4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012 noviny 4/2012 KŘEST ŠNYCLPERKELTU Kyjovská kapela Helemese vydává novou desku Šnyclperkelt. Přijďte ji spolu s nimi pokřtít 28. dubna do Clubu 596 v Kyjově. Městská knihovna ocenila čtenáře Tradiční setkání v rámci měsíce čtenářů připravila v březnu Městská knihovna Kyjov. Akce, při níž šlo ze jména o zvýšení zájmu o čtení u naší mladé generace, byla doprovázena oceněním těch nejpilnějších. V současné době se snižuje kva lita čtení a u mladé populace je čtení hodně omezené. V rámci světového srovnání propadla naše republika o 65 míst. Reakcí na nepříznivá čísla vznikl projekt nazvaný Celé Česko čte dětem, uvedla ředitelka Městské knihovny Kyjov Marie Ježková. Pokles zájmu o četbu u dětí je zřejmě odrazem toho, že doma často nečtou knihy ani rodiče. Knihovna proto pro ně pořádá řadu zajímavých přednášek. Oslovujeme čtenáře a poslu chače novými programy, které jsou jednak zaměřené na hledání pravdy, dále na podporu čtenářské gramot nosti a na přednášky, kdy do Kyjova dojedou významné osobnosti, byť mediálně neznámé, doplnila ředi telka. Nejpilnějším čtenářem za rok 2011 se stal Aleš Kaluža, který si půjčil 423 knih, druhá byla Hana Slabá ková s 337 svazky a třetí Marie Ky něrová se 303 zapůjčenými knihami. Králem čtenářské gramotnosti se stal Mojmír Baroň, který má za rok 2011 evidovaných 1360 absenčních výpůjček. Mezi dětmi bylo pořadí více vyrovnané. Nejvíce knížek si půjčila Lucie Truschingerová, a to 176, dru hým byl Martin Klingel se 124 a třetí Karin Žaludová se 123 knihami. I přesto, že kyjovská knihovna po sedmi letech zvýšila zápisné na 70 korun, patří stále ve srovnání s ostatními knihovnami v regionu mezi nejlevnější. Její služby nyní vyu žívá 2616 čtenářů, z toho 777 tvoří děti do 15 let. vh MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, s příchodem jara znovu ožívají dis kuze u občanské veřejnosti nevyjí maje o nejvhodnějším způsobu pro vádění technických činností ve městě. Odbor komunálního hospodářství, který tyto agendy vykonává a některé koordi nuje v rámci smluvních vztahů, navrhl radě města zřízení obchodních společ ností Komunální služby města Kyjova a Lesy města Kyjova. Na základě jejich ekonomické analýzy a finančních sou vztažností se daná varianta jeví pro město výhodnější, než stávající systém. Samotné účetnictví města je stavěno pro administrativní výkony úřadu, ne ko munální práce, které jsou ekonomickou činností. Již dnes řadu smluv rušíme a nahrazujeme vlastními pracovníky. Vyvážení košů, opravy chodníků a ve řejného osvětlení, přebíráme také péči o zeleň a do budoucna hospodaření v le sích. Pracovníci těchto činností nemo hou být podřazeni pod úřednickou struk turu. Proto danou variantu podporujeme. Slibujeme si od ní především úsporu vynaložených finančních prostředků, efektivnější výkon práce a bezpro střední kontrolu. Na ředitele těchto or ganizací vypisujeme otevřený konkurz. Uchazeči musí předložit koncepci, kte rou bude posuzovat komise z řad zastu pitelů a odborníků. Odmítám jakékoliv spekulace, že dané pozice jsou dopředu obsazeny některými radními. To je ab surdní. A dodávám, že dokud budu se dět na radnici, budou vedoucí posty, stejně jako je běžná dosavadní praxe, obsazovány v transparentním výběro vém řízení včetně účasti zástupců opo zice. Rada ze zákona vykonává v měst ských společnostech funkci valné hromady a zastupitelé někde figurují jako členové dozorčích rad či předsta venstev, nikoliv ředitelé, a to bez ná roku na odměnu v případě starosty či místostarosty. Diskutuje se také o záznamech ze zastupitelstva města. Jako předseda Legislativní komise Svazu měst a obcí ČR jsem jednoznačně podpořil snahy zá konodárců, aby v novele zákona o obcích, která se chystá, měla města jasnou pravomoc jednání natáčet a následně je bez hrozby sankce ze záznamu vysílat. Do té doby budeme přinášet informace v novinách a před jednáním zastupitelstva budou moci občané na stránkách města nalézt kompletní materiály k jednání tak, jak je dostávají zastupitelé. Milí spoluobčané, přeji Vám inspira tivní chvíle jara! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Tradiční fašaňk strana 2 / Ples města 2012 strana 7 / Kolajová s rekordem strana 13 Kyjovské noviny / duben 2012 strana 1

2 Dění ve fotografiích Na tradičním fašaňku nescházely milosti Rodina Michalčíků, která pohostinně přivítala fašaňkový průvod. Už tři desetiletí má fašaňk v Ky jově pevné místo v kalendáři a neji nak tomu bylo i letos. Ačkoliv partě nadšenců vůbec nepřálo počasí, o dobrou náladu se rozhodně nene chali připravit. Fašaňk v Kyjově, který začínal od hospody U Jančů, si nelze předsta vit bez zastávky u Michalčíků, neboť se tam folkloristé mohou vždy těšit na výtečné milosti, které rodina při pravuje po desetiletí. Vstávala jsem kvůli tomu v pět ráno, ale fašaňk bez milostí prostě nejde, je to tradice. Až zanikne, tak bude na Slovácku špatně, pronesla prorocky Marie Michalčíková. vh Šavlový tanec se tančil i v dešti. Cimbálová muzika si musela poradit i v nevlídném počasí. Na zahřátí v sychravém dni posloužila domácí pálenka. Moravská zabíjačka pomohla dobré věci Asi každý na Slovácku někdy za žil pravou moravskou zabíjačku, kte rou Josef Lada zachytil ve svých ob razech. A stejně poetické bylo také setkání ve farním dvoře v Kyjově, kde se rozhodli porazit pašíka ve pro spěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Hned při vstupu do areálu návštěv níky vítala typická zabíjačková vůně, ale také možnost, přispět dobrovolným vstupným do kasičky s úmyslem po moci nadaci, dlouhodobě podporo vané OS Omega plus z Kyjova, které připravilo i fašankovou zabíjačku. Někdo organizuje benefiční kon certy nebo fotbalové zápasy a my jsme se rozhodli udělat akci, která byla typická pro Slovácko. Proto jsme tedy přichystali historicky první be nefiční fašankovou zabíjačku v Kyjo vě, vysvětlil organizátor akce Vladi mír Výleta. Nápad si velmi pochvaloval kyjov ský děkan Svatopluk Pavlica: Jsem rád, že se tato akce uspořádala a že je o ni zájem, naznačuje počet účastníků. Doufám proto, že se bude opakovat a stane se z ní tradice na podporu nadace, uvedl děkan. Pořadatelé pro návštěvníky při chystali polévku, ovar nebo čerstvé sádlo. Patroni nadace Livia Klausová a kardinál Miloslav Vlk se z účasti kvůli povinnostem omluvili. Do Prahy se proto vydala skupinka Kyjovanů, která vedle dobrých zpráv o vyda řené akci vezla s sebou jako ochut návku také moravskou zabíjačkovou výslužku. vh strana 2 Kyjovské noviny / duben 2012

3 Radnice Kyjov rozšíří separaci odpadu Město Kyjov chystá novinku ve třídění odpadů. Kromě skla, papíru, plastů či elektra začne separovat také biologicky rozložitelný odpad. Potraviny, odpad ze zeleně, odpad z kuchyní a stravovacích zařízení, to všechno patří do biologicky rozložitel ného komunálního odpadu, jehož po díl dnes činí ve směsném komunálním odpadu v rámci ČR přibližně 42 %. Dobrovolný svazek obcí severo východ, jehož je Kyjov součástí, dlou hodobě řeší nakládání s odpady. Byli jsme úspěšní a získali jsme dotaci na systém, který se v horizontu dvou až čtyř let stane závazný v celé re publice. My ho budeme realizovat z dotace pokrývající 90 procent veš kerých nákladů, které dosáhnou výše až 90 milionů korun, uvedl starosta Kyjova František Lukl. SOMR OCENĚN FILMOVOU A TELEVIZNÍ AKADEMIÍ Českého lva za mimořádný pří nos české kinematografii převzal v sobotu 3. března ve velkém sále pražské Lucerny herec Josef Somr. Česká filmová a televizní akademie ocenila mimořádné herecké kvality populárního herce a rodáka z Vra cova, který se stal 11. června 2002 také Čestným občanem města Ky jova. V praxi to bude vypadat tak, že každá rodina dostane zdarma jednu popelnici a na sídlištích to budou velké kontejnery na biologicky rozlo žitelný odpad. Do těchto popelnic, které mají zpravidla hnědou barvu, budou patřit zbytky z kuchyně, slupky z jablek, cibulí a jakýkoli odpad, který může sloužit jako základní vstupní materiál do kompostu. Na opak olej, maso, kosti, tekuté potra viny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky nebo papír do těchto po pelnic rozhodně patřit nebudou. Odpadky budou dále použity ke kompostování nebo k výrobě bio plynu. Součástí projektu bude i vý stavba vlastní kompostárny v areálu skládky v Těmicích, která vznikne zřejmě na jaře roku vh Komunitní plánování Pojem komunitní plánování se vryl do paměti již mnoha občanům Ky jova. Především těm, kteří aktivně spolupracují a zapojují se do samot ného plánování, zjišťování potřeb a také akcí, které město pořádá. Roz voj sociálních služeb na Kyjovsku je znovu podpořen z operačního prog ramu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem je poskytnout pomoc lidem v tíživých situacích, zvýšit in formovanost veřejnosti o možné po moci. Jde o projekt Rozvoj sociál ních služeb na Kyjovsku, II. etapa, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a stát ního rozpočtu ČR. Doba realizace je od 1. března 2012 až do 28. února Celková výše podpory je ,40 Kč. Možnosti pomoci jsou velmi roz sáhlé, týkají se jak rodin fungujících, tak rodin s problémy, dětí, mládeže, osob ohrožených sociálním vylou čením, seniorů, osob se zdravotním postižením, duševním onemocněním či mentálním postižením. V letošním roce budeme aktualizovat analýzy potřeb veřejnosti, uživatelů, posky tovatelů a zadavatelů sociálních služeb, které budou probíhat od mě síce dubna. Budou jedním z pod kladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Ky jovsku do roku 2015, který je strate gickým dokumentem v oblasti pláno vání rozvoje sociálních služeb. Jeho představení veřejnosti plánujeme na podzim tohoto roku, kdy bude mít veřejnost možnost po celý měsíc tento dokument připomínkovat, ná sledně bude schválen zastupitelstvy měst a obcí Kyjovska. Zapojte se do plánování a pomozte zjistit, co na Kyjovsku v oblasti sociálních a nava zujících služeb stále chybí. Kontaktní osoba: Jana Jakubíčková, Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska Tel: Mobil: E mail: Silvie Vrtková je maminkou dvojčátek Viktorie a Amálie Začalových. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 10. BŘEZNA V KYJOVSKÉ RADNICI Město Kyjov přivítalo mezi nové občánky Soňu Jarolíkovou, Sofii No votnou, Vanesu Vaníčkovou, Zuzanu Čtvrtníčkovou, Mariku Koláříkovou, Karolínu Mazničenkovou, Kristýnu Poláškovou, Amálii Začalovou, Viktorii Začalovou, Jáchyma Pospíšila, Šimona Junga, Štěpána Kolúcha, Denise Tiefenbachera a Kristýnu Pažourkovou. Sociální věci Sportovní aktivity postižených Již podvanácté se sje li mentálně postižení spo luobčané do kyjovského Domova Horizont, aby nejen poměřili své síly ve stolním tenise, ale hlav ně, aby opět uviděli své známé a kamarády z ji ných částí Moravy. Jde nám hlavně o vy tvoření prostředí, ve kte rém se budou všichni cí tit dobře. Proto nás těší, že se sem naši hosté pra videlně vracejí, vysvětlil výchovný pracovník Hori zontu Václav Úradník. Foto archiv DH Na účastnících turnaje bylo přitom velmi dobře vidět, že se nejedná je Sbírku pro chudé obyvatele vý chodní části Ukrajiny vyhlásilo před nedávnem OS Omega Plus. Podle misionáře Petera Krenického, který na Ukrajině žije již dvě desítky let, je totiž situace tamních vesnických obyvatel doslova zoufalá. Jakákoliv pomoc i ve formě použitého zboží proto přišla velmi vhod. Když jsem působil na Podkarpat ské Ukrajině 17 let, myslel jsem si, že je to nejchudší oblast z celé Ukra jiny vůbec, ale zjistil jsem, že čím dál O tom, že klienti Horizontu oplývají šikovnosti ve sportu, svědčí i účast v lyžařských závodech. Foto Emil Saulich nom o sportovní událost. Vedle na pínavých turnajových momentů totiž dominovala přátelská gesta. vh Zásilka pomohla na Ukrajině Páter Krenický spolu s věřícími na Ukrajině. Foto archiv PK více na východ je to ještě horší a sociální pomoc je strašně důležitá, uvedl P. Peter Krenický. OS Omega Plus přichys talo humanitární zásilku, kterou z Kyjova čekaly dva tisíce kilometrů cesty. V cíli má pomoci nejen dospě lým, ale i mládeži. Tamní prostředí je hodně pozna menané drogovou závislos tí mládeže, takže i v této oblasti musíme pracovat. Navázali jsme kontakty se školou i s učiteli a daří se nám trošku vstou pit do té temnoty beznaděje a dávat šanci, doplnil P. Krenický. Zmíněná humanitární zásilka je důkazem toho, že co je pro jednoho již nepotřebné, jinému může být stále ještě užitečné. Máte li doma napří klad starší oděvy, nábytek, kterého se chcete zbavit, kočárky po dětech nebo nepoužívané hračky a věci osobní potřeby, Omega je místem, které jim dá znovu význam. vh Kyjovské noviny / duben 2012 strana 3

