ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 *UOHSX006DKIT* UOHSX006DKIT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s656/2014/vz-20996/2014/531/est Brn 3. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne z mci úřední, jehž účastníkem je: zadavatel Technická univerzita v Liberci, IČO , se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu zadavatelem pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky Mbilní rtg difraktmetr zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne , pd ev. č , a v Úředním věstníku Evrpské unie uveřejněn dne , pd ev. č. 2012/S , a jejíž známení zadání byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne , pd ev. č , a v Úředním věstníku Evrpské unie dne , pd ev. č. 2012/S , rzhdl takt: I. Zadavatel Technická univerzita v Liberci, IČO , se sídlem Studentská 1402/2, Liberec se při zadávání veřejné zakázky Mbilní rtg difraktmetr dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že neddržel pstup stanvený v 60 dst. 1 citvanéh zákna, když uchazeče PROTO Manufacturing Ltd., 2175 Slar Crescent, Oldcastle, Ontari,

2 Kanada nevylučil z účasti v zadávacím řízení, ačkliv tent uchazeč neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) citvanéh zákna, jelikž předlžil puze dklady prkazující splnění citvaných základních kvalifikačních předpkladů ve vztahu k zemi svéh sídla, avšak nikliv ve vztahu k území České republiky, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavřel dne se shra jmenvaným uchazečem smluvu na veřejnu zakázku. II. Za spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku I. tht rzhdnutí se zadavateli Technická univerzita v Liberci, IČO , se sídlem Studentská 1402/2, Liberec pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ukládá pkuta ve výši ,- Kč (třicet tisíc krun českých). Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel Technická univerzita v Liberci, IČO , se sídlem Studentská 1402/2, Liberec (dále jen zadavatel ) uveřejnil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S známení tevřenéh zadávacíh řízení nadlimitní veřejné zakázky Mbilní rtg difraktmetr (dále jen veřejná zakázka ). Oznámení zahájení zadávacíh řízení byl zadavatelem d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a tímt dnem byl pdle 26 zákna zahájen zadávací řízení na předmětnu veřejnu zakázku. 2. Zadavatel v bdu II.1.5) známení zakázce uvedl, že předmětem plnění veřejné zakázky má být ddávka přensnéh rtg přístrje pr měření zbytkvých napětí a bsahu zbytkvéh austenitu vhdný pr pužití jak v labratrních pdmínkách, tak i pr mnitrvání kvality pvrchvéh pracvání v prvzních pdmínkách ve strjírenské výrbě. 3. Zadavatel stanvil v bdu II.2.1.) známení zakázce předpkládanu hdntu veřejné zakázky ve výši ,- Kč bez DPH. 4. Zadavatel v bdě IV.1.1) známení zakázce dále určil, že předmětná zakázka bude zadávána v tevřeném řízení, přičemž jak základní hdntící kritérium pr zadání veřejné zakázky zadavatel v bdu IV.2.1) známení zakázce uvedl nejnižší nabídkvu cenu. Lhůtu pr pdání nabídek stanvil zadavatel v bdě IV.3.4) známení zakázce na Z prtklu tevírání bálek s nabídkami ze dne vyplývá, že ve lhůtě pr pdání nabídek pdal nabídku puze jeden uchazeč PROTO Manufacturing Ltd., 2175 Slar Crescent, Oldcastle, Ontari, Kanada (dále jen vybraný uchazeč ). 2

