VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamila Čermáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamila Čermáková"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamila Čermáková Cestovní ruch v rámci EU - Filmový turismus Diplomová práce 2014

2 Cestovní ruch v rámci EU - Filmový turismus Diplomová práce Bc. Kamila Čermáková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D. Datum odevzdaní diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation Tourism according to European Union - Film Tourism Bc. Kamila Čermáková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Travel and Tourism studies Thesis Advisor: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Cestovní ruch v rámci EU Filmový turismus zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.. Bc. Kamila Čermáková V Praze dne 7. května 2014

5 Abstrakt ČERMÁKOVÁ, Kamila. Cestovní ruch v rámci EU Filmový turismus. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem práce bylo sestavit propagační materiály v podobě filmových map České republiky, které prezentují nejvýznamnější produkty filmového turismu ve dvou úrovních, a sice na tuzemské úrovni a na zahraniční úrovni. Dílčím cílem bylo zanalyzovat současné největší filmové velmoci v rámci Evropské unie a podrobněji rozebrat konkrétní audiovizuální díla, která k tomuto statutu nejvíce přispěla. Mezi hlavní metody, které jsou v práci použity, patří metoda deskripce, které předcházela rešerše. Dále je využita především sekundární analýza, která je založena na základě analýzy dokumentů. V analytické části je použita taktéž metoda primárního výzkumu, kdy diplomantka provádí experiment, v rámci kterého hodnotí destination placement ve vybraných českých filmech a poté na základě dedukce definuje filmy, které mohou být vhodnými produkty filmového turismu. V návrhové části je uplatněna metoda tvorby modelu, kdy diplomantka tvoří filmové mapy. Vytvořené filmové mapy jsou uplatnitelné jednak pro potenciální filmové turisty jako nástroj pro snadnou orientaci; a jednak pro konkrétní lokality, pro které se filmové mapy stávají propagačním nástrojem. Klíčová slova: Cestovní ruch, destination placement, Evropská unie, film, filmový turismus.

6 Abstract ČERMÁKOVÁ, Kamila. Tourism according to EU Film Tourism. [Master s dissertation]. Institute of Hospitality Management. Prague : pages. This master s dissertation purpose was to compose a propagation materials in the form of film maps of Czech Republic, where are the most prestigious products of film tourism presented in two levels; for first on domestic level and for the second on foreign level. The partial purpose was to analyse contemporary most powerful states in film industry according to European Union; and to analyse concrete audio-visual art works which provided to states the film-power status. In between main methods used in dissertation belongs a method of description preceded by bibliographic search. Then there is used mainly secondary analysis based on analysis of documents. In analytical part, there is also used a method of primeval research based on experiment where the author examine the use of destination placement in the chosen Czech films and then based on deduction the author define the most appropriate films according to the film tourism. In the proposal part, there is used a method of model-making where the author creates a film maps. The created film maps are possible to use for one hand for potential film tourists to provide an easy orientation; and for the other hand the film maps becomes a propagation tool for concrete locations. Key words: Tourism, destination placement, European Union, film, film tourism.

7 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Evropská unie Historie Evropské unie Vznik Evropské unie Rozšiřování Evropské unie Současnost Evropské unie Cestovní ruch Pojem cestovní ruch Cestovní ruch v podmínkách Evropské unie Typologie cestovního ruchu Typy cestovního ruchu podle místa realizace Typy cestovního ruchu podle motivu účasti na cestovním ruchu Filmový turismus Destination placement ANALYTICKÁ ČÁST Velká Británie Harry Potter James Bond Filmy podle románů Jane Austenové Severní Irsko Hra o trůny Dánsko Královská aféra Švédsko Milénium... 42

8 2.5 Česká republika Analýza nejvýznamnějších zahraničních filmů natáčených na území České republiky Analýza nejvýznamnějších tuzemských filmů natáčených na území České republiky NÁVRHOVÁ ČÁST Hlavní stránka webového portálu / úvodní stránka propagační brožury Filmová mapa zahraniční produkce Filmová mapa české produkce ZÁVĚR LITERATURA... 76

