MANUÁL zaměřený na orientaci v poradenství a v problematice pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Olga Krejčířová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL zaměřený na orientaci v poradenství a v problematice pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Olga Krejčířová"

Transkript

1

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL zaměřený na orientaci v poradenství a v problematice pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Olga Krejčířová Olomouc 2007

3 Oponent: Bc. Lubomír Řehůřek 1. vydání Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 2007 ISBN

4 Obsah: Úvod Osoby se zdravotním postižením a trh práce. 5 2 Pracovně právní klasifikace osob se zdravotním postižením. 6 3 Zařízení pro profesní přípravu 7 4 Sociálně rehabilitační účinek pracovního uplatnění Problémy pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením 9 6 Specializovaná pracoviště pro osoby se zdravotním postižením Chráněné dílny a chráněná pracoviště V čem spočívá cíl při vytváření chráněného pracoviště Obsahové zařízení chráněných dílen Podporované zaměstnávání. 12 Specifika práce a kontaktů s uživateli služeb Osmero požadavků pro efektivní uplatnění osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce Slovník Seznam použité literatury

5 Úvod: Pro jedince s mentálním postižením je začlenění do volného trhu práce problém, který vyplývá prioritně z jejich limitované edukace. Vycházíme ale z předpokladu, že každý může pracovat, když je mu poskytována přiměřená pomoc v přiměřeném čase a na správném místě. Nejvýznamnějšími podmínkami úspěšnosti při zaměstnávání osob s postižením na volném trhu práce jsou zájem o práci ze strany postiženého a zájem zaměstnavatele odpovídající podmínky vytvořit. Naplněním je budování chráněných pracovišť a kompetentní instalace míst podporovaného zaměstnávání. Mezi uvedenými formami není rivalita, naopak vzhledem k společnému cíli je smysluplná vzájemná podpora v hledání modifikovaných forem. Společenský dopad zaměstnávání mentálně postižených spočívá i v ukazateli, že zaměstnavatelé se učí, jakým pracovním a osobnostním potenciálem disponují jedinci s postižením. V manuálu naleznete některé odpovědi na otázky zaměstnávání osob se zdravotním postižením, především osob s postižením mentálním. Vytyčili jsme čtyři problémové okruhy v jejíchž rámci sledujeme otázky a odpovědi na ně. Tyto okruhy jsou následující: právo na zaměstnání podmínky pro zaměstnávání volba povolání komunikace Zcela jistě máte před sebou řadu dalších otázek, na které hledáte odpovědi. Náš tým je připraven vám pomoci, očekáváme vaše připomínky a názory. 4

6 1 Osoby se zdravotním postižením a trh práce Osoby se zdravotním postižením se při uplatnění na trhu práce setkávají s celou řadou úskalí, ale mají také možnosti uplatnění, i když tyto možnosti jsou omezené. Pamatujme: Je velmi potřebné, aby v ČR vznikl fungující komplex služeb, jehož podstatou je pomáhat lidem s různými zdravotními handicapy, pomáhat ve směru nalezení a udržení místa na otevřeném trhu práce a za rovných pracovních podmínek. Pamatuj Bude zapotřebí podporovat vznik nových chráněných dílen a pracovišť a jejich provázanost s ostatními institucemi, které se zabývají problematikou vzdělanosti a zaměstnanosti občanů se zdravotním omezením. Jako významný krok správným směrem je nutné hodnotit vznik agentur pro podporované zaměstnávání, které v úzké spolupráci s úřady práce pomáhají v oblasti zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením. K zapamatování: Ve standardních pravidlech pro vytváření stejných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením přijatých valným Shromážděním OSN se v jednom z článků vymezuje: Osoby se zdravotním postižením jsou členové společnosti a mají právo zůstat v místní komunitě. V rámci normálních struktur vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnávání a sociálních služeb by měli dostat takovou pomoc, jakou potřebují (Usnesení OSN 1993). K zapamatování Vymezení zaměstnávání jako pracovního uplatnění postižených je tedy předmětem zvýšené povinnosti u nás i ve světě. Jestliže hovoříme na základě výše uvedeného o osobách se zdravotním postižením, zahrnujeme sem i osoby s mentálním postižením, kteří se s uplatněním na trhu práce setkávají s největšími problémy. 5

