Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení vyhlášenému dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na dodávku speciálních vozidel pro služební kynologii v rámci projektu Potlačení a stíhání příhraniční autokriminality a drogové kriminality pro Policii ČR Č.j.: PPR /ČJ EC Zadavatel: Počet listů: 5 Přílohy:5/18 Název: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ IČ: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Bank. spojení: Česká národní banka Číslo účtu: /0710 Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč Poštovní adresa: Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schr. 160, Praha 6 Telefon: Fax: Obsah: čl. 1 Vymezení plnění veřejné zakázky. čl. 2 Obchodní podmínky. čl. 3 Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat. čl. 4 Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky. čl. 5 Popis hodnocení nabídek. čl. 6 Schválení zadávacích podmínek. Přílohy: 1. Adresa KŘ policie. 2. Závazný vzor kupní smlouvy. 3. Technická specifikace speciálního vozidla pro služební kynologii. 4. Vzor krycí list nabídky. 5. Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

2 čl. 1. Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění zakázky je dodávka speciálních vozidel pro služební kynologii v rámci projektu Potlačení a stíhání příhraniční autokriminality a drogové kriminality pro Policii ČR v roce Zadávací řízení se uskutečňuje dle 3 odst. 1 písm. b) zákona a 21 odst. 1 písm. a). Centrálním zadavatelem (dále jen zadavatel ) je vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR a veřejným zadavatelem je krajské ředitelství Policie ČR uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. a) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka speciálních vozidel pro služební kynologii v následujícím množství: Předmět nákupu 2012 Název Jed. množ. Plánované množství pro rok 2012 Speciální vozidlo pro služební kynologii kusů 3 b) Plněním zakázky se rozumí dodávky speciálních vozidel pro služební kynologii v rámci projektu Potlačení a stíhání příhraniční autokriminality a drogové kriminality pro Policii ČR v roce 2012, které svým provedením, zpracováním a vzhledem včetně materiálových musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace. čl. 2. Obchodní podmínky A Doba a místo plnění veřejné zakázky: 1) Plnění nejpozději do ) Místo plnění je sídlo jsou prostory prodávajícího. Důvodem místa plnění u prodávajícího je provedení předprodejního servisu, přejímka speciálního vozidla včetně zástavby, drobné závady může prodávající odstranit na místě a tím neohrozit termín převzetí. 3) Lhůtu, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, zadavatel stanovuje do B Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek: 1) Nabídková cena bude zpracována v členění: -cena za jeden kus bez DPH a včetně DPH, - celková cena bez DPH a včetně DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč včetně DPH. 2) Cenou se rozumí cena předmětu plnění zakázky tak, jak je uvedeno v čl. 1 této zadávací dokumentace. 3) Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. 4) Nabídková cena bude zahrnovat vedle nákladů na výrobu speciálních vozidel pro služební kynologii a předprodejní servis i dodatečné úpravy tak, jak je uvedeno v technické specifikaci.

3 5) Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, fakturou splatnou do 21 dnů po jejím doručení. 6) Zálohy zadavatel neposkytuje. C Požadavky na další ujednání do smlouvy: 1. Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v identifikačních údajích. 2. Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy. 3. Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace. 4. Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5. Prodávající se zavazuje doručit fakturu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. D Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy: Pro případ porušení platebních podmínek: 1. Smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny z dílčí dodávky zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku. 2. Úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení dodavatelem písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku. 3. Pro případ porušení dalších ujednání je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny s DPH zakázky zaokrouhleno nahoru, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím. 4. Pro případ nesplnění termínů záručních oprav: Za každý kalendářní den prodlení zaplatí prodávající zadavateli smluvní pokutu ve výši Kč. E Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s ustanovením 409 a následujících, zákona č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle jejího vzoru v příloze č. 2. F Doklady o splnění kvalifikace 1. Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením 52 odst. 1 zákona. 2. Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení 57 zákona. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů ( 53 zákona): 1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) a b) uchazeč prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu.

4 2. Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. f) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD. 3. Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. h) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 4. Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), j) a k) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů ( 54 zákona): 1. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 2. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. b) uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. čl. 3 Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka Praha 6 Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Pelléova 21 Praha 6 - Bubeneč telefon z vrátnice objektu Obálka s nabídkou bude přijímána ve lhůtě pro podání nabídek, t.j. do do Osobně na adresu: 09:30 hod., a to v úterý a ve čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. nebo po telefonické domluvě (1 den předem) i v jiných termínech, v pondělí až čtvrtek v době 8:30 až 15:30 hod. a v pátek do 11:00 hod. Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele. Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením 68 odst. 2 a 3 a 69 odst. 5 zákona, tj. v uzavřené obálce označené názvem. Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence. Obálka s nabídkou bude uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Bude zřetelně označena slovem: soutěž, nápisem NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE a heslem SPECIÁLNÍ VOZIDLO PRO SLUŽEBNÍ KYNOLOGII. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona.

