Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení vyhlášenému dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na dodávku speciálních vozidel pro služební kynologii v rámci projektu Potlačení a stíhání příhraniční autokriminality a drogové kriminality pro Policii ČR Č.j.: PPR /ČJ EC Zadavatel: Počet listů: 5 Přílohy:5/18 Název: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ IČ: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Bank. spojení: Česká národní banka Číslo účtu: /0710 Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč Poštovní adresa: Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schr. 160, Praha 6 Telefon: Fax: Obsah: čl. 1 Vymezení plnění veřejné zakázky. čl. 2 Obchodní podmínky. čl. 3 Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat. čl. 4 Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky. čl. 5 Popis hodnocení nabídek. čl. 6 Schválení zadávacích podmínek. Přílohy: 1. Adresa KŘ policie. 2. Závazný vzor kupní smlouvy. 3. Technická specifikace speciálního vozidla pro služební kynologii. 4. Vzor krycí list nabídky. 5. Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

2 čl. 1. Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění zakázky je dodávka speciálních vozidel pro služební kynologii v rámci projektu Potlačení a stíhání příhraniční autokriminality a drogové kriminality pro Policii ČR v roce Zadávací řízení se uskutečňuje dle 3 odst. 1 písm. b) zákona a 21 odst. 1 písm. a). Centrálním zadavatelem (dále jen zadavatel ) je vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR a veřejným zadavatelem je krajské ředitelství Policie ČR uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. a) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka speciálních vozidel pro služební kynologii v následujícím množství: Předmět nákupu 2012 Název Jed. množ. Plánované množství pro rok 2012 Speciální vozidlo pro služební kynologii kusů 3 b) Plněním zakázky se rozumí dodávky speciálních vozidel pro služební kynologii v rámci projektu Potlačení a stíhání příhraniční autokriminality a drogové kriminality pro Policii ČR v roce 2012, které svým provedením, zpracováním a vzhledem včetně materiálových musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace. čl. 2. Obchodní podmínky A Doba a místo plnění veřejné zakázky: 1) Plnění nejpozději do ) Místo plnění je sídlo jsou prostory prodávajícího. Důvodem místa plnění u prodávajícího je provedení předprodejního servisu, přejímka speciálního vozidla včetně zástavby, drobné závady může prodávající odstranit na místě a tím neohrozit termín převzetí. 3) Lhůtu, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, zadavatel stanovuje do B Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek: 1) Nabídková cena bude zpracována v členění: -cena za jeden kus bez DPH a včetně DPH, - celková cena bez DPH a včetně DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč včetně DPH. 2) Cenou se rozumí cena předmětu plnění zakázky tak, jak je uvedeno v čl. 1 této zadávací dokumentace. 3) Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. 4) Nabídková cena bude zahrnovat vedle nákladů na výrobu speciálních vozidel pro služební kynologii a předprodejní servis i dodatečné úpravy tak, jak je uvedeno v technické specifikaci.

3 5) Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, fakturou splatnou do 21 dnů po jejím doručení. 6) Zálohy zadavatel neposkytuje. C Požadavky na další ujednání do smlouvy: 1. Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v identifikačních údajích. 2. Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy. 3. Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace. 4. Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5. Prodávající se zavazuje doručit fakturu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. D Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy: Pro případ porušení platebních podmínek: 1. Smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny z dílčí dodávky zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku. 2. Úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení dodavatelem písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku. 3. Pro případ porušení dalších ujednání je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny s DPH zakázky zaokrouhleno nahoru, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím. 4. Pro případ nesplnění termínů záručních oprav: Za každý kalendářní den prodlení zaplatí prodávající zadavateli smluvní pokutu ve výši Kč. E Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s ustanovením 409 a následujících, zákona č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle jejího vzoru v příloze č. 2. F Doklady o splnění kvalifikace 1. Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením 52 odst. 1 zákona. 2. Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení 57 zákona. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů ( 53 zákona): 1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) a b) uchazeč prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu.

