ČESKO - ČÍNSKÁ KONVERZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKO - ČÍNSKÁ KONVERZACE"

Transkript

1 albánština, arabština, angličtina, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, francouzština, galicijština, hebrejština, hindi, chorvatština, indonéština, italština, katalánština, latina, lingala, lotyština, lužické srbština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, perština, polština, portugalština, ruština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština, turečtina, vietnamština Čínská část: Kamila Hladíková, Jakub Hrubý Jazyková škola Mgr. Dana Čepková Revoluční 8 Praha 1 Vyučujeme 32 jazyků od angličtiny po vietnamštinu včetně čínštiny Jiří Čepek NEPRODEJNÉ pouze pro nekomerční užití ČESKO - ČÍNSKÁ KONVERZACE JAZYKOVÁ ŠKOLA DANA ČEPKOVÁ REVOLUČNÍ 8 PRAHA 1

2 Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, italsky, portugalsky, norsky, čínsky prosím?) 你 好 我 叫 我 是 捷 克 人 Ní haŏ.... Wŏ jiaò Wŏ shì Jiékèrén 你 会 说 ( 法 语 / 英 语 ) 吗? Nĭ huì shuō... ( Făyŭ / Yíngyŭ) ma? 我 听 不 懂, 我 不 会 说 汉 语 Nerozumím Vám, nemluvím řecky, portugalsky, francouzsky, anglicky,... Wŏ tīngbudŏng, Wŏ búhuì shuō hànyŭ Zopakujte to prosím. 请 你 再 说 一 遍 Qĭng nĭ zaì shuō yì biān. Mluvte prosím pomaleji 请 你 说 慢 一 点 儿 Qĭng nĭ shuōmànyìdiănr Hláskujte prosím. 请 你 拼 读 这 个 词 Qīng nĭpīndú zhègècí Rozumím dobře. 我 听 得 懂 Wŏ tīngdedŏng Dobré ráno / Dobrý den / Dobrý večer Ahoj 早 上 好 / 你 好 / 晚 上 好 Zaŏshàng haŏ / Nĭ haŏ / Wănshàng haŏ 你 好 Nĭhaŏ Vítáme Vás! 欢 迎 你 们! huānyíng nĭmen Těší mě. 见 到 您 很 高 兴 Jiàndaò nín hĕn gaōxìng Těší mě, že Vás poznávám 见 到 您 很 荣 幸 Jiàndaò nín hĕn róngxìng To je můj přítel - To je má přítelkyně 这 是 我 朋 友... zhè shì wŏ péngyou Dovolte, abych Vám představil paní / pana... 让 我 给 你 介 绍 一 下 儿 先 生 ràng wŏ geĭ nĭ jièshao yíxiàr xiānshēng ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO 2

3 Líbíš se mi. 我 喜 欢 你 wŏ xĭhuan nĭ Miluji Vás 我 爱 你 pes / kočka wŏ aì nĭ 狗 / 猫 goŭ / maō Pes štěká haf haf 狗 汪 汪 叫 goŭ wāngwāng jiaò Kočka mňouká mňau mňau 猫 咪 咪 叫 maōmīmī jiaò Jazykolam Strč prst sktz krk. Naolejuje-li Julie koleje, či nenaolejuje-li Julie koleje. Dětská říkanka Had leze z díry, vystrkuje kníry. Bába se ho lekla, na kolena klekla. Nic se bábo nelekej, na kolena neklekej. 十 四 不 是 四 十 也 不 是 四 十 四 shísì búshì sìshí yĕ búshì sìshisì 两 只 老 虎, 两 只 老 虎, 跑 得 快, 跑 得 快, 一 只 没 有 眼 睛, 一 只 没 有 尾 巴, 真 奇 怪, 真 奇 怪 liăng zhī laóhŭ, liăngzhī laóhŭ paŏdekuaì, paŏdekuaì, yìzhī meíyoŭ yănjing, yìzhī meíyoŭ weĭba, zhēn qíguaì, zhēn qíguaì Jak se máte? / Velmi dobře, děkuji. 你 好 吗? 我 很 好, 谢 谢 Nĭ haŏ ma? Wŏ hĕn haŏ, xièxie Buďte zdráv, Dobrou noc, Na 再 见 ( 再 会 ) shledanou / / Ahoj Zaìjiàn ( zaìhuì ) 一 路 平 安! Šťastnou cestu yílù píngān 对, 是, 是 的 / 不, 不 是 ano / ne duì, shì, shìde / bù, búshì Dobře - souhlasím 好 吧, 行 haŏba - xíng Jistě - samozřejmě 当 然 dāngrán Nesouhlasím 我 不 同 意 wŏ bù tóngyì Bohužel ne 很 可 惜, 不 hěn kěxī, bù Prosím ( o něco ) 请 qĭng Prosím ( v poděkování nebo v 不 客 气, 没 事 儿, 没 关 系 odpovědi na žádost) bú kèqi, meíshìr, meí guānxi Děkuji! / Mockrát děkuji 谢 谢, 非 常 感 谢 Xièxie, feīcháng gănxiè Děkuji, nechci. 谢 谢 不 要 Xièxie, búyaò Není zač.(doslova: nic) 不 谢, 不 客 气 bú xiè, bú kèqi Promiňte! / Omluvte mě. 对 不 起 / 劳 驾 Duìbuqĭ / laójià Chtěl bych 我 想 wŏ xiăng Dovolte mi 14 3

