Hodnocení úrovně elektronizace veřejné správy na území hlavního města Prahy VÝSLEDKY HODNOCENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení úrovně elektronizace veřejné správy na území hlavního města Prahy VÝSLEDKY HODNOCENÍ"

Transkript

1 Hodnocení úrovně elektronizace veřejné správy na území hlavního města Prahy VÝSLEDKY HODNOCENÍ 28. února 2013

2 I. HODNOCENÍ E-GOVERNMENTU Česká republika Zlatý erb Infoliga Globální hodnocení United NaKons e- Government Survey REGSI Rutgers E- Governance Survey Instrument

3 Zlatý erb Založeno v roce 1999 Janem Savickým V současnosk nejrozsáhlejší hodnocení e- Governmentu v ČR Hodnocení pouze měst a obcí, které se samy přihlásí Boduje se 6 kritérií: Oblast hodnocení váhov! koeficient Povinné informace 2 Ú!ední deska 2 Doporu"ené a dopl#kové informace 1,5 Ovládání webu, navigace a p!ehlednost stránky V$tvarné zpracování 1 Nevýhody: subjekkvní prvek (spory řeší předseda poroty) úzká bodovací škála (1,5 bodu na ovládání a navigaci) 1,5 Bezbariérová p!ístupnost 1,5

4 Infoliga Založeno v roce 2005 Oldřichem Kužílkem Hodnocení zahrnuje 186 úřadů veřejné správy Úřad se stává součáse hodnocení zadáním na web Otevrete.cz Hodnocení není organizováno shora, ale zdola neorganizovaně jednotlivými zadávajícími Nevýhody: Celkově jsou publikovány výsledky pouze malé čásk z celkové sady kritérií Infoligy Informační akkvita infoligy je však v současnosk utlumená poslední dvě aktuality jsou datovány v letech 2010 a 2008 Hodnocení pouze schopnosk informovat občany o činnosk samosprávy prostřednictvím webu (ale propracované)

5 !

6 UN e- Government Survey Založeno v roce 2001 hodnocení po 2 letech Hodnoe se celková připravenost země pro e- Government Kritéria: % populace s rychlým připojením webové stránky hlavního města webové stránky centrálních státních insktucí Hlavní výstup: UN Readiness Index

7 REGSI REGSI Rutgers E- Governance Survey Instrument Založeno Marcem Holzerem v roce 2003 Bi- anuální hodnocení metropolí světa podle 5 oblase: ochrana soukromí, přístupnost, obsah, služby, parkcipace občanů Hodnocení 2011/2012:

8 II. KRITÉRIA REGSI REGSI = Rutgers E-Governance Survey Instrument Hodnocení vytvořil prof. Marc Holzer, děkan School of Public Affairs and Administration, Rutgers University in Newark RU člen Association of American Universities (62 elitních univerzit s výzkumem) Filozofie hodnocení poskytnout subjektu, který provádí hodnocení, co nejmenší prostor Metodologie: 1. Definování pěti bodovaných oblastí 2. Přísně kvantitativní hodnocení (103 kritérií / 209 bodů) 3. Určení bodového zisku u každého kritéria 4. Mystery shopping / Multiple check

9 1. Pět bodovaných oblase 1. Zabezpečení ochrana soukromí, ochrana údajů o návštěvníku stránky 2. Přístupnost navigace, funkčnost odkazů, vyhledávání 3. Obsah dokumenty ke stažení, kontakty, aktuality, mapové aplikace 4. Služby on-line služby, žádosti, vkládání podnětů, sledování žádosti / podnětu 5. Participace občanů on-line fórum, ankety, nástroje pro občanské vyjádření

10 2. Přísně kvanktakvní hodnocení Každá oblast má cca 20 kritérií Bodový zisk se pohybuje mezi body Každá oblast je následě normována na 20 bodů Celkový možný počet bodů k dosažení je 100 (Soul 2012 = 82,23 bodů) Dodatečná kritéria CZ = 28 kritérií / 56 bodů Zabezpe!ení (ochrana soukromí)!"!# P"ístupnost $!!# Obsah %&!# Slu#by '&!# Participace ob!an$ %(!#!"#$"% &'( )'' )*+,-*+./01 %2 %2

11 3. Určení bodového zisku kritéria každé kritérium má určeny možnosti realizace a příslušné bodové ohodnocení hodnotitelé jsou proškoleni po jednotlivých kritériích a mají k dispozici manuál pro hodnocení kritérií

12 4. Mystery shopping / MulKple check mystery shopping hodnocení bez vědomí hodnoceného z ulice spolupráce s FSV UK v Praze Instutut komunikačních studií a žurnalistiky multiple check 2 nezávislá hodnocení + posouzení odchylek třetí osobou!"#$"%&$'!"#!"/!"6!";!">!"b!"f!"h!"i!"#l!"##!"#/!"#6!"#;!"#>!"#b!"#f!"#h!"#i!"/l!"/#!"// ()*$"+,+-.'/)&$' $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2 J(89"Q5R5S)& $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2 J(89"Q5R5S)&!"#$"%&$' G"# G"/ G"6 G"; G"> G"B G"F G"H G"I G"#L G"## G"#/ G"#6 G"#; G"#> G"#B G"#F G"#H G"#I G"/L G"/# G"// ()*$"+,+-.'/)&$' J(89"Q5R5S)& $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2 J(89"Q5R5S)& $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2

