4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012 noviny 4/2012 KŘEST ŠNYCLPERKELTU Kyjovská kapela Helemese vydává novou desku Šnyclperkelt. Přijďte ji spolu s nimi pokřtít 28. dubna do Clubu 596 v Kyjově. Městská knihovna ocenila čtenáře Tradiční setkání v rámci měsíce čtenářů připravila v březnu Městská knihovna Kyjov. Akce, při níž šlo ze jména o zvýšení zájmu o čtení u naší mladé generace, byla doprovázena oceněním těch nejpilnějších. V současné době se snižuje kva lita čtení a u mladé populace je čtení hodně omezené. V rámci světového srovnání propadla naše republika o 65 míst. Reakcí na nepříznivá čísla vznikl projekt nazvaný Celé Česko čte dětem, uvedla ředitelka Městské knihovny Kyjov Marie Ježková. Pokles zájmu o četbu u dětí je zřejmě odrazem toho, že doma často nečtou knihy ani rodiče. Knihovna proto pro ně pořádá řadu zajímavých přednášek. Oslovujeme čtenáře a poslu chače novými programy, které jsou jednak zaměřené na hledání pravdy, dále na podporu čtenářské gramot nosti a na přednášky, kdy do Kyjova dojedou významné osobnosti, byť mediálně neznámé, doplnila ředi telka. Nejpilnějším čtenářem za rok 2011 se stal Aleš Kaluža, který si půjčil 423 knih, druhá byla Hana Slabá ková s 337 svazky a třetí Marie Ky něrová se 303 zapůjčenými knihami. Králem čtenářské gramotnosti se stal Mojmír Baroň, který má za rok 2011 evidovaných 1360 absenčních výpůjček. Mezi dětmi bylo pořadí více vyrovnané. Nejvíce knížek si půjčila Lucie Truschingerová, a to 176, dru hým byl Martin Klingel se 124 a třetí Karin Žaludová se 123 knihami. I přesto, že kyjovská knihovna po sedmi letech zvýšila zápisné na 70 korun, patří stále ve srovnání s ostatními knihovnami v regionu mezi nejlevnější. Její služby nyní vyu žívá 2616 čtenářů, z toho 777 tvoří děti do 15 let. vh MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, s příchodem jara znovu ožívají dis kuze u občanské veřejnosti nevyjí maje o nejvhodnějším způsobu pro vádění technických činností ve městě. Odbor komunálního hospodářství, který tyto agendy vykonává a některé koordi nuje v rámci smluvních vztahů, navrhl radě města zřízení obchodních společ ností Komunální služby města Kyjova a Lesy města Kyjova. Na základě jejich ekonomické analýzy a finančních sou vztažností se daná varianta jeví pro město výhodnější, než stávající systém. Samotné účetnictví města je stavěno pro administrativní výkony úřadu, ne ko munální práce, které jsou ekonomickou činností. Již dnes řadu smluv rušíme a nahrazujeme vlastními pracovníky. Vyvážení košů, opravy chodníků a ve řejného osvětlení, přebíráme také péči o zeleň a do budoucna hospodaření v le sích. Pracovníci těchto činností nemo hou být podřazeni pod úřednickou struk turu. Proto danou variantu podporujeme. Slibujeme si od ní především úsporu vynaložených finančních prostředků, efektivnější výkon práce a bezpro střední kontrolu. Na ředitele těchto or ganizací vypisujeme otevřený konkurz. Uchazeči musí předložit koncepci, kte rou bude posuzovat komise z řad zastu pitelů a odborníků. Odmítám jakékoliv spekulace, že dané pozice jsou dopředu obsazeny některými radními. To je ab surdní. A dodávám, že dokud budu se dět na radnici, budou vedoucí posty, stejně jako je běžná dosavadní praxe, obsazovány v transparentním výběro vém řízení včetně účasti zástupců opo zice. Rada ze zákona vykonává v měst ských společnostech funkci valné hromady a zastupitelé někde figurují jako členové dozorčích rad či předsta venstev, nikoliv ředitelé, a to bez ná roku na odměnu v případě starosty či místostarosty. Diskutuje se také o záznamech ze zastupitelstva města. Jako předseda Legislativní komise Svazu měst a obcí ČR jsem jednoznačně podpořil snahy zá konodárců, aby v novele zákona o obcích, která se chystá, měla města jasnou pravomoc jednání natáčet a následně je bez hrozby sankce ze záznamu vysílat. Do té doby budeme přinášet informace v novinách a před jednáním zastupitelstva budou moci občané na stránkách města nalézt kompletní materiály k jednání tak, jak je dostávají zastupitelé. Milí spoluobčané, přeji Vám inspira tivní chvíle jara! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Tradiční fašaňk strana 2 / Ples města 2012 strana 7 / Kolajová s rekordem strana 13 Kyjovské noviny / duben 2012 strana 1

