Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu"

Transkript

1 XI. ROČNÍK ŘÍJEN výročí vzniku Československé republiky Vážení spoluobčané, v úterý 28. října si připomeneme nejdůležitější výročí letošního roku a jednu z nejvýznamnějších událostí naší republiky vůbec. 28. října 1918, tedy před devadesáti lety, vzniklo samostatné Československo. Stalo se tak na konci první světové války na základě mírových smluv uzavřených mezi vítězi, po porážce Rakouska-Uherska, jehož součástí byly naše země po několik staletí, a rozpadu tohoto mocnářství na takzvané následnické státy. Zásady uspořádání samostatného Československa byly vymezeny v tzv. Washingtonské deklaraci z 16. října 1918, jejímž autorem byl Masaryk. Náš samostatný stát byl vyvrcholením nejen snahy politické reprezentace doma i v zahraničí během první světové války, ale víc než stoletého úsilí velké části národa o obnovu českého jazyka, větší nezávislost, autonomii, státoprávní uznání a nakonec právě samostatnost. Vznik Československa je přímo spojen s několika osobnostmi, z nichž tou nejvýznamnější je bezesporu Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. Jeho jméno si při této příležitosti nemůžeme nepřipomenout vždyť za jeho podíl na samostatném státu a budování demokracie v něm přijalo k jeho osmdesátým narozeninám Národní shromáždění zákon znějící zcela jednoduše: Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát. Také naše připomenutí významného výročí republiky v Chrudimi bude přímo spojeno s osobností Masarykovou. U příležitosti 90. výročí samostatného státu i na počest prezidenta osvoboditele bude 28. října 2008 v 10 hodin dopoledne v Parku Republiky za Divadlem Karla Pippicha odhalen nový pomník T. G. Masaryka. Srdečně proto zvu Vás všechny na oslavu tohoto jubilea. A pokud se Vám to z nejrůznějších důvodů nehodí, přijďte kdykoliv jindy a v ono úterý 28. října si alespoň zkuste vzpomenout na to, že dnes již zase samozřejmou svobodu a samostatnost bylo nutno si vybojovat a demokracii je potřeba si hýčkat. Jan Čechlovský, starosta města Z obsahu vybíráme: 47. jednání Rady města Chrudim 2 Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim 2 Zkouška městského rozhlasu 2 Výběrové řízení na strážníka Městské policie 2 Informace Odboru investic 3 Likvidace následků větrné kalamity v lesích 3 Den otevřených dveří památek v Chrudimi 3 Sběr skla 3 Oznámení o době a místě konání voleb 4 Navštivte Chrudimské dny zdraví! 5 Týden knihoven v Městské knihovně Chrudim 6 Rádio Pohoda první rok vysílání. Připojíte se? 6 Manažer prevence kriminality informuje: Cesta do školy 6 Městské budovy a objekty (6) 7 Plán CSSP na říjen 7 Výročí měsíce Václav Šlosar 7 První dva dny svobody ( v roce 1918) 7 Regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí 7 Pozvání na výstavu Jiřího Křiklavy 8 Rodinné pasy pomohou ušetřit v rodinných rozpočtech 8 Řemesla pravěkých Keltů 8 DDM Chrudim program na říjen 8 Africké odpoledne v Chrudimi 9 Cesta kolem světa začíná v Grónsku 9 Mezinárodní soutěžní klání mezi hotelovými školami 9 Královna věnného města Chrudim zvolena! 9 Podzimní cyklus v muzeu 9 XII. Trienále ex libris Chrudim 10 Desátý ročník festivalu Tradice 10 Sportovní programy 11 Plavecká štafeta měst 11 Příloha: Vademecum chrudimské kultury Slavnostní duchovní koncert k 90. výročí vzniku samostatné ČSR Účinkují Jarmila Kosinová zpěv, Daniela Kosinová varhany. Chrám Nanebevzetí Panny Marie 28. října 2008 v 16 hodin, vstup volný. 1. listopad 2008 happening listopadové začátky a konce V rámci další akce tzv. chrudimských osmiček se můžete zúčastnit mj. i oslav vzniku 1. čs. republiky v Chrudimi (akce začíná v 9.00 hod. před Muzeem a pokračuje na Resselově náměstí účast veřejnosti v dobovém oděvu vítána). Další informace na Příští uzávěrka:

2 Radní měli na svém 47. řádném jednání dne 3. září 2008 na programu celkem 30 bodů. Rada města mimo jiné: doporučila Zastupitelstvu města (dále jen ZM) projednat Zprávu o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2008 (celkové příjmy města za I. pololetí jsou plněny na 60,1 %, celkové výdaje jsou čerpány na 54 %; výsledek hospodaření k je ,56 Kč); doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 8/2008 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2008 (celkový rozpočet tak bude činit Kč, do příjmové části se nejvyšší částkou zapojují kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ve výši 5,7 mil. Kč a použití prostředků hospodaření minulých let ve výši 5,402 mil. Kč); doporučila ZM schválit peněžitý dar Rady města Chrudim Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů na dopravu členů souboru na mezinárodní folklórní festival CIOFF, který se koná v Korejské republice (Kohoutek byl osloven jako jediný zástupce českého folklóru); schválila udělení výjimky dle Obecně závazné vyhlášky města č. 10/2005, o veřejném pořádku a čistotě města, panu Dobroslavu Doležalovi z Přelouče, pro pravidelné konání hudebních produkcí na letní terase Cafe Baru Grýn v Havlíčkově ulici v Chrudimi (výjimka se uděluje na každý pátek od do , vždy od hod. do 1.00 hod. následujícího dne); doporučila ZM schválit návrh zadání územního plánu města Chrudim; doporučila ZM přijmout návrh na pořízení změny č. 19 územního plánu sídelního útvaru Chrudim (z celkem 22 žádostí RM doporučuje ke schválení 11 žádostí); schválila výjimku ze směrnice Městského úřadu Chrudim č. 4/2007, o veřejných zakázkách, na zadání zpracování Aktualizace a změny regulačního plánu městské památkové zóny (po vypsání veřejné zakázky neprojevila žádná z projekčních kanceláří zájem o zpracování aktualizace; poté bylo k podání nabídky vyzváno em 5 architektonických kanceláří rovněž bez výsledku; následně reagovala na telefonickou výzvu firma Ateliér URBI, spol. s r. o., která nabízí zpracování zakázky za cenu Kč včetně DPH); doporučila ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o. (společnosti byla poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 1,55 mil. Kč na akci Výstavba rozhledny Bára, dle 47. jednání Rady města Chrudim smlouvy mělo být provedeno finanční vyúčtování do Vzhledem k závažnému poškození rozhledny při vichřici dne nejsou dosud vyřešeny všechny otázky týkající se dokončení stavby, proto se Dodatkem prodlužuje termín finančního vyúčtování do ); doporučila ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (dodatek řeší přesun nevyčerpané investiční dotace na dotaci provozní); schválila změnu stavebníka a uzavření smlouvy o převodu investorství Zpevněné plochy u zimního stadionu (úprava parkovacích ploch souběžných s halou zimního stadionu mezi halou a Chrudimkou bude hrazena ze strany HC Chrudim, s. r. o. a po domluvě s provozovatelem zimního stadionu se bude proinvestovaná částka postupně odečítat z nájmu); schválila výjimku ze směrnice Městského úřadu Chrudim č. 4/2007, o veřejných zakázkách, na akci Stavební a krajinářské úpravy parku Republiky, I. část I. fáze, kterou provede firma STRABAG, a. s., Rychnov nad Kněžnou za cenu Kč (jedná se o odstranění keřových skupin, zhotovení mlatové plochy a chodníku z mozaikové dlažby); doporučila ZM schválit prodej části pozemku o výměře cca 10 m 2 v Lupáčově ulici, nabytí pozemků z vlastnictví České republiky v sídlišti mezi ulicemi Václavská a Vlčnovská o výměře celkem m 2, nabytí spoluvlastnického podílu z vlastnictví České republiky na pozemcích v lokalitě U Stadionu o celkové výměře m 2 a prodej části pozemku o výměře cca 28 m 2 v Jiráskově ulici v Chrudimi; vzala na vědomí, že do výběrového řízení na prodej pozemku v lokalitě Na Rozhledně se přihlásili dva zájemci (FPD CORPORATION CZ, a. s., Praha a K2 investiční, s. r. o., Chrudim), a doporučila ZM schválit prodej pozemku č. 916/1 firmě K2 investiční, s. r. o., Chrudim, za nabídkovou cenu Kč/m 2 za předpokladu, že naplní dané podmínky; schválila nájem pozemku zahrady v Městském parku o výměře 60 m 2, který v současné době užívá Denní stacionář Jitřenka, za nájemné ve výši 20 Kč/m 2 /rok, a prominutí nájemného za rok 2008 ve výši Kč panu Jiřímu Šmokovi z Pardubic (pan Šmok užívá na základě nájemní smlouvy část pozemku o výměře 14 m 2 před kavárnou v Soukenické ulici, v roce 2007 musela být terasa demontována z důvodu rekonstrukce zídky náhonu a přilehlé komunikace, takže nemohla být užívána); Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim Činnost Městské policie v srpnu V srpnu mimo běžnou hlídkovou činnost MP dne zajišťovala nájezd atrakcí na tradiční pouť. Dohlížela na dodržování veřejného pořádku během této pouti a následně zajišťovala uzavírky ulic při odjezdu atrakcí. Dále strážníci dne zajišťovali bezpečnost na letišti Chrudim při konání letecko vojenského dne. Celý měsíc byla o víkendech hlídána plovárna proti nechtěným nočním návštěvníkům. V srpnu hlídka MP vyjížděla 1 k signálu v tísni. Počet vyřešených přestupků v srpnu Blokové pokuty 95 Blokové pokuty na místě nezaplacené 21 Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 119 Přestupky proti majetku 35 Přestupky proti veřejnému pořádku 65 Přestupky proti občanskému soužití 17 Domluvy 44 Předání správnímu orgánu 9 Odchyt psů 25 Kontrola poplatku ze psů 3 Celkový počet řešených oznámení V srpnu Městská policie Chrudim řešila 273 oznámení. Zvlášť úspěšné zákroky Dne při hlídkové činnosti si strážníci všimli ženy na autobusové zastávce, kterou postihla náhlá nevolnost. Hlídkou byla okamžitě převezena do nemocnice Chrudim, kde byla předána k ošetření zdravotnickému personálu. Dne bylo na služebnu MP na linku 156 oznámeno z nemocnice Chrudim, že tam předešlého dne byla hospitalizovaná žena, která odešla a nepodepsala potřebné doklady. MP jmenovanou našla a převezla zpět do nemocnice. Dne v 1.49 hod. byl operačním důstojníkem MP zjištěn muž, který se snažil pomalovat tank vystavený na Resselově náměstí. Josef Kudrnka, vrchní strážník MP Chrudim 2 schválila zřízení celkem osmi věcných břemen (2x uložení plynovodu, 3x vodovodní přípojky, kanalizačního potrubí a 2x uložení kabelového vedení veřejné komunikační sítě); doporučila ZM schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/5 na budově čp. 24 v Široké ulici v Chrudimi, postavené na stavební parcele č. 60 a nabytí této stavební parcely na základě dražby, a to za kupní cenu v maximální výši 1,7 mil. Kč (město Chrudim je již spoluvlastníkem ideálních 3/5 těchto nemovitostí); doporučila ZM schválit následující návrhy Obecně závazných vyhlášek města Chrudim: č. 2/2008, o místním poplatku ze vstupného č. 3/2008, o zřízení Městské policie Chrudim a o stejnokroji strážníků č. 4/2008, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj č. 5/2008, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v některých lokalitách města č. 6/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území včetně systému nakládání se stavebním odpadem č. 7/2008, o místním poplatku ze psů č. 8/2008, o veřejném pořádku a čistotě města č. 9/2008, o městských zónách (důvodem předložení návrhů je ve většině případů zpřehlednění právních předpisů města Chrudim ve vztahu k občanům; návrhy byly konzultovány s odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR); vzala na vědomí rezignaci paní Bc. Ivy Škaloudové na funkci ředitelky Mateřské školy, Strojařů 846, Chrudim, ke dni a vyhlásila konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky v této škole; schválila účast města Chrudim ve finále soutěže LivCom v Donguannu v Číně a zároveň schválila pracovní cestu Petra Řezníčka, Šárky Trunečkové a Tamary Volejníkové do Donguannu v termínu listopadu 2008; doporučila ZM schválit výsledek výběrového řízení na Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Chrudim (řízení se zúčastnil 1 žadatel, kterému by měla být poskytnuta půjčka ve výši 50 tisíc Kč na vybudování WC a koupelny). sd Zkouška městského rozhlasu Upozorňujeme občany, že dne po celostátní zkoušce sirén, která proběhne ve hod., bude provedena akustická zkouška městského rozhlasu. Zkouška bude během odpoledne postupně probíhat jak v Chrudimi, tak i v místních částech Markovice, Medlešice, Píšťovy, Topol, Vestec a Vlčnov. Marek Kozák, vedoucí oddělení krizového řízení MĚSTO CHRUDIM vypisuje výběrové řízení na obsazení místa STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE Požadavky: věk od 21 let dobrý zdravotní stav (výška min. 170 cm) Budou přijímáni zájemci s ukončeným středoškolským vzděláním nebo SOU. Praxe v oboru městské policie je vítána. Přihlášky spolu se životopisem, s dokladem o vzdělání, výpisem z trestního rejstříku, přehledem dosavadní praxe a vyjádřením lékaře o zdravotním stavu dodejte nejpozději do vrchnímu strážníkovi Josefu Kudrnkovi na Městskou policii v Chrudimi, Resselovo nám. 1 (stará radnice), kancelář v I. patře, tel Zde se také dozvíte bližší informace.

