MANUÁL zaměřený na orientaci v poradenství a v problematice pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Olga Krejčířová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL zaměřený na orientaci v poradenství a v problematice pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Olga Krejčířová"

Transkript

1

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL zaměřený na orientaci v poradenství a v problematice pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Olga Krejčířová Olomouc 2007

3 Oponent: Bc. Lubomír Řehůřek 1. vydání Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 2007 ISBN

4 Obsah: Úvod Osoby se zdravotním postižením a trh práce. 5 2 Pracovně právní klasifikace osob se zdravotním postižením. 6 3 Zařízení pro profesní přípravu 7 4 Sociálně rehabilitační účinek pracovního uplatnění Problémy pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením 9 6 Specializovaná pracoviště pro osoby se zdravotním postižením Chráněné dílny a chráněná pracoviště V čem spočívá cíl při vytváření chráněného pracoviště Obsahové zařízení chráněných dílen Podporované zaměstnávání. 12 Specifika práce a kontaktů s uživateli služeb Osmero požadavků pro efektivní uplatnění osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce Slovník Seznam použité literatury

5 Úvod: Pro jedince s mentálním postižením je začlenění do volného trhu práce problém, který vyplývá prioritně z jejich limitované edukace. Vycházíme ale z předpokladu, že každý může pracovat, když je mu poskytována přiměřená pomoc v přiměřeném čase a na správném místě. Nejvýznamnějšími podmínkami úspěšnosti při zaměstnávání osob s postižením na volném trhu práce jsou zájem o práci ze strany postiženého a zájem zaměstnavatele odpovídající podmínky vytvořit. Naplněním je budování chráněných pracovišť a kompetentní instalace míst podporovaného zaměstnávání. Mezi uvedenými formami není rivalita, naopak vzhledem k společnému cíli je smysluplná vzájemná podpora v hledání modifikovaných forem. Společenský dopad zaměstnávání mentálně postižených spočívá i v ukazateli, že zaměstnavatelé se učí, jakým pracovním a osobnostním potenciálem disponují jedinci s postižením. V manuálu naleznete některé odpovědi na otázky zaměstnávání osob se zdravotním postižením, především osob s postižením mentálním. Vytyčili jsme čtyři problémové okruhy v jejíchž rámci sledujeme otázky a odpovědi na ně. Tyto okruhy jsou následující: právo na zaměstnání podmínky pro zaměstnávání volba povolání komunikace Zcela jistě máte před sebou řadu dalších otázek, na které hledáte odpovědi. Náš tým je připraven vám pomoci, očekáváme vaše připomínky a názory. 4

6 1 Osoby se zdravotním postižením a trh práce Osoby se zdravotním postižením se při uplatnění na trhu práce setkávají s celou řadou úskalí, ale mají také možnosti uplatnění, i když tyto možnosti jsou omezené. Pamatujme: Je velmi potřebné, aby v ČR vznikl fungující komplex služeb, jehož podstatou je pomáhat lidem s různými zdravotními handicapy, pomáhat ve směru nalezení a udržení místa na otevřeném trhu práce a za rovných pracovních podmínek. Pamatuj Bude zapotřebí podporovat vznik nových chráněných dílen a pracovišť a jejich provázanost s ostatními institucemi, které se zabývají problematikou vzdělanosti a zaměstnanosti občanů se zdravotním omezením. Jako významný krok správným směrem je nutné hodnotit vznik agentur pro podporované zaměstnávání, které v úzké spolupráci s úřady práce pomáhají v oblasti zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením. K zapamatování: Ve standardních pravidlech pro vytváření stejných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením přijatých valným Shromážděním OSN se v jednom z článků vymezuje: Osoby se zdravotním postižením jsou členové společnosti a mají právo zůstat v místní komunitě. V rámci normálních struktur vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnávání a sociálních služeb by měli dostat takovou pomoc, jakou potřebují (Usnesení OSN 1993). K zapamatování Vymezení zaměstnávání jako pracovního uplatnění postižených je tedy předmětem zvýšené povinnosti u nás i ve světě. Jestliže hovoříme na základě výše uvedeného o osobách se zdravotním postižením, zahrnujeme sem i osoby s mentálním postižením, kteří se s uplatněním na trhu práce setkávají s největšími problémy. 5

