Územně analytické podklady ORP Pelhřimov Listopad aktualizace ÚAP ORP Pelhřimov. 2. aktualizace SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územně analytické podklady ORP Pelhřimov Listopad aktualizace ÚAP ORP Pelhřimov. 2. aktualizace SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 2. aktualizace SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PELHŘIMOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PŘÍLOHA č. 2 ( obvod pověřené obce POČÁTKY)

2 Pořizovatel 2. aktualizace ÚAP ORP Pelhřimov: Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánu Pražská 2460, Pelhřimov Zhotovitel průběžné aktualizace: DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/ Praha 8 Projektant grafické části: Zpracovatel RURÚ: Krajský úřad: DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/ Praha 8 Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánu Pražská 2460, Pelhřimov Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Žižkova 57, Jihlava Datum: prosinec 2012 Projednáno s obcemi ORP Pelhřimov na veřejném jednání na MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460, Pelhřimov dne

3 Kód obce Obec Počet bydlících obyvatel Častrov Počátky Polesí Stojčín Veselá Žirovnice 2977

4 Častrov

5 Častrov Počet částí obce: 6 (Obec Častrov, místní část Ctiboř, Jakubín, Metánov, Pelec, Perky) Počet katastrálních území: 5 (k. ú. Častrov, Ctiboř u Častrova, Jakubín, Metánov, Pelec) Výměra obce: 3578 ha Počet obyvatel k : 554 Hustota obyvatel: 15 obyv/km 2 Typ: Obec Obec s pověřeným obecním úřadem: Počátky Adresa OÚ: Častrov 105, Častrov Kód obce: Telefon: Internet: Starosta: Ing. Jana Houšková

6 Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 1. Horninové prostředí a geologie (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba) Výskyt ložisek nerostů: ano Výpis ložisek nerostů: Název ložiska: Častrov-Ctiboř, typ: B - bilancovaná ložiska (výhradní), surovina: stavební kámen, nerost: migmatity, rula, těžba: 6 - dosud netěženo, organizace: Hanson ČR, a.s., Veselí nad Lužnicí Výpis chráněných ložiskových území: Název CHLÚ: Častrov - Ctiboř, surovina: stavební kámen Výskyt poddolovaných území: ne Výskyt sesuvných území: ne 2. Vodní režim (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM) Záplavové území Q 5 : ano Záplavové území Q 20 : ano Záplavové území Q 100 : ano Aktivní zóna záplavového území: ano (řeka Žirovnice) Zastavěné území v záplavovém území: ano Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano 3. Hygiena životního prostředí Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví: ne (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav) Silná stránka: Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne Silnice II. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano (Vymezeno zhotovitelem, poskytovatel krajský úřad) Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne (Zdroj: mapový server Cenia, Výskyt starých ekologických zátěží: ano Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží 4. Ochrana přírody, krajiny a památek (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny) Ochrana přírody: Chráněná krajinná oblast: ne NATURA evropsky významná lokalita: ne NATURA ptačí oblast: ne Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ano Pelec: Louky u Pelce: vlhké a smilkové louky s ohroženými druhy rostlin Kněžský rybník: lesní rybník s litorály a olšinami, výskyt ohrožených druhů Metánov: K Rohlovým: rašelinné mokřady s typickou květenou Častrov: Nad Kobylou: rašelinná louka s ohroženými druhy rostlin Barborka: zachovalá enkláva pestrých vlhkých luk s rybníkem Výpis přírodních památek: Název přírodní památky: Pstruhovec

7 Výpis přírodních rezervací: Název přírodní rezervace: V Mezence Památný strom: ano Pelec: Pelecké lípy, Lípy u Božích muk u Pelce Častrov: Lípy v Perkách Ochrana krajiny: Krajinná památková zóna: ne Významné krajinné prvky registrované: ano (Park u kostela) Ochrana památek: (Zdroj: NPÚ) Městská památková rezervace: ne Městská památková zóna: ne Vesnická památková zóna: ne Nemovité kulturní památky: ano Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností nemovitých kulturních památek 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (Zdroj: ČSÚ, mapové podklady ZABAGED, Katastr nemovitostí) Bilance ploch podle ČSÚ: Celková výměra: 3578 ha Zemědělská půda celkem: 1878 ha, což je 52,5 % z celkové výměry obce Orná půda: 1309 ha, což je 69,7 % z celkové výměry zemědělské půdy Chmelnice: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Vinice: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Zahrady: 26 ha, což je 1,4 % z celkové výměry zemědělské půdy Ovocné sady: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Trvalé travní porosty: 543 ha, což je 28,9 % z celkové výměry zemědělské půdy Lesní půda: 1490 ha, což je 41,6 % z celkové výměry obce Vodní plochy: 60 ha, což je 1,7 % z celkové výměry obce Zastavěné plochy: 26 ha, což je 0,7 % z celkové výměry obce Ostatní plochy: 123 ha, což je 3,4 % z celkové výměry obce Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 4,31 (Stanoveno v rámci urbanizačního prostoru, vymezeného jako kruh kolem jádrového území sídla o velikosti odpovídající počtu obyvatel sídla) 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura (Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady) Dopravní infrastruktura: Blízkost dálnice: ne Napojení na silnici I. třídy: ne Železniční stanice či zastávka: ne Slabá stránka: Absence napojení na železnici Městská hromadná doprava: ne Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá

8 Technická infrastruktura: Vodovod: ano Kanalizace: ano Plynofikace: ne Skládka: ano Zařízení na odstraňování odpadu: ano 7. Sociodemografické podmínky (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Vývoj počtu obyvatel: Počet obyvatel (SLDB 1991): 635 Počet obyvatel (SLDB 2001): 513, změna k roku 1991: pokles 19,2% Počet obyvatel k : 516 Počet obyvatel k : 531 Počet obyvatel k : 526 Počet obyvatel k : 531 Počet obyvatel k : 532 Počet obyvatel k : 536, změna k roku 1991: pokles 15,6 %, změna k roku 2001: nárůst 4,5 %, změna k roku 2006: nárůst 0,8% Počet obyvatel k : 556, změna k roku 2007: nárůst 3,7 %, Počet obyvatel k : 554, změna k roku 2010: stagnace Věková struktura obyvatelstva: Děti do věku 14 let (SLDB 1991): 19,1 % Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 11,7% Děti do věku 14 let k : 14,2 %, změna k roku 2001: nárůst 21,4 % Děti do věku 14 let k (80 dětí): 14,3 %, změna k roku 2001: nárůst 0,7% Děti do věku 14 let k (99 dětí): 17,9 % z celkového počtu obyvatel, změna k roku 2010: nárůst 25,2 % Příležitost: Rozvoj služeb zaměřených na děti a mladé rodiny Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 21,1 % Senioři ve věku 65 let a starší k : 19,2 %, změna k roku 2001: pokles 8,8 % Senioři ve věku 65 let a starší k (104 seniorů): 18,7 %, změna k roku 2001: pokles 2,6 % Senioři ve věku 65 let a starší k (115 seniorů): 20,8 % z celkového počtu obyvatel, změna k roku 2010: nárůst 11,2 % Hrozba: Stárnutí populace Příležitost: Rozvoj služeb zaměřených na seniory Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 1,16 8. Bydlení (Zdroj: ČSÚ, územní plán, dotazník obce) Trvale obydlené byty: Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 242 Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 212 Počet trvale obydlených bytů (2008): 238 Počet trvale obydlených bytů (2009): 240 Počet trvale obydlených bytů (k ): 221 Počet rodinných domů (SLDB 2001): 167 Počet rodinných domů (k ): 176 Počet trvale obydlených rodinných domů (k ): 167 Nové rodinné domy postavené v letech (nové byty v rodinných domech): 8 Nové byty postavené v letech : 17 Nové byty postavené v letech : 3 Nové byty postavené v letech : 0

9 Odpad počtu bytů v letech : 4 (Odborný odhad zhotovitele) Odpad počtu bytů v letech : 1 (dotazník obce) Odpad počtu bytů v letech : 5 (dotazník obce) Počet nových bytů na obyvatele za roky : 2,698 Počet nových bytů na obyvatele za roky : 4,81 Silná stránka: Vysoká intenzita bytové výstavby Vybavenost: Základní škola: ano Zdravotní středisko: ano Silná stránka: Existence zdravotního střediska Plochy občanského vybavení celkem: 4,50 ha, což je 4,3 % z výměry zastavěného území (Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele) Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 1,08 ha, což je 24,0 % nárůst ploch (Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů) Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele): Schválený územní plán: ano (ÚP Častrov umístěn na GIS a územní plány ÚP ORP Pelhřimov - Obce ORP Pelhřimov) Silná stránka: Schválený územní plán Odpad bytů do roku 2020: 10 Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 15 Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 25 Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 4,1 ha Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 15,84 ha, což je 386,3 % odhadované potřeby ploch pro bydlení (Stanoveno na základě územního plánu a porovnáno s odhadem potřeby) Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení 9. Rekreace a cestovní ruch (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady) Ubytovací kapacity: Počet hotelů: 0 Počet penzionů: 2 Počet jiných ubytovacích zařízení celkem: 2 Počet ubytovacích zařízení: 2 Počet tábořišť nebo campů: 0 Rozloha tábořišť nebo campů: 0,0 ha Počet lůžek v hotelích: 0 Počet lůžek v penzionech: 20 Počet lůžek v chatách: 55 Počet lůžek v jiných zařízeních: 0 Počet lůžek v ubytovacích zařízeních celkem: 77, což je 13,9 % počtu obyvatel Příležitost: Vysoký potenciál hromadné rekreace Počet chalup: 109 Počet chat: 15 Intenzita individuální rekreace: 0,56 (Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů) Příležitost: Vysoký potenciál individuální rekreace

10 Rekreační a turistický potenciál: Architektonická stavba nebo soubor: ano Historicky významná stavba nebo soubor: ano Významná stavební dominanta: ano Urbanistická hodnota: ano Významný vyhlídkový bod: ano Místo významné události: ano Index rekreačního a turistického potenciálu: 6 (Suma jednotlivých výše uvedených složek) Příležitost: Vysoký turistický a rekreační potenciál 10. Hospodářské podmínky (Zdroj: ČSÚ, dotazník obce, Úřad práce) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (počet): 260 Míra nezaměstnanosti k : počet 20, tj. 7,69 % (porovnání k : okres Pelhřimov 5,00 %, kraj Vysočina 8,2 %, Česká republika 8,2 %) Podíl ekonomicky aktivních v priméru asi 43,2 % Slabá stránka: Vysoký podíl zaměstnanosti v priméru (zemědělství, lesnictví) Plochy výroby a skladování: Plochy výroby a skladování celkem: 14,97 ha, což je 14,2 % z výměry zastavěného území (Stanoveno na základě územního plánu a vlastních průzkumů) Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 4,06 ha, což je 27,1 % nárůst ploch oproti stávajícímu stavu (Stanoveno na základě územního plánu) Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu Hodnotové vztahy v území (stanoveno zhotovitelem podle databáze ÚAP): Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu bez technické infrastruktury: 180 Kč/m 2 Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu vybaveného technickou infrastrukturou: 420 Kč/m 2

11 Výpis silných stránek Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu Schválený územní plán Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Existence zdravotního střediska Vysoká intenzita bytové výstavby Výpis slabých stránek Vysoký podíl zaměstnanosti v priméru (zemědělství, lesnictví) Absence napojení na železnici Výpis příležitostí Rozvoj služeb zaměřených na seniory Rozvoj služeb zaměřených na děti a mladé rodiny Vysoký turistický a rekreační potenciál Vysoký potenciál individuální rekreace Vysoký potenciál hromadné rekreace Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností nemovitých kulturních památek Výpis hrozeb Výskyt starých ekologických zátěží Ohrožení zastavěného území záplavami Stárnutí populace Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení

12 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek ve 2. aktualizaci ÚAPo (rok 2012) Příznivé životní prostředí Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti): Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení): Hospodářský rozvoj Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitost): Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení): Soudržnost společenství obyvatel území Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti): Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení): Vyváženost: Velmi dobrá Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v 1. aktualizaci ÚAPo (rok 2010) Vyváženost: Velmi dobrá TABULKA VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Obec Kategorie Územní podmínky Vyváženost vztahu Vyjádření v zařazení pro příznivé pro hospodářský pro soudržnost územních podmínek kartogramu obce životní rozvoj společenství pro udržitelný prostředí obyvatel území rozvoj území Z H S Dobrý stav Špatný stav Častrov rok c H, S Z Z Častrov rok Z, H, S Hodnocení: - z vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek obce (oproti roku 2010) je patrné, že nedošlo k jejich změně, územní podmínky jsou všechny pozitivní a ke zlepšení došlo v pilíři životního prostředí; - pilíř životního prostředí má jednu silnou stránku (pozitivní je z hlediska kvality ovzduší) a jednu hrozbu (výskyt starých ekologických zátěží v řešeném území). V obci a místních částech není vybudována kompletní technická infrastruktura v obci je vybudována ČOV, likvidace odpadních vod v místních částech je nutno řešit, je vybudovaná jednotná kanalizace (na nových plochách oddílná), plynofikace není, obcí je vedena silnice II. třídy obec není zatížena těžkou a intenzivní dopravou, obec provozuje skládku; - pilíř hospodářského rozvoje obec má schválený územní plán a tudíž dostatek ploch pro výrobu, má dostatečný potenciál individuální a hromadné rekreace. Protože došlo k nárůstu počtu dětí a nárůstu seniorů, měla by obec zvýšit nabídku služeb pro mladé rodiny a seniory. Rovněž nabídka rekreačního a turistického potenciálu obce je na dostatečné úrovni. Negativním jevem je existence zastavěného území ve vyhlášeném záplavovém území tato závada je těžko odstranitelná a bude přetrvávat i nadále; - soudržnost společenství obyvatel obec má dostatek ploch pro bydlení a občanskou vybavenost, plochy bydlení ovšem někdy postrádají ZTV, ale i přes to je v obci vysoká intenzita bytové výstavby, ploch pro bydlení je velké množství a při případném naplnění může dojít k narušení tradiční struktury obce. Pozitivní je existence základní školy a zdravotního střediska, dobré je spojení s obcí s pověřeným obecním úřadem i s ORP Pelhřimov. Negativním jevem je stárnutí obyvatelstva;

13 Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (ve změně ÚP Častrov) Ze Zprávy o uplatňování ÚP Častrov Žádné závady nebyly nalezeny Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území Vymezit koridor nadregionálního biokoridoru Čunkovský hřbet Pařezitý/Roštejn a regionálního biocentra Troják III Doplnit migračně významný koridor pro velké savce Doplnit lokality přírodních biotopů louky u Pelce, K Rohlovým, Kněžský rybník a Nad Kobylou Ze Vzájemné střety záměrů a závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální szuosaz - Stávající zastavěné zasahuje do stávající aktivní zóny záplavového území szuoszq - Stávající zastavěné zasahuje do stávající záplavového území ss2/szu - Stávající silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi stávající zastavěné území npzoszpf npzosuan npzosuuk npzosle npzoskr npzoskp npzonlk npzosaz snpzoszq - Návrh plochy změn zasahuje do stávající I. a II. třídy ochrany - Návrh plochy změn zasahuje do stávajícího území s archeologickými nálezy - Návrh plochy změn zasahuje do stávajícího území s esteticky a historicky cennou urbanistickou kompozicí - Návrh plochy změn zasahuje do stávající plochy lesa - Návrh plochy změn zasahuje do stávající krajinářské hodnoty zásadní - Návrh plochy změn zasahuje do stávající nemovité kulturní památky - Návrh plochy změn zasahuje do navrhovaného ÚSES - lokálního biokoridoru - Návrh plochy změn zasahuje do stávající aktivní zóny záplavového území - Návrh plochy změn zasahuje do stávající záplavového území

14 Počátky

15 Počátky Počet částí obce: 6 (Město Počátky, místní část Horní Vilímeč, Heřmaneč, Léskovec, Prostý, Vesce) Počet katastrálních území: 6 (k. ú. Počátky, Heřmaneč u Počátek, Léskovec, Vesce u Počátek, Prostý, Horní Vilímeč) Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k : 2613 Hustota obyvatel: 85 obyv/km 2 Typ: Město Obec s pověřeným obecním úřadem: Počátky Adresa OÚ: Palackého nám Počátky Kód obce: Telefon: Internet: Starosta: Mgr. Karel Štefl

16 Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 1. Horninové prostředí a geologie (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba) Výskyt ložisek nerostů: ne Výskyt poddolovaných území: ano Výskyt sesuvných území: ne 2. Vodní režim (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM) Záplavové území Q 100 : ne Aktivní zóna záplavového území: ne Zastavěné území v záplavovém území Q 100 : ne Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano 3. Hygiena životního prostředí Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví: ne (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav) Silná stránka: Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne Silnice II. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano (Vymezeno zhotovitelem, poskytovatel krajský úřad) Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne (Zdroj: mapový server Cenia, Výskyt starých ekologických zátěží: ano Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží 4. Ochrana přírody, krajiny a památek (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny) Ochrana přírody: Chráněná krajinná oblast: ne NATURA evropsky významná lokalita: ano k.ú. Horní Vilímeč - V Lisovech CZ NATURA ptačí oblast: ne Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ano k.ú. Počátky - Kačerovky - prameništní a rašelinné louky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (jihovýchodní část k.ú.) - Pod Cholumnským rybníkem - vlhká louka s prstnatcem májovým (část západního výběžku k.ú.) k.ú. Léskovec - Borky - fragment přechodového rašeliniště s výskytem ohrožených druhů (severní část k.ú.) k.ú. Prostý a Horní Vilímeč - Nad Kazimírem - rašelinné louky s význačnou květenou (jižní část k.ú.)