3 6. Z prtklu psuzení kvalifikace 1 je zřejmé, že vybraný uchazeč neprkázal, mim jinéh, splnění základních kvalifikačních předpkladů vymezených v 53 dst. 1 písm. a), b), f), h), k), l), m) zákna. Vzhledem k tét skutečnsti hdntící kmise žádstí ze dne vyzvala vybranéh uchazeče, mim jinéh, k prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů (v pdrbnstech viz dále). 7. V reakci na předmětnu žádst dručil 2 vybraný uchazeč zadavateli knkrétní dklady k prkázání základních kvalifikačních předpkladů. 8. Jak je uveden v Prtklu dknčení psuzení kvalifikace, psuzení a hdncení nabídek 3, dspěla hdntící kmise k závěru, že vybraný uchazeč prkázal splnění kvalifikace v plném rzsahu, tedy včetně základních kvalifikačních předpkladů. Hdntící kmise tudíž zadavateli dpručila uzavřít s vybraným uchazečem smluvu na veřejnu zakázku. 9. Dne uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem smluvu na veřejnu zakázku. Cena za předmět plnění veřejné zakázky činila dle čl. II Kupní cena a platební pdmínky předmětné smluvy celkem ,- Kč s DPH. Ddatkem č. 1 ke kupní smluvě ze dne byla z důvdu změny sazby DPH (z 20 % na 21%, pzn. Úřadu) půvdně sjednaná cena navýšena na ,- Kč s DPH. II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 10. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) jak rgán příslušný pdle 112 zákna bdržel pdnět, týkající se pstupu zadavatele při zadávání výše uvedené veřejné zakázky. 11. V rámci šetření pdnětu si Úřad vyžádal d zadavatele dkumentaci předmětné veřejné zakázce. P jejím přezkumání získal pchybnsti suladu pstupu zadavatele se záknem a z tht důvdu zahájil správní řízení z mci úřední. 12. Účastníkem správníh řízení je pdle 116 zákna zadavatel. 13. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkvi řízení pd č. j. ÚOHS-S656/2014/VZ /2014/531/ESt dne , přičemž h seznámil se zjištěnými skutečnstmi. Sučasně Úřad zadavateli usnesením pd č. j. ÚOHS-S656/2014/VZ-17140/2014/531/ESt ze dne stanvil lhůtu, v níž mhl navrhvat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanvisk. Oznámení zahájení správníh řízení byl zadavateli dručen dne a tímt dnem byl správní řízení zahájen. 14. Usnesením č. j. ÚOHS-S656/2014/VZ-18676/2014/531/ESt ze dne určil Úřad účastníku řízení lhůtu, v níž se mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 15. Dne p předchzí žádsti ze dne umžnil Úřad zadavateli nahlédnut d příslušnéh správníh spisu. Nahlédnutí za zadavatele uskutečnil Mgr. Michal Prkp. 1 Prtkl psuzení kvalifikace není zadavatelem datván. 2 Dručení dkladů prkazujících splnění základních kvalifikačních předpkladů není zadavatelem datván. 3 Prtkl dknčení psuzení kvalifikace, psuzení a hdncení nabídek není zadavatelem datván. 3

4 Vyjádření zadavatele ze dne Zadavatel se k usnesení č. j. ÚOHS-S656/2014/VZ-17140/2014/531/ESt ze dne vyjádřil ve svém stanvisku ze dne , které Úřad bdržel dne , přičemž knstatuje následující. 17. Zadavatel ve svém vyjádření připuští, že vybraný uchazeč nedlžil všechny ptřebné dklady k prkázání splnění kvalifikace dle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna a uvádí, že k tmut pchybení dšl z důvdu administrativní chyby, kdy si administrátr zakázky tut skutečnst neuvědmil, stejně jak si tut skutečnst zjevně neuvědmil samtný uchazeč. 18. Zadavatel v dalším nicméně pdtýká, že vzhledem ke skutečnsti, že v rámci předmětnéh zadávacíh řízení byla pdána puze jediná nabídka, výše uvedené pchybení neměl pdstatný vliv na výběr nejvhdnější nabídky a ani vliv mít nemhl (tímt pchybením navíc nedšl k zúžení kruhu uchazečů a tím ke zmaření mžnsti získání výhdnější nabídky). 19. Pr úplnst zadavatel dplňuje, že pdle zákna účinnéh v dbě zahájení zadávacíh řízení byl mžné přijmut a hdntit i jedinu pdanu nabídku. 20. Závěrem zadavatel pakuje, že přestže mhl djít při zadávání šetřené veřejné zakázky z jeh strany k pchybení, neměl tt pchybení vliv na výběr nejvhdnější nabídky, a prt nemhl být a ani nebyl prušen zákn ve smyslu 120 dst. 1 písm. a) zákna, ve znění účinném v dbě zahájení zadávacíh řízení. Vyjádření zadavatele ze dne Zadavatel se k usnesení č. j. ÚOHS-S656/2014/VZ-18676/2014/531/ESt ze dne vyjádřil ve svém stanvisku ze dne , které Úřad bdržel téhž dne. Zadavatel puze ve stručnsti uvádí, že v plném rzsahu dkazuje na své vyjádření ze dne (viz bd 16. a následující důvdnění tht rzhdnutí). III. ZÁVĚRY ÚŘADU 22. Na základě 112 a následujících ustanvení zákna Úřad přezkumal pstup zadavatele ve všech vzájemných suvislstech, p zhdncení všech pdkladů, zejména dkumentace veřejné zakázce, vyjádření zadavatele, a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, tím, že neddržel pstup stanvený v 60 dst. 1 zákna, když vybranéh uchazeče nevylučil z účasti v zadávacím řízení, ačkliv vybraný uchazeč neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavřel smluvu na veřejnu zakázku. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA 23. Pdle 6 zákna je zadavatel pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 4