4 Z jednání orgánů města Informace ze schůzí Rady a Zastupitelstva města V této části Kyjovských novin Vás budeme informovat o aktuál ních a podstatných jednáních z rady města, zastupitelstva města, ko misí rady a výborů zastupitelst va. Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 48. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 27. února 2012 Rada města schválila: dokončení projektové dokumen tace na rekonstrukci budovy č.p. 385 na ul. Riegrova v Kyjově na malometrážní byty. Tuto budovu město získalo před několika lety od společnosti E.ON a rada města doporučila využít ji na malomet rážní byty. Celkem by zde mělo vzniknout 8 bytů s celkovou výmě rou 341,71 m a 1 nebytový pro stor; uzavření smlouvy o dílo na vypra cování projektových dokumentací zateplení MŠ U Vodojemu, MŠ Ná dražní a přístavby ZŠ Újezd se společností Projektis, s. r. o., za částku Kč; realizaci projektu Rozvoj sociál ních služeb na Kyjovsku, II. eta pa. Hlavním záměrem projektu je zpracovat Střednědobý plán roz voje na Kyjovsku do roku 2012 a Akční plány na každý rok zvláš tě. Jde o regionální dokumenty, které budou výstupem plánování rozvoje sociálních služeb v pod mínkách Kyjovska; výsledky výběrového řízení na Do davatele kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro po třeby Města Kyjova a rozhodla o uzavření smlouvy se společností Smero, spol. s.r.o., Velkomorav ská 83A, Hodonín. Byla provedena e aukce, kde ze čtyř předložených nabídek byla vy brána právě společnost Smero spol. s r. o. jako nejlevnější. U ná kupu kancelářských potřeb a spo třebního materiálu dojde k úspoře o 16 %; uzavření Dodatku č. 1 k Man dátní smlouvě o zajištění provozu veřejných záchodů ze dne uzavřené mezi městem Ky jov a panem Vladimírem Dohnál kem. Poplatek za použití kabiny i pisoáru činí 5 Kč. Rada města rozhodla: o změně Ceníku provozovatele ve řejných pohřebišť v Kyjově, Ky jově Boršově, Kyjově Bohusla vicích s účinností od , a to z důvodu zrušení některých poskytovaných služeb spojených s pohřebnictvím, ceny se ovšem nemění. Platný ceník je k dispo zici na odboru majetku; o koupi vozu Piaggio typu Porter Maxxi kontejnerový nosič s al ternativním pohonem LPG ben zín, které bude sloužit pro bezpro blémový vývoz odpadkových košů, svozu hromádek, posečené trávy včetně 3 kontejnerů; podat trestní oznámení na nezná mého pachatele stran vrácení do tace 2 mil. Kč a doporučuje MSK postupovat ve stejných intencích. Rada města vyhlásila: konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Kyjov Bohusla vice, příspěvkové organizace města Kyjova, a to z důvodu od chodu stávající ředitelky ZŠ a MŠ Kyjov Bohuslavice do důchodu. 49. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 5. března 2012 Rada města se zabývala přípra vou zasedání zastupitelstva města materiály na ZM lze najít na strán kách města v sekci Zastupitelstvo města/materiály pro zastupitelstvo, a to vždy před konáním daného ZM (www.mestokyjov.cz). Rada města schválila: přidělení dotace do oblasti spor tu, do oblasti sociální, do oblasti kultury a ostatních zájmových ak tivit z rozpočtu města Kyjova. Jednotlivé částky byly rozděleny takto: Oblast sociální Kč Oblast kultury Kč Oblast sportu Kč Oblast ostatních zájmových aktivit Kč Rada města schvaluje přidělení dotací pouze do výše Kč. Nad tuto hranici již schvaluje po skytnutí dotací Zastupitelstvo města Kyjova. Letos se rozdě lovaly dotace určené do pravo moci radě města v celkové výši Kč; výsledky výběrového řízení na Po skytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Kyjova a rozhodla o uza vření smlouvy se společností Vo dafone Czech Republic a.s., Vino hradská 167, Praha 10. Formou e aukce bylo provedeno výběrové řízení na poskytování mobilních hlasových služeb. Před pokládáme měsíční úsporu 79 % oproti současným platbám; podání žádosti o poskytnutí fi nanční podpory z dotačního pro gramu Podpora pro rodinné poli tiky na úrovni obcí pro rok 2012 vyhlášeného Jihomoravským kra jem. Hlavním cílem tohoto pro jektu je podpora rodinného pro středí při vyřizování záležitostí na MěÚ a to ve třech kancelářích Orgánu sociální právní ochrany dětí. Dalším cílem je zvýšení in formovanosti a usnadnění orien tace pro rodiny v oblasti pro rodin ných aktivit v našem regionu a to vydáním Katalogu pro rodin Užitečné informace z kyjovské radnice ných organizací a služeb na Ky jovsku. 50. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 7. března 2012 Na této radě se projednávalo do končení přípravy zasedání zastupitel stva města. IXII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KYJOVA konané dne 19. března 2012 Zastupitelstvo města Kyjova roz hodlo o sloučení ZŠ J. A. Komen ského a ZŠ Újezd a určilo jako nástupnickou organizaci ZŠ J. A. Komenského, s účinností od Tomuto rozhodnutí před cházela kladná stanoviska škol ské komise, rad škol a doporu čení rady města; Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s provedením stavby ka nalizace v rekreačním středisku města v obci Hutisko Solanec v roce Vybudování kanali zace je důležité pro další fungo vání tohoto rekreačního středis ka, které navštěvují děti Kyjovska a širokého okolí. V současné době probíhají jednání s Jihomo ravským krajem o platbě nájmu za užívání tohoto letního tábora. Nájem by tak mohl částečně do budoucna pokrýt vložené finanční prostředky města; ZM rozhodlo o poskytnutí dotací nad Kč těmto organizacím: V oblasti sportu: CK Dacom Pharma Kyjov Kč FC Kyjov 1919 o.s Kč Tj Jiskra Kyjov, oddíl košíkové Kč V oblasti kultury: Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov Kč V oblasti sociální: Charita Kyjov Kč Občanské sdružení Krok Kč Dotace pro fotbal, basketbal a Slo vácký soubor byly poskytnuty z ji ných kapitol než z grantových položek tak, aby tato tři největší občanská sdružení nevyčerpala většinovou část dotačních pro středků a zbylo tak i na ostatní sdružení; Zastupitelstvo města schválilo změnu jednacího řádu, kde se vy pouští snímání a vysílání zá znamu na infokanálu, a to z dů vodu rozporu se stávající právní úpravou. S účinností od by mělo dojít ke změně zá kona, která znovu umožní snímat a ze záznamu odvysílat jednání za stupitelstva. Ihned poté se k do savadní praxi opět vrátíme. Sběr projektových námětů ke tvorbě Akčního plánu V září loňského roku měli občané možnost podílet se na tvorbě Strate gického plánu rozvoje města Kyjova, a to prostřednictvím průzkumu veřej ného mínění, v němž vyjadřovali své názory na život ve městě. Výsledky šetření byly zveřejněny na webu města. Názory veřejnosti tak velmi přispěly k definování rozvojových směrů města Kyjova. V současnosti se dokončují práce na strategickém plánu a zároveň se připravuje prová děcí dokument, tzv. akční plán na ob dobí let Jde o přehled konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Široká veřejnost má nyní možnost podělit se s městem o své nápady, požadavky či přání, které by přispěly k dalšímu rozvoji města a lepšímu životu v Kyjově. Náměty by měly být co nejkonkrétnější (popis námětu, určení konkrétního místa realizace v rámci města, odhad časové a fi nanční náročnosti). Náměty mohou být svým charakterem nejen tzv. tvr dé (infrastrukturní, stavební), ale také tzv. měkké (rozvíjející lidské dovednosti). Formulář můžete vypl nit on line prostřednictvím webových stránek města (www.mestokyjov.cz) nebo vyplnit v tištěné podobě (pří loha novin) a vhodit do sběrného boxu, který je k dispozici na určených místech podatelna MěÚ Kyjov, Ma sarykovo nám. 30 a Masarykovo nám. 1, ve 3. patře budovy Komerční banky (boční vstup), v Informačním centru města Kyjova, v Městské knihovně Kyjov (oddělení pro dos pělé a čítárna) a pobočce v Bohusla vicích, na poště v Kyjově a Bohusla vicích, anebo v hospodě U Otína Boršov, a to do 27. dubna. Sou částí strategického plánu bude také motto města, které bude vyjadřo vat poslání města na období v souladu se strategickým plá nem. Také zde má možnost široká veřejnost přispět svými návrhy a za pojit se do jeho tvorby, a to prostřed nictvím elektronického formuláře, případně vhodit návrh motta města do sběrných boxů, umístěných na výše uvedených místech. Mottem města může být například zachování kulturních tradic, rozvoj bydlení, roz voj zaměstnanosti apod. red strana 4 Kyjovské noviny / duben 2012

