Hodnocení úrovně elektronizace veřejné správy na území hlavního města Prahy VÝSLEDKY HODNOCENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení úrovně elektronizace veřejné správy na území hlavního města Prahy VÝSLEDKY HODNOCENÍ"

Transkript

1 Hodnocení úrovně elektronizace veřejné správy na území hlavního města Prahy VÝSLEDKY HODNOCENÍ 28. února 2013

2 I. HODNOCENÍ E-GOVERNMENTU Česká republika Zlatý erb Infoliga Globální hodnocení United NaKons e- Government Survey REGSI Rutgers E- Governance Survey Instrument

3 Zlatý erb Založeno v roce 1999 Janem Savickým V současnosk nejrozsáhlejší hodnocení e- Governmentu v ČR Hodnocení pouze měst a obcí, které se samy přihlásí Boduje se 6 kritérií: Oblast hodnocení váhov! koeficient Povinné informace 2 Ú!ední deska 2 Doporu"ené a dopl#kové informace 1,5 Ovládání webu, navigace a p!ehlednost stránky V$tvarné zpracování 1 Nevýhody: subjekkvní prvek (spory řeší předseda poroty) úzká bodovací škála (1,5 bodu na ovládání a navigaci) 1,5 Bezbariérová p!ístupnost 1,5

4 Infoliga Založeno v roce 2005 Oldřichem Kužílkem Hodnocení zahrnuje 186 úřadů veřejné správy Úřad se stává součáse hodnocení zadáním na web Otevrete.cz Hodnocení není organizováno shora, ale zdola neorganizovaně jednotlivými zadávajícími Nevýhody: Celkově jsou publikovány výsledky pouze malé čásk z celkové sady kritérií Infoligy Informační akkvita infoligy je však v současnosk utlumená poslední dvě aktuality jsou datovány v letech 2010 a 2008 Hodnocení pouze schopnosk informovat občany o činnosk samosprávy prostřednictvím webu (ale propracované)

5 !

6 UN e- Government Survey Založeno v roce 2001 hodnocení po 2 letech Hodnoe se celková připravenost země pro e- Government Kritéria: % populace s rychlým připojením webové stránky hlavního města webové stránky centrálních státních insktucí Hlavní výstup: UN Readiness Index

7 REGSI REGSI Rutgers E- Governance Survey Instrument Založeno Marcem Holzerem v roce 2003 Bi- anuální hodnocení metropolí světa podle 5 oblase: ochrana soukromí, přístupnost, obsah, služby, parkcipace občanů Hodnocení 2011/2012:

8 II. KRITÉRIA REGSI REGSI = Rutgers E-Governance Survey Instrument Hodnocení vytvořil prof. Marc Holzer, děkan School of Public Affairs and Administration, Rutgers University in Newark RU člen Association of American Universities (62 elitních univerzit s výzkumem) Filozofie hodnocení poskytnout subjektu, který provádí hodnocení, co nejmenší prostor Metodologie: 1. Definování pěti bodovaných oblastí 2. Přísně kvantitativní hodnocení (103 kritérií / 209 bodů) 3. Určení bodového zisku u každého kritéria 4. Mystery shopping / Multiple check

9 1. Pět bodovaných oblase 1. Zabezpečení ochrana soukromí, ochrana údajů o návštěvníku stránky 2. Přístupnost navigace, funkčnost odkazů, vyhledávání 3. Obsah dokumenty ke stažení, kontakty, aktuality, mapové aplikace 4. Služby on-line služby, žádosti, vkládání podnětů, sledování žádosti / podnětu 5. Participace občanů on-line fórum, ankety, nástroje pro občanské vyjádření

10 2. Přísně kvanktakvní hodnocení Každá oblast má cca 20 kritérií Bodový zisk se pohybuje mezi body Každá oblast je následě normována na 20 bodů Celkový možný počet bodů k dosažení je 100 (Soul 2012 = 82,23 bodů) Dodatečná kritéria CZ = 28 kritérií / 56 bodů Zabezpe!ení (ochrana soukromí)!"!# P"ístupnost $!!# Obsah %&!# Slu#by '&!# Participace ob!an$ %(!#!"#$"% &'( )'' )*+,-*+./01 %2 %2

