4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012 noviny 4/2012 KŘEST ŠNYCLPERKELTU Kyjovská kapela Helemese vydává novou desku Šnyclperkelt. Přijďte ji spolu s nimi pokřtít 28. dubna do Clubu 596 v Kyjově. Městská knihovna ocenila čtenáře Tradiční setkání v rámci měsíce čtenářů připravila v březnu Městská knihovna Kyjov. Akce, při níž šlo ze jména o zvýšení zájmu o čtení u naší mladé generace, byla doprovázena oceněním těch nejpilnějších. V současné době se snižuje kva lita čtení a u mladé populace je čtení hodně omezené. V rámci světového srovnání propadla naše republika o 65 míst. Reakcí na nepříznivá čísla vznikl projekt nazvaný Celé Česko čte dětem, uvedla ředitelka Městské knihovny Kyjov Marie Ježková. Pokles zájmu o četbu u dětí je zřejmě odrazem toho, že doma často nečtou knihy ani rodiče. Knihovna proto pro ně pořádá řadu zajímavých přednášek. Oslovujeme čtenáře a poslu chače novými programy, které jsou jednak zaměřené na hledání pravdy, dále na podporu čtenářské gramot nosti a na přednášky, kdy do Kyjova dojedou významné osobnosti, byť mediálně neznámé, doplnila ředi telka. Nejpilnějším čtenářem za rok 2011 se stal Aleš Kaluža, který si půjčil 423 knih, druhá byla Hana Slabá ková s 337 svazky a třetí Marie Ky něrová se 303 zapůjčenými knihami. Králem čtenářské gramotnosti se stal Mojmír Baroň, který má za rok 2011 evidovaných 1360 absenčních výpůjček. Mezi dětmi bylo pořadí více vyrovnané. Nejvíce knížek si půjčila Lucie Truschingerová, a to 176, dru hým byl Martin Klingel se 124 a třetí Karin Žaludová se 123 knihami. I přesto, že kyjovská knihovna po sedmi letech zvýšila zápisné na 70 korun, patří stále ve srovnání s ostatními knihovnami v regionu mezi nejlevnější. Její služby nyní vyu žívá 2616 čtenářů, z toho 777 tvoří děti do 15 let. vh MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, s příchodem jara znovu ožívají dis kuze u občanské veřejnosti nevyjí maje o nejvhodnějším způsobu pro vádění technických činností ve městě. Odbor komunálního hospodářství, který tyto agendy vykonává a některé koordi nuje v rámci smluvních vztahů, navrhl radě města zřízení obchodních společ ností Komunální služby města Kyjova a Lesy města Kyjova. Na základě jejich ekonomické analýzy a finančních sou vztažností se daná varianta jeví pro město výhodnější, než stávající systém. Samotné účetnictví města je stavěno pro administrativní výkony úřadu, ne ko munální práce, které jsou ekonomickou činností. Již dnes řadu smluv rušíme a nahrazujeme vlastními pracovníky. Vyvážení košů, opravy chodníků a ve řejného osvětlení, přebíráme také péči o zeleň a do budoucna hospodaření v le sích. Pracovníci těchto činností nemo hou být podřazeni pod úřednickou struk turu. Proto danou variantu podporujeme. Slibujeme si od ní především úsporu vynaložených finančních prostředků, efektivnější výkon práce a bezpro střední kontrolu. Na ředitele těchto or ganizací vypisujeme otevřený konkurz. Uchazeči musí předložit koncepci, kte rou bude posuzovat komise z řad zastu pitelů a odborníků. Odmítám jakékoliv spekulace, že dané pozice jsou dopředu obsazeny některými radními. To je ab surdní. A dodávám, že dokud budu se dět na radnici, budou vedoucí posty, stejně jako je běžná dosavadní praxe, obsazovány v transparentním výběro vém řízení včetně účasti zástupců opo zice. Rada ze zákona vykonává v měst ských společnostech funkci valné hromady a zastupitelé někde figurují jako členové dozorčích rad či předsta venstev, nikoliv ředitelé, a to bez ná roku na odměnu v případě starosty či místostarosty. Diskutuje se také o záznamech ze zastupitelstva města. Jako předseda Legislativní komise Svazu měst a obcí ČR jsem jednoznačně podpořil snahy zá konodárců, aby v novele zákona o obcích, která se chystá, měla města jasnou pravomoc jednání natáčet a následně je bez hrozby sankce ze záznamu vysílat. Do té doby budeme přinášet informace v novinách a před jednáním zastupitelstva budou moci občané na stránkách města nalézt kompletní materiály k jednání tak, jak je dostávají zastupitelé. Milí spoluobčané, přeji Vám inspira tivní chvíle jara! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Tradiční fašaňk strana 2 / Ples města 2012 strana 7 / Kolajová s rekordem strana 13 Kyjovské noviny / duben 2012 strana 1

2 Dění ve fotografiích Na tradičním fašaňku nescházely milosti Rodina Michalčíků, která pohostinně přivítala fašaňkový průvod. Už tři desetiletí má fašaňk v Ky jově pevné místo v kalendáři a neji nak tomu bylo i letos. Ačkoliv partě nadšenců vůbec nepřálo počasí, o dobrou náladu se rozhodně nene chali připravit. Fašaňk v Kyjově, který začínal od hospody U Jančů, si nelze předsta vit bez zastávky u Michalčíků, neboť se tam folkloristé mohou vždy těšit na výtečné milosti, které rodina při pravuje po desetiletí. Vstávala jsem kvůli tomu v pět ráno, ale fašaňk bez milostí prostě nejde, je to tradice. Až zanikne, tak bude na Slovácku špatně, pronesla prorocky Marie Michalčíková. vh Šavlový tanec se tančil i v dešti. Cimbálová muzika si musela poradit i v nevlídném počasí. Na zahřátí v sychravém dni posloužila domácí pálenka. Moravská zabíjačka pomohla dobré věci Asi každý na Slovácku někdy za žil pravou moravskou zabíjačku, kte rou Josef Lada zachytil ve svých ob razech. A stejně poetické bylo také setkání ve farním dvoře v Kyjově, kde se rozhodli porazit pašíka ve pro spěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Hned při vstupu do areálu návštěv níky vítala typická zabíjačková vůně, ale také možnost, přispět dobrovolným vstupným do kasičky s úmyslem po moci nadaci, dlouhodobě podporo vané OS Omega plus z Kyjova, které připravilo i fašankovou zabíjačku. Někdo organizuje benefiční kon certy nebo fotbalové zápasy a my jsme se rozhodli udělat akci, která byla typická pro Slovácko. Proto jsme tedy přichystali historicky první be nefiční fašankovou zabíjačku v Kyjo vě, vysvětlil organizátor akce Vladi mír Výleta. Nápad si velmi pochvaloval kyjov ský děkan Svatopluk Pavlica: Jsem rád, že se tato akce uspořádala a že je o ni zájem, naznačuje počet účastníků. Doufám proto, že se bude opakovat a stane se z ní tradice na podporu nadace, uvedl děkan. Pořadatelé pro návštěvníky při chystali polévku, ovar nebo čerstvé sádlo. Patroni nadace Livia Klausová a kardinál Miloslav Vlk se z účasti kvůli povinnostem omluvili. Do Prahy se proto vydala skupinka Kyjovanů, která vedle dobrých zpráv o vyda řené akci vezla s sebou jako ochut návku také moravskou zabíjačkovou výslužku. vh strana 2 Kyjovské noviny / duben 2012

3 Radnice Kyjov rozšíří separaci odpadu Město Kyjov chystá novinku ve třídění odpadů. Kromě skla, papíru, plastů či elektra začne separovat také biologicky rozložitelný odpad. Potraviny, odpad ze zeleně, odpad z kuchyní a stravovacích zařízení, to všechno patří do biologicky rozložitel ného komunálního odpadu, jehož po díl dnes činí ve směsném komunálním odpadu v rámci ČR přibližně 42 %. Dobrovolný svazek obcí severo východ, jehož je Kyjov součástí, dlou hodobě řeší nakládání s odpady. Byli jsme úspěšní a získali jsme dotaci na systém, který se v horizontu dvou až čtyř let stane závazný v celé re publice. My ho budeme realizovat z dotace pokrývající 90 procent veš kerých nákladů, které dosáhnou výše až 90 milionů korun, uvedl starosta Kyjova František Lukl. SOMR OCENĚN FILMOVOU A TELEVIZNÍ AKADEMIÍ Českého lva za mimořádný pří nos české kinematografii převzal v sobotu 3. března ve velkém sále pražské Lucerny herec Josef Somr. Česká filmová a televizní akademie ocenila mimořádné herecké kvality populárního herce a rodáka z Vra cova, který se stal 11. června 2002 také Čestným občanem města Ky jova. V praxi to bude vypadat tak, že každá rodina dostane zdarma jednu popelnici a na sídlištích to budou velké kontejnery na biologicky rozlo žitelný odpad. Do těchto popelnic, které mají zpravidla hnědou barvu, budou patřit zbytky z kuchyně, slupky z jablek, cibulí a jakýkoli odpad, který může sloužit jako základní vstupní materiál do kompostu. Na opak olej, maso, kosti, tekuté potra viny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky nebo papír do těchto po pelnic rozhodně patřit nebudou. Odpadky budou dále použity ke kompostování nebo k výrobě bio plynu. Součástí projektu bude i vý stavba vlastní kompostárny v areálu skládky v Těmicích, která vznikne zřejmě na jaře roku vh Komunitní plánování Pojem komunitní plánování se vryl do paměti již mnoha občanům Ky jova. Především těm, kteří aktivně spolupracují a zapojují se do samot ného plánování, zjišťování potřeb a také akcí, které město pořádá. Roz voj sociálních služeb na Kyjovsku je znovu podpořen z operačního prog ramu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem je poskytnout pomoc lidem v tíživých situacích, zvýšit in formovanost veřejnosti o možné po moci. Jde o projekt Rozvoj sociál ních služeb na Kyjovsku, II. etapa, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a stát ního rozpočtu ČR. Doba realizace je od 1. března 2012 až do 28. února Celková výše podpory je ,40 Kč. Možnosti pomoci jsou velmi roz sáhlé, týkají se jak rodin fungujících, tak rodin s problémy, dětí, mládeže, osob ohrožených sociálním vylou čením, seniorů, osob se zdravotním postižením, duševním onemocněním či mentálním postižením. V letošním roce budeme aktualizovat analýzy potřeb veřejnosti, uživatelů, posky tovatelů a zadavatelů sociálních služeb, které budou probíhat od mě síce dubna. Budou jedním z pod kladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Ky jovsku do roku 2015, který je strate gickým dokumentem v oblasti pláno vání rozvoje sociálních služeb. Jeho představení veřejnosti plánujeme na podzim tohoto roku, kdy bude mít veřejnost možnost po celý měsíc tento dokument připomínkovat, ná sledně bude schválen zastupitelstvy měst a obcí Kyjovska. Zapojte se do plánování a pomozte zjistit, co na Kyjovsku v oblasti sociálních a nava zujících služeb stále chybí. Kontaktní osoba: Jana Jakubíčková, Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska Tel: Mobil: E mail: Silvie Vrtková je maminkou dvojčátek Viktorie a Amálie Začalových. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 10. BŘEZNA V KYJOVSKÉ RADNICI Město Kyjov přivítalo mezi nové občánky Soňu Jarolíkovou, Sofii No votnou, Vanesu Vaníčkovou, Zuzanu Čtvrtníčkovou, Mariku Koláříkovou, Karolínu Mazničenkovou, Kristýnu Poláškovou, Amálii Začalovou, Viktorii Začalovou, Jáchyma Pospíšila, Šimona Junga, Štěpána Kolúcha, Denise Tiefenbachera a Kristýnu Pažourkovou. Sociální věci Sportovní aktivity postižených Již podvanácté se sje li mentálně postižení spo luobčané do kyjovského Domova Horizont, aby nejen poměřili své síly ve stolním tenise, ale hlav ně, aby opět uviděli své známé a kamarády z ji ných částí Moravy. Jde nám hlavně o vy tvoření prostředí, ve kte rém se budou všichni cí tit dobře. Proto nás těší, že se sem naši hosté pra videlně vracejí, vysvětlil výchovný pracovník Hori zontu Václav Úradník. Foto archiv DH Na účastnících turnaje bylo přitom velmi dobře vidět, že se nejedná je Sbírku pro chudé obyvatele vý chodní části Ukrajiny vyhlásilo před nedávnem OS Omega Plus. Podle misionáře Petera Krenického, který na Ukrajině žije již dvě desítky let, je totiž situace tamních vesnických obyvatel doslova zoufalá. Jakákoliv pomoc i ve formě použitého zboží proto přišla velmi vhod. Když jsem působil na Podkarpat ské Ukrajině 17 let, myslel jsem si, že je to nejchudší oblast z celé Ukra jiny vůbec, ale zjistil jsem, že čím dál O tom, že klienti Horizontu oplývají šikovnosti ve sportu, svědčí i účast v lyžařských závodech. Foto Emil Saulich nom o sportovní událost. Vedle na pínavých turnajových momentů totiž dominovala přátelská gesta. vh Zásilka pomohla na Ukrajině Páter Krenický spolu s věřícími na Ukrajině. Foto archiv PK více na východ je to ještě horší a sociální pomoc je strašně důležitá, uvedl P. Peter Krenický. OS Omega Plus přichys talo humanitární zásilku, kterou z Kyjova čekaly dva tisíce kilometrů cesty. V cíli má pomoci nejen dospě lým, ale i mládeži. Tamní prostředí je hodně pozna menané drogovou závislos tí mládeže, takže i v této oblasti musíme pracovat. Navázali jsme kontakty se školou i s učiteli a daří se nám trošku vstou pit do té temnoty beznaděje a dávat šanci, doplnil P. Krenický. Zmíněná humanitární zásilka je důkazem toho, že co je pro jednoho již nepotřebné, jinému může být stále ještě užitečné. Máte li doma napří klad starší oděvy, nábytek, kterého se chcete zbavit, kočárky po dětech nebo nepoužívané hračky a věci osobní potřeby, Omega je místem, které jim dá znovu význam. vh Kyjovské noviny / duben 2012 strana 3