5 Zdravotnictví Špičkový odborník v Kyjově Světoznámý odborník v oboru nuk leární medicíny Jiří Bakala zamířil do Kyjova. Zdejší nemocnice tak zís kala lékaře, který je mimo jiné také držitelem nejvyššího kardiologického vyznamení, Libenského medaile. Jiří Bakala je špičkovým odborní kem, který vede přednášky v Ameri ce, Anglii i na domácí půdě a přispívá svými poznatky do odborných knih. Nyní působí v Kyjově na oddělení Nukleární medicíny. V Kyjově jsme začali provádět 6 7 vyšetření týdně, což je velice dob ré. Metoda spočívá v tom, že paci entovi aplikujeme po zátěži látku, která zobrazuje prokrvení svalu. To pak srovnáváme s klidovým režimem. Škola byla otevřena v roce 1982 pod názvem Základní škola V. I. Le nina. Po roce 1989 byla přejmeno vána na ZŠ Dr. Joklíka po bývalém kyjovském starostovi Severinu Joklí kovi ( ), který se zasloužil o rozvoj vzdělání v našem městě. Jde tedy o nejmladší a co do počtu žáků nejmenší z kyjovských základních škol. V jejím vedení se doposud vy střídali čtyři ředitelé: František Hofr, Růžena Zmrzlíková, Jaroslav Kovář a Jiří Búřil. Za dobu její existence pro šly školou desítky pedagogů a pro vozních zaměstnanců. V současné době zde vyučuje 25 pedagogů, všichni jsou plně kvalifikováni. Funkci ředitele školy vykonává Mgr. Jiří Búřil a zástupkyní ředitele je Mgr. Miluše Habáňová. Ve škole je 17 tříd, které navště vuje 319 dětí z Kyjova i okolních obcí. Výuka probíhá podle školního vzdě lávacího programu Kompas pro život aneb cesta je cíl. Odpoledne mohou žáci 1. stupně trávit čas ve třech odděleních školní družiny. Mimo vý uku nabízí škola dětem účast v růz ných zájmových kroužcích, např. v ke ramice, angličtince, turistickém, tanečním, sportovním či logopedic kém kroužku, ve sportovních hrách, zpívání s kytarou i v přípravce před školáků na první třídu v Oříšku. V letech prošla bu dova i areál ZŠ a MŠ Dr. Joklíka roz sáhlou rekonstrukcí. Byla vyměněna okna a vybudováno posezení pro di váky v tělocvičně, dále provedena výměna starých oken a vstupních dveří, došlo k zateplení celé budovy a škola dostala i novou barevnou fasádu. Modernizací prošly také šat ny, které jsou vybaveny uzamyka telnými skříňkami, které slouží vždy dvojici dětí. Zcela byl přebudován sportovní areál. Staré, nevyhovující hřiště nahradily moderní sektory pro atletiku, míčové hry i volnočasové ak tivity a slouží nejen žákům ZŠ a MŠ v hodinách tělesné výchovy, ale i ši roké veřejnosti. Žáci využívají deset odborných učeben, samozřejmostí je počítačová technika, televizory, DVD Hodně nám to pomáhá při stano vení diagnóz, vysvětlil Bakala. Díky nukleární medicíně lze velmi efektivně vyšetřit srdce, plíce, štít nou žlázu, kostru, játra nebo žlučník. Je důležité si uvědomit, že v nuk leární medicíně, na rozdíl od jiných zobrazovacích metod, jako jsou rent gen nebo CT, sledujeme děje, které probíhají v buňce. Ostatní vyšetření jsou všechna mimo buňku. Veškeré změny, například u tumoru, začínají právě v buňce, vysvětlil světově uznávaný lékař. Jak sám Bakala říká, rád by pokračoval v práci, kterou v Ky jově úspěšně vedl primář Jaroslav Bú řil, jeden ze zakladatelů nukleární me dicíny mimo fakultní nemocnice. vh Děti, mládež a škola Policie Zloděj okradl postižené Obrovské rozčarování zažili pra covníci Centra pro sluchově posti žené v Kyjově, které sídlí v pros torách městské knihovny. Teprve nedávno otevřené pracoviště vykradl pod rouškou noci zloděj a způsobil škody v takovém rozsahu, že mohou být pro zmíněnou pobočku likvi dační. Škoda dosáhla na základě šet ření asi sto tisíc korun, což je pro naši neziskovou organizaci hodně drastické a vůbec nevím, jestli se z toho vzpamatujeme, popsala si tuaci ředitelka organizace neslyšících Marta Kadlecová. Zloděj sebral prak ticky vše, co viděl, takže se dá před pokládat, že nepřišel po svých. Při krádeži se naší organizaci ztratil veškerý majetek, který slouží k práci s klienty, což jsou kompen zační pomůcky, tv, video, indukční smyčka, dále dataprojektor, note book i naslouchací soupravy, prostě všechno je pryč. Některé věci se sice našly pod stromy, ale vzhledem k to mu, že to celou noc leželo venku ve vlhku, nejsou stejně použitelné, do plnila ředitelka Marta Kadlecová. Pachatel byl koncem měsíce do paden, pojišťovna ovšem odškodné nevyplatí a neslyšící je musí vymá hat po zloději, komentovala para doxní vývoj krádeže Kadlecová s tím, že na nákup nových pomůcek orga nizace nemá prostředky. vh ZŠ a MŠ Dr. Joklíka letos slaví 30 let od založení přehrávače, dataprojektory s note booky a interaktivní tabule. V letech fungovaly v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka dyslektické třídy, které na vštěvovaly děti se specifickými po ruchami učení z Kyjova i blízkého okolí. V současné době jsou tyto děti integrovány v běžných třídách a pra cují podle individuálních plánů vý uky. 1. ledna 2009 se ZŠ Dr. Joklíka sloučila s MŠ U Vodojemu a byl vy tvořen nový subjekt, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově. Mateřská škola Dr. Joklíka U Vodojemu v Kyjově je čtyřtřídní pavilonová budova. Na chází se v klidové zóně na okraji města v sídlištním komplexu upro střed velké školní zahrady a v sou sedství základní školy. Každá třída má své vlastní hygienické a sociální zařízení, zvlášť pro děti i pro personál. Jako vedoucí učitelka MŠ působí Pokrok je všude a do razil, jak jinak, i do skautské činnosti. Za pojili jsme se do celo světové hry geocaching, ve které jde o hledání na různých místech scho vaných schránek, tzv. cache ( kešek ) pomo cí navigačního přístroje GPS. Pro skauty a skautky je na území celého Ky jovska poschováváno na přírodně nejzajíma vějších místech přes še desát kešek. V každé schránce naleznou ne jen lístek na památku a návštěvní lis tinu, ale i zajímavé informace o da ném místě. Hledání schránek zavádí hledače na místa, na která by je jinak ani Bc. Zdenka Horáková. Od začátku provozu, tj. od roku 1982, byly sou částí mateřské školy jesle umístěné v samostatném pavilonu. Provoz jeslí trval pouze osm let. V září 1990, po jejich zrušení, byla otevřena ve spo lupráci s ředitelstvím nemocnice v Ky jově nejdříve jedna speciální třída pro děti s oční vadou a na jaře roku 1991 druhá pro děti s respiračními choro bami. V roce 1997 zmiňované třídy nahradila třída pro děti s kombinova ným postižením. Nyní jsou ve škole tři třídy běžné a jedna speciální pro děti s více vadami. Společně s dětmi zdravými se vzdělávají v mateřské škole také děti těžce zdravotně po stižené a je uskutečňována jejich skupinová integrace. Od roku 1990 mateřská škola pracovala podle vlastních tématic kých plánů a projekt školy se řídil doporučeným osobnostně hravým Skautské hrátky v 21. století aneb do přírody za keškami Skauti družina Lam na lovu kešek. nenapadlo se podívat. Objevují tak pro ně neznámé kouty naší krajiny a prožívají tak to, co lze prožít, když se putuje mimo cesty překoná vání roklí, potoků, prodírání se houš modelem vzdělávání. V roce 2002 nahradil tématické plány školní vzdě lávací program pro předškolní vzdě lávání. Výsledky vzdělávání jsou závislé na práci učitelů, vychovatelů a ostat ních provozních zaměstnanců. Proto patří slova díků a uznání všem za městnancům, kteří v uplynulých tři ceti letech věnovali část svého ži vota ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově a jejím žákům. Srdečně zveme bývalé žáky a pří znivce školy na slavnostní Akademii k 30. výročí otevření ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, která se uskuteční v sále MKS v Kyjově dopo ledne od 10 hodin a odpoledne od 17 hodin. Přijďte se též podívat přímo do budov základní i mateřské školy v týdnu otevřených dveří od 16. do Miluše Habáňová, zástupkyně ředitele tím, setkávání se s les ní zvěří. Oblíbeným a dobro družnějším způsobem se stalo hledání kešek v noci. Večer se zdá být krajina zcela jiná, plná různých tajemných zvu ků zvířat, které jsou ak tivní právě v noci. Také viditelnost je velmi ome zená a stíny vytvářené měsícem osvícenými stromy, probouzejí v dě tech různé fantazijní představy. Zároveň je však učí překonávat strach z nočního lesa. Chtěli byste prožít něco takového na vlastní kůži? Tak se připojte k nám! Neboť skauting je parta a pří ležitost. Za Podchřibáky Rakša alias Zuzana Borkovcová Kyjovské noviny / duben 2012 strana 5 Foto archiv skautů

