Podmínky. 1. Definice. 2. Zm ny t chto Podmínek. A. Smluvní strany. B. Obsah. Aktualizováno 7. kv tna 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky. 1. Definice. 2. Zm ny t chto Podmínek. A. Smluvní strany. B. Obsah. Aktualizováno 7. kv tna 2014."

Transkript

1 Podmínky Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují Váš p ístup a užívání internetových stránek a služeb MyJohnDeere.com, ostatních internetových služeb a mobilních aplikací John Deere, které se odkazují na tyto podmínky (dále jen stránky ). Svým p ístupem nebo použitím t chto Stránek nebo vytvo ením uživatelského ú tu na Stránkách souhlasíte s t mito Podmínkami a uzavíráte právn závaznou smlouvu se spole ností Deere & Company. Pokud Stránky navštívíte nebo použijete jako zam stnanec nebo zprost edkovatel jménem jiné osoby nebo organizace, souhlasíte s t mito Podmínkami také jménem této osoby nebo organizace a prohlašujete a zaru ujete, že máte oprávn ní zavázat tuto osobu nebo organizaci k t mto Podmínkám. Nevstupujte na Stránky a ani je nepoužívejte, pokud si nep ejete nebo nem žete být zavázáni t mito Podmínkami. 1. Definice A. Smluvní strany B. Obsah 1. Termíny Vy a Vaše se týkají Vás jako jednotlivého uživatele Stránek, a pokud používáte Stránky jménem jiné osoby nebo organizace, zahrnuje to také danou osobu i organizaci. 2. Uživatel je každý, kdo vstoupí na Stránky, dívá se na n, prochází si je, prohledává je (web crawling), získává z nich data (web scraping), a to jakýmkoli zp sobem. 3. Termíny spole nost Deere, my, nás a naše ozna ují spole nost Deere & Company a její 100% vlastn né dce iné spole nosti. 1. Obsah znamená text, údaje, soubory, záznamy, informace o umíst ní, zprávy, obrázky, fotografie, audio a video soubory, a veškeré další formy údaj nebo komunikace zaslané nebo p edávané na Stránky, prost ednictvím Stránek nebo jinak poskytnuté v souvislosti se Stránkami. Berte, prosím, na v domí, že žádná z t chto definic nenazna uje ani nevytvá í žádný vlastnický vztah mezi kteroukoli smluvní stranou a jakýmkoli konkrétním Obsahem. 2. Váš obsah je Obsah, který ídíte Vy, v etn : (i) Obsahu, který zašlete nebo p edáte na Stránky, prost ednictvím Stránek nebo jinak poskytnete v souvislosti se Stránkami; (ii) údaj, v etn strojových, výrobních a jiných údaj p edaných na Stránky z Vašeho vybavení; a (iii) Obsahu pocházejícího od t etí strany, pokud tato t etí strana p evedla kontrolu nad Obsahem na Vás. 3. Obsah uživatel je Obsah, který uživatelé zašlou nebo p edají na Stránky, prost ednictvím Stránek nebo jinak poskytnou v souvislosti se Stránkami. 4. Obsah spole nosti Deere je Obsah, který vytvá íme, vytvo ili jsme, d láme, ud lali jsem, po izujeme nebo k n muž poskytujeme licence a zp ístup ujeme jej v souvislosti se Stránkami. 5. Obsah t etí strany je Obsah, který pochází od stran mimo Vás nebo spole nost Deere, který je zp ístupn n v souvislosti se Stránkami. 6. Obsah Stránek je veškerý Obsah, který je zp ístupn ný v souvislosti se Stránkami, etn Vašeho obsahu, Obsahu uživatel, Obsahu t etích stran a Obsahu spole nosti Deere. 2. Zm ny t chto Podmínek íležitostn m žeme tyto Podmínky upravit. Když dojde ke zm nám, informujeme Vás o tom tak, že na této stránce zve ejníme revidovanou verzi a v horní ásti této stránky uvedeme datum, ke kterému byly naposledy provedeny revize. Také aktualizujeme oznámení na p ihlašovací stránce na Stránky. Tyto Podmínky byste si m li pravideln procházet, protože v i Vám revidované verze budou závazné, pokud budete i nadále Stránky používat. Veškeré takové úpravy budou ú inné od chvíle, kdy nové Podmínky zve ejníme. Berete na v domí a souhlasíte s tím, že Váš další p ístup nebo využívání Stránek poté, co budou jakékoli podmínky t chto Podmínek zve ejn ny na Stránkách, p edstavuje Váš souhlas s upravenými Podmínkami. Dle svého uvážení se m žeme rozhodnout Vás o n kterých úpravách t chto Podmínek informovat a m žeme vyžadovat Váš p ímý souhlas s upravenými Podmínkami p ed tím, než budete moci nadále používat nebo vstoupit na Stránky. Pokud s jakýmikoli upravenými Podmínkami nesouhlasíte, musíte okamžit p estat Stránky používat.