17 Maloplošná zvláště chráněná území: ano Název přírodní rezervace: V Lisovech (k.ú. Horní Vilímeč) Název přírodní rezervace: Krčil (k.ú. Heřmaneč u Počátek) Název přírodní památky: Borky (k.ú. Léskovec) Památný strom: ano Počátky: Lípy v Počátkách 4 kusy lípa velkolistá Lípy u Panny Marie Lípa u Sosny lípa malolistá Lípy na hrázi rybníka Valcha lípa malolistá 9 kusů Lípy na Valše lípa malolistá 8 kusů Léskovec: Leskovické lípy Lípy u Léskovce Ochrana krajiny: Krajinná památková zóna: ne Významné krajinné prvky registrované: ano k.ú. Počátky - Valchovská alej, důvod registrace: významná dominanta, refugium ptactva - Kališťská alej, důvod registrace: významná dominanta krajiny, refugium pt. - Kačerovky, důvod registrace: ohrožené druhy rostlin k.ú. Horní Vilímeč - Za Kocmánkovi, důvod registrace: vzácné a ohrožené rostliny - Pod Vrchovnicí, důvod registrace: ohrožené druhy rostlin k.ú. Léskovec - Borky, důvod registrace: ohrožené druhy rostlin Ochrana památek: (Zdroj: NPÚ) Městská památková rezervace: ne Městská památková zóna: ano Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny Vesnická památková zóna: ne Nemovité kulturní památky: ano Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností nemovitých kulturních památek 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (Zdroj: ČSÚ, mapové podklady ZABAGED, Katastr nemovitostí) Bilance ploch podle ČSÚ: Celková výměra: 3084 ha Zemědělská půda celkem: 2164 ha, což je 70,2 % z celkové výměry obce Orná půda: 1655 ha, což je 76,5 % z celkové výměry zemědělské půdy Chmelnice: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Vinice: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Zahrady: 37 ha, což je 1,7 % z celkové výměry zemědělské půdy Ovocné sady: 4 ha, což je 0,2 % z celkové výměry zemědělské půdy Trvalé travní porosty: 468 ha, což je 21,6 % z celkové výměry zemědělské půdy Lesní půda: 576 ha, což je 18,7 % z celkové výměry obce Vodní plochy: 90 ha, což je 2,9 % z celkové výměry obce Zastavěné plochy: 43 ha, což je 1,4 % z celkové výměry obce Ostatní plochy: 211 ha, což je 6,8 % z celkové výměry obce

18 Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 3,02 (Stanoveno v rámci urbanizačního prostoru, vymezeného jako kruh kolem jádrového území sídla o velikosti odpovídající počtu obyvatel sídla) 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura (Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady) Dopravní infrastruktura: Blízkost dálnice: ne Napojení na silnici I. třídy: ne Železniční stanice či zastávka: ano Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (železnice) Městská hromadná doprava: ne Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá Technická infrastruktura: Vodovod: ano Kanalizace: ano Plynofikace: ano Silná stránka: Plynofikace obce Skládka: ne Zařízení na odstraňování odpadu: ne 7. Sociodemografické podmínky (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Vývoj počtu obyvatel: Počet obyvatel (SLDB 1991): 2856 Počet obyvatel (SLDB 2001): 2755, změna k roku 1991: pokles 3,5 % Počet obyvatel k : 2746 Počet obyvatel k : 2719 Počet obyvatel k : 2674 Počet obyvatel k : 2695 Počet obyvatel k : 2681 Počet obyvatel k : 2687, změna k roku 1991: pokles 5,9 %, změna k roku 2001: pokles 2,5 %, změna k roku 2006: nárůst 0,2 % Počet obyvatel k : 2657, změna k roku 2007: pokles 1,1 % Počet obyvatel k : 2613, změna k roku 2010: pokles 1,7 % Hrozba: Rychlý pokles počtu obyvatel Věková struktura obyvatelstva: Děti do věku 14 let (SLDB 1991): 20,8 % Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 16,4 % Děti do věku 14 let k : 14,7 %, změna k roku 2001: pokles 10,2 % Děti do věku 14 let k : (379 dětí) tj. 14,3 %, změna k roku 2007: pokles 2,7 % Děti do věku 14 let k (377 dětí): 14,4 % z celkového počtu obyvatel, změna k roku 2010: stagnace

19 Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 14,7 % Senioři ve věku 65 let a starší k : 16,2 %, změna k roku 2001: nárůst 9,9 % Senioři ve věku 65 let a starší k : (462 seniorů): 17,4 %, změna k roku 2007: nárůst 7,5 % Senioři ve věku 65 let a starší k (494 seniorů): 18,9 % z celkového počtu obyvatel, změna k roku 2010: nárůst 8,6 % Hrozba: Stárnutí populace Příležitost: Rozvoj služeb zaměřených na seniory Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 1,31 8. Bydlení (Zdroj: ČSÚ, územní plán, dotazník obce) Trvale obydlené byty: Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 1022 Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 1013 Počet trvale obydlených bytů (2008): 1013 Počet trvale obydlených bytů (2009): 1020 Počet trvale obydlených bytů (k ): 978 Počet rodinných domů (SLDB 2001): 527 Počet rodinných domů (k ): 527 Počet trvale obydlených rodinných domů (k ): 494 Nové rodinné domy postavené v letech (nové byty v rodinných domech): 9 Nové byty postavené v letech : 31 Nové byty postavené v letech : 8 Nové byty postavené v letech : 2 Odpad počtu bytů v letech : 21 (Odborný odhad zhotovitele) Odpad počtu bytů v letech : 1 (dotazník obce) Odpad počtu bytů v letech : 10 (dotazník obce) Počet nových bytů na obyvatele za roky : 1,32 Počet nových bytů na obyvatele za roky : 1,40 Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení Vybavenost: Základní škola: ano Zdravotní středisko: ano Silná stránka: Existence zdravotního střediska Plochy občanského vybavení celkem: 12,13 ha, což je 10,6 % z výměry zastavěného území (Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele) Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 1,78 ha, což je 14,6 % nárůst ploch (Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů) Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele): Schválený územní plán: ano (ÚP Počátky umístěn na GIS a územní plány ÚP ORP Pelhřimov - Obce ORP Pelhřimov) Silná stránka: Schválený územní plán

