Vzor citace: Novák, D. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor citace: Novák, D. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 504 s."

Transkript

1

2 Vzor citace: Novák, D. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Novák, Daniel Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související : komentář / Daniel Novák. -- Vyd Praha : Wolters Kluwer, s. ISBN (váz.) * (437.3) - ochrana osobních údajů -- Česko - zákony - komentáře Ústavní právo. Správní právo [16] Právní stav publikace je k JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D., 2014 ISBN (váz.) ISBN (e-pub)

3 3/20 Vydává Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, v roce 2014 jako svou publikaci. Odpovědná redaktorka Jiřina Šišková. Jazyková korektura Blanka Jelínková. Obálka Michaela Blažejová. Vydání první. Stran 504. Sazba PageDTP.cz. Tisk Serifa, Jinonická 80, Praha 5. Obsah této publikace naleznete také v systému ASPI. E-kniha k dostání na tel.: , , fax:

4 Dovoluji si vyslovit poděkování za redakční úpravu a další cennou spolupráci paní Mgr. Jiřině Šiškové a paní Mgr. Ivě Rolečkové.

5 SEZNAM ZKRATEK Zkratky právních předpisů daňový řád exekuční řád kontrolní řád Listina Listina EU obč. zák. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Listina základních práv a svobod Listina základních práv EU zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s. ř. s. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní směrnice 95/ 46/ES směrnice 2002/58/ES směrnice 2006/24/ES spr. řád tr. řád tr. zákoník Úmluva Úmluva č. 108 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, též Data Protection Directive směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, též Directive on Privacy and Electronic Communications směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne , o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES, též Data Retention Directive zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Úmluva Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů

6 6/20 Ústava ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky z. s. m. zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) zák. práce zák. o el. komunikacích zák. o léčivech zák. o ochraně os. údajů zák. o přestupcích zák. o regulaci reklamy zák. o střetu zájmů zák. o svobodném přístupu k informacím zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Ostatní zkratky EHP EHS EKLP ESLP ESD kontrolovaná osoba Evropský hospodářský prostor Evropská hospodářská společenství Evropská komise pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva Evropský soudní dvůr orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnické a fyzické osoby

7 kontrolující OECD pravidla OECD RE SDEU ÚS Úřad WP 29 7/20 inspektoři a pověření zaměstnanci Úřadu pro ochranu osobních údajů Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) Pravidla ochrany soukromí a přeshraničních toků osobních údajů (Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data) ze dne Rada Evropy Soudní dvůr Evropské unie Ústavní soud Úřad pro ochranu osobních údajů Pracovní skupina pro ochranu jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Article 29 Working Party)

8 SEZNAM PŘEDPISŮ CITOVANÝCH V KOMENTÁŘI 1,2 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících) usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky Úmluva Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních údajů Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice Listina základních práv EU rámcové rozhodnutí Rady č. 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001 ze dne o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úřední věstník L 2001, ) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo

9 9/20 veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úřední věstník L 105/54, ) rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/187/JVV z 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní zák. č. 500/2004 Sb., správní řád zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zák. č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře zák. č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích zák. č. 283/1991 Sb., o Policii ČR zák. č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích zák. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zák. č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii zák. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

10 10/20 zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zák. č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky zák. č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky zák. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance zák. č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky zák. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství zák. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky zák. č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/ 1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii zák. č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

11 11/20 zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky zák. č. 325/1999 Sb., o azylu zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí zák č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zák. č. 254/2000 Sb., o auditorech zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) zák. č. 285/2002 Sb., transplantační zákon zák. č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

12 12/20 zák. č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) zák. č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zák. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o ochraně průmyslového vlastnictví zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů zák. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) zák. č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací zák. č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zák. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců zák. č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

13 13/20 zák. č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech zák. č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon zák. č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách zák. č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů nařízení vlády č. 277/2011 Sb., o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů 1 Předpisy jsou řazeny v pořadí: mezinárodní smlouvy právní předpisy Evropské unie ústavní zákony kodexy ostatní právní předpisy. 2 Není-li uvedeno jinak, jsou všechny předpisy citovány ve znění pozdějších předpisů.

