DIDAKTICKÉ STUDIE 6, 2, 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTICKÉ STUDIE 6, 2, 2014"

Transkript

1 DIDAKTICKÉ STUDIE 6, 2, 2014 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Média a mediální výchova Media and Media Education Praha 2014

2 DIDAKTICKÉ STUDIE 6, 2, 2014 Odborný recenzovaný časopis především lingvodidaktického bohemistického zaměření, který ve svých monotematických číslech někdy tyto hranice cíleně překračuje širším záběrem vymezené tematiky a přesahem i do obecně pedagogických a didaktických souvislostí a do dalších předmětů vyučovaných na zvoleném typu školy. Texty jsou publikovány v oddílech Studie (recenzované texty, které posuzují minimálně dva nezávislí recenzenti z jiného pracoviště, než je pracoviště autora textu), Projekty (recenzované texty, které posuzují minimálně dva nezávislí recenzenti z jiného pracoviště, než je pracoviště autora textu), Aplikace, Recenze a Zprávy (texty v těchto rubrikách neprocházejí recenzním řízením). V případě nesouladu posudků dvou recenzentů je vypracováván ještě třetí nezávislý posu dek dalším recenzentem z řad odborníků (didaktiků, lingvistů, pedagogů, psy chologů). K publikaci se přijímají pouze původní texty, které nebyly publikovány v jiném periodiku, do recenzovaných rubrik jsou zařazeny pouze texty, které pro šly recenzním řízením a autor k posudkům textů v případě připomínek přihlédl. V případě, že bude časopisu předložen již publikovaný text a nebude na to v sou ladu s normami a vydavatelskou etiketou upozorněno nebo nebude -li text alespoň z poloviny upraven, redakce jej i přes případné kladné recenzní řízení vyřadí. Po kud bude text již publikován, upozorní redakce pracoviště autora na autoplagiát. Časopis vychází dvakrát do roka, uzávěrka pro příjem příspěvků do jednotlivých čísel je vždy 1. března a 1. září. V případě recenzí a zpráv lze ve výjimečných případech přijmout i texty dodané později, v průběhu recenzního řízení studií a projektů. Webová stránka: Scientific reviewed magazine, mainly of lingvo-didactic bohemistic focus, which sometimes intentionally trespasses these borders in its monothematic issues with broader catch of delimited subject matter and overlap to general pedagogical and didactic connections and to other subjects taught at chosen type of school. The texts are published in sections Papers (reviewed texts, which are evaluated at least by two independent reviewers from different department than the department of the author), Projects (reviewed texts, which are evaluated at least by two independent reviewers from different department than the department of the author), Applications, Reviews and News (texts in these sections are not reviewed. In case of discrepancy between two reviewers, third independent review

3 by another expert (from the field of didactics, linguists, pedagogues, psychologists). Only original texts which had not been published in different journals are accepted. Only texts which had been reviewed and their author took account of the reviewer s remarks are accepted to reviewed sections. In case of submitting text, which had been already published, and it will not have been pointed out in accordance with norms and publishing etiquette, and if the text will not be at least from one half adjusted, the editorial board will eliminate it, in spite of potential positive reviews. If the text will have been already published, the editorial board will notify the author of auto-plagiarism. The journal is issued twice a year, deadlines for accepting papers are 1st March and 1st September. In case of reviews and news, texts submitted later can be accepted in special cases, in the course of reviewing papers and projects. Web page: VB] Vydává/Published by: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1 Výkonný redaktor: Mgr. Zuzana Wildová Korespondenci (příspěvky do časopisu) adresujte prosím k rukám výkonné redaktorky na adresu: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka Magdaleny Rettigové 4, Praha 1 nebo Jednotlivé příspěvky jsou recenzovány anonymně ve spolupráci redakční rady s okruhem odborníků. ISSN MK ČR E 19169

4 DIDAKTICKÉ STUDIE 5, 2, 2013 Mezinárodní redakční rada / International Editorial Board Doc. PaedDr. René Bílik, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko Mgr. Anna Gálisová, Ph.D., Fakulta humanitných štúdií Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko Mgr. Martin Hrdina, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko Doc. Dr. Natalja Ivashina, CSc., Bělorusskij gosudarstvennyj universitet, Minsk, Bělorusko PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Univ. prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc., Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého), Praha Doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko Dr. Jaroslav Malicki, Ph.D., Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity, Vratislav, Polsko Dr. Halina Pietrak-Meiser, Universität Konstanz, Německo Doc. PhDr. Anna Rýzková, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko Doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Předsedkyně redakční rady / Editor-in-chief Doc. PhDr. Eva Hájková, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

