VLIV PRIVATIZACE NA ROZVOJ KAPITÁLOVÉHO TRHU V TRANZITIVNÍ EKONOMICE; PŘÍPADOVÁ STUDIE: ČESKÁ REPUBLIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV PRIVATIZACE NA ROZVOJ KAPITÁLOVÉHO TRHU V TRANZITIVNÍ EKONOMICE; PŘÍPADOVÁ STUDIE: ČESKÁ REPUBLIKA"

Transkript

1 VLIV PRIVATIZACE NA ROZVOJ KAPITÁLOVÉHO TRHU V TRANZITIVNÍ EKONOMICE; PŘÍPADOVÁ STUDIE: ČESKÁ REPUBLIKA Ing. Ivana Šimíková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta Katedra financí a účetnictví Abstrakt: Příspěvek analyzuje metody procesu privatizace použité v tranzitivní ekonomice ČR na začátku 90. let minulého století, za pomoci komparativní analýzy porovnává výsledky tohoto procesu. V druhé části příspěvek stručně polemizuje a provádí stručnou diskusi o důležitých aspektech, které významným způsobem ovlivnily fungování kapitálového trhu v ČR. V závěru za pomocí syntézy jsou shrnuty a určeny dopady metod a výsledků české privatizace na rozvoj kapitálového trhu v ČR jako jednoho ze zástupců tranzitivní ekonomiky. Klíčová slova: privatizace, kapitálová trh, investiční privatizační fondy, tranzitivní ekonomika, regulace kapitálového trhu Abstract: The article analyses methods of the privatization process used at the start of 90 s of the last century in the Czech transitive economy; using the comparative analysis the article compares results of this process. In the second part of the article there is a polemic and brief discussion on important aspects, which significantly influenced the Czech capital market performance. At the end using the synthesis method there is a conclusion and an identification of the impacts of used methods and results of the Czech privatization on the capital market development of the Czech Republic as one of the transition economy representative. Key words: Privatization, capital market, investment privatization fund, transitive economy, capital market regulation 1. Úvod V letošním roce uplynulo deset let od prvního obchodování na Pražské burze cenných papírů 1, která je v ČR největším organizátorem kapitálového trhu. Vznik a fungování burzy byl podmíněn uskutečněným procesem privatizace státních podniků, která, stejně jako v ostatních tranzitivních ekonomikách, proběhla v první polovině 90. let minulého století. Cílem a motem české metody privatizace bylo, volně přeloženo: Změna vlastnické struktury co možná nejrychleji. (Frydman, Rapaczynski, Earle, 1993) Jaké dopady měla tato strategie, se pokouší článek ukázat v následujícím textu. Z důvodů možnosti provedení komparativní analýzy jsou v první kapitole uvedeny body, které by vláda měla provést, aby privatizace efektivně pomáhala rozvoji kapitálového trhu. Druhá kapitola analyzuje průběh kupónové privatizace 1 První obchodování na Pražské burze cenných papírů proběhlo celkem se sedmi emisemi cenných papírů. (www.pse.cz, 2002)

