ALIZACE 1. Ostrava 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALIZACE 1. Ostrava 2011"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPOR RA MODUL OBOROVÁ SPECI ALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011

2 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: oborová specializace 1 Ing. Andrea Kolková, Ph.D. první, Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 O OBSAH Úvod... 6 VÝSTUPY Z UČENÍ Finanční trhy Finanční trh a jeho členění Historie finančních trhůů Organizace kapitálového trhu Kurzový rozdíl a jeho účtování v soustavě podvojného účetnictví Základy bankovnictví Magický trojúhelník Cenné papíry a jejich typy Cenné papíry v soustavě podvojného účetnictví Subjekty kapitálového trhu Burza cenných papírů RM systém, česká burza, a.s Emisní obchody Účtování emisí a kapitálových účtů v soustavě podvojného účetnictví Analýzy cenných papírů Fundamentální analýza Technická analýza akcií Psychologická analýza akcií Kolektivní investování Členění institucí kolektivního investování Kolektivní investování v České republice Podnikové finance Finanční rozhodování podniku Platební schopnost podniku versus likvidita Finanční rozhodování Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Krátkodobé financování Dlouhodobé financování Kapitálová struktura versus finanční struktura Kapitálové účty a dlouhodobé závazky v podvojném účetnictví Finanční leasing Factoring a forfaiting Dividendová politika... 45

4 2.3.1 Dividendová politika Dividendová výplatní procedura Účetní uzávěrka v podvojném účetnictví Rozdělování výsledku hospodaření Kapitálové plánování a investiční rozhodování Podstata kapitálového plánování Metody hodnocení efektivnosti investic Finanční analýzaa Vstupní data finanční analýzy Metody finanční analýzu Horizontální a vertikální analýza Analýza rozdílových ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Analýza soustav ukazatelů Moderní metody finanční analýzy Oceňování podniku, fůze a akvizice Základy oceňování podniků Základní pojmy fůzí a akvizic Dělení fůzí a akvizic Fůze Akvizice Riziko ve finančním řízení a rozhodování Ochrana proti riziku Riziko a požadovaná výnosnost Teorie portfolia a riziko Manažerské finance Náklady v manažerském rozhodování Hospodárnost v řízení nákladů Vyjadřování nákladů v manažerskémm účetnictví Členění nákladů Aplikace rozhodovacíchh technik v oblasti nákladů Aplikace standardních a moderních kalkulačních technik Kalkulace ABC Kalkulační systém Východiska manažerského účetnictví Vztah finančního a manažerského účetnictví Duální vztah finančního a manažerského účetnictví... 82

5 3.4 Systém plánů a rozpočtů Rozpočtový výkaz zisku a ztrát Rozpočtová rozvaha Rozpočet peněžních toků Řízení a analýza odchylek v manažerskémm účetnictví Controlling Závěr Použitá literatura a další zdroje... 92

6 modul Oborová specializace 1 Úvod Vážení studenti, finance jsou v dnešním světě stále diskutovanějším pojmem. Podnikání na finančních trzích je pak v řadách laické veřejnosti chápáno jako synonymum velkých zisků a velkého rizika. Finanční trhy ovšem nejsou jakousi novodobou obdobou rulety nebo hracích automatů, ale pro člověkaa znalého a orientujícíhoo se v základních pojmech i legislativě, může být zajímavým doplňkem k vlastní podnikatelské činnosti, případně hlavním podnikáním. Stejně tak řízení financí ve vlastním podnikání nemůže být jen okrajovou nutností, či nutným podnikatelským zlem. Modul Oborová specializace 1 je vyučován až nyní ve třetím ročníku, je tedy zřejmé, že zkušenosti se studiem již máte a máte také možnost navazovat na vědomosti a dovednosti nabyté v předchozích ročnících studia. Toto je v modulu Oborová specializace 1 nezbytné. Pokud jste ještě dokonale nezvládli modul Správce, je více než pravděpodobné, že nebudete moci s úspěchem absolvovat ani tento modul. Pro zvládnutí tak náročného modulu, jakým Oborová specializace 1 bezesporu je, jsou základní znalosti z předchozích ročníků prostě nezbytností. Nicméně dost už strašení. Po absolvování modulu Oborová specializacee 1 budete mít konečně završeno vaše bakalářské vzdělání v oblasti financí a tato oblast již pro vás nebude neznámou a neprozkoumanouu veličinou. Seznámíte se s možnostmi a záludnostmi finančních trhů, budete umět definovat všechny cenné papíry a budete také vědět kde a jak s nimi obchodovat. Budete schopni posoudit finanční zdraví podniku. Naučíte se zhodnotit a posoudit jednotlivé investice. Naučíte se řídit náklady a kalkulovat cenu. Získáte vědomosti potřebné ke controllingovému řízení podniku. Taktéž plánování financí vám po absolvování modulu nebude cizí. To vše završíte zdokonalením podvojného účtování. Studijní opora v žádném případě nenahrazuje povinnou literaturu, ani prezenční výuku v rámci konzultací. Studijní opora má být pro Vás jakousi pomůckou k rozpoznání důležitých a zásadních znalostí a dovedností, jejichž detaily pak naleznete v příslušné povinné literatuře. Spolu s povinnou literaturou je studijní opora dostatečnou pomůckou k samostudiu předmětu. S oporou pracujte svědomitě a opotřebovávejtee ji dle libosti, dopisujte si poznámky, podtrhávejte, vepisujte čísla stránek z povinné literatury, jen tak získáte cenný studijní materiál, ze kterého se Vám bude dobře učit a ke kterému se budete i v praxi vracet. Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu, i mnoho příjemné samostatné práce s touto studijní oporou. Při aplikaci získaných poznatků v praxi pak mnoho finančních i podnikatelských příležitostí. Autorka 6

