C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010"

Transkript

1 C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie Stanovisko Výboru regionů Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu a partnerství veřejného a soukromého sektoru na internetu budoucnosti (2010/C 232/08) VÝBOR REGIONŮ opakovaně zdůraznil skutečnost, že přetrvávající digitální propast způsobuje sociální vyloučení a hospodářské nerovnosti. Realizace rovných příležitostí v digitální oblasti, pokud jde o přístup a elektronické dovednosti, je tedy ze sociálního a ekonomického hlediska nutná; zdůrazňuje, že požadavek zajistit dostupný přístup k širokopásmovému internetu je základním předpokladem sociální a územní soudržnosti a hospodářského růstu a začleňování do informační společnosti v Evropské unii, zejména v současném kontextu hluboké hospodářské a sociální krize; zdůrazňuje v souladu se strategií i2010 pro evropskou informační společnost význam místních a regionálních orgánů, protože představují motor ekonomického růstu na místní úrovni a vytváří, užívají a vlastní mnoho produktů a služeb s informacemi v digitální podobě; v některých členských státech mají zároveň tyto orgány v této oblasti pravomoc. Z tohoto důvodu by měly být místní a regionální orgány plně a účinně zapojeny do správy informační společnosti; konstatuje, že uvolnění digitální dividendy usnadní poskytování širokopásmových služeb v celé Evropské unii, přispěje tak k dokončení jednotného trhu elektronických komunikačních služeb, a v důsledku toho bude představovat jeden z hlavních prvků produktivity a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky; znovu zdůrazňuje význam úzkého propojení výzkumu a vývoje s průmyslovými postupy, a proto naléhá na členské státy a Komisi, aby vyvinuly maximální úsilí a podpořily rychlý přenos výzkumu do každodenní obchodní a veřejné praxe.

2 CS Úřední věstník Evropské unie C 232/45 Zpravodaj: Odkaz: Jean-François Istasse (BE/SES), poslanec francouzsky mluvícího společenství Belgie sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu KOM(2009) 586 v konečném znění sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Partnerství veřejného a soukromého sektoru na internetu budoucnosti KOM(2009) 479 v konečném znění I. POLITICKÁ DOPORUČENÍ Z tohoto důvodu by mělo být širokopásmové připojení cenově dostupné všem občanům Evropské unie; VÝBOR REGIONŮ, Společné připomínky k oběma sdělením 1. vítá sdělení Komise s názvem Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu a sdělení Komise nazvané Partnerství veřejného a soukromého sektoru na internetu budoucnosti, protože využívání digitální dividendy a rozvoj internetu budoucnosti může významnou měrou přispět k překlenutí digitální propasti a k plnění cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020, která po ní následuje, a uspokojit některé důležité sociální, kulturní a ekonomické potřeby evropských občanů; 2. připomíná, že opakovaně uvedl skutečnost, že přetrvávající digitální propast způsobuje sociální vyloučení a hospodářskou zaostalost. Realizace rovných příležitostí v digitální oblasti, pokud jde o přístup a elektronické dovednosti, je tedy ze sociálního a ekonomického hlediska nutná; 6. zdůrazňuje v souladu se strategií i2010 pro evropskou informační společnost význam místních a regionálních orgánů, protože představují motor ekonomického růstu na místní úrovni a vytváří, užívají a vlastní mnoho produktů a služeb s informacemi v digitální podobě; v některých členských státech mají zároveň tyto orgány v této oblasti pravomoc. Z tohoto důvodu by měly být místní a regionální orgány plně a účinně zapojeny do správy informační společnosti ( 4 ); 7. zdůrazňuje v této souvislosti klíčovou úlohu a odpovědnost místních a regionálních orgánů v úsilí zajistit spravedlivý přístup k dostupnému širokopásmovému připojení v oblastech, kde trh v tomto selhal, při vedení pilotních projektů zaměřených na překonávání rozdílů v přístupnosti elektronických technologií a při vyvíjení nových přístupů ve veřejných elektronických službách zaměřených na občany ( 2 ); 3. připomíná rovněž, že začleňování občanů do informační společnosti má klíčový význam při plnění cílů iniciativy i2010 evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost ( 1 ) a jeho prostřednictvím také cílů Lisabonské strategie pro hospodářský a sociální rozvoj ( 2 ); 8. se domnívá, že místní a regionální orgány by měly velkou měrou spolupracovat při zlepšování interoperability ve veřejné správě a účinnosti poskytování veřejných služeb ( 5 ); 4. zdůrazňuje, že požadavek zajistit dostupný přístup k širokopásmovému internetu je základním předpokladem sociální a územní soudržnosti a hospodářského růstu a začleňování do informační společnosti v Evropské unii, zejména v současném kontextu hluboké hospodářské a sociální krize; 5. konstatuje, že jako služba, která je srovnatelná s jinými veřejnými službami, např. dodávkami vody a elektřiny, je širokopásmové připojení stále častěji považováno za veřejnou službu ( 3 ). 9. zasazuje se o to, aby byl plně využíván potenciál Evropy v oblasti rozvíjení služeb IKT ve veřejném a soukromém sektoru, a IKT tak byly používány jako prostředky ke zlepšení služeb místních a regionálních orgánů v takových oblastech, jako je zdravotnictví, vzdělávání, veřejný pořádek, bezpečnost a sociální služby. Partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi místními a regionálními orgány, které EU podporuje, a rozvoj IKT v malých a středních podnicích v oblasti veřejných služeb IKT mohou být vynikajícím základem, na němž lze budovat místní schopnosti a znalosti na úrovni celé EU ( 6 ); ( 1 ) KOM(2005) 229 v konečném znění. ( 2 ) CdR 5/2008 fin. ( 3 ) CdR 304/2008 fin. ( 4 ) CdR 247/2009 fin. ( 5 ) CdR 10/2009 fin. ( 6 ) CdR 156/2009 fin.

