Komplexní konzultační služba slouží k zajištění business a dalších zájmů klienta, anebo zákazníků klienta.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní konzultační služba slouží k zajištění business a dalších zájmů klienta, anebo zákazníků klienta."

Transkript

1 SLUŽBA ZAJIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKY-PROCESNĚ-LEGISLATIVNÍ A EKONOMICKÉ BEZPEČNOSTI, ŘÍZENÍ RIZIK Komplexní konzultační služba slouží k zajištění business a dalších zájmů klienta, anebo zákazníků klienta. Jedná se podle povahy věci zejména o podporu topmanagementu při high-level rozhodování a dále o podporu middle-managementu při operativním řešení jeho úkolů, z pohledu řízení rizik (bezpečnostní, organizační, reputační, finanční, technologické). Uvedené zpravidla formou zpracování auditu, strategií, feasibility study, oponentur i vlastních business case a dále pomocí při přípravě zadání zakázek, či přímou účastí v projektových kancelářích klienta. Ale i ve smyslu reaktivním při řešení bezpečnostního problému klienta. Služba spočívá zejména v posouzení situace (compliance) s legislativně - bezpečnostními, ekonomickými a technologickými požadavky a v definici nápravných opatření za účelem omezení rizik, či eliminace následných změn dodávané, či provozované aplikace procesu systému technologie - projektu, vynucených regulatorním orgánem hrozbou či přímo uložením sankce, nápravného opatření ze zákona anebo ke kterým je klient povinen na základě smluvního závazku nebo interního uvážení za účelem ochrany jeho zájmů anebo zájmů jeho klientů. Bezpečnost, resp. řízení rizik je de facto součástí všech procesů v organizaci. Mimo eliminace rizik je dalším cílem zajistit realizaci anebo provoz produktu/služby/procesu/technologie v organizaci v takové kvalitě, aby byly přinejmenším certifikovatelné podle příslušných odvětvových požadavků, jakož i bezpečnostních a zákonných norem. A řešení podle potřeby dále podporovat (SLA, reaudity). VŽDY DODÁVÁME ŘEŠENÍ PROBLÉMU, NEJEN POPIS STAVU! Služba přesahuje dílčí oblasti, jako jsou řízení rizik, forenzní audit i samotná bezpečnost, protože je dodáváno komplexní řešení. Přínosy: zvýšení konkurenceschopnosti, ochrana dobrého jména; optimalizace bezpečnosti ověření potřeb, zvýšení efektivity a řízení nákladů; zajištění validní, bezpečné a právně závazné elektronické komunikace; vyloučení, či snížení odpovědnosti a rizik pro organizace i její management při nedodržení podmínek zpracování klasifikovaných informací; prevence trestné činnosti s cílem minimalizace škod organizace; zabezpečení správného chodu organizace; včetně kontinuity podnikání a plánů obnovy. 1/7

2 Samotné poskytování konzultační služby v oblasti bezpečnosti (v širším slova smyslu) lze vnímat ve třech základních rovinách: - jako samostatnou službu (oponentury, feasibility study, příprava zakázek, řešení konkrétního bezpečnostního problému, projektová kancelář, vlastní dodávka řešení atp. včetně školení topmanagementu a zaměstnanců) pro business klienta; - jako integrální součást prakticky všech klientských řešení; - jako součást interních procesů organizace klienta, včetně jejího řízení. PREVENCE/PREDIKCE DETEKCE REAKCE NÁKLADY Řízení rizik Kontrola shody s předpisy, zákony a zájmy Revize a hodnocení aktiv Opatření Opatření Opatření Incident Opatření Obsah konzultačních služeb: 1. Integrační a poradenské služby v oblasti architektury IT, interních procesů klienta, HW a SW nástrojů, se zaměřením na dodržování: - vybraných ekonomických standardů, předpisů a zákonných norem (např. zákon č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu; ochrana vnitřní informace insider trading, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; praní špinavých peněz AML, bankovní tajemství, úřední sdělení ČNB č. 5/2011; operační riziko v oblasti informačního systému, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; obchodní tajemství, know-how a důvěrné informace, odpovědnost statutárních orgánů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, prostředky komunikace na dálku, elektronické uzavírání smluvních vztahů; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a související zákonné normy, zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů; archivace el. dokumentů, el. fakturace, el. podpis, časové razítko, certifikační autorita (PKI), ekonomická bezpečnost a kritická infrastruktura státu; 2/7

