ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ"

Transkript

1 ROK 1953 MNV V letošním roce byl posílen MNV soudruhy zvláš agilními a horlivými jako Ze Josef, Židek Josef 158, Hruška Josef 315, Antonín Fiurášek 37, Juíková Filoména 243 aj. To je zárukou, že dosavadní stagnace a váznutí mnohých problém bude odstranno. Byly znovu sestaveny komise : zemdlská, technická a plánovací, finanní, vyživovací, kulturní, zdravotní, pracovních sil, hospodáská a bezpenostní. Osvtová beseda Z naízení ministerstva jsou ve všech obcích zízeny Osvtové besedy, které koordinují veškerou kulturní innost a život v obci. MNV dne 18. ledna povil vedením OB editele školy Jindicha Kysuana, který zastává funkci obecního pokladníka a neúnavn a obtav pracuje ve všech složkách takže jej mžeme nazvati duší obce. leny OB se stali editelé škol a zástupci všech složek v obci. OB zpracovává plány kulturní innosti, sleduje plnní tchto plán a vede vlastní hospodáskou agendu. Svazarm Rovnž v naší obci byl zízen Svazarm, tj. Svaz pro spolupráci s armádou, jehož leny mohou být všichni obané od let. V dnešní napjaté mezinárodní situaci si musíme uvdomit, že obrana vlasti nemže být penechána jen armád, ale v píští válce budou vojáky všichni obané na kterémkoliv úseku života. Všichni budou ohroženi a musí se umt bránit. Svazarm v naší obci hlavn provádl pedvojenský výcvik branc vždy v nedli dopoledne na hišti. Aby úast na cviení byla podpoena, usnesl se MNV, že tam budou docházet jeho lenové, a to : Miroslav Pavlín, František Chrbját, Antonín Koláek, Josef Židek, Josef Hruška, Josef Skalík. Zbran byly uskladnny u Miroslava Pavlína, staršiny SNB. MHJ Místní hasiská jednota má 90 len, a to 72 muž a 18 žen. Zemel br. Jan Šíra, velmi obtavý len a vážený oban, který také vystavl u svého domku u cesty do Bacova na svj náklad kapliku Panny Marie. Aktivn pracovalo 11 lenné družstvo žen. Požární sbor vykonal 12 požárních cviení a 1 veejné úspšné vystoupení ve Viganticích. Družstvo vedl a cviil br. Jindich Malé. Celkem byly ustaveny 3 družstva o 36 požárník. Ponvadž dosavadní velitel se vzdal funkce, navržen byl MNV za velitele br. Josef Krištof 314 a František Mikulenka 166. Bratí konali protipožární žové hlídky, postavili hlídku pi šestidenních mezinárodních motocyklových závodech, které probíhaly naší vesnicí. Sbor se zúastnil požáru u p. Cabáka v Horní Bev a u p. Ocelky v Hutisku.

2 SK Velmi aktivní je též místní skupina sl. erveného kíže. lenové a lenky navštvují zdravotnické školení, jehož výsledkem bylo udlení odznak a legitimací PZO. 20 sester se zúastnilo zdravotní hlídky pi šestidenních motocyklových závodech. Odboka SSP má stejnou innost jako vloni, úspšn organisuje LKR a v práci se opírá o úsekové dvrníky. Sokol Byla založena též jednota Sokol a vedením poven Michal Bernatek, obecní tajemník. Úmrtí J. V. Stalina Dne 5. bezna 1953 dotlouklo srdce prvního praporeníka svtového boje za mír, uitele a vdce pracujícího lidu všech zemí, dotlouklo srdce osvoboditele naší vlastí a nejlepšího pítele našeho lidu zemel v Moskv v Kremlu Josef V. Stalin. Jasné slunce, otec nás všech, to jsou podle tisku ješt bledé názvy, aby vyjádily jeho velikost. Doítáme se také, že žijeme ve vku stalinském. Naši žáci na oslavách napednášeli o nm mnoho básní, nazpívali o nm mnoho písní. Nyní se celí obec halí do pochmurného smutku sledujíc jeho uložení do mausolea vedle Lenina. Strana KS, míst. organisace zídila na Zavadilce katafalk s jeho obrazem a nad ním záila veliká rudá hvzda ze žárovek. U katafalku stáli estnou stráží valaši v krojích a jiní pední obané naší obce. V hotelu Skokan v Knhyních poádala míst. organisace KS Tryznu za Stalina, pi níž zvláš soudružkám kanuly slzy z oí. Úmrtí K. Gottwalda A 14. bezna 1953 odešel milovaný vdce našeho pracujícího lidu, náš nejlepší a nejvrnjší žák Lenina a Stalina, pravý otec naší svobodné lidové demokratické vlasti, v Praze zemel president republiky Klement Gottwald. Jeho jméno obdrželo msto Zlín, jeho jménem jsou nazvány nové huti v Kunicích u Ostravy. Naši obané uctili jeho památku smutení slavností na Zavadilce. Za nového presidenta republiky byl zvolen spolupracovník Gottwaldv Antonín Zápotocký. To byl svtlý reflektor do trvajících státních smutk. Mnová reforma Dne 1. ervna byla provedena v celém stát, tedy i v naší obci mnová reforma. Staré bankovky i mince se vymovaly za nové v pomru 1:5 tj. za 5 Ks starých 1 Ks nová. V tomto pomru si mohla každá osoba vymnit 300 Ks. Nad tento obnos se vymovalo