3 C 232/46 CS Úřední věstník Evropské unie Konkrétní připomínky ke sdělení Komise Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu 10. je s Komisí zajedno v tom, že díky zvýšené účinnosti digitálního přenosu vysílání uvolní přechod z analogového na digitální pozemní televizní vysílání v Evropě velmi cenné rádiové frekvence. Tato digitální dividenda má ohromný potenciál pro poskytování velké řady služeb, protože rádiové signály v tomto pásmu mají daleký dosah a zařízení lze snadno používat uvnitř budov. Výbor je proto přesvědčen, že to pro Evropu představuje jedinečnou příležitost, jak uspokojit rostoucí poptávku po rádiovém spektru, zejména pokud jde o poskytování bezdrátového širokopásmového připojení ve venkovských oblastech, čímž překlenuje digitální propast, a jak podpořit zavádění nových bezdrátových služeb, jako např. příští generace mobilních širokopásmových služeb, a stejně tak i rozvoj pozemního vysílání; uvolněny, a vypracovala tak politiky a pokyny, které zohlední neúspěch trhu a usnadní iniciativy ve státním a veřejném sektoru, jejichž cílem je vytvořit v takových oblastech otevřené sítě, jež budou funkčně oddělené od služeb ( 9 ); Otevření spektra a jeho výhody pro rozvoj veřejných služeb 15. opakuje, že širokopásmový přístup ve vysoké kvalitě za rozumné ceny může zlepšit dostupnost a kvalitu služeb, které místní a regionální orgány poskytují, a současně usnadnit mikropodnikům a malým a středním podnikům nabízení jejich produktů k prodeji. Rozšíření a zrychlení přístupu k širokopásmovým službám by mělo být velmi přínosné pro okrajové regiony a obce, zejména ty nejvzdálenější ( 10 ); Digitální dividenda nástroj hospodářského růstu 11. bere na vědomí, že podle studie Exploiting the digital dividend a European approach (Využití digitální dividendy evropský přístup), kterou si Komise objednala, se odhad celkové hodnoty, kterou by mohla digitální dividenda během období 15 let přinést, pohybuje v celé Evropské unii mezi 150 a 700 miliardami eur; zdůrazňuje v této souvislosti, že podle nedávno revidovaných ustanovení evropského předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací ( 7 ) jsou rádiové frekvence veřejným statkem, který má významnou sociální, kulturní a ekonomickou hodnotu; 12. konstatuje, že uvolnění digitální dividendy usnadní poskytování širokopásmových služeb v celé Evropské unii, přispěje tak k realizaci jednotného trhu elektronických komunikačních služeb, a v důsledku toho bude představovat jeden z hlavních prvků produktivity a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky; Digitální dividenda nástroj boje proti digitální propasti 16. domnívá se, že využívání digitální dividendy by umožnilo rozvoj služeb tzv. elektronické správy, jejíž oblast působnosti by pokrývala zejména následující oblasti: vztahy mezi uživateli a správními orgány; přispění správních orgánů k řízení veřejné debaty (zpřístupnění základních veřejných údajů, veřejné fórum, online konzultace a v širším smyslu nové mechanismy konzultace občanů); vztahy podniků se správními orgány (hlášení sociálních údajů, oznamování o přijímání pracovníků, přenos daňových a účetních údajů); používání technologií elektronického obchodu u veřejných zakázek (elektronické zadávání veřejných zakázek); nové způsoby práce a organizace v rámci správy (změna oborů, spolupráce, práce na dálku). Využívání digitální dividendy by tak umožnilo kompenzovat znevýhodnění spojené s odlehlou polohou venkovských oblastí díky lepší komunikaci mezi správou a uživateli, a to jak jednotlivci, tak podniky; 17. zdůrazňuje, že jedním z hlavních témat pro realizaci cíle hospodářské modernizace evropské politiky soudržnosti pro období je zvýšení přitažlivosti členských států, regionů a měst díky přístupnosti a zajištění kvalitních služeb na odpovídající úrovni. Výbor se domnívá, že tento postup podpoří rozvoj elektronických veřejných služeb, růst znalostní ekonomiky a dynamičnost výzkumných a inovačních kapacit ( 8 ); 13. je přesvědčen, že přetrvávající rozdíly v používání digitálních technologií narušují rozvoj a udržování sociální soudržnosti a prosperity a způsobují sociální a hospodářské vyloučení. Iniciativa i2010 by měla v tomto ohledu přispět ke zlepšení životních podmínek občanů a obecně i společnosti ( 8 ); 14. připomíná, že se trhy potýkají s problémy, když mají poskytovat cenově dostupné vysokorychlostní širokopásmové sítě některým geografickým oblastem. Výbor proto vyzývá Komisi, aby podporovala využívání rádiových frekvencí, které budou ( 7 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, Úř. věst. L 337, ( 8 ) CdR 5/2008 fin. Koordinovaný přístup na úrovni EU 18. bere na vědomí, že podle výše citované studie Komise Exploiting the digital dividend a European approach (Využití digitální dividendy evropský přístup) by vhodná evropská koordinace spektra digitální dividendy jako celku, pokud by byla dosažena před rokem 2015, zvýšila potenciální ekonomické přínosy v rozmezí 15 let o dalších 20 až 50 miliard EUR v závislosti zejména na aktuální úrovni budoucí poptávky po službách, jako jsou pokročilé technologie pozemního vysílání a bezdrátové širokopásmové služby; ( 9 ) CdR 304/2008 fin. ( 10 ) CdR 252/2005 fin.