3 - zákonných požadavků na ochranu soukromí a oprávněných zájmů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických telekomunikacích, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, dále související Direktivy EU/získávání, ochrana osobních údajů a citlivých osobních údajů, zabezpečení dat, veřejné (telefonní) seznamy, registry dlužníků, bezpečná e-komunikace (phishing, honeypot), odpovědnost za obsah el. přenášených, ukládaných a publikovaných informací, provázanost problematiky na marketingové zdroje a nástroje - organizace a sdílení údajů/databází, SMS, IVR, SPAM, vydávání dokladů s biometrickými údaji, kamerové systémy/cctv; odposlech a záznam tlkm. provozu, bezpečnostní dokumentace podnikatele, registry obyvatel, tisk cenin a dokladů. 2. Forenzní audit - spočívající v důvěrném šetření závažné, zejména trestné činnosti s cílem minimalizace škod pro organizaci, prevence proti obdobným incidentům - goodwill, škoda na hmotném i nehmotném majetku, fraud, loyalita, prescreening/hr, korupce, způsob a odůvodněnost užití konkurenční doložky. Včetně konzultací k související trestní problematice. 3. Ochrana majetku/fyzická bezpečnost. Zajištění proti nelegálním odposlechům. 4. Information Security Management Systems (ISMS) quick scan + stanovení priorit/opatření k Quick Win; zavedení, udržování nebo příprava organizace k certifikaci podle ISO/IEC 27001: Audit IS/ICT (podle potřeby jednorázový nebo periodický) Tato služba poskytne přehled pro vybrané oblasti ICT: řízení, plánování, organizace ICT vztah skutečného provoz ICT oproti potřebám organizace předpisová základna porovnání realizovaných a požadovaných bezpečnostních opatření pravidla nákupu v oblasti ICT (výběrové řízení, schvalování, podpisová oprávnění) smluvní vztahy v oblasti ICT zajištění kontinuity IS (Havarijní plán a Plán obnovy) riziková analýza IS/ICT kontrola legálnosti (licencí) k SW řízení změn v oblasti ICT efektivita využívání SW a HW (inventura a optimalizace HW a SW dle pořizovacích dokladů a licenčních ujednání, BIA Business Impact Analyse, posouzení efektivnosti způsobu licencování) 3/7

4 Znáte skutečný stav plnění požadavků ochrany informací (zejména se jedná osobní údaje, obchodního tajemství a know-how, autorská práva a duševní vlastnictví, utajované informace atd.), vyplývajících ze zákona a smluvních vztahů, ve Vaší organizaci? Copyright 2012 Mgr. Tomáš Sekera, MBA Obsah tohoto dokumentu, včetně jeho částí, nelze upravovat ani šířit bez souhlasu jeho autora. Zodpovězení přiložených stručných a krátkých otázek formou Vám pomůže ke zjištění stavu a zlepšení situace. Smyslem tohoto dotazníku je pomoci Vám identifikovat související rizika, která v praxi řešíte a to v postavení statutárního orgánu nebo vedoucího zaměstnance. Dotazník zjišťuje stav dodržování bezpečnostních požadavků z pohledu platné legislativy ČR i EU a smluvních závazků. Statutární orgány jsou povinni vykonávat jejich působnost s péčí řádného hospodáře, s odbornou péčí. Důkazní břemeno, zda jednali s péčí řádného hospodáře či nikoli, nesou statutární orgány samy. Vedoucí zaměstnanci jsou ve smyslu zákoníku práce mj. povinni zabezpečit dodržování právních a vnitřních předpisů. Mají nejen právo, ale současně také povinnost podřízeným zaměstnancům ukládat závazné pokyny (akt řízení). Důležité je upozornit, že projev vůle se dle zákona neprojevuje pouze konáním, ale také nečinností. S uvedeným úzce souvisí odpovědnost za způsobenou škodu. Dle platné právní úpravy nesou právnické osoby pro definované skutkové podstaty trestněprávní odpovědnost, ve smyslu zákona č. 412/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Včetně i zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži. Pokud jednání statutárního orgánu nebo vedoucího zaměstnance naplní skutkovou podstatu trestného činu, nese trestněprávní odpovědnost za toto jednání sama taková fyzická osoba. Dtto přestupky a správní delikty. 4/7

5 Pokud zjistíte, že některá z dále uvedených rizik, resp. hrozeb nejsou ve Vaší organizaci dostatečně ošetřena, neváhejte nás kontaktovat: Mgr. Tomáš Sekera, MBA ; 1. Je ve Vaší organizaci určena osoba systémově odpovědná za ochranu informací a práv duševního vlastnictví? (nejen pro technické řešení) 2. Je ve Vaší organizaci určena osoba systémově odpovědná za řízení bezpečnostních rizik a zvládání bezpečnostní aspektů v projektech zákazníků? 3. Jsou ve Vaší organizaci všechny formy informací/aktiv (listinná, elektronická) klasifikovány a definovány pravidla pro jejich zpracovávání? (jedná se např. o zpracovávání kategorií informací typu osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, know-how a důvěrné informace, listovní a poštovní tajemství, bankovní tajemství, utajované informace, důvěrnost komunikací, realizace konkurenční doložky) 4. Je prokazatelným způsobem a ve stanovených intervalech realizována kontrola dodržování pravidel ochrany informací a práv duševního vlastnictví? 5. Znáte rozsah Vaší osobní odpovědnosti za způsobenou škodu, případně až trestní odpovědnosti a rozsah odpovědnosti organizace za porušení podmínek ochrany informací? 6. Víte, jak se lze z této odpovědnosti vyvinit? 7. Jsou prokazatelně zaměstnancům uloženy konkrétní povinnosti a stanovena jejich odpovědnost při ochraně informací? 5/7

