EDICE CARGO SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDICE CARGO SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)"

Transkript

1 EDICE CARGO SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)

2

3 ZB MÉ BABIČ CE DM NAŠIM AU-PAIR (TEDY VĚ TŠINĚ Z NICH)

4

5 Zuzana Búriková a Daniel Miller Au-pair P Ř ELOŽILA GISELA KUBRICHTOVÁ PRAHA 2013

6 Klíčová slova: au-pair, migrace, pomocnice v domácnosti, placená domácí péče, domácí práce, transnacionální péče, migrace ze Slovenska do Velké Británie, pseudorodinné vztahy, migrace jako rituál přechodu, gender Ediční rada SOCIOLOGICKÉHO NAKLADATELSTVÍ: Luděk Brož, PhD. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.) Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (Univerzita Karlova) Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Masarykova univerzita) PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. (Univerzita Palackého) Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (Univerzita Karlova) PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) Ing. Alena Vodáková, CSc. Vydalo SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON) ve spolupráci s Českou asociací pro sociální antropologii (CASA), Praha Z anglického originálu Au Pair (1. vyd.), vydaného v nakladatelství Polity Press, Cambridge (UK) 2010, přeložila Gisela Kubrichtová. Doslov napsal Miloslav Bahna. Vydání první. Ediční řada CARGO, 3. svazek. Ediční řadu řídí ediční rada ve složení Luděk Brož (předseda), Juraj Buzalka a Jiří Ryba. Odborná revize překladu Luděk Brož. Jazyková redaktorka Renata Hromadová. Odpovědná redaktorka Alena Miltová. Návrh obálky, grafi cká úprava a sazba Ondřej Fučík. Vytiskla tiskárna Aleš Zápotocký az servis, Mendíků 9, Praha 4. Adresy vydavatelů: Alena Miltová, Rabyňská 740/12, Praha Kamýk Jiří Ryba, U Národní galerie 469, Praha Zbraslav Adresa nakladatelství: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ Jilská 1, Praha 1 Copyright Zuzana Búriková and Daniel Miller 2010 The right of Zuzana Búriková and Daniel Miller to be identifi ed as the Authors of this Work has been asserted in accordance with the UK Copyright, Designs and Patents Act All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purpose of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher. This edition is published by arrangement with Polity Press Ltd., Cambridge. Translation Gisela Kubrichtová 2013 Afterword Miloslav Bahna 2013 ISBN

7 Obsah Poděkování 9 Prolog 11 Kapitola 1 Proč ne? 17 Kapitola 2 Trapná přítomnost 47 Kapitola 3 Tvrdá dřina a důvěřiví troubové 79 Kapitola 4 Svým způsobem Angličané 107 Kapitola 5 Nuda v Beddlinghamu 141 Kapitola 6 Muži 167 Kapitola 7 Mezičasí 191 Kapitola 8 Závěr: Struktura a její důsledky 211 Dodatek: Akademické studie o práci v domácnosti 229 Literatura 251 Rejstřík 257 Doslov (Miroslav Bahna) 265

8

9 Poděkování Naše informátory au pair ani hostitelské rodiny nemůžeme jmenovat jednotlivě, protože bychom tím porušili naši dohodu o zachování anonymity. Doufáme, že to v žádném případě nebude chápáno jako projev nevděku. Oba jsme velice vděčni každému, kdo nám poskytl svůj čas a své vlastní postřehy a příběhy. K Zuzaně byly au-pair obdivuhodně velkorysé. Kontakt s nimi pro ni nikdy nebyl jen sbíráním informací. Její v pravém slova smyslu zúčastněné pozorování v zásadě zaznamenává příběhy přítelkyň, s nimiž strávila celý rok, a mnohé z nich jí projevovaly bezvýhradnou důvěru a přátelství. Možná by nesouhlasily se vším, co v knize tvrdíme, přesto však doufáme, že naše společné úsilí povede k lepšímu porozumění a posouzení instituce au-pair. Jsme také velice vděčni Leverhulme Foundation, která nám na náš projekt poskytla nepostradatelné finanční zdroje. Zuzana by chtěla vyjádřit svůj dík IWM ve Vídni, kde jako hostující stipendistka projekt připravovala. Grant VEGA 1/0632/08 (Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku) Zuzaně umožnil strávit měsíc v Londýně s Dannym při psaní knihy. Od dokončení terénního výzkumu byla zaměstnaná v Ústavu etnologie ve Slovenské akademii věd a později také v antropologickém oddělení Katedry sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Na tomto rukopise pracovala v době svého zaměstnání v těchto institucích. Velice děkujeme následujícím lidem, kteří nám poskytli promyšlené komentáře k částem rukopisu. Jsou to: Miloslav Bahna, Ivana Bajič-Hajdukovič, Danijela Djuršič, Martin Fotta, Nicky Gregson, Jan Grill, Ľubica Herzánová, Jana Levická, Deirdre McKay, Anna Pertierra, Ira Price, Michal Šípoš, Helena Tužinská a anonymní čtenáři z nakladatelství Polity Press. Tato kniha také čerpala z četných diskusí s kolegy a přáteli, Au-pair 9