3 v pomru 1:20, tj. za Ks starých 50 Ks nových. Peníze uložené v penžních ústavech se vymovaly podle ponkud jiných zásad. Nové peníze pivezl z Valašského Meziíí ed. Jindich Kysuan. Vymovaly se v budov MNV pod Zavadilkou. Vymování provádli místní uitelé a lenové strany KS a MNV. Zárove s mnou byl zrušen systém potravinových lístk a v nové mn se už kupovalo na volno. V den výmny se v obchodech prodávalo i za staré peníze, ale v cen 1:20. Kroniká sám koupil bochník chleba za 700 Ks. Nové ceny byly rzn upraveny ne vždycky v pomru 1:5, takže v mnohých pípadech cena zboží velmi stoupla. Tak cukr stál ve staré mn Ks, v nové mn 12 Ks. Mnová reforma postihla spekulanty a hrabivce, ale také píslušníky dlnické tídy, kteí si ze mzdy šetili nábytek i jiné životní poteby. Pesto den výmny minul klidn. Vyžadoval to zájem státní ekonomiky a vláda lidu má tu nejlepší vli vykonat všecko ve prospch pracujícího lidu. Pi výmn se objevilo i nkolik obnos okolo Ks, a to i tam, kde to nikdo neekal. Dvoje ceny Ped mnou byly dvoje ceny životních poteb : na lístky a na volno. Bochník chleba 3 kg stál na lístky 12 Ks, na volno 50 Ks. 1 kg cukru stál na lístky 8 Ks, na volno 16 Ks. 1 l mléka stál 5 Ks. Mužské prmrné šaty stály 250 Ks (na lísky). Zaízení kuchyn stálo Ks. Zaízení ložnice stálo Ks. Dlník pomocný vydlal Ks msín. Dlník kvalifikovaný vydlal Ks msín. Dobe se platily práce železáské. Z Donbasu si v poátcích vydlali místní obané i Ks msín. Z hotelu Beva bylo t. r. zízeno skladišt obilí. Sál byl zaplnn zrním, které se pozdji i pokazilo, což místní lidé rozhoen kritisovali. Selbo Ponvadž majiteli hotelu Beva, Josefu Blažkovi byla živnost hostinská odata, Osvtová beseda požádala o pedání sálu osvtovým úelm obce. Bylo však vytvoeno ústedí Jednot Selbo, pro obce Dolní a Prostední Bevu i Horní Bevu se sídlem v hotelu Beva. Bylo ustaveno vesnické spotební družstvo, jehož leny se stali místní spotebitelé. Pozdji tu zstaly kanceláe VSD, které ídily agendu a zásobování místních prodejen. Zamstnán tu byl Jan Závorka z Dolní Bevy a pomocná síla Marie Šírová 52. Obecní skladišt hnojiv a osiv Obecní skladišt bylo použito pro skladování a výdej strojených hnojiv. Skladníkem uren Josef Skalík 62, který se vyznamenal jako talentovaný obchodník. Ješt nikdy nebyla obec tak hojn zásobována strojenými hnojivy jako za tohoto skladníka. Obecní lesy Obecní lesy,které obhospodaoval MNV (a které byly v katastru obce Horní Beva) byly pedány Státním lesm n. p., Správ lesního hospodáství ve Velkých Karlovicích.

