Výroční zpráva A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2004. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2 A. Základní údaje Obchodní firma: PALABA a. s. Sídlo: Netovická 875, Slaný IČO: DIČ: CZ Datum založení: , její trvání není časově omezeno Právní forma: akciová společnost Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1422 Právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen: Společnost je založena Zakladatelskou listinou dle 56 a násl. a 154 a násl. Obchodního zákoníku. Předmět podnikání: dle platných stanov a) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců b) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) c) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady d) praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží e) pronájem a půjčování věcí movitých f) realitní činnost g) silniční motorová doprava nákladní h) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob i) specializovaný maloobchod j) správa a údržba nemovitostí k) testování, měření a analýzy l) truhlářství m) úprava a rozvod užitkové vody n) vedení účetnictví o) velkoobchod p) zámečnictví q) zasilatelství r) zprostředkování obchodu s) zprostředkování služeb B. Údaje o základním a vlastním kapitálu Základní kapitál společnosti je tis. Kč. Od vzniku společnosti v roce 1992 nebyl změněn. K společnost nevlastnila žádné vlastní účastnické cenné papíry a ani žádná z dceřiných společností. Většinovým vlastníkem akcií je společnost BOSTON HOLDING, a. s. s počtem 15 ks akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč a ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Držení těchto akcií představuje tis. Kč (tj. 80,45 %) základního kapitálu. Menšinovým akcionářům připadá ks akcií, všechny o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy tis. Kč, což představuje 19,55 % základního kapitálu. Palaba a. s. je 100 % majitelem společností: Nástrojárna Palaba s. r. o., IČO: Bateria Slaný CZ, s. r. o., IČO: P.A.S., s. r. o., IČO: Strana 2

3 Vlastní kapitál společnosti je tis. Kč. Z toho činí základní kapitál tis. Kč kapitálové fondy tis. Kč výsledek hosp. min let tis. Kč výsledek hosp. běžného období tis. Kč Záporná hodnota kapitálových fondů byla způsobena zejména jednorázovým snížením základního kapitálu v dceřiné společnosti P.A.S., s. r. o. o tis. Kč v r. 2002, do zbývající hodnoty kapitálových fondů (měnící se) se promítá každoroční přecenění dlouhodobého finančního majetku - podílů ve dceřiných společnostech - ekvivalenční metodou, jako odraz jejich vlastních hospodářských výsledků. Záporný hospodářský výsledek minulých let byl rozhodujícím způsobem ovlivněn odprodejem majetkového podílu v dceřiné společnosti Ralston/Bateria spol. s r.o. v r. 1996, kdy ztráta z této transakce tehdy dosáhla výše 78 mil. Kč. Vývoj v poměru Vlastního kapitálu a Základního kapitálu: Poměr VK/ZK 44 % 48 % 49 % Vlastní kapitál nadále roste, vlastním hospodařením se daří zlepšovat poměr mezi vlastním a základním kapitálem. S ohledem na časovou, organizační i finanční náročnost proto společnost v r ještě nepřikročila k připravenému řešení odstranění výrazné disproporce mezi velikostí Vlastního a Základního kapitálu. C. Údaje o cenných papírech Druh akcie: Forma akcie: ISIN: Celkový objem: Počet akcií: Podoba akcie: kmenová na majitele CS ,- Kč ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 15 ks o jmenovité hodnotě ,- Kč listinná Rozhodnutím tajemníka BCP Praha, a. s. ze dne , čj. DO/1916/97 byla s účinností od zrušena registrace této emise na volném trhu burzy. Oznámením ředitele RM-Systém, a. s. ze dne byla emise vyloučena z veřejného trhu ke dni , a tím ukončena veřejná obchodovatelnost akcií. Původní počet akcií ks byl změněn rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne na ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 15 ks akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč Emise zaknihovaných cenných papírů byla v databázi SCP zrušena ke dni na základě rozhodnutí 10. řádné valné hromady konané dne Emise listinných akcií vznikla ke dni K nebylo akcionáři převzato ks akcií. Akcie jsou uloženy v sídle společnosti, jsou nadále akcionářům vydávány, a to až do dne uskutečnění chystané veřejné dražby nevyzvednutých akcií. Z cenných papírů nebyly dosud vypláceny žádné výnosy. Strana 3