7 2 Pracovně právní klasifikace osob se zdravotním postižením Náš právní řád obecně neobsahuje problematiku zaměstnávání zdravotně postižených občanů jako celek, výběr upravuje pouze specifika zaměstnávání některých skupin zdravotně postižených občanů, jmenovitě občanů se změněnou pracovní schopností, včetně změněné pracovní schopnosti s těžším zdravotním postižením a zaměstnávání poživatelů invalidních důchodů a částečných invalidních důchodů. Pro zájemce: Lze tedy konstatovat, že osoba se zdravotním postižením najde uplatnění buď na normálním trhu práce nebo ve specializovaných pracovištích. V oblasti pracovně právní jsou používány následující pojmy: Osoby se zdravotním postižením jsou fyzické osoby se zdravotním postižením, jimž je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Osoby se zdravotním postižením jsou osoby, které jsou: - Orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními. - Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními. - Rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými. Pojmy Osoby se zdravotním postižením Definice Osoby s těžším zdravotním postižením jsou osoby se zdravotním postižením, které byly uznány orgánem sociálního zabezpečení plně invalidními. Osoby s těžším zdravotním postižením Osoba zdravotně znevýhodněná je fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má Osoba zdravotně znevýhodněna 6

8 zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnávání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možností být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodů jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 3 Zařízení pro profesní přípravu Trh práce požaduje vzdělanou a připravenou pracovní sílu. Klade nároky na aktualizaci výcviku a školení, které v rámci investic do lidských zdrojů také v podobě aktivit zaměstnavatelů v hlavních směrech orientuje a zajišťuje. Profesní příprava je zajišťována celým systémem školských vzdělávacích zařízení. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vytvořena odborná učiliště zajišťující řadu učebních oborů a praktické školy. Trh práce orientaci školství bezesporu ovlivňuje, ale můžeme sledovat i určité aspekty organizace vzdělání přímo z jeho pozice a potřeb. V těchto případech je pro trh práce limitující nedostatečnost školského systému v praktickém výcviku. Zařízení pro profesní přípravu Odborná učiliště a praktické školy K zamyšlení: Role učení ve vzájemné vazbě s praxí a s garancí zaměstnavatele je v našich podmínkách spíše sporadická. Ve světě jsou takovéto systémy běžnější a vykazují i efektivitu vzhledem ke snížení nezaměstnanosti. K zamyšlení 4 Sociálně rehabilitační účinek pracovního uplatnění Pamatujme: Je nutné zdůraznit, že práce není pro většinu handicapovaných občanů pouze zdrojem obživy, ale zejména požadavkem seberealizace. Pamatuj 7

9 Právě zapojení do práce umožňuje rozšiřovat odborné znalosti, lidské kontakty a za určitých podmínek působí stimulačně na psychiku člověka postiženého. Pro zájemce: Sociálně rehabilitační účinek pracovního uplatnění zdravotně postižených osob se opírá o základní tezi vycházejících z ergoterapeutického výcviku s novou integrační hodnotou, kdy všechny činnosti budou mít kompenzační charakter s reedukačním dopadem v konečném důsledku. V rámci uvedených intencí zdůrazňujeme nutnost návaznosti, která spočívá v nedovolení prostoje delšího časového úseku mezi ukončením školy a nalezením práce. Jednoznačně se ukazuje, že není efektivní pouze poradenská činnost v časovém horizontu několika let, kdy pomáháme práci hledat, ale je nutné okamžité řešení, protože osoba postižená, která zůstává doma si vytváří další stereotypy, které mohou mít i aspekty pro ni příjemných prožitků, čímž se stává hledání práce bez motivace. Je potřeba uvažovat o uceleném systému, který bude umožňovat zařazení do trhu práce přímo v návaznosti na ukončené vzdělání či přípravu i v zařízeních neprofesního typu. Máme zde na mysli uplatnění absolventů praktických škol, případně odborných učilišť. Pamatujme: Na nás v současnosti je, abychom pomocí aktuálních prostředků nabídli práci v přímém sledu po ukončení praktické profesní přípravy. Je to možné mnoha způsoby s různými modifikacemi. Jmenujme na prvním místě chráněné dílny a chráněná pracoviště nebo různé formy podporovaného zaměstnávání. Pamatuj Nemůžeme spoléhat, že tento problém vyřeší státní správa reprezentovaná Úřadem práce. Možnost řešení je ve speciálně pedagogických pracovnících, protože ti svou odbornou profilací 8