13 III. KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ Letošní hodnocení navazuje na pilotní projekt v roce 2009 Bodové hodnocení městských částí se od roku 2009 zlepšilo v průměru o 33% V absolutním vyjádření se průměrný bodový zisk městské části zvýšil o 8,6 bodu (maximum je 100 bodů) Městské části s největším zlepšením: Praha 8 o 108 % Praha 9 o 79 % Praha 2 o 69 % Praha 21 o 56 % Praha 20 o 53 %

14 Celkové výsledky!"#$#%&'(&#$' )**+' )*,-'./0123'!"#$#%&% '&()% '*(+%,-.%!"#$#%/% /)(0% ')(1% &+,.%!"#$#%1% /+(,% 1+('% &10.%!"#$#%'% /,(0% '&(1% &'*.%!"#$#%0% 1-(*% '-(-% &/,.%!"#$#%+% 1,(1% 00(,% &'/.%!"#$#%-% /)(/% 1'(&% &/&.%!"#$#%)% /0(,% 01()% /*).%!"#$#%,% &)(1% 1/()% &-,.%!"#$#%&*% /)(1% 1+(&% &/).%!"#$#%&&% 11(0% 1+('% &*,.%!"#$#%&/% 1'(1% 10(*% &*/.%!"#$#%&1% /-(0% 1*(,% &&1.%!"#$#%&'% 10(/% 1)(&% &*).%!"#$#%&0% /'(-% /,('% &&,.%!"#$#%&+% '&(+% 1,(1%,'.%!"#$#%&-% /,('% 1)(*% &/,.%!"#$#%&)% /+(*% /,('% &&1.%!"#$#%&,% /+(0% 1)(1% &'0.%!"#$#%/*% &0(+% /'(*% &01.%!"#$#%/&% /-('% '/(-% &0+.%!"#$#%//% /*()% /)(*% &1'.% 456!75' )+89' -:8*',--;'

15 Nejlepší weby Pořadí nejlepších webů: 1. Praha 6 55,87 bodů 2. Praha 8 53,80 bodů 3. Praha 2 48,26 bodů 4. Praha 5 47,72 bodů 5. Praha 21 42,73 bodů!"#$%&' ()*+',-./.01'21./' 3$ &'!#&./978"./' :4.$;' "42$8C' D5=05E' 3E-8$'!" #$%&%"'" ()!"!*)("!*)+"!,)-"!,),"..)(+"!/-0" -" #$%&%"("!!)!"!*)("!')!" 1)(" *)!".*)(," -,(0" *" #$%&%"-" ()1"!.),"!!)/"!,)-" -)(" /()-'"!'10" /" #$%&%"."!!)1"!*)!"!!)/".)1".)." /+)+-"!-10"." #$%&%"-!" ()1"!*)("!!)(" /)1" *)/" /-)+*"!.'0"

16 Dílčí výsledky Průměrný výsledek se zvýšil ve všech pěti hodnocených oblastech Nejvýraznější rozvoj zaznamenala oblast obsahu (zvýšení o 3,6 bodu) Nejslabšího absolutního výsledku dosahují portály dlouhodobě v oblastech: zabezpečení - ochrana soukromí uživatele participace občanů diskusní fóra, ankety, možnost vyjádřit se!"#$%&' ())*' ()+,' -'./01234'!"#$%&'()'*'+,# -"!# -".# -/# -"#01,234)+523#!!"6#!-"7# -/# 8"#9&2%:# 6";#!!"!# -/# ;"/# 6"6# -/# ;"#0%A3BCB)%C'#5&*%+D# 8"!# 8"E# -/# 56#76.' (*89',:8)' +))8)'

17 Výsledky v 5 oblastech Grafické znázornění výsledků má tvar kopce Nejdále jsou města v oblasti Přístupnost, Obsah a Služby Nejslabší výsledky dosahují města v oblastech Zabezpečení a Participace!"#$%&#'$#()*+(',-'."#'/%+#&0$,#('!*"*$ %!"&$ %+",$ %!"&$ %*"'$ %!"&$ %%"%$ %%"($ %%"'$!!$BC;/2/D17$-1.85$ E:D$!*$9/><5$ '"'$ '"($ (")$ *"*$ %"$-./0123$!"$4516/7/83$ ("$9:;8<;8$,"$=<.0/2<5$ +"$9/>?<;$

