Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie Bakalářská práce Autor: Iveta Servítová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal Ph.D. Praha Duben 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze 15. dubna 2009 Iveta Servítová

3 Poděkování: Chtěla bych především poděkovat vedoucímu bakalářské práce JUDr. Rozehnalovi za jeho odbornou pomoc a čas, které mi poskytoval během vypracování této práce. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Marcele Skřivánkové za její podporu.

4 Anotace práce Eutanázie je zahrnuta do Práva na tělesnou integritu a je součástí Ochrany osobnosti. Z tohoto důvodu jsou v této práci v její obecné části definovány pojmy všeobecného osobnostního práva, subjekty a předměty všeobecného osobnostního práva a prostředky občanskoprávní ochrany. V části Práva na tělesnou integritu je popsán předmět, obsah a také jednotlivé zásahy do tohoto práva. Kapitola Střet současné právní úpravy a práva na eutanázii se dotýká práva na eutanázii ve vztahu k právnímu řešení nejen v České republice, ale i ve vybraných státech Evropy, Austrálie a USA. Z předkládaného tématu eutanázie nelze vynechat ani lékařskou péčí tzv. paliativní medicínu. Obsahem práce je i návrh na možné legislativní řešení problematiky eutanázie v českém právním řádu, který byl předložen Senátu a jeho nedostatky. Annotation: Euthanasia is a part of a human s right to physical integrity and is a part of the protection of identity. The general part of this thesis is focused on the definition of the notions of universal personal law, subjects and objects of universal personal laws and the legal means of civil protection. The section which deals with the right to physical integrity describes object, content and individual interventions as part of this right. The chapter which deals with the battle of current legal regulations and the right to euthanasia touches upon euthanasia s legal resolution not only in the Czech Republic, but also in other selected European countries, Australia and USA. It is important to include the topic of medical care when discussing euthanasia. Included in the work is a suggestion for a possible legislative solution to euthanasia in the Czech legal system, which was proposed, along with its short-comings, to the Senate.

5 Obsah Úvod Všeobecné osobnostní právo Pojem a jeho charakteristika Subjekty všeobecného osobnostního práva Předmět všeobecného osobnostního práva Právo na tělesnou integritu Právo na osobní svobodu Právo na jméno Právo na podobu Právo na čest a důstojnost Právo na slovní projevy osobní povahy Právo na osobní soukromí Prostředky občanskoprávní ochrany Právo na tělesnou integritu Předmět práva na tělesnou integritu Obsah práva na tělesnou integritu Zásahy do tělesné integrity Omezení práva na tělesnou integritu v rámci soudního a správního řízení Zdravotní péče Zásahy do tělesné integrity k jiným účelům než zdravotnickým výkonům V případech dispozice s částmi těla odebraných pacientovi v souvislosti s poskytnutím zdravotní péče, jakož i s tělem zemřelého Lidský genom Umělé mimotělní oplodnění (asistovaná reprodukce) Sebepoškození, sebevražda, eutanázie Střet současné právní úpravy a práva na eutanázii Nepřípustnost eutanázie Eutanázie podle mezinárodního práva Eutanázie a lékařská péče Přípustnost eutanázie Zákony v Nizozemsku a Belgii Nizozemí: Belgie: Střet právní úpravy a práva na eutanázii Pokus o legislativní řešení eutanázie v českém právním řádu Závěr

6 Úvod Cílem mé bakalářské práce je - Legislativní řešení problematiky eutanázie v českém právním řádu. Vzhledem k tomu, že eutanázie je zahrnuta do Práva na tělesnou integritu a je součástí Ochrany osobnosti, popíšu obecně charakteristiku všeobecného osobnostního práva, jeho subjekty a předměty a zároveň prostředky občanskoprávní ochrany. Než se začnu zabývat tématem legislativního řešení problematiky eutanázie, chtěla bych se nejprve dotknout v tuto chvíli citlivého tématu a to práva na eutanázii ve vztahu k právnímu řešení nejen v České republice, ale i ve vybraných státech Evropy, Austrálie a USA. V některých zemích se již eutanázie, samozřejmě většinou po velmi bouřlivých diskusích, stala součástí právních řádů, v jiných, a to včetně České republiky, se čas od času odborná i laická veřejnost k této problematice vrací - většinou v souvislosti s některým z aktuálních případů, které otázku právního řešení eutanazie vyvolávají. Právní teoretici, lékařští odborníci, politici i laická veřejnost pak rozděleni na dva nesmiřitelné tábory snášejí nesporné důkazy pro i proti legalizaci tohoto práva, vyvolávají spory o právní řešení i etický rozměr tohoto vážného a nesporně obtížně řešitelného problému. Každý je pánem svého života, jejž může i zničit. Může-li toto právo uplatnit sám, jestliže zákon sebevraždu netrestá, proč by je nemohl provést i prostřednictvím jiného Má člověk právo na smrt, nebo je v mnohých případech odsouzen za bolestivého strádání k neúměrnému utrpení a zoufalému očekávání smrti? Je nezadatelným lidským právem, součástí lidské svobody, výsostné právo člověka aktivně rozhodovat za předem stanovených podmínek o vlastní dobré smrti? Není řešením celého tohoto problému tzv. paliativní léčba, spočívající v pomoci na smrt nemocnému a trpícímu v bezbolestném a důstojném umírání, nikoliv pomoci ke smrti? S řešením problematiky eutanázie souvisí celá řada právních i etických otázek, jejichž přehled se pokouším ve své práci rovněž podat. 6

