NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... 5 Čištění a údržba... 5 Ochrana soukromí... 5 Umístění a nastavení přístroje... 6 Instalace baterií... 6 Instalace baterií v rodičovské ovládací jednotce... 6 Instalace baterií v jednotce chůvičky... 6 Provozní procedury... 7 Rodičovská jednotka... 7 Jednotka dětské chůvičky... 7 Kontrola příjmu... 7 Zkouška příjmu video signálu... 7 Zkouška kvality zvuku... 8 Jiné funkce... 8 Nastavení hlasitosti zvuku... 8 Nastavení jasnosti obrazu... 8 Provozní módy... 8 Důležitá upozornění (ručení) Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis Gratulujeme Vám k zakoupení k zakoupení tohoto kvalitního bezdrátového výrobku, jímž je tato elektronická chůvička pracující na frekvenci 2,4 GHz. Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Abyste oba přístroje uchovali v dobrém stavu a zajistili jejich bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali! Upozornění: Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé nepodstatné věci byly vynechány (zkráceny), některé jsou naopak popsány podrobněji. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení stanice do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 2

2 AC adaptér AC adaptér je zařízení, které vám umožňuje napájet tento systém přímo ze zásuvky vaší běžné domácí sítě elektrického vedení. Zvláštní konektory adaptéru připojte k příslušným DC IN konektorům rodičovské jednotky a elektronické chůvičky. Zajistěte prosím, aby byl systém před připojením těchto konektorů AC adaptéru vypnutý (Off). POZOR: Tento adaptér je vyvinut speciálně pro tento systém. Prosím, nezkoušejte nikdy napájet tento systém jinými adaptéry, které nejsou pro napájení tohoto systému určeny. Nepokoušejte se ani s tímto adaptérem napájet jiné systémy, než je tento. Jednotka chůvičky 1. Čočka kamery 2. LED kontrolka infračerveného nočního vidění 3. Mikrofon 4. Ohybatelný krk z PVC 5. Noční světlo 6. Otvor pro uvolnění tepla 7. Anténa 8. Kontrolka indikátoru zapnutí přístroje 9. Jack AC adaptéru 10. Vypínač funkce VOX 11. Otvor pro upevnění na zeď 12. Gumová podložka 13. Přihrádka pro baterie 14. Přepínač ON/OFF/NIGHT (zapnuto/vypnuto/noční režim) 15. Přepínač pro výběr kanálu Jednotka dálkového ovládání pro rodiče 1. Indikátor zapnutí 2. LCD displej 3. Měřící zařízení pro úroveň hlasitosti 4. Reproduktor 5. Tlačítko pro ovládání jasnosti 6. Jack AV OUT 7. Jack pro AC adaptér 8. Klip pro připnutí za pásek/monitorovací stojan 9. Přihrádka pro baterie 10. Anténa 11. Hlavní vypínač (On/Off) a ovladač hlasitosti 12. Přepínač kanálů 13. Přepínač určený pro výběr provozního modu: NORMAL/AUDIO/VOX Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí! Tento výrobek nesmí být používán k informování veřejnosti. Předpovědi počasí této stanice považujte pouze za orientační. Výrobce nezodpovídá za případné nesprávné zobrazení předpovědi počasí na displeji této stanice a za následky, které by z toho vyplynuly. Nenamáčejte přístroje nikdy do vody a nevystavujte ho vlivům vlhkosti. Zabráníte tak nebezpečí elektrického šoku. Nevystavujte přístroje vibracím, otřesům nebo velkým výkyvům teplot. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístrojů. Přečtěte si pozorně všechna výstražná upozornění v tomto návodu. Tento výrobek není určen k tomu, aby nahradil dohled rodičů nad dětmi. Je to pouze pomocný nástroj. Je důležité, aby uživatelé tohoto přístroje při použití zůstávali vždy v komunikačním dosahu tohoto systému a nevzdalovali se mimo jeho akční rádius. Je velmi důležité pravidelně kontrolovat spojení a příjem obou částí komunikačního systému. Úplné pokyny pro toto fungování se dozvíte v kapitole věnované příjmu tohoto návodu k použití. Jak jednotka elektronické chůvičky tak jednotka řídícího rodičovského ovládání jsou určeny pouze k použití ve vnitřních prostorech. Nejsou určeny k použití venku. Nikdy nestavte systém blízko vody. Nepoužívejte ho například v blízkosti dřezů, van, sprchových koutů nebo ve vlhkém prostředí. Pokud systém po delší dobu nepoužíváte, odpojte AC adaptér. Systém elektronické chůvičky a rodičovského dálkového ovládání umisťujte vždy do prostředí s dobrou ventilací a zabraňte tomu, aby došlo k přehřátí jednotlivých dílů. Udržujte systém a jeho jednotlivé komponenty v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla jako jsou například radiátory, sporáky, kamna, přímotopy, komíny a další zdroje. Tento výrobek udržujte také mimo přímé sluneční záření. Používejte pouze napájecí AC adaptér, který je dodáván spolu s tímto výrobkem. Jestliže byste použili jiný typ napájecího adaptéru, je zde riziko poškození systému. Napájecí AC adaptér pak zapojujte pouze do standardní zásuvky domácího elektrického vedení! Abyste zabránili komplikacím a přehřátí NEPOUŽÍVEJTE PRO TENTO SYSTÉM PRODLUŽOVACÍ KABEL. Zmíněné napájecí adaptéry se mohou během provozu mírně zahřívat. To je normální. Části přihrádky pro baterie se mohou během provozu mírně zahřívat. To je rovněž normální projev funkčnosti systému. Umístěte napájecí AC adaptér a jeho šňůru tak, aby nebyla narušována chůzí osob či na ni pokládanými předměty. Věnujte zvláštní pozornost šňůře napájecího AC adaptéru, zástrčce a místu, kde je šňůra adaptéru připojena k systému. 3 4

