Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie Bakalářská práce Autor: Iveta Servítová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal Ph.D. Praha Duben 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze 15. dubna 2009 Iveta Servítová

3 Poděkování: Chtěla bych především poděkovat vedoucímu bakalářské práce JUDr. Rozehnalovi za jeho odbornou pomoc a čas, které mi poskytoval během vypracování této práce. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Marcele Skřivánkové za její podporu.

4 Anotace práce Eutanázie je zahrnuta do Práva na tělesnou integritu a je součástí Ochrany osobnosti. Z tohoto důvodu jsou v této práci v její obecné části definovány pojmy všeobecného osobnostního práva, subjekty a předměty všeobecného osobnostního práva a prostředky občanskoprávní ochrany. V části Práva na tělesnou integritu je popsán předmět, obsah a také jednotlivé zásahy do tohoto práva. Kapitola Střet současné právní úpravy a práva na eutanázii se dotýká práva na eutanázii ve vztahu k právnímu řešení nejen v České republice, ale i ve vybraných státech Evropy, Austrálie a USA. Z předkládaného tématu eutanázie nelze vynechat ani lékařskou péčí tzv. paliativní medicínu. Obsahem práce je i návrh na možné legislativní řešení problematiky eutanázie v českém právním řádu, který byl předložen Senátu a jeho nedostatky. Annotation: Euthanasia is a part of a human s right to physical integrity and is a part of the protection of identity. The general part of this thesis is focused on the definition of the notions of universal personal law, subjects and objects of universal personal laws and the legal means of civil protection. The section which deals with the right to physical integrity describes object, content and individual interventions as part of this right. The chapter which deals with the battle of current legal regulations and the right to euthanasia touches upon euthanasia s legal resolution not only in the Czech Republic, but also in other selected European countries, Australia and USA. It is important to include the topic of medical care when discussing euthanasia. Included in the work is a suggestion for a possible legislative solution to euthanasia in the Czech legal system, which was proposed, along with its short-comings, to the Senate.

5 Obsah Úvod Všeobecné osobnostní právo Pojem a jeho charakteristika Subjekty všeobecného osobnostního práva Předmět všeobecného osobnostního práva Právo na tělesnou integritu Právo na osobní svobodu Právo na jméno Právo na podobu Právo na čest a důstojnost Právo na slovní projevy osobní povahy Právo na osobní soukromí Prostředky občanskoprávní ochrany Právo na tělesnou integritu Předmět práva na tělesnou integritu Obsah práva na tělesnou integritu Zásahy do tělesné integrity Omezení práva na tělesnou integritu v rámci soudního a správního řízení Zdravotní péče Zásahy do tělesné integrity k jiným účelům než zdravotnickým výkonům V případech dispozice s částmi těla odebraných pacientovi v souvislosti s poskytnutím zdravotní péče, jakož i s tělem zemřelého Lidský genom Umělé mimotělní oplodnění (asistovaná reprodukce) Sebepoškození, sebevražda, eutanázie Střet současné právní úpravy a práva na eutanázii Nepřípustnost eutanázie Eutanázie podle mezinárodního práva Eutanázie a lékařská péče Přípustnost eutanázie Zákony v Nizozemsku a Belgii Nizozemí: Belgie: Střet právní úpravy a práva na eutanázii Pokus o legislativní řešení eutanázie v českém právním řádu Závěr

6 Úvod Cílem mé bakalářské práce je - Legislativní řešení problematiky eutanázie v českém právním řádu. Vzhledem k tomu, že eutanázie je zahrnuta do Práva na tělesnou integritu a je součástí Ochrany osobnosti, popíšu obecně charakteristiku všeobecného osobnostního práva, jeho subjekty a předměty a zároveň prostředky občanskoprávní ochrany. Než se začnu zabývat tématem legislativního řešení problematiky eutanázie, chtěla bych se nejprve dotknout v tuto chvíli citlivého tématu a to práva na eutanázii ve vztahu k právnímu řešení nejen v České republice, ale i ve vybraných státech Evropy, Austrálie a USA. V některých zemích se již eutanázie, samozřejmě většinou po velmi bouřlivých diskusích, stala součástí právních řádů, v jiných, a to včetně České republiky, se čas od času odborná i laická veřejnost k této problematice vrací - většinou v souvislosti s některým z aktuálních případů, které otázku právního řešení eutanazie vyvolávají. Právní teoretici, lékařští odborníci, politici i laická veřejnost pak rozděleni na dva nesmiřitelné tábory snášejí nesporné důkazy pro i proti legalizaci tohoto práva, vyvolávají spory o právní řešení i etický rozměr tohoto vážného a nesporně obtížně řešitelného problému. Každý je pánem svého života, jejž může i zničit. Může-li toto právo uplatnit sám, jestliže zákon sebevraždu netrestá, proč by je nemohl provést i prostřednictvím jiného Má člověk právo na smrt, nebo je v mnohých případech odsouzen za bolestivého strádání k neúměrnému utrpení a zoufalému očekávání smrti? Je nezadatelným lidským právem, součástí lidské svobody, výsostné právo člověka aktivně rozhodovat za předem stanovených podmínek o vlastní dobré smrti? Není řešením celého tohoto problému tzv. paliativní léčba, spočívající v pomoci na smrt nemocnému a trpícímu v bezbolestném a důstojném umírání, nikoliv pomoci ke smrti? S řešením problematiky eutanázie souvisí celá řada právních i etických otázek, jejichž přehled se pokouším ve své práci rovněž podat. 6

