Deprese u Parkinsonovy nemoci. FN u sv.. Anny, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deprese u Parkinsonovy nemoci. FN u sv.. Anny, Brno"

Transkript

1 Deprese u Parkinsonovy nemoci Doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. 1. Neurologická klinika LF MU FN u sv.. Anny, Brno

2 MKN 10 klasifikace deprese ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY DEPRESE 1) depresivní nálada 2) ztráta zájmů a radosti 3) snížená energie a aktivita, únavnost PŘÍDATNÉ PŘÍZNAKY DEPRESE 4) ztráta sebedůvěry, sebepodceňování 5) pocity provinění a sebeobviňování 6) suicidální úvahy a chování 7) neschopnost rozhodování, soustředění a zpomalené myšlení 8) psychomotorická retardace nebo agitovanost 9) poruchy spánku 10) sníženáči zvýšená chuť k jídlu

3 Deprese v rámci r hybných fluktuací = subsyndromáln lní deprese

4

5 Wearing off (WO) Zkracování efektu jednotlivých dávek d (L-dopa dopa) Wearing-off se objevuje aža u 50% pacientů léčených levodopou po dobu 2 let (Stacy( Stacy,, 2006) Posuzování stavu dle deníku hybného ho stavu, dle dotazníků CAVE fluktuace motorické,, ale i nemotorické projevy fluktuací (psychické,, senzitivní, autonomní)!

6 Pramipexol a pergolid v léčběl deprese u PN: ZUNG Visit I SD VI SD Pramipexole 59,6 6,7 49,5 9,8 Pergolide 60,4 7,3 43,4 10,8 70 ZUNG Pramipexole Pergolide 10 UPDRS IV Pramipexole Pergolide VISIT VISIT Rektorová et al., Eur J Neurol 2003

7 Teoretické výhody DA agonistů v léčbě PN Nedochází ke kompetici s AK v potravě (monoterapie) Většina agonistů má delší poločas účinku nežli L-dopa, nedosahují účinku L-dopaL dopa!! Prevence rozvoje časných motorických komplikací Různé možnosti aplikace nové lékové formy!

8 Ropinirol: : 5ti letá studie kontrolovaná placebem Incidence of dyskinesias Neuropsychiatric side effects % Patients REQUIP (ropinirole HCl) (n=177) 45% Levodopa (n=88) 36% 20% % Patients % REQUIP (ropinirole HCl) Levodopa n= % 19.1% n= % 23.6% 10 5% % 0 Prior to L-dopa After L-dopa 0 Hallucinations Somnolence Insomnia 05/05/03-exp. 05/05/03-exp. Rascol O et al. N Engl J Med. 2000;342:1489.

9 DA agonisté dlouhodobé sledování Pramipexol vs. L-dopaL dopa: 4-letá studie, PPX méněm fluktuací a dyskinezí,, více v zárazz razů,, somnolence, otoků a nižší symptomatický efekt ve srovnání s L-dopaL (Holloway, 2004) Pramipexol vs. L-dopaL opa: 6-ti leté sledování ADL, celkový skór r v UPDRS: : není rozdíl l mezi oběma skupinami léčiv. l PPX: méně hybných komplikací, zvýšen ená denní spavost ve srovnání s L-dopa (Parkinson Study Group CALM Cohort Investigators, Arch Neurol 2009)

10 Vedlejší účinky DA agonistů Běžné : nausea, vomitus,, OH, psychiatrické komplikace, zácpa, únava, zvýšen ená denní spavost, otoky DKK Vzácn cné : retroperitoneáln lní a pleuráln lní fibrosa, kardiáln lní valvulopatie (primárn rní regurgitace) ICD: porucha kontroly impulsů

11 Inhibitory COMT Inhibice 3-O-methyldopa (3-OMD) Zvyšuj ují biologickou dostupnost L-dopaL Prodlužuj ují efekt L-dopaL Indikován n u pacientů s wearing off Kurth et al. Neurology. 1997;48: Nutt. Adv Neurol. 1996;69: Rajput et al. Neurology. 1997;49: Rinne et al. Neurology. 1998;51:

12 L-dopa infuze PEG: kontinuáln lně intrajejunáln lně (Duodopa)

13 L-dopa - motorické komplikace: chirurgie PN, ale POZOR deprese!! Chronická stimulace ncl. subthalamicus (DBS) PN s pozdními motorickými komplikacemi resistentními na dostupnou medikaci (s výjimkou komplikací,, které neodpovídaj dají na dopaminergní terapii) Dobrá responsibilita na L-DOPAL (pozitivní L-DOPA test pokles UPDRS motorického skóre o 33 %) Nepřítomnost afektivní,, psychotické a/nebo kognitivní poruchy Věk k do 70 let Normáln lní nález na MR mozku

14 Deprese u PN Prevalence 40% (Cummings and Masterman, 1999) Lehká středn edně těžká deprese Ztráta ta iniciativy a sebevědom domí, dysfórie rie, iritabilita, smutek, suicidáln lní myšlenky x pocit viny, sebeobviňov ování Anxieta,, panické ataky

15 Deprese a kvalita života u PN Schrag et al,, 2000: Deprese, posturáln lní instabilita, kognitivní deficit, tíže t e hybného ho postižen ení

16 Deprese u PN Depresivn ivní symptomy předcházejí rozvoji motorických symptomů PN ve 12-37% 37% (Taylor et al., 1986; Shiba et al., 2000; Chaudhuri et al., 2005) Nejasná korelace mezi incidencí deprese a tíží motorického postižen ení PN/ délkou d PN (Richard, 2000; Chaudhuri,, 2006)

17 . Parkinsonova nemoc Dopaminergní synapse Pre-synaptic synaptický dopaminový ový transportní ligand Post-synaptický synaptický D2 dopaminový receptorový ligand

18 DaTSCAN Zdravý dobrovolník k Pacient s PN

19 Vychytávání radiofarmaka DATSCAN koreluje s tížít depresivní symptomatiky! MADRS: závislz vislá proměnn nná Rektorová et al, Mov Disord 2008

20 Dopamin a depresivní symptomy u PN Fronto-subkortik subkortikální okruhy okruhy (Mayberg,, 1994; Weintraub,, 2005; Koerts,, 2007) Mesokortikolimbický dopaminergní systém - odměňování (D3 receptory) (Nestler and Carlezon,, 2006)

21 Pramipexol a Pergolid: : osmiměsíční randomizovaná srovnávac vací studie u pacientů s pokročilou PN a mírnou nebo středn edně těžkou depresivní poruchou Návštěva 1 SD 6 SD Pramipexol 15,11 6,62 9,28 7,68 Pergolid 11,25 5,01 10,06 7,28 Celkový průměrný pokles v MADRS skóre byl signifikantní pouze ve skupině užívající PRAMIPEXOL MADRS SKÓRE PRAMIPEXOLE PERGOLIDE 1 6 Návštěva Rektorová et al. Eur. J. Neurol. 2003, 10:

22 Ropinirol efekt na depresivní symptomy PN Early disease (stage A) Advanced disease (stage B) MADRS (original scale) M 6M 0 0 3M 6M 0 x 3M: p = x 6M: p = M x 6M: p = Follow-up time (months) 0 x 3M: p = x 6M: p = M x 6M: p = Rektorová et al., Clin Neuropharmacol 2008

23 Spearman s rank correlation of changes in values of scales N = 44 RQ dosage UPDRS III HAMA MADRS PDSS ESS RQ dosage 1.00 UPDRS III HAMA MADRS PDSS ESS P < 0.05 Rektorová et al., Clin Neuropharmacol 2008

24 12 týdnů,, dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie, 76 center, 287 pacientů bez motorických fluktuací,, GDS 5 a UPDRS I 2 BDI, UPDRS III

25 Regresní analýza prokázala, že 80% antidepresivního efektu pramipexolu způsobeno přímým efektem na depresivní symptomy

26 DA agonisté v léčběl depresivních symptomů u PN DA agonisté mají efekt na depresivní symptomy PN (pramipexol( pramipexol, ropinirol) První dvojitě slepá studie s pramipexolem!!!

