VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamila Čermáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamila Čermáková"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamila Čermáková Cestovní ruch v rámci EU - Filmový turismus Diplomová práce 2014

2 Cestovní ruch v rámci EU - Filmový turismus Diplomová práce Bc. Kamila Čermáková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D. Datum odevzdaní diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation Tourism according to European Union - Film Tourism Bc. Kamila Čermáková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Travel and Tourism studies Thesis Advisor: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Cestovní ruch v rámci EU Filmový turismus zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.. Bc. Kamila Čermáková V Praze dne 7. května 2014

5 Abstrakt ČERMÁKOVÁ, Kamila. Cestovní ruch v rámci EU Filmový turismus. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem práce bylo sestavit propagační materiály v podobě filmových map České republiky, které prezentují nejvýznamnější produkty filmového turismu ve dvou úrovních, a sice na tuzemské úrovni a na zahraniční úrovni. Dílčím cílem bylo zanalyzovat současné největší filmové velmoci v rámci Evropské unie a podrobněji rozebrat konkrétní audiovizuální díla, která k tomuto statutu nejvíce přispěla. Mezi hlavní metody, které jsou v práci použity, patří metoda deskripce, které předcházela rešerše. Dále je využita především sekundární analýza, která je založena na základě analýzy dokumentů. V analytické části je použita taktéž metoda primárního výzkumu, kdy diplomantka provádí experiment, v rámci kterého hodnotí destination placement ve vybraných českých filmech a poté na základě dedukce definuje filmy, které mohou být vhodnými produkty filmového turismu. V návrhové části je uplatněna metoda tvorby modelu, kdy diplomantka tvoří filmové mapy. Vytvořené filmové mapy jsou uplatnitelné jednak pro potenciální filmové turisty jako nástroj pro snadnou orientaci; a jednak pro konkrétní lokality, pro které se filmové mapy stávají propagačním nástrojem. Klíčová slova: Cestovní ruch, destination placement, Evropská unie, film, filmový turismus.

6 Abstract ČERMÁKOVÁ, Kamila. Tourism according to EU Film Tourism. [Master s dissertation]. Institute of Hospitality Management. Prague : pages. This master s dissertation purpose was to compose a propagation materials in the form of film maps of Czech Republic, where are the most prestigious products of film tourism presented in two levels; for first on domestic level and for the second on foreign level. The partial purpose was to analyse contemporary most powerful states in film industry according to European Union; and to analyse concrete audio-visual art works which provided to states the film-power status. In between main methods used in dissertation belongs a method of description preceded by bibliographic search. Then there is used mainly secondary analysis based on analysis of documents. In analytical part, there is also used a method of primeval research based on experiment where the author examine the use of destination placement in the chosen Czech films and then based on deduction the author define the most appropriate films according to the film tourism. In the proposal part, there is used a method of model-making where the author creates a film maps. The created film maps are possible to use for one hand for potential film tourists to provide an easy orientation; and for the other hand the film maps becomes a propagation tool for concrete locations. Key words: Tourism, destination placement, European Union, film, film tourism.

7 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Evropská unie Historie Evropské unie Vznik Evropské unie Rozšiřování Evropské unie Současnost Evropské unie Cestovní ruch Pojem cestovní ruch Cestovní ruch v podmínkách Evropské unie Typologie cestovního ruchu Typy cestovního ruchu podle místa realizace Typy cestovního ruchu podle motivu účasti na cestovním ruchu Filmový turismus Destination placement ANALYTICKÁ ČÁST Velká Británie Harry Potter James Bond Filmy podle románů Jane Austenové Severní Irsko Hra o trůny Dánsko Královská aféra Švédsko Milénium... 42

8 2.5 Česká republika Analýza nejvýznamnějších zahraničních filmů natáčených na území České republiky Analýza nejvýznamnějších tuzemských filmů natáčených na území České republiky NÁVRHOVÁ ČÁST Hlavní stránka webového portálu / úvodní stránka propagační brožury Filmová mapa zahraniční produkce Filmová mapa české produkce ZÁVĚR LITERATURA... 76

