Obecné zásady. Konkretizace zásad, které musí dodržovat každý pracovník. zásada ochrany osobních dat a údajů a mlčenlivosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné zásady. Konkretizace zásad, které musí dodržovat každý pracovník. zásada ochrany osobních dat a údajů a mlčenlivosti"

Transkript

1 Dokument: Směrnice č.44 PŘEDCHÁZENÍ SITUACÍM, V NICHŽ BY V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY MOHLO DOJÍT K PORUŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCHPRÁV A SVOBOD OSOB, POSTUP PŘI NÁPRAVĚ PŘÍPADŮ, KDY K TOMUTO PORUŠENÍ DOŠLO Vytvořeno: Platnost směrnice: od Zpracovala: Danuše Šaferová, kr. ředitelka a ing.jaroslava Frýdlová, soc.pracovnice CZP ÚK,o.p.s. Uloženo: 1) Agenda krajské ředitelky 2) Veřejný šanon 3) webové stránky Obecné zásady každý pracovník musí znát a dodržovat Listinu základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.) každý pracovník musí řídit ustanovením 88, písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je uvedeno výslovně: Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva a které zabrání střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby Konkretizace zásad, které musí dodržovat každý pracovník individuální přístup nedirektivní způsob pomoci založený na důvěře klienta (klientu nenařizujeme: musíte udělat toto, nebo musíte využít služeb určitého zařízení apod., ale vždy mu další postup pouze doporučujeme: nejlepší by pro Vás bylo., ale vyberte si z možností, které jsou zde k dispozici) respektování uživatele služby a jeho názoru a přání, i když se z našeho hlediska zdá klientovo přání nesplnitelné a jeho názor mylný, je nutno jeho požadavky respektovat a snažit se společně hledat cestu k jejich realizaci nebo alespoň k přiblížení zásada ochrany osobních dat a údajů a mlčenlivosti - každý pracovník, který pracuje s osobními daty klientů, má osobní odpovědnost za to, že učiní všechna opatření k tomu, aby nemohlo k jejich zneužití nebo nekontrolovanému nahlížení do těchto dat - osobní údaje, ukládané do počítače, musí být jištěny heslem, ke kterému nemá nikdo jiný přístup - osobní spisy klientů musí být uloženy v uzamykatelné skříni nebo trezoru, klíče má pouze odpovědný pracovník - rovněž všechny prostory musí být opatřeny funkčními zámky, o tom, kdo má od prostor klíče, se vede evidence - při nástupu do pracovního poměru každý pracovník musí podepsat závazek mlčenlivosti - rozhovory s klienty se zásadně musí konat ve vhodném prostředí, nerušeně a bez přítomnosti dalších osob, vyjma průvodců, je-li to výslovné přání klienta - každý pracovník musí podepsat a dodržovat Etický kodex a závazek mlčenlivosti a obojí dodržovat i po ukončení pracovního poměru