7 VÝSTUPY Z UČENÍ VÝSTUPY Z UČENÍ Po úspěšném absolvování dílčí části modulu Finanční trhy budou studenti schopni: definovat pojem finanční trh a rozlišit trhy peněžní a kapitálové, rozlišovat a aktivně pracovat a zúčtovat jednotlivé typyy cenných papírů, využívat různé subjekty kapitálového trhu, aktivně pracovat s nástroji kolektivního investování. Po absolvování dílčí části modulu Podnikové finance budou studenti schopni: definovat finanční rozhodování podniku, vyjmenovat a využívat v podnikové praxi krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování podniku včetně specifik v jejich účtování, používat moderní metody finanční analýzy, aplikovat metody kapitálové plánování a investiční rozhodování v podnikání, objasnit principy oceňování podniků, fůzí a akvizic, charakterizovat nové trendy v oblasti podnikových financí. Po absolvování dílčí části modulu Manažerské finance budou studenti schopni: aplikovat rozhodovací techniky v oblasti nákladů, aplikovat standardní i moderní kalkulační techniky, vymezit pojem controlling, jeho cíle a nástroje, sestavit finanční plán a účetní závěrku podniku. 7

8 modul Oborová specializace 1 1 Finanční trhy ÚVOD Ačkoli v Českéé republice dominantní roli stále hrají banky, finanční trhy jsou velkým fenoménem současnosti. Bez znalostí finančních trhů se dnes již žádný podnikatel neobejde. Tato kapitola vás provede základními pojmy z této oblasti. Ovšem bez Vašeho vlastního přičinění by studium v kombinované formě rozhodně nebylo úspěšné, proto jsou v kapitolách i úkoly určené k samostudiu. Protože bez znalostí finančních trhů se v dnešním světě už neobejdete, bude pro Vás tato kapitola určitě stěžejní. Přeji Vám mnoho úspěchů při studiu této napínavé a dynamicky se rozvíjející disciplíny. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: porozumět členění finančních trhů vnímat vliv bankovnictví na finanční trhy analyzovat různé typy cenných papírů Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: poznatkový systém z oblasti cenných papírů znalosti jednotlivých subjektů kapitálovéhoo trhu informace o kolektivním investování Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: identifikovat náležitosti cenného papíru vybrat vhodný subjekt pro obchodování s cennými papíry a aktivně se účastnit obchodování analyzovat cenný papír a vybrat vhodný k obchodován ní 8