3 Informace Odboru investic Na základě platné smlouvy o dílo a jejích dodatků byla v září 2008 ukončena stavba s názvem Průmyslová zóna Západ v Chrudimi dostavba inženýrských sítí, kterou realizovala firma SKAN- SKA DS a. s., Brno. Byla dokončena páteřní komunikace, včetně jejího napojení na propojovací komunikaci, která vede z areálu bývalé Transporty. To znamená, že po nově rekonstruovaných komunikacích dokončených v květnu tohoto roku mohou vozidla plynule dojet až do nové průmyslové zóny Západ. Součástí této stavby je rovněž cyklostezka, obratiště, zastávka MHD, veřejné osvětlení, dešťová a splašková kanalizace a středotlaký plynovod. V říjnu budou pokračovat investiční akce, které byly zahájeny v průběhu předchozích měsíců: Rekonstrukce spolkového domu v Chrudimi stavba potrvá dle plánu až do srpna Výstavba kanalizace a oprava místní komunikace, Markovice, ulice Pod Strání, etapa 1. Generálním dodavatelem této stavby, která potrvá do poloviny listopadu 2008, je firma HOLD s. r. o., Orel. V jejím rámci se počítá s vybudováním kanalizace a opravou komunikace v celé délce od č. p. 993 k č. p Výstavba kanalizace, komunikace včetně chodníku a veřejného osvětlení v Medlešicích, v ulici Nádražní II, etapa 1 stavba od křižovatky u č. p. 192 až k č. p. 147, potrvá do konce října 2008 a bude provedena firmou TELMONT s. r. o., Chrudim. Rekonstrukce ulice Smetanovy v Chrudimi. Po investičních akcích VaK a. s. a VČP město provede rekonstrukci tělesa místní komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a výsadbu zeleně. Zhotovitelem stavby je firma Dvořák Havlíčkův Brod. Stavba bude dokončena začátkem listopadu. Rekonstrukce ulice Erbenovy se týká tělesa místní komunikace, veřejného osvětlení a chodníku s vybudování parkovacích míst ve spodní části ulice před bytovým domem, výstavby gabionové zdi z důvodu zpevnění svahu a rozšíření komunikace. Zhotovitelem stavby je firma STRABAG spol. s r. o., Rychnov nad Kněžnou. Termín dokončení je říjen Výstavba komunikace v ulici U Valchy (k AFK) v Chrudimi. Touto stavební akcí se vyřeší prašnost a únosnost stávající komunikace. Budou zhotoveny nové podkladní vrstvy místní komunikace a položen bezprašný živičný povrch, dále bude zhotoven chodník s vjezdy k objektům a bude osazen jeden stožár veřejného osvětlení. Zhotovitelem stavby je firma M Silnice Chrudim, termín dokončení říjen P. Řezníček, místostarosta Den otevřených dveří Den otevřených dveří památek v Chrudimi V sobotu 13. září 2008 navštívilo chrudimské památky celkem 6773 návštěvníků, což je celkem o 2084 více než v roce Letošní návštěvnost tedy byla za poslední čtyři roky rekordní. Svůj podíl na tom mají nové doprovodné akce, např. otevření Muzea černého divadla (600 návštěvníků), prohlídka zrekonstruovaných gotických sklepů v Galerii Art Světlany a Luboše Jelínkových (420 návštěvníků), koncert souborů Consort a Salvátor v kostele sv. Kateřiny (200 posluchačů), který zakončil sobotní putování po památkách, a také samotné zahájení Dne otevřených dveří památek na Resselově náměstí, kde bylo slavnostně pokřtěno unikátní DVD s názvem Chrudimské letopisy, vydané městem Chrudim a Státním okresním archivem Chrudim u příležitosti 380. výročí založení nejstarší městské pamětní knihy. Vysokou návštěvností se může pyšnit také Regionální muzeum (580 návštěvníků), Muzeum loutkářských kultur (1039 návštěvníků), kostel Nanebevzetí Panny Marie (1150 návštěvníků), věže kostela (700 návštěvníků), kostel Sv. Michaela (430 návštěvníků), bašta Prachárna (639 návštěvníků), Vodní zdroje (90 návštěvníků) a další. Děkujeme všem garantům památek za spolupráci, zpřístupnění památek a propagaci našeho města. Statistika Dne proběhne na Úřadu práce v Chrudimi Den otevřených dveří, a to od do hodin. Pracovníci jednotlivých oddělení úřadu práce budou připraveni zodpovídat široké veřejnosti otázky související s prací úřadu. Hana Holá, vedoucí odd. poradenství Úřad práce Chrudim Památka počet doprovodných akcí Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel sv. Michaela Kostel sv. Kateřiny Věže kostela Nanebevzetí Panny Marie Regionální muzeum Muzeum loutkářských kultur Informační centrum města Muzeum společenské prostory a kroniky Divadlo K. Pippicha Vodní zdroje Chrudim Sokol Chrudim Bašta Prachárna Prohlídka soch před ZUŠ Chrudim Prohlídka soch v zahradě CSSP Chrudim Koncert v kostele sv. Josefa Hradební ulice archeologické pracoviště Muzeum černého divadla Galerie Art S. a L. Jelínkových (gotické sklepy) Zahájení na Resselově nám. křest DVD Závěrečný koncert v kostele sv. Kateřiny Celkem hk Likvidace následků větrné kalamity v lesích Každý si jistě vzpomenete na větrnou vichřici v podvečer , která se s ničivou silou přehnala nad územím nedaleko Chrudimi. Vedle materiálních škod na obydlích a zařízeních občanů byly nejvýraznějším znakem poškozené lesní porosty na rozsáhlých plochách a mnohdy nečekaných místech. Škody na nejvíce poškozených lesích byly odhadnuty na majetku státu ve správě LČR, s. p. ve výši 200 tis. m 3, na lesním majetku ve správě Městských lesů Chrudim, s. r. o., 20 tis. m 3 a na majetcích ostatních obcí a soukromých vlastníků ve výši cca 70 tis. m 3 znehodnoceného dříví. Z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti občanů byl Radou města Chrudimi vydán zákaz vstupu do lesů na nejvíce poškozených katastrálních územích a bylo rychle provedeno výběrové řízení na likvidaci kalamity v lesích, které spravují Městské lesy Chrudim, s. r. o. Postup zpracování následků větrné kalamity v lesích je průběžně monitorován např. i pomocí leteckého průzkumu a můžeme dnes konstatovat, že na lesním majetku ve správě Městských lesů Chrudim, s. r. o. je díky rychlému výběru zpracovatele a nasazení těžební techniky tzv. harvestorů a vyvážecích souprav všechno poškozené dříví vytěženo a soustředěno podle cest. K podobné situaci se blíží i většina dalších obcí a soukromých vlastníků lesů na území obce s rozšířenou působností Chrudim. Trochu odlišná je situace u lesů v majetku státu, kde vzhledem k celkové výši poškozeného dříví a komplikacím při výběru zpracovatele došlo ke zpoždění prací na zpracování kalamity a tato by měla být z větší části zpracována do konce roku V této souvislosti upozorňujeme občany jako návštěvníky lesů, že i přes snahu o rychlé zpracování následků větrné kalamity v lesích mohou při svých procházkách narazit na místa s poškozenými lesními porosty a z důvodu ochrany vlastního zdraví doporučujeme se takovým místům vyhnout. Mějte na paměti, že vstup do lesa je stále na vlastní nebezpečí! Ing. Petr Štěpánek, Odbor životního prostředí MěÚ Chrudim Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy tabulové sklo Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Dotřídění skla Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtříďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren. Recyklace skla Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. Značky pro sklo Technické služby Chrudim a Občanské sdružení Altus 3