9 Seznam ilustrací Obrázek 1 Hlavní stránka webového portálu / úvodní stránka propagační brožury. 59 Obrázek 2 Filmová mapa zahraniční produkce Obrázek 3 Legenda k filmové mapě zahraniční produkce Obrázek 4 Filmová mapa české produkce Obrázek 5 Legenda k filmové mapě české produkce Seznam tabulek Tabulka 1 Top 10 britských filmů v letech Tabulka 2 Základní údaje o filmovém trhu v České republice Tabulka 3 Nejsledovanější tuzemské filmy v kinech Seznam zkratek: EHS Evropské hospodářské společenství Euratom Evropské společenství pro atomovou energii ESUO Evropské společenství uhlí a oceli JEA Jednotný evropský akt EU Evropská unie UNWTO United Nations World Tourism Organization - Světová organizace cestovního ruchu EDEN Evropské turistické destinace nejvyšší kvality CHKO Chráněná krajinná oblast UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Organizace spojených národů pro výchovu vědu a kulturu

10 ÚVOD Téma práce Cestovní ruch v rámci EU Filmový turismus je téma, které si diplomantka zvolila vzhledem k tomu, že se domnívá, že filmový turismus je jedním z aktuálních velice populárních trendů cestovního ruchu. Navíc v prostoru Evropské unie se nachází hned několik států, které jsou v této oblasti celosvětovými velmocemi. Cílem práce je sestavit propagační materiály v podobě filmových map České republiky, které prezentují nejvýznamnější produkty filmového turismu ve dvou úrovních, a sice na tuzemské úrovni a na zahraniční úrovni. Dílčím cílem je zanalyzovat současné největší filmové velmoci v rámci Evropské unie a podrobněji rozebrat konkrétní audiovizuální díla, která k tomuto statutu nejvíce přispěla. Diplomantka formuluje následující hypotézy, které bude v průběhu práce ověřovat a celkové shrnutí prokázaných případně vyvrácených hypotéz bude uvedeno v závěru práce: 1. Filmový turismus je trendem v rámci cestovního ruchu. 2. Největší filmovou velmocí a to jak po stránce tvorby filmových produktů, tak po stránce produkce filmů, je Velká Británie. 3. Mezi nejzdařilejší produkty filmového turismu v rámci Evropské unie lze zařadit snímek Harry Potter, Hra o trůny a James Bond. 4. Česká republika je z hlediska filmového turismu na začátku své cesty, nicméně jeho rozvoj je institucionálně podporován. Mezi hlavní metody, které jsou v práci použity, patří metoda deskripce, které předcházela rešerše. Dále je využita především sekundární analýza, která je založena na základě analýzy dokumentů. V analytické části je použita taktéž metoda primárního výzkumu, kdy diplomantka provádí experiment, v rámci kterého hodnotí destination placement ve vybraných českých filmech a poté na základě dedukce definuje filmy, které mohou být vhodnými produkty filmového turismu. V návrhové části je uplatněna metoda tvorby modelu, kdy diplomantka tvoří filmové mapy, do kterých zanáší konkrétní filmy a dále specifikuje lokality a poskytuje informace o filmových lokalitách, jakožto i o dalších zajímavých lokalitách v bezprostředním okolí filmových lokalit. 10