4 Z jednání orgánů města Informace ze schůzí Rady a Zastupitelstva města V této části Kyjovských novin Vás budeme informovat o aktuál ních a podstatných jednáních z rady města, zastupitelstva města, ko misí rady a výborů zastupitelst va. Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 48. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 27. února 2012 Rada města schválila: dokončení projektové dokumen tace na rekonstrukci budovy č.p. 385 na ul. Riegrova v Kyjově na malometrážní byty. Tuto budovu město získalo před několika lety od společnosti E.ON a rada města doporučila využít ji na malomet rážní byty. Celkem by zde mělo vzniknout 8 bytů s celkovou výmě rou 341,71 m a 1 nebytový pro stor; uzavření smlouvy o dílo na vypra cování projektových dokumentací zateplení MŠ U Vodojemu, MŠ Ná dražní a přístavby ZŠ Újezd se společností Projektis, s. r. o., za částku Kč; realizaci projektu Rozvoj sociál ních služeb na Kyjovsku, II. eta pa. Hlavním záměrem projektu je zpracovat Střednědobý plán roz voje na Kyjovsku do roku 2012 a Akční plány na každý rok zvláš tě. Jde o regionální dokumenty, které budou výstupem plánování rozvoje sociálních služeb v pod mínkách Kyjovska; výsledky výběrového řízení na Do davatele kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro po třeby Města Kyjova a rozhodla o uzavření smlouvy se společností Smero, spol. s.r.o., Velkomorav ská 83A, Hodonín. Byla provedena e aukce, kde ze čtyř předložených nabídek byla vy brána právě společnost Smero spol. s r. o. jako nejlevnější. U ná kupu kancelářských potřeb a spo třebního materiálu dojde k úspoře o 16 %; uzavření Dodatku č. 1 k Man dátní smlouvě o zajištění provozu veřejných záchodů ze dne uzavřené mezi městem Ky jov a panem Vladimírem Dohnál kem. Poplatek za použití kabiny i pisoáru činí 5 Kč. Rada města rozhodla: o změně Ceníku provozovatele ve řejných pohřebišť v Kyjově, Ky jově Boršově, Kyjově Bohusla vicích s účinností od , a to z důvodu zrušení některých poskytovaných služeb spojených s pohřebnictvím, ceny se ovšem nemění. Platný ceník je k dispo zici na odboru majetku; o koupi vozu Piaggio typu Porter Maxxi kontejnerový nosič s al ternativním pohonem LPG ben zín, které bude sloužit pro bezpro blémový vývoz odpadkových košů, svozu hromádek, posečené trávy včetně 3 kontejnerů; podat trestní oznámení na nezná mého pachatele stran vrácení do tace 2 mil. Kč a doporučuje MSK postupovat ve stejných intencích. Rada města vyhlásila: konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Kyjov Bohusla vice, příspěvkové organizace města Kyjova, a to z důvodu od chodu stávající ředitelky ZŠ a MŠ Kyjov Bohuslavice do důchodu. 49. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 5. března 2012 Rada města se zabývala přípra vou zasedání zastupitelstva města materiály na ZM lze najít na strán kách města v sekci Zastupitelstvo města/materiály pro zastupitelstvo, a to vždy před konáním daného ZM (www.mestokyjov.cz). Rada města schválila: přidělení dotace do oblasti spor tu, do oblasti sociální, do oblasti kultury a ostatních zájmových ak tivit z rozpočtu města Kyjova. Jednotlivé částky byly rozděleny takto: Oblast sociální Kč Oblast kultury Kč Oblast sportu Kč Oblast ostatních zájmových aktivit Kč Rada města schvaluje přidělení dotací pouze do výše Kč. Nad tuto hranici již schvaluje po skytnutí dotací Zastupitelstvo města Kyjova. Letos se rozdě lovaly dotace určené do pravo moci radě města v celkové výši Kč; výsledky výběrového řízení na Po skytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Kyjova a rozhodla o uza vření smlouvy se společností Vo dafone Czech Republic a.s., Vino hradská 167, Praha 10. Formou e aukce bylo provedeno výběrové řízení na poskytování mobilních hlasových služeb. Před pokládáme měsíční úsporu 79 % oproti současným platbám; podání žádosti o poskytnutí fi nanční podpory z dotačního pro gramu Podpora pro rodinné poli tiky na úrovni obcí pro rok 2012 vyhlášeného Jihomoravským kra jem. Hlavním cílem tohoto pro jektu je podpora rodinného pro středí při vyřizování záležitostí na MěÚ a to ve třech kancelářích Orgánu sociální právní ochrany dětí. Dalším cílem je zvýšení in formovanosti a usnadnění orien tace pro rodiny v oblasti pro rodin ných aktivit v našem regionu a to vydáním Katalogu pro rodin Užitečné informace z kyjovské radnice ných organizací a služeb na Ky jovsku. 50. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 7. března 2012 Na této radě se projednávalo do končení přípravy zasedání zastupitel stva města. IXII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KYJOVA konané dne 19. března 2012 Zastupitelstvo města Kyjova roz hodlo o sloučení ZŠ J. A. Komen ského a ZŠ Újezd a určilo jako nástupnickou organizaci ZŠ J. A. Komenského, s účinností od Tomuto rozhodnutí před cházela kladná stanoviska škol ské komise, rad škol a doporu čení rady města; Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s provedením stavby ka nalizace v rekreačním středisku města v obci Hutisko Solanec v roce Vybudování kanali zace je důležité pro další fungo vání tohoto rekreačního středis ka, které navštěvují děti Kyjovska a širokého okolí. V současné době probíhají jednání s Jihomo ravským krajem o platbě nájmu za užívání tohoto letního tábora. Nájem by tak mohl částečně do budoucna pokrýt vložené finanční prostředky města; ZM rozhodlo o poskytnutí dotací nad Kč těmto organizacím: V oblasti sportu: CK Dacom Pharma Kyjov Kč FC Kyjov 1919 o.s Kč Tj Jiskra Kyjov, oddíl košíkové Kč V oblasti kultury: Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov Kč V oblasti sociální: Charita Kyjov Kč Občanské sdružení Krok Kč Dotace pro fotbal, basketbal a Slo vácký soubor byly poskytnuty z ji ných kapitol než z grantových položek tak, aby tato tři největší občanská sdružení nevyčerpala většinovou část dotačních pro středků a zbylo tak i na ostatní sdružení; Zastupitelstvo města schválilo změnu jednacího řádu, kde se vy pouští snímání a vysílání zá znamu na infokanálu, a to z dů vodu rozporu se stávající právní úpravou. S účinností od by mělo dojít ke změně zá kona, která znovu umožní snímat a ze záznamu odvysílat jednání za stupitelstva. Ihned poté se k do savadní praxi opět vrátíme. Sběr projektových námětů ke tvorbě Akčního plánu V září loňského roku měli občané možnost podílet se na tvorbě Strate gického plánu rozvoje města Kyjova, a to prostřednictvím průzkumu veřej ného mínění, v němž vyjadřovali své názory na život ve městě. Výsledky šetření byly zveřejněny na webu města. Názory veřejnosti tak velmi přispěly k definování rozvojových směrů města Kyjova. V současnosti se dokončují práce na strategickém plánu a zároveň se připravuje prová děcí dokument, tzv. akční plán na ob dobí let Jde o přehled konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Široká veřejnost má nyní možnost podělit se s městem o své nápady, požadavky či přání, které by přispěly k dalšímu rozvoji města a lepšímu životu v Kyjově. Náměty by měly být co nejkonkrétnější (popis námětu, určení konkrétního místa realizace v rámci města, odhad časové a fi nanční náročnosti). Náměty mohou být svým charakterem nejen tzv. tvr dé (infrastrukturní, stavební), ale také tzv. měkké (rozvíjející lidské dovednosti). Formulář můžete vypl nit on line prostřednictvím webových stránek města (www.mestokyjov.cz) nebo vyplnit v tištěné podobě (pří loha novin) a vhodit do sběrného boxu, který je k dispozici na určených místech podatelna MěÚ Kyjov, Ma sarykovo nám. 30 a Masarykovo nám. 1, ve 3. patře budovy Komerční banky (boční vstup), v Informačním centru města Kyjova, v Městské knihovně Kyjov (oddělení pro dos pělé a čítárna) a pobočce v Bohusla vicích, na poště v Kyjově a Bohusla vicích, anebo v hospodě U Otína Boršov, a to do 27. dubna. Sou částí strategického plánu bude také motto města, které bude vyjadřo vat poslání města na období v souladu se strategickým plá nem. Také zde má možnost široká veřejnost přispět svými návrhy a za pojit se do jeho tvorby, a to prostřed nictvím elektronického formuláře, případně vhodit návrh motta města do sběrných boxů, umístěných na výše uvedených místech. Mottem města může být například zachování kulturních tradic, rozvoj bydlení, roz voj zaměstnanosti apod. red strana 4 Kyjovské noviny / duben 2012