5 čl. 4. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky Zadavatel: 1) Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků stanovených v oznámení o zakázce, které bylo zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek a na splnění všech požadavků, které uplatnil v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách, které byly zveřejněny na profilu zadavatele. 2) Požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle 68 zákona. 3) Požaduje, aby nabídka obsahovala krycí list nabídky dle vzoru v příloze č. 4. Krycí list bude obsahovat nabídkovou cenu. 4) Upozorňuje, že nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou její součástí, musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů).u uchazečů se sídlem ve Slovenské republice je přípustný slovenský jazyk. 5) Upozorňuje, že podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s tím, že zadavatel poté, co bude uzavřena kupní smlouva nebo bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele protokol o otevírání obálek, jehož součástí budou i identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku a informace o jejich nabídkových cenách. 6) Nepřipouští variantní řešení. 7) Upozorňuje, že do kupní smlouvy bude požadovat ustanovení o smluvních sankcích, 8) Požaduje se záruka pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodaná vozidla minimálně 3 roky (36 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů. U vozidla záruční lhůtu na lak minimálně 3 roky (36 měsíců) a záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců). Potvrzení zajištění originálních náhradních dílů a provádění servisu ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí tak, jak je uvedeno v technické specifikaci. Na policejní polepy se musí vztahovat záruku jako na jakost u vozidla. 9) Požaduje se záruční, pozáruční opravy a servis dle bodu 12 přílohy č. 3 této ZD. 10) Požaduje popsat způsoby zabezpečení realizace záručních a pozáručních oprav tak, jak je uvedeno v technické specifikaci. 11) Požaduje předložit doklady v souladu s technickými podmínkami a kvalifikačními předpoklady tak, jak je uvedeno v technické specifikaci. čl. 5 Popis hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny čl.6 Schválení zadávacích podmínek Zadávací podmínky byly schváleny dne Ing. Klára Šalátová vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

6 Příloha č. 1 k č.j.: PPR /ČJ EC Počet listů: 1 Adresa KŘ policie /1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího na adresu: KŘ policie Ústeckého kraje Krajské ředitelství Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, PSČ Ústí nad Labem, fakturační adresa je totožná se sídlem KŘ IČ: DIČ: CZ bank. spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: /0710 Kontaktní osoba: JUDr. Milabn Babičík, tel: , mob Místo plnění:sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí n/l-božtětice. Celkem speciální vozidla pro služební kynologii, 3 kusy.

7 Příloha č. 3 k č.j.: PPR /ČJ EC Počet listů: 6 TECHNICKÁ SPECIFIKACE -Speciálního vozidla pro služební kynologii Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality 1. NÁZEV MAJETKU Speciální vozidla pro služební kynologii 3 ks 2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO Vzhledem k nemožnosti předvídat výsledek veřejné zakázky není možné zatím nomenklaturní čísla stanovit. Majetek zařadit do skupiny: Automobil osobní speciální ostatní - policejní, 3.OZNAČENÍ KÓDU CPV Policejní automobily Kód CPV: TECHNICKÝ POPIS a) Detailní popis požadovaného majetku je uveden v této příloze. b) Ilustrační nákres požadovaného řešení boxů pro psy je znázorněn v této příloze. c) Variantní řešení není přípustné. 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY a) Vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. b) Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 6. BAREVNÉ PROVEDENÍ Vozidla je požadováno dodat v policejním provedení označeném v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména Vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Uchazeč je povinen nabídnout vozidlo v policejním provedení v barvě základní stříbrné metalíze. Vzorek požadované barvy bude připraven k nahlédnutí na Odboru veřejných zakázek PP ČR. V této souvislosti Policie ČR požaduje, aby uchazeči ve svých nabídkách uvedli grafický návrh požadovaného policejního provedení polepů a barvy nabízeného typu vozidla. Na policejní polepy se musí vztahovat záruka za jakost jako u záruky na jakost u vozidla.