7 2 Pracovně právní klasifikace osob se zdravotním postižením Náš právní řád obecně neobsahuje problematiku zaměstnávání zdravotně postižených občanů jako celek, výběr upravuje pouze specifika zaměstnávání některých skupin zdravotně postižených občanů, jmenovitě občanů se změněnou pracovní schopností, včetně změněné pracovní schopnosti s těžším zdravotním postižením a zaměstnávání poživatelů invalidních důchodů a částečných invalidních důchodů. Pro zájemce: Lze tedy konstatovat, že osoba se zdravotním postižením najde uplatnění buď na normálním trhu práce nebo ve specializovaných pracovištích. V oblasti pracovně právní jsou používány následující pojmy: Osoby se zdravotním postižením jsou fyzické osoby se zdravotním postižením, jimž je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Osoby se zdravotním postižením jsou osoby, které jsou: - Orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními. - Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními. - Rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými. Pojmy Osoby se zdravotním postižením Definice Osoby s těžším zdravotním postižením jsou osoby se zdravotním postižením, které byly uznány orgánem sociálního zabezpečení plně invalidními. Osoby s těžším zdravotním postižením Osoba zdravotně znevýhodněná je fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má Osoba zdravotně znevýhodněna 6

8 zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnávání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možností být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodů jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 3 Zařízení pro profesní přípravu Trh práce požaduje vzdělanou a připravenou pracovní sílu. Klade nároky na aktualizaci výcviku a školení, které v rámci investic do lidských zdrojů také v podobě aktivit zaměstnavatelů v hlavních směrech orientuje a zajišťuje. Profesní příprava je zajišťována celým systémem školských vzdělávacích zařízení. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vytvořena odborná učiliště zajišťující řadu učebních oborů a praktické školy. Trh práce orientaci školství bezesporu ovlivňuje, ale můžeme sledovat i určité aspekty organizace vzdělání přímo z jeho pozice a potřeb. V těchto případech je pro trh práce limitující nedostatečnost školského systému v praktickém výcviku. Zařízení pro profesní přípravu Odborná učiliště a praktické školy K zamyšlení: Role učení ve vzájemné vazbě s praxí a s garancí zaměstnavatele je v našich podmínkách spíše sporadická. Ve světě jsou takovéto systémy běžnější a vykazují i efektivitu vzhledem ke snížení nezaměstnanosti. K zamyšlení 4 Sociálně rehabilitační účinek pracovního uplatnění Pamatujme: Je nutné zdůraznit, že práce není pro většinu handicapovaných občanů pouze zdrojem obživy, ale zejména požadavkem seberealizace. Pamatuj 7

9 Právě zapojení do práce umožňuje rozšiřovat odborné znalosti, lidské kontakty a za určitých podmínek působí stimulačně na psychiku člověka postiženého. Pro zájemce: Sociálně rehabilitační účinek pracovního uplatnění zdravotně postižených osob se opírá o základní tezi vycházejících z ergoterapeutického výcviku s novou integrační hodnotou, kdy všechny činnosti budou mít kompenzační charakter s reedukačním dopadem v konečném důsledku. V rámci uvedených intencí zdůrazňujeme nutnost návaznosti, která spočívá v nedovolení prostoje delšího časového úseku mezi ukončením školy a nalezením práce. Jednoznačně se ukazuje, že není efektivní pouze poradenská činnost v časovém horizontu několika let, kdy pomáháme práci hledat, ale je nutné okamžité řešení, protože osoba postižená, která zůstává doma si vytváří další stereotypy, které mohou mít i aspekty pro ni příjemných prožitků, čímž se stává hledání práce bez motivace. Je potřeba uvažovat o uceleném systému, který bude umožňovat zařazení do trhu práce přímo v návaznosti na ukončené vzdělání či přípravu i v zařízeních neprofesního typu. Máme zde na mysli uplatnění absolventů praktických škol, případně odborných učilišť. Pamatujme: Na nás v současnosti je, abychom pomocí aktuálních prostředků nabídli práci v přímém sledu po ukončení praktické profesní přípravy. Je to možné mnoha způsoby s různými modifikacemi. Jmenujme na prvním místě chráněné dílny a chráněná pracoviště nebo různé formy podporovaného zaměstnávání. Pamatuj Nemůžeme spoléhat, že tento problém vyřeší státní správa reprezentovaná Úřadem práce. Možnost řešení je ve speciálně pedagogických pracovnících, protože ti svou odbornou profilací 8

