Management dat ve výzkumném projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management dat ve výzkumném projektu"

Transkript

1 Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1, Česká republika; Seminář Sociologického ústavu SAV Bratislava, 26. června 2013 Management dat ve výzkumném projektu Jindřich Krejčí

2 DVĚ NOVÉ KNIHY O DATECH

3 Lyons, P.: Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech Republic. Theories of Political Attitudes and Public Opinion Origins and Nature of Political Attitude Surveying Election Survey Research Comparative Survey Research Elite Survey Research Expert and Manifesto Data Research Interpretation of Political Survey Data Conceptualising Survey Data and Interpretation of Questionnaire Responses Prague 2012/ Institute of Sociology.

4 Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice Jindřich Krejčí a Yana Leontiyeva (eds.), Tomáš Čížek, Dana Hamplová, Dalibor Holý, Johana Chylíková, Daniel Chytil, Pat Lyons, Martina Mysíková, Zuzana Podaná, Petr Soukup, Jiří Šafr, Jan Váně, Martin Vávra Praha 2012/2013 SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, Jilská 1, Praha stran, doporučená cena 540 Kč ISBN Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 4

5 I. Management dat ve výzkumném projektu a archivace dat Koncepce správy dat a výzkumný projekt Založení a správa datového souboru v průběhu výzkumného projektu Standardy dokumentace a archivace dat Sociálněvědní datové archivy: jejich úloha, služby a nástroje Standardizace proměnných v sociálněvědním výzkumu Mezinárodní klasifikace vzdělání a problémy při aplikaci Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání II. Zdroje dat pro sociálněvědní výzkum Mezinárodní sociálněvědní komparativní výzkum a ČR Datová základna české sociologie Data z výzkumů volebního chování v ČR Data získaná z komparativních politologických šetření Šetření ČSÚ a statistiky trhu práce Přehled výzkumů o rodině Mezinárodní výzkumy v oblasti vzdělávání Statistiky a výzkumy imigrantů aneb jak srovnávat nesrovnatelné Výzkumy věnující se podobám religiozity v České republice po roce 1989 Výzkum kriminality Snímek 5

6 MANAGEMENT DAT VE VÝZKUMNÉM PROJEKTU A A SDÍLENÍ DAT DATA A KONCEPCE VÝZKUMU PŘÍLOHA - MANAGEMENT DAT

7 Proč management dat efektivita výzkumné práce, redukce chyb verifikovatelnost zabezpečení etických a legálních předpokladů výzkumu umožnění sdílení dat Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 7

8 Sdílení dat mezi výzkumnými týmy proměna výzkumného prostředí velké množství dat snadná dostupnost - internet nové typy dat - BIG DATA význam sekundární analýzy význam spolupráce ve výzkumu sdílení dat management dat při přípravě a vytváření databáze je třeba počítat se zveřejněním, sdílením a sekundární analýzou Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 8

9 Cyklus života dat (Humprey) Snímek 9

10 ICPSR: fáze managementu dat Snímek 10

11 Snímek 11

12 Otevřený přístup k výzkumným datům otevřenost znamená přístup za rovných podmínek pro mezinárodní vědeckou komunitu za nejnižší možnou cenu, nejlépe nepřesahující mezní náklady distribuce. Otevřený přístup k výzkumným datům z veřejného financování by měl být snadný, časově nenáročný, uživatelsky přívětivý a nejlépe založený na Internetu. (OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data... pouze výzkumná data vzniklá z veřejných fondů za účelem veřejně přístupného vědeckého výzkumu omezení ochrana soukromí osob a osobních údajů ochrana obchodních tajemství a duševního vlastnictví zajištění národní bezpečnosti ochrana ohrožených druhů nenarušení právních jednání (sub judice) technické bariéry - chybějící infrastruktura... ošetření autorských práv Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 12

13 Opatření k prosazení principů OA Na mezinárodní úrovni definovány principy (OECD 2007) Národní politiky: strategie rozvoje výzkumné infrastruktury Konkrétní opatření: poskytovatelé podpory definována politika sdílení dat (principy otevřeného přístupu) jako součást pravidel poskytování podpory požadován "plán managementu dat" jako součást grantové aplikace - posouzení souladu s principy v datové politice kontrola splnění při hodnocení projektu Dopad na politiky jednotlivých institucí Obvyklý problém = chybějící infrastruktura Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 13

