Vzor citace: Novák, D. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor citace: Novák, D. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 504 s."

Transkript

1

2 Vzor citace: Novák, D. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Novák, Daniel Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související : komentář / Daniel Novák. -- Vyd Praha : Wolters Kluwer, s. ISBN (váz.) * (437.3) - ochrana osobních údajů -- Česko - zákony - komentáře Ústavní právo. Správní právo [16] Právní stav publikace je k JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D., 2014 ISBN (váz.) ISBN (e-pub)

3 3/20 Vydává Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, v roce 2014 jako svou publikaci. Odpovědná redaktorka Jiřina Šišková. Jazyková korektura Blanka Jelínková. Obálka Michaela Blažejová. Vydání první. Stran 504. Sazba PageDTP.cz. Tisk Serifa, Jinonická 80, Praha 5. Obsah této publikace naleznete také v systému ASPI. E-kniha k dostání na tel.: , , fax:

4 Dovoluji si vyslovit poděkování za redakční úpravu a další cennou spolupráci paní Mgr. Jiřině Šiškové a paní Mgr. Ivě Rolečkové.

5 SEZNAM ZKRATEK Zkratky právních předpisů daňový řád exekuční řád kontrolní řád Listina Listina EU obč. zák. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Listina základních práv a svobod Listina základních práv EU zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s. ř. s. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní směrnice 95/ 46/ES směrnice 2002/58/ES směrnice 2006/24/ES spr. řád tr. řád tr. zákoník Úmluva Úmluva č. 108 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, též Data Protection Directive směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, též Directive on Privacy and Electronic Communications směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne , o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES, též Data Retention Directive zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Úmluva Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů

6 6/20 Ústava ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky z. s. m. zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) zák. práce zák. o el. komunikacích zák. o léčivech zák. o ochraně os. údajů zák. o přestupcích zák. o regulaci reklamy zák. o střetu zájmů zák. o svobodném přístupu k informacím zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Ostatní zkratky EHP EHS EKLP ESLP ESD kontrolovaná osoba Evropský hospodářský prostor Evropská hospodářská společenství Evropská komise pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva Evropský soudní dvůr orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnické a fyzické osoby

7 kontrolující OECD pravidla OECD RE SDEU ÚS Úřad WP 29 7/20 inspektoři a pověření zaměstnanci Úřadu pro ochranu osobních údajů Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) Pravidla ochrany soukromí a přeshraničních toků osobních údajů (Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data) ze dne Rada Evropy Soudní dvůr Evropské unie Ústavní soud Úřad pro ochranu osobních údajů Pracovní skupina pro ochranu jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Article 29 Working Party)

8 SEZNAM PŘEDPISŮ CITOVANÝCH V KOMENTÁŘI 1,2 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících) usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky Úmluva Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních údajů Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice Listina základních práv EU rámcové rozhodnutí Rady č. 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001 ze dne o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úřední věstník L 2001, ) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo

9 9/20 veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úřední věstník L 105/54, ) rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/187/JVV z 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní zák. č. 500/2004 Sb., správní řád zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zák. č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře zák. č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích zák. č. 283/1991 Sb., o Policii ČR zák. č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích zák. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zák. č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii zák. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

10 10/20 zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zák. č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky zák. č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky zák. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance zák. č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky zák. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství zák. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky zák. č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/ 1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii zák. č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

11 11/20 zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky zák. č. 325/1999 Sb., o azylu zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí zák č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zák. č. 254/2000 Sb., o auditorech zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) zák. č. 285/2002 Sb., transplantační zákon zák. č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

12 12/20 zák. č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) zák. č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zák. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o ochraně průmyslového vlastnictví zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů zák. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) zák. č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací zák. č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zák. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců zák. č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

13 13/20 zák. č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech zák. č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon zák. č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách zák. č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů nařízení vlády č. 277/2011 Sb., o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů 1 Předpisy jsou řazeny v pořadí: mezinárodní smlouvy právní předpisy Evropské unie ústavní zákony kodexy ostatní právní předpisy. 2 Není-li uvedeno jinak, jsou všechny předpisy citovány ve znění pozdějších předpisů.