9 Seznam ilustrací Obrázek 1 Hlavní stránka webového portálu / úvodní stránka propagační brožury. 59 Obrázek 2 Filmová mapa zahraniční produkce Obrázek 3 Legenda k filmové mapě zahraniční produkce Obrázek 4 Filmová mapa české produkce Obrázek 5 Legenda k filmové mapě české produkce Seznam tabulek Tabulka 1 Top 10 britských filmů v letech Tabulka 2 Základní údaje o filmovém trhu v České republice Tabulka 3 Nejsledovanější tuzemské filmy v kinech Seznam zkratek: EHS Evropské hospodářské společenství Euratom Evropské společenství pro atomovou energii ESUO Evropské společenství uhlí a oceli JEA Jednotný evropský akt EU Evropská unie UNWTO United Nations World Tourism Organization - Světová organizace cestovního ruchu EDEN Evropské turistické destinace nejvyšší kvality CHKO Chráněná krajinná oblast UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Organizace spojených národů pro výchovu vědu a kulturu

10 ÚVOD Téma práce Cestovní ruch v rámci EU Filmový turismus je téma, které si diplomantka zvolila vzhledem k tomu, že se domnívá, že filmový turismus je jedním z aktuálních velice populárních trendů cestovního ruchu. Navíc v prostoru Evropské unie se nachází hned několik států, které jsou v této oblasti celosvětovými velmocemi. Cílem práce je sestavit propagační materiály v podobě filmových map České republiky, které prezentují nejvýznamnější produkty filmového turismu ve dvou úrovních, a sice na tuzemské úrovni a na zahraniční úrovni. Dílčím cílem je zanalyzovat současné největší filmové velmoci v rámci Evropské unie a podrobněji rozebrat konkrétní audiovizuální díla, která k tomuto statutu nejvíce přispěla. Diplomantka formuluje následující hypotézy, které bude v průběhu práce ověřovat a celkové shrnutí prokázaných případně vyvrácených hypotéz bude uvedeno v závěru práce: 1. Filmový turismus je trendem v rámci cestovního ruchu. 2. Největší filmovou velmocí a to jak po stránce tvorby filmových produktů, tak po stránce produkce filmů, je Velká Británie. 3. Mezi nejzdařilejší produkty filmového turismu v rámci Evropské unie lze zařadit snímek Harry Potter, Hra o trůny a James Bond. 4. Česká republika je z hlediska filmového turismu na začátku své cesty, nicméně jeho rozvoj je institucionálně podporován. Mezi hlavní metody, které jsou v práci použity, patří metoda deskripce, které předcházela rešerše. Dále je využita především sekundární analýza, která je založena na základě analýzy dokumentů. V analytické části je použita taktéž metoda primárního výzkumu, kdy diplomantka provádí experiment, v rámci kterého hodnotí destination placement ve vybraných českých filmech a poté na základě dedukce definuje filmy, které mohou být vhodnými produkty filmového turismu. V návrhové části je uplatněna metoda tvorby modelu, kdy diplomantka tvoří filmové mapy, do kterých zanáší konkrétní filmy a dále specifikuje lokality a poskytuje informace o filmových lokalitách, jakožto i o dalších zajímavých lokalitách v bezprostředním okolí filmových lokalit. 10