2 Dění ve fotografiích Na tradičním fašaňku nescházely milosti Rodina Michalčíků, která pohostinně přivítala fašaňkový průvod. Už tři desetiletí má fašaňk v Ky jově pevné místo v kalendáři a neji nak tomu bylo i letos. Ačkoliv partě nadšenců vůbec nepřálo počasí, o dobrou náladu se rozhodně nene chali připravit. Fašaňk v Kyjově, který začínal od hospody U Jančů, si nelze předsta vit bez zastávky u Michalčíků, neboť se tam folkloristé mohou vždy těšit na výtečné milosti, které rodina při pravuje po desetiletí. Vstávala jsem kvůli tomu v pět ráno, ale fašaňk bez milostí prostě nejde, je to tradice. Až zanikne, tak bude na Slovácku špatně, pronesla prorocky Marie Michalčíková. vh Šavlový tanec se tančil i v dešti. Cimbálová muzika si musela poradit i v nevlídném počasí. Na zahřátí v sychravém dni posloužila domácí pálenka. Moravská zabíjačka pomohla dobré věci Asi každý na Slovácku někdy za žil pravou moravskou zabíjačku, kte rou Josef Lada zachytil ve svých ob razech. A stejně poetické bylo také setkání ve farním dvoře v Kyjově, kde se rozhodli porazit pašíka ve pro spěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Hned při vstupu do areálu návštěv níky vítala typická zabíjačková vůně, ale také možnost, přispět dobrovolným vstupným do kasičky s úmyslem po moci nadaci, dlouhodobě podporo vané OS Omega plus z Kyjova, které připravilo i fašankovou zabíjačku. Někdo organizuje benefiční kon certy nebo fotbalové zápasy a my jsme se rozhodli udělat akci, která byla typická pro Slovácko. Proto jsme tedy přichystali historicky první be nefiční fašankovou zabíjačku v Kyjo vě, vysvětlil organizátor akce Vladi mír Výleta. Nápad si velmi pochvaloval kyjov ský děkan Svatopluk Pavlica: Jsem rád, že se tato akce uspořádala a že je o ni zájem, naznačuje počet účastníků. Doufám proto, že se bude opakovat a stane se z ní tradice na podporu nadace, uvedl děkan. Pořadatelé pro návštěvníky při chystali polévku, ovar nebo čerstvé sádlo. Patroni nadace Livia Klausová a kardinál Miloslav Vlk se z účasti kvůli povinnostem omluvili. Do Prahy se proto vydala skupinka Kyjovanů, která vedle dobrých zpráv o vyda řené akci vezla s sebou jako ochut návku také moravskou zabíjačkovou výslužku. vh strana 2 Kyjovské noviny / duben 2012

3 Radnice Kyjov rozšíří separaci odpadu Město Kyjov chystá novinku ve třídění odpadů. Kromě skla, papíru, plastů či elektra začne separovat také biologicky rozložitelný odpad. Potraviny, odpad ze zeleně, odpad z kuchyní a stravovacích zařízení, to všechno patří do biologicky rozložitel ného komunálního odpadu, jehož po díl dnes činí ve směsném komunálním odpadu v rámci ČR přibližně 42 %. Dobrovolný svazek obcí severo východ, jehož je Kyjov součástí, dlou hodobě řeší nakládání s odpady. Byli jsme úspěšní a získali jsme dotaci na systém, který se v horizontu dvou až čtyř let stane závazný v celé re publice. My ho budeme realizovat z dotace pokrývající 90 procent veš kerých nákladů, které dosáhnou výše až 90 milionů korun, uvedl starosta Kyjova František Lukl. SOMR OCENĚN FILMOVOU A TELEVIZNÍ AKADEMIÍ Českého lva za mimořádný pří nos české kinematografii převzal v sobotu 3. března ve velkém sále pražské Lucerny herec Josef Somr. Česká filmová a televizní akademie ocenila mimořádné herecké kvality populárního herce a rodáka z Vra cova, který se stal 11. června 2002 také Čestným občanem města Ky jova. V praxi to bude vypadat tak, že každá rodina dostane zdarma jednu popelnici a na sídlištích to budou velké kontejnery na biologicky rozlo žitelný odpad. Do těchto popelnic, které mají zpravidla hnědou barvu, budou patřit zbytky z kuchyně, slupky z jablek, cibulí a jakýkoli odpad, který může sloužit jako základní vstupní materiál do kompostu. Na opak olej, maso, kosti, tekuté potra viny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky nebo papír do těchto po pelnic rozhodně patřit nebudou. Odpadky budou dále použity ke kompostování nebo k výrobě bio plynu. Součástí projektu bude i vý stavba vlastní kompostárny v areálu skládky v Těmicích, která vznikne zřejmě na jaře roku vh Komunitní plánování Pojem komunitní plánování se vryl do paměti již mnoha občanům Ky jova. Především