Hodnocení úrovně elektronizace veřejné správy na území hlavního města Prahy VÝSLEDKY HODNOCENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení úrovně elektronizace veřejné správy na území hlavního města Prahy VÝSLEDKY HODNOCENÍ"

Transkript

1 Hodnocení úrovně elektronizace veřejné správy na území hlavního města Prahy VÝSLEDKY HODNOCENÍ 28. února 2013

2 I. HODNOCENÍ E-GOVERNMENTU Česká republika Zlatý erb Infoliga Globální hodnocení United NaKons e- Government Survey REGSI Rutgers E- Governance Survey Instrument

3 Zlatý erb Založeno v roce 1999 Janem Savickým V současnosk nejrozsáhlejší hodnocení e- Governmentu v ČR Hodnocení pouze měst a obcí, které se samy přihlásí Boduje se 6 kritérií: Oblast hodnocení váhov! koeficient Povinné informace 2 Ú!ední deska 2 Doporu"ené a dopl#kové informace 1,5 Ovládání webu, navigace a p!ehlednost stránky V$tvarné zpracování 1 Nevýhody: subjekkvní prvek (spory řeší předseda poroty) úzká bodovací škála (1,5 bodu na ovládání a navigaci) 1,5 Bezbariérová p!ístupnost 1,5

4 Infoliga Založeno v roce 2005 Oldřichem Kužílkem Hodnocení zahrnuje 186 úřadů veřejné správy Úřad se stává součáse hodnocení zadáním na web Otevrete.cz Hodnocení není organizováno shora, ale zdola neorganizovaně jednotlivými zadávajícími Nevýhody: Celkově jsou publikovány výsledky pouze malé čásk z celkové sady kritérií Infoligy Informační akkvita infoligy je však v současnosk utlumená poslední dvě aktuality jsou datovány v letech 2010 a 2008 Hodnocení pouze schopnosk informovat občany o činnosk samosprávy prostřednictvím webu (ale propracované)

5 !

6 UN e- Government Survey Založeno v roce 2001 hodnocení po 2 letech Hodnoe se celková připravenost země pro e- Government Kritéria: % populace s rychlým připojením webové stránky hlavního města webové stránky centrálních státních insktucí Hlavní výstup: UN Readiness Index

7 REGSI REGSI Rutgers E- Governance Survey Instrument Založeno Marcem Holzerem v roce 2003 Bi- anuální hodnocení metropolí světa podle 5 oblase: ochrana soukromí, přístupnost, obsah, služby, parkcipace občanů Hodnocení 2011/2012:

8 II. KRITÉRIA REGSI REGSI = Rutgers E-Governance Survey Instrument Hodnocení vytvořil prof. Marc Holzer, děkan School of Public Affairs and Administration, Rutgers University in Newark RU člen Association of American Universities (62 elitních univerzit s výzkumem) Filozofie hodnocení poskytnout subjektu, který provádí hodnocení, co nejmenší prostor Metodologie: 1. Definování pěti bodovaných oblastí 2. Přísně kvantitativní hodnocení (103 kritérií / 209 bodů) 3. Určení bodového zisku u každého kritéria 4. Mystery shopping / Multiple check

9 1. Pět bodovaných oblase 1. Zabezpečení ochrana soukromí, ochrana údajů o návštěvníku stránky 2. Přístupnost navigace, funkčnost odkazů, vyhledávání 3. Obsah dokumenty ke stažení, kontakty, aktuality, mapové aplikace 4. Služby on-line služby, žádosti, vkládání podnětů, sledování žádosti / podnětu 5. Participace občanů on-line fórum, ankety, nástroje pro občanské vyjádření

10 2. Přísně kvanktakvní hodnocení Každá oblast má cca 20 kritérií Bodový zisk se pohybuje mezi body Každá oblast je následě normována na 20 bodů Celkový možný počet bodů k dosažení je 100 (Soul 2012 = 82,23 bodů) Dodatečná kritéria CZ = 28 kritérií / 56 bodů Zabezpe!ení (ochrana soukromí)!"!# P"ístupnost $!!# Obsah %&!# Slu#by '&!# Participace ob!an$ %(!#!"#$"% &'( )'' )*+,-*+./01 %2 %2

11 3. Určení bodového zisku kritéria každé kritérium má určeny možnosti realizace a příslušné bodové ohodnocení hodnotitelé jsou proškoleni po jednotlivých kritériích a mají k dispozici manuál pro hodnocení kritérií

12 4. Mystery shopping / MulKple check mystery shopping hodnocení bez vědomí hodnoceného z ulice spolupráce s FSV UK v Praze Instutut komunikačních studií a žurnalistiky multiple check 2 nezávislá hodnocení + posouzení odchylek třetí osobou!"#$"%&$'!"#!"/!"6!";!">!"b!"f!"h!"i!"#l!"##!"#/!"#6!"#;!"#>!"#b!"#f!"#h!"#i!"/l!"/#!"// ()*$"+,+-.'/)&$' $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2 J(89"Q5R5S)& $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2 J(89"Q5R5S)&!"#$"%&$' G"# G"/ G"6 G"; G"> G"B G"F G"H G"I G"#L G"## G"#/ G"#6 G"#; G"#> G"#B G"#F G"#H G"#I G"/L G"/# G"// ()*$"+,+-.'/)&$' J(89"Q5R5S)& $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2 J(89"Q5R5S)& $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2

