ALIZACE 1. Ostrava 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALIZACE 1. Ostrava 2011"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPOR RA MODUL OBOROVÁ SPECI ALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011

2 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: oborová specializace 1 Ing. Andrea Kolková, Ph.D. první, Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 O OBSAH Úvod... 6 VÝSTUPY Z UČENÍ Finanční trhy Finanční trh a jeho členění Historie finančních trhůů Organizace kapitálového trhu Kurzový rozdíl a jeho účtování v soustavě podvojného účetnictví Základy bankovnictví Magický trojúhelník Cenné papíry a jejich typy Cenné papíry v soustavě podvojného účetnictví Subjekty kapitálového trhu Burza cenných papírů RM systém, česká burza, a.s Emisní obchody Účtování emisí a kapitálových účtů v soustavě podvojného účetnictví Analýzy cenných papírů Fundamentální analýza Technická analýza akcií Psychologická analýza akcií Kolektivní investování Členění institucí kolektivního investování Kolektivní investování v České republice Podnikové finance Finanční rozhodování podniku Platební schopnost podniku versus likvidita Finanční rozhodování Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Krátkodobé financování Dlouhodobé financování Kapitálová struktura versus finanční struktura Kapitálové účty a dlouhodobé závazky v podvojném účetnictví Finanční leasing Factoring a forfaiting Dividendová politika... 45

4 2.3.1 Dividendová politika Dividendová výplatní procedura Účetní uzávěrka v podvojném účetnictví Rozdělování výsledku hospodaření Kapitálové plánování a investiční rozhodování Podstata kapitálového plánování Metody hodnocení efektivnosti investic Finanční analýzaa Vstupní data finanční analýzy Metody finanční analýzu Horizontální a vertikální analýza Analýza rozdílových ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Analýza soustav ukazatelů Moderní metody finanční analýzy Oceňování podniku, fůze a akvizice Základy oceňování podniků Základní pojmy fůzí a akvizic Dělení fůzí a akvizic Fůze Akvizice Riziko ve finančním řízení a rozhodování Ochrana proti riziku Riziko a požadovaná výnosnost Teorie portfolia a riziko Manažerské finance Náklady v manažerském rozhodování Hospodárnost v řízení nákladů Vyjadřování nákladů v manažerskémm účetnictví Členění nákladů Aplikace rozhodovacíchh technik v oblasti nákladů Aplikace standardních a moderních kalkulačních technik Kalkulace ABC Kalkulační systém Východiska manažerského účetnictví Vztah finančního a manažerského účetnictví Duální vztah finančního a manažerského účetnictví... 82

5 3.4 Systém plánů a rozpočtů Rozpočtový výkaz zisku a ztrát Rozpočtová rozvaha Rozpočet peněžních toků Řízení a analýza odchylek v manažerskémm účetnictví Controlling Závěr Použitá literatura a další zdroje... 92

6 modul Oborová specializace 1 Úvod Vážení studenti, finance jsou v dnešním světě stále diskutovanějším pojmem. Podnikání na finančních trzích je pak v řadách laické veřejnosti chápáno jako synonymum velkých zisků a velkého rizika. Finanční trhy ovšem nejsou jakousi novodobou obdobou rulety nebo hracích automatů, ale pro člověkaa znalého a orientujícíhoo se v základních pojmech i legislativě, může být zajímavým doplňkem k vlastní podnikatelské činnosti, případně hlavním podnikáním. Stejně tak řízení financí ve vlastním podnikání nemůže být jen okrajovou nutností, či nutným podnikatelským zlem. Modul Oborová specializace 1 je vyučován až nyní ve třetím ročníku, je tedy zřejmé, že zkušenosti se studiem již máte a máte také možnost navazovat na vědomosti a dovednosti nabyté v předchozích ročnících studia. Toto je v modulu Oborová specializace 1 nezbytné. Pokud jste ještě dokonale nezvládli modul Správce, je více než pravděpodobné, že nebudete moci s úspěchem absolvovat ani tento modul. Pro zvládnutí tak náročného modulu, jakým Oborová specializace 1 bezesporu je, jsou základní znalosti z předchozích ročníků prostě nezbytností. Nicméně dost už strašení. Po absolvování modulu Oborová specializacee 1 budete mít konečně završeno vaše bakalářské vzdělání v oblasti financí a tato oblast již pro vás nebude neznámou a neprozkoumanouu veličinou. Seznámíte se s možnostmi a záludnostmi finančních trhů, budete umět definovat všechny cenné papíry a budete také vědět kde a jak s nimi obchodovat. Budete schopni posoudit finanční zdraví podniku. Naučíte se zhodnotit a posoudit jednotlivé investice. Naučíte se řídit náklady a kalkulovat cenu. Získáte vědomosti potřebné ke controllingovému řízení podniku. Taktéž plánování financí vám po absolvování modulu nebude cizí. To vše završíte zdokonalením podvojného účtování. Studijní opora v žádném případě nenahrazuje povinnou literaturu, ani prezenční výuku v rámci konzultací. Studijní opora má být pro Vás jakousi pomůckou k rozpoznání důležitých a zásadních znalostí a dovedností, jejichž detaily pak naleznete v příslušné povinné literatuře. Spolu s povinnou literaturou je studijní opora dostatečnou pomůckou k samostudiu předmětu. S oporou pracujte svědomitě a opotřebovávejtee ji dle libosti, dopisujte si poznámky, podtrhávejte, vepisujte čísla stránek z povinné literatury, jen tak získáte cenný studijní materiál, ze kterého se Vám bude dobře učit a ke kterému se budete i v praxi vracet. Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu, i mnoho příjemné samostatné práce s touto studijní oporou. Při aplikaci získaných poznatků v praxi pak mnoho finančních i podnikatelských příležitostí. Autorka 6