14 ÚVOD Evropské vymezení práva na soukromí, počátky jehož moderní historie se datují do devatenáctého století, je úzce spojeno s problematikou osobní cti a urážky na cti a dále ji rozvíjí. 1 Vyznačuje se též úzkým vztahem k problematice osobní integrity, přičemž obrací pozornost k médiím a veřejnosti, a tedy především k nestátním aktérům. Je zde dána věcná souvislost s vzorci chování tehdejší nobility a jejími obavami z negativní publicity. 2 Lze připomenout rozsudek ve věci Prince Albert v. Strange z roku Současným výrazem této judikatorní tendence je rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP ) ze dne von Hannover v. SRN. Nejde nicméně jen o žaloby z vysoké společnosti ; odpovídající postupy jsou uplatňovány v míře takřka neomezené. Právo na ochranu soukromí coby the right to be let alone (právo být ponechán o samotě, resp. sebou samým) deklarovali Samuel D. Warren a Louis D. Brandeis v článku The Right to Privacy vydaném v Harvard Law Review již v roce Přes originalitu spočívající ve formulaci samostatné a obecné právní kategorie, která sloučila otázky dříve pojednávané fragmentárně, nelze přehlédnout, že obsah příspěvku vychází zejména z rozhodnutí evropských soudů týkajících se ochrany osobní cti a dobré pověsti, resp. tamější legislativy. 4 Později poměrně restriktivně formulované právo šířeji vymezil L. D. Brandeis ve svém disentu ve věci Olmstead. V tomto případě, který se týkal procesní přípustnosti důkazu opatřeného nezákonným odposlechem, většinové vótum konstatovalo, že čtvrtý dodatek Ústavy USA nebyl porušen, neboť se vztahuje pouze na prohlídku či zabavení věci, ale nikoli odposlech, kdy není dotčena její hmotná podstata. K judikatornímu vývoji došlo v návaznosti na federální zákon o komunikacích přijatý v roce 1934, na jehož podkladě byl procesně diskvalifikován důkaz získaný nezákonným odposlechem ve věci Nardone a Weiss. Zde je již patrný příklon ke konceptu soukromí jako sféře myšlení a jednání, která má být svobodná od státních zásahů, což odpovídá liberálnímu politicko-filosofickému myšlení reprezentovanému Johnem Lockem, Jamesem Madisonem, Benjaminem Constantem či Johnem Stuartem Millem. 5 Podle Pavla Matese je paradoxem, že se kolébkou práva na soukromí staly Spojené státy americké, protože zde jsou odpovídající nároky dovozovány pouze výkladem čtvrtého dodatku ústavy. 6 Tato glosa vystihuje složité historické základy

15 15/20 práva na ochranu soukromí, jehož rozvoj ve Spojených státech amerických umožnily podmínky liberálního právního státu. Původ ochrany soukromí v soudcovské tvorbě práva (spíše než v zákonných textech) otevřel prostor pro radikální tvrzení, že jde o brilantní podvod. 7 Ochrana soukromí v evropských podmínkách v uvedeném smyslu ochrany před zásahy státu nabyla na významu po událostech spojených s totalitárními a autoritativními režimy století dvacátého. 8 Zjevná je spojitost legislativy se zkušeností s nacistickým režimem. Jím prováděné perzekuce (jak v samotném Německu, tak i v okupovaných státech, např. v Nizozemsku) byly usnadněny přístupem do evidencí obyvatel obsahujících údaje o náboženském vyznání. Vyslovování požadavku na ochranu soukromí lze spojovat i s lidskoprávním hnutím prosazujícím se zvláště od šedesátých let dvacátého století, což demonstruje rozvoj judikatury ESLP. 9 Nový impuls pro posílení ochrany soukromí v rovině ústavněprávní představovaly pády jihoevropských autoritativních diktatur, resp. demokratizační proces ve státech Střední a Východní Evropy od roku Právo na soukromí se objevuje v nových ústavách Řecka (1975), Portugalska (1976) nebo Španělska (1978) a v devadesátých letech se k němu přihlašují též státy dříve patřící do sovětského bloku. Vně rámce těchto změn se ochrana soukromí objevuje kupř. v nizozemské ústavě (1983). Jeden z materiálních zdrojů utváření tohoto souboru práv představuje rozvoj informačních a komunikačních technologií, zahrnující resp. obecné rozšíření možností nestátních aktérů zasahovat do soukromé sféry. 10 V těchto podmínkách dochází ke vzniku zákonů týkajících se specificky ochrany osobních údajů. 11 Není přitom pochyb, že ne všechny subjekty údajů, k ochraně jejichž zájmů mají tyto předpisy směřovat, o předmětnou ochranu vůbec stojí. Originální alternativu k legislativně zaručené ochraně soukromí a osobních údajů byť s nadsázkou navrhl David Brin. Měla by spočívat v monitorování všech lidských aktivit a ve volném přístupu každého k záznamům o komkoli. 12 Pojem ochrana soukromí zahrnuje značné množství různorodých součástí, z nichž jen některé souvisejí s ochranou osobních údajů. Navzdory rozdílným interpretacím panuje shoda ohledně jeho vztahu k problematice informace, ústraní a zájmu. 13 Tento výklad ústí v definici zdůrazňující procedurální rovinu, podle níž se pojem soukromí vztahuje k získávání, přechovávání a šíření informací o nějaké osobě, v níž ona osoba může kontrolovat a ovlivňovat přístup ostatních a k možnosti uchovat si anonymitu. 14