7 1 Všeobecné osobnostní právo V České republice je nejširší ústavněprávní základ pro úpravu osobního statutu fyzických osob, a tím i pro jeho konkretizaci a rozvedení jak ve sféře veřejného práva, tak ve sféře soukromého práva obsažen v Listině základních práv a svobod. Prostředky ochrany veřejného práva a soukromého práva se při ochraně osobnosti fyzické osoby navzájem doplňují a tak vytvářejí komplexní systém její ochrany Pojem a jeho charakteristika Všeobecné osobnostní právo v objektivním smyslu lze vymezit jakou souhrn stejnorodých právních norem, které upravují právo, resp. jednotlivá dílčí práva, jejichž předmětem je osobnost fyzické osoby jako celek, resp. jednotlivé hodnoty. Jednotlivé hodnoty tvoří součásti celkové fyzické a morální integrity osobnosti každé fyzické osoby jako individuality a suveréna a jejichž subjekty mají vůči ostatním subjektům (fyzickým či právnickým osobám) rovné právní postavení a zásadní autonomii vůle 2. Jednotlivé hodnoty osobnosti fyzických osob tvořící celistvost : Tělesné (fyzické) do této skupiny je třeba řadit život, zdraví, tělo a jejich nedotknutelnost. Pokud jde o nedotknutelnost těla, platí tento princip jak po celou dobu života fyzických osob, tak i po jeho smrti. Morální (mravní) jednotu - sem se řadí všechny formy osobní svobody fyzických osob, jejich čest, důstojnost a dobrá pověst, osobní soukromí, jméno, podoba, podobizna, jakož i slovní projevy a záznamy slovních projevů osobní povahy 3. Subjektivní občanské všeobecné osobnostní právo, resp. v jeho jednotném rámci subjektivní dílčí osobnostní práva lze definovat jako možnost každé fyzické osoby jako individuality a suveréna nakládat v mezích právního řádu podle svého uvážení 1 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 69 7

8 co nejšíře se svou osobností, resp. s jednotlivými hodnotami, tvořícími celistvost její osobnosti v její fyzické a morální jednotě vůči ostatním subjektům (fyzickým či právnickým osobám) s rovným právním postavením za účelem její realizace ve společnosti, jakož i ochrany jejích zájmů, potřeb a preferencí. Z definice subjektivního všeobecného osobnostního práva jako možnosti fyzické osoby nakládat v mezích právního řádu podle svého uvážení a sebeurčení co nejšíře s jednotlivými hodnotami tvořícími celistvost osobnosti zároveň vyplývá, že nejde o možnost tohoto nakládání v absolutně neomezeném pojetí. I zde dochází k určitým omezením, která jsou vyvolávána objektivně vznikající potřebou spravedlivého vyvažování, vyrovnávání a koordinací zájmů oprávněné fyzické osoby na straně jedné a zájmů ostatních fyzických či právnických osob, resp. veřejného zájmu na straně druhé. Nakládání fyzické osoby s jednotlivými hodnotami se realizuje prostřednictvím jednotlivých oprávnění, která náležejí fyzické osobě jako oprávněnému subjektu v rámci obsahu jejího všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva. Jedná se zejména o oprávnění fyzické osoby, resp. její jednotlivé hodnoty: užívat (např. užívat své jméno) s osobností disponovat (např. dát souhlas k použití osobní písemnosti, k použití podobizny, či jiného obrazového snímku atd.) vzepřít se každému neoprávněnému zásahu do osobnosti ze strany jiného subjektu s rovným právním postavení Subjekty všeobecného osobnostního práva Jako subjekty všeobecného osobnostního práva přicházejí v úvahu: Na straně oprávněných subjektů, neboli jako nositelé všeobecného osobnostního práva, pouze lidé fyzické osoby Dojde-li v důsledku určité právní skutečnosti, zejména však neoprávněného zásahu ke vzniku všeobecného osobnostního vztahu, mohou na straně povinných 4 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 92,93 8