5 24. Pdle 17 písm. ) zákna se zahraničním ddavatelem rzumí zahraniční sba pdle zvláštníh právníh předpisu, která ddává zbží, pskytuje služby neb prvádí stavební práce. 25. Pdle 50 dst. 1 písm. a) zákna kvalifikaci splní ddavatel, který prkáže splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle Pdle 50 dst. 2 zákna pžadavky na prkázání splnění kvalifikace stanví veřejný zadavatel v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení. Pdrbná specifikace těcht pžadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dkumentaci. 27. Pdle 51 dst. 1 zákna je veřejný zadavatel pvinen pžadvat prkázání splnění kvalifikace ddavatele, nestanví-li tent zákn jinak. 28. Pdle 51 dst. 7 zákna platí, nevyplývá-li ze zvláštníh právníh předpisu jinak, prkazuje zahraniční ddavatel splnění kvalifikace způsbem pdle právníh řádu platnéh v zemi jeh sídla, místa pdnikání neb bydliště, a t v rzsahu pžadvaném tímt záknem a veřejným zadavatelem. Pkud se pdle právníh řádu platnéh v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace čestným prhlášením. Není-li pvinnst, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prkázán, v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele stanvena, učiní tét skutečnsti čestné prhlášení. Dklady prkazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční ddavatel v půvdním jazyce s připjením jejich úředně věřenéh překladu d českéh jazyka, pkud zadavatel v zadávacích pdmínkách neb mezinárdní smluva, kteru je Česká republika vázána, nestanví jinak; t platí i v případě, prkazuje-li splnění kvalifikace dklady v jiném než českém jazyce ddavatel se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu na území České republiky. Pvinnst připjit k dkladům úředně věřený překlad d českéh jazyka se nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce. 29. Pdle 53 dst. 1 zákna základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, a) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijetí úplatku, pdplacení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, b) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl 5

6 k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, h) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele. 30. Pdle 53 dst. 3 zákna prkazuje ddavatel splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle dstavců 1 a 2 předlžením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [dstavec 1 písm. a) a b) a dstavec 2 písm. b)], b) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani čestnéh prhlášení [dstavec 1 písm. f)], c) ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce [dstavec 1 písm. h)], d) čestnéh prhlášení [dstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až m)]. 31. Pdle 59 dst. 1 zákna psudí veřejný zadavatel prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu s tímt záknem. 32. Pdle 60 dst. 1 zákna ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu neb nesplní pvinnst stanvenu v 58, musí být veřejným zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. 33. Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. SKUTEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DOKUMENTACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 34. Zadavatel v bdě 4. Pžadavky zadavatele na prkázání kvalifikačních předpkladů dle 50 dst. 1 písm. a) až d) ZVZ zadávací dkumentace vymezil pžadavky na prkázání kvalifikačních předpkladů dle 50 dst. 1 písm. a) až d) zákna, přičemž v bdě 4.1. Základní kvalifikační předpklady zadávací dkumentace uvedl, že: Ddavatel prkazuje základní kvalifikační předpklady dle 53 dst. 1 písm. a) až m) ZVZ způsbem dle 53 dst. 3 písm. a) až d) ZVZ. 35. Z nabídky vybranéh uchazeče Úřad zjistil, že tent předlžil k prkázání základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. a) až m) zákna následující dklady: 6

7 Čestné prhlášení uchazeče splnění základní kvalifikace ; tímt dkumentem vybraný uchazeč prkazval splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. c), d), e), g), i), j), k) zákna, Cmimissiner f Revenue 4 ; tímt dkumentem vybraný uchazeč s největší pravděpdbnstí prkazval splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. f) zákna, Qualificatin Statements 5 ; tímt dkumentem vybraný uchazeč s největší pravděpdbnstí prkazval splnění základníh kvalifikačníh předpkladu dle 53 dst. 1 písm. h) zákna. 36. Jak již byl uveden výše (viz bd 6. důvdnění tht rzhdnutí) zjistila hdntící kmise na svém jednání, že vybraný uchazeč v jeh nabídce neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů vymezených v 53 dst. 1 písm. a), b), f), h), k), l), m) zákna, a tudíž pžádala vybranéh uchazeče jejich dlžení, a t knktrétně: písemné předlžení dkladů prkazující splnění kvalifikace dle 53 dst. 1 písm. a), b) výpis z rejstříku trestů právnické sby a fyzické sby (tyt dkumenty nejsu vůbec sučástí nabídky) f) ptvrzení finančníh úřadu (sučástí nabídky je čestné prhlášení, chybí úřední překlad) h) ptvrzení příslušnéh úřadu (sučástí nabídky je čestné prhlášení, chybí úřední překlad) k), l), m) čestné prhlášení (tyt dkumenty nejsu vůbec sučástí nabídky) v pžadvané minimální úrvni uvedené v zadávací dkumentaci. 37. V reakci na předmětnu žádst dručil vybraný uchazeč hdntící kmisi následující dklady k prkázání základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. a), b), f), h), k), l), m) zákna: Statement f N Cnvictins / Fraud ; v překladu d českéh jazyka se jedná Prhlášení beztrestnsti ( neexistenci žádných dsuzení/pdvdu) ; Úřad má za t, že předmětným dkumentem vybraný uchazeč prkazval splnění základních kvalifikačních předpkladů ve smyslu 53 dst. 1 písm. a) a b) zákna, a t ve vztahu k zemi jeh sídla, Statement f accunt fr current surce deductins ; v překladu d českéh jazyka se jedná Výpis z účtu pr stávající dpčty zdrjů ; Úřad má za t, že tímt dkumentem vybraný uchazeč prkazval splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. f) a h) zákna, Čestné prhlášení uchazeče splnění základní kvalifikace ; předmětným dkumentem vybraný uchazeč prkazval splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. k), l), m) zákna. 4 Překlad tht dkumentu nebyl patřen tlumčnicku dlžku, a tudíž jej nebyl mžné pvažvat za úředně věřený dkument. 5 Překlad tht dkumentu nebyl patřen tlumčnicku dlžku, a tudíž jej nebyl mžné pvažvat za úředně věřený dkument. 7

