Cílová páska: bezbariérová knihovna a rovný přístup aneb. metodiky a standard? Mgr. Helena Selucká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cílová páska: bezbariérová knihovna a rovný přístup aneb. metodiky a standard? Mgr. Helena Selucká"

Transkript

1 Cílová páska: bezbariérová knihovna a rovný přístup aneb Kdy už konečně budete mít metodiky a standard? Mgr. Helena Selucká

2 Počet medailí?

3

4 Kategorie Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením Zvláštní cena udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením

5 Mosty Krajská knihovna Karlovy Vary za veřejné aktivity oddělení pro handicapované zpřístupněné neslyšícím osobám a za speciální vzdělávací aktivity v českém znakovém jazyce

6 MOSTY 2011 Správa Krkonošského národního parku za mapování bezbariérovosti Krkonoš Globus ČR k.s. za projekt Cesty k lidem předání 16 vozů neziskovým organizacím Alena a Jaromír Krpálkoviza 20letou organizaci národních abilympiád Mgr. Miroslav Výmolaza zpřístupnění Katedrály sv. Václava v Olomouci osobám se zrakovým postižením a pořádání haptických výstav liturgických předmětů

7 Retrospektiva KKS I. 1991? 1992? : Služby veřejných knihoven Kulturní a informační středisko pro zdravotně postižené

8 Retrospektiva KKS II

9 Retrospektiva KKS III. 2005: Nové možnosti internetu Přístupnost webových stránek pro handicapované uživatele

10 Retrospektiva KKS IV. 2011: On-line služby knihoven a digitální svět (Garant: Ing. Jan Kaňka) Bez bariér: elearning, webináře a virtuální světy. Bc. Helena Selucká, Bc. Jan Zikuška, PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., Masarykova univerzita 2012: Bezbariérová knihovna -její prostor a lidé 7 lektorů, samostatný blok Převzato z:

11 Legislativa Knihovní zákon 257/2001Sb. /01_LegPod/01_index.htm Koncepce rozvoje knihoven ČR Normy o přístupnosti a službách

12 Aktivity Naplnění koncepce práce v metodické skupině Tvorba metodického a informačního portálu Příprava a realizace standardu Handicap Friendly Tvorba metodiky ke standardu Vzdělávací semináře pro knihovníky Setkání s uživateli se specifickými potřebami Vytvoření prostoru pro spolupráci Propagace knihoven a jejich služeb Optimální přístup uživatelů ke knihovnickým službám

13 Standard Handicap friendly Zrakově znevýhodnění Mentálně znevýhodnění Tělesně znevýhodnění Sluchově znevýhodnění

14 Standard na první pohled Obecné požadavky Personál Fondy a služby Technické a materiální požadavky Webové stránky knihovny Spolupráce a propagace Akce Integrační aktivity Více na bezbarierova.knihovna.cz

15 Standard na druhý pohled aneb Metodika Návrat k typologii standardu pro 4 druhy znevýhodnění (pro začátek) Základ v lokálních možnostech a potřebách knihovny, její struktuře, výstavbě, vztazích Rozdělení metodiky na body nezbytné, vhodné, nadstandardní (různé možné aplikace) Konzultace Tvorba - Konzultace

16 Bod 2.: Personál Všichni pracovníci služeb (+management, oddělení zpracování fondů) mají základní znalosti o životě osob se specifickými potřebami v jakých organizacích, v jakém rozsahu, s jakým obsahem Průběžné zvyšování kvalifikace pracovníků v přímém kontaktu jakými formami Zařazení tématu do výuky (děti studenti dospělí) Odkazy na relevantní zdroje

17 Bod 2.: Personál Základy ovládání speciální techniky Vhodné typy dokumentů Asistenční služba Všechny možné formy komunikace Elektronická (tam, kde to jde) Osobní (různé způsoby) Písemná (různé formy) Zaměstnávání lidí se SP v knihovnách

18 Personál metodika pro zrakové postižení (garant E. Cerniňáková) Každý zaměstnanec knihovny si uvědomuje si základní rozdíly mezi slabozrakým a nevidomým klientem a problémy spojené sjejich vadami (potíže se čtením, orientace vprostoru ad.). Knihovna má alespoň jednoho zaměstnance, který disponuje hlubokými znalostmi o problematice jednotlivých zrakových dat, jejich funkčních důsledků. Dokáže určit formáty vhodné pro jednotlivá omezení zraku, orientuje se v kompenzačních pomůckách, má povědomí o organizacích, které přímo pracují sklienty se zrakovým postižením. Management knihoven soustavně usiluje o integraci zrakově znevýhodněných klientů do knihoven, podporuje dostupnost knihovnických a informačních fondů a služeb všem skupinám zrakově znevýhodněných klientů. Úvod do problematiky postižení Úvod do problematiky postižení získávají zaměstnanci zliteratury a školení, které pořádá knihovna ve spolupráci slokálními organizacemi (TyfloCentrum, TyfloServis ad.).

