Podmínky. 1. Definice. 2. Zm ny t chto Podmínek. A. Smluvní strany. B. Obsah. Aktualizováno 7. kv tna 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky. 1. Definice. 2. Zm ny t chto Podmínek. A. Smluvní strany. B. Obsah. Aktualizováno 7. kv tna 2014."

Transkript

1 Podmínky Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují Váš p ístup a užívání internetových stránek a služeb MyJohnDeere.com, ostatních internetových služeb a mobilních aplikací John Deere, které se odkazují na tyto podmínky (dále jen stránky ). Svým p ístupem nebo použitím t chto Stránek nebo vytvo ením uživatelského ú tu na Stránkách souhlasíte s t mito Podmínkami a uzavíráte právn závaznou smlouvu se spole ností Deere & Company. Pokud Stránky navštívíte nebo použijete jako zam stnanec nebo zprost edkovatel jménem jiné osoby nebo organizace, souhlasíte s t mito Podmínkami také jménem této osoby nebo organizace a prohlašujete a zaru ujete, že máte oprávn ní zavázat tuto osobu nebo organizaci k t mto Podmínkám. Nevstupujte na Stránky a ani je nepoužívejte, pokud si nep ejete nebo nem žete být zavázáni t mito Podmínkami. 1. Definice A. Smluvní strany B. Obsah 1. Termíny Vy a Vaše se týkají Vás jako jednotlivého uživatele Stránek, a pokud používáte Stránky jménem jiné osoby nebo organizace, zahrnuje to také danou osobu i organizaci. 2. Uživatel je každý, kdo vstoupí na Stránky, dívá se na n, prochází si je, prohledává je (web crawling), získává z nich data (web scraping), a to jakýmkoli zp sobem. 3. Termíny spole nost Deere, my, nás a naše ozna ují spole nost Deere & Company a její 100% vlastn né dce iné spole nosti. 1. Obsah znamená text, údaje, soubory, záznamy, informace o umíst ní, zprávy, obrázky, fotografie, audio a video soubory, a veškeré další formy údaj nebo komunikace zaslané nebo p edávané na Stránky, prost ednictvím Stránek nebo jinak poskytnuté v souvislosti se Stránkami. Berte, prosím, na v domí, že žádná z t chto definic nenazna uje ani nevytvá í žádný vlastnický vztah mezi kteroukoli smluvní stranou a jakýmkoli konkrétním Obsahem. 2. Váš obsah je Obsah, který ídíte Vy, v etn : (i) Obsahu, který zašlete nebo p edáte na Stránky, prost ednictvím Stránek nebo jinak poskytnete v souvislosti se Stránkami; (ii) údaj, v etn strojových, výrobních a jiných údaj p edaných na Stránky z Vašeho vybavení; a (iii) Obsahu pocházejícího od t etí strany, pokud tato t etí strana p evedla kontrolu nad Obsahem na Vás. 3. Obsah uživatel je Obsah, který uživatelé zašlou nebo p edají na Stránky, prost ednictvím Stránek nebo jinak poskytnou v souvislosti se Stránkami. 4. Obsah spole nosti Deere je Obsah, který vytvá íme, vytvo ili jsme, d láme, ud lali jsem, po izujeme nebo k n muž poskytujeme licence a zp ístup ujeme jej v souvislosti se Stránkami. 5. Obsah t etí strany je Obsah, který pochází od stran mimo Vás nebo spole nost Deere, který je zp ístupn n v souvislosti se Stránkami. 6. Obsah Stránek je veškerý Obsah, který je zp ístupn ný v souvislosti se Stránkami, etn Vašeho obsahu, Obsahu uživatel, Obsahu t etích stran a Obsahu spole nosti Deere. 2. Zm ny t chto Podmínek íležitostn m žeme tyto Podmínky upravit. Když dojde ke zm nám, informujeme Vás o tom tak, že na této stránce zve ejníme revidovanou verzi a v horní ásti této stránky uvedeme datum, ke kterému byly naposledy provedeny revize. Také aktualizujeme oznámení na p ihlašovací stránce na Stránky. Tyto Podmínky byste si m li pravideln procházet, protože v i Vám revidované verze budou závazné, pokud budete i nadále Stránky používat. Veškeré takové úpravy budou ú inné od chvíle, kdy nové Podmínky zve ejníme. Berete na v domí a souhlasíte s tím, že Váš další p ístup nebo využívání Stránek poté, co budou jakékoli podmínky t chto Podmínek zve ejn ny na Stránkách, p edstavuje Váš souhlas s upravenými Podmínkami. Dle svého uvážení se m žeme rozhodnout Vás o n kterých úpravách t chto Podmínek informovat a m žeme vyžadovat Váš p ímý souhlas s upravenými Podmínkami p ed tím, než budete moci nadále používat nebo vstoupit na Stránky. Pokud s jakýmikoli upravenými Podmínkami nesouhlasíte, musíte okamžit p estat Stránky používat.

