repetition [ˌrepɪˈtɪʃən] opakování satire [ˈsætaɪə] satira sexual [ˈseksjʊəl] sexuální snobbish [ˈsnɒbɪʃ] snobský stewardess [ˌstjʊəˈdes] letuška voiceover [vɔɪsˈəʊvə] komentář (zvukový, např. v TV) MODULE 4 Advertising Reklama aftershave [ˈɑːftəˌʃeɪv] přípravek po holení billboard [ˈbɪlˌbɔːd] bilboard commercial [kəˈmɜːʃəl] reklama covert advert [ˈkʌvət ədˈvɜːt] skrytá reklama direct mail [daɪrekt meɪl] přímý mailing (marketingový nástroj) dramatic [drəˈmætɪk] dramatický endorsement [ɪnˈdɔːsmənt] podpora hi-fi (system) [ˈhaɪˈfaɪ (ˈsɪstəm)] hi-fi soustava junk mail [dʒʌŋk meɪl] nevyžádaná pošta pop-up [pɒp-ʌp] vyskakující reklama product review [ˈprɒdʌkt rɪˈvjuː] hodnocení produktu sexist [ˈseksɪst] sexistický spam [spæm] spam sponsor [ˈspɒnsə] sponzorovat, sponzor tasteless [ˈteɪstlɪs] nevkusný, nevhodný washing powder [ˈwɒʃɪŋ ˈpaʊdə] prací prášek window shopping [ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ] okukování výloh, chození po nákupech bez toho, aby se něco koupilo app [ˌæp] aplikace na chytrý telefon be driven (by) [bɪ ˈdrɪvən (baɪ)] být hnaný (čím) bombard [bɒmˈbɑːd] bombardovat

11 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 9 brand [brænd] značka broadcast [ˈbrɔːdˌkɑːst] vysílat critical [ˈkrɪtɪkəl] kritický dry-clean [draɪ-kliːn] vyčistit (v čistírně) exclusive [ɪkˈskluːsɪv] exkluzivní focus [ˈfəʊkəs] soustředit se fool [fuːl] oklamat, podvést guilty [ˈgɪltɪ] vinný infl uence [ˈɪnfl ʊəns] ovlivnit look up to [lʊk ʌp tə] vzhlížet (ke komu) market [ˈmɑːkɪt] obchodovat na trhu marketer [ˈmɑːrkɪtə] marktetingový pracovník must-have [məs hæv] věc, kterou musíte mít praise [preɪz] chválit set up [ˈsetˌʌp] nastavit, založit software [ˈsɒftˌweə] software target [ˈtɑːgɪt] cílit, cíl trolley [ˈtrɒlɪ] vozík UV radiation [ju:vi:ˌreɪdɪˈeɪʃən] ultrafi alové záření Word pairs Slovní spojení bit by bit [bɪt baɪ bɪt] kousek po kousku by and large [baɪ ən lɑːdʒ] celkem vzato now and then [naʊ ən ðen] jen občas once and for all [wʌns ən fə ɔːl] jednou provždy pick and choose [pɪk ən tʃuːz] vybírat sick and tired [sɪk ən ˈtaɪəd] mít něčeho plné zuby sooner or later [ˈsuːnə ə ˈleɪtə] dřív nebo později antioxidant [ˌæntɪˈɒksɪdənt] antioxidant baldness [bɔːldnɪs] plešatost comparatively [kəmˈpærətɪvlɪ] poměrně, relativně connectivity [ˌkɒnekˈtɪvɪtɪ] propojenost convince [kənˈvɪns] přesvědčit far and wide [fɑː ən waɪd] široko daleko at your fi ngertips [æt jə ˈfɪŋgəˌtɪp] k dispozici MODULE