5 Dedikace příspěvků publikovaných v tomto ročníku Následující příspěvky vznikly za finanční podpory projektu GA ČR P407/12/1830 Vztah kognitivních struktur žáka a struktur jazykového systému v procesu edukace českého jazyka. V čísle 1: 1. Ladislav Janovec: Porozumění komunikačním funkcím výpovědi a jejich identifikace žáky mladšího školního věku V čísle 2: 1. Ladislav Janovec: Změna jazykového obrazu přirozeného světa (mediálně modifikovaný obraz světa) / Change of the linguistic picture of the natural world (picture of the world modified by media) 2. Helena Hejlová: Dětská zkušenost s komunikací v prostředí mobilního telefonu / Children experience with communication by mobil phone Následující příspěvek vznikl za finanční podpory vnitřního grantu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci z Fondu pro podporu vědecké činnosti. V čísle 2: 1. Darina Hradilová: Typy a funkce expresivních lexikálních prostředků v mediálních textech 2. Jindřiška Svobodová: Soukromé versus veřejné v mediálním prostoru / Private versus public in media space Následující příspěvek vznikl za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (projekt č Fonetická gramotnost českých žáků v ruském jazyce ). V čísle 1: 1. Jakub Konečný: Kognitivní přístup k utváření fonetické gramotnosti českých žáků v ruském jazyce 5

6 DIDAKTICKÉ STUDIE 6, 2, 2014 Editorial...9 Studie / Papers Typy a funkce expresivních lexikálních prostředků v mediálních textech / Lexical Expressivity: its Types and Functions in Mass Media Texts Darina Hradilová...13 Formulace úkolů v učebnicích ruštiny pro základní a střední školy jako podnět pro využití ICT ve výuce / Formulation of Tasks in Russian Language Textbooks for Elementary and Secondary Schools as an Incentive for the Use of ICT in Education Lenka Rozboudová...31 Literární dílo a jeho adaptace: Hrabalova povídka Smrt pana Baltisbergra a Menzelův film Smrt pana Baltazara / The Literary Work and its Adaptation: Hrabal s Short Story The Death of Mr. Baltisberger and Menzel s Film Death of Mr. Baltazar Jan Schneider Soukromé versus veřejné v mediálním prostoru / Private versus Public in Media Space Jindřiška Svobodová...62 Změna jazykového obrazu přirozeného světa (mediálně modifikovaný obraz světa) / Change of the Linguistic World View (Picture of the World Modified by Media) Ladislav Janovec...75 Mediální výchova a její výuka na českých základních školách / Media Education and its Training at Czech Elementary Schools Jaromíra Šindelářová, Hana Drtinová...93 Projekty / Projects Postavení médií ve školní edukaci / The Position of Media in the School Education Markéta Šauerová

7 Dětská zkušenost s komunikací v prostředí mobilního telefonu / Children Experience with Communication by Mobil Phone Helena Hejlová Reklamní komunikace v časopisech pro ženy: jsou její přesvědčovací prostředky skutečně přesvědčivé? / Advertising Communication in Women s Magazines: Are its Means of Persuasion Really Persuasive? Tereza Klabíková Rábová Používají pedagogové ruského jazyka média při výuce? (Šetření v Královéhradeckém kraji) / Do the Teachers of Russian Language Use Media? (Survey in Hradec Kralove region) Miroslav Půža Možnosti analýzy mediálního diskurzu v mediální výchově / Analysis Possibility of Media Diskurse in Media Education Soňa Schneiderová Интернет-портал GRAMOTA.RU для изучающих русский язык как иностранный / Web portal GRAMOTA.RU for Learners of the Russian Language as a Foreign Language Galina Alexejevna Kosych Aplikace / Applications Využití fotografie jako mediálního produktu ve výuce na základní a střední škole / Using of Photograph as a Media Product in Teaching at Primary and Secondary School Renata Neprašová Možnosti využití sociální sítě Facebook při vyučování / Possibilities of Using Facebook in the Class Jana Maříková Recenze / Reviews GÁLISOVÁ, ANNA: Komunikačná zručnosť hovorenia v populácii rómských žiakov na 1. stupni ZŠ. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2010, 212 s. Gabriela Babušová SILVIE VÁLKOVÁ Regulating Discourse: Compliments and Discourse Signposts. English-Czech Interface. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012, 296 s. Pavla Chejnová

8 Zprávy / News Bratislavská jazyková konference inspirací i pro české publikum Jana Svobodová Výročí Ivany Havlové Ladislav Janovec Didaktické studie blahopřejí své zakladatelce aneb Dvojí jubileum Martina Šmejkalová Informace pro přispěvatele