2 3. P eklad - Jazyk Tyto Podmínky m žeme p eložit do jiných jazyk pro Vaše pohodlí nebo jak je požadováno dle platných právních p edpis. Avšak Vás vztah se spole ností Deere se ídí anglickou verzí a p ípadné nesrovnalosti mezi r znými verzemi budou vy ešeny ve prosp ch anglické verze. Smluvní strany si výslovn p ejí, aby tato smlouva a veškeré související dokumenty byly vypracovány a uzav eny v angli tin. 4. Používání stránek A. Zp sobilost Pro p ístup i užívání t chto Stránek musíte být starší 18 let a mít pot ebnou zp sobilost, pravomoc a oprávn ní k tomu, abyste mohli tyto Podmínky odsouhlasit. Nesmíte vstupovat na tyto Stránky nebo je používat, pokud jsme Vás již d íve ze Stránek vykázali nebo zrušili Váš ú et. B. Povolení k užívání t chto Stránek Tyto stránky smíte používat pouze v souladu s t mito Podmínkami. Tyto Stránky používáte na své vlastní riziko, v etn rizika, že byste mohli být vystaveni Obsahu, který je nep esný, sporný nebo jinak nevhodný, a rizika, že Obsah, který se rozhodnete sdílet v souvislosti se Stránkami, m že být zneužitý t etími stranami. C. Dostupnost Stránek Veškeré nebo n které ásti Stránek mohou být kdykoli zm ny, aktualizovány, p erušeny, pozastaveny nebo zastaveny dle našeho uvážení, a to bez upozorn ní i odpov dnosti. Dle svého vlastního uvážení m žeme také ze Stránek odstranit jakýkoli Obsah, a to bez upozorn ní i odpov dnosti. D. Uživatelské ú ty 1. Abyste mohli využívat n které funkce, které jsou nabízeny prost ednictvím Stránek, musíte si vytvo it ú et a poskytnout o sob ur ité informace. Sv j ú et si m žete vytvo it zde: 2. Pokud se Vaše kontaktní informace nebo jiné informace týkající se Vašeho ú tu zm ní, musíte nás neprodlen informovat a poskytnout aktuální informace. Sv j ú et m žete aktualizovat zde: 3. Pouze Vy jste zodpov dní za ochranu hesla a p ihlašovacích údaj, které používáte pro ístup na Stránky, a souhlasíte s tím, že své heslo nesd líte žádné t etí stran. Nesete odpov dnost za veškeré innosti související s využíváním svého ú tu, a to bez ohledu na to, zda jste k provád ní dané innosti oprávn ni i ne. Zavazujete se nás okamžit informovat o jakémkoli neoprávn ném použití Vašeho ú tu. Ohledn svého ú tu nás žete kontaktovat zde. 4. Berete na v domí a souhlasíte s tím, že pokud si p ejete chránit sv j p enos dat a soubor na tyto Stránky, je pouze Vaší odpov dností za ídit a použít zabezpe ené ipojení pro komunikaci se Stránkami. 5. Váš ú et je ur en pouze pro Vaše použití. P i jeho založení Vás požádáme o poskytnutí úplných a p esných informací, které od Vás požadujeme. Nesmíte se vydávat za nikoho jiného, vytvo it nebo používat ú et za n koho jiného než pro sebe, poskytnout ovou adresu jinou než svoji vlastní i vytvo it více ú. Berte na v domí, že pokud používáte pseudonym, ostatní osoby mohou být stejn schopné Vás identifikovat na základ Obsahu, který se rozhodnete sdílet. Více informací naleznete v našich Prohlášeních o ochran soukromí a údaj (www.deere.com/legal). Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit Váš ú et z jakéhokoli d vodu nebo bez udání d vodu, a to bez upozorn ní i odpov dnosti.

3 E. Související služby a smlouvy spole nosti Deere Vezm te na v domí, že n který Obsah, prvky, funkce nebo služby, které máte k dispozici prost ednictvím Stránek, se ídí dalšími podmínkami uvedenými v samostatných smlouvách uzav ených mezi Vámi a spole ností Deere (dále jen samostatn jako smlouva spole nosti Deere o poskytování služeb ). Nap íklad, jakékoliv použití nástroj a služeb JDLink se bude také ídit smlouvou spole nosti John Deere o telematice, která je smlouvou spole nosti Deere o poskytování služeb. V rozumné mí e budou tyto Podmínky vykládány tak, aby se zabránilo rozporu s jinými smlouvami mezi Vámi a spole ností Deere. V p ípad jakéhokoliv skute ného rozporu mezi t mito Podmínkami a jinými podmínkami nebo smlouvami mezi Vámi a spole ností Deere budou tyto Podmínky nahrazeny podmínkami uvedenými v jakékoliv platné smlouv spole nosti Deere o poskytování služeb. F. Komunikace od spole nosti Deere a ostatních Uživatel 5. Obsah Vytvo ením ú tu tímto souhlasíte se zasíláním elektronické komunikace v souvislosti s t mito Stránkami. Stránky samy o sob mohou takovou komunikaci mezi Vámi a ostatními Uživateli umož ovat a spole nost Deere s Vámi m že komunikovat o údržb, dostupnosti, funk nosti Stránek i jiných záležitostech týkajících se Vašeho užívání Stránek, a to v souladu se všemi platnými zákony týkajícími se firemní elektronické komunikace. A. Odpov dnost za Váš Obsah 1. Stránky nabízí funkce, které Vám umož ují sdílet Obsah s ostatními. Berete na v domí, že Váš obsah m že být kopírován, používán, upraven nebo distribuován jiným uživatelem, který p ijímá Váš Obsah nebo má p ístup k Vašemu Obsahu, a souhlasíte s tím, že spole nost Deere nenese žádnou odpov dnost za kterékoliv z t chto inností. Prosím, pe liv zvažte, jaký Obsah se rozhodnete sdílet na Stránkách. 2. Nesete výhradní odpov dnost za udržování a ochranu svého obsahu. Souhlasíte s tím, že spole nost Deere není odpov dná za jakoukoliv ztrátu nebo poškození Vašeho Obsahu ani za jakékoli náklady nebo výdaje spojené se zálohování nebo obnovením Vašeho Obsahu. 3. Sami jste zodpov dní za sv j Obsah a jakmile jej zašlete na Stránky, nelze jej stáhnout. ebíráte veškerá rizika spojená s Vaším Obsahem, v etn spoléhání se jakékoli t etí strany na jeho kvalitu, p esnost i spolehlivost, nebo zve ejn ní informací z Vašeho Obsahu, které umož uje Vaši identifikaci. Prohlašujete, že vlastníte nebo máte pot ebná oprávn ní k používání a povolování používání Vašeho Obsahu, jak je popsáno v tomto dokumentu, a to v etn použití spole ností Deere, jak je uvedeno níže v bod 5(b). Také prohlašujete, že jste obdrželi veškeré souhlasy od zam stnanc nebo t etích stran, které jsou nezbytné k tomu, abyste Vy a spole nost Deere dodržovaly všechny platné zákony na ochranu soukromí související s poskytováním Stránek spole ností Deere a jejím nakládání s osobními údaji, jak je uvedeno níže v bod 6(B). Souhlasíte s tím a chápete, že Váš Obsah není podporován spole ností Deere, a nebudete nazna ovat, že Váš Obsah je jakýmkoli zp sobem sponzorován nebo podporován spole ností Deere. 4. N které ásti Obsahu Stránek mohou být chrán ny právy k duševnímu vlastnictví jiných osob. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, nahrávat, stahovat ani sdílet soubory ze Stránek, pokud nemáte právo tak u init. Jste výhradn zodpov dní za to, co kopírujete, sdílíte, nahráváte, stahujete nebo jinak používáte p i používání t chto Stránek. M žete se vystavit odpov dnosti, pokud nap íklad Váš Obsah obsahuje materiál, který je nepravdivý, zavád jící, klamavý nebo urážlivý, porušuje jakákoliv práva t etích stran, v etn autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství, morálního práva, práva na ochranu soukromí, práva na publicitu, nebo jakékoliv jiného práva k duševní vlastnictví nebo vlastnického práva, zve ej uje neve ejné informace o ur itých ve ejn obchodovaných podnicích, obsahuje materiál, který je nezákonný, v etn nelegálních projev nenávisti nebo pornografie, nebo porušuje i obhajuje porušování jakýchkoli platných zákon nebo na ízení.