8 7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY a) Majetek musí být předán v prostorách prodávajícího, b) Při přejímce musí být u vozidel provedena kontrola funkčnosti ruční radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR Policie ČR a GPS přijímače, d) Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis, e) Požadovaný majetek musí být výhradně nový, z produkce roku 2012, f) Termín dodání nejpozději do 10. prosince ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI V kupní smlouvě předložit: Doklady prokazující shodu požadovaných výrobků (vozidla), vydané příslušnými orgány podle 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 9. SPECIFICKÉ POŽADAVKY a) Požaduje se záruka: - Pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodaná vozidla minimálně 3 roky (36 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů. - U vozidla se požaduje záruční lhůta na lak minimálně 3 roky (36 měsíců) a záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců) za ceny uvedené v nabídce. b) Potvrdit zajištění originálních náhradních dílů a provádění servisu ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí. c) Montáž ruční radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístnění ovládacích prvků zařízení podléhá konzultaci a písemnému schválení pracovníkem OIKT KŘP Ústí nad Labem Bc. Ivanem Protivou (tel , , ). Montáž výše u vedené radiostanice bude provedena vítězným dodavatelem. d) Součástí nabídky musí být doklady nebo kopie dokladů o schválení, tj.: - Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla, - Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla a Základní technický popis schváleného typu vozidla, - V případě změny schválení nabízeného typu postačí Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla. Kopie požadovaných dokladů musí být předány při převzetí vozidel policií z důvodu zabezpečení správného vzetí do evidence. 10. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK KŘP Ústeckého kraje 11. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY Do smlouvy zapracovat:

9 a) Smluvní pokuty pro případ nedodržení termínů a cen týkajících se objednávání a vlastního provádění servisu nakoupených automobilů u smluvně zajištěných autorizovaných servisů. 12. DALŠÍ POŽADAVKY Vzhledem k tomu, že se jedná o nákup majetku, který není v běžném používání Policie ČR, požaduje se v rámci nákupu provést dodatečné úpravy vozidla a jeho zástavby. V rámci dodatečných úprav uchazeči souhlasí s vytvořením pracovní skupiny, do které policie zařadí vedoucího projektu ze strany policie a další čtyři osoby. Uchazeč ve své nabídce rovněž uvede vedoucího projektu za svou stranu. Pracovní skupina bude jednat minimálně jednou za 10 pracovních dnů (nebo častěji dle potřeby). První schůzka se uskuteční do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Schůzku svolá a místo konání určí dodavatel po vzájemné dohodě s vedoucím projektu ze strany policie. Dodavatel je povinen zapracovat dodatečnými úpravami všechny požadavky pracovní skupiny policie, týkající se vlastního řešení rozmístění a připojení přístrojů, boxu pro psy, elektroinstalace, rozmístnění zásuvek a osvětlení, pokud tomu nebrání nepřekonatelné technické, nebo zákonné překážky. Vlastní rozmístění přístrojů řešit v rámci dodatečných úprav domluvou s konečným uživatelem. Po ukončení dodatečných úprav sepíše pracovní skupina s dodavatelem předávací protokol o ukončení dodatečných úprav. K tomuto účelu musí dodavatel zpracovat a předat kupujícímu komplexní předávací dokumentaci (popis vozidla včetně zástavby, technické výkresy řešení zástavby apod.). Dodatečnými úpravami nedojde ke změně předmětu veřejné zakázky. Cena dodatečných úprav bude zahrnuta v nabídce na dodání. Požaduje se předložit a garantovat: a) Pro záruční i pozáruční servis a opravy: i. Smluvně zajistit servis a opravy u autorizovaných servisů včetně jejich adres a kontaktů na ně, (musí být minimálně jeden v Ústeckém kraji, pro který je materiál pořizován. Pokud není, musí být zajištěna doprava na náklady dodavatele), ii. U vozidla maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu a datem stanovaným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů do 5ti pracovních dnů, iii. Maximální doba servisu a opravy u vozidla u smluvně zajištěných autorizovaných servisů: - běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení), - náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě, - náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě, b) Záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a majetek předat zpět uživateli v den přistavení do opravny (po předešlém objednání). Dále se požaduje předložit údaje o: a) Normované spotřebě paliva na 100 km u vozidla (v litrech) pro kombinovaný provoz (údaje z technického průkazu). b) Době záruk na vozidlo (minimálně dle požadavku ZD), - na veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodané automobily bez omezení počtu ujetých kilometrů, - záruční lhůtě na lak, - záruční lhůtě na neprorezavění karosérie.