2 Ochrana práv uživatelů Tento dokument upravuje situace, jak předcházet nebo zamezit porušování základních lidských práv a svobod. Dále v případě porušení, jak situaci řešit. Při poskytování asistenční služby jsou respektována základní lidská práva uživatelů, vyplývající ze závazných norem a pravidel občanského soužití. V dokumentu jsou vydefinována práva, u kterých by v souvislosti s poskytováním služby osobní asistence mohlo dojít k jejich porušení. Je vždy vyznačena situace, kdy k porušení práva může dojít. Následuje u každé situace popis toho, jak se postupuje, aby k porušení práv nedocházelo. Cíl Cílem tohoto vnitřního předpisu poskytovatele je zabezpečit ochranu základních lidských práv, respektování lidské důstojnosti a osobní svobody uživatelů služby osobní asistence. Vnitřní předpis vymezuje situace, při kterých může dojít k porušení práv klientů a dále vymezuje oblasti, ve kterých může dojít ke střetu zájmů. Zahrnuje rovněž i opatření pro případné řešení těchto situací. Oblasti, v nichž může dojít k porušení práv uživatelů služby osobní asistence Právo na osobní svobodu Právo na soukromí Právo na ochranu osobních údajů Právo na svobodné rozhodování Právo na vlastní životní styl a individuální přístup Právo na informace Právo na ochranu osobní svobody Pracovník svým jednáním nesmí omezit osobní svobodu uživatele Uživatel má právo pohybovat se ve svém bytě i mimo něj bez omezení, asistentka dbá na to, aby osobní svoboda byla zachována Uživatelům s omezenou pohyblivostí naopak k volnému pohybu po bytě či venkovním prostředí dopomáhá Právo na ochranu soukromí a osobních údajů Pracovník asistenční služby dochází k uživateli do bytu, tedy do jeho přirozeného prostředí. V rámci poskytování služby osobní asistence (dále jen OA) je právě ochrana soukromí a osobních údajů velmi důležitá. Asistentka se dozví množství informací, které nesmí být předány třetí osobě bez souhlasu uživatele. Asistentka dodržuje mlčenlivost o všech informacích, které jí uživatel řekne, a to i po ukončení pracovního poměru. Při vstupu do bytu uživatele vždy dá najevo svou přítomnost domluveným signálem (klepe, zvoní apod.), a to i v případě, že má k dispozici klíče od bytu (ty jsou předávány oproti podpisu uživatele a pracovníka). Při ukončení poskytování služby OA se klíče oproti podpisu obou zúčastněných vrací. Pokud pracovník klíče ztratí, je uživateli nabídnuta možnost výměny zámku na náklady organizace. Po odchodu od uživatele je pracovník může odevzdat v sídle poskytovatele, kde se uloží do zapečetěné obálky do další návštěvy u uživatele. V případě, že si pracovník tyto klíče ponechá u sebe, je za ně a jejich případnou ztrátu zodpovědný. V případě nepřítomnosti uživatele pracovník nevstupuje do bytu sám (pokud k tomu nebyl uživatelem výslovně instruován), ale pokusí se uživatele nebo osobu jemu blízkou (např. manžel, děti) kontaktovat a zároveň kontaktuje o nastalé situaci sociální pracovnici, nadřízenou, která rozhodne, jak postupovat.