4 Práva akcionáře vyplývají ze stanov společnosti: Každých Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Každá osoba, která předloží listinné akcie nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu, že akcie je pro ní uložena podle zvláštního předpisu, má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní: - o změně stanov, vyjma těch změn stanov, k nimž dochází na základě jiných právních skutečností - o zvýšení nebo snížení základního kapitálu - o volbě a odvolání členů představenstva - o volbě a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti - o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady - o schválení výroční zprávy včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku - o schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitímní účetní závěrky - o rozdělení zisku a stanovení dividend, tantiém a přídělů do jednotlivých fondů - o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období - o rozdělení akcií, o změně jejich podoby, druhu nebo formy - o registraci akcií a o zrušení jejich registrace - o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod nebo nájem podniku, anebo nájem části podniku společnosti, schválení smluv uzavřených společností o tichém společenství, schvalování smluv uvedených v 190a, 190b a v 196a Obchodního zákoníku, včetně jejich změn - o zrušení společnosti s likvidací a o volbě likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, stejně jako o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku - o fúzi nebo rozdělení společnosti, o změně její právní formy, anebo o převodu jejího jmění na jednoho akcionáře - každý akcionář má právo na kopii zápisu z valné hromady a výroční zprávu. Akcionář vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3 % základního kapitálu společnosti, má právo požádat představenstvo o svolání valné hromady a navrhnout konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Tento akcionář má rovněž právo na zařazení do pořadu jednání jím požadované záležitosti a to i na valné hromadě, která není svolána na jeho popud. Strana 4

5 D. Údaje o činnosti Stěžejní činností zůstává provozování Komerční zóny Slaný v sídle společnosti, tedy zejména péče o rozsáhlý nemovitý majetek a pronajímání nebytových prostor, včetně poskytování doprovodných služeb. Palaba a. s. nadále rozvíjí činnost komerční spisovny, ve které nabízí a poskytuje klientům veškeré činnosti v oblasti péče o archivní a spisový materiál, a to od poradenství až k fyzickému převzetí, zpracování a uložení materiálů. r r r Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb z toho - pronájem nebyt. prostor ostatní služby Nejvýznamnějšími klienty v roce 2004 byly společnosti: Unibon spol. s r. o. Exif Praha spol. s r. o. A.C. Steel a. s. Energizer Czech, spol. s r. o. K podal doposud největší klient, Energizer Czech, spol. s r. o., výpověď z důvodu přemístění své výrobní činnosti do zahraničí. Nájemní vztah skončil k Management společnosti podnikl veškeré kroky k naplnění uvolněných prostor. V hlavních, strategických prostorách proto již mohly zahájit svoji činnost společnostii Mecatheylor s. r. o. a Metal Market s. r. o. Postupně se daří obsazovat i ostatní volné prostory. Výrazné změny v podnikatelských aktivitách společnosti se v dalších letech nepředpokládají. Společnost dosahuje stabilní výše obratu a tvorby hospodářského výsledku. Významný rozvojový potenciál je alokován v obchodních podílech dceřiných společností. Společnost nemá žádnou organizační složku. Popis nemovitostí ve vlastnictví společnosti: Areál společnosti Palaba se rozkládá na pozemku 7,1 ha a je rozdělen Netovickou ulicí na západní a východní část. V západní části areálu je několik samostatných objektů, a to administrativní jednopatrová budova, přízemní výrobní budova M4, jednopatrové členité výrobní budovy M5 a M7, sklady U5, U10 a objekt míchárny. Ve východní části areálu je rovněž několik samostatných objektů administrativní jednopatrový objekt M8, přízemní administrativní objekt C1, přízemní výrobní objekt M1, jednopatrový výrobní objekt M6, a skladové objekty U2, U3, U4, U7 a U11. Dvoupatrový administrativní objekt C2, přízemní výrobní objekty M2, M2A, M3A a šestipatrový administrativní a výrobní objekt M3 jsou propojeny. Západní část areálu byla téměř celá postavena v období první republiky. Většina budov ve východní části byla postavena v letech , jako poslední rozsáhlejší stavba byla postavena výšková budova M3 v letech V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé opravy nemovitého majetku (opravy střech, omítek apod.). Rok 2000 byl počátkem příprav na změnu topného systému a v roce 2001 byla realizována investice do topného systému společnosti. Výše investice tis. Kč. Financování: technologická část leasing, stavební část kombinace vlastních a úvěrových prostředků. Byl vybudován decentralizovaný systém vytápění závodu - Strana 5