2 z pohledu vlastnické struktury privatizovaných podniků. Třetí kapitola se zaměřuje na český kapitálový trh, specificky na Burzu cenných papírů Praha a jeho vývoj v průběhu jeho existence. Čtvrtá kapitola obsahuje shrnutí poznatků obou předcházejících kapitol a určení dopadů českého způsobu privatizace na kapitálový trh, závěr je určen celkovému shrnutí a vyslovení závěrů a oblastí dalšího zkoumání. 2. Privatizace metody a nástroje Podle Liebermanové, Fergussona (1998) jsou privatizační procesy odůvodněny různými cíli. Obecně je však lze shrnout do následujících tří oblastí: odstranění působení vlády z ekonomiky vedoucí k posilnění tržních sil, konkurence a následně ke zvýšení produktivity a efektivnosti ekonomiky; vytvoření a podpora nových hotovostních finančních toků pro soukromý sektor omezení přítomnosti vlády na kapitálovém trhu je investory vnímán jako signál a podnět k větším investicím a aktivitě na kapitálovém trhu vedoucí k hlubšímu a širšímu domácímu kapitálovému trhu; snížení vládního deficitu vláda se snaží za pomoci výnosů a příjmů z privatizace snížit fiskální deficit a pomoci státním podnikům. Během první poloviny 90. let 20. století tvořily podle Liebermanové, Fergussona (1998) světové privatizační příjmy více než 155 mld. USD. Přibližně 20 % z této částky (cca 30,5 mld. USD) pocházelo ze zemí Evropy a střední Asie. Následující tabulka Tab. 1 ukazuje podíly vybraných států Evropy a střední Asie na této částce. Tab. 1: Privatizační příjmy zemí Evropy a střední Asie, Česká Maďarsko Polsko Slovenská Rusko Turecko Ostatní Republika republika mld. USD. 2,2 10,2 3,6 2,0 2,4 3,1 7 % Pramen: Lieberman, I., W., Kirkness, Ch., D., (eds.): Privatization and Emerging Equity Markets. The International Bank for Reconstruction and Development, Washington 1998, s. 4. Liebermanová, Fergusson (1998) definují tři základní podmínky, které by měly být před příchodem privatizačních toků na kapitálový trh splněny. Jsou jimi: přehledně a transparentně definovaná struktura obchodování jak na formálním kapitálovém trhu tak na OTC trhu; rozvinutá odpovídající obchodní infrastruktura zahrnující instituce kapitálového trhu; vytvoření autority, která by byla odpovědná za regulaci a dohled nad kapitálovým trhem a jasně by stanovovala pravidla pro všechny účastníky kapitálového trhu. Rozhodnutí o privatizaci je rozhodnutím nejen ekonomickým, ale v mnoha případech také politickým ovlivňující oblast sociální politiky. Je možné, že politické argumenty jsou silnější a privatizace je provedena bez ohledu nebo znalosti splnění ekonomických kritérií. Tato situace bylo podle mého názoru také příkladem tranzitivní ekonomiky ČR. 2.1 Proces privatizace v ČR Podle Frydmana, Rapaczynskiho, Earleho (1993) se privatizace v ČR skládala ze tří pilířů: restituce, malé privatizace a velké privatizace. V procesu restituce byl navrácen majetek původním vlastníkům, kterým byl po roce 1948 legálně znárodněn. Objektem malé privatizace se staly objekty ve sféře služeb, např. obchody, restaurace apod., nešlo však o

3 podniky, které byly předmětem velké privatizace. Podle Frydmana, Rapaczynskiho, Earleho, Turkewitze (1994) bylo v malé privatizaci, jež skončila na konci roku 1993, registrováno jednotek v soukromém vlastnictví. Metodou malé privatizace byly veřejné aukce. Metodou velké privatizace, která měla za cíl zprivatizovat většinu českých a tehdy i slovenských podniků, byla ministerstvem financí vybrána kupónová privatizace. Cílem kupónové privatizace bylo zapojit do tohoto procesu většinu občanů ČR bez potřeby velkého kapitálového vkladu. Dá se paradoxně říci, že teoretickou snahou tvůrců kupónové privatizace mohla být snaha o poslední znárodnění majetku. Obavy z toho, že přílišná rozdrobenost majitelů majetkových podílů privatizovaných podniků nedovolí efektivně kontrolovat vedení podniků, se po prvním kole kupónové privatizace ukázala jako mylná. Hlavními držiteli investičních bodů a posléze i privatizovaných podniků se v první vlně staly investiční fondy, jež podle Laštovičky, Marcinčina, Mejstříka (1994) kontrolovaly 72% všech vydaných kupónů, které představovaly 6,13 miliard investičních bodů. Došlo k vysoké koncentraci majitelů investičních bodů jak ve vztahu k ostatním účastníkům privatizace, tak ve skupině investičních fondů. Laštovička, Marcinčin, Mejstřík (1994) uvádí, že deset největších investičních fondů získalo během prvního kola okolo 51% všech investičních bodů. Následující tabulka ukazuje nejvýznamnější investiční skupiny, jež vlastnily investiční fondy v první vlně kupónové privatizace. Tab. 2: Nejvýznamnější finanční skupiny v první vlně kupónové privatizace Skupina Kontrolována/ vlastněna Počet držených bodů (mil.) Podíl na celkových kupónových bodech (%) SIS ČSP Česká spořitelna 950,4 11,1 PIAS IB Investiční banka 724,1 8,45 Harvard C&CIS Harvard Capital Consulting Investment 638,5 7,45 Company VUB VUB 500,6 5,84 IKS KB Komerční banka 465,5 5,43 KIS ČP Česká pojišťovna 334,0 3,90 Slovenske investicie Slovenske investicie 187,9 2,19 SSK Slovenská spořitelna a VSZ Košice 168,9 1,97 IF Creditanstallt Creditanstallt banka 145,1 1,69 PPF Investiční společnost PPF 117,5 1,37 Živnostenská banka Živnostenská banka 117,5 1,37 SLP Slovenská pojišťovna 116,7 1,36 IF Agrobanka Agrobanka 111,1 1,30 IF celkem 6 112,0 71,35 Investičních bodů celkem 8 566,0 100,0 Pramen: Mejstřík, M., Marcinčin, A., Laštovička, R.: Privatization and Opening the Capital Markets in the Czech and Slovak Republics. CERGE, Praha 1994, s. 15. Investiční fondy během kupónové privatizace podléhaly kontrole ministerstvu financí, které vykonávalo dohled nad kapitálovým trhem a které investičním fondům a společnostem vydávalo licenci. Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech se fakticky vztahoval až na druhou vlnu. Přesto samotný zákon byl velmi nedokonalý a umožnil investičním fondům přesuny majetku privatizovaných podniků, které vedly k neprůhlednosti českého kapitálového trhu. V době, kdy se registrovaly kupóny (říjen 1991 až únor 1992), vůbec nefungoval organizátor bankovního trhu BCPP. V druhé vlně kupónové privatizace získaly investiční fondy méně investičních bodů než v první vlně. Jejich podíly na celkových kupónových bodech ukazuje tabulka Tab.3.