4 5. M žete se rozhodnout prozkoumat Obsah Stránek ohledn souladu s našimi pokyny, ale musíte vzít na v domí, že spole nost Deere nemá žádnou povinnost monitorovat Obsah, který je dostupný p es Stránky. Neneseme odpov dnost za správnost, úplnost, vhodnost i legálnost údaj, soubor, Obsahu Stránek nebo jakýchkoliv jiných informací, ke kterým žete mít p ístup p i používání Stránek. B. Naše právo používat Váš Obsah 1. Tyto Podmínky neud lují spole nosti Deere žádná práva k Vašemu obsahu nebo jiné právo k duševnímu vlastnictví s výjimkou omezených práv na používání Vašeho Obsahu popsaných níže a v našich Prohlášeních o ochran soukromí a údaj (www.deere.com/legal). Konkrétní informace týkající se toho, jak smíme používat Váš Obsah, naleznete v Prohlášeních o ochran soukromí a údaj pro Vaši zemi nacházejících se v záložce 3 p edchozího odkazu. 2. Poskytujete spole nosti Deere a t etím stranám právo používat Váš Obsah tak, jak je popsáno v t chto Podmínkách a podle toho, jak je nezbytné pro poskytování veškerých služeb a funkcí v rámci Stránek, a to v etn nap. uvád ní Vašeho Obsahu a jeho sdílení dle Vašich pokyn. Tento souhlas se vztahuje i na t etí strany zapojené spole ností Deere v souvislosti s poskytováním Stránky a souvisejících služeb. 3. Smíme zve ejnit Váš Obsah t etím stranám, pokud se v dobré ví e domníváme, že zve ejn ní je p im en nezbytné k dosažení (a) souladu se všemi platnými zákony, edpisy nebo povinným právním požadavkem, (b) ochrany jakékoli osoby p ed smrtí nebo vážným zran ním, (c) zabrán ní podvodu nebo zneužití v i nám nebo našim uživatel m, (d) ochrany našich vlastnických práv, nebo (e) brán ní spole nosti Deere a jejich p idružených spole ností nebo personálu p ed jakýmkoli soudním ízením vyplývajícím z Vašeho Obsahu. C. Obsah a software spole nosti Deere 1. Pro ur ité používání Stránek m že být nezbytné, abyste si stáhli balí ek klientského softwaru (dále jen Software ). Spole nost Deere Vám tímto ud luje omezenou, nep enositelnou, nepostupitelnou, nevýhradní, nep evoditelnou, odvolatelnou licenci k používání tohoto Softwaru, a to výhradn pro ú ely p ístupu na Stránky. Vaše licence k používání Softwaru je automaticky zrušena, pokud porušíte tyto Podmínky nebo jakoukoli jinou smlouvu se spole ností Deere zp sobem, který poškozuje, omezuje nebo porušuje naše práva k duševnímu vlastnictví. Tímto si vyhrazujeme veškerá práva, která nejsou výslovn ud lena v t chto Podmínkách. Nesmíte provád t zp tnou analýzu Softwaru ani jej dekompilovat, ani se o to nesmíte pokoušet i v tom pomáhat n komu jinému. M žeme automaticky aktualizovat Software ve Vašem p ístroji, jakmile bude k dispozici nová verze. 2. Tyto Podmínky Vám neud lují žádné právo, titul nebo podíl na Stránkách týkající se softwaru nebo Obsahu Stránek. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, vytvá et odvozená díla nebo úpravy, ve ejn zobrazovat nebo jakýmkoliv zp sobem využívat žádný Obsah spole nosti Deere v celku nebo v ásti s výjimkou p ípad, kdy jste k tomu výslovn oprávn ni. Software a další technologie, které používáme k poskytování Stránek, jsou chrán ny autorským právem, ochrannou známkou a jinými zákony Spojených stát, Kanady a cizích zemí. Tyto Podmínky Vám neud lují žádná práva používat ochranné známky, loga, doménové názvy nebo jiné prvky zna ky Deere. S výjimkou p ípad, kdy je zde výslovn a jednozna uvedeno jinak, Vám neud lujeme žádný výslovný souhlas nebo implikovaná práva a všechna práva obsažená na t chto Stránkách a v Obsahu spole nosti Deere nebo práva k nim si zachováme. 3. Prohlašujete, že jste si p etli a pochopili jste Právní upozorn ní týkající se internetových stránek John Deere. D. Obsah t etích stran 1. Stránky mohou obsahovat Obsah t etích stran nebo odkazy na internetové stránky nebo zdroje t etích stran. Spole nost Deere ne ídí ani nepodporuje a není odpov dná za jakýkoliv takový Obsah t etích stran, jejich internetové stránky nebo zdroje, ani za jakýkoli související obsah, produkty nebo služby. Pouze Vy jste zodpov dní za používání takového Obsahu, internetových stránek nebo zdroj t etích stran. 2. Zavazujete se dodržovat podmínky jakékoli smlouvy s jinou t etí stranou, které ídí Váš ístup k Obsahu dané t etí strany.