9 subjektů vystupovat jak fyzické osoby, tak právnické osoby, resp. stát, který má postavení právnické osoby. Subjekty občanského osobnostního práva jako jednotného práva, resp. v jeho rámci dílčích osobnostních práv podle 11n. občanského zákoníku, mohou být jak již bylo řečeno výše pouze lidé fyzické osoby. Není rozhodné, jde-li o občany České republiky či cizince, resp. osoby bez státní příslušnosti čl. 5 Listiny základních práv a svobod: Každý je způsobilý mít práva. Platí, že každá lidská bytost (člověk) má osobnost, a zároveň, že pouze lidská bytost má osobnost. Tzn., že pouze fyzické osoby mohou být nositeli jednotlivých hodnot tvořících celistvost jejich osobnosti v její fyzické a morální jednotě a tím být nositeli subjekty všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva 5. Člověk lidská bytost se stává právní osobností okamžikem narození. Jde o základní právo člověka, které mu stát neposkytuje, nýbrž je jako právní stát pro jeho přirozenou povahu uznává. Tím činí z člověka osobu v právním smyslu, konkrétně fyzickou osobu nadanou právní subjektivitou. Tato právní subjektivita fyzické osoby je pojmovou abstraktní obecnou možností mít právní povinnosti. Způsobilost každého mít práva je ústavně zakotveným základním lidským právem. Patří fyzické osobě po celou dobu života, je nezadatelné, neomezené a neomezitelné, nezrušitelné a nepromlčitelné (to nemění nic na tom, že z něho odvozená práva promlčitelná být mohou). Všeobecné osobnostní právo občana jako jednotné právo je neoddělitelně spjato s osobností každé fyzické osoby jako individuality. Z tohoto důvodu trvá po celou dobu života fyzické osoby. Smrtí zaniká právní osobnost člověka a končí i právní subjektivita fyzické osoby. Subjektem všeobecného osobnostního práva se stává dítě již počaté a dosud nenarozené jen za předpokladu, že se narodí živé, tzn., že český právní řád přiznává obecně již právní subjektivitu dítěti již počatému, tj. plodu v lůně mateřském, tzv. nasciturus. 5 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 72 9

10 Lidský plod se do narození považuje za součást matčina těla a je chráněn spolu s ním. Narodí-li se dítě živé, vzniká mu, a to zpětně od početí, samostatná občansko právní ochrana. V případě pochybností, zda se dítě narodilo živé či mrtvé, budou pro učinění právního závěru rozhodné vždy skutkové okolnosti a povaha jednotlivého konkrétního případu neboli skutková domněnka. Řada právních úprav však stanoví pro tyto pochybné případy výslovně vyvratitelnou právní domněnku, že se dítě narodilo živé 6. Občanskoprávní ochrana osobnosti podle 11n. občanského zákoníku přísluší i těm fyzickým osobám, které pro svůj věk anebo psychický stav (stav duševního zdraví) nejsou s to chápat újmu, která jim vznikla neoprávněným zásahem jiného na jejich osobnosti, resp. na jednotlivé hodnotě jejich osobnosti. Předpokladem poskytnutí občanskoprávní ochrany osobnosti proto není, aby oprávněný subjekt měl zároveň způsobilost k právním úkonům. Pokud však jde o právem přípustné dispozice se všeobecným osobnostním právem, které mají povahu právního úkonu, pak ovšem fyzická osoba jako subjekt tohoto práva potřebnou způsobilost k právním úkonům již musí mít. Není-li tomu tak, musí být fyzická osoba při těchto právních úkonech zastoupena zákonným zástupcem rodičem, prarodičem, opatrovníkem, úřední osobou, či jinou osobou, resp. orgánem, které jsou k tomu zmocněny zákonem 7. Moderní právní stát zabezpečuje občanskoprávní ochranu osobnosti fyzické osoby i po její smrti, tzv. postmortální ochrana. Podle výslovné úpravy českého občanského práva ( 15 odst. 1 občanského zákoníku) vzniká smrtí fyzické osoby určitým taxativně vymezeným osobám, které nebyly samy neoprávněným zásahem postiženy, ze zákona (ex lege) zvláštním subjektivní občanské právo určené k uplatnění ochrany osobnosti zemřelé fyzické osoby. Toto subjektivní občanské právo osob podle 15 odst. 1 občanského zákoníku je třeba kvalifikovat jako původně originárně (nikoliv tedy odvozeně) vzniklé osobnostní právo na občansko právní ochranu osobnosti zemřelé fyzické osoby 8. 6 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 74, 75 7 Tamtéž, s Tamtéž, s. 81,82 10