10 nejlépe znají potřeby postižených a oni mají v rukou pomoc při jejich uplatnění na trhu práce, ať již formou podpory nebo přímo tvorbou chráněných pracovišť a chráněných dílen a jiných modifikací. Od roku 1990 vznikla řada nových podnikatelských subjektů, zaměřujících se na zaměstnávání zdravotně postižených osob. Zároveň vznikala občanská sdružení provozující chráněné dílny především pro mentálně postižené. Tyto dílny nemohou být zaměřeny na dosahování zisku, ale především na pracovní rehabilitaci, proto je nezbytná jejich dostatečná finanční podpora ze strany státu. 5 Problémy pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Při zhodnocení dosavadní úrovně pracovního uplatnění mentálně postižených můžeme vymezit následující stanoviska: Největším problémem zůstává zaměstnávání těžce mentálně postižených. Právní úprava postavení osob se změněnou pracovní schopností (MR) odpovídá vcelku evropskému standardu, problémem však zůstává její dodržování, zvláště v případech ukončování pracovních poměrů. Mentálně postižení jsou stále vyčleňováni z procesu uplatňování na trhu práce. Je třeba vytvářet podniky, které by je zaměstnávaly a ti, kteří by v nich byli zaměstnáni, aby získali dobré příjmy a měli tak stejné podmínky jako ostatní pracující. Vycházet ze stále trvajícího etického kréda lidé s mentální retardací potřebují intenzivní pomoc ze strany společnosti zaměřenou k tomu, aby mohli rozvinout své schopnosti a těmi se zapojit do normálního života. V rámci struktury nezaměstnanosti přibývá nezaměstnanost Stanoviska při uplatnění osob se zdravotním postižením mentálně postižených, a to dlouhodobá i opakovaná, dosavadní opatření se jeví jako nedostatečná a je třeba hledat další. 9

11 6 Specializovaná pracoviště pro osoby se zdravotním postižením 6. 1 Chráněné dílny a chráněná pracoviště Cílem celkového pojetí chráněné dílny a chráněného pracoviště (dále jen CHD a CHP) je vytváření základních předpokladů pro pracovní a společenské uplatnění zdravotně postižených občanů vedoucí k dosažení optimální úrovně sociální adaptace. Konkrétním vykonavatelem úkolů státu v oblasti zaměstnanosti jsou územní orgány úřady práce. Jedním z jejich nejdůležitějších úkolů je věnovat zejména pozornost určitým skupinám občanů tedy občanům se změněnou pracovní schopností v důsledku těžšího zdravotního postižení. Chráněné dílny a chráněná pracoviště Pamatujme: Občan má především právo na zabezpečení vhodného zaměstnání odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, s přihlédnutím k věku, kvalifikaci a schopnostem. Pamatuj Úřad práce může přispívat či úplně hradit náklady některé instituci, která bude pracovní přípravu občanů se ZPS provádět. Nejčastěji jsou těmito institucemi speciální podniky zaměstnávající handicapované chráněné dílny a chráněná pracoviště. Úřady práce poskytují dohled nad fungováním právního systému, vyhledávají vhodné zaměstnání, poskytují poradenskou pomoc, pomoc při přípravě na zaměstnání a příspěvek na zřízení chráněné dílny či chráněného pracoviště. Trh práce může být nelítostný a zdravotně postižený občan je obecně v nevýhodě. Jeho nejtíživějším problémem může být kromě komplikací s dojížděním také nedostačující vzdělání. Dalším problémem může být neochota zaměstnavatelů riskovat zaměstnávání lidí se ZPS. Role úřadů práce spočívá ve vztahu k zaměstnavatelům 10

