DIDAKTICKÉ STUDIE 6, 2, 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTICKÉ STUDIE 6, 2, 2014"

Transkript

1 DIDAKTICKÉ STUDIE 6, 2, 2014 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Média a mediální výchova Media and Media Education Praha 2014

2 DIDAKTICKÉ STUDIE 6, 2, 2014 Odborný recenzovaný časopis především lingvodidaktického bohemistického zaměření, který ve svých monotematických číslech někdy tyto hranice cíleně překračuje širším záběrem vymezené tematiky a přesahem i do obecně pedagogických a didaktických souvislostí a do dalších předmětů vyučovaných na zvoleném typu školy. Texty jsou publikovány v oddílech Studie (recenzované texty, které posuzují minimálně dva nezávislí recenzenti z jiného pracoviště, než je pracoviště autora textu), Projekty (recenzované texty, které posuzují minimálně dva nezávislí recenzenti z jiného pracoviště, než je pracoviště autora textu), Aplikace, Recenze a Zprávy (texty v těchto rubrikách neprocházejí recenzním řízením). V případě nesouladu posudků dvou recenzentů je vypracováván ještě třetí nezávislý posu dek dalším recenzentem z řad odborníků (didaktiků, lingvistů, pedagogů, psy chologů). K publikaci se přijímají pouze původní texty, které nebyly publikovány v jiném periodiku, do recenzovaných rubrik jsou zařazeny pouze texty, které pro šly recenzním řízením a autor k posudkům textů v případě připomínek přihlédl. V případě, že bude časopisu předložen již publikovaný text a nebude na to v sou ladu s normami a vydavatelskou etiketou upozorněno nebo nebude -li text alespoň z poloviny upraven, redakce jej i přes případné kladné recenzní řízení vyřadí. Po kud bude text již publikován, upozorní redakce pracoviště autora na autoplagiát. Časopis vychází dvakrát do roka, uzávěrka pro příjem příspěvků do jednotlivých čísel je vždy 1. března a 1. září. V případě recenzí a zpráv lze ve výjimečných případech přijmout i texty dodané později, v průběhu recenzního řízení studií a projektů. Webová stránka: Scientific reviewed magazine, mainly of lingvo-didactic bohemistic focus, which sometimes intentionally trespasses these borders in its monothematic issues with broader catch of delimited subject matter and overlap to general pedagogical and didactic connections and to other subjects taught at chosen type of school. The texts are published in sections Papers (reviewed texts, which are evaluated at least by two independent reviewers from different department than the department of the author), Projects (reviewed texts, which are evaluated at least by two independent reviewers from different department than the department of the author), Applications, Reviews and News (texts in these sections are not reviewed. In case of discrepancy between two reviewers, third independent review

3 by another expert (from the field of didactics, linguists, pedagogues, psychologists). Only original texts which had not been published in different journals are accepted. Only texts which had been reviewed and their author took account of the reviewer s remarks are accepted to reviewed sections. In case of submitting text, which had been already published, and it will not have been pointed out in accordance with norms and publishing etiquette, and if the text will not be at least from one half adjusted, the editorial board will eliminate it, in spite of potential positive reviews. If the text will have been already published, the editorial board will notify the author of auto-plagiarism. The journal is issued twice a year, deadlines for accepting papers are 1st March and 1st September. In case of reviews and news, texts submitted later can be accepted in special cases, in the course of reviewing papers and projects. Web page: VB] Vydává/Published by: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1 Výkonný redaktor: Mgr. Zuzana Wildová Korespondenci (příspěvky do časopisu) adresujte prosím k rukám výkonné redaktorky na adresu: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka Magdaleny Rettigové 4, Praha 1 nebo Jednotlivé příspěvky jsou recenzovány anonymně ve spolupráci redakční rady s okruhem odborníků. ISSN MK ČR E 19169

4 DIDAKTICKÉ STUDIE 5, 2, 2013 Mezinárodní redakční rada / International Editorial Board Doc. PaedDr. René Bílik, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko Mgr. Anna Gálisová, Ph.D., Fakulta humanitných štúdií Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko Mgr. Martin Hrdina, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko Doc. Dr. Natalja Ivashina, CSc., Bělorusskij gosudarstvennyj universitet, Minsk, Bělorusko PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Univ. prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc., Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého), Praha Doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko Dr. Jaroslav Malicki, Ph.D., Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity, Vratislav, Polsko Dr. Halina Pietrak-Meiser, Universität Konstanz, Německo Doc. PhDr. Anna Rýzková, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko Doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Předsedkyně redakční rady / Editor-in-chief Doc. PhDr. Eva Hájková, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