13 III. KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ Letošní hodnocení navazuje na pilotní projekt v roce 2009 Bodové hodnocení městských částí se od roku 2009 zlepšilo v průměru o 33% V absolutním vyjádření se průměrný bodový zisk městské části zvýšil o 8,6 bodu (maximum je 100 bodů) Městské části s největším zlepšením: Praha 8 o 108 % Praha 9 o 79 % Praha 2 o 69 % Praha 21 o 56 % Praha 20 o 53 %

14 Celkové výsledky!"#$#%&'(&#$' )**+' )*,-'./0123'!"#$#%&% '&()% '*(+%,-.%!"#$#%/% /)(0% ')(1% &+,.%!"#$#%1% /+(,% 1+('% &10.%!"#$#%'% /,(0% '&(1% &'*.%!"#$#%0% 1-(*% '-(-% &/,.%!"#$#%+% 1,(1% 00(,% &'/.%!"#$#%-% /)(/% 1'(&% &/&.%!"#$#%)% /0(,% 01()% /*).%!"#$#%,% &)(1% 1/()% &-,.%!"#$#%&*% /)(1% 1+(&% &/).%!"#$#%&&% 11(0% 1+('% &*,.%!"#$#%&/% 1'(1% 10(*% &*/.%!"#$#%&1% /-(0% 1*(,% &&1.%!"#$#%&'% 10(/% 1)(&% &*).%!"#$#%&0% /'(-% /,('% &&,.%!"#$#%&+% '&(+% 1,(1%,'.%!"#$#%&-% /,('% 1)(*% &/,.%!"#$#%&)% /+(*% /,('% &&1.%!"#$#%&,% /+(0% 1)(1% &'0.%!"#$#%/*% &0(+% /'(*% &01.%!"#$#%/&% /-('% '/(-% &0+.%!"#$#%//% /*()% /)(*% &1'.% 456!75' )+89' -:8*',--;'

15 Nejlepší weby Pořadí nejlepších webů: 1. Praha 6 55,87 bodů 2. Praha 8 53,80 bodů 3. Praha 2 48,26 bodů 4. Praha 5 47,72 bodů 5. Praha 21 42,73 bodů!"#$%&' ()*+',-./.01'21./' 3$ &'!#&./978"./' :4.$;' "42$8C' D5=05E' 3E-8$'!" #$%&%"'" ()!"!*)("!*)+"!,)-"!,),"..)(+"!/-0" -" #$%&%"("!!)!"!*)("!')!" 1)(" *)!".*)(," -,(0" *" #$%&%"-" ()1"!.),"!!)/"!,)-" -)(" /()-'"!'10" /" #$%&%"."!!)1"!*)!"!!)/".)1".)." /+)+-"!-10"." #$%&%"-!" ()1"!*)("!!)(" /)1" *)/" /-)+*"!.'0"

16 Dílčí výsledky Průměrný výsledek se zvýšil ve všech pěti hodnocených oblastech Nejvýraznější rozvoj zaznamenala oblast obsahu (zvýšení o 3,6 bodu) Nejslabšího absolutního výsledku dosahují portály dlouhodobě v oblastech: zabezpečení - ochrana soukromí uživatele participace občanů diskusní fóra, ankety, možnost vyjádřit se!"#$%&' ())*' ()+,' -'./01234'!"#$%&'()'*'+,# -"!# -".# -/# -"#01,234)+523#!!"6#!-"7# -/# 8"#9&2%:# 6";#!!"!# -/# ;"/# 6"6# -/# ;"#0%A3BCB)%C'#5&*%+D# 8"!# 8"E# -/# 56#76.' (*89',:8)' +))8)'

17 Výsledky v 5 oblastech Grafické znázornění výsledků má tvar kopce Nejdále jsou města v oblasti Přístupnost, Obsah a Služby Nejslabší výsledky dosahují města v oblastech Zabezpečení a Participace!"#$%&#'$#()*+(',-'."#'/%+#&0$,#('!*"*$ %!"&$ %+",$ %!"&$ %*"'$ %!"&$ %%"%$ %%"($ %%"'$!!$BC;/2/D17$-1.85$ E:D$!*$9/><5$ '"'$ '"($ (")$ *"*$ %"$-./0123$!"$4516/7/83$ ("$9:;8<;8$,"$=<.0/2<5$ +"$9/>?<;$

18 1. Ochrana soukromí - kritéria Zabezpečení je hodnoceno z hlediska dokumentu Ochrana soukromí : existuje informace o ochraně soukromí? je informace na každé stránce, kde dochází ke vkládání dat? identifikuje ochrana soukromí subjekt, který provádí záznam dat? definice situace, kdy záznam vzniká (vyplnění formuláře, cookies )? je popsán způsob využití informací? jsou data o návštěvnících uložena na zabezpečeném serveru? je určen konkrétní kontakt / konkrétní osoba pro ochranu soukromí? Pravidla používání elektronického podpisu Vnitřní síť pro zaměstnance - intranet