16 16/20 Richard Clayton a Hugh Tomlinson za součásti práva na soukromí v demonstrativním výčtu označují právo na zachování důstojnosti a duševní integrity člověka, na ochranu před neoprávněným šířením podobizny, na kontrolu osobních údajů, na rozvíjení vztahů s jinými lidmi, právo proti neoprávněnému pronikání médií do soukromí a právo být ponechán o samotě. 15 Takto široké vymezení pojmu soukromí (aniž by byl nalezen konkrétnější společný jmenovatel jinak nesouvisejících protiprávních jednání) ovšem může vést ke sporným důsledkům jednak tím, že alespoň nominálně řadí na stejnou úroveň ochranu poštovních zásilek i lidského života, dále vyvoláváním klamného zdání, že kupříkladu právo na život je v některých případech v podstatě situováno do soukromých dispozic. Analytickou definici kategorie soukromí respektující její mnohotvárnost formuloval Pavel Mates. Z ní, jakož i ze struktury odborné monografie Ochrana soukromí ve správním právu vyplývá, že do ní náleží ochrana obydlí, vstup na pozemky a jiné nemovitosti, nedotknutelnost osoby, zjišťování totožnosti, omezení osobní svobody, jméno a příjmení, ochrana korespondence a komunikace, ochrana soukromí ve správním řízení, ochrana soukromí v reklamě, ochrana osobních údajů, úprava ochrany soukromí v činnosti policie, resp. povinnost profesní mlčenlivosti. 16 Jan Kratochvíl zahrnuje pod čl. 8 Úmluvy otázky jména fyzických osob, jiné otázky identity fyzických osob, způsobilost k právním úkonům, ochranu tělesné integrity, práva osob zbavených svobody (kupř. ve výkonu trestu odnětí svobody), zveřejňování informací, které zasahují do soukromého života, sběr a uchovávání osobních údajů, tajné sledování, zásahy do domova, ochranu životního prostředí, rozhodnutí stát se rodičem, určení existence rodinných vazeb a otcovství, právo na styk s dítětem a svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, mezinárodní únosy dětí, odebrání dítěte z péče rodičů, osvojení, imigraci a právo na sociální pomoc. 17 Další definici základních rovin ochrany soukromí podala Anita L. Allen, která uvedla, že právní teorie by měla rozlišovat právo na soukromí ve smyslu 1) informačním ochraňující údaje o jednotlivci, jeho korespondenci, záznamy a konverzaci apod., zejm. před nepovoleným zveřejněním, 2) fyzickém týkající se především tělesné integrity jednotlivce, 3) rozhodovacím poskytující jednotlivci možnost svobodné volby a případně 4) vlastnickém, zdůrazňující oprávněné majetkové zájmy. 18 Pojem ochrany soukromí v informačním smyslu úzce souvisí s kategorií informačního sebeurčení, kterou judikoval Spolkový ústavní soud