10 nejlépe znají potřeby postižených a oni mají v rukou pomoc při jejich uplatnění na trhu práce, ať již formou podpory nebo přímo tvorbou chráněných pracovišť a chráněných dílen a jiných modifikací. Od roku 1990 vznikla řada nových podnikatelských subjektů, zaměřujících se na zaměstnávání zdravotně postižených osob. Zároveň vznikala občanská sdružení provozující chráněné dílny především pro mentálně postižené. Tyto dílny nemohou být zaměřeny na dosahování zisku, ale především na pracovní rehabilitaci, proto je nezbytná jejich dostatečná finanční podpora ze strany státu. 5 Problémy pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Při zhodnocení dosavadní úrovně pracovního uplatnění mentálně postižených můžeme vymezit následující stanoviska: Největším problémem zůstává zaměstnávání těžce mentálně postižených. Právní úprava postavení osob se změněnou pracovní schopností (MR) odpovídá vcelku evropskému standardu, problémem však zůstává její dodržování, zvláště v případech ukončování pracovních poměrů. Mentálně postižení jsou stále vyčleňováni z procesu uplatňování na trhu práce. Je třeba vytvářet podniky, které by je zaměstnávaly a ti, kteří by v nich byli zaměstnáni, aby získali dobré příjmy a měli tak stejné podmínky jako ostatní pracující. Vycházet ze stále trvajícího etického kréda lidé s mentální retardací potřebují intenzivní pomoc ze strany společnosti zaměřenou k tomu, aby mohli rozvinout své schopnosti a těmi se zapojit do normálního života. V rámci struktury nezaměstnanosti přibývá nezaměstnanost Stanoviska při uplatnění osob se zdravotním postižením mentálně postižených, a to dlouhodobá i opakovaná, dosavadní opatření se jeví jako nedostatečná a je třeba hledat další. 9

11 6 Specializovaná pracoviště pro osoby se zdravotním postižením 6. 1 Chráněné dílny a chráněná pracoviště Cílem celkového pojetí chráněné dílny a chráněného pracoviště (dále jen CHD a CHP) je vytváření základních předpokladů pro pracovní a společenské uplatnění zdravotně postižených občanů vedoucí k dosažení optimální úrovně sociální adaptace. Konkrétním vykonavatelem úkolů státu v oblasti zaměstnanosti jsou územní orgány úřady práce. Jedním z jejich nejdůležitějších úkolů je věnovat zejména pozornost určitým skupinám občanů tedy občanům se změněnou pracovní schopností v důsledku těžšího zdravotního postižení. Chráněné dílny a chráněná pracoviště Pamatujme: Občan má především právo na zabezpečení vhodného zaměstnání odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, s přihlédnutím k věku, kvalifikaci a schopnostem. Pamatuj Úřad práce může přispívat či úplně hradit náklady některé instituci, která bude pracovní přípravu občanů se ZPS provádět. Nejčastěji jsou těmito institucemi speciální podniky zaměstnávající handicapované chráněné dílny a chráněná pracoviště. Úřady práce poskytují dohled nad fungováním právního systému, vyhledávají vhodné zaměstnání, poskytují poradenskou pomoc, pomoc při přípravě na zaměstnání a příspěvek na zřízení chráněné dílny či chráněného pracoviště. Trh práce může být nelítostný a zdravotně postižený občan je obecně v nevýhodě. Jeho nejtíživějším problémem může být kromě komplikací s dojížděním také nedostačující vzdělání. Dalším problémem může být neochota zaměstnavatelů riskovat zaměstnávání lidí se ZPS. Role úřadů práce spočívá ve vztahu k zaměstnavatelům 10