18 1. Ochrana soukromí - kritéria Zabezpečení je hodnoceno z hlediska dokumentu Ochrana soukromí : existuje informace o ochraně soukromí? je informace na každé stránce, kde dochází ke vkládání dat? identifikuje ochrana soukromí subjekt, který provádí záznam dat? definice situace, kdy záznam vzniká (vyplnění formuláře, cookies )? je popsán způsob využití informací? jsou data o návštěvnících uložena na zabezpečeném serveru? je určen konkrétní kontakt / konkrétní osoba pro ochranu soukromí? Pravidla používání elektronického podpisu Vnitřní síť pro zaměstnance - intranet

19 1. Ochrana soukromí - výsledky!"#$%&'()'*'+,# -./%0,# #*634# 7889# 78!:# $;2+%#!" #$%&%"'"!()*"!!)+" +,-" (" #$%&%"*"!)("!!)!" +(.-"," #$%&%"(" /" *)+" #$%&%"(!" *)0" *)+"!/.-" " '" " #$%&%"."!)(" *)!".1+-"." #$%&%"!1",).",)1"!/,-" 1" #$%&%"," /)0" /)1"!*'-" #$%&%"0" /" /)1" " #$%&%"1" /)0" /)1"!*'-" " " #$%&%"+"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!!"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!(" /)*" /)1" +,-" " #$%&%"!,",)." /)1" (!-" " #$%&%"!0"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!'"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!." ')(" /)1"!0-" " #$%&%"!*" ()0" /)1",!-" " #$%&%"((" ()0" /)1",!-"!+" " #$%&%"!" /" /)/" #$%&%"!/" /" /)/" " " #$%&%"!+" /" /)/" " " #$%&%"(/" /" /)/" " 2" " -<=1><# 7"!# "

20 1. Ochrana soukromí - příklady Ochrana soukromí je v pakčce na každé podstránce webu Prahy 2 i Prahy 8!

21 1. Ochrana soukromí - příklady Praha 5 měla ošetřenu ochranu soukromí jako jedna z prvních:

22 2. Přístupnost - kritéria Konzistentnost navigační lišt na celém portálu Možnost stažení dlouhých textů jako DOC / PDF Délka homepage (kolik obrazovek lze scrollovat) Vnitřní orientace označení podsekcí Odkazy pro cílové skupiny Mapa stránek s prokliky Vyplňování formulářů (povinná pole, opravy) Vyhledávání rozšířené vyhledávání, nápověda, třídění, vyhledávání ve výběru Aktualizace stránek (poslední aktualita)

23 2. Přístupnost - výsledky!"#$%&'()*+,'(# $,%-.&# /0'('12#32'(#!445#!467# 890+-#!" #$%&%"'" ()'"!*)+,"!+-." /" #$%&%"/"!!),"!*)00"!,,."," #$%&%"!"!,)1"!'),1"!0*." #$%&%"!+"!*)0"!'),1" (+." *" " #$%&%","!!)("!,)-*"!!+." #$%&%"+"!/)/"!,)-*"!!,." " #$%&%"-"!,)!"!,)-*"!0*." " #$%&%"1"!')'"!,)-*" (+." " #$%&%"!("!0),"!,)-*"!,,." " #$%&%"/!"!/)/"!,)-*"!!,."!!" " #$%&%"*"!0)("!,)!,"!/0." #$%&%"!0" ()'"!,)!,"!'0."!," " #$%&%"!/"!')-"!/)*0" 1*."!'" #$%&%"!-"!!)+"!!)11"!0,."!*" #$%&%"!,"!!),"!!)/*"!00." #$%&%"!'"!0)+"!!)/*"!0+." " #$%&%"!*"!!)+"!!)/*" (-."!1" " #$%&%"(" ()'"!0)+,"!!,." #$%&%"!!"!/)/"!0)+," 1-." " #$%&%"//"!!)+"!0)+," (/." /!" " #$%&%"!1"!/)*" (),1" -*." #$%&%"/0" 1)'" (),1"!!!." 2" " $:;/<:# 66"=# 6!"># 645?#

24 2. Přístupnost - příklady Segmentace na webu Prahy 4:!

25 2. Přístupnost - příklady Portál Prahy 18 jako jediný neposkytuje mapu stránek:!

26 2. Přístupnost - příklady Vyhledávání na webu Prahy 12 umožňuje řadit výsledky kliknuem na název sloupce:!