5 6. Pokyny a zásady 3. Pokud Vám poskytneme software na základ tzv. open source licence, mohou tyto licence zahrnovat ustanovení, která jsou výslovn v rozporu s t mito Podmínkami, p emž v takovém p ípad se budou na tento open source software vztahovat ustanovení open source licence v rozsahu takového rozporu. A. P ijatelné používání Souhlasíte, že nebudete provád t následující innosti, pomáhat p i nich, podporovat je, ani neumožníte ostatním, aby Stránky používali k: 1. porušení t chto Podmínek; 2. sondování, procházení nebo testování zranitelnosti jakéhokoli systému nebo sít ; 3. zasílání nevyžádané komunikace, propagace a reklamy, nebo spamu; 4. zasílání zm ných, klamavých nebo nepravdivých informací o zdroji, v etn tzv. spoofingu (p edstírání, že jste n kdo jiný) nebo tzv. phishingu (neoprávn né získávání osobních údaj uživatele podvodem); 5. m ní, upravování, p isvojování, reprodukování, distribuování, p ekládání, vytvá ení odvozených d l nebo úprav, ve ejné vystavování, prodávání, obchodování nebo jiný zp sob zneužívání Stránek nebo Obsahu Stránek (mimo Vašeho Obsahu uvedeného na Stránkách), s výjimkou p ípad, kdy je to výslovn povoleno spole ností Deere; 6. p ístup na Stránky nebo vyhledávání na Stránkách pomocí jiných prost edk než našich ve ejn podporovaných rozhraní (nap. tzv. scraping); 7. používání jakýchkoli robot (program, který automaticky prochází internetové stránky a provádí jejich evidenci a indexaci), spider (program, který automaticky skenuje stránky a objevuje nové pomocí následování odkaz umíst ných na stránce), aplikací pro vyhledávání/na ítání nebo jiného automatického nástroje, procesu nebo prost edk k ístupu, na tení, získávání dat nebo indexování jakékoli ásti Stránek nebo Obsahu Stránek; 8. zp tná analýza jakékoli ásti Stránek; 9. odebírání nebo upravování jakýchkoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech, která se objevují v jakékoli ásti Stránek nebo na jakýchkoli materiálech vytišt ných nebo kopírovaných ze Stránek; 10. záznam, zpracování nebo vyt žování informací o ostatních uživatelích Stránek; 11. p ístup nebo zobrazení informací o ostatních uživatelích Stránek bez povolení; 12. p eformátování nebo framování (když je v rámci jedné stránky rovnou zobrazena stránka cizí) jakékoli ásti Stránek; 13. p ijímání jakéhokoli opat ení, které ukládá nebo m že dle našeho uvážení ukládat nep im en nebo neúm rn velkou zát ž na Infrastrukturu technologie spole nosti Deere nebo jinak init nadm rné nároky na provoz na Stránkách; 14. pokus o získání neoprávn ného p ístupu na Stránky, k uživatelským ú m, po íta ovým systém m nebo sítím p ipojeným ke Stránkám prost ednictvím hackování, vyt žování hesel nebo jinak; 15. nasazování malwaru nebo jiné využití Stránek nebo jakéhokoli Obsahu Stránek k distribuci malwaru, po íta ových vir, spywaru, erv, chyb, trojských ko nebo jiných položek destruktivní povahy; 16. používání jakéhokoli nástroje, softwaru nebo úkonu, který narušuje ádné fungování Stránek, ani jiný pokus o narušení správného fungování Stránek; 17. používání Stránek k porušení bezpe nosti jakékoli po íta ové sít, lušt ní hesel nebo šifrovacích bezpe nostních kód ; porušování nebo narušování bezpe nosti Stránek nebo Obsahu Stránek nebo jiné poškozování Stránek nebo Obsahu Stránek; 18. odstra ování, obcházení, vypínání, poškozování nebo jiné zasahování do jakýchkoliv bezpe nostních funkcí Stránek, které vylu ují nebo omezují využívání nebo kopírování Obsahu Stránek, nebo funkcí, které vynucují omezení používání Stránek; 19. zve ej ování jakéhokoli Obsahu, který je podvodný nebo zavád jící; 20. porušování jakýchkoli práv t etích osob, mimo jiné v etn porušování d rnosti, autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství, morálního práva, práva na ochranu soukromí, práva na zve ejn ní nebo jiného práva k duševnímu vlastnictví nebo vlastnického práva;