4 Oznámení o době a místě konání voleb Starosta města Chrudimi podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční v pátek dne od hodin do hodin a v sobotu dne od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Bytový dům, Na Větrníku 1291, Chrudim IV Malecká (150, 168, 170, 171, 212, 216, 221, 222, 269, 270, 272, 288, 301,309, 312, 319, 320, 334, 340, 341, 342, 354, 355, 377, 378, 381, 382, 387, 388, 398, 401, 403, 404, 405, 407, 410, 422, 423, 424, 469, 524, 529, 545, 554, 555, 587, 625, 651, 1078,1124, 1125, 1126, 1127, 1175, 1382), Na Kopci, Na Šancích (1176, 1177), Na Větrníku (1206, 1291, 1295, 1396, 1397, 1401), Pod Kopcem ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Bytový dům, Na Větrníku 1291, Chrudim IV Hradištní, Na Větrníku (1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1248, 1258, 1259, 1290, 1292, 1293, 1294), Na Výsluní ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Požární zbrojnice, Topolská 569, Chrudim II Česká, Hniličkova, Moravská, Na Šancích (1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184), Slezská, Slovenská ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost Základní škola, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Čavisovská, Družstevní, Krátká, Malecká (1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123), Požárníků, Příčná, Rubešova, V Tejnecku ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost Základní škola, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Cereghettiho, Topolská ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost Základní škola, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Budovatelů, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Generála Uchytila, Václavská, Vlčnovská ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost Základní škola, Na Valech 193, Chrudim II Benoniho, Fontinova, Heydukova, Chelčického, Korbářova, Na Valech, Na Vazovce, Opletalova, Sladkovského, Švermova ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost Základní škola, Sladkovského 28, Chrudim II Na Kopanici, Novoměstská, Svěchyňova, Tyršovo náměstí, Žižkovo náměstí ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost Kino Svět, Svatopluka Čecha 256, Chrudim III Dostálova, Havlíčkova (82, 83, 84, 85), Jungmannovo nábřeží, Koželužská, Na Sádkách, Svatopluka Čecha, U Valchy, U Vodárny, Úzká, V Průhonech, Vrchlického ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost Základní škola, Školní náměstí 238, Chrudim II Břetislavova, Čelakovského, Filištínská, Fortenská, Havlíčkova (1, 5, 6, 7, 95, 96, 97, 98, 99, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 162, 195, 476, 803), Hradební, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Podfortenská, Resselovo náměstí, Soukenická, Střelecká, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Všehrdovo náměstí, Zahradní ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost Střední zdravotnická škola, Poděbradova 336, Chrudim IV Dašická, Lupáčova, Nerudova, Pardubická, Poděbradova, Tovární, Tylovo nábřeží, U Parku, V Hliníkách ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost Střední průmyslová škola strojnická, technická a Vyšší odborná škola, Čáslavská 973, Chrudim IV Čáslavská (175, 205, 263, 313, 358, 360, 366, 371, 372, 415, 416, 420, 426, 427, 429, 442, 448, 501, 502, 503, 504, 525, 535, 617, 649, 665, 668, 683, 795, 803, 839, 844, 910, 973, 974, 1146, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1261), Erbenova, Gorkého, Jabloňová (822, 823, 824, 825), Krocínova, Strojařů (836, 851, 870, 871), Vaňkova ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost Střední průmyslová škola strojnická, technická a Vyšší odborná škola, Na Rozhledně 766, Chrudim IV (bývalé učiliště) Akátová, Jabloňová (814, 815, 816, 817, 820, 821), Na Rozhledně, Průmyslová, Strojařů (846, 1141, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1223, 1224, 1225, 1226, 1386, 1387, 1388) ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291, Chrudim IV Alešova, Bezručova, Čs. armády (261, 368, 406, 421, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 492,496, 497, 498, 499, 539, 541, 590, 639, 658, 659, 684, 685, 829, 830), Dvořákova, Jiráskova, K Ploché dráze, Nezvalova, Olbrachtova, Smetanova ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost Dům dětí a mládeže, Palackého třída 418, Chrudim IV Fibichova (41,51, 52, 206, 210, 219, 652, 811), Přemysla Otakara, Revoluční, Rooseveltova (490, 540, 595) ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost Základní škola, Husova 9, Chrudim III POZOR, ZMĚNA SÍDLA OKRSKU! Fibichova (640, 641, 642, 643), Husova (9, 184, 186, 190, 217, 684, 777, 778, 779, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794), Rooseveltova (780, 781, 782) 4 ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost AVZO TSČ ČR, Masarykovo náměstí 57, Chrudim IV (bývalý Dům technických sportů) Čs. partyzánů, Husova (246, 985, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140), Masarykovo náměstí, Palackého třída (2, 47, 54, 252, 314, 331, 332, 333, 339, 488, 653, 790, 791, 892, 899), Pobřežní, Radoušova ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost Základní škola, Husova 9, Chrudim III B. Martinů, Čs. armády (174, 213, 218, 237, 522, 585, 610, 649, 650, 651, 675, 676, 677), nábřeží Karla Čapka, Škroupova, U Vápenky ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost Základní umělecká škola, Obce Ležáků 92, Chrudim III Palackého třída (55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 165, 191,198,199, 200, 204, 205, 276, 801) ve volebním okrsku č. 20 je volební místnost Základní škola, Dr. Václava Peška 768, Chrudim III Dr. Václava Peška, Víta Nejedlého ve volebním okrsku č. 21 je volební místnost Základní umělecká škola, Obce Ležáků 92, Chrudim III J. E. Purkyně, Na Ostrově, Nová, Obce Ležáků, S. K. Neumanna, Sečská, Sokolovská, Spojovací, Za Pivovarem ve volebním okrsku č. 22 je volební místnost Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim III Podhůra, U Stadionu (695, 696, 697, 698, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 812) ve volebním okrsku č. 23 je volební místnost Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim III K Lipám, K Presům, Píšťovy, Presy, U Stadionu (721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734), Vlčí Hora ve volebním okrsku č. 24 je volební místnost Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim III U Stadionu (735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757) ve volebním okrsku č. 25 je volební místnost Knihovna, Vlčnov 3 Lindy, Vlčnov ve volebním okrsku č. 26 je volební místnost Kulturní zařízení, Ke Hřišti 1166, Chrudim IV Čáslavská (202, 203, 204, 207, 218, 225, 232, 233, 234, 235, 247, 346, 391, 397, 537, 630, 867,