27 3. Obsah - kritéria Kontakty zaměstnanci, odbory, volení zástupci, cesty na úřad Newsletter, aktuality, RSS kanál Dokumenty samosprávy vyhlášky a rozhodnutí, programové prohlášení, zápisy z jednání zastupitelstva Dokumenty ke stažení publikace a zprávy o činnosti v jednotlivých oblastech (odbory), informace o rozpočtu informace o měření výkonu a sebehodnocení, možnost on-line hodnocení jednotlivých částí úřadu, publikování výsledků hodnocení Mapové aplikace, informace o územním plánu Jazykové verze, přístup z mobilních zařízení (responsibilita) Pracovníci info o volných pracovních místech, informace pro zaměstnance Kalendář budoucích událostí (kultura, sport)

28 3. Obsah - výsledky!"#$%&'(# )*+',-#./&0&12#32&0# 4556# 457!# 89/:'#!" #$%&%"'" ()'"!*)+'",--."," #$%&%"!"!,)/"!0)-0"!!!." #$%&%"*"!!)*"!0)-0"!!'." /" " #$%&%"1" /)*"!0)00",1+." (" #$%&%"/" 1),"!,)(("!0*." *" #$%&%"!*"!+"!!)-*"!!'." #$%&%",!" 0"!!)-*" 01,." '" " #$%&%"," ()/"!!)0-",!!." #$%&%"("!+)/"!!)0-"!+1." " #$%&%"!+" ')'"!!)0-"!,1." " #$%&%"!/" 1)'"!!)0-"!!*." " #$%&%"!-" ()*"!!)0-",+0."!0" " #$%&%"0" -)/"!+)1'"!/'." #$%&%"!!" 1),"!+)1'"!!1." " #$%&%"!," '"!+)1'"!0-."!*" " #$%&%"!0" *"!+),+"!-+." #$%&%"!1" -)*"!+),+"!0/."!'" " #$%&%"!(" -)/" 1)'+"!0,."!1" #$%&%"-" '" 1)/!"!!'.",+" #$%&%"!'" ()*" '),/"!/-.",!" #$%&%",," /)/" -)+*"!*+.",," #$%&%",+" /)/" ()''"!0/." 2" );<.=;# >"?# 77"7#

29 3. Obsah - příklady Vyhledávání v seznamu pracovníků na portálu Prahy 13:!

30 3. Obsah - příklady Vyhledávání v materiálech a zápisech z jednání zastupitelstva a rady (Praha 21)!

31 3. Obsah - příklady Textová verze webu Prahy 6:!

32 3. Obsah - příklady Anglická verze webu MČ Praha 11:!

33 3. Obsah - příklady Kalendář akcí na webu Prahy 8:!

34 4. Služby - kritéria Oblast hodnotí možnost vyřízení úředních záležitostí on-line On-line zažádání o povolení, doklady apod. Možnost sledování stavu žádosti on-line Možnost sledování podnětu on-line Elektronická účast ve výběrových řízeních (zadávací dokumentace) Fórum pro vkládání dotazů ohledně služeb + veřejně přístupné odpovědi úředníků či volených zástupců + lhůta pro odpověď ze strany úřadu FAQ sekce s častými dotazy Pořádané akce možnost rezervace či zakoupení vstupenek Bezpečnost kontakty pro nahlášení trestné činnosti

35 4. Služby - výsledky!"#$%&'()# *+,-./# #6523# 7889# 78:;# <=1>-#!" #$%&%"'" ()*"!+)'"!,-." #$%&%"(" ()/"!+)'"!(/." " #$%&%"!," 0)/"!+)'"!'/."," " #$%&%"!" *)0" *)0" **." #$%&%"0" ')*" *)0" //*." (" " #$%&%"," -)1" *)/"!',." #$%&%"!!" -)1" *)/"!',." " #$%&%"!(" -)0" *)/"!!*." *" " #$%&%"!-" ()/" 0)/"!/'." #$%&%"!0" /)-" 0)/" '''."!!" " #$%&%"!+" ()1" -)0"!'!." #$%&%"!*",)(" -)0"!-!."!/" " #$%&%"!'" ()0" -)/"!+0."!," #$%&%"''"!)+" ()0" (-'."!1" #$%&%"!/" /)*" ()/"!(/." #$%&%"'+"!)," ()/",(0."!-" " #$%&%"1"!)'" 1)*",*/."!0" #$%&%"/" 1)!" 1),"!+(." #$%&%"-" 1)," 1)," **." " #$%&%"*" ')+" 1)," '(,." '!" " #$%&%"!1" '),",)*" '+(." #$%&%"'!" '),",)*" '+(." 2" " B"8# C"C# 7:7D#

36 4. Služby - příklady Volba Mám hotové doklady? na domácí stránce Prahy 19:!

37 4. Služby - příklady Často kladené otázky na webu Prahy 1:!

38 4. Služby - příklady Web Prahy 9 informuje o tom, zda podnět je v řešení, nebo byl již vyřešen:

39 5. ParKcipace občanů - kritéria Hodnotí se možnost vyjádřit se k veřejným otázkám a činnosti úřadu on-line a možnost interakce uživatelů stránek navzájem Zpětná vazba na odbory a volené zástupce Nástěnka pro diskusi návštěvníků / občanů On-line diskusní fórum On-line ankety + historie témat a výsledků Videa a přímé přenosy z veřejných akcí a událostí Výsledky průzkumu spokojenosti občanů Nástroje on-line participace petice, elektronické referendum, občanské vyjádření Možnost vkládání fotek, videí a informací ze strany návštěvníků stránek Univerzální kontakt do call-centra úřadu (ústředna)

