Aspekty smyslu života u lidí po prodělaném onkologickém onemocnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aspekty smyslu života u lidí po prodělaném onkologickém onemocnění"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Diplomová práce (obor psychologie) Aspekty smyslu života u lidí po prodělaném onkologickém onemocnění Vypracovala: Jitka Břízová Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. Brno 2007

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně, a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury.

3 Ráda bych poděkovala PhDr. Miroslavě Štěpánkové Ph.D. za mnoho cenných rad, za trpělivost a vstřícný přístup při konzultacích.

4 Obsah: ÚVOD... 3 I. TEORETICKÁ ČÁST O smyslu Otázka po smyslu Smysl a hodnoty Smysl objektivní či subjektivní Sebetranscendence a smysl Souvislost mezi smyslem, cílem a úkolem Smysl a obtížné životní situace (krize, utrpení) Onkologické onemocnění Onkologické onemocnění a jeho vliv na psychiku jedince Onkologické onemocnění a smysl O smrti Smrt a smysl Konfrontace se smrtí jako příležitost ke změně Narativní přístup Narativita Narativní přístup v kontextu obtížných životních situací Využití narativního přístupu pro práci se zkušeností nemoci Dosavadní výzkumy II. EMPIRICKÁ ČÁST Předmět a cíl výzkumu, výzkumné otázky Předmět a cíl výzkumu Výzkumné otázky Metoda Design výzkumu Omezení výzkumu Výzkumný soubor Metodika sběru dat Analýza získaných dat Způsob prezentace závěrů analýz jednotlivých příběhů Výsledky Příběh Marie Příběh pana V

5 8.3 Příběh Heleny Příběh Lucie Příběh pana P Příběh Veroniky Shrnutí závěrů z analýz a diskuse ZÁVĚR LITERATURA...102

6 Motto: Jakým způsobem člověk na sebe bere svůj nezvratitelný osud a také všechna utrpení s ním spojená, v tomto způsobu se i v těch nejtěžších situacích a až do poslední minuty života otvírá plnost možností, jak smysluplně utvářet vlastní život. V. E. Frankl Úvod Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním smyslu života v souvislosti s onkologickým onemocněním. Co je smyslem života lidí, kteří prošli osobní zkušeností onkologické nemoci? Jaké hodnoty vnímají jako důležité? Jaký je možný vliv tohoto onemocnění na smysl jejich života a charakter těchto změn? Vedle štěstí a okamžiků radosti patří neodmyslitelně do našich životů také strast a utrpení. Domnívám se, že jeden ze symbolů utrpení lidí v dnešním světě představuje rakovina, onemocnění nahánějící strach a nesoucí i po desetiletích lékařských výzkumů přívlastek smrtelné. V různých životních situacích (ať již pracovního, vztahového či jiného charakteru) mají lidé při představě blížícího se konce tendenci rekapitulovat svoje dosavadní činy i prožitky. Více se nad svým jednáním i pocity zamýšlejí, vracejí se v úvahách zpět, přehodnocují... Když je člověk konfrontován s diagnózou život ohrožujícího onemocnění, je postaven před otázku možnosti blížícího se konce života. Lidé potřebují nacházet ve svém životě smysl a tváří v tvář život ohrožující nemoci nabývají existenciální otázky na významu. Smysl v životě může člověku pomoci překonávat nejrůznější obtížné situace, mezi něž jistě patří závažná onemocnění. Proto si myslím, že zkoumání smyslu života u lidí, kteří prodělali onkologické onemocnění, má svůj význam. Hédonistické zaměření moderní společnosti vyvolává v člověku pocit, že utrpení je něco jednoznačně negativního. Takovéto obecné nastavení ještě více komplikuje už tak složitou pozici člověka s diagnózou onemocnění, které je úzce spojeno s utrpením a smrtí. Nemůže být však toto utrpení něčím, co člověku nabízí možnost nalézt skutečné hodnoty? Připravuje člověka život ohrožující onemocnění o smysl života, nebo je možné, že má v tomto směru naopak pozitivní vliv? Nalezení smyslu ve vážné nemoci, stejně jako v čemkoli jiném, je individuální záležitostí. Z různých stran slýcháme příběhy lidí, kteří ze své nemoci dokázali vytěžit cosi pozitivního, jejich zkušenost je někam posunula, přivedla je k důležitým rozhodnutím. Někdo může tuto situaci využít coby popud k tomu, aby se omluvil lidem,