5 Zdravotnictví Špičkový odborník v Kyjově Světoznámý odborník v oboru nuk leární medicíny Jiří Bakala zamířil do Kyjova. Zdejší nemocnice tak zís kala lékaře, který je mimo jiné také držitelem nejvyššího kardiologického vyznamení, Libenského medaile. Jiří Bakala je špičkovým odborní kem, který vede přednášky v Ameri ce, Anglii i na domácí půdě a přispívá svými poznatky do odborných knih. Nyní působí v Kyjově na oddělení Nukleární medicíny. V Kyjově jsme začali provádět 6 7 vyšetření týdně, což je velice dob ré. Metoda spočívá v tom, že paci entovi aplikujeme po zátěži látku, která zobrazuje prokrvení svalu. To pak srovnáváme s klidovým režimem. Škola byla otevřena v roce 1982 pod názvem Základní škola V. I. Le nina. Po roce 1989 byla přejmeno vána na ZŠ Dr. Joklíka po bývalém kyjovském starostovi Severinu Joklí kovi ( ), který se zasloužil o rozvoj vzdělání v našem městě. Jde tedy o nejmladší a co do počtu žáků nejmenší z kyjovských základních škol. V jejím vedení se doposud vy střídali čtyři ředitelé: František Hofr, Růžena Zmrzlíková, Jaroslav Kovář a Jiří Búřil. Za dobu její existence pro šly školou desítky pedagogů a pro vozních zaměstnanců. V současné době zde vyučuje 25 pedagogů, všichni jsou plně kvalifikováni. Funkci ředitele školy vykonává Mgr. Jiří Búřil a zástupkyní ředitele je Mgr. Miluše Habáňová. Ve škole je 17 tříd, které navště vuje 319 dětí z Kyjova i okolních obcí. Výuka probíhá podle školního vzdě lávacího programu Kompas pro život aneb cesta je cíl. Odpoledne mohou žáci 1. stupně trávit čas ve třech odděleních školní družiny. Mimo vý uku nabízí škola dětem účast v růz ných zájmových kroužcích, např. v ke ramice, angličtince, turistickém, tanečním, sportovním či logopedic kém kroužku, ve sportovních hrách, zpívání s kytarou i v přípravce před školáků na první třídu v Oříšku. V letech prošla bu dova i areál ZŠ a MŠ Dr. Joklíka roz sáhlou rekonstrukcí. Byla vyměněna okna a vybudováno posezení pro di váky v tělocvičně, dále provedena výměna starých oken a vstupních dveří, došlo k zateplení celé budovy a škola dostala i novou barevnou fasádu. Modernizací prošly také šat ny, které jsou vybaveny uzamyka telnými skříňkami, které slouží vždy dvojici dětí. Zcela byl přebudován sportovní areál. Staré, nevyhovující hřiště nahradily moderní sektory pro atletiku, míčové hry i volnočasové ak tivity a slouží nejen žákům ZŠ a MŠ v hodinách tělesné výchovy, ale i ši roké veřejnosti. Žáci využívají deset odborných učeben, samozřejmostí je počítačová technika, televizory, DVD Hodně nám to pomáhá při stano vení diagnóz, vysvětlil Bakala. Díky nukleární medicíně lze velmi efektivně vyšetřit srdce, plíce, štít nou žlázu, kostru, játra nebo žlučník. Je důležité si uvědomit, že v nuk leární medicíně, na rozdíl od jiných zobrazovacích metod, jako jsou rent gen nebo CT, sledujeme děje, které probíhají v buňce. Ostatní vyšetření jsou všechna mimo buňku. Veškeré změny, například u tumoru, začínají právě v buňce, vysvětlil světově uznávaný lékař. Jak sám Bakala říká, rád by pokračoval v práci, kterou v Ky jově úspěšně vedl primář Jaroslav Bú řil, jeden ze zakladatelů nukleární me dicíny mimo fakultní nemocnice. vh Děti, mládež a škola Policie Zloděj okradl postižené Obrovské rozčarování zažili pra covníci Centra pro sluchově posti žené v Kyjově, které sídlí v pros torách městské knihovny. Teprve nedávno otevřené pracoviště vykradl pod rouškou noci zloděj a způsobil škody v takovém rozsahu, že mohou být pro zmíněnou pobočku likvi dační. Škoda dosáhla na základě šet ření asi sto tisíc korun, což je pro naši neziskovou organizaci hodně drastické a vůbec nevím, jestli se z toho vzpamatujeme, popsala si tuaci ředitelka organizace neslyšících Marta Kadlecová. Zloděj sebral prak ticky vše, co viděl, takže se dá před pokládat, že nepřišel po svých. Při krádeži se naší organizaci ztratil veškerý majetek, který slouží k práci s klienty, což jsou kompen zační pomůcky, tv, video, indukční smyčka, dále dataprojektor, note book i naslouchací soupravy, prostě všechno je pryč. Některé věci se sice našly pod stromy, ale vzhledem k to mu, že to celou noc leželo venku ve vlhku, nejsou stejně použitelné, do plnila ředitelka Marta Kadlecová. Pachatel byl koncem měsíce do paden, pojišťovna ovšem odškodné nevyplatí a neslyšící je musí vymá hat po zloději, komentovala para doxní vývoj krádeže Kadlecová s tím, že na nákup nových pomůcek orga nizace nemá prostředky. vh ZŠ a MŠ Dr. Joklíka letos slaví 30 let od založení přehrávače, dataprojektory s note booky a interaktivní tabule. V letech fungovaly v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka dyslektické třídy, které na vštěvovaly děti se specifickými po ruchami učení z Kyjova i blízkého okolí. V současné době jsou tyto děti integrovány v běžných třídách a pra cují podle individuálních plánů vý uky. 1. ledna 2009 se ZŠ Dr. Joklíka sloučila s MŠ U Vodojemu a byl vy tvořen nový subjekt, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově. Mateřská škola Dr. Joklíka U Vodojemu v Kyjově je čtyřtřídní pavilonová budova. Na chází se v klidové zóně na okraji města v sídlištním komplexu upro střed velké školní zahrady a v sou sedství základní školy. Každá třída má své vlastní hygienické a sociální zařízení, zvlášť pro děti i pro personál. Jako vedoucí učitelka MŠ působí Pokrok je všude a do razil, jak jinak, i do skautské činnosti. Za pojili jsme se do celo světové hry geocaching, ve které jde o hledání na různých místech scho vaných schránek, tzv. cache ( kešek ) pomo cí navigačního přístroje GPS. Pro skauty a skautky je na území celého Ky jovska poschováváno na přírodně nejzajíma vějších místech přes še desát kešek. V každé schránce naleznou ne jen lístek na památku a návštěvní lis tinu, ale i zajímavé informace o da ném místě. Hledání schránek zavádí hledače na místa, na která by je jinak ani Bc. Zdenka Horáková. Od začátku provozu, tj. od roku 1982, byly sou částí mateřské školy jesle umístěné v samostatném pavilonu. Provoz jeslí trval pouze osm let. V září 1990, po jejich zrušení, byla otevřena ve spo lupráci s ředitelstvím nemocnice v Ky jově nejdříve jedna speciální třída pro děti s oční vadou a na jaře roku 1991 druhá pro děti s respiračními choro bami. V roce 1997 zmiňované třídy nahradila třída pro děti s kombinova ným postižením. Nyní jsou ve škole tři třídy běžné a jedna speciální pro děti s více vadami. Společně s dětmi zdravými se vzdělávají v mateřské škole také děti těžce zdravotně po stižené a je uskutečňována jejich skupinová integrace. Od roku 1990 mateřská škola pracovala podle vlastních tématic kých plánů a projekt školy se řídil doporučeným osobnostně hravým Skautské hrátky v 21. století aneb do přírody za keškami Skauti družina Lam na lovu kešek. nenapadlo se podívat. Objevují tak pro ně neznámé kouty naší krajiny a prožívají tak to, co lze prožít, když se putuje mimo cesty překoná vání roklí, potoků, prodírání se houš modelem vzdělávání. V roce 2002 nahradil tématické plány školní vzdě lávací program pro předškolní vzdě lávání. Výsledky vzdělávání jsou závislé na práci učitelů, vychovatelů a ostat ních provozních zaměstnanců. Proto patří slova díků a uznání všem za městnancům, kteří v uplynulých tři ceti letech věnovali část svého ži vota ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově a jejím žákům. Srdečně zveme bývalé žáky a pří znivce školy na slavnostní Akademii k 30. výročí otevření ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, která se uskuteční v sále MKS v Kyjově dopo ledne od 10 hodin a odpoledne od 17 hodin. Přijďte se též podívat přímo do budov základní i mateřské školy v týdnu otevřených dveří od 16. do Miluše Habáňová, zástupkyně ředitele tím, setkávání se s les ní zvěří. Oblíbeným a dobro družnějším způsobem se stalo hledání kešek v noci. Večer se zdá být krajina zcela jiná, plná různých tajemných zvu ků zvířat, které jsou ak tivní právě v noci. Také viditelnost je velmi ome zená a stíny vytvářené měsícem osvícenými stromy, probouzejí v dě tech různé fantazijní představy. Zároveň je však učí překonávat strach z nočního lesa. Chtěli byste prožít něco takového na vlastní kůži? Tak se připojte k nám! Neboť skauting je parta a pří ležitost. Za Podchřibáky Rakša alias Zuzana Borkovcová Kyjovské noviny / duben 2012 strana 5 Foto archiv skautů