20 Odpad bytů do roku 2020: 48 Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 73 Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 116 Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 18,5 ha Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 13,76 ha, což je 74,4 % odhadované potřeby ploch pro bydlení (Stanoveno na základě územního plánu a porovnáno s odhadem potřeby) Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení 9. Rekreace a cestovní ruch (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady) Ubytovací kapacity: Počet hotelů: 0 Počet penzionů: 5 Počet jiných ubytovacích zařízení celkem: 1 Počet ubytovacích zařízení: 6 Počet tábořišť nebo campů: 1 Rozloha tábořišť nebo campů: 3,0 ha Počet lůžek v hotelích: 0 Počet lůžek v penzionech: 172 Počet lůžek v chatách: 150 (odhad pořizovatele) Počet lůžek v jiných zařízeních: 46 Počet lůžek v ubytovacích zařízeních celkem: 368, což je 14,1 % počtu obyvatel Příležitost: Vysoký potenciál hromadné rekreace Počet chalup: 251 Počet chat: 36 Intenzita individuální rekreace: 0,29 (Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů) Rekreační a turistický potenciál: Architektonická stavba nebo soubor: ano Historicky významná stavba nebo soubor: ano Významná stavební dominanta: ano Urbanistická hodnota: ano Významný vyhlídkový bod: ano Místo významné události: ano Index rekreačního a turistického potenciálu: 6 (Suma jednotlivých výše uvedených složek) Příležitost: Vysoký turistický a rekreační potenciál 10. Hospodářské podmínky (Zdroj: ČSÚ, dotazník obce, Úřad práce) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (počet): 1392 Míra nezaměstnanosti k : počet 85, tj. 5,89 % (porovnání k : okres Pelhřimov 5,00 %, kraj Vysočina 8,2 %, Česká republika 8,2 %) Podíl ekonomicky aktivních v priméru asi 7,2 % Plochy výroby a skladování: Plochy výroby a skladování celkem: 25,98 ha, což je 22,9 % z výměry zastavěného území (Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele) Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 3,60 ha, což je 13,9 % nárůst ploch (Stanoveno na základě územních plánů obcí a průzkumu) Hodnotové vztahy v území (stanoveno zhotovitelem podle databáze ÚAP): Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu bez technické infrastruktury: 180 Kč/m 2 Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu vybaveného technickou infrastrukturou: 470 Kč/m 2

21 Výpis silných stránek Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Plynofikace obce Kvalitní dopravní napojení (železnice) Schválený územní plán Existence zdravotního střediska Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Výpis slabých stránek Výpis příležitostí Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny Rozvoj služeb zaměřených na seniory Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností nemovitých kulturních památek Vysoký potenciál hromadné rekreace Vysoký turistický a rekreační potenciál Výpis hrozeb Výskyt starých ekologických zátěží Rychlý pokles počtu obyvatel Stárnutí populace Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek ve 2. aktualizaci ÚAPo (rok 2012) Příznivé životní prostředí Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti): Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení): Hospodářský rozvoj Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitost): Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení): Soudržnost společenství obyvatel území Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti): Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení): Vyváženost: Velmi dobrá Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v 1. aktualizaci ÚAPo (rok 2010) Vyváženost: Velmi dobrá

22 TABULKA VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Obec Kategorie Územní podmínky Vyváženost vztahu Vyjádření v zařazení pro příznivé pro hospodářský pro soudržnost územních podmínek kartogramu obce životní rozvoj společenství pro udržitelný prostředí obyvatel území rozvoj území Z H S Dobrý stav Špatný stav Počátky rok c H, S Z Z Počátky rok a Z, H S S Hodnocení: - z vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek obce (oproti roku 2010) je patrné, že nedošlo k jejich změně vyváženost ve 2. aktualizaci ÚAPo vychází jako velmi dobrá stejně jako roku Územní podmínky jsou v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje pozitivní, v pilíři soudržnost společenství obyvatel negativní. Město Počátky je obcí s pověřeným obecním úřadem v níž je soustředěna veškerá státní správa, kultura, školství a tělovýchova. Je zde soustředěn průmysl, je centrem dopravy (autobusová, železniční) na jihovýchodě ORP Pelhřimov; - pilíř životního prostředí má dvě silné stránky (pozitivní je kvalita ovzduší a plynofikace města) a jednu hrozbu (výskyt starých ekologických zátěží v řešeném území). Ve městě je vybudována kompletní technická infrastruktura ČOV s kanalizací, v místních částech je nutno řešit likvidaci odpadních vod spojenou s vybudováním kanalizace, plynofikace není v místních částech, přes území města a přes místní části je vedena silnic II. třídy II/132 resp. II/409 tyto silnice jako zdroj nákladní a osobní dopravy a zatěžují ovzduší (ÚP Počátky navrhuje odklon silnice II/409 kolem města, místní části zůstávají beze změn). Místní části jsou převážně napojeny na silnice III.tříd. Přes území města resp. místní části je vedena železniční trať (provozovatel ČD a.s.). Město Počátky provozuje skládku na odstraňování odpadu; - pilíř hospodářského rozvoje město má schválený územní plán pro celé správní území, s přiměřenou nabídkou ploch pro výrobu (včetně stávajících některé jako přestavbové území), ve městě je řada výrobních subjektů s nabídkou pracovních možností, má dostatečný potenciál turistických nabídek podpořený přítomností městské památkové zóny, nemovitých kulturních památek a potenciálem hromadné rekreace. Protože došlo k nárůstu počtu seniorů, mělo by město zvýšit nabídku služeb pro seniory; - soudržnost společenství obyvatel město má dostatek ploch pro bydlení a dle územního plánu disponuje i nabídkou ploch pro občanskou vybavenost, plochy bydlení jsou vybaveny ZTV(ve městě), přes to růst bytové výstavby ve městě a místních částech stagnuje, ploch pro bydlení je přiměřené množství pro město a místní části, aby při případném naplnění nemohlo dojít k narušení tradiční struktury města. Pozitivní je existence základního školství, zdravotního střediska a nemocnice, dobré spojení místních částí s POÚ Počátky, ale i dobré spojení Počátky s ORP Pelhřimov. Negativním jevem je pokles počtu obyvatel a stárnutí obyvatelstva; Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (ve změně ÚP Počátky) Ze Vzájemné střety záměrů a závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální ss2xsze - Stávající silnice II. třídy křižuje stávající železniční trať npzoszpf - Návrh plochy změn zasahuje do stávající I. a II. třídy ochrany

23 Polesí

24 Polesí Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 (k. ú. Polesí u Počátek) Výměra obce: 470 ha Počet obyvatel k : 83 Hustota obyvatel: 18 obyv/km 2 Typ: Obec Obec s pověřeným obecním úřadem: Počátky Adresa OÚ: Polesí 23, Žirovnice Kód obce: Telefon: Internet: Starosta: JUDr. Josef Vachek

25 Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 1. Horninové prostředí a geologie (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba) Výskyt ložisek nerostů: ne Výskyt poddolovaných území: ne Výskyt sesuvných území: ne 2. Vodní režim (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM) Záplavové území Q 100 : ne Aktivní zóna záplavového území: ne Zastavěné území v záplavovém území Q 100 : ne Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano 3. Hygiena životního prostředí Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví: ne (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav) Silná stránka: Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne Silnice II. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne (Vymezeno zhotovitelem, poskytovatel krajský úřad) Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne (Zdroj: mapový server Cenia, Výskyt starých ekologických zátěží: ano Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží 4. Ochrana přírody, krajiny a památek (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny) Ochrana přírody: Chráněná krajinná oblast: ne NATURA evropsky významná lokalita: ne NATURA ptačí oblast: ne Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne Maloplošná zvláště chráněná území: ano Název přírodní rezervace: Krčil Památný strom: ne Ochrana krajiny: Krajinná památková zóna: ne Významné krajinné prvky registrované: ano Výpis významných krajinných prvků registrovaných: Název VKP: V suchém Borku, důvod registrace: ohrožené druhy rostlin

