USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje"

Transkript

1 USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/75/1/2011 Program 75. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Předložil: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 1. UR/75/2/2011 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 2. p r o d l u ž u j e termíny plnění svých usnesení dle důvodové zprávy Předložil: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 2. UR/75/3/2011 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, Olomouc - Hejčín, Tomkova s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy za předpokladu, že poskytnutí návratné finanční výpomoci příjemci schválí Zastupitelstvo Olomouckého kraje na zasedání dne u k l á d á předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje materiál o poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, IČ: O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci dle důvodové zprávy Předložil: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Bod programu: 3.1. UR/75/4/2011 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Cholina 1

2 2. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Cholina, se sídlem Cholina 34, IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Předložil: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Bod programu: 3.2. UR/75/5/2011 Darovací smlouva 2. s c h v a l u j e uzavření Darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, IČ: u k l á d á p o d e p s a t darovací smlouvu dle bodu 2 usnesení O: Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel Předložil: Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel Bod programu: 3.3. UR/75/6/2011 Dohoda o spolupráci a partnerství Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace 2. s c h v a l u j e uzavření Dohody o spolupráci a partnerství mezi Olomouckým krajem a příspěvkovou organizací Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, IČ: , dle důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t Dohodu o spolupráci a partnerství dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Předložil: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje; Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Bod programu: 3.4. UR/75/7/2011 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb Rekonstrukce objektu Litovel 2. r o z h o d u j e o výběru dodavatele víceprací na zakázku Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb Rekonstrukce objektu Litovel dle důvodové zprávy 2

3 3. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Nové Zámky poskytovatel sociálních služeb Rekonstrukce objektu Litovel mezi Olomouckým krajem a společností MEKOS GROUP a.s. se sídlem Olomouc, Polská 1174/3A, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 4. u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Předložil: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 3.5. UR/75/8/2011 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc region Card 2. s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc region Card se statutárním městem Olomouc, Horní náměstí 583/1, Olomouc, IČ: u k l á d á p o d e p s a t dodatek ke smlouvě o spolupráci dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Předložil: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 3.6. UR/75/9/2011 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce Realizace energeticky úsporných opatření Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou 2. r o z h o d u j e o výběru dodavatele víceprací na zakázku Realizace enrgeticky úsporných opatření Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou dle důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Realizace energeticky úsporných opatření Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou mezi Olomouckým krajem a společností ZETOS, spol. s r. o. se sídlem Velká Kraš 125, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 4. u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Předložil: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu:

4 UR/75/10/2011 Rozpočet Olomouckého kraje rozpočtové změny 2. s c h v a l u j e rozpočtové změny v upravené Příloze č s o u h l a s í s rozpočtovou změnou v Příloze č u k l á d á předložit zprávu na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e a) vzít na vědomí rozpočtové změny v Příloze č. 1 b) schválit rozpočtovou změnu v Přiloze č. 2 Bod programu: 4.1. UR/75/11/2011 Rozpočet Olomouckého kraje účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít na vědomí poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje Bod programu: 4.2. UR/75/12/2011 Rozpočet Olomouckého kraje závazné ukazatele příspěvkových organizací 2. s c h v a l u j e změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 Bod programu:

5 UR/75/13/2011 Rozpočet Olomouckého kraje vývoj daňových příjmů - listopad 2011 Bod programu: 4.4. UR/75/14/2011 Rozpočet Olomouckého kraje Významné projekty Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s o u h l a s í s návrhem realizace Významných projektů dle upravené Přílohy č.1 důvodové zprávy 3. u k l á d á předložit materiál do Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit předložený návrh realizace Významných projektů dle Přílohy č.1 Bod programu: 4.5. UR/75/15/2011 Rozpočet Olomouckého kraje Evropská investiční banka - čerpání 5. tranše z úvěrového rámce určeného pro financování projektů z evropských fondů 2. s c h v a l u j e "Žádost o čerpání" 5. tranše z úvěru poskytnutému Evropskou investiční bankou Olomouckému kraji v částce Kč dle Přílohy č p o v ě ř u j e Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje, k podpisu "Žádosti o čerpání" 5. tranše dle bodu 2 usnesení Bod programu: 4.7. UR/75/16/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč 2. s c h v a l u j e neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy 5