5 pokračování ze strany 3 942, 943, 972, 997, 998, 999, 1014, 1061, 1072, 1076, 1077, 1128, 1147, 1148, 1213, 1236, 1252, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1389, 1409), Do Polí, Do Vrchu, Jasmínová, Ke Hřišti, Mírová, Mládežnická, Okružní, Pod Strání, Růžová, Sadová, Sportovní, Šeříková, V Zahrádkách, Vrchovská ve volebním okrsku č. 27 je volební místnost Zámek Medlešice, Medlešice 1 Medlešice ve volebním okrsku č. 28 Oznámení o době a místě konání voleb je volební místnost Klubovna, Topol 38 Topol ve volebním okrsku č. 29 je volební místnost Objekt společnosti SMCH s. r. o., Vestec 2 (bývalý školní statek) K Májovu, Májov, Vestec 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo 5 cestovním pasem České republiky). Neprokáže-Ii uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, nejsou vypsána čísla popisná. V Chrudimi dne Jan Čechlovský, v. r., starosta Chcete žít zdravě? Navštivte Chrudimské dny zdraví! Chcete žít zdravě? Navštivte Chrudimské dny zdraví! Opět se přiblížil podzimní čas, který bývá již tradičně ve Zdravém městě Chrudim věnován Dnům zdraví. Hlavním cílem je informovat občany o tom, jak mají správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě. Co je připraveno? Ve středu 1. října Speciální základní škola, Školní náměstí 228, představí program s názvem Nahlédněte do speciálního školství aneb Potřebujete nás? v rámci Týdne pro inkluzi. Program uvidíte v časech od 9.00 do hodin a od do hodin. Na co se můžete těšit? Zhlédnete prezentaci školy, připravena bude prohlídka zařízení a samozřejmě bude dán prostor pro Vaše dotazy a konzultace. Svůj případný zájem prosím potvrďte na telefonu Středa 1. října 2008 je Světovým dnem vegetariánství. Ekocentrum ČSOP Zelený dům pořádá přednášku v čajovně Luna od hodin. Přednášet bude Mgr. Lenka Svobodová z nutriční poradny. Zaměří se na rozdělení vegetariánství, co je veganství a na co dát pozor z hlediska zdraví pohledem poradce pro výživu a bývalé veganky. Seznámí Vás také se zelenými potravinami a přírodními doplňky stravy. Součástí bude volná diskuze s možností dotazů. Pochod generací aneb Společně to dokážeme sobota 4. října. Akci připravilo Zdravé město Chrudim společně s Klubem českých turistů a Sportovišti města Chrudim. Sraz účastníků je od 9.00 do hodin v areálu před krytým plaveckým bazénem. Po tuto dobu bude probíhat bezplatné měření krevního tlaku, cholesterolu a glykémie, které bude zajišťovat Střední zdravotnická škola a VZP Chrudim, ochutnávka zdravých pokrmů, soutěž o nejmladšího, nejstaršího účastníka pochodu a nejpočetnější generační rodinu, účastníci získají pamětní list se speciálním razítkem. Cílovou stanicí bude i v letošním roce restaurace na Monaku. Připravena je i živá hudba, která zpříjemní čas v cílové stanici. Pro zpáteční cestu bude přistaven pro zájemce autobus. Chůze je jedním z nejzdravějších způsobů pohybů, tak neváhejte a přijďte mezi nás. Pokud se zajímáte o zdravý způsob života, přijďte se inspirovat v pondělí 6. října od do hodin do vestibulu Muzea v Chrudimi. Tento den pro Vás bude připraveno Fórum pro zdraví, kde si budete moci nejen zakoupit, ale i ochutnat bioprodukty a biopotraviny. ovoce, zeleninu, čaje, koření, sýry, cereální výrobky, pečivo, přírodní kosmetiku, prohlédnout ekopleny, ekologicky šetrné výrobky apod. Ve vestibulu Muzea bude připravena nabídka poradenství zdravého životního stylu, poradna pro odvykání kouření, připraveno bude i měření přístrojem Smokelyzerem, který zaznamená množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, měření množství tuku v těle, STOB poradenství, nácvik samovyšetřování prsů pomocí modelů prsních vest apod. Nakoupit budete moci i ve stáncích Zdravé výživy, kozí a ovčí farmy atd. U stánku Střední školy zdravotnické a sociální a VZP si můžete nechat zdarma změřit cholesterol, glykémii a krevní tlak. Součástí kampaně Dnů zdraví je i následující projekt Náš anděl Harmonizační aktivity s Ivanou Hrochovou. Úterý od hodin Přemysla Otakara 393 Chrudim IV: Vaříme zdravě a chutně tentokrát z dýní, cuket, patisonů a zeleniny praktický seminář pro ty, kdo chtějí zpestřit svůj jídelníček. Uvaříme si společně několik netradičních jídel a odnesete si domů praktického průvodce zdravým vařením. Přihlášky do , mobil Úterý od a od hod., Přemysla Otakara 393 Chrudim IV: Beseda s ukázkami používání Pratelné látkové pleny šetříme dětskou pokožku, svoje peníze i životní prostředí. Používání moderních látkových plen je dnes jednoduché a příjemné pro maminku i dítě, samy si to vyzkoušíte. Seznámíme Vás se širokým sortimentem plen, kalhotek i pracích prostředků od českých i zahraničních výrobců. Úplný systém pratelných plenek Vám nabízíme v našem e-shopu na Tělocvična ZŠ Husova Středa od hod. intuitivní harmonizační tanec pro děti od 8 let od Intuitivní harmonizační tanec pro děti od 5 let od Cvičíme s pohádkami pro děti od 2 let a rodiče Čtvrtek od hod. intuitivní harmonizační a kondiční tanec pro ženy Běh naděje se uskuteční ve středu 8. října od do hodin. Start běhu bude v areálu letního koupaliště v ulici V Průhonech. Letošní ročník pro Vás připravilo Zdravé město Chrudim redakce a ZŠ Dr. J. Malíka za spolupráce dalších partnerů ČČK, Sportovišť města Chrudim a Městské policie. Co je Běh naděje? Jde o novou sportovně společenskou humanitární akci inspirující se úspěšnou akcí pořádanou na podporu výzkumu rakoviny Běhu Terryho Foxe, která v ČR probíhala v letech a na niž Běh naděje volně navazuje. Tato dobrovolná humanitární akce je spojená s veřejnou sbírkou. Účelem běhu je absolvovat předepsanou trať, získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny, vyjádřit solidaritu s nemocnými a pravidelným pohybem a správnou životosprávou udělat něco pro své zdraví a předcházet onkologickým i ostatním civilizačním onemocněním. Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem atd. Zúčastnit se může každý, běh je připraven pro občany všech věkových kategorií. Jednotlivé běhy s námi bude společně startovat i známá reprezentantka ČR Jarmila Kratochvílová. Po celou dobu konání běhu bude zajištěn zdravotní dozor ČČK. Doprovodný program soutěže a hry pro děti připravuje v rámci dopoledního programu ZŠ Dr. J. Malíka vozíčková překážková dráha u České abilympijské asociace zdolání překážkové dráhy bez zrakové opory, poznávání předmětů bez zraku apod. Tyflo- Centrum Veletrh informací Sociální a zdravotní komise Rady města Chrudim ve spolupráci s Komisí Zdravého města a místní Agendy 21 Rady města Chrudim pořádá od hodin do hodin ve vestibulu chrudimské nemocnice Veletrh informací. V tuto dobu Vám budou podávány informace z oblasti sociálních a zdravotních služeb. Ve vestibulu budou umístěny schránky pomoci, kam každý z Vás můžete anonymně podat své podněty, pozitivní i negativní zkušenosti se službami jak zdravotníků tak sociálních služeb a sociálního odboru MěÚ v Chrudimi. Čtvrtek 16. října 2008 je Dnem výživy. Ekocentrum ČSOP Zelený dům vás zve v 18 hod na přednášku v čajovně Luna v Široké 31, Chrudim. Přednášet o zdravém životním stylu, všeobecných pravidlech a o pravidelném pohybu Vám bude výživový poradce Mgr. Lenka Svobodová. Podrobnější informace o akcích najdete na webových stránkách města a na výlepových plochách města. št

6 Poděkování místostarostovi města panu Řezníčkovi Za Centrum J. J. Pestalozziho Chrudim (nevládní nezisková organizace, která poskytuje sociální, poradenské a vzdělávací služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v Chrudimi a Pardubickém kraji) chci poděkovat místostarostovi panu Mgr. Petru Řezníčkovi za pomoc, vstřícnost a ochotu. V roce 2006, kdy byl pan místostarosta ještě zodpovědný za sociální oblast a naše organizace získala grant z evropského programu SROP rozdělovaný Pardubickým krajem (celkový rozpočet byl 3,5 mil Kč) na nový projekt Ambulantní péče, jsem ho požádal o možnost půjčky od města ve výši 800 tis. Kč na období 30 měsíců. Částka byla Začátek října patří již tradičně knihovnám a jejich propagaci ve společnosti. Městská knihovna pro své uživatele i letos připravila na první říjnový týden několik akcí, kterými se snaží do knihovny přilákat nové čtenáře a zpříjemnit návštěvy těm stávajícím. Předzvěstí Týdne knihoven bude beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou pro základní školy ve čtvrtek 2. října a následná autogramiáda spisovatelky v dětském oddělení od hodin. V pátek se uskuteční celostátní knihovnický happening v Kutné Hoře, kterého se zúčastní i zástupkyně z Chrudimě. Od 7. října budeme v Týdnu knihoven nabízet: - čtenářskou amnestii pro všechny, kteří vrátí vypůjčené dokumenty po lhůtě, nutná pro předfinancování a rozjetí projektu. Byl jsem mile překvapen reakcí pana místostarosty, který se velice dobře orientuje v problematice neziskového sektoru a zná naše možnosti, že nám věřil a dokázal prosadit v Radě i Zastupitelstvu města tuto finanční výpomoc, která byla poskytnuta bezúročně. K dnešnímu dni je za námi 1. etapa projektu a my vracíme finanční prostředky zpět městu. Ještě jednou chci poděkovat panu místostarostovi, ale i radním a zastupitelům města. PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel společnosti Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., Štěpánkova 108, Chrudim Týden knihoven v Městské knihovně Chrudim - osvobození od čtenářských poplatků na 1 rok pro nově přihlášené seniory od 60 let, - velké veřejné čtení z díla Karla Čapka, jehož životní výročí letos vzpomínáme, v chrudimské nemocnici a v denním stacionáři. V dětském oddělení budou vyhlášeny nové výtvarné a literární soutěže Knihoplutí, Písmenkovačka, Škola na ruby, Kompas, Náš pes a Moje cesta. Zahájíme i druhý ročník soutěže Kamarádka knihovna o nejlepší dětskou knihovnu. Mimořádně budete moci získat za mírný manipulační poplatek multiplikáty vyřazené z fondu knihovny, které budou nabízeny ve vestibulu denně od 9.00 do hodin. PhDr. Hana Mazurová, ředitelka Městské knihovny Chrudim Manažer prevence kriminality informuje Cesta do školy Ve dnech 4. a již pošesté v době od 8.00 do hod. proběhla na všech základních školách v Chrudimi akce Cesta do školy. Týkala se žáků prvních tříd, které postupně navštívili strážníci Městské policie. Akce byla nedílnou součástí kampaně Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut. V rámci programu prevence kriminality strážníci žáčkům připomněli hlavní zásady pohybu v dopravním prostředí, upozornili je na potencionální nebezpečí, se kterým se mohou setkat, a zdůraznili následky, které při nedodržení těchto zásad bezpečného chování mohou přinést. Zopakovali dětem základní principy bezpečného přecházení komunikace: - Najdi bezpečné místo k přecházení - Zastav se. - Poslouchej. - Rozhlédni se. - Rychle přejdi vozovku. Rádio Pohoda první rok vysílání. Připojíte se? První nemocniční rádio v České republice již téměř rok zpříjemňuje pobyt pacientům v chrudimské nemocnici. Co jsme za tu dobu dokázali? Vysíláme 3 dny v týdnu (út, čt, pá) v čase hodin. Mezi pohodovou hudbou přinášíme aktuální zprávy, zajímavosti a informace z místního kulturního dění. Posluchači s námi mohou i soutěžit nebo si napsat o hudbu dle vlastního přání. Přání můžete napsat i Vy se vzkazem pro Vaše blízké, kteří leží v nemocnici. A věřte, že tím jim opravdu uděláte radost! Stačí málo: poslat SMS na číslo nebo využít radiopohoda.net. A kdo jsme? Jsme tým dobrovolníků, kteří zajišťují vysílání v jediném nemocničním rádiu v ČR. Kromě pravidelného vysílání pro posluchače připravujeme i aktuální a zajímavé informace nebo různé soutěže tak, abychom jim co nejvíce zpříjemnili pobyt v nemocnici. Velice rádi vyřizujeme vzkazy a hudební přání. Také se snažíme o rozvoj rádia, především přinášení nových programů a rozšiřování hudební databáze (což není lehké bez sponzorů). V létě jsme byli čerpat nové nápady a zkušenosti v Ede (Nizozemí), kde tento ojedinělý projekt vznikl. Opět rozšiřujeme náš tým. Rádio Pohoda tu není pouze pro pacienty. Byli jsme mediálními partnery různých akcí v Chrudimi: promítání film. studia Gleyan II, Bambiriáda (z ní jsme vysílali on-line), pohádkový les, dvě výstavy obrazů Martiny Čapkové. Pomáhali jsme i s majálesem a byli jsme u otevření rozhledny Bára. Začínáme spolupráci s projektem Fešák Píno a rádi navážeme spolupráci s místními organizacemi a spolky, nejen v oblasti mediálního partnerství. Zajímáte se o práci moderátora/moderátorky či o redakčnní činnost? Chcete nám pomoci? Potom nás kontaktujte na u možná hledáme právě Vás. Připište i základní informace o Vás a případné zkušenosti, praxi. Na moderátora klademe požadavky ve srozumitelné výslovni bez vad řeči a s kulturním vyjadřováním. Redaktor musí umět pracovat s informacemi a internetem, ovládat český pravopis a při práci v terénu je požadováno patřičné slušné chování. Výběrová řízení probíhají odděleně, vybrané zaškolíme. Uvítáme i schopného spolehlivého technika. Bližší informace o rádiu, o našem týmu i o probíhajícím výběrovém řízení naleznete na našem webu: Ondřej Šilhánek, rádio Pohoda Pamětní medaile dvoubarevné zhotovené z alpaky a mosazi, vydané při příležitosti 700. výročí věnného města Chrudim a přívěsky ke klíčům s týmž motivem lze zakoupit v městském Informačním centru. redakce Děti samy při besedě upozorňovaly na sraženou dívenku a chlapce od začátku tohoto školního roku, o kterých se dozvěděly z médií. Se strážníky velice dobře spolupracovaly a za odměnu dostaly nejen ústní pokyny, jak se chovat, ale také letáček Strážníkovo desatero a reflexní zvířátko, které je součástí kampaně Vidíš mě?, jež si mohou připnout na aktovku, na bundu atd. Věříme, že neustálým opakováním těchto zásad můžeme účinně eliminovat možné konfliktní situace, které by mohly vyústit v dopravní nehodu s velice tragickými následky. Radka Pochobradská, manažer prevence kriminality Chrudim 6