7 1 Všeobecné osobnostní právo V České republice je nejširší ústavněprávní základ pro úpravu osobního statutu fyzických osob, a tím i pro jeho konkretizaci a rozvedení jak ve sféře veřejného práva, tak ve sféře soukromého práva obsažen v Listině základních práv a svobod. Prostředky ochrany veřejného práva a soukromého práva se při ochraně osobnosti fyzické osoby navzájem doplňují a tak vytvářejí komplexní systém její ochrany Pojem a jeho charakteristika Všeobecné osobnostní právo v objektivním smyslu lze vymezit jakou souhrn stejnorodých právních norem, které upravují právo, resp. jednotlivá dílčí práva, jejichž předmětem je osobnost fyzické osoby jako celek, resp. jednotlivé hodnoty. Jednotlivé hodnoty tvoří součásti celkové fyzické a morální integrity osobnosti každé fyzické osoby jako individuality a suveréna a jejichž subjekty mají vůči ostatním subjektům (fyzickým či právnickým osobám) rovné právní postavení a zásadní autonomii vůle 2. Jednotlivé hodnoty osobnosti fyzických osob tvořící celistvost : Tělesné (fyzické) do této skupiny je třeba řadit život, zdraví, tělo a jejich nedotknutelnost. Pokud jde o nedotknutelnost těla, platí tento princip jak po celou dobu života fyzických osob, tak i po jeho smrti. Morální (mravní) jednotu - sem se řadí všechny formy osobní svobody fyzických osob, jejich čest, důstojnost a dobrá pověst, osobní soukromí, jméno, podoba, podobizna, jakož i slovní projevy a záznamy slovních projevů osobní povahy 3. Subjektivní občanské všeobecné osobnostní právo, resp. v jeho jednotném rámci subjektivní dílčí osobnostní práva lze definovat jako možnost každé fyzické osoby jako individuality a suveréna nakládat v mezích právního řádu podle svého uvážení 1 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 69 7

8 co nejšíře se svou osobností, resp. s jednotlivými hodnotami, tvořícími celistvost její osobnosti v její fyzické a morální jednotě vůči ostatním subjektům (fyzickým či právnickým osobám) s rovným právním postavením za účelem její realizace ve společnosti, jakož i ochrany jejích zájmů, potřeb a preferencí. Z definice subjektivního všeobecného osobnostního práva jako možnosti fyzické osoby nakládat v mezích právního řádu podle svého uvážení a sebeurčení co nejšíře s jednotlivými hodnotami tvořícími celistvost osobnosti zároveň vyplývá, že nejde o možnost tohoto nakládání v absolutně neomezeném pojetí. I zde dochází k určitým omezením, která jsou vyvolávána objektivně vznikající potřebou spravedlivého vyvažování, vyrovnávání a koordinací zájmů oprávněné fyzické osoby na straně jedné a zájmů ostatních fyzických či právnických osob, resp. veřejného zájmu na straně druhé. Nakládání fyzické osoby s jednotlivými hodnotami se realizuje prostřednictvím jednotlivých oprávnění, která náležejí fyzické osobě jako oprávněnému subjektu v rámci obsahu jejího všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva. Jedná se zejména o oprávnění fyzické osoby, resp. její jednotlivé hodnoty: užívat (např. užívat své jméno) s osobností disponovat (např. dát souhlas k použití osobní písemnosti, k použití podobizny, či jiného obrazového snímku atd.) vzepřít se každému neoprávněnému zásahu do osobnosti ze strany jiného subjektu s rovným právním postavení Subjekty všeobecného osobnostního práva Jako subjekty všeobecného osobnostního práva přicházejí v úvahu: Na straně oprávněných subjektů, neboli jako nositelé všeobecného osobnostního práva, pouze lidé fyzické osoby Dojde-li v důsledku určité právní skutečnosti, zejména však neoprávněného zásahu ke vzniku všeobecného osobnostního vztahu, mohou na straně povinných 4 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 92,93 8