26 Ochrana památek: (Zdroj: NPÚ) Městská památková rezervace: ne Městská památková zóna: ne Vesnická památková zóna: ne Nemovité kulturní památky: ne 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (Zdroj: ČSÚ, mapové podklady ZABAGED, Katastr nemovitostí) Bilance ploch podle ČSÚ: Celková výměra: 470 ha Zemědělská půda celkem: 302 ha, což je 64,4 % z celkové výměry obce Orná půda: 201 ha, což je 66,3 % z celkové výměry zemědělské půdy Chmelnice: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Vinice: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Zahrady: 4 ha, což je 1,3 % z celkové výměry zemědělské půdy Ovocné sady: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Trvalé travní porosty: 97 ha, což je 32,2 % z celkové výměry zemědělské půdy Lesní půda: 113 ha, což je 24,0 % z celkové výměry obce Vodní plochy: 17 ha, což je 3,5 % z celkové výměry obce Zastavěné plochy: 4 ha, což je 0,9 % z celkové výměry obce Ostatní plochy: 34 ha, což je 7,2 % z celkové výměry obce Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 6,90 (Stanoveno v rámci urbanizačního prostoru, vymezeného jako kruh kolem jádrového území sídla o velikosti odpovídající počtu obyvatel sídla) Silná stránka: Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura (Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady) Dopravní infrastruktura: Blízkost dálnice: ne Napojení na silnici I. třídy: ne Železniční stanice či zastávka: ne Slabá stránka: Absence napojení na železnici Městská hromadná doprava: ne Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá Technická infrastruktura: Vodovod: ne Slabá stránka: Absence vodovodu Kanalizace: ano Plynofikace: ne Skládka: ne Zařízení na odstraňování odpadu: ne 7. Sociodemografické podmínky (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Vývoj počtu obyvatel: Počet obyvatel (SLDB 1991): 104 Počet obyvatel (SLDB 2001): 85, změna k roku 1991: pokles 18,3 % Počet obyvatel k : 84

27 Počet obyvatel k : 84 Počet obyvatel k : 83 Počet obyvatel k : 82 Počet obyvatel k : 77 Počet obyvatel k : 78, změna k roku 1991: pokles 25,0 %, změna k roku 2001: pokles 8,2 %, změna k roku 2006: nárůst 1,3 % Počet obyvatel k : 78, změna k roku 2007: stagnace Počet obyvatel k : 83, změna k roku 2010: nárůst 6,4 % Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel Věková struktura obyvatelstva: Děti do věku 14 let (SLDB 1991): 15,4 % Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 11,8 % Děti do věku 14 let k : 15,4%, změna k roku 2001: nárůst 30,9 % Děti do věku 14 let k : (12 dětí) 15,4 %, změna k roku 2007: stagnace Děti do věku 14 let k (16 dětí): 19,3 % z celkového počtu obyvatel, změna k roku 2010: nárůst 25,3 % Příležitost: Rozvoj služeb zaměřených na děti a mladé rodiny Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 24,7 % Senioři ve věku 65 let a starší k : 26,9 %, změna k roku 2001: nárůst 8,9 % Senioři ve věku 65 let a starší k : (21 seniorů) 26,9 %, změna k roku 2007: stagnace Senioři ve věku 65 let a starší k (14 seniorů): 16,9 % z celkového počtu obyvatel, změna k roku 2010: pokles 37,2 % Příležitost: Rozvoj služeb zaměřených na seniory Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 0,875 Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva 8. Bydlení (Zdroj: ČSÚ, územní plán, dotazník obce) Trvale obydlené byty: Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 38 Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 32 Počet trvale obydlených bytů (2008): 28 Počet trvale obydlených bytů (2009): 28 Počet trvale obydlených bytů (k ): 30 Počet rodinných domů (SLDB 2001): 31 Počet rodinných domů (k ): 24 Počet trvale obydlených rodinných domů (k ): 24 Nové rodinné domy postavené v letech (nové byty v rodinných domech): 2 Nové byty postavené v letech : 1 Nové byty postavené v letech : 1 Nové byty postavené v letech : 0 Odpad počtu bytů v letech : 1 (Odborný odhad zhotovitele) Odpad počtu bytů v letech : 0 (dotazník obce) Odpad počtu bytů v letech : 0 (dotazník obce) Počet nových bytů na obyvatele za roky : 6,3 Počet nových bytů na obyvatele za roky : 8,03 Silná stránka: Vysoká intenzita bytové výstavby

28 Vybavenost: Základní škola: ne Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci základní školy Zdravotní středisko: ne Plochy občanského vybavení celkem: 0,69 ha, což je 4,6 % z výměry zastavěného území (Stanoveno na základě územního plánu a vlastních průzkumů) Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha, což je 0,0 % nárůst ploch (Stanoveno na základě územního plánu) Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele): Schválený územní plán: ne Odpad bytů do roku 2020: 1 Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 2 Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 5 Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 0,7 ha Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 0,00 ha, což je 0,0 % odhadované potřeby ploch pro bydlení (Stanoveno na základě územního plánu a porovnáno s odhadem potřeby) Slabá stránka: Nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení 9. Rekreace a cestovní ruch (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady) Ubytovací kapacity: Počet hotelů: 0 Počet penzionů: 0 Počet jiných ubytovacích zařízení celkem: 0 Počet ubytovacích zařízení: 0 Počet tábořišť nebo campů: 0 Rozloha tábořišť nebo campů: 0,0 ha Počet lůžek v hotelích: 0 Počet lůžek v penzionech: 0 Počet lůžek v chatách: 0 Počet lůžek v jiných zařízeních: 0 Počet lůžek v ubytovacích zařízeních celkem: 0, což je 0,0 % počtu obyvatel Příležitost: Vysoký potenciál hromadné rekreace Počet chalup: 11 Počet chat: 25 Intenzita individuální rekreace: 1,2 (Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů) Příležitost: Vysoký potenciál individuální rekreace Rekreační a turistický potenciál: Architektonická stavba nebo soubor: ano Historicky významná stavba nebo soubor: ne Významná stavební dominanta: ne Urbanistická hodnota: ne Významný vyhlídkový bod: ne Místo významné události: ano Index rekreačního a turistického potenciálu: 2 (Suma jednotlivých výše uvedených složek)