6 SPISOVATELKA BRAUNOVÁ BESEDOVALA S DĚTMI Zajímavou besedu se spisovatel kou Petrou Braunovou absolvovaly děti z bohuslavické základní a ma teřské školy. Braunová svou první knihu napsala před 15 lety pro svého syna, který neměl rád pís menka a snažila se jej přesvědčit o tom, že škola je velmi zábavná. Rošťák Oliver tak byl příběh, který od startoval spisovatelskou kariéru této dámy. Mám ráda knihy, kde jsou hlavní hrdinové obyčejné děti, které nemají žádné nadpřirozené schopnosti, ale přesto se jim stane vždy něco mimo řádného. Přitom se snažím, aby se čtenář ztotožnil s hlavní postavou pří běhu. Mělo by tomu pomoci i to, že mými hrdiny jsou vždy děti z českých vesnic, uvedla autorka knih. Petra Braunová získala řadu oce nění za svou tvorbu. Například kniha Ema a kouzelná kniha vyhrála hned tři ceny: 1. místo za nejlepší knihu roku 2010 v kategorii dětí, 2. místo v téže anketě v kategorii knihovníků a výroční cenu Albatrosu. vh Žáci kyjovské ZUŠky sbírali úspěchy Hned tří velkých soutěží se zú častnili žáci kyjovské základní umě lecké školy. V domácím prostředí porovnávali své umění s ostatními cimbalisté a zpěváci. Pozounista On dřej Pavluš zanechal výborný dojem při soutěži Eurovize. Základní umělecká škola hostila účastníky soutěže cimbálu, z níž ti nejlepší postupovali do krajského kola ve Veselí nad Moravou. Soutě žilo se celý den a porota, v níž usedl například dlouholetý rozhlasový mo derátor Jan Rokyta, měla velmi těž kou roli. Kantorky jsou čím dál šikovnější jak ve výcviku techniky, dynamiky, ná strojového ovládání, tak také ve vy nalézání dramaturgickém. Slyšeli jsme například zpracování Suchého a Šlitra nebo Mozarta. V tom vidím jednu z cest, jak to udělat pro děti i pro posluchače zajímavé, protože když to baví interpreta, usmívá se u toho, baví to i diváka, usmívá se také, vysvětlil Jan Rokyta. Do krajského kola postoupily hned dvě cimbálové muziky ZUŠ Kyjov. Výrazně zaujal v jiné soutěži čtr náctiletý pozounista Ondřej Pavluš, Cimbálová muzika ZUŠ při soutěži na domácí půdě, kde patřila k nejlepším. který se jako jediný zástupce základ ních uměleckých škol zúčastnil sou těže Eurovize. Nejhorší bylo to, že jsem o sou těži dověděl až týden před jejím koná ním. Musel jsem proto velmi rychle nacvičit koncert, ale naštěstí jsme to dali rychle dohromady, pochvalo val si spolupráci s učitelem Milosla vem Procházkou nadaný hudebník. O postup do ústředního celore publikového kola se v Kyjově utkalo v rámci Jihomoravského kola 104 solistů a 50 dětí, kteří se do Kyjova přijeli předvést v komorním sborovém zpěvu. Na hladký průběh soutěže dohlí želo 15 členů poroty a na soutěžící kolem 200 členů pedagogického doprovodu. Porotci každého z nich hodnotili podle předem jasně stano vených pravidel. Zpěv je obor, který není měřitel ný, tak jako třeba atletika. Porov náváme proto vše od kvality hlasu, intonace, pedagogického vedení, vý běru skladeb a teprve poté každý porotce udělí počet bodů. Body se čteme, uděláme průměr a máme vý sledek, vysvětlil předseda poroty David Szendiuch. ZUŠ Kyjov a pedagogové Mario Kudela a Hana Bobálová do soutěže připravili deset žáků. 1. místo s po stupem získali Hana Boháčková a Tomáš Buchlovský a pěvecký kvar tet ZUŠ Kyjov. vh UČEBNICE POMŮŽE UPEVNIT SOUNÁLEŽITOST K REGIONU ZŠ J. A. Komenského připravila speciální učebnici, která má pomoci pedagogům lépe vyučovat regionální výchovu. Ten, kdo se s ní podrobně seznámí, už nebude tápat o historic kých či kulturně společenských fak tech tohoto regionu. Učebnice vznikla již jako třetí vy dání a vedle Kyjova se zaměřuje také na okolní obce. Pracovat s ní tak mo hou nejenom učitelé školy J. A. Ko menského, ale i okolní školy. Na jejím vzniku se podíleli sami peda gogové a zahrnuje tři části. Vedle učebnice jsou to pracovní listy pro děti a praktické metodické pokyny pro vyučující. Výhodou učebnice je, že je zpracována i v elektronické po době a nabízí tak možnost pracovat s ní jako s interaktivní tabulí. Publi kace byla původně zpracována pro potřebu žáků třetích tříd, ale ocení ji i starší děti. Díky učebnici se z úspěš ného žáka může stát klidně malý prů vodce po Kyjově. vh ÚSPĚŠNÍ POKRÝVAČI POSTUPUJÍ DO FINÁLE Ve čtvrtek 1. března se na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova uskutečnilo moravské kolo soutěže odborných dovedností pokrývačů. Kyjo vští učni zvítězili a spolu s vyškovskými a opavskými pokrývači postupují do celostátního finále, které se uskuteční v dubnu na brněnském výstavišti. Sochaření v MŠ Dr. Joklíka Letošní zima sněhovým radován kám příliš nepřála a nedovolila dě tem stavět sněhuláky. Proto jsme v rámci projektu Co dokážou ruce vytvářeli sochy pěkně v teple mateř ské školy. Děti spolu s učitelkami ve třídách tvořily sochy z různých materiálů, a tak postupně prosto ry mateřské školy zdo bil tučňák Pingvínek s rodinou, víla Amálka, Okno do světa nebo Zima. Děti tak měly možnost pracovat s netradičními materi ály a pomůckami, kte ré jsou pro ně zajímavé a vyzkoušely si práci sochaře. Výroba malé sochaře bavila a spolu s rodiči, babičkami, tetičkami, sourozenci je mohly ohodnotit v naší malé školní galerii. Každá třída pak za svou sochu dostala sladkou odměnu. Hana Půčková, učitelka MŠ Foto archiv ZŠ ŠKOLA VYHRÁLA PENÍZE NA POMŮCKY V pátek 2. března byli žáci ze ZŠ Újezd Kyjov v Brně převzít cenu z pro jektu Recyklohraní. Škola totiž byla vylosována v rámci velké podzimní soutěže ve sběru elektrozařízení a stala se tak jednou z deseti šťast ných škol, které získaly Kč k nákupu učebnic, školních pomůcek nebo počítačového vybavení. Do sou těže se zapojilo 881 škol z celé re publiky. Slavnostního předání šeku se zúčastnili nejlepší sběrači baterií a mobilů. red strana 6 Kyjovské noviny / duben 2012

7 Kultura Reprezentační ples města Kyjova 2012 Reprezentační ples města i letos Kyjov uspořádal společně s Městským kulturním střediskem a Televizí Slovácko. Večer plný hudby a zábavy přijel podpořit zpěvák Peter Nagy. Na fotografii spolu s Marathon bandem, který se staral o zábavu v průběhu celého večera. Nezapomenutelné vystoupení předvedl slavný trumpetista Vlado Kumpán, který svůj talent představil už po celé Evropě a do Kyjova přivezl poetické melodie. První taneční kroky letošního reprezentačního večera v Kyjově zahájil na parketu v Domě kultury Taneční klub Fortuna Zlín. K dobré atmosféře večera přispěl i doprovodný program, v němž mohli hosté ochutnat prestižní vína z Milotic. Vedle hudby a zábavy radost některých hostů z účasti při reprezentačním večeru znásobilo i štěstí při hře, když si odnesli hodnotné ceny z tomboly. Až do brzkých ranních hodin reprezentační ples města skvěle hudebně režíroval při diskotéce TV Slovácko Zdeněk Nedbálek. Večer byl především společenskou příležitostí a setkáváním přátel či známých osobností regionu, kteří si mohli také zatančit a zazpívat s CM Hudci z Kyjova. Kyjovské noviny / duben 2012 strana 7

8 V neděli 18. března se konal již 22. ročník soutěže dětských zpě váčků v lidové písni Vyletěla holu bička Celkem se jí zúčastnilo 30 soutěžících, kteří zazpívali 31 pís niček. Děti soutěžily v 6 kategoriích, do kterých byly rozděleny podle věku. Dueta zůstala věkově neomezena. Všichni účinkující vystupovali v kro jích. Výsledky jednotlivých kategorií I. (3 5 let): bez hodnocení. II. (6 7 let): 1. Elen Pohanková, 2. Ema Menšíková, 3. Alžběta Mokrá. III. (8 9 let): 1. Jan Hojač, 2. Jaroslav Měchura, 3. Šárka Machálková. IV. (10 11 let): 1. Denisa Grmol cová, 2. Karolína Grufíková a Vendula Brůčková, 3. Barbora Selucká. V. (12 13 let): tři 1. místa: Martin Ott, Nikol Stávková a Soňa Vacenovská. Vyletěla holubička 2012 VI. (14 15 let): 1. Martin Vašíček, 2. Kristýna Blahová, 3. Barbora Formánková a Michal Varmuža. V duetech získaly zvláštní oce nění za vynikající zpěv a projev Soňa Vacenovská a Nikol Stávková. Zpěváky hodnotila odborná po rota ve složení: Mario Kudela před seda poroty, Ladislav Pavluš, Jiří Petrů, Hana Petrů, Eva Soldánová. Hodnotící kritéria sou těže: intonace, rytmus, výraz, výběr písně a cel kový dojem. Předseda poroty konstatoval, že hlavně u nejstarších kategorií se sešli mi mořádně kvalitní zpě váci. Vítězové ze IV. až VI. kategorie postu pují do regionální sou těže Zpěváček Slo vácka, které se koná v Lužicích a odtud opět vítězové po stupují do celostátní kola soutěže Zpěváček 2012 do Velkých Losin. Zpěváčky doprovázela cimbálová muzika Friška pod vedením primáše Davida Vašulky. Soutěž zpestřila vy stoupení dětského folklorního sou boru Kyjovánek I s uměleckou ve doucí Hanou Vašulkovou. red Světová sláva Miroslava Tichého pokračuje Výstavy, divadlo a dokonce i aplika ce na chytré tele fony šíří slávu ze snulého kyjovského fotografa. Ve slavném mos kevském muzeu Dům fotografie MMAM byla 22. února, kurátorem Romanem Buxbau mem a ředitelkou Olgou Sviblovou, za hájena velká retro spektiva Miroslav Foto archiv RB Tichý umělec se špatnou kamerou. Brněnské divadlo Husa na pro vázku úspěšně zpracovalo hru Tar Hlavní roli Miroslava Tichého ztvárnila v divadelní hře Tarzan v důchodě překvapivě žena. zan v důchodě, ve které je poetic kou a zároveň zábavnou formou vyobrazen charakter Miroslava Tiché Latinskoamerické tance Salsa patří k nejoblíbenějším la tinskoamerickým tancům a dokáže upoutat pozornost tanečníků i ve folk lorem prošpikovaném Slovácku. Spo lečným jmenovatelem těchto tanců jsou rytmické pohyby a ty se lektoři snažili předat téměř stovce zájemců na akci pořádané klubem Salsa Kyjov. Našim cílem bylo do Kyjova a okolí rozšířit nové tance a vzbudit v lidech zájem o tan cování něčeho ji ného, než je folklor a muzika, která zní běžně na plesech. Vybrali jsem proto tři latinskoamerické párty tance: salsu, bachatu a zouk, uvedl lektor Karel Spurný. Po pár hodi nách odborné taneč ní průpravy pod vede ním zkušených mistrů přišel na řadu skutečný taneční večer. Byl výji mečný svým rozsahem. Jak zájem ta nečníků ukázal, mohl by se v Kyjově realizovat tak dvakrát ročně. Zá jemci o tanec mohou docházet do pravidelného kurzu, který se koná v zrcadlovém sálu DDM Kyjov. Aktu ální informace se dozvíte na faceboo kové stránce Salsa Kyjov. vh Foto archiv Salsy Kyjov ho, stejně jako jeho postoj k umění a životu. Hlavní roli Miroslava Ti chého ztvárnila překvapivě žena, výtečná herečka Ivana Hloužková (sponzorem byla mimo jine Nadace Tichy Ocean). Aplikace Bad Camera, která byla vyvinuta především pro I phone, je věnována Miroslavu Tichému. Tato aplikace Vám umožní vytvořit ve Va šem telefonu fotografii v Tichého stylu. Můžete tak vytvářet vlastní roz ostřené, černobílé nebo špinavě žluté fotografie s viditelnými škrában ci, otisky prstů nebo třeba dírkami na okrajích negativu. Aplikaci lze stáhnout a využívat bezplatně. Zdá se, že dílo Miroslava Tichého opouští posvátnou sféru muzea a je populární mezi širšími vrstvami spo lečnosti. Stejně jako Van Gogh, Dali, Picasso nebo Andy Warhol stává se i Miroslav Tichý mytologickou posta vou archetypem umělce a filozofa se špatnou kamerou a dobrým hu morem. Roman Buxbaum SKLADBA VYSÍLÁNÍ 24 hodin denně Jižní Morava začátky vysílání v hodina B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13 čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín repríza Kyjovský magazín premiéry ÚT, PÁ Kyjovský magazín repríza Veselský týdeník premiéra ST VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 01.20, 04.20, 7.20, 10.20, 13.20, 16.20, 19.20, Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/ 5 minut v závislosti na délce aktuálních magazínů BUĎTE S NÁMI V OBRAZE! 24 hodin denně ON LINE Placená inzerce strana 8 Kyjovské noviny / duben 2012