19 - Základy komunikace s osobami s postižením Všichni zaměstnanci knihovny znají základy komunikace suživateli se zrakovým znevýhodněním, znají zejména Desatero komunikace spacienty se zrakovým postižením (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR). Hlubší komunikační dovednosti a vyšší stupeň specializace mají pracovníci ve službách, zejména pracovníci hudebních a zvukových oddělení, nebo specializovaných oddělení pro handicapované. Jsou si vědomi chyb, nepřesností a omylů, které mohou vkomunikaci se zrakově znevýhodněným klientem nastat, znají strategii i doporučení kontaktu stakto znevýhodněnými klienty. Zároveň znají základy průvodcovství. Ústní komunikace a její pravidla Písemná komunikace a její pravidla Elektronická komunikace a její pravidla

20 Základy ovládání speciální techniky a vybavení Všichni pracovníci ve službách znají základní ovládání techniky a vybavení, které knihovna nabízí pro uživatele se zrakovým znevýhodněním, především počítače vybaveného čtecím zařízením a softwarem ZoomText a obsluhu skeneru. Pracovník se specializací na zrakově znevýhodněné klienty zná podrobněji možnosti softwarového vybavení, kromě programu ZoomText perfektně ovládá také další programy na předčítání souvislého textu. Orientuje se vmetodice Blind Friendlya problematice přístupnosti webových prezentací knihovny. Vhodné typy dokumentů pro danou skupinu uživatelů Všichni zaměstnanci mají obecné znalosti o alternativních formátech vhodných pro slabozraké a nevidomé uživatele. Pracovníci knihoven mají povědomí o pořádaných knihovnických seminářích a školeních, které se na toto téma včr organizují a pravidelně se jich účastní. Zaměstnanci služeb pravidelně absolvují speciální školení Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP zaměřené na bezbariérovost knihoven sohledem na jednotlivá znevýhodnění.

21 Pravidelné semináře pro pracovníky zvukových knihoven probíhají každoročně vměstské knihovně vtřebíči. Pořádají se i specializované semináře, např. Asistenční služba knihovníka při práci nevidomého a zrakově postiženého klienta v knihovně, který vr společně styflocentrembrno, o.p.s. organizovala Moravská zemská knihovna v Brně. Semináře Bezbariérová knihovna, které několikrát ročně pořádá Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP, bývají rovněž pořádány několikrát ročně. - Asistenční služba Vkaždé knihovně, která usiluje o logo Handicap Friendly sohledem na uživatele se zrakovým znevýhodněním, by měla fungovat kontaktní osoba, zaměstnanec se specializací na zrakově znevýhodněné klienty. Tento pracovník vykonává funkci knihovníka-asistenta a je uživatelům se zdravotním znevýhodněním kdispozici po celou dobu otevírací doby knihovny (nebo alespoň jejího specializovaného oddělení ). Knihovník zajišťuje všechny běžné služby knihovny a to sohledem na zdravotní znevýhodnění klienta. Umožňuje mu přístup kfondům, službám, asistuje nejen při výběru dokumentů, ale také např. při vyhledávání vkatalogu a práci na PC. Př. Krajská knihovna Karlovy Vary disponuje přímo oddělením pro handicapované klienty. Kontaktní osoba a vedoucí oddělení, Jitka Tichá, pracuje nejen jako knihovnice-asistentka, ale vede také certifikované a oblíbené vzdělávací programy, např. Kurz trénování paměti pro seniory a handicapované.

22 Personál metodika pro mentální postižení (garant H. Selucká) Vybraní pracovníci pracující přímo scílovou skupinou mají hlubší znalosti a dovednosti týkající se skupiny uživatelů smentálním postižením. Ti zároveň vytváření optimální prostředí pro tyto uživatele vknihovně. Tyto znalosti mohou získat např. pravidelným kontaktem s danou skupinou uživatelů při společných programech účastí na seminářích věnovaných této problematice návštěvami škol, domovů, stacionářů a dalších zařízení pracujících s mentálně postiženými studiem literatury s touto problematikou navázáním spolupráce sdalšími knihovnami pracujícími stouto cílovou skupinou a vzájemnou výměnou zkušeností možností stáže ve vybraných organizacích pracujících sklienty smentálním postižením, pod vedením odborníků, kteří na konci stáže práci knihovníka sklienty zhodnotí a upozorní na případné chyby či nedostatky Dalším způsobem, jak získat praxi vkomunikaci smentálně handicapovaným uživatelem, jsou schůzky knihovníků přímo s jejich rodiči či pečovateli. Takto proškolení zaměstnanci by své získané zkušenosti pak měli předat všem svým kolegům, a to nejen těm, kteří přijdou přímo do styku suživateli, ale i zaměstnancům oddělení jako jsou např. katalogizace, zpracování fondu apod.