14 ÚVOD Evropské vymezení práva na soukromí, počátky jehož moderní historie se datují do devatenáctého století, je úzce spojeno s problematikou osobní cti a urážky na cti a dále ji rozvíjí. 1 Vyznačuje se též úzkým vztahem k problematice osobní integrity, přičemž obrací pozornost k médiím a veřejnosti, a tedy především k nestátním aktérům. Je zde dána věcná souvislost s vzorci chování tehdejší nobility a jejími obavami z negativní publicity. 2 Lze připomenout rozsudek ve věci Prince Albert v. Strange z roku Současným výrazem této judikatorní tendence je rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP ) ze dne von Hannover v. SRN. Nejde nicméně jen o žaloby z vysoké společnosti ; odpovídající postupy jsou uplatňovány v míře takřka neomezené. Právo na ochranu soukromí coby the right to be let alone (právo být ponechán o samotě, resp. sebou samým) deklarovali Samuel D. Warren a Louis D. Brandeis v článku The Right to Privacy vydaném v Harvard Law Review již v roce Přes originalitu spočívající ve formulaci samostatné a obecné právní kategorie, která sloučila otázky dříve pojednávané fragmentárně, nelze přehlédnout, že obsah příspěvku vychází zejména z rozhodnutí evropských soudů týkajících se ochrany osobní cti a dobré pověsti, resp. tamější legislativy. 4 Později poměrně restriktivně formulované právo šířeji vymezil L. D. Brandeis ve svém disentu ve věci Olmstead. V tomto případě, který se týkal procesní přípustnosti důkazu opatřeného nezákonným odposlechem, většinové vótum konstatovalo, že čtvrtý dodatek Ústavy USA nebyl porušen, neboť se vztahuje pouze na prohlídku či zabavení věci, ale nikoli odposlech, kdy není dotčena její hmotná podstata. K judikatornímu vývoji došlo v návaznosti na federální zákon o komunikacích přijatý v roce 1934, na jehož podkladě byl procesně diskvalifikován důkaz získaný nezákonným odposlechem ve věci Nardone a Weiss. Zde je již patrný příklon ke konceptu soukromí jako sféře myšlení a jednání, která má být svobodná od státních zásahů, což odpovídá liberálnímu politicko-filosofickému myšlení reprezentovanému Johnem Lockem, Jamesem Madisonem, Benjaminem Constantem či Johnem Stuartem Millem. 5 Podle Pavla Matese je paradoxem, že se kolébkou práva na soukromí staly Spojené státy americké, protože zde jsou odpovídající nároky dovozovány pouze výkladem čtvrtého dodatku ústavy. 6 Tato glosa vystihuje složité historické základy