těm, kteří aktivně spolupracují a zapojují se do samot ného plánování, zjišťování potřeb a také akcí, které město pořádá. Roz voj sociálních služeb na Kyjovsku je znovu podpořen z operačního prog ramu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem je poskytnout pomoc lidem v tíživých situacích, zvýšit in formovanost veřejnosti o možné po moci. Jde o projekt Rozvoj sociál ních služeb na Kyjovsku, II. etapa, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a stát ního rozpočtu ČR. Doba realizace je od 1. března 2012 až do 28. února Celková výše podpory je ,40 Kč. Možnosti pomoci jsou velmi roz sáhlé, týkají se jak rodin fungujících, tak rodin s problémy, dětí, mládeže, osob ohrožených sociálním vylou čením, seniorů, osob se zdravotním postižením, duševním onemocněním či mentálním postižením. V letošním roce budeme aktualizovat analýzy potřeb veřejnosti, uživatelů, posky tovatelů a zadavatelů sociálních služeb, které budou probíhat od mě síce dubna. Budou jedním z pod kladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Ky jovsku do roku 2015, který je strate gickým dokumentem v oblasti pláno vání rozvoje sociálních služeb. Jeho představení veřejnosti plánujeme na podzim tohoto roku, kdy bude mít veřejnost možnost po celý měsíc tento dokument připomínkovat, ná sledně bude schválen zastupitelstvy měst a obcí Kyjovska. Zapojte se do plánování a pomozte zjistit, co na Kyjovsku v oblasti sociálních a nava zujících služeb stále chybí. Kontaktní osoba: Jana Jakubíčková, Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska Tel: Mobil: E mail: Silvie Vrtková je maminkou dvojčátek Viktorie a Amálie Začalových. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 10. BŘEZNA V KYJOVSKÉ RADNICI Město Kyjov přivítalo mezi nové občánky Soňu Jarolíkovou, Sofii No votnou, Vanesu Vaníčkovou, Zuzanu Čtvrtníčkovou, Mariku Koláříkovou, Karolínu Mazničenkovou, Kristýnu Poláškovou, Amálii Začalovou, Viktorii Začalovou, Jáchyma Pospíšila, Šimona Junga, Štěpána Kolúcha, Denise Tiefenbachera a Kristýnu Pažourkovou. Sociální věci Sportovní aktivity postižených Již podvanácté se sje li mentálně postižení spo luobčané do kyjovského Domova Horizont, aby nejen poměřili své síly ve stolním tenise, ale hlav ně, aby opět uviděli své známé a kamarády z ji ných částí Moravy. Jde nám hlavně o vy tvoření prostředí, ve kte rém se budou všichni cí tit dobře. Proto nás těší, že se sem naši hosté pra videlně vracejí, vysvětlil výchovný pracovník Hori zontu Václav Úradník. Foto archiv DH Na účastnících turnaje bylo přitom velmi dobře vidět, že se nejedná je Sbírku pro chudé obyvatele vý chodní části Ukrajiny vyhlásilo před nedávnem OS Omega Plus. Podle misionáře Petera Krenického, který na Ukrajině žije již dvě desítky let, je totiž situace tamních vesnických obyvatel doslova zoufalá. Jakákoliv pomoc i ve formě použitého zboží proto přišla velmi vhod. Když jsem působil na Podkarpat ské Ukrajině 17 let, myslel jsem si, že je to nejchudší oblast z celé Ukra jiny vůbec, ale zjistil jsem, že čím dál O tom, že klienti Horizontu oplývají šikovnosti ve sportu, svědčí i účast v lyžařských závodech. Foto Emil Saulich nom o sportovní událost. Vedle na pínavých turnajových momentů totiž dominovala přátelská gesta. vh Zásilka pomohla na Ukrajině Páter Krenický spolu s věřícími na Ukrajině. Foto archiv PK více na východ je to ještě horší a sociální pomoc je strašně důležitá, uvedl P. Peter Krenický. OS Omega Plus přichys talo humanitární zásilku, kterou z Kyjova čekaly dva tisíce kilometrů cesty. V cíli má pomoci nejen dospě lým, ale i mládeži. Tamní prostředí je hodně pozna menané drogovou závislos tí mládeže, takže i v této oblasti musíme pracovat. Navázali jsme kontakty se školou i s učiteli a daří se nám trošku vstou pit do té temnoty beznaděje a dávat šanci, doplnil P. Krenický. Zmíněná humanitární zásilka je důkazem toho, že co je pro jednoho již nepotřebné, jinému může být stále ještě užitečné. Máte li doma napří klad starší oděvy, nábytek, kterého se chcete zbavit, kočárky po dětech nebo nepoužívané hračky a věci osobní potřeby, Omega je místem, které jim dá znovu význam. vh Kyjovské noviny / duben 2012 strana 3