10 Technické podmínky Speciální vozidlo pro služební kynologii Model: Provedení: Osobní automobil kombi terénní; Počet dveří: minimálně 5; Počet míst k sezení: minimálně 5; Maximální konstrukčíní minimálně 150; rychlost [km/h]: Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Motor: Typ: Vznětový nebo zážehový; Palivo: Nafta nebo benzin (natural 95); Výkon [kw]: minimálně 95; Plnění standardů emisních Euro 5; limitů: Spotřeba paliva pro u vozidla s celkovou hmotností od 1801 kg do 3000 kg včetně a o výkonu motoru do 120 kw maximálně kombinovaný provoz: 9 litrů nafty/100 km nebo 10,5 litru benzinu/100km, u vozdila s celkovou hmotností nad 3001 kg a o výkonu motoru do 120 kw maximálně 10 litrů nafty/100 km nebo 11,5 litrů benzinu/100 km, u vozidla o výkonu motoru nad 121 kw maximálně 11 litrů nafty/100 km nebo 12 litrů benzinu/100 km; Hmotnost: Celková [kg]: maximálně 3500; Užitečná [kg]: minimálně 600; Převodovka: Typ: minimálně 6-stupňová, mechanická, plně synchronizovaná; Pohon: Pohon náprav: Trvalý nebo zapinatelný pohon všech kol; Karoserie: Barva vozidla včetně střechy: Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 460/2008 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla základní stříbrná metalíza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresům Vyhlášky č. 460/2008 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie při osvětlovacím úhlu 5 a diferenčním úhlu 0,33 bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]; Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1023); odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5 a diferenčním úhlu 0,33 bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]; Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011) - pro černý nápis POLICIE ; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál v elektronické podobě dodá uchazeči zadavatel. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku 72%. V této souvislosti se plochou vozidla rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel; Sedadla: Čalounění: Látkové, potah na přední straně předních sedadel ze zesílené látky, na zadní straně omyvatelný; Ostatní: Potah zadních sedadel omyvatelný; Výškově stavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou; Sedadlo spolujezdce bez bederní opěrky otočné k pracovnímu stolu umístěného v pracovním prostoru; První řada sedadel v prostoru pro cestující (pracovním prostoru) není požadována; Druhá řada sedadel v prostoru pro cestující (pracovním prostoru) je požadována v běžném provedení - trojsedadlo; Světlá výška nezatíženého minimálně 180; vozidla [mm]: Nájezdový úhel nezatíženého Přední minimálně 28, zadní minimálně 20; vozidla ( 0 ): Bezpečnost: Počet airbagů: minimálně 4 (řidič a spolujezdec), airbag před spolujezdcem vypinatelný; Ostatní: Bezpečnostní pásy pro všechna sedadla; Posilovač řízení; Výbava: Základní výbava obsahující Centrální zamykání s dálkovým ovládáním; minimálně tyto prvky: Elektricky ovládaná přední boční okna; Vyhřívaná, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie; Výškově stavitelný volant; Klimatizace; Ukazatel venkovní teploty; Přední mlhové světlomety;