7 VÝSTUPY Z UČENÍ VÝSTUPY Z UČENÍ Po úspěšném absolvování dílčí části modulu Finanční trhy budou studenti schopni: definovat pojem finanční trh a rozlišit trhy peněžní a kapitálové, rozlišovat a aktivně pracovat a zúčtovat jednotlivé typyy cenných papírů, využívat různé subjekty kapitálového trhu, aktivně pracovat s nástroji kolektivního investování. Po absolvování dílčí části modulu Podnikové finance budou studenti schopni: definovat finanční rozhodování podniku, vyjmenovat a využívat v podnikové praxi krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování podniku včetně specifik v jejich účtování, používat moderní metody finanční analýzy, aplikovat metody kapitálové plánování a investiční rozhodování v podnikání, objasnit principy oceňování podniků, fůzí a akvizic, charakterizovat nové trendy v oblasti podnikových financí. Po absolvování dílčí části modulu Manažerské finance budou studenti schopni: aplikovat rozhodovací techniky v oblasti nákladů, aplikovat standardní i moderní kalkulační techniky, vymezit pojem controlling, jeho cíle a nástroje, sestavit finanční plán a účetní závěrku podniku. 7

8 modul Oborová specializace 1 1 Finanční trhy ÚVOD Ačkoli v Českéé republice dominantní roli stále hrají banky, finanční trhy jsou velkým fenoménem současnosti. Bez znalostí finančních trhů se dnes již žádný podnikatel neobejde. Tato kapitola vás provede základními pojmy z této oblasti. Ovšem bez Vašeho vlastního přičinění by studium v kombinované formě rozhodně nebylo úspěšné, proto jsou v kapitolách i úkoly určené k samostudiu. Protože bez znalostí finančních trhů se v dnešním světě už neobejdete, bude pro Vás tato kapitola určitě stěžejní. Přeji Vám mnoho úspěchů při studiu této napínavé a dynamicky se rozvíjející disciplíny. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: porozumět členění finančních trhů vnímat vliv bankovnictví na finanční trhy analyzovat různé typy cenných papírů Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: poznatkový systém z oblasti cenných papírů znalosti jednotlivých subjektů kapitálovéhoo trhu informace o kolektivním investování Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: identifikovat náležitosti cenného papíru vybrat vhodný subjekt pro obchodování s cennými papíry a aktivně se účastnit obchodování analyzovat cenný papír a vybrat vhodný k obchodován ní 8