9 Editorial Vážení čtenáři, vyhlášení čísla věnovaného problematice mediální výchovy a médií bylo motivováno mnoha faktory. Jak se ukazuje, přes velké množství odborných prací věnovaných mediálním tématům, stále učitelé a školy tápou v tom, jak mediální výchovu uchopit a integrovat ji do edukace. Rovněž výukových materiálů je nedostatek, mnohé velice rychle zastarávají a nejsou aktualizovány. Učitelé rovněž stojí před problémem, kterým oblastem mediální sféry se ve výuce věnovat, mnohdy si pravděpodobně ani neuvědomují, co všechno lze za média považovat. Toto číslo přináší studie a projekty věnované obsahové stránce mediální výchovy, stavu poznání, zdrojům, ale i výsledkům výzkumů. O problematiku byl nebývalý zájem a je potěšující, že se k tématu vyjádřili i odborníci nebohemisté. Jazykové problematice mediálních textů je věnován příspěvek Dariny Hradilové, který se zaměřuje na vyjadřování lexikální expresivity v mediálních textech. Lenka Rozboudová si všímá postavení práce s médii v učebních textech ruského jazyka a klade si otázku, do jaké míry respektují analyzované učební texty rozvoj mediální gramotnosti. Jan Schneider ve své studii porovnává literární text Bohumila Hrabala s filmovou adaptací a dokazuje svébytnost adaptace jako uměleckého a originálního díla. Jindřiška Svobodová se ve svém příspěvku věnuje problematice pořadů balancujících na hranici talk show a reality show, především pragmatickým aspektům dialogů v těchto pořadech. Ladislav Janovec si všímá vlivu mediálních textů na proměny jazykového obrazu přirozeného světa a představuje koncept tzv. mediálně modifikovaného obrazu světa. Postavení mediální výchovy ve výuce na základě výzkumu se věnuje příspěvek autorek Jaromíry Šindelářové a Hany Drtinové. Podobnému tématu (ovšem s přihlédnutím k využití mediální výchovy při výuce ruského jazyka) se věnuje v menším geografickém měřítku i Miroslav Půža. Psychologický pohled na postavení médií ve školní edukaci přináší Markéta Šauerová. Helena Hejlová zase čtenářům představuje výsledky výzkumu místa mobilního telefonu v životě dětí mladšího školního věku. Dílčí výsledky projektu věnovanému persvazivním strategiím v reklamní komunikaci podává Tereza Klabíková Rábová. Velice zajímavým a při výuce často opomíjeným faktorům utváření mediálního textu se věnuje Soňa Schneiderová, která zdůrazňuje diskurzivní podstatu mediálního textu. Možnostmi využití internetu při výuce ruského jazyka se zabývá Galina Alexejevna Kosych. V aplikacích se objevují návrhy práce s fotografií a se sociální sítí Facebook od mladých autorek Renaty Neprašové a Jany Maříkové. 9

10 V časopise jsou rovněž recenzovány dvě odborné publikace práce Anny Gálisové, věnovaná výuce romských žáků na Slovensku (recenzovala Gabriela Babušová), a Silvie Válkové, týkající se komplimentů a textových ukazatelů (recenzovala Pavla Chejnová). O sociolingvistické konferenci na Slovensku referuje Jana Svobodová a životní výročí dvou pracovnic katedry připomínají Ladislav Janovec (Ivanu Havlovou) a Martina Šmejkalová (Evu Hájkovou, zakladatelku a předsedkyni redakční rady Didaktických studií). Pochopitelně ani tento časopis není co do témat a možností využití médií při mediální výchově vyčerpávající, přesto přináší nepochybně další možnosti, jak o ní uvažovat, a tématech, která by bylo možné využít při hodinách. Redakční rada 10

11 STUDIE STUDIES

12

13 TYPY A FUNKCE EXPRESIVNÍCH LEXIKÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ V MEDIÁLNÍCH TEXTECH Lexical Expressivity: its Types and Functions in Mass Media Texts Darina Hradilová Abstrakt: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na analýzu funkčních aspektů expresivity v současné češtině. Jeho cílem je poukázat na význam jazykového vyučování pro mediální výchovu, protože jazykové prostředky, jimiž jsou mediální sdělení realizována, mohou být využity jak k manipulaci s vlastním obsahem sdělení, tak k manipulaci s jeho adresátem. Příspěvek vychází z jazykového materiálu excerpovaného z českých celostátních deníků, jehož prostřednictvím chce ukázat, že prostředky lexikální expresivity vedle své primární, tedy expresivní funkce často plní i funkci persvazivní nebo kontaktovou a že v závislosti na kontextu a záměru producenta komunikátu může docházet ke změnám v emoční polarizaci konkrétních typů expresiv. Klíčová slova: tištěná média, mediální výchova, expresivita, expresivní funkce, persvazivní funkce, kontaktová funkce Abstract: The paper presents partial results of the research focused on the analysis of functional aspects of expressivity in contemporary Czech. Its aim is to highlight the importance of language teaching for the media education, because language instruments forming the mass media communication can be used both to manipulate the content of communication and to manipulate the addressee. The paper is based on the authentic language material excerpted from the Czech daily newspapers, through which it wants to show that expressive vocabulary in addition to its primary function, therefore expressive, often serves as a persuasive or contact and that the emotional polarization of specific expressive types may be changed depending on the context and intent of the producer of communication. Keywords: printed mass media, media education, expressivity, expressive function, persuasive function, contact fiction 13