11 3. Určení bodového zisku kritéria každé kritérium má určeny možnosti realizace a příslušné bodové ohodnocení hodnotitelé jsou proškoleni po jednotlivých kritériích a mají k dispozici manuál pro hodnocení kritérií

12 4. Mystery shopping / MulKple check mystery shopping hodnocení bez vědomí hodnoceného z ulice spolupráce s FSV UK v Praze Instutut komunikačních studií a žurnalistiky multiple check 2 nezávislá hodnocení + posouzení odchylek třetí osobou!"#$"%&$'!"#!"/!"6!";!">!"b!"f!"h!"i!"#l!"##!"#/!"#6!"#;!"#>!"#b!"#f!"#h!"#i!"/l!"/#!"// ()*$"+,+-.'/)&$' $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2 J(89"Q5R5S)& $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2 J(89"Q5R5S)&!"#$"%&$' G"# G"/ G"6 G"; G"> G"B G"F G"H G"I G"#L G"## G"#/ G"#6 G"#; G"#> G"#B G"#F G"#H G"#I G"/L G"/# G"// ()*$"+,+-.'/)&$' J(89"Q5R5S)& $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2 J(89"Q5R5S)& $%&"'()*&+,-. J(89"E5:&*5%,-K M2&)(N9*"O5P&2

13 III. KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ Letošní hodnocení navazuje na pilotní projekt v roce 2009 Bodové hodnocení městských částí se od roku 2009 zlepšilo v průměru o 33% V absolutním vyjádření se průměrný bodový zisk městské části zvýšil o 8,6 bodu (maximum je 100 bodů) Městské části s největším zlepšením: Praha 8 o 108 % Praha 9 o 79 % Praha 2 o 69 % Praha 21 o 56 % Praha 20 o 53 %

14 Celkové výsledky!"#$#%&'(&#$' )**+' )*,-'./0123'!"#$#%&% '&()% '*(+%,-.%!"#$#%/% /)(0% ')(1% &+,.%!"#$#%1% /+(,% 1+('% &10.%!"#$#%'% /,(0% '&(1% &'*.%!"#$#%0% 1-(*% '-(-% &/,.%!"#$#%+% 1,(1% 00(,% &'/.%!"#$#%-% /)(/% 1'(&% &/&.%!"#$#%)% /0(,% 01()% /*).%!"#$#%,% &)(1% 1/()% &-,.%!"#$#%&*% /)(1% 1+(&% &/).%!"#$#%&&% 11(0% 1+('% &*,.%!"#$#%&/% 1'(1% 10(*% &*/.%!"#$#%&1% /-(0% 1*(,% &&1.%!"#$#%&'% 10(/% 1)(&% &*).%!"#$#%&0% /'(-% /,('% &&,.%!"#$#%&+% '&(+% 1,(1%,'.%!"#$#%&-% /,('% 1)(*% &/,.%!"#$#%&)% /+(*% /,('% &&1.%!"#$#%&,% /+(0% 1)(1% &'0.%!"#$#%/*% &0(+% /'(*% &01.%!"#$#%/&% /-('% '/(-% &0+.%!"#$#%//% /*()% /)(*% &1'.% 456!75' )+89' -:8*',--;'

15 Nejlepší weby Pořadí nejlepších webů: 1. Praha 6 55,87 bodů 2. Praha 8 53,80 bodů 3. Praha 2 48,26 bodů 4. Praha 5 47,72 bodů 5. Praha 21 42,73 bodů!"#$%&' ()*+',-./.01'21./' 3$ &'!#&./978"./' :4.$;' "42$8C' D5=05E' 3E-8$'!" #$%&%"'" ()!"!*)("!*)+"!,)-"!,),"..)(+"!/-0" -" #$%&%"("!!)!"!*)("!')!" 1)(" *)!".*)(," -,(0" *" #$%&%"-" ()1"!.),"!!)/"!,)-" -)(" /()-'"!'10" /" #$%&%"."!!)1"!*)!"!!)/".)1".)." /+)+-"!-10"." #$%&%"-!" ()1"!*)("!!)(" /)1" *)/" /-)+*"!.'0"