6 3. u k l á d á zabezpečit finanční krytí neinvestičních finančních příspěvků do 25 tis. Kč dle bodu 2 usnesení v částce Kč O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: s c h v a l u j e výjimku z Pravidel pro čerpání finančních příspěvků určených na neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč poskytovaných Radou Olomouckého kraje pro rok 2011 u žadatele: Žádost č Žadatel Jiří Doležel, fyzická osoba, IČ: účel Výstava Stopy paměti Bod programu: 4.8. UR/75/17/2011 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Odbornému léčebnému ústavu Paseka, příspěvkové organizaci 2. s c h v a l u j e vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, Elektroforézy - procesor Hydracys LC, inventární číslo 9425, předaného k hospodaření Odbornému léčebnému ústavu Paseka, Paseka 45, příspěvkové organizaci, formou fyzické likvidace, odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle důvodové zprávy Předložil: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana Bod programu: 6. UR/75/18/2011 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím z oblasti kultury 2. s c h v a l u j e vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, Renault Kangoo 4x4, SPZ 1M6 4791, inventární číslo 31, Renault Kangoo 4x4, SPZ 1M6 4789, inventární číslo 32 a Renault Megane kombi, SPZ 1M9 9266, inventární číslo 33 předaného k hospodaření Archeologickému centru Olomouc, U Hradiska 42/6, Olomouc, příspěvkové organizaci. Formou převodu práva k hospodaření s majetkem Olomouckého kraje, Renault Kangoo 4x4, SPZ 1M6 4791, inventární číslo 31 na Střední školu zemědělskou, Přerov, Osmek 47 a Renault Kangoo 4x4, SPZ 1M6 4789, inventární číslo 32, bude převeden na Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, Lipenská 753/120, Olomouc. Vozidlo Renault Megane kombi, SPZ 1M9 9266, inventární číslo 33, bude vyřazeno formou prodeje za cenu, dle znaleckého posudku, nebo za cenu nejvyšší nabídky, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, Škoda Felicie kombi LXI 1,3, SPZ OCM 16 03, inventární číslo , předaného k hospodaření Muzeu Komenského v Přerově, Horní náměstí 7, Přerov, příspěvkové organizaci formou prodeje za cenu nejvyšší nabídky a v případě neúspěšného prodeje formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 6

7 Předložil: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Bod programu: 7. UR/75/19/2011 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření školským příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje. 2. s c h v a l u j e vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, Škoda Felicie LXI, SPZ JEA 07 11, inventární číslo a elektrické udírny MUVEO 1100 E1, inventární číslo předaného k hospodaření Střední odborné škole gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8, příspěvkové organizaci, formou prodeje vozidla Škoda Felicie za cenu nejvyšší nabídky a v případě neúspěšného prodeje formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dále formou fyzické likvidace elektrické udírny MUVEO, odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, Škoda Favorit LXI, inventární číslo PRI7812, SPZ PRI 78 12, předaného k hospodaření Střední škole gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, příspěvkové organizaci, formou prodeje za cenu nejvyšší nabídky a v případě neúspěšného prodeje formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 4. s c h v a l u j e vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, Škoda 1203, inventární číslo , SPZ PRI předaného k hospodaření Odbornému učilišti, Křenovice 8, příspěvkové organizaci, formou prodeje za cenu nejvyšší nabídky a v případě neúspěšného prodeje formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy Předložil: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Bod programu: 8. UR/75/20/2011 Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 7/2011, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 7/2011, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje, dle upravené důvodové zprávy 3. u k l á d á zajistit vyhlášení nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 7/2011, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje ve Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje O: Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel 7

8 T: Předložil: Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel Bod programu: 9. UR/75/21/2011 Majetkoprávní záležitosti záměry Olomouckého kraje 2. s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje: 2.1. odprodat pozemek parc. č. 647 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. Újezd u Mohelnice, obec Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši ,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemku parc. č. 65 ost. pl. o výměře 124 m2, dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemky parc. č ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č ost. pl. o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 65 ost. pl. o výměře 361 m2, dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemky parc. č ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č ost. pl. o výměře 94 m2, parc. č ost. pl. o výměře 70 m2 a parc. č ost. pl. o výměře 117 m2, vše v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, a to včetně vybudovaných zařízení, zejména přechody pro chodce a odstavné plochy, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zlaté Hory, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. u k l á d á informovat společnost ÚSOVSKO a.s., IČ: , o záměru Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 647 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. Újezd u Mohelnice, obec Mohelnice O: vedoucí odboru majetkového a právního T: u k l á d á zajistit zveřejnění záměrů Olomouckého kraje dle bodů návrhu na usnesení O: vedoucí odboru majetkového a právního T: u k l á d á informovat žadatele (nabyvatele) o přijatém záměru Olomouckého kraje dle bodů návrhu na usnesení O: vedoucí odboru majetkového a právního T: Bod programu:

9 UR/75/22/2011 Majetkoprávní záležitosti věcná břemena 2. s c h v a l u j e 2.1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) části pozemku parc. č. 378 orná půda v k.ú. a obci Paršovice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, spočívajícího v právu umístění a provozování STL plynovodu, v právu vstupu a vjezdu stavebními mechanismy obvyklými při údržbě a kontrole uloženého podzemního vedení na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, kontrolou, odstraňováním poruch a havárií na tomto zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, vše v rozsahu dle geometrického plánu č /2010 ze dne , vše mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a městem Hranice, IČ: jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMP/BVB/153/2007/SD, uzavřené dne mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a o zrušení všech práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to z důvodu změny smluvních podmínek. Dohoda o zrušení smlouvy bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene k budově bez č.p./č.e. občanská vybavenost na pozemku parc. č. 2631/14 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Přerov, spočívajícího v právu umístění a provozování pěti skříní VN v trafostanici DTS91386, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k budově bez č.p./č.e. občanská vybavenost na pozemku parc. č. 2631/14 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Přerov, spočívajícího v právu umístění a provozování pěti skříní VN v trafostanici DTS91386 nacházející se v předmětné budově a v právu vstupovat v nezbytném rozsahu do předmětné budovy v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto rozvodného zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, vše mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , jako oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši 7.630,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Bod programu: UR/75/23/2011 Majetkoprávní záležitosti odkoupení nemovitého majetku 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK

10 3. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 3.1. odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 74/1 o výměře 364 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemek parc. č. 75/4 trvalý travní porost o výměře 364 m2, vše v k.ú. Prusy, obec Beňov ze společného jmění manželů Ilony a Petra Caletkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši ,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odkoupení částí pozemku parc. č. 605 orná půda o celkové výměře m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemky parc. č. 605/2 orná půda o výměře m2 a parc. č. 605/3 orná půda o výměře m2, vše v k.ú. Domaželice, obec Domaželice, vše z vlastnictví Doc. Ing. Bohumíra Cagaše, CSc. do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši ,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odkoupení části pozemku parc. č trvalý travní porost o výměře 196 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemek parc. č. 1198/2 ost. pl. o výměře 196 m2, v k.ú. a obci Bohuslávky ze společného jmění manželů Ing. Václava a Marie Stratilových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 7 840,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odkoupení pozemku parc. č. 197/13 ost. pl. o výměře 72 m2 v k.ú. Chudobín, obec Litovel ze společného jmění manželů Věry a Vítězslava Doležalových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 7 600,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů až návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení uvedených dispozic Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Bod programu: UR/75/24/2011 Majetkoprávní záležitosti bezúplatná nabytí nemovitého majetku 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 10

11 T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 1683/20 ost. pl. o výměře 39 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1663/11 ost. pl. o výměře 39 m2, částí pozemků parc. č ost. pl. o celkové výměře m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemky parc. č. 1672/1 ost. pl. o výměře m2 a parc. č. 1672/2 ost. pl. o výměře 293 m2, vše v k.ú. a obci Všechovice, vše z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 3. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení uvedené dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Bod programu: UR/75/25/2011 Majetkoprávní záležitosti svěření nemovitého majetku 2. s c h v a l u j e 2.1. odnětí budovy č.p. 1281, Šumperk, rodinný dům, na pozemku parc. č. st zast. pl., pozemku parc. č. st zast. pl. o výměře 253 m2 a části pozemku parc. č. 1239/40 zahrada o výměře 367 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 1239/65 zahrada o výměře 367 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, z hospodaření Gymnázia, Šumperk, Masarykovo náměstí 8, a to s účinností od svěření budovy č.p. 1281, Šumperk, rodinný dům, na pozemku parc. č. st zast. pl., pozemku parc. č. st zast. pl. o výměře 253 m2 a části pozemku parc. č. 1239/40 zahrada o výměře 367 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 1239/65 zahrada o výměře 367 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, do hospodaření Vincentina poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace, a to s účinností od odnětí budovy - rod. dům č.p Šumperk na pozemku parc. č. st. 1498, budovy garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 4955, pozemků parc. č. st zast. pl. o výměře 123 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 33 m2 a parc. č. 1466/5 zahrada o výměře 543 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk, se všemi součástmi a příslušenstvím, z hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, a to s účinností od svěření budovy - rod. dům č.p Šumperk na pozemku parc. č. st. 1498, budovy garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 4955, pozemků parc. č. st zast. pl. o výměře 123 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 33 m2 a parc. č. 1466/5 zahrada o výměře 543 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk, se všemi součástmi a příslušenstvím, do hospodaření Vincentina poskytovatele sociálních služeb 11

