Podmínky. 1. Definice. 2. Zm ny t chto Podmínek. A. Smluvní strany. B. Obsah. Aktualizováno 7. kv tna 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky. 1. Definice. 2. Zm ny t chto Podmínek. A. Smluvní strany. B. Obsah. Aktualizováno 7. kv tna 2014."

Transkript

1 Podmínky Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují Váš p ístup a užívání internetových stránek a služeb MyJohnDeere.com, ostatních internetových služeb a mobilních aplikací John Deere, které se odkazují na tyto podmínky (dále jen stránky ). Svým p ístupem nebo použitím t chto Stránek nebo vytvo ením uživatelského ú tu na Stránkách souhlasíte s t mito Podmínkami a uzavíráte právn závaznou smlouvu se spole ností Deere & Company. Pokud Stránky navštívíte nebo použijete jako zam stnanec nebo zprost edkovatel jménem jiné osoby nebo organizace, souhlasíte s t mito Podmínkami také jménem této osoby nebo organizace a prohlašujete a zaru ujete, že máte oprávn ní zavázat tuto osobu nebo organizaci k t mto Podmínkám. Nevstupujte na Stránky a ani je nepoužívejte, pokud si nep ejete nebo nem žete být zavázáni t mito Podmínkami. 1. Definice A. Smluvní strany B. Obsah 1. Termíny Vy a Vaše se týkají Vás jako jednotlivého uživatele Stránek, a pokud používáte Stránky jménem jiné osoby nebo organizace, zahrnuje to také danou osobu i organizaci. 2. Uživatel je každý, kdo vstoupí na Stránky, dívá se na n, prochází si je, prohledává je (web crawling), získává z nich data (web scraping), a to jakýmkoli zp sobem. 3. Termíny spole nost Deere, my, nás a naše ozna ují spole nost Deere & Company a její 100% vlastn né dce iné spole nosti. 1. Obsah znamená text, údaje, soubory, záznamy, informace o umíst ní, zprávy, obrázky, fotografie, audio a video soubory, a veškeré další formy údaj nebo komunikace zaslané nebo p edávané na Stránky, prost ednictvím Stránek nebo jinak poskytnuté v souvislosti se Stránkami. Berte, prosím, na v domí, že žádná z t chto definic nenazna uje ani nevytvá í žádný vlastnický vztah mezi kteroukoli smluvní stranou a jakýmkoli konkrétním Obsahem. 2. Váš obsah je Obsah, který ídíte Vy, v etn : (i) Obsahu, který zašlete nebo p edáte na Stránky, prost ednictvím Stránek nebo jinak poskytnete v souvislosti se Stránkami; (ii) údaj, v etn strojových, výrobních a jiných údaj p edaných na Stránky z Vašeho vybavení; a (iii) Obsahu pocházejícího od t etí strany, pokud tato t etí strana p evedla kontrolu nad Obsahem na Vás. 3. Obsah uživatel je Obsah, který uživatelé zašlou nebo p edají na Stránky, prost ednictvím Stránek nebo jinak poskytnou v souvislosti se Stránkami. 4. Obsah spole nosti Deere je Obsah, který vytvá íme, vytvo ili jsme, d láme, ud lali jsem, po izujeme nebo k n muž poskytujeme licence a zp ístup ujeme jej v souvislosti se Stránkami. 5. Obsah t etí strany je Obsah, který pochází od stran mimo Vás nebo spole nost Deere, který je zp ístupn n v souvislosti se Stránkami. 6. Obsah Stránek je veškerý Obsah, který je zp ístupn ný v souvislosti se Stránkami, etn Vašeho obsahu, Obsahu uživatel, Obsahu t etích stran a Obsahu spole nosti Deere. 2. Zm ny t chto Podmínek íležitostn m žeme tyto Podmínky upravit. Když dojde ke zm nám, informujeme Vás o tom tak, že na této stránce zve ejníme revidovanou verzi a v horní ásti této stránky uvedeme datum, ke kterému byly naposledy provedeny revize. Také aktualizujeme oznámení na p ihlašovací stránce na Stránky. Tyto Podmínky byste si m li pravideln procházet, protože v i Vám revidované verze budou závazné, pokud budete i nadále Stránky používat. Veškeré takové úpravy budou ú inné od chvíle, kdy nové Podmínky zve ejníme. Berete na v domí a souhlasíte s tím, že Váš další p ístup nebo využívání Stránek poté, co budou jakékoli podmínky t chto Podmínek zve ejn ny na Stránkách, p edstavuje Váš souhlas s upravenými Podmínkami. Dle svého uvážení se m žeme rozhodnout Vás o n kterých úpravách t chto Podmínek informovat a m žeme vyžadovat Váš p ímý souhlas s upravenými Podmínkami p ed tím, než budete moci nadále používat nebo vstoupit na Stránky. Pokud s jakýmikoli upravenými Podmínkami nesouhlasíte, musíte okamžit p estat Stránky používat.