12 v motivujícím faktoru s významnou nabídkou finančního zázemí, kdy ve vztahu k zdravotně postiženým se stávají jejich defensory a pomocníky v jejich integraci do normálního života. 6.2 V čem spočívá cíl při vytvoření chráněného pracoviště - Ve speciální výchově a pracovně vzdělávacím rozvoji osob se zdravotním postižením, - ve vytvoření podmínek pro praktické zrovnoprávnění a dosažení maximálně možného stupně integrace do společnosti, při respektování individuálních vlastností každého zdravotně postiženého jedince, - v návaznosti na současný integrační trend a jeho plnění, které vychází z modernizace výchovně vzdělávacího procesu mentálně postižených jedinců v hraničním pásmu středně těžké mentální retardace. Cíl tvorby chráněného pracoviště 6. 3 Obsahové zaměření CHD Obsahové zaměření je cílené směrem do rehabilitace a integrace. CHD jsou koncipovány především v kontextu spolupráce s jinými subjekty, které jsou předmětem podnikatelského záměru. Vlastní dílny mohou umožňovat pracovní místa s různou specifikou: např. keramické práce, zahradnické práce, krejčovské práce, pomocné zednické práce, manipulační práce s drobným materiálem, práce v oblasti služeb (praní prádla, mandlování, úklidové služby) apod. Pracovní doba zaměstnanců pracoviště musí nutně respektovat handicap zdravotně postižených a musí se odvíjet i od základních cílů, které jsou pro jejich zaměstnání v rámci těchto pracovišť stanoveny. To znamená, že vedle ekonomického aspektu vyzdvihuje především aspekt sociálně rehabilitační. Proto musí být normativ pracovní doby upraven a činnosti v rámci celého pracovního procesu specifikovány na části pracovní a odpočinkové s relaxací a časem na stravování. Obsah zaměření CHD Pracovní doba 11

13 Pamatujme: Zodpovědnost, kterou má chráněná dílna ke svým postiženým zaměstnancům, daleko převyšuje zodpovědnost běžného zaměstnavatele. Je zde důležité plánování pracovních postupů, potřebná je i pomoc podpůrných služeb. Další aktivity, především relaxační mají za cíl vyhnout se jednostrannosti a pomáhají dalšímu vývoji postiženého člověka. Pamatuj 7 Podporované zaměstnávání Podporované zaměstnávání je významná metoda, která nachází stále více své místo v zaměstnávání mentálně postižených a předpokládáme, že v budoucnu svými prvky ovlivní i systém CHD a CHP, protože metoda podporovaného zaměstnávání vychází z jednoduché myšlenky, že všichni lidé mohou produktivně pracovat, když je jim poskytnuta správná pomoc ve správném čase a na správném místě. Tato míra musí mít vždy individuální charakter. Podporované zaměstnávání K zapamatování: Podporované zaměstnávání je komplex podpůrných opatření orientovaných současně na zaměstnavatele a zdravotně postiženého zaměstnance, které umožňuje postiženému jedinci získat a udržet si placenou práci na otevřeném pracovním trhu. Většinou jde o práci, která nevyžaduje téměř žádnou kvalifikaci. K zapamatování Ke znakům podporovaného zaměstnávání patří: - Vyhledávání práce a pracovního místa včetně systematického vyhledávání pracovních příležitostí a možností vhodné práce. - Na základě rozboru pracovního místa a pracovní přiměřenosti je realizovaná tvorba, úprava, optimalizace a přiřazení pracovního místa. - Vyvrcholením je pracovní výcvik a nácvik. Znaky podporovaného zaměstnávání 12

14 Pro zájemce: Počátky systému podporovaného zaměstnávání jsou v Kanadě a USA koncem sedmdesátých let 20. století. Jejich myšlenka se postupně rozšířila do severní a západní Evropy a začátkem devadesátých let zaznamenala prudký rozvoj. Zaměstnavatel, který pomáhá osobě s postižením, pomáhá nejen postižené osobě, ale také sobě. Nezískává pouze osoba postižená, ale také zaměstnavatel. Zaměstnávání zdravotně postižených občanů na volném trhu práce je oblast, jejíž úspěšná realizace potřebuje osobní zainteresovanost jak rodičů a přátel, tak především profesionálů 13