14 Úvodem Média a informace jimi zprostředkovávané jsou nedílnou součástí našich každodenních životů, přičemž je třeba si uvědomit, že jazyk obecně a jazyk médií zvláště není jen nástrojem logiky a racionality, ale také rétorickým prostředkem ovlivňování, zasahování, evokujícím obrazy, zážitky, symboly (Kraus, 2008, s. 110). Současná mediální produkce představuje vysoce heterogenní komplex komunikátů, a to jak ve smyslu povahy média, jímž jsou šířeny, tak ve smyslu jejich vnitřní stratifikace žánrové a útvarové. V tomto příspěvku se zaměřujeme na tištěné mediální texty zpravodajského a publicistického charakteru. Rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou pojímáme v souladu s Bartoškovým vymezením (2002), přičemž zásadní rozdíl spatřujeme v požadované míře objektivnosti a nestrannosti ve zpravodajství oproti subjektivní angažovanosti v publicistice. Zpravodajskou objektivitu spojuje K. Šebesta především s věcností a citovou, hodnotovou i výrazovou neutrálností, která spočívá zejména ve volbě neutrálních noremních jazykových prostředků (Osvaldová a kol., 2011, s. 117). Jazykový materiál, nad nímž se budeme zamýšlet, jsme získali excerpcí celostátních deníků 1, aniž bychom se omezovali na jeden konkrétní zdroj. Excerpci jsme prováděli buď přímo, tj. z tištěných zdrojů v reálném čase jejich vydání, nebo s cílem ověřit výskyt určitých typů expresivních výrazů prostřednictvím databáze Anopress. Následný výběr příkladů jsme přizpůsobili tomu, aby optimálně znázorňovaly pojednávané jevy a aby byly inspirativní pro vyučování mediální výchovy nebo českého jazyka, případně přímo využitelné ve výuce. 1. Lexikální expresivita: východiska a cíle Jevy klasifikované jako expresivní se vyskytují ve všech jazykových plánech, přičemž je za expresivní považováno to, co lze pokládat z hlediska úzu a normy za neobvyklé či neočekávané, tedy příznakové (srov. Čermák, 2010, s. 124). Obecně se má za to, že expresivní jazykové prostředky slouží k vyjádření emocí či hodnotících postojů autora komunikátu. V tomto smyslu vyznívají např. definice expresivity v Encyklopedickém slovníku češtiny (Bachmannová a kol, 2002) i v kompendiích věnovaných české slovní zásobě nebo stylistice, jmenujme např. Příruční mluvnici češtiny, oddíl Lexikologie (Karlík a kol., 1997) nebo Stylistiku současné češtiny (Čechová, 1997, s. 169). Domníváme se však, a s takovým předpokladem přistupujeme k našemu výzkumu, že expresivní lexikální jednotky jsou právě v mediálních komunikátech cíleně využívány k vyvolání a ovlivnění 1 Při odkazování na zdrojové periodikum budeme užívat následující zkratky: HN Hospodářské noviny, LN Lidové noviny a MfD Mladá fronta Dnes. 14