3 Manipulace s bateriemi (akumulátory) Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje. Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Umístění a nastavení přístroje Vaši přenosnou elektronickou chůvičku můžete umístit nejrůznějšími způsoby tak, aby poskytovala nejlepší pohled na vaše dítě. Pro nejlepší výkon umístěte monitorovací jednotku zhruba do vzdálenosti 1 metru od dítěte. Jednotka chůvičky může být jednoduše uchycena na zeď nebo na strop pomocí příslušného otvoru na dně základny chůvičky. Po vložení úchytného klipu do dna základny může uživatel jednoduše upevnit chůvičku na různá místa. Nastavení a způsob rozboru přístroje je naznačen na obrázku. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Čištění a údržba Bezdrátová elektronická přenosná chůvička je určena pouze pro provoz ve vnitřních prostorách. Nestavte elektronickou chůvičku nikdy do venkovních prostor, kde může být vystavena přímému slunečnímu světlu. Venkovní použití může obecně poškodit tento systém. K čištění displeje a pouzder přístrojů (vnější části pláště výrobku) používejte jen měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdra přístrojů. Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodejci a nechte je odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s nimi vedou k zániku záruky. Přístroje nevystavujte extrémním výkyvům teplot, neboť toto vede k velmi rychlým změnám při zobrazování na displeji a může to ovlivnit přesnost naměřených hodnot. Pro tento výrobek platí tatáž pravidla, jako pro ostatní výrobky a elektroniku. Měli byste s nimi zacházet opatrně a být opatrní na to, aby výrobek nespadl na zem nebo aby se fyzicky nepoškodil. Nehoda tohoto typu může poškodit elektronické součástky uvnitř výrobku. PŘED INSTALACÍ JAKÝCHKOLI upevňovacích šroubů. Jestliže nastanou jakékoli rušivé interference jiných rádiových signálů či jiné problémy, řiďte se kapitolou věnované řešení problémů v závěru tohoto návodu k použití. POZNÁMKA: Používejte pouze AC adaptér dodávaný spolu s tímto výrobkem. Odviňte zcela kabel napájecího AC adaptéru na táhněte ho do plné délky. Zastrčte napájecí AC adaptér do standardní zásuvky domácí sítě elektrického vedení Přečnívající kabel AC adaptéru zajistěte a nenechte ho nikde přečnívat či zasahovat na nevhodná místa Instalace baterií Instalace baterií v rodičovské ovládací jednotce 1. Otevřete přihrádku pro baterie vytažením páskového klipu směrem dolů. Při výměně baterií není nutné páskový klip zcela odnímat. (viz obrázek A) 2. Vložte 5 tužkových alkalických baterií (typ AA) a řiďte se přitom na nákresu v přihrádce pro baterie naznačené polarity (kladný a záporný pól) (viz obrázek B) 3. Zavřete přihrádku pro baterie a opět seřiďte klip pro zavěšení za pásek. 4. Uživatelé mohou provozovat tuto jednotku a napájet ji rovněž AC adaptérem, který je dodáván spolu s tímto přístrojem. Ochrana soukromí Při použití této přenosné bezdrátové elektronické chůvičky, která pracuje s rádiovými vlnami na frekvenci 2,4GHz, mějte vždy na paměti, že používáte veřejný prostor, kde jsou rádiové vlny do určité míry sdíleny. Obraz i zvuk, předávaný mezi jednotlivými částmi tohoto systému může být vysílán i do jiných zařízení pracujících na stejné frekvenci. I konverzace z vedlejší místnosti pak může být vysílána do jiného zařízení. Dbejte tedy na ochranu svého soukromí. POZOR: V zájmu ochrany vlastního soukromí proto vypínejte systém vždy, když není zapotřebí, aby byl v provozu. Je možné také to, že rodičovská jednotka bude ovlivňována interferenčními vlnami z jiného zařízení pracujícího na frekvenci 2,4 GHz. Pro minimalizaci tohoto potenciálního problému je elektronická přenosná chůvička vybavena pro tento účel vybavena třemi nezávislými kanály, mezi kterými lze bez problémů přepínat. Jestliže zaznamenáte během provozu zařízení rušivé interference na jednom kanálu, jednoduše přepněte na kanál jiný. Instalace baterií v jednotce chůvičky 1. Otevřete přihrádku pro baterie ve dně zařízení jednotky chůvičky (viz obrázek C) 2. Vložte 4 tužkové alkalické baterie (typ AA) a řiďte se přitom na nákresu v přihrádce pro baterie naznačené polarity (kladný a záporný pól) (viz obrázek D) 3. Zavřete přihrádku pro baterie. 4. Uživatelé mohou provozovat tuto jednotku a napájet ji rovněž AC adaptérem, který je dodáván spolu s tímto přístrojem. POZNÁMKA: Jsou-li baterie vloženy nesprávně, je zde nebezpečí výbuchu. Do přihrádky vkládejte vždy pouze baterie stejného baterie nebo baterie ekvivalentního typu. 5 6