5 Dedikace příspěvků publikovaných v tomto ročníku Následující příspěvky vznikly za finanční podpory projektu GA ČR P407/12/1830 Vztah kognitivních struktur žáka a struktur jazykového systému v procesu edukace českého jazyka. V čísle 1: 1. Ladislav Janovec: Porozumění komunikačním funkcím výpovědi a jejich identifikace žáky mladšího školního věku V čísle 2: 1. Ladislav Janovec: Změna jazykového obrazu přirozeného světa (mediálně modifikovaný obraz světa) / Change of the linguistic picture of the natural world (picture of the world modified by media) 2. Helena Hejlová: Dětská zkušenost s komunikací v prostředí mobilního telefonu / Children experience with communication by mobil phone Následující příspěvek vznikl za finanční podpory vnitřního grantu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci z Fondu pro podporu vědecké činnosti. V čísle 2: 1. Darina Hradilová: Typy a funkce expresivních lexikálních prostředků v mediálních textech 2. Jindřiška Svobodová: Soukromé versus veřejné v mediálním prostoru / Private versus public in media space Následující příspěvek vznikl za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (projekt č Fonetická gramotnost českých žáků v ruském jazyce ). V čísle 1: 1. Jakub Konečný: Kognitivní přístup k utváření fonetické gramotnosti českých žáků v ruském jazyce 5

6 DIDAKTICKÉ STUDIE 6, 2, 2014 Editorial...9 Studie / Papers Typy a funkce expresivních lexikálních prostředků v mediálních textech / Lexical Expressivity: its Types and Functions in Mass Media Texts Darina Hradilová...13 Formulace úkolů v učebnicích ruštiny pro základní a střední školy jako podnět pro využití ICT ve výuce / Formulation of Tasks in Russian Language Textbooks for Elementary and Secondary Schools as an Incentive for the Use of ICT in Education Lenka Rozboudová...31 Literární dílo a jeho adaptace: Hrabalova povídka Smrt pana Baltisbergra a Menzelův film Smrt pana Baltazara / The Literary Work and its Adaptation: Hrabal s Short Story The Death of Mr. Baltisberger and Menzel s Film Death of Mr. Baltazar Jan Schneider Soukromé versus veřejné v mediálním prostoru / Private versus Public in Media Space Jindřiška Svobodová...62 Změna jazykového obrazu přirozeného světa (mediálně modifikovaný obraz světa) / Change of the Linguistic World View (Picture of the World Modified by Media) Ladislav Janovec...75 Mediální výchova a její výuka na českých základních školách / Media Education and its Training at Czech Elementary Schools Jaromíra Šindelářová, Hana Drtinová...93 Projekty / Projects Postavení médií ve školní edukaci / The Position of Media in the School Education Markéta Šauerová

7 Dětská zkušenost s komunikací v prostředí mobilního telefonu / Children Experience with Communication by Mobil Phone Helena Hejlová Reklamní komunikace v časopisech pro ženy: jsou její přesvědčovací prostředky skutečně přesvědčivé? / Advertising Communication in Women s Magazines: Are its Means of Persuasion Really Persuasive? Tereza Klabíková Rábová Používají pedagogové ruského jazyka média při výuce? (Šetření v Královéhradeckém kraji) / Do the Teachers of Russian Language Use Media? (Survey in Hradec Kralove region) Miroslav Půža Možnosti analýzy mediálního diskurzu v mediální výchově / Analysis Possibility of Media Diskurse in Media Education Soňa Schneiderová Интернет-портал GRAMOTA.RU для изучающих русский язык как иностранный / Web portal GRAMOTA.RU for Learners of the Russian Language as a Foreign Language Galina Alexejevna Kosych Aplikace / Applications Využití fotografie jako mediálního produktu ve výuce na základní a střední škole / Using of Photograph as a Media Product in Teaching at Primary and Secondary School Renata Neprašová Možnosti využití sociální sítě Facebook při vyučování / Possibilities of Using Facebook in the Class Jana Maříková Recenze / Reviews GÁLISOVÁ, ANNA: Komunikačná zručnosť hovorenia v populácii rómských žiakov na 1. stupni ZŠ. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2010, 212 s. Gabriela Babušová SILVIE VÁLKOVÁ Regulating Discourse: Compliments and Discourse Signposts. English-Czech Interface. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012, 296 s. Pavla Chejnová

8 Zprávy / News Bratislavská jazyková konference inspirací i pro české publikum Jana Svobodová Výročí Ivany Havlové Ladislav Janovec Didaktické studie blahopřejí své zakladatelce aneb Dvojí jubileum Martina Šmejkalová Informace pro přispěvatele