4 Z jednání orgánů města Informace ze schůzí Rady a Zastupitelstva města V této části Kyjovských novin Vás budeme informovat o aktuál ních a podstatných jednáních z rady města, zastupitelstva města, ko misí rady a výborů zastupitelst va. Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 48. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 27. února 2012 Rada města schválila: dokončení projektové dokumen tace na rekonstrukci budovy č.p. 385 na ul. Riegrova v Kyjově na malometrážní byty. Tuto budovu město získalo před několika lety od společnosti E.ON a rada města doporučila využít ji na malomet rážní byty. Celkem by zde mělo vzniknout 8 bytů s celkovou výmě rou 341,71 m a 1 nebytový pro stor; uzavření smlouvy o dílo na vypra cování projektových dokumentací zateplení MŠ U Vodojemu, MŠ Ná dražní a přístavby ZŠ Újezd se společností Projektis, s. r. o., za částku Kč; realizaci projektu Rozvoj sociál ních služeb na Kyjovsku, II. eta pa. Hlavním záměrem projektu je zpracovat Střednědobý plán roz voje na Kyjovsku do roku 2012 a Akční plány na každý rok zvláš tě. Jde o regionální dokumenty, které budou výstupem plánování rozvoje sociálních služeb v pod mínkách Kyjovska; výsledky výběrového řízení na Do davatele kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro po třeby Města Kyjova a rozhodla o uzavření smlouvy se společností Smero, spol. s.r.o., Velkomorav ská 83A, Hodonín. Byla provedena e aukce, kde ze čtyř předložených nabídek byla vy brána právě společnost Smero spol. s r. o. jako nejlevnější. U ná kupu kancelářských potřeb a spo třebního materiálu dojde k úspoře o 16 %; uzavření Dodatku č. 1 k Man dátní smlouvě o zajištění provozu veřejných záchodů ze dne uzavřené mezi městem Ky jov a panem Vladimírem Dohnál kem. Poplatek za použití kabiny i pisoáru činí 5 Kč. Rada města rozhodla: o změně Ceníku provozovatele ve řejných pohřebišť v Kyjově, Ky jově Boršově, Kyjově Bohusla vicích s účinností od , a to z důvodu zrušení některých poskytovaných služeb spojených s pohřebnictvím, ceny se ovšem nemění. Platný ceník je k dispo zici na odboru majetku; o koupi vozu Piaggio typu Porter Maxxi kontejnerový nosič s al ternativním pohonem LPG ben zín, které bude sloužit pro bezpro blémový vývoz odpadkových košů, svozu hromádek, posečené trávy včetně 3 kontejnerů; podat trestní oznámení na nezná mého pachatele stran vrácení do tace 2 mil. Kč a doporučuje MSK postupovat ve stejných intencích. Rada města vyhlásila: konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Kyjov Bohusla vice, příspěvkové organizace města Kyjova, a to z důvodu od chodu stávající ředitelky ZŠ a MŠ Kyjov Bohuslavice do důchodu. 49. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 5. března 2012 Rada města se zabývala přípra vou zasedání zastupitelstva města materiály na ZM lze najít na strán kách města v sekci Zastupitelstvo města/materiály pro zastupitelstvo, a to vždy před konáním daného ZM (www.mestokyjov.cz). Rada města schválila: přidělení dotace do oblasti spor tu, do oblasti sociální, do oblasti kultury a ostatních zájmových ak tivit z rozpočtu města Kyjova. Jednotlivé částky byly rozděleny takto: Oblast sociální Kč Oblast kultury Kč Oblast sportu Kč Oblast ostatních zájmových aktivit Kč Rada města schvaluje přidělení dotací pouze do výše Kč. Nad tuto hranici již schvaluje po skytnutí dotací Zastupitelstvo města Kyjova. Letos se rozdě lovaly dotace určené do pravo moci radě města v celkové výši Kč; výsledky výběrového řízení na Po skytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Kyjova a rozhodla o uza vření smlouvy se společností Vo dafone Czech Republic a.s., Vino hradská 167, Praha 10. Formou e aukce bylo provedeno výběrové řízení na poskytování mobilních hlasových služeb. Před pokládáme měsíční úsporu 79 % oproti současným platbám; podání žádosti o poskytnutí fi nanční podpory z dotačního pro gramu Podpora pro rodinné poli tiky na úrovni obcí pro rok 2012 vyhlášeného Jihomoravským kra jem. Hlavním cílem tohoto pro jektu je podpora rodinného pro středí při vyřizování záležitostí na MěÚ a to ve třech kancelářích Orgánu sociální právní ochrany dětí. Dalším cílem je zvýšení in formovanosti a usnadnění orien tace pro rodiny v oblasti pro rodin ných aktivit v našem regionu a to vydáním Katalogu pro rodin Užitečné informace z kyjovské radnice ných organizací a služeb na Ky jovsku. 50. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 7. března 2012 Na této radě se projednávalo do končení přípravy zasedání zastupitel stva města. IXII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KYJOVA konané dne 19. března 2012 Zastupitelstvo města Kyjova roz hodlo o sloučení ZŠ J. A. Komen ského a ZŠ Újezd a určilo jako nástupnickou organizaci ZŠ J. A. Komenského, s účinností od Tomuto rozhodnutí před cházela kladná stanoviska škol ské komise, rad škol a doporu čení rady města; Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s provedením stavby ka nalizace v rekreačním středisku města v obci Hutisko Solanec v roce Vybudování kanali zace je důležité pro další fungo vání tohoto rekreačního středis ka, které navštěvují děti Kyjovska a širokého okolí. V současné době probíhají jednání s Jihomo ravským krajem o platbě nájmu za užívání tohoto letního tábora. Nájem by tak mohl částečně do budoucna pokrýt vložené finanční prostředky města; ZM rozhodlo o poskytnutí dotací nad Kč těmto organizacím: V oblasti sportu: CK Dacom Pharma Kyjov Kč FC Kyjov 1919 o.s Kč Tj Jiskra Kyjov, oddíl košíkové Kč V oblasti kultury: Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov Kč V oblasti sociální: Charita Kyjov Kč Občanské sdružení Krok Kč Dotace pro fotbal, basketbal a Slo vácký soubor byly poskytnuty z ji ných kapitol než z grantových položek tak, aby tato tři největší občanská sdružení nevyčerpala většinovou část dotačních pro středků a zbylo tak i na ostatní sdružení; Zastupitelstvo města schválilo změnu jednacího řádu, kde se vy pouští snímání a vysílání zá znamu na infokanálu, a to z dů vodu rozporu se stávající právní úpravou. S účinností od by mělo dojít ke změně zá kona, která znovu umožní snímat a ze záznamu odvysílat jednání za stupitelstva. Ihned poté se k do savadní praxi opět vrátíme. Sběr projektových námětů ke tvorbě Akčního plánu V září loňského roku měli občané možnost podílet se na tvorbě Strate gického plánu rozvoje města Kyjova, a to prostřednictvím průzkumu veřej ného mínění, v němž vyjadřovali své názory na život ve městě. Výsledky šetření byly zveřejněny na webu města. Názory veřejnosti tak velmi přispěly k definování rozvojových směrů města Kyjova. V současnosti se dokončují práce na strategickém plánu a zároveň se připravuje prová děcí dokument, tzv. akční plán na ob dobí let Jde o přehled konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Široká veřejnost má nyní možnost podělit se s městem o své nápady, požadavky či přání, které by přispěly k dalšímu rozvoji města a lepšímu životu v Kyjově. Náměty by měly být co nejkonkrétnější (popis námětu, určení konkrétního místa realizace v rámci města, odhad časové a fi nanční náročnosti). Náměty mohou být svým charakterem nejen tzv. tvr dé (infrastrukturní, stavební), ale také tzv. měkké (rozvíjející lidské dovednosti). Formulář můžete vypl nit on line prostřednictvím webových stránek města (www.mestokyjov.cz) nebo vyplnit v tištěné podobě (pří loha novin) a vhodit do sběrného boxu, který je k dispozici na určených místech podatelna MěÚ Kyjov, Ma sarykovo nám. 30 a Masarykovo nám. 1, ve 3. patře budovy Komerční banky (boční vstup), v Informačním centru města Kyjova, v Městské knihovně Kyjov (oddělení pro dos pělé a čítárna) a pobočce v Bohusla vicích, na poště v Kyjově a Bohusla vicích, anebo v hospodě U Otína Boršov, a to do 27. dubna. Sou částí strategického plánu bude také motto města, které bude vyjadřo vat poslání města na období v souladu se strategickým plá nem. Také zde má možnost široká veřejnost přispět svými návrhy a za pojit se do jeho tvorby, a to prostřed nictvím elektronického formuláře, případně vhodit návrh motta města do sběrných boxů, umístěných na výše uvedených místech. Mottem města může být například zachování kulturních tradic, rozvoj bydlení, roz voj zaměstnanosti apod. red strana 4 Kyjovské noviny / duben 2012