4 CS Úřední věstník Evropské unie C 232/ konstatuje rovněž, že jak CEPT ( 11 ) (Evropská konference správ pošt a telekomunikací), tak i RSPG ( 12 ) (Skupina pro politiku rádiového spektra) trvají na nezávazné povaze jakéhokoli harmonizovaného přístupu. Pro tento nezávazný charakter svědčí několik důvodů rozdíly způsobené různou velikostí a topografií států, míra konkurence ostatních platforem poskytování služeb, jako jsou satelity nebo kabelová síť, nebo dokonce využívání rádiových frekvencí v okolních zemích, jež nejsou v Evropské unii. Výbor se mimo to domnívá, že z důvodu zásady subsidiarity přísluší členským státům nebo místním či regionálním orgánům, pokud mají tuto pravomoc rozhodovat o přidělení rádiového pásma k určitému využití. Uznává nicméně, že je nezbytná celoevropská koordinace technických podmínek jeho využívání, aby se maximalizovaly úspory z rozsahu v rámci investic a zajistilo účinné využívání spektra; Digitální dividenda a politiky v oblasti územního plánování a ochrany životního prostředí 23. poznamenává, že využívání digitální dividendy k bezdrátovým komunikacím bude vyžadovat rozmístění většího počtu antén, než je tomu u rádiového vysílání, což může mít dopad na územní plánování a životní prostředí. Dále konstatuje, že místní a regionální orgány mají v těchto otázkách obvykle své pravomoci. Upozorňuje tudíž na to, že je zapotřebí najít správnou rovnováhu mezi nevyhnutelným rozmisťováním nových sítí a výkonem těchto pravomocí; Konkrétní připomínky ke sdělení Komise Partnerství veřejného a soukromého sektoru na internetu budoucnosti 20. má proto za to, že harmonizovaný přístup k digitální dividendě je odůvodněný pouze pokud bude nezávazný a bude zohledňovat charakteristiky členských států a politik, které hodlají provádět. Výbor taktéž vítá záměr Komise rozhodnout o harmonizaci technických podmínek využívání pásma 800 MHz, avšak neukládat členským státům povinnost otevřít toto pásmo novým aplikacím kromě rádiového vysílání; Digitální dividenda a vnitrostátní politiky v oblasti médií 21. konstatuje, že politika EU v oblasti digitální dividendy bude mít dopad na politiky členských států v oblasti médií, a zejména v oblasti rozvoje pozemní televizní sítě. V současnosti má každý členský stát Evropské unie k dispozici stejný počet vnitrostátních televizních pokrytí. Přidělení dílčího pásma rádiových frekvencí jiným službám než rádiovému vysílání bude mít však dopad na pokrytí, které se bude lišit podle členských států a ohrozí tak zásadu rovného přístupu všech členských států k rádiovému spektru. Výbor má tedy za to, že politika EU v oblasti digitální dividendy by měla brát ohled na tento problém a měla by zajistit, aby měly všechny členské státy stejné možnosti vést své vnitrostátní politiky v oblasti rozvoje digitálních médií; Výzkum a vývoj 24. blahopřeje