10 včetně Bridget Andersonové, Rosie Coxové, Miriny Fornayové, Radovana Haluzíka a Lenky Nahodilové. Zuzana by ráda poděkovala Jánu Gregorovi, Jozefu Grygovi, Milce Pribišové, Heleně Tužinské a Eleně Želibabkové za jejich přátelství a důvěru projevenou během projektu. Díky Zuzanině sestře Petře Slamové se stal její pobyt v Londýně mnohem příjemnějším, než by byl jinak. Obzvláštní dík patří Zuzanině babičce i jejímu partnerovi Peteru Sekerákovi za jejich lásku, podporu a povzbuzení během obtížné, téměř beznadějné práce na dokončení knihy. Danny děkuje hlavně vlastní rodině, manželce Rickie, a také svým dětem Rachel a Davidovi, které se zpětně jeví jako objekty jeho vlastního počátečního zúčastněného pozorování této instituce. Konečně bychom rádi poděkovali Johnu Thompsonovi a Polity Press za jejich pomoc a odborné vedení při publikování knihy. 10 Au-pair

11 Prolog Toto je kniha o tom, jaké to je být au-pair v západoevropském městě nejen o práci au-pair v rodině, ale o všech stránkách života spojených s takovýmto pobytem o rozhodnutí stát se au-pair, o tom, jak se člověk vnímá jako au-pair, i o důsledcích tohoto rozhodnutí v čase. Strávili jsme rok s au-pair a prováděli etnografický výzkum s využitím standardního souhrnu metod, používaných antropology. Tento výzkum jsme pokládali za potřebný, protože jsme se domnívali, že stejně jako je tomu u jiných forem práce v domácnosti, lidé tuto instituci nedoceňují. Považují ji za samozřejmou a au-pair i jejich práce zůstávají neviditelné. Rodiny využívají au-pair, když je potřebují, ale jejich přítomnost v domě je jaksi uvádí do rozpaků, stejně jako vztahy, které přitom vznikají. Přesto doufáme, že většina z nás by chtěla mít lepší přehled o tom, jaké jsou důsledky takového uspořádání pro lidi, kteří podniknou tuto cestu a pracují v poněkud zvláštní situaci, kdy žijí v rodině, ale ve skutečnosti nejsou její součástí. Tato práce je na akademickou studii dost neobvyklá v tom, že v hlavní části textu neobsahuje téměř žádné odkazy na odborné materiály. Doufáme, že text nezahlcený neustálými citacemi se bude lépe číst. Přesto však chceme, aby kniha byla chápána jako odborný příspěvek, postavený na vědeckých základech, původní analýze a pochopení problému. Proto jsme experimentovali s několika styly psaní a kombinovali jsme konkrétní příběhy s analytičtějšími kapitolami. Byl tu ještě druhý důvod, proč jsme analýzu odborné literatury odsunuli až do dodatku, a tím je vymezení naší studie z hlavního proudu akademického výzkumu na téma práce v domácnosti. Tato literatura se především zabývá odhalováním vykořisťování a nerovností typických pro tuto formu práce, a proto je zaměřena na domácí personál převážně jakožto na vykořisťované pracující. My jsme v této knize přistupovali Au-pair 11