14 Etika etické kodexy a normy (např. WAPOR, ESOMAR, ISO 20252: ) respondenty je třeba chránit před škodlivými dopady výzkumu i po skončení terénu - tj. při archivaci, zpřístupnění a sekundárním používání dat - informace individuálního charakteru jsou důvěrné; zvláště citlivé údaje respondenti jsou svéprávní, mají právo znát účel a způsob využití jimi poskytnutých informací a rozhodovat o možnostech jejich využití - tato rozhodnutí je pak nezbytné respektovat. vždy je třeba zajistit adekvátní využití získaných informací v souladu se stanoveným účelem - proto, aby úsilí respondentů nevyšlo vniveč; data pořízená z veřejných zdrojů je třeba maximální využít (-> sdílení dat) Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 14

15 Ochrana osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb. (ČR) přímé, nepřímé identifikace osobní údaje, citlivé údaje informovaný souhlas respondenta registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů projekt výzkumu bude potřeba informovaný souhlas respondentů? pokud ano, v jakém rozsahu? budeme data anonymizovat? úřad pro ochranu osobních údajů MEDARD, Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 15

16 Informovaný souhlas participace dobrovolně a se znalostí a bez nepříznivých důsledků podrobné informace, jednoznačné k čemu se souhlas váže na základě přímého jednání ze zákona (ČR): v jakém rozsahu je poskytován komu a k jakému účelu na jaké období kdo jej poskytuje při organizaci šetření: účel výzkumu co participace představuje k čemu je to dobré, jaká jsou rizika možnost odmítnout specifikace použití dat způsob zajištění důvěrnosti uchování dat kdo, jak a do kdy bude mít přístup k datům Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 16

17 Autorská práva ochrana duševního vlastnictví (IPR) Zákon 121/2000 Sb. (ČR) databáze uspořádání, způsob výběru... - autorské dílo souborné už v době vzniku (nemusí být označeno (c)) ochrana před ztrátou příjmu a morální újmou způsobenou neautorizovaným šířením ochraně podléhá dílo, nikoliv fakta v něm uvedená např. u hloubkového rozhovoru je držitelem práv na záznam výzkumník, ale k jednotlivým výrokům informant -> svolení práva jsou osobnostní - nepřenosná (právo osobovat si autorství, změny, dohled nad plněním povinností ) a majetková (rozmnožování, zveřejňování, vystavování, půjčování, zpřístupnění) postoupení licenční smlouvou (užití omezené/neomezené, jednotlivé/veškeré, výhradní/nevýhradní) Krejčí: Management dat, Bratislava /03/2012 Snímek 17

18 ...autorská práva lze citovat výňatky nebo celá drobná díla v odůvodněné míře pro účely kritiky, recenze, vědecké či odborné práce lze využít pro výukové, ilustrační účely (uvádět autora, název a pramen) držiteli autorských práv jsou všichni spoluautoři - tedy členové výzkumného týmu, nikoliv pouze hlavní řešitel projektu nikoliv pouze učitel, ale také všichni studenti (ale škola má právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla) porady, technické a administr. či pomocné práce nevedou k autorství činnosti dané pracovní smlouvou => zaměstnavatel vykonává svým jménem autorova majetková práva k dílu studenti nejsou zaměstnanci univerzity, tj. majetková práva kompletně na univerzitu nepřecházejí akademické instituce majetková práva někdy přenechávají svým zaměstnancům licence typu Creative Commons (tvůrčí společenství) Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 18

19 Data a projekt výzkumu využití existujících databází pro sekundární analýzu příprava vlastních výzkumných nástrojů dotazníky z dokumentace dat využití existujících dat při ověřování zajištění formálních a legálních předpokladů pořízení dat a práce s daty design správy dat rozpočet pořádek -> usnadnění analýzy, předcházení chybám Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 19

20 Cíle managementu dat integrita dat, kvalita dat - přesnost a správnost výzkumu srozumitelnost pro všechny potenciální uživatele efektivita výzkumné práce - čas a náklady autenticita dat - možnost replikace, opravy analýz zajištění legálních a formálních předpokladů šetření zabezpečení a zachování dat zpřístupnění dat Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 20