11 Práce je tvořena třemi hlavními částmi. První je část teoretická, kde diplomantka vymezuje teoretickou základnu. Jako první je vysvětlen pojem Evropská unie, respektive její historie, vznik, rozšiřování a současnost. Dalším pojmem, který je v práci vysvětlen, je cestovní ruch. Je vymezena vazba cestovního ruchu a Evropské unie a jsou nastíněny nástroje, které Evropská unie využívá v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu ve všech svých členských státech. Následuje subkapitola, která je věnována typologii cestovního ruchu a to jednak z pohledu místa realizace a jednak z pohledu motivu účasti na cestovním ruchu. V následující subkapitole je vysvětlen pojem filmový turismus, který je hlavním předmětem studie. V rámci filmového turismu je také vymezen pojem destination placement. Druhá část práce je analytická a v jejím rámci se diplomantka zabývá studií nejvýznamnějších států Evropské unie, ve kterých je filmový turismus na vysoké úrovni. Výběr těchto států přitom vyplývá z mnoha studií, které se podrobně zabývají dopady filmů na realizaci turismu. První popsanou velmocí je Velká Británie, kde jsou podrobněji popsány filmy Harry Potter, James Bond a filmy na motivy románů od autorky z období romantismu Jane Austenové. Druhou velmocí v oblasti filmového turismu je Švédsko, především se do povědomí zapsalo díky známé trilogii zaštítěné názvem Milénium, v České republice známé pod názvem Muži, kteří nenávidí ženy; Dívka, která si hrála s ohněm; a Dívka, která kopla do vosího hnízda. Další významnou filmovou destinací je Severní Irsko, které je jednou z hlavních filmových destinací filmové fantasy série Hra o trůny. V poslední oblasti analytické části práce se diplomantka zaměřuje na analýzu situace filmového turismu v podmínkách České republiky. Třetí část je návrhová a ta vychází z výše zmíněné analýzy situace filmového turismu v České republice. Jako výstup z této analýzy vzejde seznam filmů tuzemské a zahraniční produkce, které budou zasazeny do navrhovaných filmových map, včetně konkrétního popisu filmových lokalit, včetně jejich dostupnosti. Filmové mapy jsou použitelné jednak v rámci propagace konkrétních filmových lokalit a taktéž jako průvodce pro potenciální filmové turisty. Diplomantka převážně čerpala z domácích literárních pramenů v rámci tvorby teoretické části. V rámci analytické části byla především čerpána literatura zahraniční. 11

12 1 TEORETICKÁ ČÁST Teoretická část se zabývá vymezením pojmů, které se vztahují ke zvolené problematice. První podkapitola je věnována Evropské unií, kde je nejdříve přiblížena její historie, jak se formovala, co jejímu vzniku předcházelo, jak se postupně rozšiřovala a její vývoj až do současnosti. Druhou subkapitolu tvoří sekce cestovního ruchu, kde je v úvodu uvedeno několik definic cestovního ruchu a dále je cestovní ruch uveden v podmínkách Evropské unie, jak byl vnímán a jakými projekty byl formován a podporován. Další subkapitolu tvoří typologie cestovního ruchu, která přibližuje typy podle místa realizace a podle motivu účasti na cestovním ruchu. Poslední subkapitolu tvoří filmový turismus, kde je definován a je uvedena jeho typologie dle poptávky účastníků filmového turismu. Jako poslední je vymezen pojem destination placement a jeho druhy. 1.1 Evropská unie Kapitola Evropská unie se zabývá utvářením Evropského společenství, jejími cíly a neustálou snahou zlepšovat zavedená opatření. Kapitola dále přibližuje přeměnu Evropského společenství na Evropskou unii a její vznik. Popisuje její postupné rozšiřování a poslední dohody až do současnosti Historie Evropské unie Počátek Evropské unie sahá již ke konci druhé světové války, kdy si evropské státy uvědomily, že je potřeba určitá spolupráce, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel a ochrana jejich životů. Již za druhé světové války, vznikaly návrhy organizací, které měly za cíl udržovat mírové vztahy mezi evropskými národy, regulaci jejich ekonomik a zajištění obyvatelům důstojné životní podmínky. Aby mohla vzniknout celoevropská organizace, musely být nejdříve vyřešeny nejzásadnější konflikty mezi evropskými národy v ekonomické i politické sféře, mezi které patřilo odstranění ochranářské obchodní politiky a zajištění rovného přístupu k surovinám a trhům. Uspořádání politických a ekonomických vztahů v Evropě se odvíjelo od vývoje studené války, ale na vznik evropské jednoty se nezapomínalo. V září v roce 1946 Winston Churchill svým projevem navázal na předchozí iniciativy a vyzýval ke vzniku Spojených 12