11 Práce je tvořena třemi hlavními částmi. První je část teoretická, kde diplomantka vymezuje teoretickou základnu. Jako první je vysvětlen pojem Evropská unie, respektive její historie, vznik, rozšiřování a současnost. Dalším pojmem, který je v práci vysvětlen, je cestovní ruch. Je vymezena vazba cestovního ruchu a Evropské unie a jsou nastíněny nástroje, které Evropská unie využívá v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu ve všech svých členských státech. Následuje subkapitola, která je věnována typologii cestovního ruchu a to jednak z pohledu místa realizace a jednak z pohledu motivu účasti na cestovním ruchu. V následující subkapitole je vysvětlen pojem filmový turismus, který je hlavním předmětem studie. V rámci filmového turismu je také vymezen pojem destination placement. Druhá část práce je analytická a v jejím rámci se diplomantka zabývá studií nejvýznamnějších států Evropské unie, ve kterých je filmový turismus na vysoké úrovni. Výběr těchto států přitom vyplývá z mnoha studií, které se podrobně zabývají dopady filmů na realizaci turismu. První popsanou velmocí je Velká Británie, kde jsou podrobněji popsány filmy Harry Potter, James Bond a filmy na motivy románů od autorky z období romantismu Jane Austenové. Druhou velmocí v oblasti filmového turismu je Švédsko, především se do povědomí zapsalo díky známé trilogii zaštítěné názvem Milénium, v České republice známé pod názvem Muži, kteří nenávidí ženy; Dívka, která si hrála s ohněm; a Dívka, která kopla do vosího hnízda. Další významnou filmovou destinací je Severní Irsko, které je jednou z hlavních filmových destinací filmové fantasy série Hra o trůny. V poslední oblasti analytické části práce se diplomantka zaměřuje na analýzu situace filmového turismu v podmínkách České republiky. Třetí část je návrhová a ta vychází z výše zmíněné analýzy situace filmového turismu v České republice. Jako výstup z této analýzy vzejde seznam filmů tuzemské a zahraniční produkce, které budou zasazeny do navrhovaných filmových map, včetně konkrétního popisu filmových lokalit, včetně jejich dostupnosti. Filmové mapy jsou použitelné jednak v rámci propagace konkrétních filmových lokalit a taktéž jako průvodce pro potenciální filmové turisty. Diplomantka převážně čerpala z domácích literárních pramenů v rámci tvorby teoretické části. V rámci analytické části byla především čerpána literatura zahraniční. 11

12 1 TEORETICKÁ ČÁST Teoretická část se zabývá vymezením pojmů, které se vztahují ke zvolené problematice. První podkapitola je věnována Evropské unií, kde je nejdříve přiblížena její historie, jak se formovala, co jejímu vzniku předcházelo, jak se postupně rozšiřovala a její vývoj až do současnosti. Druhou subkapitolu tvoří sekce cestovního ruchu, kde je v úvodu uvedeno několik definic cestovního ruchu a dále je cestovní ruch uveden v podmínkách Evropské unie, jak byl vnímán a jakými projekty byl formován a podporován. Další subkapitolu tvoří typologie cestovního ruchu, která přibližuje typy podle místa realizace a podle motivu účasti na cestovním ruchu. Poslední subkapitolu tvoří filmový turismus, kde je definován a je uvedena jeho typologie dle poptávky účastníků filmového turismu. Jako poslední je vymezen pojem destination placement a jeho druhy. 1.1 Evropská unie Kapitola Evropská unie se zabývá utvářením Evropského společenství, jejími cíly a neustálou snahou zlepšovat zavedená opatření. Kapitola dále přibližuje přeměnu Evropského společenství na Evropskou unii a její vznik. Popisuje její postupné rozšiřování a poslední dohody až do současnosti Historie Evropské unie Počátek Evropské unie sahá již ke konci druhé světové války, kdy si evropské státy uvědomily, že je potřeba určitá spolupráce, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel a ochrana jejich životů. Již za druhé světové války, vznikaly návrhy organizací, které měly za cíl udržovat mírové vztahy mezi evropskými národy, regulaci jejich ekonomik a zajištění obyvatelům důstojné životní podmínky. Aby mohla vzniknout celoevropská organizace, musely být nejdříve vyřešeny nejzásadnější konflikty mezi evropskými národy v ekonomické i politické sféře, mezi které patřilo odstranění ochranářské obchodní politiky a zajištění rovného přístupu k surovinám a trhům. Uspořádání politických a ekonomických vztahů v Evropě se odvíjelo od vývoje studené války, ale na vznik evropské jednoty se nezapomínalo. V září v roce 1946 Winston Churchill svým projevem navázal na předchozí iniciativy a vyzýval ke vzniku Spojených 12