12 10 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE follicle [ˈfɒlɪkəl] vlasový folikul MODULE high-defi nition [haɪ ˌdefɪˈnɪʃən] vysoké rozlišení lotion [ˈləʊʃən] (tělové) mléko pharmaceutical [ˌfɑːməˈsjuːtɪkəl] farmaceutický price tag [praɪs tæg] cenovka processor [ˈprəʊsesə] procesor property [ˈprɒpətɪ] vlastnosti rabies [ˈreɪbiːz] vzteklina reversal [rɪˈvɜːsəl] obrat reverse [rɪˈvɜːs] obrátit, zvrátit vaccinate [ˈvæksɪˌneɪt] očkovat value for money [ˈvæljuː fə ˈmʌnɪ] hodnota za vynaložené peníze blank [blæŋk] prázdný, bez textu calculator [ˈkælkjʊˌleɪtə] kalkulačka cursor [ˈkɜːsə] kurzor open-source [ˈəʊpən-sɔːs] otevřený (nezpoplatněný) overheat [ˌəʊvəˈhiːt] přehřívat phishing [ˈfɪʃɪŋ] podvodná technika na internetu používaná k získání citlivých údajů power supply [ˈpaʊə səˈplaɪ] dodávka elektřiny reboot [riːˈbuːt] restartovat, rebootovat spyware [spaɪweə] targeted ad [ˈtɑːgɪted æd] cílená reklama agency [ˈeɪdʒənsɪ] agentura creativity [ˌkriːeɪˈtɪvɪtiː] kreativita program, který odesílá z počítače data bez vědomí jeho uživatele dropout [ˈdrɒpˌaʊt] propadlík, vyhozen ze školy pessimistic [ˌpesɪˈmɪstɪk] pesimistický promote [prəˈməʊt] propagovat consumer protection [kənˈsjuːmə prəˈtekʃən] ochrana zákazníka fuzzy [ˈfʌzɪ] rozmazaný go off [gəʊ ɒf] spustit se LCD [elsi:d:] LCD obrazovka legal action [ˈliːgəl ˈækʃən] právní kroky satisfactory [ˌsætɪsˈfæktəri] uspokojivý virtually [ˈvɜːtʃʊəlɪ] virtuálně

13 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 11 MODULE 5 Health Zdraví anxious [ˈæŋʃəs] úzkostlivý, nervózní appetite [ˈæpɪˌtaɪt] apetit breast [brest] prso bruise [bruːz] modřina cancer [ˈkænsə] rakovina chickenpox [ˈtʃɪkɪnˌpɒks] plané neštovice cholera [ˈkɒlərə] cholera collarbone [ˈkɒləˌbəʊn] klíční kost constipation [ˌkɒnstɪˈpeɪʃən] zácpa graze [greɪz] odřít si heart attack [hɑːt əˈtæk] infarkt hepatitis [ˌhepəˈtaɪtɪs] žloutenka irritable [ˈɪrɪtəbəl] podrážděný kidney [ˈkɪdnɪ] laskavě ligament [ˈlɪgəmənt] vaz (např. v koleni) liver [ˈlɪvə] játro lung [lʌŋ] plíce measles [ˈmiːzəlz] spalničky meningitis [ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs] meningitida migraine [ˈmaɪgrein] migréna mumps [mʌmps] příušnice on edge [ɒn edʒ] nervózní over-tired [ˈəʊvə ˈtaɪəd] přetažený pull a muscle [pʊl ə ˈmʌsəl] natáhnout si sval rash [ræʃ] vyrážka rib [rɪb] žebro salmonella [ˌsælməˈnelə] salmoneloza sinusitis [saɪnəsaɪtəs] zánět dutin sprain [spreɪn] vyvrknout strain [streɪn] natažení, namožení (svalu) stroke [strəʊk] mozková mrtvice tuberculosis (TB) [tjʊˌbɜːkjʊˈləʊsɪs] tuberkulóza tear [tɪə] natrhnout (sval), zpřetrhat (vazy) MODULE