27 Parkinsonova nemoc: deficity v neurotransmiterových systémech Deprese u PN: DA, 5HT, NA deficity (Burn, 2002; Remy et al., 2005) Cools,, 2006

28 Deprese - farmakoterapie SSRI TCA (nortriptylin( nortriptylin: Nortrilen ) Inhibitory MAO - A (moclobemid( moclobemid: Aurorix, Apo- Moclob ) Agonisté dopaminových receptorů!! (D2/D3) Jiná (nová) antidepresiva (bupropion, reboxetine, nefazodon, venlafaxin, mirtazapin..) Atypická antipsychotika ECT? rtms?

29 Přípravky SSRI - I Citalopram: Apo-Cital, Apo-Citalopram, Cerotor, Cita, Citalec, Citalopram, Dalsan, Seropram, Pram, Zyloram Fluoxetin: Apo-Fluoxetine, Deprex, Floxet, Fluoxin, Magrilan, Portal, Prozac Paroxetin: Apo-Parox, Arketis, Parolex, Paroxetin, Remood, Seroxat

30 Přípravky SSRI - II Sertralin: Adjuvin, Apo-Sertral, Asentra, Serlift, Setralin, Stimuloton, Zoloft Fluvoxamin: Fevarin Escitalopram: Cipralex

31 Antidepresiva u PN: metaanalýzy SSRI Nedostatek kontrolovaných studií Není signifikantní efekt oproti placebu (Chung et al., 2003) PN nižší efekt SSRI ve srovnání s pacienty s depresí bez PN?? Vyšší placebo efekt?? (Weintraub et al., 2005)

32 Biologické faktory deprese - noradrenalin Korelace mezi tížít deprese a vychytáváním m C-C RTI 32 v LC, mediál.. thalamu, levém m VS, pravé amygdale (Remy, 2003) Nortriptylin, paroxetin versus placebo (Menza et et al., 2008)

33 Deprese - farmakoterapie SSRI TCA (nortriptylin( nortriptylin: Nortrilen ) Inhibitory MAO - A (moclobemid( moclobemid: Aurorix, Apo- Moclob ) Agonisté dopaminových receptorů!! (D2/D3) Jiná (nová) antidepresiva (bupropion, reboxetine, nefazodon, venlafaxin, mirtazapin..) Atypická antipsychotika ECT? rtms?

34 Kombinované přípravkypravky Mirtazapine: Esprital, Mirtazapin, Calixta, Remeron, Mirzaten Venlafaxine: Argofan, Efectin, Elify, Lafaxon, Mollome, Olwexya, Velaxin, Venlafaxin

35 Magstim Super Rapid Stimulátor tor

36 Závěr Deprese u PN: Významně ovlivňuj uje kvalitu života Má vliv na prognózu onemocnění Je nedostatečně diagnostikována na Včasná diagnostika a příslup slušná léčba významně ovlivní kvalitu života lidí s PN

TERAPIE IDIOPATICKÉ PARKINSONOVY NEMOCI

TERAPIE IDIOPATICKÉ PARKINSONOVY NEMOCI TERAPIE IDIOPATICKÉ PARKINSONOVY NEMOCI MUDr. Irena Rektorová Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus, I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno Zlatým standardem léčby Parkinsonovy nemoci

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

Neurotrofní účinky antidepresiv

Neurotrofní účinky antidepresiv nové trendy ve farmakoterapii Neurotrofní účinky antidepresiv Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Psychiatrické centrum a 3. LF UK, Praha Mechanismy účinku antidepresiv Etiopatogeneze deprese a

Více

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ I. REKTOROVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA Parkinsonova nemoc parkinsonský syndrom nemotorické symptomy KEY WORDS Parkinson s disease parkinsonian