4 Váš pas prosím. 请 给 我 你 的 护 照 Qĭng geĭ wŏ nĭde hùzhaò jméno / příjmení 姓 名 xìngmíng stav / svobodný(á) / ženatý (vdaná ) / 婚 姻 状 况 / 未 婚 / 结 婚 / 离 婚 rozvedený hūnyīn / zhuàngkuang / weìhūn / jiéhūn / líhūn trvalé bydliště 住 址 zhùzhĭ Povolání 职 业 zhíyè Státní příslušnost 国 籍 guójí Podpis 签 字 qiānzì země / stát / hranice / ostrov 国 家 / 边 境 / 岛 guójiā / biān / jìng / daŏ Nápis 牌 paí Nebezpečné - Nebezpečí 危 险 weīxiăn Pozor 请 注 意 qĭng zhùyì Pozor (zlý) pes 注 意 恶 狗 zhùyì ègoŭ Zákaz 严 禁, 禁 止 yánjìn, jìnzhĭ Vchod / Východ 入 口 / 出 口 rùkoŭ / chūkoŭ Nouzový východ 太 平 门 taìpíng mén Vstup volný 免 费 入 内 miănfeì rùneì Vstup zakázán 禁 止 入 内, 闲 人 没 入 jìnzhĭrùneì, xiánrén mòrù Táhnout / Tlačit 拉 / 推 lā / tuī vpravo / vlevo / přímo 左 / 右 / 一 直 zuŏ / yoù / yàzhí Otevřeno / Zavřeno 开 门 / 关 门 kaīmén / guānmén Volno / obsazeno 有 人 ( 占 ) 了 yoŭrén (zhàn) le WC / toalety 厕 所 / 卫 生 间 cèsŭo dámy / ženy 女 nŭ páni / muži 男 nán kde / kam tady / tam kdo / co které / jak kolik to dělá? / kdy? nikdy / někdy já / ty / on - ona - ono my / vy / oni, ony, ona já jsem / ty jsi / on (ona) je jsme / jste / jsou mám / máš / má máme / máte / mají Barva černá / bílá modrá / červená žlutá / zelená 哪 儿 / 哪 里 năr (náli) 这 儿 / 那 儿 zhèr / nàr 谁 / 什 么 sheí / shénme 什 么 / 怎 么 shénme / zĕnme 多 少 / 什 么 时 候 duōshao / shénme shíhour 总 是 不 / 有 的 时 候 zŏngshì bù / yoŭde shíhour 我 / 你 ( 您 )/ 他 / 她 wŏ / nĭ (nín - zdvořile) / tā /tā 我 们 / 你 们 / 他 们 wŏmen / nĭmen / tāmen 我 是 wŏ shì 我 们 是 wŏmen shì 我 有 wŏ yoŭ 我 们 有 wŏmen yoŭ 颜 色 yánsè 黑 -- 白 heī / baí 蓝 -- 红 lán / hóng 黄 -- 绿 huáng / lù 4 13