Komisi k závazku, že bude i nadále podporovat výzkum a technologický rozvoj v oblasti internetu budoucnosti prostřednictvím 7. rámcového programu (7. RP), a doporučuje využít rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, jenž představuje vynikající základ k propagaci používání budoucích internetových aplikací. Jak Výbor uvedl v předchozích stanoviscích ( 13 ), konkrétně usiluje o koordinované využití 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj, strukturálních fondů, a rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace, které je zásadním předpokladem konkurenceschopnosti EU a vzájemné synergie mezi politikou soudržnosti, politikou výzkumu, vysokoškolského vzdělávání a politikou inovací na národní a regionální úrovni ( 14 ); 25. konstatuje, že existuje obecný nedostatek koordinace úsilí v řadě různých oblastí jako vzdělávání, inovace, výzkum, investování a uvedení inovujících řešení IKT na trh. V tomto ohledu může být pojem inovací řízených uživateli klíčovým nástrojem ke zlepšení, který se používá ve stále více regionech a městech v celé Evropě, a ukázalo se, že je hlavní hnací silou investic do výzkumu a vývoje a pro vstup nových inovací na trh. Výbor také žádá, aby se na tento pojem kladl ve sdělení Evropské komise větší důraz ( 14 ); 22. zdůrazňuje zásadní úlohu služby médií při podpoře kulturní rozmanitosti, plurality a participativní demokracie a při budování a posilování identity místních, regionálních i celostátních komunit v Evropě. Poznamenává, že pozemní televizní sítě zůstávají nejdůležitějším prostředkem, jak nabízet tyto služby občanům. Uznává očekávání a potřeby občanů, pokud jde o rozmanitost programů, kvalitu služeb, mobilitu a poskytování služeb s přidanou hodnotou i prostřednictvím pozemních platforem; ( 11 ) Zpráva CEPT č. 22 zpráva B, kterou CEPT vypracovala pro Evropskou komisi v reakci na svůj mandát, pokud jde o odbornou stránku možností harmonizace v souvislosti s digitální dividendou v Evropské unii ( ). ( 12 ) Stanovisko RSPG ze dne 14. února 2007 k důsledkům digitální dividendy pro politiku EU v oblasti kmitočtového spektra ( ). 26. připomíná, že již zdůraznil význam úzkého propojení výzkumu a vývoje s průmyslovými postupy, a proto naléhá na členské státy a Komisi, aby vyvinuly maximální úsilí a podpořily rychlý přenos výzkumu do každodenní obchodní a veřejné praxe ( 14 ); 27. připomíná, že místní a regionální orgány mohou vytvářet inovativní prostředí podporující výzkumnou činnost a hledat nové cesty institucionální spolupráce veřejného a soukromého sektoru nebo přeshraniční regionální spolupráce. Kromě investic ze strany místních a regionálních orgánů by bylo rovněž vhodné vyčlenit finanční prostředky od členských států a Unie; ( 15 ) ( 13 ) CdR 263/2007 fin. ( 14 ) CdR 156/2009 fin. ( 15 ) CdR 84/2007 fin.