5 Zdravotnictví Špičkový odborník v Kyjově Světoznámý odborník v oboru nuk leární medicíny Jiří Bakala zamířil do Kyjova. Zdejší nemocnice tak zís kala lékaře, který je mimo jiné také držitelem nejvyššího kardiologického vyznamení, Libenského medaile. Jiří Bakala je špičkovým odborní kem, který vede přednášky v Ameri ce, Anglii i na domácí půdě a přispívá svými poznatky do odborných knih. Nyní působí v Kyjově na oddělení Nukleární medicíny. V Kyjově jsme začali provádět 6 7 vyšetření týdně, což je velice dob ré. Metoda spočívá v tom, že paci entovi aplikujeme po zátěži látku, která zobrazuje prokrvení svalu. To pak srovnáváme s klidovým režimem. Škola byla otevřena v roce 1982 pod názvem Základní škola V. I. Le nina. Po roce 1989 byla přejmeno vána na ZŠ Dr. Joklíka po bývalém kyjovském starostovi Severinu Joklí kovi ( ), který se zasloužil o rozvoj vzdělání v našem městě. Jde tedy o nejmladší a co do počtu žáků nejmenší z kyjovských základních škol. V jejím vedení se doposud vy střídali čtyři ředitelé: František Hofr, Růžena Zmrzlíková, Jaroslav Kovář a Jiří Búřil. Za dobu její existence pro šly školou desítky pedagogů a pro vozních zaměstnanců. V současné době zde vyučuje 25 pedagogů, všichni jsou plně kvalifikováni. Funkci ředitele školy vykonává Mgr. Jiří Búřil a zástupkyní ředitele je Mgr. Miluše Habáňová. Ve škole je 17 tříd, které navště vuje 319 dětí z Kyjova i okolních obcí. Výuka probíhá podle školního vzdě lávacího programu Kompas pro život aneb cesta je cíl. Odpoledne mohou žáci 1. stupně trávit čas ve třech odděleních školní družiny. Mimo vý uku nabízí škola dětem účast v růz ných zájmových kroužcích, např. v ke ramice, angličtince, turistickém, tanečním, sportovním či logopedic kém kroužku, ve sportovních hrách, zpívání s kytarou i v přípravce před školáků na první třídu v Oříšku. V letech prošla bu dova i areál ZŠ a MŠ Dr. Joklíka roz sáhlou rekonstrukcí. Byla vyměněna okna a vybudováno posezení pro di váky v tělocvičně, dále provedena výměna starých oken a vstupních dveří, došlo k zateplení celé budovy a škola dostala i novou barevnou fasádu. Modernizací prošly také šat ny, které jsou vybaveny uzamyka telnými skříňkami, které slouží vždy dvojici dětí. Zcela byl přebudován sportovní areál. Staré, nevyhovující hřiště nahradily moderní sektory pro atletiku, míčové hry i volnočasové ak tivity a slouží nejen žákům ZŠ a MŠ v hodinách tělesné výchovy, ale i ši roké veřejnosti. Žáci využívají deset odborných učeben, samozřejmostí je počítačová technika, televizory, DVD Hodně nám to pomáhá při stano vení diagnóz, vysvětlil Bakala. Díky nukleární medicíně lze velmi efektivně vyšetřit srdce, plíce, štít nou žlázu, kostru, játra nebo žlučník. Je důležité si uvědomit, že v nuk leární medicíně, na rozdíl od jiných zobrazovacích metod, jako jsou rent gen nebo CT, sledujeme děje, které probíhají v buňce. Ostatní vyšetření jsou všechna mimo buňku. Veškeré změny, například u tumoru, začínají právě v buňce, vysvětlil světově uznávaný lékař. Jak sám Bakala říká, rád by pokračoval v práci, kterou v Ky jově úspěšně vedl primář Jaroslav Bú řil, jeden ze zakladatelů nukleární me dicíny mimo fakultní nemocnice. vh Děti, mládež a škola Policie Zloděj okradl postižené Obrovské rozčarování zažili pra covníci Centra pro sluchově posti žené v Kyjově, které sídlí v pros torách městské knihovny. Teprve nedávno otevřené pracoviště vykradl pod rouškou noci zloděj a způsobil škody v takovém rozsahu, že mohou být pro zmíněnou pobočku likvi dační. Škoda dosáhla na základě šet ření asi sto tisíc korun, což je pro naši neziskovou organizaci hodně drastické a vůbec nevím, jestli se z toho vzpamatujeme, popsala si tuaci ředitelka organizace neslyšících Marta Kadlecová. Zloděj sebral prak ticky vše, co viděl, takže se dá před pokládat, že nepřišel po svých. Při krádeži se naší organizaci ztratil veškerý majetek, který slouží k práci s klienty, což jsou kompen zační pomůcky, tv, video, indukční smyčka, dále dataprojektor, note book i naslouchací soupravy, prostě všechno je pryč. Některé věci se sice našly pod stromy, ale vzhledem k to mu, že to celou noc leželo venku ve vlhku, nejsou stejně