12 k au-pair především z hlediska etnografie, která se snaží sledovat témata a problémy důležité pro samotné lidi: Au-pair se častokrát více zabývají milostnými vztahy nebo objevováním Londýna než svými hostitelskými rodinami. A i ve vztahu k hostitelským rodinám se mnoho témat týká ožehavých otázek, jako jsou rozpaky, ponížení, vzájemná nedorozumění a nejistoty, což nejsou formální aspekty práce. Jedním z kladů etnografického přístupu je, že poskytuje materiál, který subjekty zlidšťuje zachází s nimi prostě jako s normálními lidmi s jejich vlastními vrtochy a nedokonalostmi, a ne jen jako s oběťmi či pachateli různých sociálních procesů. My také věnujeme pozornost vykořisťování, uplatňování moci a předsudků. Ale dovedeme si určitě představit, že by se role obrátily a au-pair by se chovaly více méně stejně jako jejich hostitelé, kdyby k tomu měly příležitost. Na obou stranách se vyskytoval rasismus, stereotypizace a oportunistické využívání druhé strany. Proto se v závěrečných kapitolách zabýváme spíš analýzou instituce samotné a ukazujeme, že často právě institucionální struktury vykořisťování podporují, namísto toho, aby mu bránily. Na rozdíl od většiny forem placené práce v domácnosti, které byly zkoumány odborníky, nevycházela instituce au-pair z mezinárodní dělby práce ani z tradice zaměstnávat služebnictvo. Vznikla z egalitářštější tradice, pocházející z doby, kdy německé a anglické středostavovské rodiny vysílaly mladé ženy do rodin ve Francii a Švýcarsku, především aby se zlepšily ve francouzštině. Bylo to angažmá založené na větší reciprocitě: navazovalo na výměnu školáků mezi rodinami, a v první řadě zde šlo o studium jazyka. Oficiální model počítá s pseudorodinným uspořádáním, v němž by au-pair měla být začleněna do domácnosti spíš jako člen rodiny než jako zaměstnanec. Omezili jsme se na studii slovenských au-pair v oblasti Londýna. Au- -pair ze Slovenska jsou v relativních číslech jednou z největších skupin au-pair v Londýně. Náš výzkum probíhal v době, kdy typické au-pair začínaly přijíždět spíš ze Slovenska, Turecka či Chorvatska než z Paříže či Stockholmu a kdy zaměstnavatelé začali z první a druhé zóny londýnského metra expandovat až do páté a šesté. Chtěli jsme prozkoumat, do jaké míry tento fakt znamenal změnu v instituci samotné. Au-pair dnes přicházejí s různou motivací, a také rodiny nemusejí chápat au-pair ze Slovenska v rámci podobného konceptu rovnocennosti a kulturní výměny jako třeba au-pair ze Skandinávie. Náš terénní výzkum probíhal krátce poté, co Slovensko vstoupilo do Evropské unie. To znamená, že jeden z hlavních důvodů, proč se stát au-pair získání víza do Spojeného království padl. Přesto si au-pairing pro mladé Slovenky přijíždějící do Londýna uchoval svou důležitou roli. 12 Au-pair

13 Projekt spočíval v práci s padesáti au-pair, které protože někdy změnily zaměstnavatele popisovaly osmdesát šest hostitelských rodin. Zuzana zaznamenala interview se všemi au-pair. Prvořadá antropologická metoda však tkvěla v zúčastněném pozorování, které se snaží o reflexi a co nejširší zapojení do všech aspektů života lidí, kterým chce antropolog porozumět. Navíc oba pracujeme ve specifické subdisciplíně, zvané studia materiální kultury. Proto jsme kromě rozhovorů s au- -pair a pozorování jejich života věnovali zvláštní pozornost detailům, jako je zařízení pokoje au-pair v domě hostitelské rodiny, či postoj au- -pair k věcem, jako jsou čisticí prostředky, jídlo a oblečení. Zuzana je sama Slovenka, z Oravy, oblasti, kde je běžné, že mladé ženy odjíždějí pracovat jako au-pair. Coby etnografka strávila téměř každý den roku svého výzkumného pobytu v Londýně ve společnosti au-pair. Přestože dbala na to, aby si au-pair uvědomovaly, že tam je v roli výzkumnice, většinou to nebránilo vzniku společenských kontaktů a přátelství. Zuzana měla v mnoha ohledech pro zúčastněné pozorování ideální podmínky. Většina au-pair trávila dny v izolaci péčí o děti a úklidem domu. Není divu, že často uvítaly přítomnost krajanky, která jim s jejich úlohou také mohla pomoci. Zuzanin výzkum se v některých případech vyvinul ve všeobecně přátelský vztah, v němž se s ní au- -pair dělily o širokou škálu zkušeností a důvěrností. Danny oproti tomu pochází z typického prostředí (severní Londýn, židovská rodina ze střední třídy), ve kterém si domácnosti běžně pořizují au-pair. Sám během výchovy svých dětí zaměstnával šestnáct au- -pair z nejrůznějších zemí. Měl tedy dobrou pozici k uskutečnění malého komplementárního výzkumu lidí, kteří au-pair zaměstnávají. V některých případech pracoval se stejnými rodinami, které sledovala Zuzana z druhé strany, v jiných používal svých vlastních kontaktů. Z hlediska času stráveného terénním výzkumem existuje ve studii jistá nerovnováha, ve všech ostatních ohledech se však jedná o zcela společný projekt. Kromě toho, že Danny pracoval s hostitelskými rodinami, Zuzana ho seznámila s mnoha au-pair i s místy, která dívky navštěvovaly. Kniha je výsledkem společného psaní. Každý aspekt materiálu jsme prodebatovali, většinou sedíce bok po boku u počítače. Práci jsme také doplňovali a přepisovali na základě ových zpráv, které jsme si vyměňovali mezi Londýnem a Bratislavou. Všechna jména, která se v knize objevují, jsou fiktivní. Provedli jsme také některé drobné změny v životních příbězích, abychom všem svým informátorům zaručili přislíbenou anonymitu. Stejné jméno označuje vždy stejnou osobu. Pokud není uvedeno jinak, všechny popisy vycházejí z konkrétního pozorování nebo z rozhovorů. V zájmu anonymity však Au-pair 13

