Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2010"

Transkript

1 Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2010

2 49,42 % podíl na trhu tis. tun odbytová těžba uhlí mil. Kč EBITDA mil. Kč výdaje na investice 359,37 mil. Kč výdaje na ekologii

3 Skupinu Severočeské doly tvoří mateřská společnost, 6 dceřiných a 2 přidružené společnosti. Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které mají 100% podíl na základním kapitálu společností SD - Autodoprava, a.s., SD - 1.strojírenská, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s., SD - Rekultivace, a.s., a PRODECO, a.s. Podíl ve společnosti SD - KOMES, a.s., činí 92,65 %. Přidruženými společnostmi jsou Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. a JTSD - Braunkohlebergbau GmbH. Severočeské doly a.s. jsou stabilně hospodařící a úspěšnou firmou, významnou pro rozvoj oboru i regionu, s tradiční firemní kulturou, pro kterou je charakteristická otevřenost a solidnost vůči obchodním partnerům, veřejnosti a akcionářům. V Ústeckém kraji jsou Severočeské doly významným zaměstnavatelem, který si svých zaměstnanců váží a klade důraz na dobré vztahy s odborovými organizacemi. Společnost se snaží dlouhodobě vytvářet co nejlepší pracovní podmínky pro své zaměstnance, kterým nabízí velké množství příležitostí pro profesní i osobnostní růst.

4

5 Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice. Vznikly spojením lomu Libouš DNT a lomu Bílina DB. Působí v Severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2010 opět potvrdily pozici nejúspěšnější hnědouhelné společnosti a dosáhly nejvyššího podílu těžby hnědého uhlí na českém trhu ve výši 49,42 %. Hlavním odběratelem je elektrárenská společnost ČEZ, a. s., která se stala v roce 2006 jejich jediným akcionářem. Skupina Severočeské doly zaměstnává téměř lidí v oboru těžby, zpracování a prodeje uhlí, nákladní dopravy, strojírenství, rekultivace, výzkumu avdalších významných oblastech. Všichni zaměstnanci skupiny jsou za dobře odvedenou práci nadstandardně odměňováni a mají nárok na řadu příspěvků ze sociálních fondů.

6 2 Skupina ČEZ Skupina ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Skupina ČEZ klade ve svém vnitřním fungování důraz na stálý růst efektivity, jenž je opakovaně vyjadřován úspěšným plněním konkrétních programů zaměřených tímto směrem. Na předešlý program navázala v září 2010 vyhlášením projektu NOVÁ VIZE reflektujícím realitu v odvětví energetiky následkem hospodářské krize. Ta vedla Skupinu ČEZ k přehodnocení investičního a akvizičního programu, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Cílem nově vyhlášeného programu je zvýšit výkonnost a zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů v nadcházejícím období stabilizace a konsolidace. Mimořádný důraz je kladen na uchování klíčových znalostí a jejich další využití. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a obchodují se zemním plynem. Skupina ČEZ rozvíjí své aktivity rovněž ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Zaměřuje se zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a implementací svého know-how. Soustředí se primárně na trhy, na nichž již v nějaké formě působí, a na oblast obnovitelných zdrojů energie. Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí kromě České republiky také v Albánii, Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Nizozemsku, Bosně a Hercegovině, Německu, Maďarsku, Turecku, Srbsku a na Slovensku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti distribuce a prodeje, provozuje park větrných elektráren Fântânele a nedaleko od něj staví větrný park Cogealac. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Německu spolu se svým partnerem vlastní těžařskou hnědouhelnou společnost, zahrnující také uhelné a větrné elektrárny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii a připravuje výstavbu nových elektráren. Na Slovensku Skupina ČEZ prodává elektřinu a zemní plyn koncovým zákazníkům a spolu se svým místním partnerem pracuje na projektu výstavby nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu. K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je nezbytná obnova výrobního portfolia. Skupina ČEZ významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. V roce 2010 rozšířila Skupina ČEZ svůj energetický mix o sluneční elektrárny. Úspěšně byl zavezen první kontejner do nově vybudovaného meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně. Výstavbu nových zdrojů plánuje také v Maďarsku, Německu, Turecku a na Slovensku.