23 Základy komunikace s osobami s mentálním postižením (zdroj?): Komunikace mezi personálem a handicapovaným uživatelem by měla být jasná a výstižná. Je důležité, aby se handicapovaní uživatelé cítili v knihovně natolik dobře, aby se tam vždy rádi vraceli. Zaměstnanci by měli mít na paměti, že osoby se zdravotním postižením nepřekonávají jen tělesné překážky, ale také psychické bariéry, aby vůbec do knihovny přišli a mluvili o svých potřebách. Lidé s mentálním znevýhodněním stejně jako zdraví lidé vnímají stres, zlobu a ponižování. Proto je vkomunikaci snimi nutné jednat přirozeně jako s rovnými partnery a je dobré dodržovat pravidla slušného chování vždy se představit, podat ruku a vstřícně se zeptat, jak můžeme pomoci. Při komunikaci je nutná trpělivost, a pokud je to možné, vymezit pro komunikaci klidné prostředí. Zaměstnanci by s těmito lidmi měli umět komunikovat přímo, ne pouze prostřednictvím jejich asistenta nebo rodinného doprovodu Otázky pokládat co nejjednodušeji, ale zase ne příliš. I mentální znevýhodnění má různé stupně a projevy, proto musí vše vycházet ze setkání s konkrétním klientem. Klienta je dobré povzbuzovat zájmem, porozuměním, klidným chováním a pozitivním výrazem. Je dobré používat mimiku, haptiku (kontakt hmatem) a udržovat oční kontakt. S kým je vhodné spolupracovat při školeních další tipy? Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice - Knihovna na svých www stránkách i vprostorách knihovny informuje své uživatele o možnostech asistenční služby pro lidi skonkrétním postižením, ale i o nabídce služeb a aktivit dostupné pro tyto osoby po celou dobu provozní doby knihovny. Tento pracovník má hlubší znalosti o problematice lidí s tímto typem handicapu Pokud se jedná o menší knihovnu (?) je možné uvést, že je možné proškolenou osobu kontaktovat a domluvit si s ní na čase návštěvy knihovny. Pracovník vykonávající asistenční služby pomáhá čtenářům vorientaci vknihovně, jejím fondu a službách. Zároveň pomáhá těmto čtenářům řešit případné vzniklé problémy.

24 Personál metodika pro sluchové postižení (garant Z. Houšková) Neslyšící lidé se nám zdají být bezproblémovou skupinou, co se čtení týká, neboť recepce psaného textu není vázaná na akustické informace. Je důležitá osvěta a popularizace problémů, se kterými se neslyšící lidé setkávají. Teprve pochopení důvodů nedostatku hlubšího čtenářského zájmu nás může dovést k dalším formám práce, které by mohly přispět k prohloubení zájmu neslyšících o služby knihoven. Jak přilákat neslyšící do knihoven. osoba pověřená (a znalá) komunikací se SP/N osobami (asistenční pomoc) Všichni pracovníci ve službách musí absolvovat alespoň minimální školení komunikace sneslyšícími (3 hodinové); povinné je pravidelné zvyšování kvalifikace personálu vproblematice (komunikace ve ZJ (služby tlumočníka) v knihovnách od velikosti???; videotelefony (využití centrálního tlumočení): pravidla komunikace, sluchové postižení a jeho specifika, doporučený fond, doporučené aktivity, kurz ZJ Pro prelingválně neslyšící je obtížné komunikovat v češtině a odezírat. Taková komunikace může vést k vzájemnému nepochopení. Komunikace všemi způsoby zeptat se, jak, tužka, papír, ZJ, tlumočení Vstřícnost, poučenost, empatie

25 Standard na první pohled Obecné požadavky Personál Fondy a služby Technické a materiální požadavky Webové stránky knihovny Spolupráce a propagace Akce Integrační aktivity Více na bezbarierova.knihovna.cz

26 Vraťme se na začátek Mosty 2012

27 Děkuji za pozornost. Mgr. Helena Selucká SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Přílohy. Příloha č. 1 STANDARD HANDICAP FRIENDLY

Přílohy. Příloha č. 1 STANDARD HANDICAP FRIENDLY Přílohy Příloha č. 1 STANDARD HANDICAP FRIENDLY Tento standard je výstupem projektu Bezbariérová knihovna.cz. Jeho cílem je stanovit základní předpoklady pro knihovny, které chtějí být (jsou) vstřícné

Více

Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 21.10.2013 Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Budujeme nové knihovny. Upravujeme

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

Služby pro handicapované uživatele

Služby pro handicapované uživatele Služby pro handicapované uživatele XX. XX. 2008 Příloha č. x Příloha č. 7 Roč. 2008 Střediska pro handicapované studenty při vysokých školách E-learnig pro sluchově handicapované Knihovna pro nevidomé

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro osoby se sluchovým postižením Zpracovala: Eva Souralová 1 Charakteristika cílové skupiny Sluchové postižení představuje závažnou komunikační bariéru, jejíž důsledky si

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením www.kr-olomoucky.cz Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (aktualizované vydání 2010) 4 Krajský

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos Školní vzdělávací program KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos gymnázium (čtyřleté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program. Knihařské práce

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program. Knihařské práce Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 34-57-E/01 Knihařské práce Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Školní vzdělávací program Knihařské práce Platnost ŠVP: od 1.9.2011 1 Odborné učiliště

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více