2 3. P eklad - Jazyk Tyto Podmínky m žeme p eložit do jiných jazyk pro Vaše pohodlí nebo jak je požadováno dle platných právních p edpis. Avšak Vás vztah se spole ností Deere se ídí anglickou verzí a p ípadné nesrovnalosti mezi r znými verzemi budou vy ešeny ve prosp ch anglické verze. Smluvní strany si výslovn p ejí, aby tato smlouva a veškeré související dokumenty byly vypracovány a uzav eny v angli tin. 4. Používání stránek A. Zp sobilost Pro p ístup i užívání t chto Stránek musíte být starší 18 let a mít pot ebnou zp sobilost, pravomoc a oprávn ní k tomu, abyste mohli tyto Podmínky odsouhlasit. Nesmíte vstupovat na tyto Stránky nebo je používat, pokud jsme Vás již d íve ze Stránek vykázali nebo zrušili Váš ú et. B. Povolení k užívání t chto Stránek Tyto stránky smíte používat pouze v souladu s t mito Podmínkami. Tyto Stránky používáte na své vlastní riziko, v etn rizika, že byste mohli být vystaveni Obsahu, který je nep esný, sporný nebo jinak nevhodný, a rizika, že Obsah, který se rozhodnete sdílet v souvislosti se Stránkami, m že být zneužitý t etími stranami. C. Dostupnost Stránek Veškeré nebo n které ásti Stránek mohou být kdykoli zm ny, aktualizovány, p erušeny, pozastaveny nebo zastaveny dle našeho uvážení, a to bez upozorn ní i odpov dnosti. Dle svého vlastního uvážení m žeme také ze Stránek odstranit jakýkoli Obsah, a to bez upozorn ní i odpov dnosti. D. Uživatelské ú ty 1. Abyste mohli využívat n které funkce, které jsou nabízeny prost ednictvím Stránek, musíte si vytvo it ú et a poskytnout o sob ur ité informace. Sv j ú et si m žete vytvo it zde: 2. Pokud se Vaše kontaktní informace nebo jiné informace týkající se Vašeho ú tu zm ní, musíte nás neprodlen informovat a poskytnout aktuální informace. Sv j ú et m žete aktualizovat zde: 3. Pouze Vy jste zodpov dní za ochranu hesla a p ihlašovacích údaj, které používáte pro ístup na Stránky, a souhlasíte s tím, že své heslo nesd líte žádné t etí stran. Nesete odpov dnost za veškeré innosti související s využíváním svého ú tu, a to bez ohledu na to, zda jste k provád ní dané innosti oprávn ni i ne. Zavazujete se nás okamžit informovat o jakémkoli neoprávn ném použití Vašeho ú tu. Ohledn svého ú tu nás žete kontaktovat zde. 4. Berete na v domí a souhlasíte s tím, že pokud si p ejete chránit sv j p enos dat a soubor na tyto Stránky, je pouze Vaší odpov dností za ídit a použít zabezpe ené ipojení pro komunikaci se Stránkami. 5. Váš ú et je ur en pouze pro Vaše použití. P i jeho založení Vás požádáme o poskytnutí úplných a p esných informací, které od Vás požadujeme. Nesmíte se vydávat za nikoho jiného, vytvo it nebo používat ú et za n koho jiného než pro sebe, poskytnout ovou adresu jinou než svoji vlastní i vytvo it více ú. Berte na v domí, že pokud používáte pseudonym, ostatní osoby mohou být stejn schopné Vás identifikovat na základ Obsahu, který se rozhodnete sdílet. Více informací naleznete v našich Prohlášeních o ochran soukromí a údaj (www.deere.com/legal). Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit Váš ú et z jakéhokoli d vodu nebo bez udání d vodu, a to bez upozorn ní i odpov dnosti.