5 C 232/48 CS Úřední věstník Evropské unie Interoperabilita 28. konstatuje, že vývoj interaktivních platforem, např. Web 2.0, je momentálně užitečnější, a to díky jejich komplexní funkčnosti při sdílení informací a pokročilé interoperabilitě s celou řadou sítí, protože umožňují jednotlivcům i skupinám vytváření nebo přenos obsahů; proto je nezbytný rychlý vývoj technologií hromadného ukládání dat pro databáze veřejné správy, které budou obsahovat popis daných věcí identifikovaných pomocí jejich internetové adresy ( 16 ); 29. domnívá se, úspěšnost úsilí o podporu vzniku nových trhů pro inovace a dosažení interoperability a společných norem závisí na neustálé podpoře a účasti vnitrostátních, regionálních a místních orgánů a toto úsilí je třeba doplnit opatřeními na regionální a místní úrovni; Bezpečnost dat a ochrana soukromí 30. je toho názoru, že při vytváření infrastruktury internetu budoucnosti a při rozvoji služeb, který přináší, bude důležité zajistit, aby byly na všech úrovních dodrženy veškeré bezpečnostní požadavky zabezpečující nejvyšší úroveň soukromí a ochrany osobních údajů, a aby se zabránilo neoprávněnému sledování jakýchkoliv druhů osobních informací a profilů, včetně nákupních preferencí, údajů o zdravotním stavu, lékařských záznamů apod. ( 16 ); 31. má za to, že ochrana soukromí závisí na určitých faktorech, zahrnujících vytváření struktury veřejných subjektů (z nichž většina je na místní úrovni), konvergence legislativy EU, posílení inovační kultury mezi úředníky veřejných orgánů, včetně používání společného etického kodexu, a správným řízením aplikací IKT ( 16 ); 32. požaduje extenzivní školení všech zaměstnanců, se zvláštním zaměřením na odborné techniky (např. sítě, systémy, zabezpečení, ochrana soukromí atd.), zaměstnance pracující přímo s bezpečnostními postupy při zohlednění různých metodik, a zaměstnance všeobecně nebo nepřímo zapojené do inovací a modernizace (např. školení počítačové gramotnosti spotřebitelů) ( 16 ); 33. připomíná, že již dříve doporučoval, aby bylo obnoveno úsilí a kladen silnější důraz na předcházení problémům v oblasti bezpečnosti sítí a informací a jejich včasné řešení a odstraňování, což je činnost, kterou podporuje Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) ( 17 ); Nutnost společné činnosti na evropské úrovni pro rozvoj internetu budoucnosti 34. vítá záměr Komise propojit fórum pro internet budoucnosti (FIF Future Internet Forum) s prováděním ustanovení uvedených ve sdělení, a to vzhledem k tomu, že na evropské úrovni je zapotřebí koordinovat činnost, aby se tak zabránilo rozdrobení sil a vytyčily se společné cíle veřejného zájmu. S ohledem na to, že místní a regionální orgány jsou významnými aktéry rozvoje internetu budoucnosti, Výbor se domnívá, že by místní a regionální orgány měly mít možnost účastnit se FIF, a žádá Komisi, aby předložila návrhy zaměřené tímto směrem. V Bruselu dne 15. dubna 2010 první místopředseda Výboru regionů Ramón Luis VALCÁRCEL SISO ( 16 ) CdR 247/2009. ( 17 ) CdR 5/2008 fin.