3 Pracovník se pohybuje po bytě se souhlasem uživatele. Veškeré úkony provádí s informovaným souhlasem uživatele a pokud možno s ním, ve spolupráci, s dopomocí apod. Na způsobu provedení úkonů a spolupráce se pracovník vždy s uživatelem domlouvá předem. Informuje se, jakou má uživatel představu o provedení úkonu (např. vytření podlahy, uložení nákupu, věcí, spolupráce při přípravě stravy, podání stravy, oblékání apod.) Při samotné činnosti se pracovník doptává, zda vše dělá správně a zda klientovi spolupráce takto vyhovuje. V případě nákupu, odevzdá pracovník spolu s vrácenou hotovostí také účtenku o výši ceny nákupu. Vrácenou hotovost vždy předává přímo do rukou uživatele. Způsob úhrady za poskytnuté služby je stanoven ve smlouvě o poskytnutí OA. Zpravidla činí výběr klíčová osobní asistentka. V případě osobní manipulace s uživatelem (přímém fyzickém kontaktu, polohování, přesun na vozík apod.) pracovník vždy komentuje všechny úkony a snaží se je poskytovat v maximální míře ve spolupráci s klientem, pokud to jen jde. Při dopomoci s osobní hygienou se pracovník chová přirozeně, používá vhodné formulace slov. Dbá na to, aby uživatel neměl nepříjemný pocit. Osobní hygiena je prováděna tak, aby byla zachována intimita uživatele, a to i v případech, kdy je prováděna v domácím prostředí. Asistentka dbá na to, aby nebyl těmto úkonům nikdo další přítomen pokud si přítomnost další osoby uživatel sám nevyžádá. Ve vnitřních pravidlech upravujících jednání se zájemcem o službu jsou vymezeny osobní údaje, které jsou nutné pro poskytování služby OA. Zájemce dává souhlas k poskytnutí a uchovávání osobních údajů, který může kdykoli odvolat. Tyto údaje nejsou bez souhlasu uživatele předávány třetí osobě. Právo na vlastní svobodné rozhodnutí Sociální pracovnice podá uživateli veškeré informace o nabízených službách. Uživatel se sám rozhodne, zda bude službu využívat. Pokud tak učiní, sám si stanoví kdy, kde a v jakém rozsahu úkonů bude službu využívat. Uživateli je vysvětlena funkce klíčového pracovníka. Je poučen o možnosti svého klíčového pracovníka změnit. Uživatel si přeje službu změnit nebo ukončit způsob změny či ukončení dohodne se sociální pracovnicí, která následně provede písemný zápis. Uživatel si sám volí rozsah úkonů, které potřebuje s ohledem na svoji situaci. Uživatel si své osobní cíle ve vztahu ke službě OA stanovuje sám a promítají se ve tvorbě,hodnocení a aktualizace individuálního plánu. S formulací cílů může pomoci sociální pracovnice, popř. osobní asistentka, na přání uživatele i rodinní příslušníci či osoby blízké, např. ošetřující lékař, apod. Právo na individuální způsob života, akceptování odlišných životních podmínek Cílem služby OA není měnit životní styl uživatele, ale naopak umožnit mu žít v podmínkách, které si dobrovolně zvolil a které mu vyhovují. Asistentka bez předchozího souhlasu nezavádí nový režim v domácnosti uživatele. Asistentka podporuje společensky přijatelné zvyky, zvyklosti, a akceptuje společensky méně přijatelné zvyky, které však nikoho dalšího v žádném ohledu neohrožují, neomezují, nezpůsobují nelibost. Asistentka se přizpůsobí naučeným stereotypům uživatele, pokud je to vhodné. Asistentka se snaží o poskytování služby v takovém čase, který co nejvíce uživateli služby vyhovuje ale který je také stanoven ve smlouvě o poskytování služby. Pokud chce klient časy a termíny měnit, nebo je změna objektivně žádoucí, projedná tuto situaci asistentka s klientem a sociální pracovnicí. Na základě dohody sepíše vedoucí OAS-sociální pracovnice, dodatek k uzavřené smlouvě. Právo na informace Veškeré informace o zařízení i službách jsou podávány již zájemci o službu. Informace jsou úplné a srozumitelné, o čemž se v průběhu jednání sociální pracovnice neustále ujišťuje. Informace jsou aktualizovány. Veškeré změny jsou oznámeny s dostatečným předstihem. Asistentka je přiměřeně seznámena s osobou uživatele a jeho potřebami (prostřednictvím sociální pracovnice). Je také účastna úvodního setkání v přirozeném prostředí klienta, obvykle v bytě, se všemi podstatnými záležitosmi, majícími vliv na řádný výkon asistenční služby.