12 Šternberk, příspěvkové organizace, a to s účinností od Bod programu: UR/75/26/2011 Stížnost na jednání ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy E. Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 Předložil: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Bod programu: 11. UR/75/27/2011 Financování školských příspěvkových organizací 2. s o u h l a s í s uzavřením úvěrových smluv dle bodu A) důvodové zprávy 3. u k l á d á informovat příspěvkové organizace o udělení souhlasu dle bodu 1 usnesení O: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy T: s c h v a l u j e převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem dle bodu B) důvodové zprávy 5. s c h v a l u j e užití finančních prostředků příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem dle bodu B) důvodové zprávy 6. u k l á d á informovat příspěvkovou organizaci o schválení užití finančních prostředků dle bodu B) důvodové zprávy O: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy T: Předložil: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Bod programu: 12. UR/75/28/2011 Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e změnu v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem dle bodu 2 důvodové zprávy 3. s o u h l a s í s provedením změn dle upravené důvodové zprávy 12

13 4. u k l á d á administrativně zajistit změnu v rejstříku škol a školských zařízení O: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy T: Předložil: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Bod programu: 13. UR/75/29/2011 Financování příspěvkových organizací v oblasti kultury 2. s c h v a l u j e změnu financování investic u příspěvkové organizace Muzeum Prostějovska v Prostějově dle bodu 1) důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové organizace Vlastivědné muzeum v Šumperku dle bodu 2) důvodové zprávy 4. u k l á d á informovat ředitele příspěvkových organizací o schválení změny struktury financování investičních akcí a o schválení převodu a použití finančních prostředků investičního fondu dle důvodové zprávy O: vedoucí odboru kultury a památkové péče T: Předložil: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Bod programu: 14. UR/75/30/2011 Příspěvkové organizace v sociální oblasti - rozpočet Olomouckého kraje b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s o u h l a s í s aktualizací rozpočtů příspěvkových organizací, dle upravené důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e zvýšení rezervy odboru sociálních věcí na pokrytí deficitu dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR programu A na rok 2011, a to ve výši tis. Kč a její rozdělení zvýšením neinvestičního příspěvku na provoz některým příspěvkovým organizacím dle upravené důvodové zprávy 4. u k l á d á zajistit finanční prostředky pro zvýšení rezervy odboru sociálních věcí ve výši dle bodu 3 usnesení O: vedoucí odboru ekonomického T: Předložil: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Bod programu:

14 UR/75/31/2011 Financování příspěvkových organizací v sociální oblasti 2. s o u h l a s í s posílením investičního fondu z rezervního fondu příspěvkové organizace Domov důchodců Libina, příspěvková organizace, v rozsahu dle důvodové zprávy 3. u k l á d á informovat o usnesení Rady Olomouckého kraje ředitele příspěvkové organizace, uvedené v bodě 2 usnesení O: vedoucí odboru sociálních věcí T: Předložil: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Bod programu: 16. UR/75/32/2011 Projednání žádosti Občanského sdružení Ester Javorník o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 2. s o u h l a s í s prominutím povinnosti Občanského sdružení Ester Javorník zaplatit odvod peněžních prostředků dle důvodové zprávy 3. s o u h l a s í s prominutím povinnosti Občanského sdružení Ester Javorník zaplatit penále dle důvodové zprávy 4. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e prominout Občanskému sdružení Ester Javorník zaplacení odvodu a penále dle důvodové zprávy Předložil: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Bod programu: 17. UR/75/33/2011 Financování zdravotnických příspěvkových organizací 2. s c h v a l u j e investiční dotaci Odbornému léčebnému ústavu Paseka, příspěvková organizace dle důvodové zprávy 3. u k l á d á informovat ředitelku Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace, o schválení investiční dotace dle důvodové zprávy O: vedoucí odboru zdravotnictví T: Předložil: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana 14