ř ž č š ř ů č ř š ř ů ř ž ř ž ž ř Č Č Č č č č Ž Á ť Č ř ž ž Š Ž Č ř č úč Š Ř Ě ř ó ř ů Š ů ů č š š ů ů š ř ů ř ř ř ř č ž ř ř ž š ř ř č Š Ž ř ř č č Š ř ř č ř č č č š ů ř ř š č ř č ř ř č ú ř š ř Ž ř č Č

Více

ČŠ ž ž ň ž ž Ú Š ž ž ž Ú ň Š Ú ň ž Ů ť Š Šť Ů ž ž ž Š ž ž Ú Č Ú Ú Š Ú Ú ť Ú ž ž Čž Ú Ů Ú Ú Ů Ů ť Š ť ž Ů ž Č Š ž Č Č Š Ú ž Ú ž Ú ž ž Š Ů ť ž Ů ž ť ů ť ň Č Š Ť ť Š Ú Š Ú Š ť ž Č ů ů ů ť ů ů ů Š ť ť Á ň

Více

Č š ž ý ČŠ ý š šš é é ďě š ý ě ě š ů ě ě š ů é ě ě ě ě ý ů ě ě š ů Č ď š Í ě Í ě Č é ě ž ů ý ý š š ý Ť Ť ý ý š šš é é ě š ý ě ú é é š ý š é š ě ě ú ž ů ě ý š ě ýš ě ů š é ú ě ť ú ů š š ý š š š ý Ť š ě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Č ý é é Č ó ě ě ť ů ě ý ů ě é ý é ť ó ó ě ý ě ě Ť ů ť ě ě ů ý ě é é ě ě ů ž Š é Š ž Š Š Š é ě Š ý ó Č é ů ě ž ě ž ť Š ě Š ý Š Š ě ť é é ď Š ý Š žň é ž ů ž ů ě ěž ý žé Č é ě ž Š Š ý Š ě Š ť ě ý ý ž ý ů

Více

Ř É Ř É Ě čá Á Í Ů š Í č Á Ř š é Ř š Á ĚŘ É Ř É č š Ě Ř É Ř Áš č Ř Á š Á É č Á Ř Á š šš Á š Ř š Ž č Ř Á š Ž ž É č š Ě ŽÁ Ž ž č é Ř Á š Á Ž ž Ž Á Ř Á š ě š Á Ř Ý Ů šš Á š Ř Á š š č Ř Á š Á š Ř Á š Ž š Ř

Více

ý Ó Í Í ó Ě Á Í Ť ě č ý č ý ě č š ý š š ý ř Š š ý ě Š š ž ě é éž ě č ě ř ž ě č ý ú ů é ě š Ž ú ě ř ě ě ř ě ě é ž ě é ř č č é ž ř č ž ý ž ý ž é ý ž ř ě č é ř ě ž ž é ř č é ý ž ž ý š ý ž č ě ž ř č é ďš ž

Více

ň š ň ó é ú ň é é ě Ýó ě ó é Ň ó é ó é é Ň é é ú É Ý ť ň ú é ó Í é ě ó é é ó ú ó é ň é ú ě É ě ú ě ě Ý ň É š ó ě ě š Ý É ó Á šéň š ň ú É é Ť ú ú ó šé é é é ó é é ó Ť é é ó é Ť é ň Ú é é é ě ě ó ó ó ú ňš

Více

ř ý ň Č ř é Č ÚČ Č Č ě ř ě ř ú Ř ý Č ř ó é ě ě ř é é ř ě ě ř ě ě ř ě ř ě ě ř ÁŠ Á š ý ý ř ě ě é ř é é š é ř ě ě é ř ě ě é š ř ě ř ř ě ě š ř Ů ýš Č ě Č ě ý ý ř é ýš ř é ř ý ě š é ř é ř ě ě ř ý ý ý ř ě ě

Více

Profesionální praxe od 27. 11. 2012 Liberecký kraj členka rady kraje pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a rozvoj venkova