4 Soutž MNV, zásobování mlékem MNV zúastnil se soutže místních národních výbor. Soutžní úkoly byly : 1. dodávka l mléka, sbr kg železného šrotu a nábor 2 pracovních sil do prmyslu. Zemdlci dodávali místo mléka máslo (1 kg másla = 25 l mléka). Odbr mléka spotebitel pímo od zemdlc byl zastaven. Pesto rolníci nadále prodávali mléko místním spotebitelm a letním hostm, avšak toto se jim nezapoítávalo do plnní dodávkové povinnosti. Proto legální dodávky mléka hlavn v letních msících namnoze vázly. Spotebitelé byli úedn odkázáni na nákup mléka v prodejnách. Byly však stížnosti, že toto mléko bývá asto zkysalé. Mléko egalisované dodávala mlékárna z Valašského Meziíí. Od roku 1945 bylo ve zdejší obci postaveno 72 obytných a hospodáských budov. Trestní komise Zízena byla pi MNV trestní komise, jejíž leny se stali Jindich Kysuan, Metodj ervený a Anna Peteková 312. Zmna pedsedy MNV Dne 10. prosince 1953 vystoupil z funkce pedsedy MNV Josef Ze, protože proti nmu bylo zavedeno disciplinární ízení pro udání, která se pozdji ukázala nepodložená. Novým pedsedou MNV se stal Metodj ervený. Vypínání elektrického proudu Protože energetika má urité tžkosti, bývá asto omezována dodávka elektrického proudu. Poasí Letos celý bezen i duben bylo sucho. Od 5. do 8. kvtna pršelo a 9. kvtna napadl sníh. 10. kvtna byla velká chumelice, snhu napadlo po kolena. Tíha snhu polámala i ovocné stromoví. V lét byly nebezpené bouky, nebo bylo mnoho zásah blesk i do obytných stavení, na štstí však nikde nevznikl požár. Lidé piítali tento úkaz zízení dálkového elektrického vedení do Maarska, které vede pes Tylovice, což však neodpovídá pravd. Podzim byl krásný. Úroda obilovin byla malá, úroda brambor byla pkná. Kže z vep Pi domácích porážkách se od letošního roku povinn odvádí kže z vepe, zvaná krupon. Pro stahování kže z vep jsou jmenováni kruponái a jsou to tito porážei vep : František Mikulenka 166, Josef Janíek 170, Ludvík Kantor 182, Josef Hluchá 24.

5 Zmny v organisaci práce Do roku 1948 pracovali dlníci bu v úkolové mzd, kterýžto zpsob se lidov nazýval akord, nebo za mzdu na hodinu ili v hodinové mzd. Pi druhém odmování hrál dležitou úlohu dohlížitel zvaný parák, palír (u hrazení bystin), dílovedoucí aj. Ten stál nebo sedl a bedliv pozoroval dlníky. A toto pozorování bylo dležitým initelem pi pracovním výkonu dlník. Po roce 1948 pišli na pracovišt tzv. asomii, kteí mili as potebný na rzné pracovní úkony. Dlnictvem vlídn pijímáni nebyli. V naší obci byl asomiem u Státních les Robert Vítek. Na základ výsledk asomení práce byl vydán Státní katalog práce, kde byly pracovní normy pro všechny druhy práce, jakož i výše odmny za n. Pro skupiny dlník i jednotlivce poaly se na závodech a pracovištích sestavovati tzv. úkolové listy, kde byl popis práce, jména dlník a mzda i podpis dlník. Úkolové listy sestavoval úkolá. Takovým byl nap. Rostislav Fojtášek 271 u Stavebních závod. Pokles revoluní nálady Že revoluní vlna poklesla bylo patrno na úasti na schzích nebo na úasti obanstva na veejných oslavách, kde namnoze bývali pítomni jen úinkující a školní dti. Málo pochopení bylo též pro sbírku na válkou znienou lidov demokratickou Koreu. Naši obané namnoze ironicky poznamenávali : Ruce pry od Koreje.

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života.

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. ROK 1946 Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. Místní osvtová rada Výnosem ministerstva školství a osvty

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

'Sk-,-:^!^ = CD ^CD ilij MORAVSKÁ BIBLIOTÍKA. Vydává: FR. BAYER. IDílo "\7-. LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Svazek druhý. * VE VELKÉM MEZIRICI. Nakladatel J.

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Jaromír KUPKA, předseda ZO ČsČK

Jaromír KUPKA, předseda ZO ČsČK Vám poděkování a lásku Vám, kéž zněly by jak zvony, vždyť já ne sám, jsou nás už miliony. Snad všichni se vám jednou v něčem vyrovnáme, teď poděkování vám aspoň posíláme. S. K. Neumann Měsíc květů se stal

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky R O K 2 0 0 7 Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky Obsah: 1.Činnost obecního úřadu a další obecné dění a) rozpočet b) změna člena zastupitelstva c) činnost VPP + nová zahradní technika d) Odpady

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více