9 Editorial Vážení čtenáři, vyhlášení čísla věnovaného problematice mediální výchovy a médií bylo motivováno mnoha faktory. Jak se ukazuje, přes velké množství odborných prací věnovaných mediálním tématům, stále učitelé a školy tápou v tom, jak mediální výchovu uchopit a integrovat ji do edukace. Rovněž výukových materiálů je nedostatek, mnohé velice rychle zastarávají a nejsou aktualizovány. Učitelé rovněž stojí před problémem, kterým oblastem mediální sféry se ve výuce věnovat, mnohdy si pravděpodobně ani neuvědomují, co všechno lze za média považovat. Toto číslo přináší studie a projekty věnované obsahové stránce mediální výchovy, stavu poznání, zdrojům, ale i výsledkům výzkumů. O problematiku byl nebývalý zájem a je potěšující, že se k tématu vyjádřili i odborníci nebohemisté. Jazykové problematice mediálních textů je věnován příspěvek Dariny Hradilové, který se zaměřuje na vyjadřování lexikální expresivity v mediálních textech. Lenka Rozboudová si všímá postavení práce s médii v učebních textech ruského jazyka a klade si otázku, do jaké míry respektují analyzované učební texty rozvoj mediální gramotnosti. Jan Schneider ve své studii porovnává literární text Bohumila Hrabala s filmovou adaptací a dokazuje svébytnost adaptace jako uměleckého a originálního díla. Jindřiška Svobodová se ve svém příspěvku věnuje problematice pořadů balancujících na hranici talk show a reality show, především pragmatickým aspektům dialogů v těchto pořadech. Ladislav Janovec si všímá vlivu mediálních textů na proměny jazykového obrazu přirozeného světa a představuje koncept tzv. mediálně modifikovaného obrazu světa. Postavení mediální výchovy ve výuce na základě výzkumu se věnuje příspěvek autorek Jaromíry Šindelářové a Hany Drtinové. Podobnému tématu (ovšem s přihlédnutím k využití mediální výchovy při výuce ruského jazyka) se věnuje v menším geografickém měřítku i Miroslav Půža. Psychologický pohled na postavení médií ve školní edukaci přináší Markéta Šauerová. Helena Hejlová zase čtenářům představuje výsledky výzkumu místa mobilního telefonu v životě dětí mladšího školního věku. Dílčí výsledky projektu věnovanému persvazivním strategiím v reklamní komunikaci podává Tereza Klabíková Rábová. Velice zajímavým a při výuce často opomíjeným faktorům utváření mediálního textu se věnuje Soňa Schneiderová, která zdůrazňuje diskurzivní podstatu mediálního textu. Možnostmi využití internetu při výuce ruského jazyka se zabývá Galina Alexejevna Kosych. V aplikacích se objevují návrhy práce s fotografií a se sociální sítí Facebook od mladých autorek Renaty Neprašové a Jany Maříkové. 9

10 V časopise jsou rovněž recenzovány dvě odborné publikace práce Anny Gálisové, věnovaná výuce romských žáků na Slovensku (recenzovala Gabriela Babušová), a Silvie Válkové, týkající se komplimentů a textových ukazatelů (recenzovala Pavla Chejnová). O sociolingvistické konferenci na Slovensku referuje Jana Svobodová a životní výročí dvou pracovnic katedry připomínají Ladislav Janovec (Ivanu Havlovou) a Martina Šmejkalová (Evu Hájkovou, zakladatelku a předsedkyni redakční rady Didaktických studií). Pochopitelně ani tento časopis není co do témat a možností využití médií při mediální výchově vyčerpávající, přesto přináší nepochybně další možnosti, jak o ní uvažovat, a tématech, která by bylo možné využít při hodinách. Redakční rada 10

11 STUDIE STUDIES

12

13 TYPY A FUNKCE EXPRESIVNÍCH LEXIKÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ V MEDIÁLNÍCH TEXTECH Lexical Expressivity: its Types and Functions in Mass Media Texts Darina Hradilová Abstrakt: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na analýzu funkčních aspektů expresivity v současné češtině. Jeho cílem je poukázat na význam jazykového vyučování pro mediální výchovu, protože jazykové prostředky, jimiž jsou mediální sdělení realizována, mohou být využity jak k manipulaci s vlastním obsahem sdělení, tak k manipulaci s jeho adresátem. Příspěvek vychází z jazykového materiálu excerpovaného z českých celostátních deníků, jehož prostřednictvím chce ukázat, že prostředky lexikální expresivity vedle své primární, tedy expresivní funkce často plní i funkci persvazivní nebo kontaktovou a že v závislosti na kontextu a záměru producenta komunikátu může docházet ke změnám v emoční polarizaci konkrétních typů expresiv. Klíčová slova: tištěná média, mediální výchova, expresivita, expresivní funkce, persvazivní funkce, kontaktová funkce Abstract: The paper presents partial results of the research focused on the analysis of functional aspects of expressivity in contemporary Czech. Its aim is to highlight the importance of language teaching for the media education, because language instruments forming the mass media communication can be used both to manipulate the content of communication and to manipulate the addressee. The paper is based on the authentic language material excerpted from the Czech daily newspapers, through which it wants to show that expressive vocabulary in addition to its primary function, therefore expressive, often serves as a persuasive or contact and that the emotional polarization of specific expressive types may be changed depending on the context and intent of the producer of communication. Keywords: printed mass media, media education, expressivity, expressive function, persuasive function, contact fiction 13