29 10. Hospodářské podmínky (Zdroj: ČSÚ, dotazník obce, Úřad práce) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (počet): 33 Míra nezaměstnanosti k : počet 3, tj. 9,09 % (porovnání k : okres Pelhřimov 5,00 %, kraj Vysočina 8,2 %, Česká republika 8,2 %) Podíl ekonomicky aktivních v priméru asi 31,2 % Slabá stránka: Vysoký podíl zaměstnanosti v priméru (zemědělství, lesnictví) Plochy výroby a skladování: Plochy výroby a skladování celkem: 3,64 ha, což je 24,3 % z výměry zastavěného území (Stanoveno na základě územního plánu a vlastních průzkumů) Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha, což je 0,0 % nárůst ploch oproti stávajícímu stavu (Stanoveno na základě územního plánu) Hrozba: Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu Hodnotové vztahy v území (stanoveno zhotovitelem podle databáze ÚAP): Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu bez technické infrastruktury: 120 Kč/m 2 Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu vybaveného technickou infrastrukturou: 290 Kč/m 2 Výpis silných stránek Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability Dlouhodobý růst počtu obyvatel Dobrá věková struktura obyvatelstva Vysoká intenzita bytové výstavby Výpis slabých stránek Absence napojení na železnici Absence vodovodu Vysoký podíl zaměstnanosti v priméru (zemědělství, lesnictví) Nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení Výpis příležitostí Rozvoj služeb zaměřených na děti a mladé rodiny Rozvoj služeb zaměřených na seniory Vysoký potenciál individuální rekreace Výpis hrozeb Výskyt starých ekologických zátěží Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci základní školy Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu

30 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek ve 2. aktualizaci ÚAPo (rok 2012) Příznivé životní prostředí Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti): Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení): Hospodářský rozvoj Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitost): Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení): Soudržnost společenství obyvatel území Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti): Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení): Vyváženost: Průměrná Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v 1. aktualizaci ÚAPo (rok 2010) Vyváženost: Špatná TABULKA VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Obec Kategorie Územní podmínky Vyváženost vztahu Vyjádření v zařazení pro příznivé pro hospodářský pro soudržnost územních podmínek kartogramu obce životní rozvoj společenství pro udržitelný prostředí obyvatel území rozvoj území Z H S Dobrý stav Špatný stav Polesí rok b Z, S H H Polesí rok b Z, S H H

31 Hodnocení: - z vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek obce (oproti roku 2010) je patrné, že došlo ke změně v hodnocení ze špatné vyváženosti a vyváženost průměrnou, hodnocení dle jednotlivých územních podmínek ke změně nedošlo - pilíře životního prostředí soudržnost společenství obyvatel jsou pozitivní, pilíř hospodářského rozvoje je negativní; - životního prostředí v obci není zatíženo zhoršenou kvalitou ovzduší ani dopravou, má vysoký koeficient ekologické stability, jako hrozba jsou staré ekologické zátěže v území. V obci není vybudována kompletní technická infrastruktura chybí ČOV, plynofikace, kanalizace sice existuje jedná se klasickou jednotnou kanalizaci ukončenou ve vodoteči, není vodovod. Obec leží v klidové části ORP Pelhřimov, je atraktivní hlavně po stránce rekreace a turistiky; - z pilíři hospodářského rozvoje obec nemá schválený územní plán a tudíž nenabízí žádné plochy pro bydlení a pro výrobu - není zde pak nabídka pracovních příležitostí; - v soudržnosti společenství obyvatel absencí územního plánu nemá obec nabídku ploch pro bydlení, přes tento nedostatek je v obci poměrně vysoká intenzita bytové výstavby. V obci nejsou ploch pro občanskou vybavenost (absencí územního plánu), což může snižovat kvalitu bydlení. Negativním jevem je absence základní školy. Pozitivní je růst počtu obyvatel a jejich dobrá věková struktura. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (pro pořizování ÚP Polesí) Ze Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální Žádné závady nebyly nalezeny Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území Žádné střety nebyly nalezeny Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území Žádné střety nebyly nalezeny

32 Stojčín

33 Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 (k. ú. Stojčín) Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k : 124 Hustota obyvatel: 32 obyv/km 2 Typ: Obec Obec s pověřeným obecním úřadem: Počátky Adresa OÚ: Stojčín 22, Žirovnice Kód obce: Telefon: , Internet: Starosta: Jiří Peltan

34 Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 1. Horninové prostředí a geologie (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba) Výskyt ložisek nerostů: ne Výskyt poddolovaných území: ne Výskyt sesuvných území: ne 2. Vodní režim (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM) Záplavové území Q 100 : ne Aktivní zóna záplavového území: ne Zastavěné území v záplavovém území Q 100 : ne Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano 3. Hygiena životního prostředí Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví: ne (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav) Silná stránka: Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne Silnice II. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne (Vymezeno zhotovitelem, poskytovatel krajský úřad) Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne (Zdroj: mapový server Cenia, Výskyt starých ekologických zátěží: ne 4. Ochrana přírody, krajiny a památek (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny) Ochrana přírody: Chráněná krajinná oblast: ne NATURA evropsky významná lokalita: ne NATURA ptačí oblast: ne Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne Maloplošná zvláště chráněná území: ne Památný strom: ano Lípy u Božích muk u Stojčín 2 ks Stojčínské lípy 2 ks Ochrana krajiny: Krajinná památková zóna: ne Významné krajinné prvky registrované: ne

