MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI"

Transkript

1 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MOTTO: Nyní na tom jest, aby se forma takového ušlechtilého mládeže vedení po částkách ukázala a nejprve ve škole první, tj. mateřské, prvního šesti let věku. J. A. Komenský: Informatorium školy mateřské, kap. III. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Úpice IČO: Telefon: Zřizovatel: Obec Havlovice Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Balcar ŠVP PV byl vydán k , poslední aktualizace Zpracovala a vydala Y. Friebelová, na přípravě se podílel celý pedagogický sbor. II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Typ: mateřská škola s celodenním provozem Stanovená kapacita: 43 dětí Provozní doba: 6,30 15,30 hodin Počet tříd: MŠ dvoutřídní Budova školy se nachází v centru obce, v jeho klidné části a v těsném sousedství velkého sportovního areálu. (2)

3 Historie školy V souvislosti s růstem zaměstnanosti žen vznikla na konci 50. let potřeba zařízení pro předškolní děti. Nejprve byl v budově havlovické školy zřízen zemědělský útulek. Již v tomto roce sem bylo zapsáno 18 dětí. Z útulku se stala mateřská škola. Měla tehdy jedno oddělení, které využívalo hernu a ložnici. Šatna a umývárna byly společné se ZDŠ. Přístavba školy v r se dotkla i mateřské školy. Školka tehdy fungovala v provizorní budově a na svačiny a obědy docházely děti do staré školní budovy. Dokončená přestavba MŠ byla slavnostně otevřena v prosinci 1965 (citace z publikace Havlovice a čas, vydal OÚ Havlovice, 2001) V roce 1986 byla provedena další přístavba školy a MŠ tak získala současnou podobu. Průměrný počet dětí se v 60. až 80. letech pohyboval okolo 30 dětí. V následujících letech bylo zapisováno 24 až 28 dětí. Od začátku provozu pracovalo v MŠ 25 pedagogických pracovnic. V letech 2011 až 2014 byla celá budova školy zmodernizována (celkové zateplení, výměna oken, dveří a střešní krytiny, modernizace kotelny, nová fasáda, půdní vestavba a rekonstrukce tělocvičny). U mateřské školy bylo vybudováno nové dětské hřiště s moderními hracími prvky. Od září 2012 je mateřská škola dvoutřídní s počtem 43 dětí. V budově školy se též nachází dvě třídy základní školy, družina, jídelna s kuchyní, tělocvična, podkrovní místnost mapující historii obce a výhledově též místnost pro malé loutkové divadlo. V těsné blízkosti školy je plně k dispozici rozsáhlý a kvalitně vybavený sportovní areál TJ Sokol Havlovice. (Čerpáno z almanachů vydaných u příležitosti 50. a 55. výročí vzniku MŠ) Cílem naší práce je každodenní, všestranný a harmonický rozvoj dětí, klidná a pohodová atmosféra v příjemném prostředí školy. Snažíme se zapojit do kolektivu všechny děti ve věku od tří let (výjimečně též mladší), jejichž rodiče o to projeví zájem, hlavně pak děti předškolní a děti, které mají trvalé bydliště v naší obci. Všichni zaměstnanci školy usilují o dobrou spolupráci s nadřízenými orgány, OÚ, rodiči, vesnickými organizacemi a ZŠ. V rámci provozu zajišťujeme pro děti lyžařský a předplavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně, saunování dětí, keramický kroužek, logopedickou péči a výuku hry na flétnu. V průběhu roku dětem nabízíme velkou spoustu různorodých akcí v rámci naší školy a také při spolupráci s MŠ Libňatov a MŠ Suchovršice v o. s. SULIHARA. Maximálně využíváme klidné, přírodní prostředí obce a okolí, též sportovní areál TJ Sokol Havlovice, ležící v bezprostřední blízkosti školy. (3)

4 III.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 1. Věcné podmínky MŠ Mateřská škola má dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné dětem i rodičům. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada MŠ a hřiště TJ Sokol Havlovice. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod.) 2. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin v připravených nádobách. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Jídlo děti konzumují ve školní jídelně, odpolední svačinu ve třídách MŠ. Svačiny se podávají v 8,15 a ve 14,15 hodin, oběd v 11,15 hodin. Do jídla nejsou děti nuceny. Stravné vybírá vedoucí kuchyně vždy začátkem měsíce, a to na měsíc dopředu, odhlášené jídlo z minulého měsíce se odečítá. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí či rodičů a aktuální situaci v MŠ. (4)