2 3. P eklad - Jazyk Tyto Podmínky m žeme p eložit do jiných jazyk pro Vaše pohodlí nebo jak je požadováno dle platných právních p edpis. Avšak Vás vztah se spole ností Deere se ídí anglickou verzí a p ípadné nesrovnalosti mezi r znými verzemi budou vy ešeny ve prosp ch anglické verze. Smluvní strany si výslovn p ejí, aby tato smlouva a veškeré související dokumenty byly vypracovány a uzav eny v angli tin. 4. Používání stránek A. Zp sobilost Pro p ístup i užívání t chto Stránek musíte být starší 18 let a mít pot ebnou zp sobilost, pravomoc a oprávn ní k tomu, abyste mohli tyto Podmínky odsouhlasit. Nesmíte vstupovat na tyto Stránky nebo je používat, pokud jsme Vás již d íve ze Stránek vykázali nebo zrušili Váš ú et. B. Povolení k užívání t chto Stránek Tyto stránky smíte používat pouze v souladu s t mito Podmínkami. Tyto Stránky používáte na své vlastní riziko, v etn rizika, že byste mohli být vystaveni Obsahu, který je nep esný, sporný nebo jinak nevhodný, a rizika, že Obsah, který se rozhodnete sdílet v souvislosti se Stránkami, m že být zneužitý t etími stranami. C. Dostupnost Stránek Veškeré nebo n které ásti Stránek mohou být kdykoli zm ny, aktualizovány, p erušeny, pozastaveny nebo zastaveny dle našeho uvážení, a to bez upozorn ní i odpov dnosti. Dle svého vlastního uvážení m žeme také ze Stránek odstranit jakýkoli Obsah, a to bez upozorn ní i odpov dnosti. D. Uživatelské ú ty 1. Abyste mohli využívat n které funkce, které jsou nabízeny prost ednictvím Stránek, musíte si vytvo it ú et a poskytnout o sob ur ité informace. Sv j ú et si m žete vytvo it zde: 2. Pokud se Vaše kontaktní informace nebo jiné informace týkající se Vašeho ú tu zm ní, musíte nás neprodlen informovat a poskytnout aktuální informace. Sv j ú et m žete aktualizovat zde: 3. Pouze Vy jste zodpov dní za ochranu hesla a p ihlašovacích údaj, které používáte pro ístup na Stránky, a souhlasíte s tím, že své heslo nesd líte žádné t etí stran. Nesete odpov dnost za veškeré innosti související s využíváním svého ú tu, a to bez ohledu na to, zda jste k provád ní dané innosti oprávn ni i ne. Zavazujete se nás okamžit informovat o jakémkoli neoprávn ném použití Vašeho ú tu. Ohledn svého ú tu nás žete kontaktovat zde. 4. Berete na v domí a souhlasíte s tím, že pokud si p ejete chránit sv j p enos dat a soubor na tyto Stránky, je pouze Vaší odpov dností za ídit a použít zabezpe ené ipojení pro komunikaci se Stránkami. 5. Váš ú et je ur en pouze pro Vaše použití. P i jeho založení Vás požádáme o poskytnutí úplných a p esných informací, které od Vás požadujeme. Nesmíte se vydávat za nikoho jiného, vytvo it nebo používat ú et za n koho jiného než pro sebe, poskytnout ovou adresu jinou než svoji vlastní i vytvo it více ú. Berte na v domí, že pokud používáte pseudonym, ostatní osoby mohou být stejn schopné Vás identifikovat na základ Obsahu, který se rozhodnete sdílet. Více informací naleznete v našich Prohlášeních o ochran soukromí a údaj (www.deere.com/legal). Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit Váš ú et z jakéhokoli d vodu nebo bez udání d vodu, a to bez upozorn ní i odpov dnosti.