3 E. Související služby a smlouvy spole nosti Deere Vezm te na v domí, že n který Obsah, prvky, funkce nebo služby, které máte k dispozici prost ednictvím Stránek, se ídí dalšími podmínkami uvedenými v samostatných smlouvách uzav ených mezi Vámi a spole ností Deere (dále jen samostatn jako smlouva spole nosti Deere o poskytování služeb ). Nap íklad, jakékoliv použití nástroj a služeb JDLink se bude také ídit smlouvou spole nosti John Deere o telematice, která je smlouvou spole nosti Deere o poskytování služeb. V rozumné mí e budou tyto Podmínky vykládány tak, aby se zabránilo rozporu s jinými smlouvami mezi Vámi a spole ností Deere. V p ípad jakéhokoliv skute ného rozporu mezi t mito Podmínkami a jinými podmínkami nebo smlouvami mezi Vámi a spole ností Deere budou tyto Podmínky nahrazeny podmínkami uvedenými v jakékoliv platné smlouv spole nosti Deere o poskytování služeb. F. Komunikace od spole nosti Deere a ostatních Uživatel 5. Obsah Vytvo ením ú tu tímto souhlasíte se zasíláním elektronické komunikace v souvislosti s t mito Stránkami. Stránky samy o sob mohou takovou komunikaci mezi Vámi a ostatními Uživateli umož ovat a spole nost Deere s Vámi m že komunikovat o údržb, dostupnosti, funk nosti Stránek i jiných záležitostech týkajících se Vašeho užívání Stránek, a to v souladu se všemi platnými zákony týkajícími se firemní elektronické komunikace. A. Odpov dnost za Váš Obsah 1. Stránky nabízí funkce, které Vám umož ují sdílet Obsah s ostatními. Berete na v domí, že Váš obsah m že být kopírován, používán, upraven nebo distribuován jiným uživatelem, který p ijímá Váš Obsah nebo má p ístup k Vašemu Obsahu, a souhlasíte s tím, že spole nost Deere nenese žádnou odpov dnost za kterékoliv z t chto inností. Prosím, pe liv zvažte, jaký Obsah se rozhodnete sdílet na Stránkách. 2. Nesete výhradní odpov dnost za udržování a ochranu svého obsahu. Souhlasíte s tím, že spole nost Deere není odpov dná za jakoukoliv ztrátu nebo poškození Vašeho Obsahu ani za jakékoli náklady nebo výdaje spojené se zálohování nebo obnovením Vašeho Obsahu. 3. Sami jste zodpov dní za sv j Obsah a jakmile jej zašlete na Stránky, nelze jej stáhnout. ebíráte veškerá rizika spojená s Vaším Obsahem, v etn spoléhání se jakékoli t etí strany na jeho kvalitu, p esnost i spolehlivost, nebo zve ejn ní informací z Vašeho Obsahu, které umož uje Vaši identifikaci. Prohlašujete, že vlastníte nebo máte pot ebná oprávn ní k používání a povolování používání Vašeho Obsahu, jak je popsáno v tomto dokumentu, a to v etn použití spole ností Deere, jak je uvedeno níže v bod 5(b). Také prohlašujete, že jste obdrželi veškeré souhlasy od zam stnanc nebo t etích stran, které jsou nezbytné k tomu, abyste Vy a spole nost Deere dodržovaly všechny platné zákony na ochranu soukromí související s poskytováním Stránek spole ností Deere a jejím nakládání s osobními údaji, jak je uvedeno níže v bod 6(B). Souhlasíte s tím a chápete, že Váš Obsah není podporován spole ností Deere, a nebudete nazna ovat, že Váš Obsah je jakýmkoli zp sobem sponzorován nebo podporován spole ností Deere. 4. N které ásti Obsahu Stránek mohou být chrán ny právy k duševnímu vlastnictví jiných osob. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, nahrávat, stahovat ani sdílet soubory ze Stránek, pokud nemáte právo tak u init. Jste výhradn zodpov dní za to, co kopírujete, sdílíte, nahráváte, stahujete nebo jinak používáte p i používání t chto Stránek. M žete se vystavit odpov dnosti, pokud nap íklad Váš Obsah obsahuje materiál, který je nepravdivý, zavád jící, klamavý nebo urážlivý, porušuje jakákoliv práva t etích stran, v etn autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství, morálního práva, práva na ochranu soukromí, práva na publicitu, nebo jakékoliv jiného práva k duševní vlastnictví nebo vlastnického práva, zve ej uje neve ejné informace o ur itých ve ejn obchodovaných podnicích, obsahuje materiál, který je nezákonný, v etn nelegálních projev nenávisti nebo pornografie, nebo porušuje i obhajuje porušování jakýchkoli platných zákon nebo na ízení.