7 kterým ublížil, jiný zapomene na zášť a odpustí, někdo se rozhodne pomáhat... Pravdou je, že není neobvyklé, že lidé v konfrontaci se smrtí mění svůj postoj k životu a jeho hodnotám. Toto téma jsem si mimo jiné zvolila proto, že má pro mě osobní rozměr. Jednou z motivací k uskutečnění tohoto výzkumu pro mne bylo setkání s touto nemocí v mém nejbližším okolí. Tato choroba pro mne, dříve než jsem odhalila rozměry její pověsti, ztratila nejasné kontury obávaného nepřítele lidí. Najednou tu byla - velice skutečná, velmi blízko. Lidé, kteří prožili blízké setkání s rakovinou, na něj asi těžko mohou zapomenout. Mnoho lidí trpí touto nemocí, mnoho dalších je v pozici těch, jejichž blízcí bojují s onkologickým onemocněním. Myslím si, že zkoumání zkušenosti lidí, kteří onemocněli rakovinou, je přínosné, protože může pomoci přiblížit tuto nemoc, pochopit jak může působit na lidi, co jim bere, ale také třeba co jim může přinést. Zjištěné poznatky by mohly být využity při terapii s lidmi, kteří procházejí podobnou zkušeností.

8 I. Teoretická část 1. O smyslu 1.1 Otázka po smyslu Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Antoine de Saint-Exupéry Co je to smysl? Otázka po smyslu je velice složitá. Smysl je něco těžko uchopitelného a existuje mnoho teorií, které se o to pokoušejí. Tavel (2004) uvádí, že bylo vytvořeno okolo 170 definic smyslu. Křivohlavý (2006) ve svém pojednání o smysluplnosti existence upozorňuje na to, že neexistuje žádná obecně přijatelná definice ani teorie smysluplnosti života, a chápeme ji jako tzv. psychologický konstrukt. Smysl života je dynamický konstrukt, charakterizovaný ne jako statický systém, ale jako neustálý proces konstruování a rekonstruování hodnotového systému, stejně jako interpretace a reinterpretace života a životních událostí. (Halama, 2000, str. 233) Zabývání se otázkou smyslu života je specificky lidskou záležitostí. Tvorba smyslu a nacházení smysluplnosti žití je základní a podstatně důležitý lidský psychický proces. (Křivohlavý, 2006, str. 49) Je to jeden ze znaků, kterými se lidé odlišují od zvířat. Ptáme se: Proč jsme na světě? Jaký má náš život smysl? Hledání odpovědí na tyto otázky však není snadné. Yalom (2006) odůvodňuje fakt, že se doposud nepodařilo žádnému mysliteli nalézt odpověď na otázku po životním smyslu, existencí zásadního rozporu dvou skutečností: 1. člověk potřebuje smysl, 2. ve světě žádný univerzální smysl neexistuje. Problém je ve své rudimentární podobě následující jak může člověk, který potřebuje smysl, tento smysl najít ve vesmíru, jenž žádný smysl nemá? (Yalom, 2006, str. 428) Záleží tedy na člověku samotném jaké cíle si stanoví, jaké hodnoty bude uznávat, v čem bude spatřovat smysl. Odůvodněním lidské snahy o nalezení smyslu v životě je podle Yaloma (2006) naše potřeba systému hodnot a percepčního rámce, abychom se dokázali lépe orientovat v nestrukturovaném světě. Machovec (2004) rovněž zdůrazňuje výsadní roli člověka coby bytosti, která do světa vnáší díky svým rozumovým schopnostem smysl. Upozorňuje na to, že žádná věc na světě, ani žádná živá věc nemá smysl sama o sobě, neboť zatímco věci patří do kategorie bytí,

9 smysl náleží do kategorie vztahu. Jen tam, kde se rozumem nadaná bytost setkává s nějakým přírodním či historickým procesem, v němž se ukazují rozcestí, eventuality, kde rozum může (a někdy musí) volit, je možno mluvit o smyslu. (Machovec, 2004, str. 22) Frankl, zakladatel logoterapie, který se ve svých pracích věnoval smyslu života, podrobuje kritice všeobecnou otázku po jakémsi univerzálním smyslu lidské existence: Otázka po smyslu života vůbec je nesmyslná, protože je špatně položena, míní-li vágní život vůbec a nikoli vždy mou konkrétní existenci. (Frankl, 1996, str. 72) Podle Frankla (1994a, 1996, 2006) je třeba dát otázce po smyslu koperníkovský obrat - člověk není tím, kdo by se měl tázat po smyslu, je naopak tím, kdo odpovídá na konkrétní otázky, které mu klade život. Tyto otázky však mohou být člověkem zodpovězeny jedině tehdy, když převezme zodpovědnost za svůj vlastní život. Být odpovědným by tedy mohlo být podle Frankla (1994a) a z pohledu existenciální analýzy označeno jako obecný smysl lidské existence. Ovšem to, jak je tento smysl realizován, tedy jaké jsou konkrétní odpovědi na konkrétní životní otázky, se liší od člověka k člověku. Vstupuje zde do hry další významná komponenta - totiž ojedinělost a jedinečnost člověka a situace, v níž se ocitá. Frankl (1996) považuje smysl díky jeho vztaženosti k určité osobě a situaci, které jsou vždy jedinečné, také za jedinečný a relativní. Smysl se tedy u určitého člověka může měnit v závislosti na podmínkách, a co je smyslem pro jednoho člověka, nemusí být smysluplné pro jiného. Smysluplnost lidské existence je založena na jedinečnosti a jednorázovosti lidské osoby. (Frankl, 1996, str.122) Vedle výše popsaného jedinečného smyslu mluví Frankl (1996) také o smyslu vyšším, ovšem otázky po vyšším smyslu, tedy po smyslu světa jako celku nebo smyslu osudu člověka, považuje za problematičtější, neboť kladné odpovědi na tyto otázky jsou podle něj rezervací víry. Pro věřící tedy nepředstavují problém, protože nábožensky založený člověk věří v existenci tohoto vyššího smyslu. Pro ostatní však mohou být otázky týkající se vyššího smyslu obtížně uchopitelné. Wong (in Wong, Fry, 1998) rovněž zdůrazňuje roli náboženské víry při hledání odpovědí na otázky po absolutním smyslu. Náboženství a spiritualitu považuje za hlavní zdroje konečného smyslu života. Yalom (2006) uvádí rozdělení smyslu na kosmický a pozemský (osobní). Přičemž v kosmickém smyslu je zahrnut jakýsi plán, který vychází z duchovního či tajemného uspořádání vesmíru. Tento vesmírný smysl souvisí se smyslem života vůbec, zatímco pozemský implikuje osobní pocit smysluplnosti a souvisí s otázkou: Jaký je smysl mého života? Dá se říci, že kosmický smysl popisovaný Yalomem by mohl být přirovnán k vyššímu smyslu v pojetí Frankla. Pro objasnění problematičnosti otázek po vyšším smyslu Frankl (1996) uvádí Pascalův výrok o tom, že větev nemůže nikdy pochopit smysl celého