5 Kolik to stojí? 这 多 少 钱? Telefon 电 话 zhè duōshao qián? diànhuà Kolik stojí kilo...? 两 斤 多 少 钱? 服 务 台 / 售 票 处 Pokladna liángjīn duōshao qián? fùwùtaí / shòupiàochù To je levné / drahé. 很 便 宜 / 太 贵 了 公 安 局 Policie hĕn piányi / taì guìle gōngānjú Chtěl bych koupit.. 我 想 买 吸 烟 / 无 烟 kuřáci / nekuřáci Wŏ xiăng maĭ xīyān / wúyān sleva 优 惠 / 打 折 / 折 扣 Kouření zakázáno 严 禁 吸 烟 yoūhuì / dăzhé / zhékoù yánjìn xīyān jídlo 饭 菜 Informace / informační kancelář 问 讯 处 / 问 事 处 fàncaì wènxùnchù / wènshìchù maso (vepřové - hovězí - drůbeží - jehněčí) roù : (zhū / niú / jī / yáng) lŭxīngshè 鱼 ryby Pošta / Banka / Směnárna / 银 行 / 外 币 兑 换 所 / 邮 局 yú yínháng / waìbìduìhuànsuŏ / yoújú 牛 奶 / 奶 酪 / 黄 油 / 鸡 蛋 mléko / sýry / máslo / vejce Muzeum / Divadlo / Kino 博 物 馆 / 剧 场 / 电 影 院 niúnaĭ / naĭlaò / huángyoú / jīdàn bówùguăn / jùchăng / diànyĭngyuàn 面 包 chléb / pečivo miànbaō 时 间 Čas, hodina shíjiàn 苹 果 / 梨 / 桃 / 葡 萄 / 桔 子 / 香 蕉 jablko / hruška / broskev / víno / minuta / hodina / den / týden / měsíc / 分 / 点 / 天 / 星 期 / 月 / 年 pomeranč / banán píngguŏ / lí / taór / pútao / júzi / xiāngjiaō rok fēn / diăn / tiān / xīngqī / yuè / nián 土 豆 / 米 饭 pondělí / úterý / středa / čtvrtek / 星 期 一 / 星 琪 二 / 星 期 三 / 星 期 四 / 星 brambory / rýže tŭdoùr / dàmĭ pátek / sobota / neděle 期 五 / 星 期 六 / 星 期 日 ( 天 ) 医 院 / 病 院 xīngqīyī / xīngqīèr / xīngqīsān / Nemocnice yīyuàn / bìngyuàn xīngqīsì / xīngqīwu / xīngqīliù / 大 夫 ( 医 生 )/ 中 医 xīngqīrì (tiān) Lékař / lékař čínské medicíny daìfu (yīshēng) / zhòngyī včera / dnes / zítra 昨 天 / 今 天 / 明 天 药 房 zuótiān / jīntiān / míngtiān Lékárna yaòfáng ráno / dopoledne / poledne / 早 上 / 上 午 / 中 午 / 下 午 / 晚 上 / 夜 我 病 了 odpoledne / večer / noc zaŏshang / shàngwŭ / zhōngwŭ / Jsem nemocný wŏ bìngle xiàwŭ / wănshang / yè 肉 : ( 猪 / 牛 / 鸡 / 羊 ) Turistická / Cestovní kancelář 旅 行 社 我 发 高 烧 leden / únor / březen / duben / červen 一 月 / 二 月 / 三 月 / 四 月 / 五 月 / 六 月 / Mám vysokou horečku. wŏ fāgaōshaō / červenec / srpen / září / říjen / 七 月 / 八 月 / 九 月 / 十 月 / 十 一 月 / 十 我 折 断 了 手 臂 / 腿 listopad / prosinec 二 月 Zlomil jsem si ruku / nohu. wŏ zhéduànle shoŭbì / tuí yīyuè / èryuè / sānyuè / sìyuè / wŭyuè 我 头 疼 / liùyuè / qīyuè / bāyuè / jiŭyuè / Bolí mě hlava shíyuè / shíyīyuè / shíèryuè wŏ toúténg Svlékněte se 请 脱 衣 服 现 在 几 点 钟? Kolik je hodin? Xiànzaì jídiăn zhōng? qĭng tuō yīfu 12 5