7 Skupina ČEZ 3 Skupina ČEZ si odvážně osvojila technologie budoucnosti. S významnou evropskou automobilkou uzavřela dohodu o uskutečnění pilotního projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility v České republice. Část elektromobilů bude vyzkoušena na Vrchlabsku, kde probíhá projekt Skupiny ČEZ Smart Region, zaměřený mj. na vybudování oblasti pokryté tzv. inteligentní distribuční sítí. V různé fázi rozpracovanosti se v současnosti nacházejí výstavbové projekty kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Uskutečňovány jsou dále investice do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a k dosažení energetických úspor. Firemní kultura ve Skupině ČEZ je orientována na výkon. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Při svém podnikání se však současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. Teritoriální působnost Skupiny ČEZ energetická aktiva obchodní činnost země podmíněného zájmu aktivní dceřiné společnosti Amsterdam Varšava Mnichov Praha Bratislava Budapešť Bělehrad Sarajevo Bukurešť Sofie Tirana Istanbul

8 4 Skupina Severočeské doly Skupina Severočeské doly Severočeské doly naplňují své hlavní poslání, kterým je těžba a úprava hnědého uhlí a jeho následný prodej. Pro zvýšení efektivity tohoto úkolu vznikla skupina Severočeské doly, která zahrnuje nejen mateřskou společnost, ale také dceřiné společnosti SD - 1.strojírenská, a.s., SD - Autodoprava, a.s., SD - Rekultivace, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s., PRODECO, a.s., a také SD - KOMES, a.s. Přidruženými společnostmi ve skupině jsou Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. a JTSD - Braunkohlebergbau GmbH. Dceřiné a přidružené společnosti pomáhají mateřské společnosti uskutečňovat její vizi dlouhodobě udržovat pozici národního a regionálního leadera v oblasti těžby, úpravy a prodeje hnědého uhlí. Těžiště komunikační aktivity skupiny se nachází v těsném okolí povrchových dolů a její nejvyšší prioritou je vstřícná, otevřená a oboustranná komunikace se sousedními obcemi. Obcím, které přímo svými katastry sousedí s povrchovým dolem, je věnována největší pozornost. Skupina aktivně spolupracuje s volenými orgány Ústeckého kraje i s krajským úřadem. Angažuje se v činnosti okresních hospodářských komor, v hospodářských a sociálních radách a v mnoha dalších regionálních sdruženích. Hlavní cíle mateřské společnosti směrem k akcionářům jsou dlouhodobé zvyšování hodnoty, upevňování tržní pozice a udržení finanční stability. V interní komunikaci je prioritním strategickým cílem udržení sociálního smíru a zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců. Mezinárodního uznání již Severočeské doly dosáhly na poli zlepšování životního prostředí. Provádění sanací a rekultivací území dotčeného těžbou je považováno ve světovém srovnání za špičkové. Severočeské doly jsou aktivním členem mnoha mezinárodních i národních organizací, například EURACOAL (Evropská asociace pro černé a hnědé uhlí), České společnosti pro životní prostředí, IOC WMC (Přípravný výbor Mezinárodního hornického kongresu) a České manažerské společnosti. Severočeské doly se také aktivně zapojují do projektů UNECE (Evropská hospodářská komise OSN) v Ženevě.