14 byly prohozeny některé detaily týkající se různých osob. Kapitola, která je napsaná jako jeden den v životě au-pair, je sestavena z mnoha různých dnů několika au-pair. Všichni účastníci byli informováni o tom, že jsme výzkumníci a máme v úmyslu tyto materiály pod podmínkou zachování anonymity publikovat. Každá kapitola této knihy je psána jiným stylem. První kapitola se skládá z příběhů čtyř jednotlivců s krátkým, spíše obecným závěrem, druhá kapitola je poměrně konvenční akademická diskuse vycházející z analýzy materiální kultury. Soustřeďuje se na vztah mezi au-pair a rodinou a nahlíží na něj prostřednictvím pokojů, uklízení a jídla. Třetí kapitola využívá jiného žánru den v životě a popisuje práci au-pair, jejíž pohled střídá zcela odlišná interpretace stejných situací podaná hostitelskou matkou. Čtvrtá kapitola se vyrovnává s možná nejobtížnějším aspektem vztahů au-pair s hostitelskými rodinami, kterým je oboustranný rasismus. Další dvě kapitoly se přesouvají z domu a zkoumají volný čas au-pair a jejich vztahy s muži. Zde opět volně kombinujeme literárnější metody při líčení příběhů míst a jednotlivců s obecnějšími akademickými postupy. Od sedmé kapitoly přecházíme k odbornější analýze času stráveného v Londýně, s použitím modelu rite de passage. Tato kapitola vede k závěru, v němž jsme cítili potřebu vyslovit určitá doporučení, jež by vedla ke zlepšení současné situace. Věříme, že tato opatření by mohla pomoci zamezit tendencím zneužívat au-pair, které byly patrné v našem materiálu, a tak pomoci rodinám i au-pair. Knihu uzavírá dodatek, který nabízí kontextualizaci našeho výzkumu v rámci širší komparativní literatury o práci v domácnosti, a užitečný seznam literatury pro ty, kteří se o tomto typu práce a vztahů chtějí dozvědět více. Za každou kapitolu jsme umístili střípky: Jsou to úryvky z reklamních materiálů au-pair agentur, časopisů nebo blogů, které se týkají tématu zpracovaného v kapitole. 14 Au-pair

15

16

17 Kapitola 1 Proč ne?

18

19 Barbora K rozhodnutí, že se stane au-pair, stejně jako k několika dalším zásadním rozhodnutím ve svém životě, dospěla Barbora v kůlně, obklopená spokojeně se tvářícími, uznalými vepříky. Lidé vlastně Barboru také uznávají, na společenských setkáních bývá často středem pozornosti, z jejích úsměvů vyzařuje srdečnost, která pramení spíš z upřímné šlechetnosti, než z touhy se zalíbit. Jedna kamarádka ji popsala jako malého ptáčka s nepřiměřeně velkýma laskavýma očima a nakažlivým smíchem. Je energická, i když nijak zvlášť hezká, a její vitalitu vyvažuje dojem pevné stability, který lidi uklidňuje. Vzdor tomu Barboře samotné připadalo dokonale klidné a prosté stresu, jenž je svým způsobem součástí všech mezilidských vztahů, jediné místo a sice její útočiště ve vepříně. Prasata také zřejmě vycítila, že je to dívka, která vyrůstala na vesnici a která ví, jak to u nich chodí, proto se chovala v její společnosti naprosto přirozeně. A přece se paradoxně právě její důvěrný vztah s prasaty stal jedním z důvodů, proč se rozhodla utíkat před stresem a stala se au-pair. Důkladné pozorování prasat přivedlo Barboru z vesnice, kde vyrůstala, k doktorské práci o kritických faktorech vztahu tělesné hmotnosti a reprodukce u prasat. To byl důvod, proč v uplynulých třech letech skoro každý den chodila do vepřína na jižním Slovensku. Ale dnes (začátkem června 2004) už potřetí zjistila, že katedra opět neuspěla s žádostí o zakoupení softwaru nutného k dokončení její analýzy. Kvůli tomuto nezdaru vyplula na povrch pravda, kterou si dlouho nechtěla připustit totiž že kariéra, která by případně následovala po doktorátu, by daleko víc odpovídala ambicím její matky než tomu, co chce ona sama. Rozhodnutí nebylo tak docela dílem okamžiku. Před týdnem, kdy už si Barbora velmi dobře uvědomovala, že zpráva z katedry nemusí být příznivá, seděla u prasat a uvažovala. Tou dobou sice v jejím životě spousta věcí nešla tak, jak by si byla přála, ale všechny její představy o budoucnosti se točily kolem toho, jak Proč ne? 19