4 POZOR!!! Nikdy nemíchejte současně baterie různých typů (například alkalické baterie s bateriemi jiného typu). Jestliže systém není po dlouhou dobu používán, vyjměte z něj všechny baterie. Nikdy nemíchejte současně staré a nové baterie. Nikdy nezkratujte kontakty baterií. Vkládejte baterie vždy tak, aby byla dodržena správná polarita (správná polarita baterií je naznačena v přihrádce pro baterie) Nikdy nenamáčejte žádnou část monitorovacího systému elektronické chůvičky do vody. Provozní procedury Rodičovská jednotka 1. Připojte tuto rodičovskou jednotku k napájecímu DC adaptéru. Zapojte jí pak k nejbližší zásuvce domácí sítě elektrického vedení nebo vložte 5 alkalických tužkových baterií 2. Otočte vypínačem po straně této rodičovské jednotky, dokud se neozve cvaknutí. Nyní je tato jednotka zapnuta. Pokud otočíte tlačítkem směrem vzhůru bude zvuk hlasitější. Jestliže otočíte tlačítkem směrem dolů, bude zvuk tišší. LED kontrolka indikátoru zapnutí přístroje svítí a signalizuje, jestli jsou baterie plně nabity. 3. Zároveň můžete vidět obraz a slyšet zvuk z reproduktoru. 4. Pomocí spodního přepínače kanálů vyberte příslušný kanál, který je vhodný (viz výše problém interferencí). 5. Pomocí tlačítka ve spodní části vyberte příslušný provozní mód. Uživatel zařízení si může zvolit jeden ze tří základních provozních modů. 6. Nastavte potenciometrem příslušnou úroveň hlasitosti pohybem nahoru nebo dolů. Jednotka dětské chůvičky 1. Připojte tuto jednotku dětské chůvičky k napájecímu DC adaptéru. Zapojte jí pak k nejbližší zásuvce domácí sítě elektrického vedení nebo vložte 4 alkalické tužkové baterie. 2. Zapněte jednotku vypínačem po straně této jednotky. Nyní je tato jednotka zapnuta. Přepnutí do polohy ON (zapnuto) je zařízení v modu pro běžný provoz za denního světla. Pozice tohoto přepínače v poloze NIGHT je určena pro mód provozu v temném prostředí. POZNÁMKA: Za denního světla pak přepněte vypínač zpět do polohy ON. LED kontrolka indikátoru se rozsvítí, jestliže je přístroj zapnut a baterie jsou zcela nabity. 3. Vyberte tentýž kanál, který jste vybrali na této jednotce, také na rodičovské jednotce pomocí obdobného přepínače na pravé straně. Jestliže jsou obě jednotky nastaveny na jiný kanál, nemůže být přenášen žádný bezdrátový signál. 4. Nastavte pohyblivý stojan do vhodného úhlu nebo otočte hlavou jednotky vpravo nebo vlevo požadovaným směrem. Kontrola příjmu Před tím než uvedete toto bezdrátové přenosné zařízení do provozu nebo před z měnou jeho umístění, je velmi důležité provést zkušební test příjmu zvukového signálu a video signálu. Zkouška příjmu video signálu 1. Umístěte jednotku chůvičky na nejvhodnější místo (například na stůl, nebo ji zavěste na stěnu nebo na strop) 2. Nasměrujte čočku kamery na dítě. 3. Zkontrolujte příjem video signálu na rodičovské jednotce a nastavte požadovanou úroveň jasnosti obrazu. (Pro nastavení jasnosti získáte příslušné informace v kapitole Jiné funkce tohoto návodu.) 7 Zkouška kvality zvuku 1. Mluvte do jednotky dětské chůvičky šeptem nebo tak hlasitě, jako mluvíte při normální konverzaci. 2. Dejte rodičovskou jednotku do patřičné vzdálenosti tak, aby nedocházelo k efektu zpětné vazby. 