4 2. Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. f) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD. 3. Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. h) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 4. Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), j) a k) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů ( 54 zákona): 1. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 2. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. b) uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. čl. 3 Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka Praha 6 Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Pelléova 21 Praha 6 - Bubeneč telefon z vrátnice objektu Obálka s nabídkou bude přijímána ve lhůtě pro podání nabídek, t.j. do do Osobně na adresu: 09:30 hod., a to v úterý a ve čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. nebo po telefonické domluvě (1 den předem) i v jiných termínech, v pondělí až čtvrtek v době 8:30 až 15:30 hod. a v pátek do 11:00 hod. Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele. Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením 68 odst. 2 a 3 a 69 odst. 5 zákona, tj. v uzavřené obálce označené názvem. Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence. Obálka s nabídkou bude uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Bude zřetelně označena slovem: soutěž, nápisem NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE a heslem SPECIÁLNÍ VOZIDLO PRO SLUŽEBNÍ KYNOLOGII. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona.

5 čl. 4. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky Zadavatel: 1) Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků stanovených v oznámení o zakázce, které bylo zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek a na splnění všech požadavků, které uplatnil v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách, které byly zveřejněny na profilu zadavatele. 2) Požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle 68 zákona. 3) Požaduje, aby nabídka obsahovala krycí list nabídky dle vzoru v příloze č. 4. Krycí list bude obsahovat nabídkovou cenu. 4) Upozorňuje, že nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou její součástí, musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů).u uchazečů se sídlem ve Slovenské republice je přípustný slovenský jazyk. 5) Upozorňuje, že podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s tím, že zadavatel poté, co bude uzavřena kupní smlouva nebo bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele protokol o otevírání obálek, jehož součástí budou i identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku a informace o jejich nabídkových cenách. 6) Nepřipouští variantní řešení. 7) Upozorňuje, že do kupní smlouvy bude požadovat ustanovení o smluvních sankcích, 8) Požaduje se záruka pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodaná vozidla minimálně 3 roky (36 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů. U vozidla záruční lhůtu na lak minimálně 3 roky (36 měsíců) a záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců). Potvrzení zajištění originálních náhradních dílů a provádění servisu ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí tak, jak je uvedeno v technické specifikaci. Na policejní polepy se musí vztahovat záruku jako na jakost u vozidla. 9) Požaduje se záruční, pozáruční opravy a servis dle bodu 12 přílohy č. 3 této ZD. 10) Požaduje popsat způsoby zabezpečení realizace záručních a pozáručních oprav tak, jak je uvedeno v technické specifikaci. 11) Požaduje předložit doklady v souladu s technickými podmínkami a kvalifikačními předpoklady tak, jak je uvedeno v technické specifikaci. čl. 5 Popis hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny čl.6 Schválení zadávacích podmínek Zadávací podmínky byly schváleny dne Ing. Klára Šalátová vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

6 Příloha č. 1 k č.j.: PPR /ČJ EC Počet listů: 1 Adresa KŘ policie /1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího na adresu: KŘ policie Ústeckého kraje Krajské ředitelství Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, PSČ Ústí nad Labem, fakturační adresa je totožná se sídlem KŘ IČ: DIČ: CZ bank. spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: /0710 Kontaktní osoba: JUDr. Milabn Babičík, tel: , mob Místo plnění:sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí n/l-božtětice. Celkem speciální vozidla pro služební kynologii, 3 kusy.

7 Příloha č. 3 k č.j.: PPR /ČJ EC Počet listů: 6 TECHNICKÁ SPECIFIKACE -Speciálního vozidla pro služební kynologii Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality 1. NÁZEV MAJETKU Speciální vozidla pro služební kynologii 3 ks 2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO Vzhledem k nemožnosti předvídat výsledek veřejné zakázky není možné zatím nomenklaturní čísla stanovit. Majetek zařadit do skupiny: Automobil osobní speciální ostatní - policejní, 3.OZNAČENÍ KÓDU CPV Policejní automobily Kód CPV: TECHNICKÝ POPIS a) Detailní popis požadovaného majetku je uveden v této příloze. b) Ilustrační nákres požadovaného řešení boxů pro psy je znázorněn v této příloze. c) Variantní řešení není přípustné. 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY a) Vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. b) Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 6. BAREVNÉ PROVEDENÍ Vozidla je požadováno dodat v policejním provedení označeném v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména Vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Uchazeč je povinen nabídnout vozidlo v policejním provedení v barvě základní stříbrné metalíze. Vzorek požadované barvy bude připraven k nahlédnutí na Odboru veřejných zakázek PP ČR. V této souvislosti Policie ČR požaduje, aby uchazeči ve svých nabídkách uvedli grafický návrh požadovaného policejního provedení polepů a barvy nabízeného typu vozidla. Na policejní polepy se musí vztahovat záruka za jakost jako u záruky na jakost u vozidla.