9 Finanční trhy 1..1 Finanční trh a jeho členěníí ZAPAMATUJTE SI povinně Finanční trh je soubor institucí, nástrojů, zákonů, regulací a technik, prostřednictvím kterých probíhá alokace peněz od subjektů s dočasným přebytkem peněžních prostředků k subjektům s dočasným nedostatkem peněžních prostředků Historie finančních trhů O finančním trhu začínáme hovořit už počátkem 15. století. Tehdy italští kupci začali směňovat krátkodobé cenné papíry za likvidnější prostředky a pravidelně se pro tento účel scházeli. V roce 1407 pak byla založena bankaa sv. Jiří v Janově, která měla na rozvoj finančních trhů stěžejní vliv. Další významný pojem, který výrazně ovlivnil názvosloví až do dnešních dnů, je jméno kupecké rodiny Van der Burse, v domě této rodiny se scházeli obchodníci s cennými papíry a pravděpodobně po této rodině je nazvánn známý pojem burza. Další rozvoj už na sebe nenechal dlouho čekat, v Antverpách byla postavena nádherná burzovní budova, v dalších evropských městech postupně vznikají burzovní kluby (Lyon, Toulose, Rouen, Paříž). Na těchto primitivních burzách se obchodovalo zejména s dluhovými státními cennými papíry. Další etapaa pak začala založením amsterdamské burzy v roce 1608, kde se poprvé začalo obchodovat také s majetkovými cennými papíry. Novodobou historii můžeme datovat do 80. a 90. let 20. století, kdy dochází k téměř revolučním změnám na trzích cenných papírů. V této době se prosazuje několik základních trendů v celosvětovém investičním průmyslu, které vedly k rozmachu finančních trhů. Těmito trendy byly zejména deregulace a modernizace institucionálního uspořádání finančních trhů, zvýšení konkurenceschopnosti, elektronizace finančních trhů, a například globalizace finančních trhů. Dalším důležitým mezníkem ve vývoji finančních trhů byl bezesporu 1. leden 1999, kdy v 11 zemích byl zahájen bezhotovostní styk v jednotné měně euro. Na začátku roku 2002 pak byly vydány i bankovky a mince euro a zahájeny i bezhotovostní operace v této měně. AKTIVITAA 1.1 Vyjmenujte těchto 11 zemí. Okamžitě po vzniku nové měny došlo k integraci národních peněžních trhůů v jediný euro peněžní trh. AKTIVITAA 2.1 Pro zájemcee Rozhodující roli na těchto trzích hraje Euriborr 3měsíční spolu s pedagogem si vysvětlete tento pojem. K integraci eura a to velmi rychlé dochází také na trzích cenných papírů. Zavedení eura má na finančních trzích několik základních pozitiv a to zejména pokles transakčních nákladů, eliminaci měnových rizik a rozšíření investičních příležitostí. Pro úplnou investiční integraci je však ještě zapotřebí sladění také účetních, právních a regulačních pravidel. 9

10 modul Oborová specializace Organizace kapitálového trhu Základní úlohou a posláním finančních trhů je zejména tok volných finančních prostředků od osob, které jich mají dočasně přebytek, k osobám a institucím, které jich mají dočasně nedostatek, respektivee potřebují jich více, než jim poskytují současné příjmy. Na finančních trzích se tak setkává nabídkaa a poptávka. AKTIVITAA 3.1 Zopakujte si tyto pojmy z modulu ekonomie a pokuste se nakreslit nabídkovou a poptávkovou křivku. Existují dva způsoby alokace (umísťování) finančních prostředků a to bankovní trh a trh cenných papírů. AKTIVITAA 4.1 Spolu s pedagogem si vysvětlete tyto dva pojmy. Trh cenných papírů můžeme dále klasifikovat. schéma: Tuto klasifikaci definuje následující SCHEMA 1.1 Členění finančních trhůů 10

11 Finanční trhy Finanční trh Členění dle časového hlediska Peněžní trh Kapitálový trh Členění podle typu cenného papíru Členění podle vztahu investora a emitenta cenného papíru Trh primární Trh sekundární Trh akcií Trh dluhopisu Členění podle doby, která dělí uzavření obchodu od jeho plnění Členění podle fungování kapitálových trhů Trh promptní Trh termínovaný Trh organizovaný Trh neorganizovaný 11