16 Dílčí výsledky Průměrný výsledek se zvýšil ve všech pěti hodnocených oblastech Nejvýraznější rozvoj zaznamenala oblast obsahu (zvýšení o 3,6 bodu) Nejslabšího absolutního výsledku dosahují portály dlouhodobě v oblastech: zabezpečení - ochrana soukromí uživatele participace občanů diskusní fóra, ankety, možnost vyjádřit se!"#$%&' ())*' ()+,' -'./01234'!"#$%&'()'*'+,# -"!# -".# -/# -"#01,234)+523#!!"6#!-"7# -/# 8"#9&2%:# 6";#!!"!# -/# ;"/# 6"6# -/# ;"#0%A3BCB)%C'#5&*%+D# 8"!# 8"E# -/# 56#76.' (*89',:8)' +))8)'

17 Výsledky v 5 oblastech Grafické znázornění výsledků má tvar kopce Nejdále jsou města v oblasti Přístupnost, Obsah a Služby Nejslabší výsledky dosahují města v oblastech Zabezpečení a Participace!"#$%&#'$#()*+(',-'."#'/%+#&0$,#('!*"*$ %!"&$ %+",$ %!"&$ %*"'$ %!"&$ %%"%$ %%"($ %%"'$!!$BC;/2/D17$-1.85$ E:D$!*$9/><5$ '"'$ '"($ (")$ *"*$ %"$-./0123$!"$4516/7/83$ ("$9:;8<;8$,"$=<.0/2<5$ +"$9/>?<;$

18 1. Ochrana soukromí - kritéria Zabezpečení je hodnoceno z hlediska dokumentu Ochrana soukromí : existuje informace o ochraně soukromí? je informace na každé stránce, kde dochází ke vkládání dat? identifikuje ochrana soukromí subjekt, který provádí záznam dat? definice situace, kdy záznam vzniká (vyplnění formuláře, cookies )? je popsán způsob využití informací? jsou data o návštěvnících uložena na zabezpečeném serveru? je určen konkrétní kontakt / konkrétní osoba pro ochranu soukromí? Pravidla používání elektronického podpisu Vnitřní síť pro zaměstnance - intranet

19 1. Ochrana soukromí - výsledky!"#$%&'()'*'+,# -./%0,# #*634# 7889# 78!:# $;2+%#!" #$%&%"'"!()*"!!)+" +,-" (" #$%&%"*"!)("!!)!" +(.-"," #$%&%"(" /" *)+" #$%&%"(!" *)0" *)+"!/.-" " '" " #$%&%"."!)(" *)!".1+-"." #$%&%"!1",).",)1"!/,-" 1" #$%&%"," /)0" /)1"!*'-" #$%&%"0" /" /)1" " #$%&%"1" /)0" /)1"!*'-" " " #$%&%"+"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!!"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!(" /)*" /)1" +,-" " #$%&%"!,",)." /)1" (!-" " #$%&%"!0"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!'"!)(" /)1".(-" " #$%&%"!." ')(" /)1"!0-" " #$%&%"!*" ()0" /)1",!-" " #$%&%"((" ()0" /)1",!-"!+" " #$%&%"!" /" /)/" #$%&%"!/" /" /)/" " " #$%&%"!+" /" /)/" " " #$%&%"(/" /" /)/" " 2" " -<=1><# 7"!# "

20 1. Ochrana soukromí - příklady Ochrana soukromí je v pakčce na každé podstránce webu Prahy 2 i Prahy 8!

21 1. Ochrana soukromí - příklady Praha 5 měla ošetřenu ochranu soukromí jako jedna z prvních:

22 2. Přístupnost - kritéria Konzistentnost navigační lišt na celém portálu Možnost stažení dlouhých textů jako DOC / PDF Délka homepage (kolik obrazovek lze scrollovat) Vnitřní orientace označení podsekcí Odkazy pro cílové skupiny Mapa stránek s prokliky Vyplňování formulářů (povinná pole, opravy) Vyhledávání rozšířené vyhledávání, nápověda, třídění, vyhledávání ve výběru Aktualizace stránek (poslední aktualita)