12 v motivujícím faktoru s významnou nabídkou finančního zázemí, kdy ve vztahu k zdravotně postiženým se stávají jejich defensory a pomocníky v jejich integraci do normálního života. 6.2 V čem spočívá cíl při vytvoření chráněného pracoviště - Ve speciální výchově a pracovně vzdělávacím rozvoji osob se zdravotním postižením, - ve vytvoření podmínek pro praktické zrovnoprávnění a dosažení maximálně možného stupně integrace do společnosti, při respektování individuálních vlastností každého zdravotně postiženého jedince, - v návaznosti na současný integrační trend a jeho plnění, které vychází z modernizace výchovně vzdělávacího procesu mentálně postižených jedinců v hraničním pásmu středně těžké mentální retardace. Cíl tvorby chráněného pracoviště 6. 3 Obsahové zaměření CHD Obsahové zaměření je cílené směrem do rehabilitace a integrace. CHD jsou koncipovány především v kontextu spolupráce s jinými subjekty, které jsou předmětem podnikatelského záměru. Vlastní dílny mohou umožňovat pracovní místa s různou specifikou: např. keramické práce, zahradnické práce, krejčovské práce, pomocné zednické práce, manipulační práce s drobným materiálem, práce v oblasti služeb (praní prádla, mandlování, úklidové služby) apod. Pracovní doba zaměstnanců pracoviště musí nutně respektovat handicap zdravotně postižených a musí se odvíjet i od základních cílů, které jsou pro jejich zaměstnání v rámci těchto pracovišť stanoveny. To znamená, že vedle ekonomického aspektu vyzdvihuje především aspekt sociálně rehabilitační. Proto musí být normativ pracovní doby upraven a činnosti v rámci celého pracovního procesu specifikovány na části pracovní a odpočinkové s relaxací a časem na stravování. Obsah zaměření CHD Pracovní doba 11

13 Pamatujme: Zodpovědnost, kterou má chráněná dílna ke svým postiženým zaměstnancům, daleko převyšuje zodpovědnost běžného zaměstnavatele. Je zde důležité plánování pracovních postupů, potřebná je i pomoc podpůrných služeb. Další aktivity, především relaxační mají za cíl vyhnout se jednostrannosti a pomáhají dalšímu vývoji postiženého člověka. Pamatuj 7 Podporované zaměstnávání Podporované zaměstnávání je významná metoda, která nachází stále více své místo v zaměstnávání mentálně postižených a předpokládáme, že v budoucnu svými prvky ovlivní i systém CHD a CHP, protože metoda podporovaného zaměstnávání vychází z jednoduché myšlenky, že všichni lidé mohou produktivně pracovat, když je jim poskytnuta správná pomoc ve správném čase a na správném místě. Tato míra musí mít vždy individuální charakter. Podporované zaměstnávání K zapamatování: Podporované zaměstnávání je komplex podpůrných opatření orientovaných současně na zaměstnavatele a zdravotně postiženého zaměstnance, které umožňuje postiženému jedinci získat a udržet si placenou práci na otevřeném pracovním trhu. Většinou jde o práci, která nevyžaduje téměř žádnou kvalifikaci. K zapamatování Ke znakům podporovaného zaměstnávání patří: - Vyhledávání práce a pracovního místa včetně systematického vyhledávání pracovních příležitostí a možností vhodné práce. - Na základě rozboru pracovního místa a pracovní přiměřenosti je realizovaná tvorba, úprava, optimalizace a přiřazení pracovního místa. - Vyvrcholením je pracovní výcvik a nácvik. Znaky podporovaného zaměstnávání 12