14 Úvodem Média a informace jimi zprostředkovávané jsou nedílnou součástí našich každodenních životů, přičemž je třeba si uvědomit, že jazyk obecně a jazyk médií zvláště není jen nástrojem logiky a racionality, ale také rétorickým prostředkem ovlivňování, zasahování, evokujícím obrazy, zážitky, symboly (Kraus, 2008, s. 110). Současná mediální produkce představuje vysoce heterogenní komplex komunikátů, a to jak ve smyslu povahy média, jímž jsou šířeny, tak ve smyslu jejich vnitřní stratifikace žánrové a útvarové. V tomto příspěvku se zaměřujeme na tištěné mediální texty zpravodajského a publicistického charakteru. Rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou pojímáme v souladu s Bartoškovým vymezením (2002), přičemž zásadní rozdíl spatřujeme v požadované míře objektivnosti a nestrannosti ve zpravodajství oproti subjektivní angažovanosti v publicistice. Zpravodajskou objektivitu spojuje K. Šebesta především s věcností a citovou, hodnotovou i výrazovou neutrálností, která spočívá zejména ve volbě neutrálních noremních jazykových prostředků (Osvaldová a kol., 2011, s. 117). Jazykový materiál, nad nímž se budeme zamýšlet, jsme získali excerpcí celostátních deníků 1, aniž bychom se omezovali na jeden konkrétní zdroj. Excerpci jsme prováděli buď přímo, tj. z tištěných zdrojů v reálném čase jejich vydání, nebo s cílem ověřit výskyt určitých typů expresivních výrazů prostřednictvím databáze Anopress. Následný výběr příkladů jsme přizpůsobili tomu, aby optimálně znázorňovaly pojednávané jevy a aby byly inspirativní pro vyučování mediální výchovy nebo českého jazyka, případně přímo využitelné ve výuce. 1. Lexikální expresivita: východiska a cíle Jevy klasifikované jako expresivní se vyskytují ve všech jazykových plánech, přičemž je za expresivní považováno to, co lze pokládat z hlediska úzu a normy za neobvyklé či neočekávané, tedy příznakové (srov. Čermák, 2010, s. 124). Obecně se má za to, že expresivní jazykové prostředky slouží k vyjádření emocí či hodnotících postojů autora komunikátu. V tomto smyslu vyznívají např. definice expresivity v Encyklopedickém slovníku češtiny (Bachmannová a kol, 2002) i v kompendiích věnovaných české slovní zásobě nebo stylistice, jmenujme např. Příruční mluvnici češtiny, oddíl Lexikologie (Karlík a kol., 1997) nebo Stylistiku současné češtiny (Čechová, 1997, s. 169). Domníváme se však, a s takovým předpokladem přistupujeme k našemu výzkumu, že expresivní lexikální jednotky jsou právě v mediálních komunikátech cíleně využívány k vyvolání a ovlivnění 1 Při odkazování na zdrojové periodikum budeme užívat následující zkratky: HN Hospodářské noviny, LN Lidové noviny a MfD Mladá fronta Dnes. 14