4 Tab. 3: Nejvýznamnější finanční skupiny v druhé vlně kupónové privatizace Skupina Počet držených bodů (mil.) Podíl na celkových kupónových bodech (%) A-Invest 309 5,0 Expandia IS 305 4,9 OB Invest 198 3,2 KIS 187 3,0 IS Podnikatelů 159 2,6 IS LinhArt 157 2,5 Czech Inv. Group 152 2,5 SIS 124 2,0 IKS KB 124 2,0 PPF IS 120 1,9 IF celkem 29,6 Pramen: Hospodářské noviny, 15.srpna In: Goca, K.: Zhodnocení role investičních a podílových fondů v procesu privatizace české ekonomiky. KBP, diplomová práce, 1999,s.18. In: Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Ekopres, Praha 2002, s Český kapitálový trh, Burza cenných papírů Praha Český kapitálový trh v průběhu první vlny privatizace v podstatě neexistoval. Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen BCPP) začala obchodovat až v roce 1993 a to pouze se sedmi emisemi akcií. Emise akcií z první vlny kupónové privatizace byly na BCPP uvedeny v červnu a v červenci 1993, emise akcií z druhé vlny kupónové privatizace v březnu Lze říci, že rychlost, se kterou byla kupónová privatizace provedena, byla vzhledem k nepřipravenosti kapitálového trhu spíše negativem. Metoda privatizace, která privatizovaným podnikům ani státu nepřinesla potřebný kapitál, se nepřímo odrazila v nelikvidnosti akcií a tedy nelikvidnosti kapitálového trhu. BCPP v roce 1997 přistoupila na vyřazení emisí z volného trhu vzhledem k nesplnění zpřísněných podmínek stanovených burzou. K dalšímu vyřazení 75 emisí akcí z volného trhu přistoupila v roce K poslednímu vyřazení nelikvidních akcií zatím došlo v průběhu let (www.pse.cz, 04/2002). Vývoj počtu obchodovatelných (angl. listed) společností na BCPP znázorňuje tabulka Tab. 4. Tab. 4: Počet zapsaných společností na BCPP, BCPP , , ,- 276,- 261,- 164,- 131,- 94,- Pramen: Standard & Poor s: 2002 Emerging Stock Markets Factbook. Standard & Poor s, New York 2002, s. 24. Z hlediska objemu obchodů a tržní kapitalizace došlo v průběhu 90. let 20. století k nárůstu a následnému propadu. Tento proces podle mého názoru kopíroval nejen vyřazení emisí z obchodování, jež se domnívám bylo oprávněné, ale i chyby, jež se staly v průběhu privatizace a na začátku utváření kapitálového trhu. Počáteční optimismus byl nahrazen realistickým vystřízlivěním a počáteční skepsí. Následující tabulka Tab. 5 reprezentuje vývoj obchodování na BCPP v průběhu let Tab. 5: Vývoj objemu obchodování a tržní kapitalizace na BCPP, (mil. USD) Objem , , , , , , , ,- obchodů Tržní , , , , , , , ,- kapitalizace Pramen: Standard & Poor s: 2002 Emerging Stock Market Factbook. Standard & Poor s, New York 2002, s.18, s. 22.