5 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen venku, ale i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku, ke spánku nejsou děti nuceny). Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. 3. Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci vytváří dětem podmínky, aby se zde děti cítily spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situace. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda dítěte je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Učitelky respektují potřeby dětí obecné, lidské, vývojové i individuální. Reagují na ně citlivě, nenásilně, přirozeně, navozují situace pohody, relaxace a klidu. Při všech aktivitách je počítáno s účastí dítěte a jeho spoluprací. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Nezdravé soutěžení dětí se snažíme postupně odbourávat. Pozitivní hodnocení a pochvaly převažují. Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům. Podporujeme děti v tom směru, aby se nebály pracovat samostatně a důvěřovat si. Rozvíjíme v nich vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a ochotu pomoci. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv kamarádů a příjemné školní klima. Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany). 4. Organizace chodu MŠ 6,30-8,15 volná hra, řízená a zájmová činnost, ranní cvičení 8,15-11,15 dopolední svačina, řízené činnosti a hry, pohybové aktivity 9,15 11,15 pobyt venku 11,15-14,00 oběd, hygiena, odpočinek a klidové činnosti 14,00-15,30 odpolední svačina, volná hra, řízená a zájmová činnost v MŠ, pobyt na hřišti či zahradě MŠ Obě třídy jsou spojeny od 6,30 do 7,00 a od 15,00 do 15,30 hodin v 1. třídě MŠ (přízemí školy, třída Žabiček). (5)

6 Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých i velkých skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovují individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. Spojování tříd je maximálně omezeno. Plánování činností vychází ze Školního vzdělávacího programu Sluníčko na duši a z potřeb a zájmů dětí. Zápis do MŠ a program adaptace Koná se vždy na přelomu měsíce dubna a května, je oznámen místním rozhlasem, na internetových stránkách školy a je vyvěšen na plakátovacích plochách. Do MŠ se zapisuje nejvíce 43 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s dětmi i dospělými. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou beze stresu, je třeba dítě společně s rodiči připravit na tento krok v adaptačním období. - Při zápisu: seznamování dětí s prostředím školy a hračkami - dárky od dětí, které již do MŠ chodí. - Seznamování rodičů a nových dětí s prostředím školy individuální návštěvy školy, veřejná vystoupení a odpolední akce školy pro veřejnost. - Adaptace dítěte při vstupu do kolektivu - zkrácení délky pobytu a postupné prodlužování pobytu dle potřeb a schopností dítěte. Docházka dětí do MŠ Dítě přivádějí do MŠ a odvádějí z MŠ osoby, které jsou uvedeny na písemném prohlášení. Učitelka přebírá zodpovědnost až při osobním předání dítěte učitelce. Je vhodné seznámit MŠ s předem známou nepřítomností, v ostatních případech omluvit dítě neprodleně. Po předchozí domluvě je možné přivádět a odvádět děti během celého dne (s respektováním stravovacího režimu a pobytu venku), možná je též návštěva rodičů. (6)

7 Zdravotní stav dětí Pokud se dítě vrací do kolektivu po nemoci, je nutné, aby zákonní zástupci dítěte potvrdili svým podpisem Prohlášení o dobrém zdravotním stavu dítěte. Učitelka informuje rodiče o změně zdravotního stavu dítěte v průběhu dne. V případě akutního odvozu k lékaři telefonuje rodičům neprodleně. Rodiče též informují učitelky o momentálních zdravotních obtížích dítěte (kašel, rýma, nevolnost, roupi, vši, úraz atd.). Prádlo a oděv Ložní prádlo se mění 1x za měsíc, ručníky 1x za týden a pyžama 1x za 14 dnů. Vhodné oblečení a obuv do MŠ - bačkory s pevnou patou, ne pantofle, v topném období stačí dětem tepláky nebo punčocháče, sukýnka, tričko nebo košile. Při volbě oblečení na ven je nutno počítat s možností ušpinění. Za mokra - gumáky, pláštěnka. Náhradní oblečení je vhodné mít ve skříňce (tepláky, punčochy, tričko, spodní kalhotky, slipy, kapesníky ). Bezpečnost dětí V zájmu bezpečnosti dětí se do MŠ nenosí nebezpečné předměty, igelitové sáčky, léčiva, atd. Za přinesené věci, šperky a hračky škola neručí. 5. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek (porady, nástěnky, internetové stránky, osobní kontakt). Ve škole panuje ovzduší vzájemné důvěry, spolupráce a tolerance, zaměstnanci se spolupodílejí na řízení mateřské školy, na tvorbě školního programu a je respektován jejich názor. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s okolními školami, místními spolky a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 6. Personální zajištění Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Balcar. Učitelky: Yvona Friebelová, Eva Bekrová a Mgr. Jana Hájková. Školnice: Anděla Králová a Pavlína Paulusová. Kuchařky: Irena Hejnová a Martina Králová. (7)