15 15/20 práva na ochranu soukromí, jehož rozvoj ve Spojených státech amerických umožnily podmínky liberálního právního státu. Původ ochrany soukromí v soudcovské tvorbě práva (spíše než v zákonných textech) otevřel prostor pro radikální tvrzení, že jde o brilantní podvod. 7 Ochrana soukromí v evropských podmínkách v uvedeném smyslu ochrany před zásahy státu nabyla na významu po událostech spojených s totalitárními a autoritativními režimy století dvacátého. 8 Zjevná je spojitost legislativy se zkušeností s nacistickým režimem. Jím prováděné perzekuce (jak v samotném Německu, tak i v okupovaných státech, např. v Nizozemsku) byly usnadněny přístupem do evidencí obyvatel obsahujících údaje o náboženském vyznání. Vyslovování požadavku na ochranu soukromí lze spojovat i s lidskoprávním hnutím prosazujícím se zvláště od šedesátých let dvacátého století, což demonstruje rozvoj judikatury ESLP. 9 Nový impuls pro posílení ochrany soukromí v rovině ústavněprávní představovaly pády jihoevropských autoritativních diktatur, resp. demokratizační proces ve státech Střední a Východní Evropy od roku Právo na soukromí se objevuje v nových ústavách Řecka (1975), Portugalska (1976) nebo Španělska (1978) a v devadesátých letech se k němu přihlašují též státy dříve patřící do sovětského bloku. Vně rámce těchto změn se ochrana soukromí objevuje kupř. v nizozemské ústavě (1983). Jeden z materiálních zdrojů utváření tohoto souboru práv představuje rozvoj informačních a komunikačních technologií, zahrnující resp. obecné rozšíření možností nestátních aktérů zasahovat do soukromé sféry. 10 V těchto podmínkách dochází ke vzniku zákonů týkajících se specificky ochrany osobních údajů. 11 Není přitom pochyb, že ne všechny subjekty údajů, k ochraně jejichž zájmů mají tyto předpisy směřovat, o předmětnou ochranu vůbec stojí. Originální alternativu k legislativně zaručené ochraně soukromí a osobních údajů byť s nadsázkou navrhl David Brin. Měla by spočívat v monitorování všech lidských aktivit a ve volném přístupu každého k záznamům o komkoli. 12 Pojem ochrana soukromí zahrnuje značné množství různorodých součástí, z nichž jen některé souvisejí s ochranou osobních údajů. Navzdory rozdílným interpretacím panuje shoda ohledně jeho vztahu k problematice informace, ústraní a zájmu. 13 Tento výklad ústí v definici zdůrazňující procedurální rovinu, podle níž se pojem soukromí vztahuje k získávání, přechovávání a šíření informací o nějaké osobě, v níž ona osoba může kontrolovat a ovlivňovat přístup ostatních a k možnosti uchovat si anonymitu. 14

16 16/20 Richard Clayton a Hugh Tomlinson za součásti práva na soukromí v demonstrativním výčtu označují právo na zachování důstojnosti a duševní integrity člověka, na ochranu před neoprávněným šířením podobizny, na kontrolu osobních údajů, na rozvíjení vztahů s jinými lidmi, právo proti neoprávněnému pronikání médií do soukromí a právo být ponechán o samotě. 15 Takto široké vymezení pojmu soukromí (aniž by byl nalezen konkrétnější společný jmenovatel jinak nesouvisejících protiprávních jednání) ovšem může vést ke sporným důsledkům jednak tím, že alespoň nominálně řadí na stejnou úroveň ochranu poštovních zásilek i lidského života, dále vyvoláváním klamného zdání, že kupříkladu právo na život je v některých případech v podstatě situováno do soukromých dispozic. Analytickou definici kategorie soukromí respektující její mnohotvárnost formuloval Pavel Mates. Z ní, jakož i ze struktury odborné monografie Ochrana soukromí ve správním právu vyplývá, že do ní náleží ochrana obydlí, vstup na pozemky a jiné nemovitosti, nedotknutelnost osoby, zjišťování totožnosti, omezení osobní svobody, jméno a příjmení, ochrana korespondence a komunikace, ochrana soukromí ve správním řízení, ochrana soukromí v reklamě, ochrana osobních údajů, úprava ochrany soukromí v činnosti policie, resp. povinnost profesní mlčenlivosti. 16 Jan Kratochvíl zahrnuje pod čl. 8 Úmluvy otázky jména fyzických osob, jiné otázky identity fyzických osob, způsobilost k právním úkonům, ochranu tělesné integrity, práva osob zbavených svobody (kupř. ve výkonu trestu odnětí svobody), zveřejňování informací, které zasahují do soukromého života, sběr a uchovávání osobních údajů, tajné sledování, zásahy do domova, ochranu životního prostředí, rozhodnutí stát se rodičem, určení existence rodinných vazeb a otcovství, právo na styk s dítětem a svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, mezinárodní únosy dětí, odebrání dítěte z péče rodičů, osvojení, imigraci a právo na sociální pomoc. 17 Další definici základních rovin ochrany soukromí podala Anita L. Allen, která uvedla, že právní teorie by měla rozlišovat právo na soukromí ve smyslu 1) informačním ochraňující údaje o jednotlivci, jeho korespondenci, záznamy a konverzaci apod., zejm. před nepovoleným zveřejněním, 2) fyzickém týkající se především tělesné integrity jednotlivce, 3) rozhodovacím poskytující jednotlivci možnost svobodné volby a případně 4) vlastnickém, zdůrazňující oprávněné majetkové zájmy. 18 Pojem ochrany soukromí v informačním smyslu úzce souvisí s kategorií informačního sebeurčení, kterou judikoval Spolkový ústavní soud