15 emocí a postojů adresáta (srov. Osvaldová 2011, s. 117). V obecné rovině jsme na tuto skutečnost poukázali již dříve, když jsme se zabývali funkcemi expresivních jazykových prostředků v současné češtině (srov. Hradilová, 2012, s ). Nyní se zaměřujeme na to, jaké funkce plní jednotlivé expresivní typy, přičemž vycházíme ze základní typologie Zimovy a rozlišujeme expresivitu inherentní, adherentní a kontextovou (Zima, ). Cílem tohoto příspěvku je poukázat na způsoby užívání lexikální expresivity v mediálních textech, neboť zejména expresivní jazykové prostředky výrazně podporují persvazivní funkci mediálních textů (srov. Junková, 2010, s ) a mohou signalizovat neobjektivní a tendenční způsob podávání informací či využívání manipulativních strategií. 2. Lexikální jednotky příznakové z hlediska formy Předně jsme se zaměřili na inherentně expresivní lexikální jednotky, jejichž expresivita je podle Zimy (1961, 14nn) zřetelně signalizována už v rovině formy, a to buď slovotvornou strukturou, nebo hláskovou skladbou. 2.1 Deminutiva Kritérium slovotvorné signalizace optimálně splňují deminutiva, tradičně spojovaná s pozitivním citovým zabarvením 3. Zdrobnělá pojmenování ovšem mohou vstupovat do různých kvantitativně-kvalitativních onomaziologických vztahů, které jsou určující pro míru expresivity, resp. pro její existenci vůbec. Je-li pojmenování založeno pouze na kvantitativní bázi, je pak deminutivum z hlediska expresivity neutrální, zatímco při bázi kvantitativně-kvalitativní či pouze kvalitativní vyjadřuje citové zaujetí mluvčího. J. Zima (1961, s ) poukazuje na to, že malost pojmenovávaného denotátu zpravidla v mluvčím vzbuzuje pozitivní emoce o vyjádření pocitů lze proto uvažovat i u pojmenování vycházejících z kvantitativní báze, což osvětluje skutečnost zmíněnou výše, tedy že deminutiva jsou obvykle vnímána jako kladně citově zabarvená. Důležitá je však skutečnost, že vyjadřovací prostředky prvoplánově spojované s pozitivními emocemi v reálné komunikaci velmi často odrážejí emoce negativní (srov. Čechová, 1996, s. 97). Deminutiva fakticky vyjadřující negativní emoce a postoje tvoří vnitřně dále stratifikovanou skupinu, a to jak se zřetelem k jejich formální utvářenosti, tak ke stránce významové, přičemž se oba aspekty mohou vzájemně podmiňovat. 2 Paginaci uvádíme níže u jednotlivých expresivních typů. 3 Spolu s hypokoristiky, slovy mazlivými a slovy dětskými jsou uváděna jako příklad lexémů pozitivně citově zabarvených např. ve Slovníku spisovné češtiny (1998, s. 645). 15

16 K tradičně pojímaným deminutivům, tj. k takovým, která vyjadřují malost či pozitivní emoce, mají nejblíže ty zdrobnělé výrazy, které jsou tvořeny od emočně neutrálních slovotvorných základů obvyklými zdrobňujícími formanty, a teprve na základě kontextu lze usuzovat, zda jsou užity v primární funkci, nebo zda se jejich význam ironicky posouvá. Ten či onen význam přitom bývá často signalizován a posilován kvalifikujícím adjektivem (1, 2). (1) Téměř každý hotýlek ve Rwandě má dnes wi-fi připojení (LN ) / epizody seriálu z pochybného hotýlku (HN ) (2) Krach manželství mu nedává spát, a tak se do své ženušky znovu pořádně obul. (Blesk ) / s půvabnou ženuškou Alenkou a dvouletou dcerkou (Blesk ) U základových slov označujících negativně přijímané skutečnosti pak jejich spojení s deminutivním formantem vede ke zjemnění či umenšení negativních konotací, případně také k tomu, že do jejich významové struktury vstupuje prvek nevýznamnosti či nedůležitosti, např. podvodníček, zlodějíček, vrahounek atd. (3). Podobně je deminutivizace slov zhrubělých, hanlivých, pejorativních či dokonce vulgárních motivována potřebou redukovat jejich primární negativní vyznění a zajistit jejich částečnou (nebo alespoň domnělou) společenskou akceptovatelnost tam, kde jsou výchozí pojmenování společenskou normou tabuizovaná (4). (3) Třeba 13krát trestaný zlodějíček (MfD ) (4) Nizozemský hajzlík Robben nafilmoval penaltu (Aha! ) / Arogance úředníků a hajzlíků, kteří si říkají politici (MfD ) / Všechno jsou to hajzlíci toužící po penězích a po moci (MfD ) Specifický model kombinace formy a významu představují výrazy, které negativní citové zabarvení získávají právě až procesem deminutivizace. Negativní konotace takových lexémů vyplývají z již výše zmíněných významových rysů, které se na deminutivní formanty vážou: malost, zde ve smyslu nevýznamnosti, omezenosti nebo až pokoutnosti, např. panička, šéfík, kamarádíček, kolegáček, úředníček (5, 6). Je nutné však poznamenat, že k některým takovým deminutivům jsou tvořeny i deriváty slovesné povahy, např. kamarádíčkovat se. (5) při jednáních sedí úředníčci s 25 tisíci hrubého (MfD , názory) (6) kancelář má v domě firmy svého kamarádíčka. (Blesk 4, , politika) 16