9 Skupina Severočeské doly 5 Firemní kultura skupiny vychází ze staletého odkazu hornictví, který při využívání všech nejmodernějších poznatků vědy a vynálezů techniky vždy respektuje přírodní síly, fyzikální, chemické a biologické zákony. Horníci se při své každodenní rizikové práci musí vždy spoléhat na své znalosti, odvahu, odpovědnost a pomoc svých kolegů. V posledních letech se do popředí priorit a hodnot přidává velmi silně ochrana a obnova životního prostředí a společenská odpovědnost firem. Dlouhodobé zkušenosti daly v hornictví vzniknout silným mezilidským vazbám a sounáležitosti, a to jak v konkrétních malých týmech, tak v celé pospolitosti horníků, a projevuje se to i v obcích, kde horníci žijí. Stručně se dá kultura skupiny Severočeské doly charakterizovat slovy: Spolehlivost a Důvěryhodnost, Stabilita v Dynamice, Smysl pro Detail. Již dříve si kultury hnědouhelného hornictví a energetiky, která v naší zemi dominantně navazuje na hornictví, byly velice blízké. Většina subjektů se nachází ve stejné oblasti severozápadních Čech a vždy na sebe vzájemně silně působily. I v dnešní době se při své činnosti a plánech hornictví a energetika silně vzájemně ovlivňují. Mezi zaměstnanci i manažery existují dlouholeté pevné a pozitivní osobní vazby. Stejně jako v předešlých letech i v roce 2010 byla firemní kultura skupiny Severočeské doly obohacována o prvky firemní kultury Skupiny ČEZ. Jsou to zejména výrazná dynamika, otevřená a ofenzivní komunikace, strategie růstu, silná orientace na růst hodnoty společnosti pro vlastníka a širší chápání odpovědnosti k veřejnosti. Pro Severočeské doly a jejich zaměstnance je plné začlenění do Skupiny ČEZ příležitostí a výzvou k prosazení se v rámci velkého subjektu, který je důležitým hráčem v celoevropské energetice.

10 6 Skupina Severočeské doly / Obsah Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 8 Výrok nezávislého auditora 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 11 Přehled vybraných výsledků skupiny Severočeské doly 13 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 14 Orgány společnosti a její management 18 Plnění kodexu řízení a správy společností 25 Přístup k rizikům ve vztahu k procesu účetního výkaznictví 26 Zpráva o podnikatelské činnosti 30 Změny v majetkových účastech 30 Hospodaření skupiny Severočeské doly 32 Hospodaření společnosti Severočeské doly a.s. 39 Doplňující údaje o členech skupiny Severočeské doly 46 Řízení rizik ve skupině Severočeské doly 50 Řízení bezpečnosti a kvality 52 Investice skupiny Severočeské doly 56 Strategické záměry skupiny Severočeské doly 59 Vývoj na trzích 60 Hlavní předmět podnikání 64 Podnikatelské prostředí v oboru 67 Finance 72 Personalistika 74 Vývoj legislativního rámce 78 Ochrana životního prostředí 79 Výzkum a vývoj 83 Soudní spory skupiny Severočeské doly 85 Dárcovství a reklamní partnerství skupiny Severočeské doly 88

11 Obsah / Skupina Severočeské doly 7 Základní organizační schéma k Informační centrum, exkurze, prostory přístupné veřejnosti 94 Informace pro akcionáře a investory 95 Seznam tabulek a grafů výroční zprávy 96 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Schéma vztahů v koncernu 98 Schéma struktury koncernu samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 99 Abecední seznam společností členů koncernu samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky Smluvní vztahy 99 Jiné vztahy 101 Ostatní informace 101 Závěr 101 Výrok nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce 103 Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Severočeské doly v souladu s IFRS k Konsolidovaná rozvaha 104 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 105 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 106 Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 106 Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích 107 Příloha konsolidované účetní závěrky 108 Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti 129 Nekonsolidovaná účetní závěrka Severočeské doly a.s. k Rozvaha 130 Výkaz zisku a ztráty 132 Výkaz o peněžních tocích 133 Příloha účetní závěrky 134 Identifikace akciové společnosti Severočeské doly 148

12 8 Skupina Severočeské doly / Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Účetní závěrky k 31. prosinci 2010 a 2009 a výroční zpráva byly ověřeny auditorskou společností: Ernst & Young Audit, s.r.o. Josef Pivoňka osvědčení č. 401 auditor Karlovo náměstí 10, Praha 2, dekret č Čestné prohlášení Čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány. Dále prohlašuji, že účetní závěrky za poslední tři účetní období byly ověřeny auditorem a že výrok auditora uvedený ve výroční zprávě odpovídá skutečnosti. Ing. Jan Demjanovič předseda představenstva a generální ředitel Ing. Josef Molek člen představenstva a personální ředitel