40 5. ParKcipace občanů - výsledky!"#$%&'()(*%)+#,-.%/0# $,1%23# 456'678#.86'# 9::;# 9:<=# >?5/%#!" #$%&%"'" ()*"!*)*"!+,-" +" #$%&%"!." /)*" ')'"!'/-" 0" #$%&%"0" +)+",)," +,0-" #$%&%","!)'",)," 001-"," " #$%&%"1"!)0" /)(" 01.-" #$%&%"!!" 0)," /)("!/*-" 1" " #$%&%"!/",)0" /)," (,-" (" #$%&%"!*" 0)'" 0)("!*/-"." #$%&%"!+" /)*" 0)/" ('-" #$%&%"+!"!)," 0)/" +01-"!!" " #$%&%"/" 0)," 0)!".*-" #$%&%"("!)'" 0)!"!.*-" " #$%&%"!'" 0)'" 0)!" (,-"!/" " #$%&%"!",)(" +)(" /1-" #$%&%"+" /)." +)(",'-" " #$%&%"."!)!" +)(" +,0-" " #$%&%"!," +)+" +)("!+'-" " #$%&%"!1" +)/" +)("!!1-" " #$%&%"!("!)(" +)("!,+-" " #$%&%"++"!)," +)("!.*-" +!" " #$%&%"!0" +)1" +)/" (.-" #$%&%"+*"!)," +)/"!''-" 2" " ="<# =";# <!CD#

41 5. ParKcipace občanů - příklady Diskusí na webu Prahy 19 se účastní návštěvníci i úředníci (symbol razítka):!

42 5. ParKcipace občanů - příklady Vstup do videochatu Prahy 10:!

43 5. ParKcipace občanů - příklady Nejvíce anket 49 uspořádala na svém webu MČ Praha 6:!"#$%&'!()*+,-./*0(%#$'12'34.%#5,-6*+'76!.+(%)5!"#$#%& ' ($)*+%,#-./ 0111!"#$#% %#"($+5 ($)*+%6784-!"#$#%9 ': & 12:!"#$#%00 02 & 0;09<!

44 6. Dodatečná kritéria Do letošního hodnocení bylo zahrnuto 28 dodatečných kritérií Kritéria CZ Kritéria zpodrobňují hodnocené znaky stránek v původní metodice a zpřesňují hodnocení vzhledem k podmínkám v ČR a hlavním městě Praze Navigační lišty počet lišt a systémů / počet položek Vnitřní navigace, kotva HP, název HP Vyhledávání v přílohách PZI navigace, plné menu PZI Mobilní zařízení přístup prostřednictvím aplikace Samospráva jednání zastupitelstva, výbory a komise, videozáznam, písemné interpelace, aktuality samosprávy a úřadu Veřejné zakázky přehlednost, vypsané / uzavřené zakázky, eaukce a etržiště Dokumenty koncepční dokumenty + diskuse, úložiště smluv Životní situace struktura, kontakt, formuláře

45 6. Dodatečná kritéria - výsledky!"#$%&' ()*+*,-'.-*+' CELKEM Z celkového po!tu bod"!" #$%&%"'" ()" *+," -" #$%&%"!".(" '!," #$%&%"(".(" '!," (" " #$%&%"*".." )/," #$%&%"-!".." )/," '" " #$%&%"-".-" )0," 0" #$%&%"!-".+" )(," *" #$%&%")" -/" )-," #$%&%"!." -/" )-,"!+" " #$%&%"!(" -*" )+,"!!" #$%&%"!!" -'" ('," #$%&%"!'" -'" (',"!." " #$%&%"." -)" ()," #$%&%"!0" -)" ()," " #$%&%"--" -)" (),"!'" " #$%&%"-+" -(" (.,"!0" #$%&%"0" -." (!,"!*" #$%&%"!+" -!".*,"!/" #$%&%"/"!/".(," -+" #$%&%"!*"!0".+," -!" #$%&%"!/"!)" -0," --" #$%&%"!)"!(" -)," /' Pr"m#r 0123' 456' 1" Celkem )'"!++,"

46 6. Dodatečná kritéria - příklady Navigační systémy na hlavní stránce Prahy 10:!

47 6. Dodatečná kritéria - příklady Vnitřní navigace na webu Prahy 14:!

48 6. Dodatečná kritéria - příklady Seznam smluv Prahy 11 umožňuje stažení dané smlouvy a vyhledávání ve smlouvách:!

49 6. Dodatečná kritéria - příklady Interpelace na zastupitele na webu Prahy 14:!

50 6. Dodatečná kritéria - příklady Název stránek Prahy 9 o 11 slovech je mezi hodnocenými portály nejdelší:!