Profesionální praxe od 27. 11. 2012 Liberecký kraj členka rady kraje pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a rozvoj venkova Životopis Osobní údaje Jméno a příjmení: Ivana Hujerová, rozená Novotná Datum narození: 4. 5. 1963 Bydliště: 468 51 Smržovka, Sportovní 1296 (do roku 1992 Ústí nad Labem) Vzdělání 1977 1981 Střední ekonomická

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Struktura programu

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. EACEA - Výkonná

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Ř É Ě Á Ů š Ž Á š Ř č Ř Ě ž š Ř Ů Á š Ě Šš Á š Á Ř Ů Á š Á Ř Ů Á š Í š šš Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č šš Á š Ř Ů Á š Ř Š Á šš Á š Á Ř Á š š Ž šš Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ě Ř Ů Á š Á š Ě č Á š Ř Á Š Ř Ů Á š Á č č Á

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Nástroje MPO pro podporu rozvoje inovací a podnikání

Nástroje MPO pro podporu rozvoje inovací a podnikání Nástroje MPO pro podporu rozvoje inovací a podnikání Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, MPO 26. března 2013, Praha Přehled nových programů podpory pro MSP SEED/VENTURE kapitálový fond Strukturální

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2015 COM(2015) 127 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic

Více

Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů. Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů. Konföderation der slowakischen Gewerkschaften Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů Konföderation der slowakischen Gewerkschaften 1 O d b o r o v é s v a z y a p r á c e o d b o r o v ý c h s v a z ů v R a k o u

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Článek 5 Obecné ustanovení

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Článek 5 Obecné ustanovení VYBRANÁ USTANOVENÍ Článek 5 Obecné ustanovení 1. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na všechna hlediska týkající se práce. CELÝ PŘEDPIS 1989L0391 CS 11.12.2008

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

KONZULTACE VR-OECD (2015) OHLEDNĚ PLÁNOVÁNÍ A INVESTICE V OBLASTI INFRASTRUKTURY NA VŠECH ÚROVNÍCH SPRÁVY: SOUČASNÉ VÝZVY, ZKUŠENOSTI A MOŽNÁ ŘEŠENÍ

KONZULTACE VR-OECD (2015) OHLEDNĚ PLÁNOVÁNÍ A INVESTICE V OBLASTI INFRASTRUKTURY NA VŠECH ÚROVNÍCH SPRÁVY: SOUČASNÉ VÝZVY, ZKUŠENOSTI A MOŽNÁ ŘEŠENÍ KONZULTACE VR-OECD (2015) OHLEDNĚ PLÁNOVÁNÍ A INVESTICE V OBLASTI INFRASTRUKTURY NA VŠECH ÚROVNÍCH SPRÁVY: SOUČASNÉ VÝZVY, ZKUŠENOSTI A MOŽNÁ ŘEŠENÍ Proč na tento dotazník odpovídat? DOTAZNÍK Tuto konzultaci

Více

Ř Č Č ž ž žž ž Ž ž ž ž ž Ú ž ž ž Ú ČŠ ň Š Ú Š Ú ČŠ ď ň ň Ř Ř Š Č Š Č Ú ČŠ Ú Ž Ú ČŠ Č Ž Ú ČŠ Č Ž Ž Ú Ú ČŠ Ú Ú Ú Č Ž Ú Ž Ž ž Ž Ž Ž ú ž ž Ž ú Ž Č Č Č Ú ž Ž ď ž ž ž Ú ČŠ Ú ČŠ ú ú ú Ú ČŠ ú Ž ž ž ž ž ž ž ž Š

Více

Seznam právních forem přípustných pro aktuální výzvy programů podpory v OP PIK

Seznam právních forem přípustných pro aktuální výzvy programů podpory v OP PIK Seznam právních forem přípustných pro aktuální výzvy programů podpory v OP PIK Aplikace Výzva I 141 Obecně prospěšná společnost 161 Ústav 301 Státní podnik 302 Národní podnik 325 Organizační složka státu

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7

Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7 Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7 Člověk a stát, Maritain J., Triáda, Praha 2007, ISBN 978-80-86138-86-2 Dávné budoucnosti,

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více