13 států evropských, kde jádrem mělo být francouzsko-německé partnerství, které by obnovovalo duchovní význam celé Evropy. Hnutí za evropskou jednotu uspořádalo v roce 1947 kongres, na kterém byly předneseny návrhy konkrétních projektů. V květnu následujícího roku byl svolán další Evropský kongres, kde se projednávaly i konkrétní podmínky k členství. Nakonec bylo jediným výsledkem hnutí za evropskou jednotu vznik Rady Evropy. Vyhrocující se konflikt studené války uzmul nové organici možnost stát se nástrojem regulace vztahů evropských států v klíčových oblastech. V dubnu 1949 byla podepsána Washingtonská úmluva zakládající Severoatlantickou alianci neboli NATO, která se stala garantem bezpečnosti západní Evropy. O vztahy evropských států se starala OEEC neboli Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, jejímž prostřednictvím se už USA v dřívějších letech snažila přimět západoevropské státy k užší ekonomické spolupráci. Hlavním působištěm této organizace se stala ochrana demokracie a jejím nástrojem se stala Úmluva o ochraně lidských práv a základním svobod, přijatá Radou Evropy v roce Hlavním cílem sjednocení Evropy byla stále snaha předejít válečným konfliktům, a proto bylo nutné stanovit kontrolu uhelného a hlavně ocelářského průmyslu. Tato myšlenka byla realizována v roce 1951 a vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, které řídily nadnárodní orgány, které upravovaly podmínky výroby a prodeje v těchto klíčových odvětvích. Smlouvu podepsalo šest zemí: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí. Na základě úspěchu této smlouvy vzniká spolupráce v další hospodářské oblasti. Opět těchto šest zemí podepisuje Římskou smlouvu, na základě které vzniká Evropské hospodářské společenství, jehož hlavní myšlenou je zajistit volný pohyb osob, zboží a služeb přes hranice a Evropské společenství pro atomovou energii. 2 V šedesátých letech získávala Evropská společenství základní rysy, jelikož vznikala základní pravidla hlavních politik společenství, mezi které patřila celní unie, společné obchodní a zemědělské politiky, vznikal základ právního systému a také se pravidelně řešily klíčové otázky budoucího rozvoje společenství. Velká Británie se rozhodla požádat o členství v Evropském hospodářském společenství. Vedly jí k tomu hlavně politické důvody, jelikož EHS začalo být vnímáno jako politické jádro, zatímco Velká Británie 1 PLECHANOVOVÁ, B Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8884/sekce/ /> 2 PLECHANOVOVÁ, B Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8885/sekce/ /> 13

14 ztrácela schopnost provozovat samostatnou zahraniční politiku. Jednání o přistoupení začalo v roce 1961 a řešilo se, zda vpustit dalšího silného člena do společenství, který by změnil dosavadní rozložení sil, nyní měla dominantní vliv Francie. Francouzské veto o přistoupení Velké Británie zaznělo v roce 1963 a následně také v roce Noví členové se začali přijímat po odchod francouzského prezidenta de Gaulla, který rezignoval v roce V roce 1967 vstoupila v platnost tzv. Slučovací smlouva o spojení orgánů EHS, Euratomu a ESUO, od této doby se tyto tři smlouvy začaly souhrnně nazývat Smlouvy o evropských společenstvích. Francouzské veto odstartovalo první neshody mezi šesti zeměmi ve společenství. Problémy začaly v otázce ohledně Evropského parlamentu a financování společné zemědělské politiky. Ochota obětovat část zájmů každé země pro společné řešení prudce poklesla. Přijímané rozhodnutí nebyly podpořeny jasnými představami o správném funkčním řízení, ale spíše byly odsouhlaseny na základě minimálního společenského zájmu. Hlavní impulsem k otevření konfliktu se stalo financování společné zemědělské politiky. 3 V roce 1969 na summitu v Haagu byly stanoveny určité cíle a i jejich možné řešení. Mezi hlavní cíle patřilo: 1) Dokončení budování společného trhu naplnění Římské smlouvy. 2) Prohloubení integrace, kde hlavním cílem je fungování celní unie a společných politik. 3) Rozšíření Evropského hospodářského společenství. V Haagu se vytvořil akční program, který ukončil krizi mezi členy a formoval charakter EHS pro příští desetiletí. V roce 1973 se Velká Britanie, Dánsko a Irsko staly členy Evropského společenství a počet členů se navýšil z šesti na devět. V roce 1974 bylo rozhodnuto o vytvoření Evropské rady a také o zavedení přímých voleb do Evropského parlamentu. První ropná krize v roce 1973 zpomalila a dlouhodobě zkomplikovala růst ekonomiky a hospodářství v Evropském společenství. Také přítomnost nových členů ve společenství, kteří neměli předešlé zkušenosti ze vzájemného přizpůsobování a hledání společných 3 PLECHANOVOVÁ, B. 60. léta. Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8886/sekce/60-leta/> 14