použitelné, do plnila ředitelka Marta Kadlecová. Pachatel byl koncem měsíce do paden, pojišťovna ovšem odškodné nevyplatí a neslyšící je musí vymá hat po zloději, komentovala para doxní vývoj krádeže Kadlecová s tím, že na nákup nových pomůcek orga nizace nemá prostředky. vh ZŠ a MŠ Dr. Joklíka letos slaví 30 let od založení přehrávače, dataprojektory s note booky a interaktivní tabule. V letech fungovaly v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka dyslektické třídy, které na vštěvovaly děti se specifickými po ruchami učení z Kyjova i blízkého okolí. V současné době jsou tyto děti integrovány v běžných třídách a pra cují podle individuálních plánů vý uky. 1. ledna 2009 se ZŠ Dr. Joklíka sloučila s MŠ U Vodojemu a byl vy tvořen nový subjekt, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově. Mateřská škola Dr. Joklíka U Vodojemu v Kyjově je čtyřtřídní pavilonová budova. Na chází se v klidové zóně na okraji města v sídlištním komplexu upro střed velké školní zahrady a v sou sedství základní školy. Každá třída má své vlastní hygienické a sociální zařízení, zvlášť pro děti i pro personál. Jako vedoucí učitelka MŠ působí Pokrok je všude a do razil, jak jinak, i do skautské činnosti. Za pojili jsme se do celo světové hry geocaching, ve které jde o hledání na různých místech scho vaných schránek, tzv. cache ( kešek ) pomo cí navigačního přístroje GPS. Pro skauty a skautky je na území celého Ky jovska poschováváno na přírodně nejzajíma vějších místech přes še desát kešek. V každé schránce naleznou ne jen lístek na památku a návštěvní lis tinu, ale i zajímavé informace o da ném místě. Hledání schránek zavádí hledače na místa, na která by je jinak ani Bc. Zdenka Horáková. Od začátku provozu, tj. od roku 1982, byly sou částí mateřské školy jesle umístěné v samostatném pavilonu. Provoz jeslí trval pouze osm let. V září 1990, po jejich zrušení, byla otevřena ve spo lupráci s ředitelstvím nemocnice v Ky jově nejdříve jedna speciální třída pro děti s oční vadou a na jaře roku 1991 druhá pro děti s respiračními choro bami. V roce 1997 zmiňované třídy nahradila třída pro děti s kombinova ným postižením. Nyní jsou ve škole tři třídy běžné a jedna speciální pro děti s více vadami. Společně s dětmi zdravými se vzdělávají v mateřské škole také děti těžce zdravotně po stižené a je uskutečňována jejich skupinová integrace. Od roku 1990 mateřská škola pracovala podle vlastních tématic kých plánů a projekt školy se řídil doporučeným osobnostně hravým Skautské hrátky v 21. století aneb do přírody za keškami Skauti družina Lam na lovu kešek. nenapadlo se podívat. Objevují tak pro ně neznámé kouty naší krajiny a prožívají tak to, co lze prožít, když se putuje mimo cesty překoná vání roklí, potoků, prodírání se houš modelem vzdělávání. V roce 2002 nahradil tématické plány školní vzdě lávací program pro předškolní vzdě lávání. Výsledky vzdělávání jsou závislé na práci učitelů, vychovatelů a ostat ních provozních zaměstnanců. Proto patří slova díků a uznání všem za městnancům, kteří v uplynulých tři ceti letech věnovali část svého ži vota ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově a jejím žákům. Srdečně zveme bývalé žáky a pří znivce školy na slavnostní Akademii k 30. výročí otevření ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, která se uskuteční v sále MKS v Kyjově dopo ledne od 10 hodin a odpoledne od 17 hodin. Přijďte se též podívat přímo do budov základní i mateřské školy v týdnu otevřených dveří od 16. do Miluše Habáňová, zástupkyně ředitele tím, setkávání se s les ní zvěří. Oblíbeným a dobro družnějším způsobem se stalo hledání kešek v noci. Večer se zdá být krajina zcela jiná, plná různých tajemných zvu ků zvířat, které jsou ak tivní právě v noci. Také viditelnost je velmi ome zená a stíny vytvářené měsícem osvícenými stromy, probouzejí v dě tech různé fantazijní představy. Zároveň je však učí překonávat strach z nočního lesa. Chtěli byste prožít něco takového na vlastní kůži? Tak se připojte k nám! Neboť skauting je parta a pří ležitost. Za Podchřibáky Rakša alias Zuzana Borkovcová Kyjovské noviny / duben 2012 strana 5 Foto archiv skautů