6 sedm objektů je vybaveno samostatnými plynovými kotelnami a pět objektů je vytápěno plynovými zářiči. V roce 2002 bylo celkem vloženo do oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku v areálu KZS tis. Kč, v roce tis. Kč a v r tis. Kč. Ekologie a životní prostředí. Na základě živnostenského a koncesního oprávnění a souhlasu Odboru životního prostředí Krajského úřadu Stč. kraje bylo v areálu společnosti vybudováno složiště odpadů, které slouží ke sběru, skladování a třídění odpadů vznikajících jako vedlejší produkt podnikatelských aktivit podnikatelských subjektů působících v areálu společnosti. Společnost Palaba a. s. rovněž zajišťuje řádnou likvidaci těchto odpadů. Společnost se nezabývá výzkumem nebo vývojem nových výrobků nebo postupů. Průměrný počet zaměstnanců a personální vztahy: r zaměstnanců v hlavním prac. poměru, z toho 8 THP a 15 dělnických profesí r zaměstnanců v hlavním prac. poměru, z toho 8 THP a 15 dělnických profesí r zaměstnanců v hlavním prac. poměru, z toho 8 THP a 15 dělnických profesí E. Údaje o majetku a finanční situaci Palaba a. s. je 100 % majitelem společností: Nástrojárna Palaba s. r. o. se sídlem Pražská 643, Slaný, předmět podnikání - nástrojařství a kovoobráběčství základní kapitál Kč HV r. 2004: tis. Kč Bateria Slaný CZ, s. r. o. se sídlem Netovická 875, Slaný předmět podnikání - výroba baterií, velkoobchod, maloobchod základní kapitál Kč HV r. 2004: tis. Kč P.A.S. s. r. o. se sídlem Americká 18, Praha 2 předmět podnikání - činnost organizač. a ekonom. poradců základní kapitál Kč HV r. 2004: tis. Kč Dividendy za poslední tři účetní období se nevyplácely. Uzavřené smlouvy o finančním leasingu. Palaba a. s. má uzavřeny smlouvy o finančním leasingu se společnostmi: Quality Leasing a. s., jejímž předmětem je technologie pro průmyslovou výrobu tepla (viz. článek D., odst. Popis nemovitostí ve vlastnictví společnosti), která bude ukončena k ČP Leasing, a. s., jejímž předmětem bylo montážní vozidlo FORD, byla ukončena k GE Capital Leasing, a. s., jejímž předmětem je montážní vozidlo Fabia, bude ukončena k Poskytnuté zástavy a ručení druhým subjektům: Strana 6