9 Finanční trhy 1..1 Finanční trh a jeho členěníí ZAPAMATUJTE SI povinně Finanční trh je soubor institucí, nástrojů, zákonů, regulací a technik, prostřednictvím kterých probíhá alokace peněz od subjektů s dočasným přebytkem peněžních prostředků k subjektům s dočasným nedostatkem peněžních prostředků Historie finančních trhů O finančním trhu začínáme hovořit už počátkem 15. století. Tehdy italští kupci začali směňovat krátkodobé cenné papíry za likvidnější prostředky a pravidelně se pro tento účel scházeli. V roce 1407 pak byla založena bankaa sv. Jiří v Janově, která měla na rozvoj finančních trhů stěžejní vliv. Další významný pojem, který výrazně ovlivnil názvosloví až do dnešních dnů, je jméno kupecké rodiny Van der Burse, v domě této rodiny se scházeli obchodníci s cennými papíry a pravděpodobně po této rodině je nazvánn známý pojem burza. Další rozvoj už na sebe nenechal dlouho čekat, v Antverpách byla postavena nádherná burzovní budova, v dalších evropských městech postupně vznikají burzovní kluby (Lyon, Toulose, Rouen, Paříž). Na těchto primitivních burzách se obchodovalo zejména s dluhovými státními cennými papíry. Další etapaa pak začala založením amsterdamské burzy v roce 1608, kde se poprvé začalo obchodovat také s majetkovými cennými papíry. Novodobou historii můžeme datovat do 80. a 90. let 20. století, kdy dochází k téměř revolučním změnám na trzích cenných papírů. V této době se prosazuje několik základních trendů v celosvětovém investičním průmyslu, které vedly k rozmachu finančních trhů. Těmito trendy byly zejména deregulace a modernizace institucionálního uspořádání finančních trhů, zvýšení konkurenceschopnosti, elektronizace finančních trhů, a například globalizace finančních trhů. Dalším důležitým mezníkem ve vývoji finančních trhů byl bezesporu 1. leden 1999, kdy v 11 zemích byl zahájen bezhotovostní styk v jednotné měně euro. Na začátku roku 2002 pak byly vydány i bankovky a mince euro a zahájeny i bezhotovostní operace v této měně. AKTIVITAA 1.1 Vyjmenujte těchto 11 zemí. Okamžitě po vzniku nové měny došlo k integraci národních peněžních trhůů v jediný euro peněžní trh. AKTIVITAA 2.1 Pro zájemcee Rozhodující roli na těchto trzích hraje Euriborr 3měsíční spolu s pedagogem si vysvětlete tento pojem. K integraci eura a to velmi rychlé dochází také na trzích cenných papírů. Zavedení eura má na finančních trzích několik základních pozitiv a to zejména pokles transakčních nákladů, eliminaci měnových rizik a rozšíření investičních příležitostí. Pro úplnou investiční integraci je však ještě zapotřebí sladění také účetních, právních a regulačních pravidel. 9

10 modul Oborová specializace Organizace kapitálového trhu Základní úlohou a posláním finančních trhů je zejména tok volných finančních prostředků od osob, které jich mají dočasně přebytek, k osobám a institucím, které jich mají dočasně nedostatek, respektivee potřebují jich více, než jim poskytují současné příjmy. Na finančních trzích se tak setkává nabídkaa a poptávka. AKTIVITAA 3.1 Zopakujte si tyto pojmy z modulu ekonomie a pokuste se nakreslit nabídkovou a poptávkovou křivku. Existují dva způsoby alokace (umísťování) finančních prostředků a to bankovní trh a trh cenných papírů. AKTIVITAA 4.1 Spolu s pedagogem si vysvětlete tyto dva pojmy. Trh cenných papírů můžeme dále klasifikovat. schéma: Tuto klasifikaci definuje následující SCHEMA 1.1 Členění finančních trhůů 10

11 Finanční trhy Finanční trh Členění dle časového hlediska Peněžní trh Kapitálový trh Členění podle typu cenného papíru Členění podle vztahu investora a emitenta cenného papíru Trh primární Trh sekundární Trh akcií Trh dluhopisu Členění podle doby, která dělí uzavření obchodu od jeho plnění Členění podle fungování kapitálových trhů Trh promptní Trh termínovaný Trh organizovaný Trh neorganizovaný 11