10 stromu. Frankl (2006) se v souladu s tímto tvrzením přiklání k tomu, abychom pokládali otázky po smyslu dílčího dění v lidském životě, neboť jen ten jsme schopni díky konkrétnosti obsáhnout. Život nakonec neznamená nic jiného, než nést zodpovědnost za správné odpovědi na otázky života, za plnění úkolů, které před každého z nás život staví, za splnění požadavku přítomné hodiny. Tento požadavek a s ním i smysl existence se mění od člověka k člověku, okamžik od okamžiku. (Frankl, 2006, str. 89) Alfried Längle (2002) v souladu s tímto výrokem označuje smysl za jakousi možnost otevírající se na pozadí skutečnosti. Smysl je tedy vždy zcela konkrétní cesta odpovídající daným okolnostem. (Längle, 2002, str. 29) Baumeister (in Wong, Fry, 1998) se domnívá, že člověk hledá smysl na základě čtyř druhů potřeb smyslu, a tyto potřeby vysvětlují také naše každodenní aktivity. Pokud jsou tyto potřeby naplňovány, jedinec prožívá život coby smysluplný. Jedná se o následující potřeby (zprac. dle Baumeister, Sommer, in Wong, Fry, 1998): potřeba účelu (potřeba pociťování smysluplných životních cílů); potřeba vědomí kontroly a účinnosti při dosahování těchto cílů; potřeba kladné hodnoty (či oprávnění) vlastního chování a potřeba kladného sebehodnocení. Potřeba smysluplných životních cílů čili vědomí, že život má určitý účel, zahrnuje úsilí po dosažení objektivních cílů a subjektivního pocitu naplnění. Potřeba vědomí účinnosti se týká uvědomování si spojitosti mezi naším chováním v přítomnosti a jeho důsledky pro budoucnost. Jedná se o potřebu pocitu kontroly nad budoucími výsledky našeho chování a potřebu vědomí, že naše směřování k jasnému cíli, a tedy působení v kontextu okolního světa, je něčím významné, důležité. Potřeba pozitivních hodnot se týká potřeby kladně hodnotit vlastní chování pomocí vlastního měřítka hodnot. Může vést k bagatelizování následků vlastního nemorálního chování či zříkání se zodpovědnosti za ně, a naopak sdělování takových záměrů, které jsou hodny obdivu. Potřeba vlastní hodnoty či pozitivního sebehodnocení se týká potřeby vnímat sebe sama jako hodnotného jedince s žádoucími cíli. Může vést k porovnávání sebe sama s méně šťastnými jedinci a k připisování si zásluh za úspěchy a zříkání se zodpovědnosti za neúspěchy. Lidé jsou nejšťastnější, když jsou tyto čtyři potřeby uspokojeny. (Baumeister, Sommer, in Wong, Fry, 1998, str. 144) Wong (in Wong, Fry, 1998) odkazuje na Maye, který v rámci problematiky smyslu zdůrazňuje proces výběru a bytí autentickým. Život je sled voleb v různých životních situacích. Jedinci prožívají své životy nejsmysluplněji, pokud rozpoznají a přijmou skutečnost, že se nemohou vyhnout rozhodnutím. Osobní smysl je vyvozen z vědomého procesu rozhodování a ze závazku vůči těmto rozhodnutím. (Wong in Wong, Fry, 1998, str )