9 NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA Byt 3+1 se Velmi pěkné Nový byt za cenu Byt 3+1 po rekon- 2 balkony bydlení starého, v bezprostrukci v Kyjově, ul. a s garáží! 15 min. od střední blízkosti Kollárova - výměra Zděný byt Kyjova, se zahradou! RD 5+1 ve vinařské Kyjova! Zděný byt 70 m2, v 7. NP obci Šardice, po část. rekon- ve v obci Kostelec u Kyjova o výměře Strážovicích s výtahem. Nová 77,21 m2, umístěn ve 2. NP. strukci, celý podsklepený. Garáž se o velikosti 2+kk a výměře 42,5 kuch. linka, nová chodba s vestav. Součástí jsou 2 sklepy (7,26 m2). sekčními vraty, kolem domu pěkná, m2, ve 2. NP novostavby bytového skříněmi vč. šatny, nová plast. V bytě je nová kuch. linka, výhodou udržovaná zahrada s posezením a domu s výtahem. Vytápění: společný okna, nová, zateplená střecha. je vlastní topení. Cena: ,- krbem. Cena: ,- Kč kotel pro poschodí. Cena: Byt má prostornou lodžii. Cena: Kč Tel Tel ,- Kč Tel ,- Kč Tel.: NOVINKA DOHODA JISTÁ NOVINKA Prodej pěk- Hezký domek k rekreaci, bydlení či podnikání v obci Stříbrnice. RD 2+1 po rekonstrukci v r nové rozvody el. a topení v mědi, nový kotel, boiler, koupelna a WC. Jsou zde veškeré IS. Cena: ,- Kč Tel SLEVA Zděný byt o vel. 3+1 v Kyjově, Za Stadionem - ve 4. NP domu po revitalizaci, výměra bytu 61 m2 s balkonem, po část. rek. - nová koupelna se sprch. koutem, nová kuchyně a plast. okna, nový boiler. V pokojích parkety. Cena po slevě: ,- Kč Tel.: SLEVA Bydlení v krásném, zrekonstruovaném bytě o vel. 4+1 v Kyjově, ve velmi klidné lokalitě, ul. Strážovská! Výměra 74 m2 s lodžií, ve 2. NP domu s výtahem. Byt se prodává včetně vybavení, které je na míru. Cena po slevě: ,- Kč Tel Krásný, nový dům ve Bzenci s velkou zahradou a s možností podnikání! Velmi klidné bydlení v novostavbě RD o vel. 4+1, dům je postaven ve dvoře, od hlavní cesty je oddělen domkem 2+1, který je využit k podnikání a je rovněž součástí prodeje. Cena: ,- Kč Tel Hezký rodinný dům 4+1 v Hovoranech - započata rekonstrukce. U domu je garáž a hospodářské budovy: prádelna, dílna. Dům je ze 2/3 podsklepen - 2 místnosti + krásný vinný sklípek. Cena: ,- Kč Tel NOVINKA Půvabný sklípek v centru slovácké obce, s možností archivace vín a dostavby bydlení. Vinný sklep ve Stavěšicích, s krásným výhledem. Původní sklep je z r s novou přístavbou. IS: voda, el., kanalizace, možnost napojení plynu. Topení na TP. Cena: ,- Kč Tel Pozem e k vhodný na stavbu rodinného domu v obci Čeložnice. IS jsou v dosahu pozemku. Celková výměra pozemku činí 8398 m2, šířka pozemku činí cca 40 m. Cena: ,-Kč Tel: SLEVA Dům s velkou zahradou kousek od Kyjova! Udržovaný RD 3+1 v Mistříně na ul. Hlavní. Parkování v průjezdu na 2 auta. Za domem je prostorný dvůr s hosp. budovami a velká zahrada s ovocnými stromy. Cena po slevě: ,- Kč Tel Zrekonstruovaný rodinný dům v Kostelci u Kyjova - samostatně stojící, vel. 4+1, s garáží. Je po kompletní rekonstrukci - střecha, okna, dveře, vrata, zateplení, vytápění, nájezd. Je zde nová kuchyňská linka. K domu je i vlastní studna. Cena: ,- Kč Tel Klidné bydlení v Kyjově za dobrou cenu včetně klimatizace - byt 3+1 s balkonem na Sídl. Za Stadionem, 4. NP, výměra 61,25 m2, nová plastová okna a zrekonstruovaná kuchyň. Cena: ,- Kč Tel Cihlový dům ve Stavěšicích - v přízemí 2 pokoje, v patře 1 pokoj a půda s možností vestavby. V zadní části domu pokoj s kuchyňkou lze využít jako výminek (samost. vchod). K domu je dvorek s vjezdem pro auto, hosp. stavení a malá zahrádka. Cena: ,- Kč Tel.: NOVINKA Prodej RD 4+1 v centru Bzence za zajímavou cenu přízemní, se sedlovou střechou, určený k rekonstrukci! Dům se nachází v klidné lokalitě. Veškeré IS. Za domem je menší dvorek s hosp. budovou a zahrada o výměře 146 m2. Cena: ,- Kč Tel ného domu 5+2 se zahradou v obci Hýsly. Podsklepený, patrový, s velkým balkonem. Vedle domu je průjezd na dvůr a do garáže, na dvoře je hospodářská budova. Za domem je zahrada. Cena: ,- Kč Tel NOVINKA Pronájem haly se skladovými prostory v okrajové části města Kyjova. Zděná hala po kompl. rek. (cca 400 m2), plechová hala (400 m2), 8 park. míst, kanceláře, soc. zařízení. Lze pronajmout i jednotlivě. Příjezd i pro kamion. Cena: 300,- až 500,- Kč/m2/ rok Tel: Vinný sklep s vinohradem v malebné lokalitě Vlkošských bůd! Pěkný, udržovaný, zděný, o vel. 2+kk s balkonem, s výhledem na krajinu. V suterénu lisovna s krásným, starým sklepem a garáž. Cena: ,- Kč Tel Dům k bydlení či rekreaci za dobrou cenu v Moravanech u Kyjova část. podsklepený, přízemní s půdními prostory. Za domem dvůr s chlévy a zahrada. Cena po slevě: ,- Kč Tel Kyjovské noviny / duben 2012 Placená inzerce / strana 9

10 WEBSCHOOL s.r.o. LANGUAGE SCHOOL KYJOV ANGLIČTINA 2012/13 15 LET S JAZYKOVKOU! KURZY VŠECH ÚROVNÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY PRO ŽÁKY ZŠ I FIRMY DŮM KULTURY KYJOV Dubnová nabídka vše z vlastní produkce! více jak 60 druhů muškátů a dalších rostlin do truhlíku i na záhon muškáty převislé 10 ks v košíku 5 různých barev dřeviny, trvalky a skalničky svatební kytice a řezané květiny, pokojové květiny, nejlevnější tůje na živé ploty zeminy, hnojiva, postřiky, květináče, plasty, keramika... přísada salátu, kedlubny, rajčata a papriky Rostliny pro vás pěstujeme již 21 let Najdete nás pouze v jedné centrální prodejně na ulici Svatoborská 403 (u kina směrem k Budvarce) v Kyjově gardenia.cz tel , Zkuste reklamu v Kyjovských novinách strana 10 / Placená inzerce Kyjovské noviny / duben 2012