4 5. M žete se rozhodnout prozkoumat Obsah Stránek ohledn souladu s našimi pokyny, ale musíte vzít na v domí, že spole nost Deere nemá žádnou povinnost monitorovat Obsah, který je dostupný p es Stránky. Neneseme odpov dnost za správnost, úplnost, vhodnost i legálnost údaj, soubor, Obsahu Stránek nebo jakýchkoliv jiných informací, ke kterým žete mít p ístup p i používání Stránek. B. Naše právo používat Váš Obsah 1. Tyto Podmínky neud lují spole nosti Deere žádná práva k Vašemu obsahu nebo jiné právo k duševnímu vlastnictví s výjimkou omezených práv na používání Vašeho Obsahu popsaných níže a v našich Prohlášeních o ochran soukromí a údaj (www.deere.com/legal). Konkrétní informace týkající se toho, jak smíme používat Váš Obsah, naleznete v Prohlášeních o ochran soukromí a údaj pro Vaši zemi nacházejících se v záložce 3 p edchozího odkazu. 2. Poskytujete spole nosti Deere a t etím stranám právo používat Váš Obsah tak, jak je popsáno v t chto Podmínkách a podle toho, jak je nezbytné pro poskytování veškerých služeb a funkcí v rámci Stránek, a to v etn nap. uvád ní Vašeho Obsahu a jeho sdílení dle Vašich pokyn. Tento souhlas se vztahuje i na t etí strany zapojené spole ností Deere v souvislosti s poskytováním Stránky a souvisejících služeb. 3. Smíme zve ejnit Váš Obsah t etím stranám, pokud se v dobré ví e domníváme, že zve ejn ní je p im en nezbytné k dosažení (a) souladu se všemi platnými zákony, edpisy nebo povinným právním požadavkem, (b) ochrany jakékoli osoby p ed smrtí nebo vážným zran ním, (c) zabrán ní podvodu nebo zneužití v i nám nebo našim uživatel m, (d) ochrany našich vlastnických práv, nebo (e) brán ní spole nosti Deere a jejich p idružených spole ností nebo personálu p ed jakýmkoli soudním ízením vyplývajícím z Vašeho Obsahu. C. Obsah a software spole nosti Deere 1. Pro ur ité používání Stránek m že být nezbytné, abyste si stáhli balí ek klientského softwaru (dále jen Software ). Spole nost Deere Vám tímto ud luje omezenou, nep enositelnou, nepostupitelnou, nevýhradní, nep evoditelnou, odvolatelnou licenci k používání tohoto Softwaru, a to výhradn pro ú ely p ístupu na Stránky. Vaše licence k používání Softwaru je automaticky zrušena, pokud porušíte tyto Podmínky nebo jakoukoli jinou smlouvu se spole ností Deere zp sobem, který poškozuje, omezuje nebo porušuje naše práva k duševnímu vlastnictví. Tímto si vyhrazujeme veškerá práva, která nejsou výslovn ud lena v t chto Podmínkách. Nesmíte provád t zp tnou analýzu Softwaru ani jej dekompilovat, ani se o to nesmíte pokoušet i v tom pomáhat n komu jinému. M žeme automaticky aktualizovat Software ve Vašem p ístroji, jakmile bude k dispozici nová verze. 2. Tyto Podmínky Vám neud lují žádné právo, titul nebo podíl na Stránkách týkající se softwaru nebo Obsahu Stránek. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, vytvá et odvozená díla nebo úpravy, ve ejn zobrazovat nebo jakýmkoliv zp sobem využívat žádný Obsah spole nosti Deere v celku nebo v ásti s výjimkou p ípad, kdy jste k tomu výslovn oprávn ni. Software a další technologie, které používáme k poskytování Stránek, jsou chrán ny autorským právem, ochrannou známkou a jinými zákony Spojených stát, Kanady a cizích zemí. Tyto Podmínky Vám neud lují žádná práva používat ochranné známky, loga, doménové názvy nebo jiné prvky zna ky Deere. S výjimkou p ípad, kdy je zde výslovn a jednozna uvedeno jinak, Vám neud lujeme žádný výslovný souhlas nebo implikovaná práva a všechna práva obsažená na t chto Stránkách a v Obsahu spole nosti Deere nebo práva k nim si zachováme. 3. Prohlašujete, že jste si p etli a pochopili jste Právní upozorn ní týkající se internetových stránek John Deere. D. Obsah t etích stran 1. Stránky mohou obsahovat Obsah t etích stran nebo odkazy na internetové stránky nebo zdroje t etích stran. Spole nost Deere ne ídí ani nepodporuje a není odpov dná za jakýkoliv takový Obsah t etích stran, jejich internetové stránky nebo zdroje, ani za jakýkoli související obsah, produkty nebo služby. Pouze Vy jste zodpov dní za používání takového Obsahu, internetových stránek nebo zdroj t etích stran. 2. Zavazujete se dodržovat podmínky jakékoli smlouvy s jinou t etí stranou, které ídí Váš ístup k Obsahu dané t etí strany.