11 1.2 Smysl a hodnoty Jak bylo výše uvedeno, vzhledem k jedinečnosti každé osoby a ojedinělosti situace, v níž se daná osoba právě nachází, nelze dát žádnou univerzální odpověď na otázku po smyslu. Podle Frankla (1994a) však existují tři hlavní cesty, na kterých může být smysl nalezen. Jedná se o tři hodnotové kategorie: tvůrčí hodnoty, zážitkové hodnoty a postojové hodnoty. Frankl (1996) blíže vysvětluje tvůrčí hodnoty jako takové hodnoty, které mohou být realizovány tvůrčí činností, tedy vytvářením nějakého díla nebo vykonáním činů. Zážitkové hodnoty se podle něho uskutečňují v prožívání a v přijímání světa (vychutnávání krás přírody či umění), ale také v prožívání někoho tedy ve vztazích k druhým lidem to znamená, že také v lásce k někomu můžeme naplňovat smysl a realizovat sebe sama. Uskutečnění postojových hodnot spočívá podle Frankla (1996) v postoji člověka k omezením, které s sebou život přináší, k nezměnitelnému osudu. Längle (2002) vysvětluje podstatu hodnot zážitku tak, že člověk ze světa přijímá něco hodnotného, čímž se obohacuje. Frankl říká, že zážitkové hodnoty jsou realizovány pasivním přijímáním světa (příroda, umění) do Já. (Frankl, 1996, str. 107) Längle (2002) v tomto procesu přijímání zdůrazňuje aspekt aktivní účasti člověka. Bez sebevydání zůstávají prožitky pouhými danostmi. (Längle, 2002, str. 32) Na rozdíl od hodnot zážitku je aktivní podíl člověka na realizaci tvůrčích hodnot zcela zřejmý a neoddiskutovatelný. Längle (2002) uvádí, že tyto hodnoty se realizují tak, že člověk vkládá něco hodnotného do světa a tím jej obohacuje. Také upozorňuje na to, že tvůrčí hodnoty jsou uskutečňovány nejen skrze neobyčejné výkony, tedy např. při vzniku významných uměleckých děl či realizaci vědeckých objevů. Tyto hodnoty jsou stejně tak naplňovány skrze zdánlivě obyčejné činnosti jako je péče o rodinu, výchova dětí či pečlivé vykonávání vlastního povolání. Mohou být naplňovány prostřednictvím velkého osobního nasazení, rozhodnutí, oddanosti určitým myšlenkám a cílům. Výjimečnost dané tvůrčí činnosti tedy není zdaleka tak podstatná jako angažovanost osoby, která ji vykonává. Autor (2002) dále říká, že člověk se má se svým životem vyrovnávat pomocí prožívání a tvoření, označuje tedy zážitkové a tvůrčí hodnoty za prostředky, kterými člověk smysluplně utváří svůj život. Frankl (1996) řadí k nejvyšším hodnotám hodnoty postoje, jelikož zastává názor, že právě možnost realizace těchto hodnot je znakem toho, že lidský život nemůže za žádných okolností ztratit smysl. Franklova žačka a spolupracovnice E. Lukasová (1998) zdůrazňuje toto výsadní postavení, které Frankl přisuzoval hodnotám postoje, a jež někdy vyjadřoval tak,