23 2. Přístupnost - výsledky!"#$%&'()*+,'(# $,%-.&# /0'('12#32'(#!445#!467# 890+-#!" #$%&%"'" ()'"!*)+,"!+-." /" #$%&%"/"!!),"!*)00"!,,."," #$%&%"!"!,)1"!'),1"!0*." #$%&%"!+"!*)0"!'),1" (+." *" " #$%&%","!!)("!,)-*"!!+." #$%&%"+"!/)/"!,)-*"!!,." " #$%&%"-"!,)!"!,)-*"!0*." " #$%&%"1"!')'"!,)-*" (+." " #$%&%"!("!0),"!,)-*"!,,." " #$%&%"/!"!/)/"!,)-*"!!,."!!" " #$%&%"*"!0)("!,)!,"!/0." #$%&%"!0" ()'"!,)!,"!'0."!," " #$%&%"!/"!')-"!/)*0" 1*."!'" #$%&%"!-"!!)+"!!)11"!0,."!*" #$%&%"!,"!!),"!!)/*"!00." #$%&%"!'"!0)+"!!)/*"!0+." " #$%&%"!*"!!)+"!!)/*" (-."!1" " #$%&%"(" ()'"!0)+,"!!,." #$%&%"!!"!/)/"!0)+," 1-." " #$%&%"//"!!)+"!0)+," (/." /!" " #$%&%"!1"!/)*" (),1" -*." #$%&%"/0" 1)'" (),1"!!!." 2" " $:;/<:# 66"=# 6!"># 645?#

24 2. Přístupnost - příklady Segmentace na webu Prahy 4:!

25 2. Přístupnost - příklady Portál Prahy 18 jako jediný neposkytuje mapu stránek:!

26 2. Přístupnost - příklady Vyhledávání na webu Prahy 12 umožňuje řadit výsledky kliknuem na název sloupce:!

27 3. Obsah - kritéria Kontakty zaměstnanci, odbory, volení zástupci, cesty na úřad Newsletter, aktuality, RSS kanál Dokumenty samosprávy vyhlášky a rozhodnutí, programové prohlášení, zápisy z jednání zastupitelstva Dokumenty ke stažení publikace a zprávy o činnosti v jednotlivých oblastech (odbory), informace o rozpočtu informace o měření výkonu a sebehodnocení, možnost on-line hodnocení jednotlivých částí úřadu, publikování výsledků hodnocení Mapové aplikace, informace o územním plánu Jazykové verze, přístup z mobilních zařízení (responsibilita) Pracovníci info o volných pracovních místech, informace pro zaměstnance Kalendář budoucích událostí (kultura, sport)

28 3. Obsah - výsledky!"#$%&'(# )*+',-#./&0&12#32&0# 4556# 457!# 89/:'#!" #$%&%"'" ()'"!*)+'",--."," #$%&%"!"!,)/"!0)-0"!!!." #$%&%"*"!!)*"!0)-0"!!'." /" " #$%&%"1" /)*"!0)00",1+." (" #$%&%"/" 1),"!,)(("!0*." *" #$%&%"!*"!+"!!)-*"!!'." #$%&%",!" 0"!!)-*" 01,." '" " #$%&%"," ()/"!!)0-",!!." #$%&%"("!+)/"!!)0-"!+1." " #$%&%"!+" ')'"!!)0-"!,1." " #$%&%"!/" 1)'"!!)0-"!!*." " #$%&%"!-" ()*"!!)0-",+0."!0" " #$%&%"0" -)/"!+)1'"!/'." #$%&%"!!" 1),"!+)1'"!!1." " #$%&%"!," '"!+)1'"!0-."!*" " #$%&%"!0" *"!+),+"!-+." #$%&%"!1" -)*"!+),+"!0/."!'" " #$%&%"!(" -)/" 1)'+"!0,."!1" #$%&%"-" '" 1)/!"!!'.",+" #$%&%"!'" ()*" '),/"!/-.",!" #$%&%",," /)/" -)+*"!*+.",," #$%&%",+" /)/" ()''"!0/." 2" );<.=;# >"?# 77"7#

29 3. Obsah - příklady Vyhledávání v seznamu pracovníků na portálu Prahy 13:!

30 3. Obsah - příklady Vyhledávání v materiálech a zápisech z jednání zastupitelstva a rady (Praha 21)!

31 3. Obsah - příklady Textová verze webu Prahy 6:!

32 3. Obsah - příklady Anglická verze webu MČ Praha 11:!

33 3. Obsah - příklady Kalendář akcí na webu Prahy 8:!