5 6. Pokyny a zásady 3. Pokud Vám poskytneme software na základ tzv. open source licence, mohou tyto licence zahrnovat ustanovení, která jsou výslovn v rozporu s t mito Podmínkami, p emž v takovém p ípad se budou na tento open source software vztahovat ustanovení open source licence v rozsahu takového rozporu. A. P ijatelné používání Souhlasíte, že nebudete provád t následující innosti, pomáhat p i nich, podporovat je, ani neumožníte ostatním, aby Stránky používali k: 1. porušení t chto Podmínek; 2. sondování, procházení nebo testování zranitelnosti jakéhokoli systému nebo sít ; 3. zasílání nevyžádané komunikace, propagace a reklamy, nebo spamu; 4. zasílání zm ných, klamavých nebo nepravdivých informací o zdroji, v etn tzv. spoofingu (p edstírání, že jste n kdo jiný) nebo tzv. phishingu (neoprávn né získávání osobních údaj uživatele podvodem); 5. m ní, upravování, p isvojování, reprodukování, distribuování, p ekládání, vytvá ení odvozených d l nebo úprav, ve ejné vystavování, prodávání, obchodování nebo jiný zp sob zneužívání Stránek nebo Obsahu Stránek (mimo Vašeho Obsahu uvedeného na Stránkách), s výjimkou p ípad, kdy je to výslovn povoleno spole ností Deere; 6. p ístup na Stránky nebo vyhledávání na Stránkách pomocí jiných prost edk než našich ve ejn podporovaných rozhraní (nap. tzv. scraping); 7. používání jakýchkoli robot (program, který automaticky prochází internetové stránky a provádí jejich evidenci a indexaci), spider (program, který automaticky skenuje stránky a objevuje nové pomocí následování odkaz umíst ných na stránce), aplikací pro vyhledávání/na ítání nebo jiného automatického nástroje, procesu nebo prost edk k ístupu, na tení, získávání dat nebo indexování jakékoli ásti Stránek nebo Obsahu Stránek; 8. zp tná analýza jakékoli ásti Stránek; 9. odebírání nebo upravování jakýchkoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech, která se objevují v jakékoli ásti Stránek nebo na jakýchkoli materiálech vytišt ných nebo kopírovaných ze Stránek; 10. záznam, zpracování nebo vyt žování informací o ostatních uživatelích Stránek; 11. p ístup nebo zobrazení informací o ostatních uživatelích Stránek bez povolení; 12. p eformátování nebo framování (když je v rámci jedné stránky rovnou zobrazena stránka cizí) jakékoli ásti Stránek; 13. p ijímání jakéhokoli opat ení, které ukládá nebo m že dle našeho uvážení ukládat nep im en nebo neúm rn velkou zát ž na Infrastrukturu technologie spole nosti Deere nebo jinak init nadm rné nároky na provoz na Stránkách; 14. pokus o získání neoprávn ného p ístupu na Stránky, k uživatelským ú m, po íta ovým systém m nebo sítím p ipojeným ke Stránkám prost ednictvím hackování, vyt žování hesel nebo jinak; 15. nasazování malwaru nebo jiné využití Stránek nebo jakéhokoli Obsahu Stránek k distribuci malwaru, po íta ových vir, spywaru, erv, chyb, trojských ko nebo jiných položek destruktivní povahy; 16. používání jakéhokoli nástroje, softwaru nebo úkonu, který narušuje ádné fungování Stránek, ani jiný pokus o narušení správného fungování Stránek; 17. používání Stránek k porušení bezpe nosti jakékoli po íta ové sít, lušt ní hesel nebo šifrovacích bezpe nostních kód ; porušování nebo narušování bezpe nosti Stránek nebo Obsahu Stránek nebo jiné poškozování Stránek nebo Obsahu Stránek; 18. odstra ování, obcházení, vypínání, poškozování nebo jiné zasahování do jakýchkoliv bezpe nostních funkcí Stránek, které vylu ují nebo omezují využívání nebo kopírování Obsahu Stránek, nebo funkcí, které vynucují omezení používání Stránek; 19. zve ej ování jakéhokoli Obsahu, který je podvodný nebo zavád jící; 20. porušování jakýchkoli práv t etích osob, mimo jiné v etn porušování d rnosti, autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství, morálního práva, práva na ochranu soukromí, práva na zve ejn ní nebo jiného práva k duševnímu vlastnictví nebo vlastnického práva;

6 21. sdílení Vašeho uživatelského ú tu na Stránkách, p ístup na Stránky pomocí uživatelského tu jiné osoby nebo poskytnutí nepravdivých nebo zavád jících informací p i otvírání nebo používání uživatelského ú tu na Stránkách; 22. podporování nebo propagování produkt nebo služeb, které nevlastníte, bez p íslušného povolení; 23. vydávání se za osobu, která je jakkoli sdružená s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, nebo toto sdružení zkreslovat; 24. vyhrožování, pronásledování, poškozování, šikanování nebo obt žování ostatních i podporování fanatismu nebo diskriminace; 25. zve ejn ní, nahrávání nebo sdílení materiál, které jsou protizákonn pornografické nebo obscénní, podporují fanatismus, náboženskou, rasovou i etnickou nenávist; nebo 26. porušování platného práva jakýmkoli zp sobem, nebo porušování soukromí ostatních osobu i pomlouvání ostatních osob. B. Ochrana soukromí Souhlasíte s tím, že m žeme sbírat, uvád t, používat, sdílet a zve ej ovat Vás Obsah tak, jak je stanoveno v našich Prohlášeních o ochran soukromí a údaj (www.deere.com/legal). Konkrétní informace týkající se toho, jak smíme používat Váš Obsah, naleznete v Prohlášeních o ochran soukromí a údaj pro Vaši zemi. C. Spory ohledn autorských práv a ochranných známek Spole nost Deere respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a o ekává, že uživatelé Stránek u iní totéž. Pokud jste majitelem autorského práva nebo ochranné známky, oprávn n/a jednat jménem takového majitele nebo oprávn n/a jednat v rámci výhradního práva na základ autorského práva nebo ochranné známky, souhlasíte s tím, že nás budete neprodlen informovat o každém údajném porušení autorského práva nebo ochranné známky, ke kterému došlo na Stránkách nebo prost ednictvím Stránek, a to tím zp sobem, že nám zašlete písemné oznámení s následujícími informacemi: 1. ozna ení autorsky chrán ného díla nebo ochranné známky, která byla podle Vás porušena; 2. ozna ení Obsahu údajn porušujícího práva a informace dostate né k tomu, aby umožnily spole nosti Deere tento Obsah lokalizovat na Stránkách (nap. URL stránky, na které je obsah zobrazen); 3. Vaše prohlášení, že se v dobré ví e domníváte, že používání obsahu uvedeného v oznámení zp sobem, na který si st žujete, není povolené majitelem daného autorského práva nebo ochranné známky, jeho zástupcem ani p íslušným zákonem; 4. Vaše prohlášení, že pod trestem k ivé p ísahy prohlašujete, že informace v oznámení jsou pravdivé a že jste majitelem autorského práva nebo ochranné známky nebo jste jinak oprávn n/a jednat jménem majitele; a 5. Váš fyzický nebo elektronický podpis spolu s Vašimi kontaktními údaji (adresa, telefonní íslo a p ípadn ová adresa). Oznámení zašlete na následující adresu: Deere & Company K rukám: Compliance Department, DMCA Manager One John Deere Place Moline, IL 61265, USA Odstraníme jakýkoli Obsah, který porušuje nebo o kterém se dle svého uvážení domníváme, že porušuje jakákoli práva t etích osob. Naší zásadou je to, že ukon íme vztahy týkající se Obsahu se stranami, které opakovan porušují práva duševního vlastnictví jiných osob.