12 modul Oborová specializace 1 AKTIVITAA 5.1 Spolu s pedagogem případně za využití povinné literatury nebo internetu si tyto všechny pojmy detailně vysvětlete. Operace na trhu peněžním z účetního pohledu zaznamenáváme na účtech oběžného majetku. Aktivity na trzích kapitálových pak tvoří změny v majetku finančním. AKTIVITAA 6.1 Pro zájemcee Pokud Vás zajímá, jak probíhá zrod cenného papíru tzv. emise cenného papíru, prostudujte samostatně kapitolu 7 v povinné literatuře. (Petr Musílek: Trhy cenných papírů). V tomto předmětu se dále zaměříme již jen na trhy cenných papírů a to bez ohledu zda náleží na trh kapitálový nebo peněžní. ZAPAMATUJTE SI Trhem cenných papírůů rozumíme systém ekonomických vztahů a institucí zprostředkujících soustředění, alokaci a realokaci volných peněžních prostředků prostřednictvím cenných papírů nebo instrumentů, které jsou odvozeny od různých druhů finančních instrumentů (finanční deriváty). Trhy cenných papírů je možno rozdělovat podle obchodovaných instrumentů na: Akciové trhy kde se obchoduje s různými druhy akcií, Trhy dluhopisů kde předmětem transakcí jsou vládní, bankovní nebo podnikové dluhopisy, které mohou mít charakter pevně zúročitelných dluhopisů, pohyblivě úročených dluhopisů, konvertibilních dluhopisů, opčních dluhopisů nebo různých dalších modifikací Trhy derivátů které v posledních desetiletích prožívají rozmach a patří sem například opce, futures, forwardy a swapové obchody. AKTIVITAA 7.1 Pokud nerozumíte některým pojmůmm uvedeným v předchozích odstavcích, je nutné si tyto pojmy vyjasnit a to ve spolupráci s pedagogem na prezenční části výuky nebo samostatnou prací s povinnou i doporučenou literaturou Kurzový rozdíl a jeho účtování v soustavě podvojného účetnictví Závazky vzniklé z transakcí se zahraničními finančními trhy jsou většinou vyjádřeny v cizí měně. Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám uvádět tyto operace jak v cizí, tak i v české měně. Pro přepočet na českou měnu se používá v zásadě denní směnný kurz ČNB. 12

13 Finanční trhy ZAPAMATUJTE SI Vzhledem k časovému nesouladu mezi okamžikem vzniku devizového závazku a okamžikem jeho úhrady dochází při používání denních kurzů ke vzniku kurzových rozdílů, a to vlivem kolísání kurzů. Vzniklý kurzový rozdíl se účtuje podle jeho povahy do finančních nákladů (účet 563 kurzové ztráty) nebo finančních výnosů (účet 663 kurzové zisky). Tyto rozdíly ovlivňují výsledek hospodaření a jsou daňově účinné. Při nákupu ze zahraničí se musí kromě dokladu od zahraničního obchodního partnera účtovat ještě clo a DPH, které vyúčtovává příslušný celní orgán (prostřednictvím dokladu Celní deklarace), což účetní jednotka eviduje na straně Dal účtu 379 jiné závazky. Clo je součástí hodnoty nakupovaného majetku a DPH si účetní jednotka nárokuje u finančního úřadu jako daňň na vstupu, jak již jste se učili v modulu Správce. PŘÍKLAD 1 1. Podnik nakupuje zboží od zahraničního dodavatele. Došlá faktura byla na částku 1000EUR, kurz dle platného kurzovního lístku ke dni uskutečnění účetního případu byl 25,80Kč/1EUR. Operaci zaúčtujte. 2. Současně zaúčtujte operace vyplývající z Celní deklarace na výpočet cla a DPH: clo 4200 Kč, DPH 15% (z ceny zboží a cla), úhrada celního dluhuu (clo a DPH), úhrada zahraničnímu dodavateli při kurzuu 25Kč/1EUR. Operace zaúčtujte v Kč. ŘEŠENÍ 1. Faktura přijatá Kč 2. Celní deklarace a. Clo 4200Kč b. DPH Kčč 3. Úhrada celního dluhu Kč 4. Výpis úhrada zahraničnímu dodavateli Kč 5. Kurzový rozdíl 800Kč 131/ / / / / /663 Závazky vyjádřené v cizí měně neuhrazené do dne roční účetní závěrky je nutno přepočítat platným kurzem k tomuto dni. Vzniklé kurzové rozdíly se také účtují do finančních nákladů nebo výnosů. PŘÍKLAD 2 Zadání stejné jako u předchozího příkladu jen s tím rozdílem, že faktura nebyla do konce účetního období uhrazena. Kurz ČNB ke dni účetní závěrky je 30,40Kč/1EUR. 13