6 SPISOVATELKA BRAUNOVÁ BESEDOVALA S DĚTMI Zajímavou besedu se spisovatel kou Petrou Braunovou absolvovaly děti z bohuslavické základní a ma teřské školy. Braunová svou první knihu napsala před 15 lety pro svého syna, který neměl rád pís menka a snažila se jej přesvědčit o tom, že škola je velmi zábavná. Rošťák Oliver tak byl příběh, který od startoval spisovatelskou kariéru této dámy. Mám ráda knihy, kde jsou hlavní hrdinové obyčejné děti, které nemají žádné nadpřirozené schopnosti, ale přesto se jim stane vždy něco mimo řádného. Přitom se snažím, aby se čtenář ztotožnil s hlavní postavou pří běhu. Mělo by tomu pomoci i to, že mými hrdiny jsou vždy děti z českých vesnic, uvedla autorka knih. Petra Braunová získala řadu oce nění za svou tvorbu. Například kniha Ema a kouzelná kniha vyhrála hned tři ceny: 1. místo za nejlepší knihu roku 2010 v kategorii dětí, 2. místo v téže anketě v kategorii knihovníků a výroční cenu Albatrosu. vh Žáci kyjovské ZUŠky sbírali úspěchy Hned tří velkých soutěží se zú častnili žáci kyjovské základní umě lecké školy. V domácím prostředí porovnávali své umění s ostatními cimbalisté a zpěváci. Pozounista On dřej Pavluš zanechal výborný dojem při soutěži Eurovize. Základní umělecká škola hostila účastníky soutěže cimbálu, z níž ti nejlepší postupovali do krajského kola ve Veselí nad Moravou. Soutě žilo se celý den a porota, v níž usedl například dlouholetý rozhlasový mo derátor Jan Rokyta, měla velmi těž kou roli. Kantorky jsou čím dál šikovnější jak ve výcviku techniky, dynamiky, ná strojového ovládání, tak také ve vy nalézání dramaturgickém. Slyšeli jsme například zpracování Suchého a Šlitra nebo Mozarta. V tom vidím jednu z cest, jak to udělat pro děti i pro posluchače zajímavé, protože když to baví interpreta, usmívá se u toho, baví to i diváka, usmívá se také, vysvětlil Jan Rokyta. Do krajského kola postoupily hned dvě cimbálové muziky ZUŠ Kyjov. Výrazně zaujal v jiné soutěži čtr náctiletý pozounista Ondřej Pavluš, Cimbálová muzika ZUŠ při soutěži na domácí půdě, kde patřila k nejlepším. který se jako jediný zástupce základ ních uměleckých škol zúčastnil sou těže Eurovize. Nejhorší bylo to, že jsem o sou těži dověděl až týden před jejím koná ním. Musel jsem proto velmi rychle nacvičit koncert, ale naštěstí jsme to dali rychle dohromady, pochvalo val si spolupráci s učitelem Milosla vem Procházkou nadaný hudebník. O postup do ústředního celore publikového kola se v Kyjově utkalo v rámci Jihomoravského kola 104 solistů a 50 dětí, kteří se do Kyjova přijeli předvést v komorním sborovém zpěvu. Na hladký průběh soutěže dohlí želo 15 členů poroty a na soutěžící kolem 200 členů pedagogického doprovodu. Porotci každého z nich hodnotili podle předem jasně stano vených pravidel. Zpěv je obor, který není měřitel ný, tak jako třeba atletika. Porov náváme proto vše od kvality hlasu, intonace, pedagogického vedení, vý běru skladeb a teprve poté každý porotce udělí počet bodů. Body se čteme, uděláme průměr a máme vý sledek, vysvětlil předseda poroty David Szendiuch. ZUŠ Kyjov a pedagogové Mario Kudela a Hana Bobálová do soutěže připravili deset žáků. 1. místo s po stupem získali Hana Boháčková a Tomáš Buchlovský a pěvecký kvar tet ZUŠ Kyjov. vh UČEBNICE POMŮŽE UPEVNIT SOUNÁLEŽITOST K REGIONU ZŠ J. A. Komenského připravila speciální učebnici, která má pomoci pedagogům lépe vyučovat regionální výchovu. Ten, kdo se s ní podrobně seznámí, už nebude tápat o historic kých či kulturně společenských fak tech tohoto regionu. Učebnice vznikla již jako třetí vy dání a vedle Kyjova se zaměřuje také na okolní obce. Pracovat s ní tak mo hou nejenom učitelé školy J. A. Ko menského, ale i okolní školy. Na jejím vzniku se podíleli sami peda gogové a zahrnuje tři části. Vedle učebnice jsou to pracovní listy pro děti a praktické metodické pokyny pro vyučující. Výhodou učebnice je, že je zpracována i v elektronické po době a nabízí tak možnost pracovat s ní jako s interaktivní tabulí. Publi kace byla původně zpracována pro potřebu žáků třetích tříd, ale ocení ji i starší děti. Díky učebnici se z úspěš ného žáka může stát klidně malý prů vodce po Kyjově. vh ÚSPĚŠNÍ POKRÝVAČI POSTUPUJÍ DO FINÁLE Ve čtvrtek 1. března se na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova uskutečnilo moravské kolo soutěže odborných dovedností pokrývačů. Kyjo vští učni zvítězili a spolu s vyškovskými a opavskými pokrývači postupují do celostátního finále, které se uskuteční v dubnu na brněnském výstavišti. Sochaření v MŠ Dr. Joklíka Letošní zima sněhovým radován kám příliš nepřála a nedovolila dě tem stavět sněhuláky. Proto jsme v rámci projektu Co dokážou ruce vytvářeli sochy pěkně v teple mateř ské školy. Děti spolu s učitelkami ve třídách tvořily sochy z různých materiálů, a tak postupně prosto ry mateřské školy zdo bil tučňák Pingvínek s rodinou, víla Amálka, Okno do světa nebo Zima. Děti tak měly možnost pracovat s netradičními materi ály a pomůckami, kte ré jsou pro ně zajímavé a vyzkoušely si práci sochaře. Výroba malé sochaře bavila a spolu s rodiči, babičkami, tetičkami, sourozenci je mohly ohodnotit v naší malé školní galerii. Každá třída pak za svou sochu dostala sladkou odměnu. Hana Půčková, učitelka MŠ Foto archiv ZŠ ŠKOLA VYHRÁLA PENÍZE NA POMŮCKY V pátek 2. března byli žáci ze ZŠ Újezd Kyjov v Brně převzít cenu z pro jektu Recyklohraní. Škola totiž byla vylosována v rámci velké podzimní soutěže ve sběru elektrozařízení a stala se tak jednou z deseti šťast ných škol, které získaly Kč k nákupu učebnic, školních pomůcek nebo počítačového vybavení. Do sou těže se zapojilo 881 škol z celé re publiky. Slavnostního předání šeku se zúčastnili nejlepší sběrači baterií a mobilů. red strana 6 Kyjovské noviny / duben 2012

7 Kultura Reprezentační ples města Kyjova 2012 Reprezentační ples města i letos Kyjov uspořádal společně s Městským kulturním střediskem a Televizí Slovácko. Večer plný hudby a zábavy přijel podpořit zpěvák Peter Nagy. Na fotografii spolu s Marathon bandem, který se staral o zábavu v průběhu celého večera. Nezapomenutelné vystoupení předvedl slavný trumpetista Vlado Kumpán, který svůj talent představil už po celé Evropě a do Kyjova přivezl poetické melodie. První taneční kroky letošního reprezentačního večera v Kyjově zahájil na parketu v Domě kultury Taneční klub Fortuna Zlín. K dobré atmosféře večera přispěl i doprovodný program, v němž mohli hosté ochutnat prestižní vína z Milotic. Vedle hudby a zábavy radost některých hostů z účasti při reprezentačním večeru znásobilo i štěstí při hře, když si odnesli hodnotné ceny z tomboly. Až do brzkých ranních hodin reprezentační ples města skvěle hudebně režíroval při diskotéce TV Slovácko Zdeněk Nedbálek. Večer byl především společenskou příležitostí a setkáváním přátel či známých osobností regionu, kteří si mohli také zatančit a zazpívat s CM Hudci z Kyjova. Kyjovské noviny / duben 2012 strana 7

8 V neděli 18. března se konal již 22. ročník soutěže dětských zpě váčků v lidové písni Vyletěla holu bička Celkem se jí zúčastnilo 30 soutěžících, kteří zazpívali 31 pís niček. Děti soutěžily v 6 kategoriích, do kterých byly rozděleny podle věku. Dueta zůstala věkově neomezena. Všichni účinkující vystupovali v kro jích. Výsledky jednotlivých kategorií I. (3 5 let): bez hodnocení. II. (6 7 let): 1. Elen Pohanková, 2. Ema Menšíková, 3. Alžběta Mokrá. III. (8 9 let): 1. Jan Hojač, 2. Jaroslav Měchura, 3. Šárka Machálková. IV. (10 11 let): 1. Denisa Grmol cová, 2. Karolína Grufíková a Vendula Brůčková, 3. Barbora Selucká. V. (12 13 let): tři 1. místa: Martin Ott, Nikol Stávková a Soňa Vacenovská. Vyletěla holubička 2012 VI. (14 15 let): 1. Martin Vašíček, 2. Kristýna Blahová, 3. Barbora Formánková a Michal Varmuža. V duetech získaly zvláštní oce nění za vynikající zpěv a projev Soňa Vacenovská a Nikol Stávková. Zpěváky hodnotila odborná po rota ve složení: Mario Kudela před seda poroty, Ladislav Pavluš, Jiří Petrů, Hana Petrů, Eva Soldánová. Hodnotící kritéria sou těže: intonace, rytmus, výraz, výběr písně a cel kový dojem. Předseda poroty konstatoval, že hlavně u nejstarších kategorií se sešli mi mořádně kvalitní zpě váci. Vítězové ze IV. až VI. kategorie postu pují do regionální sou těže Zpěváček Slo vácka, které se koná v Lužicích a odtud opět vítězové po stupují do celostátní kola soutěže Zpěváček 2012 do Velkých Losin. Zpěváčky doprovázela cimbálová muzika Friška pod vedením primáše Davida Vašulky. Soutěž zpestřila vy stoupení dětského folklorního sou boru Kyjovánek I s uměleckou ve doucí Hanou Vašulkovou. red Světová sláva Miroslava Tichého pokračuje Výstavy, divadlo a dokonce i aplika ce na chytré tele fony šíří slávu ze snulého kyjovského fotografa. Ve slavném mos kevském muzeu Dům fotografie MMAM byla 22. února, kurátorem Romanem Buxbau mem a ředitelkou Olgou Sviblovou, za hájena velká retro spektiva Miroslav Foto archiv RB Tichý umělec se špatnou kamerou. Brněnské divadlo Husa na pro vázku úspěšně zpracovalo hru Tar Hlavní roli Miroslava Tichého ztvárnila v divadelní hře Tarzan v důchodě překvapivě žena. zan v důchodě, ve které je poetic kou a zároveň zábavnou formou vyobrazen charakter Miroslava Tiché Latinskoamerické tance Salsa patří k nejoblíbenějším la tinskoamerickým tancům a dokáže upoutat pozornost tanečníků i ve folk lorem prošpikovaném Slovácku. Spo lečným jmenovatelem těchto tanců jsou rytmické pohyby a ty se lektoři snažili předat téměř stovce zájemců na akci pořádané klubem Salsa Kyjov. Našim cílem bylo do Kyjova a okolí rozšířit nové tance a vzbudit v lidech zájem o tan cování něčeho ji ného, než je folklor a muzika, která zní běžně na plesech. Vybrali jsem proto tři latinskoamerické párty tance: salsu, bachatu a zouk, uvedl lektor Karel Spurný. Po pár hodi nách odborné taneč ní průpravy pod vede ním zkušených mistrů přišel na řadu skutečný taneční večer. Byl výji mečný svým rozsahem. Jak zájem ta nečníků ukázal, mohl by se v Kyjově realizovat tak dvakrát ročně. Zá jemci o tanec mohou docházet do pravidelného kurzu, který se koná v zrcadlovém sálu DDM Kyjov. Aktu ální informace se dozvíte na faceboo kové stránce Salsa Kyjov. vh Foto archiv Salsy Kyjov ho, stejně jako jeho postoj k umění a životu. Hlavní roli Miroslava Ti chého ztvárnila překvapivě žena, výtečná herečka Ivana Hloužková (sponzorem byla mimo jine Nadace Tichy Ocean). Aplikace Bad Camera, která byla vyvinuta především pro I phone, je věnována Miroslavu Tichému. Tato aplikace Vám umožní vytvořit ve Va šem telefonu fotografii v Tichého stylu. Můžete tak vytvářet vlastní roz ostřené, černobílé nebo špinavě žluté fotografie s viditelnými škrában ci, otisky prstů nebo třeba dírkami na okrajích negativu. Aplikaci lze stáhnout a využívat bezplatně. Zdá se, že dílo Miroslava Tichého opouští posvátnou sféru muzea a je populární mezi širšími vrstvami spo lečnosti. Stejně jako Van Gogh, Dali, Picasso nebo Andy Warhol stává se i Miroslav Tichý mytologickou posta vou archetypem umělce a filozofa se špatnou kamerou a dobrým hu morem. Roman Buxbaum SKLADBA VYSÍLÁNÍ 24 hodin denně Jižní Morava začátky vysílání v hodina B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13 čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín repríza Kyjovský magazín premiéry ÚT, PÁ Kyjovský magazín repríza Veselský týdeník premiéra ST VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 01.20, 04.20, 7.20, 10.20, 13.20, 16.20, 19.20, Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/ 5 minut v závislosti na délce aktuálních magazínů BUĎTE S NÁMI V OBRAZE! 24 hodin denně ON LINE Placená inzerce strana 8 Kyjovské noviny / duben 2012