8 38. Jak je zřejmé z Prtklu dknčení psuzení kvalifikace, psuzení a hdncení nabídek dknčila hdntící kmise psuzení nabídek, přičemž dspěla k závěru, že vybraný uchazeč prkázal splnění kvalifikace v plném rzsahu, a dpručila tudíž zadavateli uzavřít s vybraným uchazečem smluvu na veřejnu zakázku. KE SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ VYBRANÝM UCHAZEČEM 39. Úřad v becné rvině nejprve knstatuje, že význam prkazvání kvalifikace spčívá ve snaze zajistit, aby se přidělení veřejné zakázky ucházeli puze ti ddavatelé, kteří jsu bjektivně schpni knkrétní veřejnu zakázku řádně a včas splnit, jinými slvy výhradně ti ddavatelé, jež splňují predispzice pr její řádnu realizaci. Platí, že splnění základních kvalifikačních předpkladů musí být prkázán každým ddavatelem, jenž se účastní zadávacíh řízení na veřejnu zakázku. Splnění základních kvalifikačních předpkladů je přitm nezbytným předpkladem pr další účast takvéh ddavatele v zadávacím řízení. Úřad v dalším pdtýká, že způsb prkázání základních kvalifikačních předpkladů vyplývá přím ze zákna, přičemž bsah a rzsah základních kvalifikačních předpkladů nemůže být zadavatelem nikterak měněn. 40. Jak byl uveden již výše (viz bd 34. důvdnění tht rzhdnutí), zadavatel stanvil pžadavky na prkázání základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. a) až m) zákna v bdě 4.1. Základní kvalifikační předpklady zadávací dkumentace, kde uvedl, že uchazeči mají pvinnst prkázat výše uvedené kvalifikační předpklady způsbem dle 53 dst. 3 písm. a) až d) zákna. 41. Vybraným uchazečem v šetřeném případě byl nikliv tuzemský ddavatel, nýbrž ddavatel zahraniční, a t knkrétně ddavatel z Kanady. Úřad uvádí, že v zemích dlišných d České republiky nemusí být určité dklady, jejichž předlžení zákn za účelem prkázání splnění kvalifikace vyžaduje, vydávány příslušnými rgány buď vůbec, neb sice mhu být vydávány, avšak v jiné pdbě, resp. bsahující takvé infrmace, které jsu z hlediska prkázání kvalifikace pdle zákna irelevantní. S tut eventualitu pčítá 51 dst. 7 zákna. Z citvanéh ustanvení zákna vyplývá, že v případě, kdy se pdle právníh řádu platnéh v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad, který je k prkázání kvalifikace pdle zákna nezbytný nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace frmu čestnéh prhlášení. Právě řečené však ničeh nemění na situaci, že některé ze základních kvalifikačních předpkladů ve smyslu 53 dst. 1 zákna musí být ze strany ddavatelů (tzn. zájemců či uchazečů knkrétní veřejnu zakázku) splněny jak ve vztahu k území České republiky, tak i k území jejich sídla, místa pdnikání neb bydliště. Těmit základními kvalifikačními předpklady jsu knkrétně základní kvalifikační předpklady vymezené v 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna. Úřad pakuje, že v šetřeném případě byl vybraným uchazečem zahraniční ddavatel. Ve světle shra ppsanéh Úřad knstatuje, že vybraný uchazeč měl pvinnst prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna nejen k zemi jeh sídla (tzn. Kanadě), nýbrž i ve vztahu k území České republiky. 42. Pkud jde způsb prkázání základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna ve vztahu k území České republiky, pak Úřad uvádí následující. Ke splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a) a b) zákna služí výpis z evidence Rejstříku trestů (viz bd 30. důvdnění tht rzhdnutí). Základní 8