15 Specifika práce a kontaktů s uživateli služeb (12 otázek v oblasti práva na zaměstnání, podmínek pro zaměstnávání,volbu povolání a komunikaci osob se zdravotním postižením) Otázka: Existují omezení při uzavírání pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením? Odpověď: V dnešní době neexistují žádná omezení při uzavírání pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením. Pracovní poměr může vzniknout na základě pracovní smlouvy, volbou nebo jmenováním. Nečastější formou vzniku pracovního poměru je uzavření pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem. Otázka: Co musí obsahovat pracovní smlouva? Odpověď: Druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo), den nástupu do práce. Otázka: Na co je potřeba dát pozor při podepisování pracovní smlouvy? Odpověď: Zda byla sjednána zkušební doba činní 3 měsíce, pokud nebyla sjednána pracovní smlouvě zkušební doba kratší (případně sjednána zkušební doba kratší nesmí být prodlužována), na jakou dobu se pracovní poměr sjednává pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou, pokud není v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání (pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednat s absolventy středních a vysokých škol, odborných učilišť a učilišť vstupujícími do pracovního poměru na práci odpovídající jejich kvalifikaci: mladistvým: zaměstnanci, Právo na zaměstnání Právo na zaměstnání Právo na zaměstnání 14

16 o nichž to stanový kolektivní smlouva tento zákaz neplatí, požádá-li zaměstnanec písemně o sjednání pracovního poměru na dobu určitou) Otázka: Jaké jsou výhody uplatnění na otevřeném trhu práce pro osoby se zdravotním postižením? Odpověď: Přináší nevětší míru sociálního začlenění, protože se zde člověk s postižením setkává s jinými, nepostiženými lidmi. - Přináší největší možnost seberealizace, lze využít celou škálu profesí, - práce na otevřeném trhu je nabídkou pro větší možnosti profesního i osobního rozvoje člověka, - práce v běžném prostředí také znamená vyšší sociální status, - mzdy pracovníků s postižením na otevřeném trhu jsou vyšší v porovnání se s tejnou skupinou lidí v chráněných dílnách. Podmínky pro zaměstnávání Otázka: Existují výjimky pro osoby se zdravotním postižením při skončení pracovního poměru? Odpověď: Pracovní poměr může být rozvázán: dohodou výpovědí okamžitým zrušením zrušením ve zkušební době Pro osoby se zdravotním postižením při skončení pracovního poměru platí pouze jediná výjimka, která se vztahuje na výpověď danou tomuto občanu ze strany zaměstnavatele z důvodů: Stal se nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu ke změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Podmínky pro zaměstnávání 15

17 Pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení dlouhodobé způsobilosti konat dále dosavadní práci nebo ji nesmí konat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdravý nejvyšší přístupné expozice. Nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce. V uvedených případech musí zaměstnavatel žádat o předchozí souhlas s výpovědí úřadu práce, který o této záležitosti rozhoduje ve správním řízení, kterého je zaměstnanec účastníkem. Pokud je výpověď dána zaměstnanci se zdravotním postižením, který není zabezpečen důchodem, z důvodu nadbytečnosti. Skončí výpovědní doba teprve tehdy, až zaměstnavatel zajistí tomuto zaměstnanci nové vhodné zaměstnání. Otázka: Jaké jsou nevýhody pracovních míst na otevřeném trhu práce pro osoby se zdravotním postižením? Odpověď: - Pracovní místa je obtížné získat, - lidé se znevýhodněním se musí utkat s konkurencí ostatních zájemců o práci, kteří nemají postižení, - zaměstnavatelé většinou nemají zkušenosti se zaměstnáváním lidí s postižením, - prostředí bývá bariérové. Podmínky pro zaměstnávání 16