4. Zkontrolujte, zda dochází na rodičovské jednotce k příjmu zvukového signálu a nastavte vhodnou hlasitost tohoto zvukového signálu. (Pro nastavení úrovně hlasitosti získáte příslušné informace v kapitole Jiné funkce tohoto návodu.) Jiné funkce Nastavení hlasitosti zvuku Otočný potenciometr pro ovládání hlasitosti zvuku je umístěn po straně rodičovské jednotky. Pokud otočíte tlačítkem směrem vzhůru bude zvuk hlasitější. Jestliže otočíte tlačítkem směrem dolů, bude zvuk tišší. Nastavení jasnosti obrazu Otočný potenciometr pro nastavení jasnosti obrazu je umístěn po straně rodičovské jednotky. Pokud stisknete tlačítko s šipkou směřující směrem vzhůru, bude obraz jasnější. Pokud stisknete tlačítko s šipkou směřující směrem dolů, bude mít obraz nižší jasnost. Jestliže měníte provozní módy a přepínáte mezi nimi, nezapomeňte nikdy znovu nastavit tuto úroveň jasnosti na optimální hodnotu vhodnou pro tento mód. Provozní módy V tomto systému jsou k dispozici tři provozní módy 1. Normální mód (audio a video) Na rodičovské jednotce nastavte posuvný přepínač do polohy NORMAL. Na rodičovské jednotce pak můžete sledovat zároveň obraz na LCD displeji a poslouchat zvuk z reproduktorů. 2. Audio mód (pouze audio) Na rodičovské jednotce nastavte posuvný přepínač do polohy AUDIO. Jako uživatel pak na rodičovské jednotce můžete pouze poslouchat zvuk z reproduktorů. Pětistupňový indikátor pak bude indikovat sílu zvuku. Na LCD displeji se pak z důvodu úspory baterií nebude objevovat žádný obraz. 3. Mód VOX (Video obraz je aktivován hlasem) Na rodičovské jednotce nastavte posuvný přepínač do polohy VOX. Jakmile jednotka chůvičky zaznamená hlasitý zvuk (například pláč dítěte), systém automaticky zapne komunikaci. Na rodičovské jednotce pak po této aktivaci můžete sledovat zároveň obraz na LCD displeji a poslouchat také zvuk z reproduktorů. Poznámka: Na spodní straně jednotky chůvičky je přepínač pro aktivaci funkce VOX. Pokud má být přístroj v tomto modu, musí být tento spínač aktivován. 4. Indikátor zapnutí přístroje Jestliže jsou baterie jednotky příliš slabé, tento indikátor zapnutí zařízení vám může připomenout, že je máte vyměnit. Pokud je stav baterií na rodičovské jednotce dobrý, tato kontrolka svítí nepřetržitým světlem. Pokud je stav baterií na rodičovské jednotce nižší, tato kontrolka bliká přerušovaným světlem. Pokud je stav baterií na jednotce chůvičky dobrý, tato kontrolka svítí nepřetržitým světlem. Pokud je stav baterií na jednotce chůvičky nižší, tato kontrolka bliká přerušovaným světlem. 5. Výstraha indikující, že obě jednotky jsou mimo dosah Jestliže je přerušení mezi rodičovskou jednotkou a jednotkou chůvičky přerušeno (například tehdy, když je jedna z těchto jednotek vypnutá, nebo tehdy, když obě jednotky nejsou nastaveny na stejný kanál, nebo došlo k vybití baterií u jedné z obou stanic), výstraha indikující přerušení spojení je aktivována. Začne zaznívat nepřetržitý zvuk Bi Bi. 6. Měřič hlasitosti zvuku Pětistupňový měřič hlasitosti zvuku v podobě pěti LED kontrolek je lokalizován na předním panelu rodičovské jednotky a indikuje úroveň zvukové hladiny, kterou vydává dítě. Jedna nebo dvě rozsvícené LED kontrolky znamenají, že tato úroveň hlasitosti zvuku je nízká. Tři až pět rozsvícených kontrolek znamená, že tato úroveň hlasitosti zvuku je vyšší. 8