17 17/20 (Informationelle Selbstbestimmung). 19 Ochrana osobních údajů má nejužší vazbu právě k soukromí ve smyslu informačním. Pojem soukromí v informačním smyslu lze strukturovat též jeho rozčleněním na negativní a pozitivní složku. Negativní komponenta směřuje k zamezení státu nebo nestátnímu aktéru v přístupu k údajům o jednotlivci. V tomto smyslu lze o ochraně soukromí (zejména vůči státu) uvažovat v kategorii práv první generace, spojených s negativním statusem, respektive v Berlinově pojetí negativní svobodou. 20 Pozitivní složka ochrany soukromí má nositeli tohoto práva zajistit znalost, jaké údaje jsou o něm evidovány, a případně možnost jejich opravy, v širším pojetí zahrnuje právo na přístup k dalším neosobním údajům o skutečnostech, které jsou způsobilé dosáhnout průmětu do jeho právního postavení, nebo dokonce pouhé faktické situace. K uvedenému lze poukázat na rozsudky ESLP ve věcech Johnston a další v. Irsko, Gaskin v. Spojené království, ale též rozsudek Nejvyššího soudu státu Michigan ve věci Beaumont v. Brown. Přes posledně jmenované rozhodnutí je tato rovina charakterističtější pro evropské pojetí ochrany soukromí. 1 WHITMAN, J. Q. Human dignity in Europe and United States: the social foundations, in NOLTE, G. European and US constitutionalism: comparing essential elements. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s K tradičnějšímu pojetí v domácím právním prostředí srov. VOJÁČEK, L. Urážky, pomluvy, nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu. Praha: Eurolex Bohemia, WARREN, S. D., BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. Harvard Law Review. 1890, vol. IV., no. 5. Dostupné z: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/privacy_brand_warr2.html>. 4 Osobní pohnutkou pro sepsání uvedeného článku byl text v The New York Times referující o sňatku S. D. Warrena s Mabel Bayard, dcerou senátora a bývalého prezidentského kandidáta. Spoluautor L. Brandeis tímto novinovým příspěvkem nebyl zmiňován, spolu s S. D. Warrenem nicméně vykonával právní praxi v Bostonu. Podrobnosti jsou dostupné in GAJDA, A. What if Samuse D. Warren hadn t married a senator s daughter? Uncovering the press coverage that led to the right to privacy. Michigan State Law Review. 2008, 35, s Jan Filip upozorňuje, že obrat right to be let alone v souvislosti s civilními delikty poprvé použil T. Cooley v dílu A Treatise on the Law of Torts the Wrongs which Arise Independent of Contract. Chicago, 1880, s. 29. K uvedenému viz FILIP, J. Úvodní poznámky k problematice práva na soukromí, s. 12, in: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita MPÚ, Článek z roku 1890 by tudíž plnil převážně jen funkci popularizační. 5 WALDO, J., LIN, H., MILLETT, L. I. Engaging privacy and information technology in a digital age. Washington: National Academies Press, 2007, s MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha: Linde, 2006, s DWORKIN, R. Když se práva berou vážně. Přeložil Zdeněk Masopust. Praha: Oikoymenh, 2001, s Předobraz ochrany soukromí v anglickém právu bývá spatřován již v soudním rozhodnutí z 18. století, konkrétně v rozsudku Entick v. Carrington [1765] EWHC KB J98. 9 Rozsudek ESLP ze dne Belgická jazyková záležitost, stížnosti č. 1474/62; 1677/62;