15 emocí a postojů adresáta (srov. Osvaldová 2011, s. 117). V obecné rovině jsme na tuto skutečnost poukázali již dříve, když jsme se zabývali funkcemi expresivních jazykových prostředků v současné češtině (srov. Hradilová, 2012, s ). Nyní se zaměřujeme na to, jaké funkce plní jednotlivé expresivní typy, přičemž vycházíme ze základní typologie Zimovy a rozlišujeme expresivitu inherentní, adherentní a kontextovou (Zima, ). Cílem tohoto příspěvku je poukázat na způsoby užívání lexikální expresivity v mediálních textech, neboť zejména expresivní jazykové prostředky výrazně podporují persvazivní funkci mediálních textů (srov. Junková, 2010, s ) a mohou signalizovat neobjektivní a tendenční způsob podávání informací či využívání manipulativních strategií. 2. Lexikální jednotky příznakové z hlediska formy Předně jsme se zaměřili na inherentně expresivní lexikální jednotky, jejichž expresivita je podle Zimy (1961, 14nn) zřetelně signalizována už v rovině formy, a to buď slovotvornou strukturou, nebo hláskovou skladbou. 2.1 Deminutiva Kritérium slovotvorné signalizace optimálně splňují deminutiva, tradičně spojovaná s pozitivním citovým zabarvením 3. Zdrobnělá pojmenování ovšem mohou vstupovat do různých kvantitativně-kvalitativních onomaziologických vztahů, které jsou určující pro míru expresivity, resp. pro její existenci vůbec. Je-li pojmenování založeno pouze na kvantitativní bázi, je pak deminutivum z hlediska expresivity neutrální, zatímco při bázi kvantitativně-kvalitativní či pouze kvalitativní vyjadřuje citové zaujetí mluvčího. J. Zima (1961, s ) poukazuje na to, že malost pojmenovávaného denotátu zpravidla v mluvčím vzbuzuje pozitivní emoce o vyjádření pocitů lze proto uvažovat i u pojmenování vycházejících z kvantitativní báze, což osvětluje skutečnost zmíněnou výše, tedy že deminutiva jsou obvykle vnímána jako kladně citově zabarvená. Důležitá je však skutečnost, že vyjadřovací prostředky prvoplánově spojované s pozitivními emocemi v reálné komunikaci velmi často odrážejí emoce negativní (srov. Čechová, 1996, s. 97). Deminutiva fakticky vyjadřující negativní emoce a postoje tvoří vnitřně dále stratifikovanou skupinu, a to jak se zřetelem k jejich formální utvářenosti, tak ke stránce významové, přičemž se oba aspekty mohou vzájemně podmiňovat. 2 Paginaci uvádíme níže u jednotlivých expresivních typů. 3 Spolu s hypokoristiky, slovy mazlivými a slovy dětskými jsou uváděna jako příklad lexémů pozitivně citově zabarvených např. ve Slovníku spisovné češtiny (1998, s. 645). 15

16 K tradičně pojímaným deminutivům, tj. k takovým, která vyjadřují malost či pozitivní emoce, mají nejblíže ty zdrobnělé výrazy, které jsou tvořeny od emočně neutrálních slovotvorných základů obvyklými zdrobňujícími formanty, a teprve na základě kontextu lze usuzovat, zda jsou užity v primární funkci, nebo zda se jejich význam ironicky posouvá. Ten či onen význam přitom bývá často signalizován a posilován kvalifikujícím adjektivem (1, 2). (1) Téměř každý hotýlek ve Rwandě má dnes wi-fi připojení (LN ) / epizody seriálu z pochybného hotýlku (HN ) (2) Krach manželství mu nedává spát, a tak se do své ženušky znovu pořádně obul. (Blesk ) / s půvabnou ženuškou Alenkou a dvouletou dcerkou (Blesk ) U základových slov označujících negativně přijímané skutečnosti pak jejich spojení s deminutivním formantem vede ke zjemnění či umenšení negativních konotací, případně také k tomu, že do jejich významové struktury vstupuje prvek nevýznamnosti či nedůležitosti, např. podvodníček, zlodějíček, vrahounek atd. (3). Podobně je deminutivizace slov zhrubělých, hanlivých, pejorativních či dokonce vulgárních motivována potřebou redukovat jejich primární negativní vyznění a zajistit jejich částečnou (nebo alespoň domnělou) společenskou akceptovatelnost tam, kde jsou výchozí pojmenování společenskou normou tabuizovaná (4). (3) Třeba 13krát trestaný zlodějíček (MfD ) (4) Nizozemský hajzlík Robben nafilmoval penaltu (Aha! ) / Arogance úředníků a hajzlíků, kteří si říkají politici (MfD ) / Všechno jsou to hajzlíci toužící po penězích a po moci (MfD ) Specifický model kombinace formy a významu představují výrazy, které negativní citové zabarvení získávají právě až procesem deminutivizace. Negativní konotace takových lexémů vyplývají z již výše zmíněných významových rysů, které se na deminutivní formanty vážou: malost, zde ve smyslu nevýznamnosti, omezenosti nebo až pokoutnosti, např. panička, šéfík, kamarádíček, kolegáček, úředníček (5, 6). Je nutné však poznamenat, že k některým takovým deminutivům jsou tvořeny i deriváty slovesné povahy, např. kamarádíčkovat se. (5) při jednáních sedí úředníčci s 25 tisíci hrubého (MfD , názory) (6) kancelář má v domě firmy svého kamarádíčka. (Blesk 4, , politika) 16