7 7. Návrhy a vylepšení Uvítáme Vaši zp tnou vazbu. Zasláním jakýchkoli nápad, podn, dokument nebo návrh (dále jen Zp tná vazba ) souhlasíte s tím, že (i) Vaše Zp tná vazba neobsahuje osobní, d rné nebo vlastnické informace t etích stran, (ii) nemáme žádnou povinnost zachovávat d rnost, výslovnou nebo implikovanou, ohledn Zp tné vazby, (iii) o podobné Zp tné vazb již m žeme p emýšlet nebo ji vyvíjet, a (iv) dáváte nám neodvolatelnou, nevýlu nou, bezplatnou, trvalou a celosv tovou licenci k použití, upravování, zve ej ování, distribuování a dalšímu licencování Zp tné vazby. 8. Odškodn ní Souhlasíte s tím, že odškodníte, bude hájit a krýt spole nost Deere, její mate ské spole nosti, pobo ky, idružené spole nosti nebo sp ízn né spole nosti, dealery, dodavatele, poskytovatele licencí a partnery, stejn jako vedoucí pracovníky, editele, zam stnance, zprost edkovatele a zástupce každého z výše uvedených (dále spole jako Subjekty Deere ) proti náhradám škod, v etn náklad, závazk a právních poplatk, proti jakémukoli nároku nebo požadavku, který u inila jakákoli t etí strana a který vyplývá nebo se týká (i) Vašeho p ístupu na Stránky nebo jejich užívání, (ii) porušení t chto Podmínek z Vaší strany, (iii) jakýchkoli produkt nebo služeb, které jste si zakoupili nebo po ídili v souvislosti se Stránkami, mimo ch, které jste si zakoupili nebo po ídili od Subjektu Deere, nebo (iv) porušení jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví nebo jiných práv jakékoli fyzické i právnické osoby z Vaší strany nebo ze strany jakékoli t etí strany používající Váš ú et. Souhlasíte s tím, že spole nost Deere m že na Vaše náklady p evzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a Vy se zavazujete, že budete na své náklady spolupracovat s naší obhajobou proti t mto nárok m. Souhlasíte s tím, že nevyrovnáte žádnou záležitost bez p edchozího písemného souhlasu spole nosti Deere. Spole nost Deere vynaloží p im ené úsilí, aby Vás o takovém nároku, žalob nebo ízení informovala poté, co se o n m dozv la. 9. Vylou ení odpov dnosti, omezení odpov dnosti a záruky pro spot ebitele A. Vylou ení a omezení odpov dnosti TETE SI, PROSÍM, TUTO ÁST POZORN, PROTOŽE OMEZUJE ODPOV DNOST SUBJEKT DEERE. KAŽDÁ Z NÍŽE UVEDENÝCH PODKAPITOL PLATÍ S VÝHRADOU NÍŽE UVEDENÉHO BODU 9(B) A POUZE DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ PODLE P ÍSLUŠNÉHO ZÁKONA. NIC Z TOHO, CO JE ZDE UVEDENÉ, NEMÁ ZA Ú EL OMEZOVAT JAKÁKOLI PRÁVA, KTERÁ M ŽETE MÍT A KTERÁ NEMOHOU BÝT ZÁKONN OMEZENA. 1. STRÁNKY JSOU VÁM K DISPOZICI TAK, JAK JSOU, SE VŠEMI CHYBAMI A TAK, JAK JSOU K DISPOZICI. VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK JE NA VAŠI VLASTNÍ ODPOV DNOST A RIZIKO. SUBJEKTY DEERE SI NE INÍ ŽÁDNÉ NÁROKY NEBO SLIBY TÝKAJÍCÍ SE KVALITY, P ESNOSTI I SPOLEHLIVOSTI STRÁNEK, JEJICH BEZPE NOSTI NEBO ZAJIŠT NÍ, DOSTUPNOSTI NEBO PROVOZUSCHOPNOSTI STRÁNEK ANI OBSAHU STRÁNEK. V SOULADU S TÍM NEJSOU V I VÁM SUBJEKTY DEERE ODPOV DNÉ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT, NAP ÍKLAD, V D SLEDKU VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA KVALITU, ESNOST I SPOLEHLIVOST OBSAHU STRÁNEK. 2. SUBJEKTY DEERE NE INÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ I SLIBY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI UŽIVATELE STRÁNEK NEBO JINÉ T ETÍ STRANY. V SOULADU S TÍM NEJSOU SUBJEKTY DEERE V I VÁM ODPOV DNÉ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V D SLEDKU JEJICH JEDNÁNÍ, A TO NAP. ETN SITUACE, KDY JINÝ UŽIVATEL ZNEUŽIJE VÁŠ OBSAH NEBO IDENTITU. VAŠE POUŽÍVÁNÍ OBSAHU T ETÍCH OSOB JE NA VAŠI VLASTNÍ ODPOV DNOST A RIZIKO. 3. SUBJEKTY DEER VÝSLOVN VYLU UJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, A TO VÝSLOVNÉ I IMPLICITNÍ, V ETN ZÁRUK ZA PRODUKTY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ T ETÍMI STRANAMI NA STRÁNKÁCH A IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO UR ITÝ Ú EL, ZÁRUKY ZA KVALITU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE I RADY, KTERÉ VÁM POSKYTNE ZÁSTUPCE KTERÉHOKOLI SUBJEKTU DEERE, NEBUDOU P EDSTAVOVAT PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKU.