8 7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY a) Majetek musí být předán v prostorách prodávajícího, b) Při přejímce musí být u vozidel provedena kontrola funkčnosti ruční radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR Policie ČR a GPS přijímače, d) Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis, e) Požadovaný majetek musí být výhradně nový, z produkce roku 2012, f) Termín dodání nejpozději do 10. prosince ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI V kupní smlouvě předložit: Doklady prokazující shodu požadovaných výrobků (vozidla), vydané příslušnými orgány podle 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 9. SPECIFICKÉ POŽADAVKY a) Požaduje se záruka: - Pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodaná vozidla minimálně 3 roky (36 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů. - U vozidla se požaduje záruční lhůta na lak minimálně 3 roky (36 měsíců) a záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců) za ceny uvedené v nabídce. b) Potvrdit zajištění originálních náhradních dílů a provádění servisu ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí. c) Montáž ruční radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístnění ovládacích prvků zařízení podléhá konzultaci a písemnému schválení pracovníkem OIKT KŘP Ústí nad Labem Bc. Ivanem Protivou (tel , , ). Montáž výše u vedené radiostanice bude provedena vítězným dodavatelem. d) Součástí nabídky musí být doklady nebo kopie dokladů o schválení, tj.: - Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla, - Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla a Základní technický popis schváleného typu vozidla, - V případě změny schválení nabízeného typu postačí Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla. Kopie požadovaných dokladů musí být předány při převzetí vozidel policií z důvodu zabezpečení správného vzetí do evidence. 10. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK KŘP Ústeckého kraje 11. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY Do smlouvy zapracovat:

9 a) Smluvní pokuty pro případ nedodržení termínů a cen týkajících se objednávání a vlastního provádění servisu nakoupených automobilů u smluvně zajištěných autorizovaných servisů. 12. DALŠÍ POŽADAVKY Vzhledem k tomu, že se jedná o nákup majetku, který není v běžném používání Policie ČR, požaduje se v rámci nákupu provést dodatečné úpravy vozidla a jeho zástavby. V rámci dodatečných úprav uchazeči souhlasí s vytvořením pracovní skupiny, do které policie zařadí vedoucího projektu ze strany policie a další čtyři osoby. Uchazeč ve své nabídce rovněž uvede vedoucího projektu za svou stranu. Pracovní skupina bude jednat minimálně jednou za 10 pracovních dnů (nebo častěji dle potřeby). První schůzka se uskuteční do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Schůzku svolá a místo konání určí dodavatel po vzájemné dohodě s vedoucím projektu ze strany policie. Dodavatel je povinen zapracovat dodatečnými úpravami všechny požadavky pracovní skupiny policie, týkající se vlastního řešení rozmístění a připojení přístrojů, boxu pro psy, elektroinstalace, rozmístnění zásuvek a osvětlení, pokud tomu nebrání nepřekonatelné technické, nebo zákonné překážky. Vlastní rozmístění přístrojů řešit v rámci dodatečných úprav domluvou s konečným uživatelem. Po ukončení dodatečných úprav sepíše pracovní skupina s dodavatelem předávací protokol o ukončení dodatečných úprav. K tomuto účelu musí dodavatel zpracovat a předat kupujícímu komplexní předávací dokumentaci (popis vozidla včetně zástavby, technické výkresy řešení zástavby apod.). Dodatečnými úpravami nedojde ke změně předmětu veřejné zakázky. Cena dodatečných úprav bude zahrnuta v nabídce na dodání. Požaduje se předložit a garantovat: a) Pro záruční i pozáruční servis a opravy: i. Smluvně zajistit servis a opravy u autorizovaných servisů včetně jejich adres a kontaktů na ně, (musí být minimálně jeden v Ústeckém kraji, pro který je materiál pořizován. Pokud není, musí být zajištěna doprava na náklady dodavatele), ii. U vozidla maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu a datem stanovaným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů do 5ti pracovních dnů, iii. Maximální doba servisu a opravy u vozidla u smluvně zajištěných autorizovaných servisů: - běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení), - náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě, - náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě, b) Záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a majetek předat zpět uživateli v den přistavení do opravny (po předešlém objednání). Dále se požaduje předložit údaje o: a) Normované spotřebě paliva na 100 km u vozidla (v litrech) pro kombinovaný provoz (údaje z technického průkazu). b) Době záruk na vozidlo (minimálně dle požadavku ZD), - na veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodané automobily bez omezení počtu ujetých kilometrů, - záruční lhůtě na lak, - záruční lhůtě na neprorezavění karosérie.