11 Kulturní, vzdělávací a společenský servis / duben 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV Neděle ve estrádní sál VELIKONOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU s Varmužovou cimbálovou muzikou a Slováckým souborem Kyjov Zpívání tančení půlnoční šlahačka. Úterý v divadelní sál DECHOVÁ HUDBA SVATOBOŘÁCI (Seriál dechových hudeb 2012) Dechová hudba, kterou si založili sami školáci s kapelníkem Přemyslem Doležalem. Pátek v a divadelní sál SLAVNOSTNÍ AKADEMIE ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově Program v rámci oslav 30. výročí založení školy. Od 16. do se v budově základní i mateřské školy bude konat týden otevře ných dveří, na který zvou ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. Neděle v divadelní sál 100 KORUN NA SIROTKY aneb Já su v tem nevinně Lidové divadlo s tématem slováckých soudniček. Celé představení je veselé, hravé, diváka v ničem nevyučuje, má jej jen pobavit a pohladit. Účinkují: Slovácký soubor Kyjov, FS Salajenka Dambořice, Slovácký krůžek Svatobořice Mistřín, Matýsek Kyjov, Střízlivý švirgatý hajný. Středa v divadelní sál JAHODOVÉ DUO V rámci Kruhu přátel hudby vystoupí Pavla Jahodová violoncello a Jiří Jahoda housle. Čtvrtek ve divadelní sál KAREL PLÍHAL Uznávaný a respektovaný folkový písničkář, kytarista, zpěvák, skladatel, textař, klávesista a aranžér. Pátek ve malý sál KVARTETO MILANA SVOBODY Hudba navazuje na tradici moderního jazzu 60. a 70. let. Objevují se zde také vlivy rocku, folklóru a soudobé vážné hudby. Koncert se koná v rámci projektu Jazz v kostce. Úterý v divadelní sál SOUROZENCI BAŤKOVI s Cimbálovou muzikou Lalia Písničky v podání sourozenců Baťkových Zazní písně lidových autorů, ale i písničky z nové tvorby. Pátek OSLAVY 67. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA KYJOVA v 9.30 kladení věnců u pomníku padlých v Bohuslavicích v 9.45 kladení věnců u pomníku padlých v Boršově v vzpomínkový akt a kladení věnců u Památníku světových válek před budovou Klvaňova gymnázia s krátkým kulturním programem žáků ZŠ J. A. Komenského. Pondělí v náměstí STAVĚNÍ MÁJE se Slováckým souborem Kyjov a dechovou hudbou ZUŠ Kyjov pod vedením Jiřího Pimka. Připravujeme na květen: Úterý 15. Dechová hudba Moravanka Jana Slabáka, Seriál dechových hudeb; čtvrtek 17. Jiří Stivín, KPH; pátek 18. Princezna Konvalinka, divadlo pro děti; sobota 19. Pořad 70 let Slováckého souboru Kyjov ; úterý 22. Screamers travesti skupina; neděle 27. Minimiss 2012 RADNIČNÍ GALERIE Úterý v TOMÁŠ PRUSENOVSKÝ Obrazy Vernisáž výstavy, kterou bude možné zhlédnout do MĚSTSKÁ KNIHOVNA Středa v studovna čítárna LÉČENÍ PSYCHÓZ, PSYCHOANALÝZA Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala Neděle v PROBLÉMY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY V ČR Přednáška Michaely Šojdrové Pondělí v přednáškový sál PARAZITI, VIRY A BAKTERIE Přednáška Karla Reidla Úterý v přednáškový sál AFGANISTAN OČIMA ČECHŮ Přednáší Matyáš Zrno redaktor působící v Lógaru Středa v studovna čítárna ENERGETICKÁ OBRANA ORGANISMU Přednáška Ing. Vinci Lászla Pátek v studovna čítárna VODA JE ŽIVOT Den země s lektorkou Martinou Wilczkeovou Úterý v přednáškový sál POSELSTVÍ TITANICU Přednáška Bohuslava Cupala Čtvrtek v přednáškový sál MŮJ ŽIVOT Beseda se sochařem Jaroslavem Jurčákem GALERIE DOMA Pátek v Výstava obrazů WLADIMIRA ABRAMUSZKINA Vernisáž. Výstava potrvá do Pátek v Grafiky JIŘÍHO ŠALAMOUNA Vernisáž výstavy Úterý v obecní KN Svatobořice Mistřín Výstava kreseb a koláží JIŘÍHO DUNDĚRY a kreseb ALOISE ŠAFRÁNKA Vernisáž s hudebním programem CLUB od Club 596, Komenského ul. KAPELA HELEMESE křest nového CD host KOE a KLOAKA 69 KLUB MAMINEK Duhoví motýlci Hra na tělo, Blešák od do Blešák od 9.30 do Soutěžíme v obratnosti na odrážedlech Tancujeme, zpíváme Ježečci z papíru Veselé zpívání Více na stránkách klubu Kyjovští folkloristé slaví 70 V roce 1942 se v Kyjově začíná psát historie Slováckého krúžku, později Slováckého souboru Kyjov. Za sedm desetiletí se zde folkloru věnovaly těžko vyčíslitelné řady zpě váků, tanečníků a muzikantů. Sdru žení přátel Slováckého souboru Ky jov na sobotu 19. května připravuje oslavu Sedmdesátin. Program v sobotním odpoledni v Domě kultury v Kyjově bude zahr novat výstavu fotografií, kronik a dal ších zajímavostí. Nejstarší členové krúžku i jiní vzácní hosté zavzpomí nají na počátky, zazní sborové i só lové zpěvy několika generací, ta nečníci zralého věku předvedou, že ze svého umění nic nezapomněli, muzikanti osvěží svým jedinečným projevem a současný taneční sou bor představí ukázky svého reperto áru. Po skončení zveme kyjovské krúžkaře a souboráky všech gene rací na společné besedování u cim bálu spojené s malým občerstve ním. Setkání co největšího počtu těch, co řadami krúžku souboru muziky prošli, je hlavní myšlenkou tohoto svátku. Není v moci organizátorů všechny Vás, milí hosté, osobně oslovit, a proto prosím přijměte tuto formu pozvání s žádostí o jeho další šíření. Sledujte prosím květnové číslo Kyjovských novin, kde přine seme další podrobnosti. Tož vitajte v sobotu 19. května Milan Pokorák Sádrové sochy v galerii Radniční galerie vystavovala výtvarné počiny mladého tvůr ce Tomáše Měsíčka. Bývalý student zlín ské umělecké školy se nyní věnuje řez bářství, coby peda gog na řezbářské škole. Přesto v jeho zálibách zaujímá velké místo figurální, realistická a mnohdy i abstraktní tvorba za použití nejrůzněj ších materiálů. Jedná se jak o studijní tvorbu materiálů v sádře a pak jsou to věci, které vyžadují zkušenost. To jsou pryskyřice a jiné moderní materiály, uvedl sochař. Vzhledem k tomu, že Tomáš Měsíček vyučuje na střední škole řezbářské ve Bzenci, stala se řezba součástí jeho tvorby. Vedle sádro vých soch se proto pod jeho rukama rodí i zajímavé dřevo řezby. Na výstavu do ky jovské Radniční ga lerie Měsíček přivezl sochy ovliv něné především jeho současnými prožitky. vh Kyjovské noviny / duben 2012 strana 11

12 Kino Panorama Kyjov /duben 2012 Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz čt v a pá ve LÁSKA JE LÁSKA ČR 2012, 108 min. Osmnáctiletá Maruška žije s dědečkem Vlastimi lem a touží prožít romantickou lás ku. S Markem prožije krásné prázd niny, první milostné dobrodružství, ale i zklamání... čt ve POUPATA ČR 2011, 94 min. Film se stal vítě zem 19. ročníku Českých lvů zís kal čtyři ceny vč. křišťálové sošky za film roku. Postihuje svět zoufa lých sociálních vztahů a charakterů. pá v U2 (koncert ve 3D) USA 2008, 85 min, režie: Mark Pel lington, Catherine Owens, hrají: sku pina U2. První 3D záznam koncertu na světě. Film byl natočen během jihoamerického turné Vertigo. so 7. 4., ne v a a čt v a OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas Pepika Hnátka ČR 2012, 104 min. Film vychází z po pulárního tv seriálu Okresní přebor a objeví se v něm legendami opře dená postava trenéra Josefa Hnát ka. Příběh je tak situován ještě do doby jeho života. Filmový klub st v MUSÍME SI PROMLUVIT O KEVINOVI VB/USA 2011, 112 min. Eva se kvůli synovi vzdá kariéry, ale brzy zjistí, že něco není v pořádku. Ke vin je agresivní a jeho nenávist kul minuje ve vraždu. Ani ve vězení jej však matka neopoustí. čt a pá v HURÁ DO AFRIKY! (3D) Německo 2012, 93 min. Surikata Billy je snílek s hlavou v oblacích. Spolu se lvem Socratem rádi lelkují Inzerce a poděkování a dělají si legraci. V Africe se však bezstarostné časy změní. čt ve ČTYŘI SLUNCE ČR 2012, 105 min. Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vy práví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale i o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy rodičů. pá , so ve a pá ve TITANIC (3D) USA 2012, 194 min. Oscarový film se vrací na plátna kin ve 3D. Když vyplouval Titanic na první plavbu, byli na palubě také chudý Jack a bohatá Rose, kteří se do sebe zamilují. so v CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 (3D) USA 2012, 94 min. Mladý dobro druh Sean zachytí kódované volání o pomoc z tajemného ostrova, který by ani neměl existovat ne v ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 USA 2011, 87 min. Naši staří zná mí si vyrážejí užít prázdniny na lu xusní výletní loď, kterou svým dová děním během chvíle obrátí naruby. ne v a ve PROBUDÍM SE VČERA ČR min. Profesor češ tiny Petr si uvědomí, že jediná dív ka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. V sedmnácti nenašel odvahu jí vyznat lásku, po daří se mu však vrátit v čase Filmový klub st v KŘTINY Polsko 2012, 86 min. Ze součas ného varšavského podsvětí, kde vládne zákon ulice. Film podle sku tečného příběhu muže, který dou fal, že unikne minulosti. čt a pá v SNĚHURKA USA 2012, 106 min. Zlé královně se podařilo ovládnout království. Uprchlá princezna chystá za pomoci vynalézavých trpaslíků odvetu. Sně hurka ožívá v příběhu plném lásky, žárlivosti a zrady. čt a pá ve PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ USA 2012, 113 min. Třináct let po prvním dílu se na scénu vracejí prak ticky všichni oblíbení sexuální štvanci, včetně Jimova táty a Stif lerovy mámy. so a ne v KOUPILI JSME ZOO USA 2011, 124 min. Reálný, vtipný a povzbuzující příběh o magické síle rodiny, jež dokáže držet pohromadě tváří v tvář výjimečným situacím. so ve JOE SATRIANI SATCHURATED (koncert) Kanada 2012, 90 min. kytarista Joe Satriani prodal již přes 10 milionů nahrávek, byl 15 krát nominován na cenu Grammy. Jeho koncerty navští vilo již vice než 4 miliony lidí ne v HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV (3D) USA 2011, 126 min. Úžasné dob rodružství vynalézavého chlapce, jehož hledání způsobu jak odhalit tajemství, které mu jeho otec zane chal, změní jeho i všechny kolem. Spolky ne ve ŽELEZNÁ LADY VB 2011, 105 min. Film o Marga ret Thatcherové, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů. Svým nekompromisním pří stupem k životu, získala přezdívku Železná lady. st v AMERIKA INKOGNITA Úspěšná diashow cestovatelů Ka teřiny a Miloše MOTANI vám přiblíží přírodní krásy amerického Divo kého západu. Navštívili jedinečný deštný prales Olympic, četné vodo pády a sopečné oblasti. pá a ne v KNOFLÍKOVÁ VÁLKA F 2012, 100 min. V malé vesnici si hrají děti na válku. Po jedné bitvě jsou zajatcům z oblečení utrženy všechny knoflíky, takže odcházejí obnažení a potupení. Zvítězí ti, kdo získají více knoflíků. so v a ne ve MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK ČR 2012, 102 min. Sex, alkohol a taky tráva jsou už dnes běžnou sou částí života pod 18, stejně jako láska nebo trapasy. Johanin deník tenhle dívčí život ironicky popisuje. so ve BITEVNÍ LOĎ USA 2012, 110 min. Hopper je při nucen sloužit u válečného námoř nictva a požádat o ruku dcery svého nejvyššího velitele. Bude muset če lit i mimozemské invazi. Pokud ne, všichni končíme. Bijásek ne v KOCOUR V BOTÁCH (3D) USA 2011, 90 min. Kocour je psa nec a zločinec, na jehož hlavu vy psali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? RODINNÝ DŮM 2+1 v Nemoticích po rekonstrukci za Kč. Te lefon PRONAJMU BYT 1+1 v Kyjově v blíz kosti centra na tel HLEDÁME SVĚDKY dopravní nehody, která se stala ve středu 30. listo padu 2011 v v ostré zatáčce asi 400 m za obcí Koryčany smě rem na Jestřabice a Kyjov. Místo nehody je zatáčka v křižovatce mezi obcemi Jestřabice, Mouchnice a Ko ryčany. Jakékoliv informace, pří padně svědectví o pohybu vozidel v uvedené lokalitě, které mohou při spět k objasnění nehody, volejte prosím na číslo nebo pište na e mail Předem děkujeme za Vaši pomoc. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, kdo se přišli dne 6. března rozloučit s naším drahým manželem, kamarádem panem Iva nem Klčo. Děkuji Klčová. OMLOUVÁME SE Holičství Onyx, paní Marcele Hinerové, za chybně uve dené příjmení v KN poděkování sponzorům plesu města. MKS Kyjov. Přehlídka mysliveckých trofejí lákala Obrovský zájem veřejnosti vzbudila přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce Dvoudenní akci navštívilo mnoho dospělých a také bezmála tisíc dětí ze škol z celého regionu, pro které si mys livci připravili odborný výklad. Jsme velmi rádi, že máme možnost prezentovat přehlídku i laické veřejnosti a hlavně dětem, neboť kde jinde začí nat a získávat své kolegy, než u dětí? položil řečnickou otázku předseda Okresního mysliveckého spolku Hodo nín Radovan Mančík, který poukázal například na problém s divokými pra saty. Kdyby myslivci jejich počet ne regulovali, tak by se už běžně pohybo vala po městech, tak jak se to děje v jiných státech Evropské unie. A co vlastně mohli návštěvníci ob divovat? Sešlo se tu 1021 srnčích tro fejí, 127 dančích, 38 trofejí jeleních, 12 trofejí kňourů, několik desítek le bek lišek a jezevců a 12 mufloních tro fejí. Z těchto počtu máme 17 medailo vých trofejí srnčích a také tady máme velké medailové trofeje jelenů, bohu žel ty jsou však z obory v Radějově. Říkám bohužel proto, že bysme byli rádi, kdyby takoví jeleni žili ve vol nosti, vysvětlil Mančík. Výstava trofejí se konala v Kyjově již podruhé a vzhledem k zájmu ná vštěvníků se dá předpokládat, že se myslivci budou chtít do tohoto města vracet. vh strana 12 Kyjovské noviny / duben 2012