12 modul Oborová specializace 1 AKTIVITAA 5.1 Spolu s pedagogem případně za využití povinné literatury nebo internetu si tyto všechny pojmy detailně vysvětlete. Operace na trhu peněžním z účetního pohledu zaznamenáváme na účtech oběžného majetku. Aktivity na trzích kapitálových pak tvoří změny v majetku finančním. AKTIVITAA 6.1 Pro zájemcee Pokud Vás zajímá, jak probíhá zrod cenného papíru tzv. emise cenného papíru, prostudujte samostatně kapitolu 7 v povinné literatuře. (Petr Musílek: Trhy cenných papírů). V tomto předmětu se dále zaměříme již jen na trhy cenných papírů a to bez ohledu zda náleží na trh kapitálový nebo peněžní. ZAPAMATUJTE SI Trhem cenných papírůů rozumíme systém ekonomických vztahů a institucí zprostředkujících soustředění, alokaci a realokaci volných peněžních prostředků prostřednictvím cenných papírů nebo instrumentů, které jsou odvozeny od různých druhů finančních instrumentů (finanční deriváty). Trhy cenných papírů je možno rozdělovat podle obchodovaných instrumentů na: Akciové trhy kde se obchoduje s různými druhy akcií, Trhy dluhopisů kde předmětem transakcí jsou vládní, bankovní nebo podnikové dluhopisy, které mohou mít charakter pevně zúročitelných dluhopisů, pohyblivě úročených dluhopisů, konvertibilních dluhopisů, opčních dluhopisů nebo různých dalších modifikací Trhy derivátů které v posledních desetiletích prožívají rozmach a patří sem například opce, futures, forwardy a swapové obchody. AKTIVITAA 7.1 Pokud nerozumíte některým pojmůmm uvedeným v předchozích odstavcích, je nutné si tyto pojmy vyjasnit a to ve spolupráci s pedagogem na prezenční části výuky nebo samostatnou prací s povinnou i doporučenou literaturou Kurzový rozdíl a jeho účtování v soustavě podvojného účetnictví Závazky vzniklé z transakcí se zahraničními finančními trhy jsou většinou vyjádřeny v cizí měně. Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám uvádět tyto operace jak v cizí, tak i v české měně. Pro přepočet na českou měnu se používá v zásadě denní směnný kurz ČNB. 12

13 Finanční trhy ZAPAMATUJTE SI Vzhledem k časovému nesouladu mezi okamžikem vzniku devizového závazku a okamžikem jeho úhrady dochází při používání denních kurzů ke vzniku kurzových rozdílů, a to vlivem kolísání kurzů. Vzniklý kurzový rozdíl se účtuje podle jeho povahy do finančních nákladů (účet 563 kurzové ztráty) nebo finančních výnosů (účet 663 kurzové zisky). Tyto rozdíly ovlivňují výsledek hospodaření a jsou daňově účinné. Při nákupu ze zahraničí se musí kromě dokladu od zahraničního obchodního partnera účtovat ještě clo a DPH, které vyúčtovává příslušný celní orgán (prostřednictvím dokladu Celní deklarace), což účetní jednotka eviduje na straně Dal účtu 379 jiné závazky. Clo je součástí hodnoty nakupovaného majetku a DPH si účetní jednotka nárokuje u finančního úřadu jako daňň na vstupu, jak již jste se učili v modulu Správce. PŘÍKLAD 1 1. Podnik nakupuje zboží od zahraničního dodavatele. Došlá faktura byla na částku 1000EUR, kurz dle platného kurzovního lístku ke dni uskutečnění účetního případu byl 25,80Kč/1EUR. Operaci zaúčtujte. 2. Současně zaúčtujte operace vyplývající z Celní deklarace na výpočet cla a DPH: clo 4200 Kč, DPH 15% (z ceny zboží a cla), úhrada celního dluhuu (clo a DPH), úhrada zahraničnímu dodavateli při kurzuu 25Kč/1EUR. Operace zaúčtujte v Kč. ŘEŠENÍ 1. Faktura přijatá Kč 2. Celní deklarace a. Clo 4200Kč b. DPH Kčč 3. Úhrada celního dluhu Kč 4. Výpis úhrada zahraničnímu dodavateli Kč 5. Kurzový rozdíl 800Kč 131/ / / / / /663 Závazky vyjádřené v cizí měně neuhrazené do dne roční účetní závěrky je nutno přepočítat platným kurzem k tomuto dni. Vzniklé kurzové rozdíly se také účtují do finančních nákladů nebo výnosů. PŘÍKLAD 2 Zadání stejné jako u předchozího příkladu jen s tím rozdílem, že faktura nebyla do konce účetního období uhrazena. Kurz ČNB ke dni účetní závěrky je 30,40Kč/1EUR. 13