6 SPISOVATELKA BRAUNOVÁ BESEDOVALA S DĚTMI Zajímavou besedu se spisovatel kou Petrou Braunovou absolvovaly děti z bohuslavické základní a ma teřské školy. Braunová svou první knihu napsala před 15 lety pro svého syna, který neměl rád pís menka a snažila se jej přesvědčit o tom, že škola je velmi zábavná. Rošťák Oliver tak byl příběh, který od startoval spisovatelskou kariéru této dámy. Mám ráda knihy, kde jsou hlavní hrdinové obyčejné děti, které nemají žádné nadpřirozené schopnosti, ale přesto se jim stane vždy něco mimo řádného. Přitom se snažím, aby se čtenář ztotožnil s hlavní postavou pří běhu. Mělo by tomu pomoci i to, že mými hrdiny jsou vždy děti z českých vesnic, uvedla autorka knih. Petra Braunová získala řadu oce nění za svou tvorbu. Například kniha Ema a kouzelná kniha vyhrála hned tři ceny: 1. místo za nejlepší knihu roku 2010 v kategorii dětí, 2. místo v téže anketě v kategorii knihovníků a výroční cenu Albatrosu. vh Žáci kyjovské ZUŠky sbírali úspěchy Hned tří velkých soutěží se zú častnili žáci kyjovské základní umě lecké školy. V domácím prostředí porovnávali své umění s ostatními cimbalisté a zpěváci. Pozounista On dřej Pavluš zanechal výborný dojem při soutěži Eurovize. Základní umělecká škola hostila účastníky soutěže cimbálu, z níž ti nejlepší postupovali do krajského kola ve Veselí nad Moravou. Soutě žilo se celý den a porota, v níž usedl například dlouholetý rozhlasový mo derátor Jan Rokyta, měla velmi těž kou roli. Kantorky jsou čím dál šikovnější jak ve výcviku techniky, dynamiky, ná strojového ovládání, tak také ve vy nalézání dramaturgickém. Slyšeli jsme například zpracování Suchého a Šlitra nebo Mozarta. V tom vidím jednu z cest, jak to udělat pro děti i pro posluchače zajímavé, protože když to baví interpreta, usmívá se u toho, baví to i diváka, usmívá se také, vysvětlil Jan Rokyta. Do krajského kola postoupily hned dvě cimbálové muziky ZUŠ Kyjov. Výrazně zaujal v jiné soutěži čtr náctiletý pozounista Ondřej Pavluš, Cimbálová muzika ZUŠ při soutěži na domácí půdě, kde patřila k nejlepším. který se jako jediný zástupce základ ních uměleckých škol zúčastnil sou těže Eurovize. Nejhorší bylo to, že jsem o sou těži dověděl až týden před jejím koná ním. Musel jsem proto velmi rychle nacvičit koncert, ale naštěstí jsme to dali rychle dohromady, pochvalo val si spolupráci s učitelem Milosla vem Procházkou nadaný hudebník. O postup do ústředního celore publikového kola se v Kyjově utkalo v rámci Jihomoravského kola 104 solistů a 50 dětí, kteří se do Kyjova přijeli předvést v komorním sborovém zpěvu. Na hladký průběh soutěže dohlí želo 15 členů poroty a na soutěžící kolem 200 členů pedagogického doprovodu. Porotci každého z nich hodnotili podle předem jasně stano vených pravidel. Zpěv je obor, který není měřitel ný, tak jako třeba atletika. Porov náváme proto vše od kvality hlasu, intonace, pedagogického vedení, vý běru skladeb a teprve poté každý porotce udělí počet bodů. Body se čteme, uděláme průměr a máme vý sledek, vysvětlil předseda poroty David Szendiuch. ZUŠ Kyjov a pedagogové Mario Kudela a Hana Bobálová do soutěže připravili deset žáků. 1. místo s po stupem získali Hana Boháčková a Tomáš Buchlovský a pěvecký kvar tet ZUŠ Kyjov. vh UČEBNICE POMŮŽE UPEVNIT SOUNÁLEŽITOST K REGIONU ZŠ J. A. Komenského připravila speciální učebnici, která má pomoci pedagogům lépe vyučovat regionální výchovu. Ten, kdo se s ní podrobně seznámí, už nebude tápat o historic kých či kulturně společenských fak tech tohoto regionu. Učebnice vznikla již jako třetí vy dání a vedle Kyjova se zaměřuje také na okolní obce. Pracovat s ní tak mo hou nejenom učitelé školy J. A. Ko menského, ale i okolní školy. Na jejím vzniku se podíleli sami peda gogové a zahrnuje tři části. Vedle učebnice jsou to pracovní listy pro děti a praktické metodické pokyny pro vyučující. Výhodou učebnice je, že je zpracována i v elektronické po době a nabízí tak možnost pracovat s ní jako s interaktivní tabulí. Publi kace byla původně zpracována pro potřebu žáků třetích tříd, ale ocení ji i starší děti. Díky učebnici se z úspěš ného žáka může stát klidně malý prů vodce po Kyjově. vh ÚSPĚŠNÍ POKRÝVAČI POSTUPUJÍ DO FINÁLE Ve čtvrtek 1. března se na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova uskutečnilo moravské kolo soutěže odborných dovedností pokrývačů. Kyjo vští učni zvítězili a spolu s vyškovskými a opavskými pokrývači postupují do celostátního finále, které se uskuteční v dubnu na brněnském výstavišti. Sochaření v MŠ Dr. Joklíka Letošní zima sněhovým radován kám příliš nepřála a nedovolila dě tem stavět sněhuláky. Proto jsme v rámci projektu Co dokážou ruce vytvářeli sochy pěkně v teple mateř ské školy. Děti spolu s učitelkami ve třídách tvořily sochy z různých materiálů, a tak postupně prosto ry mateřské školy zdo bil tučňák Pingvínek s rodinou, víla Amálka, Okno do světa nebo Zima. Děti tak měly možnost pracovat s netradičními materi ály a pomůckami, kte ré jsou pro ně zajímavé a vyzkoušely si práci sochaře. Výroba malé sochaře bavila a spolu s rodiči, babičkami, tetičkami, sourozenci je mohly ohodnotit v naší malé školní galerii. Každá třída pak za svou sochu dostala sladkou odměnu. Hana Půčková, učitelka MŠ Foto archiv ZŠ ŠKOLA VYHRÁLA PENÍZE NA POMŮCKY V pátek 2. března byli žáci ze ZŠ Újezd Kyjov v Brně převzít cenu z pro jektu Recyklohraní. Škola totiž byla vylosována v rámci velké podzimní soutěže ve sběru elektrozařízení a stala se tak jednou z deseti šťast ných škol, které získaly Kč k nákupu učebnic, školních pomůcek nebo počítačového vybavení. Do sou těže se zapojilo 881 škol z celé re publiky. Slavnostního předání šeku se zúčastnili nejlepší sběrači baterií a mobilů. red strana 6 Kyjovské noviny / duben 2012