10 Technické podmínky Speciální vozidlo pro služební kynologii Model: Provedení: Osobní automobil kombi terénní; Počet dveří: minimálně 5; Počet míst k sezení: minimálně 5; Maximální konstrukčíní minimálně 150; rychlost [km/h]: Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Motor: Typ: Vznětový nebo zážehový; Palivo: Nafta nebo benzin (natural 95); Výkon [kw]: minimálně 95; Plnění standardů emisních Euro 5; limitů: Spotřeba paliva pro u vozidla s celkovou hmotností od 1801 kg do 3000 kg včetně a o výkonu motoru do 120 kw maximálně kombinovaný provoz: 9 litrů nafty/100 km nebo 10,5 litru benzinu/100km, u vozdila s celkovou hmotností nad 3001 kg a o výkonu motoru do 120 kw maximálně 10 litrů nafty/100 km nebo 11,5 litrů benzinu/100 km, u vozidla o výkonu motoru nad 121 kw maximálně 11 litrů nafty/100 km nebo 12 litrů benzinu/100 km; Hmotnost: Celková [kg]: maximálně 3500; Užitečná [kg]: minimálně 600; Převodovka: Typ: minimálně 6-stupňová, mechanická, plně synchronizovaná; Pohon: Pohon náprav: Trvalý nebo zapinatelný pohon všech kol; Karoserie: Barva vozidla včetně střechy: Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 460/2008 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla základní stříbrná metalíza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresům Vyhlášky č. 460/2008 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie při osvětlovacím úhlu 5 a diferenčním úhlu 0,33 bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]; Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1023); odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5 a diferenčním úhlu 0,33 bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]; Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011) - pro černý nápis POLICIE ; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál v elektronické podobě dodá uchazeči zadavatel. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku 72%. V této souvislosti se plochou vozidla rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel; Sedadla: Čalounění: Látkové, potah na přední straně předních sedadel ze zesílené látky, na zadní straně omyvatelný; Ostatní: Potah zadních sedadel omyvatelný; Výškově stavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou; Sedadlo spolujezdce bez bederní opěrky otočné k pracovnímu stolu umístěného v pracovním prostoru; První řada sedadel v prostoru pro cestující (pracovním prostoru) není požadována; Druhá řada sedadel v prostoru pro cestující (pracovním prostoru) je požadována v běžném provedení - trojsedadlo; Světlá výška nezatíženého minimálně 180; vozidla [mm]: Nájezdový úhel nezatíženého Přední minimálně 28, zadní minimálně 20; vozidla ( 0 ): Bezpečnost: Počet airbagů: minimálně 4 (řidič a spolujezdec), airbag před spolujezdcem vypinatelný; Ostatní: Bezpečnostní pásy pro všechna sedadla; Posilovač řízení; Výbava: Základní výbava obsahující Centrální zamykání s dálkovým ovládáním; minimálně tyto prvky: Elektricky ovládaná přední boční okna; Vyhřívaná, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie; Výškově stavitelný volant; Klimatizace; Ukazatel venkovní teploty; Přední mlhové světlomety;