19 1. Ochrana soukromí - výsledky!"#$%&'()'*'+,# -./%0,# #*634# 7889# 78!:# $;2+%#!" #$%&%"'"!()*"!!)+" +,-" (" #$%&%"*"!)("!!)!" +(.-"," #$%&%"(" /" *)+" #$%&%"(!" *)0" *)+"!/.-" " '" " #$%&%"."!)(" *)!".1+-"." #$%&%"!1",).",)1"!/,-" 1" #$%&%"," /)0" /)1"!*'-" #$%&%"0" /" /)1" " #$%&%"1" /)0" /)1"!*'-" " " #$%&%"+"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!!"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!(" /)*" /)1" +,-" " #$%&%"!,",)." /)1" (!-" " #$%&%"!0"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!'"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!." ')(" /)1"!0-" " #$%&%"!*" ()0" /)1",!-" " #$%&%"((" ()0" /)1",!-"!+" " #$%&%"!" /" /)/" #$%&%"!/" /" /)/" " " #$%&%"!+" /" /)/" " " #$%&%"(/" /" /)/" " 2" " -<=1><# 7"!# "

20 1. Ochrana soukromí - příklady Ochrana soukromí je v pakčce na každé podstránce webu Prahy 2 i Prahy 8!

21 1. Ochrana soukromí - příklady Praha 5 měla ošetřenu ochranu soukromí jako jedna z prvních:

22 2. Přístupnost - kritéria Konzistentnost navigační lišt na celém portálu Možnost stažení dlouhých textů jako DOC / PDF Délka homepage (kolik obrazovek lze scrollovat) Vnitřní orientace označení podsekcí Odkazy pro cílové skupiny Mapa stránek s prokliky Vyplňování formulářů (povinná pole, opravy) Vyhledávání rozšířené vyhledávání, nápověda, třídění, vyhledávání ve výběru Aktualizace stránek (poslední aktualita)

23 2. Přístupnost - výsledky!"#$%&'()*+,'(# $,%-.&# /0'('12#32'(#!445#!467# 890+-#!" #$%&%"'" ()'"!*)+,"!+-." /" #$%&%"/"!!),"!*)00"!,,."," #$%&%"!"!,)1"!'),1"!0*." #$%&%"!+"!*)0"!'),1" (+." *" " #$%&%","!!)("!,)-*"!!+." #$%&%"+"!/)/"!,)-*"!!,." " #$%&%"-"!,)!"!,)-*"!0*." " #$%&%"1"!')'"!,)-*" (+." " #$%&%"!("!0),"!,)-*"!,,." " #$%&%"/!"!/)/"!,)-*"!!,."!!" " #$%&%"*"!0)("!,)!,"!/0." #$%&%"!0" ()'"!,)!,"!'0."!," " #$%&%"!/"!')-"!/)*0" 1*."!'" #$%&%"!-"!!)+"!!)11"!0,."!*" #$%&%"!,"!!),"!!)/*"!00." #$%&%"!'"!0)+"!!)/*"!0+." " #$%&%"!*"!!)+"!!)/*" (-."!1" " #$%&%"(" ()'"!0)+,"!!,." #$%&%"!!"!/)/"!0)+," 1-." " #$%&%"//"!!)+"!0)+," (/." /!" " #$%&%"!1"!/)*" (),1" -*." #$%&%"/0" 1)'" (),1"!!!." 2" " $:;/<:# 66"=# 6!"># 645?#

24 2. Přístupnost - příklady Segmentace na webu Prahy 4:!

25 2. Přístupnost - příklady Portál Prahy 18 jako jediný neposkytuje mapu stránek:!

26 2. Přístupnost - příklady Vyhledávání na webu Prahy 12 umožňuje řadit výsledky kliknuem na název sloupce:!

27 3. Obsah - kritéria Kontakty zaměstnanci, odbory, volení zástupci, cesty na úřad Newsletter, aktuality, RSS kanál Dokumenty samosprávy vyhlášky a rozhodnutí, programové prohlášení, zápisy z jednání zastupitelstva Dokumenty ke stažení publikace a zprávy o činnosti v jednotlivých oblastech (odbory), informace o rozpočtu informace o měření výkonu a sebehodnocení, možnost on-line hodnocení jednotlivých částí úřadu, publikování výsledků hodnocení Mapové aplikace, informace o územním plánu Jazykové verze, přístup z mobilních zařízení (responsibilita) Pracovníci info o volných pracovních místech, informace pro zaměstnance Kalendář budoucích událostí (kultura, sport)

28 3. Obsah - výsledky!"#$%&'(# )*+',-#./&0&12#32&0# 4556# 457!# 89/:'#!" #$%&%"'" ()'"!*)+'",--."," #$%&%"!"!,)/"!0)-0"!!!." #$%&%"*"!!)*"!0)-0"!!'." /" " #$%&%"1" /)*"!0)00",1+." (" #$%&%"/" 1),"!,)(("!0*." *" #$%&%"!*"!+"!!)-*"!!'." #$%&%",!" 0"!!)-*" 01,." '" " #$%&%"," ()/"!!)0-",!!." #$%&%"("!+)/"!!)0-"!+1." " #$%&%"!+" ')'"!!)0-"!,1." " #$%&%"!/" 1)'"!!)0-"!!*." " #$%&%"!-" ()*"!!)0-",+0."!0" " #$%&%"0" -)/"!+)1'"!/'." #$%&%"!!" 1),"!+)1'"!!1." " #$%&%"!," '"!+)1'"!0-."!*" " #$%&%"!0" *"!+),+"!-+." #$%&%"!1" -)*"!+),+"!0/."!'" " #$%&%"!(" -)/" 1)'+"!0,."!1" #$%&%"-" '" 1)/!"!!'.",+" #$%&%"!'" ()*" '),/"!/-.",!" #$%&%",," /)/" -)+*"!*+.",," #$%&%",+" /)/" ()''"!0/." 2" );<.=;# >"?# 77"7#

29 3. Obsah - příklady Vyhledávání v seznamu pracovníků na portálu Prahy 13:!