7 Spolkový dům Dům č. p. 490 v Rooseveltově ulici (resp. jeho část), v němž se v současné době buduje nový Spolkový dům, bude jistě ještě řadu let mnoho z našich spoluobčanů označovat jako tzv. Divadélko Mír v jejich paměti zůstane jako místo, kde se řadu desetiletí především hrálo loutkové divadlo a příležitostně konala filmová představení. Málokdo z nich však asi ví, že (jak ostatně připomínají pamětní desky v jednom ze vchodů domu) původně byl tento objekt tzv. Městské budovy a objekty (6) Habrmanovým domem pro humánní a sociální účely, který z podnětu starosty města V. Káška a s finanční podporou někdejšího ministra sociální péče G. Habrmana postavil v letech (za Kč) chrudimský stavitel Josef Zizius podle návrhu arch. J. Stejskala. Prostor, který se nyní rekonstruuje, sloužil tehdy potřebám Učednické besídky, která zde měla mj. hernu, knihovnu a především velký víceúčelový sál. Pavel Kobetič Výročí měsíce Václav Šlosar Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na říjen od do hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici (před společenskou místností) Vám studentky Střední zdravotnické školy v Chrudimi změří cholesterol, glykemii a krevní tlak. Od hodin se ve společenské místnosti uskuteční přednáška paní Mgr. Jaromíry Novotné na téma Pitný režim. Tato přednáška se koná v rámci Projektu podpory zdraví Zdravé a aktivní stáří ve hodin se sejdeme v Klubu seniorů v Městském parku na Ochutnávce jídel v hodin Vám v Měšťanské restauraci k tanci a poslechu zahraje pan Zdeněk Škvařil na akci Seznamte se, prosím. (Pozor změna úterý!) Kavárničky: ve hodin si při kávě a zákusku posedíme v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin si zpříjemníme odpoledne v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Při všech setkáních si přečteme z knihy Karla Hrocha Čtverák Kacafírek. Chrudimská univerzita třetího věku a v hodin pokračuje v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi výuka na počítači vedená panem Martinem Kellerem. Další setkání bude 21. a ve hodin v Klubu seniorů v Městském parku pokračuje Biochemie vedená paní RNDr. Janou Procházkovou. 1., 6. 8., , , 27. a v 9.00 hodin bude pokračovat výuka anglického jazyka pod vedením paní Elišky Machačové. První dva dny chrudimské svobody ( v roce 1918) Před 135 lety, 12. října 1873, se v Újezdě u Hořovic narodil středoškolský pedagog, spisovatel a překladatel Václav Šlosar. Nejprve se vyučil strojním zámečníkem, potom vystudoval gymnázium v Praze v Žitné ulici (maturoval v roce 1901) a nakonec pražskou univerzitu (slovanské a románské jazyky). Po vyučení pracoval v různých průmyslových závodech, od roku 1905 učil na reálce v Telči a od roku 1906 v Příbrami. V roce 1919 se stal profesorem na reálce v Bratislavě, o rok později ředitelem učitelského ústavu ve Spišské Nové Vsi, v letech (do odchodu do výslužby) pracoval jako ředitel státního učitelského ústavu v Chrudimi a v letech jako ředitel zdejšího soukromého učitelského ústavu. V Chrudimi byl členem obecního zastupitelstva, předsedou rady pro veřejnou knihovnu a členem výboru Vlastivědného muzea. V. Šlosar napsal řadu povídek a románů (např. Z dob slávy a štestí, Z lásky k svým, Z víru života, Pošumavským rájem) a literárněhistorických studií, překládal z francouzštiny do češtiny nebo slovenštiny (mj. Kádnerovy Stručné dějiny pedagogiky, které doplnil vlastní statí o slovenské pedagogice). Zemřel v Chrudimi 17. listopadu Pavel Kobetič Regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí V rámci regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí jsou připraveny k projednání výsledky dendrologického průzkumu (zhodnocení celkového stavu dřevin s návrhem na kácení). Máte-li zájem, přijďte s námi projít výsledky tohoto průzkumu ve středu 1. října od hodin. Schůzka zájemců bude u pískoviště ve zmiňovaném vnitrobloku. Těšíme se na Vás přijďte společně diskutovat! št V pondělí dne 28. října došla po poledni telefonická zpráva do našeho města o kapitulaci Rakouska a o jeho uznání samostatného státu československého. Radostná zpráva ta potvrzena přijíždějícími o 5. hod. odpol. z Pardubic Ihned tvořily se na našich ulicích hloučky mužů a žen a pojednou valí se proud na náměstí za dojemného a vroucího zpěvu národní hymny Kde domov můj? Každý zdobí prsa svá stuhami národních a slovanských barev, prostí vojáci i důstojníci strhávají nenáviděné odznaky otroctví. Na náměstí promluvil prvý k zástupu vzletnými slovy p. dr. Mikyna, jimiž poukázal na význam této veliké události a napomenutím k důstojnému zachování pořádku. Za bouřlivého provolávání slávy Masarykovi, Wilsonovi, československým legiím, za provolání slávy republice a za zpěvu národních písní ubíral se pak průvod městem, snášeje štíty s dvouhlavým orlem, jež házeny na dno Chrudimky. U divadla promluvil dr. Pippich ku shromážděnému lidu vlasteneckou řeč a na náměstí A. Šipka a prof. Kunc, vyzývajíce zástupy, aby zachovaly naprostý klid a řídily se jen pokyny Národního výboru. Lid pln nadšení pomalu ztrácel se z ulic. Přes noc zmizely všichni orlové a německé nápisy po městě. Druhého dne zavládla sváteční nálada po celém městě, jež plně vyzdobeno prapory národních barev. Všechny politické strany konaly důvěrné porady, aby zvolily své zástupce do okresního Národního výboru. Zatím na ulicích tvořily se zástupy a všude zavládl klid práce. O 11. hod. dopol. shromáždilo se občanstvo na náměstí, kde k zástupům promluvil A. Šipka a prof. Kunc přečetl manifest Národního výboru z Prahy. Zatím ustavil se v okresním domě Národní výbor pro okres chrudimský pod předsednictvím dr. K. Pippicha. Týž sezval zástupce státních úřadů a škol na 2. hod. odpolední do zasedací síně okres. výboru, kdež oznámil nastalou situaci a přečetl prvý zákon, vydaný Národním výborem pražským. Poté vyzval přítomné k prohlášení, že uznávají autoritu Národního výboru v Praze a Československé Národní rady v Paříži a zavazují se plniti a zachovávati zákony a nařízení jejich. Po slibu tom pověřil dr. Pippich přítomné dalším vedením svěřených úřadů. Poté odebral se Národní výbor se všemi přítomnými k manifestačnímu projevu všeho lidu na Hlavním náměstí, kdež pod vlajícími prapory Sokola, Ressla, vlajky akademické aj. praporů promluvili zástupci všech politických stran: dr. Pippich, F. Borovec, V. Kášek, A. Šustr, A. Šipka a prof. Kunc přečetl provolání Národního výboru v Praze, načeš obrovský průvod s Národním výborem a prapory prošel celým městem a zakončil opět na náměstí, kde shromáždění vyzváno k zachování klidu. A také slavnostní nálada byla důstojně zachována po celý večer. Hlasy východočeské Vybral Pavel Kobetič. 7