13 států evropských, kde jádrem mělo být francouzsko-německé partnerství, které by obnovovalo duchovní význam celé Evropy. Hnutí za evropskou jednotu uspořádalo v roce 1947 kongres, na kterém byly předneseny návrhy konkrétních projektů. V květnu následujícího roku byl svolán další Evropský kongres, kde se projednávaly i konkrétní podmínky k členství. Nakonec bylo jediným výsledkem hnutí za evropskou jednotu vznik Rady Evropy. Vyhrocující se konflikt studené války uzmul nové organici možnost stát se nástrojem regulace vztahů evropských států v klíčových oblastech. V dubnu 1949 byla podepsána Washingtonská úmluva zakládající Severoatlantickou alianci neboli NATO, která se stala garantem bezpečnosti západní Evropy. O vztahy evropských států se starala OEEC neboli Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, jejímž prostřednictvím se už USA v dřívějších letech snažila přimět západoevropské státy k užší ekonomické spolupráci. Hlavním působištěm této organizace se stala ochrana demokracie a jejím nástrojem se stala Úmluva o ochraně lidských práv a základním svobod, přijatá Radou Evropy v roce Hlavním cílem sjednocení Evropy byla stále snaha předejít válečným konfliktům, a proto bylo nutné stanovit kontrolu uhelného a hlavně ocelářského průmyslu. Tato myšlenka byla realizována v roce 1951 a vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, které řídily nadnárodní orgány, které upravovaly podmínky výroby a prodeje v těchto klíčových odvětvích. Smlouvu podepsalo šest zemí: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí. Na základě úspěchu této smlouvy vzniká spolupráce v další hospodářské oblasti. Opět těchto šest zemí podepisuje Římskou smlouvu, na základě které vzniká Evropské hospodářské společenství, jehož hlavní myšlenou je zajistit volný pohyb osob, zboží a služeb přes hranice a Evropské společenství pro atomovou energii. 2 V šedesátých letech získávala Evropská společenství základní rysy, jelikož vznikala základní pravidla hlavních politik společenství, mezi které patřila celní unie, společné obchodní a zemědělské politiky, vznikal základ právního systému a také se pravidelně řešily klíčové otázky budoucího rozvoje společenství. Velká Británie se rozhodla požádat o členství v Evropském hospodářském společenství. Vedly jí k tomu hlavně politické důvody, jelikož EHS začalo být vnímáno jako politické jádro, zatímco Velká Británie 1 PLECHANOVOVÁ, B Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8884/sekce/ /> 2 PLECHANOVOVÁ, B Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8885/sekce/ /> 13

14 ztrácela schopnost provozovat samostatnou zahraniční politiku. Jednání o přistoupení začalo v roce 1961 a řešilo se, zda vpustit dalšího silného člena do společenství, který by změnil dosavadní rozložení sil, nyní měla dominantní vliv Francie. Francouzské veto o přistoupení Velké Británie zaznělo v roce 1963 a následně také v roce Noví členové se začali přijímat po odchod francouzského prezidenta de Gaulla, který rezignoval v roce V roce 1967 vstoupila v platnost tzv. Slučovací smlouva o spojení orgánů EHS, Euratomu a ESUO, od této doby se tyto tři smlouvy začaly souhrnně nazývat Smlouvy o evropských společenstvích. Francouzské veto odstartovalo první neshody mezi šesti zeměmi ve společenství. Problémy začaly v otázce ohledně Evropského parlamentu a financování společné zemědělské politiky. Ochota obětovat část zájmů každé země pro společné řešení prudce poklesla. Přijímané rozhodnutí nebyly podpořeny jasnými představami o správném funkčním řízení, ale spíše byly odsouhlaseny na základě minimálního společenského zájmu. Hlavní impulsem k otevření konfliktu se stalo financování společné zemědělské politiky. 3 V roce 1969 na summitu v Haagu byly stanoveny určité cíle a i jejich možné řešení. Mezi hlavní cíle patřilo: 1) Dokončení budování společného trhu naplnění Římské smlouvy. 2) Prohloubení integrace, kde hlavním cílem je fungování celní unie a společných politik. 3) Rozšíření Evropského hospodářského společenství. V Haagu se vytvořil akční program, který ukončil krizi mezi členy a formoval charakter EHS pro příští desetiletí. V roce 1973 se Velká Britanie, Dánsko a Irsko staly členy Evropského společenství a počet členů se navýšil z šesti na devět. V roce 1974 bylo rozhodnuto o vytvoření Evropské rady a také o zavedení přímých voleb do Evropského parlamentu. První ropná krize v roce 1973 zpomalila a dlouhodobě zkomplikovala růst ekonomiky a hospodářství v Evropském společenství. Také přítomnost nových členů ve společenství, kteří neměli předešlé zkušenosti ze vzájemného přizpůsobování a hledání společných 3 PLECHANOVOVÁ, B. 60. léta. Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8886/sekce/60-leta/> 14