11 Osoby taxativně vypočtené v 15 odst. 1 občanského zákoníku jsou členěné do dvou skupin. Při tomto členění platí, že osoby zařazené do druhé skupiny mohou své zvláštní osobnostní právo uplatnit až poté, není-li osob zařazených do skupiny první. První skupinu tvoří pozůstalý manžel a děti zamřelého, do druhé skupiny patří rodiče zemřelého, popř. osvojitelé Předmět všeobecného osobnostního práva Předmětem všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva, resp. v jeho rámci dílčích osobnostních práv, je osobnost každé fyzické osoby jako individuality a suveréna, resp. jednotlivé hodnoty tvořící celistvost její osobnosti v její fyzické a morální jednotě. Jednotlivé hodnoty jsou dynamické pojmy, které nejsou jednou provždy dané a tudíž neměnné. Rozvíjejí se a proměňují v závislosti na mnoha činitelích, jako jsou zejména celkový průběh života a životní podmínky každé jednotlivé fyzické osoby, včetně jejího postavení, které ve společnosti zaujímá, přírodní a společenské změny a potřeby nejrůznějšího druhu, rozvoj vědy a techniky, rozvoj mravního klimatu, kultury, tradice atd. V závislosti na tom se zákonitě rozvíjí a proměňuje obsah a rozsah všeobecného osobnostního práva, resp. v jeho rámci i obsah a rozsah dílčích osobnostních práv. Jednotlivé předměty ochrany osobnosti fyzické osoby v občanském právu zakotvené v obecné (generální) klauzuli v 11 se třídí takto: Právo na tělesnou integritu Jednou z prvořadých hodnot osobnosti každé fyzické osoby jako celku, jejíž respektování musí občanské právo vůči subjektům s rovným postavením zabezpečovat, je život, zdraví a tělo fyzické osoby. Pojem zdraví je třeba chápat v širším smyslu, tj. jako pojem zahrnující nejen zdraví fyzické, ale i psychické. 9 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s.85 11

12 Tyto nehmotné imateriální hodnoty jsou předmětem souhrnně označovaného práva na tělesnou integritu a její nedotknutelnost - ústavně zakotvené v čl. 6 odst.1, čl. 7 odst.1, čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Lidské tělo (jeho část, resp. jeho produkt) jako takové nesmí být zdrojem finančního prospěchu. Jeho složky, jako orgány či tkáně, anebo jeho produkty, jako např. krev, požívají občanskoprávní ochranu jak během života fyzické osoby, tak i po její smrti Právo na osobní svobodu Není v demonstrativním výčtu 11 občanského zákoníku výslovně zmíněno. Osobní svobodu lze v souladu s částí ústavněprávní literatury chápat jako stav, kdy fyzická osoba má možnost sama o sobě rozhodovat i jednat a kdy ji k určitému omezení v podobě jiného jejího jednání může donucovat pouze zákon. Je na místě také zmínit i ústavně zakotvenou rovnost fyzických osob, kdy čl. 1 Listiny základních práva a svobod uvádí, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Svoboda a rovnost jsou úzce spjaté hodnoty. Lze říci, že podmínkou realizace osobní svobody je nutně i její rovnost ve vztahu k ostatním subjektům Právo na jméno Předmět tvoří nejen jméno rodové (příjmení), nýbrž i jméno vlastní první křestní. Má-li fyzická osoba dvě příjmení, je chráněno podle 11n. občanského zákoníku každé z nich. Má-li někdo dvě vlastní první křestní jména, platí totéž. Do rámce občanskoprávní úpravy spadá i jméno krycí pseudonym. Je používáno a zatím speciálně výslovně chráněno v oblasti literární čí jiné umělecké činnosti, jakož i ve vědecké činnosti a v oblasti ochranných známek. Chráněna je i přezdívka za podmínky, že je pod ní jednoznačně identifikována fyzická osoba, a to alespoň částečně. Jméno patří k významným prostředkům individualizace fyzických osob, která spočívá v užívání určitého slova, resp. více slov. Beze jména by se fyzická osoba nemohla zúčastnit společenského života včetně právního styku. Stává se důležitou složkou jejího celkového občanskoprávního postavení. 10 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 120, 121,122 12