9 kvalifikační předpklad pdle 53 dst. 1 písm. f) zákna je prkazván prstřednictvím ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani frmu čestnéh prhlášení (viz bd 30. důvdnění tht rzhdnutí). Knečně splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. h) zákna je prkazván na základě ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce (viz taktéž bd 30. důvdnění tht rzhdnutí). Tímt rgánem (institucí) je myšlena příslušná kresní správa sciálníh zabezpečení. 43. V šetřeném případě byl při psuzvání nabídky vybranéh uchazeče hdntící kmisí zjištěn, že tent neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů v plném rzsahu. Jak již byl uveden výše (viz bdy 6. a 36. důvdnění tht rzhdnutí), hdntící kmise využila mžnsti dle 59 dst. 4 zákna a pžádala vybranéh uchazeče dlžení chybějících dkladů prkazujících splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. a), b), f), h), k), l) a m) zákna, přičemž v předmětné žádsti hdntící kmise pdrbně ppsala, jaké dklady pžaduje p vybraném uchazeči předlžit. V návaznsti na uvedenu žádst zaslal vybraný uchazeč následující dklady k prkázání splnění předmětných základních kvalifikačních předpkladů: Statement f N Cnvictins / Fraud ; v překladu d českéh jazyka se jedná Prhlášení beztrestnsti ( neexistenci žádných dsuzení/pdvdu), Statement f accunt fr current surce deductins ; v překladu d českéh jazyka se jedná Výpis z účtu pr stávající dpčty zdrjů, Čestné prhlášení uchazeče splnění základní kvalifikace, (v pdrbnstech viz bd 37. důvdnění tht rzhdnutí). 44. Úřad uvádí, že z dkumentace veřejné zakázce prkazatelně vyplývá, že vybraný uchazeč ve své nabídce ani na základě předlžení ddatečných dkladů pstupem dle 59 dst. 4 zákna neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů ve smyslu 53 dst. 1 písm. a), b), f), a h) zákna ve vztahu k území České republiky. Úřad knstatuje, že vybraný uchazeč vůbec nepředlžil výpis z evidence Rejstříku trestů, čímž nesplnil základní kvalifikační předpklady pdle 53 dst. 1 písm. a) a b) zákna ve vztahu k území České republiky. Vybraný uchazeč dále nepředlžil ani ptvrzení příslušenéh finančníh úřadu České republiky, a ve vztahu ke sptřební dani čestné prhlášení absenci nedplatku na sptřební dani v České republice, v důsledku čehž nesplnil základní kvalifikační předpklad pdle 53 dst. 1 písm. f) zákna ve vztahu k území České republiky. Knečně vybraný uchazeč nepředlžil ani ptvrzení příslušné kresní správy sciálníh zabezpečení absenci nedplatku na pjistném a na penále na sciálním zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, čímž nesplnil základní kvalifikační předpklad pdle 53 dst. 1 písm. h) zákna ve vztahu k území České republiky. 45. Úřad pětvně na tmt místě zdůrazňuje, že splnění základních kvalifikačních předpkladů vymezených v 53 dst. 1 zákna je jednu z elementárních pdmínek prkázání splnění kvalifikace vůbec, a je tudíž i předpkladem další účasti knkrétníh uchazeče v zadávacím řízení. Úřad zdůrazňuje, že jediným mžným vyústěním nesplnění kvalifikace becně, tedy i nesplněním základních kvalifikačních předpkladů, je vylučení ze zadávacíh řízení pstupem dle 60 dst. 1 zákna. Jelikž byl Úřadem zjištěn, že vybraný uchazeč nesplnil základní kvalifikační předpklady dle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna 9