14 Pro zájemce: Počátky systému podporovaného zaměstnávání jsou v Kanadě a USA koncem sedmdesátých let 20. století. Jejich myšlenka se postupně rozšířila do severní a západní Evropy a začátkem devadesátých let zaznamenala prudký rozvoj. Zaměstnavatel, který pomáhá osobě s postižením, pomáhá nejen postižené osobě, ale také sobě. Nezískává pouze osoba postižená, ale také zaměstnavatel. Zaměstnávání zdravotně postižených občanů na volném trhu práce je oblast, jejíž úspěšná realizace potřebuje osobní zainteresovanost jak rodičů a přátel, tak především profesionálů 13

15 Specifika práce a kontaktů s uživateli služeb (12 otázek v oblasti práva na zaměstnání, podmínek pro zaměstnávání,volbu povolání a komunikaci osob se zdravotním postižením) Otázka: Existují omezení při uzavírání pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením? Odpověď: V dnešní době neexistují žádná omezení při uzavírání pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením. Pracovní poměr může vzniknout na základě pracovní smlouvy, volbou nebo jmenováním. Nečastější formou vzniku pracovního poměru je uzavření pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem. Otázka: Co musí obsahovat pracovní smlouva? Odpověď: Druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo), den nástupu do práce. Otázka: Na co je potřeba dát pozor při podepisování pracovní smlouvy? Odpověď: Zda byla sjednána zkušební doba činní 3 měsíce, pokud nebyla sjednána pracovní smlouvě zkušební doba kratší (případně sjednána zkušební doba kratší nesmí být prodlužována), na jakou dobu se pracovní poměr sjednává pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou, pokud není v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání (pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednat s absolventy středních a vysokých škol, odborných učilišť a učilišť vstupujícími do pracovního poměru na práci odpovídající jejich kvalifikaci: mladistvým: zaměstnanci, Právo na zaměstnání Právo na zaměstnání Právo na zaměstnání 14

16 o nichž to stanový kolektivní smlouva tento zákaz neplatí, požádá-li zaměstnanec písemně o sjednání pracovního poměru na dobu určitou) Otázka: Jaké jsou výhody uplatnění na otevřeném trhu práce pro osoby se zdravotním postižením? Odpověď: Přináší nevětší míru sociálního začlenění, protože se zde člověk s postižením setkává s jinými, nepostiženými lidmi. - Přináší největší možnost seberealizace, lze využít celou škálu profesí, - práce na otevřeném trhu je nabídkou pro větší možnosti profesního i osobního rozvoje člověka, - práce v běžném prostředí také znamená vyšší sociální status, - mzdy pracovníků s postižením na otevřeném trhu jsou vyšší v porovnání se s tejnou skupinou lidí v chráněných dílnách. Podmínky pro zaměstnávání Otázka: Existují výjimky pro osoby se zdravotním postižením při skončení pracovního poměru? Odpověď: Pracovní poměr může být rozvázán: dohodou výpovědí okamžitým zrušením zrušením ve zkušební době Pro osoby se zdravotním postižením při skončení pracovního poměru platí pouze jediná výjimka, která se vztahuje na výpověď danou tomuto občanu ze strany zaměstnavatele z důvodů: Stal se nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu ke změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Podmínky pro zaměstnávání 15

17 Pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení dlouhodobé způsobilosti konat dále dosavadní práci nebo ji nesmí konat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdravý nejvyšší přístupné expozice. Nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce. V uvedených případech musí zaměstnavatel žádat o předchozí souhlas s výpovědí úřadu práce, který o této záležitosti rozhoduje ve správním řízení, kterého je zaměstnanec účastníkem. Pokud je výpověď dána zaměstnanci se zdravotním postižením, který není zabezpečen důchodem, z důvodu nadbytečnosti. Skončí výpovědní doba teprve tehdy, až zaměstnavatel zajistí tomuto zaměstnanci nové vhodné zaměstnání. Otázka: Jaké jsou nevýhody pracovních míst na otevřeném trhu práce pro osoby se zdravotním postižením? Odpověď: - Pracovní místa je obtížné získat, - lidé se znevýhodněním se musí utkat s konkurencí ostatních zájemců o práci, kteří nemají postižení, - zaměstnavatelé většinou nemají zkušenosti se zaměstnáváním lidí s postižením, - prostředí bývá bariérové. Podmínky pro zaměstnávání 16