6 Číslovka 0 nula / 1 jeden, jedna, jedno 2 dvě / 3 tři 4 čtyři / 5 pět 6 šest / 7 sedm 8 osm / 9 děvět 10 deset 11 jedenáct / 12 dvanáct 13 třináct / 14 čtrnáct 15 patnáct, 16, 17, 18, 19 号 码 haòmă 0 líng / 1 一 yī 2 二 èr / 3 三 sān 4 四 sì / 5 五 wŭ 6 六 liù / 7 七 qī 8 八 bā/ 9 九 jiŭ 10 十 shí / 11 十 一 shíyī / 12 十 二 shíèr 13 十 三 shísān /14 十 四 shísì dvacet / 21 dvacet jedna / 22 dvactdva / 30 třicet / 40 čtyřicet / 二 十 èrshí / 21 二 十 一 èrshíyī padesát / 60 šedesát / 三 十 sānshí / 40 四 十 sìshí sedmdesát / 80 osmdesát / 五 十 wŭshí / 60 六 十 liùshí. devadesát 100 jedno sto (sto) 200 dvěstě 300 tři sta 1000 tisíc / 2000 dva tisíce 3000 tři tisíce 100 百 baĭ 200 二 百 liángbaĭ 300 三 百 sānbaĭ 400 四 百 sìbaĭ 1000 一 千 yīqiān Jídelní lístek. 菜 单 caìdān Předkrmy / polévky / hlavní jídla / 凉 菜 / 拼 盘 / 汤 / 菜 / 饭 / 点 心 přílohy / zákusky liángcaì / pīnpánr / tāng / caì / fàn / dĭanxīn voda / pivo / víno / káva / čaj. 矿 泉 水 / 啤 酒 / 葡 萄 酒 / 咖 啡 / 茶 kuàngquánshuĭ / píjiŭ / pútaójiŭ / kāfeī / chá pitná voda 饮 用 水 yĭnyòngshuĭ Dobrou chuť. 慢 吃! mànchī! 干 杯! Na vaše zdraví! gānbeī 买 单 / 结 账 zaplatíme! maĭdān / jiézhāng Obchod / Obchodní dům, 商 店 / 百 货 商 店 supermarket shāngdiàn / Baĭhuòdiàn potraviny 食 品 shípĭn Pekařství ovoce / zelenina Řeznictví Cukrárna trh - tržiště 水 果 / 蔬 菜 shuĭguŏ / shūcaì 肉 店 roùdiàn 糕 店 / 糖 果 店 gaōdiàn / tángguŏdaìn 市 场 shìchăng 6 11