17 Hojná jsou i pojmenování vykazující vlastnosti související s deminutivními rysy, fakticky ale nezdrobňující, protože nedisponují neutrálním motivujícím slovem. Jsou to pojmenování osob odvozená od slovesného participia formantem -l(ek), tedy využívající deminutivizujícího formantu -ek (srov. Šmilauer, 1971, s ), který do významové struktury derivátů vnáší rys malosti, a to ve smyslu malé důležitosti či bezvýznamnosti (srov. výše), jež dobře vyjadřují pohrdlivý nebo přehlíživý postoj k daným skutečnostem, např. pisálek, šetřílek, rejpálek či vtipálek (7, 8). (7) Typické je to pro politicky nekorektní pisálky z povolání. (LN ) (8) Šetřílek, lhář, nebo kouzelník s čísly? (Blesk , titulek) 2.2 Hypokoristika Výše jsme poukázali na významový a funkční posun některých deminutiv. Deminutivům jsou formálně i sémanticky blízká hypokoristika doznávají určitou změnu formy vzhledem k výchozímu neutrálnímu tvaru a významově též náleží do okruhu prostředků vyjadřujících pozitivní postoje a signalizujících blízký a důvěrný vztah k dané osobě. I v mediálních textech mohou hypokoristika plnit tuto původní funkci: děje se tak zpravidla v rozhovorech, v nichž mluvčí skutečně vyjadřují svou blízkost k osobě, o níž hovoří (9). (9) Vím, že Marťa do závodu dala maximum, pravila maminka Eva (LN , o Martině Sáblíkové) Mnohem častěji je ovšem užití hypokoristik v mediálních komunikátech motivováno snahou vyvolat dojem, že dotyčná osoba je blízká adresátovi sdělení a že ten je více zainteresován na sdělovaných informacích. Materiál, který jsme shromáždili, tuto teorii potvrzuje: hypokoristiky jsou zpravidla pojmenovávány celebrity (někdy ovšem spíše pseudocelebrity), jimž by se průměrný čtenář či čtenář z příslušné cílové skupiny daného periodika snad rád přiblížil. Informace o soukromí celebrit a navození pocitu blízkého vztahu tak mají motivovat k zakoupení a přečtení dané tiskoviny (10, 11). (10) Naposledy hrál Jarda v Bostonu, čí dres oblékne příští sezonu? (Blesk , titulek, o Jaromíru Jágrovi) (11) jakmile Pepa obdrží rozvodové papíry, skončí médii sledovaný páreček před oltářem. (Blesk , o Josefu Koktovi) 17

18 Pojmenování politiků hypokoristikem ovšem vedle naznačení blízkého vztahu, jenž je v tomto kontextu vykládán jako možnost dotyčného bez zábran pokárat a sdělit mu svou nevoli s jeho konáním, nese i dehonestující význam: podobně jako u deminutiv (srov. výše) naznačuje jejich bezvýznamnost, ironizuje je, někdy dokonce paroduje (12, 13). (12) Byl jsi ošklivej na Janičku. A já nechci, aby Janička byla ošklivá na Peťulku (Blesk , v publicistice o Janě Nagyové a Petru Nečasovi) (13) Vrať se, Bohouši (Blesk , v politickém zpravodajství o Bohuslavu Sobotkovi) 2.3 Pojmenování disfemizující a hanlivá I pro další skupinu pojmenování, která jsme sledovali, je signifikantní negativní citové zabarvení, které je přitom přímo vázáno na jejich slovotvornou strukturu, resp. na užité slovotvorné formanty. Využití lexikálních prostředků tvořených formanty s augmentativním či disfemizujícím významem tam, kde existují souznačné prostředky neutrální, můžeme vnímat jako zřetelný projev neobjektivního jazykového ztvárnění sdělovaného obsahu. Vedle tradičních slovotvorných typů s disfemizujícím významem, jako např. pracháč, drsňák, tvrďák, hubeňour, hlavoun, křikloun nebo kravaťák (14, 15), které jsou tvořeny primárně či výlučně augmentativními či disfemizujícími formanty, jsme zaznamenali i pojmenování, jejichž zdrojem expresivity jsou formanty, které jsou sice v některých typech pojmenování neutrální, ovšem v pojmenováních osob ukazují na jejich negativní či hanlivé zabarvení. (14) vůbec nevypadá jako typický politik kravaťák (MfD ) (15) I kdyby nový hlavoun byl orientován v oboru (LN ) V našem materiálu se tato problematika týká především pojmenování příslušníků politických stran, národnostních skupin nebo jiných sociálních skupin. Opozici zmíněné neutrálnosti a příznakovosti plně naplňuje formant -ouš: neutrální při pojmenování zvířat jako chocholouš, bělouš, ovšem příznakový v pojmenováních osob, např. starouš, chytrouš (srov. AM 1 4, s. 273), v našem materiálu pak frekventované komouš (16). (16) voličské koalici komoušů, klausovců a křupanů (LN 2. 1.) Méně zřejmá už je expresivita spočívající ve formantu výrazu socan (17). 4 V textu užíváme zkratku titulu akademická Mluvnice češtiny I). 18