13 Mezi hodnoty chráněné 11n. občanského zákoníku nepatří název právnické osoby, který musí být zřízen při jejím zřízení. Ochrana názvu i dobré pověsti právnické osoby jsou zvlášť upraveny v 19b odst. 2,3 občanského zákoníku. Specifická ochrana obchodní firmy podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, ať je jím fyzická či právnická osoba je upravena v 8 až 12 obchodního zákoníku Právo na podobu Ochrana podoby fyzické osoby a ochrana projevů osobní povahy. Pod podobou fyzických osob se rozumějí její charakteristické rysy, které obrazem, kresbou, fotografií, filmem, televizním snímkem, sochou či jiným zobrazením znázorňují její individualizovaný tělesný vzhled, zejména její tvář a postavu. Může jít přitom o podobu nejen živé, nýbrž i zemřelé fyzické osoby. Totéž platí i o ochraně hmotného zachycení podoby fyzické osoby na podobizně či na jiném obrazovém snímku. Jiný obrazový snímek obecně identifikovatelným způsobem zachycuje podobu zobrazované fyzické osoby Právo na čest a důstojnost Čest a důstojnost jsou jedněmi z nejzávažnějších hodnot osobnosti fyzické osoby. Pokud jde o čest občanský zákoník a Listina základních práv a svobod se nevyjadřují zcela stejně, lze soudit, že mají shodně na mysli čest konkrétní fyzické osoby, kterou pro své postoje i chování postupně získala a požívá ve společnosti a které v ní ovlivňuje její požívání (osobní čest). Je nutné brát v úvahu, že i obsah cti u jednotlivé fyzické osoby se v průběhu jejího celkového vývoje mění. Lidskou důstojnost mají všechny fyzické osoby stejnou, tj. rovnou nezávisle na svém postavení ve společnosti, získaných titulech atd. Proto je třeba všechny fyzické osoby chránit před ponižováním jejich důstojnosti, a to i vůči všem subjektům s rovným právním postavením. Čl. 10 Listiny základních práv a svobod hovoří výslovně navíc o dobré pověsti. Jde o další hodnotu, která je obvykle charakterizována rovněž jako vážnost, kterou určitá fyzická osoba získala a požívá ve společnosti Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 124, Tamtéž, s. 127, Tamtéž, s. 127,

14 1.4.6 Právo na slovní projevy osobní povahy Projev fyzické osoby osobní povahy zachycený buď v osobních písemnostech - např. deník, zápisník, korespondence, anebo na zvukovém záznamu (není rozhodné, jaká je technická povaha). Tyto hodnoty jsou v důsledku pokračujícího rozvoje vědy a techniky vystaveny v současné společnosti zvýšenému nebezpečí neoprávněných zásahů i ze strany třetích osob s rovným právním postavením např. neoprávněné pořízení hlasových projevů na záznam, použití nebo přenos takovéhoto záznamu. Nepatří sem písemnosti neosobního obsahu a slovní projevy fyzické osoby neosobního obsahu, k jejichž vzniku dochází v rámci výkonu povolání či hospodářské činnosti, jakož i v rámci výkonu veřejné činnosti např. úřední spisy, rozsudky, smlouvy apod Právo na osobní soukromí Osobní soukromí fyzické osoby lze vymezit obecně jako vnitřní sféru života fyzické osoby, která je vytvořena skutečnostmi jejího soukromého života a jež je nezbytná pro její seberealizaci a další rozvoj. Mezi skutečnosti, které tvoří mnohostrannou sféru soukromého života, počítáme např. skutečnosti rodinného života, jako např. zrození, zásnuby, sňatek, rozvod, těhotenství, skutečnosti intimního života fyzické osoby, popř. i některé další údaje o fyzické osobě, které lze zařadit do rámce jejího osobního soukromí. Toto právo vystupuje v současných podmínkách společnosti, zejména s ohledem na nebývalý vědeckotechnický rozvoj, do zvláštního popředí. Nelze zapomínat, že bez ochrany soukromí by nebylo ani svobody. Ochrana soukromí se tak stává jedním z významných prvků ochrany svobody naší současné existence. Osobnost každé fyzické osoby jako individuality, resp. jednotlivé hodnoty její osobnosti jako předmět všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva, je třeba odlišovat od hmotných nosičů substrátů. Za hmotné nosiče lze označit hmotné věci, na nichž jsou jednotlivé hodnoty osobnosti fyzické osoby jako jejich nehmotný imateriální obsah vyjádřeny a zachyceny. Na tyto hmotné substráty, které vyjadřují a zachycují jednotlivé hodnoty osobnosti fyzické 14 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s