21 PŘÍLOHA: MANAGEMENT DAT PŘI ŘEŠENÍ PROJEKTU

22 Náklady managementu dat (rozpočet projektu) získání informovaného souhlasu anonymizace zabezpečení a přístup k datům digitalizace, transkripce (např. přepis rozhovorů) formátování a správa souborů popis dat a kódování čištění popis kontextu dat dokumentace (zjišťování dokumentace v průběhu procesu nebo dodatečně) metadata (vytváření popisu - dokumentace k datům) formáty souborů (náklady konverze audiovizuálních dat atp.) plánování, rozdělení rolí a odpovědnosti (spolupráce více institucí atp.) operacionalizace (plánování a implementace datového managementu) UKDA/JISC Costing Tool: Snímek 22

23 Pojmenování datových souborů systematicky, krátké názvy odkazující na obsah a/nebo vznik rozlišení sérií, verzí a edicí (viz dále) konzistentní formát nezávislost jména na umístění a software nepoužívat speciální znaky, místo mezer podtržítka, velká/malá písmena mohou být při převodu nestabilní (převoditelnost mezi systémy)... scalability (rozsah kódu odpovídá počtu verzí, y2k problem...) když hodně souborů (např. fotografie) lze použít nástroje na automatické přejmenování (batch renaming), např.: Ant Renamer (http://www.antp.be/software/renamer) RenameIT (http://sourceforge.net/prpjects/renameit) Bulk Rename Utility (http://www.bulkrenameutility.co.uk/) Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 23

24 Struktura datového souboru flat file - obdélníkový datový soubor, datová matice hiearchický soubor: záznamy vyššího a nižšího řádu uspořádány v hiearchické struktuře (např. data z šetření domácností, kde v jedné úrovni jsou zaznamenány údaje o domácnostech a v další úrovni údaje o jednotlivých členech domácností) relační databáze: systém datových tabulek a asociací mezi nimi. např. výzkum domácností, kdy údaje členů domácnosti jsou zaznamenány v samostatných tabulkách propojených parametrem reprezentujícím sounáležitost a vztah mezi členy domácnosti (lze např. vyhledávat řádky se shodnými atributy a vytvářet podsoubory) Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 24

25 Příklad: SHARE Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 25

26 Who answers what in the CAPI questionnaire? mergeid - unique identifier for all waves. CC-hhhhhh-rr, CC = country code, hhhhhh = household identifier, rr = respondent identifier within each household hhid identifies the household to which a person belonged when entering the panel hhidw identifies the household, where W refers to the specific wave Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 26

27 Proměnné variable names, varible labels řazení a označení dotváří strukturu souboru vzájemné vztahy mezi proměnnými návaznost na další prvky výzkumu (různé zdroje dat, návaznost na dotazník, jiné soubory atp.) pomocné proměnné pro organizaci a správu souboru variable names = volací znaky v software (nezačínat číslem, 8 míst...) => převoditelnost formátu dat přehlednost prezentace dat systémy značení číselný kód (V001, V002...) kód odkazující na výzkumný nástroj (Q1a, Q1b... mnemotechnická jména (BIRTH, EDUC...) variable labels srozumitelnost, návaznost na prvky výzkumu (kódy otázek, zdroje dat...), délka, diakritika formát proměnné (typ proměnné, počet znaků) možnosti analýzy, velikost souboru Snímek 27

28 Hodnoty proměnných naměřené hodnoty / odpovědi / audio / video / vzorky... numerické kódování - ve všech stat. softwarech => převoditelnost někdy komplikovaný kognitivní proces (teoreticky a analyticky zal.) příklad ISCO (Harry) kódované kategorie by měly být vztaženy k obsahu testovaných hypotéz, nicméně kódovací struktury jsou využitelné ve více výzkumech standardizace dokumentace, značení (value labels) kódování - samostatný proces u složitějších úloh Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 28