6 21. sdílení Vašeho uživatelského ú tu na Stránkách, p ístup na Stránky pomocí uživatelského tu jiné osoby nebo poskytnutí nepravdivých nebo zavád jících informací p i otvírání nebo používání uživatelského ú tu na Stránkách; 22. podporování nebo propagování produkt nebo služeb, které nevlastníte, bez p íslušného povolení; 23. vydávání se za osobu, která je jakkoli sdružená s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, nebo toto sdružení zkreslovat; 24. vyhrožování, pronásledování, poškozování, šikanování nebo obt žování ostatních i podporování fanatismu nebo diskriminace; 25. zve ejn ní, nahrávání nebo sdílení materiál, které jsou protizákonn pornografické nebo obscénní, podporují fanatismus, náboženskou, rasovou i etnickou nenávist; nebo 26. porušování platného práva jakýmkoli zp sobem, nebo porušování soukromí ostatních osobu i pomlouvání ostatních osob. B. Ochrana soukromí Souhlasíte s tím, že m žeme sbírat, uvád t, používat, sdílet a zve ej ovat Vás Obsah tak, jak je stanoveno v našich Prohlášeních o ochran soukromí a údaj (www.deere.com/legal). Konkrétní informace týkající se toho, jak smíme používat Váš Obsah, naleznete v Prohlášeních o ochran soukromí a údaj pro Vaši zemi. C. Spory ohledn autorských práv a ochranných známek Spole nost Deere respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a o ekává, že uživatelé Stránek u iní totéž. Pokud jste majitelem autorského práva nebo ochranné známky, oprávn n/a jednat jménem takového majitele nebo oprávn n/a jednat v rámci výhradního práva na základ autorského práva nebo ochranné známky, souhlasíte s tím, že nás budete neprodlen informovat o každém údajném porušení autorského práva nebo ochranné známky, ke kterému došlo na Stránkách nebo prost ednictvím Stránek, a to tím zp sobem, že nám zašlete písemné oznámení s následujícími informacemi: 1. ozna ení autorsky chrán ného díla nebo ochranné známky, která byla podle Vás porušena; 2. ozna ení Obsahu údajn porušujícího práva a informace dostate né k tomu, aby umožnily spole nosti Deere tento Obsah lokalizovat na Stránkách (nap. URL stránky, na které je obsah zobrazen); 3. Vaše prohlášení, že se v dobré ví e domníváte, že používání obsahu uvedeného v oznámení zp sobem, na který si st žujete, není povolené majitelem daného autorského práva nebo ochranné známky, jeho zástupcem ani p íslušným zákonem; 4. Vaše prohlášení, že pod trestem k ivé p ísahy prohlašujete, že informace v oznámení jsou pravdivé a že jste majitelem autorského práva nebo ochranné známky nebo jste jinak oprávn n/a jednat jménem majitele; a 5. Váš fyzický nebo elektronický podpis spolu s Vašimi kontaktními údaji (adresa, telefonní íslo a p ípadn ová adresa). Oznámení zašlete na následující adresu: Deere & Company K rukám: Compliance Department, DMCA Manager One John Deere Place Moline, IL 61265, USA Odstraníme jakýkoli Obsah, který porušuje nebo o kterém se dle svého uvážení domníváme, že porušuje jakákoli práva t etích osob. Naší zásadou je to, že ukon íme vztahy týkající se Obsahu se stranami, které opakovan porušují práva duševního vlastnictví jiných osob.

7 7. Návrhy a vylepšení Uvítáme Vaši zp tnou vazbu. Zasláním jakýchkoli nápad, podn, dokument nebo návrh (dále jen Zp tná vazba ) souhlasíte s tím, že (i) Vaše Zp tná vazba neobsahuje osobní, d rné nebo vlastnické informace t etích stran, (ii) nemáme žádnou povinnost zachovávat d rnost, výslovnou nebo implikovanou, ohledn Zp tné vazby, (iii) o podobné Zp tné vazb již m žeme p emýšlet nebo ji vyvíjet, a (iv) dáváte nám neodvolatelnou, nevýlu nou, bezplatnou, trvalou a celosv tovou licenci k použití, upravování, zve ej ování, distribuování a dalšímu licencování Zp tné vazby. 8. Odškodn ní Souhlasíte s tím, že odškodníte, bude hájit a krýt spole nost Deere, její mate ské spole nosti, pobo ky, idružené spole nosti nebo sp ízn né spole nosti, dealery, dodavatele, poskytovatele licencí a partnery, stejn jako vedoucí pracovníky, editele, zam stnance, zprost edkovatele a zástupce každého z výše uvedených (dále spole jako Subjekty Deere ) proti náhradám škod, v etn náklad, závazk a právních poplatk, proti jakémukoli nároku nebo požadavku, který u inila jakákoli t etí strana a který vyplývá nebo se týká (i) Vašeho p ístupu na Stránky nebo jejich užívání, (ii) porušení t chto Podmínek z Vaší strany, (iii) jakýchkoli produkt nebo služeb, které jste si zakoupili nebo po ídili v souvislosti se Stránkami, mimo ch, které jste si zakoupili nebo po ídili od Subjektu Deere, nebo (iv) porušení jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví nebo jiných práv jakékoli fyzické i právnické osoby z Vaší strany nebo ze strany jakékoli t etí strany používající Váš ú et. Souhlasíte s tím, že spole nost Deere m že na Vaše náklady p evzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a Vy se zavazujete, že budete na své náklady spolupracovat s naší obhajobou proti t mto nárok m. Souhlasíte s tím, že nevyrovnáte žádnou záležitost bez p edchozího písemného souhlasu spole nosti Deere. Spole nost Deere vynaloží p im ené úsilí, aby Vás o takovém nároku, žalob nebo ízení informovala poté, co se o n m dozv la. 9. Vylou ení odpov dnosti, omezení odpov dnosti a záruky pro spot ebitele A. Vylou ení a omezení odpov dnosti TETE SI, PROSÍM, TUTO ÁST POZORN, PROTOŽE OMEZUJE ODPOV DNOST SUBJEKT DEERE. KAŽDÁ Z NÍŽE UVEDENÝCH PODKAPITOL PLATÍ S VÝHRADOU NÍŽE UVEDENÉHO BODU 9(B) A POUZE DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ PODLE P ÍSLUŠNÉHO ZÁKONA. NIC Z TOHO, CO JE ZDE UVEDENÉ, NEMÁ ZA Ú EL OMEZOVAT JAKÁKOLI PRÁVA, KTERÁ M ŽETE MÍT A KTERÁ NEMOHOU BÝT ZÁKONN OMEZENA. 1. STRÁNKY JSOU VÁM K DISPOZICI TAK, JAK JSOU, SE VŠEMI CHYBAMI A TAK, JAK JSOU K DISPOZICI. VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK JE NA VAŠI VLASTNÍ ODPOV DNOST A RIZIKO. SUBJEKTY DEERE SI NE INÍ ŽÁDNÉ NÁROKY NEBO SLIBY TÝKAJÍCÍ SE KVALITY, P ESNOSTI I SPOLEHLIVOSTI STRÁNEK, JEJICH BEZPE NOSTI NEBO ZAJIŠT NÍ, DOSTUPNOSTI NEBO PROVOZUSCHOPNOSTI STRÁNEK ANI OBSAHU STRÁNEK. V SOULADU S TÍM NEJSOU V I VÁM SUBJEKTY DEERE ODPOV DNÉ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT, NAP ÍKLAD, V D SLEDKU VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA KVALITU, ESNOST I SPOLEHLIVOST OBSAHU STRÁNEK. 2. SUBJEKTY DEERE NE INÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ I SLIBY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI UŽIVATELE STRÁNEK NEBO JINÉ T ETÍ STRANY. V SOULADU S TÍM NEJSOU SUBJEKTY DEERE V I VÁM ODPOV DNÉ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V D SLEDKU JEJICH JEDNÁNÍ, A TO NAP. ETN SITUACE, KDY JINÝ UŽIVATEL ZNEUŽIJE VÁŠ OBSAH NEBO IDENTITU. VAŠE POUŽÍVÁNÍ OBSAHU T ETÍCH OSOB JE NA VAŠI VLASTNÍ ODPOV DNOST A RIZIKO. 3. SUBJEKTY DEER VÝSLOVN VYLU UJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, A TO VÝSLOVNÉ I IMPLICITNÍ, V ETN ZÁRUK ZA PRODUKTY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ T ETÍMI STRANAMI NA STRÁNKÁCH A IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO UR ITÝ Ú EL, ZÁRUKY ZA KVALITU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE I RADY, KTERÉ VÁM POSKYTNE ZÁSTUPCE KTERÉHOKOLI SUBJEKTU DEERE, NEBUDOU P EDSTAVOVAT PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKU.

