ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození"

Transkript

1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční služby, seznámen se zásadami a podmínkami investování a dalšími informacemi jak je uvedeno v příloze tohoto čestného prohlášení (informační memorandum) - že jsem veškerou dokumentaci související s uzavřenou Komisionářskou smlouvou vyplnil sám, bez ovlivňování jakoukoliv další osobou a pokud mě byly poskytnuty při vyplňování dokumentace nějaké informace, byly poskytnuty na základě mého dotazu - že jsem byl seznámen s nejobvyklejšími investičními strategiemi doporučovanými Společností a pro své investiční záměry jsem si vybral strategii označenou jako A, B, C, D, E beze změny parametrů/ se změnou parametrů * jak je uvedeno v příloze tohoto čestného prohlášení * - že mám svou vlastní investiční strategii, která se podobá investiční strategii obsažené pod písmenem A, B, C, D, E a budu využívat poradenství v souladu s vlastní strategií * - že veškeré zde uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a prohlašuji je ze své svobodné vůle, což stvrzuji svým podpisem. Dne Podpis * nehodící se škrtněte

2 Příloha 2 Konzervativní typ akcie Společnost považuje za konzervativní typ akcie takovou akcii, která splňuje následující kritéria: 1) daná akcie je obchodovaná na veřejném trhu alespoň 3 roky 2) průměrný denní objem zobchodovaných akcií je alespoň ks na trhu USA. U akcií na českém trhu jsou považovány za konzervativní ty akcie, které jsou obchodovány v segmentu SPAD pražské burzy. 3) cena, za kterou jsou akcie obchodovány na trhu USA musí být minimálně 4,- USD, u akcií na pražské burze se minimální cena neuvádí, ale platí zásada uvedená v bodě 2) 4) grafický průběh vývoje kurzu akcie za posledních 12 měsíců vykazuje pro akcii typický průběh, tj. střídání vývojových trendů bez náhlých kurzových skoků Spekulativní typ akcie Společnost považuje za spekulativní typ akcie takovou akcii, která nesplňuje byť jediný požadavek z požadavků kladených na konzervativní typ akcie. A) Konzervativní typ investování Investiční strategie Veškeré prostředky klienta jsou umístěny do akcií společností, které splňují požadavky na konzervativní typ akcie definované Společností. Prostředky investora jsou investovány alespoň do 3 titulů, minimálně 25% prostředků klienta do jednoho titulu. Výhody: nižší míra rizika Nevýhody: nižší míra zhodnocení investice B) Konzervativní typ investování s menšinovým spekulativním podílem Veškeré prostředky klienta jsou rozděleny v poměru 7 : 3. Větší část prostředků je umístěna do konzervativního typu akcií jak je definováno Společností. Menší část je umístěna do akcií společností, které vykazují znaky spekulativního typu akcií, jak je definuje Společnost. Prostředky konzervativního typu akcií jsou investovány alespoň do 3 titulů, minimálně 15% prostředků klienta do jednoho titulu. Prostředky do spekulativního typu akcií jsou investovány alespoň do 2 titulů, maximálně 10% prostředků klienta do jednoho titulu. Výhody: vyšší možnost zhodnocení oproti verzi A) Nevýhody: vyšší míra rizika oproti verzi A)

3 C) Konzervativně spekulativní typ investování Veškeré prostředky klienta jsou rozděleny rovným dílem na dvě části a umístěny do akcií konzervativního typu akcií a spekulativního typu akcií jak je definováno Společností. Prostředky z každého dílu jsou umístěny minimálně do 3 titulů, minimálně 15% prostředků klienta do jednoho titulu v případě konzervativního typu akcií a maximálně 10% prostředků klienta do spekulativního typu akcií. Výhody: vyšší možnost zhodnocení oproti verzi B) Nevýhody: vyšší míra rizika oproti verzi B) D) Spekulativně konzervativní typ investování Veškeré prostředky klienta jsou rozděleny v poměru 3 : 7. Menší část prostředků je umístěna do konzervativního typu akcií jak je definováno Společností, větší část je umístěna do akcií společností, které vykazují znaky spekulativního typu akcií, jak je definuje Společnost. Prostředky konzervativního typu akcií jsou investovány alespoň do 2 titulů, minimálně 10% prostředků klienta do jednoho titulu. Prostředky do spekulativního typu akcií jsou investovány alespoň do 3 titulů, maximálně 15% prostředků klienta do jednoho titulu. Výhody: vyšší možnost zhodnocení oproti verzi C) Nevýhody: vyšší míra rizika oproti verzi C) E) Spekulativní typ investování Veškeré prostředky klienta jsou umístěny do spekulativního typu akcií, jak je definuje Společnost. Prostředky jsou investovány alespoň do 5 titulů, maximálně 15% prostředků klienta do jednoho titulu. Výhody: vyšší míra zhodnocení oproti verzi D) Nevýhody: vyšší míra rizika oproti verzi D) F) Strategie short Klient si při této strategii půjčuje cenné papíry, které okamžitě prodává na trhu, aby je koupil později zpět za nižší cenu, než za jakou tyto cenné papíry prodal. Podmínky short obchodů se řídí podmínkami smluvního obchodníka s cennými papíry. Klient bere na vědomí, že otevřená short pozice musí být uzavřena ve stejný obchodní den, kdy byla otevřena. Tato strategie může být použita pouze u těch typů investičních strategií, které obsahují prostředky určené na rizikový typ akcií. Short pozice se v takovém případě může otevřít