17 17/20 (Informationelle Selbstbestimmung). 19 Ochrana osobních údajů má nejužší vazbu právě k soukromí ve smyslu informačním. Pojem soukromí v informačním smyslu lze strukturovat též jeho rozčleněním na negativní a pozitivní složku. Negativní komponenta směřuje k zamezení státu nebo nestátnímu aktéru v přístupu k údajům o jednotlivci. V tomto smyslu lze o ochraně soukromí (zejména vůči státu) uvažovat v kategorii práv první generace, spojených s negativním statusem, respektive v Berlinově pojetí negativní svobodou. 20 Pozitivní složka ochrany soukromí má nositeli tohoto práva zajistit znalost, jaké údaje jsou o něm evidovány, a případně možnost jejich opravy, v širším pojetí zahrnuje právo na přístup k dalším neosobním údajům o skutečnostech, které jsou způsobilé dosáhnout průmětu do jeho právního postavení, nebo dokonce pouhé faktické situace. K uvedenému lze poukázat na rozsudky ESLP ve věcech Johnston a další v. Irsko, Gaskin v. Spojené království, ale též rozsudek Nejvyššího soudu státu Michigan ve věci Beaumont v. Brown. Přes posledně jmenované rozhodnutí je tato rovina charakterističtější pro evropské pojetí ochrany soukromí. 1 WHITMAN, J. Q. Human dignity in Europe and United States: the social foundations, in NOLTE, G. European and US constitutionalism: comparing essential elements. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s K tradičnějšímu pojetí v domácím právním prostředí srov. VOJÁČEK, L. Urážky, pomluvy, nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu. Praha: Eurolex Bohemia, WARREN, S. D., BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. Harvard Law Review. 1890, vol. IV., no. 5. Dostupné z: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/privacy_brand_warr2.html>. 4 Osobní pohnutkou pro sepsání uvedeného článku byl text v The New York Times referující o sňatku S. D. Warrena s Mabel Bayard, dcerou senátora a bývalého prezidentského kandidáta. Spoluautor L. Brandeis tímto novinovým příspěvkem nebyl zmiňován, spolu s S. D. Warrenem nicméně vykonával právní praxi v Bostonu. Podrobnosti jsou dostupné in GAJDA, A. What if Samuse D. Warren hadn t married a senator s daughter? Uncovering the press coverage that led to the right to privacy. Michigan State Law Review. 2008, 35, s Jan Filip upozorňuje, že obrat right to be let alone v souvislosti s civilními delikty poprvé použil T. Cooley v dílu A Treatise on the Law of Torts the Wrongs which Arise Independent of Contract. Chicago, 1880, s. 29. K uvedenému viz FILIP, J. Úvodní poznámky k problematice práva na soukromí, s. 12, in: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita MPÚ, Článek z roku 1890 by tudíž plnil převážně jen funkci popularizační. 5 WALDO, J., LIN, H., MILLETT, L. I. Engaging privacy and information technology in a digital age. Washington: National Academies Press, 2007, s MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha: Linde, 2006, s DWORKIN, R. Když se práva berou vážně. Přeložil Zdeněk Masopust. Praha: Oikoymenh, 2001, s Předobraz ochrany soukromí v anglickém právu bývá spatřován již v soudním rozhodnutí z 18. století, konkrétně v rozsudku Entick v. Carrington [1765] EWHC KB J98. 9 Rozsudek ESLP ze dne Belgická jazyková záležitost, stížnosti č. 1474/62; 1677/62;