10 (viz bd 44. důvdnění tht rzhdnutí), byl zadavatel pvinen pstupvat v suladu s 60 dst. 1 zákna a vylučit vybranéh uchazeče z účasti v zadávacím řízení. 46. V tét suvislsti pvažuje Úřad za vhdné uvést, že svje pchybení spčívající v nevylučení vybranéh uchazeče ze zadávacíh řízení fakticky ptvrdil sám zadavatel, když uvedl, že k tmut pchybení dšl z důvdu administrativní chyby ( ) (viz bd 17. důvdnění tht rzhdnutí). 47. Na základě všech výše uvedených skutečnstí Úřad knstatuje, že zadavateli vznikla v šetřeném případě pvinnst vylučit vybranéh uchazeče z další účasti v zadávacím řízení pdle 60 dst. 1 zákna, nebť vybraný uchazeč neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna, když za účelem splnění předmětných kvalifikačních předpkladů předlžil puze dklady prkazující splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpkladů ve vztahu k zemi jeh sídla, avšak nikliv ve vztahu k území České republiky. Úřad v tét suvislsti dkazuje na rzsudek Krajskéh sudu v Brně sp. zn. 62 Af 14/2011 ze dne , ve kterém byl judikván, že pkud zadavatel uchazeče, který kvalifikaci nesplnil v pžadvaném rzsahu, nevylučil, jak mu ukládá 60 dst. 1 zákna, pchybil. Sud puze pdtýká, že zadávací řízení je vysce frmalizvanu prceduru, kde i frmální pchybení může způsbit negativní (a pr uchazeče až fatální) následky. Při psuzení kvalifikace je tedy zadavatel pvinen důsledně kntrlvat, zda uchazeč předlžil ptřebné dklady prkazující splnění kvalifikace v suladu s pžadavky zadavatele a zákna, a t v plném rzsahu těcht pžadavků. 48. S argumentací zadavatele, že jeh pchybení nemhl mít dpad na výběr nejvhdnější nabídky, jelikž d šetřenéh zadávacíh řízení byla pdána puze jediná nabídka, a t nabídka vybranéh uchazeče (viz bd 18. důvdnění tht rzhdnutí), se Úřad vypřádává následvně. Úřad v tmt hledu dkazuje např. na rzsudek Krajskéh sudu v Brně sp. zn. 62 Af 58/ ze dne , v němž sud zdůraznil, že: k naplnění deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) ZVZ není nezbytně třeba, aby prušení ZVZ pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky, nýbrž zcela pstačí, že k takvému vlivnění mhl djít. Delikt je tedy naplněn i tehdy, pkud existuje puhá mžnst, že by v případě zadání zakázky v suladu se ZVZ byla pdána ještě další nabídka, která by mhla být výhdnější. Z výše citvanéh rzsudku tak vyplývá, že pr naplnění skutkvé pdstaty správníh deliktu dle 120 dst. 1 písm. a) zákna pstačí i existence ptenciální mžnsti, že by mhla být v případě ddržení záknnéh pstupu ze strany zadavatele pdána nabídka další, která by se stala nabídku vítěznu. Úřad uvádí, že správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna je zákndárcem knstruván jak delikt hržvací. K naplnění jeh skutkvé pdstaty tudíž plně pstačuje, že nezáknným pstupem mhl reálně djít k vlivnění výběru nejhdnější nabídky, nikliv t, že k vlivnění výběru nejvhdnější nabídky skutečně dšl. Při aplikaci shra předestřených závěrů na šetřený případ Úřad uvádí, že nelze vylučit, že pkud by zadavatel pstupval v suladu se záknem a vybranéh uchazeče z účasti v zadávacím řízení vylučil, mhl být následně zadavatelem zahájen nvé zadávací řízení, přičemž nelze v takvém případě vylučit účast více ddavatelů, při jejichž knkurenci by zadavatel mhl bdržet pr něj výhdnější nabídky, než tmu byl v šetřeném případě, a t d ddavatelů, kteří splňují kvalifikační předpklady. Úřad prt knstatuje, že nezáknný pstup zadavatele byl zcela evidentně způsbilý vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. 10

11 49. Na základě všech výše uvedených skutečnstí a v suvislsti se všemi zjištěnými pznatky Úřad uzavírá, že zadavatel neddržel pstup stanvený v 60 dst. 1 zákna, když nevylučil vybranéh uchazeče ze zadávacíh řízení, ačkliv vybraný uchazeč neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna, jelikž předlžil puze dklady prkazující splnění citvaných základních kvalifikačních předpkladů ve vztahu k zemi svéh sídla, avšak nikliv ve vztahu k území České republiky a uzavřel s vybraným uchazečem smluvu na veřejnu zakázku, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. Nelze ttiž vylučit, že pkud by zadavatel pstupval v suladu se záknem a vybranéh uchazeče z účasti v zadávacím řízení vylučil, mhl následně zahájit nvé zadávací řízení, v němž mhl bdržet nabídky i d dalších ddavatelů, kteří by mu mhli nabídnut výhdnější pdmínky plnění veřejné zakázky, a kteří by splnili kvalifikační předpklady. Prt Úřad rzhdl tak, jak je uveden ve výrku I. tht rzhdnutí, tedy, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. IV. K ULOŽENÍ POKUTY 50. Pdle 120 dst. 1. písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 51. Tím, že zadavatel při zadání šetřené veřejné zakázky neddržel pstup stanvený v 60 dst. 1 zákna, když nevylučil ze zadávacíh řízení vybranéh uchazeče, jenž neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna, a uzavřel s tímt vybraným uchazečem dne smluvu na veřejnu zakázku, naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. a) zákna. 52. Pdle 121 dst. 3 zákna dpvědnst zadavatele, který je právnicku sbu, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 53. V návaznsti na psledně citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna. V šetřeném případě se Úřad spáchání správníh deliktu dzvěděl z pdnětu, jenž Úřad bdržel dne Ke spáchání správníh deliktu pak dšl dne , kdy zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel smluvu na plnění veřejné zakázky. Správní řízení byl zahájen dne Z uvedených údajů tudíž vyplývá, že v šetřeném případě dpvědnst zadavatele za správní delikt nezanikla. 54. Pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna se za správní delikt ulží pkuta d 5 % ceny zakázky, neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle dstavce 1 písm. a), c) neb d). 55. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dpustil správníh deliktu, a za kteru může být zadavateli ulžena pkuta, činí ,- Kč (viz bd 9. důvdnění tht rzhdnutí). Hrní hranice mžné pkuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částku ,- Kč. 11