9 subjektů vystupovat jak fyzické osoby, tak právnické osoby, resp. stát, který má postavení právnické osoby. Subjekty občanského osobnostního práva jako jednotného práva, resp. v jeho rámci dílčích osobnostních práv podle 11n. občanského zákoníku, mohou být jak již bylo řečeno výše pouze lidé fyzické osoby. Není rozhodné, jde-li o občany České republiky či cizince, resp. osoby bez státní příslušnosti čl. 5 Listiny základních práv a svobod: Každý je způsobilý mít práva. Platí, že každá lidská bytost (člověk) má osobnost, a zároveň, že pouze lidská bytost má osobnost. Tzn., že pouze fyzické osoby mohou být nositeli jednotlivých hodnot tvořících celistvost jejich osobnosti v její fyzické a morální jednotě a tím být nositeli subjekty všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva 5. Člověk lidská bytost se stává právní osobností okamžikem narození. Jde o základní právo člověka, které mu stát neposkytuje, nýbrž je jako právní stát pro jeho přirozenou povahu uznává. Tím činí z člověka osobu v právním smyslu, konkrétně fyzickou osobu nadanou právní subjektivitou. Tato právní subjektivita fyzické osoby je pojmovou abstraktní obecnou možností mít právní povinnosti. Způsobilost každého mít práva je ústavně zakotveným základním lidským právem. Patří fyzické osobě po celou dobu života, je nezadatelné, neomezené a neomezitelné, nezrušitelné a nepromlčitelné (to nemění nic na tom, že z něho odvozená práva promlčitelná být mohou). Všeobecné osobnostní právo občana jako jednotné právo je neoddělitelně spjato s osobností každé fyzické osoby jako individuality. Z tohoto důvodu trvá po celou dobu života fyzické osoby. Smrtí zaniká právní osobnost člověka a končí i právní subjektivita fyzické osoby. Subjektem všeobecného osobnostního práva se stává dítě již počaté a dosud nenarozené jen za předpokladu, že se narodí živé, tzn., že český právní řád přiznává obecně již právní subjektivitu dítěti již počatému, tj. plodu v lůně mateřském, tzv. nasciturus. 5 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 72 9

10 Lidský plod se do narození považuje za součást matčina těla a je chráněn spolu s ním. Narodí-li se dítě živé, vzniká mu, a to zpětně od početí, samostatná občansko právní ochrana. V případě pochybností, zda se dítě narodilo živé či mrtvé, budou pro učinění právního závěru rozhodné vždy skutkové okolnosti a povaha jednotlivého konkrétního případu neboli skutková domněnka. Řada právních úprav však stanoví pro tyto pochybné případy výslovně vyvratitelnou právní domněnku, že se dítě narodilo živé 6. Občanskoprávní ochrana osobnosti podle 11n. občanského zákoníku přísluší i těm fyzickým osobám, které pro svůj věk anebo psychický stav (stav duševního zdraví) nejsou s to chápat újmu, která jim vznikla neoprávněným zásahem jiného na jejich osobnosti, resp. na jednotlivé hodnotě jejich osobnosti. Předpokladem poskytnutí občanskoprávní ochrany osobnosti proto není, aby oprávněný subjekt měl zároveň způsobilost k právním úkonům. Pokud však jde o právem přípustné dispozice se všeobecným osobnostním právem, které mají povahu právního úkonu, pak ovšem fyzická osoba jako subjekt tohoto práva potřebnou způsobilost k právním úkonům již musí mít. Není-li tomu tak, musí být fyzická osoba při těchto právních úkonech zastoupena zákonným zástupcem rodičem, prarodičem, opatrovníkem, úřední osobou, či jinou osobou, resp. orgánem, které jsou k tomu zmocněny zákonem 7. Moderní právní stát zabezpečuje občanskoprávní ochranu osobnosti fyzické osoby i po její smrti, tzv. postmortální ochrana. Podle výslovné úpravy českého občanského práva ( 15 odst. 1 občanského zákoníku) vzniká smrtí fyzické osoby určitým taxativně vymezeným osobám, které nebyly samy neoprávněným zásahem postiženy, ze zákona (ex lege) zvláštním subjektivní občanské právo určené k uplatnění ochrany osobnosti zemřelé fyzické osoby. Toto subjektivní občanské právo osob podle 15 odst. 1 občanského zákoníku je třeba kvalifikovat jako původně originárně (nikoliv tedy odvozeně) vzniklé osobnostní právo na občansko právní ochranu osobnosti zemřelé fyzické osoby 8. 6 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 74, 75 7 Tamtéž, s Tamtéž, s. 81,82 10