3 E. Související služby a smlouvy spole nosti Deere Vezm te na v domí, že n který Obsah, prvky, funkce nebo služby, které máte k dispozici prost ednictvím Stránek, se ídí dalšími podmínkami uvedenými v samostatných smlouvách uzav ených mezi Vámi a spole ností Deere (dále jen samostatn jako smlouva spole nosti Deere o poskytování služeb ). Nap íklad, jakékoliv použití nástroj a služeb JDLink se bude také ídit smlouvou spole nosti John Deere o telematice, která je smlouvou spole nosti Deere o poskytování služeb. V rozumné mí e budou tyto Podmínky vykládány tak, aby se zabránilo rozporu s jinými smlouvami mezi Vámi a spole ností Deere. V p ípad jakéhokoliv skute ného rozporu mezi t mito Podmínkami a jinými podmínkami nebo smlouvami mezi Vámi a spole ností Deere budou tyto Podmínky nahrazeny podmínkami uvedenými v jakékoliv platné smlouv spole nosti Deere o poskytování služeb. F. Komunikace od spole nosti Deere a ostatních Uživatel 5. Obsah Vytvo ením ú tu tímto souhlasíte se zasíláním elektronické komunikace v souvislosti s t mito Stránkami. Stránky samy o sob mohou takovou komunikaci mezi Vámi a ostatními Uživateli umož ovat a spole nost Deere s Vámi m že komunikovat o údržb, dostupnosti, funk nosti Stránek i jiných záležitostech týkajících se Vašeho užívání Stránek, a to v souladu se všemi platnými zákony týkajícími se firemní elektronické komunikace. A. Odpov dnost za Váš Obsah 1. Stránky nabízí funkce, které Vám umož ují sdílet Obsah s ostatními. Berete na v domí, že Váš obsah m že být kopírován, používán, upraven nebo distribuován jiným uživatelem, který p ijímá Váš Obsah nebo má p ístup k Vašemu Obsahu, a souhlasíte s tím, že spole nost Deere nenese žádnou odpov dnost za kterékoliv z t chto inností. Prosím, pe liv zvažte, jaký Obsah se rozhodnete sdílet na Stránkách. 2. Nesete výhradní odpov dnost za udržování a ochranu svého obsahu. Souhlasíte s tím, že spole nost Deere není odpov dná za jakoukoliv ztrátu nebo poškození Vašeho Obsahu ani za jakékoli náklady nebo výdaje spojené se zálohování nebo obnovením Vašeho Obsahu. 3. Sami jste zodpov dní za sv j Obsah a jakmile jej zašlete na Stránky, nelze jej stáhnout. ebíráte veškerá rizika spojená s Vaším Obsahem, v etn spoléhání se jakékoli t etí strany na jeho kvalitu, p esnost i spolehlivost, nebo zve ejn ní informací z Vašeho Obsahu, které umož uje Vaši identifikaci. Prohlašujete, že vlastníte nebo máte pot ebná oprávn ní k používání a povolování používání Vašeho Obsahu, jak je popsáno v tomto dokumentu, a to v etn použití spole ností Deere, jak je uvedeno níže v bod 5(b). Také prohlašujete, že jste obdrželi veškeré souhlasy od zam stnanc nebo t etích stran, které jsou nezbytné k tomu, abyste Vy a spole nost Deere dodržovaly všechny platné zákony na ochranu soukromí související s poskytováním Stránek spole ností Deere a jejím nakládání s osobními údaji, jak je uvedeno níže v bod 6(B). Souhlasíte s tím a chápete, že Váš Obsah není podporován spole ností Deere, a nebudete nazna ovat, že Váš Obsah je jakýmkoli zp sobem sponzorován nebo podporován spole ností Deere. 4. N které ásti Obsahu Stránek mohou být chrán ny právy k duševnímu vlastnictví jiných osob. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, nahrávat, stahovat ani sdílet soubory ze Stránek, pokud nemáte právo tak u init. Jste výhradn zodpov dní za to, co kopírujete, sdílíte, nahráváte, stahujete nebo jinak používáte p i používání t chto Stránek. M žete se vystavit odpov dnosti, pokud nap íklad Váš Obsah obsahuje materiál, který je nepravdivý, zavád jící, klamavý nebo urážlivý, porušuje jakákoliv práva t etích stran, v etn autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství, morálního práva, práva na ochranu soukromí, práva na publicitu, nebo jakékoliv jiného práva k duševní vlastnictví nebo vlastnického práva, zve ej uje neve ejné informace o ur itých ve ejn obchodovaných podnicích, obsahuje materiál, který je nezákonný, v etn nelegálních projev nenávisti nebo pornografie, nebo porušuje i obhajuje porušování jakýchkoli platných zákon nebo na ízení.