51 IV. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ V rámci hodnocení webů bylo zvoleno 5 oblase s příklady nejlepší praxe: 1. SMS podatelna Praha 6 2. Zimní údržba on- line Praha GIS mapy Praha 2 4. On- line ankety Praha Informace o rozpočtu Případové studie mapují state- of- art v dané problemakce mezi městskými částmi Prahy Kromě pátého tématu určuje každá případová studie městskou část nositele nejlepší praxe

52 SMS podatelna Legislativa požaduje umožnit občanům pro podání e-podatelnu ovou adresu s určenými procesními pravidly Praha 6 vztáhla elektronické podání i na krátkou textovou zprávu včetně lhůt pro reakci ze strany úřadu Zvolené technické řešení umožnilo pro SMS podatelnu použít stejné číslo pevné linky jako je univerzální telefonní kontakt na úřad, což zvýšilo použitelnost SMS podatelny Při testu SMS podatelny přijal mobilní telefon podávající dotaz automatické potvrzení přijetí podání následující den byl člen týmu telefonicky kontaktován praovnicí MČ Praha 6 s informacemi o dalším postupu Zapojení mobilních zařízení do formální komunikace s úřadem je cestou překonání digitálního příkopu I když budoucnost patrně spočívá v sociálních sítích a aplikacích pro smartphone zařízení, SMS podatelna je vstřícný krok pro majitele mobilních telefonů bez pravidelného přístupu k u

53 Zimní údržba on- line V Praze má úklid na starosti TSK, která z ekonomických důvodu nerealizuje 100% údržbu a městské části mohou vlastní iniciativou odklízet sníh z nepokrytých komunikací a především chodníků Jedním z řešení je sněhová pohotovost (Praha 6) zapojení nezaměstnaných a outsourcing činnosti mimo úřad Praha 16 se zaměřila na zpřesnění informace o úklidu dané komunikace či chodníku Projekt má dva aspekty: 1. určení priorit při odklízení a znázornění ve speciální mapě 2. sledování úklidových vozidel v reálném čase díky propojení portálu s GPS navigací ve vozidlech

54 Zimní údržba on- line!

55 Zimní údržba on- line!

56 GIS mapy Mapovou aplikaci s informacemi o občanské vybavenosti nabízí v současnosti portály osmi městských částí, ale kvalita se liší Nejpodrobnější mapu nabízí obyvatelům portál Prahy 2 Na mapě je znázorněna řada aspektů občanské vybavenosti v oblasti dopravy, chodců, obchodu, kultury, zdravotnictví a školství Velmi dobře rozpracované historické informace mohou napomoci výuce v lokálních školách

57 GIS mapy!"!#!$!%!&!"'!"!#!$!%!&!"' ()*+,-,.)/-)01,1)234)5!"#$%&'()*#+,-%./0# &6(7-7(#+%./(78$ 2 9:.;7#+%.'-;&<$ 2 =*<-#./6;<)*%./(7*8 2 >/0#1%&6-%5#7('5?$ 2 2 3(6<-7()1%(;/-A(/$ 2 BCD 2 627,89:;1-<2,-=8)9> E4(?$%(%5#./5/;)* G/$ K<-'.<0%L(41L*#1 2 2 C45G/I !?6(7-/#5)<0%L(41L*#1J%'+<06#$ 2 2 M*L&*N#-./#1%<(A*6$ 2 >-)50'#1%L(41L*#1%(%.';O8$ >&-6/-7#1%L(41L*# M(#<$%(%8(#<-A(/$ 2 3'-),$%&6-%&-81,0#1%&.P 2 2 Q(<;&-70#1 2 2 F;'/;6#1%&(A0/<$%(%L"#$ 2 B(&(%L*'*#I%R%&(6<$ 2 2?ABCAD & "E # $ " ""

58 GIS mapy!

59 On- line ankety Participace občanů je jednou z nejhůře hodnocených oblastí průzkumu Jednoduchou aplikací zvyšující participaci je on-line anketa (tzv. poll), kterou lze provozovat zároveň na webové stránce a na FB profilu městské části Šest pražských městských částí na svém webu provozuje ankety jejich informační hodnota je však omezena neexistencí archívu (3 případy), případně časovou neurčeností výsledků předchozích anket (1 případ) Nejpříjemnější a obsahově uspokojivé informování o anketách prokázal portál Prahy 11 (nejaktivnější vypisovatel online anket je historicky portál Prahy 6)!"#$%&'!()*+,-./*0(%#$'12'34.%#5,-6*+'76!.+(%)5!"#$#%& ' ($)*+%,#-./ 0111!"#$#% %#"($+5 ($)*+%6784-!"#$#%9 ': & 12:!"#$#%00 02 & 0;09<

60 On- line ankety

61 On- line ankety

62 Informace o rozpočtu Rozpočet je klíčový dokument řízení úřadu MČ a důležitým zdrojem informací pro občany Průzkum ukázal, že způsob reportování rozpočtu veřejnosti není uživatelsky přívětivý, v řadě případů je na webových stránkách pouze dokument s tabulkami nebo pouze s hrubými informacemi o výdajích a příjmech Uživatelský komfort snižuje např. velký počet dílčích dokumentů, rozsahlé XLS soubory s desítkami listů, oskenované dokumenty znemožňující vyhledávání či kopírování Překážkou laického pochopení rozpočtu je používaný technický jazyk a důraz na formální a technické informace Praha 20 je jediná městská část, která zasazuje rozpočet do celkového kontextu činnosti a cílů městské části a umožňuje z laického pohledu posoudit oprávněnost dílčích výdajů