29 Doporučení ke kódování Identifikační proměnné na začátku záznamů - jednoznačnost Kódy kategorií vzájemně exkluzivní, vyčerpávající a přesně definované Kódujte v největší možné podrobnosti. Informaci pak lze převést na méně podrobnou, opačně to nejde Uzavřené otázky: kódovací schéma v digitálním formátu, kvůli zabránění omylům Otevřené otázky: jakékoliv kódovací schéma je třeba uvést v dokumentaci Úplné odpovědi v textovém formátu: posouzení dat z hlediska ochrany osobních údajů Kontrola kódování: opětovné zakódování nezávislým kodérem - ověření práce kodéra i kódovacího schématu Série odpovědí: jestliže série odpovědí vyžadují více než jedno místo, je vhodné aplikovat společné kódovací schéma rozlišující hlavní a sekundární kategorie atd. Shodné kódovací struktury pro více znaků - systematicky vytvořené kódovací schéma Přebírání kódovacích struktur z jiných šetření - standardizace Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 29

30 Chybějící hodnoty Žádná odpověď (No Answer, NA) Odmítnutí (Refusal) Neví (Do not Know, DK) Chyba zpracování (Processing Error) Nehodí se (Not Applicable/Inapplicable, NAP, INAP) Chybí přiřazená hodnota (No Match) Chybí údaj jednotný systém kódování Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 30

31 Zajištění integrity vkládání dat - programování software (data-entry, CATI/CAPI) vývoj technologií a změny koncepce designu doporučení nepřetěžovat operátory - kódování a vkládání jako samostatné úlohy méně kroků - redukce možností vzniku chyb specializovaný software umožňuje nastavit platné hodnoty a filtry dvojí vkládání a srovnání výsledků. provést kontrolu úplnosti záznamů. provést logickou kontrolu a kontrolu konzistence dat, např.: kontrola rozsahu hodnot (např. věk respondenta vyšší než 100 let je nepravděpodobný), kontrola nejnižších a nejvyšších hodnot a extrémů, kontrola poměrů souvisejících proměnných (např. dosaženému stupni vzdělání by měl odpovídat věk), srovnání s historickými daty (např. počet členů domácnosti mezi dvěma vlnami panel. výzk.). řadu kontrol lze provádět automaticky za pomoci počítače určité procento, např. 5-10%, by mělo projít podrobnou hlubší kontrolou změny by měly být dokumentovány a původní data obnovitelná Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 31

32 Anonymizace ochrana osobních údajů odstranění přímých identifikací - anonymní kódy malé skupiny, nepřímé identifikace odstranění agregace údajů, redukce podrobnosti geografické a časové informace ošetření extrémních hodnot Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 32

33 Vážení Různé druhy vah, různý účel Designové váhy: kompenzce rozdílu pravděpodobností výběru jednotek v souboru Vážení výpadků návratnosti: kompenzace rozdílů návratnosti u různých skupin Poststratifikační váhy: dosažení shody rozložení podle známých charakteristik populace Přizpůsobení poměrů skupin: různé skupiny mohou být zastoupené odlišně vzhledem k reálným poměrům Kombinované, celkové váhy Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 33

34 Dokumentace - metadata formát výzkumné nástroje, codebook, syntax, technická/metodologická zpráva, protokol o experimentu, popis transformací, schéma databáze mezinárodní standard DDI - standardizovaná struktura, XML tři základní úrovně projekt databáze proměnné a případy Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 34

35 Informace o projektu původ datového souboru název výzkumu (včetně zkratek, alternativních, cizojazyčných názvů...) institucionální informace (autoři, instituce, sponzoři a čísla grantů, zadavatelé...) abstrakt projektu, cíle, koncepty, hypotézy, odkazy na navazující projekty popis a metody sběru dat popis všech zdrojů, z nichž jsou data získána časové vymezení sběru dat časové a geografické pokrytí cílová populace jednotky pozorování popis výběrového designu včetně opory metody sběru dat původní výzkumný instrument a další materiály použité při sběru dat (zvací dopisy, pokyny pro tazatele atp.) použitá klasifikační schémata a koncepty návratnost a další vyhodnocení (např. známé odchylky od populace) identifikace změn metodiky u časových sérií a longitudiálních výzkumů Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 35