4 v rozsahu, který je zrcadlovým odrazem podmínek daných v dané strategii pro nákup spekulativních akcií. Výhody: možnost získání zisků i na klesajícím trhu Nevýhody: krátkodobá spekulace se zvýšeným rizikem G) Využití pákových obchodů, Repo obchodů, Buy/Sell obchodů Tyto typy obchodů je možné využít pouze u těch typů investičních strategií, které obsahují prostředky určené na rizikový typ akcií. Prostředky použité na tento typ obchodů jsou přitom vázány pouze na prostředky určené na nákup spekulativních akcií, přestože by byly nakoupeny akcie konzervativního typu. Možná páka je limitována číslem 4. Výhody: možnost násobného zhodnocení investované částky Nevýhody: možnost násobné ztráty investované částky až do výše 100% vkladu Společné zásady pro všechny typy investičních strategií: - ani sebelepší analýza nebo investiční strategie není zárukou zisku - každá investiční strategie mimo bodu A) se může měnit v parametrech - pokud dojde ke změně strategie v průběhu otevřené investice, je nutné postupovat se zvýšenou obezřetností a pečlivě zvážit jednotlivé kroky v návaznosti na další možná rizika - pokud dojde k negativnímu vývoji otevřené pozice oproti očekávání a potenciální ztráta se blíží k 10%, je klient informován o tomto vývoji s doporučením k dalšímu postupu, tato zásada platí pro všechny typy investičních strategií - poměr rozdělení prostředků nemusí být vždy dosažitelný úplně přesně, proto je povolena tolerance do 5 % od dohodnuté hranice. Prohlášení klienta: Z výše uvedených investičních strategií mám zájem o využití investiční strategie uvedené v bodě a to: - beze změny uvedených parametrů * - se změněnými parametry v těchto hodnotách * - rozdělení prostředků v poměru.. - rozdělení prostředků určených na konzervativní typ akcií na titulů s minimální investicí do jednoho titulu ve výši % - rozdělení prostředků určených na spekulativní typ akcií na titulů s maximální investicí do jednoho titulu ve výši % - Dále mám zájem o využívání strategie uvedené pod písmeny F), G) za podmínek stanovených smluvním obchodníkem s cennými papíry, což dokládám podpisem příslušných smluv. Praha. * Nehodící se škrtněte podpis klienta

5 Příloha 1 Informační memorandum 1. Princip fungování IZ a postavení VZ v rámci IZ, jeho činnost ( povolení od ČNB, dozorování ČNB, poskytování poradenství, odbornost osob poskytujících poradenství, zdroj informací) 2. Smluvní obchodník s cennými papíry ( se kterými OCP IZ spolupracuje, informace o konkrétních OCP) 3. Služby, které IZ nebo konkrétní OCP nabízejí (smluvní dokumentace, poradenství, přijímání a předávání pokynů IZ, podávání pokynů přímo OCP, typy služeb viz příloha č.2, ) 4. Povaha a vlastnosti investičních nástrojů, které mohou být klientovi doporučeny (akcie, dividenda,, rozhodný den, bod zlomu, investiční horizont,) 5. Rizika spojená s investováním (definice rizika, investiční riziko, tržní riziko, diverzifikace rizika, portfolio) 6. Podstata investování na kapitálových trzích (long spekulace, short spekulace, pákový obchod a pákový efekt) 7. Princip obchodování na úvěr a rizicích s tím spojených (margin, margin call, margin close) 8. Kontaktní údaje na osoby IZ a OCP (VZ poradce, VZ zastupující, jednatel Společnosti, front office OCP ) 9. Povaha, četnost a termíny zasílání informací o poskytovaných službách (investiční doporučení, technická analýza ) 10. Náklady a poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, jejich výši, měně platby, způsobu výpočtu (seznámení s ceníkem konkrétního OCP) 11. Doporučované investiční strategie (viz příloha č. 2,) 12. Hlavní zásady dodržované při investičních strategiích (dodržování stanovených limitů z hlediska rozdělení prostředků, dodržování nastavených limitů z hlediska zisku nebo ztráty, dodržování zásad zvolené strategie) 13. Postup nutný pro zahájení investičních aktivit (smluvní dokumentace OCP, smluvní dokumentace IZ, investiční dotazník, profil klienta) Byl jsem seznámen s informacemi obsaženými v tomto memorandu a jednotlivé termíny mně byly vysvětleny tak, že jsem jim porozuměl. Případné dotazy mně byly zodpovězeny. Podpis klienta:

Informační manuál společnosti M-cent s.r.o.

Informační manuál společnosti M-cent s.r.o. 1 Stránka Informační manuál společnosti M-cent s.r.o. Tento souhrn informací byl vytvořen pro potřeby zákazníků společnosti M-cent s.r.o. a slouží jako průvodce důležitými body vzájemné spolupráce. Snahou

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností World Investment Mediator, s.r.o., IČ: 29033152, se

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností SIGNAL TRADE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost World Investment Mediator s.r.o., (dále jen Zprostředkovatel ) v souladu s ust. 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., licencovaný obchodník s cennými papíry, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941,

Více

Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ)

Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ) Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ) Tyto Obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako OP ) vytvářejí rámec pro poskytování investičních služeb a upravují práva a povinnosti, vyplývající

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo Komisionář

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1 Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020; zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, B.3800 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více