18 Otázka: Jaké výhody plynou zaměstnavatelům ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením? Odpověď: Zaměstnavatel může získat na zřízení pracovní místa pro občana se zdravotním postižením příspěvek na zařízení chráněného pracovního místa. Zaměstnavateli se snižuje daň (částku 18 tis. Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením o částku 60 tis. Kč za každého zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením): podrobné informace získá zaměstnavatel na finančním úřadu. Firma účastnící se obchodní veřejné soutěže, která zaměstnává nad 50 % občanů se zdravotním postižením, získá v této soutěži zvýhodnění. Otázka: Existují příspěvky a dotace na zřízení chráněné pracovní dílny a chráněného pracovního místa? Odpověď: Chráněné pracovní dílny Úřad práce může těmto zaměstnavatelům na základě dohody poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné dílny. Výše tohoto příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je osob se zdravotním postižením, a maximálně šestinásobek na jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Podmínky pro zaměstnávání Podmínky pro zaměstnávání Chráněné pracovní místo: Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením se odvozuje od průměrné mzdy v národním hospodářství za první a třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Chráněné pracovní místo 17

19 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytuje úřad práce zaměstnavateli zaměstnávajícímu více něž 50 % osob se zdravotním postižením. Otázka: Může občan se zdravotním postižením podnikat? Odpověď: Oblast podnikání osob se zdravotním postižením není nijak speciálně upravena. Platí obecná pravidla týkající se podnikání. Pokud je občan se změněnou pracovní schopností veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a bude samostatně výdělečně činný, může mu úřad práce poskytnout příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa. Volba povolání Otázka: Má firma povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením? Odpověď: Zaměstnavatel je povinen zaměstnat osoby se zdravotní postižením ve výši povinného podílu, který činní u zaměstnavatele s více něž 25 zaměstnanci 4 %. Tuto svou povinnost může zaměstnavatel splnit mimo zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením nebo zadáváním zákazech těchto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám se zdravotním postižením. Volba povolání 18

20 Odvodem do státního rozpočtu. Zaměstnavatel může povinnost splnit kombinací všech tří uvedených způsobů. Otázka: Kde naleznou osoby se zdravotním postižením pomoc při hledání vhodného pracovního místa? Odpověď: Komunikace Každý občan může využít při hledání pracovního místa služeb úřadu práce. Dále je možné obrátit se na soukromé zprostředkovatelny práce, které svou činnost ale provádějí za úhradu. Tyto soukromé zprostředkovatelny musejí mít k provozování zprostředkovatelské činnosti povolení Ministerstva práce a sociálních věcí. Přehled těchto zprostředkovatelen je k dispozici na úřadu práce. Osoby s těžším zdravotním postižením dále mohou využít služeb Agentur podporovaného zaměstnávání. S hledáním vhodného pracovního uplatnění ve městech osobám se zdravotním postižením pomáhají občanská sdružení a různé organizace na jejichž odborné pracovníky je možné kontakt získat u pracovníku úřadu práce. Otázka: Existují pomůcky pro podporu pracovního uplatnění? Odpověď: Komunikace - Počítačový program Stepping Stones Určen lidem s mentálním postižením ve fázi hledání pracovního uplatnění, distribuovaný na CD. Dostupný na adrese - Diagnostický nástroj Hodnocení míry potřebné podpory Určeno pro stanovení míry potřebné podpory lidí znevýhodněných na trhu práce. 19

21 - Komiks Tištěný, barevný materiál, který povede klienty po službě podporované zaměstnávání. Dostupný na adrese 20