11 Osoby taxativně vypočtené v 15 odst. 1 občanského zákoníku jsou členěné do dvou skupin. Při tomto členění platí, že osoby zařazené do druhé skupiny mohou své zvláštní osobnostní právo uplatnit až poté, není-li osob zařazených do skupiny první. První skupinu tvoří pozůstalý manžel a děti zamřelého, do druhé skupiny patří rodiče zemřelého, popř. osvojitelé Předmět všeobecného osobnostního práva Předmětem všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva, resp. v jeho rámci dílčích osobnostních práv, je osobnost každé fyzické osoby jako individuality a suveréna, resp. jednotlivé hodnoty tvořící celistvost její osobnosti v její fyzické a morální jednotě. Jednotlivé hodnoty jsou dynamické pojmy, které nejsou jednou provždy dané a tudíž neměnné. Rozvíjejí se a proměňují v závislosti na mnoha činitelích, jako jsou zejména celkový průběh života a životní podmínky každé jednotlivé fyzické osoby, včetně jejího postavení, které ve společnosti zaujímá, přírodní a společenské změny a potřeby nejrůznějšího druhu, rozvoj vědy a techniky, rozvoj mravního klimatu, kultury, tradice atd. V závislosti na tom se zákonitě rozvíjí a proměňuje obsah a rozsah všeobecného osobnostního práva, resp. v jeho rámci i obsah a rozsah dílčích osobnostních práv. Jednotlivé předměty ochrany osobnosti fyzické osoby v občanském právu zakotvené v obecné (generální) klauzuli v 11 se třídí takto: Právo na tělesnou integritu Jednou z prvořadých hodnot osobnosti každé fyzické osoby jako celku, jejíž respektování musí občanské právo vůči subjektům s rovným postavením zabezpečovat, je život, zdraví a tělo fyzické osoby. Pojem zdraví je třeba chápat v širším smyslu, tj. jako pojem zahrnující nejen zdraví fyzické, ale i psychické. 9 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s.85 11

12 Tyto nehmotné imateriální hodnoty jsou předmětem souhrnně označovaného práva na tělesnou integritu a její nedotknutelnost - ústavně zakotvené v čl. 6 odst.1, čl. 7 odst.1, čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Lidské tělo (jeho část, resp. jeho produkt) jako takové nesmí být zdrojem finančního prospěchu. Jeho složky, jako orgány či tkáně, anebo jeho produkty, jako např. krev, požívají občanskoprávní ochranu jak během života fyzické osoby, tak i po její smrti Právo na osobní svobodu Není v demonstrativním výčtu 11 občanského zákoníku výslovně zmíněno. Osobní svobodu lze v souladu s částí ústavněprávní literatury chápat jako stav, kdy fyzická osoba má možnost sama o sobě rozhodovat i jednat a kdy ji k určitému omezení v podobě jiného jejího jednání může donucovat pouze zákon. Je na místě také zmínit i ústavně zakotvenou rovnost fyzických osob, kdy čl. 1 Listiny základních práva a svobod uvádí, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Svoboda a rovnost jsou úzce spjaté hodnoty. Lze říci, že podmínkou realizace osobní svobody je nutně i její rovnost ve vztahu k ostatním subjektům Právo na jméno Předmět tvoří nejen jméno rodové (příjmení), nýbrž i jméno vlastní první křestní. Má-li fyzická osoba dvě příjmení, je chráněno podle 11n. občanského zákoníku každé z nich. Má-li někdo dvě vlastní první křestní jména, platí totéž. Do rámce občanskoprávní úpravy spadá i jméno krycí pseudonym. Je používáno a zatím speciálně výslovně chráněno v oblasti literární čí jiné umělecké činnosti, jakož i ve vědecké činnosti a v oblasti ochranných známek. Chráněna je i přezdívka za podmínky, že je pod ní jednoznačně identifikována fyzická osoba, a to alespoň částečně. Jméno patří k významným prostředkům individualizace fyzických osob, která spočívá v užívání určitého slova, resp. více slov. Beze jména by se fyzická osoba nemohla zúčastnit společenského života včetně právního styku. Stává se důležitou složkou jejího celkového občanskoprávního postavení. 10 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 120, 121,122 12

13 Mezi hodnoty chráněné 11n. občanského zákoníku nepatří název právnické osoby, který musí být zřízen při jejím zřízení. Ochrana názvu i dobré pověsti právnické osoby jsou zvlášť upraveny v 19b odst. 2,3 občanského zákoníku. Specifická ochrana obchodní firmy podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, ať je jím fyzická či právnická osoba je upravena v 8 až 12 obchodního zákoníku Právo na podobu Ochrana podoby fyzické osoby a ochrana projevů osobní povahy. Pod podobou fyzických osob se rozumějí její charakteristické rysy, které obrazem, kresbou, fotografií, filmem, televizním snímkem, sochou či jiným zobrazením znázorňují její individualizovaný tělesný vzhled, zejména její tvář a postavu. Může jít přitom o podobu nejen živé, nýbrž i zemřelé fyzické osoby. Totéž platí i o ochraně hmotného zachycení podoby fyzické osoby na podobizně či na jiném obrazovém snímku. Jiný obrazový snímek obecně identifikovatelným způsobem zachycuje podobu zobrazované fyzické osoby Právo na čest a důstojnost Čest a důstojnost jsou jedněmi z nejzávažnějších hodnot osobnosti fyzické osoby. Pokud jde o čest občanský zákoník a Listina základních práv a svobod se nevyjadřují zcela stejně, lze soudit, že mají shodně na mysli čest konkrétní fyzické osoby, kterou pro své postoje i chování postupně získala a požívá ve společnosti a které v ní ovlivňuje její požívání (osobní čest). Je nutné brát v úvahu, že i obsah cti u jednotlivé fyzické osoby se v průběhu jejího celkového vývoje mění. Lidskou důstojnost mají všechny fyzické osoby stejnou, tj. rovnou nezávisle na svém postavení ve společnosti, získaných titulech atd. Proto je třeba všechny fyzické osoby chránit před ponižováním jejich důstojnosti, a to i vůči všem subjektům s rovným právním postavením. Čl. 10 Listiny základních práv a svobod hovoří výslovně navíc o dobré pověsti. Jde o další hodnotu, která je obvykle charakterizována rovněž jako vážnost, kterou určitá fyzická osoba získala a požívá ve společnosti Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 124, Tamtéž, s. 127, Tamtéž, s. 127,