14 modul Oborová specializace 1 ŘEŠENÍ 1. Faktura přijatá za nákup zboží Kč 2. Kurzový rozdíl 400Kč 131/ / Základy bankovnictví Rozlišujeme několik modelů institucionálního bankovnictví a to: Model univerzálního bankovnictví Model odděleného bankovnictví Model holdingové společnosti Model dceřiné společnosti AKTIVITAA 8.1 Vysvětlení těchto pojmů jistě zvládnete prostudovat sami na základě povinné literatury. V České republice máme řadu univerzálních bank, například Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., nebo Komerční banka, a. s. mimo tyto banky jsou na českémm trhu i banky specializované jako jsou stavební spořitelny nebo například Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká exportní banka nebo Konsolidační banka. Za součást bankovního systém považujeme i spořitelní a úvěrní družstva. Jako u každého jiného subjektu i u banky je z účetního pohledu stěžejní pojem bilance. ZAPAMATUJTE SI Bilance neboli rozvaha banky je stejně jako u jiných subjektů tvořena aktivy a pasivy a i zde platí bilanční princip: Aktiva = pasiva Ovšem stěžejní položky těchto veličin se samozřejmě od běžného podnikání trochu liší. Aktiva banky tvoří: Pokladní hodnoty Vklady a úvěry u ČNB Vklady a úvěry u bank Státní pokladniční poukázky Poskytnuté úvěry Cenné papíry k obchodování Dlouhodobé finanční investicee Hmotný a nehmotný majetek Pasiva banky jsou tvořeny: Zdroje od ČNB Vklady a úvěry od bank 14

15 Finanční trhy Přijaté vklady Emise obligací Rezervy Rezervní fondy a fondy ze zisku Kapitálové fondy Základní kapitál Nerozdělený zisk Kromě obchodů, které se odrážejí v bilanci banky, se banky obvykle zabývají i množstvím operací, které tvoří podrozvahové položky. Jsou to například: Pohledávky a závazky z příslibůů úvěrů a půjček Pohledávky a závazky ze záruk a směnek Pohledávky a závazky z akreditivů Pohledávky a závazky ze spotových operací Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Pohledávky a závazky z opčních operací AKTIVITAA 9.1 Spolu s pedagogem zkuste v prezenční části výuky definovat předchozí pojmy, které Vám nejsou jasné. Banky nabízí celou řadu produktů. Obecně je můžeme členit na aktivní bankovní obchody (například poskytování úvěrů), pasivní bankovní obchody (například příjem vkladů) a neutrální bankovní obchody (například záruky, akreditivy). Při provádění operací jsou banky vystaveny nejrůznějším rizikům. Jejich správné definování a následné měření patří ke stěžejním úkolům dobře fungující banky. Bankovní rizika lze členitt dle různých hledisek, základní členění bankovních rizik je oto: Úvěrové riziko Úrokové riziko Měnové riziko Likvidní riziko Kapitálové riziko ( riziko nesolventnosti) Magický trojúhelník Cílem většiny investorů je maximalizace výnosu z finančních instrumentů. Finanční veličiny jsou ovšem charakteristické nikoli jen výnosem, ale také rizikem a likviditou. Tyto veličiny se obvykle vyvíjejí protichůdně. Ideální instrument, který přináší maximální výnos s minimálním rizikem a nejvyšší likviditou vzhledem k alternativním investicím, neexistuje. Na normálně fungujícím finančním trhu investor musí volit mezi těmito ideálními veličinami. Investor si musí vybrat a preferovat určitý cíl. Pole, ve kterém své rozhodování realizuje, tvoří magický trojúhelník. 15

16 modul Oborová specializace 1 SCHEMA 1.2 Magický trojúhelník výnos riziko likvidita 1..2 Cenné papíry a jejich typy ZAPAMATUJTE SI Cenný papír je peněžní pohledávka nebo majetkový nárok vlastníka cenného papíru vůči tomu, kdo ten cenný papír vydal (emitent). Základní členění cenných papírů dělí cenné papíry na úvěrové a majetkové. Úvěrovým cenným papírem je takový, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky a vyplácení případných výnosů z něj k určitému datu. Mezi základní úvěrové cenné papíry patří dluhopisy, hypoteční zástavní listy, pokladniční poukázky, směnky, šeky, certifikáty a jiné. Majetkový cenný papír představuje nárok majitele na majetkový podíl společnosti, jejíž majetkový cenný papír vlastní. Základní majetkové cenné papíry jsou akcie, zatímní listy a podílové listy. V souvislosti s cennými papíry je nutno si definovat základní pojmy. Peněžní částka uvedená na cenném papíru je označována jako jmenovitá hodnota. Cena uveřejněná na burzovních trzích je kurz cenného papíru a je stanovena na základně nabídky a poptávky po cenném papíru (jak jste se učili v modulu Ekonomie). Peněžní částka, za kterou emitent cenný papír vydává je pak emisní kurz. Základní náležitosti obchodovatelných cenných papírů lze vyčíst z tzv. kurzovního lístku. 16