12 že postojové hodnoty postavil proti dvojici zážitkových a tvůrčích hodnot coby nejvyšší možnost smyslu. A to proto, že cesta ke smyslu, na níž nás vedou postojové hodnoty, není samozřejmá, není to něco, co se rozumí samo sebou. Lukasová (1998) vypráví o své osobní zkušenosti, díky níž si poprvé uvědomila podstatu tohoto výsadního postavení postojových hodnot ve zmiňované triádě. Když její matka umírala na rakovinu a všichni okolo marně hledali pro umírající ženu slova útěchy, realizovala matka Lukasové postojové hodnoty tak, že se k celé věci postavila pozitivně, a ačkoli byla fyzicky velice slabá, nalezla v sobě síly k utěšování svých blízkých. Prostřednictvím realizace postojových hodnot tedy můžeme významně obohatit druhé lidi. Tuto jedinečnou možnost máme ve svých rukou vždy, když se rozhodujeme, jak se zachovat v těžkých životních situacích, protože i když nemůžeme osudové okolnosti změnit, jen a jen na nás závisí rozhodnutí, jaký postoj k nim zaujmeme a v tom podle logoterapie tkví naše svoboda. Jak bylo výše zmíněno, smysl lidské existence je podle Frankla (1994a) být odpovědný, podstata člověka však podle něho spočívá ve svobodě. Tato svoboda spočívá v možnosti rozhodování, jakou cestu si v té které situaci zvolím. Také smysl je postaven na svobodě. Pravý smysl nikdy neříká: Ty musíš! Smysl je dítětem svobody. Abych v něčem spatřil smysl, to nelze vynutit. (Längle, 2002, str ) Za žádných okolností nemůže být člověk zbaven možnosti svobodně se rozhodnout, jaký postoj zaujme k něčemu, co jej v životě potkalo. Duchovní svoboda člověka, kterou mu nelze až do posledního okamžiku vzít, mu až do posledního dechu dává příležitost uspořádat svůj život smysluplně. (Frankl, 2006, str. 78) Längle (2002) vyjadřuje názor, že těžké životní situace, v nichž člověk ztrácí vnější svobodu a zbývá mu svoboda rozhodnout se jaký postoj zaujme, poskytují prostor pro osobní rozvoj. Rovněž se domnívá, že v postoji, jež zaujmeme v těchto situacích, může být zrcadlen postoj k hodnotě života jako takového. Podle Frankla (1994a) můžeme v mezních situacích, kdy čelíme nezměnitelnému osudu, skrze postojové hodnoty využít možnost smysluplného utváření života, neboť právě člověku přísluší vzácná schopnost změnit utrpení ve výkon, změnit tragédii ve vítězství lidského ducha. Pokud zkrátka není v našich silách změnit okolnosti, které nás potkaly, stále ještě máme jednu možnost a sice změnit náš postoj a dojít díky tomuto postoji ke smyslu. To je právě tajemství bezpodmínečné smysluplnosti života: že člověk je právě v mezních situacích vyzýván, aby podal svědectví o tom, čeho je schopen. (Frankl, 1994a, str. 167) Jak odlišit hodnoty od smyslu? Hodnoty jsou v pojetí logoterapie nazírány jako jakési možnosti, cesty, kterými může člověk dojít ke smyslu. Smysl je vždycky něco jen jednorázové a jedinečné, co má být vždycky teprve odkryto, zatímco hodnoty jsou smyslové

13 univerzálie, které jsou obsaženy nikoli v jednorázových, jedinečných situacích, nýbrž v situacích typických, opakujících se, které tedy vyznačují lidský stav. (Frankl, 1994a, str. 16) Hodnoty tedy se smyslem velice úzce souvisejí, není možné je od něj oddělit, protože skrze hodnoty lze nalézt smysl. Smysluplně žít znamená rozpoznat nejvyšší možnou hodnotu dané situace a uskutečnit ji. Nikoli jakoukoli hodnotu, nýbrž takovou, kterou můžeme v této situaci podle nejlepšího vědomí a svědomí pokládat za nejlepší. (Längle, 2002, str. 41) Yalom (2006) říká, že hodnoty vyvstávají na základě pocitu smyslu a zpětně se podílejí na posilování tohoto pocitu. 1.3 Smysl - objektivní či subjektivní? Podle Frankla (např. 1994a, 1998) je smysl něco, co má být odkryto. Nemůže být vytvořen, vymyšlen, musí být objeven. Není možné vštípit druhému člověku smysl, ten musí být nalezen, rozpoznán individuem samotným, neboť, jak již bylo řečeno, smysl úzce souvisí s jedinečností člověka a situace, v níž se ocitá. To, co nám podle Frankla (1994a) pomáhá na cestě k nalezení smyslu, je svědomí. Označuje je dokonce za jakýsi orgán smyslu. Dalo by se definovat jako schopnost percipovat smyslové tvary v konkrétních životních situacích. (Frankl, 1994a, str. 17) Pokud tedy shrneme výše uvedené, dalo by se říci, že život nám poskytuje možnosti volby uskutečnění různých hodnot, skrze něž můžeme objevit smysl, a na této cestě nám pomáhá naše svědomí. Frankl (1996) hovoří o transsubjektivitě smyslu existuje objektivní smysl, který je daností, ale je vztažený k určité situaci a člověku, a jeho vnímání a naplňování je podřízené subjektivitě lidského vědění a svědomí. Yalom (2006) polemizuje s Franklovým názorem, že svět je objektivně smysluplný, a tedy smysl existuje někde mimo nás a my jej máme nalézt. Říká, že Franklovo stanovisko má náboženský podtext, vychází z předpokladu, že existuje Bůh, který pro nás určuje smysl, a na nás je, abychom tento smysl objevili. Yalom k této problematice uvádí: Kdyby byl Bůh, proč by z toho mělo vyplývat, že má nějaký účel pro život, a hlavně, účel pro každého z nás? Nezapomínejme, že je to člověk, nikoli Bůh, kdo je posedlý smyslem. (Yalom, 2006, str. 468) Podle Halamy (2000) je smysl života subjektivním fenoménem, který se utváří na základě interakcí jedince s jeho sociokulturním prostředím.