30 3. Obsah - příklady Vyhledávání v materiálech a zápisech z jednání zastupitelstva a rady (Praha 21)!

31 3. Obsah - příklady Textová verze webu Prahy 6:!

32 3. Obsah - příklady Anglická verze webu MČ Praha 11:!

33 3. Obsah - příklady Kalendář akcí na webu Prahy 8:!

34 4. Služby - kritéria Oblast hodnotí možnost vyřízení úředních záležitostí on-line On-line zažádání o povolení, doklady apod. Možnost sledování stavu žádosti on-line Možnost sledování podnětu on-line Elektronická účast ve výběrových řízeních (zadávací dokumentace) Fórum pro vkládání dotazů ohledně služeb + veřejně přístupné odpovědi úředníků či volených zástupců + lhůta pro odpověď ze strany úřadu FAQ sekce s častými dotazy Pořádané akce možnost rezervace či zakoupení vstupenek Bezpečnost kontakty pro nahlášení trestné činnosti

35 4. Služby - výsledky!"#$%&'()# *+,-./# #6523# 7889# 78:;# <=1>-#!" #$%&%"'" ()*"!+)'"!,-." #$%&%"(" ()/"!+)'"!(/." " #$%&%"!," 0)/"!+)'"!'/."," " #$%&%"!" *)0" *)0" **." #$%&%"0" ')*" *)0" //*." (" " #$%&%"," -)1" *)/"!',." #$%&%"!!" -)1" *)/"!',." " #$%&%"!(" -)0" *)/"!!*." *" " #$%&%"!-" ()/" 0)/"!/'." #$%&%"!0" /)-" 0)/" '''."!!" " #$%&%"!+" ()1" -)0"!'!." #$%&%"!*",)(" -)0"!-!."!/" " #$%&%"!'" ()0" -)/"!+0."!," #$%&%"''"!)+" ()0" (-'."!1" #$%&%"!/" /)*" ()/"!(/." #$%&%"'+"!)," ()/",(0."!-" " #$%&%"1"!)'" 1)*",*/."!0" #$%&%"/" 1)!" 1),"!+(." #$%&%"-" 1)," 1)," **." " #$%&%"*" ')+" 1)," '(,." '!" " #$%&%"!1" '),",)*" '+(." #$%&%"'!" '),",)*" '+(." 2" " B"8# C"C# 7:7D#

36 4. Služby - příklady Volba Mám hotové doklady? na domácí stránce Prahy 19:!

37 4. Služby - příklady Často kladené otázky na webu Prahy 1:!

38 4. Služby - příklady Web Prahy 9 informuje o tom, zda podnět je v řešení, nebo byl již vyřešen:

39 5. ParKcipace občanů - kritéria Hodnotí se možnost vyjádřit se k veřejným otázkám a činnosti úřadu on-line a možnost interakce uživatelů stránek navzájem Zpětná vazba na odbory a volené zástupce Nástěnka pro diskusi návštěvníků / občanů On-line diskusní fórum On-line ankety + historie témat a výsledků Videa a přímé přenosy z veřejných akcí a událostí Výsledky průzkumu spokojenosti občanů Nástroje on-line participace petice, elektronické referendum, občanské vyjádření Možnost vkládání fotek, videí a informací ze strany návštěvníků stránek Univerzální kontakt do call-centra úřadu (ústředna)

40 5. ParKcipace občanů - výsledky!"#$%&'()(*%)+#,-.%/0# $,1%23# 456'678#.86'# 9::;# 9:<=# >?5/%#!" #$%&%"'" ()*"!*)*"!+,-" +" #$%&%"!." /)*" ')'"!'/-" 0" #$%&%"0" +)+",)," +,0-" #$%&%","!)'",)," 001-"," " #$%&%"1"!)0" /)(" 01.-" #$%&%"!!" 0)," /)("!/*-" 1" " #$%&%"!/",)0" /)," (,-" (" #$%&%"!*" 0)'" 0)("!*/-"." #$%&%"!+" /)*" 0)/" ('-" #$%&%"+!"!)," 0)/" +01-"!!" " #$%&%"/" 0)," 0)!".*-" #$%&%"("!)'" 0)!"!.*-" " #$%&%"!'" 0)'" 0)!" (,-"!/" " #$%&%"!",)(" +)(" /1-" #$%&%"+" /)." +)(",'-" " #$%&%"."!)!" +)(" +,0-" " #$%&%"!," +)+" +)("!+'-" " #$%&%"!1" +)/" +)("!!1-" " #$%&%"!("!)(" +)("!,+-" " #$%&%"++"!)," +)("!.*-" +!" " #$%&%"!0" +)1" +)/" (.-" #$%&%"+*"!)," +)/"!''-" 2" " ="<# =";# <!CD#

41 5. ParKcipace občanů - příklady Diskusí na webu Prahy 19 se účastní návštěvníci i úředníci (symbol razítka):!