7 邮 票 poštovní známka yoúpiaò 我 想 寄 名 明 信 片 到 Chtěl bych poslat pohlednici do... Wŏ xiăng jì míngxìnpiàn daò adresa 地 址 dìzhī Mohu u Vás vyměnit české koruny 在 你 们 这 儿 可 以 换 钱 吗?( 捷 克 克 朗 (eura / am. dolary)? / 欧 元 / 美 元 ) zaìnĭmen zhèr kĕyĭ huàn qián ma (kèláng / oūyuán / meĭyuán) Mohu platit platební kartou? 可 以 使 用 信 用 卡 吗? kĕyĭ shĭyòng xìnyòngká ma? Internetová kavárna 网 吧 wăngba Mohl bych poslat ? 可 以 发 电 子 邮 件 吗? kĕyĭ jì e-meìr ma? Restaurace / hospoda / kavárna 饭 馆 / 酒 吧 / 咖 啡 馆 fànguăn / jiŭba / kāfeīguăn Pojďme na kávu. 喝 一 杯 咖 啡 吧 Hē yì beī kāfeī ba. Kávu, prosím. 一 杯 咖 啡 yì beī kāfeī Mám hlad, mám žízeň 我 饿 了 / 口 渴 wŏ èle / koŭkĕ Mám hlad jako vlk a žízeň jako trám. 我 饿 死 了, 渴 死 了 wŏ èsĭ le. Wŏ kĕsĭle Chtěli bychom jíst (obědvat, večeřet, 我 们 想 吃 午 饭 ( 晚 饭, 早 饭 ) snídat) Wŏmen xiăng chī wŭfàn (wănfàn, zaŏfàn) 旅 行, 旅 游 Cestování, cesty (někam) lŭxíng, lŭyoú letadlo / vlak / autobus / auto / 飞 机 / 火 车 / 公 共 汽 车 / 汽 车 / 摩 托 车 / motocykl / kolo / loď / pěšky / metro / 自 行 车 / 船 / 走 路 / 地 铁 / 电 车 tramvaj feījī / hoŭchē / gōnggòngqìchē / qìchē / mótuōchē / zìxíngchē / chuán / zoŭlū / dìtiĕ / diànchē Kde je 请 问, 在 哪 儿? qĭngwèn.zaìnăr? Jak se dostanu na 到 怎 么 走?..zĕnme zoŭ? Jak daleko je 多 元?.duōyuăn? Kde je nádraží / autobusové nádraží / letiště, prosím? 火 车 站 / 汽 车 站 / 长 途 汽 车 站 / 飞 机 场 huŏchēzhàn / qìchēzhàn / chángtù qìchēzhàn / feījīchăng Pokladna 售 票 处 shoùpiaòchù Jízdní řád 时 刻 表 shíkèbiaŏ Odjezdy / Odlety 出 战 chūzhàn Příjezdy / Přílety 到 站 daòzhàn letenka / jízdenka 飞 机 票 / 火 车 票 feījīpiaò / huŏchēpiaò sleva pro mladé (studenty) 优 惠 ( 青 年, 学 生 票 ) yoūhuì (qīngnián, xuésheng piaò) Nástupiště / kolej 站 台 zhàntaí Úschovna zavazadel 行 李 寄 存 处 xínglĭ jìcúnchù příjem / výdej zavazadel Prosím jízdenku (letenku) do prosím 请 一 张 到 的 票 qīng yī zhāng dào de piào 10 7

8 Kdy odjíždí vlak (autobus) do... Letadlo má zpoždění. V kolik přijede vlak do...? Kolik stojí jízdenka do... vagon1. / 2. třídy místenka vlak jede z / do lehátkový / lůžkový vagon Kde je nejbližší benzinová pumpa? benzín, nafta - plnou nádrž Auto má poruchu. Kde je nejbližší autoservis, prosím Vás? Taxi Chtěl bych si půjčit auto na 1 den ( týden) 到 的 车 什 么 时 候 出 发? daò de piào shénme shíhòu chūfā 飞 机 / 火 车 误 点 了 / 晚 点 feījī wùdiănle / wǎndiǎn 什 么 时 候 到? shénme shíhour daò 到 的 票 多 少 钱? daò piaò duōshao qián? 软 座 / 硬 座 ruănzuò / yìngzuò 有 座 位 yoŭ zuòweì 火 车 从 / 前 往 huŏchē cóng / qiángwǎng 软 卧 / 硬 卧 chēxiāng 加 油 站 在 哪 儿? jiāyoúzhàn zaìnăr? 汽 油 / 石 油 / 满 库 qìyoú / shíyoú / mănkù 汽 车 有 毛 病 请 问 汽 车 修 理 在 哪 儿? qìchē yoŭ maóbìng. Qĭngwèn qìchē xiūlĭ zaìnăr? 出 租 汽 车 / 的 士 chūzū qìchē / dìshì 我 想 包 一 天 的 ( 一 个 星 期 的 ) 车 wŏ xiǎng bāo yītiān de (yīgè xīngqī de) chē Město / vesnice / ulice / náměstí kostel / chrám / mešita / svatyně Hrad / zámek Ubytování hotel / penzion / kemp ubytovna Recepce Kolik stojí pokoj na noc? Máte jednolůžkový (dvoulůžkový) pokoj? Připravte mi účet prosím. Ubytování se snídaní Plná penze / polopenze Kde je pošta / banka / směnárna. dopis / pohlednice / balík 城 市 / 村 子 / 马 路 / 广 场 chéngshì / cūnzi / mălù / guăngchăng 寺 庙 / 教 堂 / 观 / 清 真 寺 / 祠 sìmiaò / jiaòtáng / guān / qīngzhēnsì / cí 城 堡 / 宫 殿 chéngbaŏ / gōngdiàn 住 宿 zhùsù 饭 店 / 宾 馆 / 旅 馆 fàndiàn / bīnguăn / lŭguăn 招 待 所 zhaōdaìsuŏ 服 务 台 fùwùtaī 一 个 房 间 两 夜 多 少 钱? yígè fángjiān duōshao qián? 有 没 有 单 ( 双 ) 人 间? Yoŭmeíyoŭ dān (shuāng) rén fángjiān? 结 账 / 买 单 jiézhāng / maĭdān 包 括 早 饭 的 住 宿 baōkuò zaŏfàn de zhùsù 邮 局 / 银 行 / 在 哪 儿? Yoújú / yínháng zaì năr? 信 / 明 信 片 / 包 裹 xìn / míngxìnpiàn / baōguŏ 8 9