14 modul Oborová specializace 1 ŘEŠENÍ 1. Faktura přijatá za nákup zboží Kč 2. Kurzový rozdíl 400Kč 131/ / Základy bankovnictví Rozlišujeme několik modelů institucionálního bankovnictví a to: Model univerzálního bankovnictví Model odděleného bankovnictví Model holdingové společnosti Model dceřiné společnosti AKTIVITAA 8.1 Vysvětlení těchto pojmů jistě zvládnete prostudovat sami na základě povinné literatury. V České republice máme řadu univerzálních bank, například Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., nebo Komerční banka, a. s. mimo tyto banky jsou na českémm trhu i banky specializované jako jsou stavební spořitelny nebo například Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká exportní banka nebo Konsolidační banka. Za součást bankovního systém považujeme i spořitelní a úvěrní družstva. Jako u každého jiného subjektu i u banky je z účetního pohledu stěžejní pojem bilance. ZAPAMATUJTE SI Bilance neboli rozvaha banky je stejně jako u jiných subjektů tvořena aktivy a pasivy a i zde platí bilanční princip: Aktiva = pasiva Ovšem stěžejní položky těchto veličin se samozřejmě od běžného podnikání trochu liší. Aktiva banky tvoří: Pokladní hodnoty Vklady a úvěry u ČNB Vklady a úvěry u bank Státní pokladniční poukázky Poskytnuté úvěry Cenné papíry k obchodování Dlouhodobé finanční investicee Hmotný a nehmotný majetek Pasiva banky jsou tvořeny: Zdroje od ČNB Vklady a úvěry od bank 14

15 Finanční trhy Přijaté vklady Emise obligací Rezervy Rezervní fondy a fondy ze zisku Kapitálové fondy Základní kapitál Nerozdělený zisk Kromě obchodů, které se odrážejí v bilanci banky, se banky obvykle zabývají i množstvím operací, které tvoří podrozvahové položky. Jsou to například: Pohledávky a závazky z příslibůů úvěrů a půjček Pohledávky a závazky ze záruk a směnek Pohledávky a závazky z akreditivů Pohledávky a závazky ze spotových operací Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Pohledávky a závazky z opčních operací AKTIVITAA 9.1 Spolu s pedagogem zkuste v prezenční části výuky definovat předchozí pojmy, které Vám nejsou jasné. Banky nabízí celou řadu produktů. Obecně je můžeme členit na aktivní bankovní obchody (například poskytování úvěrů), pasivní bankovní obchody (například příjem vkladů) a neutrální bankovní obchody (například záruky, akreditivy). Při provádění operací jsou banky vystaveny nejrůznějším rizikům. Jejich správné definování a následné měření patří ke stěžejním úkolům dobře fungující banky. Bankovní rizika lze členitt dle různých hledisek, základní členění bankovních rizik je oto: Úvěrové riziko Úrokové riziko Měnové riziko Likvidní riziko Kapitálové riziko ( riziko nesolventnosti) Magický trojúhelník Cílem většiny investorů je maximalizace výnosu z finančních instrumentů. Finanční veličiny jsou ovšem charakteristické nikoli jen výnosem, ale také rizikem a likviditou. Tyto veličiny se obvykle vyvíjejí protichůdně. Ideální instrument, který přináší maximální výnos s minimálním rizikem a nejvyšší likviditou vzhledem k alternativním investicím, neexistuje. Na normálně fungujícím finančním trhu investor musí volit mezi těmito ideálními veličinami. Investor si musí vybrat a preferovat určitý cíl. Pole, ve kterém své rozhodování realizuje, tvoří magický trojúhelník. 15

16 modul Oborová specializace 1 SCHEMA 1.2 Magický trojúhelník výnos riziko likvidita 1..2 Cenné papíry a jejich typy ZAPAMATUJTE SI Cenný papír je peněžní pohledávka nebo majetkový nárok vlastníka cenného papíru vůči tomu, kdo ten cenný papír vydal (emitent). Základní členění cenných papírů dělí cenné papíry na úvěrové a majetkové. Úvěrovým cenným papírem je takový, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky a vyplácení případných výnosů z něj k určitému datu. Mezi základní úvěrové cenné papíry patří dluhopisy, hypoteční zástavní listy, pokladniční poukázky, směnky, šeky, certifikáty a jiné. Majetkový cenný papír představuje nárok majitele na majetkový podíl společnosti, jejíž majetkový cenný papír vlastní. Základní majetkové cenné papíry jsou akcie, zatímní listy a podílové listy. V souvislosti s cennými papíry je nutno si definovat základní pojmy. Peněžní částka uvedená na cenném papíru je označována jako jmenovitá hodnota. Cena uveřejněná na burzovních trzích je kurz cenného papíru a je stanovena na základně nabídky a poptávky po cenném papíru (jak jste se učili v modulu Ekonomie). Peněžní částka, za kterou emitent cenný papír vydává je pak emisní kurz. Základní náležitosti obchodovatelných cenných papírů lze vyčíst z tzv. kurzovního lístku. 16