8 4. VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM PRÁVEM A OPRAVNÝM PROST EDKEM V ÍPAD NESPOKOJENOSTI SE STRÁNKAMI, SOUVISEJÍCÍMI SLUŽBAMI NEBO JAKÉKOLI JINÉ STÍŽNOSTI JE VAŠE UKON ENÍ A ZRUŠENÍ P ÍSTUPU NA STRÁNKY NEBO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK. 5. MAXIMÁLNÍ CELKOVÁ ODPOV DNOST SUBJEKT DEERE V I VÁM ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ UTRPÍTE V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI NEBO T MITO PODMÍNKAMI, JE OMEZENA NA MAXIMÁLN 100 USD. 6. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDOU V ŽÁDNÉM P ÍPAD SUBJEKTY DEERE ODPOV DNÉ ZA ŽÁDNÉ (i) NEP ÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTAJÍCÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, (ii) UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU OBCHOD NEBO UŽÍVÁNÍ, (iii) POŠKOZENÍ DOBRÉ POV STI, NEBO ZA (iv) ZTRÁTU INFORMACÍ NEBO DAT, A TO BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, ZDA BYLA SPOLE NOST DEER NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORN NA I NE, A TO ANI V P ÍPAD ŽE OPRAVNÝ PROST EDEK NESPL UJE SV J ZÁKLADNÍ Ú EL. B. ZÁRUKY PRO SPOT EBITELE 1. Austrálie. Navzdory prohlášení o vylou ení a omezení odpov dnosti uvedenému výše v bod 9(A) nebo v jiné ásti t chto Podmínek v rozsahu, ve kterém máte nárok na ochranu jakýchkoli záruk pro spot ebitele uvedených v ásti 3-2 australského práva o ochran spot ebitele v p íloze 2 zákona o ochran hospodá ské sout že a spot ebitele z roku 2010 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth), nic v bod 9(A) nebo jiné ásti t chto Podmínek neruší, neupravuje ani jinak neomezuje tyto spot ebitelské záruky. 2. Nový Zéland. Berete na v domí a souhlasíte s tím, že si po izujete služby poskytnuté na základ t chto Podmínek pro obchodní ú ely, a proto se na tyto dodávky nebudou vztahovat ustanovení Zákona o spot ebitelských zárukách z roku 1993 (Consumer Guarantees Act 1993) (Nový Zéland). 10. Volba práva a místo konání Tyto Podmínky se budou ídit a vykládat v souladu s platnými zákony ve stát Illinois, USA. P íslušné soudy Rock Island County, Illinois mají nevýhradní jurisdikci v jakékoli žalob nebo sporu týkajícího se t chto Podmínek (dále jen Nárok ). Tyto Podmínky se ne ídí kolizními normami žádné jurisdikce nebo Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatn ní je tímto výslovn vylou eno. V P ÍPAD JAKÝCHKOLI NÁROK UPLATN NÝCH KTEROUKOLI STRANOU SE ZAVAZUJETE P EDLOŽIT A SOUHLASIT S OSOBNÍ A NEVÝLU NÉ JURISDIKCÍ STÁTNÍCH A FEDERÁLNÍCH SOUD, KTERÉ SE NACHÁZÍ V ROCK ISLAND COUNTRY, ILLINOIS, A M ŽETE SE VZDÁT PRÁVA VZNÉST NÁMITKY PROTI MÍSTU SOUDU Z JAKÝCHKOLI D VOD. 11. Ukon ení A. Tyto Podmínky m žete kdykoli ukon it zrušením svého ú tu, ukon ením Vašeho využívání Stránek a p edložením oznámení o ukon ení spole nosti Deere. M žete nám doru it oznámení, jak je uvedeno zde. B. Vyhrazujeme si právo kdykoliv pozastavit nebo ukon it Stránky, a to bez udání d vodu nebo s udáním d vodu, s p edchozím oznámením nebo bez p edchozího oznámení. M žeme také pozastavit nebo ukon it Vaše používání Stránek bezprost edn po písemném nebo elektronickém oznámení, a to kdykoli nedodržíte tyto Podmínky nebo použijete tyto Stránky zp sobem, který by vedl k naší právní odpov dnosti nebo narušil použití Stránek jinými osobami za p edpokladu, že pokud Vaše nedodržení nebo používání je možné napravit, nejd íve Vám zašleme písemné upozorn ní, ve kterém budeme vyžadovat nápravu b hem 30 dn, a Vaše nedodržení nebo používání z stane na konci této lh ty nenapraveno. Každý takový úkon Vám m že bránit v ístupu k Vašemu ú tu, Stránkám, Vašemu Obsahu, Obsahu Stránek nebo jakýmkoli jiným souvisejícím informacím. C. V p ípad jakéhokoliv ukon ení - a již Vámi nebo námi - budou body 1, 5, 6, 8-12 t chto Podmínek v plné platnosti a ú innosti, v etn našeho práva používat Váš Obsah, jak je uvedeno v bod 5. D. Ukon ení t chto Podmínek neruší ani neupravuje žádnou Smlouvu spole nosti Deere o poskytování služeb.