17 Finanční trhy AKTIVITAA 10.1 Spolu s pedagogem si v prezenční části výuky nalezněte na internetu kurzový lístek a diskutujte o údajích, které z něj vyčtete. Cenné papíry členíme z různých hledisek, které shrnuje následující schéma. SCHEMA 1.3 Členění cenných papírů členění z hlediska převoditelnosti cenného papíru členění cenného papíru z hlediska obchodovatelnosti členění cenného papíru podle jeho podoby členění cenných papírů podle emitenta na majitele obchodovatelné zaknihované průmyslové na jméno neobchodova telné imobilizované bankovní na řad listinné státní a veřejné AKTIVITAA 11.1 úkol Spolu s pedagogem zkuste v prezenční části výuky definovat pojmy ze schématu, které Vám nejsou jasné. Případně je nastudujte s využitím povinné doporučené literatury. V České republice definuje cenné papíry zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb., který veškeré cenné papíry vyjmenovává. Podle tohoto zákona jsou cenným papírem zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. AKTIVITAA 12.1 Diskuze V návaznosti na členěníí cenných papírů dle emitenta zkuste uvažovat o cenných papírech státních. Diskutujte rozdíl a účel státních pokladničních poukázek a státních dluhopisů. Akcie, zatímníí listy, poukázky na akcie, opční listy, skladištní listy a náložné listy detailně definuje Obchodní zákoník, č.513/1991 Sb. Dluhopisy jsou popsány v samostatném 17

18 modul Oborová specializace 1 zákoně o Dluhopisech 530/1990 Sb., investiční kupony jsou zaneseny v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. Kupóny mají svou vlastní úpravu v zákoně č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 69/1992 Sb. Směnky a šeky jsou popsány v zákoně směnečném a šekovém č. 191 z roku No a konečně zemědělské skladní listy upravuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů. AKTIVITAA 13.1 V rámci samostudia dané problematiky si na internetu vyhledejte příslušné zákony a seznamte se se základními náležitostmi daných cenných papírů Cenné papíry v soustavě podvojného účetnictví Cenné papíry vyjadřující majetkové účasti jsou evidovány na účtech 061 nebo 062, dle procenta podílu v dané společnosti. Cenné papíry určené k obchodování, to znamená takové, které hodláme prodat v časovém horizontu do 1 roku, evidujeme na účtech 251 nebo 253. Dlužné cenné papíry, které účetní jednotka má úmysl vlastnit až do doby splatnosti můžeme účtovat na účtech 065 nebo 256, pokud je doba splatnosti kratší než 1 rok. Cenné papíry emitované účetní jednotkou mají své místo na účtech 252 vlastní akcie a 255 vlastní dluhopisy. Další účty, které je možno využít pro účtování cenných papírů jsou například 063, kde nalezneme dlouhodobé majetkové cenné papíry s menšinovou účastí, nebo 257, kde se evidují například opční listy. Cenné papíry se k okamžiku jejich pořízení oceňují pořizovacími cenami. Problémy obvykle mohou nastat až s oceňováním při úbytku cenných papírů, které byly pořízeny za různé ceny. V takovém případě je možno využít jednu z metod používaných i v oblasti zásob a to metodu průměrných cen nebo metodu FIFO. Obě tyto metody znáte z modulu Správce. Při účtování o majetkových cenných papírech jsou stěžejní předkontace tyto: Nákup cenných papírů včetně poplatků a provizí makléřům burzám atd. 043 nebo 259/379, 221 nebo 211 Upsání vkladu 061, 062 nebo 063/367 následně pak splacení upsaného vkladu 367/221, 221 nebo nepeněžitou formou příslušné účty třídy 0 nebo 1 Výnosy z držby majetkových cenných papírů 221 nebo 211/665 nebo 666 Prodej majetkových cenných papírů Jako každý prodej majetku má I prodej cenných papírů dvě stránky a to tržba z prodeje 221,211 nebo 378/661 a zaúčtování účetní hodnoty prodaných cenných papírůů do nákladůů 561/251,061,062 nebo