18 18/ /62; 1769/63; 1994/63; 2126/64; rozsudek ESLP ze dne Marckx v. Belgie, stížnost č. 6833/74, odst. 31, a rozsudek ESLP ze dne Airey v. Irsko, stížnost č. 6289/73, odst Jedna z prvních prací zaměřených na vztah mezi soukromím a novými informačními technologiemi konstatuje: Technologická zlepšení schopností zacházet s informacemi jsou následována tendencí rozsáhleji zpracovávat a analyzovat uchovávaná data. Řečené posléze motivuje shromažďování údajů pronikajících k většímu počtu proměnných, což vede k tomu, že od jednotlivců bývá požadováno čím dál více údajů. (Pravidlo bývá označováno za nový Parkinsonův zákon, popisující fungování byrokracie v informační společnosti.) MILLER, A. The Assault on Privacy: Computers, Data Banks and Dossiers. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971, s Pokud jde o specializovanou legislativu, drží primát Hesensko (1970), samotná SRN následovala (1977). Pojmy Datenschutz ( ochrana údajů ) a informationelle Selbstbestimmung ( informační sebeurčení ) výrazně ovlivnily terminologii používanou v jiných právních řádech. Z dalších evropských států, které mezi prvními tuto oblast začaly regulovat speciální právní úpravou, lze jmenovat Švédsko (1973) a Francií se zákonem o informatice a svobodách (1978). Kanada přijala zákon o soukromí v roce 1977 a byl novelizován v roce 1982, norský zákon o registrech osobních údajů, stejně jako dánský zákon o soukromých registrech a rakouský zákon o osobních údajích byly vydány roku Lucembursko přijalo zákon o ochraně osobních údajů v roce Následoval Island se zákonem o systematických záznamech osobních údajů (1981), novozélandský zákon o úředních informacích (1982), britský zákon o ochraně osobních údajů (1982), finský zákon o osobních datových souborech (1987), irský zákon o ochraně osobních údajů (1988), australský zákon o soukromí (1988), japonský zákon o ochraně osobních údajů (1988) a nizozemský zákon o ochraně osobních údajů (1988). Jen pro vymezení rozhodného kontextu stojí za zaznamenání, že již koncem 18. a v 19. století se objevují rané pokusy o zákonnou ochranu soukromí. Srov. švédský zákon o přístupu k veřejným záznamům (1776), francouzský zákon zakazující publikování údajů o soukromí (1858), norské zákony zakazující publikování informací vztahujících se k osobním nebo domácím záležitostem (1889). 12 BRIN, D. The Transparent Society: Will Technology Force Us to Choose Between Privacy and Freedom? New York: Basic Books, David Brin svoji teorii nazval mutually assured surveillance, čímž parafrázoval pojem z oblasti strategických studií mutually assured destruction (MAD) vzájemně zaručené zničení. Podle této doktríny by použití nukleárních zbraní proti zemi rovněž vyzbrojené nukleárním zbraněmi vedlo ke zničení obou stran, přičemž vědomí této rovnováhy zamezí eskalaci konfliktu. 13 MILLER, D. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. 2. vydání. Brno: Barrister & Principal, 2000, s Tamtéž, s CLAYTON, R., TOMLINSON, H. Privacy and Freedom of Expression. Oxford: Oxford University Press, 2001, s MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha: Linde, 2006, s KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 864 a násl. 18 ALLEN, A. L. Genetic Privacy: Emerging Concepts and Values. In ROTHSTEIN, M. A. (ed.) Genetic Secrets: Protecting Privacy and Confidentiality in the Genetic Era. New Haven, CT: Yale University Press, 1997, s Ohledně přístupu k ochraně soukromí a osobních údajů hledajícím paralely s ochranou vlastnictví srov. SCHWARTZ, P. M. Property, Privacy and Personal Data. Harvard Law Review. 2004, vol. 117, no. 7, s Další přehled teorií soukromí je podán v textu: Privacy. Dostupné z: <http://plato.stanford.edu/entries/privacy/>. 19 Rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne , BVerfGe 65, 1. Dostupné z: <http://www.th-mittelhessen.de/datenschutz/images/stories/volkszaehlungsurteil_bverfger_1983.pdf>. Tento rozsudek se týkal zákona o sčítání lidu, který zahrnoval rovněž údaje o zaměstnání a umožňoval jejich předávání dalším subjektům. Spolkový ústavní soud zde konstatoval, že: v kontextu moderního zpracování údajů ochrana jednotlivce proti neomezenému shromažďování,

19 19/20 uchovávání, používání a sdělování osobních údajů je zahrnuta do obecných osobnostních práv podle Základního zákona (jeho čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 1 odst. 1). Základní právo zaručuje v tomto směru možnost jednotlivce v zásadě určit, zda dojde ke sdělení a použití jeho osobních údajů. Omezení tohoto informačního sebeurčení je přípustné jen v případě převažujícího veřejného zájmu. 20 Isaiah Berlin k pojmu negativní svobody konstatoval: Běžně říkám, že jsem svobodný natolik, nakolik se žádný člověk nebo lidské těleso nevměšuje do mé činnosti. Politická svoboda v tomto smyslu je jednoduše prostor, v němž člověk může jednat bez překážek ze strany druhých lidí. BERLIN, I. Dva pojmy svobody, in KIS, J. Současná politická filozofie. Praha: Oikoymenh, 1997, s. 50.