12 56. Pdle 121 dst. 2, věty první, zákna při určení výměry pkuty právnické sbě se přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 57. Z rzsudku Krajskéh sudu v Brně č. j. 62 Af 46/ ze dne vyplývá, že je-li výše ulžené pkuty výsledkem správníh uvážení Úřadu a rzhdnutí je vydáván s využitím záknem ulžené diskrece, je pvinnstí Úřadu zabývat se všemi hledisky, která jsu pr psuzení výše pkuty nezbytná, nadt musí zhlednit i další skutečnsti, jež mhu mít na knkrétní výši pkuty vliv. Klíčvu je pak pdmínka, aby z rzhdnutí byl seznatelné, jaké knkrétní úvahy vedly správní rgán k ulžení pkuty v příslušné výši, a aby výše pkuty s hledem na zvažvaná kritéria a záknnu limitaci vyhvěla pdmínce přiměřensti. S pžadavky sudu na řádné důvdnění pkuty, bsaženými ve výše citvaném rzsudku, se Úřad vypřádává následující způsbem. 58. Při stanvení výše pkuty vzal Úřad v ptaz zejména tu skutečnst, že psuzení splnění základních kvalifikačních předpkladů nebyl v šetřeném případě nikterak mimřádně slžité a zadavatel nemusel k tmu, aby dspěl ke správnému závěru, a sice že vybraný uchazeč základní kvalifikační předpklady pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna ve vztahu k území České republiky nesplnil, prvádět slžitu právní úvahu či bjasňvat slžité skutkvé klnsti, jelikž skutečnst, že předmětné kvalifikační předpklady musí být splněny i ve vztahu k území České republiky, plyne přím ze zákna. Tent závěr je statně zesilván i tím, že zadavatel bdržel puze jedinu nabídku a měl tak mžnst splnění základních kvalifikačních předpkladů u vybranéh uchazeče náležitě psudit. 59. Jak plehčující klnst při stanvení výše pkuty Úřad zhlednil skutečnst, že zadavatel v celém průběhu správníh řízení pskytl Úřadu řádnu sučinnst. Vedle tét skutečnsti zhlednil Úřad jak další plehčující klnst i fakt, že zadavatel fakticky připustil své pchybení, spčívající v nevylučení vybranéh uchazeče ze zadávacíh řízení pr nesplnění základních kvalifikačních předpkladů (viz bd 17. důvdnění tht rzhdnutí). 60. P pečlivém psuzení šetřenéh případu ve všech vzájemných suvislstech neshledal Úřad žádné přitěžující klnsti, jež by měly vliv na ulženu výši pkuty. 61. Vzhledem k nutnsti naplnění sankčních účinků, zejména předcházení buducíh prušvání zákna, má Úřad za t, že nelze zcela minimalizvat výši sankčníh pstihu. Úřad při stanvení výše pkuty dále zhlednil tu skutečnst, že ulžená pkuta musí být natlik intenzivní, aby byla zadavatelem pciťvána jak újma, nebť ulžením velmi nízké pkuty by nedšl k naplnění jejíh účelu, tj. sankce za prtiprávní jednání. 62. Při psuzvání výše ulžené pkuty vycházel Úřad z premisy, že pkuta ulžená zadavateli za neddržení pstupu stanvenéh záknem má splnit dvě základní funkce právní dpvědnsti, a t funkci represivní pstih za prušení pvinnstí stanvených záknem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. P zvážení všech klnstí případu a uvážení všech argumentů Úřad při určení výměry ulžené pkuty psudil stanvenu výši pkuty vzhledem k suvislstem případu jak dstačující. Prt Úřad zadavateli ulžil pkutu ve výši ,- Kč. Ulžená pkuta se phybuje při spdní hranici záknné sazby a plní tak výrazně preventivní funkci. Je však sučasně třeba mít na paměti, že ulžená pkuta musí být natlik intenzivní, aby byla zadavatelem pciťvána jak újma, nebť ulžením velmi nízké pkuty 12