15 řešení, situaci zkomplikovalo. 4 V roce 1981 vstupuje do Evropského společenství jako desátý člen Řecko. V tomtéž roce Německo a Itálie předložilo Evropské radě dokument nazvaný Evropský akt, který měl za cíl prohloubit ekonomickou spolupráci členů Evropského společenství a začít se starat i o další druhy politik nejen o hospodářskou sféru. V únoru 1984 byl schválen Evropským parlamentem návrh smlouvy o Evropské unii. Evropská unie se měla stát nadnárodní organizací s vymezenými oblastmi působnostmi a s odstupňovanou výší sjednocení v různých oblastech. V roce 1985 byla Evropskou radou svolána mezinárodní konference, která měla dojednat otázky ohledně Evropské unie a dobudovat jednotný trh. Výsledkem konference byl Jednotný evropský akt, který spojoval řešení dvou základních problémů. Členské státy se zavázaly do roku 1993 odstranit zbývající překážky, které bránily volnému pohybu zboží, kapitálu a osob mezi členy společenství a o konkrétních rozhodnutích měla rozhodovat Rada ministrů na základě kvalifikované většiny. JEA byl jedním z důležitých kroků pro budoucí smlouvu o Evropské unii. V roce 1986 ES přibírá další členy, Španělsko a Portugalsko. Naplnění cílů JEA stavělo Evropské společenství před nový problém a to, kde vzít prostředky pro jejich financování. Finance si žádala reformovaná strukturální politika a opatření pro vznik jednotného trhu, z tohoto důvodu se ES na základě tzv. Delorsova balíčku rozhodla omezit výdaje na společnou zemědělskou politiku a požadovat větší příspěvky od svých členů. V roce 1988 oživila Komise myšlenku založení hospodářské a měnové unie a navrhla její realizaci ve třech etapách Vznik Evropské unie Revoluční zvrat v letech urychlil přípravy pro založení Evropské unie, největší motivací bylo sjednocení Německa, jelikož vznikala obava, aby nenastal jeho mocenský vzestup. V roce 1990 byla svolaná mezivládní konference, která zahrnovala projednání o hospodářské a měnové unii a byla také doplněna o konferenci o politické unii. Všichni členové Evropského společenství v únoru 1992 v nizozemském Maastrichtu 4 PLECHANOVOVÁ, B. 70. léta. Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8887/sekce/70-leta/> 5 PLECHANOVOVÁ, B. 80. léta. Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8888/sekce/80-leta/> 15