15 osoby, se stejně jako na každé jiné hmotné věci vztahují zejména normy vlastnického práva v objektivním smyslu. Tyto normy upravují vlastnické právo v subjektivním smyslu k těmto substrátům, včetně jeho jednotlivých dílčích oprávnění, jeho vznik, převod a zánik. Z toho důvodu je třeba od sebe odlišovat občanskoprávní úpravu všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva na straně jedné a občanskoprávní úpravu vlastnického práva k těmto hmotným substrátům, na kterých jsou podoba, nebo slovní projevy občana vyjádřeny a zachyceny, na straně druhé. Zatímco osobnost fyzické osoby, resp. jednotlivé hodnoty její osobnosti jsou předmětem všeobecného osobnostního práva, hmotné nosiče substráty, na kterých jsou tyto hodnoty vyjádřeny a zachyceny, tvoří předměty vlastnického práva Prostředky občanskoprávní ochrany Prostředky ochrany osobnosti fyzické osoby jsou jednak specifické a jednak obecné. Podle 13 občanského zákoníku ten, jehož osobnostní právo bylo neoprávněným zásahem, který je objektivně způsobilý toto právo porušit, popř. i ohrozit, se může bez ohledu na zavinění původce zásahu zejména: domáhat, aby od pokračování neoprávněných zásahů do jeho práv bylo upuštěno neboli domáhat se zdržení takových zásahů. Tato žaloba náleží do kategorie tzv. žalob zdržovacích negatorních; domáhat odstranění následků neoprávněného zásahu do svého práva a to především obnovením původního stavu zejména vydáním neoprávněně pořízené věci, ale i jinak (např. zničením neoprávněně pořízených snímků apod.). Tato žaloba patří do kategorie tzv. žalob odstraňovacích; 15 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s

16 domáhat se podle povahy věci, aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění tzv. satisfakce. Zadostiučinění spočívá jednak v morální satisfakci, např, ve formě veřejné omluvy, a jednak v materiální satisfakci. Povinnost poskytnou dotčené fyzické osobě náhradu této nemajetkové újmy v penězích může soud uložit žalovanému v případě, kdy byla zejména ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby či její vážnost ve společnosti. Byla li neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti fyzické osobě způsobena i majetková újma škoda, spravuje se (podle výslovného odkazu 16 občanského zákoníku) vznik závazku k náhradě, rozsah náhrady atd. ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. K uplatnění ochrany porušeného, resp. ohroženého osobnostního práva je v první řadě legitimován sám subjekt dotčeného všeobecného osobnostního práva. Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu a dětem, není-li jich, jejím rodičům - 15 občanského zákoníku tzv. posmrtná postmortální ochrana. Toto právo uplatňují pouze tyto taxativně vyjmenované oprávněné osoby nikoliv jako dědicové, nýbrž jako zvláštní právní nástupci určení originárně zákonem Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 1, 4., aktualizované a doplněné vydání, ASPI, 2005, s

17 2 Právo na tělesnou integritu Osobnost každé fyzické osoby je vytvářena jednotou jeho složky morální a tělesné. Má-li proto občanské právo prostřednictvím a v rámci všeobecného osobnostního práva chránit osobnost fyzické osoby v plném rozsahu, musí se tato právní úprava nutně vztahovat nejen na sféru morální, nýbrž i na sféru tělesnou. Proto je dnes ve vyspělých právních úpravách právo na tělesnou integritu převážně uznáváno za jedno z nejvýznamnějších dílčích práv, která tvoří integrální část občanskoprávní ochrany osobnosti jako celku Předmět práva na tělesnou integritu Občanský zákoník vytyčuje výslovně jako základní hodnoty osobnosti každé fyzické osoby v 11 život, zdraví, a tím implicitně i tělo. Tyto nehmotné - imateriální hodnoty jako život, zdraví a tělo jsou předmětem souhrnně označovaného práva na tělesnou integritu a její nedotknutelnost. Toto právo je ústavně zakotvené v čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Právo na tělesnou integritu se neomezuje pouze na živé lidské tělo jeho orgány, tkáně i neživé věci s tělem trvale spojené, popř. genetický materiál. Právo na ochranu osobnosti fyzické osoby je úzce spjato s její právní subjektivitou. Jestliže právní řád uznává právní subjektivitu nascitura, podmíněnou jeho následným živým narozením, je nutno i nasciturovi přiznat právo na ochranu osobnosti. To se v tomto období realizuje právě v jeho právu na tělesnou integritu. Tento závěr platí v plném rozsahu s ohledem na 7 odst.1 věta druhá občanského zákoníku. České občanské právo v 15 občanského zákoníku vyřešilo také otázku ochrany osobnosti ve vztahu k mrtvému tělu a k jeho částem. Tento paragraf přisuzuje právo na ochranu osobnosti fyzické osoby i na osobu zemřelého. Tedy podle českého práva i mrtvé lidské tělo je integrální součástí osobnosti, a to po celou dobu, pokud jsou tělesné pozůstatky fyzické osoby individualizované. 17 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, 2005, s