34 4. Služby - kritéria Oblast hodnotí možnost vyřízení úředních záležitostí on-line On-line zažádání o povolení, doklady apod. Možnost sledování stavu žádosti on-line Možnost sledování podnětu on-line Elektronická účast ve výběrových řízeních (zadávací dokumentace) Fórum pro vkládání dotazů ohledně služeb + veřejně přístupné odpovědi úředníků či volených zástupců + lhůta pro odpověď ze strany úřadu FAQ sekce s častými dotazy Pořádané akce možnost rezervace či zakoupení vstupenek Bezpečnost kontakty pro nahlášení trestné činnosti

35 4. Služby - výsledky!"#$%&'()# *+,-./# #6523# 7889# 78:;# <=1>-#!" #$%&%"'" ()*"!+)'"!,-." #$%&%"(" ()/"!+)'"!(/." " #$%&%"!," 0)/"!+)'"!'/."," " #$%&%"!" *)0" *)0" **." #$%&%"0" ')*" *)0" //*." (" " #$%&%"," -)1" *)/"!',." #$%&%"!!" -)1" *)/"!',." " #$%&%"!(" -)0" *)/"!!*." *" " #$%&%"!-" ()/" 0)/"!/'." #$%&%"!0" /)-" 0)/" '''."!!" " #$%&%"!+" ()1" -)0"!'!." #$%&%"!*",)(" -)0"!-!."!/" " #$%&%"!'" ()0" -)/"!+0."!," #$%&%"''"!)+" ()0" (-'."!1" #$%&%"!/" /)*" ()/"!(/." #$%&%"'+"!)," ()/",(0."!-" " #$%&%"1"!)'" 1)*",*/."!0" #$%&%"/" 1)!" 1),"!+(." #$%&%"-" 1)," 1)," **." " #$%&%"*" ')+" 1)," '(,." '!" " #$%&%"!1" '),",)*" '+(." #$%&%"'!" '),",)*" '+(." 2" " B"8# C"C# 7:7D#

36 4. Služby - příklady Volba Mám hotové doklady? na domácí stránce Prahy 19:!

37 4. Služby - příklady Často kladené otázky na webu Prahy 1:!

38 4. Služby - příklady Web Prahy 9 informuje o tom, zda podnět je v řešení, nebo byl již vyřešen:

39 5. ParKcipace občanů - kritéria Hodnotí se možnost vyjádřit se k veřejným otázkám a činnosti úřadu on-line a možnost interakce uživatelů stránek navzájem Zpětná vazba na odbory a volené zástupce Nástěnka pro diskusi návštěvníků / občanů On-line diskusní fórum On-line ankety + historie témat a výsledků Videa a přímé přenosy z veřejných akcí a událostí Výsledky průzkumu spokojenosti občanů Nástroje on-line participace petice, elektronické referendum, občanské vyjádření Možnost vkládání fotek, videí a informací ze strany návštěvníků stránek Univerzální kontakt do call-centra úřadu (ústředna)

40 5. ParKcipace občanů - výsledky!"#$%&'()(*%)+#,-.%/0# $,1%23# 456'678#.86'# 9::;# 9:<=# >?5/%#!" #$%&%"'" ()*"!*)*"!+,-" +" #$%&%"!." /)*" ')'"!'/-" 0" #$%&%"0" +)+",)," +,0-" #$%&%","!)'",)," 001-"," " #$%&%"1"!)0" /)(" 01.-" #$%&%"!!" 0)," /)("!/*-" 1" " #$%&%"!/",)0" /)," (,-" (" #$%&%"!*" 0)'" 0)("!*/-"." #$%&%"!+" /)*" 0)/" ('-" #$%&%"+!"!)," 0)/" +01-"!!" " #$%&%"/" 0)," 0)!".*-" #$%&%"("!)'" 0)!"!.*-" " #$%&%"!'" 0)'" 0)!" (,-"!/" " #$%&%"!",)(" +)(" /1-" #$%&%"+" /)." +)(",'-" " #$%&%"."!)!" +)(" +,0-" " #$%&%"!," +)+" +)("!+'-" " #$%&%"!1" +)/" +)("!!1-" " #$%&%"!("!)(" +)("!,+-" " #$%&%"++"!)," +)("!.*-" +!" " #$%&%"!0" +)1" +)/" (.-" #$%&%"+*"!)," +)/"!''-" 2" " ="<# =";# <!CD#

41 5. ParKcipace občanů - příklady Diskusí na webu Prahy 19 se účastní návštěvníci i úředníci (symbol razítka):!