16 podepsali Smlouvu o Evropské unii, často nazývané Maastrichtská smlouva. Po ratifikaci 6 členskými zeměmi vstoupila v platnost 1. listopadu Název Evropské společenství byl tímto oficiálně nahrazen názvem Evropská unie. 7 Smlouva o Evropské unii je určitým předělem ve vývoji integračního 8 procesu. Spojuje v jedné organizaci dva odlišné modely mezinárodní spolupráce. První integrační model s nadstátními prvky je rozvíjený na bázi sdílené suverenity a druhý model je založený na mezivládní spolupráci a na respektování státní suverenity členských zemí. Tyto modely zahrnují tři oblasti tzv. tři pilíře Evropské unie. První vychází ze smluv o Evropských společenstvích a jedná se v ní především o oblast ekonomickou, druhou oblastí je zahraniční a bezpečnostní politika a třetí oblast zahrnuje justici a vnitřní věci. Evropská unie si nyní kladla otázku, jakou pozici bude zastávat, jelikož na ni přestaly působit faktory, které její vývoj nejvíce ovlivňovaly. Konec studené války a rozpad Sovětského svazu, byly okolnosti, které působily na evropskou integraci, jelikož na východě fungovala komunistická hrozba a naopak z USA přicházela politická podpora. Cílem se tedy stalo vytvoření Evropské měnové unie a rozšiřování EU východním a jižním směrem Rozšiřování Evropské unie Na počátku roku 1995 vstupují do EU další tři členové: Rakousko, Finsko a Švédsko. EU má nyní patnáct členů března 1995 vstupuje v sedmi zemích: Belgii, Francii, Lucembursku, Německo, Nizozemí, Portugalsku a Španělsku v platnost Schengenská dohoda. Cestující jakékoli státní příslušnosti mohou mezi těmito zeměmi cestovat bez pasových kontrol na hranicích. 11 V dalších letech přistoupily k této dohodě i další státy. Mezivládní konference v letech měla vyřešit další základní otázky ohledně Evropské unie, zejména zvýšení efektivnosti institucí EU, vytvoření pružného systému, který umožní jak rozšiřování Unie, tak prohlubování integrace za účasti jen některých členských zemí bez toho, aby byla ohrožena soudržnost Unie jako celku. Posledním bodem bylo získání výraznější podpory veřejnosti pro evropskou integraci. Řešení těchto otázek 6 Ratifikace = potvrzení, schválení, podepsání. 7 Evropa bez hranic. Europa.eu [online] 2014 Dostupné na internetu: <http://europa.eu/about-eu/euhistory/ /index_cs.htm> 8 Integrační = sjednocující, spojující. 9 HAD, M.; URBAN, L Evropská společenství: první pilíř Evropské unie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, Evropa bez hranic. Europa.eu [online] 2014 Dostupné na internetu: <http://europa.eu/about-eu/euhistory/ /index_cs.htm> 11 Opere citato. 16

17 na konferenci vyústilo v tzv. Amsterodamskou smlouvu, která pozměňovala Smlouvu o Evropské unii a další akty. Vstoupila v platnost po ratifikaci 1. května Evropská unie se připravovala na rozšíření, jelikož o vstup do EU začaly usilovat země střední a východní Evropy. 12 Evropská rada přijala rozhodnutí o přístupovém jednání v březnu 1998, které byly nejlépe připraveny na členství. Mezi ně patřila Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Kypr. Začátkem roku 2000 byla zahájena druhá vlna jednání o přijetí s dalšími zeměmi: Slovenskem, Lotyšskem, Litvou, Bulharskem, Rumunskem a Maltou. Prvních deset zemí ukončilo jednání v prosinci roku 2002 a smlouvu o přijetí podepsaly v dubnu roku 2003 a do EU vstoupily k 1. květnu Bulharsko s Rumunskem se připojily počátkem roku V roce 1999 započala závěrečná fáze přechodu k měnové unii. Členy měnové unie se stalo jedenáct členských zemí Evropské unie: Německo, Francie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie, Finsko, Rakousko, Španělsko, Portugalsko a Irsko. O tři roky později byly do oběhu dány mince a bankovky měny Euro. Cílem je, aby celé teritorium Evropské unie představovalo jednotnou měnovou oblast s jednotnou měnou. Od zemí které nově vstoupí do EU, se neočekává, že ihned při vstupu budou splňovat podmínky měnové unie, ale předpokládá se, že se v budoucnu členy měnové unie stanou. 14 Ještě před připojením zemí střední a východní Evropy musel být zaveden nový řád a pravidla pro instituce. Mezivládní konference podepsala Smlouvu z Nice o institucionální reformě v roce 2001 a ta měla připravit EU na nové rozšiřování. Koncem téhož roku rozhodla Evropská rada o svolání Konventu o budoucnosti Evropské unie. V Konventu zasedli v březnu roku 2002 zástupci vlád a parlamentů členských států, členové Evropského parlamentu a Komise EU. V rámci Konventu vzniklo nakonec deset pracovních skupiny, které například zahrnovaly: Právní subjektivita EU Role národních parlamentů 12 HAD, M.; URBAN, L Evropská společenství: první pilíř Evropské unie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, PLECHANOVOVÁ, B.; ROVNÁ, L Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8890/sekce/ /> 14 HAD, M.; URBAN, L Evropská společenství: první pilíř Evropské unie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,