4 5. M žete se rozhodnout prozkoumat Obsah Stránek ohledn souladu s našimi pokyny, ale musíte vzít na v domí, že spole nost Deere nemá žádnou povinnost monitorovat Obsah, který je dostupný p es Stránky. Neneseme odpov dnost za správnost, úplnost, vhodnost i legálnost údaj, soubor, Obsahu Stránek nebo jakýchkoliv jiných informací, ke kterým žete mít p ístup p i používání Stránek. B. Naše právo používat Váš Obsah 1. Tyto Podmínky neud lují spole nosti Deere žádná práva k Vašemu obsahu nebo jiné právo k duševnímu vlastnictví s výjimkou omezených práv na používání Vašeho Obsahu popsaných níže a v našich Prohlášeních o ochran soukromí a údaj (www.deere.com/legal). Konkrétní informace týkající se toho, jak smíme používat Váš Obsah, naleznete v Prohlášeních o ochran soukromí a údaj pro Vaši zemi nacházejících se v záložce 3 p edchozího odkazu. 2. Poskytujete spole nosti Deere a t etím stranám právo používat Váš Obsah tak, jak je popsáno v t chto Podmínkách a podle toho, jak je nezbytné pro poskytování veškerých služeb a funkcí v rámci Stránek, a to v etn nap. uvád ní Vašeho Obsahu a jeho sdílení dle Vašich pokyn. Tento souhlas se vztahuje i na t etí strany zapojené spole ností Deere v souvislosti s poskytováním Stránky a souvisejících služeb. 3. Smíme zve ejnit Váš Obsah t etím stranám, pokud se v dobré ví e domníváme, že zve ejn ní je p im en nezbytné k dosažení (a) souladu se všemi platnými zákony, edpisy nebo povinným právním požadavkem, (b) ochrany jakékoli osoby p ed smrtí nebo vážným zran ním, (c) zabrán ní podvodu nebo zneužití v i nám nebo našim uživatel m, (d) ochrany našich vlastnických práv, nebo (e) brán ní spole nosti Deere a jejich p idružených spole ností nebo personálu p ed jakýmkoli soudním ízením vyplývajícím z Vašeho Obsahu. C. Obsah a software spole nosti Deere 1. Pro ur ité používání Stránek m že být nezbytné, abyste si stáhli balí ek klientského softwaru (dále jen Software ). Spole nost Deere Vám tímto ud luje omezenou, nep enositelnou, nepostupitelnou, nevýhradní, nep evoditelnou, odvolatelnou licenci k používání tohoto Softwaru, a to výhradn pro ú ely p ístupu na Stránky. Vaše licence k používání Softwaru je automaticky zrušena, pokud porušíte tyto Podmínky nebo jakoukoli jinou smlouvu se spole ností Deere zp sobem, který poškozuje, omezuje nebo porušuje naše práva k duševnímu vlastnictví. Tímto si vyhrazujeme veškerá práva, která nejsou výslovn ud lena v t chto Podmínkách. Nesmíte provád t zp tnou analýzu Softwaru ani jej dekompilovat, ani se o to nesmíte pokoušet i v tom pomáhat n komu jinému. M žeme automaticky aktualizovat Software ve Vašem p ístroji, jakmile bude k dispozici nová verze. 2. Tyto Podmínky Vám neud lují žádné právo, titul nebo podíl na Stránkách týkající se softwaru nebo Obsahu Stránek. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, vytvá et odvozená díla nebo úpravy, ve ejn zobrazovat nebo jakýmkoliv zp sobem využívat žádný Obsah spole nosti Deere v celku nebo v ásti s výjimkou p ípad, kdy jste k tomu výslovn oprávn ni. Software a další technologie, které používáme k poskytování Stránek, jsou chrán ny autorským právem, ochrannou známkou a jinými zákony Spojených stát, Kanady a cizích zemí. Tyto Podmínky Vám neud lují žádná práva používat ochranné známky, loga, doménové názvy nebo jiné prvky zna ky Deere. S výjimkou p ípad, kdy je zde výslovn a jednozna uvedeno jinak, Vám neud lujeme žádný výslovný souhlas nebo implikovaná práva a všechna práva obsažená na t chto Stránkách a v Obsahu spole nosti Deere nebo práva k nim si zachováme. 3. Prohlašujete, že jste si p etli a pochopili jste Právní upozorn ní týkající se internetových stránek John Deere. D. Obsah t etích stran 1. Stránky mohou obsahovat Obsah t etích stran nebo odkazy na internetové stránky nebo zdroje t etích stran. Spole nost Deere ne ídí ani nepodporuje a není odpov dná za jakýkoliv takový Obsah t etích stran, jejich internetové stránky nebo zdroje, ani za jakýkoli související obsah, produkty nebo služby. Pouze Vy jste zodpov dní za používání takového Obsahu, internetových stránek nebo zdroj t etích stran. 2. Zavazujete se dodržovat podmínky jakékoli smlouvy s jinou t etí stranou, které ídí Váš ístup k Obsahu dané t etí strany.