14 1.4 Sebetranscendence a smysl Frankl (např. 1994a, 1996, 1998) klade důraz na sebetranscendenci lidské existence, protože podle něho pouhá existence, tedy pouhé přežití, nemůže být pro člověka nejvyšší hodnotou. Toto ponaučení si Frankl odnesl ze svého pobytu v koncentračních táborech, kde dospěl k poznání, že pokud člověk není zaměřen na něco, co jej přesahuje, tedy co není on sám, postrádá jeho bytí smysl. Lidské bytí odkazuje za sebe samo na něco, čím však není, na něco nebo na někoho: na nějaký smysl, který má být naplněn, nebo na bytí bližního, s nímž se setkává. (Frankl, 1994a, str. 125) V souvislosti s tím vytvořil Frankl (1994a) motivačně teoretický koncept, který zahrnuje touhu člověka po smyslu - po jeho nalezení a naplnění a tento koncept označil vůle ke smyslu. Vnímá ji jako hluboce zakořeněnou potřebu člověka, potřebu najít v jednotlivých životních situacích smysl a tento smysl naplnit. Člověk je konečně a původně charakterizován svou vůlí ke smyslu, touhou po co možná nejsmysluplnějším naplnění své existence a zápasem o nalezení životního obsahu, tedy snahou dosáhnout ve svém životě naplnění tohoto obsahu. (Frankl, 1998, str. 77) Yalom (2003) se rovněž dívá na lidské bytosti jako na tvory pátrající po smyslu. Upozorňuje přitom na skutečnost, že přicházíme do světa, aniž bychom znali tento smysl, a proto usilujeme o jeho nalezení, přičemž toto hledání nás mnohdy přivádí ke krizím životního smyslu. Důvodem hledání smyslu je lidská potřeba mít hodnotový systém a percepční rámec, na jehož základě by se mohlo odvíjet naše jednání. Stejně jako Frankl, také Yalom (2003, 2006) zdůrazňuje důležitost sebetranscendence ve spojitosti s otázkou smyslu života. Zdá se důležité, má-li nějaká činnost poskytnout smysl, aby vyzvedla člověka od něho samého, i když není explicitně altruistická. (Yalom, 2006, str. 439) Yalom (2006) uvádí, že mnoho lidí ve zkušenostních seminářích vyjadřuje názor, že projekty týkající se smyslu v životě nabývají většího a hlubšího významu tehdy, když jsou zaměřeny k nějakému cíli, který leží mimo sebe sama. Podle Yaloma (2003) je ke smyslu života třeba přistupovat nepřímo, věnovat se jednomu z potenciálních smyslů, nejlépe takovému, který je sebepřesahující, přičemž důležité je podle něho zejména samotné naše zapojení do tohoto procesu. Rovněž Seligman (2003) zdůrazňuje v souvislosti s problematikou smyslu života sebetranscendenci. Podle něho lze dosáhnout smysluplného života tehdy, pokud uplatníme své ctnosti a charakteristické silné stránky ve službě něčemu většímu, něčemu co nás přesahuje.

15 Baumeister a Sommerová (in Wong, Fry 1998) uvádějí, že lidé často mluví o smyslu svého života ve spojitosti s budoucími úspěchy nebo štěstím svých dětí, což berou jako měřítko hodnoty sebe sama. Kognitivní či percepční posun směrem k budoucnosti a zvýšená zaměřenost na výsledky druhých, spíše než na svoje vlastní, mají potenciál vnést do života větší smysl. (Baumeister, Sommer, in Wong, Fry, 1998, str. 158) 1.5 Souvislost mezi smyslem, cílem a úkolem Pojmy smysl života a životní cíle spolu úzce souvisejí. Yalom (2006) upozorňuje na odlišné konotace smyslu a cíle, neboť smysl má spojitost s významem a vnímáním logických soudržností, zatímco cíl má souvislost se záměrem či účelem. Zároveň však říká, že jak cíl, tak smysl života jsou běžně užívány jako synonyma, a sám je takto používá. Pozemský smysl ( smysl mého života ) zahrnuje účel: ten, kdo má pocit smysluplnosti, vnímá život, jako že má nějaký účel nebo funkci, kterou je možné naplnit, nějaký prvořadý cíl či cíle, o něž je možné usilovat. (Yalom, 2006, str. 428) Baumeister, Reker a Wong (cit. dle Emmons, Colby, Kaiser, in Wong, Fry, 1998) uvádějí, že cíle jsou velice důležitým zdrojem osobního smyslu, neboť coby motivační konstrukty poskytují životu strukturu, jednotu a účel. Csikszentmihalyi (1996) říká, že mnoho lidí má v životě určitý záměr, od něhož se odvíjejí jejich každodenní snahy jedná se o cíl, podle kterého se uspořádává psychická energie člověka, a od kterého se odvíjejí další, menší cíle. Lidé, kteří považují svůj život za smysluplný, obvykle mají cíl, který je dostatečně podněcující, aby spotřeboval všechnu jejich energii, a který může dát jejich životu smysl. (Csikszentmihalyi, 1996, str. 320) Autor dále vyjadřuje názor, že posuzování kvality našeho života souvisí s tím, jak blízko se dostáváme k dosažení svých cílů. Pokud se nám podaří dosáhnout alespoň některých cílů, dostavují se pocity uspokojení a štěstí. Z pohledu člověka jako individua není důležité, co je jeho nejvyšším cílem - pokud je dostatečně motivující, jsme jím zaujatí a nese s sebou jasné úkoly, může dát životu smysl. Smyslem života je právě jeho smysl: To znamená, že ať je to cokoli, ať to najdeme v čemkoli, právě tento jednotný a jednotící cíl, záměr, poslání je to, co dává životu smysl. (Csikszentmihalyi, 1996, str. 320) Csikszentmihalyi (1996) se domnívá, že pokud má člověk životní téma, tak cokoli se v jeho životě stane, nabývá určitého smyslu, ať už negativního či pozitivního.