ČESKO - LUŽICKOSRBSKÁ KONVERZACE

ČESKO - LUŽICKOSRBSKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, angličtina, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, francouzština, hebrejština, hindi, chorvatština, indonéština, italština, latina, lingala,

Více

ČESKO - ANGLICKÁ KONVERZACE

ČESKO - ANGLICKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, albánština, angličtina, arménštiná, azerbájdžánština, balijština, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, finština, francouzština, galicijština,

Více

ČESKO - NĚMECKÁ KONVERZACE

ČESKO - NĚMECKÁ KONVERZACE Další konverzace na Weitere Sprachen auf http://nonbabylon.revolucni.com arabština, angličtina, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, francouzština, hebrejština, hindi, chorvatština, indonéština,

Více

LATVIJAS REPUBLIKA. Labdien. Mani sauc Un esmu no Čehijas Republikas. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky,

LATVIJAS REPUBLIKA. Labdien. Mani sauc Un esmu no Čehijas Republikas. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Labdien. Mani sauc Un esmu no Čehijas Republikas. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Vai jūs runājat čehiski? (franciski, angliski,

Více

CONVERSACIÓN GALEGO - CHECO

CONVERSACIÓN GALEGO - CHECO More conversations on http://nonbabylon.revolucni.com Arabic, Balinese, Belorussia, Chinese, Croatian, Czech, English, Esperanto, Farsi, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian,

Více

Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z Goddag. Jeg hedder. Og jeg er fra Tjekkiet. KONGERIGET DANMARK. portugalsky, švédsky, norsky, ínsky...

Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z Goddag. Jeg hedder. Og jeg er fra Tjekkiet. KONGERIGET DANMARK. portugalsky, švédsky, norsky, ínsky... Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z Goddag. Jeg hedder. Og jeg er fra eské Republiky. Tjekkiet. Mluvíte esky? (francouzsky, anglicky, Taler du? (fransk, engelsk, tysk, n mecky, špan lsky, italsky, spansk,,,,

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR)

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR) ÚVODEM Máte v ruce brožuru, která Vám pomůže připravit se na zkoušku z češtiny. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří Vaše dovednosti poslechové 1, psaní a čtení. Po písemné části

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková Čeština pro cizince a azylanty Marie Hádková 2006 Obsah: Lekce 0 Já... 4 Lekce 1 Já a moje rodina... 8 Lekce 2 Kde I... 13 Lekce 3 Moje rodina II... 16 Lekce 4 Číslo... 19 Lekce 5 Opakování 1 4... 21

Více

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR CD 1 POSLECHOVÁ NAHRÁVKA K PŘÍRUČCE CD 2 POSLECHOVÁ NAHRÁVKA K PŘÍRUČCE Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková Čeština pro cizince a azylanty Marie Hádková 2006 Obsah: Lekce 31 Telefonujeme... 5 Lekce 32 Blahopřejeme Vám... 10 Lekce 33 Zvířata kolem nás... 14 Lekce 34 Máme (v bytě) problém 10 krizových situací

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERRJ PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ V ČR (ZKOUŠKA 3) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním (35 min.) Tato část má čtyři úlohy. Všechny odpovědi zaznamenejte do svého odpovědního

Více

Chorvatsko. Geografie Chorvatska. Užitečné informace: Ubytování v Chorvatsku

Chorvatsko. Geografie Chorvatska. Užitečné informace: Ubytování v Chorvatsku Chorvatsko Chorvatsko je jednou z nejoblíbenějších zemí, kam se rok co rok vydává stále mnoho českých turistů. Vzdálenost z Prahy do Chorvatska je 920 km, které se dají zvládnout autem, ale určitě mnohem

Více

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být...