63 Informace o rozpočtu M! Dokumenty P"idaná hodnota Soubor# Praha 1 Tabulky Pouze numerické údaje 7 Praha 2 Zpráva, usnesení, tabulky Hrubá konkretizace 6 Praha 3 Zpráva Konkretizace v!daj" 1 Praha 4 Zpráva, tabulky Oskenované dokumenty 20 Praha 5 Zpráva, tabulky Konkretizace v!daj" 2 Praha 6 Zpráva, tabulky Pouze HTML formát 0 Konkretizace v!daj" Praha 7 Zpráva, usnesení, tabulky Hrubá konkretizace 18 Praha 8 Tabulky Pouze numerické údaje 5 Praha 9 Zpráva Konkretizace v!daj" 1 Praha 10 Tabulky (xls se 34 listy) Pouze numerické údaje 1 Praha 11 Zpráva, tabulky Konkretizace v!daj" 5 Praha 12 Zpráva, tabulky Hrubá konkretizace sérií zm#n (10 x PDF) Praha 13 Zpráva, usnesení, tabulky Hrubá konkretizace 7 Praha 14 Zpráva, usnesení, tabulky Oskenované dokumenty 3 Numerické údaje Praha 15 Tabulky Pouze numerické údaje 2 Praha 16 Zpráva, tabulky Pouze numerické údaje 6 Praha 17 Zpráva, tabulky Konkretizace v!daj" 2 Praha 18 Tabulky Pouze numerické údaje 1 (pouze prost$. vyhledávání) Praha 19 Tabulky Pouze numerické údaje 1 Praha 20 Dokument s tabulkami Úvod - %innost obce 1 (34 MB) Oskenovan! dokument Praha 21 Zpráva, tabulka Hrubá konkretizace 2 Praha 22 Tabulka Pouze numerické údaje 1 (pouze prost$. vyhledávání)

64 V. DOPORUČENÍ DALŠÍHO ROZVOJE Responsibilita přizpůsobení zobrazení webové stránky pro hlavní typy mobilních zařízení Mobilní aplikace alternakvní brána k nejpoužívanějším službám a obsahu webu městské čásk: aktuality kontakty mapové aplikace zprávy PRO občany podněty OD občanů

65 KONTAKT Roman Pazderník

Praha6.cz. Správa moderního portálu

Praha6.cz. Správa moderního portálu Praha6.cz Správa moderního portálu Praktické detaily Ochrana emailů před roboty. Formát např.: jméno{zavináč}praha6{tečka}.cz Účinné a praktické, ale chce to použít včas (ještě před kompromitací emailové

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně-mediální komise MČ Praha-Kolovraty vyhlašuje poptávku na dodavatele webu pro MČ Praha- Kolovraty. Nabídky na tuto poptávku je možné zasílat: - elektronicky

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Dr. Marc Holzer Děkan, School of Public Affairs and Administration Ředitel, The E-Governance Institute, Rutgers, The State University of New Jersey, Campus

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy Principy (nejen pražské) efektivní veřejné správy: Odpovědnost Profesionalita Otevřenost Tři součásti

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Každá podaná nabídka, aby byla zařazena do výběrového řízení, musí obsahovat návrh webového designu a layoutu pro tyto stránky: 1) hlavní domovskou stránku

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích. ve spolupráci s 1 Portál úředníka Lubomír Forejtek Ing. lubomir.forejtek@autocont.cz Pavlinec Petr Ing. pavlinec.p@kr-vysocina.cz Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) POKLADNA Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Ing. Miroslav Kalousek ministr financí Praha 17.12.2012 Page 1 Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Centrální systém účetních

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Dušan Chlapek, Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 140218/2014 Sp. zn.: S-JMK 105127/2014 Vyřizuje: Megová Telefon: 541 651 338 Počet listů: 5 Počet příloh/listů: 0/0

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

WWW stránky pro obce a města

WWW stránky pro obce a města WWW stránky pro obce a města Stručné představení společnosti Rok vzniku: 2002 Obchodní název: Galileo Corporation s.r.o. Provozovny: Chomutov, Praha, Plzeň Působnost: Celá ČR Počet zákazníků: Cca 2500

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú.