15 Bod programu: 18. UR/75/34/2011 Zahraniční pracovní cesta - Novi Sad (Srbsko) 2. s c h v a l u j e zahraniční pracovní cestu Ing. Pavla Horáka, náměstka hejtmana, do Autonomní oblasti Vojvodina (Srbsko) ve dnech u k l á d á zajistit realizaci zahraniční pracovní cesty dle bodu 2 usnesení O: vedoucí odboru strategického rozvoje kraje T: Předložil: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Bod programu: 19. UR/75/35/2011 Program obnovy venkova b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s o u h l a s í s návrhem Programu obnovy venkova 2012 dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. u k l á d á předložit návrh Programu obnovy venkova 2012 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dle bodu 2 usnesení O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit Program obnovy venkova 2012 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 5. s c h v a l u j e Podmínky pro poskytování příspěvků z POV 2012, Metodiku hodnocení POV 2012, Hodnotící kritéria, Vzorovou smlouvu a dodatek ke smlouvě dle upravených Příloh č. 2-5 důvodové zprávy Předložil: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Bod programu: 20. UR/75/36/2011 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje 2. s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Registrační list k projektu Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 15

16 Předložil: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 22. UR/75/37/2011 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek 2. r o z h o d u j e o výběru dodavatele veřejné zakázky Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj pro rok 2012, dle důvodové zprávy 3. r o z h o d u j e o výběru dodavatele veřejné zakázky Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc Hejčín, dodatečné stavební práce, dle důvodové zprávy 4. s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj pro rok 2012 mezi Olomouckým krajem a dodavatelem Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2010/05420/OIEP/DSM ze dne na realizaci veřejné zakázky Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc Hejčín, dodatečné stavební práce mezi Olomouckým krajem a dodavatelem ŽPSV a.s., se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ , IČ: r o z h o d u j e o zrušení zadávacího řízení ZŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40 Oprava střech, dle důvodové zprávy 7. s c h v a l u j e zadání veřejné zakázky ZŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40 Oprava střech, dle důvodové zprávy 8. s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40 Oprava střech mezi Olomouckým krajem a dodavatelem Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ , IČ: u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 4, 5 a 8 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Předložil: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 24. UR/75/38/2011 Financování oprav a dobudování významných pietních míst na území Olomouckého kraje v roce b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s o u h l a s í se záměrem opravy a dobudování pietních míst dle upravené důvodové zprávy Předložil: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu:

17 UR/75/39/2011 Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schůzí Rady Olomouckého kraje 2. s c h v a l u j e termíny zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schůzí Rady Olomouckého kraje na I. pololetí 2012 dle důvodové zprávy Předložil: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 26. UR/75/40/2011 Zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje: a) Zápis z 15. jednání Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Rady Olomouckého kraje konaného dne b) Zápis z 16. jednání Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí Rady Olomouckého kraje konaného dne c) Zápis z 16. jednání Komise pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje konaného dne Předložil: předsedové komisí rady Bod programu: 27. UR/75/41/2011 Různé žádost Českého svazu cyklistiky Předložil: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Bod programu: UR/75/42/2011 Různé - Výběrové řízení na místo ředitele nově připravované příspěvkové organizace samostatného organizátora veřejné dopravy v Olomouckém kraji doplnění komise 2. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu 3. j m e n u j e náhradníka výběrové komise, dle důvodové zprávy Předložil: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Bod programu:

18 UR/75/43/2011 Různé Personální záležitosti školství 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e změnu v konkurzní komisi na pracovní místo ředitele Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 dle upravené důvodové zprávy 3. u k l á d á administrativně zajistit změnu v konkurzní komisi dle bodu 2 usnesení O: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy T: ihned Předložil: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Bod programu: V Olomouci dne Ing. Martin Tesařík hejtman Olomouckého kraje MUDr. Michael Fischer 1. náměstek hejtmana 18

USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 6. 11. 2012 UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 10. 1. 2012 UR/81/1/2012 Program 81. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 8. 2015 UR/75/1/2015 Program 75. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 17. 4. 2012 UR/88/1/2012 Program 88. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 88. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 2. 12. 2010 UR/53/1/2010 Program 53. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 53. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2013 UR/14/1/2013 Program 14. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 14. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 4. 2013 UR/12/1/2013 Program 12. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 12. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13. 3. 2008 UR/79/1/2008 Program 79. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13.