7 Výroční zpráva 2004 Palaba a. s. je zástavce ve vztahu ke společnosti Quality Leasing a. s. z titulu uzavřené smlouvy o finančním leasingu. Zástavou je část nemovitého majetku a vybrané pohledávky spolu se směnkami na jednotlivé roky po dobu trvání leasingové smlouvy. Protože v průběhu r byla již splacena polovina leasingových splátek, došlo již k výmazu zástavního práva u části nemovitostí a do byly navráceny 3 ze čtyřech vystavených směnek. Palaba a. s. je v pozici zástavce ve vztahu k ČKA, která je věřitelem dceřiné společnosti Bateria Slaný CZ, s. r. o. z titulu uzavřené Smlouvy o úvěru. Zástavou je část nemovitého majetku a vybraná pohledávka za odběrateli spolu s avalem biancosměnky. Dceřiná společnost Bateria Slaný CZ, s. r. o. své závazky vůči ČKA hradí i za pomoci mateřské společnosti Palaba a. s., která jí za tím účelem poskytla finanční výpomoc v r ve výši tis. Kč a v roce 2004 ve výši tis. Kč. (Stav výpomoci celkem tis. Kč.) Palaba a. s. je rovněž avalistou vystavené vlastní směnky na viděnou (výstavcem je dceřiná společnost Bateria Slaný CZ, s. r. o.) ve prospěch společnosti Transfinance a. s. Palaba a. s. je v pozici ručitele dceřiné společnosti Nástrojárna Palaba s. r. o. za případné neplnění závazků z titulu Smlouvy o finančním leasingu, jejímž předmětem je výrobní zařízení. Jistotu finanční stability v dceřiné společnosti pomáhá posilovat mateřská společnost Palaba a. s. poskytováním obchodního úvěru ve výši tis. Kč. Palaba a. s je v pozici zástavce ve vztahu ke Komerční bance, a. s., která je věřitelem společnosti Nástrojárna Palaba s. r. o. z titulu uzavřené smlouvy o úvěru. Zástavcem je část nemovitého majetku. F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta Představenstvo: Ing. Petr Zikmund - r. č /0940, bytem Praha 1, Loretánská 13 předseda představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: ABC s. r. o., IČO , jednatel, společník Ballena a. s., IČO , člen představenstva Bateria Slaný CZ, s. r. o., IČO , jednatel Bohemia -pharma, a. s., IČO , člen představenstva Euro Trade Plus, spol. s r. o., IČO , společník JAPEZ, spol. s. r. o., ICO , jednatel, společník Koh-I-Noor Waldes, a. s., IČO , člen dozorčí rady P.A.S., s. r. o., IČO , jednatel Polygraf Net, spol s r. o., IČO , společník, jednatel RNDr. Marek Šoltés - r. č /0818, bytem Praha 6, Za Pohořelcem 936/17 místopředseda představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Ballena a. s., ICO , předseda představenstva Bohemia lázně a. s., ICO , předseda představenstva Bohemia -pharma, a. s. IČO , člen dozorčí rady Cetto, s. r. o., ICO , jednatel Koh -I-Noor a. s., ICO , předseda představenstva Ing. Pavel Krajíček - r. č /1070, bytem Úvaly, Atlasová 1438 člen představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Karmel s. r. o., IČO , společník a jednatel P.A.S., s. r. o., ICO , jednatel Zásobování zdravotnictví, a. s., IČO , člen dozorčí rady Strana 7

8 Dozorčí rada: Ing. Božena Dudová r. č /0450, bytem Kladno Libušín, Smetanova 448 předseda dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Nástrojárna Palaba s. r. o., ICO , jednatel Průmysl kamene Dobřichovice. s. p., IČO , ředitelka MVDr. Petr Železný r. č /1328, bytem Litoměřice, Tolstého 1485/14 člen dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Boston Holding, a. s., IČO , předseda představenstva Mediapharma, a. s., IČO , předseda představenstva Roman Blažíček r. č /0057, bytem Praha 8, Lindavská 784/3 člen dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Boston Holding, a. s., IČO , člen představenstva G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Odpovědni za výroční zprávu: Ing. Petr Zikmund, předseda představenstva a Ing. Pavel Krajíček, člen představenstva (r. č., bydliště viz bod F). Za ověření účetních závěrek: Za rok 2002, 2003 a 2004 je odpovědný auditor Ing. Vladimír Pech, Dekret č. 0339, auditorská firma ECO - Economic & Comercial Office, s. r. o., Licence KA ČR č. 0187, sídlo firmy Tábor, Krátká Zpráva auditora ze dne : Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci Palaba a. s. k a výsledky jejího hospodaření za rok 2002 jsou v souladu se Zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví a dalšími právními předpisy. Závěrečný výrok: bez výhrad Zpráva auditora ze dne : Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci Palaba a. s. k a výsledky jejího hospodaření za rok 2003 jsou v souladu se Zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví a dalšími právními předpisy. Závěrečný výrok: bez výhrad Zpráva auditora ze dne : Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, hospodářský výsledek a finanční situaci společnosti Palaba a. s. k a výsledky jejího hospodaření za rok 2004 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými předpisy. Závěrečný výrok: bez výhrad H. Přílohy Č. 1 Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát Č. 2 Zpráva statut. orgánu společnosti o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou Strana 8