15 řešení, situaci zkomplikovalo. 4 V roce 1981 vstupuje do Evropského společenství jako desátý člen Řecko. V tomtéž roce Německo a Itálie předložilo Evropské radě dokument nazvaný Evropský akt, který měl za cíl prohloubit ekonomickou spolupráci členů Evropského společenství a začít se starat i o další druhy politik nejen o hospodářskou sféru. V únoru 1984 byl schválen Evropským parlamentem návrh smlouvy o Evropské unii. Evropská unie se měla stát nadnárodní organizací s vymezenými oblastmi působnostmi a s odstupňovanou výší sjednocení v různých oblastech. V roce 1985 byla Evropskou radou svolána mezinárodní konference, která měla dojednat otázky ohledně Evropské unie a dobudovat jednotný trh. Výsledkem konference byl Jednotný evropský akt, který spojoval řešení dvou základních problémů. Členské státy se zavázaly do roku 1993 odstranit zbývající překážky, které bránily volnému pohybu zboží, kapitálu a osob mezi členy společenství a o konkrétních rozhodnutích měla rozhodovat Rada ministrů na základě kvalifikované většiny. JEA byl jedním z důležitých kroků pro budoucí smlouvu o Evropské unii. V roce 1986 ES přibírá další členy, Španělsko a Portugalsko. Naplnění cílů JEA stavělo Evropské společenství před nový problém a to, kde vzít prostředky pro jejich financování. Finance si žádala reformovaná strukturální politika a opatření pro vznik jednotného trhu, z tohoto důvodu se ES na základě tzv. Delorsova balíčku rozhodla omezit výdaje na společnou zemědělskou politiku a požadovat větší příspěvky od svých členů. V roce 1988 oživila Komise myšlenku založení hospodářské a měnové unie a navrhla její realizaci ve třech etapách Vznik Evropské unie Revoluční zvrat v letech urychlil přípravy pro založení Evropské unie, největší motivací bylo sjednocení Německa, jelikož vznikala obava, aby nenastal jeho mocenský vzestup. V roce 1990 byla svolaná mezivládní konference, která zahrnovala projednání o hospodářské a měnové unii a byla také doplněna o konferenci o politické unii. Všichni členové Evropského společenství v únoru 1992 v nizozemském Maastrichtu 4 PLECHANOVOVÁ, B. 70. léta. Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8887/sekce/70-leta/> 5 PLECHANOVOVÁ, B. 80. léta. Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8888/sekce/80-leta/> 15