14 12 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE tendon [ˈtendən] šlacha MODULE typhoid [ˈtaɪfɔɪd] tyfus under the weather [ˈʌndə ðɪ ˈweðə] bez nálady Compounds Slova složená anabolic steroid [ˌænəˈbɒlɪk] anabolický steroid far-reaching [fɑːriːtʃɪŋ] rozsáhlý, dalekosáhlý fi rst rate [fɜːst reɪt] prvotřídní full-time [fʊl-taɪm] na plný úvazek heart attack [hɑːt əˈtæk] srdeční infarkt heart rate [hɑːt reɪt] srdeční tep heart rhythm [hɑːt ˈrɪðəm] srdeční rytmus lactic acid [læktɪk ˈæsɪd] kyselina mléčná long-term [lɒŋ-tɜːm] dlouhodobý muscle contraction [ˈmʌsəl kənˈtrækʃən] stahy svalů performance-enhancing [pəˈfɔːməns ɪnˈhɑːnsin ] zvyšující výkon speed limit [spiːd ˈlɪmɪt] rychlostní limit top-level [tɒp ˈlevəl] na nejvyšší úrovni world-class [wɜːld klɑːs] světové třídy world record [wɜːld rɪˈkɔːd] světový rekord breakdown [ˈbreɪkdaʊn] rozklad deplete [dɪˈpliːt] ztenčit exhausted [ɪgˈzɔːstɪd] vyčerpaný physiology [ˌfɪzɪˈɒlədʒɪ] fyziologie tissue [ˈtɪʃuː] tkáň check-up [tʃek-ʌp] kontrola (u doktora) deadline [ˈdedˌlaɪn] termín, lhůta goal [gəʊl] cíl heart disease [hɑːt dɪˈziːz] srdeční choroba hedonist [ˈhiːdənɪst] požitkář impulse [ˈɪmpʌls] impulz irresponsible [ˌɪrɪˈspɒnsəbəl] nezodpovědný precisely [prɪˈsaɪslɪ] přesně reckless [ˈreklɪs] lehkomyslný, bezohledný stable [ˈsteɪbəl] stabilní

15 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 13 curable [ˈkjʊərəbəl] vyléčitelný inequality [ˌɪnɪˈkwɒlɪtɪ] nerovnost infant mortality [ˈɪnfənt mɔːˈtælɪtɪ] kojenecká úmrtnost life expectancy [laɪf ɪkˈspektənsɪ] očekávaná délka života mid-income [midˈɪnkəm] střední příjem preventable [prɪˈventəbəl] jemuž lze předejít sanitation [ˌsænɪˈteɪʃən] hygienická opatření alcoholism [ˈælkəhɒˌlɪzəm] alkoholismus bond [bɒnd] vazba cholesterol [kəˈlestəˌrɒl] cholesterol closely-knit [kləʊzli nɪt] sevřený, soudržný found [faʊnd] založit predictable [prɪˈdɪktəbəl] předvídatelný puzzled [ˈpʌzəld] zmatený suicide [ˈsjuːsaid] sebevražda vulnerability [ˌvʌlnərəˈbɪlɪtɪ] zranitelnost acupuncture [ˈækjʊˌpʌŋktʃə] akupunktura alternative medicine [ɔːlˈtɜːnətɪv ˈmedsɪn] alternativní medicína chronic [ˈkrɒnɪk] chronický contrast [ˌkɒntra:st] postavit do kontrastu curriculum [kəˈrɪkjʊləm] osnovy fatigue [fəˈtiːg] únava herbal medicine [ˈhɜːbəl ˈmedsɪn] bylinný lék holistic [həʊˈlɪstɪk] hoistický, celostní homeopath [ˌhəʊmɪˈɒpəθ] homeopatický homeopahty [ˌhəʊmɪˈɒpəθɪ] homeopatie nevertheless [ˌnevəðəˈles] nicméně practitioner [prækˈtɪʃənə] lékař prescribe [prɪˈskraɪb] předepsat proof [pruːf] důkaz scientifi c [ˌsaɪənˈtɪfɪk] vědecký side effect [saɪd ɪˈfekt] vedlejší účinky therapist [ˈθerəpɪst] terapeut MODULE