17 Finanční trhy AKTIVITAA 10.1 Spolu s pedagogem si v prezenční části výuky nalezněte na internetu kurzový lístek a diskutujte o údajích, které z něj vyčtete. Cenné papíry členíme z různých hledisek, které shrnuje následující schéma. SCHEMA 1.3 Členění cenných papírů členění z hlediska převoditelnosti cenného papíru členění cenného papíru z hlediska obchodovatelnosti členění cenného papíru podle jeho podoby členění cenných papírů podle emitenta na majitele obchodovatelné zaknihované průmyslové na jméno neobchodova telné imobilizované bankovní na řad listinné státní a veřejné AKTIVITAA 11.1 úkol Spolu s pedagogem zkuste v prezenční části výuky definovat pojmy ze schématu, které Vám nejsou jasné. Případně je nastudujte s využitím povinné doporučené literatury. V České republice definuje cenné papíry zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb., který veškeré cenné papíry vyjmenovává. Podle tohoto zákona jsou cenným papírem zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. AKTIVITAA 12.1 Diskuze V návaznosti na členěníí cenných papírů dle emitenta zkuste uvažovat o cenných papírech státních. Diskutujte rozdíl a účel státních pokladničních poukázek a státních dluhopisů. Akcie, zatímníí listy, poukázky na akcie, opční listy, skladištní listy a náložné listy detailně definuje Obchodní zákoník, č.513/1991 Sb. Dluhopisy jsou popsány v samostatném 17

18 modul Oborová specializace 1 zákoně o Dluhopisech 530/1990 Sb., investiční kupony jsou zaneseny v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. Kupóny mají svou vlastní úpravu v zákoně č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 69/1992 Sb. Směnky a šeky jsou popsány v zákoně směnečném a šekovém č. 191 z roku No a konečně zemědělské skladní listy upravuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů. AKTIVITAA 13.1 V rámci samostudia dané problematiky si na internetu vyhledejte příslušné zákony a seznamte se se základními náležitostmi daných cenných papírů Cenné papíry v soustavě podvojného účetnictví Cenné papíry vyjadřující majetkové účasti jsou evidovány na účtech 061 nebo 062, dle procenta podílu v dané společnosti. Cenné papíry určené k obchodování, to znamená takové, které hodláme prodat v časovém horizontu do 1 roku, evidujeme na účtech 251 nebo 253. Dlužné cenné papíry, které účetní jednotka má úmysl vlastnit až do doby splatnosti můžeme účtovat na účtech 065 nebo 256, pokud je doba splatnosti kratší než 1 rok. Cenné papíry emitované účetní jednotkou mají své místo na účtech 252 vlastní akcie a 255 vlastní dluhopisy. Další účty, které je možno využít pro účtování cenných papírů jsou například 063, kde nalezneme dlouhodobé majetkové cenné papíry s menšinovou účastí, nebo 257, kde se evidují například opční listy. Cenné papíry se k okamžiku jejich pořízení oceňují pořizovacími cenami. Problémy obvykle mohou nastat až s oceňováním při úbytku cenných papírů, které byly pořízeny za různé ceny. V takovém případě je možno využít jednu z metod používaných i v oblasti zásob a to metodu průměrných cen nebo metodu FIFO. Obě tyto metody znáte z modulu Správce. Při účtování o majetkových cenných papírech jsou stěžejní předkontace tyto: Nákup cenných papírů včetně poplatků a provizí makléřům burzám atd. 043 nebo 259/379, 221 nebo 211 Upsání vkladu 061, 062 nebo 063/367 následně pak splacení upsaného vkladu 367/221, 221 nebo nepeněžitou formou příslušné účty třídy 0 nebo 1 Výnosy z držby majetkových cenných papírů 221 nebo 211/665 nebo 666 Prodej majetkových cenných papírů Jako každý prodej majetku má I prodej cenných papírů dvě stránky a to tržba z prodeje 221,211 nebo 378/661 a zaúčtování účetní hodnoty prodaných cenných papírůů do nákladůů 561/251,061,062 nebo