5 6. Pokyny a zásady 3. Pokud Vám poskytneme software na základ tzv. open source licence, mohou tyto licence zahrnovat ustanovení, která jsou výslovn v rozporu s t mito Podmínkami, p emž v takovém p ípad se budou na tento open source software vztahovat ustanovení open source licence v rozsahu takového rozporu. A. P ijatelné používání Souhlasíte, že nebudete provád t následující innosti, pomáhat p i nich, podporovat je, ani neumožníte ostatním, aby Stránky používali k: 1. porušení t chto Podmínek; 2. sondování, procházení nebo testování zranitelnosti jakéhokoli systému nebo sít ; 3. zasílání nevyžádané komunikace, propagace a reklamy, nebo spamu; 4. zasílání zm ných, klamavých nebo nepravdivých informací o zdroji, v etn tzv. spoofingu (p edstírání, že jste n kdo jiný) nebo tzv. phishingu (neoprávn né získávání osobních údaj uživatele podvodem); 5. m ní, upravování, p isvojování, reprodukování, distribuování, p ekládání, vytvá ení odvozených d l nebo úprav, ve ejné vystavování, prodávání, obchodování nebo jiný zp sob zneužívání Stránek nebo Obsahu Stránek (mimo Vašeho Obsahu uvedeného na Stránkách), s výjimkou p ípad, kdy je to výslovn povoleno spole ností Deere; 6. p ístup na Stránky nebo vyhledávání na Stránkách pomocí jiných prost edk než našich ve ejn podporovaných rozhraní (nap. tzv. scraping); 7. používání jakýchkoli robot (program, který automaticky prochází internetové stránky a provádí jejich evidenci a indexaci), spider (program, který automaticky skenuje stránky a objevuje nové pomocí následování odkaz umíst ných na stránce), aplikací pro vyhledávání/na ítání nebo jiného automatického nástroje, procesu nebo prost edk k ístupu, na tení, získávání dat nebo indexování jakékoli ásti Stránek nebo Obsahu Stránek; 8. zp tná analýza jakékoli ásti Stránek; 9. odebírání nebo upravování jakýchkoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech, která se objevují v jakékoli ásti Stránek nebo na jakýchkoli materiálech vytišt ných nebo kopírovaných ze Stránek; 10. záznam, zpracování nebo vyt žování informací o ostatních uživatelích Stránek; 11. p ístup nebo zobrazení informací o ostatních uživatelích Stránek bez povolení; 12. p eformátování nebo framování (když je v rámci jedné stránky rovnou zobrazena stránka cizí) jakékoli ásti Stránek; 13. p ijímání jakéhokoli opat ení, které ukládá nebo m že dle našeho uvážení ukládat nep im en nebo neúm rn velkou zát ž na Infrastrukturu technologie spole nosti Deere nebo jinak init nadm rné nároky na provoz na Stránkách; 14. pokus o získání neoprávn ného p ístupu na Stránky, k uživatelským ú m, po íta ovým systém m nebo sítím p ipojeným ke Stránkám prost ednictvím hackování, vyt žování hesel nebo jinak; 15. nasazování malwaru nebo jiné využití Stránek nebo jakéhokoli Obsahu Stránek k distribuci malwaru, po íta ových vir, spywaru, erv, chyb, trojských ko nebo jiných položek destruktivní povahy; 16. používání jakéhokoli nástroje, softwaru nebo úkonu, který narušuje ádné fungování Stránek, ani jiný pokus o narušení správného fungování Stránek; 17. používání Stránek k porušení bezpe nosti jakékoli po íta ové sít, lušt ní hesel nebo šifrovacích bezpe nostních kód ; porušování nebo narušování bezpe nosti Stránek nebo Obsahu Stránek nebo jiné poškozování Stránek nebo Obsahu Stránek; 18. odstra ování, obcházení, vypínání, poškozování nebo jiné zasahování do jakýchkoliv bezpe nostních funkcí Stránek, které vylu ují nebo omezují využívání nebo kopírování Obsahu Stránek, nebo funkcí, které vynucují omezení používání Stránek; 19. zve ej ování jakéhokoli Obsahu, který je podvodný nebo zavád jící; 20. porušování jakýchkoli práv t etích osob, mimo jiné v etn porušování d rnosti, autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství, morálního práva, práva na ochranu soukromí, práva na zve ejn ní nebo jiného práva k duševnímu vlastnictví nebo vlastnického práva;