17 Hojná jsou i pojmenování vykazující vlastnosti související s deminutivními rysy, fakticky ale nezdrobňující, protože nedisponují neutrálním motivujícím slovem. Jsou to pojmenování osob odvozená od slovesného participia formantem -l(ek), tedy využívající deminutivizujícího formantu -ek (srov. Šmilauer, 1971, s ), který do významové struktury derivátů vnáší rys malosti, a to ve smyslu malé důležitosti či bezvýznamnosti (srov. výše), jež dobře vyjadřují pohrdlivý nebo přehlíživý postoj k daným skutečnostem, např. pisálek, šetřílek, rejpálek či vtipálek (7, 8). (7) Typické je to pro politicky nekorektní pisálky z povolání. (LN ) (8) Šetřílek, lhář, nebo kouzelník s čísly? (Blesk , titulek) 2.2 Hypokoristika Výše jsme poukázali na významový a funkční posun některých deminutiv. Deminutivům jsou formálně i sémanticky blízká hypokoristika doznávají určitou změnu formy vzhledem k výchozímu neutrálnímu tvaru a významově též náleží do okruhu prostředků vyjadřujících pozitivní postoje a signalizujících blízký a důvěrný vztah k dané osobě. I v mediálních textech mohou hypokoristika plnit tuto původní funkci: děje se tak zpravidla v rozhovorech, v nichž mluvčí skutečně vyjadřují svou blízkost k osobě, o níž hovoří (9). (9) Vím, že Marťa do závodu dala maximum, pravila maminka Eva (LN , o Martině Sáblíkové) Mnohem častěji je ovšem užití hypokoristik v mediálních komunikátech motivováno snahou vyvolat dojem, že dotyčná osoba je blízká adresátovi sdělení a že ten je více zainteresován na sdělovaných informacích. Materiál, který jsme shromáždili, tuto teorii potvrzuje: hypokoristiky jsou zpravidla pojmenovávány celebrity (někdy ovšem spíše pseudocelebrity), jimž by se průměrný čtenář či čtenář z příslušné cílové skupiny daného periodika snad rád přiblížil. Informace o soukromí celebrit a navození pocitu blízkého vztahu tak mají motivovat k zakoupení a přečtení dané tiskoviny (10, 11). (10) Naposledy hrál Jarda v Bostonu, čí dres oblékne příští sezonu? (Blesk , titulek, o Jaromíru Jágrovi) (11) jakmile Pepa obdrží rozvodové papíry, skončí médii sledovaný páreček před oltářem. (Blesk , o Josefu Koktovi) 17

18 Pojmenování politiků hypokoristikem ovšem vedle naznačení blízkého vztahu, jenž je v tomto kontextu vykládán jako možnost dotyčného bez zábran pokárat a sdělit mu svou nevoli s jeho konáním, nese i dehonestující význam: podobně jako u deminutiv (srov. výše) naznačuje jejich bezvýznamnost, ironizuje je, někdy dokonce paroduje (12, 13). (12) Byl jsi ošklivej na Janičku. A já nechci, aby Janička byla ošklivá na Peťulku (Blesk , v publicistice o Janě Nagyové a Petru Nečasovi) (13) Vrať se, Bohouši (Blesk , v politickém zpravodajství o Bohuslavu Sobotkovi) 2.3 Pojmenování disfemizující a hanlivá I pro další skupinu pojmenování, která jsme sledovali, je signifikantní negativní citové zabarvení, které je přitom přímo vázáno na jejich slovotvornou strukturu, resp. na užité slovotvorné formanty. Využití lexikálních prostředků tvořených formanty s augmentativním či disfemizujícím významem tam, kde existují souznačné prostředky neutrální, můžeme vnímat jako zřetelný projev neobjektivního jazykového ztvárnění sdělovaného obsahu. Vedle tradičních slovotvorných typů s disfemizujícím významem, jako např. pracháč, drsňák, tvrďák, hubeňour, hlavoun, křikloun nebo kravaťák (14, 15), které jsou tvořeny primárně či výlučně augmentativními či disfemizujícími formanty, jsme zaznamenali i pojmenování, jejichž zdrojem expresivity jsou formanty, které jsou sice v některých typech pojmenování neutrální, ovšem v pojmenováních osob ukazují na jejich negativní či hanlivé zabarvení. (14) vůbec nevypadá jako typický politik kravaťák (MfD ) (15) I kdyby nový hlavoun byl orientován v oboru (LN ) V našem materiálu se tato problematika týká především pojmenování příslušníků politických stran, národnostních skupin nebo jiných sociálních skupin. Opozici zmíněné neutrálnosti a příznakovosti plně naplňuje formant -ouš: neutrální při pojmenování zvířat jako chocholouš, bělouš, ovšem příznakový v pojmenováních osob, např. starouš, chytrouš (srov. AM 1 4, s. 273), v našem materiálu pak frekventované komouš (16). (16) voličské koalici komoušů, klausovců a křupanů (LN 2. 1.) Méně zřejmá už je expresivita spočívající ve formantu výrazu socan (17). 4 V textu užíváme zkratku titulu akademická Mluvnice češtiny I). 18