16 14 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE MODULE MODULE 6 Describing people Popis lidí absent-minded [əbsentˈmaɪndɪd] roztěkaný, nepozorný analytical [ˌænəˈlɪtɪkəl] analytický articulate [ɑːˈtɪkjʊlət] výřečný, pohotový bite your lip [baɪt jə lɪp] kousat se do rtu blink [blɪŋk] mrkat bright [braɪt] zářivý, inteligentní dedicated [ˈdedɪˌkeɪtɪd] oddaný dreamy [ˈdriːmɪ] snílek driven [ˈdrɪvən] hnaný eccentric [ɪkˈsentrɪk] výstřední fearless [ˈfɪəlɪs] bezestrachu frown [fraʊn] mračit se giggle [ˈgɪgəl] pochichtávat se grin [grɪn] šklebit se logical [ˈlɒdʒɪkəl] logický meticulous [mɪˈtɪkjʊləs] přepečlivý, puntikářský modest [ˈmɒdɪst] skromný reclusive [rɪˈkluːsɪv] samotářský reserved [rɪˈzɜːvd] rezervovaný self-confi dent [self-ˈkɒnfɪdənt] sebevědomý shrug your shoulders [ʃrʌg jə ˈʃəʊldə] pokrčit rameny single-minded [ˈsɪŋgəl ˈmaɪndɪd] cílevědomý, soustředěný tap your feet [tæp jə fiːt] podupávat nohou thoughtfull [ˈθɔːtfʊl] pozorný, ohleduplný witty [ˈwɪtɪ] chytrý, moudrý anaesthetic [ˌænɪsˈθetɪk] anestetikum ancestor [ˈænsestə] předek be descended from [bɪ dɪˈsendɪd frəm] být potomek koho beak [biːk] zobák characteristic [ˌkærɪktəˈrɪstɪk] charakteristický disperse [dɪˈspɜːs] rozptýlit, rozehnat distant [ˈdɪstənt] vzdálený exact [ɪgˈzækt] přesný joint [dʒɔɪnt] společný

17 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 15 mathemetician [ˌmæθmə-] matematik microbiologist [ˌmaɪkrəʊbaɪˈɒlədʒɪst] mikrobiolog natural selection [nətʃərəl sɪˈlekʃən] přirozený výběr offspring [ˈɒfˌsprɪŋ] potomek outline [ˈaʊtˌlaɪn] načrtnout physicist [ˈfɪzɪsɪst] fyzik radical [ˈrædɪkəl] radikální reproduce [ˌriːprəˈdjuːs] reprodukovat, pářit se seldom [ˈseldəm] zřídka theology [ˌθɪəˈlɒdʒɪ] teologie transform [ˌtrænsfəˈm] přeměnit, transformovat Word families beg [beg] prosit, škemrat exclaim [ɪkˈskleɪm] vykřiknout inquire [ɪnˈkwaɪə] ptát se observe [əbˈzɜːv] pozorovat snarl [snɑːl] zavrčet stare (at) [steə (æt)] zírat na stride [straɪd] kráčet stroll [strəʊl] procházet se tiptoe [ˈtɪpˌtəʊ] chodit po špičkách whisper [ˈwɪspə] šeptat agent [ˈeɪdʒənt] agent brick [brɪk] cihla capture [ˈkæptʃə] chytit carriage [ˈkærɪdʒ] kočár consulting room [kənˈsʌltin rʊm] ordinace, poradna (the) Continent [(ðɪ) ˈkɒntɪnənt] kontinentální Evropa curiosity [ˌkjʊərɪˈɒsɪtɪ] zvědavost equal [ˈiːkwəl] rovný harmless [ˈhɑːmlɪs] neškodný investigate [ɪnˈvestɪˌgeɪt] vyšetřit midday [ˈmɪdˈdeɪ] poledne pallid [ˈpælɪd] bledý, sinalý persecution [ˌpɜːsɪˈkjuːʃən] pronásledování MODULE