8 Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. 7. Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje prostřednictvím osobního kontaktu, nástěnek, internetových stránek, rodičovských schůzek, školního miničasopisu Vlnky a při veřejných vystoupeních nebo společných akcích. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet na plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Pedagogové pravidelně informují rodiče o jejich dítěti i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. MŠ vítá veškerou materiální či finanční pomoc ze strany rodičů a firem, také pomoc při úpravě prostředí. Školné vybírá pracovník OÚ, placením školného jsou ze zákona zproštěny děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky. 8. Plán dalšího rozvoje Prostory MŠ: péče o kvalitní, estetické a hygienické prostředí, průběžná modernizace interiérů, postupné doplňování a obměňování hraček a pomůcek. Zahrada MŠ: pravidelná péče o zeleň, trávník a oplocení, údržba zahradního nábytku a hracích prvků, jejich případná inovace, pravidelná výměna písku v pískovišti. (8)

9 IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně-vzdělávací činnost vychází z dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v souladu s 4 odst. 3 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ze Školního vzdělávacího programu Sluníčko na duši MŠ Havlovice. MŠ je dvoutřídní, zapisuje se do ní nejvíce 43 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Přijímání dětí se řídí Kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy vydanými ředitelem školy. Neoficiální název školy: Mateřská škola Hastrmánek 1. třída MŠ nese název Žabičky, nachází se v přízemí školy, dochází do ní 24 nejmladších dětí ve věku do čtyř let (12 chlapců a 12 děvčat) 2. třída MŠ nese název Rybičky, nachází se v 1. patře školy, dochází do ní 15 předškolních dětí (8 chlapců a 7 děvčat) z toho 4 děti s odkladem školní docházky, z nichž je jedno dítě integrované se sluchovou vadou. V MŠ probíhají hrové, poznávací a pohybové aktivity. Dále hygiena, podávání jídla, odpolední odpočinek a pobyt venku (děti si osvojují základní hygienické návyky, svlékání a oblékání, správné stolování, atd.). Dále škola zabezpečuje rozvoj zdraví a zdatnosti dětí (ranní cvičení, cvičení v tělocvičně, pobyty venku, využití zahrady MŠ, sportovní činnosti v areálu TJ Sokol, lyžařský a předplavecký výcvik, solná jeskyně, saunování, přiměřené oblékání a otužování). Rozvoj estetického vnímání a vyjadřování (kreslení, malování, poslech veršů a pohádek, cvičení na hudbu, návštěvy výstav a divadel, hra na hudební nástroje, keramický kroužek). Rozvoj poznávání, řeči, praktických dovedností a návyků (hry na různá témata, povídání nad obrázky, činnosti ve škole i venku, exkurze, výlety, akce, atd.), Pracovní činnosti (stříhání, lepení, práce s různými materiály, péče o drobné živočichy, pomoc s výzdobou a úklidem MŠ, atd.). Koncepce MŠ směřuje k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo zásady klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání. (9)