18 Otázka: Jaké výhody plynou zaměstnavatelům ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením? Odpověď: Zaměstnavatel může získat na zřízení pracovní místa pro občana se zdravotním postižením příspěvek na zařízení chráněného pracovního místa. Zaměstnavateli se snižuje daň (částku 18 tis. Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením o částku 60 tis. Kč za každého zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením): podrobné informace získá zaměstnavatel na finančním úřadu. Firma účastnící se obchodní veřejné soutěže, která zaměstnává nad 50 % občanů se zdravotním postižením, získá v této soutěži zvýhodnění. Otázka: Existují příspěvky a dotace na zřízení chráněné pracovní dílny a chráněného pracovního místa? Odpověď: Chráněné pracovní dílny Úřad práce může těmto zaměstnavatelům na základě dohody poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné dílny. Výše tohoto příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je osob se zdravotním postižením, a maximálně šestinásobek na jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Podmínky pro zaměstnávání Podmínky pro zaměstnávání Chráněné pracovní místo: Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením se odvozuje od průměrné mzdy v národním hospodářství za první a třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Chráněné pracovní místo 17

19 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytuje úřad práce zaměstnavateli zaměstnávajícímu více něž 50 % osob se zdravotním postižením. Otázka: Může občan se zdravotním postižením podnikat? Odpověď: Oblast podnikání osob se zdravotním postižením není nijak speciálně upravena. Platí obecná pravidla týkající se podnikání. Pokud je občan se změněnou pracovní schopností veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a bude samostatně výdělečně činný, může mu úřad práce poskytnout příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa. Volba povolání Otázka: Má firma povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením? Odpověď: Zaměstnavatel je povinen zaměstnat osoby se zdravotní postižením ve výši povinného podílu, který činní u zaměstnavatele s více něž 25 zaměstnanci 4 %. Tuto svou povinnost může zaměstnavatel splnit mimo zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením nebo zadáváním zákazech těchto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám se zdravotním postižením. Volba povolání 18

20 Odvodem do státního rozpočtu. Zaměstnavatel může povinnost splnit kombinací všech tří uvedených způsobů. Otázka: Kde naleznou osoby se zdravotním postižením pomoc při hledání vhodného pracovního místa? Odpověď: Komunikace Každý občan může využít při hledání pracovního místa služeb úřadu práce. Dále je možné obrátit se na soukromé zprostředkovatelny práce, které svou činnost ale provádějí za úhradu. Tyto soukromé zprostředkovatelny musejí mít k provozování zprostředkovatelské činnosti povolení Ministerstva práce a sociálních věcí. Přehled těchto zprostředkovatelen je k dispozici na úřadu práce. Osoby s těžším zdravotním postižením dále mohou využít služeb Agentur podporovaného zaměstnávání. S hledáním vhodného pracovního uplatnění ve městech osobám se zdravotním postižením pomáhají občanská sdružení a různé organizace na jejichž odborné pracovníky je možné kontakt získat u pracovníku úřadu práce. Otázka: Existují pomůcky pro podporu pracovního uplatnění? Odpověď: Komunikace - Počítačový program Stepping Stones Určen lidem s mentálním postižením ve fázi hledání pracovního uplatnění, distribuovaný na CD. Dostupný na adrese - Diagnostický nástroj Hodnocení míry potřebné podpory Určeno pro stanovení míry potřebné podpory lidí znevýhodněných na trhu práce. 19

21 - Komiks Tištěný, barevný materiál, který povede klienty po službě podporované zaměstnávání. Dostupný na adrese 20

22 Osmero požadavků pro efektivní uplatnění osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce 1. Eliminovat omezené možnosti absolventů praktických škol a odborných učilišť při uplatnění na otevřeném trhu práce. 2. Požadavek uceleného systému profesní přípravy osob se zdravotním postižením. 3. Požadavek tvorby chráněných dílen a chráněných pracovišť. 4. Významnost a nezastupitelnost postavení úřadů práce při pomoci osobám se zdravotním postižením při uplatnění na otevřeném trhu práce. 5. Využití metodiky podporovaného zaměstnávání v zaměstnavatelské politice osob se zdravotním postižením. 6. Neustálé hledání jednotlivých možností pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. 7. Analyzovat efektivitu pracovního uplatnění osob nevýhodněných na trhu práce v rámci jednotlivých oblastí. 8. Uvědomovat si terapeutický účinek pracovních činností u osob s handicapem. 21