20 @Created by PDF to epub

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní 1 PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Usnesení

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: zákon č./vyhl. Název právního předpisu 128/2000 Sb. O

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

3. Dispozice s občanskými průkazy Správní trestání...62 IV. Organizace veřejné správy V. Závěr...84

3. Dispozice s občanskými průkazy Správní trestání...62 IV. Organizace veřejné správy V. Závěr...84 Obsah Použité zkratky a zkrácené názvy...16 Předmluva...21 Předmluva ke 2. vydání...22 Kapitola 1. Vnitřní správa I Matriky, jméno, příjmení...23 I. Úvod...23 1. Matrika, jméno a příjmení...23 2. Vývoj

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače

Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších usnesení

Více

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. června 2015 o rovnocennosti některých zkouek a odborných kvalifikací zvlátní části úřednické zkouky Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

I) MINISTERSTVO VNITRA

I) MINISTERSTVO VNITRA I) MINISTERSTVO VNITRA I. Základní právní předpisy Ústava České republiky, ve znění úst. zák. č. 347/1997 Sb., úst. zák. č. 300/2000 Sb., úst. zák. č. 395/2001 Sb., úst. zák. č. 448/2001 Sb., úst. zák.

Více

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Okruhy ke zkoušce: 1. Soudnictví (pojem, druhy, prameny právní úpravy) 1 Stavinohová Hlavsa, s. 61 74 Winterová 15 29 2 Zahradníková s. 17 26, 33 čl. 81 až

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

Analýza právních předpisů 9/2016

Analýza právních předpisů 9/2016 Odbor legislativní Analýza právních předpisů 9/2016 Číslo předpisu 260/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2016 Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od o stanovení podrobnějších podmínek týkajících

Více

MINISTERSTVO VNITRA. I. Základní právní předpisy

MINISTERSTVO VNITRA. I. Základní právní předpisy MINISTERSTVO VNITRA I. Základní právní předpisy II. Územní samospráva III. Územní členění IV. Veřejné sbírky a státní symboly V. Státní občanství a matriky VI. Volby, referendum, sdružování VII. Správa

Více

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost Právnické y - tuzemské obchodněprávní: obchodní společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Přehled nejdůležitějších zákonů pro činnost statutárního města a jeho orgánů

Přehled nejdůležitějších zákonů pro činnost statutárního města a jeho orgánů STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Nejdůležitější právní předpisy Statutární město a jeho orgány se při své činnosti řídí mnoha právními předpisy. Seznam platných právních předpisů týkající se činností orgánů obcí

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Vetešník / Eva Stránská Jaroslav Šejvl Zákon o pohřebnictví

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů Prezentace na konferenci CIIA Ivo Janda 24. 3. 2010 Obsah Úvod Základní pojmy Forenzní audit a ochrana osobních údajů některé aspekty Předání osobních údajů do jiných států March 24, 2010 2 Poznámky na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek...................................................... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali........................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..................................

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č,j.: 2298/13 V Praze dne 13. listopadu.2013 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 20. listopadu 2013 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

SPECIÁL ª Úprava a zpracování materiálů 27

SPECIÁL ª Úprava a zpracování materiálů 27 SPECIÁL 2014 sestavila Ing. Miroslava Šmídová ª Vydává: Wolters Kluwer, a. s. www.wkcr.cz ª Šéfredaktor: Petr Řezníček tel.: 246 040 467 e-mail: bhp@wkcr.cz ª Adresa: Wolters Kluwer, a. s. BHP U Nákladového

Více

Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU)

Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU) Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU) Navrhovaný právní předpis návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony [změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: ŠNOBLOVÁ, Z., NĚMČÁK, V. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 284 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: Mgr. Zuzana

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Odpovědnost za disciplinární správní delikty Pojem disciplinárního správního deliktu disciplinární (kázeňský delikt)=porušení disciplíny kázně disciplína (kázeň)= stanovený řád činnosti nějakého organizovaného

Více

Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění po

Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění po Ochrana osobních údajů a informační systémy ve veřejné správě Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů)

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 200 BŘEZEN 20 PŘEDKLÁDÁ: ING. BOŽENA KOŘENKOVÁ VEDOUCÍ OKS I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

MINISTERSTVO VNITRA. I. Základní právní předpisy

MINISTERSTVO VNITRA. I. Základní právní předpisy MINISTERSTVO VNITRA I. Základní právní předpisy II. Územní samospráva III. Územní členění IV. Veřejné sbírky a státní symboly V. Státní občanství a matriky VI. Volby, referendum, sdružování v politických

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více