16 Längle (2002) přirovnává život k plavbě na lodi a říká, že směr, kterým se loď ubírá, nezaručuje její bezpečí, a ani smysl v životě neposkytuje podobnou záruku. Směr však v sobě skrývá naději cíle, kvůli které loď vyplouvá z přístavu, který poskytuje bezpečí. Smysl je životní směr pro určité časové období. Při jeho sledování člověk na sebe bere cestu za tím, pro co stojí za to žít. (Längle, 2002, str. 44) Lukasová (1998) považuje orientaci člověka na smysl a cíl za ideovou danost, a říká, že některé cíle jsou nahraditelné, zatímco jiné ne. Jejich ztráta potom vyžaduje přizpůsobivost člověka, a namísto hledání náhradních cílů může být účinnější změna přístupu a postoje k životu. Je zde tedy možný kognitivní posun v rámci triády hodnot. Lukasová (in Fry, Wong, 1998) uvádí, že člověk sám si volí vlastní životní cíle, přičemž jeho volby závisí na vnitřních faktorech. Smysl života však podle ní proniká do života člověka zvenčí, je jakousi naváděcí drahou, která může člověka zavést na cestu k uskutečnění jedinečné osobní existence. Zatímco smysl života je patrný, ovšem neviditelný, osobní cíle jsou určitým způsobem zviditelněny v aktech vůle a v přáních. Křivohlavý (2006) uvádí dvojí pojetí smyslu smysl jako idea nebo jako cíl. Význam smyslu coby idey je vlastně chápání smyslu jako určité interpretace jednotlivých událostí i celého života. V pojetí smyslu jako cíle jde o ujasnění si toho, čemu se člověk chce věnovat, o co se chce snažit, jaké má motivy a k jakým cílům by chtěl směřovat, aby byl jeho život smysluplný. Křivohlavý (2002) říká, že námi stanovený cíl života je měřítkem smysluplnosti našeho života, ukazuje nám, co má a co nemá smysl. Lidé jsou kladně přikloněni k určitému záměru a mají určité pojetí smysluplnosti života to je možno považovat za nezvratný fakt. Při tom tento cíl může být formulován přerůzným způsobem. (Křivohlavý 2006, str. 98) Individuální pojetí života v sobě podle Křivohlavého (2006) nese jistý rámec, který člověku pomáhá orientovat se, a z něhož pramení také snahy dosáhnout určitých cílů a splnit jisté úkoly. A při procesu směřování k splnění úkolů a naplnění těchto smysluplných cílů si člověk stále více uvědomuje význam a důležitost svého života. Člověk, který má vyšší míru smysluplnosti života, se jeví jako ten, kdo výrazněji zažívá směřování své činnosti k určitému cíli, snaží se o dosahování cílů, které jsou v harmonii s jeho celkovým životním zaměřením. (Křivohlavý, 2006, str. 105) Výše zmiňovaná (viz kapitola 1.1) Baumeisterova klasifikace čtyř potřeb smyslu obsahuje také potřebu smysluplných cílů. Křivohlavý (2004) k této potřebě uvádí, že pokud má člověk jasný cíl, je možné, aby jeho jednání bylo účelné, a nalézá smysl ve svém počínání či v tom, co zamýšlí dělat. Cíle tedy poskytují člověku smysl.