20 těmto prasatům poskytnout řádný domov. V tomto hospodářství budoucnosti měl nepochybně své místo milující manžel a kopa šťastných dětí, ale to všechno jako by bylo jen přirozeným doplňkem místa, o němž po třech letech výzkumu věděla, že by bylo naprosto dokonalé pro prasata. Tato vize by ale stála peníze. Dokázala vymyslet jediný způsob, jak získat kapitál a zároveň uniknout stresu, způsobenému očekáváním rodičů i frustrací z akademické práce strávit rok jako au-pair. Kdo ví, třeba by po něm mohla následovat pracovní stáž na nějaké ekologické prasečí farmě na britském venkově, o které kdesi četla. Důvodem, proč v této vizi její budoucnosti stála v popředí prasata a manžel až v pozadí, byla možná skutečnost, že se před nedávnem rozešla se svým přítelem, který měl naopak ve svých akademických ambicích zcela jasno cítila, že tahle jeho cílevědomost by s největší pravděpodobností byla spíše na škodu jeho partnerky. Ne že by rozhodnutí stát se au-pair bylo nějak zvlášť konstruktivní volbou jen jí vytvořilo v hlavě trochu konkrétnější vidinu, když všechno ostatní bylo mlhavé. Barbora prostě neměla žádnou představu o tom, co by měla dělat, a jakoukoli jinou myšlenku na budoucnost vždycky brzy vytlačily různé námitky a obavy. Když si nejste jistí směřováním své kariéry nebo vzdělání, ani tím, odkud by mohl přijít váš příští partner, nebo pokud vůbec nějaký takový člověk bude, pak jednou z velkých výhod práce au-pair je to, že musí být dočasná. Není to ani tak rozhodnutí, jako spíš odložení jiných rozhodnutí. Jisté je, že pokud vám právě v tomto okamžiku připadá nemožné se rozhodnout, co máte udělat, za rok se všechno může vyjasnit. Barbora tedy pak možná bude mít lepší ponětí o tom, kdo je, což se zdálo být nezbytným předpokladem k tomu, aby si uvědomila, čím by se měla stát. Najít si obdobnou práci v nějaké domácnosti s dětmi v Bratislavě nebylo možné. Vzhledem k jejímu vzdělání by tím rodiče byli dotčení, a plat by byl ubohý. Takže stát se au- -pair znamenalo něco víc než jen nějak zabít rok. Navíc jí přišlo ideální zlepšit si angličtinu, když zatím neví, co chce dělat, protože tahle dovednost bude užitečná v podstatě při čemkoli třeba i při sledování televize. Úklid domu je sice práce, ale Barbora ji pokládala za relativně uklidňující a líbilo se jí, že jí poskytne spousty času na přemýšlení o životě a budoucnosti. Konečně ji také lákalo jet do Velké Británie. Stačilo podívat se na mapu a vědět, že mezi ní a matkou je kousek moře. To jí do plánu krásně zapadalo. Takže proč nejet do Británie? O týden později Barbořin pocit marnosti vzrostl natolik, že zoufale zatoužila vrátit se znovu do vepřína. Na rozdíl od všech nezdarů a absurdit vnějšího světa existoval jistý druh racionálního světa a řád, který spojovala se svými prasaty. Ve srovnání s ním ta záležitost s au-pair 20 Proč ne?