18 18/ /62; 1769/63; 1994/63; 2126/64; rozsudek ESLP ze dne Marckx v. Belgie, stížnost č. 6833/74, odst. 31, a rozsudek ESLP ze dne Airey v. Irsko, stížnost č. 6289/73, odst Jedna z prvních prací zaměřených na vztah mezi soukromím a novými informačními technologiemi konstatuje: Technologická zlepšení schopností zacházet s informacemi jsou následována tendencí rozsáhleji zpracovávat a analyzovat uchovávaná data. Řečené posléze motivuje shromažďování údajů pronikajících k většímu počtu proměnných, což vede k tomu, že od jednotlivců bývá požadováno čím dál více údajů. (Pravidlo bývá označováno za nový Parkinsonův zákon, popisující fungování byrokracie v informační společnosti.) MILLER, A. The Assault on Privacy: Computers, Data Banks and Dossiers. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971, s Pokud jde o specializovanou legislativu, drží primát Hesensko (1970), samotná SRN následovala (1977). Pojmy Datenschutz ( ochrana údajů ) a informationelle Selbstbestimmung ( informační sebeurčení ) výrazně ovlivnily terminologii používanou v jiných právních řádech. Z dalších evropských států, které mezi prvními tuto oblast začaly regulovat speciální právní úpravou, lze jmenovat Švédsko (1973) a Francií se zákonem o informatice a svobodách (1978). Kanada přijala zákon o soukromí v roce 1977 a byl novelizován v roce 1982, norský zákon o registrech osobních údajů, stejně jako dánský zákon o soukromých registrech a rakouský zákon o osobních údajích byly vydány roku Lucembursko přijalo zákon o ochraně osobních údajů v roce Následoval Island se zákonem o systematických záznamech osobních údajů (1981), novozélandský zákon o úředních informacích (1982), britský zákon o ochraně osobních údajů (1982), finský zákon o osobních datových souborech (1987), irský zákon o ochraně osobních údajů (1988), australský zákon o soukromí (1988), japonský zákon o ochraně osobních údajů (1988) a nizozemský zákon o ochraně osobních údajů (1988). Jen pro vymezení rozhodného kontextu stojí za zaznamenání, že již koncem 18. a v 19. století se objevují rané pokusy o zákonnou ochranu soukromí. Srov. švédský zákon o přístupu k veřejným záznamům (1776), francouzský zákon zakazující publikování údajů o soukromí (1858), norské zákony zakazující publikování informací vztahujících se k osobním nebo domácím záležitostem (1889). 12 BRIN, D. The Transparent Society: Will Technology Force Us to Choose Between Privacy and Freedom? New York: Basic Books, David Brin svoji teorii nazval mutually assured surveillance, čímž parafrázoval pojem z oblasti strategických studií mutually assured destruction (MAD) vzájemně zaručené zničení. Podle této doktríny by použití nukleárních zbraní proti zemi rovněž vyzbrojené nukleárním zbraněmi vedlo ke zničení obou stran, přičemž vědomí této rovnováhy zamezí eskalaci konfliktu. 13 MILLER, D. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. 2. vydání. Brno: Barrister & Principal, 2000, s Tamtéž, s CLAYTON, R., TOMLINSON, H. Privacy and Freedom of Expression. Oxford: Oxford University Press, 2001, s MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha: Linde, 2006, s KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 864 a násl. 18 ALLEN, A. L. Genetic Privacy: Emerging Concepts and Values. In ROTHSTEIN, M. A. (ed.) Genetic Secrets: Protecting Privacy and Confidentiality in the Genetic Era. New Haven, CT: Yale University Press, 1997, s Ohledně přístupu k ochraně soukromí a osobních údajů hledajícím paralely s ochranou vlastnictví srov. SCHWARTZ, P. M. Property, Privacy and Personal Data. Harvard Law Review. 2004, vol. 117, no. 7, s Další přehled teorií soukromí je podán v textu: Privacy. Dostupné z: <http://plato.stanford.edu/entries/privacy/>. 19 Rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne , BVerfGe 65, 1. Dostupné z: <http://www.th-mittelhessen.de/datenschutz/images/stories/volkszaehlungsurteil_bverfger_1983.pdf>. Tento rozsudek se týkal zákona o sčítání lidu, který zahrnoval rovněž údaje o zaměstnání a umožňoval jejich předávání dalším subjektům. Spolkový ústavní soud zde konstatoval, že: v kontextu moderního zpracování údajů ochrana jednotlivce proti neomezenému shromažďování,