22 Osmero požadavků pro efektivní uplatnění osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce 1. Eliminovat omezené možnosti absolventů praktických škol a odborných učilišť při uplatnění na otevřeném trhu práce. 2. Požadavek uceleného systému profesní přípravy osob se zdravotním postižením. 3. Požadavek tvorby chráněných dílen a chráněných pracovišť. 4. Významnost a nezastupitelnost postavení úřadů práce při pomoci osobám se zdravotním postižením při uplatnění na otevřeném trhu práce. 5. Využití metodiky podporovaného zaměstnávání v zaměstnavatelské politice osob se zdravotním postižením. 6. Neustálé hledání jednotlivých možností pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. 7. Analyzovat efektivitu pracovního uplatnění osob nevýhodněných na trhu práce v rámci jednotlivých oblastí. 8. Uvědomovat si terapeutický účinek pracovních činností u osob s handicapem. 21

23 Slovník A/ A/ Adaptabilita schopnost přizpůsobit se změněným podmínkám. Agentura podporovaného zaměstnávání organizace, která se cíleně zabývá pomoci znevýhodněných občanů najít si a udržet pracovní uplatnění u běžných zaměstnavatelů. Assessment hodnocení jednotlivých dovedností potřebných výkonu práce rozdělených na co nejmenší zaznamenatelé kroky a složení jako přehled o výsledcích práce. B/ Běžné pracoviště pracoviště na otevřeném trhu práce,kde většina spolupracovníků nemá žádné postižení nebo znevýhodnění a uživatel má možnost se s nimi v rámci plnění pracovních úkolů setkávat. Č/ B/ Č/ Částečný invalidní důchod pojištěnec je částečně invalidní z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně stěžuje obecně životní podmínky. D/ D/ Defekt relativně výrazný nedostatek (chybění) integrity lidského organismu nebo části (porucha či chybění orgánu nebo funkce). Deficit relativně mírný a částečný nedostatek integrity lidského organismu nebo jeho část (orgánu nebo funkce). Depistáž vyhledávání postižených, narušených či ohrožených osob v populaci. Dispozice organizovaný celek psychofyziologických tendencí reagovat určitým způsobem. Dovednosti nepřímo související pracovním uplatněním dovednosti, které uživateli umožňují být připraven pro výkon práce (např. přijít včas na pracoviště, umět cestovat do zaměstnání apod.). 22

24 Dovednosti související s pracovním uplatněním dovednosti, které nejsou součástí pracovní náplně, ale zaměstnavatel předpokládá, že jimi Každý pracovník disponuje (např. převzetí výplaty, využívání dovolené,ale i převlékání do pracovního oděvu). E/ E/ Ergoterapie léčba prací: kondiční ergoterapie (léčba zaměstnáváním) ergoterapie cílená na postiženou oblast ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti. F/ F/ Forma pracovněprávního vztahu pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou, případně se zkušební dobou, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Formální zdroje zdroje,jejichž účelem je poskytnout služby u uvedené oblasti (úřady, školy, porady ). CH/ CH/ Chráněné dílny pracoviště provozovaná právnickými nebo fyzickými osobami zaměstnávající občany se změněnou pracovní schopnosti. Chráněné pracoviště viz Chráněné dílny, může být pojímáno jako domácí pracoviště občana se změnou pracovní schopnosti. I/ I/ Indikace předpis vhodného výkonu nebo předpisu. Individuální plán v rámci PZ dohoda mezi členy plánovaného týmu a obsahuje popis výchozí situace, soubor cílů, kroky směřující k jejich dosažení, termíny plnění, zodpovědné osoby a způsoby kontroly. Integrace plnohodnotné soužití zdravých a jedinců handicapovaných, jež umožňuje respektování individuálních potřeb každého z nich v různých oblastech života (vzdělání, zaměstnávání, volný čas apod ). Inteligence všeobecná schopnost konvergentně myslet. Inteligenční kvocient vyjadřuje se vzorcem: mentální věk x 100 chronologický věk 23