42 5. ParKcipace občanů - příklady Vstup do videochatu Prahy 10:!

43 5. ParKcipace občanů - příklady Nejvíce anket 49 uspořádala na svém webu MČ Praha 6:!"#$%&'!()*+,-./*0(%#$'12'34.%#5,-6*+'76!.+(%)5!"#$#%& ' ($)*+%,#-./ 0111!"#$#% %#"($+5 ($)*+%6784-!"#$#%9 ': & 12:!"#$#%00 02 & 0;09<!

44 6. Dodatečná kritéria Do letošního hodnocení bylo zahrnuto 28 dodatečných kritérií Kritéria CZ Kritéria zpodrobňují hodnocené znaky stránek v původní metodice a zpřesňují hodnocení vzhledem k podmínkám v ČR a hlavním městě Praze Navigační lišty počet lišt a systémů / počet položek Vnitřní navigace, kotva HP, název HP Vyhledávání v přílohách PZI navigace, plné menu PZI Mobilní zařízení přístup prostřednictvím aplikace Samospráva jednání zastupitelstva, výbory a komise, videozáznam, písemné interpelace, aktuality samosprávy a úřadu Veřejné zakázky přehlednost, vypsané / uzavřené zakázky, eaukce a etržiště Dokumenty koncepční dokumenty + diskuse, úložiště smluv Životní situace struktura, kontakt, formuláře

45 6. Dodatečná kritéria - výsledky!"#$%&' ()*+*,-'.-*+' CELKEM Z celkového po!tu bod"!" #$%&%"'" ()" *+," -" #$%&%"!".(" '!," #$%&%"(".(" '!," (" " #$%&%"*".." )/," #$%&%"-!".." )/," '" " #$%&%"-".-" )0," 0" #$%&%"!-".+" )(," *" #$%&%")" -/" )-," #$%&%"!." -/" )-,"!+" " #$%&%"!(" -*" )+,"!!" #$%&%"!!" -'" ('," #$%&%"!'" -'" (',"!." " #$%&%"." -)" ()," #$%&%"!0" -)" ()," " #$%&%"--" -)" (),"!'" " #$%&%"-+" -(" (.,"!0" #$%&%"0" -." (!,"!*" #$%&%"!+" -!".*,"!/" #$%&%"/"!/".(," -+" #$%&%"!*"!0".+," -!" #$%&%"!/"!)" -0," --" #$%&%"!)"!(" -)," /' Pr"m#r 0123' 456' 1" Celkem )'"!++,"

46 6. Dodatečná kritéria - příklady Navigační systémy na hlavní stránce Prahy 10:!

47 6. Dodatečná kritéria - příklady Vnitřní navigace na webu Prahy 14:!

48 6. Dodatečná kritéria - příklady Seznam smluv Prahy 11 umožňuje stažení dané smlouvy a vyhledávání ve smlouvách:!

49 6. Dodatečná kritéria - příklady Interpelace na zastupitele na webu Prahy 14:!

50 6. Dodatečná kritéria - příklady Název stránek Prahy 9 o 11 slovech je mezi hodnocenými portály nejdelší:!

51 IV. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ V rámci hodnocení webů bylo zvoleno 5 oblase s příklady nejlepší praxe: 1. SMS podatelna Praha 6 2. Zimní údržba on- line Praha GIS mapy Praha 2 4. On- line ankety Praha Informace o rozpočtu Případové studie mapují state- of- art v dané problemakce mezi městskými částmi Prahy Kromě pátého tématu určuje každá případová studie městskou část nositele nejlepší praxe