9 Příloha č. 1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Palaba ke dni akciová společnost ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ podnikání účetní jednotky Netovická 875 Slaný označ a AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř ) b řád Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehm otné výsledky výzkum u a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehm otný m ajetek Nedokončený dlouhodobý nehm otný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm otný m ajetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozem ky Stavby Sam ostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hm otný m ajetek Nedokončený dlouhodobý hm otný m ajetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm otný m ajetek Oceňovací rozdíl k nabytém u m ajetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční m ajetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční m ajetek Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel c Strana 9

10 označ a AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. období b Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družs tva a za účas tníky 4 sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízeným i osobami Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjm y příš tích období c Strana 10

11 označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1 Em is ní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění m ajetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a os tatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - ( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící os oba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek Strana 11

12 označ a PASIVA b řád Běžné úč. Min.úč. období období c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zam ěstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Krátkodobé finanční výpom oci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příš tích období Právní forma účetní jednotky : akciová společnost Předmět podnikání nebo jiné činnosti : pronájem nebytových prostor, poskytování služeb Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou :45 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Strana 12

13 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Palaba akciová společnost Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Netovická 875 Slaný Označení a I. Tržby za prodej zboží Číslo řádku sledovaném m inulém c A. Náklady vynaložené na prodané zboží II. Obchodní marže (ř ) Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Zm ěna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odm ěny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehm otného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje m ateriálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný m ateriál Zm ěna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom plexních G. nákladů příštích období IV H. Ostatní provozní náklady V I. Převod provozních nákladů * Ostatní provozní výnosy Převod provozních výnosů Provozní výsledek hospodaření TEXT b /(ř (-28)-(-29)/ 1 30 Skutečnost v účetním období Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Strana 13

14 Označení a VI Číslo řádku sledovaném m inulém c J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách VII. 1 pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního m ajetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Zm ěna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Výnosové úroky Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** XIII. Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) R. Mim ořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná S. 2 -odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** **** Mim ořádné výnosy TEXT Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) b Skutečnost v účetním období Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou :46 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Strana 14

15 ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI PALABA a. s. Příloha č. 2 podle ustanovení 66a) ObchZ. ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba: společnost PALABA a. s., se sídlem Netovická 875, Slaný, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1422, zastoupená Ing. Petrem Zikmundem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Krajíčkem, členem představenstva (dále ovládaná osoba ). Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména pronájmem nebytových prostor včetně služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. 2. Ovládající osoba: společnost Boston Holding, a. s., se sídlem Ječná 243/39a, Praha 2, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7507, zastoupená MVDr. Petrem Železným, předsedou představenstva a Romanem Blažíčkem, členem představenstva (dále ovládající osoba ). Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá pronájmem nemovitostí, bytových a nebytových prostor. 3. Propojená osoba Společnosti PALABA a. s. není známa existence propojených osob. ODDÍL II. VZTAHY MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 1. Způsob ovládání Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 80,45 % základního kapitálu ovládané osoby. Disponuje tedy rozhodujícím počtem hlasů. 2. Personální unie Členy dozorčího orgánu ovládané osoby jsou MVDr. Petr Železný a Roman Blažíček, kteří jsou zároveň členy statutárního orgánu ovládající osoby. Strana 15

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 A. Základní údaje Obchodní firma: PALABA a. s. Sídlo: Netovická 875, 274 44 Slaný IČO: 45147515 DIČ: Datum založení: CZ45147515 1. 5.1992, její trvání není časově omezeno Právní řád

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

České vinařské závody a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

České vinařské závody a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 České vinařské závody a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Velké Pavlovice 24. dubna 2015 Obsah: 1. Údaje o společnosti 1.1. Základní údaje o společnosti 1.2. Předmět podnikání 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více