9 NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA Byt 3+1 se Velmi pěkné Nový byt za cenu Byt 3+1 po rekon- 2 balkony bydlení starého, v bezprostrukci v Kyjově, ul. a s garáží! 15 min. od střední blízkosti Kollárova - výměra Zděný byt Kyjova, se zahradou! RD 5+1 ve vinařské Kyjova! Zděný byt 70 m2, v 7. NP obci Šardice, po část. rekon- ve v obci Kostelec u Kyjova o výměře Strážovicích s výtahem. Nová 77,21 m2, umístěn ve 2. NP. strukci, celý podsklepený. Garáž se o velikosti 2+kk a výměře 42,5 kuch. linka, nová chodba s vestav. Součástí jsou 2 sklepy (7,26 m2). sekčními vraty, kolem domu pěkná, m2, ve 2. NP novostavby bytového skříněmi vč. šatny, nová plast. V bytě je nová kuch. linka, výhodou udržovaná zahrada s posezením a domu s výtahem. Vytápění: společný okna, nová, zateplená střecha. je vlastní topení. Cena: ,- krbem. Cena: ,- Kč kotel pro poschodí. Cena: Byt má prostornou lodžii. Cena: Kč Tel Tel ,- Kč Tel ,- Kč Tel.: NOVINKA DOHODA JISTÁ NOVINKA Prodej pěk- Hezký domek k rekreaci, bydlení či podnikání v obci Stříbrnice. RD 2+1 po rekonstrukci v r nové rozvody el. a topení v mědi, nový kotel, boiler, koupelna a WC. Jsou zde veškeré IS. Cena: ,- Kč Tel SLEVA Zděný byt o vel. 3+1 v Kyjově, Za Stadionem - ve 4. NP domu po revitalizaci, výměra bytu 61 m2 s balkonem, po část. rek. - nová koupelna se sprch. koutem, nová kuchyně a plast. okna, nový boiler. V pokojích parkety. Cena po slevě: ,- Kč Tel.: SLEVA Bydlení v krásném, zrekonstruovaném bytě o vel. 4+1 v Kyjově, ve velmi klidné lokalitě, ul. Strážovská! Výměra 74 m2 s lodžií, ve 2. NP domu s výtahem. Byt se prodává včetně vybavení, které je na míru. Cena po slevě: ,- Kč Tel Krásný, nový dům ve Bzenci s velkou zahradou a s možností podnikání! Velmi klidné bydlení v novostavbě RD o vel. 4+1, dům je postaven ve dvoře, od hlavní cesty je oddělen domkem 2+1, který je využit k podnikání a je rovněž součástí prodeje. Cena: ,- Kč Tel Hezký rodinný dům 4+1 v Hovoranech - započata rekonstrukce. U domu je garáž a hospodářské budovy: prádelna, dílna. Dům je ze 2/3 podsklepen - 2 místnosti + krásný vinný sklípek. Cena: ,- Kč Tel NOVINKA Půvabný sklípek v centru slovácké obce, s možností archivace vín a dostavby bydlení. Vinný sklep ve Stavěšicích, s krásným výhledem. Původní sklep je z r s novou přístavbou. IS: voda, el., kanalizace, možnost napojení plynu. Topení na TP. Cena: ,- Kč Tel Pozem e k vhodný na stavbu rodinného domu v obci Čeložnice. IS jsou v dosahu pozemku. Celková výměra pozemku činí 8398 m2, šířka pozemku činí cca 40 m. Cena: ,-Kč Tel: SLEVA Dům s velkou zahradou kousek od Kyjova! Udržovaný RD 3+1 v Mistříně na ul. Hlavní. Parkování v průjezdu na 2 auta. Za domem je prostorný dvůr s hosp. budovami a velká zahrada s ovocnými stromy. Cena po slevě: ,- Kč Tel Zrekonstruovaný rodinný dům v Kostelci u Kyjova - samostatně stojící, vel. 4+1, s garáží. Je po kompletní rekonstrukci - střecha, okna, dveře, vrata, zateplení, vytápění, nájezd. Je zde nová kuchyňská linka. K domu je i vlastní studna. Cena: ,- Kč Tel Klidné bydlení v Kyjově za dobrou cenu včetně klimatizace - byt 3+1 s balkonem na Sídl. Za Stadionem, 4. NP, výměra 61,25 m2, nová plastová okna a zrekonstruovaná kuchyň. Cena: ,- Kč Tel Cihlový dům ve Stavěšicích - v přízemí 2 pokoje, v patře 1 pokoj a půda s možností vestavby. V zadní části domu pokoj s kuchyňkou lze využít jako výminek (samost. vchod). K domu je dvorek s vjezdem pro auto, hosp. stavení a malá zahrádka. Cena: ,- Kč Tel.: NOVINKA Prodej RD 4+1 v centru Bzence za zajímavou cenu přízemní, se sedlovou střechou, určený k rekonstrukci! Dům se nachází v klidné lokalitě. Veškeré IS. Za domem je menší dvorek s hosp. budovou a zahrada o výměře 146 m2. Cena: ,- Kč Tel ného domu 5+2 se zahradou v obci Hýsly. Podsklepený, patrový, s velkým balkonem. Vedle domu je průjezd na dvůr a do garáže, na dvoře je hospodářská budova. Za domem je zahrada. Cena: ,- Kč Tel NOVINKA Pronájem haly se skladovými prostory v okrajové části města Kyjova. Zděná hala po kompl. rek. (cca 400 m2), plechová hala (400 m2), 8 park. míst, kanceláře, soc. zařízení. Lze pronajmout i jednotlivě. Příjezd i pro kamion. Cena: 300,- až 500,- Kč/m2/ rok Tel: Vinný sklep s vinohradem v malebné lokalitě Vlkošských bůd! Pěkný, udržovaný, zděný, o vel. 2+kk s balkonem, s výhledem na krajinu. V suterénu lisovna s krásným, starým sklepem a garáž. Cena: ,- Kč Tel Dům k bydlení či rekreaci za dobrou cenu v Moravanech u Kyjova část. podsklepený, přízemní s půdními prostory. Za domem dvůr s chlévy a zahrada. Cena po slevě: ,- Kč Tel Kyjovské noviny / duben 2012 Placená inzerce / strana 9

10 WEBSCHOOL s.r.o. LANGUAGE SCHOOL KYJOV ANGLIČTINA 2012/13 15 LET S JAZYKOVKOU! KURZY VŠECH ÚROVNÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY PRO ŽÁKY ZŠ I FIRMY DŮM KULTURY KYJOV Dubnová nabídka vše z vlastní produkce! více jak 60 druhů muškátů a dalších rostlin do truhlíku i na záhon muškáty převislé 10 ks v košíku 5 různých barev dřeviny, trvalky a skalničky svatební kytice a řezané květiny, pokojové květiny, nejlevnější tůje na živé ploty zeminy, hnojiva, postřiky, květináče, plasty, keramika... přísada salátu, kedlubny, rajčata a papriky Rostliny pro vás pěstujeme již 21 let Najdete nás pouze v jedné centrální prodejně na ulici Svatoborská 403 (u kina směrem k Budvarce) v Kyjově gardenia.cz tel , Zkuste reklamu v Kyjovských novinách strana 10 / Placená inzerce Kyjovské noviny / duben 2012