42 5. ParKcipace občanů - příklady Vstup do videochatu Prahy 10:!

43 5. ParKcipace občanů - příklady Nejvíce anket 49 uspořádala na svém webu MČ Praha 6:!"#$%&'!()*+,-./*0(%#$'12'34.%#5,-6*+'76!.+(%)5!"#$#%& ' ($)*+%,#-./ 0111!"#$#% %#"($+5 ($)*+%6784-!"#$#%9 ': & 12:!"#$#%00 02 & 0;09<!

44 6. Dodatečná kritéria Do letošního hodnocení bylo zahrnuto 28 dodatečných kritérií Kritéria CZ Kritéria zpodrobňují hodnocené znaky stránek v původní metodice a zpřesňují hodnocení vzhledem k podmínkám v ČR a hlavním městě Praze Navigační lišty počet lišt a systémů / počet položek Vnitřní navigace, kotva HP, název HP Vyhledávání v přílohách PZI navigace, plné menu PZI Mobilní zařízení přístup prostřednictvím aplikace Samospráva jednání zastupitelstva, výbory a komise, videozáznam, písemné interpelace, aktuality samosprávy a úřadu Veřejné zakázky přehlednost, vypsané / uzavřené zakázky, eaukce a etržiště Dokumenty koncepční dokumenty + diskuse, úložiště smluv Životní situace struktura, kontakt, formuláře

45 6. Dodatečná kritéria - výsledky!"#$%&' ()*+*,-'.-*+' CELKEM Z celkového po!tu bod"!" #$%&%"'" ()" *+," -" #$%&%"!".(" '!," #$%&%"(".(" '!," (" " #$%&%"*".." )/," #$%&%"-!".." )/," '" " #$%&%"-".-" )0," 0" #$%&%"!-".+" )(," *" #$%&%")" -/" )-," #$%&%"!." -/" )-,"!+" " #$%&%"!(" -*" )+,"!!" #$%&%"!!" -'" ('," #$%&%"!'" -'" (',"!." " #$%&%"." -)" ()," #$%&%"!0" -)" ()," " #$%&%"--" -)" (),"!'" " #$%&%"-+" -(" (.,"!0" #$%&%"0" -." (!,"!*" #$%&%"!+" -!".*,"!/" #$%&%"/"!/".(," -+" #$%&%"!*"!0".+," -!" #$%&%"!/"!)" -0," --" #$%&%"!)"!(" -)," /' Pr"m#r 0123' 456' 1" Celkem )'"!++,"

46 6. Dodatečná kritéria - příklady Navigační systémy na hlavní stránce Prahy 10:!

47 6. Dodatečná kritéria - příklady Vnitřní navigace na webu Prahy 14:!

48 6. Dodatečná kritéria - příklady Seznam smluv Prahy 11 umožňuje stažení dané smlouvy a vyhledávání ve smlouvách:!

49 6. Dodatečná kritéria - příklady Interpelace na zastupitele na webu Prahy 14:!

50 6. Dodatečná kritéria - příklady Název stránek Prahy 9 o 11 slovech je mezi hodnocenými portály nejdelší:!

51 IV. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ V rámci hodnocení webů bylo zvoleno 5 oblase s příklady nejlepší praxe: 1. SMS podatelna Praha 6 2. Zimní údržba on- line Praha GIS mapy Praha 2 4. On- line ankety Praha Informace o rozpočtu Případové studie mapují state- of- art v dané problemakce mezi městskými částmi Prahy Kromě pátého tématu určuje každá případová studie městskou část nositele nejlepší praxe

52 SMS podatelna Legislativa požaduje umožnit občanům pro podání e-podatelnu ovou adresu s určenými procesními pravidly Praha 6 vztáhla elektronické podání i na krátkou textovou zprávu včetně lhůt pro reakci ze strany úřadu Zvolené technické řešení umožnilo pro SMS podatelnu použít stejné číslo pevné linky jako je univerzální telefonní kontakt na úřad, což zvýšilo použitelnost SMS podatelny Při testu SMS podatelny přijal mobilní telefon podávající dotaz automatické potvrzení přijetí podání následující den byl člen týmu telefonicky kontaktován praovnicí MČ Praha 6 s informacemi o dalším postupu Zapojení mobilních zařízení do formální komunikace s úřadem je cestou překonání digitálního příkopu I když budoucnost patrně spočívá v sociálních sítích a aplikacích pro smartphone zařízení, SMS podatelna je vstřícný krok pro majitele mobilních telefonů bez pravidelného přístupu k u