14 1.4.6 Právo na slovní projevy osobní povahy Projev fyzické osoby osobní povahy zachycený buď v osobních písemnostech - např. deník, zápisník, korespondence, anebo na zvukovém záznamu (není rozhodné, jaká je technická povaha). Tyto hodnoty jsou v důsledku pokračujícího rozvoje vědy a techniky vystaveny v současné společnosti zvýšenému nebezpečí neoprávněných zásahů i ze strany třetích osob s rovným právním postavením např. neoprávněné pořízení hlasových projevů na záznam, použití nebo přenos takovéhoto záznamu. Nepatří sem písemnosti neosobního obsahu a slovní projevy fyzické osoby neosobního obsahu, k jejichž vzniku dochází v rámci výkonu povolání či hospodářské činnosti, jakož i v rámci výkonu veřejné činnosti např. úřední spisy, rozsudky, smlouvy apod Právo na osobní soukromí Osobní soukromí fyzické osoby lze vymezit obecně jako vnitřní sféru života fyzické osoby, která je vytvořena skutečnostmi jejího soukromého života a jež je nezbytná pro její seberealizaci a další rozvoj. Mezi skutečnosti, které tvoří mnohostrannou sféru soukromého života, počítáme např. skutečnosti rodinného života, jako např. zrození, zásnuby, sňatek, rozvod, těhotenství, skutečnosti intimního života fyzické osoby, popř. i některé další údaje o fyzické osobě, které lze zařadit do rámce jejího osobního soukromí. Toto právo vystupuje v současných podmínkách společnosti, zejména s ohledem na nebývalý vědeckotechnický rozvoj, do zvláštního popředí. Nelze zapomínat, že bez ochrany soukromí by nebylo ani svobody. Ochrana soukromí se tak stává jedním z významných prvků ochrany svobody naší současné existence. Osobnost každé fyzické osoby jako individuality, resp. jednotlivé hodnoty její osobnosti jako předmět všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva, je třeba odlišovat od hmotných nosičů substrátů. Za hmotné nosiče lze označit hmotné věci, na nichž jsou jednotlivé hodnoty osobnosti fyzické osoby jako jejich nehmotný imateriální obsah vyjádřeny a zachyceny. Na tyto hmotné substráty, které vyjadřují a zachycují jednotlivé hodnoty osobnosti fyzické 14 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s

15 osoby, se stejně jako na každé jiné hmotné věci vztahují zejména normy vlastnického práva v objektivním smyslu. Tyto normy upravují vlastnické právo v subjektivním smyslu k těmto substrátům, včetně jeho jednotlivých dílčích oprávnění, jeho vznik, převod a zánik. Z toho důvodu je třeba od sebe odlišovat občanskoprávní úpravu všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva na straně jedné a občanskoprávní úpravu vlastnického práva k těmto hmotným substrátům, na kterých jsou podoba, nebo slovní projevy občana vyjádřeny a zachyceny, na straně druhé. Zatímco osobnost fyzické osoby, resp. jednotlivé hodnoty její osobnosti jsou předmětem všeobecného osobnostního práva, hmotné nosiče substráty, na kterých jsou tyto hodnoty vyjádřeny a zachyceny, tvoří předměty vlastnického práva Prostředky občanskoprávní ochrany Prostředky ochrany osobnosti fyzické osoby jsou jednak specifické a jednak obecné. Podle 13 občanského zákoníku ten, jehož osobnostní právo bylo neoprávněným zásahem, který je objektivně způsobilý toto právo porušit, popř. i ohrozit, se může bez ohledu na zavinění původce zásahu zejména: domáhat, aby od pokračování neoprávněných zásahů do jeho práv bylo upuštěno neboli domáhat se zdržení takových zásahů. Tato žaloba náleží do kategorie tzv. žalob zdržovacích negatorních; domáhat odstranění následků neoprávněného zásahu do svého práva a to především obnovením původního stavu zejména vydáním neoprávněně pořízené věci, ale i jinak (např. zničením neoprávněně pořízených snímků apod.). Tato žaloba patří do kategorie tzv. žalob odstraňovacích; 15 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s