8 4. VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM PRÁVEM A OPRAVNÝM PROST EDKEM V ÍPAD NESPOKOJENOSTI SE STRÁNKAMI, SOUVISEJÍCÍMI SLUŽBAMI NEBO JAKÉKOLI JINÉ STÍŽNOSTI JE VAŠE UKON ENÍ A ZRUŠENÍ P ÍSTUPU NA STRÁNKY NEBO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK. 5. MAXIMÁLNÍ CELKOVÁ ODPOV DNOST SUBJEKT DEERE V I VÁM ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ UTRPÍTE V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI NEBO T MITO PODMÍNKAMI, JE OMEZENA NA MAXIMÁLN 100 USD. 6. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDOU V ŽÁDNÉM P ÍPAD SUBJEKTY DEERE ODPOV DNÉ ZA ŽÁDNÉ (i) NEP ÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTAJÍCÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, (ii) UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU OBCHOD NEBO UŽÍVÁNÍ, (iii) POŠKOZENÍ DOBRÉ POV STI, NEBO ZA (iv) ZTRÁTU INFORMACÍ NEBO DAT, A TO BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, ZDA BYLA SPOLE NOST DEER NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORN NA I NE, A TO ANI V P ÍPAD ŽE OPRAVNÝ PROST EDEK NESPL UJE SV J ZÁKLADNÍ Ú EL. B. ZÁRUKY PRO SPOT EBITELE 1. Austrálie. Navzdory prohlášení o vylou ení a omezení odpov dnosti uvedenému výše v bod 9(A) nebo v jiné ásti t chto Podmínek v rozsahu, ve kterém máte nárok na ochranu jakýchkoli záruk pro spot ebitele uvedených v ásti 3-2 australského práva o ochran spot ebitele v p íloze 2 zákona o ochran hospodá ské sout že a spot ebitele z roku 2010 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth), nic v bod 9(A) nebo jiné ásti t chto Podmínek neruší, neupravuje ani jinak neomezuje tyto spot ebitelské záruky. 2. Nový Zéland. Berete na v domí a souhlasíte s tím, že si po izujete služby poskytnuté na základ t chto Podmínek pro obchodní ú ely, a proto se na tyto dodávky nebudou vztahovat ustanovení Zákona o spot ebitelských zárukách z roku 1993 (Consumer Guarantees Act 1993) (Nový Zéland). 10. Volba práva a místo konání Tyto Podmínky se budou ídit a vykládat v souladu s platnými zákony ve stát Illinois, USA. P íslušné soudy Rock Island County, Illinois mají nevýhradní jurisdikci v jakékoli žalob nebo sporu týkajícího se t chto Podmínek (dále jen Nárok ). Tyto Podmínky se ne ídí kolizními normami žádné jurisdikce nebo Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatn ní je tímto výslovn vylou eno. V P ÍPAD JAKÝCHKOLI NÁROK UPLATN NÝCH KTEROUKOLI STRANOU SE ZAVAZUJETE P EDLOŽIT A SOUHLASIT S OSOBNÍ A NEVÝLU NÉ JURISDIKCÍ STÁTNÍCH A FEDERÁLNÍCH SOUD, KTERÉ SE NACHÁZÍ V ROCK ISLAND COUNTRY, ILLINOIS, A M ŽETE SE VZDÁT PRÁVA VZNÉST NÁMITKY PROTI MÍSTU SOUDU Z JAKÝCHKOLI D VOD. 11. Ukon ení A. Tyto Podmínky m žete kdykoli ukon it zrušením svého ú tu, ukon ením Vašeho využívání Stránek a p edložením oznámení o ukon ení spole nosti Deere. M žete nám doru it oznámení, jak je uvedeno zde. B. Vyhrazujeme si právo kdykoliv pozastavit nebo ukon it Stránky, a to bez udání d vodu nebo s udáním d vodu, s p edchozím oznámením nebo bez p edchozího oznámení. M žeme také pozastavit nebo ukon it Vaše používání Stránek bezprost edn po písemném nebo elektronickém oznámení, a to kdykoli nedodržíte tyto Podmínky nebo použijete tyto Stránky zp sobem, který by vedl k naší právní odpov dnosti nebo narušil použití Stránek jinými osobami za p edpokladu, že pokud Vaše nedodržení nebo používání je možné napravit, nejd íve Vám zašleme písemné upozorn ní, ve kterém budeme vyžadovat nápravu b hem 30 dn, a Vaše nedodržení nebo používání z stane na konci této lh ty nenapraveno. Každý takový úkon Vám m že bránit v ístupu k Vašemu ú tu, Stránkám, Vašemu Obsahu, Obsahu Stránek nebo jakýmkoli jiným souvisejícím informacím. C. V p ípad jakéhokoliv ukon ení - a již Vámi nebo námi - budou body 1, 5, 6, 8-12 t chto Podmínek v plné platnosti a ú innosti, v etn našeho práva používat Váš Obsah, jak je uvedeno v bod 5. D. Ukon ení t chto Podmínek neruší ani neupravuje žádnou Smlouvu spole nosti Deere o poskytování služeb.