11 Kulturní, vzdělávací a společenský servis / duben 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV Neděle ve estrádní sál VELIKONOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU s Varmužovou cimbálovou muzikou a Slováckým souborem Kyjov Zpívání tančení půlnoční šlahačka. Úterý v divadelní sál DECHOVÁ HUDBA SVATOBOŘÁCI (Seriál dechových hudeb 2012) Dechová hudba, kterou si založili sami školáci s kapelníkem Přemyslem Doležalem. Pátek v a divadelní sál SLAVNOSTNÍ AKADEMIE ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově Program v rámci oslav 30. výročí založení školy. Od 16. do se v budově základní i mateřské školy bude konat týden otevře ných dveří, na který zvou ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. Neděle v divadelní sál 100 KORUN NA SIROTKY aneb Já su v tem nevinně Lidové divadlo s tématem slováckých soudniček. Celé představení je veselé, hravé, diváka v ničem nevyučuje, má jej jen pobavit a pohladit. Účinkují: Slovácký soubor Kyjov, FS Salajenka Dambořice, Slovácký krůžek Svatobořice Mistřín, Matýsek Kyjov, Střízlivý švirgatý hajný. Středa v divadelní sál JAHODOVÉ DUO V rámci Kruhu přátel hudby vystoupí Pavla Jahodová violoncello a Jiří Jahoda housle. Čtvrtek ve divadelní sál KAREL PLÍHAL Uznávaný a respektovaný folkový písničkář, kytarista, zpěvák, skladatel, textař, klávesista a aranžér. Pátek ve malý sál KVARTETO MILANA SVOBODY Hudba navazuje na tradici moderního jazzu 60. a 70. let. Objevují se zde také vlivy rocku, folklóru a soudobé vážné hudby. Koncert se koná v rámci projektu Jazz v kostce. Úterý v divadelní sál SOUROZENCI BAŤKOVI s Cimbálovou muzikou Lalia Písničky v podání sourozenců Baťkových Zazní písně lidových autorů, ale i písničky z nové tvorby. Pátek OSLAVY 67. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA KYJOVA v 9.30 kladení věnců u pomníku padlých v Bohuslavicích v 9.45 kladení věnců u pomníku padlých v Boršově v vzpomínkový akt a kladení věnců u Památníku světových válek před budovou Klvaňova gymnázia s krátkým kulturním programem žáků ZŠ J. A. Komenského. Pondělí v náměstí STAVĚNÍ MÁJE se Slováckým souborem Kyjov a dechovou hudbou ZUŠ Kyjov pod vedením Jiřího Pimka. Připravujeme na květen: Úterý 15. Dechová hudba Moravanka Jana Slabáka, Seriál dechových hudeb; čtvrtek 17. Jiří Stivín, KPH; pátek 18. Princezna Konvalinka, divadlo pro děti; sobota 19. Pořad 70 let Slováckého souboru Kyjov ; úterý 22. Screamers travesti skupina; neděle 27. Minimiss 2012 RADNIČNÍ GALERIE Úterý v TOMÁŠ PRUSENOVSKÝ Obrazy Vernisáž výstavy, kterou bude možné zhlédnout do MĚSTSKÁ KNIHOVNA Středa v studovna čítárna LÉČENÍ PSYCHÓZ, PSYCHOANALÝZA Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala Neděle v PROBLÉMY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY V ČR Přednáška Michaely Šojdrové Pondělí v přednáškový sál PARAZITI, VIRY A BAKTERIE Přednáška Karla Reidla Úterý v přednáškový sál AFGANISTAN OČIMA ČECHŮ Přednáší Matyáš Zrno redaktor působící v Lógaru Středa v studovna čítárna ENERGETICKÁ OBRANA ORGANISMU Přednáška Ing. Vinci Lászla Pátek v studovna čítárna VODA JE ŽIVOT Den země s lektorkou Martinou Wilczkeovou Úterý v přednáškový sál POSELSTVÍ TITANICU Přednáška Bohuslava Cupala Čtvrtek v přednáškový sál MŮJ ŽIVOT Beseda se sochařem Jaroslavem Jurčákem GALERIE DOMA Pátek v Výstava obrazů WLADIMIRA ABRAMUSZKINA Vernisáž. Výstava potrvá do Pátek v Grafiky JIŘÍHO ŠALAMOUNA Vernisáž výstavy Úterý v obecní KN Svatobořice Mistřín Výstava kreseb a koláží JIŘÍHO DUNDĚRY a kreseb ALOISE ŠAFRÁNKA Vernisáž s hudebním programem CLUB od Club 596, Komenského ul. KAPELA HELEMESE křest nového CD host KOE a KLOAKA 69 KLUB MAMINEK Duhoví motýlci Hra na tělo, Blešák od do Blešák od 9.30 do Soutěžíme v obratnosti na odrážedlech Tancujeme, zpíváme Ježečci z papíru Veselé zpívání Více na stránkách klubu Kyjovští folkloristé slaví 70 V roce 1942 se v Kyjově začíná psát historie Slováckého krúžku, později Slováckého souboru Kyjov. Za sedm desetiletí se zde folkloru věnovaly těžko vyčíslitelné řady zpě váků, tanečníků a muzikantů. Sdru žení přátel Slováckého souboru Ky jov na sobotu 19. května připravuje oslavu Sedmdesátin. Program v sobotním odpoledni v Domě kultury v Kyjově bude zahr novat výstavu fotografií, kronik a dal ších zajímavostí. Nejstarší členové krúžku i jiní vzácní hosté zavzpomí nají na počátky, zazní sborové i só lové zpěvy několika generací, ta nečníci zralého věku předvedou, že ze svého umění nic nezapomněli, muzikanti osvěží svým jedinečným projevem a současný taneční sou bor představí ukázky svého reperto áru. Po skončení zveme kyjovské krúžkaře a souboráky všech gene rací na společné besedování u cim bálu spojené s malým občerstve ním. Setkání co největšího počtu těch, co řadami krúžku souboru muziky prošli, je hlavní myšlenkou tohoto svátku. Není v moci organizátorů všechny Vás, milí hosté, osobně oslovit, a proto prosím přijměte tuto formu pozvání s žádostí o jeho další šíření. Sledujte prosím květnové číslo Kyjovských novin, kde přine seme další podrobnosti. Tož vitajte v sobotu 19. května Milan Pokorák Sádrové sochy v galerii Radniční galerie vystavovala výtvarné počiny mladého tvůr ce Tomáše Měsíčka. Bývalý student zlín ské umělecké školy se nyní věnuje řez bářství, coby peda gog na řezbářské škole. Přesto v jeho zálibách zaujímá velké místo figurální, realistická a mnohdy i abstraktní tvorba za použití nejrůzněj ších materiálů. Jedná se jak o studijní tvorbu materiálů v sádře a pak jsou to věci, které vyžadují zkušenost. To jsou pryskyřice a jiné moderní materiály, uvedl sochař. Vzhledem k tomu, že Tomáš Měsíček vyučuje na střední škole řezbářské ve Bzenci, stala se řezba součástí jeho tvorby. Vedle sádro vých soch se proto pod jeho rukama rodí i zajímavé dřevo řezby. Na výstavu do ky jovské Radniční ga lerie Měsíček přivezl sochy ovliv něné především jeho současnými prožitky. vh Kyjovské noviny / duben 2012 strana 11

12 Kino Panorama Kyjov /duben 2012 Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz čt v a pá ve LÁSKA JE LÁSKA ČR 2012, 108 min. Osmnáctiletá Maruška žije s dědečkem Vlastimi lem a touží prožít romantickou lás ku. S Markem prožije krásné prázd niny, první milostné dobrodružství, ale i zklamání... čt ve POUPATA ČR 2011, 94 min. Film se stal vítě zem 19. ročníku Českých lvů zís kal čtyři ceny vč. křišťálové sošky za film roku. Postihuje svět zoufa lých sociálních vztahů a charakterů. pá v U2 (koncert ve 3D) USA 2008, 85 min, režie: Mark Pel lington, Catherine Owens, hrají: sku pina U2. První 3D záznam koncertu na světě. Film byl natočen během jihoamerického turné Vertigo. so 7. 4., ne v a a čt v a OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas Pepika Hnátka ČR 2012, 104 min. Film vychází z po pulárního tv seriálu Okresní přebor a objeví se v něm legendami opře dená postava trenéra Josefa Hnát ka. Příběh je tak situován ještě do doby jeho života. Filmový klub st v MUSÍME SI PROMLUVIT O KEVINOVI VB/USA 2011, 112 min. Eva se kvůli synovi vzdá kariéry, ale brzy zjistí, že něco není v pořádku. Ke vin je agresivní a jeho nenávist kul minuje ve vraždu. Ani ve vězení jej však matka neopoustí. čt a pá v HURÁ DO AFRIKY! (3D) Německo 2012, 93 min. Surikata Billy je snílek s hlavou v oblacích. Spolu se lvem Socratem rádi lelkují Inzerce a poděkování a dělají si legraci. V Africe se však bezstarostné časy změní. čt ve ČTYŘI SLUNCE ČR 2012, 105 min. Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vy práví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale i o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy rodičů. pá , so ve a pá ve TITANIC (3D) USA 2012, 194 min. Oscarový film se vrací na plátna kin ve 3D. Když vyplouval Titanic na první plavbu, byli na palubě také chudý Jack a bohatá Rose, kteří se do sebe zamilují. so v CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 (3D) USA 2012, 94 min. Mladý dobro druh Sean zachytí kódované volání o pomoc z tajemného ostrova, který by ani neměl existovat ne v ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 USA 2011, 87 min. Naši staří zná mí si vyrážejí užít prázdniny na lu xusní výletní loď, kterou svým dová děním během chvíle obrátí naruby. ne v a ve PROBUDÍM SE VČERA ČR min. Profesor češ tiny Petr si uvědomí, že jediná dív ka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. V sedmnácti nenašel odvahu jí vyznat lásku, po daří se mu však vrátit v čase Filmový klub st v KŘTINY Polsko 2012, 86 min. Ze součas ného varšavského podsvětí, kde vládne zákon ulice. Film podle sku tečného příběhu muže, který dou fal, že unikne minulosti. čt a pá v SNĚHURKA USA 2012, 106 min. Zlé královně se podařilo ovládnout království. Uprchlá princezna chystá za pomoci vynalézavých trpaslíků odvetu. Sně hurka ožívá v příběhu plném lásky, žárlivosti a zrady. čt a pá ve PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ USA 2012, 113 min. Třináct let po prvním dílu se na scénu vracejí prak ticky všichni oblíbení sexuální štvanci, včetně Jimova táty a Stif lerovy mámy. so a ne v KOUPILI JSME ZOO USA 2011, 124 min. Reálný, vtipný a povzbuzující příběh o magické síle rodiny, jež dokáže držet pohromadě tváří v tvář výjimečným situacím. so ve JOE SATRIANI SATCHURATED (koncert) Kanada 2012, 90 min. kytarista Joe Satriani prodal již přes 10 milionů nahrávek, byl 15 krát nominován na cenu Grammy. Jeho koncerty navští vilo již vice než 4 miliony lidí ne v HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV (3D) USA 2011, 126 min. Úžasné dob rodružství vynalézavého chlapce, jehož hledání způsobu jak odhalit tajemství, které mu jeho otec zane chal, změní jeho i všechny kolem. Spolky ne ve ŽELEZNÁ LADY VB 2011, 105 min. Film o Marga ret Thatcherové, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů. Svým nekompromisním pří stupem k životu, získala přezdívku Železná lady. st v AMERIKA INKOGNITA Úspěšná diashow cestovatelů Ka teřiny a Miloše MOTANI vám přiblíží přírodní krásy amerického Divo kého západu. Navštívili jedinečný deštný prales Olympic, četné vodo pády a sopečné oblasti. pá a ne v KNOFLÍKOVÁ VÁLKA F 2012, 100 min. V malé vesnici si hrají děti na válku. Po jedné bitvě jsou zajatcům z oblečení utrženy všechny knoflíky, takže odcházejí obnažení a potupení. Zvítězí ti, kdo získají více knoflíků. so v a ne ve MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK ČR 2012, 102 min. Sex, alkohol a taky tráva jsou už dnes běžnou sou částí života pod 18, stejně jako láska nebo trapasy. Johanin deník tenhle dívčí život ironicky popisuje. so ve BITEVNÍ LOĎ USA 2012, 110 min. Hopper je při nucen sloužit u válečného námoř nictva a požádat o ruku dcery svého nejvyššího velitele. Bude muset če lit i mimozemské invazi. Pokud ne, všichni končíme. Bijásek ne v KOCOUR V BOTÁCH (3D) USA 2011, 90 min. Kocour je psa nec a zločinec, na jehož hlavu vy psali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? RODINNÝ DŮM 2+1 v Nemoticích po rekonstrukci za Kč. Te lefon PRONAJMU BYT 1+1 v Kyjově v blíz kosti centra na tel HLEDÁME SVĚDKY dopravní nehody, která se stala ve středu 30. listo padu 2011 v v ostré zatáčce asi 400 m za obcí Koryčany smě rem na Jestřabice a Kyjov. Místo nehody je zatáčka v křižovatce mezi obcemi Jestřabice, Mouchnice a Ko ryčany. Jakékoliv informace, pří padně svědectví o pohybu vozidel v uvedené lokalitě, které mohou při spět k objasnění nehody, volejte prosím na číslo nebo pište na e mail Předem děkujeme za Vaši pomoc. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, kdo se přišli dne 6. března rozloučit s naším drahým manželem, kamarádem panem Iva nem Klčo. Děkuji Klčová. OMLOUVÁME SE Holičství Onyx, paní Marcele Hinerové, za chybně uve dené příjmení v KN poděkování sponzorům plesu města. MKS Kyjov. Přehlídka mysliveckých trofejí lákala Obrovský zájem veřejnosti vzbudila přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce Dvoudenní akci navštívilo mnoho dospělých a také bezmála tisíc dětí ze škol z celého regionu, pro které si mys livci připravili odborný výklad. Jsme velmi rádi, že máme možnost prezentovat přehlídku i laické veřejnosti a hlavně dětem, neboť kde jinde začí nat a získávat své kolegy, než u dětí? položil řečnickou otázku předseda Okresního mysliveckého spolku Hodo nín Radovan Mančík, který poukázal například na problém s divokými pra saty. Kdyby myslivci jejich počet ne regulovali, tak by se už běžně pohybo vala po městech, tak jak se to děje v jiných státech Evropské unie. A co vlastně mohli návštěvníci ob divovat? Sešlo se tu 1021 srnčích tro fejí, 127 dančích, 38 trofejí jeleních, 12 trofejí kňourů, několik desítek le bek lišek a jezevců a 12 mufloních tro fejí. Z těchto počtu máme 17 medailo vých trofejí srnčích a také tady máme velké medailové trofeje jelenů, bohu žel ty jsou však z obory v Radějově. Říkám bohužel proto, že bysme byli rádi, kdyby takoví jeleni žili ve vol nosti, vysvětlil Mančík. Výstava trofejí se konala v Kyjově již podruhé a vzhledem k zájmu ná vštěvníků se dá předpokládat, že se myslivci budou chtít do tohoto města vracet. vh strana 12 Kyjovské noviny / duben 2012