4 Obecné informace zájemcům o službě OA může podat kterýkoli pracovník organizace Informace jsou předávány ve srozumitelné formě, je brán ohled na specifické potřeby uživatele popř. zájemce (tempo řeči, vhodně zvolený slovník, obsah, množství informací apod.). Důležitá je zpětná vazba (pracovník si vždy ověří, že uživatel předaným informacím správně porozuměl). Úkony při výkonu služby OA asistent komentuje (říká, co a jak bude dělat a vybízí uživatele k aktivnímu zapojení podle jeho možností a schopností). Vždycky se snaží o maximální zapojení a spolupráci asistentklient. Uživatel je informován o právu nahlížet do své osobní dokumentace už při uzavírání smlouvy na osobní asistenci. Postup pro nápravu v případě porušení práv uživatele Uživatelé jsou seznámeni s právem podávat stížnosti, podněty, připomínky, a s postupem jejich řešení. Dojde-li k porušení práv uživatele zaměstnancem organizace, bude sankcionován dle závažnosti porušení: 1. pohovorem a domluvou s sociální pracovnicí, vedoucí OAS 2. písemným napomenutím ředitelky organizace (vytýkací dopis) 3. ukončením pracovního poměru Situace je vždycky projednávána a je o ní vyhotoven sociální pracovnicí zápis, který je uložen ve spišu uživatele. Poskytovatel se musí uživateli zásadně vždy vhodnou formou omluvit. Pokud si klient žádá výměnu asistentky je mu to umožněno. Každá taková situace, kdy dojde k porušení práv uživatele, je předmětem projednávání na pracovních, provozních poradách, na intervizích a supervizích a to zejména pro poučení (jde o anonymní formu sdělení) Vzorové situace, kdy by mohlo dojít k porušení práv Asistentka má na některé věci, např. poměry, zvyklosti, návyky, činnosti zásadně jiné názory než uživatel služby. Ve spolupráci s klientem si o tom vzájemně v klidu pohovoří. Sdělí svůj názor a postoj klienta své nadřízené, sociální pracovnici. Ta rozhodne, jak v dané věci bude terénní pracovnice postupovat. Pokud by se situace mohla začít hrotit, lze ji řešit výměnou klíčové asistentky. Klient se chová opakovaně v rozporu s společenskými zvyklostmi, uchyluje se např. k nevhodným slovním projevům, třeba i vulgárním. přesto službu požaduje Jedná se o takové chování uživatele vůči pracovníkovi, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení osobní důstojnosti pracovníka, neboť takové chování vede k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňující prostředí. Jedná se např. o slovní napadání, prokazatelně nepravdivá obvinění, apod. V případě, že není přímo ohrožena bezpečnost pracovníka, předchází výpovědi smlouvy o poskytování služeb OA minimálně 2 osobní jednání, provedená sociální pracovnicí u uživatele. Při druhém z jednání je uživatel znovu upozorněn na možnost výpovědi a jsou mu předány kontakty na poskytovatele služby OA či obdobných služeb ve městě, okolí, v dosahu. Jestliže je ohrožena bezpečnost pracovníků v přímém kontaktu s uživatelem (např. hrubé fyzické napadení) je smlouva ukončena okamžitě po doručení výpovědi. Veškeré situace, které nějakým způsobem ohrožují, ponižují nebo zneklidňují pracovníka, je pracovník povinen hlásit sociální pracovnici a ta ředitelce organizace.

5 Pracovník je v příbuzenském vztahu s uživatelem služby Pracovník tuto skutečnost nahlásí sociální pracovnici. Řešení se odvíjí od konkrétní situace. Tato situace by měla být zaznamenána již ve fázi jednání se zájemcem o službu, kdy je mu klíčová asistentka představována a přidělována smluvně. Běžným řešením je, že klíčového pracovníka bude vykonávat jiný zaměstnanec. Může se však stát, že budoucí uživatel bude trvat na tom, aby klíčovým pracovníkem byl jeho příbuzný. Toto může být přínosem zejména v těch situacích, kdy uživatel, s ohledem na svůj zdravotní stav, obtížně navazuje vztahy s cizími osobami, má problémy v komunikaci, apod. V těchto případech je však naprosto nutné dbát na dodržování profesionálního přístupu ze strany zaměstnance a sociální pracovnice jej musí vyžadovat. Sponzorský dar od příbuzného uživatele nebo od uživatele samotného Na základě sponzorské daru nesmí být požadovány zvláštní výhody. Přijímání darů je upraveno vnitřními pravidly organizace. Dárci je vysvětleno, že přijetí daru nebude mít vliv na kvalitu poskytované služby a služba bude poskytována ve sjednaném rozsahu uživatelem, určeným v smlouvě o poskytování služby OA. Uživatel vyžaduje od pracovníka osobní vztah bez profesionální hranice Uživatel např. vyžaduje návštěvy pracovníka i mimo smluvní vztah, nařkne zaměstnance, že jej nemá rád apod. Takovou situaci řeší sociální pracovnice s ředitelkou organizace, kdy je s uživatelem vyjasněn cíl služby OA, její účel a způsob průběhu. Pokud uživatel i nadále vyžaduje osobní vztah, který je pracovníkovi nepříjemný do té míry, že vede k vytvoření nepřátelského či zneklidňující prostředí, může dojít k výměně pracovníka, event. může být i ukončena smlouva o poskytování OA. Klient odmítá sestavení individuálního plánu, nepřeje si sestavení plánu a jeho pravidelné vyhodnocování Již při jednání se zájemcem o službu je zjišťováno, co má poskytování služby budoucímu uživateli přinést,čím mu má pomoci, kam se pomocí individuálního plánování posune, apod. Uživateli je podáno vysvětlení, že individuální plán je součástí služby OA. Podepsaná smlouva o poskytování služby je nastavena dle potřeb uživatele a po vzájemné dohodě uživatele a poskytovatele. Rodinný příslušník má jiný názor na poskytování služby OA Uživatel si přeje poskytování sociální služby v jiném rozsahu nebo jinak než jeho rodinní příslušníci. Uživatel uzavírá smlouvu o poskytování služby a zvolí si potřebný rozsah podpory, kterou chce využívat. Nutnost pracovat s rodinou a vysvětlovat, že přednostně je bráno na zřetel přání klienta, neboť on je partnerem pro vyjednání rozsahu poskytované služby. Vždy je nutno se nakonec řídit přáním uživatele protože se jedna o osobní asistenci, cílenou na klienta, uživatele služby OA. INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE KE STŘETŮM ZÁJMŮ Střetem zájmů se rozumí taková situace, ve které má pracovník odlišný názor, zájem než jeho klient, uživatel služby. Jedná se přitom velmi často o zcela běžné, každodenní nastalé situace, které však neřešením mohou vyústit v problémy. Později třeba i v porušování práv klientů.