23 Slovník A/ A/ Adaptabilita schopnost přizpůsobit se změněným podmínkám. Agentura podporovaného zaměstnávání organizace, která se cíleně zabývá pomoci znevýhodněných občanů najít si a udržet pracovní uplatnění u běžných zaměstnavatelů. Assessment hodnocení jednotlivých dovedností potřebných výkonu práce rozdělených na co nejmenší zaznamenatelé kroky a složení jako přehled o výsledcích práce. B/ Běžné pracoviště pracoviště na otevřeném trhu práce,kde většina spolupracovníků nemá žádné postižení nebo znevýhodnění a uživatel má možnost se s nimi v rámci plnění pracovních úkolů setkávat. Č/ B/ Č/ Částečný invalidní důchod pojištěnec je částečně invalidní z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně stěžuje obecně životní podmínky. D/ D/ Defekt relativně výrazný nedostatek (chybění) integrity lidského organismu nebo části (porucha či chybění orgánu nebo funkce). Deficit relativně mírný a částečný nedostatek integrity lidského organismu nebo jeho část (orgánu nebo funkce). Depistáž vyhledávání postižených, narušených či ohrožených osob v populaci. Dispozice organizovaný celek psychofyziologických tendencí reagovat určitým způsobem. Dovednosti nepřímo související pracovním uplatněním dovednosti, které uživateli umožňují být připraven pro výkon práce (např. přijít včas na pracoviště, umět cestovat do zaměstnání apod.). 22

24 Dovednosti související s pracovním uplatněním dovednosti, které nejsou součástí pracovní náplně, ale zaměstnavatel předpokládá, že jimi Každý pracovník disponuje (např. převzetí výplaty, využívání dovolené,ale i převlékání do pracovního oděvu). E/ E/ Ergoterapie léčba prací: kondiční ergoterapie (léčba zaměstnáváním) ergoterapie cílená na postiženou oblast ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti. F/ F/ Forma pracovněprávního vztahu pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou, případně se zkušební dobou, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Formální zdroje zdroje,jejichž účelem je poskytnout služby u uvedené oblasti (úřady, školy, porady ). CH/ CH/ Chráněné dílny pracoviště provozovaná právnickými nebo fyzickými osobami zaměstnávající občany se změněnou pracovní schopnosti. Chráněné pracoviště viz Chráněné dílny, může být pojímáno jako domácí pracoviště občana se změnou pracovní schopnosti. I/ I/ Indikace předpis vhodného výkonu nebo předpisu. Individuální plán v rámci PZ dohoda mezi členy plánovaného týmu a obsahuje popis výchozí situace, soubor cílů, kroky směřující k jejich dosažení, termíny plnění, zodpovědné osoby a způsoby kontroly. Integrace plnohodnotné soužití zdravých a jedinců handicapovaných, jež umožňuje respektování individuálních potřeb každého z nich v různých oblastech života (vzdělání, zaměstnávání, volný čas apod ). Inteligence všeobecná schopnost konvergentně myslet. Inteligenční kvocient vyjadřuje se vzorcem: mentální věk x 100 chronologický věk 23