19 19/20 uchovávání, používání a sdělování osobních údajů je zahrnuta do obecných osobnostních práv podle Základního zákona (jeho čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 1 odst. 1). Základní právo zaručuje v tomto směru možnost jednotlivce v zásadě určit, zda dojde ke sdělení a použití jeho osobních údajů. Omezení tohoto informačního sebeurčení je přípustné jen v případě převažujícího veřejného zájmu. 20 Isaiah Berlin k pojmu negativní svobody konstatoval: Běžně říkám, že jsem svobodný natolik, nakolik se žádný člověk nebo lidské těleso nevměšuje do mé činnosti. Politická svoboda v tomto smyslu je jednoduše prostor, v němž člověk může jednat bez překážek ze strany druhých lidí. BERLIN, I. Dva pojmy svobody, in KIS, J. Současná politická filozofie. Praha: Oikoymenh, 1997, s. 50.

20 @Created by PDF to epub

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost Právnické y - tuzemské obchodněprávní: obchodní společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Vetešník / Eva Stránská Jaroslav Šejvl Zákon o pohřebnictví

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: ŠNOBLOVÁ, Z., NĚMČÁK, V. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 284 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: Mgr. Zuzana

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Odpovědnost za disciplinární správní delikty Pojem disciplinárního správního deliktu disciplinární (kázeňský delikt)=porušení disciplíny kázně disciplína (kázeň)= stanovený řád činnosti nějakého organizovaného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 410/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Přehled hlavních právních předpisů a jejich změn 1.1.2011-31.12 2011

Přehled hlavních právních předpisů a jejich změn 1.1.2011-31.12 2011 Přehled hlavních právních předpisů a jejich změn 1.1.2011-31.12 2011 č. právního předpisu zkrácený název právního předpisu č. základního předpisu 8/2011 změna vyhl. MV o kontaktních místech veřejné správy

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář / Martin Kopecký... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 s.

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář / Martin Kopecký... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 s. 2/85 Vzor citace: Kopecký, M., Průcha, P., Havlan, P., Janeček, J. Zákon o obcích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 344 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář

Více

O autorovi... 10 Seznam zkratek některých právních předpisů... 11 Úvod... 14

O autorovi... 10 Seznam zkratek některých právních předpisů... 11 Úvod... 14 Danove prijmy_tema 8.10.13 12:38 Stránka 5 Obsah O autorovi....................................................... 10 Seznam zkratek některých právních předpisů........................... 11 Úvod...........................................................

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obchodní korporace a nekalá soutì Jarmila Pokorná Eva Veèerková Milan Pekárek Výklad je zpracován k právnímu stavu èerven 2015. Vzor citace: POKORNÁ,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více