18 16 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE philosopher [fɪˈlɒsəfə] fi losof MODULE shatter [ˈʃætə] roztříštit shutter [ˈʃʌtə] okenice sinister [ˈsɪnɪstə] zlověstný spy [spaɪ] špión sunken [ˈsʌŋkən] zapadlý, propadlý thug [θʌg] násilník clarify [ˈklærɪˌfaɪ] vysvětlit day job [deɪ dʒɒb] běžný pracovní poměr folk singer [fəʊk ˈsɪŋə] folkový zpěvák pay and conditions [peɪ ən kənˈdɪʃən] pracovní a platové podmínky semi-professional [ˈsemɪ-prəˈfeʃənəl] poloprofesionální workload [ˈwɜːkˌləʊd] pracovní vytížení assume [əˈsjuːm] předpokládat be bound to [bɪ baʊnd tə] být předurčen k coincidence [kəʊˈɪnsɪdəns] náhoda complex [ˈkɒmpleks] komplexní computer terminal [kəmˈpjuːtə ˈtɜːmɪnəl] počítačový terminál concerto [kənˈtʃeətəʊ] koncert (hudební útvar) diligence [ˈdɪlɪdʒəns] pracovitost industriousness [ɪnˈdʌstrɪəsnəs] pracovitost, píle peer [pɪə] vrstevník supposed to [səˈpəʊzɪd tə] předpokládá se tycoon [taɪˈkuːn] magnát bad-tempered [bæd ˈtempəd] špatně naložený expressive [ɪkˈspresɪv] výrazný strike (sb) [straɪk] praštit do očí MODULE 7 Communities Společenství abandoned [əˈbændənd] opuštěný boarded-up [bɔːdɪd ʌp] zabedněný, zatlučený prkny burnt-out [bɜːnt aʊt] vyhořelý cultural diversity [ˈkʌltʃərəl daɪˈvɜːsɪtɪ] kulturní rozmanitost decent [ˈdiːsənt] decentní gang [gæŋ] gang

19 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 17 hang out [hæŋ aʊt] pofl akovat se have a say [hæv ə seɪ] mít k něčemu slovo heavy traffic [ˈhevɪ ˈtræfɪk] hustá doprava housing [ˈhaʊzɪŋ] bydlení keep to yourself [kiːp tə jəself] být sami mezi sebou lock [lɒk] zamknout nosy [ˈnəʊzɪ] zvědavý privacy [ˈprɪvəsɪ] soukromí riot [ˈraɪət] výtržnost sense of community [sens əv kəˈmjuːnɪtɪ] pocit sounáležitosti Multi-part verbs Slovesa složená be off [bɪ ɒf] jít pryč be over [bɪ ˈəʊvə] skončit get on with (sth) [get ɒn wɪθ (ˈsʌmθɪŋ)] pokračovat get stuck [get stʌk] být zaseklý hang around [hæŋ əˈraʊnd] pofl akovat se head on to [hed ɒn tə] vyrazit k set up [set ʌp] zřídit stack away [stæk əˈweɪ] vyskládat aspect [ˈæspekt] aspekt canter [ˈkæntə] cválat centre of attention [ˈsentə əv əˈtenʃən] centrum pozornosti cynical [ˈsɪnɪkəl] cynický efficient [ɪˈfɪʃənt] efektivní, výkonný enviable [ˈenvɪəbəl] záviděníhodný existence [ɪgˈzɪstəns] existence -free [-friː] bez grassland [ˈgrɑːsˌlænd] louky, travnaté pláně hectic [ˈhektɪk] hektický herd [hɜːd] stádo horseman [ˈhɔːsmən] koňák hospitality [ˌhɒspɪˈtælɪtɪ] pohostinost make camp [meɪk kæmp] rozbít tábor melancholy [ˈmelənkəlɪ] melancholie MODULE

20 18 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE not give a damn [nɒt gɪv ə dæm] kašlat na něco MODULE numerous [ˈnjuːmərəs] početný pang [pæŋ] bodavá bolest pass [pɑːs] průsmyk pasture [ˈpɑːstʃə] pastvina saddle [ˈsædəl] sedlo selfi sh [ˈselfɪʃ] sobecký serenity [sɪˈrenɪtɪ] klid steppe [step] step stray [streɪ] zaběhnutý track [træk] cesta treacherous [ˈtretʃərəs] zrádný assertive [əˈsɜːtɪv] asertivní chronology [krəˈnɒlədʒɪ] chronologie establish [ɪˈstæblɪʃ] založit feminist [ˈfemɪnɪst] feministka hypothetical [ˌhaɪpəˈθetɪkəl] hypotetický matriarchal [ˌmeɪtrɪˈɑːkəl] matriarchální occur [əˈkɜː] objevit se permanent [ˈpɜːmənənt] stálý right [raɪt] hned separate [ˈsepreit] oddělit se slaughter [ˈslɔːtə] jatka table manners [ˈteɪbəl ˈmænə] stolování take a turn [teɪk ə tɜːn] obrátit se be fi ne by (sb) [bɪ faɪn baɪ (ˈsʌmbədɪ)] být s něčím v pohodě be sure about [bɪ ʃɔː əˈbaʊt] být si s něčím jistý had better [hæd ˈbetə] radši (výhružně) liberty [ˈlɪbətɪ] svoboda see if/whether [siː ɪf / ˈweðə] zjistit jestli would rather [wəd ˈrɑːðə] radši adopt [əˈdɒpt] adoptovat, přijmout alpha male [alfa meɪl] alfa samec altruism [ˈæltruːˌɪzəm] altruismus be biased [bɪ ˈbaɪəst] být zaujatý be tempted (to do sth) [bɪ ˈtemptɪd (tə də ˈsʌmθɪŋ)] být v pokušení