52 SMS podatelna Legislativa požaduje umožnit občanům pro podání e-podatelnu ovou adresu s určenými procesními pravidly Praha 6 vztáhla elektronické podání i na krátkou textovou zprávu včetně lhůt pro reakci ze strany úřadu Zvolené technické řešení umožnilo pro SMS podatelnu použít stejné číslo pevné linky jako je univerzální telefonní kontakt na úřad, což zvýšilo použitelnost SMS podatelny Při testu SMS podatelny přijal mobilní telefon podávající dotaz automatické potvrzení přijetí podání následující den byl člen týmu telefonicky kontaktován praovnicí MČ Praha 6 s informacemi o dalším postupu Zapojení mobilních zařízení do formální komunikace s úřadem je cestou překonání digitálního příkopu I když budoucnost patrně spočívá v sociálních sítích a aplikacích pro smartphone zařízení, SMS podatelna je vstřícný krok pro majitele mobilních telefonů bez pravidelného přístupu k u

53 Zimní údržba on- line V Praze má úklid na starosti TSK, která z ekonomických důvodu nerealizuje 100% údržbu a městské části mohou vlastní iniciativou odklízet sníh z nepokrytých komunikací a především chodníků Jedním z řešení je sněhová pohotovost (Praha 6) zapojení nezaměstnaných a outsourcing činnosti mimo úřad Praha 16 se zaměřila na zpřesnění informace o úklidu dané komunikace či chodníku Projekt má dva aspekty: 1. určení priorit při odklízení a znázornění ve speciální mapě 2. sledování úklidových vozidel v reálném čase díky propojení portálu s GPS navigací ve vozidlech

54 Zimní údržba on- line!

55 Zimní údržba on- line!

56 GIS mapy Mapovou aplikaci s informacemi o občanské vybavenosti nabízí v současnosti portály osmi městských částí, ale kvalita se liší Nejpodrobnější mapu nabízí obyvatelům portál Prahy 2 Na mapě je znázorněna řada aspektů občanské vybavenosti v oblasti dopravy, chodců, obchodu, kultury, zdravotnictví a školství Velmi dobře rozpracované historické informace mohou napomoci výuce v lokálních školách

57 GIS mapy!"!#!$!%!&!"'!"!#!$!%!&!"' ()*+,-,.)/-)01,1)234)5!"#$%&'()*#+,-%./0# &6(7-7(#+%./(78$ 2 9:.;7#+%.'-;&<$ 2 =*<-#./6;<)*%./(7*8 2 >/0#1%&6-%5#7('5?$ 2 2 3(6<-7()1%(;/-A(/$ 2 BCD 2 627,89:;1-<2,-=8)9> E4(?$%(%5#./5/;)* G/$ K<-'.<0%L(41L*#1 2 2 C45G/I !?6(7-/#5)<0%L(41L*#1J%'+<06#$ 2 2 M*L&*N#-./#1%<(A*6$ 2 >-)50'#1%L(41L*#1%(%.';O8$ >&-6/-7#1%L(41L*# M(#<$%(%8(#<-A(/$ 2 3'-),$%&6-%&-81,0#1%&.P 2 2 Q(<;&-70#1 2 2 F;'/;6#1%&(A0/<$%(%L"#$ 2 B(&(%L*'*#I%R%&(6<$ 2 2?ABCAD & "E # $ " ""

58 GIS mapy!

59 On- line ankety Participace občanů je jednou z nejhůře hodnocených oblastí průzkumu Jednoduchou aplikací zvyšující participaci je on-line anketa (tzv. poll), kterou lze provozovat zároveň na webové stránce a na FB profilu městské části Šest pražských městských částí na svém webu provozuje ankety jejich informační hodnota je však omezena neexistencí archívu (3 případy), případně časovou neurčeností výsledků předchozích anket (1 případ) Nejpříjemnější a obsahově uspokojivé informování o anketách prokázal portál Prahy 11 (nejaktivnější vypisovatel online anket je historicky portál Prahy 6)!"#$%&'!()*+,-./*0(%#$'12'34.%#5,-6*+'76!.+(%)5!"#$#%& ' ($)*+%,#-./ 0111!"#$#% %#"($+5 ($)*+%6784-!"#$#%9 ': & 12:!"#$#%00 02 & 0;09<