13 Výrok nezávislého auditora / Skupina Severočeské doly 9 Výrok nezávislého auditora Akcionáři společnosti Severočeské doly a.s.: I. Ověřili jsme konsolidovanou účetní závěrku společnosti Severočeské doly a.s. (dále jen společnost ) k 31. prosinci 2010 uvedenou na stranách , ke které jsme 21. ledna 2011 vydali výrok ve znění uvedeném na straně 103. Ověřili jsme také nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti Severočeské doly a.s. k 31. prosinci 2010 uvedenou na stranách , ke které jsme 21. ledna 2011 vydali výrok ve znění uvedeném na straně 129 (dále jen účetní závěrky ). II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenými účetními závěrkami. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetními závěrkami. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetních závěrkách k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetních závěrek a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenými účetními závěrkami. III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Severočeské doly a.s. k 31. prosinci 2010, uvedené ve výroční zprávě na stranách Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Severočeské doly a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Severočeské doly a.s. k 31. prosinci Ernst & Young Audit, s.r.o. Josef Pivoňka osvědčení č. 401 auditor, osvědčení č zastoupený partnerem 27. dubna 2011 Praha, Česká republika

14 Ing. Jan Demjanovič předseda představenstva a generální ředitel

15 Úvodní slovo předsedy představenstva / Skupina Severočeské doly 11 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři, milí spolupracovníci, dámy a pánové, v roce 2010 pocítily i Severočeské doly důsledky všeobecné hospodářské krize. Ty se projevily především meziročním poklesem cen elektrické energie, a tudíž i cen uhlí, především energetického, kterého naše společnost vyrábí přibližně 90 % z celkové roční produkce. V roce 2010 pokračoval pokles spotřeby hnědého uhlí v České republice o další 1 mil. tun ve srovnání s rokem 2009 a o 4,3 mil. tun proti roku To se však netýkalo našich dolů, těžba ve výši 21,76 mil. tun se meziročně snížila pouze o 270 tis. tun a naopak jsme dokázali posílit pozici na trhu s hnědým uhlím v ČR na 49,4 % a v tříděném uhlí dokonce na téměř 75 %. Díky dobré obchodní politice, která je založena na středně- a dlouhodobých smlouvách o odběrech uhlí, a díky úspěšné racionalizaci, která proběhla v minulých letech, je naše společnost z dlouhodobého pohledu velmi vyvážená, stabilní a rozvojová. Přes propad cen uhlí jsme v roce 2010 splnili a vysoce překročili všechny klíčové ukazatele výkonnosti z ročního rozpočtu. Čistý zisk dosáhl 2,369 mld. Kč, což je o 757 mil. Kč více, než bylo plánováno. Ukazatel EBITDA dosáhl 4,279 mld. Kč, a plán tak byl překročen o 432 mil. Kč. Vynaložili jsme rekordní sumu na pořízení investičních celků a staveb, které měly a budou mít především v lomu Bílina DB ze značné části charakter ochrany okolních obcí před hlukem a prachem. I tato skutečnost dokazuje, že zvláště lom Bílina, o jehož kvalitní uhlí je stále větší zájem hlavně v teplárenství, má rozvojový charakter. Z tohoto důvodu je potěšitelné, že nám v lomu Bílina již několik let po sobě stoupají dobyvatelné zásoby uhlí, což svědčí o dobré řídící práci vedoucích pracovníků, kteří mají nelehké těžební podmínky na tomto dole na starosti. Podařilo se nám i v krizovém roce 2010 udržet plnou zaměstnanost ve výši lidí anejenom to, podařilo se nám zajistit meziroční zvýšení průměrného výdělku o 2,2 %. Rok 2010 byl pro nás významný a úspěšný i z jiného důvodu. V tomto roce jsme završili dlouhodobý, složitý a legislativně náročný proces, který se nazývá Povolení k hornické činnosti, jímž jsme získali možnost další těžby pro lom Bílina DB až do roku Obdobný proces, který bude pokračovat i v nadcházejících letech, se tento rok připravuje pro lom Libouš DNT. Na výborných ekonomických i těžebních výsledcích mají zásluhu i naše dceřiné společnosti, kterým bych za to chtěl velmi poděkovat.