21 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 19 bonobo [bonobʊə] šimpanz bonobo deny [dɪˈnaɪ] odmítnout hierarchy [ˈhaɪəˌrɑːkɪ] hiearchie Homo sapiens [ˌhəʊməʊ ˈseɪpɪəns] homo sapiens in disguise [ɪn dɪsˈgaɪz] převlečený orphaned [ˈɔːfən] osiřelý self-interest [self -tərɪst] vlastní zájem, prospěchářství solidarity [ˌsɒlɪˈdærɪtɪ] solidarita sympathetic [ˌsɪmpəˈθetɪk] soucitný, nakloněný čemu yawn [jɔːn] zívnutí beetroot [ˈbiːtˌruːt] červená řepa corridor [ˈkɒrɪˌdɔː] chodba execution [ˌeksɪˈkjuːʃən] poprava head [hed] zamířit, namířit si to MODULE 8 Landscape Krajina aqueduct [ˈækwɪˌdʌkt] akvadukt arch [ɑːtʃ] oblouk bay [beɪ] záliv column [ˈkɒləm] sloup coniferous [ˈkɒnifərəs] jehličnatý deciduous [dɪˈsɪdjʊəs] opadavý dome [dəʊm] dóm, kopule estuary [ˈestjʊərɪ] ústí (řeky) fjord [fjɔːd] fjord glacier [ˈgleɪs-] ledovec gorge [gɔːdʒ] potok, bystřina marble [ˈmɑːbəl] mramorový moorland [ˈmɔː-lænd] rašeliniště, vřesoviště pampas [ˈpæmpəz] pampy panel [ˈpænəl] tabule, panel peak [piːk] vrchol prairie [ˈpreərɪ] prérie savanna [səˈvænə] savana shingle [ˈʃɪŋgəl] oblázky MODULE

22 20 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE spring [sprɪŋ] pramen MODULE stained glass [ˈsteɪnd glɑːs] vitráž statue [ˈstætjuː] socha stone circle [stəʊn ˈsɜːkəl] kamenný kruh tundra [ˈtʌndrə] tundra ash [æʃ] popel burial site [ˈberɪəl saɪt] pohřebiště claim [kleɪm] vyžádat si destruction [dɪˈstrʌkʃən] zničení, destrukce disrupt [dɪsˈrʌpt] narušit dormant [ˈdɔːmənt] nečinný, spící, neaktivní duct [dʌkt] kanálek, trubka dust [dʌst] prach eruption [ɪˈrʌpʃən] výbuch, erupce famine [ˈfæmɪn] hladomor hemisphere [ˈhemɪˌsfɪə] polokoule insight [ˈɪnˌsaɪt] vhled, pochopení čeho obscure [əbˈskjʊə] zastřený, nejasný offering [ˈɒfərɪŋ] oběť preserve [prɪˈzɜːv] zachovat, zakonzervovat sacrifi ce [ˈsækrɪˌfaɪs] obětovat tragic [ˈtrædʒɪk] tragický widespread [ˈwaɪdˌspred] rozsáhlý Noun endings Koncovky podstatných jmen advance [ədˈvɑːns] postup, pohyb deterioration [dɪˈtɪərɪəˌreɪʃən] zhoršení exposure [ɪkˈspəʊʒə] vystavovaní se humanity [hjuːˈmænɪtɪ] lidstvo hypothesis [haɪˈpɒθɪsɪs] hypotéza, domněnka solidity [səˈlɪdɪtɪ] pevnost strength [streŋθ] síla thickness [ˈθɪknɪs] hustota bronze [brɒnz] bronzový chapter [ˈtʃæptə] kapitola coyote [kɔɪˈəʊtɪ] kojot