10 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami U dětí s odkladem školní docházky je ve výchovně vzdělávací práci postupováno dle individuálních vzdělávacích plánů. U integrace dítěte se sluchovým postižením je zajištěno osvojování specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte, je dodržována sluchová hygiena, jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky a vzdělávání dítěte probíhá ve vhodném komunikačním systému mezi školou, rodiči a poradenskými centry. V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SLUNÍČKO NA DUŠI Název našeho Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) vznikl z hlavního cíle, kterého bychom chtěli všichni dosáhnout. Spokojenost, pohoda, dobrý zdravotní stav dětí, krásné vzájemné vztahy, dosažení požadovaných kompetencí, minimum problémů a dobré školní klima. To vše dohromady každému zvlášť rozsvítí SLUNÍČKO NA DUŠI. Náš ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze zásad programů Zdravá mateřská škola a Začít spolu a z dlouholetých osobních zkušeností při práci v mateřských školách. Na světě bude pořád krásně, ale jenom pokud ti to sluníčko v duši nikdy nevyhasne. A když tě srdíčko bude stále láskou hřát, tak se nemáš čeho na tom světě bát (citát z knihy Básničkový diář na rok 2005, Honza Volf) Neoficiální název naší mateřské školy vychází z místních tradic. Kraj pod Jestřebími horami je krajem bratří Čapků s jejich nezapomenutelnými pohádkami. Jednou z nich je i ta O havlovickém vodníkovi. Z veřejné ankety o názvu naší MŠ tedy vzešel vítězně název: MATEŘSKÁ ŠKOLA HASTRMÁNEK (10)

11 VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH SCHÉMA ŠVP SLUNÍČKO NA DUŠI RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍ RÁMCOVÉ CÍLE rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání - osvojování hodnot naší společnosti - získání osobní samostatnosti a projevování se ve svém okolí - DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE z oblasti biologické, psychologické, interpersonální (mezilidské), sociálně-kulturní a environmentální (životní prostředí, vnější podmínky pro život) INTEGROVANÉ /SJEDNOCUJÍCÍ/ BLOKY Konkrétní vzdělávací obsah ŠVP je realizován v integrovaných blocích Hastrmánek, školka a já (Já a moje tělo, Kamarádi, Školka) Hastrmánkův podzim (Roční období, Ovoce a zelenina, Houby, Výlov rybníku, Posvícení, Zvířata, Ptáci) Adventní čas (Advent, Mikuláš a čert, Vánoční vystoupení, Oslava Vánoc, Vzpomínky na Vánoce, Tři králové) Zima, zima tu je (Roční období, Rozdělení času, Zápis do ZŠ, Zimní sporty, Zvířata v zimě, Zdraví a nemoc, Masopust) Přišlo jaro do vsi (11)

12 (Roční období, Smrťačka, Velikonoce, Den Země, Čarodějnice, Zvířata, Den matek, Stromy a květiny) Hastrmánek ve městě (Doprava a dopravní prostředky, Obchody a řemesla, Knihy, Den dětí) Sluníčko a Hastrmánek (Pohádky, Ohlédnutí za školním rokem, Závěr školního roku) PAPRSKY NABÍDKA ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH IB Konkrétní činnosti vycházejí ze šesti paprsků: paprsek pohybu, řeči, poznání, umění, hudby a práce OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP SMĚŘUJE K NAPLNĚNÍ KOMPETENCÍ - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální (společenské) a personální (osobní) - kompetence činnostní a občanské Na světě bude pořád krásně, ale jenom pokud ti to sluníčko v duši nikdy nevyhasne. A když tě srdíčko bude stále láskou hřát, tak se nemáš čeho na tom světě bát (citát z knihy Básničkový diář na rok 2005, Honza Volf) (12)

13 HLAVNÍ RÁMCOVÉ CÍLE: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání předpokladem je: = podporovat tělesný vývoj dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu = systematicky rozvíjet řeč dětí a cvičit schopnosti a dovednosti, které dětem umožňují a usnadňují jejich proces dalšího rozvoje a učení, podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jejich chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe = rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti, fantazii, zájmy a nadání = přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost přizpůsobit se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi Osvojení základů hodnot, na nichž je založena společnost předpokladem je: = poskytovat dětem možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění, solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé, hodnoty spojené se zdravím, se životem, s životním prostředím a dobrými vztahy mezi lidmi = v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání = rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech, na rozhodování = vést děti k sociální soudržnosti, pochopení života v multikulturní společnosti, k vnímání různých kulturních komunit, k porozumění pro jejich rozdílné hodnoty Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí předpokladem je: = rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb = vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry = vést děti k zájmu podílet se na společenském životě a činnostech ve škole i v rodině = vést děti k poznání, že svoji životní situaci mohou ovlivňovat, že mohou jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodnou a co udělají, plně odpovídají (13)