19 Slovotvorný formant -an nepatří k základnímu inventáři prostředků pro tvoření příslušenských názvů, významně se ovšem podílí na tvorbě pojmenování obyvatelských a augmentativních. Můžeme tedy uvažovat o analogii mezi pojmenováními obyvatel světadílů či měst a pojmenováním osoby, která je členem, tedy obyvatelem určité politické strany. Vzhledem ke kontextům, v nichž se lexém socan vyskytuje, se ale přikláníme spíše k druhé možnosti, a to k analogii s augmentativními pojmenováními typu nosan nebo zoban, u nichž je expresivita citelná a často negativně zabarvená 5 (AM 1, s ). Domníváme se, že nemalou měrou zde působí i podobnost s nespisovnými výrazy buran a křupan, které podle Slovníku nespisovné češtiny (2009, s. 79 a 217) vyjadřují hanlivé hodnocení nevychovaného člověka a které jsou také často užívány paralelně v téže lokaci patrně pro zesílení negativního účinku. (17) mluvil chytře, a ač socan, i nestranicky (MfD ) Podobnou analogii spatřujeme při tvorbě a užívání pojmenování člena ODS, tedy odeesák / ódeesák (18). Slovotvorný formant -ák je běžně, tedy neutrálně, užíván pro příslušenská pojmenování typu svazák nebo škodovák, paralelně však opět pro tvorbu augmentativ, např. chlapák 6, od nichž může být odvozováno jejich negativní vyznění, jak už jsme na vazbu mezi velikostí a potenciálním citovým zabarvením poukázali výše. Z hlediska funkčního můžeme konstatovat, že všechny uvedené typy pojmenování byly užívány pro demonstraci negativních postojů a hodnocení. V mediálních textech se často vyskytovaly, převážně v publicistických útvarech, a jejich pejorativnost byla mnohdy zmírňována uvozovkami, jimiž byl signalizován určitý odstup od zvoleného výrazu. 7 (18) pro kšeft se klidně spojí ódeesák se socanem. (MfD ) V dané souvislosti by bylo možno zmínit i další označení příslušníků politických skupin či přívrženců našich politiků, tvořených sice regulérně, např. slovotvorným formantem -ec (klausovec, havlovec), přesto užívaných s ironickým či přímo pejorativním zabarvením (srov. Jandová, 2012, s ). 5 Podobně jako od malosti u deminutiv odvozujeme pozitivní expresivitu, negativní vnímání zveličelých pojmenování pravděpodobně souvisí s obavami či strachem z extrémně velkých objektů. 6 Samozřejmě si uvědomujeme, že v závislosti na kontextu toto pojmenování může nabýt i obdivného významu. 7 Specifické způsoby užívání uvozovek v publicistických textech podrobně analyzuje B. Junková (2010). 19

20 2.4 Kompozita Struktura slova a slovotvorné komponenty jsou významným zdrojem expresivity také u kompozit. Jejich expresivita může vycházet buď ze samotných slovotvorných základů, které (jeden, ev. i oba) mohou být expresivní samy o sobě, např. kmotrostrana (19) s expresivně zabarveným komponentem kmotr 8, nebo ze spojení slovotvorných základů obsahově či formálně nekompatibilních, které splňuje výše zmíněnou podmínku neobvyklosti či neočekávanosti. Tak působí např. kompozitum zemanofobie, vytvořené analogicky k medicínským termínům typu klaustrofobie nebo arachnofobie (20). (19) Klausova kmotrostrana (MfD , názory) (20) Zemanofobie začíná být chorobnou (MfD , názory) Vedle uzuálně užívaných kompozit typu rozumbrada, rychlokvaška nebo hrdlořez se značná část složených expresivních výrazů jevila jako okazionálně tvořená pojmenování, produkovaná právě s cílem ozvláštnit text a vzbudit pozornost recipienta bez ambicí na přechod do běžného uživatelského úzu, např. mozkomytí, ženožidle nebo pracholepy (21 23). (21) manipuluje závažná témata bulvárním mozkomytím (MfD , názory) (22) mají přece tu ženožidli (MfD , názory) (23) koberečky a další pro mne bezcenné pracholepy. (MfD , studenti píší noviny) 3. Lexikální jednotky příznakové z hlediska společenské normy Značná část výrazů, které jsme pro náš výzkum excerpovali z mediálních textů, nebyla nápadná žádnými prokazatelnými odchylkami ve svém hláskovém či morfematickém skladu, přesto bylo zjevné a konfrontací se Slovníkem spisovné češtiny se potvrdilo že se jedná o lexikální jednotky expresivní. Expresivnost takových vyjadřovacích prostředků spatřujeme ve shodě s M. Greplem (1965, s ) v jejich překvapivosti a neočekávanosti vzhledem ke společenské normě. Využití lexikálních jednotek, které máme na mysli, je ve veřejných komunikátech ze společenského hlediska přinejmenším nevhodné, často dokonce tabuizované (s ). Nelze se domnívat, že by volba těchto výrazových 8 Expresivní význam je doložen ve Slovníku neologizmů 2. 20