8 Pozvání na výstavu raných malířských dílech se věnoval vyjádření kouzla krajiny, o běsech lidského i uměleckého zrání svědčí díla tzv. depresivní figurace. Oblíbeným tématem se stala i hudba. Ve fotografické tvorbě tvoří klasickou formou. Zajímavé a zcela originální je například jeho fotografické ztvárnění světa odpadu v cyklu Poezie psaná odpadem. Jiří Křiklava vystavoval svá díla na více než 40 výstavách. Výstava v RM v Chrudimi potrvá do a je přístupná od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Ve výstavních sálech Regionálního muzea v Chrudimi bude dne v 17 hodin slavnostně zahájena výstava obrazů a fotografií, jejichž autor výtvarník Jiří Křiklava se narodil v roce 1955 v Hlinsku a žije a tvoří v Krouně u Hlinska. Původně se profesně zabýval návrhářstvím obuvi a ve volném čase maloval, od roku 1990 se malířské tvorbě věnuje plně. V posledních letech se však více zaměřuje na uměleckou fotografii. O kvalitě a úrovni jeho tvorby svědčí mnohá ocenění, z nichž nejvýznamnější je první cena v Národní fotografické soutěži v roce Ve svých Zelenina známá a neznámá Tak je nazvaná krátkodobá výstava v Regionálním muzeu v Chrudimi, která návštěvníky seznámí s různými druhy zeleniny, ať již tradičními českými, nebo pěstovanými na vzdálených kontinentech, a jejich širokým využitím nejen v kuchyni. Výstava se bude konat ve výstavním vestibulu druhého poschodí budovy Regionálního muzea v Chrudimi od do vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Milena Burdychová, ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi Rodinné pasy pomohou ušetřit v rodinných rozpočtech Pardubický kraj se stal čtvrtým krajem v České republice, kde byl spuštěn systém slev pro rodiny s dětmi. Projekt rodinných pasů vznikl v Dolním Rakousku, od ledna 2006 se rozšířil i na území Jihomoravského kraje. V průběhu roku 2007 přistoupily Vysočina a Olomoucký kraj. Smyslem Rodinných pasů je finančně napomáhat rodinám s dětmi pomocí slevového systému. Projekt nabízí rodinám s alespoň jedním dítětem do 18 let slevy od soukromých společností, městských a krajských organizací. Rozsah nabízených výhod je široký jsou připraveny slevy v oblasti kultury, volnočasových aktivit, nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené). Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy v rozmezí 3 50 %. Poskytovatelé slev jsou prezentováni Řemesla pravěkých Keltů V pátek 3. října v 17 hodin bude v prostorách chrudimského Gymnázia Josefa Ressela zahájen víkendový workshop z cyklu Řemesla pravěkých Keltů, zaměřený na výrobu keltské keramiky a zpracování železa. Cílem akce bude stavba dvoukomorové pece na výpal keramiky a pece chlebové. Účastníci si kromě vlastní stavby pecí budou moci vyzkoušet výrobu keramické nádoby, redukci železa a také jiná méně náročná pravěká řemesla. Vlastní stavbě pecí bude předcházet malá přednáška o typech pecí nalezených na našem území a jejich významu v pravěku. Akce se koná za každého počasí a potrvá do neděle 5. října do odpoledních hodin. S případnými dotazy se obracejte na www. keltove.webzdarma.cz nebo na telefonní číslo Projekt je dotován z grantového programu Make a Connection Připoj se, podporujícího aktivity mladých organizátorů. Grantový program zajišťuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), ve spolupráci s pobočkou firmy NOKIA v ČR. Ondřej Vojtíšek na internetových stránkách v periodicky vydávaném a průběžně aktualizovaném katalogu poskytovatelů a dalších informačních materiálech. Projekt jim přináší zdarma propagaci na celém území kraje i v zahraničí (Dolní Rakousko), zvýšení obratu i počtu nových zákazníků a získání společenské prestiže. V Pardubickém kraji se do systému přihlásilo 400 poskytovatelů, ve všech regionech včetně Rakouska je zapojeno celkem poskytovatelů slev. Při uplatňování slevy může pracovník poskytovatele požadovat kontrolu totožnosti držitele. Rodinný pas je obdobou slevové karty s názvem a logem projektu, loga kraje jako provozovatele systému, jména rodiny, počtem a rokem narození dětí. Karta slouží jako průkaz opravňující držitele čerpat výhody slevového systému. Na základě písemné nebo elektronické žádosti je Rodinný pas vystaven všem (i neúplným) rodinám, které mají trvalé bydliště na území kraje. Karty se tisknou hromadně, poté se rozesílají poštou, což může trvat 4 až 6 týdnů. Vítání občánků 8. září 2008 Lukáš, Škorpík, Natálie Svobodová, Tomáš Páleník, Melánie Straková, Tereza Šplíchalová, Vojtěch Víšek, Veronika Táborská, Aleš Gerstner, Antonín Beneš, Dorota Benešová, Eliška Štrupová a Lukáš Vladyka. 15. září 2008 Ester Čiháková, Adéla Koppová, Štěpán Mach, Sabina Nováková, Ondřej Doležal, Eliška Luňáčková, Lucie Táborská, Markéta Remarová, Magdaléna Vašíčková a Matěj Vašíček. av Zlatá svatba V sobotu 6. září 2008 se v obřadní síni uskutečnila oslava zlaté svatby, 50 let společného života manželů Dany a Josefa Seckých. Jubilantům popřál hodně zdraví, klidu, spokojenosti a radosti místostarosta Petr Řezníček. V kulturním programu vystoupil soubor Klíčenky při MŠ Svatopluka Čecha. Oslavencům blahopřejeme. Komise pro občanské záležitosti 8 K získání slevové karty je třeba se nejdříve registrovat. Možností je několik. Poštou na adresu Rodinné pasy, P. O. BOX 24, Pardubice, nebo em na adrese či vyplněním formuláře na webových stránkách Projekt je určený pro rodiny alespoň s jedním dítětem do osmnácti let žijící v Pardubickém kraji. Do projektu se zapojila i mateřská centra, která by měla pomoci s distribucí informací. Prvními držiteli rodinných pasů v Pardubickém kraji se staly pěstounské rodiny. Slavnostní předání se konalo 7. září na hradě Svojanov. Výběrem právě těchto rodin chtěli organizátoři projektu vyjádřit poděkování za jejich záslužnou činnost. Na základě dohody krajů, kterou projednávalo krajské zastupitelstvo 18. září, budou rodinné pasy vzájemně uznatelné v Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji a na Vysočině, dále také ve dvou krajích, které spouštění systému teprve připravují ve Zlínském a Ústeckém. Miloslav Macela, člen Zastupitelstva města Chrudim DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: Akce na říjen října Plavecká štafeta měst 3. října Výtvarná dílna s MŠ Sv. Čecha 4. října Setkání LT Mlýnek u Velin října Výtvarná dílna s MŠ Sv. Čecha 11. října Setkání Havlovice Aquapark 15. října Literární maraton pro MŠ a ZŠ 17. října Výtvarná dílna s MŠ Sv. Čecha 18. října Závody ve sprintu a dlouhých tratích 23. října Výtvarná dílna s MŠ Sv. Čecha Podzimní prázdniny 27. října Den dýně výroba strašidel 29. října ZOO Jihlava, Vodní ráj Jihlava Upozornění! Nábor do zájmových kroužků v DDM Chrudim pro školní rok 2008/2009 stále ještě probíhá. Vybírat můžete z široké nabídky. Přijďte mezi nás, je pro Vás připraven zajímavý program a určitě zde najdete i nové kamarády.