Více

USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 25. 7. 2012 UR/94/1/2012 Program 94. schůze Rady Olomouckého kraje b e r e n a v ě d o m í upravený program 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 6. 12. 2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2010 Návrh na změnu postupů při přijímání záměrů Olomouckého

Více

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 11. 3. 2010 UZ/12/1/2010 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e program

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 9. 5. 2013 UR/13/1/2013 Program 13. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29. 3. 2007 UR/58/1/2007 Program 58. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29.

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2013 UR/28/1/2013 Program 28. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 28. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 3. 9. 2009 UR/20/1/2009 Program 20. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 22. 11. 2011 UR/76/1/2011 Program 76. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 76. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 6. 2011 UR/67/1/2011 Program 67. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 2. 2012 UR/83/1/2012 Program 83. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 3. 3. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/12/1/2014 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Kostelec

Více

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 12. 2016 UR/4/1/2016 Program 4. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19.

Více

Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 6. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/6/1/2013 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 18. 2. 2010 UR/32/1/2010 Program 32. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 32. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2014 UR/56/1/2014 Program 56. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 56. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 15. 12. 2004 UR/2/1/2004 Program 2. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2012 UR/96/1/2012 Program 96. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 96. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 15. 5. 2008 UR/85/1/2008 Program 85. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 71. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 71. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 71. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13. 9. 2011 UR/71/1/2011 Program 71. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 71. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 9. 2013 UR/21/1/2013 Program 21. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 21. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 11. 2013 UR/25/1/2013 Program 25. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 25. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 30. 12. 2004 UZ/2/1/2004 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 2. 2013 UR/6/1/2013 Program 6. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 22. 5. 2012 UR/90/1/2012 Program 90. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 90. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 UR/47/1/2014 Program 47. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 5. 2005 UR/14/1/2005 Program 14. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009 UR/18/1/2009 Program 18. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 18. 8. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/16/1/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú.

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 16. 6. 2005 UR/17/1/2005 Program 17. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 17. 9. 2015 UR/77/1/2015 Program 77. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 77. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 5. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/14/1/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Drahotuše, obec

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 21. 9. 2012 UZ/26/1/2012 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 4. 11. 2010 UR/51/1/2010 Program 51. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27. 7. 2006 UR/41/1/2006 Program 41. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 28. 8. 2014 UR/46/1/2014 Program 46. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 46. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 28. 11. 2013 UR/26/1/2013 Program 26. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ ze 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ ze 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ ze 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 21. 11. 2002 UR/40/1/2002 Program 40. schůze Rady Olomouckého kraje s c h v a l u j e upravený program 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 12. 2016 UZ/2/1/2016 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 12. 2013 UZ/8/1/2013 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 20. 6. 2014 UZ/11/1/2014 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e předložený

Více

Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 1.3.2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/11/1/2010 a) Odprodej areálu rekreačního střediska v k.ú. Hynčice

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 9. 2011 UZ/21/1/2011 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e předložený

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 1. 2006 UR/29/1/2006 Program 29. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 5. 2010 UR/39/1/2010 Program 39. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 39. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 4. 2015 UR/66/1/2015 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 25. 9. 2009 UZ/9/1/2009 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 3. 2009 UR/8/1/2009 Program 8. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 3. 2009

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 8. 6. 2006 UR/37/1/2006 Program 37. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 2. 2008 UZ/21/1/2008 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e upravený

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 3. 2005 UR/10/1/2005 Program 10. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005 UR/11/1/2005 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 3. 2002 UR/26/1/2002 Program 26. schůze Rady Olomouckého kraje s c h v a l u j e upravený program 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/5252/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mo helnice, které se konalo dne 11. 03.2015

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemků parc. č. 1710/1 ost. pl. o výměře cca 1 280 m2 a parc. č. 1918 ost. pl. o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. a obci Horní Studénky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 28. 6. 2001 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu Složení slibu nového člena Zastupitelstva Olomouckého kraje PaedDr.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/47/2016 Schválení programu 47. schůze Rady města Uničova

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/1049/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 27. 01.2016

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne 20.02.2013 Program 22. ZM 13/022/002/00/00 - Program 22. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený upravený program 22. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 13. 10. 2016 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více