21 už za pouhý týden vypadala jako komedie. Člověku, který byl zvyklý na trpělivé shromažďování dat, připadalo, že zařizování au-pair pobytu je založeno na principu, že nikdo by o nikom neměl nic vědět. Začalo to v okamžiku, kdy se rozhodla připravit svou dokumentaci, aby ji odeslala em do agentury. Její přátelé se zhrozili, že měla v úmyslu poskytnout jim o své osobě pravdivé údaje, a ona byla ještě víc zděšená představou, že by měla fotografie nebo reference falšovat. Poté, co si přečetla šest návodů od agentur, a všechny zdůrazňovaly, že musí přiložit svou fotografii, na které se usmívá obklopená dětmi, poznamenala, že žádné děti nemá, ale že by jim určitě mohla stačit jedna z mnoha fotek, na které je obklopena šťastnými prasátky. Vyloženou frašku však z celé záležitosti udělal telefonát z agentury. Jelikož se Barbora rozhodla k takové velké změně kurzu, pomyslela si, že by mohlo být dobré udělat radikální řez, a místo venkova a života na farmě si zvolit přímo Londýn. Proto při vyplňování dotazníků ignorovala všechny volby a kolonky, v nichž měla zaškrtávat své preference, s výjimkou těch, které uváděly, že nechce být na venkově a nechce být umístěna do neúplné rodiny jen s otcem. A právě jí zatelefonovali z agentury a s velkým potěšením jí oznámili, že pro ni našli nový domov v Anglii. Ukázalo se, že se jedná o otce samoživitele žijícího na vesnici. Ještě že do dotazníku nenapsala, že nechce bydlet s černochem, jinak by nepochybně byl navíc ještě černý, poznamenala Barbora. Když si stěžovala slečně v agentuře, odpověděla jí, že v podstatě není pravděpodobné, že by byly k dispozici nějaké domácnosti v jakémkoli městě v Anglii a že všechny rodiny žijící ve městech chtějí někoho, kdo umí řídit. Barbora prý může být ráda, že bude pracovat přes takovou schopnou agenturu a kromě toho, že ona sama pracovala u osamělého otce a byla to skvělá zkušenost. Barbora se jí slušně zeptala, kolik svobodných mužů by podle ní stačilo k tomu, aby pobyt byl dokonalý. Žena z agentury zřejmě ironii vůbec nepochopila. V tuhle chvíli však Barbora cítila, že už se poddala osudu. Agentura tvrdila, že pokud tohle umístění nepřijme, nemůže jí říci, kdy se naskytne další příležitost, a to bylo rozhodující. Poslední, ale pro ni zásadní informací bylo ujištění agentury (i když jak to věděli?), že dotyčný muž má přítelkyni. Barboru naštvala dotyčná z agentury i její zpráva. Typické bylo, že agenturu vlastnili Češi, a žena měla takové to přezíravé chování, z nějž bylo jisté pouze to, že jedná jen ve svém vlastním zájmu ráda mluví a mluví, ale vlastně vám nedá žádnou informaci, jakou doopravdy potřebujete. Jasně, to je typické pro Čechy, myslela si Barbora. Nakonec jí žena z agentury sdělila, že jí ten svobodný muž v úterý odpoledne zatelefonuje. Barbora ji ujistila, že je na to připravena, a přemluvila kamarádku, která Proč ne? 21

22 uměla lépe anglicky, aby s ní na hovor počkala, protože chtěla předejít případným nedorozuměním. Její angličtina stačila k tomu, aby si četla zemědělskou literaturu, ale vyhlídka na telefonát s rodilým mluvčím, jehož mluva se bude pravděpodobně velice lišit od obvyklé standardní angličtiny vyučované na slovenských vysokých školách, ji děsila. Na druhou stranu zase nechtěla zajít tak daleko jako před několika lety její kamarádka Edita. Ta neuměla anglicky ani slovo a přesvědčila kamarádku, aby všechno mluvení vyřídila za ni. Riskovala tím dost velké nepříjemnosti, když přijela do rodiny a pravda vyšla na povrch. Rodina si zpočátku myslela, že dívka by mohla být nějaká delikventka; a tak dokonce zavolala policii. Ale když se přenesli přes první šok a rozmrzelost, překvapivě jí zaplatili letní jazykový kurz v Cambridgi, a ona se po dvou měsících intenzivní výuky angličtiny vrátila a zůstala u nich rok. Rodina byla spokojená, že má nakonec vzdělanou au-pair, a na večeřích s mnoha přáteli dávali k dobru svou rodinnou verzi My Fair Lady kříženou s Cyranem z Bergeraku. U Barbory to však dopadlo jinak. Přestože byla celé odpoledne i večer doma, muž nezavolal. Ozval se o tři dny později, když to Barbora vůbec nečekala a neměla u sebe žádnou kamarádku, která by jí byla oporou. Měla dojem, že by situaci mohla nějak zvládnout, když své odpovědi více méně omezí na ano a ne. Kupodivu si navzájem rozuměli aspoň doufala. Nakonec spolu mluvili po telefonu třikrát, přičemž muž pokaždé zavolal jindy, než se předtím dohodli. Barboře taky nepřipadalo fér, že on měl o ní všechny informace, jaké mohl chtít: adresu, číslo mobilního telefonu, a usmívající se obrázek (s dětmi), zatímco jí agentura o něm nesdělila zhola nic. Nakonec jí přece jen dal svůj , protože bylo jednodušší si psát než mluvit, ale ještě týden před odjezdem z domova neměla adresu, na kterou měla do Anglie jet, takže ani nemohla příbuzným a kamarádům říct, kde bude. Agentura příznačně v této asymetrii informací neviděla nic nepatřičného. Když Barbora přijala umístění, měla měsíc na to, aby se připravila. Vlastně i ten měsíc byl absurdní: mělo to být její první velké loučení, protože nikdy předtím rodinu a přátele na delší dobu neopustila. Okruh přátel a příbuzných byl obrovský, a bylo jasné, že většinou půjde jen o spěšná rozloučení, která vůbec nebudou mít charakter pořádné rozlučkové oslavy. S některými lidmi se před odjezdem nestihne setkat vůbec. Byl to zvláštní pocit, že si poprvé doopravdy uvědomila, kolika lidem na ní záleží, až v okamžiku, kdy se je chystala opustit. Ale myšlenky na to, koho tu nechává, brzy vytlačila nutnost přemýšlet o tom, co si musí vzít s sebou. Obojí jí připadalo stejně důležité. Nejdřív její Bible, Barbora byla věrnou vyznavačkou menšinové protestantské víry, a její kamarád Robo jí věnoval speciální cestovní vydání Nového zákona a napsal jí do 22 Proč ne?