19 Finanční trhy AKTIVITAA 14.1 Výše uvedené předkontace rozepište do účtů principu podvojnosti. graficky, vždy kontrolujte zachování Dlužné cenné papíry představují v účetnictví jejich vlastníka majetek, v účetnictví emitenta pak závazek vůči majiteli těchto cenných papírů. Majitel musí při jejich pořízení určit, zda se jedná o cenný papír dlouhodobý nebo krátkodobý, zda jej hodlá držet do splatnosti či nikoli a dle toho zařadit příslušný účet. Výnos z držení dlužných cenných papírů pak má podobu úroku, tento je v případě potřeby nutno I časově rozlišit. Emitent účtuje vydání dlužných cenných papírů jako závazek a současně jako pohledávku za budoucími majiteli dluhopisů (375/241 nebo 473). Prodejem se tato pohledávka ruší. Pokud splatnost přesahujee do dalších období je nutno opět časově rozlišit Subjekty kapitálového trhu Na českém finančním trhu v současné době působí řada subjektů, které jsou pro jeho funkce nezbytné. Těmito institucemi jsou zejména: Burza cenných papírů Praha, a.s. RM systém, česká burza, a.s. Středisko cenných papírů UNIVYC, a.s. (Univerzální vypořádávací středisko) ČNB (Česká národní banka) Obchodníci s cennými papíry Makléři Investiční společnosti Investiční fondy Depozitáři Tiskárny cenných papírů Burzu cenných papírů a RM systém si budeme definovat ve zvláštní podkapitole, nyní si definujme ostatní subjekty. Středisko cenných papírů je právnická osoba, kterou zřídil stát v roce Jeho základní funkce je evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů. Středisko cenných papírů také realizuje informační servis pro účastníky finančních trhů. Univerzální vypořádávací centrum organizuje a provozuje systém vypořádávání závazků z obchodů s instrumenty finančních trhů. Toto podnikání je realizováno pouze na základě povolení Českéé národní banky. Česká národní banka vykonává dohledd nad subjekty finančních trhů. V minulosti se touto činností na kapitálových trzích zabývala Komise pro cenné papíry, která byla zrušena a její činnost nahradila právěě ČNB. Obchodníci s cennými papíry jsou akciové společnosti, jejíž činnost je obecně vymezena Zákonem o cenných papírech. Povolení k této činnosti vydávává ČNB. Pro všechny obchodníky platí, že svou činnost mohou vykonávat pouze prostřednictvím makléře. 19

20 modul Oborová specializace 1 AKTIVITAA 15.1 V rámci samostudia dané problematiky si přečtěte v Zákoně o cenných papírech příslušné pasáže týkající se obchodníků s cennými papíry. V prezenční části výuku je pak možno rozvinout k omuto tématu diskuzi. Makléř je fyzická osoba, která musí splnit předepsané odborné kvalifikační předpoklady a obdrží povolení k výkonu této funkce. Povolení se vydává na příslušný druh odborné specializace podle typu složené makléřské zkoušky. Makléřř může vykonávat činnost pouze pro jednoho obchodníka s cennými papíry. Investiční společnost a investiční fond jsou subjekty kolektivníhoo investování. O kolektivním investování se budemee učit v následující kapitole, proto ho zde nebude definovat. Taktéž funkce depozitáře je definována Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a budeme o něm diskutovat dále. Tiskárna cenných papírů tiskne listinné registrované cenné papíry a musí k tomuto tisku mít oprávnění Burza cenných papírů ZAPAMATUJTE SI Burza cenných papírů je místem, kde se střetává nabídka a poptávka po cenných papírech (akciích, dluhopisech, certifikátech ). Ve své podstatě je burza právnickou osobou řídící se burzovními pravidly, zákonem č. 591/1992 Sb. o cenných papírech a zákonem č. 256/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu. V roce 2008 byla do českého právního řádu implementována evropská legislativaa MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive Směrnice o trzích finančních instrumentů), která fakticky standardizuje kapitálový trh a poskytování investičních služeb na území všech 30 členských států Evropského hospodářského prostoru. AKTIVITAA 16.1 Pro zájemcee V 11. století se ve Francii objevil fenomén regulování zemědělských komunit skrze dluhy, které tyto komunity měly u tehdejších bank". Obchodníky, kteří si dluhy vzájemně směňovali, můžeme s trochou nadsázky nazývat prvními makléři. Dle legendy pochází samotný název burza" z latinského slova "bursa", což znamená kožený měšec. Ve 13. století visely tyto tři měšce na průčelí domu Ter Burze v Brugách, kde se zdejší obchodníci setkávali. Pravděpodobnější vysvětlení původu slova burza nicméně vychází ze jména Van der Burse, obchodníka z Brug, v jehož domě byla roku 1309 ustanovenaa neformální instituce "Bruges Bourse". Tato myšlenka se rychle rozšířila v okolních Flandrech a další "Bourses" byly založeny v sousedním Gentu a Amsterdamu. Roku 1602 tehdejší nizozemská Východoindická společnost vydala jako první na světě akcie, které se následně obchodovaly na burze v Amsterodamu. V roce 1688 se začalo s akciemi obchodovat také na burze v Londýně. 20