16 domáhat se podle povahy věci, aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění tzv. satisfakce. Zadostiučinění spočívá jednak v morální satisfakci, např, ve formě veřejné omluvy, a jednak v materiální satisfakci. Povinnost poskytnou dotčené fyzické osobě náhradu této nemajetkové újmy v penězích může soud uložit žalovanému v případě, kdy byla zejména ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby či její vážnost ve společnosti. Byla li neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti fyzické osobě způsobena i majetková újma škoda, spravuje se (podle výslovného odkazu 16 občanského zákoníku) vznik závazku k náhradě, rozsah náhrady atd. ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. K uplatnění ochrany porušeného, resp. ohroženého osobnostního práva je v první řadě legitimován sám subjekt dotčeného všeobecného osobnostního práva. Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu a dětem, není-li jich, jejím rodičům - 15 občanského zákoníku tzv. posmrtná postmortální ochrana. Toto právo uplatňují pouze tyto taxativně vyjmenované oprávněné osoby nikoliv jako dědicové, nýbrž jako zvláštní právní nástupci určení originárně zákonem Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 1, 4., aktualizované a doplněné vydání, ASPI, 2005, s

17 2 Právo na tělesnou integritu Osobnost každé fyzické osoby je vytvářena jednotou jeho složky morální a tělesné. Má-li proto občanské právo prostřednictvím a v rámci všeobecného osobnostního práva chránit osobnost fyzické osoby v plném rozsahu, musí se tato právní úprava nutně vztahovat nejen na sféru morální, nýbrž i na sféru tělesnou. Proto je dnes ve vyspělých právních úpravách právo na tělesnou integritu převážně uznáváno za jedno z nejvýznamnějších dílčích práv, která tvoří integrální část občanskoprávní ochrany osobnosti jako celku Předmět práva na tělesnou integritu Občanský zákoník vytyčuje výslovně jako základní hodnoty osobnosti každé fyzické osoby v 11 život, zdraví, a tím implicitně i tělo. Tyto nehmotné - imateriální hodnoty jako život, zdraví a tělo jsou předmětem souhrnně označovaného práva na tělesnou integritu a její nedotknutelnost. Toto právo je ústavně zakotvené v čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Právo na tělesnou integritu se neomezuje pouze na živé lidské tělo jeho orgány, tkáně i neživé věci s tělem trvale spojené, popř. genetický materiál. Právo na ochranu osobnosti fyzické osoby je úzce spjato s její právní subjektivitou. Jestliže právní řád uznává právní subjektivitu nascitura, podmíněnou jeho následným živým narozením, je nutno i nasciturovi přiznat právo na ochranu osobnosti. To se v tomto období realizuje právě v jeho právu na tělesnou integritu. Tento závěr platí v plném rozsahu s ohledem na 7 odst.1 věta druhá občanského zákoníku. České občanské právo v 15 občanského zákoníku vyřešilo také otázku ochrany osobnosti ve vztahu k mrtvému tělu a k jeho částem. Tento paragraf přisuzuje právo na ochranu osobnosti fyzické osoby i na osobu zemřelého. Tedy podle českého práva i mrtvé lidské tělo je integrální součástí osobnosti, a to po celou dobu, pokud jsou tělesné pozůstatky fyzické osoby individualizované. 17 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, 2005, s

18 Tomuto právu nebyla věnována v historickém vývoji občanského práva až do novější doby taková pozornost, jakou by si vzhledem ke svému významu zasloužilo. Ochrana života, zdraví a těla byla převážně zabezpečována trestním a správním právem. Do občanských zákoníků pronikalo právo na tělesnou integritu jen pozvolna. Přitom po dlouhou dobu zůstávalo omezeno jen na ochranu ve formě odpovědnosti za škodu. Ve starověku i ve středověku bylo lidské tělo považováno převážně za věc, které jako takové mohlo být předmětem právních dispozic jako všechny jiné věci. Lidské tělo, popř. jeho jednotlivé části, mohly být i předmětem zástavy za dluh, předmětem sázky apod. Změnu v tomto nazírání, kdy lidské tělo bylo chápáno jako boží výtvor, přineslo rozšíření křesťanské etiky. Promítnutí křesťanské etiky do práva vedlo k tomu, že lidské tělo bylo i nadále považováno za věc, avšak již za věc sui generis, na kterou již nelze použít ustanovení občanského práva o věcech, zejména nikoliv ustanovení věcného práva. Přelom ve vývoji znamenalo ujasnění si právní povahy osobnosti fyzické osoby. Podle pojetí, které je dnes zastáváno již téměř všeobecně, tvoří tělo fyzické osoby člověka integrální součást jeho osobnosti jako právního subjektu Obsah práva na tělesnou integritu Obsah dílčího práva na tělesnou integritu má složku pozitivní a negativní. Negativní složka právo na tělesnou integritu obsahuje obecnou zápověď neoprávněných (protiprávních) zásahů všech jiných občanskoprávních subjektů s rovným postavením do tělesné integrity, na kterou se toto právo vztahuje. Tato složka tak zajišťuje tělesnou integritu před neoprávněnými zásahy všech zvenčí, konkrétně před zbavením života, způsobením zranění, před vyvoláním choroby apod. Pozitivní složka - zde právo na tělesnou integritu zajišťuje svému subjektu užívací a dispoziční právo. 18 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s