23 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE 21 creeper [ˈkriːpə] popínavka decay [dɪˈkeɪ] chátrat, rozpadat se fi r e fi g hte r [ ˈ f a ɪ əˌf a ɪ t ə] has i č fungi [ˈfʌŋgi] plíseň, houby harbour [ˈhɑːbə] přístav humankind [ˈhju:ˌmænˈkaɪnd] lidstvo ice age [aɪs eɪdʒ] doba ledová indicate [ˈɪndɪˌkeɪt] ukazovat, indikovat idnifferent [ˈɪndɪfərənt] lhostejný pharaoh [ˈfeɪˌrəʊ] faraon principal [ˈprɪnsɪpəl] nejdůležitější, hlavní pump [pʌmp] pumpa, pumpička rust [rʌst] rez subway [ˈsʌbˌweɪ] metro, podchod swallow up [ˈswɒləʊ ʌp] spolykat tomb [tuːm] hrobka vault [vɔːlt] trezor worthless [ˈwɜːθlɪs] bezcenný diesel [ˈdiːzəl] diesel discourage (from) [dɪsˈkʌrɪdʒ (frəm)] odradit od něčeho dock [dɒk] dok, loděnice hydraulic [haɪˈdrɒlɪk] hydraulický pressurize [ˈpreʃəˌraɪz] stlačovat stall [stɔːl] stánek steam [stiːm] pára walkway [ˈwɔːkˌweɪ] chodník be aware of (sth) [bɪ əˈweə əv (ˈsʌmθɪŋ)] být si vědom čeho drainage [ˈdreɪnɪdʒ] odtok insignifi cant [ˌɪnsɪgˈnɪfɪkənt] nepodstatný intact [ɪnˈtækt] nedotčený interior [ɪnˈtɪərɪə] vnitřek project [prəˈdʒekt] promítnout striking [ˈstraɪkɪŋ] nápadný, okouzlující, atraktivní sundial [ˈsʌnˌdaɪəl] sluneční hodiny MODULE

24 22 CHOICES UPPER-INTERMEDIATE Adjectives Přídavná jména breathtaking [ˈbreθˌteɪkɪŋ] dechberoucí MODULE enormous [ɪˈnɔːməs] obrovský extraordinary [-dənərɪ] neobyčejný eye-catching [aɪ-ˈkætʃɪŋ] nápadný, upoutávající good-natured [gʊd ˈneɪtʃəd] srdečný hospitable [hɒˈspɪt-] pohostinný marvellous [ˈmɑːvələs] fantastický picturesque [ˌpɪktʃəˈresk] malebný welcoming [ˈwelkəmiŋ] vlídný, příjemný slum [slʌm] slam, chudinská čtvrť MODULE 9 Business and work Obchody a práce ambition [æmˈbɪʃən] ambice chain store [tʃeɪn stɔː] řetězcová prodejna civil servant [ˈsɪvəl ˈsɜːvənt] státní úředník community service [kəˈmjuːnɪtɪ ˈsɜːvɪs] veřejná služba corner shop [ˈkɔːnə ʃɒp] krámek, smíšené zboží department store [dɪˈpɑːtmənt stɔː] obchodní dům hypermarket [ˈhaɪpəˌmɑːkɪt] hypermarket inefficient [ˌɪnɪˈfɪʃənt] neefektivní inexpensive [ˌɪnɪkˈspensɪv] levný multinational (company) [ˌmʌltɪˈnæʃənəl (ˈkʌmpənɪ)] mnohonárodní, mezinárodní overpriced [ˌəʊvəˈpraɪst] předražený programmer [ˈprəʊgræmə] programátor provider [prəˈvaɪdə] poskytovatel punctual [ˈpʌŋktjʊəl] přesný, puntičkářský self-employed [self ɪmˈplɔɪd] samostatně výdělečně činný service [ˈsɜːvɪs] služba Idiomatic language Idiomy by word of mouth [baɪ wɜːd əv maʊθ] šířit se ústně clock up [klɒk ʌp] dosáhnout, získat cloud sb's vision [klaʊd ˈvɪʒən] zastřít úsudek in the long run [ɪn ðɪ lɒŋ rʌn] z dlouhodobého hlediska pay off [peɪ ɒf] vyplatit se