13 Společenská rubrika JUBILANTI Josef Bílík Jiřinka Navrátilová Augustina Gavendová Josef Zelinka Jindřich Strýček Marie Tonyková Anděla Dvořanová Vlasta Vrbková Milan Fiala Marie Bendová Marie Přikrylová Jan Šťastný Marie Juřenová Antonie Vidurková Rostislav Geba Růžena Luňáková Antonín Veselý Josef Půček Božena Daněčková Region 97 let 92 let 91 let 90 let 90 let 90 let 90 let 85 let 85 let 85 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 75 let 75 let 75 let NAROZENÍ Viktorie Hanáková ÚMRTÍ Zdeněk Matura Ivan Klčo Jaroslav Paleček Žofie Skřivánková Marie Mlčochová Jan Hrubý Foto archiv rodiny UNIKÁTNÍ VÝSTAVA Zcela unikátní výstavu fotografií můžete zhlédnout ve výstavních prosto rách Vlastivědného muzea. Kyjovské Slovácko v pohybu ve spolupráci s Re gionální rozvojovou agenturou jižní Moravy v ní představují projekt technic kých památek v Euroregionu Pomoraví. Česko rakouský projekt, který již putoval mnoha městy, zakotvil na ně jaký čas v Kyjově, aby představil tech nické památky česko rakouského pří hraničí. Některé jsou stále funkční, jiné poznamenal zub času a s největší prav děpodobností k jejich opravě už nikdy nedojde přesto dokazují, jak bouřlivý rozvoj v oblasti techniky znamenala druhá polovina 20. století. vh FOTOSOUTĚŽ PRO DĚTI Kyjovské Slovácko v pohybu vyhla šuje u příležitosti Dne Země v Kyjově Fotosoutěž na téma: Voda, voděnka. Co to je voda, jaká vlastně je? Na berme si ji do dlaní a dobře prohlédně me. Je vůbec nějaká? Vždyť nevoní, nemá tvar, barvu ani chuť! A přece může mít tolik podob! Sněhová vloč ka, rampouch, rosa na trávě, déšť s du hovým mostem, čvachtavá louže... Uzávěrka , spolupořadatelé ZŠ J. A. Komenského a Vlastivědné muzeum. Výstava v přednáš kovém sále muzea. Více na stránkách slovacko.com, kontakt Košt nabídl návštěvníkům kvalitní vína Jako velmi kvalitní hod notí hrozny z roce 2011 vinaři i degustátoři v ce lém regionu. Ověřit si hlá sanou informaci měli možnost návštěvníci již 49. ročníku Josefského koštu. Koštu předcházela degustace, které se zú častnil velký počet hod notitelů. Celkem se nám sešlo 656 vzorků, mezi kterými nescházely výběry z hroznů, výběry z bobulí a měli jsme také vzorky vín slámových a ledových, ze kterých jsme vytvořili celou kategorii, uvedl Karel Novot ný, předseda vinařského výboru. Organizátoři nasadili při hodno cení velmi přísný metr, a tak uspět nebylo snadné. Letos se tady sešla velmi kvalitní vína, ocenění si proto opravdu hodně považuji, vysvětlil Miroslav Daněk, který zís Stanislav Martínek získal hned dvě ocenění. kal Cenu starosty Kyjova za výběr z hroznů Rulandského šedého. Vinařský výbor hodnotil ode vzdané vzorky hned v sedmi katego riích, kde novinkou bylo ocenění pro nejlepší růžová vína. Tradičně se vy hlašoval šampión výstavy, nejlepší Rulandské bílé, nejlepší starší víno Sport Dobré víno přilákalo i mnoho návštěvnic. ročníku 2009 a starší či například nejlepší kolekce vín. Ocenění při letošním koštu získaly například Metroflora Milotice či vinař ství Josefa Dufka ze Svatobořic Mis třína. Z drobných vinařů krom Daňka uspěli i Stanislav Martínek, Aleš Rajsigl a rodina Kolbelova. vh Natálie Kolajová s rekordem a titulem Výprava pěti atletů z AK Kyjov pod vedením trenérů Aloise Vrbovského a Josefa Pazourka se zúčastnila ju bilejního dvacátého halového atletic kého šampionátu žactva, který se uskutečnil ve dnech v Jablonci nad Nisou. Nejlépe si vedla Natálie Kolajová v běhu na 800 m, kde suverénně vy hrála a obhájila tak loňský titul mis tryně ČR a navíc časem 2:14,18 minuty vytvořila nový rekord mistrov ství ČR. Do překonání dvaatřicet let starého českého rekordu jí chybělo pouze osmatřicet setin sekundy. Vy soké výkonnosti mladé Kyjovanky si všiml i Jihomoravský kraj, když Kolajovou vyhlásil nejlepší atletkou v kategorii starších žákyň pro rok Další úspěšný běžec kyjovského klubu Jaroslav Půček si časem 4:47,48 minuty na 1500 m zajistil velmi pěkné čtvrté místo v novém osobním rekordu. Osobák si zaběhla také Anna Výletová. Ta v běhu na Halové mistrovství Moravy a Slezska 2012 Naši atleti se neztratili V bratislavské hale Elán se ko nalo halové mistrovství Moravy a Slezska v atletice, kde kyjovští at leti, svěřenci trenérů A. Vrbovského a J. Pazourka, předvedli solidní vý kony. Mistryní Moravy a Slezska se stala Natálie Kolajová, která si v běhu na 800 m stylem start cíl doběhla pro prvenství časem 2:16,39 min. Skvělý Foto archiv NK výkon korunovala i okresním rekor dem na trati 300 m (42,65 vteřin) a zí skala stříbrnou medaili. Dobrý výkon předvedl i Jaroslav Půček, který skon čil na 2. místě v běhu na 1500 m (4:49,06 minuty). Ještě mladší žáky ně Anna Výletová si doběhla na trati 1500 m časem 5:25,10 minut pro 4. příčku. Tereza Rybaříková v běhu na 800 m obsadila 5. místo (2:29,13 minuty) a Markéta Sed láčková byla na 300 m časem 45,47 vteřin sedmá. Robinu Němcovi vstou pila do dráhy v běhu na 300 m ne disciplinovaná účastnice závodů a zapříčila jeho pád, přesto závod dokončil. red 1500 m byla osmá v čase 5:15,78 minut. Tereza Rybaříková v závodu na 800 m skončila celkově třináctá časem 2:31,70 minuty. Markéta Sedláčková časem 47,02 vteřin na 300 m obsadila 20. příčku. Jubilejní ročník Mistrovství České republiky zakončila kyjovská štafeta dívek ve složení Sedláčková, Ryba říková a Kolajová, která obsadila pěkné sedmé místo na 3 x 300 m z celkového počtu čtyřiadvacet star tujících. red Foto archiv JN NEČESÁNEK MISTREM Od soboty má Kyjov no vého mistra republiky. V rámci Mis trovství České republiky 2012 v ha lovém létání v Praze získal Jakub Nečesánek 1. místo v kategorii RCEA povinné sestavy. Současně získal 2. místo a stal se vicemistrem v ka tegorii létání kolem pylonů a do tře tice 3. místo v kategorii F6B aero muzikály létání na hudbu. red Kyjovské noviny / duben 2012 strana 13