18 Tomuto právu nebyla věnována v historickém vývoji občanského práva až do novější doby taková pozornost, jakou by si vzhledem ke svému významu zasloužilo. Ochrana života, zdraví a těla byla převážně zabezpečována trestním a správním právem. Do občanských zákoníků pronikalo právo na tělesnou integritu jen pozvolna. Přitom po dlouhou dobu zůstávalo omezeno jen na ochranu ve formě odpovědnosti za škodu. Ve starověku i ve středověku bylo lidské tělo považováno převážně za věc, které jako takové mohlo být předmětem právních dispozic jako všechny jiné věci. Lidské tělo, popř. jeho jednotlivé části, mohly být i předmětem zástavy za dluh, předmětem sázky apod. Změnu v tomto nazírání, kdy lidské tělo bylo chápáno jako boží výtvor, přineslo rozšíření křesťanské etiky. Promítnutí křesťanské etiky do práva vedlo k tomu, že lidské tělo bylo i nadále považováno za věc, avšak již za věc sui generis, na kterou již nelze použít ustanovení občanského práva o věcech, zejména nikoliv ustanovení věcného práva. Přelom ve vývoji znamenalo ujasnění si právní povahy osobnosti fyzické osoby. Podle pojetí, které je dnes zastáváno již téměř všeobecně, tvoří tělo fyzické osoby člověka integrální součást jeho osobnosti jako právního subjektu Obsah práva na tělesnou integritu Obsah dílčího práva na tělesnou integritu má složku pozitivní a negativní. Negativní složka právo na tělesnou integritu obsahuje obecnou zápověď neoprávněných (protiprávních) zásahů všech jiných občanskoprávních subjektů s rovným postavením do tělesné integrity, na kterou se toto právo vztahuje. Tato složka tak zajišťuje tělesnou integritu před neoprávněnými zásahy všech zvenčí, konkrétně před zbavením života, způsobením zranění, před vyvoláním choroby apod. Pozitivní složka - zde právo na tělesnou integritu zajišťuje svému subjektu užívací a dispoziční právo. 18 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s

19 Právo na tělesnou integritu jako dílčí součást jednotného všeobecného osobnostního práva ( 11n. občanského zákoníku) je svou povahou subjektivním občanským právem, které působí vůči všem ostatním právním subjektům s rovným postavením, tedy i vůči všem provozovatelům zdravotnických zařízení, ať již jsou provozována státem, obcí, právnickou osobou či fyzickou osobou. Výlučnost dílčího subjektivního občanského práva na tělesnou integritu je v zákonem přesně stanovených případech ve veřejném zájmu prolomena některými omezeními. Lze také hovořit o hranicích práva fyzické osoby svobodně disponovat se svou tělesnou integritou. Právě v oblasti péče o zdraví, ale i v jiných oblastech společenského života, zůstává naléhavým úkolem zákonodárství přesně, jednoznačně a průhledně vymezit, kde se uplatňuje zásadně svobodné, soukromé rozhodování fyzických osob o svém vlastním zdraví a zároveň, kde je i tu s ohledem na zajištění veřejného zájmu naléhavými sociálními potřebami objektivně odůvodněná omezení práva fyzické osoby na tělesnou integritu, která jsou v demokratické společnosti nezbytná v zájmu veřejné bezpečnosti, předcházení trestným činům, či zejména ochrany veřejného zdraví, anebo ochrany práv a svobod jiných. Subjekt tohoto práva na tělesnou integritu je tak povinen bez svého souhlasu či někdy i proti své vůli strpět některé zásahy zákroky do své tělesné integrity, které ve veřejném zájmu umožňuje právní řád. Tak tomu je např. v oblastech soudního řízení trestního a civilního, v oblasti zdravotnictví aj. Tyto zásahy se projevují především jako průlomy do zmíněné negativní složky obsahu práva na tělesnou integritu Zásahy do tělesné integrity Problematika práva na tělesnou integritu je značně široká, přičemž její rozsah se v důsledku pokračujícího rozvoje vědy a techniky a s tím spojených moderních medicínských výkonů stále rozšiřuje. V této souvislosti je namístě si všimnout takových zásahů do tělesné integrity, jaké představují zejména zásahy zákroky v rámci řízení soudního i správního, povinné léčení, zásahy zdravotní (preventivní, diagnostické, 19 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 207,208 19