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vážení klienti, prosím přijměte tuto brožuru jako výraz našeho poděkování za to, že jste se rozhodli letošní dovolenou strávit v péči zkušeného týmu našich specialistů

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina

Více

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být...

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vážení klienti, prosím přijměte tuto brožuru jako výraz našeho poděkování za to, že jste se rozhodli letošní dovolenou strávit v péči zkušeného týmu našich specialistů

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERRJ PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ V ČR (ZKOUŠKA 2) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním (35 min.) Tato část má čtyři úlohy. Všechny odpovědi zaznamenejte do svého odpovědního

Více

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být...

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vážení klienti, prosím přijměte tuto brožuru jako výraz našeho poděkování za to, že jste se rozhodli letošní dovolenou strávit v péči zkušeného týmu našich specialistů

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Španělsko. Kulturní informace

Španělsko. Kulturní informace Kulturní informace Kulturní informace Obsah Obsah Představení země 2 Poloha a hranice Hlavní město a největší města Měna Populace Náboženství Národnostní složení Správní rozdělení Úřední jazyky Neoficiální

Více

POKYNY K POBYTU ŘECKO - KORFU

POKYNY K POBYTU ŘECKO - KORFU Viamare spol. s r. o. Francouzská 16, 120 00 Praha 2, tel.: 242 489 351 www.viamare.cz, otevírací doba: Po - Pá: 9:00-18:00, So: 9:00-14:00 POKYNY K POBYTU ŘECKO - KORFU Vážení klienti, jsme velmi rádi,

Více

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být...

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vážení klienti, prosím přijměte tuto brožuru jako výraz našeho poděkování za to, že jste se rozhodli letošní dovolenou strávit v péči zkušeného týmu našich specialistů

Více

Cíl lekce: Studenti se naučí mluvit o jídle a pití a objednávat si v restauraci včetně placení (čísla 100 1000).

Cíl lekce: Studenti se naučí mluvit o jídle a pití a objednávat si v restauraci včetně placení (čísla 100 1000). Lekce 3 Cíl lekce: Studenti se naučí mluvit o jídle a pití a objednávat si v restauraci včetně placení (čísla 100 1000). Gramatika: Studenti se naučí další typ konjugace (vzorové sloveso číst), dále slovesa

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být...

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vážení klienti, prosím přijměte tuto brožuru jako výraz našeho poděkování za to, že jste se rozhodli letošní dovolenou strávit v péči zkušeného týmu našich specialistů

Více

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být...

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vážení klienti, prosím přijměte tuto brožuru jako výraz našeho poděkování za to, že jste se rozhodli letošní dovolenou strávit v péči zkušeného týmu našich specialistů

Více

KYPR. Určitě nevynechejte. Cestovní doklady. Když se řekne Kypr, vybaví se. Oficiální název: Kyperská republika

KYPR. Určitě nevynechejte. Cestovní doklady. Když se řekne Kypr, vybaví se. Oficiální název: Kyperská republika KYPR Oficiální název: Kyperská republika Rozloha: 9251 km2 (celý ostrov) Počet obyvatel: 763 000 Hustota zalidnění: 82,5 obyv./km2 Státní zřízení: republika Hlavní město: Lefkosia (Nikósie) 200 000 obyvatel

Více

Tyto informace jsou převzaty z různých stránek v listopadu 2006 a zkontrolovány 2011 DOKLADY, CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY DOKLADY Občan ČR cestující do Turecka musí mít platný cestovní pas ČR, jehož doba

Více

Tato publikace je výstupem projektu "Not by chance tourist"(2012-2014), finančně podpořeného Evropskou komisí v rámci programu "Mládež v akci" (Youth

Tato publikace je výstupem projektu Not by chance tourist(2012-2014), finančně podpořeného Evropskou komisí v rámci programu Mládež v akci (Youth SMART TOURISM GUIDE Tato publikace je výstupem projektu "Not by chance tourist"(2012-2014), finančně podpořeného Evropskou komisí v rámci programu "Mládež v akci" (Youth in Action). Projekt italské Asociace

Více