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú. ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú. PREZENTACE PROJEKTU MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ VE MĚSTĚ NOVÁ PAKA www.zbb.cz www.zbb.cz/stitky/bezbarierovost www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE PROJEKTU Konference o bezbariérovost

Více

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Cíl přednášky Ukázat základní parametry práce s jednotlivými právními informačními systémy (základ pro pozdější oddělenou práci s PIS) Získávání informací

Více

Modul ICZ VEZA - nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek

Modul ICZ VEZA - nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek Modul ICZ VEZA - nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek Ing. Jiří Votruba, ICZ a. s. 3. dubna 2014 Konference OTIDEA 2014 www.i.cz 1 Proč podpora veřejných zakázek? Portfolio zaměřené na správu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Máme pro vás řešení - vlastní web s neveřejnou částí napojenou na systém Sousedé.cz

Máme pro vás řešení - vlastní web s neveřejnou částí napojenou na systém Sousedé.cz předseda All Inclusive veřejný web s napojením na server Sousedé.cz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Potřebujete

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP?

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? Jaroslav Šolc Konference epraha, 30.4.2009 IOŽIP - Inf. systém o ŽP v Praze 1 Co je to IOŽIP? IOŽIP = Informační systém o životním prostředí

Více

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_03_CZSŘ_4.03_ Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,

Více

Autorský tým. Ukázka z účetního, daňového a mzdového portálu, ing. Pěva Čouková:

Autorský tým. Ukázka z účetního, daňového a mzdového portálu, ing. Pěva Čouková: Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

Není nic staršího než včerejší web

Není nic staršího než včerejší web Není nic staršího než včerejší web Jan Ondrák Technická správa komunikací Praha René Zahradník IBM Lotus Software 2007 IBM Corporation Technická správa komunikací Praha Tradice od roku 1963, od roku 1996

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Digitální povodňové plány, lokální výstražné systémy (LVS) a varovné informační systémy

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB V sekci Management je vytvořena struktura podsekcí pro publikaci tematicky zaměřených článků. Specifickou podsekcí je sekce Katalog produktů a služeb. V této sekci je umístěn

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Portál úředníka. Lubomír Forejtek

Portál úředníka. Lubomír Forejtek Portál úředníka Lubomír Forejtek Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat 2 Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a možnosti spolupráce v jediném prostředí 2 Portál

Více

Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015

Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015 Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015 Nové radnice, Mariánské nám. 2 Praha 1 - Staré Město 20. listopadu 2015 Ondřej NEUMAJER ondrej@neumajer.cz Soutěžní kategorie Jednotná kritéria problematizují

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení

Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení 3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 8. prosince 2010 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu

Více

1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU

1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU 1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU Tento manuál popisuje základní funkce systému a jejich použití. Obrázek 1. Základní části systému Volba jazykové verze Systém je vytvořen nezávisle na zobrazeném jazyce. Proto

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Město Studénka Městský úřad Studénka

Město Studénka Městský úřad Studénka Město Studénka Městský úřad Studénka ANOTACE Záměrem města bylo vytvoření elektronického nástroje, který bude plnit funkci elektronického stavebního deníku a bude zabezpečovat okamžitou a přehlednou dostupnost

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková Portál Pomoc na dvanáctce Portál městské části, na kterém jsou přehledně sjednoceny všechny informace ze sociální oblasti. 7. dubna 2014 PhDr. Daniela Rázková PORTÁL POMOC NA DVANÁCTCE Pomoc na dvanáctce

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Implementace egovernment do měst a obcí Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Co řeší egovernment? Reálnou potřebu veřejné správy Všechny stupně veřejné správy včetně organizací Prioritní osy -

Více

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek Vznik a vývoj DDI Potřeba standardizace popisu datových souborů v souvislosti s elektronickou archivací dat

Více

Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy

Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy Oslovujeme Vás v souladu s ustanovením příručky pro

Více

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013 GIS v montérkách Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone 21/11/2013 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě : 8,9 miliard obrat za rok 2012 Působnost ve 35 zemích

Více

Redakční systém Joomla!

Redakční systém Joomla! Redakční systém Joomla! historie, současnost i budoucnost Svatopluk Vít Karviná, čtvrtek 29.říjen 2009 Co je to redakční systém? robustní prostředí pro tvorbu stránek není nutná hluboká znalost HTML jazyka

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Otevřená data ve veřejné správě 8.9.2015, Mikulov. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor hlavního architekta egovernmentu

Otevřená data ve veřejné správě 8.9.2015, Mikulov. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor hlavního architekta egovernmentu Otevřená data ve veřejné správě 8.9.2015, Mikulov Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor hlavního architekta egovernmentu Zhodnocení vývoje v oblasti otevřených dat v ČR Rok 2015 je zatím nejvýznačnějším

Více

Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center. Cube Studio

Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center. Cube Studio Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center Cube Studio Jakub Matas 2012 Přihlášení a uživatelské účty Jednotné účty pro všechny podstránky Přihlášení a uživatelské účty Jednotné

Více

Náhled společnosti Atos na elektronizaci veřejné správy E-government Mikulov 2013

Náhled společnosti Atos na elektronizaci veřejné správy E-government Mikulov 2013 Náhled společnosti Atos na elektronizaci veřejné správy E-government Mikulov 2013 Petr Mayer Stanislav Cingroš Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 2 Vize YourGov Veřejná správa bez překážek 2 Základní

Více