6 21. sdílení Vašeho uživatelského ú tu na Stránkách, p ístup na Stránky pomocí uživatelského tu jiné osoby nebo poskytnutí nepravdivých nebo zavád jících informací p i otvírání nebo používání uživatelského ú tu na Stránkách; 22. podporování nebo propagování produkt nebo služeb, které nevlastníte, bez p íslušného povolení; 23. vydávání se za osobu, která je jakkoli sdružená s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, nebo toto sdružení zkreslovat; 24. vyhrožování, pronásledování, poškozování, šikanování nebo obt žování ostatních i podporování fanatismu nebo diskriminace; 25. zve ejn ní, nahrávání nebo sdílení materiál, které jsou protizákonn pornografické nebo obscénní, podporují fanatismus, náboženskou, rasovou i etnickou nenávist; nebo 26. porušování platného práva jakýmkoli zp sobem, nebo porušování soukromí ostatních osobu i pomlouvání ostatních osob. B. Ochrana soukromí Souhlasíte s tím, že m žeme sbírat, uvád t, používat, sdílet a zve ej ovat Vás Obsah tak, jak je stanoveno v našich Prohlášeních o ochran soukromí a údaj (www.deere.com/legal). Konkrétní informace týkající se toho, jak smíme používat Váš Obsah, naleznete v Prohlášeních o ochran soukromí a údaj pro Vaši zemi. C. Spory ohledn autorských práv a ochranných známek Spole nost Deere respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a o ekává, že uživatelé Stránek u iní totéž. Pokud jste majitelem autorského práva nebo ochranné známky, oprávn n/a jednat jménem takového majitele nebo oprávn n/a jednat v rámci výhradního práva na základ autorského práva nebo ochranné známky, souhlasíte s tím, že nás budete neprodlen informovat o každém údajném porušení autorského práva nebo ochranné známky, ke kterému došlo na Stránkách nebo prost ednictvím Stránek, a to tím zp sobem, že nám zašlete písemné oznámení s následujícími informacemi: 1. ozna ení autorsky chrán ného díla nebo ochranné známky, která byla podle Vás porušena; 2. ozna ení Obsahu údajn porušujícího práva a informace dostate né k tomu, aby umožnily spole nosti Deere tento Obsah lokalizovat na Stránkách (nap. URL stránky, na které je obsah zobrazen); 3. Vaše prohlášení, že se v dobré ví e domníváte, že používání obsahu uvedeného v oznámení zp sobem, na který si st žujete, není povolené majitelem daného autorského práva nebo ochranné známky, jeho zástupcem ani p íslušným zákonem; 4. Vaše prohlášení, že pod trestem k ivé p ísahy prohlašujete, že informace v oznámení jsou pravdivé a že jste majitelem autorského práva nebo ochranné známky nebo jste jinak oprávn n/a jednat jménem majitele; a 5. Váš fyzický nebo elektronický podpis spolu s Vašimi kontaktními údaji (adresa, telefonní íslo a p ípadn ová adresa). Oznámení zašlete na následující adresu: Deere & Company K rukám: Compliance Department, DMCA Manager One John Deere Place Moline, IL 61265, USA Odstraníme jakýkoli Obsah, který porušuje nebo o kterém se dle svého uvážení domníváme, že porušuje jakákoli práva t etích osob. Naší zásadou je to, že ukon íme vztahy týkající se Obsahu se stranami, které opakovan porušují práva duševního vlastnictví jiných osob.

7 7. Návrhy a vylepšení Uvítáme Vaši zp tnou vazbu. Zasláním jakýchkoli nápad, podn, dokument nebo návrh (dále jen Zp tná vazba ) souhlasíte s tím, že (i) Vaše Zp tná vazba neobsahuje osobní, d rné nebo vlastnické informace t etích stran, (ii) nemáme žádnou povinnost zachovávat d rnost, výslovnou nebo implikovanou, ohledn Zp tné vazby, (iii) o podobné Zp tné vazb již m žeme p emýšlet nebo ji vyvíjet, a (iv) dáváte nám neodvolatelnou, nevýlu nou, bezplatnou, trvalou a celosv tovou licenci k použití, upravování, zve ej ování, distribuování a dalšímu licencování Zp tné vazby. 8. Odškodn ní Souhlasíte s tím, že odškodníte, bude hájit a krýt spole nost Deere, její mate ské spole nosti, pobo ky, idružené spole nosti nebo sp ízn né spole nosti, dealery, dodavatele, poskytovatele licencí a partnery, stejn jako vedoucí pracovníky, editele, zam stnance, zprost edkovatele a zástupce každého z výše uvedených (dále spole jako Subjekty Deere ) proti náhradám škod, v etn náklad, závazk a právních poplatk, proti jakémukoli nároku nebo požadavku, který u inila jakákoli t etí strana a který vyplývá nebo se týká (i) Vašeho p ístupu na Stránky nebo jejich užívání, (ii) porušení t chto Podmínek z Vaší strany, (iii) jakýchkoli produkt nebo služeb, které jste si zakoupili nebo po ídili v souvislosti se Stránkami, mimo ch, které jste si zakoupili nebo po ídili od Subjektu Deere, nebo (iv) porušení jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví nebo jiných práv jakékoli fyzické i právnické osoby z Vaší strany nebo ze strany jakékoli t etí strany používající Váš ú et. Souhlasíte s tím, že spole nost Deere m že na Vaše náklady p evzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a Vy se zavazujete, že budete na své náklady spolupracovat s naší obhajobou proti t mto nárok m. Souhlasíte s