9 12. Všeobecné podmínky A. S výjimkou p ípad uvedených výše v bod 5(D) není nic zde uvedené ur ené k tomu, aby p iznalo práva nebo opravné prost edky t etím stranám, ani se za takové nebude považovat. B. S výjimkou p ípad uvedených výše v bod 4(E) obsahují tyto Podmínky celou dohodu mezi Vámi a námi ohledn jejich p edm tu a nahrazují jakékoli p edchozí dohody mezi Vámi a námi ohledn tohoto p edm tu. Strany uznávají, že se nebude spoléhat na žádná prohlášení, která byla u in na, ale nejsou výslovn obsažena v t chto Podmínkách. C. Nemáme žádnou povinnost vymáhat dodržování t chto Podmínek Vaším jménem v i jinému uživateli Stránek. I když budeme rádi, když nám dáte v t, zda se domníváte, že jiný uživatel Stránek porušil tyto Podmínky, vyhrazujeme si právo vyšet it záležitost a u init p íslušná opat ení dle svého uvážení. D. Pokud spole nost Deere neuplatní i nevym že kterékoli právo nebo ustanovení t chto Podmínek, nep edstavuje to vzdání se takového práva nebo ustanovení. Pokud spole nost Deere neuplatní v jakémkoli ohledu ur ité právo stanovené v tomto dokumentu, nebude se to považovat za vzdání se jiných práv obsažených v tomto dokumentu. E. Pokud jakékoliv ustanovení t chto Podmínek bude shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo eliminováno na minimum v takovém rozsahu, jak je nezbytné k tomu, aby tyto Podmínky jinak z staly v plné platnosti a ú innosti a byly vymahatelné. F. Tyto Podmínky nejsou postoupitelné, p evoditelné nebo dále Vámi licencovatelné s výjimkou edchozího písemného souhlasu spole nosti Deere, ale mohou být postoupeny nebo p evedeny námi bez omezení. Jakékoli postoupení, o které se pokusíte v rozporu s t mito Podmínkami, bude neplatné. G. Spole nost Deere a Vy jste nezávislí dodavatelé, a ne zprost edkovatelé, právní partne i a ani nejste v žádném pracovním pom ru. H. Názvy oddíl v t chto Podmínkách jsou pouze pro informaci a nemají žádný právní nebo smluvní inek.

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant Podmínky používání Služeb společnosti Perspia a.s. platné a účinné od 1. 3. 2011. 1. Váš vztah se společností Perspia a.s. 1.1

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Podmínky") Pavel Novotný se sídlem Praha 8, Hnězdenská

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Článek 1 Strany smlouvy Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168 zapsaný v obchodním rejstříku

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK FIRSTPLANET.EU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ COOL GALAXY, S.R.O. (dále jen Podmínky )

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK FIRSTPLANET.EU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ COOL GALAXY, S.R.O. (dále jen Podmínky ) VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK FIRSTPLANET.EU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ COOL GALAXY, S.R.O. (dále jen Podmínky ) 1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 1.1 Definice Pro účely těchto

Více

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. 1. Vymezení základních pojmů 1.1. Pojmy používané v těchto všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem budou mít pro účely těchto všeobecných

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj s Gervais svůj nákup snů!

Úplná pravidla soutěže Vyhraj s Gervais svůj nákup snů! Úplná pravidla soutěže Vyhraj s Gervais svůj nákup snů! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Gervais svůj nákup snů! (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Jarní soutěž (dále jen Soutěž )

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Jarní soutěž (dále jen Soutěž ) Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Jarní soutěž (dále jen Soutěž ) 1. Pořadatelem soutěže je společnost Kofola a.s., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01, IČ: 277 67 680,

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE POCHLUBTE SE SVÝM JEJDA [VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ]

PRAVIDLA SOUTĚŽE POCHLUBTE SE SVÝM JEJDA [VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ] PRAVIDLA SOUTĚŽE POCHLUBTE SE SVÝM JEJDA 1. [VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ] 1. Přihlásit do Soutěže se lze prostřednictvím webových stránek značky TENTO nacházejících se na následující adrese: www.cz.tento.eu/soutez.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Článek 1 - Všeobecné informace 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání webové stránky, tištěných katalogů a dalších publikací

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Autodesk LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA

Autodesk LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA Autodesk LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA ČTĚTE POZORNĚ: SPOLEČNOST AUTODESK UDĚLUJE LICENCI NA SOFTWARE A JINÉ MATERIÁLY PODLÉHAJÍCÍ LICENCI POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE DRŽITEL LICENCE PŘIJME VEŠKERÉ PODMÍNKY

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ STUDIO X51 ACADEMY I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními po dmínkami,souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s podmínkami

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané společností DETOXme s.r.o., IČ: 04736931, se sídlem Elišky Junkové 312/47, Droždín,

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů 1) Pravidla a pořadatel soutěže a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla kreativní soutěže Pyžámko snů (dále jen Soutěž ) pořádané společností

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

19. 12. 2013 182/42-2013 Mgr. Brožová/2565 23. 12. 2013

19. 12. 2013 182/42-2013 Mgr. Brožová/2565 23. 12. 2013 datovou zprávou adresát: Barto a Partner s.r.o. Chválkovice 580 779 00, Olomouc O: 268 10 093 Orlet, Zahnáš a partne i Advokátní kancelá. Svobody 2, Olomouc Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) Vy

Více

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Smlouva č. NPMK/... / o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, státní příspěvkovou

Více

O telefonní lince Helpline pro dodržování předpisů skupiny Generali (EthicsPoint)

O telefonní lince Helpline pro dodržování předpisů skupiny Generali (EthicsPoint) O telefonní lince Helpline pro dodržování předpisů skupiny Generali (EthicsPoint) Zpracování zpráv obecně Bezpečnost zpracování zpráv Zachování důvěrnosti a ochrana dat O telefonní lince Helpline pro dodržování

Více

RPM INTERNATIONAL INC. A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A PROVOZNÍ SPOLEČNOSTI PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SAFE HARBOR. ÚČINNÉ OD: 12.