20 léčebné, rehabilitační aj.) péče, pokusy na jiných lidech, transplantace, přerušení těhotenství, sterilizace, kastrace atd Omezení práva na tělesnou integritu v rámci soudního a správního řízení Mezi nejvýznamnější zásahy do práva na tělesnou integritu z moci úřední patří: Zásahy stanovené trestním řádem zákon č. 141/1996 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů zejména strpět k provedení důkazů provedení určitých úkonů, např. prohlídka těla, zkouška krve nebo jiný potřebný úkon, není-li spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, znalecké vyšetření duševního stavu. Zásahy stanovené občanským soudním řádem zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - zejména právo soudu uložit, aby se účastník řízení nebo jiná osoba podrobili lékařskému vyšetření, např. zkouška krve, vyšetření, které je potřebné k podání posudku z lidské genetiky. Možnost vydat příkaz, aby se osoba, která vykonává činnost, při které nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky, podrobila i lékařskému vyšetření Povinnost podrobit se lékařskému vyšetření, pokud se osoba požitím alkoholického nápoje uvedla např. do stavu vzbuzujícího veřejné pohoršení, a podle jeho závěru i ošetření v protialkoholní záchytné stanici na dobu nezbytnou Zdravotní péče Zdravotní péče se poskytuje zásadně se souhlasem fyzické osoby, jíž se zdravotní péče týká. Tomuto svobodnému postavení odpovídá existence občanskoprávního (soukromoprávního) vztahu, který vzniká mezi pacientem a provozovatelem zdravotnického zařízení. Souhlas pacienta k výkonu či zákroku v oblasti zdravotní péče musí být svobodný, tj. učiněný bez jakéhokoliv psychického nátlaku, a dále informovaný poučený. Pacient musí být rovněž informován o tom, že svůj jednou daný svobodný souhlas může také 20 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s Tamtéž, s

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Ochrana osobních práv zaměstnance 2012 Tereza Hanzalová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva

Více

Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013

Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013 Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013 zdroj: sebrané spisy ze ZČU a UK - přepracováno pro uživatele webu gitt.pise.cz 1 Zkušební okruhy z občanského práva hmotného ke státní zkoušce

Více

Často kladené otázky v oblasti školského, mediálního, zdravotnického a spolkového práva

Často kladené otázky v oblasti školského, mediálního, zdravotnického a spolkového práva Často kladené otázky v oblasti školského, mediálního, zdravotnického a spolkového práva PROJEKT Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání

Více

PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. Adam Doležal, Tomáš Doležal

PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. Adam Doležal, Tomáš Doležal PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE Adam Doležal, Tomáš Doležal Recenzenti: Mgr. Jakub Uher JUDr. Bc. Martin Vlk Vydavatel: BOFIA Medical, s.r.o. Praha, 2014 ISBN:

Více

Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb Daniela Bruthansová Anna Červenková Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i.

Více

Právní aspekty ve zdravotnictví - právní vědomí zdravotníků. JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.

Právní aspekty ve zdravotnictví - právní vědomí zdravotníků. JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc. Právní aspekty ve zdravotnictví - právní vědomí zdravotníků JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc. 1 Obsah přednášky 1. Právní minimum 2. Zdravotnické právo 3. Vybrané instituty 2 1. Právní minimum Právo -

Více

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče)

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) Veronika Bláhová Katedra: Teologie a filozofie Vedoucí práce: ThLic.

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et. Mgr. Ladislava Marešová

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Osobní spis zaměstnance

Osobní spis zaměstnance Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Veřejná správa Bakalářská práce Osobní spis zaměstnance a personální agenda zaměstnavatele Patrik Pařil Akademický rok 2012/2013 1 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Připomínky k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách

Připomínky k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách Připomínky k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách Obsah dokumentu 1. Zdravotní péče může být beztrestně poskytována na nedostatečné úrovni...2 2. Dříve vyslovená přání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Základy práva GZ02_M01.doc JUDr.

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními dokumenty z oblasti lidských práv, práv pracovníků a odborových

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2004 Štěpán Rybín 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Studijní obor: Kód oboru: Sociální práce Penitenciární péče 7502R023 Název bakalářské

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách

N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách A. Přehled platné právní úpravy vztahující se k věcném u záměru Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu. domácího násilí v Jihomoravském kraji.

Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu. domácího násilí v Jihomoravském kraji. Bílá místa v péči o oběti domácího násilí Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu domácího násilí v Jihomoravském kraji. Mgr. Madla Čechová Bc. Jitka Čechová Mgr. Anna Hořínová

Více