6 Situace možných střetů zájmů rozhodně nelze podceňovat a je dobré zachytit je na začátku. Často se vyznačují tím, že pracovník v naprosto dobré víře začne prosazovat svůj vlastní zájem, aniž by reálně vyhodnotil situaci, přání a potřeby klienta. Pracovník si musí vždycky uvědomit, že není kompetentní rozhodovat o tom, co je pro klienta správně a dobře. Pokud shledává, že by se mohlo něco v životě klienta změnit, upravit, jinak nastavit, může si s ním o tom promluvit, informovat svého nadřízeného, ale jednoznačně klient je ten, který si o svém životě rozhodne. Na něm záleží jaké jaké bude rozhodnutí. Střetem zájmů může být pro pracovníka např. situace, kdy je odpovědný dvěma i více autoritám. Např. zaměstnanec * rodina * klient. Požadavky všech se mohou rozcházet. Může nastat situace, kdy požadavky uživatelů jsou v rozporu s potřebami a požadavky zaměstnanců, neboť ti musejí dodržovat poskytování sociální služby dle standardizované úrovně, jak jim ukládají všechny vážící se předpisy. Univerzální postup při střetu zájmů pracovník má právo na radu nadřízeného nadřízený pracovník poskytne podporu týmového jednání pracovník podpoří vytvoření pravidel situace se řeší v rámci nejbližší intervize, kde jsou přítomni spolupracovníci se zkušenostmi a mohou poskytnou cenné rady a podporu vhodné téma na supervizi pracovní tým s profesionálním odstupem provede rozbor situace, hledá opatření včetně preventivních kroků, analyzuje postup, zpřesňuje pravidla, atp. Zaměstnanec sám za dané situace zachovává klid, zpracovává si postupně svoje emoce, promýšlí postupy drží u klienta profesionální přístup, v žádném případě situaci nehrotí vyhledává nová témata pro další kontakt s uživatelem služby, snaží se odvést pozornost od předcházejícího střetu Danuše Š a f e r o v á krajská ředitelka razítko:

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:..