16 12 Skupina Severočeské doly / Úvodní slovo předsedy představenstva Chtěl bych rovněž poděkovat paní hejtmance, radním a zastupitelům Ústeckého kraje, primátorům, starostům, stejně tak jako radním a zastupitelům všech měst a obcí v okolí obou našich lomů za korektní vztahy, vstřícnost a pochopení pro naši činnost. Na oplátku se naše společnost důkladně věnovala ochraně životního prostředí. Iniciovali jsme rozsáhlou akci zvanou STOP PRACH a na rekultivace a různá ochranná opatření jsme věnovali stovky milionů korun. Podpořili jsme projekty v oblasti infrastruktury, školství, kultury, sociální sféry a sportu výhradně v Ústeckém kraji částkou 100 mil. Kč. Vstupujeme do roku 2011, ve kterém hospodářská krize v našem odvětví zdaleka nekončí. Ceny uhlí ve srovnání s uplynulým rokem 2010 stagnují u všech větších odběratelů. Jsem však přesvědčen, že se nám tak jako dosud podaří udržet plnou zaměstnanost, dobrou výdělkovou úroveň a dobré ekonomické výsledky, které nám již tradičně umožní výplatu dividendy, kterou od nás jediný akcionář ČEZ, a. s., očekává. Jsme součástí Skupiny ČEZ, a to naší sílu a finanční stabilitu ještě zvýrazňuje. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům za dobře odvedenou práci a jejich věrnost naší společnosti. Děkuji všem svým kolegům z vedení společnosti, členům představenstva a dozorčí rady za jejich podíl na dosažených výsledcích. Děkuji zástupcům odborových organizací za korektní vztahy a udržení sociálního smíru. Zvláště děkuji našim obchodním partnerům, bez nichž by naše činnost neměla smysl. Zdař bůh. Ing. Jan Demjanovič předseda představenstva a generální ředitel

17 Přehled vybraných výsledků skupiny Severočeské doly / Skupina Severočeské doly 13 Přehled vybraných výsledků skupiny Severočeské doly Jednotka Podíl na trhu % 45,86 47,82 46,87 48,61 49,42 Hrubá těžba uhlí tis. tun Odbytová těžba uhlí tis. tun z toho: Odbyt uhlí pro ČEZ, a. s. tis. tun Výdaje na ekologii mil. Kč 163,79 268,92 308,56 178,37 359,37 Fyzický počet zaměstnanců k počet Provozní výnosy mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 20,71 21,88 21,03 19,68 12,31 Aktiva celkem mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Čistý dluh mil. Kč Čistý dluh / Celkový kapitál % 0,00 0,00 0,00 0,70 2,14 Investice CAPEX mil. Kč Provozní cash flow mil. Kč