13 Společenská rubrika JUBILANTI Josef Bílík Jiřinka Navrátilová Augustina Gavendová Josef Zelinka Jindřich Strýček Marie Tonyková Anděla Dvořanová Vlasta Vrbková Milan Fiala Marie Bendová Marie Přikrylová Jan Šťastný Marie Juřenová Antonie Vidurková Rostislav Geba Růžena Luňáková Antonín Veselý Josef Půček Božena Daněčková Region 97 let 92 let 91 let 90 let 90 let 90 let 90 let 85 let 85 let 85 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 75 let 75 let 75 let NAROZENÍ Viktorie Hanáková ÚMRTÍ Zdeněk Matura Ivan Klčo Jaroslav Paleček Žofie Skřivánková Marie Mlčochová Jan Hrubý Foto archiv rodiny UNIKÁTNÍ VÝSTAVA Zcela unikátní výstavu fotografií můžete zhlédnout ve výstavních prosto rách Vlastivědného muzea. Kyjovské Slovácko v pohybu ve spolupráci s Re gionální rozvojovou agenturou jižní Moravy v ní představují projekt technic kých památek v Euroregionu Pomoraví. Česko rakouský projekt, který již putoval mnoha městy, zakotvil na ně jaký čas v Kyjově, aby představil tech nické památky česko rakouského pří hraničí. Některé jsou stále funkční, jiné poznamenal zub času a s největší prav děpodobností k jejich opravě už nikdy nedojde přesto dokazují, jak bouřlivý rozvoj v oblasti techniky znamenala druhá polovina 20. století. vh FOTOSOUTĚŽ PRO DĚTI Kyjovské Slovácko v pohybu vyhla šuje u příležitosti Dne Země v Kyjově Fotosoutěž na téma: Voda, voděnka. Co to je voda, jaká vlastně je? Na berme si ji do dlaní a dobře prohlédně me. Je vůbec nějaká? Vždyť nevoní, nemá tvar, barvu ani chuť! A přece může mít tolik podob! Sněhová vloč ka, rampouch, rosa na trávě, déšť s du hovým mostem, čvachtavá louže... Uzávěrka , spolupořadatelé ZŠ J. A. Komenského a Vlastivědné muzeum. Výstava v přednáš kovém sále muzea. Více na stránkách slovacko.com, kontakt Košt nabídl návštěvníkům kvalitní vína Jako velmi kvalitní hod notí hrozny z roce 2011 vinaři i degustátoři v ce lém regionu. Ověřit si hlá sanou informaci měli možnost návštěvníci již 49. ročníku Josefského koštu. Koštu předcházela degustace, které se zú častnil velký počet hod notitelů. Celkem se nám sešlo 656 vzorků, mezi kterými nescházely výběry z hroznů, výběry z bobulí a měli jsme také vzorky vín slámových a ledových, ze kterých jsme vytvořili celou kategorii, uvedl Karel Novot ný, předseda vinařského výboru. Organizátoři nasadili při hodno cení velmi přísný metr, a tak uspět nebylo snadné. Letos se tady sešla velmi kvalitní vína, ocenění si proto opravdu hodně považuji, vysvětlil Miroslav Daněk, který zís Stanislav Martínek získal hned dvě ocenění. kal Cenu starosty Kyjova za výběr z hroznů Rulandského šedého. Vinařský výbor hodnotil ode vzdané vzorky hned v sedmi katego riích, kde novinkou bylo ocenění pro nejlepší růžová vína. Tradičně se vy hlašoval šampión výstavy, nejlepší Rulandské bílé, nejlepší starší víno Sport Dobré víno přilákalo i mnoho návštěvnic. ročníku 2009 a starší či například nejlepší kolekce vín. Ocenění při letošním koštu získaly například Metroflora Milotice či vinař ství Josefa Dufka ze Svatobořic Mis třína. Z drobných vinařů krom Daňka uspěli i Stanislav Martínek, Aleš Rajsigl a rodina Kolbelova. vh Natálie Kolajová s rekordem a titulem Výprava pěti atletů z AK Kyjov pod vedením trenérů Aloise Vrbovského a Josefa Pazourka se zúčastnila ju bilejního dvacátého halového atletic kého šampionátu žactva, který se uskutečnil ve dnech v Jablonci nad Nisou. Nejlépe si vedla Natálie Kolajová v běhu na 800 m, kde suverénně vy hrála a obhájila tak loňský titul mis tryně ČR a navíc časem 2:14,18 minuty vytvořila nový rekord mistrov ství ČR. Do překonání dvaatřicet let starého českého rekordu jí chybělo pouze osmatřicet setin sekundy. Vy soké výkonnosti mladé Kyjovanky si všiml i Jihomoravský kraj, když Kolajovou vyhlásil nejlepší atletkou v kategorii starších žákyň pro rok Další úspěšný běžec kyjovského klubu Jaroslav Půček si časem 4:47,48 minuty na 1500 m zajistil velmi pěkné čtvrté místo v novém osobním rekordu. Osobák si zaběhla také Anna Výletová. Ta v běhu na Halové mistrovství Moravy a Slezska 2012 Naši atleti se neztratili V bratislavské hale Elán se ko nalo halové mistrovství Moravy a Slezska v atletice, kde kyjovští at leti, svěřenci trenérů A. Vrbovského a J. Pazourka, předvedli solidní vý kony. Mistryní Moravy a Slezska se stala Natálie Kolajová, která si v běhu na 800 m stylem start cíl doběhla pro prvenství časem 2:16,39 min. Skvělý Foto archiv NK výkon korunovala i okresním rekor dem na trati 300 m (42,65 vteřin) a zí skala stříbrnou medaili. Dobrý výkon předvedl i Jaroslav Půček, který skon čil na 2. místě v běhu na 1500 m (4:49,06 minuty). Ještě mladší žáky ně Anna Výletová si doběhla na trati 1500 m časem 5:25,10 minut pro 4. příčku. Tereza Rybaříková v běhu na 800 m obsadila 5. místo (2:29,13 minuty) a Markéta Sed láčková byla na 300 m časem 45,47 vteřin sedmá. Robinu Němcovi vstou pila do dráhy v běhu na 300 m ne disciplinovaná účastnice závodů a zapříčila jeho pád, přesto závod dokončil. red 1500 m byla osmá v čase 5:15,78 minut. Tereza Rybaříková v závodu na 800 m skončila celkově třináctá časem 2:31,70 minuty. Markéta Sedláčková časem 47,02 vteřin na 300 m obsadila 20. příčku. Jubilejní ročník Mistrovství České republiky zakončila kyjovská štafeta dívek ve složení Sedláčková, Ryba říková a Kolajová, která obsadila pěkné sedmé místo na 3 x 300 m z celkového počtu čtyřiadvacet star tujících. red Foto archiv JN NEČESÁNEK MISTREM Od soboty má Kyjov no vého mistra republiky. V rámci Mis trovství České republiky 2012 v ha lovém létání v Praze získal Jakub Nečesánek 1. místo v kategorii RCEA povinné sestavy. Současně získal 2. místo a stal se vicemistrem v ka tegorii létání kolem pylonů a do tře tice 3. místo v kategorii F6B aero muzikály létání na hudbu. red Kyjovské noviny / duben 2012 strana 13