14 KLÍČOVÉ KOMPETENCE: Kompetence k učení dítě ukončující předškolní vzdělávání: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije. Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje. Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost, záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje pokroky, oceňovat výkony druhých. Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. Kompetence k řešení problémů dítě ukončující předškolní vzdělávání: Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem. Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (nápodobou či opakováním), náročnější s oporou a pomocí dospělého. Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost. Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací, využívá je v dalších situacích. Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti. Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit. Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, že svou aktivitou může situaci ovlivnit. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. (14)

15 Komunikativní kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, reaguje a vede smysluplný dialog. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.). Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje symboly, rozumí jejich významu i funkci. V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní. Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím. Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.). Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku. Sociální a personální kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit názor a vyjádřit jej. Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, agresivitu a lhostejnost. Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje. V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů ze svého okolí. Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim. Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout. Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem. Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou. Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování. (15)

16 Činnostní a občanské kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat. Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky. Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, dokáže také měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem. Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá. Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých. Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění. Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky. Má základní představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat. Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat. Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). (16)

17 VII. EVALUAČNÍ SYSTÉM Motto: Jednej s podřízeným tak, jak chceš, aby jednal nadřízený s tebou. (Seneca) Cílem evaluace je ověřovat správnost, efektivnost a kvalitu všech činností v MŠ, včetně podmínek a vybavení školy. Do evaluace jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy, rodiče dětí i děti samotné, podílejí se na ní svými úhly pohledu vytvářejí zpětnou vazbu, odrazový můstek pro další náměty ke zkvalitnění práce školy. Je brán zřetel i na pohled zřizovatele a širší veřejnosti, nové poznatky ve vzdělávání dětí a výsledky kontrol ČŠI. KRITERIA PRO HODNOCENÍ PEDAGOGŮ, JEJICH VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI - profesionalita při vystupování pedagoga před rodiči i veřejností - reprezentace školy, propagace školy na veřejnosti - snaha o stálé vzdělávání, odborný a profesionální růst - soulad pedagogické činnosti s posláním školy, se ŠVP, spolupráce při zdokonalování TVP (zajištění pravidelného rytmu a řádu v MŠ, jenž je dostatečně flexibilní, respektující potřeby dětí a je přizpůsobený aktuální situaci, respektování individuálních potřeb dětí v oblasti vzdělávání, v oblasti citové při odpočinku a potřebách soukromí, vyvážený poměr spontánních a řízených činností, dostatek pohybu a pobytu venku, vytváření přátelské atmosféry ve třídě, pocitu sounáležitosti, spolupráce, dodržování práv dítěte, rovného přístupu ke všem dětem, používání pozitivní motivace dětí prostřednictvím pochvaly, kreativní přístup k práci, hledání nových podnětů, realizace nových nápadů, dodržování pitného režimu dětí, ochrana soukromí dětí a jejich rodin) - plnění veškerých povinností vyplývající z pracovní náplně pedagoga - dodržování vnitřních směrnic školy, zásad BOZP a PO KRITERIA PRO HODNOCENÍ PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ - plnění veškerých úkolů daných pracovní náplní, dodržování vnitřních směrnic a řádů školy, zásad BOZP, PO a pracovní doby - aktivní podíl na zlepšování chodu a vizáže školy ze své pozice - spolupráce s pedagogickým personálem při působení na děti, spoluvytváření atmosféry pohody a klidu, spolupráce při akcích školy - kreativní přistup k práci, podněty ke zlepšení a jejich realizace - další sebevzdělávání - ochrana soukromí dětí i jejich rodin, zachovávání mlčenlivosti (17)

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program pro MŠ Autor:

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M.MONTESSORI: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Vydala dne 31. 1 2011 Bc. Marie Rumanová ředitelka školy Čj. 5/2011 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Mateřské školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 email: sps.kocianka6@bm. orgman.cz skolka.kocianka@email.cz http: //www.skola-kocianka.cz tel.:

Více