19 Právo na tělesnou integritu jako dílčí součást jednotného všeobecného osobnostního práva ( 11n. občanského zákoníku) je svou povahou subjektivním občanským právem, které působí vůči všem ostatním právním subjektům s rovným postavením, tedy i vůči všem provozovatelům zdravotnických zařízení, ať již jsou provozována státem, obcí, právnickou osobou či fyzickou osobou. Výlučnost dílčího subjektivního občanského práva na tělesnou integritu je v zákonem přesně stanovených případech ve veřejném zájmu prolomena některými omezeními. Lze také hovořit o hranicích práva fyzické osoby svobodně disponovat se svou tělesnou integritou. Právě v oblasti péče o zdraví, ale i v jiných oblastech společenského života, zůstává naléhavým úkolem zákonodárství přesně, jednoznačně a průhledně vymezit, kde se uplatňuje zásadně svobodné, soukromé rozhodování fyzických osob o svém vlastním zdraví a zároveň, kde je i tu s ohledem na zajištění veřejného zájmu naléhavými sociálními potřebami objektivně odůvodněná omezení práva fyzické osoby na tělesnou integritu, která jsou v demokratické společnosti nezbytná v zájmu veřejné bezpečnosti, předcházení trestným činům, či zejména ochrany veřejného zdraví, anebo ochrany práv a svobod jiných. Subjekt tohoto práva na tělesnou integritu je tak povinen bez svého souhlasu či někdy i proti své vůli strpět některé zásahy zákroky do své tělesné integrity, které ve veřejném zájmu umožňuje právní řád. Tak tomu je např. v oblastech soudního řízení trestního a civilního, v oblasti zdravotnictví aj. Tyto zásahy se projevují především jako průlomy do zmíněné negativní složky obsahu práva na tělesnou integritu Zásahy do tělesné integrity Problematika práva na tělesnou integritu je značně široká, přičemž její rozsah se v důsledku pokračujícího rozvoje vědy a techniky a s tím spojených moderních medicínských výkonů stále rozšiřuje. V této souvislosti je namístě si všimnout takových zásahů do tělesné integrity, jaké představují zejména zásahy zákroky v rámci řízení soudního i správního, povinné léčení, zásahy zdravotní (preventivní, diagnostické, 19 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s. 207,208 19

20 léčebné, rehabilitační aj.) péče, pokusy na jiných lidech, transplantace, přerušení těhotenství, sterilizace, kastrace atd Omezení práva na tělesnou integritu v rámci soudního a správního řízení Mezi nejvýznamnější zásahy do práva na tělesnou integritu z moci úřední patří: Zásahy stanovené trestním řádem zákon č. 141/1996 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů zejména strpět k provedení důkazů provedení určitých úkonů, např. prohlídka těla, zkouška krve nebo jiný potřebný úkon, není-li spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, znalecké vyšetření duševního stavu. Zásahy stanovené občanským soudním řádem zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - zejména právo soudu uložit, aby se účastník řízení nebo jiná osoba podrobili lékařskému vyšetření, např. zkouška krve, vyšetření, které je potřebné k podání posudku z lidské genetiky. Možnost vydat příkaz, aby se osoba, která vykonává činnost, při které nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky, podrobila i lékařskému vyšetření Povinnost podrobit se lékařskému vyšetření, pokud se osoba požitím alkoholického nápoje uvedla např. do stavu vzbuzujícího veřejné pohoršení, a podle jeho závěru i ošetření v protialkoholní záchytné stanici na dobu nezbytnou Zdravotní péče Zdravotní péče se poskytuje zásadně se souhlasem fyzické osoby, jíž se zdravotní péče týká. Tomuto svobodnému postavení odpovídá existence občanskoprávního (soukromoprávního) vztahu, který vzniká mezi pacientem a provozovatelem zdravotnického zařízení. Souhlas pacienta k výkonu či zákroku v oblasti zdravotní péče musí být svobodný, tj. učiněný bez jakéhokoliv psychického nátlaku, a dále informovaný poučený. Pacient musí být rovněž informován o tom, že svůj jednou daný svobodný souhlas může také 20 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2004, s Tamtéž, s

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 13 VY 32 INOVACE 0114 0313

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 13 VY 32 INOVACE 0114 0313 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 13 VY 32 INOVACE 0114 0313 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Věc: Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (Listina),