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 noviny 12/2012 BĚHALI S TRIKOLOROU Výročí vzniku samostatného čes koslovenského státu si v Kyjově při pomínají také

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010

5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 Eliška Pekárková bude díky svému vynikajícímu pěveckému talentu reprezentovat tento region spolu s dalšími šesti dětmi

Více

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 Poděkování za krásné hřiště vyjádřili školáci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka tímto krásným dortem pro starostu Kyjova Františka

Více

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více

1/2012. náš společný domov. Rozpočet obce 2012 strana 6. Sběr odpadů. Ochotníci. Novinky. Mendel. ze Šardičanu. slavili MDŽ. Vajíčko.

1/2012. náš společný domov. Rozpočet obce 2012 strana 6. Sběr odpadů. Ochotníci. Novinky. Mendel. ze Šardičanu. slavili MDŽ. Vajíčko. Š ardice 1/2012 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Rozpočet obce 2012 strana 6 Sběr odpadů strana 9 Ochotníci slavili MDŽ strana 17 Novinky ze Šardičanu strana 19

Více

Zpívalo se, tančilo a křtilo!

Zpívalo se, tančilo a křtilo! 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 15 Nabídka OBI strana 6 Historický víkend strana 15 Pracovní nabídky strana 23 26 Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek strana 35 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí

4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí Š ardice 4/2013 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Ohlédnutí 2013 strana 2 Výchova prožitkem strana 11 Vánoční jarmark strana 16 Opravená fara strana 20 Šardičtí chovatelé

Více

Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky

Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky 5. číslo květen 2010 XI. ročník cena 6 Kč Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky Dne 1. dubna 2010 byla slavnostně otevřena po náročné rekonstrukci základní umělecká škola. Rekonstrukce byla zahájena

Více

duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str.

duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str. duben 2014 Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 V Kyjově se množí krádeže > více str. 5 Nemocnici slouží nová sanitka > více str. 5 foto Marie Kašná První únorová neděle patřila fašankovým oslavám.

Více

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1 Osvětimanský zpravodaj leden červenec 2011 Osvětimanský zpravodaj strana 1 Úvodní slovo starosty Informace Úřadu městyse Osvětimany Vážení spoluobčané. Podruhé mám v tomto volebním ob dobí možnost Vás

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku

Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku LL 22 / 2008 STRANA 1 22 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 21. listopadu 2008 Cena 12 Kč Rekonstrukce silnice do Tatenice zahájena str. 5 Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku

Více

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str.

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. prosinec 2013 Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. 7 Kyjovem zněly Martinský hody > více str. 12 Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR > více str. 17 Z radnice / prosinec 2013 MILÍ

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Ročník VII Číslo 2 únor 2006. Krutá zima

Ročník VII Číslo 2 únor 2006. Krutá zima Ročník VII Číslo 2 únor 2006 Krutá zima Poslední dny roku 2005 přinesly do Kojetína nevídanou sněhovou nadílku. Napadlo přes 30 cm sněhu, který díky mrazivému počasí vydržel až do těchto dnů. Od 22. ledna

Více

Máš li radost ze života, nejsi stár

Máš li radost ze života, nejsi stár 2. 6. 2014 6 2014 Ročník: 14 strana 13 Nazdobené výlohy strana 25 strana 19 Na Železnorudsku začala letní sezóna strana 28 Máš li radost ze života, nejsi stár Seniorkapela, Plzeňští heligon káři, taneční

Více

ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU

ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU LL 21 / 2007 STRANA 1 21 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 2. listopadu 2007 Cena 12 Kč ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU Město předalo pamětní medaile str. 12 Pavel Šporcl zahrál v Lanškrouně

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ROK BAROKA XIV. ROČNÍK M Ě S Í Č N Í K C H R U D I M S K É R A D N I C E www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2011 Červená kaplička otevřena V neděli 23. října

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Betlémy v Pečkách 12 / 2009 1

Betlémy v Pečkách 12 / 2009 1 12. číslo prosinec 2009 X. ročník cena 6 Kč Betlémy v Pečkách Blíží se čas Vánoc a s ním i čas betlémů. Jejich stavění u nás lze da tovat do poloviny 16. století, kdy se betlémy začaly stavět v kostelech.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více