19 Finanční trhy AKTIVITAA 14.1 Výše uvedené předkontace rozepište do účtů principu podvojnosti. graficky, vždy kontrolujte zachování Dlužné cenné papíry představují v účetnictví jejich vlastníka majetek, v účetnictví emitenta pak závazek vůči majiteli těchto cenných papírů. Majitel musí při jejich pořízení určit, zda se jedná o cenný papír dlouhodobý nebo krátkodobý, zda jej hodlá držet do splatnosti či nikoli a dle toho zařadit příslušný účet. Výnos z držení dlužných cenných papírů pak má podobu úroku, tento je v případě potřeby nutno I časově rozlišit. Emitent účtuje vydání dlužných cenných papírů jako závazek a současně jako pohledávku za budoucími majiteli dluhopisů (375/241 nebo 473). Prodejem se tato pohledávka ruší. Pokud splatnost přesahujee do dalších období je nutno opět časově rozlišit Subjekty kapitálového trhu Na českém finančním trhu v současné době působí řada subjektů, které jsou pro jeho funkce nezbytné. Těmito institucemi jsou zejména: Burza cenných papírů Praha, a.s. RM systém, česká burza, a.s. Středisko cenných papírů UNIVYC, a.s. (Univerzální vypořádávací středisko) ČNB (Česká národní banka) Obchodníci s cennými papíry Makléři Investiční společnosti Investiční fondy Depozitáři Tiskárny cenných papírů Burzu cenných papírů a RM systém si budeme definovat ve zvláštní podkapitole, nyní si definujme ostatní subjekty. Středisko cenných papírů je právnická osoba, kterou zřídil stát v roce Jeho základní funkce je evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů. Středisko cenných papírů také realizuje informační servis pro účastníky finančních trhů. Univerzální vypořádávací centrum organizuje a provozuje systém vypořádávání závazků z obchodů s instrumenty finančních trhů. Toto podnikání je realizováno pouze na základě povolení Českéé národní banky. Česká národní banka vykonává dohledd nad subjekty finančních trhů. V minulosti se touto činností na kapitálových trzích zabývala Komise pro cenné papíry, která byla zrušena a její činnost nahradila právěě ČNB. Obchodníci s cennými papíry jsou akciové společnosti, jejíž činnost je obecně vymezena Zákonem o cenných papírech. Povolení k této činnosti vydávává ČNB. Pro všechny obchodníky platí, že svou činnost mohou vykonávat pouze prostřednictvím makléře. 19

20 modul Oborová specializace 1 AKTIVITAA 15.1 V rámci samostudia dané problematiky si přečtěte v Zákoně o cenných papírech příslušné pasáže týkající se obchodníků s cennými papíry. V prezenční části výuku je pak možno rozvinout k omuto tématu diskuzi. Makléř je fyzická osoba, která musí splnit předepsané odborné kvalifikační předpoklady a obdrží povolení k výkonu této funkce. Povolení se vydává na příslušný druh odborné specializace podle typu složené makléřské zkoušky. Makléřř může vykonávat činnost pouze pro jednoho obchodníka s cennými papíry. Investiční společnost a investiční fond jsou subjekty kolektivníhoo investování. O kolektivním investování se budemee učit v následující kapitole, proto ho zde nebude definovat. Taktéž funkce depozitáře je definována Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a budeme o něm diskutovat dále. Tiskárna cenných papírů tiskne listinné registrované cenné papíry a musí k tomuto tisku mít oprávnění Burza cenných papírů ZAPAMATUJTE SI Burza cenných papírů je místem, kde se střetává nabídka a poptávka po cenných papírech (akciích, dluhopisech, certifikátech ). Ve své podstatě je burza právnickou osobou řídící se burzovními pravidly, zákonem č. 591/1992 Sb. o cenných papírech a zákonem č. 256/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu. V roce 2008 byla do českého právního řádu implementována evropská legislativaa MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive Směrnice o trzích finančních instrumentů), která fakticky standardizuje kapitálový trh a poskytování investičních služeb na území všech 30 členských států Evropského hospodářského prostoru. AKTIVITAA 16.1 Pro zájemcee V 11. století se ve Francii objevil fenomén regulování zemědělských komunit skrze dluhy, které tyto komunity měly u tehdejších bank". Obchodníky, kteří si dluhy vzájemně směňovali, můžeme s trochou nadsázky nazývat prvními makléři. Dle legendy pochází samotný název burza" z latinského slova "bursa", což znamená kožený měšec. Ve 13. století visely tyto tři měšce na průčelí domu Ter Burze v Brugách, kde se zdejší obchodníci setkávali. Pravděpodobnější vysvětlení původu slova burza nicméně vychází ze jména Van der Burse, obchodníka z Brug, v jehož domě byla roku 1309 ustanovenaa neformální instituce "Bruges Bourse". Tato myšlenka se rychle rozšířila v okolních Flandrech a další "Bourses" byly založeny v sousedním Gentu a Amsterdamu. Roku 1602 tehdejší nizozemská Východoindická společnost vydala jako první na světě akcie, které se následně obchodovaly na burze v Amsterodamu. V roce 1688 se začalo s akciemi obchodovat také na burze v Londýně. 20