21 Finanční trhy Historie českého burzovnictví sahá až do 19. století, konkrétně roku 1871, kdy shromáždila někdejší elita českého finančnictví v čele s obchodníkem Aloisem Olivou téměř 30 tis. zlatých na založení a provoz první pražské burzy. Zde se obchodovalo s cennými papíry i s komoditami. Zejména nákup a prodej cukru na zdejším trhu byl natolik významný, že se pražská burza stala centrem této komodity pro celé Rakousko na Uhersko. Po první světové válce obchod se zbožím a komoditami ustoupil do pozadí a pražské burze se obchodovalo pouze s cennými papíry. Druhá světová válka a následné převzetí moci komunisty uzavřely na několik desetiletí burzovní parket. V roce 1993 bylo obchodování na pražské burze slavnostně obnoveno. Ve stejném roce byl založen tehdy ještěě mimoburzovní trh RM SYSTÉM, který se v roce 2008 transformoval na standardní burzu cenných papírů zaměřenou na střední a drobné investory s novým názvem RM SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. K uzavírání burzovních obchodů jsou oprávněni pouze členové burzy a ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu také Česká národní banka (ČNB) a Česká republika, která jedná prostřednictvím Ministerstva financí (MF). Podmínky účasti na burzovních obchodech upravují Burzovní pravidla v částech Pravidla členství a Pravidlaa obchodování. Členem burzy může být jen obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která splňuje podmínky stanovené Burzovními pravidly. Mezi další povinnosti patří členství v Garančním fondu burzy (GFB), pouze tehdy je člen oprávněn nakupovat a prodávat cenné papíry. Majetek GFB potom slouží k pokrytí rizik vyplývajících z vypořádání burzovních obchodů. Člen burzy jedná vždy vlastním jménem prostřednictvím svého makléře. Převedení členství na jiný subjekt je možné pouze za souhlasu burzovní komory. Burzovní komora je oprávněna uložit členovi, který poruší povinnosti stanovené Burzovními pravidly, opatření. Tento členskýý princip v podstatě udává, že obchodování na burze vhodné pouze pro osoby, které již mají svůj kapitál a které to myslí s obchodováním s cennými papíry vážně. Na Burze cenných papírů, a.s. se dnes obchoduje na několika trzích a to: Hlavním, Vedlejším, Volném, Novém. AKTIVITAA 17.1 Po konzultacích s pedagogem, případně za využití povinné tyto pojmy vysvětlete. literatury či internetu, si Burza také patří mezi ty, které využívají elektronický obchodní systém. Na Burze cenných papírů Praha, a.s. se v současné době realizují tři základní typyy obchodů: Automatické obchody, Obchodování v Systému pro podporu akcií a dluhopisůů Blokové obchody 21

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY učební text Martin Mynář Ostrava 2012 Recenze: Ing. Tomáš Závodný RNDr. Miroslav Liška, CSc. Název: Finanční systémy Autor: Ing. Martin

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

D i p l o mo vá práce

D i p l o mo vá práce F a kulta právnická D i p l o mo vá práce Finančněprávní aspekty podnikání na kapitálovém trhu z hlediska subjektů Lukáš Drahovzal Plzeň 2013 Zá p a d očeská univerzita v Plzni F a kulta právnická Katedra

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR OUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Obchodování s elektřinou na Burze cenných papírů Praha. Pavel Kubeš

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Obchodování s elektřinou na Burze cenných papírů Praha. Pavel Kubeš Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Obchodování s elektřinou na Burze cenných papírů Praha Pavel Kubeš Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Obchodování na vybraných burzách Miroslava Henslová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý finanční majetek Bakalářská práce Autor: Kateřina Kyselová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Červen,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora.

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora. Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora Radim Plaček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářské práce si dává za

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Bakalářská práce Současnost a budoucnost evidence investičních instrumentů v ČR Jakub Šulc 2011 ČZU v Praze Čestné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více