14 Fotbalisté kopou na bezpečné branky Kyjov se zařadil mezi města, která se rozhodla pro pořízení bezpečných fotbalových branek. Oficiálně byly předány na městském stadionu a již nyní jsou k dispozici fotbalistům mládežnických družstev. Určitě mají mnozí v paměti tra gické okamžiky, o nichž informovala média, při nichž se nejednou staly oběťmi děti, které díky nedostatečně zajištěným fotbalovým brankám utr pěly těžká zranění. Výjimkou nebylo ani úmrtí na sporto višti. Naštěstí se podařilo vy vinout branku, která svými bezpečnostními parametry jednoznačně převyšuje všechny doposud použí vané konstrukce. Princip bezpečné bran ky spočívá v tom, že spodní ráhno je naplněno betonem a je proto těžké branku převrátit. Po kud se tedy dítě pověsí na branku, ne může ji svým tělem shodit a je tak za bráněno neštěstí, vysvětlil zástupce dodavatele Josef Seigertschmid. Výhodou nové branky je také rychlá manipulace s celou konstruk cí. Během chvilky je ji tak možné zmenšit nebo úplně rozložit. Lze ji použít také i pro jiné sporty než je fotbal. Za zmínku jistě stojí i důležitý fakt, že obě brány město Kyjov získalo da rem, připojilo se tak například k Velké na Veličkou, Lipovu nebo Hroznové Lhotě, kde díky sponzorskému daru od společnosti E.on obecní a měst ské pokladny ušetřily více jak pade sát tisíc korun. red Starší přípravka FC Kyjov je ve finále Třináct chlapců starší přípravky U11 z FC Kyjov 1919 pod vedením trenéra Jiřího Hanáka má za sebou šest turnajů Okresní halové ligy. Utkali se v nich s týmy z Ratíš kovic, Vacenovic, Dolních Bojano vic, Lužic a Mutěnic. O sobotách v termínu od 7. ledna do 3. března 2012 bylo odehráno celkem třicet zápasů. Porazit Kyjov nebo aspoň uhrát re mízu, to se stalo pro ostatní týmy velkou výzvou a přáním. Přesto si ze šesti turnajů kluci z U11 FC Kyjov 1919 odvezli šest medailí, z toho 3 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou. Svým skvělým umístěním si tak zajistili postup do finále Okresní ha lové ligy. red Finalisté okresní halové ligy starší přípravka U11 FC Kyjov. Foto archiv FC Medailisté soutěže z Ostravy Barbora Kristová a David Válka. Foto archiv klubu KARATISTÉ BOJOVALI O MEDAILE V OSTRAVĚ V letošním roce byla Ostrava vy brána jako dějiště 1. kola Národního poháru Českého svazu karate Goju Ryu. Z důvodu nemocnosti a probíha jících školních lyžařských kurzů byla kyjovská výprava o poznání menší než obvykle. Tato soutěž probíhala již podle nových soutěžních pravidel Světové federace karate (WKF), která znamenala pro naše závodníky pre miéru. V kategoriích Kumite vybojo vali Barbora Kristová a David Válka medailová umístění, kdy oba dva skončili ve svých kategoriích shodně na 3. místě. Pověstnou bramborovou medaili za 4. místo si odvezl David Horňák. Miroslav Mlčoch skončil na 5. místě po rozhodnutí rozhodčích na praporky a Nikola Jirousková ob sadila po dvou soubojích konečné místo. Důležité bylo, že všichni naši závodníci získali nominační body na dubnové Mistrovství České repub liky karate Goju Ryu. Více najdete na internetových stránkách Karate Klubu Kyjov na kyjov.cz. red Turisté z KČT Jiskra Kyjov jsou stále na pochodu MALÉ OHLÉDNUTÍ V devadesátých letech se sku pina nadšených turistů a milovníků přírody rozhodla, že bude pravidelně chodit na turistické vycházky do pří rody. Tenkrát jich bylo jen pár, ale během dalších let se postupně při pojovali další. Vedení těchto vychá zek se tehdy nadšeně a obětavě ujal pan Mirek Churý. V dnešní době se našich vycházek zúčastňuje prů měrně dvacet až třicet lidí. Na vy cházky chodíme za každého počasí každý týden v úterý. Vycházka bývá dlouhá 6 až 15 km. Ročně tak ujdeme kolem 600 km. Vždy si udě láme na půl roku dopředu podrobný plán vycházek, aby si každý mohl do předu vybrat, čeho se zúčastní a kam se s námi podívá. Plán je vyvěšený ve skříňce KČT Jiskry Kyjov, aby se kdokoliv mohl informovat a případně se k nám přidat. Letos nás čeká malé kulaté výročí budeme absolvovat už devítistý výšlap. Do konce loňského roku celých 14 let vedl tyto vycházky Josef Pojezný, kte rému bychom chtěli touto cestou za jeho obětavost moc poděkovat. Kaž dý, kdo chce udělat něco pro své zdraví a prožít hezký den ve veselé a pohodové partě, obklopen přírodou a na čerstvém vzduchu, je mezi námi srdečně vítán. PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ VYCHÁZKY 3. dubna Rohatec Dubňany 8,5 km (odjezd 8.38, vlakové nádraží) 10. dubna Žeravice Kelčany 7 km (odjezd 8.53, bus) 17. dubna Dubňany Milotice (hlaváčky) 5 km (odjezd 8.10, bus) 24. dubna Ježov Ježovský lom Hačky Osvětimany 5,5 km (odjezd 8. 53, bus) POŘÁDÁME ZÁJEZDY dubna Hostýnské vrchy členové KČT a děti do 12 let 600 Kč, ostatní veřejnost 700 Kč 8. května Jarní Pálavou členové KČT 100 Kč, ostatní veřejnost 120 Kč. Přihlášky u Ivy Soldánové na DDM Kyjov, tel nebo u Jaroslava Slabáka, tel KYJOVSKÁ PADESÁTKA Odbor Klubu českých turistů Jis kra Kyjov zve na 38. ročník turis tického pochodu Kyjovská pade sátka v sobotu 21. dubna Trasy km vedou výhradně po turisticky značených cestách Chřibů. Směr pochodu: Kyjov Kameňák Hora sv. Klimenta Cimburk Staré Hutě Buchlov. Prezence: restaurace Sport Billy u stadionu TJ Jiskra Kyjov od 6 do 9 ho din, cíl tamtéž do 18 hodin. Každý účastník obdrží popis trasy s mapkou. Kyvadlová přeprava busem ČSAD Ky jov do Bohuslavic na začátek zelené turistické značky zdarma. Pro rodiče s dětmi: v 9.00 jede bus na zastávku Kameňák, odtud pěšky na Zavadilku (3 km), kde pracovníci Domu dětí a mládeže Kyjov připravili od soutěžní hry. Zpět do Kyjova pěšky nebo individuálně. Pozor! Bus na Kameňák výhradně jen pro rodiče s dětmi! Nutno se přihlásit k prezenci na startu pochodu! KČT Kyjov Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. & fax , tel , e mail: Hynek Zdeněk, Inzerce: tel , Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 14 Kyjovské noviny / duben 2012

15 Podpora profesního vzdělávání zaměstnanců v Pelikan Hardcopy Společnost Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., jeden z nejvýznamnějších za městnavatelů hodonínského regio nu, úspěšně pokračuje v realizaci projektu Podpora profesního vzdě lávání zaměstnan ců v Pelikan Hard copy CZ, s.r.o.. Již v polovině tr vání projektu, financovaného z Ope račního programu Lidské zdroje a za městnanost, vykazuje společnost více než 250 úspěšných absolventů kurzů, a to zejména v oblastech školení výrobně informačního sys tému, přípravy podnikových lektorů, výrobních školení, jazykového vzdě lávání a vybraných měkkých doved ností. V rámci projektu bylo rovněž doplněno vybavení společnosti ško lícími pomůckami, které jsou využívá ny v průběhu jed notlivých kurzů. Celková částka projektu, financo vaná z prostředků ESF prostřednic tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, činí téměř 5 milionů korun. Komerční článek Špičkový přístroj pro váš zrak Zrakem vnímáme 80 % všech infor mací z vnějšího světa. Jsou naše oči skutečně oknem do duše, jak tvrdí staré přísloví? Možná ano. Každo pádně jsou ale branou, skrze kterou můžeme zahlédnout znamení rozlič ných zdravotních problémů. Známky některých onemocnění může v oku spatřit pouze odborník vy bavený sofistikovaný mi přístroji. Slovácké oční cen trum v Kyjově se specializuje především na vyšetření zadního segmentu oka, ke kterému je vybaveno nejmodernějšími přístroji. Jednou z metod je tzv. OCT. Vyšetření je bez dotyku oka, bez nut nosti rozkapávat oči a trvá jen pár mi nut, takže jej zvládnou i děti. Optická spektrální koherentní tomografie (OCT) je vysoce citlivá nekontaktní a neinva zivní zobrazovací diagnostická metoda, která znázorňuje živé biologické tkáně v jejich příčném průřezu a trojrozměr ně. Tento přístroj má velmi vysokou rozlišovací schopnost a pracuje s in fračerveným světlem. Spektrální OCT představuje obrov ský skok ve vývoji, je 100x rychlejší než předchozí technologie a umožňuje vy tvářet vysoce detailní snímky struktury sítnice. Musíme si uvědomit, že napří klad věkem podmíněná makulární de generace je nejčastěj ší příčinou praktické slepoty u pacientů star ších 65 let. Zelený zákal je v populaci starší 40 let přítomný ve 2 %. Diabe tes mellitus je nejčastější příčinou prak tické slepoty u pacientů do 50 let. Právě spektrální OCT umožňuje bez kontaktně zachytit onemocnění již v sa mém počátku, v ideálním případě již před vznikem nevratných změn nervo vých buněk sítnice. Například změna tloušťky sítnice zjištěná na OCT je in dikací u mnoha onemocnění sítnice k opakování léčby. Sledování tloušťky nervových vláken v čase je zcela zá sadní pro úspěšnou léčbu například zeleného zákalu. Také v operativě zad ního segmentu se jen velmi těžko obe jdeme bez tohoto vyšetření. Slovácké oční centrum disponuje přístrojem Topcon 3D OCT 2000, který je první v ČR, má integrovanou fundus kameru, která pořizuje snímky s velmi vysokým rozlišením. Vysoká citlivost OCT přístroje umožňuje detekovat změny ve vrstvě nervových vlákěn až 7 let před vznikem nevratných změn v zorném poli. Kvalitní a včasná diag nostika může znamenat zahájení léčby včas, před vznikem vážného poškození zraku. Slovácké oční centrum s.r.o. Ambulance: Kyjov, Komenského 616 Prim. MUDr. Evžen Fric, Ph.D. tel Komerční článek Kyjovské noviny / duben 2012 Placená inzerce / strana 15

16 Všichni koukají na naši výhodnou nabídku. Jarní servis Volkswagen Radost z cestování si užijete s jarním servisem Volkswagen pro vozy starší 5 let. Aktuální nabídka Economy dílů, výhodných servisních úkonů, letních pneumatik a jarní servisní prohlídka v našem autorizovaném servisu vám určitě udělá radost. Nabídka platí ! Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Váš servisní partner Volkswagen TOP CENTRUM car Brněnská 4031, Hodonín, tel.: , Strážovská 958, Kyjov, tel.: strana 16 Kyjovské noviny Placená / duben inzerce 2012

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury Tabulka č. 7b) Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury (v tis. Kč) UKAZATELÉ 2006 2007 2008 2009 2010 MŠ Riegrova oprava vchodu pro děti 250 rekon.

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov Komunitní listy duben - ČERVEN 2012 Hrušov Milí čtenáři, Držíte v rukou 10. vydání komunitních listů lokality Hrušov, které pro Vás připravili pracovníci o.s. Vzájemné soužití, a to pracovníci Terénních

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ČERVENEC - SRPEN 2014

ČERVENEC - SRPEN 2014 Zlín Uherské Hradiště NAŠE Vsetín REALITNÍ Kroměříž NOVINY ČERVENEC - SRPEN 2014 VYDÁNÍ PRO OKR. UH. HRADIŠTĚ A VSETÍN NOVÉ BYTY UH. HRADIŠTĚ více na str. 3 od 900 Kč/m 2 1.255.000 Kč 625.000 Kč Vsetín

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitostí porovnávací metodou Příloha č. 1 - Výpočet hodnoty nemovitosti porovnávací metodou Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitosti domu č.e. 9 porovnávací metodou Porovnání

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více