53 Zimní údržba on- line V Praze má úklid na starosti TSK, která z ekonomických důvodu nerealizuje 100% údržbu a městské části mohou vlastní iniciativou odklízet sníh z nepokrytých komunikací a především chodníků Jedním z řešení je sněhová pohotovost (Praha 6) zapojení nezaměstnaných a outsourcing činnosti mimo úřad Praha 16 se zaměřila na zpřesnění informace o úklidu dané komunikace či chodníku Projekt má dva aspekty: 1. určení priorit při odklízení a znázornění ve speciální mapě 2. sledování úklidových vozidel v reálném čase díky propojení portálu s GPS navigací ve vozidlech

54 Zimní údržba on- line!

55 Zimní údržba on- line!

56 GIS mapy Mapovou aplikaci s informacemi o občanské vybavenosti nabízí v současnosti portály osmi městských částí, ale kvalita se liší Nejpodrobnější mapu nabízí obyvatelům portál Prahy 2 Na mapě je znázorněna řada aspektů občanské vybavenosti v oblasti dopravy, chodců, obchodu, kultury, zdravotnictví a školství Velmi dobře rozpracované historické informace mohou napomoci výuce v lokálních školách

57 GIS mapy!"!#!$!%!&!"'!"!#!$!%!&!"' ()*+,-,.)/-)01,1)234)5!"#$%&'()*#+,-%./0# &6(7-7(#+%./(78$ 2 9:.;7#+%.'-;&<$ 2 =*<-#./6;<)*%./(7*8 2 >/0#1%&6-%5#7('5?$ 2 2 3(6<-7()1%(;/-A(/$ 2 BCD 2 627,89:;1-<2,-=8)9> E4(?$%(%5#./5/;)* G/$ K<-'.<0%L(41L*#1 2 2 C45G/I !?6(7-/#5)<0%L(41L*#1J%'+<06#$ 2 2 M*L&*N#-./#1%<(A*6$ 2 >-)50'#1%L(41L*#1%(%.';O8$ >&-6/-7#1%L(41L*# M(#<$%(%8(#<-A(/$ 2 3'-),$%&6-%&-81,0#1%&.P 2 2 Q(<;&-70#1 2 2 F;'/;6#1%&(A0/<$%(%L"#$ 2 B(&(%L*'*#I%R%&(6<$ 2 2?ABCAD & "E # $ " ""

58 GIS mapy!

59 On- line ankety Participace občanů je jednou z nejhůře hodnocených oblastí průzkumu Jednoduchou aplikací zvyšující participaci je on-line anketa (tzv. poll), kterou lze provozovat zároveň na webové stránce a na FB profilu městské části Šest pražských městských částí na svém webu provozuje ankety jejich informační hodnota je však omezena neexistencí archívu (3 případy), případně časovou neurčeností výsledků předchozích anket (1 případ) Nejpříjemnější a obsahově uspokojivé informování o anketách prokázal portál Prahy 11 (nejaktivnější vypisovatel online anket je historicky portál Prahy 6)!"#$%&'!()*+,-./*0(%#$'12'34.%#5,-6*+'76!.+(%)5!"#$#%& ' ($)*+%,#-./ 0111!"#$#% %#"($+5 ($)*+%6784-!"#$#%9 ': & 12:!"#$#%00 02 & 0;09<

60 On- line ankety

61 On- line ankety

62 Informace o rozpočtu Rozpočet je klíčový dokument řízení úřadu MČ a důležitým zdrojem informací pro občany Průzkum ukázal, že způsob reportování rozpočtu veřejnosti není uživatelsky přívětivý, v řadě případů je na webových stránkách pouze dokument s tabulkami nebo pouze s hrubými informacemi o výdajích a příjmech Uživatelský komfort snižuje např. velký počet dílčích dokumentů, rozsahlé XLS soubory s desítkami listů, oskenované dokumenty znemožňující vyhledávání či kopírování Překážkou laického pochopení rozpočtu je používaný technický jazyk a důraz na formální a technické informace Praha 20 je jediná městská část, která zasazuje rozpočet do celkového kontextu činnosti a cílů městské části a umožňuje z laického pohledu posoudit oprávněnost dílčích výdajů

63 Informace o rozpočtu M! Dokumenty P"idaná hodnota Soubor# Praha 1 Tabulky Pouze numerické údaje 7 Praha 2 Zpráva, usnesení, tabulky Hrubá konkretizace 6 Praha 3 Zpráva Konkretizace v!daj" 1 Praha 4 Zpráva, tabulky Oskenované dokumenty 20 Praha 5 Zpráva, tabulky Konkretizace v!daj" 2 Praha 6 Zpráva, tabulky Pouze HTML formát 0 Konkretizace v!daj" Praha 7 Zpráva, usnesení, tabulky Hrubá konkretizace 18 Praha 8 Tabulky Pouze numerické údaje 5 Praha 9 Zpráva Konkretizace v!daj" 1 Praha 10 Tabulky (xls se 34 listy) Pouze numerické údaje 1 Praha 11 Zpráva, tabulky Konkretizace v!daj" 5 Praha 12 Zpráva, tabulky Hrubá konkretizace sérií zm#n (10 x PDF) Praha 13 Zpráva, usnesení, tabulky Hrubá konkretizace 7 Praha 14 Zpráva, usnesení, tabulky Oskenované dokumenty 3 Numerické údaje Praha 15 Tabulky Pouze numerické údaje 2 Praha 16 Zpráva, tabulky Pouze numerické údaje 6 Praha 17 Zpráva, tabulky Konkretizace v!daj" 2 Praha 18 Tabulky Pouze numerické údaje 1 (pouze prost$. vyhledávání) Praha 19 Tabulky Pouze numerické údaje 1 Praha 20 Dokument s tabulkami Úvod - %innost obce 1 (34 MB) Oskenovan! dokument Praha 21 Zpráva, tabulka Hrubá konkretizace 2 Praha 22 Tabulka Pouze numerické údaje 1 (pouze prost$. vyhledávání)