35 Ochrana památek: (Zdroj: NPÚ) Městská památková rezervace: ne Městská památková zóna: ne Vesnická památková zóna: ne Nemovité kulturní památky: ne 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (Zdroj: ČSÚ, mapové podklady ZABAGED, Katastr nemovitostí) Bilance ploch podle ČSÚ: Celková výměra: 387 ha Zemědělská půda celkem: 215 ha, což je 55,4 % z celkové výměry obce Orná půda: 161 ha, což je 74,9 % z celkové výměry zemědělské půdy Chmelnice: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Vinice: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Zahrady: 6 ha, což je 2,8 % z celkové výměry zemědělské půdy Ovocné sady: 0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Trvalé travní porosty: 48 ha, což je 22,2 % z celkové výměry zemědělské půdy Lesní půda: 110 ha, což je 28,4 % z celkové výměry obce Vodní plochy: 10 ha, což je 2,6 % z celkové výměry obce Zastavěné plochy: 5 ha, což je 1,3 % z celkové výměry obce Ostatní plochy: 48 ha, což je 12,4 % z celkové výměry obce Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 5,61 (Stanoveno v rámci urbanizačního prostoru, vymezeného jako kruh kolem jádrového území sídla o velikosti odpovídající počtu obyvatel sídla) Silná stránka: Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura (Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady) Dopravní infrastruktura: Blízkost dálnice: ne Napojení na silnici I. třídy: ne Železniční stanice či zastávka: ano Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (železnice) Městská hromadná doprava: ne Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá Technická infrastruktura: Vodovod: ano Kanalizace: ne Slabá stránka: Absence kanalizace Plynofikace: ne Skládka: ne Zařízení na odstraňování odpadu: ne 7. Sociodemografické podmínky (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Vývoj počtu obyvatel: Počet obyvatel (SLDB 1991): 121 Počet obyvatel (SLDB 2001): 125, změna k roku 1991: nárůst 3,3 % Počet obyvatel k : 129

36 Počet obyvatel k : 121 Počet obyvatel k : 121 Počet obyvatel k : 116 Počet obyvatel k : 117 Počet obyvatel k : 119, změna k roku 1991: pokles 1,7 %, změna k roku 2001: pokles 4,8 %, změna k roku 2006: nárůst 1,7 % Počet obyvatel k : 122, změna k roku 2007: nárůst 2,5 % Počet obyvatel k : 124, změna k roku 2010: nárůst 1,6 % Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel Věková struktura obyvatelstva: Děti do věku 14 let (SLDB 1991): 12,4 % Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 18,4 % Děti do věku 14 let k : 16,8 %, změna k roku 2001: pokles 8,7 % Děti do věku 14 let k (20 dětí): 16,4 %, změna k roku 2007: pokles 2,4 % Děti do věku 14 let k (22 dětí): 17,7 % z celkového počtu obyvatel, změna k roku 2010: nárůst 7,9 % Příležitost: Rozvoj služeb zaměřených na děti a mladé rodiny Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 12,0 % Senioři ve věku 65 let a starší k : 13,4 %, změna k roku 2001: nárůst 11,7 % Senioři ve věku 65 let a starší k (19 seniorů): 15,6 %, změna k roku 2007: nárůst 16,4 % Senioři ve věku 65 let a starší k (27 seniorů): 21,8 % z celkového počtu obyvatel, změna k roku 2010: nárůst 39,7 % Hrozba: Stárnutí populace Příležitost: Rozvoj služeb zaměřených na seniory Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 1, Bydlení (Zdroj: ČSÚ, územní plán, dotazník obce) Trvale obydlené byty: Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 46 Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 41 Počet trvale obydlených bytů (2008): 58 Počet trvale obydlených bytů (2009): 58 Počet trvale obydlených bytů (k ): 42 Počet rodinných domů (SLDB 2001): 33 Počet rodinných domů (k ): 50 (včetně rekreačních chalup) Počet trvale obydlených rodinných domů (k ): 38 Nové rodinné domy postavené v letech (nové byty v rodinných domech): 0 Nové byty postavené v letech : 0 Nové byty postavené v letech : 0 Nové byty postavené v letech : 0 Odpad počtu bytů v letech : 1 (Odborný odhad zhotovitele) Odpad počtu bytů v letech : 0 (dotazník obce) Odpad počtu bytů v letech : 0 (dotazník obce) Počet nových bytů na obyvatele za roky : 0,00 Počet nových bytů na obyvatele za roky : 0,00 Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územně analytické podklady ORP Pelhřimov Září aktualizace ÚAP ORP Pelhřimov. 3. aktualizace SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Územně analytické podklady ORP Pelhřimov Září aktualizace ÚAP ORP Pelhřimov. 3. aktualizace SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 3. aktualizace SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PELHŘIMOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PŘÍLOHA č. 2 (obvod pověřené obce POČÁTKY) 1 Pořizovatel 3. aktualizace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična Litvínovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Pelhřimov Počet částí obce: 27 Počet katastrálních území: 24 Výměra obce: 9527 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 16707 Hustota

Více

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola Štěpánovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Ústí nad Labem

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Ústí nad Labem Stránka č. 1 z 11 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Ústí nad Labem zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr Mydlovary Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Vrábče. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřbitov Knihovna Hřiště(fotbalové a tenisové) Pohostinství Obchody Ubytování

Vrábče. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřbitov Knihovna Hřiště(fotbalové a tenisové) Pohostinství Obchody Ubytování Vrábče zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Dynín. Historie. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Pošta Obchod

Dynín. Historie. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Pošta Obchod Dynín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie Včelná Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zvíkov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Lipí. Vybavenost obce Knihovna Hřiště Mateřská škola Restaurace Kulturní dům Ubytování

Lipí. Vybavenost obce Knihovna Hřiště Mateřská škola Restaurace Kulturní dům Ubytování Lipí Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves Břehov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sběrný

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Roudnice nad Labem

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Roudnice nad Labem Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Roudnice nad Labem zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Strýčice. Vybavenost obce Základní škola Hřiště Požární zbrojnice Obchod Hřbitov Hostinec

Strýčice. Vybavenost obce Základní škola Hřiště Požární zbrojnice Obchod Hřbitov Hostinec Strýčice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Základní

Více

Hrdějovice. Pamětihodnosti

Hrdějovice. Pamětihodnosti Hrdějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Branišov. Vybavenost obce Požární zbrojnice Obchod Restaurace. Pamětihodnosti

Branišov. Vybavenost obce Požární zbrojnice Obchod Restaurace. Pamětihodnosti Branišov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD dobývací prostor chráněné ložiskové území výhradní bilancované ložisko nerostných surovin plocha lesa HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE A1 plocha lesa ochranné pásmo vodních zdrojů - bod ochranné pásmo vodních

Více

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 370,7 ha ,3 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 370,7 ha ,3 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie Včelná Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více