11 Nástavba vozidla s výbavou pro přepravu služebních psů: Prostor pro přepravu psů musí umožňovat: 1x zásuvka 12 V integrovaná v prostoru řidiče nebo spolujezdce a 2x zásuvka 12 V po 1 vyvedené do sloupku A zevnitř nebo variantně v blízkosti okna; Třetí brzdové světlo; Akumulátor a alternátor s výkonem elektrického proudu, zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení vozidla včetně zařízení přídavně namontovaných ; Alarm; Imobilizer; Autorádio s CD přehrávačem a MP3 včetně reproduktorů a antény (anténa je společná, jedná se o anténu pro rádiový systém Tetrapol a pro příjem FM rádia, sdružovač RVX 25); Navigace včetně navigačního SW a předinstalovanými mapami Evropy a s podrobnou navigační mapou ČR, SR, Německa, Polska a Rakouska a jejich bezplatnou aktualizací minimálně po dobu 5ti let; Hledací přenosný světlomet a megnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W; Gumové koberce s obrubou, vpředu i vzadu; Spodní zesílený kovový kryt motoru a převodovky (kryt může být i z jiného odolného netříštivého materiálu); Podvozek přizpůsobený pro jízdu terénem (lesní a polní cesty); Povinná výbava (viz. Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 32, odst. 1, 6 a 7 ve znění pozdějších předpisů); Ruční hasící přístroj práškový (2kg, ČSN EN ISO 9001,ČSN EN3), umístěný ve vozidle do držáku na lehce přístupném místě; Tažné lano; Obutí na letních pneumatikách + sada zimních pneumatik včetně disků (druhá kompletní sada kol); Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle; Ozdobné kryty kol (ne v případě použití disků z lehkých slitin); Tažné zařízení (automobilový kulový spoj) s 13ti pólovou elektrickou zásuvkou; Pevná dělící stěna oddělující prostor na přepravu psů od prostoru pro osádku vozidla, nebo samostatná nástavba aerodynamicky spojená s kabinou vozidla; Umístění a upevnění přepravních boxů (klecí) pro dva psy velkých plemen (každý pes samostatně); Jednotlivé boxy (klece) pro psy musí být řešeny tak, aby přepravovaní psi na sebe vzájemně neviděli; Vstupní otvor do prostoru na přepravu psů musí umožňovat bezproblémovou manipulaci s klecemi, přístup ke klecím (k přepravovaným psům); Prostor na přepravu psů musí být uzavíratelný, uzamykatelný a musí mít vlastní elektrické osvětlení; Musí být vybaven účinným větráním s regulací (např. střešní ventilátor, s jednoduchým uzavřením z vnější strany, boční větrací mřížky, případně střešní větrací příklop nastavitelný z vnější strany). Větrací otvory musí být zabezpečeny proti dešti a zatékání do vnitřních prostorů; Přepravní box (klec) pro psa: - vyhotovení z tuhého pevného nerezivějícího materiálu (např. PPE tloušťky 5 mm apod.); - lehce omyvatelné z vnější i vnitřní strany; - dno klecí vybaveno gumovou protismykovou podlážkou odolnou proti poškození psem, zamezující unik výkalů do prostoru mimo klec; - klece musí mít samostatné vstupní dvířka na pantech, vyrobené z nerezavějícího omyvatelného materiálu nebo z materiálu s účinnou antikorozní ochranou, - dvířka klece musí být uzamykatelná s pojistkou, - přepravní box musí mít vyjímatelnou středovou přepážku oddělující jednotlivé boxy pro pro psy; Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahující tyto prvky: Dvouzáblesková rampa s dvojitým majákem modré barvy,čirými kryty, s technologií LED, o maximální výšce 100 mm, včetně rozhlasového zařízení (reprodukor rozhlasového zařízení nemusí být umístěn přímo v rampě); Diodový nápis STOP/POLICIE integrovaný do rampy, přední - zrcadlové písmo; Diodový nápis STOP/POLICIE integrovaný do rampy, zadní - reálné písmo V případě, že by nástavba vozidla neumožňovala dostatečnou viditelnost modrého světla rampy a čitelnost zadního diodového nápisu STOP/POLICIE, požaduje se dodat samostatný diodový nápis STOP/POLICIE (reálné písmo) integrovaný do zadních dveří nástavby v okně vlevo dole a modrý dvouzábleskový maják s čirým krytem, s technologií LED o maximální výšce 100 mm umístěný vzadu na střeše nástavby; 2x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v čelní masce vozidla; Ovládací panel světelné rampy s rozhlasovým zařízením a radiostanicí musí být umístěn v prostoru přístrojové desky (doporučuje se umístění ovládacích prvků obdobné jako u současně provozovaných policejních vozidel, tzn. umístění těchto ovládacích prvků do tzv. 2DIN rámečku), tento panel musí být umistěn v zorném poli a dosahu řidiče i spolujezdce a nesmí omezovat možnost ovládání ostatních zabudovaných přístrojů; Radiostanice: Ruční radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR) v pásmu MHz, který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunckový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci. Ruční radiostanice musí být včetně adaptéru pro ruční terminál do vozidla (držák, napájení, anténa, data, mikrofon a magnet). Zisková anténa na vozidlo včetně kabelu o délece 3,5 m, BNC konektor, vlnová délka 5/8λ; Vozidlový sdružovač anténních signálů autorádio/radiostanice; GPS přijímač rozhraní USB umístěný na místě s velmi dobrým příjmem signálu; Kabelová náhlavní VIP sada k ruční radiostanici (NE "Bluetooth").