5 7. Připojení rodičovské jednotky k televiznímu přijímači Výstup AV OUT umístěný na levé straně rodičovské jednotky umožňuje připojení systému k vaší televizi. Uživatel pak může sledovat obraz na televizi, ke které je přístroj připojen prostřednictvím TV kabelu. 8. Noční světlo (volitelné) V přední straně jednotky chůvičky je noční světlo, které umožňuje noční vidění. Pro zapnutí tohoto nočního světla posuňte posuvný přepínač na levé straně jednotky chůvičky do polohy NIGHT. Mezitím je aktivována infračervená LED dioda. Poznámka: Pro uživatele, kteří si vybrali sestavu bez nočního osvětlení, je aktivováno pouze infračervené noční světlo. Upozornění: V tomto provozním modu se na obrazovce LCD displeje zobrazí pouze černobílý obraz. 9. Uchycení na zeď Uživatel může instalovat jednotku dětské chůvičky na zeď a to za pomocí úchytného otvoru v základně zařízení. 10. Ozdobné prvky (volitelné příslušenství) 3 druhy volitelných ozdobných doplňků (které slouží jako kryt hlavy kamery: kytičky, sluníčko, měsíc) jsou rovněž dostupné a mohou sloužit jako hezká ozdoba dětského pokoje. Používají se jako kryty hlavy kamery jednotky chůvičky. 9 Případné problémy a jejich řešení Problém Možná příčina Možné řešení Indikátor zapnutí dětské chůvičky nesvítí Obrazovka dětské chůvičky nesvítí a není slyšet žádný zvuk Žádný obraz nebo zvuk Zvuk funguje, obraz nefunguje Obraz funguje, zvuk nefunguje Dětská chůvička není zapnuta Zařízení je vypnuto Baterie jsou již vybité AC napájecí adaptér není zapojen Zařízení může být nastaveno pouze na mód audio Zařízení je vypnuto Baterie jsou již vybité AC napájecí adaptér není zapojen Špatný kanál Špatný mód Interference signálu v důsledku použití podobného zařízení v jiné domácnosti, použití obdobného zařízení pracujícího na bázi rádiových vln, bezdrátového či mobilního telefonu atd. Jednotka dětské chůvičky nebo rodičovská jednotka se nachází blízko velké koncentrace kovových částí Nízká úroveň jasnosti Špatný kanál Špatný mód Interference signálu v důsledku použití podobného zařízení v jiné domácnosti, použití obdobného zařízení pracujícího na bázi rádiových vln, bezdrátového či mobilního telefonu atd. Je nastavena nízká hlasitost Obraz se chvěje Předmět je příliš blízko u jednotky dětské chůvičky Dochází ke zvukovému efektu zpětné vazby Ve tmě je obraz tmavý Jednotka dětské chůvičky nebo rodičovská jednotka se nachází blízko velké koncentrace kovových částí Interference signálu v důsledku použití podobného zařízení v jiné domácnosti, použití obdobného zařízení pracujícího na bázi rádiových vln, bezdrátového či mobilního telefonu atd. Obě jednotky jsou příliš blízko u sebe Hlasitost je příliš vysoká Zařízení je vypnuto Baterie mohou být vybité Nastavte hlavní vypínač do polohy ON za denního světla a do polohy NIGHT, pokud je tma. funguje. Vyměňte baterie Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení Zapněte zařízení. Nastavte přepínač do modu NORMAL/VOX. funguje. Vyměňte baterie Provozujte rodičovskou jednotku za pomoci napájení adaptérem. Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení Nastavte obě jednotky na stejný kanál Nastavte jasnost na požadovanou úroveň Změňte rodičovskou jednotku na vhodný mód Vyberte jiný kanál jak na rodičovské jednotce tak na jednotce dětské chůvičky funguje. Vyměňte baterie Provozujte rodičovskou jednotku za pomoci napájení adaptérem. Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení Odstraňte předměty, které se nacházejí příliš blízko jednotky dětské chůvičky, nebo přemistěte jednu z obou jednotek. Proveďte zkušební test příjmu přesunem rodičovské jednotky nebo jednotky chůvičky do jiné lokality ve vašem domě. Nastavte jasnost zařízení na požadovanou hodnotu Zkontrolujte nastavení modu. Nastavte rodičovskou jednotku do správného modu. Nastavte obě jednotky na stejný kanál Vyberte jiný kanál jak na rodičovské jednotce tak na jednotce dětské chůvičky Nastavte pomocí potenciometru hlasitost zařízení na požadovanou úroveň Odstraňte předměty, které se nacházejí příliš blízko jednotky dětské chůvičky, nebo přemistěte jednu z obou jednotek. Proveďte zkušební test příjmu přesunem rodičovské jednotky nebo jednotky chůvičky do jiné lokality ve vašem domě. Změňte nastavení kanálu Identifikujte a odstraňte zdroj rušivých interferencí. Přesuňte obě jednotky do větší vzdálenosti od sebe Snižte hlasitost Přepněte zařízení do modu NIGHT, pokud je tma. funguje. Vyměňte baterie Provozujte rodičovskou jednotku za pomoci napájení adaptérem. Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení 10