16 podepsali Smlouvu o Evropské unii, často nazývané Maastrichtská smlouva. Po ratifikaci 6 členskými zeměmi vstoupila v platnost 1. listopadu Název Evropské společenství byl tímto oficiálně nahrazen názvem Evropská unie. 7 Smlouva o Evropské unii je určitým předělem ve vývoji integračního 8 procesu. Spojuje v jedné organizaci dva odlišné modely mezinárodní spolupráce. První integrační model s nadstátními prvky je rozvíjený na bázi sdílené suverenity a druhý model je založený na mezivládní spolupráci a na respektování státní suverenity členských zemí. Tyto modely zahrnují tři oblasti tzv. tři pilíře Evropské unie. První vychází ze smluv o Evropských společenstvích a jedná se v ní především o oblast ekonomickou, druhou oblastí je zahraniční a bezpečnostní politika a třetí oblast zahrnuje justici a vnitřní věci. Evropská unie si nyní kladla otázku, jakou pozici bude zastávat, jelikož na ni přestaly působit faktory, které její vývoj nejvíce ovlivňovaly. Konec studené války a rozpad Sovětského svazu, byly okolnosti, které působily na evropskou integraci, jelikož na východě fungovala komunistická hrozba a naopak z USA přicházela politická podpora. Cílem se tedy stalo vytvoření Evropské měnové unie a rozšiřování EU východním a jižním směrem Rozšiřování Evropské unie Na počátku roku 1995 vstupují do EU další tři členové: Rakousko, Finsko a Švédsko. EU má nyní patnáct členů března 1995 vstupuje v sedmi zemích: Belgii, Francii, Lucembursku, Německo, Nizozemí, Portugalsku a Španělsku v platnost Schengenská dohoda. Cestující jakékoli státní příslušnosti mohou mezi těmito zeměmi cestovat bez pasových kontrol na hranicích. 11 V dalších letech přistoupily k této dohodě i další státy. Mezivládní konference v letech měla vyřešit další základní otázky ohledně Evropské unie, zejména zvýšení efektivnosti institucí EU, vytvoření pružného systému, který umožní jak rozšiřování Unie, tak prohlubování integrace za účasti jen některých členských zemí bez toho, aby byla ohrožena soudržnost Unie jako celku. Posledním bodem bylo získání výraznější podpory veřejnosti pro evropskou integraci. Řešení těchto otázek 6 Ratifikace = potvrzení, schválení, podepsání. 7 Evropa bez hranic. Europa.eu [online] 2014 Dostupné na internetu: <http://europa.eu/about-eu/euhistory/ /index_cs.htm> 8 Integrační = sjednocující, spojující. 9 HAD, M.; URBAN, L Evropská společenství: první pilíř Evropské unie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, Evropa bez hranic. Europa.eu [online] 2014 Dostupné na internetu: <http://europa.eu/about-eu/euhistory/ /index_cs.htm> 11 Opere citato. 16

17 na konferenci vyústilo v tzv. Amsterodamskou smlouvu, která pozměňovala Smlouvu o Evropské unii a další akty. Vstoupila v platnost po ratifikaci 1. května Evropská unie se připravovala na rozšíření, jelikož o vstup do EU začaly usilovat země střední a východní Evropy. 12 Evropská rada přijala rozhodnutí o přístupovém jednání v březnu 1998, které byly nejlépe připraveny na členství. Mezi ně patřila Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Kypr. Začátkem roku 2000 byla zahájena druhá vlna jednání o přijetí s dalšími zeměmi: Slovenskem, Lotyšskem, Litvou, Bulharskem, Rumunskem a Maltou. Prvních deset zemí ukončilo jednání v prosinci roku 2002 a smlouvu o přijetí podepsaly v dubnu roku 2003 a do EU vstoupily k 1. květnu Bulharsko s Rumunskem se připojily počátkem roku V roce 1999 započala závěrečná fáze přechodu k měnové unii. Členy měnové unie se stalo jedenáct členských zemí Evropské unie: Německo, Francie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie, Finsko, Rakousko, Španělsko, Portugalsko a Irsko. O tři roky později byly do oběhu dány mince a bankovky měny Euro. Cílem je, aby celé teritorium Evropské unie představovalo jednotnou měnovou oblast s jednotnou měnou. Od zemí které nově vstoupí do EU, se neočekává, že ihned při vstupu budou splňovat podmínky měnové unie, ale předpokládá se, že se v budoucnu členy měnové unie stanou. 14 Ještě před připojením zemí střední a východní Evropy musel být zaveden nový řád a pravidla pro instituce. Mezivládní konference podepsala Smlouvu z Nice o institucionální reformě v roce 2001 a ta měla připravit EU na nové rozšiřování. Koncem téhož roku rozhodla Evropská rada o svolání Konventu o budoucnosti Evropské unie. V Konventu zasedli v březnu roku 2002 zástupci vlád a parlamentů členských států, členové Evropského parlamentu a Komise EU. V rámci Konventu vzniklo nakonec deset pracovních skupiny, které například zahrnovaly: Právní subjektivita EU Role národních parlamentů 12 HAD, M.; URBAN, L Evropská společenství: první pilíř Evropské unie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, PLECHANOVOVÁ, B.; ROVNÁ, L Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8890/sekce/ /> 14 HAD, M.; URBAN, L Evropská společenství: první pilíř Evropské unie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,