tím, že nevyrovnáte žádnou záležitost bez p edchozího písemného souhlasu spole nosti Deere. Spole nost Deere vynaloží p im ené úsilí, aby Vás o takovém nároku, žalob nebo ízení informovala poté, co se o n m dozv la. 9. Vylou ení odpov dnosti, omezení odpov dnosti a záruky pro spot ebitele A. Vylou ení a omezení odpov dnosti TETE SI, PROSÍM, TUTO ÁST POZORN, PROTOŽE OMEZUJE ODPOV DNOST SUBJEKT DEERE. KAŽDÁ Z NÍŽE UVEDENÝCH PODKAPITOL PLATÍ S VÝHRADOU NÍŽE UVEDENÉHO BODU 9(B) A POUZE DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ PODLE P ÍSLUŠNÉHO ZÁKONA. NIC Z TOHO, CO JE ZDE UVEDENÉ, NEMÁ ZA Ú EL OMEZOVAT JAKÁKOLI PRÁVA, KTERÁ M ŽETE MÍT A KTERÁ NEMOHOU BÝT ZÁKONN OMEZENA. 1. STRÁNKY JSOU VÁM K DISPOZICI TAK, JAK JSOU, SE VŠEMI CHYBAMI A TAK, JAK JSOU K DISPOZICI. VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK JE NA VAŠI VLASTNÍ ODPOV DNOST A RIZIKO. SUBJEKTY DEERE SI NE INÍ ŽÁDNÉ NÁROKY NEBO SLIBY TÝKAJÍCÍ SE KVALITY, P ESNOSTI I SPOLEHLIVOSTI STRÁNEK, JEJICH BEZPE NOSTI NEBO ZAJIŠT NÍ, DOSTUPNOSTI NEBO PROVOZUSCHOPNOSTI STRÁNEK ANI OBSAHU STRÁNEK. V SOULADU S TÍM NEJSOU V I VÁM SUBJEKTY DEERE ODPOV DNÉ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT, NAP ÍKLAD, V D SLEDKU VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA KVALITU, ESNOST I SPOLEHLIVOST OBSAHU STRÁNEK. 2. SUBJEKTY DEERE NE INÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ I SLIBY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI UŽIVATELE STRÁNEK NEBO JINÉ T ETÍ STRANY. V SOULADU S TÍM NEJSOU SUBJEKTY DEERE V I VÁM ODPOV DNÉ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V D SLEDKU JEJICH JEDNÁNÍ, A TO NAP. ETN SITUACE, KDY JINÝ UŽIVATEL ZNEUŽIJE VÁŠ OBSAH NEBO IDENTITU. VAŠE POUŽÍVÁNÍ OBSAHU T ETÍCH OSOB JE NA VAŠI VLASTNÍ ODPOV DNOST A RIZIKO. 3. SUBJEKTY DEER VÝSLOVN VYLU UJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, A TO VÝSLOVNÉ I IMPLICITNÍ, V ETN ZÁRUK ZA PRODUKTY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ T ETÍMI STRANAMI NA STRÁNKÁCH A IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO UR ITÝ Ú EL, ZÁRUKY ZA KVALITU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE I RADY, KTERÉ VÁM POSKYTNE ZÁSTUPCE KTERÉHOKOLI SUBJEKTU DEERE, NEBUDOU P EDSTAVOVAT PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKU.

8 4. VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM PRÁVEM A OPRAVNÝM PROST EDKEM V ÍPAD NESPOKOJENOSTI SE STRÁNKAMI, SOUVISEJÍCÍMI SLUŽBAMI NEBO JAKÉKOLI JINÉ STÍŽNOSTI JE VAŠE UKON ENÍ A ZRUŠENÍ P ÍSTUPU NA STRÁNKY NEBO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK. 5. MAXIMÁLNÍ CELKOVÁ ODPOV DNOST SUBJEKT DEERE V I VÁM ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ UTRPÍTE V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI NEBO T MITO PODMÍNKAMI, JE OMEZENA NA MAXIMÁLN 100 USD. 6. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDOU V ŽÁDNÉM P ÍPAD SUBJEKTY DEERE ODPOV DNÉ ZA ŽÁDNÉ (i) NEP ÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTAJÍCÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, (ii) UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU OBCHOD NEBO UŽÍVÁNÍ, (iii) POŠKOZENÍ DOBRÉ POV STI, NEBO ZA (iv) ZTRÁTU INFORMACÍ NEBO DAT, A TO BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, ZDA BYLA SPOLE NOST DEER NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORN NA I NE, A TO ANI V P ÍPAD ŽE OPRAVNÝ PROST EDEK NESPL UJE SV J ZÁKLADNÍ Ú EL. B. ZÁRUKY PRO SPOT EBITELE 1. Austrálie. Navzdory prohlášení o vylou ení a omezení odpov dnosti uvedenému výše v bod 9(A) nebo v jiné ásti t chto Podmínek v rozsahu, ve kterém máte nárok na ochranu jakýchkoli záruk pro spot ebitele uvedených v ásti 3-2 australského práva o ochran spot ebitele v p íloze 2 zákona o ochran hospodá ské sout že a spot ebitele z roku 2010 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth), nic v bod 9(A) nebo jiné ásti t chto Podmínek neruší, neupravuje ani jinak neomezuje tyto spot ebitelské záruky. 2. Nový Zéland. Berete na v domí a souhlasíte s tím, že si po izujete služby poskytnuté na základ t chto Podmínek pro obchodní ú ely, a proto se na tyto dodávky nebudou vztahovat ustanovení Zákona o spot ebitelských zárukách z roku 1993 (Consumer Guarantees Act 1993) (Nový Zéland). 