18 14 Skupina Severočeské doly / Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2010 Leden schválení ročního plánu pro rok 2010; prodej akciového podílu v dceřiné společnosti Skládka Tušimice a.s. firmě Marius Pedersen a.s.; zahájení výstavby ochranného valu a protihlukové stěny u obce Braňany; dokončení modernizace rýpadla KU 800/20; rozhodnutí jediného akcionáře ( ) volba Ing. Daniela Beneše, MBA, a Ing. Jiřího Havlíčka za členy dozorčí rady na další funkční období a volba nového člena dozorčí rady Ing. Viktora Lišky s účinností od Únor prodej akciového podílu v přidružené společnosti ENETECH a.s. druhému akcionáři, firmě KLEMENT a.s.; ukončení zakládání skrývky na vnější výsypce Pokrok; dokončení výstavby čerpací stanice Libkovice I. Březen nasazení nového velkostroje zakladače pásové dopravy ZPDH do těžby; rozhodnutí jediného akcionáře ( ) volba Ing. Daniela Beneše, MBA, členem na další funkční období a Ing. Ivana Lapina novým členem Personálního výboru dozorčí rady. Duben obhájení ocenění Zlatý Permon pro lom Libouš DNT za bezpečnost v hornictví; rozhodnutí jediného akcionáře ( ) schválení roční účetní závěrky za rok 2009 a rozdělení zisku za rok 2009 včetně výplaty dividend v celkové výši mil. Kč; aktualizace podnikatelské koncepce (stanovení minimální odbytové těžby do roku 2011). Červen výstavba dálkové pásové dopravy DPD 1. skrývkového řezu lomu Bílina DB (přesun na vnitřní výsypku); generální prověrka bezpečnosti práce Českého báňského úřadu v lomu Bílina DB; rozhodnutí jediného akcionáře ( ) schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009 (podle IFRS), odsouhlasení Výroční zprávy 2009 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2011; volba člena dozorčí rady zástupce zaměstnanců, zvolen Václav Fišer, předseda základní odborové organizace Dolů Bílina. Červenec dodávka nových silničních vah na drobném prodeji Úpravny uhlí Ledvice lomu Bílina DB; zahájení stavby ochranné stěny u obce Mariánské Radčice; zahájení rozsáhlé modernizace dálkové pásové dopravy DPD 3. skrývkového řezu lomu Libouš DNT;

19 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy / Skupina Severočeské doly 15 dokončen přechod zakladače ZP 10000/Z81 na vnitřní výsypku; vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí České republiky s procesem EIA (Environmental Impact Assessment hodnocení dopadu na životní prostředí) lomu Bílina DB na období plánované těžby v letech Srpen dokončena rekonstrukce vybraných částí dálkové pásové dopravy provozu Lom v lomu Bílina DB. Září dokončena obnova strojních částí a elektrozařízení zakladače ZPD 8000/Z98 v lomu Bílina DB; dokončena rekonstrukce a celková oprava rýpadla KU /K71 v lomu Bílina DB; vydáno Rozhodnutí o povolení hornické činnosti v rozsahu Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) pro lom Bílina DB v období ; vyhlášena strategie NOVÁ VIZE Skupiny ČEZ. Listopad dokončena obnova zařízení čerpací jámy Emerán v lomu Bílina DB; uzavřena majetková pojistná smlouva s účinností od na základě veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Prosinec dokončena stabilizace vybraných částí území pro sanaci Braňanské výsypky; dodávka průmyslového vysavače a kapotáže hlubinného zásobníku HZ II na Úpravně uhlí Ledvice lomu Bílina DB; částečná likvidace přemostění pro dálkovou pásovou dopravu na Radovesickou výsypku (přes silnici 1/13); schválení ročního plánu na rok 2011; podpis Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě (změny pro rok 2011). Hlavní události roku 2011 do uzávěrky výroční zprávy Leden nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení hornické činnosti v rozsahu Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) pro lom Bílina DB v období březen modernizace poháněcích stanic dálkové pásové dopravy skrývky lomu Libouš DNT. Říjen ukončena rekonstrukce špičky kolesa KU /K98. rozhodnutí jediného akcionáře ( ) volba nového člena dozorčí rady společnosti MUDr. Tomáše Julínka, MBA, s účinností od (místo prof. JUDr. Ing. Romana Makariuse, CSc.); duben výměna transformátorů na rýpadle KU 800/20; ukončení obnovy elektročásti zakladače ZP 6600/Z96; rekonstrukce pásového vozu PVZ 81; provedení sanačního opatření pod protihlukovou stěnou Braňany; otevření Informačního centra Severočeských dolů.