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach Nový občanský zákoník a zdravotnictví JUDr. Jan Mach Změny dotýkající se zdravotnictví Nová úprava náhrady škody na zdraví Nová úprava náhrady osobnostní újmy Nová úprava odškodnění pozůstalých, ale též

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Práva a povinnosti pacienta a lékaře Právní ochrana pacienta (řízení o snížení způsobilosti k právním úkonům) Práva

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 40 Změna: 550/1991 Sb. Změna: 590/1992 Sb. Změna: 15/1993

Více

INFORMAČNÍ PRÁVO. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. (vybraná ustanovení)

INFORMAČNÍ PRÁVO. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. (vybraná ustanovení) Stránka 1 INFORMAČNÍ PRÁVO Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (vybraná ustanovení) Listina základních práv a svobod byla schválena Federálním shromážděním ČSFR 9. 1. 1991 s účinností

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel

Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel Existuje jedna kletba. Říká se: Zajímavé časy na vás! Terry Pratchett, Úžasná zeměplocha, 1994 Inspirace: Holandské reformy Technické vybavení

Více

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii Ivana Vašutová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá postoji pracovníků pomáhajících profesí v hospici a nemocnici ve Valašském Meziříčí

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců 15.9.2 Strana 1 15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Zákoník práce výslovně počítá s možností zaměstnavatele použít

Více

EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková

EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt eutanázie = ukončení života nemocného člověka z důvodu milosrdenství asistovaná sebevražda = zvláštní forma eutanázie

Více

Obsah I. POJEM A ZNAKY PRÁVA, TEORIE PRÁVNÍHO DUALIZMU, JEDNOTLIVÁ PRÁVNÍ ODVĚTVÍ 4 II. PRÁVNÍ ŘÁD, PRÁVNÍ PŘEDPIS, PRÁVNÍ NORMA, PRAMENY PRÁVA 13

Obsah I. POJEM A ZNAKY PRÁVA, TEORIE PRÁVNÍHO DUALIZMU, JEDNOTLIVÁ PRÁVNÍ ODVĚTVÍ 4 II. PRÁVNÍ ŘÁD, PRÁVNÍ PŘEDPIS, PRÁVNÍ NORMA, PRAMENY PRÁVA 13 1 2 3 Obsah I. POJEM A ZNAKY PRÁVA, TEORIE PRÁVNÍHO DUALIZMU, JEDNOTLIVÁ PRÁVNÍ ODVĚTVÍ 4 II. PRÁVNÍ ŘÁD, PRÁVNÍ PŘEDPIS, PRÁVNÍ NORMA, PRAMENY PRÁVA 13 III. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 20 IV. SOUDNÍ SOUSTAVA,

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Evropská Unie a právo v ČR 10. Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11

Evropská Unie a právo v ČR 10. Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 5 Obsah Úvod 9 Evropská Unie a právo v ČR 10 Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 Úmluva o lidských právech a biomedicíně (čl. 1, čl. 2, čl. 3, čl. 4,

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Právní odpovědnost očkujícího lékaře JUDr. Jindřich Janouch

Právní odpovědnost očkujícího lékaře JUDr. Jindřich Janouch Právní odpovědnost očkujícího lékaře JUDr. Jindřich Janouch advokát - učitel vysoké školy Tel: 603/840590, e-mail: janouch@pmfhk.cz Právní rámec provádění očkování Co je právo Právní stát Právo je souhrn

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory V současné době prochází Parlamentem České republiky a budou patrně schváleny a přijaty nové zdravotnické zákony.

Více

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S,

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Advokátní kancelář Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D., Kirovova 11, Karviná Ústav soudního

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 689 Vládní návrh na vydání zákona zákona o specifických zdravotních službách - 2 - ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Eutanázie Smrt Smrt (mors ) je individuáln lní zánik organismu, teda také člověka. Každému, kdo se zrodí,, je do vínku v dána d také smrt. Život člověka je podmíněn n smrtí a smrt je podmínkou života.

Více

Univerzita medicínského práva

Univerzita medicínského práva Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Dita Mlynářová, Ivana Kvapilová, Miloš Máca, Daniel Valášek Univerzita medicínského práva Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory Právní tým České lékařské

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Pr{vní r{mec pro rozhodov{ní o odstoupení od marné léčby. Helena Peterková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze

Pr{vní r{mec pro rozhodov{ní o odstoupení od marné léčby. Helena Peterková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze Pr{vní r{mec pro rozhodov{ní o odstoupení od marné léčby Helena Peterková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze Pojem marná léčba 4 odst. 5 ZZS: Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Žádost odlehčovací služba

Žádost odlehčovací služba Žádost o poskytnutí služby Žádost odlehčovací služba Datum podání žádosti o odlehčovací službu: Zájemce o službu: Jméno a příjmení (u žen též rodné příjmení) Datum narození: Zdravotní pojišťovna: Trvalé

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Domácí porody 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Dopis ze dne 20.3.2012 jsem těhotná...přeji si rodit své první dítě doma za asistence

Více