5 4. Vliv kupónové privatizace na BCPP Je nesporné, že kupónová privatizace byla jedním ze stavebních kamenů kapitálového trhu v ČR. Díky ní mohly být akcie zprivatizovaných podniků uvedeny na kapitálový trh. Bylo by nesporně zajímavé spočítat, jakým podílem se na objemu obchodů a tržní kapitalizaci podílely nové emise akcií a jakou část tvořily privatizační akcie. Výsledkem české privatizace byla vysoká koncentrace vlastníků investičních bodů, resp. později nakoupených akcií podniků. Tato koncentrace mohla a s největší pravděpodobností vedla k nemožnosti efektivní kontroly a řízení zprivatizovaných podniků, nezájmu o řešení vzniklých chyb, což se zpětně odrazilo v nelikvidnosti akcií. Chybou, zřejmě záměrnou, byla dlouhodobá nepřítomnost samostatného orgánu odpovědnému za regulaci a dohled nad kapitálovým trhem. 2 BCPP nebyla zpočátku schopná a také neměla mandát vzniklou situaci na kapitálovém trhu řešit. BCPP svým dílem přispěla díky počátečním měkkým požadavkům na obchodované akcie. Negativním aspektem byl také nedokonalý zákon o investičních společnostech a fondech 3, který byl až v roce 1998 významně novelizován a jež umožnil majetkové přesuny v privatizovaných podnicích. 5. Závěr Cílem příspěvku bylo v krátkosti analyzovat vliv privatizace na rozvoj kapitálového trhu na příkladu České republiky jako zástupce tranzitivní ekonomiky. Shrnutí lze provést tím, že výsledek mohl být veselejší kdyby odpovědné osoby vzpomněli na česká přísloví Dvakrát měř jednou řež, a dále Spěchej pomalu. Domnívám se, že v procesu převodu privatizačních akcií na kapitálový trh bylo provedeno mnoho zbytečných chyb. Jsem si vědoma, že téma je velmi obsáhlé a vyžaduje hlubokou analýzu. Pozornost by jistě zasloužila oblast transformace investičních společností na holdingy, proces licencování, příčiny neexistence Komise pro cenné papíry v průběhu transformování klíčových finančních skupin na kapitálovém trhu, komparativní analýza různých druhů privatizačních metod atd. Seznam literatury: [1] ESTRIN, S.: Privatization in Central and Eastern Europe; Key Issues in the Realignment of Central and Eastern Europe. Longman, London 1994, ISBN [2] FRYDMAN, r., RAPACYZNSKI, A., EARLE, J., S.: The Privatization Process in Central Europe. Central European University Press, London 1993, ISBN [3] LAŠTOVIČKA, R., MARCINČIN, A., MEJSTŘÍK, M.: Privatization and Opening the Capital Markets in the Czech and Slovak Republics. CERGE, Praha [4] LIEBERMAN, I., W., FREGUSSON, R., in LIEBERMAN, I., W., KIRKNESS, CH., D.(eds.): Privatization and Emerging Equity Markets. The International Bank for Reconstruction and Development, Washington 1998, ISBN [5] MUSÍLEK, P.: Trhy cenných papírů. Ekopress, Praha 2002, ISBN [6] STANDARD & POOR S: 2002 Emerging Stock Market Factbook. Standard & Poor s, New York 2002, ISSN X. [7] VENCOVSKÝ, F., JINDRA, Z., NOVOTNÝ, J., PŮLPÁN, K., DVOŘÁK, P., a kol.: Dějiny bankovnictví v českých zemích. Bankovní institut, Praha 1999, ISBN Komise pro cenné papíry byla zřízena až v roce 1998 zákonem č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů. 3 Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů cílem kolektivního investování je tedy sdružit částky drobných investorů

Více

Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe.

Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe. MPRA Munich Personal RePEc Archive Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe. Chylík Lukáš Silesian University School of Business Administration 10.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční fondy v České republice Lucie Peukerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

RESTRUKTURALIZACE BANKOVNÍVCH SEKTORŮ A EFEKTIVNOST BANK V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY

RESTRUKTURALIZACE BANKOVNÍVCH SEKTORŮ A EFEKTIVNOST BANK V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné RESTRUKTURALIZACE BANKOVNÍVCH SEKTORŮ A EFEKTIVNOST BANK V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY DANIEL STAVÁREK

Více

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora.

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora. Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora Radim Plaček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářské práce si dává za

Více

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR OUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

Více

Bc. Šárka Chadtová. Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů

Bc. Šárka Chadtová. Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví Magisterské prezenční studium Bc. Šárka Chadtová Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu

Více

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Soňa Kafková Bankovnictví, Bankovní

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Konkurence, koncentrace a efektivnost českého bankovního sektoru Dizertační práce Karviná 2012 Iveta Řepková SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU

VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Tomáš Meluzín Úvod Financování rozvoje společnosti prostřednictvím Initial Public Offering má ve světě, na rozdíl od České

Více

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a.

Více

Výroční zpráva 2001 (prezentační)

Výroční zpráva 2001 (prezentační) [ ] Výroční zpráva 2001 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Obsah [ ] Charakteristika společnosti 2 Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru 2 Předmět podnikání dle platných stanov společnosti

Více

ABSTRAKT Klí ová slova: ABSTRACT Keywords:

ABSTRAKT Klí ová slova: ABSTRACT Keywords: Projekt predikování vývoje a hodnocení rizik vybraných podílových fondů v České republice Bc. Jana Přílučíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce představuje přehled o minulém, současném

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 1 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burzy cenných papírů ve střední Evropě Jaroslav Šedivý Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jaroslav Šedivý

Více

ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Ekonomika a správa životního prostředí ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM diplomová

Více

Dopady finanční krize na bankovní trh ČR

Dopady finanční krize na bankovní trh ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managamentu firem a institucí Dopady finanční krize na bankovní trh ČR Bakalářská práce Autor: Lucie Kolihová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investování do vybraných cenných papírů Lucie Fligrová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

ANALÝZA RETAILOVÉHO BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU

ANALÝZA RETAILOVÉHO BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ANALÝZA RETAILOVÉHO BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU Analysis of Retail Banking in the Czech Republic and Austria Diplomová

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza. Prague Stock Exchange vs. Moscow Interbank Currency Exchange

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza. Prague Stock Exchange vs. Moscow Interbank Currency Exchange BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza Prague Stock Exchange vs. Moscow Interbank Currency Exchange Anna Glatsunova 2012 1 Unicorn College 2011 Unicorn College,

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ A AKTUÁLNÍ SITUACE NA POLSKÉM AKCIOVÉM TRHU

HISTORICKÝ VÝVOJ A AKTUÁLNÍ SITUACE NA POLSKÉM AKCIOVÉM TRHU HISTORICKÝ VÝVOJ A AKTUÁLNÍ SITUACE NA POLSKÉM AKCIOVÉM TRHU Lukáš Chylík Klíčová slova: Kapitálové trhy, Varšavská burza, analýza akciového trhu, burzovní index, historický vývoj Key words: Capital markets,

Více

Analýza vybraných podílových fondů z hlediska výnosů

Analýza vybraných podílových fondů z hlediska výnosů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza vybraných podílových fondů z hlediska výnosů Bakalářská práce Autor: Adriana Řezáčová, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: doc.

Více

SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY

SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY WORKING PAPER č. 05/2010 SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček listopad 2010 Řada studií Working Papers Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky je vydávána s podporou

Více

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR SHRNUTÍ...4. OBSAH VÝZNAM BCPP A JEJÍ PROPOJENÍ S ČESKOU EKONOMIKOU...5.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více