20

21 Stanislav Dejl vedoucí oddělení měřictví lomu Libouš DNT Můj obor, který doznal během posledních desetiletí obrovských změn, vyžaduje, abych se stále zajímal o rozvoj výpočetní techniky a zavádění nejnovější měřické techniky. Jsem rád, že se mohu díky svým dosavadním zkušenostem, špičkové technice a nejmodernějším technologiím stále učit novým věcem. Stanislav Dejl je již 18 let cennou oporou oddělení měřictví na lomu Libouš DNT, kde roku 2002 dosáhl na pozici vedoucího oddělení a kde se svým devítičlenným týmem přispívá k zajištění plynulého provozu povrchových dolů. Za své znalosti vděčí nejen praxi, ale také studiu oborů Povrchového dobývání ložisek a Důlního měřictví a inženýrské geodézie na Vysoké škole báňské. Zároveň na Českém báňském úřadě úspěšně složil zkoušky na post hlavního důlního měřiče.

22 18 Severočeské doly a.s. / Orgány společnosti a její management Orgány společnosti a její management Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti Severočeské doly a.s. je dvanáctičlenná. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, o výsledcích své kontrolní činnosti informuje jediného akcionáře. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady vymezují obchodní zákoník a Stanovy společnosti. Rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Všichni členové rady mají odpovídající osobnostní předpoklady, vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Jsou rovněž povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Dozorčí rada se schází zpravidla jednou za dva měsíce. Členové dozorčí rady Ing. Daniel Beneš, MBA (* 1970) předseda dozorčí rady od Absolvent Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a Brno International Business School Nottingham Trent University (studium MBA). Od do byl členem dozorčí rady společnosti Severočeské doly a.s. a se stal jejím předsedou. Je místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ČEZ, a. s., od je členem správní rady Nadace ČEZ a od je jejím předsedou. Od je členem, od do byl předsedou a od je místopředsedou dozorčí rady ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., od je členem a od je předsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Bohunice a.s. Od je místopředsedou dozorčí rady Jadrové energetické spoločnosti Slovenska, a. s. Od byl členem dozorčí rady společnosti Coal Energy, a.s., která je v likvidaci, a od do byl jejím předsedou. Má 18 let praxe v různých technických a řídících funkcích.

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2012 Skupina Severočeské doly 007 011 018 020 Skupina Severočeské doly stabilně dosahuje dynamických obchodních výsledků. 046 048 050 053 Severočeské doly mají smysl pro detail, který se

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají

Více

ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME.

ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME. SKUPINA ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME. 51,1 mld. Kč investiční výdaje 42,8 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 40,8 mld. Kč zisk po zdanění 26,7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VA ŠE EN. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 20 let Jmenuji se Stanislav Jsem 20 SD horník Dolejší Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Dvacet let již tak dlouho jste

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž žijeme,

Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž žijeme, Skupina ČEZ Výroční zpráva 2008 cestou harmonie člověka s přírodou Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD SKUPINA ČE Z Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

SD Autodoprava, a.s.

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Energie bez hranic BUDOUCNOST ENERGIE Energie je síla, zdroj, který je nezbytným článkem pro chod věcí, fungování předmětů i život člověka. Energie je všude kolem nás, je

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením ve střední a jihovýchodní Evropě. Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku,

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

výhra křídla něžná spolu vyhlídky s láskou vůně zimy vpřed! změna? konečně! velké přání po špičkách benátská noc

výhra křídla něžná spolu vyhlídky s láskou vůně zimy vpřed! změna? konečně! velké přání po špičkách benátská noc spolu křídla něžná vůně zimy ČEZ Prodej, s.r.o. Výroční zpráva 2014 změna? konečně! vpřed! vyhlídky benátská noc výhra s láskou po špičkách velké přání SEZONA 2014 10 let už seriál běží 2 656 000 zákazníků

Více

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům a zaměstnancům za společně sdílenou energii, za energii, kterou dávají do všech svých aktivit, povolání

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti a.s. za rok 2013 a.s. jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým

Více