60 On- line ankety

61 On- line ankety

62 Informace o rozpočtu Rozpočet je klíčový dokument řízení úřadu MČ a důležitým zdrojem informací pro občany Průzkum ukázal, že způsob reportování rozpočtu veřejnosti není uživatelsky přívětivý, v řadě případů je na webových stránkách pouze dokument s tabulkami nebo pouze s hrubými informacemi o výdajích a příjmech Uživatelský komfort snižuje např. velký počet dílčích dokumentů, rozsahlé XLS soubory s desítkami listů, oskenované dokumenty znemožňující vyhledávání či kopírování Překážkou laického pochopení rozpočtu je používaný technický jazyk a důraz na formální a technické informace Praha 20 je jediná městská část, která zasazuje rozpočet do celkového kontextu činnosti a cílů městské části a umožňuje z laického pohledu posoudit oprávněnost dílčích výdajů

63 Informace o rozpočtu M! Dokumenty P"idaná hodnota Soubor# Praha 1 Tabulky Pouze numerické údaje 7 Praha 2 Zpráva, usnesení, tabulky Hrubá konkretizace 6 Praha 3 Zpráva Konkretizace v!daj" 1 Praha 4 Zpráva, tabulky Oskenované dokumenty 20 Praha 5 Zpráva, tabulky Konkretizace v!daj" 2 Praha 6 Zpráva, tabulky Pouze HTML formát 0 Konkretizace v!daj" Praha 7 Zpráva, usnesení, tabulky Hrubá konkretizace 18 Praha 8 Tabulky Pouze numerické údaje 5 Praha 9 Zpráva Konkretizace v!daj" 1 Praha 10 Tabulky (xls se 34 listy) Pouze numerické údaje 1 Praha 11 Zpráva, tabulky Konkretizace v!daj" 5 Praha 12 Zpráva, tabulky Hrubá konkretizace sérií zm#n (10 x PDF) Praha 13 Zpráva, usnesení, tabulky Hrubá konkretizace 7 Praha 14 Zpráva, usnesení, tabulky Oskenované dokumenty 3 Numerické údaje Praha 15 Tabulky Pouze numerické údaje 2 Praha 16 Zpráva, tabulky Pouze numerické údaje 6 Praha 17 Zpráva, tabulky Konkretizace v!daj" 2 Praha 18 Tabulky Pouze numerické údaje 1 (pouze prost$. vyhledávání) Praha 19 Tabulky Pouze numerické údaje 1 Praha 20 Dokument s tabulkami Úvod - %innost obce 1 (34 MB) Oskenovan! dokument Praha 21 Zpráva, tabulka Hrubá konkretizace 2 Praha 22 Tabulka Pouze numerické údaje 1 (pouze prost$. vyhledávání)

64 V. DOPORUČENÍ DALŠÍHO ROZVOJE Responsibilita přizpůsobení zobrazení webové stránky pro hlavní typy mobilních zařízení Mobilní aplikace alternakvní brána k nejpoužívanějším službám a obsahu webu městské čásk: aktuality kontakty mapové aplikace zprávy PRO občany podněty OD občanů

65 KONTAKT Roman Pazderník

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu MŠMT, 2007 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 3 A. ÚVOD 4 B. INDIKÁTORY 6 B.1. INDIKÁTORY V GESCI

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí měst

Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí měst Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí měst Josef Novák Viktor Třebický Miroslav Lupač David Podhůrský Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 Návod pro postup při sledování procesů místních Agend 21 podle oficiálních Kritérií MA21 v České republice Autorská spolupráce: Národní síť Zdravých měst

Více

Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty

Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty Obsah Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty... 1 Soutěž Zlatý erb... 2 Činnost předsedy krajské poroty... 2 1. Oznámí pořadateli

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komunikace v projektovém týmu Communication within the project team Hana Preslová Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTA ŠTĚTÍ Z CAF PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTA ŠTĚTÍ Z CAF PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTA ŠTĚTÍ Z CAF A PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2013 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: srpen 2013 Stránka 1 z 52 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část Verze 2 Březen 2014 1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Národní orgán

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

ANALÝZA OBSAHU WEBOVÉHO PORTÁLU města Lanškroun

ANALÝZA OBSAHU WEBOVÉHO PORTÁLU města Lanškroun ANALÝZA OBSAHU WEBOVÉHO PORTÁLU města Lanškroun Zpracoval: Oldřich Kužílek Oživení, o. s., květen 2012 Obsah Hlavní zjištění... 2 Hlavní doporučení... 2 A) Analýza dobrovolně zveřejněných informací na

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Vstupní analýza a průzkum spokojenosti

Více

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2015 Vize rok 2015: Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více