Více

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ ANTIDEPRESIVA Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ 1. GENERACE: TRICYKLICKÁ A TETRACYKLICKÁ AD inhibují

Více

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY V POZDNÍM VĚKU Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha V úvodu práce autor krátce rekapituluje současné poznatky o diagnostice,

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Pavel Ressner Centrum pro diagnostiku a léčbu extrapyramidových onemocnění a kognitivních poruch, Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba Článek podává přehled

Více

AMISULPRID U DYSTÝMIE A ÚZKOSTNÝCH PORUCH VÝCHODISKA A KAZUISTIKY

AMISULPRID U DYSTÝMIE A ÚZKOSTNÝCH PORUCH VÝCHODISKA A KAZUISTIKY AMISULPRID U DYSTÝMIE A ÚZKOSTNÝCH PORUCH VÝCHODISKA A KAZUISTIKY MUDr. Ján Praško, CSc. 1,2, MUDr. Richard Záleský 1, Mgr. Petra Houbová 1, MUDr. Erik Herman 3, doc. MUDr. Jiří Hovorka 4 1 Psychiatrické

Více

Antidepresiva od teorie ke klinické praxi

Antidepresiva od teorie ke klinické praxi Hlavní téma 29 Antidepresiva od teorie ke klinické praxi Michaela Fujáková, Miloslav Kopeček Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Antidepresiva byla uvedena na trh

Více

Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy

Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy Použití novějších farmakoterapeutické postupy antidepresiv v klinické praxi Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Afektivní poruchy, především deprese, představují

Více

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Hana Králová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi v praxi 4/2014 psychiatrie 3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi MUDr. Sylva Racková, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI as. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Erik Herman prim. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Robert Mikulík doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc. doc. MUDr. Jan Roth,

Více

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci ANTIDEPRESIVA S DUÁLNÍM PŮSOBENÍM ÚČINNOST A INDIKACE Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Článek stručně předkládá základní charakteristiky venlafaxinu, milnacipranu

Více

9 Léčba Parkinsonovy nemoci

9 Léčba Parkinsonovy nemoci 9 Léčba Parkinsonovy nemoci Evžen Růžička 9.1 Úvod Léčba Parkinsonovy nemoci je jednou z nejnadějnějších oblastí soudobé neurologie. Ačkoli dosud není znám léčebný postup, který by onemocnění vyléčil nebo

Více

Neuropsychiatrické obtíže u roztroušené sklerózy

Neuropsychiatrické obtíže u roztroušené sklerózy Neuropsychiatrické obtíže u roztroušené sklerózy Mgr. Jana Blahová Dušánková Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd

Více

B P S D - o čem bude přednáška?

B P S D - o čem bude přednáška? Behaviorální a psychologické ( neuropsychiatrické ) symptomy demence (BPSD) diagnostika a možnosti léčby Brno 1.10.2009 MUDr. Jiří Konrád Psychogeriatrické odd. PL Havlíčkův Brod B P S D - o čem bude přednáška?

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

ŽENA A PORUCHY NÁLADY

ŽENA A PORUCHY NÁLADY ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman GALÉN ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman GALÉN Autor doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci,

Více

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován:

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován: Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls9917/2012, sukls254738/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapine Accord 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord 300 mg tablety

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE E. ÈEŠKOVÁ SOUHRN V následujícím článku je krátce shrnuta problematika bipolární poruchy včetně dostupných údajů týkajících se starší populace. Věnujeme pozornost klinickému

Více

V LÉČBĚ SENI ORŮ V. PIDRMAN

V LÉČBĚ SENI ORŮ V. PIDRMAN INDIKACE ANTIDEPRESIV V LÉČBĚ SENI ORŮ V. PIDRMAN SO UHRN Autor uvádí základní indikace k psychi atrické intervenci, popisuje indikace antidepresiv jak po stránce symptomů, tak i di agnóz. Tato témata

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě copyright 2013 Farmakon Press, spol. s r.o reprint ročník 9 6/2013 stránka 619 625 Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha a Národní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více