9 Africké odpoledne v Chrudimi aneb Postavme školu v Africe Víte, jak si hrají děti v Africe? Ochutnali jste už někdy etiopskou placku injeru? Zkusili jste skákat jako antilopy? Skládali jste už někdy maxi puzzle? Přijďte si to vyzkoušet v pondělí 13. října 2008 od hod. na Resselovo náměstí. Chrudimské skautky pořádají Africké odpoledne u příležitosti pátého ročníku celostátní sbírky Postavme školu v Africe. Během dne můžete přispívat skautkám do kasiček a odpoledne nahlédnout do života afrických dětí. Pobavíte se, dozvíte se něco nového a můžete udělat dobrý skutek! Už víc než etiopských dětí se může učit číst a psát. Pomůžeme dalším? Hana Večeřová Občanské sdružení Amalthea (se sídlem v Chrudimi) přijme kolegyni/kolegu na plný úvazek na pozici koordinátor/ka projektů. Nástup možný ihned. Své nabídky zasílejte do na nebo poštou na adresu: Amalthea o. s. Martina Pojmonová Husova Pardubice Bližší informace na Královna věnného města Chrudim zvolena! Na Městských slavnostech v sobotu byla novou chrudimskou královnou zvolena studentka Gymnázia Josefa Ressela Tereza Tycová. Královna Tereza se zúčastní klání spolu s dalšími osmi adeptkami o titul královny královských věnných měst, které se uskuteční v říjnu letošního roku v Trutnově. Přejeme Tereze úspěch i na tomto poli a držíme jí palce! redakce Nábor dětí 1. až 5. tříd do královny sportů Atletický oddíl ŠAK Chrudim nabízí rodičům dětí všech chrudimských škol od 1. do 5. třídy možnost přihlásit je do atletické přípravky. Děti zde budou provozovat pohybové aktivity s důrazem na všestrannost pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Tréninky pro děti od 1. do 3. třídy ZŠ se konají v pondělí a ve středu od do hod., pro děti 4. a 5. tříd rovněž v pondělí a ve středu od do hod. v ZŠ U Stadionu, popř. na letním stadionu AFK. Celoroční členský příspěvek je 300 Kč. Případné dotazy na tel u Karla Fiedlera. Cesta kolem světa začíná v Grónsku Mezinárodní soutěžní klání mezi hotelovými školami Hotelová škola Bohemia Chrudim ve spolupráci s Městským úřadem v Chrudimi pod záštitou místostarosty města Mgr. Petra Řezníčka pořádá dne třetí ročník soutěže Bohemia Gastro 2008 v dovednostech v oboru barman a kuchař. Soutěže se zúčastní holandští studenti hotelové školy Wageningen v rámci partnerství měst Chrudim Ede. Barmani budou soutěžit jak v klasickém míchání nápojů, tak i v tzv. volném stylu, kde předvedou show i v pracovní verzi volného stylu. Kuchaři budou předvádět míchání salátů, kde hlavní suroviny budou vybírat z tzv. spotřebního koše. Celá akce se bude konat pod širým nebem přímo na Resselově náměstí a bude volně přístupná veřejnosti. Soutěž začíná v hodin. Všechny občany tímto zveme, určitě se bude na co dívat. Věra Šarounová, Střední hotelová škola Bohemia V říjnu vstupuje do své již 8. sezóny cyklus cestopisných přednášek Kolem světa za 80 minut, který se koná ve Vodních zdrojích Chrudim. První přednáška proběhne netypicky již ve čtvrtek , protože přednášející Markéta Pokorná pochází sice z Chrudimska, ale momentálně působí v Centru pro atmosférický a mořský výzkum v Hamburku. Její přednáška bude zaměřena na mořský výzkum východního Grónska a posluchači se mohou dovědět, jak se mapuje mořské dno nebo jak se provádějí oceánografická měření. Dozvědí se také, jak je vybaven ledoborec nebo proč jsou nutná bezpečnostní opatření proti ledním medvědům. Na závěr se autorka zmíní o návštěvě Špicberků, kde se věnovala studiu mořského ledu a také se setkala se studentkou chrudimského gymnázia Olgou Svatošovou, vítězkou soutěže Ice Climate Education, která se zde účastnila letní školy pro středoškoláky. Přednáška začíná v hod. a vstupenky lze získat v předprodeji v Informačním centru města ve staré radnici. Naďa Gutzerová Podzimní cyklus v muzeu Regionální muzeum v Chrudimi připravilo pro podzimní sezónu přednáškový cyklus, ve kterém se posluchači seznámí se zajímavými předměty z muzejních sbírek. První přednáška dne nazvaná Příběh předmětů Hradební ulice bude věnována zajímavým archeologickým nálezům při výzkumu ploch stavby OBC Balustráda. Druhá přednáška dne nazvaná Zmizelá Chrudim na skleněných negativech nás seznámí se zmizelými místy staré Chrudimě. Třetí přednáška dne nazvaná Liturgický textil představí skvosty z muzejního depozitáře. Část přednášek bude věnována prezentaci práce muzejních konzervátorů a seznámí posluchače s metodami a zásahy směřujícími k uchování předmětů. Tato důležitá část muzejní práce zůstává obvykle pro veřejnost skryta. Každá přednáška bude doplněna promítáním obrázků. Přednáškový cyklus bude pokračovat ještě na počátku listopadu, kdy se uskuteční přednáška nazvaná A přišel plakát. Přednášky se budou konat v Regionálním muzeu v Chrudimi vždy od 18 hodin. Milena Burdychová Názor chrudimského občana bydlícího na Resselově náměstí: Ozvučovat nebo oh1ušovat? Bydlím na náměstí a mohu se tedy denně těšit pohledem na slavné chrudimské pamětihodnosti. Oko se raduje, leč ucho žije ve strachu. Občas se zde totiž objeví pódium, obrovské reprobedny a spleť elektrických vodičů jako předzvěst něčeho, co neumím pochopit. Totiž obrovský rámus neprávem zvaný hudba. Je známo, že hluk je škodlivý v každé podobě a že nízké frekvence typické pro velké reproduktory (tzv. Infrazvuk) mohou u lidí vyvolat podivné změny v chování. Vzduch rozvlněný tímto způsobem se tedy stává drogou, u značné části mládeže pak dokonce návykem. V tomto bodě bych raději předal slovo odborníkům a pouze dodám, že moje sebeobrana se řídí heslem kdo uteče, vyhraje. Proto již 20 let prožívám slavnou chrudimskou pouť v uctivé vzdálenosti od Východočeských Athén, pokud možno v lese. Někdy mne však zvukový horor zastihne nepřipraveného. Právě tak tomu bylo 3. září t. r. odpoledne. Rozpoutalo se peklo, okna se chvěla (musím je asi utěsnit), a tak jsem se rozhodl, že půjdu uklízet sklep, neb náš dům má na štěstí poctivé 600 let staré základy. Dospěl jsem k závěru: Hlučná hudba mi vadí i ve sklepě, ale ještě více mi vadí, že nevadí těm občanům a činovníkům, kterým by právě vadit měla. Zmíněné činovníky města vyzývám, aby se hlukem (hudbou?) zabývali, hluk měřili a přestupky stíhali. V Chrudimi 4. září 2008 Ing. Lubomír Moravec Plně chápeme autora tohoto dopisu, kterého trápí nadměrný hluk. Jistě není sám, komu neúnosně vysoká hladina hluku vadí, ať už je jeho zdrojem tzv. hudba, dopravní prostředky, či jiná zařízení. Teoreticky vzato, prostředky na boj s hlukem existují, jejich aplikace však bohužel nebývá snadná, účinná, či nepřichází včas, tj. v době, kdy hluk občany obtěžuje. Přimlouváme se u proto zvukařů, kteří se domnívají, že elektrický výkon zesilovačů musejí beze zbytku přeměnit na akustický tlak, aby alespoň trochu ubrali na intenzitě, neboť i v tomto případě platí, že méně je více, a posluchači určitě ocení větší požitek ze sice slabšího, ale o to kvalitnějšího zvukového spektra, než jen z temného dunění zkresleného zvuku. redakce 9

10 výstavní síň Divadla Karla Pippicha v sobotu 11. října 2008 ve hodin V polovině letošního června zahájila v Kabinetu ex libris v Chrudimi svou náročnou činnost porota, jmenovaná ředitelem PNP k výběru a zhodnocení ex libris od 269 autorů (včetně studentů odborných uměleckých škol) zaslaných v době od prosince 2007 do března 2008 do přehlídky současné české tvorby ex libris v rámci XII. Trienále. Prvního dne práce poroty, 18. června 2008, se shromáždění odborníci zaměřili na posouzení prací jednotlivých autorů a vybrali k vystavení celkem 693 ex libris 193 autorů a studentů, s tím, že vyřazeno bylo 14 autorských kolekcí (95 ex libris). Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita, grafické provedení, správné vročení ( ), uvedení dedikace, rozměry a signatura předložených ex libris. Druhého dne se již jednalo o možných adeptech na ocenění, tedy o nositelích Ceny za celoživotní dílo, Grand Prix a dvou čestných uznání. Pořadateli přehlídky, Památníku národního písemnictví, který již v případě soutěže Nejkrásnější české knihy roku uděluje Cenu Arno Sáňky autorům vynikajících studentských prací (od roku 1968), připadl tak letos radostný úkol udělit poprvé Cenu PNP a dvě čestná uznání třem vybraným studentům. Výběr oceněných autorů XII. Trienále XII. Trienále ex libris Chrudim Speciální základní škola Chrudim byl proveden z 30 kandidátů na základě tajného hlasování členů poroty. Při jednání zazněl i návrh, aby Spolek sběratelů a přátel ex libris uděloval svou cenu, vzhledem k tomu, že zavedení takové ceny v souvislosti s letošním devadesátým výročím založení a činnosti SSPE by bylo více než vhodné. Na tomto návrhu se porota shodla, a protože v porotě zasedá vždy také zástupce spolku, byl ihned pověřen dalším jednáním s jeho představiteli. Podobně byl předložen i návrh na udělování Čestného uznání města Chrudim, jehož podíl na uspořádání všech minulých trienále byl a i v současnosti je zcela zásadní. Návrh byl ihned přednesen místostarostovi města k úvaze. Jak SSPE, tak i městu Chrudim porota doporučila významné umělce k udělení cen. Porota pracující v nevšední odborné souhře konstatovala vysokou úroveň většiny předložených ex libris od známých autorů nejméně tří generací a stejně, jako již v předchozích třech ročnících kladně ohodnotila aktuální přínos nejmladší generace výtvarníků, tedy studentů výtvarných škol k problematice současné tvorby ex libris. Pravidlem přehlídky je vydání katalogu, v němž se uveřejní výběr děl oceněných autorů a po jednom ex libris každého zúčastněného autora. Vybraná kolekce ex libris bude tradičně zpřístupněna na výstavě v síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi od 11. října do 9. listopadu Bude se jistě po zásluze těšit pozornosti jak sběratelů ex libris, kteří se sejdou počátkem října v Chrudimi na svém sjezdu, tak i odborné a širší veřejnosti. Výstava a sjezd však nebudou jedinými příležitostmi k seznámení se současnou tvorbou ex libris. PNP během uplynulých let učinil mnohé pro to, aby formou výstav seznámil s výsledky přehlídek a pracemi českých výtvarníků, zejména z let 1992 až 2008, nejen občany v České republice, ale i zahraniční veřejnost. Tato činnost PNP je tak rozsáhlá, že je nutno se o ní na tomto místě podrobněji zmínit. Soubory trienále byly vystaveny v různých institucích např. v Praze, Plzni, Havířově, Hodoníně, Ústí nad Labem aj., v zahraničí např. ve Francii, Holandsku, Švédsku a na Tchaj-wanu. Ve výstavním programu PNP uskutečňovaném hlavně v síni Kabinetu ex libris v Chrudimi se pravidelně instalují rovněž výstavy děl oceněných autorů, kteří se často věnují nejen užité, knižní, ale i volné grafice. Ve zmiňovaném období tak proběhly výstavy autorů jako např. Karla Beneše, Jiřího Boudy, Jiřího Brázdy, Evy Haškové, Jana Kavana, Jiřího Neuwirta, Františka Peterky, Jindřicha Pilečka, Vladimíra Suchánka, Vladimíra Tesaře, Kateřiny Vítečkové a dalších. Současně s výstavou z XII. Trienále bude v Chrudimi otevřena výstava připravená Kabinetem ex libris a věnovaná Blance Votavové, oceněné na X. jubilejním Trienále v roce I tyto výstavy jsou zapůjčovány institucím v Čechách i na Moravě a setkávají se s velkým zájmem návštěvníků. Vzhledem k tomu, že ceny udělované na Trienále jsou čestné, pokládá PNP uspořádané výstavy za malou odměnu oceněným výtvarníkům s vědomím, že tak jednak naplňuje své poslání, jednak rozšiřuje nabídku akcí, které jsou zároveň přínosem pro kulturní veřejnost. PhDr. Eva Wolfová, předsedkyně poroty XII. Trienále Již 3 roky patří naše zařízení do sítě Škol podporujících zdraví a užívá titul ZDRAVÁ ŠKOLA a EKOLOGICKÁ ŠKOLA Pardubického kraje 2. stupně. Zapojujeme se do akcí Nakrmte hliníkožrouta a Ukliďme svět. Za účast v této akci jsme obdrželi Pamětní list. Žáci a zaměstnanci školy pečují o školní prostředí a okolí školy, šetří energiemi a materiály (odpadní materiál je využíván v hodinách Pv, Vv, ŠD, ale i v jiných předmětech). Svoje výrobky pak představují na vánočních trzích, benefičním představení kroužku Rozmarýn a při výzdobě školy a tříd. Nasbírali jsme 22,5 kg hliníku a obsadili jsme 3. místo. Získali jsme Pamětní list a Dárkový certifikát na 500 Kč na ekologické programy v Ekocentru PALETA. Žáci se pravidelně tradičně starají o úklid v Michalském parku. Ve škole je zaveden pitný režim bez odpadu (várnice s čajem), prodej svačin, prodej mléka a mléčných výrobků a vitamínových přípravků (Juvík). Zaměření školy na volný čas žáků je každoročně prioritním úkolem. Chceme školu otevřenou, komunikativní, kde se v návaznosti na výukový proces mohou žáci volně realizovat v zájmových programech. Nabídka školy k žákům vychází z jejich poptávky a z moderního vybavení školy. Nahrazujeme tak dětem činnosti ZUŠ a DDM, kde jsou jejich vstupy omezené z důvodu nižších schopností, finanční náročnosti, dojíždění a jejich nižší adaptability v novém prostředí. Nabídka zájmových kroužků je výhradně vedena učiteli naší školy. Výsledné práce keramického kroužku dotvářejí výzdobu školního interiéru. Drobné keramické předměty jsou využity i pro potřebu upomínkových dárků a k prezentaci naší činnosti na veřejnosti uspořádáním výstav. Za nejúspěšnější akci lze již tradičně považovat vánoční trhy v rámci Dnů otevřených dveří. Náplň sportovních kroužků se zaměřením na posílení tělesné zdatnosti žáků přináší pěkné výsledky v účasti na všech sportovních soutěžích. Největšího sportovního úspěchu v uplynulém školním roce dosáhl Miroslav Horvát na MČR v tenise, odkud přivezl zlatou medaili ve dvouhře žáků. Z činnosti dramatického a hudebního kroužku vznikají hodnotná, zdařilá vystoupení, kterými se žáci prezentují nejen v rámci školy, ale i na veřejnosti. Z přehlídky dramatických kroužků při knihovnách VČ regionu si náš kroužek odnesl čestné uznání za účast. Součástí dramatického vystoupení v divadle byla i úspěšná výstava prací žáků z dílen naší školy. Ve spolupráci s rodiči byl z akcí pořízen videozáznam. Výtěžek celé akce ve výši Kč byl věnován na nákup pomůcek zdravotně handicapovaným dětem Alžbětce a Elišce Svobodovým do ZŠ Dr. Malíka a třídě dětí se spec. potřebami do MŠ Sv. Čecha. Počítačové kroužky a kroužek AJ umožňují dětem doplnit vědomosti a dovednosti v návaznosti na výuku a též jejich správnou orientaci na internetu. Obnovená činnost cyklistického kroužku měla vyvrcholení náročné celoroční práce ve dvoudenním cyklistickém kurzu, který všichni zúčastnění zvládli bez problémů a bez úrazů. Nově zavedené cvičení rodičů s dětmi je úspěšné, spec. pomůcky, techniky (jógové prvky, rehabilitační míče, overbaly) jsou pro činnost přínosné. Škoda, že erudované vedení kroužku p. učitelkou S. Pilařovou nebylo více využíváno ze strany rodičů. Toto je jen malý výčet činnosti naší školy. Více se dozvíte na nebo na Dnech otevřených dveří. Sledujte proto pozorně Zpravodaj, aby Vám nic neuteklo! Mgr. Iva Holubcová, ředitelka Speciální základní školy v Chrudimi Desátý ročník festivalu Tradice Festival dětských folklorních souborů se již podesáté vrací do východních Čech. 10 Děti z českých souborů budou se svými kamarády z Francie, Slovenska, Polska, Chorvatska, Německa a Běloruska po celý týden putovat po městech Pardubického kraje. Chrudimské diváky potěší svým uměním v Divadle K. Pippicha dne v hodin. Dále představí lidové umění pozvaných národů v Přelouči, Svitavách, Sezemicích, Ústí nad Orlicí, Pardubicích, Dolní Čermné a Heřmanově Městci. Již podesáté společně s dalšími soubory Pardubického kraje naplníme sály divadel a kulturních zařízení a připravíme program především pro diváky školního věku. Účelem však není předvádění mistrovských tanečních čísel, záměr je velmi prostý: jednoduše a přirozeně přivést naše děti k lidovým tradicím a k pochopení souvislostí v životě našich předků. O úspěšnosti celého projektu mohou hovořit především děti a učitelé v okresních městech Pardubického kraje. Každoročně shlédne koncerty na 2000 dětí. Díky takovému úspěchu se festival může již řadu let plným právem pyšnit svým názvem. Letošní ročník je obohacen o několik novinek. Jednou z nich je prvek, o který si taková akce přímo říká společně s návštěvníky zahájíme celostátní anketu Zlatý Ámos, soutěž o nejlepšího učitele školy. Vážení diváci, příznivci dětského folkloru, přijměte pozvání na festival Tradice Mgr. Radka Ehrenbergerová, ředitelka festivalu