25 Invalidita stav trvalého snížení nebo omezení práceschopnosti nebo soběstačnosti. K/ K/ Kompenzace speciálně spočívající v nahrazení nedostatečně rozvinutých nebo narušených funkcí zachovalými. Komunikace výměna informací v rámci biologických, technických a sociálních systému nebo vzájemně mezi těmito systémy. M/ Mentální retardace souhrnné označení pro výrazně podprůměrnou úroveň všeobecné inteligence (IQ nižší než 70). M/ Motorika souhra pohybových aktivit živého organismu. Mzda úplata za práci vykonávanou v závislosti na zaměstnavateli, v širším smyslu je mzdou každá odměna za lidský pracovní výkon. O/ Občan se změnou pracovní schopnosti je občan, který má pro dobrovolně nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, případně přípravy pracovnímu uplatnění. Občanem se ZPS je vždy občan, který má částečný invalidní důchod. Občanem se ZPS s TZP je vždy občan, který má plný individuální důchod. O přiznání ID nebo ZPS rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení prostřednictvím posudkových lékařů. O/ Osobní profily v souvislosti s podporovaných zaměstnáváním je soubor předpokladů uchazeče relativních pro vyhledávání pracovního místa. Osobnost individuální jednota člověka, jeho hodnota duševních vlastností a procesů založená na jednotě lidského organismu, utvářená a projevující se v jeho společenských vztazích. Otevřený trh práce souhrn veškerých veřejně známých možností pracovního uplatnění, o jejichž využití se může ucházet kterýkoli zájemce. P/ P/ Plánovací tým tým lidí, podílejících se na vytváření a realizaci individuálního plánu, v souvislosti s PZ mohou být mimo uživalete členem týmu (např: pracovní konzultant, rodinný příslušnici, zaměstnavatel, spolupracovníci). 24

26 Plný invalidní důchod S39 pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu: a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. Podporované zaměstnání komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si uměl podržet místo na otevřeném trhu práce za odpovídajících platových podmínek. Práce specificky lidská činnost vyznačující se plánovitostí a vědomou volbou pracovních postupů i společenskou kooperací a komunikací. Pracovní asistent pracovník poskytovatele služeb podporovaného zaměstnávání, který doprovází uživatele služeb do zaměstnání, je s ním přímo na pracovišti a pod vedením pracovního konzultanta pomáhá uživateli a poskytuje podporu zaměstnavateli tak, aby uživatel mohl práci vykonávat samostatně. Pracovní doba doba,jejichž délka je stanovena určitým počtem pracovních hodin ve vztahu k určitému kalendářnímu období. Pracovní konzultant (anglicky job coach ) pracovník poskytovatele služeb podporovaného zaměstnávání, který je schopen samostatně vést případy jednotlivých uživatelů. Pracovní místo prostor pro pracovní uplatnění zaměstnance, vymezený pracovně právním vztahem, pracovní dobou, mzdou, náplní a místem výkonu práce vyplívajících z potřeb zaměstnavatele. Pracovní terapie terapie s využitím pracovních činností (ergoterapie). Praxe činnost, vykonávání, provádění určitého výkonu nebo činnosti v určitém oboru jako cvičení pro nabytí zručnosti, pro uplatnění. Prevence soubor aktivit zaměřených na předcházení ohrožení, narušení nebo postižení u člověka, případně snížení možných důsledků. Prognóza předpověď Profesionální orientace směřování člověka k takové volbě povolání, které odpovídá jeho schopnostem, zájmům a potřebám společnosti. 25

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soňa Tkadlčíková 2008/ 09 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC Mgr. Rudolf Doležel 1 Úvod Od dětství se člověk připravuje na svoje budoucí povolání. Ne každý se stane tím, čím chtěl být. Výběr povolání je ovlivněn mnoha

Více

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením 213 215 PŘÍRUČKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ S CÍLEM PRACOVNÍ INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ostrava 214 AUTORSKÝ

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. Ing. Anna Červenková Mgr. Jaromíra Kotíková

Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. Ing. Anna Červenková Mgr. Jaromíra Kotíková Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce Ing. Anna Červenková Mgr. Jaromíra Kotíková prosinec 2001 Obsah Úvod 3 1. Vzdělávání mládeže s handicapem 7 1.1 Přístup ke vzdělávání

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením Předkládá: Monika Bartošová Vedoucí bakalářské

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Aktivní politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením Active Policy of Employing of People with Disabilities

Aktivní politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením Active Policy of Employing of People with Disabilities Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky bakalářský Speciální pedagogika

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení Deliverable 3 - WP1 Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení ručení pro moduly společného učení HP Admin Admin Ref num: 538480-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDVTIG-GMP Grant

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI:

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOPAD SOCIÁLNÍ REFORMY NA ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Jansa Sociální politika,

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops

EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více