19 Slovotvorný formant -an nepatří k základnímu inventáři prostředků pro tvoření příslušenských názvů, významně se ovšem podílí na tvorbě pojmenování obyvatelských a augmentativních. Můžeme tedy uvažovat o analogii mezi pojmenováními obyvatel světadílů či měst a pojmenováním osoby, která je členem, tedy obyvatelem určité politické strany. Vzhledem ke kontextům, v nichž se lexém socan vyskytuje, se ale přikláníme spíše k druhé možnosti, a to k analogii s augmentativními pojmenováními typu nosan nebo zoban, u nichž je expresivita citelná a často negativně zabarvená 5 (AM 1, s ). Domníváme se, že nemalou měrou zde působí i podobnost s nespisovnými výrazy buran a křupan, které podle Slovníku nespisovné češtiny (2009, s. 79 a 217) vyjadřují hanlivé hodnocení nevychovaného člověka a které jsou také často užívány paralelně v téže lokaci patrně pro zesílení negativního účinku. (17) mluvil chytře, a ač socan, i nestranicky (MfD ) Podobnou analogii spatřujeme při tvorbě a užívání pojmenování člena ODS, tedy odeesák / ódeesák (18). Slovotvorný formant -ák je běžně, tedy neutrálně, užíván pro příslušenská pojmenování typu svazák nebo škodovák, paralelně však opět pro tvorbu augmentativ, např. chlapák 6, od nichž může být odvozováno jejich negativní vyznění, jak už jsme na vazbu mezi velikostí a potenciálním citovým zabarvením poukázali výše. Z hlediska funkčního můžeme konstatovat, že všechny uvedené typy pojmenování byly užívány pro demonstraci negativních postojů a hodnocení. V mediálních textech se často vyskytovaly, převážně v publicistických útvarech, a jejich pejorativnost byla mnohdy zmírňována uvozovkami, jimiž byl signalizován určitý odstup od zvoleného výrazu. 7 (18) pro kšeft se klidně spojí ódeesák se socanem. (MfD ) V dané souvislosti by bylo možno zmínit i další označení příslušníků politických skupin či přívrženců našich politiků, tvořených sice regulérně, např. slovotvorným formantem -ec (klausovec, havlovec), přesto užívaných s ironickým či přímo pejorativním zabarvením (srov. Jandová, 2012, s ). 5 Podobně jako od malosti u deminutiv odvozujeme pozitivní expresivitu, negativní vnímání zveličelých pojmenování pravděpodobně souvisí s obavami či strachem z extrémně velkých objektů. 6 Samozřejmě si uvědomujeme, že v závislosti na kontextu toto pojmenování může nabýt i obdivného významu. 7 Specifické způsoby užívání uvozovek v publicistických textech podrobně analyzuje B. Junková (2010). 19

20 2.4 Kompozita Struktura slova a slovotvorné komponenty jsou významným zdrojem expresivity také u kompozit. Jejich expresivita může vycházet buď ze samotných slovotvorných základů, které (jeden, ev. i oba) mohou být expresivní samy o sobě, např. kmotrostrana (19) s expresivně zabarveným komponentem kmotr 8, nebo ze spojení slovotvorných základů obsahově či formálně nekompatibilních, které splňuje výše zmíněnou podmínku neobvyklosti či neočekávanosti. Tak působí např. kompozitum zemanofobie, vytvořené analogicky k medicínským termínům typu klaustrofobie nebo arachnofobie (20). (19) Klausova kmotrostrana (MfD , názory) (20) Zemanofobie začíná být chorobnou (MfD , názory) Vedle uzuálně užívaných kompozit typu rozumbrada, rychlokvaška nebo hrdlořez se značná část složených expresivních výrazů jevila jako okazionálně tvořená pojmenování, produkovaná právě s cílem ozvláštnit text a vzbudit pozornost recipienta bez ambicí na přechod do běžného uživatelského úzu, např. mozkomytí, ženožidle nebo pracholepy (21 23). (21) manipuluje závažná témata bulvárním mozkomytím (MfD , názory) (22) mají přece tu ženožidli (MfD , názory) (23) koberečky a další pro mne bezcenné pracholepy. (MfD , studenti píší noviny) 3. Lexikální jednotky příznakové z hlediska společenské normy Značná část výrazů, které jsme pro náš výzkum excerpovali z mediálních textů, nebyla nápadná žádnými prokazatelnými odchylkami ve svém hláskovém či morfematickém skladu, přesto bylo zjevné a konfrontací se Slovníkem spisovné češtiny se potvrdilo že se jedná o lexikální jednotky expresivní. Expresivnost takových vyjadřovacích prostředků spatřujeme ve shodě s M. Greplem (1965, s ) v jejich překvapivosti a neočekávanosti vzhledem ke společenské normě. Využití lexikálních jednotek, které máme na mysli, je ve veřejných komunikátech ze společenského hlediska přinejmenším nevhodné, často dokonce tabuizované (s ). Nelze se domnívat, že by volba těchto výrazových 8 Expresivní význam je doložen ve Slovníku neologizmů 2. 20