36 Informace o databázi popis datových souborů specifikace verze a edice souboru (pokud jich je víc) struktura souborů specifikace vztahů a propojení informace o rozsahu (počet záznamů a proměnných) informace o formátech a kompatibilitě. editace a modifikace dat metody a výsledky kontrol integrity, validizace, čištění dat, příp. dalších postupů ošetření kvality dat (kalibrace, imputace chybějících hodnot, okontrola a opravy přepisu atp.) anonymizace transformace a konstrukce odvozených proměnných vážení (identifikace proměnných pro vážení a popis metod a jejich konstrukce) Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 36

37 ...informace o databázi přístup k datům vymezení přístupnosti, specifikace podmínek používání, informace o ochraně osobních údajů katalogizační a citační informace bibliografická informace, doporučená citace, klíčová slova, katagolizační údaje odkazy na související materiály a zdroje, pokud je to relevantní Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 37

38 Informace o proměnných a případech informace o proměnných v souboru jména proměnných označení a popis proměnných a jejich hodnot včetně popisu odvozených proměnných k dispozici by mělo být přesné původní znění otázky frekvence, základní třídění apod. (?) informace o případech v souboru specifikace případů, pokud je to relevantní Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 38

39 Verze a edice databáze správa dat, analýzy => více verzí a edicí => strategie jejich správy jednoznačná identifikace verzí a edicí, přehled o rozdílech zajištění autenticity (zabránit neautorizovaným zásahům) doporučení stanovit podmínky používání dat a seznámit s nimi uživatele rozlišovat mezi verzemi sdílenými více výzkumníky a prac. verzemi jednotlivců zavést jednoznačné a systematické značení verzí a edicí datového souboru vést záznamy o vytváření verzí a edicí, jejich obsahu a vzájemných vztazích dokumentovat provedené změny zachovávat původní verze datových souborů, resp. materiály umožňující rekonstrukce původních souborů (např. syntax) stanovit master file a přijmout opatření k zachování jeho autenticity, tj. vhodně jej umístit a vymezit přístupová práva a odpovědnosti, kdo a jaké změny smí provádět pokud je více kopií stejné verze, kontrolovat jejich shodnost Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 39

40 Zálohování, formáty a média proces - pravidelné zálohování a obnova digitální média z principu nespolehlivá software, instituce atd. procházejí změnami + další rizika kratší čas - operabilita formáty navázané na kokrétní software, ale lépe jejich transportní verze (SPSS: *.por) diakritika => kódování znaků (UTF 8) delší čas jednoduché textové formáty (ASCII - fixní/volné) + strukturovaná dokumentace PDF/A (archivační verze PDF definovaná ISO) média nezáleží jen na typu, ale i kvalitě; náchylnost k fyzickému poškození nejméně dvě různé formy archivace pravidelné přehrávání na nová média Krejčí: Management dat, Bratislava Snímek 40

41 Děkuji za pozornost a prosím o Vaše otázky Snímek 41

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Studijní podklady Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Martin Vávra, Tomáš Čížek Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kontakty na autory Martin Vávra, Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert 5 Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

Booklet standardů SIMAR

Booklet standardů SIMAR Kniha standardů 1 Standardy kvality ve výzkumu trhu a veřejného mínění nastavují minimální doporučení výzkumným agenturám působícím v České republice. Dokládají tak snahu členských agentur SIMAR kultivovat

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem Výzkum dovedností dospělých PIAAC Průvodce výzkumem Obsah KAPITOLA 1 CO VÝZKUM DOVEDNOSTÍ DOSPĚLÝCH (PIAAC) MĚŘÍ... 3 KAPITOLA 2 DOPROVODNÝ DOTAZNÍK... 31 KAPITOLA 3 METODOLOGIE VÝZKUMU DOVEDNOSTÍ DOSPĚLÝCH

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014.

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014. 1 Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu K2/KV2 Diseminace výstupů vědeckých projektů na republikové a mezinárodní úrovni v přírodních a technických vědách byl vytvořen v rámci projektu Poznej tajemství

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PRO ŘÍDÍCÍ ORGÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Pomůcka pro implementaci řízení rizik Prosinec 2006, verse 1.1 OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ÚČEL A CÍL PŘÍRUČKY...3 1.2 CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ RIZIK

Více

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) Č. j.: TACR/569/2015 2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA, podprogram 1 2015 Obsah

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více