23 něj věnování: Nikdy nezapomeň na své přátele, na svůj jazyk a na svého Boha. Její vedoucí jí jménem celé katedry daroval modré plyšové prasátko a pravítko. Nejlepší kamarádka ji vzala pod paží a ukázala na medvěda. Žádná slovenská au-pair nikdy neopustila domov bez medvídka, řekla. Možná si myslíš, že už nejsi žádná puberťačka, ale, věř mi, že medvídek v posteli je báječný talisman proti pochybnému sexu. Barbora odpověděla: Neboj, vždyť víš, že mám ráda jenom hezoučké věci, ať je to medvídek, nebo chlap. Barbora, vyčerpaná rozlučkami, nakupováním a obrovským stresem z velice trapného odchodu od rodičů, byla téměř připravená. A pak, dva dny před odjezdem, jí agentura zavolala, že tenhle osamocený muž, kterého nikdy neviděla, prodělal infarkt, a jak zřejmě řekl, potřebuje víc ošetřovatelku než au-pair. Agentura, která ji ujišťovala, že jiných možností je tak málo, se kupodivu téměř okamžitě vytasila s téměř ideální rodinou v místě zvaném Beddlingham kdesi na předměstí Londýna. Měli tam dvě děti, už ne batolata, ale ještě ne v pubertě. Barbora byla také ráda, když slyšela, že jde o praktikující Židy. Ihned si představila národ Bible, tedy morálně ukotvenou rodinu, ve které se bude cítit příjemně. Uvítala to zvláště proto, že kamarádka Irena ji právě škádlila historkou o jiné au-pair, která hlásila, že muž v domě, kde bydlí, se občas prochází po domě nahý. Barbora zatím ještě nikdy neletěla letadlem, a protože nechtěla mít příliš nových zážitků najednou, rozhodla se, že pojede autobusem. Jednou z výhod bylo i to, že projížděl Liptovským Hrádkem, kde bydlela, takže nemusela jet nejdřív do Bratislavy. Další plus bylo, že autobusy nemají žádná omezení hmotnosti zavazadel. Před rokem 2004, kdy Slovensko vstoupilo do EU, byla jedinou další možností drahá letadla z Vídně, ne nízkonákladové lety, které jsou dostupné dnes. Tenkrát provozovaly au-pair agentury své vlastní autobusy a před Vánoci odjíždělo denně z Londýna na Slovensko asi osmdesát expresních autobusů, které vozily au-pair na svátky domů. Sestřenice Júlia vyprávěla Barboře o těchto autobusech spousty historek, třeba jak řidič, který obvykle vítal cestující anglickými slovy Ladies and Gentlemen, pokračoval česky ahoj holky, a prokládal cestu krátkými rádoby vtipnými básničkami z televizních kreslených seriálů. Když se blížily ke kanálu La Manche, řekl jim, že pokud se některá z nich zasekne na hranicích, protože nemá v pořádku zvací dopisy, vysadí ji v supermarketu v Calais, kde mají otevřeno čtyřiadvacet hodin denně, a vyzvedne ji druhý den, až se bude vracet domů. Barbora ve skutečnosti své volby skoro litovala, protože polovinu cesty seděla vedle nějaké Maďarky, která neuměla slovo slovensky, a protože se jí okamžitě začalo stýskat po domově, skoro celou Proč ne? 23