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Časopis Jazykovědného sdružení České republiky roč. LI 2014 č. 1 a 2 http://jazykovednesdruzeni.cz/jaz_akt.htm ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY ročník LI (2014),

Více

Usta ad Albim BOHEMICA

Usta ad Albim BOHEMICA Usta ad Albim BOHEMICA rok 2012 ročník XII, číslo 2 ISSN 1802-825X Adresa redakce: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra bohemistiky České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Časopis Jazykovědného sdružení České republiky roč. L 2013 č. 1 a 2 ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY ročník L (2013), číslo 1 a 2 Vydává Jazykovědné sdružení

Více

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání Bc. Veronika Pitnerová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce je orientována do oblasti mediální výchovy v prostředí české školy.

Více

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé ODKAZ 19 Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé Spis vychází z řady konkrétních zjištění týkajících se školské komunikace, opřených o analýzu videonahrávek a zvukových

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Porovnání jazyka a stylu v časopisech pro ženy a časopisech pro muže

Porovnání jazyka a stylu v časopisech pro ženy a časopisech pro muže Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň ZŠ Kombinace: český jazyk anglický jazyk Porovnání jazyka a stylu v časopisech

Více

Média a Romové v ČR obraz romské menšiny zprostředkovaný médii Media and Gypsies in Czech Republic - a Picture of Roma Minority conveyed by Media

Média a Romové v ČR obraz romské menšiny zprostředkovaný médii Media and Gypsies in Czech Republic - a Picture of Roma Minority conveyed by Media Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: katedra filosofie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: (kombinace) anglický jazyk občanská výchova

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/ Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/ Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků. Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/ Jazyková úprava: Mgr. Milan Polák, Ph.D. Mgr. Silvie Zdražilová Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků. Předsedkyně

Více

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DENISA LABISCHOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.)

Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) 1 263. publikace 2 PŘÍSPĚVKY K TVORBĚ A VÝZKUMU KURIKULA Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) 3

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

MOTIVUJÍCÍ ČTENÍ VE VZTAHU K POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU

MOTIVUJÍCÍ ČTENÍ VE VZTAHU K POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro základní školy Studijní obor: Učitelství pro. stupeň základní

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Autorská nonsensová pohádka v učivu literární výchovy na základní škole Disertační práce Autorka: Mgr. Petra Bubeníčková

Více

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

Editoři elektronického vydání

Editoři elektronického vydání Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Katedra Teorii i Filozofii Wychowania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

ODBORNÝ TEXT RADOVAN PLÁŠEK

ODBORNÝ TEXT RADOVAN PLÁŠEK EDITACE A KOEDITACE TEXTU NĚKOLIK POZNÁMEK (NEJEN) K JAZYKOVÉ STRÁNCE ODBORNÉHO TEXTU OBSAHOVĚ-LOGICKÉ VZTAHY TEXT A JEHO SOUDRŽNOST POJMOVOST, DEFINOVÁNÍ, INTERTEXTOVOST ANATOMIE VÝKLADOVÉ (KOMPILAČNÍ)

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Kandidátky na předsedu: mediální obraz političek ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 / iva Baslarová, pavlína Binková

Kandidátky na předsedu: mediální obraz političek ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 / iva Baslarová, pavlína Binková pojetí, v kontextu současného trhu práce získává termín negativní konotace, neboť označuje muže, kterému se nechce příliš pracovat. Pokud je však family man nahlížen v genderové optice z hlediska svého

Více

mimořádné vydání Media4u Magazine 9. ročník X3/2012 ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

mimořádné vydání Media4u Magazine 9. ročník X3/2012 ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 9. ročník X3/2012 mimořádné vydání S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu

Více

Poezie na prvním stupni ZŠ

Poezie na prvním stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Poezie na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. Vypracovala: Gabriela

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

Posudek na bakalářskou diplomovou práci. realit? (How the papers report on one and the same thing, or how many truths are there?)

Posudek na bakalářskou diplomovou práci. realit? (How the papers report on one and the same thing, or how many truths are there?) KATEDRA ŽURNALISTIKY Posudek na bakalářskou diplomovou práci Autor/ka: Titul (česky + anglicky): Oponent: Hodnotící kritéria Lubomír Zabavík máme realit? (How the papers report on one and the same thing,

Více

VYOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Julie Jablonská. Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v hotelnictví

VYOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Julie Jablonská. Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v hotelnictví VYOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Julie Jablonská Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v hotelnictví Bakalářská práce 2014 Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska

Více

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv d didaktika d aa idaktika didaktika e a g i b d id akti ka a DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA

Více