64 V. DOPORUČENÍ DALŠÍHO ROZVOJE Responsibilita přizpůsobení zobrazení webové stránky pro hlavní typy mobilních zařízení Mobilní aplikace alternakvní brána k nejpoužívanějším službám a obsahu webu městské čásk: aktuality kontakty mapové aplikace zprávy PRO občany podněty OD občanů

65 KONTAKT Roman Pazderník

HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ aneb JAK VYPADÁ PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD?

HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ aneb JAK VYPADÁ PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD? HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ aneb JAK VYPADÁ PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD? Ing. Edita Šejnohová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Více

Praha6.cz. Správa moderního portálu

Praha6.cz. Správa moderního portálu Praha6.cz Správa moderního portálu Praktické detaily Ochrana emailů před roboty. Formát např.: jméno{zavináč}praha6{tečka}.cz Účinné a praktické, ale chce to použít včas (ještě před kompromitací emailové

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Dr. Marc Holzer Děkan, School of Public Affairs and Administration Ředitel, The E-Governance Institute, Rutgers, The State University of New Jersey, Campus

Více

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně-mediální komise MČ Praha-Kolovraty vyhlašuje poptávku na dodavatele webu pro MČ Praha- Kolovraty. Nabídky na tuto poptávku je možné zasílat: - elektronicky

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 1. března 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2015 Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web PROČ PŘÍSTUPNOST TESTUJEME? Zákonná povinnost (Vyhláška o přístupnosti) Web je oficiálním

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 Digitální povodňové plány (dpp), lokální výstražné systémy (LVS) a varovné a informační

Více

Elektronická aplikace Podpora přípravy projektů IOP 5.1. Obsah. Cíle projektu Popis řešení Další rozvoj Zkušenosti z realizace Technická data

Elektronická aplikace Podpora přípravy projektů IOP 5.1. Obsah. Cíle projektu Popis řešení Další rozvoj Zkušenosti z realizace Technická data Elektronická aplikace Podpora přípravy projektů IOP 5.1 Obsah Cíle projektu Popis řešení Další rozvoj Zkušenosti z realizace Technická data Cíle projektu Získat komplexní nástroj pro podporu přípravy,

Více

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy Principy (nejen pražské) efektivní veřejné správy: Odpovědnost Profesionalita Otevřenost Tři součásti

Více

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Každá podaná nabídka, aby byla zařazena do výběrového řízení, musí obsahovat návrh webového designu a layoutu pro tyto stránky: 1) hlavní domovskou stránku

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU

Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU Projekty na území podpory JPD2 Portál sociálních a zdravotnických služeb Interoperabilní spisová služba Interspis Sdílený web Envis Společné principy

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 24. května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: tel.: 222 871

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání příloh k Žádosti

Více

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) POKLADNA Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Ing. Miroslav Kalousek ministr financí Praha 17.12.2012 Page 1 Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Centrální systém účetních

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

Intranet jako podpora řízení dopravní firmy

Intranet jako podpora řízení dopravní firmy Jiří Černý Intranet jako podpora řízení dopravní firmy Klíčová slova: intranet, internet, portál, aplikace. Úvod Intranet je firemní komunikační a informační systém založený na internetových technologiích.

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Dušan Chlapek, Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP?

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? Jaroslav Šolc Konference epraha, 30.4.2009 IOŽIP - Inf. systém o ŽP v Praze 1 Co je to IOŽIP? IOŽIP = Informační systém o životním prostředí

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

KONTO OBČANA. Uživatelský manuál Verze

KONTO OBČANA. Uživatelský manuál Verze KONTO OBČANA Uživatelský manuál Verze 0512013 Obsah I. Registrace a přihlášení ke kontu občana...- 2-1. Registrace...- 3-2. Přihlášení ke kontu občana...- 6 - II. Práce s kontem občana...- 7-1. Formuláře

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Otevřená data ve veřejné správě ČR Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor Hlavního architekta egovernmentu

Otevřená data ve veřejné správě ČR Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor Hlavního architekta egovernmentu Otevřená data ve veřejné správě ČR 13.11.2015 Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor Hlavního architekta egovernmentu Zhodnocení vývoje v oblasti otevřených dat v ČR Rok 2015 je zatím nejvýznačnějším

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze dne Č.j.: 2016/129003/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze dne Č.j.: 2016/129003/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 4. 11. 2016 Č.j.: 2016/129003/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Nová grafická podoba webových stránek ČNB II Česká národní

Více

REHOS Rezervační a hodnotící systém pro podávání žádostí o koleje UK. Příručka pro žadatele o ubytování

REHOS Rezervační a hodnotící systém pro podávání žádostí o koleje UK. Příručka pro žadatele o ubytování REHOS Rezervační a hodnotící systém pro podávání žádostí o koleje UK Příručka pro žadatele o ubytování Obsah Základní informace o systému... 2 Základní postupy... 3 Přihlášení do aplikace... 3 Profil studenta...