10. Volba práva a místo konání Tyto Podmínky se budou ídit a vykládat v souladu s platnými zákony ve stát Illinois, USA. P íslušné soudy Rock Island County, Illinois mají nevýhradní jurisdikci v jakékoli žalob nebo sporu týkajícího se t chto Podmínek (dále jen Nárok ). Tyto Podmínky se ne ídí kolizními normami žádné jurisdikce nebo Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatn ní je tímto výslovn vylou eno. V P ÍPAD JAKÝCHKOLI NÁROK UPLATN NÝCH KTEROUKOLI STRANOU SE ZAVAZUJETE P EDLOŽIT A SOUHLASIT S OSOBNÍ A NEVÝLU NÉ JURISDIKCÍ STÁTNÍCH A FEDERÁLNÍCH SOUD, KTERÉ SE NACHÁZÍ V ROCK ISLAND COUNTRY, ILLINOIS, A M ŽETE SE VZDÁT PRÁVA VZNÉST NÁMITKY PROTI MÍSTU SOUDU Z JAKÝCHKOLI D VOD. 11. Ukon ení A. Tyto Podmínky m žete kdykoli ukon it zrušením svého ú tu, ukon ením Vašeho využívání Stránek a p edložením oznámení o ukon ení spole nosti Deere. M žete nám doru it oznámení, jak je uvedeno zde. B. Vyhrazujeme si právo kdykoliv pozastavit nebo ukon it Stránky, a to bez udání d vodu nebo s udáním d vodu, s p edchozím oznámením nebo bez p edchozího oznámení. M žeme také pozastavit nebo ukon it Vaše používání Stránek bezprost edn po písemném nebo elektronickém oznámení, a to kdykoli nedodržíte tyto Podmínky nebo použijete tyto Stránky zp sobem, který by vedl k naší právní odpov dnosti nebo narušil použití Stránek jinými osobami za p edpokladu, že pokud Vaše nedodržení nebo používání je možné napravit, nejd íve Vám zašleme písemné upozorn ní, ve kterém budeme vyžadovat nápravu b hem 30 dn, a Vaše nedodržení nebo používání z stane na konci této lh ty nenapraveno. Každý takový úkon Vám m že bránit v ístupu k Vašemu ú tu, Stránkám, Vašemu Obsahu, Obsahu Stránek nebo jakýmkoli jiným souvisejícím informacím. C. V p ípad jakéhokoliv ukon ení - a již Vámi nebo námi - budou body 1, 5, 6, 8-12 t chto Podmínek v plné platnosti a ú innosti, v etn našeho práva používat Váš Obsah, jak je uvedeno v bod 5. D. Ukon ení t chto Podmínek neruší ani neupravuje žádnou Smlouvu spole nosti Deere o poskytování služeb.

9 12. Všeobecné podmínky A. S výjimkou p ípad uvedených výše v bod 5(D) není nic zde uvedené ur ené k tomu, aby p iznalo práva nebo opravné prost edky t etím stranám, ani se za takové nebude považovat. B. S výjimkou p ípad uvedených výše v bod 4(E) obsahují tyto Podmínky celou dohodu mezi Vámi a námi ohledn jejich p edm tu a nahrazují jakékoli p edchozí dohody mezi Vámi a námi ohledn tohoto p edm tu. Strany uznávají, že se nebude spoléhat na žádná prohlášení, která byla u in na, ale nejsou výslovn obsažena v t chto Podmínkách. C. Nemáme žádnou povinnost vymáhat dodržování t chto Podmínek Vaším jménem v i jinému uživateli Stránek. I když budeme rádi, když nám dáte v t, zda se domníváte, že jiný uživatel Stránek porušil tyto Podmínky, vyhrazujeme si právo vyšet it záležitost a u init p íslušná opat ení dle svého uvážení. D. Pokud spole nost Deere neuplatní i nevym že kterékoli právo nebo ustanovení t chto Podmínek, nep edstavuje to vzdání se takového práva nebo ustanovení. Pokud spole nost Deere neuplatní v jakémkoli ohledu ur ité právo stanovené v tomto dokumentu, nebude se to považovat za vzdání se jiných práv obsažených v tomto dokumentu. E. Pokud jakékoliv ustanovení t chto Podmínek bude shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo eliminováno na minimum v takovém rozsahu, jak je nezbytné k tomu, aby tyto Podmínky jinak z staly v plné platnosti a ú innosti a byly vymahatelné. F. Tyto Podmínky nejsou postoupitelné, p evoditelné nebo dále Vámi licencovatelné s výjimkou edchozího písemného souhlasu spole nosti Deere, ale mohou být postoupeny nebo p evedeny námi bez omezení. Jakékoli postoupení, o které se pokusíte v rozporu s t mito Podmínkami, bude neplatné. G. Spole nost Deere a Vy jste nezávislí dodavatelé, a ne zprost edkovatelé, právní partne i a ani nejste v žádném pracovním pom ru. H. Názvy oddíl v t chto Podmínkách jsou pouze pro informaci a nemají žádný právní nebo smluvní inek.

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2007 Částka 46 5. října 2007 Cena 96, Kč OBSAH Úvod............................................................. 2686 I. Registrace Přehled zrušených registrací

Více

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost Profimedia.CZ a.s., IČ: 031 61 412, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Nerudova 1668, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pan Michal Lukáš, IČ: 71395695, místem podnikání Milánská 465, Praha 10 109 00 (dále jen cardbook ), poskytuje za níže uvedených

Více