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:.. Charita Vsetín Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 411 709 e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz; www.vsetin.caritas.cz IČO: 44740778, účet: KB 563344851/0100 Smlouva o poskytování Pečovatelské služby

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Křižovnická pečovatelská služba

Křižovnická pečovatelská služba STANDARD Č. 2 Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby Platný od 1. 3. 2015 Obecné práva klientů 1) Organizace respektuje základní lidská práva klienta. 2) Organizace má zmapovány situace, ve kterých

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby / v textu této smlouvy dále jen smlouva /:

Smlouvu o poskytování sociální služby / v textu této smlouvy dále jen smlouva /: Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov IČO 00 150 100 Pečovatelská služba tel. / fax ředitelství: 582 345 683 tel. Pečovatelská služba: 582 342 624 mail: reditel.socsluzbypv@volny.cz mail: pecovatelska.sluzba@centrum.cz

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY I. Smluvní strany Hospic na Svatém Kopečku sídlo: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc Svatý Kopeček IČ: 73634671 IČ služby: 9004092 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Č.: 290/2016 1) Pan (paní)... (jméno a příjmení),... (datum a místo narození), bydliště... (adresa), v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Standard č. 7. Stížnost na kvalitu, nebo způsob poskytování Terénní osobní asistence

Standard č. 7. Stížnost na kvalitu, nebo způsob poskytování Terénní osobní asistence Standard č. 7 Stížnost na kvalitu, nebo způsob poskytování Terénní osobní asistence Terénní osobní asistence má stanovené vnitřní předpisy, které upravují podání, řešení stížnosti. 1. Definice stížnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito

Více

II / Ochrana práv osob

II / Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Osobní asistence APROPO Tento dokument upravuje postup při podávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů ke způsobu

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Č.. /2010 Smlouva o poskytování sociální služby kterou uzavřely dle ust. 91 zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů a ust. 51 zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ sociální služba Tísňové péče

MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ sociální služba Tísňové péče MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ sociální služba Tísňové péče Smlouva o poskytování sociální služby Tísňové péče poskytovatel: Městská charita Plzeň IČ:45334692 Francouzská tř.40/a 326 00 Plzeň zastoupená Bc. Alicí

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Aby jste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A CÍLE

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu, nebo způsob poskytovaní Terénní odlehčovací služby

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu, nebo způsob poskytovaní Terénní odlehčovací služby Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu, nebo způsob poskytovaní Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služby mají stanovené vnitřní předpisy, které upravují podání, řešení stížnosti. 1. Definice stížnosti:

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Jan Strnad Tento materiál obsahuje přehled povinností poskytovatelů uvedených v dotyčných paragrafech, tedy povinnosti vztahující se primárně

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Pravidla pro podání a vyřizování stížností

Pravidla pro podání a vyřizování stížností Pravidla pro podání a vyřizování stížností Úvod Řešení stížností v organizaci je velmi důležitým prvkem pro zvyšování kvality poskytovaných činností a pro ochranu práv uživatelů. Stížnosti, připomínky

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

Smlouva číslo 000/2016 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2016 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2016 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim Proč je směrnice vydávána Nejen klient sociální služby, ale každý člověk musí

Více

Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele. DS U Antonína

Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele. DS U Antonína Pojmy: Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele Poskytovatel Ruprechtický farní spolek DS U Antonína Uživatel ten, kdo využívá službu. Uživatel jedná s poskytovatelem sám, osobně nebo v zastoupení

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): (uživatel) Datum narození:

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

II. Ochrana práv osob

II. Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Centrum pro pomoc obětem

Centrum pro pomoc obětem Centrum pro pomoc obětem Respondeo, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum Vypracovala:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 75623 Jablůnka Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Postup stanovuje, jak se evidují došlé žádosti, jak se postupuje při složení komise a při

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 5/2012 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pracovníci pečovatelské

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel )

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) VZOR SMLOUVY Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) na jedné straně a pan/paní [BUDE DOPLNĚNO] narozen: [BUDE

Více

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti (1) Pokud má zájemce o nabízenou službu zájem, podá vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen žádost).

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Dle 40 zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. o poskytování pečovatelské služby Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Standard č. 7 SMĚRNICE Verze 9 - zkrácená k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Tato Směrnice k podávání a vyřizování připomínek,

Více