18 Hospodářská a finanční spolupráce Vnitřní bezpečnost a spravedlnost Vnější vztahy EU Současnost Evropské unie V červenci roku 2003 byl Konventem přijat Návrh smlouvy o ústavě pro Evropu. Návrh smlouvy usiloval o řešení hlavních problémů dosavadní podoby smluvního rámce EU a pozměňoval institucionální rámec, který měl za cíl zlepšit a zjednodušit rozhodovací procesy v EU. Návrh smlouvy byl poupraven a v říjnu 2004 Smlouvu zřizující ústavu pro Evropu všechny členské země podepsaly. Ovšem při ratifikačním procesu zamítla smlouvu Francie a Nizozemí. 15 Když Spolková republika Německo předsedala Radě EU, tak si předsevzala, že oživí debatu o Euroústavě. Prvním krokem byla tzv. Berlínská deklarace, kterou představitelé členských států podepsali 25. března Na červnovém summitu Evropské rady se představitelé nakonec shodli na znění dohody, na jejímž základě byl vypracován Návrh Smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Původní plán zrušení všech stávajících Smluv a nahrazení je pouze jedním dokumentem zvaný Ústava byl pozměněn na reformní smlouvu, která měla zahrnovat stávající Smlouvy, ale měly být obohaceny o prvky, které vyplývaly z mezinárodní konference z roku 2004, kde byla navržena Smlouva o Ústavě pro Evropu. 23. července 2007 zahájilo své předsednictví Portugalsko a na mezivládní konferenci předložilo členům návrh smlouvy, který obsahoval dva věcné články pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Základem dokumentu se stal původní text Euroústavy, ze které byly ale vyjmuty sporné body. 13. prosince 2007 byla Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropské unie slavnostně podepsána členskými státy. Lisabonskou smlouvu muselo postupně ratifikovat všech 27 zemí. Ve všech členských zemích nešla ratifikace hladce. Některé země získaly určité výjimky. Lisabonská smlouva po ratifikaci všech zemí vstoupila v platnost PLECHANOVOVÁ, B.; ROVNÁ, L Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/8890/sekce/ /> 18

19 prosince Zatím poslední dvacátou osmou členskou zemí se 1. července 2013 stala Chorvatská republika Cestovní ruch Kapitola se zabývá definicemi cestovního ruchu a jejich rozdílnostmi, protože každý autor na cestovní ruch nahlíží lehce rozdílným způsobem. V další části jsou vytyčeny nejdůležitější projekty Evropské unie v oblasti cestovního ruchu, jak byl na počátku chápán a jak je na něj nahlíženo dnes Pojem cestovní ruch Definice cestovního ruchu byla vyvíjena po mnoho let, doplňována a i v současnost se lze setkat v různých literárních pramenech s odlišnými variantami. Každý z autorů akcentuje jinou stránku cestovního ruchu a v následující části práce je uvedeno několik z nich: Zelenka a Pásková definují cestovní ruch jako: komplexní společenský jev, zahrnující aktivity osob cestujících mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech ne déle než jeden rok za účelem zábavy, rekreace, vzdělání, pracovně či jiným účelem i aktivity subjektů poskytujících služby a produkty těmto cestujícím osobám, tedy i provozování zařízení se službami pro tyto cestující osoby včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně správních aktivit ( ) a reakce ( ) na uvedené aktivity. 18 Ryglová přebírá ve své publikaci definici cestovního ruchu od UNWTO (1995), která říká, že cestovní ruch je: činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší, než je stanoveno, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě ZENKNER, P Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/9024/sekce/ /> 17 Chorvatsko. Euroskop.cz [online] Dostupné na internetu: <https://www.euroskop.cz/9146/sekce/chorvatsko/> 18 ZELENKA, J.; PÁSKOVÁ, M. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Linde, s RYGLOVÁ, K. a kol. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, s