6 Technické údaje Přenosná rodičovská jednotka 1. Provozní napětí: DC 8 V 700mA nebo 5x AA baterie 1,5 V 2. Indikace nízkého napětí při napětí menším nebo rovném hodnotě 5.7 V 3. Teplotní rozsah: 0 C až 50 C 4. Spotřeba proudu: 5 W 5. Provozní frekvence: 2.4 GHz až GHz 6. Maximální dosah (přímá spojnice obou stanic bez překážek): až 150 metrů (v otevřeném prostoru) 7. Video systém: PAL 8. Rozlišení: 490 x 240 pixel 9. LCD: barevný displej Velikost přenosné stanice: 172 x 83 x 35 mm Jednotka dětské chůvičky 1. Provozní napětí: DC 7.5 V 300 ma nebo 4x AA baterie 1,5 V 2. Výstupní výkon: dbm 3. Teplotní rozsah: 0 C až 50 C 4. Spotřeba proudu: 2.2 W 5. Provozní frekvence: 2.4 GHz až GHz 6. Citlivost mikrofonu: 1-2 m 7. Velikost stanice dětské chůvičky: 208 x 84 x 100 mm 8. Vzdálenost předmětu: 1-2 m Důležitá upozornění (ručení) Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny. Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí. Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat. 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením. Obj. č. 65 79 47. Bezpečnostní informace

Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením. Obj. č. 65 79 47. Bezpečnostní informace Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením Obj. č. 65 79 47 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup osobní váhy Soehnle. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 23 40 40 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

Dětská chůvička PA330 AUDIO

Dětská chůvička PA330 AUDIO Dětská chůvička PA330 AUDIO 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití Popis a ovládací prvky Boční strana Přední strana Boční strana GPS tracker M5 Ukazatel GSM, GPS, nabíjení Tlačítko SOS Reproduktor Tlačítko hovoru Obj. č.: 117 44 38 Mikrofon Vážený zákazníku, děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní.

Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní. Digitální tužka Obj. č.: 77 71 15 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup digitální tužky Staedtler. Umožní Vám psát či kreslit na běžný papír a současně ukládat poznámky do flash

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.: 930 286

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.: 930 286 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Obj. č.: 930 286 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY 2 Vážený zákazníku, Velice děkujeme za vaší objednávku produktu Biker Set Pocket Comm One. Prosím dbejte na to, že je VOX-nastavení

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

GPS logger GT-750 Bluetooth. Obj. č.: 37 27 38

GPS logger GT-750 Bluetooth. Obj. č.: 37 27 38 GPS logger GT-750 Bluetooth Obj. č.: 37 27 38 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup GPS loggeru GT-750 Bluetooth. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550 Návod k obsluze System STYLISTIC Q550 Blahopřejeme vám k rozhodnutí pro vyspělý výrobek firmy Fujitsu. Aktuální informace k našim výrobkům, rady, aktualizace atd. naleznete na Internetu: "http://ts.fujitsu.com"

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Toto všechno můžete dělat s Nintendem 3DS!

Toto všechno můžete dělat s Nintendem 3DS! Toto všechno můžete dělat s Nintendem 3DS! 3D displej Zobrazí 3D obraz (strana 34) Nastavení hloubky 3D Upravuje hloubku 3D zobrazení (strana 35) Kruhový ovladač Umožňuje přesný pohyb (strana 25) Dotykový

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více