6 8. Je Vám známa výše provozních a investičních nákladů k zajištění ochrany informací, odpovídá tato výše hrozícím rizikům? 9. Jste pojištěn (nejen) v souvislosti s ochranou informací proti škodám, jež můžete organizaci způsobit? 10. Provádíte testování loajality zaměstnanců? Je aplikován tzv. whistleblowing, případně jeho principy? 11. Máte vědomost, jakým způsobem může konkurence neoprávněně získávat Vaše obchodní tajemství a know-how, či jiné chráněné informace? Víte jak se bránit? 12. Používáte technické zabezpečení e-komunikace? (např. šifrování mailů, bezpečné ukládání dat, chráněný telefon) 13. Jsou Vám známa relativně široká oprávnění Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a orgánů činných v trestním řízení, či dalších institucí pro ochranu autorských práv? (jejich činnost reálně hrozí při prošetřování stížnosti, podání, oznámení konkurence, nespokojeného zaměstnance anebo zákazníka ) ÚHOS může vstupovat do obchodních prostor soutěžitelů, u kterých šetření probíhá; nahlížet do obchodních záznamů; kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z obchodních záznamů; zjednat si do obchodních prostor přístup, otevřít uzavřené skříně nebo schránky, a další. ÚOOÚ může vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných správců a zpracovatelů nebo každého, kdo zpracovává osobní údaje; zajišťovat v odůvodněných případech doklady; pořídit kopie obsahu paměťových médií, obsahujících osobní údaje, 6/7

7 nacházejících se u kontrolovaného a další. Policie ČR může zejména vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů; vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho pro posouzení věci třeba, též znalecké posudky; obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály; provádět ohledání věci a místa činu; vyzvat k vydání věci nebo ji odejmout, dtto platí pro zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty; provádět domovní a osobní prohlídku, prohlídku jiných prostor a pozemků, vstupovat do obydlí, jiných prostor a pozemků a další. OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, BSA - Bussines Software Alliance, DILIA - občanské sdružení DILIA, INTERGRAM - nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, IFPI - Mezinárodní federace fonografického průmyslu, Česká protipirátská unie, AOS - Agentura pro ochranu software.) 14. Znáte skutkové podstaty trestných činů pro případ porušení ochrany informací? Pokud jste ODPOVĚDĚLI NA VÍCE NEŽ POLOVINU OTÁZEK NE, JE NA MÍSTĚ VÁŽNÉ RIZIKO VAŠÍ OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI A SOUČASNĚ ODPOVĚDNOSTI VAŠÍ ORGANIZACE Doporučení po vyhodnocení: 0 2 x NE = vynikající udržovat 3 4 x NE = dostatečné udržovat a průběžně zlepšovat 5 6 x NE = nedostatečné vyhodnotit, napravit 7 x a více NE = nevyhovující - řešit situaci ihned 7/7

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

COMPLIANCE MANUÁL. Daniel Melichar, Head of Compliance & AML

COMPLIANCE MANUÁL. Daniel Melichar, Head of Compliance & AML COMPLIANCE MANUÁL Ev. číslo normy: A-14-001 Datum účinnosti: 13. 1. 2014 Datum platnosti: 13. 1. 2014 Nahrazuje: A-12-004 Compliance Manuál Určeno pro: Všechny zaměstnance banky Zpracovatel: Součinnost:

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ Č. j.: 11 1700 2.6.2006/1641 Praze dne 9.6.2006 SMĚRNICE ŘEDITELE ODBORU BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY č. 11/2006 Bezpečnostní politika informací v ČSSZ O B S A H : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Cíle a zásady

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Organizační řád Státního pozemkového úřadu

Organizační řád Státního pozemkového úřadu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Schválil: Ing. Svatava Maradová, MBA ústřední ředitelka Dne: 30.

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011) Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012. Směrnice pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012. Směrnice pro ochranu osobních údajů Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012 Směrnice pro ochranu osobních údajů OBSAH... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 ÚVOD... 4 1.1 PŘEDMĚT A ÚČEL... 4 1.2 POJMY... 4 2 URČENÍ ROLÍ V SYSTÉMU

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 2/6 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový

Více