21 Finanční trhy Historie českého burzovnictví sahá až do 19. století, konkrétně roku 1871, kdy shromáždila někdejší elita českého finančnictví v čele s obchodníkem Aloisem Olivou téměř 30 tis. zlatých na založení a provoz první pražské burzy. Zde se obchodovalo s cennými papíry i s komoditami. Zejména nákup a prodej cukru na zdejším trhu byl natolik významný, že se pražská burza stala centrem této komodity pro celé Rakousko na Uhersko. Po první světové válce obchod se zbožím a komoditami ustoupil do pozadí a pražské burze se obchodovalo pouze s cennými papíry. Druhá světová válka a následné převzetí moci komunisty uzavřely na několik desetiletí burzovní parket. V roce 1993 bylo obchodování na pražské burze slavnostně obnoveno. Ve stejném roce byl založen tehdy ještěě mimoburzovní trh RM SYSTÉM, který se v roce 2008 transformoval na standardní burzu cenných papírů zaměřenou na střední a drobné investory s novým názvem RM SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. K uzavírání burzovních obchodů jsou oprávněni pouze členové burzy a ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu také Česká národní banka (ČNB) a Česká republika, která jedná prostřednictvím Ministerstva financí (MF). Podmínky účasti na burzovních obchodech upravují Burzovní pravidla v částech Pravidla členství a Pravidlaa obchodování. Členem burzy může být jen obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která splňuje podmínky stanovené Burzovními pravidly. Mezi další povinnosti patří členství v Garančním fondu burzy (GFB), pouze tehdy je člen oprávněn nakupovat a prodávat cenné papíry. Majetek GFB potom slouží k pokrytí rizik vyplývajících z vypořádání burzovních obchodů. Člen burzy jedná vždy vlastním jménem prostřednictvím svého makléře. Převedení členství na jiný subjekt je možné pouze za souhlasu burzovní komory. Burzovní komora je oprávněna uložit členovi, který poruší povinnosti stanovené Burzovními pravidly, opatření. Tento členskýý princip v podstatě udává, že obchodování na burze vhodné pouze pro osoby, které již mají svůj kapitál a které to myslí s obchodováním s cennými papíry vážně. Na Burze cenných papírů, a.s. se dnes obchoduje na několika trzích a to: Hlavním, Vedlejším, Volném, Novém. AKTIVITAA 17.1 Po konzultacích s pedagogem, případně za využití povinné tyto pojmy vysvětlete. literatury či internetu, si Burza také patří mezi ty, které využívají elektronický obchodní systém. Na Burze cenných papírů Praha, a.s. se v současné době realizují tři základní typyy obchodů: Automatické obchody, Obchodování v Systému pro podporu akcií a dluhopisůů Blokové obchody 21

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková SYLABUS MODUL POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 011 : Oborová specializace 1 POKROČILÉ FINANCE Autoři: Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Vydání: první, 011 Počet stran: 3 Tisk: Vysoká

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví bank. Navazujeme

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o burze cenných papírů, o původu pojmu burza, její charakteristické znaky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah 1 2 Cíle finančního řízení Principy finančního řízení 3 Vliv finančního trhu na finanční

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více