11 Nástavba vozidla s výbavou pro přepravu služebních psů: Prostor pro přepravu psů musí umožňovat: 1x zásuvka 12 V integrovaná v prostoru řidiče nebo spolujezdce a 2x zásuvka 12 V po 1 vyvedené do sloupku A zevnitř nebo variantně v blízkosti okna; Třetí brzdové světlo; Akumulátor a alternátor s výkonem elektrického proudu, zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení vozidla včetně zařízení přídavně namontovaných ; Alarm; Imobilizer; Autorádio s CD přehrávačem a MP3 včetně reproduktorů a antény (anténa je společná, jedná se o anténu pro rádiový systém Tetrapol a pro příjem FM rádia, sdružovač RVX 25); Navigace včetně navigačního SW a předinstalovanými mapami Evropy a s podrobnou navigační mapou ČR, SR, Německa, Polska a Rakouska a jejich bezplatnou aktualizací minimálně po dobu 5ti let; Hledací přenosný světlomet a megnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W; Gumové koberce s obrubou, vpředu i vzadu; Spodní zesílený kovový kryt motoru a převodovky (kryt může být i z jiného odolného netříštivého materiálu); Podvozek přizpůsobený pro jízdu terénem (lesní a polní cesty); Povinná výbava (viz. Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 32, odst. 1, 6 a 7 ve znění pozdějších předpisů); Ruční hasící přístroj práškový (2kg, ČSN EN ISO 9001,ČSN EN3), umístěný ve vozidle do držáku na lehce přístupném místě; Tažné lano; Obutí na letních pneumatikách + sada zimních pneumatik včetně disků (druhá kompletní sada kol); Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle; Ozdobné kryty kol (ne v případě použití disků z lehkých slitin); Tažné zařízení (automobilový kulový spoj) s 13ti pólovou elektrickou zásuvkou; Pevná dělící stěna oddělující prostor na přepravu psů od prostoru pro osádku vozidla, nebo samostatná nástavba aerodynamicky spojená s kabinou vozidla; Umístění a upevnění přepravních boxů (klecí) pro dva psy velkých plemen (každý pes samostatně); Jednotlivé boxy (klece) pro psy musí být řešeny tak, aby přepravovaní psi na sebe vzájemně neviděli; Vstupní otvor do prostoru na přepravu psů musí umožňovat bezproblémovou manipulaci s klecemi, přístup ke klecím (k přepravovaným psům); Prostor na přepravu psů musí být uzavíratelný, uzamykatelný a musí mít vlastní elektrické osvětlení; Musí být vybaven účinným větráním s regulací (např. střešní ventilátor, s jednoduchým uzavřením z vnější strany, boční větrací mřížky, případně střešní větrací příklop nastavitelný z vnější strany). Větrací otvory musí být zabezpečeny proti dešti a zatékání do vnitřních prostorů; Přepravní box (klec) pro psa: - vyhotovení z tuhého pevného nerezivějícího materiálu (např. PPE tloušťky 5 mm apod.); - lehce omyvatelné z vnější i vnitřní strany; - dno klecí vybaveno gumovou protismykovou podlážkou odolnou proti poškození psem, zamezující unik výkalů do prostoru mimo klec; - klece musí mít samostatné vstupní dvířka na pantech, vyrobené z nerezavějícího omyvatelného materiálu nebo z materiálu s účinnou antikorozní ochranou, - dvířka klece musí být uzamykatelná s pojistkou, - přepravní box musí mít vyjímatelnou středovou přepážku oddělující jednotlivé boxy pro pro psy; Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahující tyto prvky: Dvouzáblesková rampa s dvojitým majákem modré barvy,čirými kryty, s technologií LED, o maximální výšce 100 mm, včetně rozhlasového zařízení (reprodukor rozhlasového zařízení nemusí být umístěn přímo v rampě); Diodový nápis STOP/POLICIE integrovaný do rampy, přední - zrcadlové písmo; Diodový nápis STOP/POLICIE integrovaný do rampy, zadní - reálné písmo V případě, že by nástavba vozidla neumožňovala dostatečnou viditelnost modrého světla rampy a čitelnost zadního diodového nápisu STOP/POLICIE, požaduje se dodat samostatný diodový nápis STOP/POLICIE (reálné písmo) integrovaný do zadních dveří nástavby v okně vlevo dole a modrý dvouzábleskový maják s čirým krytem, s technologií LED o maximální výšce 100 mm umístěný vzadu na střeše nástavby; 2x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v čelní masce vozidla; Ovládací panel světelné rampy s rozhlasovým zařízením a radiostanicí musí být umístěn v prostoru přístrojové desky (doporučuje se umístění ovládacích prvků obdobné jako u současně provozovaných policejních vozidel, tzn. umístění těchto ovládacích prvků do tzv. 2DIN rámečku), tento panel musí být umistěn v zorném poli a dosahu řidiče i spolujezdce a nesmí omezovat možnost ovládání ostatních zabudovaných přístrojů; Radiostanice: Ruční radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR) v pásmu MHz, který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunckový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci. Ruční radiostanice musí být včetně adaptéru pro ruční terminál do vozidla (držák, napájení, anténa, data, mikrofon a magnet). Zisková anténa na vozidlo včetně kabelu o délece 3,5 m, BNC konektor, vlnová délka 5/8λ; Vozidlový sdružovač anténních signálů autorádio/radiostanice; GPS přijímač rozhraní USB umístěný na místě s velmi dobrým příjmem signálu; Kabelová náhlavní VIP sada k ruční radiostanici (NE "Bluetooth").