18 Hospodářská a finanční spolupráce Vnitřní bezpečnost a spravedlnost Vnější vztahy EU Současnost Evropské unie V červenci roku 2003 byl Konventem přijat Návrh smlouvy o ústavě pro Evropu. Návrh smlouvy usiloval o řešení hlavních problémů dosavadní podoby smluvního rámce EU a pozměňoval institucionální rámec, který měl za cíl zlepšit a zjednodušit rozhodovací procesy v EU. Návrh smlouvy byl poupraven a v říjnu 2004 Smlouvu zřizující ústavu pro Evropu všechny členské země podepsaly. Ovšem při ratifikačním procesu zamítla smlouvu Francie a Nizozemí. 15 Když Spolková republika Německo předsedala Radě EU, tak si předsevzala, že oživí debatu o Euroústavě. Prvním krokem byla tzv. Berlínská deklarace, kterou představitelé členských států podepsali 25. března Na červnovém summitu Evropské rady se představitelé nakonec shodli na znění dohody, na jejímž základě byl vypracován Návrh Smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Původní plán zrušení všech stávajících Smluv a nahrazení je pouze jedním dokumentem zvaný Ústava byl pozměněn na reformní smlouvu, která měla zahrnovat stávající Smlouvy, ale měly být obohaceny o prvky, které vyplývaly z mezinárodní konference z roku 2004, kde byla navržena Smlouva o Ústavě pro Evropu. 23. července 2007 zahájilo své předsednictví Portugalsko a na mezivládní konferenci předložilo členům návrh smlouvy, který obsahoval dva věcné články pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Základem dokumentu se stal původní text Euroústavy, ze které byly ale vyjmuty sporné body. 13. prosince 2007 byla Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropské unie slavnostně podepsána členskými státy. Lisabonskou smlouvu muselo postupně ratifikovat všech 27 zemí. Ve všech členských zemích nešla ratifikace hladce. Některé země získaly určité výjimky. Lisabonská smlouva po ratifikaci všech zemí vstoupila v platnost PLECHANOVOVÁ, B.; ROVNÁ, L Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8890/sekce/ /> 18

19 prosince Zatím poslední dvacátou osmou členskou zemí se 1. července 2013 stala Chorvatská republika Cestovní ruch Kapitola se zabývá definicemi cestovního ruchu a jejich rozdílnostmi, protože každý autor na cestovní ruch nahlíží lehce rozdílným způsobem. V další části jsou vytyčeny nejdůležitější projekty Evropské unie v oblasti cestovního ruchu, jak byl na počátku chápán a jak je na něj nahlíženo dnes Pojem cestovní ruch Definice cestovního ruchu byla vyvíjena po mnoho let, doplňována a i v současnost se lze setkat v různých literárních pramenech s odlišnými variantami. Každý z autorů akcentuje jinou stránku cestovního ruchu a v následující části práce je uvedeno několik z nich: Zelenka a Pásková definují cestovní ruch jako: komplexní společenský jev, zahrnující aktivity osob cestujících mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech ne déle než jeden rok za účelem zábavy, rekreace, vzdělání, pracovně či jiným účelem i aktivity subjektů poskytujících služby a produkty těmto cestujícím osobám, tedy i provozování zařízení se službami pro tyto cestující osoby včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně správních aktivit ( ) a reakce ( ) na uvedené aktivity. 18 Ryglová přebírá ve své publikaci definici cestovního ruchu od UNWTO (1995), která říká, že cestovní ruch je: činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší, než je stanoveno, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě ZENKNER, P Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/9024/sekce/ /> 17 Chorvatsko. Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/9146/sekce/chorvatsko/> 18 ZELENKA, J.; PÁSKOVÁ, M. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Linde, s RYGLOVÁ, K. a kol. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, s