11 KČT Chrudim Vejšlapy v říjnu 2008 Sobota Pochod generací (7 nebo 14 km) Sraz v 9.00 hod. u plaveckého bazénu, odchod od hod. Vedoucí: J. Jahnický, R. Vališová, tel , Tato akce je pořádána s podporou města Chrudim v rámci projektu Zdravé město. Středa Stan Veselý Kopec Trhová Kamenice (10 km) Sraz v 9.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.43 hod. Vedoucí: manželé Lázničkovi, tel Sobota Návštěva Státního hřebčína Kladruby nad Labem (7 nebo 15 km) Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.30 hod. Vedoucí: J. Jahnický, S. Kučera, tel Čtvrtek Kukátko od hod. v restauraci Bowling Sobota Ostroměř Hradišťko Ostroměř (13 nebo 17 km) Sraz v 6.40 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.51 hod. Vedoucí: R. Vališová, S. Kučera, tel Středa Dolní Dobrouč Písečná Žamberk (12 km) Sraz v 6.40 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.51 hod. Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová, tel Sobota Přibyslav podél Sázavy Žďár nad Sázavou (15 km) Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.25 hod. (R) Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Sobota Krouna Dědová Hlinsko (14 km) Sraz v 8.25 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.42 hod. (Sp) Vedoucí: S. Kučera, J. Jahnický, tel Zveme mezi nás nejen naše členy, ale i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Bližší informace ve vývěskách, u J. Jahnického (tel ), u P. Šídla (tel ), nebo na webových stránkách Může dojít k časovým změnám z důvodu změn jízdních řádů ČD. Doporučujeme telefonickou informaci u vedoucích Vejšlapů. Jiří Jahnický, předseda klubu KČT Treking Chrudim akce v říjnu Góry Zlote, Rychlebské hory, BUS, pěší turistika (17 nebo 25 km) Ing. Jan Smejkal, tel , , Vrát vlastní doprava, pěší turistika (2 20 km) Věra Matějková, tel , Vlastimil Škvára Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. st Muži 2. čt Ženy 3. pá Spol. 4. so Spol. 5. ne Spol. 6. po Muži 7. út Ženy 8. st Muži 9. čt Ženy 10. pá Spol. 11. so Spol. 12. ne Spol. 13. po Muži 14. út Ženy 15. st Muži 16. čt Ženy 17. pá Spol. 18. so. Zavřeno do krajské přebory Spol. 19. ne Spol. 20. po Muži 21. út Ženy 22. st Muži 23. čt Ženy 24. pá Spol. 25. so Spol. 26. ne Spol. 27. po Muži 28. út Ženy 29. st Muži 30. čt Ženy 31. pá Spol se koná plavecká štafeta měst (celorepubliková soutěž mezi městy se stejným počtem obyvatel) vstup zdarma Krajské přebory ve sprintu a dlouhých tratích žactva. Provoz bazénu od do hod. Změny jsou vyhrazeny. Přesnější info na Fotbalová utkání AFK Chrudim Den datum hodina soutěž tým AFK soupeř Sobota Divize AFK A Pěnčín Turnov Neděle ČDSŽ + ČDMŽ A žáci Nymburk Neděle I. B. třída AFK B Rosice Sobota ČDSD + ČDMD A dorost Kolín Sobota Divize AFK A Kolín Neděle I. B. třída AFK B Prosetín Neděle ČDSŽ + ČDMŽ A žáci Čáslav Sobota ČDSD + ČDMD A dorost Náchod Sobota Divize AFK A Měcholupy Neděle ČDSŽ + ČDMŽ A žáci Nový Bydžov Neděle I. B. třída AFK B Rozhovice Mistrovská utkání HC Chrudim I. liga ledního hokeje ČR sobota HC Chrudim HC VCES Hradec Králové středa HC Chrudim HC Vrchlabí středa HC Chrudim HC Dukla Jihlava pondělí HC Chrudim HC Sareza Ostrava středa HC Chrudim HC Benátky nad Jizerou středa HC Chrudim HC Ústí nad Labem Soutěžní utkání v házené TJ Sokol HBC Chrudim sportovní hala Sokola Chrudim Sobota CR České Budějovice II. liga ml. dorostu Sobota a CR Náchod KP ml. žáci 9.45 a CR Náchod A + B KP st. žáci Neděle CR Dukla Praha II. liga ml. dorostu Sobota turnaj přípravka r Sobota turnaj minižáci r Akce pro vodomily všech věkových kategorií MěÚ Chrudim, Sportovní areály města Chrudim, DDM Chrudim a AŠSK Chrudim zvou všechny milovníky plavání na 17. ročník soutěže Plavecká štafeta měst m libovolný způsob start z vody (každý účastník plave čtyři bazény). Jedná se o tradiční akci pro zájemce všech věkových kategorií, propagující plavání jako jeden z nejvděčnějších rekreačně využitelných sportů. Je přístupná každému, kdo má chuť libovolným stylem zaplavat trať 100 metrů a prověřit tak svoji fyzičku. Záštitu nad soutěží převzal také letos Český olympijský výbor. Krytý bazén: 1. října 2008 Časový rozpis: hod. ZŠ, SŠ, DM, veřejnost Vstupné: zdarma (záloha na klíč od šatny činí 20 Kč) Hodnocení: 500 nejlepších výkonů se sčítá a hlásí do Prahy do Českého rozhlasu, nejúspěšnější tři města získávají poháry od Českého olympijského výboru. Rovněž probíhá soutěž TUČŇÁK OPEN v rámci škol v ČR. Aktuální informace Přijďte pomoci k dobrému umístění našeho města! 11

12 č. 10/2008 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Vademecum chrudimské kultury je kompletně připravována Chrudimskou besedou. Tato příloha není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 10. září

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Evidence právních předpisů města - ROK 2005

Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Číslo 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Hons, Hruška, Doležal, Kruliš, PhMr. Kubánková,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Hlasování per rollam Datum jednání: Místo jednání: Začátek jednání:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více