Více

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Cíl přednášky Ukázat základní parametry práce s jednotlivými právními informačními systémy (základ pro pozdější oddělenou práci s PIS) Získávání informací

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Podání Žádosti o dotaci PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Podání Žádosti o dotaci PRV PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Podání Žádosti o dotaci PRV 22. kolo PRV (osa I) 19.1.2015 Podání Žádosti o dotaci PRV!!! Postup podávání žádostí o dotaci v rámci 22. kola příjmu žádostí (osa I) je

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB V sekci Management je vytvořena struktura podsekcí pro publikaci tematicky zaměřených článků. Specifickou podsekcí je sekce Katalog produktů a služeb. V této sekci je umístěn

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú.

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú. ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú. PREZENTACE PROJEKTU MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ VE MĚSTĚ NOVÁ PAKA www.zbb.cz www.zbb.cz/stitky/bezbarierovost www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE PROJEKTU Konference o bezbariérovost

Více

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích. ve spolupráci s 1 Portál úředníka Lubomír Forejtek Ing. lubomir.forejtek@autocont.cz Pavlinec Petr Ing. pavlinec.p@kr-vysocina.cz Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro předložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 V následujícím

Více

Elektronické zpracování požadavků - evidence v databázi akcí

Elektronické zpracování požadavků - evidence v databázi akcí Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě ročník 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ bronzového stupně ceny stříbrného stupně ceny inovace (zatrhněte cenu, o jakou soutěžíte) 1. Název

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

ipoint Digitální komunikace s občanem Luděk Louda ICZ a.s. 1 ipoint - životní situace a formuláře

ipoint Digitální komunikace s občanem Luděk Louda ICZ a.s.  1 ipoint - životní situace a formuláře ipoint Digitální komunikace s občanem Luděk Louda ICZ a.s. www.i.cz 1 Současné priority v dalším rozvoji e-governmentu Umožnit v roce 2020 nejméně 85 % podání vůči veřejné správě jako úplné elektronické

Více

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek Vznik a vývoj DDI Potřeba standardizace popisu datových souborů v souvislosti s elektronickou archivací dat

Více

WWW stránky pro obce a města

WWW stránky pro obce a města WWW stránky pro obce a města Stručné představení společnosti Rok vzniku: 2002 Obchodní název: Galileo Corporation s.r.o. Provozovny: Chomutov, Praha, Plzeň Působnost: Celá ČR Počet zákazníků: Cca 2500

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Máme pro vás řešení - vlastní web s neveřejnou částí napojenou na systém Sousedé.cz

Máme pro vás řešení - vlastní web s neveřejnou částí napojenou na systém Sousedé.cz předseda All Inclusive veřejný web s napojením na server Sousedé.cz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Potřebujete

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_03_CZSŘ_4.03_ Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Otevřená data ve veřejné správě 8.9.2015, Mikulov. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor hlavního architekta egovernmentu

Otevřená data ve veřejné správě 8.9.2015, Mikulov. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor hlavního architekta egovernmentu Otevřená data ve veřejné správě 8.9.2015, Mikulov Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor hlavního architekta egovernmentu Zhodnocení vývoje v oblasti otevřených dat v ČR Rok 2015 je zatím nejvýznačnějším

Více

TRANSPARENTNÍ OBEC. Michal Rezler, obec Malá Skála, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

TRANSPARENTNÍ OBEC. Michal Rezler, obec Malá Skála, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o. TRANSPARENTNÍ OBEC Michal Rezler, obec Malá Skála, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o. Obsah prezentace Informační systém Munis a jeho nadstavby IS Munis jako vnitřní systém obce Sdílené služby

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Minimální doporučená úroveň Školní výstupy Učivo

Minimální doporučená úroveň Školní výstupy Učivo Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Informační a komunikační technologie pro 2. stupeň základní

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Digitální povodňové plány, lokální výstražné systémy (LVS) a varovné informační systémy

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015

Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015 Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015 Nové radnice, Mariánské nám. 2 Praha 1 - Staré Město 20. listopadu 2015 Ondřej NEUMAJER ondrej@neumajer.cz Soutěžní kategorie Jednotná kritéria problematizují

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU

1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU 1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU Tento manuál popisuje základní funkce systému a jejich použití. Obrázek 1. Základní části systému Volba jazykové verze Systém je vytvořen nezávisle na zobrazeném jazyce. Proto

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení

Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení 3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 8. prosince 2010 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu

Více

Počet obyvatel. Názvy obcí

Počet obyvatel. Názvy obcí Česká republika Slovenská republika Spojené království Velké Británie a Severního Irska Perálec 240 Haţín 500 Wells 0,500 Březina 700 Šemša 760 Ely 5,00 Zaječice 000 Babín 400 Ripon 6,000 Náchod 2,000

Více

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Implementace egovernment do měst a obcí Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Co řeší egovernment? Reálnou potřebu veřejné správy Všechny stupně veřejné správy včetně organizací Prioritní osy -

Více

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Historie spuštění turistického portálu únor 2004 portál je neustále aktualizován a rozšiřován novými informacemi např. tipy na

Více