20 Ryglová zmiňuje ještě definici od Mezinárodního sdružení expertů cestovního ruchu, která říká, že cestovní ruch je: souhrn jevů a vztahů, které vyplývají z cestování nebo pohybu osob, přičemž místo pobytu není trvalým místem bydlení a zaměstnání. 20 Jakubíková označuje cestovní ruchu jako: pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu normální denní práce. 21 Lze vymezit několik společných rysů v definicích cestovního ruchu a těmi jsou cesta mimo prostředí trvalého bydliště a omezená doba pobytu, v definici Zelenky a Páskové je doba omezena jedním rokem. Definice se rozcházejí v oblasti pracovní cesty. Zelenka s Páskovou ve své definici zahrnují pracovní cestu do cestovního ruchu, kdežto definice UNWTO jí vylučuje, tak jako Jakubíkové. Mezinárodní sdružení expertů cestovního ruchu se ve své definici pracovní cestou nezaobírá. Diplomantka se přiklání k definici Zelenky a Páskové, protože definovali cestovní ruch vyčerpávajícím způsobem a zahrnují do ní všechny aspekty související s cestováním Cestovní ruch v podmínkách Evropské unie Současná Evropská unie v počtu dvaceti osmi členských zemí se stává územím, které má na evropském, ale i na světovém mezinárodním trhu cestovního ruchu významné postavení. Dosavadní vývoj a výsledky však ukazují, že klasická Evropa je nahraditelná nabídkou nových destinací a nových aktivit. Účastníci cestovního ruchu vnímají cestovní ruch jako soubor aktivit, kterým uspokojují své potřeby ať už v rámci své země nebo v zahraničí a nezáleží, zda jde o dovolenou nebo služební cestu. Cestovní ruch byl vždy vnímán jako součást jiných činností, vyvíjel se tak spontánně, že některé státy zastávaly názor, že jejich intervence nejsou nutné, protože cestovní ruch patří zcela do soukromého sektoru, který není potřeba regulovat. Pohled Evropské unie na možnosti rozvoje cestovního ruchu se kvalitativně vyvíjel. Cestovní ruch působil jako 20 RYGLOVÁ, K. a kol. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, s JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu 2. aktualizované a rozšířené vydání Praha: Grada, s

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integ

V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integ Evropský integrační proces V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integračních východisek založených

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU PREZENTACE VŠFS 2015 ČLÁNEK 2 SES Základní cíle Společenství zahrnují Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po - Pá: 10:00 18:00 Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU Veřejná správa EU Komunitární právo Právo EU Úvod Cíl: představit systém tvorby legislativy na úrovni EU významný dopad do řešení rozvoje a ekonomiky jednotlivých členských států Mezinárodní organizace

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA SHRNUTÍ

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

1967- Evropské společenství Slučovací smlouva Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko

1967- Evropské společenství Slučovací smlouva Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko Otázka: Evropská unie a začlenění ČR Předmět: Ekonomie Přidal(a): K.N. Hlavní cíle Evropské unie: Hospodářská, politická, měnová unie Jednotný vnitřní trh Demokratičtější Evropa Konkurence schopnost -

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M.

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M. Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): M. studuje je věda o mezinárodních vztazích MV se začínají projevovat po 1.WW Formy mezinárodních vztahů Mezinárodní dohody a smlouvy

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU A. Zadavatel: České Švýcarsko,

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571; leopold.skorusa@unob.cz

Více