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Intermediate Anglicko český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 ADVENTURE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

things a thing of the past /ə ˌθɪŋ əv ðə ˈpɑːst/ to už patří minulosti in-thing /ˌɪnˈθɪŋ/ to, co je v módě it s just one of those /ɪts ˌdʒʌst ˌwʌn əv

things a thing of the past /ə ˌθɪŋ əv ðə ˈpɑːst/ to už patří minulosti in-thing /ˌɪnˈθɪŋ/ to, co je v módě it s just one of those /ɪts ˌdʒʌst ˌwʌn əv Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1 Leisure interests Volný čas aficionado /əˌfɪʃiəˈnɑːdəʊ/ nadšenec be crazy about /bi ˈkreɪzi əˌbaʊt/ být do něčeho blázen fan /fæn/ fanoušek get

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE BODY GENERAL beauty spot/mole /ˈbjuːti spɒt/ dimple /ˈdɪmpəl/ freckles /ˈfreklz/ scar /skɑː/ wrinkles /ˈrɪŋklz/ BUILD build /bɪld/ muscular /ˈmʌskjələ/

Více

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Výslovnost souhlásek Výslovnost samohlásek i: jako v bee /bi:/ p jako v pat /p±t/ æ jako v kit /kæt/ b jako v bat /b±t/ e jako v men /men/ t jako v time /t m/ ± jako

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Překlad: Vladimír Kuzba New ENGLISH FILE Intermediate Slovníček www.oup.com/elt/englishfile/intermediate 2 New ENGLISH FILE Intermediate slovníček FILE 1 1A Food and

Více

Professional English in Use. Anglicko-český slovníček. Marketing. Units 1 12. PhDr. Ladislava Knihová

Professional English in Use. Anglicko-český slovníček. Marketing. Units 1 12. PhDr. Ladislava Knihová Professional English in Use Marketing Anglicko-český slovníček Units 1 12 PhDr. Ladislava Knihová 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

Anglicko-český slovníček

Anglicko-český slovníček Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A RADY PRO RODIČE LEVEL 3 Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH - - - - - - - - - - - - - - -

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

Příručka odborné zdravotnické Aj. Hana Řiháčková

Příručka odborné zdravotnické Aj. Hana Řiháčková Příručka odborné zdravotnické Aj Hana Řiháčková Milí studenti, ve snaze usnadnit Vám komunikaci s anglicky mluvícími pacienty či zahraničními kolegy ve zdravotnických zařízeních jsme pro Vás připravili

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n] True to Life Upper-Intermediate Strana 1 1. lekce common [kom n] keen [ki:n] on společný nadšený čím, horlivý nezákonný, ilegální kolo illegal [i li:gl] wheel [wi:l] astronomy [ s tron mi] astronomie,

Více

Czech wordlist. ProFile 2

Czech wordlist. ProFile 2 2 Czech wordlist A levels druh závěrečné zkoušky na střední škole academic qualifications vysokoškolské vzdělání account manager účetní accuse obvinit z added value přidaná hodnota advancement funkční

Více

Anglicko-český slovníček

Anglicko-český slovníček Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A LEVEL 2 Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Odborná angličtina pro nelékařské zdravotnické profese. Markéta Poštulková

Odborná angličtina pro nelékařské zdravotnické profese. Markéta Poštulková Odborná angličtina pro nelékařské zdravotnické profese Markéta Poštulková OBSAH Úvod... 3 1 ZNAKY ODBORNÉHO TEXTU... 4 2 VÝSLOVNOST... 6 3 SLOVNÍ ZÁSOBA, SLOVNÍKY, USTÁLENÁ SPOJENÍ... 10 3.1 Slovní zásoba...

Více

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m] True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více