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Diplomových prací Bakalářských prací pro školní rok 2014/2015 zadání DP a BP do

Diplomových prací Bakalářských prací pro školní rok 2014/2015 zadání DP a BP do KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA TÉMATA Diplomových prací Bakalářských prací pro školní rok 2014/2015 zadání DP a BP do 10.2.2015 Doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. BP a DP 1. Jazykový a slohový rozbor vybraného textu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura Anotace sady digitálních učebních materiálů Název: Česká literatura Květen 2013 Autor: Miroslav Janovský Název sady DUM: Česká literatura Anotace: Sada je tvořena souborem 20 digitálních učebních materiálů

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku I.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku I. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Představení tiskových titulů

Představení tiskových titulů Představení tiskových titulů deník MF DNES Deník Mladá fronta DNES jsou nejprodávanější a nejčtenější celostátní seriózní noviny v ČR. Přinášejí nejširší nabídku rubrik a příloh. Cílem listu je podávat

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické a vnímání mediálních sdělení 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě oznámení, kritické ; TV - diskuse

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ÚVAHA VY_32_INOVACE_CJ_2_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti jeden z nejnáročnějších slohových útvarů osvětluje

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Problematika Evropské unie ve vzdělávacích aktivitách mládeže. Dana Linhartová

Problematika Evropské unie ve vzdělávacích aktivitách mládeže. Dana Linhartová Anotace v anglickém jazyce Problematika Evropské unie ve vzdělávacích aktivitách mládeže Dana Linhartová The paper deals with the problem of European Union in the educational activity of the young people.

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 FUNKČNÍ

Více

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VYSOKÁ ŠKOLA TÌLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Výzkumný roèníkový projekt magisterského studia

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Komunikační a slohová výchova

Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního

Více

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století. Petra Koudelková (ed.) a kolektiv autorů

Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století. Petra Koudelková (ed.) a kolektiv autorů Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století Petra Koudelková (ed.) a kolektiv autorů Recenzovali: Mgr. Vladimír Buzna, Ph.D. doc. Dr. theol. Alžběta Dufferová, Ph.D. Autoři: Inna Čábelková,

Více

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Jan Válek, Petr Sládek Pedagogická fakulta Masarykova Univerzita Poříčí 7, 603 00 Brno Úvodem Rozvoj ICT s sebou nese: Zásadní ovlivnění

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen (UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk a stylistika Sexta A, Sexta B Libuše Kratochvílová 2 hodiny týdně Český jazyk pro 2.roč. G SPN 2005 / nov. mat. / Český jazyk pro stř. šk. SPN 2003 a další Český jazyk v kostce

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová Česká a slovenská knihovnická periodika Mgr. Renáta Salátová Charakteristik a časopisu Odborný časopis Vědecký časopis Impaktovaný časopis Otevřený časopis (open access journal) Vydavatelé oborových periodik

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 05.05.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

Prezentace nového projektu Business Spotlight. -that s Spotlight!

Prezentace nového projektu Business Spotlight. -that s Spotlight! Prezentace nového projektu Business Spotlight Youlearna language that s hardwork. Youreada magazine that s entertainment. Youreada magazinandlearna language -that s Spotlight! Vydavatel: ECONOMIA a.s.

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace  Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_750_Kompozice_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Vladimíra Křížová

ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Vladimíra Křížová ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vladimíra Křížová Resumé: Dotazníkové šetření projektu Etická výchova v přípravě budoucích učitelů má za cíl zjistit názory studentů

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů I. Vypravování

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů,

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů, Co je Halas? Halas je časopis studentů Fakulty sociálních studií. Jedná se o studentské nezávislé médium vydávané občanským sdružením Halas o.s., které tvoří studenti žurnalistiky a sociálních věd. Halas

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy obecná lingvistika Den otevřených dveří 11. ledna 2014 15 hodin, nám. Jana Palacha 2, míst. 104 LING oddělení lingvistiky Filozofická

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií a technické výchovy POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Lukáš Valenta Studijní program: B7507 Specializace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více