RPM INTERNATIONAL INC. A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A PROVOZNÍ SPOLEČNOSTI PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SAFE HARBOR. ÚČINNÉ OD: 12. RPM INTERNATIONAL INC. A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A PROVOZNÍ SPOLEČNOSTI PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SAFE HARBOR ÚČINNÉ OD: 12. srpna 2015 Toto prohlášení stanoví principy dodržované společností

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromým podnikatelem Filipem Podstavcem, IČ: 76206611, se sídlem Padolí 171, 549 31

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky ) I. Obecná ustanovení 1. Provozovatelem internetové služby TeamKnowledge provozované na adrese teamknowledge.com (dále jen služba

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

TERMS OF USE PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI UBISOFT

TERMS OF USE PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI UBISOFT TERMS OF USE PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI UBISOFT POSLEDNÍ REVIZE: 1. SRPNA 2013 Obsah: 1. POPIS SLUŽEB 2. ÚČET 3. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A ZÁSADY CHOVÁNÍ 4. PŘÍSTUP A SPECIÁLNÍ ZÁSADY PRO NEZLETILÉ

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Internet Security 2010

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Internet Security 2010 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Internet Security 2010 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor

Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor Účinné od 28. 3. 2016 Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Datový trezor (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

II. Termín a lokalizace 1. Soutěž probíhá od 6. 6. 2016 do 7. 7. 2016 23:59:59 hodin. 2. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska.

II. Termín a lokalizace 1. Soutěž probíhá od 6. 6. 2016 do 7. 7. 2016 23:59:59 hodin. 2. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska. S Honorem na Colours of Ostrava I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž na Timeline Honor CZ/SK (dále jen soutěž ) bude probíhat prostřednictvím webových stránek Honor CZ/SK na stránkách www.honor7.cz/colours

Více

VZOR: VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY PODLE NOZ

VZOR: VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY PODLE NOZ VZOR: VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY PODLE NOZ Tento vzor lze použít pro smlouvy uzavírané mezi podnikateli. Zásadně ho nepoužívejte ve vztazích podnikatel-spotřebitel, v adhezních smlouvách

Více

Úplná pravidla soutěže Skóruj a vyhraj zájezd na anglickou ligu

Úplná pravidla soutěže Skóruj a vyhraj zájezd na anglickou ligu Úplná pravidla soutěže Skóruj a vyhraj zájezd na anglickou ligu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Skóruj a vyhraj zájezd na anglickou ligu (dále jen soutěž ). Tato pravidla

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE PRAVIDLA SOUTĚŽE Statut a pravidla soutěže pro r. 2016 Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Vyhraj kuchyň za 100 000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem,

Více

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci Preambule Tento dokument je základním a závazným dokumentem upravujícím způsob využívání lokální počítačové sítě Slovanského

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Jaro s báječnými výhrami

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Jaro s báječnými výhrami ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Jaro s báječnými výhrami Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Járo s báječnými výhrami (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) Všeobecné obchodní podmínky E-SHOPu Národního geoportálu INSPIRE (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskebotyaobleceni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Mgr.

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP ) upravují ve smyslu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

Podnikové smluvní podmínky

Podnikové smluvní podmínky Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Tyto podnikové smluvní podmínky, dále jen PSP, upravují okolnosti spolupráce společnosti JB s.r.o., IČ 25513427, dále jen zhotovitele a osob specifikovaných jako objednatelů.

Více

Bezpečnost informací a. Brno, 12. prosince 2013

Bezpečnost informací a. Brno, 12. prosince 2013 Bezpečnost informací a právní požadavky Brno, 12. prosince 2013 Právní prostředí v ČR Stávající í stav Vezmeme-li v úvahu, jaký - s prominutím - maglajz, vzniká v českém právním systému kvůli permanentním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 1. Předmět obchodních podmínek a definice 1.1. Tyto obchodní podmínky a jednotlivé uzavřené smlouvy

Více

Protiúplatkářské a protikorupční zásady (včetně dárků a pohoštění)

Protiúplatkářské a protikorupční zásady (včetně dárků a pohoštění) Protiúplatkářské a protikorupční zásady (včetně dárků a pohoštění) Skupina Royal Mail Group má přísné zásady nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci. Tyto zásady stanovují standardy chování, které

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Obchodnı podmıńky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitnimobily.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: ESSENTIAL

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) vydané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Obchodní podmínky affiliate programu MonkeyData

Obchodní podmínky affiliate programu MonkeyData Obchodní podmínky affiliate programu MonkeyData 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obchodní společnost: MonkeyData s.r.o., Sídlo: Hladnovská 1255, Ostrava, 71000, Spisová značka: C 58418 vedená u Krajského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromou podnikatelkou Libuší Pekárkovou, IČ: 68054793, se sídlem Mlýnská 47, 790 84

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5 5.

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS 227/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto cestovní kanceláří

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.playmosvet.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelkou Zdeňkou Doležalovou, se sídlem Růženy Svobodové 1232/1, 415 01

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa

Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa V Hradci Králové dne 17.09.2015 Veřejná zakázka č. 1552 výzva k předložení nabídky Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa Zadavatel zakázky:

Více