13 by nedšl k naplnění jejíh účelu. Peněžitá sankce ze své pdstaty vždy představuje nepříznivý zásah d sféry prušitele, který je spjen s úbytkem finančních prstředků, které mhly být případně investvány jinam. 63. Úřad psudil pstup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistupil k ulžení pkuty, nebť tím, že zadavatel již dne uzavřel s vybraným uchazečem smluvu na veřejnu zakázku, nelze v šetřeném případě dsáhnut nápravy jinak. Z uvedenéh důvdu ulžil Úřad pkutu ve výši uvedené ve výrku II. tht rzhdnutí. 64. Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Celníh úřadu pr Jihmravský kraj zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl IČO zadavatele. POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 1926/7, Černá Ple, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. tisk úředníh razítka JUDr. Eva Kubišvá místpředsedkyně Obdrží Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 13

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006851W* UOHSX006851W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S546/2014/VZ-16668/2014/531/ESt Brn: 8. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 *UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008P7KS* UOHSX008P7KS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0533/2016/VZ-31718/2016/512/MHr Brn: 29. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0080BWD* UOHSX0080BWD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0891/2015/VZ-03907/2016/511/JNv Brn 2. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008E8AY* UOHSX008E8AY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0190/2016/VZ-19287/2016/522/JKr Brn: 5. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015 *UOHSX0079Z94* UOHSX0079Z94 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brn: 3. 8. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090ZUI* UOHSX0090ZUI ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0654/2016/VZ-45838/2016/521/OPi Brn: 14. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090DFV* UOHSX0090DFV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0669/2016/VZ-44760/2016/523/AS Brn: 4. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00770WG* UOHSX00770WG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S283/2015/VZ-17501/2015/511/JNv Brn: 10. července 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007J3MX* UOHSX007J3MX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0576/2015/VZ-26449/2015/511/JNv Brn: 4. září 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brno 9. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brno 9. dubna 2014 *UOHSX005OCYN* UOHSX005OCYN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brn 9. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007XCHT* UOHSX007XCHT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0778/2015/VZ-00800/2016/513/EPi Brn 7. ledna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE která stanví pdrbnu specifikaci pžadavků uvedených ve výzvě k pdání nabídky a k prkázání splnění kvalifikace ve v zadávacím řízení Zajištění bčerstvení v průběhu Hdntitelských kmisí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005UQEJ* UOHSX005UQEJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S786/2013/VZ-9090/2014/522/JCh Brn 28. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brno 16. listopadu 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brno 16. listopadu 2015 *UOHSX007PKW2* UOHSX007PKW2 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brn 16. listpadu 2015 V řízení rzkladu ze dne 30. 10. 2014, dručeném Úřadu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

*uohsx001pwbh* ROZHODNUTÍ UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27.

*uohsx001pwbh* ROZHODNUTÍ UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27. *uhsx001pwbh* UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27. května 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0072D5H* UOHSX0072D5H ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S178/2015/VZ-12172/2015/542/JP Brn 21. května 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0672,0695,0696/2015/VZ-42703/2015/541/PDz Brno 4. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0672,0695,0696/2015/VZ-42703/2015/541/PDz Brno 4. prosince 2015 *UOHSX007N2MO* UOHSX007N2MO ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0672,0695,0696/2015/VZ-42703/2015/541/PDz Brn 4. prsince 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005B0QS* UOHSX005B0QS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2013/VZ-20116/2013/512/PDr Brn 16. října 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0054FMY* UOHSX0054FMY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S696,731/2012/VZ-15167/2013/511/MGr Brn 12. srpna 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007LI17* UOHSX007LI17 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0647/2015/VZ-29923/2015/523/AS Brn: 23. září 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008951L* UOHSX008951L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0177/2016/VZ-13414/2016/542/JV Brn, 31. března 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R382/2014/VZ-4323/2015/321/IPs Brno 13. února 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R382/2014/VZ-4323/2015/321/IPs Brno 13. února 2015 *UOHSX006SKGO* UOHSX006SKGO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R382/2014/VZ-4323/2015/321/IPs Brn 13. únra 2015 Ve správním řízení rzkladu ze dne 30. 10. 2014, dručeném

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006S99S* UOHSX006S99S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1139/2014/VZ-5798/2015/521/OPi Brn 2. března 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0053WL5* UOHSX0053WL5 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S240,257/2013/VZ-24093/2013/511/JP Brn 9. prsince 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004WGYG* UOHSX004WGYG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S82/2013/VZ-8721/2013/512/MHr Brn 13. května 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brno 5. září 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brno 5. září 2014 *UOHSX00697LD* UOHSX00697LD PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brn 5. září 2014 Ve správním řízení rzkladu ze dne 1. 10. 2013, dručeném

Více

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku Udělení státníh bčanství České republiky z důvdu významnéh přínsu pr Česku republiku Státní bčané cizíh státu i sby bez státníh bčanství, kteří trvale žijí na území České republiky, mají mžnst nabýt státní

Více