12 Úpravy technických podmínek Výkon motoru minimálně 95 kw je požadován z důvodu, že se jedná o speciální vozidlo se zástavbou, takže je požadovaný dostatečný výkon. Spotřeba paliva tak, jak je uvedena v tabulce je v souladu s vyhláškou č. 162/2011 Požadavek na světlou výšku a nájezdový úhel je požadován z toho důvodu, že vozidla budou provozována terénních podmínkách, takže je nutná průchodnost. Zadavatel požaduje aby ruční radiostanice byly kompatibilní s rádiovým digitálním systémem PEGAS (IZS ČR), který využívají složky PČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunckový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci. Ilustrační nákres požadovaného boxu pro psy* * Požadované rozměry jsou minimální a jsou uvedené v mm.

13 Příloha č. 5 k č.j.: PPR /ČJ EC Počet listů: 1 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Prohlašujeme tímto, že: jsme v posledních 3 letech nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku ( 53 odst. 1 písm. c) zákona), vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) zákona), nejsme v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) zákona), nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. f) zákona), nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. g) zákona), nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) zákona) nebyla nám v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 5 písm.e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) ( 53 odst. 1 písm. k) zákona). V dne podpis oprávněné osoby titul, jméno, příjmení, funkce

14

15

Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení

Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení vyhlášenému dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na dodávku speciálních

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) Příloha č. 1 k č.j. KRPP-136694-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) 1.) NÁZEV MAJETKU podklad pro veřejnou zakázku Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 3. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 3. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 3. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob komerční Provedení: Autobus pro 16 osob se speciálními

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace na zakázku: Nákup osobních vozidel. zadávanou podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadávací dokumentace na zakázku: Nákup osobních vozidel. zadávanou podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadávací dokumentace na zakázku: Nákup osobních vozidel zadávanou podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vymezení předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka čtyř nových

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 k č.j. KRPP-89077-2/ČJ-2016-0300VZ-VZ Počet listů: 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku NIPEZ: 1 ks automobil nákladní, speciální ostatní pro kynologii,

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Automobily musí splňovat

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace - nákup pracovní plošiny

Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace - nákup pracovní plošiny V Troubelicích dne: 13. 6. 2013 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel: Zastupuje: ELEKTROINSTALACE VRZAL s.r.o. Troubelice 59, PSČ 783 83 IČ: 285 82 161 Vojtěch Vrzal, jednatel

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka služebního automobilu SOŠ a SOU Nymburk Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Název veřejné zakázky:

Více

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, že nebyl pravomocně odsouzen pro

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, že nebyl pravomocně odsouzen pro MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 14801, Praha 414 Příloha č. 3 k č. j.:mv-11938-14/po-psm-2012 V Praze dne 21. května

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-31091-7/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 6/19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor rozvoje a investic

Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor rozvoje a investic Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor rozvoje a investic Osvobození 796, 73514 Orlová-Lutyně *MUORX00JSBXZ* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MUOR 56438/2014 SPIS ZN.: MUOR S 8554/2014/ORI/KAB

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážení, zamýšlíme zadat

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SOTES Sokolov spol. s r. o.

SOTES Sokolov spol. s r. o. SOTES Sokolov spol. s r. o. Zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek Předmět veřejné zakázky: Osobní automobil I. Identifikační údaje Obchodní jméno: SOTES Sokolov, spol. s r. o. Sídlo: Chebská 1939,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin.

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin. Město Černošín Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro Výzva k podání nabídky dle závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, Města Černošín

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Požadované údaje. Stránka 3 z 10

Požadované údaje. Stránka 3 z 10 Technické podmínky Každé vozidlo musí být jiné tovární značky! Uchazeč musí použít technické podmínky zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109 Zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Technické podmínky dodávky

Technické podmínky dodávky Digitálně podepsal Radomír Doležel DN: c=cz, o=povodí Odry, státní podnik [IČ 70890021], ou=105916, cn=radomír Doležel, serialnumber=p434615 Datum: 2015.05.29 12:46:55 +02'00' Příloha č. 1 Technické podmínky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT- 212905/ČJ-2013-0700VZ

KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT- 212905/ČJ-2013-0700VZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek) Obsah: 1. Zadavatel 2. Vymezení předmětu zakázky 3. Místo a termín plnění 4. Podmínky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY VÝZVA K PODÁNí NABíDKY 1. Identifikacní údaje zadavatele: Název zadavatele: Sociální služby Uherské Hradište, príspevková organizace (Zrizovatel: Zlínský kraj, Tr. T. Bati 21, 761 90 Zlín) Štepnická 1139,

Více

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje Technické podmínky Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní označení, typ Ano, případně i

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Nákup veterinárních přístrojů Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 2. června

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu NÁKUP ŠKOLNÍHO NÁBYTKU Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění veřejné zakázky 4. Termín

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více