14 Fotbalisté kopou na bezpečné branky Kyjov se zařadil mezi města, která se rozhodla pro pořízení bezpečných fotbalových branek. Oficiálně byly předány na městském stadionu a již nyní jsou k dispozici fotbalistům mládežnických družstev. Určitě mají mnozí v paměti tra gické okamžiky, o nichž informovala média, při nichž se nejednou staly oběťmi děti, které díky nedostatečně zajištěným fotbalovým brankám utr pěly těžká zranění. Výjimkou nebylo ani úmrtí na sporto višti. Naštěstí se podařilo vy vinout branku, která svými bezpečnostními parametry jednoznačně převyšuje všechny doposud použí vané konstrukce. Princip bezpečné bran ky spočívá v tom, že spodní ráhno je naplněno betonem a je proto těžké branku převrátit. Po kud se tedy dítě pověsí na branku, ne může ji svým tělem shodit a je tak za bráněno neštěstí, vysvětlil zástupce dodavatele Josef Seigertschmid. Výhodou nové branky je také rychlá manipulace s celou konstruk cí. Během chvilky je ji tak možné zmenšit nebo úplně rozložit. Lze ji použít také i pro jiné sporty než je fotbal. Za zmínku jistě stojí i důležitý fakt, že obě brány město Kyjov získalo da rem, připojilo se tak například k Velké na Veličkou, Lipovu nebo Hroznové Lhotě, kde díky sponzorskému daru od společnosti E.on obecní a měst ské pokladny ušetřily více jak pade sát tisíc korun. red Starší přípravka FC Kyjov je ve finále Třináct chlapců starší přípravky U11 z FC Kyjov 1919 pod vedením trenéra Jiřího Hanáka má za sebou šest turnajů Okresní halové ligy. Utkali se v nich s týmy z Ratíš kovic, Vacenovic, Dolních Bojano vic, Lužic a Mutěnic. O sobotách v termínu od 7. ledna do 3. března 2012 bylo odehráno celkem třicet zápasů. Porazit Kyjov nebo aspoň uhrát re mízu, to se stalo pro ostatní týmy velkou výzvou a přáním. Přesto si ze šesti turnajů kluci z U11 FC Kyjov 1919 odvezli šest medailí, z toho 3 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou. Svým skvělým umístěním si tak zajistili postup do finále Okresní ha lové ligy. red Finalisté okresní halové ligy starší přípravka U11 FC Kyjov. Foto archiv FC Medailisté soutěže z Ostravy Barbora Kristová a David Válka. Foto archiv klubu KARATISTÉ BOJOVALI O MEDAILE V OSTRAVĚ V letošním roce byla Ostrava vy brána jako dějiště 1. kola Národního poháru Českého svazu karate Goju Ryu. Z důvodu nemocnosti a probíha jících školních lyžařských kurzů byla kyjovská výprava o poznání menší než obvykle. Tato soutěž probíhala již podle nových soutěžních pravidel Světové federace karate (WKF), která znamenala pro naše závodníky pre miéru. V kategoriích Kumite vybojo vali Barbora Kristová a David Válka medailová umístění, kdy oba dva skončili ve svých kategoriích shodně na 3. místě. Pověstnou bramborovou medaili za 4. místo si odvezl David Horňák. Miroslav Mlčoch skončil na 5. místě po rozhodnutí rozhodčích na praporky a Nikola Jirousková ob sadila po dvou soubojích konečné místo. Důležité bylo, že všichni naši závodníci získali nominační body na dubnové Mistrovství České repub liky karate Goju Ryu. Více najdete na internetových stránkách Karate Klubu Kyjov na kyjov.cz. red Turisté z KČT Jiskra Kyjov jsou stále na pochodu MALÉ OHLÉDNUTÍ V devadesátých letech se sku pina nadšených turistů a milovníků přírody rozhodla, že bude pravidelně chodit na turistické vycházky do pří rody. Tenkrát jich bylo jen pár, ale během dalších let se postupně při pojovali další. Vedení těchto vychá zek se tehdy nadšeně a obětavě ujal pan Mirek Churý. V dnešní době se našich vycházek zúčastňuje prů měrně dvacet až třicet lidí. Na vy cházky chodíme za každého počasí každý týden v úterý. Vycházka bývá dlouhá 6 až 15 km. Ročně tak ujdeme kolem 600 km. Vždy si udě láme na půl roku dopředu podrobný plán vycházek, aby si každý mohl do předu vybrat, čeho se zúčastní a kam se s námi podívá. Plán je vyvěšený ve skříňce KČT Jiskry Kyjov, aby se kdokoliv mohl informovat a případně se k nám přidat. Letos nás čeká malé kulaté výročí budeme absolvovat už devítistý výšlap. Do konce loňského roku celých 14 let vedl tyto vycházky Josef Pojezný, kte rému bychom chtěli touto cestou za jeho obětavost moc poděkovat. Kaž dý, kdo chce udělat něco pro své zdraví a prožít hezký den ve veselé a pohodové partě, obklopen přírodou a na čerstvém vzduchu, je mezi námi srdečně vítán. PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ VYCHÁZKY 3. dubna Rohatec Dubňany 8,5 km (odjezd 8.38, vlakové nádraží) 10. dubna Žeravice Kelčany 7 km (odjezd 8.53, bus) 17. dubna Dubňany Milotice (hlaváčky) 5 km (odjezd 8.10, bus) 24. dubna Ježov Ježovský lom Hačky Osvětimany 5,5 km (odjezd 8. 53, bus) POŘÁDÁME ZÁJEZDY dubna Hostýnské vrchy členové KČT a děti do 12 let 600 Kč, ostatní veřejnost 700 Kč 8. května Jarní Pálavou členové KČT 100 Kč, ostatní veřejnost 120 Kč. Přihlášky u Ivy Soldánové na DDM Kyjov, tel nebo u Jaroslava Slabáka, tel KYJOVSKÁ PADESÁTKA Odbor Klubu českých turistů Jis kra Kyjov zve na 38. ročník turis tického pochodu Kyjovská pade sátka v sobotu 21. dubna Trasy km vedou výhradně po turisticky značených cestách Chřibů. Směr pochodu: Kyjov Kameňák Hora sv. Klimenta Cimburk Staré Hutě Buchlov. Prezence: restaurace Sport Billy u stadionu TJ Jiskra Kyjov od 6 do 9 ho din, cíl tamtéž do 18 hodin. Každý účastník obdrží popis trasy s mapkou. Kyvadlová přeprava busem ČSAD Ky jov do Bohuslavic na začátek zelené turistické značky zdarma. Pro rodiče s dětmi: v 9.00 jede bus na zastávku Kameňák, odtud pěšky na Zavadilku (3 km), kde pracovníci Domu dětí a mládeže Kyjov připravili od soutěžní hry. Zpět do Kyjova pěšky nebo individuálně. Pozor! Bus na Kameňák výhradně jen pro rodiče s dětmi! Nutno se přihlásit k prezenci na startu pochodu! KČT Kyjov Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. & fax , tel , e mail: Hynek Zdeněk, Inzerce: tel , Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 14 Kyjovské noviny / duben 2012

15 Podpora profesního vzdělávání zaměstnanců v Pelikan Hardcopy Společnost Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., jeden z nejvýznamnějších za městnavatelů hodonínského regio nu, úspěšně pokračuje v realizaci projektu Podpora profesního vzdě lávání zaměstnan ců v Pelikan Hard copy CZ, s.r.o.. Již v polovině tr vání projektu, financovaného z Ope račního programu Lidské zdroje a za městnanost, vykazuje společnost více než 250 úspěšných absolventů kurzů, a to zejména v oblastech školení výrobně informačního sys tému, přípravy podnikových lektorů, výrobních školení, jazykového vzdě lávání a vybraných měkkých doved ností. V rámci projektu bylo rovněž doplněno vybavení společnosti ško lícími pomůckami, které jsou využívá ny v průběhu jed notlivých kurzů. Celková částka projektu, financo vaná z prostředků ESF prostřednic tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, činí téměř 5 milionů korun. Komerční článek Špičkový přístroj pro váš zrak Zrakem vnímáme 80 % všech infor mací z vnějšího světa. Jsou naše oči skutečně oknem do duše, jak tvrdí staré přísloví? Možná ano. Každo pádně jsou ale branou, skrze kterou můžeme zahlédnout znamení rozlič ných zdravotních problémů. Známky některých onemocnění může v oku spatřit pouze odborník vy bavený sofistikovaný mi přístroji. Slovácké oční cen trum v Kyjově se specializuje především na vyšetření zadního segmentu oka, ke kterému je vybaveno nejmodernějšími přístroji. Jednou z metod je tzv. OCT. Vyšetření je bez dotyku oka, bez nut nosti rozkapávat oči a trvá jen pár mi nut, takže jej zvládnou i děti. Optická spektrální koherentní tomografie (OCT) je vysoce citlivá nekontaktní a neinva zivní zobrazovací diagnostická metoda, která znázorňuje živé biologické tkáně v jejich příčném průřezu a trojrozměr ně. Tento přístroj má velmi vysokou rozlišovací schopnost a pracuje s in fračerveným světlem. Spektrální OCT představuje obrov ský skok ve vývoji, je 100x rychlejší než předchozí technologie a umožňuje vy tvářet vysoce detailní snímky struktury sítnice. Musíme si uvědomit, že napří klad věkem podmíněná makulární de generace je nejčastěj ší příčinou praktické slepoty u pacientů star ších 65 let. Zelený zákal je v populaci starší 40 let přítomný ve 2 %. Diabe tes mellitus je nejčastější příčinou prak tické slepoty u pacientů do 50 let. Právě spektrální OCT umožňuje bez kontaktně zachytit onemocnění již v sa mém počátku, v ideálním případě již před vznikem nevratných změn nervo vých buněk sítnice. Například změna tloušťky sítnice zjištěná na OCT je in dikací u mnoha onemocnění sítnice k opakování léčby. Sledování tloušťky nervových vláken v čase je zcela zá sadní pro úspěšnou léčbu například zeleného zákalu. Také v operativě zad ního segmentu se jen velmi těžko obe jdeme bez tohoto vyšetření. Slovácké oční centrum disponuje přístrojem Topcon 3D OCT 2000, který je první v ČR, má integrovanou fundus kameru, která pořizuje snímky s velmi vysokým rozlišením. Vysoká citlivost OCT přístroje umožňuje detekovat změny ve vrstvě nervových vlákěn až 7 let před vznikem nevratných změn v zorném poli. Kvalitní a včasná diag nostika může znamenat zahájení léčby včas, před vznikem vážného poškození zraku. Slovácké oční centrum s.r.o. Ambulance: Kyjov, Komenského 616 Prim. MUDr. Evžen Fric, Ph.D. tel Komerční článek Kyjovské noviny / duben 2012 Placená inzerce / strana 15

16 Všichni koukají na naši výhodnou nabídku. Jarní servis Volkswagen Radost z cestování si užijete s jarním servisem Volkswagen pro vozy starší 5 let. Aktuální nabídka Economy dílů, výhodných servisních úkonů, letních pneumatik a jarní servisní prohlídka v našem autorizovaném servisu vám určitě udělá radost. Nabídka platí ! Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Váš servisní partner Volkswagen TOP CENTRUM car Brněnská 4031, Hodonín, tel.: , Strážovská 958, Kyjov, tel.: strana 16 Kyjovské noviny Placená / duben inzerce 2012

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí Soutěž VESNICE ROKU 2014 Péče o zeleň a životní prostředí První písemná zmínka o obci z roku 1397 Počet obyvatel: 1250 Rozloha: 915 ha Les ve vlastnictví obce: 120 ha Nadmořská výška 294 n.m. Významná

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník DOTAZNÍK PRO VEDENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROVOZU A ROZVOJE VEŘEJNÉ ZUŠ Velice Vám děkuji za Váš čas, který tomuto dotazníku věnujete. Otázky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Zpracoval: Ing. Jiří Šírek místostarosta města

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00 hod. Úterý Pro veřejnost ZAVŘENO Středa 8:00-11:30

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice č. II./02/2016 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256 SHRNUTÍ MIMOŘÁDNÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB V

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více