9 12. Všeobecné podmínky A. S výjimkou p ípad uvedených výše v bod 5(D) není nic zde uvedené ur ené k tomu, aby p iznalo práva nebo opravné prost edky t etím stranám, ani se za takové nebude považovat. B. S výjimkou p ípad uvedených výše v bod 4(E) obsahují tyto Podmínky celou dohodu mezi Vámi a námi ohledn jejich p edm tu a nahrazují jakékoli p edchozí dohody mezi Vámi a námi ohledn tohoto p edm tu. Strany uznávají, že se nebude spoléhat na žádná prohlášení, která byla u in na, ale nejsou výslovn obsažena v t chto Podmínkách. C. Nemáme žádnou povinnost vymáhat dodržování t chto Podmínek Vaším jménem v i jinému uživateli Stránek. I když budeme rádi, když nám dáte v t, zda se domníváte, že jiný uživatel Stránek porušil tyto Podmínky, vyhrazujeme si právo vyšet it záležitost a u init p íslušná opat ení dle svého uvážení. D. Pokud spole nost Deere neuplatní i nevym že kterékoli právo nebo ustanovení t chto Podmínek, nep edstavuje to vzdání se takového práva nebo ustanovení. Pokud spole nost Deere neuplatní v jakémkoli ohledu ur ité právo stanovené v tomto dokumentu, nebude se to považovat za vzdání se jiných práv obsažených v tomto dokumentu. E. Pokud jakékoliv ustanovení t chto Podmínek bude shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo eliminováno na minimum v takovém rozsahu, jak je nezbytné k tomu, aby tyto Podmínky jinak z staly v plné platnosti a ú innosti a byly vymahatelné. F. Tyto Podmínky nejsou postoupitelné, p evoditelné nebo dále Vámi licencovatelné s výjimkou edchozího písemného souhlasu spole nosti Deere, ale mohou být postoupeny nebo p evedeny námi bez omezení. Jakékoli postoupení, o které se pokusíte v rozporu s t mito Podmínkami, bude neplatné. G. Spole nost Deere a Vy jste nezávislí dodavatelé, a ne zprost edkovatelé, právní partne i a ani nejste v žádném pracovním pom ru. H. Názvy oddíl v t chto Podmínkách jsou pouze pro informaci a nemají žádný právní nebo smluvní inek.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom, Kariéra v MediaCom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU (Externí) Úvod Web Kariéra v MediaCom ( Web Kariéra v MediaCom ) je provozován společností Last Exit London Limited jménem společnosti MEDIACOM HOLDINGS LIMITED

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Smlouva o BlackBerry ID

Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID neboli " smlouva" tvoří právní dohodu mezi společností Research In Motion Limited nebo její dceřinou nebo sesterskou společností, jak je uvedeno v BBSLA

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz Všeobecné podnájemní podmínky pro nebytové prostory Inova ního centra a podnikatelského inkubátoru provozovaného Technologickým inova ním centrem KD Praha 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné podnájemní

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Distribuční smlouva služby pro vývojáře

Distribuční smlouva služby pro vývojáře Distribuční smlouva služby pro vývojáře Vymezení pojmů Společnost Google: Google Inc., společnost ze státu Delaware s hlavním sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zařízení:

Více

PODMÍNKY POUŽITÍ. (a) rakouský zákon o elektronickém obchodování z roku 2002

PODMÍNKY POUŽITÍ. (a) rakouský zákon o elektronickém obchodování z roku 2002 1. Smluvní základ PODMÍNKY POUŽITÍ Smluvní stranou je společnost EMPORIA TELECOM Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG., spol. s ručením omezeným podle zákonů Rakouska, se sídlem na firemní adrese4020

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému affiliate.jasnaznacka.cz Vyplne ním registrac ního formulár e a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Podmínky použití 1001hry.cz

Podmínky použití 1001hry.cz Podmínky použití 1001hry.cz Úvod Na webových stránkách www.1001hry.cz (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, přihlásit se k odběru zpravodajského dopisu, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Náš tým specialist na podporu rychle zahájí ešení problém všeho systému s cílem zajistit,

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více