25 Invalidita stav trvalého snížení nebo omezení práceschopnosti nebo soběstačnosti. K/ K/ Kompenzace speciálně spočívající v nahrazení nedostatečně rozvinutých nebo narušených funkcí zachovalými. Komunikace výměna informací v rámci biologických, technických a sociálních systému nebo vzájemně mezi těmito systémy. M/ Mentální retardace souhrnné označení pro výrazně podprůměrnou úroveň všeobecné inteligence (IQ nižší než 70). M/ Motorika souhra pohybových aktivit živého organismu. Mzda úplata za práci vykonávanou v závislosti na zaměstnavateli, v širším smyslu je mzdou každá odměna za lidský pracovní výkon. O/ Občan se změnou pracovní schopnosti je občan, který má pro dobrovolně nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, případně přípravy pracovnímu uplatnění. Občanem se ZPS je vždy občan, který má částečný invalidní důchod. Občanem se ZPS s TZP je vždy občan, který má plný individuální důchod. O přiznání ID nebo ZPS rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení prostřednictvím posudkových lékařů. O/ Osobní profily v souvislosti s podporovaných zaměstnáváním je soubor předpokladů uchazeče relativních pro vyhledávání pracovního místa. Osobnost individuální jednota člověka, jeho hodnota duševních vlastností a procesů založená na jednotě lidského organismu, utvářená a projevující se v jeho společenských vztazích. Otevřený trh práce souhrn veškerých veřejně známých možností pracovního uplatnění, o jejichž využití se může ucházet kterýkoli zájemce. P/ P/ Plánovací tým tým lidí, podílejících se na vytváření a realizaci individuálního plánu, v souvislosti s PZ mohou být mimo uživalete členem týmu (např: pracovní konzultant, rodinný příslušnici, zaměstnavatel, spolupracovníci). 24

26 Plný invalidní důchod S39 pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu: a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. Podporované zaměstnání komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si uměl podržet místo na otevřeném trhu práce za odpovídajících platových podmínek. Práce specificky lidská činnost vyznačující se plánovitostí a vědomou volbou pracovních postupů i společenskou kooperací a komunikací. Pracovní asistent pracovník poskytovatele služeb podporovaného zaměstnávání, který doprovází uživatele služeb do zaměstnání, je s ním přímo na pracovišti a pod vedením pracovního konzultanta pomáhá uživateli a poskytuje podporu zaměstnavateli tak, aby uživatel mohl práci vykonávat samostatně. Pracovní doba doba,jejichž délka je stanovena určitým počtem pracovních hodin ve vztahu k určitému kalendářnímu období. Pracovní konzultant (anglicky job coach ) pracovník poskytovatele služeb podporovaného zaměstnávání, který je schopen samostatně vést případy jednotlivých uživatelů. Pracovní místo prostor pro pracovní uplatnění zaměstnance, vymezený pracovně právním vztahem, pracovní dobou, mzdou, náplní a místem výkonu práce vyplívajících z potřeb zaměstnavatele. Pracovní terapie terapie s využitím pracovních činností (ergoterapie). Praxe činnost, vykonávání, provádění určitého výkonu nebo činnosti v určitém oboru jako cvičení pro nabytí zručnosti, pro uplatnění. Prevence soubor aktivit zaměřených na předcházení ohrožení, narušení nebo postižení u člověka, případně snížení možných důsledků. Prognóza předpověď Profesionální orientace směřování člověka k takové volbě povolání, které odpovídá jeho schopnostem, zájmům a potřebám společnosti. 25

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE Jan Šiška 1 Evropský kontext zaměstnávání osob s postižením Zaměstnávání osob s postižením patří mezi priority Evropské unie. Antidiskriminační

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Ohrožené skupiny na trhu práce

Ohrožené skupiny na trhu práce Ohrožené skupiny na trhu práce Rizikové skupiny na trhu práce občané se zdravotním postižením mladí lidé, mladiství uchazeči o zaměstnání, absolventi vyšší věkové kategorie nekvalifikovaní pracovníci,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti vládní návrh předložen v květnu 2013 49 novela zákona o zaměstnanosti (od 1.10. 2004) Současně jsou novelizovány zákon č.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více