12 Úpravy technických podmínek Výkon motoru minimálně 95 kw je požadován z důvodu, že se jedná o speciální vozidlo se zástavbou, takže je požadovaný dostatečný výkon. Spotřeba paliva tak, jak je uvedena v tabulce je v souladu s vyhláškou č. 162/2011 Požadavek na světlou výšku a nájezdový úhel je požadován z toho důvodu, že vozidla budou provozována terénních podmínkách, takže je nutná průchodnost. Zadavatel požaduje aby ruční radiostanice byly kompatibilní s rádiovým digitálním systémem PEGAS (IZS ČR), který využívají složky PČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunckový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci. Ilustrační nákres požadovaného boxu pro psy* * Požadované rozměry jsou minimální a jsou uvedené v mm.

13 Příloha č. 5 k č.j.: PPR /ČJ EC Počet listů: 1 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Prohlašujeme tímto, že: jsme v posledních 3 letech nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku ( 53 odst. 1 písm. c) zákona), vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) zákona), nejsme v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) zákona), nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. f) zákona), nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. g) zákona), nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) zákona) nebyla nám v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 5 písm.e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) ( 53 odst. 1 písm. k) zákona). V dne podpis oprávněné osoby titul, jméno, příjmení, funkce

14

15

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-11801-63/ČJ-2014-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-11801-63/ČJ-2014-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-11801-63/ČJ-2014-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Váš dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje V Pardubicích dne Bc. Tomáš Chvojka 28. 3. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Svozové vozidlo 2015 zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obsah: Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. INFORMACE O ZADAVATELI... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE... 3 1.3 KONTAKTNÍ OSOBY... 3 2. PŘEDMĚT

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 na dodávku NÁKUP OSOBNÍHO

Více

Dodávka osobních služebních automobilů

Dodávka osobních služebních automobilů VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka osobních služebních automobilů Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Technické specifikace V souladu s ustanovením 18 odst. 3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku kompaktního víceúčelového automobilu MPV. Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku kompaktního víceúčelového automobilu MPV. Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace zakázky na dodávku kompaktního víceúčelového automobilu MPV 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek název: Charita Zábřeh sídlo: Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh právní

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Servis a opravy služebních vozidel

Servis a opravy služebních vozidel Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 29.3.2012 Č. j.: MF-28004/2012/23-232/T Věc: Referent: Přílohy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Předmět veřejné zakázky DODÁVKA SPEKTROFLUOROMETRU VČ.

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více