24 cestu probrečela. Téměř stejně znepokojivá byla první otázka, kterou jí položila žena u imigrační kontroly, když tam ospale přesunula všechna svá zavazadla z autobusu. Zeptala se jí, jestli si jede do Anglie hledat přítele. Na druhou stranu představovala cesta autobusem skvělou příležitost vyměnit si s ostatními telefonní čísla, což jí dávalo pocit bezpečí pro případ, že by nikdo nebyl moc přátelský, až do rodiny přijede. Nakonec však žádné z těchto telefonních čísel nikdy nepoužila. Barbora ještě víc litovala, že jela autobusem, když dorazila na nádraží Victoria Station, jak se domluvila s Cowanovými svou budoucí rodinou. Neměla ponětí o tom, že by tam mohlo být vlakové nádraží, metro, a navíc cosi, čemu se říká Green Line a kde ji vysadili, jenže to bylo úplně někde jinde, než kde je hlavní autobusové nádraží. Nakonec jí pomohla dívka, která uměla lépe anglicky než Barbora, zavolala jejím jménem Cowanovým a podařilo se jí celé nedorozumění vysvětlit. Přesto byla při prvním setkání s panem Cowanem daleko nervóznější, než si představovala. Zbytek dne jí připomínal jednu velkou rozmazanou šmouhu. Zdálo se jí, že se všechno odehrálo strašně rychle. Pan Cowan jí chtěl vykládat o všech místech, kterými projížděli, ale bylo jich hrozně moc a on mluvil tak rychle, že zkrátka vůbec ničemu nerozuměla. Připadalo jí, že angličtina, kterou se učila ve škole, se hodí do jiného světa, a hlavně měla úplně jiný přízvuk než tato nová angličtina, na niž si bude muset zvyknout v Londýně. Když Barbora přijela ke Cowanovým domů, nastal ještě větší zmatek. Navenek se rodina zdála být velmi přátelská, vlídná a pohostinná. Neustále se na ni usmívali, líbily se jim dárky, které přivezla, a s nadšením jí ukazovali nejen její pokoj, ale nejrůznější věci, které děti vyrobily ve svém vlastním pokoji nebo ve škole. Zároveň to však bylo něco úplně jiného než u ní doma. Všichni jí připadali tak nějak roztěkaní, jako by ji prováděli po domě a zároveň byli příliš zaneprázdnění jinými věcmi a jí věnovali pozornost jen jakoby napůl. Nebylo to společné poklidné posezení, jaké očekávala. Vlastně nic vyloženě nepostrádala, ale prostě se to celé odehrálo moc rychle, takže neměla příliš času zvyknout si na dům ani na lidi. Barbora si uvědomila až později, že lidé obvykle mívají au- -pair právě proto, aby čas ušetřili, a ne aby jím plýtvali, a očekávají, že se dívky rychle všechno naučí. Vyváděla ji z míry hlavně četná pravidla, která jí říkali ohledně toho, co by měla a neměla dělat v kuchyni praktikujících Židů: různé barvy utěrek na maso a na mléko, něco o krvi ve vajíčkách copak ve vajíčkách je krev? a vážné varování před jídly, která rozhodně nikdy nesmí přinést do domu. V tu chvíli byla celkem ráda, že jediné prase, které si s sebou vzala, bylo to modré plyšové. 24 Proč ne?

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Vážení přátelé zde v sále.

Vážení přátelé zde v sále. Vážení přátelé zde v sále. Je mi ctí, že mohu vystoupit na této konferenci. Opravdu pečlivě jsem se na ni připravovala abych měla kvalitní informace o životě a vzdělávání lidí neslyšících a s těžkou sluchovou

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

Můj milý deníčku Moje džíny jsou fakt děsný

Můj milý deníčku Moje džíny jsou fakt děsný Můj milý deníčku Moje džíny jsou fakt děsný také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku Moje džíny jsou fakt děsný e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna práva

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. lekce Josefův život Zkoušky v mládí Další doporučená čtení: efeským 6,13-17 Jakub 1,12-18 poznejbibli biblické studie pro

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Uvědomění Učitel přečte úvodní odstavec, který končí větou, že se starými lidmi je nuda.

Uvědomění Učitel přečte úvodní odstavec, který končí větou, že se starými lidmi je nuda. Čtenářská lekce: Babička Drsňačka Zpracovatel: Mgr. Pavlína Skleničková Ročník: 4. Časová náročnost: 2hod ČJ, 2hod VV Cíle: Rozvíjet čtenářské dovednosti metodami RWCT (řízené čtení, černá ovce) Rozvíjet

Více

1. kapitola. Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala.

1. kapitola. Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala. 1. kapitola Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala. Nevypadáte, jako byste jedla tolik, kolik potřebujete. To vím líp než vy. Neřekla jsem to drze, jen s jistotou.

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Kombinace práce a péče o stárnoucí rodiče - z výzkumu pečujících dcer. Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Kombinace práce a péče o stárnoucí rodiče - z výzkumu pečujících dcer. Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kombinace práce a péče o stárnoucí rodiče - z výzkumu pečujících dcer Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Stárnutí populace Mění se věková struktura populace roste

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Naděžda Špatenková Jak řeší rodinné krize moderní žena Z německého originálu Selbstcoaching für frauen, Wie sie sich in schlechten zeiten motivieren

Více

10. číslo / 2015 prosinec 2015

10. číslo / 2015 prosinec 2015 10. číslo / 2015 prosinec 2015 2015 Rok se s rokem sešel a přípravy na Vánoce jsou v plném proudu. Školníček se vám pokusí zpříjemnit vánoční čas několika vzpomínkami, co jste před Vánocemi dělali ve škole,

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela Václav Klein Text a fotografie 2015 Václav Klein Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-7536-012-0

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více