20 Ryglová zmiňuje ještě definici od Mezinárodního sdružení expertů cestovního ruchu, která říká, že cestovní ruch je: souhrn jevů a vztahů, které vyplývají z cestování nebo pohybu osob, přičemž místo pobytu není trvalým místem bydlení a zaměstnání. 20 Jakubíková označuje cestovní ruchu jako: pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu normální denní práce. 21 Lze vymezit několik společných rysů v definicích cestovního ruchu a těmi jsou cesta mimo prostředí trvalého bydliště a omezená doba pobytu, v definici Zelenky a Páskové je doba omezena jedním rokem. Definice se rozcházejí v oblasti pracovní cesty. Zelenka s Páskovou ve své definici zahrnují pracovní cestu do cestovního ruchu, kdežto definice UNWTO jí vylučuje, tak jako Jakubíkové. Mezinárodní sdružení expertů cestovního ruchu se ve své definici pracovní cestou nezaobírá. Diplomantka se přiklání k definici Zelenky a Páskové, protože definovali cestovní ruch vyčerpávajícím způsobem a zahrnují do ní všechny aspekty související s cestováním Cestovní ruch v podmínkách Evropské unie Současná Evropská unie v počtu dvaceti osmi členských zemí se stává územím, které má na evropském, ale i na světovém mezinárodním trhu cestovního ruchu významné postavení. Dosavadní vývoj a výsledky však ukazují, že klasická Evropa je nahraditelná nabídkou nových destinací a nových aktivit. Účastníci cestovního ruchu vnímají cestovní ruch jako soubor aktivit, kterým uspokojují své potřeby ať už v rámci své země nebo v zahraničí a nezáleží, zda jde o dovolenou nebo služební cestu. Cestovní ruch byl vždy vnímán jako součást jiných činností, vyvíjel se tak spontánně, že některé státy zastávaly názor, že jejich intervence nejsou nutné, protože cestovní ruch patří zcela do soukromého sektoru, který není potřeba regulovat. Pohled Evropské unie na možnosti rozvoje cestovního ruchu se kvalitativně vyvíjel. Cestovní ruch působil jako 20 RYGLOVÁ, K. a kol. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, s JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu 2. aktualizované a rozšířené vydání Praha: Grada, s

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Exkurze do institucí Evropské unie Brno, Olomouc 2011 HISTORIE EVROPSKÉ UNIE: CHRONOLOGIE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ, SMLUV A ROZŠIŘOVÁNÍ OD 60. LET DO DNEŠKA Petr Svoboda, Jan Šťásek

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE Vlasta Adámková PRAHA 2011 Evropská unie Název: Evropská unie Autor: Vlasta Adámková

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE

CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Tourism and Golf in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Dana Mračková Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech 2007 2013 v České republice Diplomová práce 2014 Analýza veřejné podpory

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

Moţnosti spolupráce podnikatelů CR ve vybraném regionu a jejich společné projekty

Moţnosti spolupráce podnikatelů CR ve vybraném regionu a jejich společné projekty Moţnosti spolupráce podnikatelů CR ve vybraném regionu a jejich společné projekty Diplomová práce Bc. Josef Ţid Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management

Více

Přínos zahraničních výměnných pobytů pro studenty vybraných středních škol na Uherskohradišťsku. Kateřina Dvouletá

Přínos zahraničních výměnných pobytů pro studenty vybraných středních škol na Uherskohradišťsku. Kateřina Dvouletá Přínos zahraničních výměnných pobytů pro studenty vybraných středních škol na Uherskohradišťsku Kateřina Dvouletá Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem zahraničních výměnných

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Autorka práce: Blanka Poštulková Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Bakalářská práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Vliv orgánů veřejné správy na rozvoj cestovního ruchu v České republice

Vliv orgánů veřejné správy na rozvoj cestovního ruchu v České republice Vliv orgánů veřejné správy na rozvoj cestovního ruchu v České republice Diplomová práce Bc. Petr Hoch Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

101 OTÁZEK pro Evropskou unii

101 OTÁZEK pro Evropskou unii 101 OTÁZEK pro Evropskou unii 1 Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a její ministerstva obraz

Více

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0030 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Andrea Šváchová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) Bakalářská práce 2015 Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Aneta Suchá Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice Bakalářská práce 2014 Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více