17 Frankl (1996) zdůrazňuje v rámci problematiky smyslu pojetí života jako úkolu. Je toho názoru, že bychom neměli hledat abstraktní smysl života, neboť každý člověk má své jedinečné poslání, konkrétní úkol, který má splnit, a každá životní situace je výzvou. Vědomí toho, že máme v životě jedinečný úkol (můžeme jej nazvat posláním) nám pomáhá překonávat těžkosti a umožňuje nám pociťovat svou nezastupitelnost a jedinečnou hodnotu vlastního života. Frankl (1996) je dokonce přesvědčen, že pokud pohlížíme na život jako na úkol, je o to víc smysluplný, oč je složitější. Pokud konkrétní osud uloží člověku nějaké utrpení, pak bude muset tento člověk v tomto utrpení vidět úkol, svůj specifický úkol. (Frankl, 2006, str. 90) Uvědomování si úkolů v životě člověka připisuje Frankl (1996) psychohygienickou hodnotu a vyslovuje souhlas s citátem Nietzscheho: Kdo má proč žít, snese téměř každé Jak. (cit. dle Frankl, 1996, str. 68) V jiném díle Frankl (1998) cituje Pascala, který v Pensées (Myšlenky) uvádí: Nic není člověku tak nesnesitelné, jako stav bez úkolů, bez cílů. (cit. dle Frankl, 1998, str. 49) Tuto myšlenku převrací a říká, že vědomí práce na určitém úkolu člověku nejlépe pomáhá vypořádat se s těžkostmi. Chceme-li přivést ve smyslu existenciální analýzy a ve službách logoterapie pacienta k co nejvyšší koncentrovanosti jeho života, musíme mu jen ukázat, jak má život každého člověka jedinečný cíl, k němuž vede jen jednou daná cesta. (Frankl, 1996, str. 69) Frankl (1996) vyslovuje přesvědčení, že bez určitého pevného bodu v budoucnosti člověk nemůže existovat. Bijan Amini (1999) říká, že jakákoli bezvýchodná situace v sobě skrývá nějaký smysl, šanci se něco naučit nebo životní úkol, a při hledání smyslu jde tedy o to, aby člověk rozpoznal úkol, který pro něj život přichystal. Wong (in Wong, Fry, 1998) popisuje životní úkol jako konkrétní krok k životnímu cíli. Životní úkol se vztahuje k aktivnímu zapojení člověka do činností, které považuje za smysluplné a hodnotné. 1.6 Smysl a obtížné životní situace (krize, utrpení) Jen jediné člověka dělá schopným snášet to nejhorší a vydat poslední a to je výzva po vůli ke smyslu a vědomí toho, že člověk je odpovědný za naplnění tohoto životního smyslu. V. E. Frankl Nedílnou součástí našich životů jsou, vedle radostných chvil, také těžké chvíle a utrpení. Strast a smrt, osud a utrpení odloučit od života, to by znamenalo vzít životu tvář, formu. Teprve pod údery kladiva osudu, v bílém žáru utrpení z něho nabývá život formy a

18 tváře. (Frankl, 1996, str. 110) Bolest a utrpení jsou něčím, čeho se obáváme, čemu se toužíme vyhnout. Přitom si většinou nepřipouštíme, že právě rány osudu mohou být pro nás přínosem, mohou pomoci v našem osobnostním růstu. To, na čem záleží, je postoj, který k nim zaujmeme... Emmons, Colbyová a Kaiserová (in Wong, Fry, 1998) upozorňují na skutečnost, že mnozí teoretici, výzkumníci i klinici zdůrazňují roli smyslu v procesu vyrovnávání se s traumatickými životními událostmi. O nezbytnosti vytváření či objevování smyslu v krizových situacích se mluví v souvislosti s úspěšnou adaptací. Autoři (in Wong, Fry, 1998) říkají, že určité události jsou traumatické zčásti proto, že vyžadují zásadní změnu v nazírání člověka na sebe sama, na druhé a na svět kolem; je tedy důležité, aby lidé přišli na způsob jak nalézt smysl v událostech, jejichž důsledky jsou v rozporu s jejich osobním smyslem. Mezi tyto procesy patří snaha o nalézání vyššího smyslu v obtížných životních situacích. Podle Frankla (1994a) hraje důležitou roli v kontextu vypořádávání se s utrpením vnímání smysluplnosti života, které je podle něho spojeno s kladnými emocemi. Může-li člověk najít a naplnit ve svém životě smysl, stává se šťastným, ale také schopným vypořádat se s utrpením. Vidí-li v tom smysl, je dokonce připraven obětovat život. Na druhé straně, nemůže-li najít smysl, má sklon vzít si život uprostřed všeho blahobytu a hojnosti, které ho obklopují, a navzdory nim. (Frankl, 1994a, str. 177) Také Křivohlavý (2004, 2006) se zmiňuje o tom, jak nacházení smyslu pomáhá člověku lépe se vypořádat s utrpením, a říká, že percipování vyšší smysluplnosti se pojí s pozitivními emocemi (např. pocity štěstí, radosti, naděje). Autor (2004) předkládá zjištění Taylorové o tom, že v situacích, kdy lidé zakoušejí utrpení, dochází k značnému zesílení intenzity hledání vyššího smyslu v tom, co se událo. A pokud člověk tento smysl nachází, povznáší se nad utrpení, což mu může pomoci lépe se s ním vypořádat. Síla utrpení podněcuje (stimuluje) potřebu nacházet smysluplnost života. (cit. dle Křivohlavý 2004, str. 90) Frankl (1994a) upozorňuje na to, jak klíčové může být přesvědčení o bezpodmínečné smysluplnosti života pro lidi, kteří se ocitli v mezní situaci. Tento poznatek plyne ze zkušeností psychiatrů působících ve válečných zajateckých táborech. Jak autor uvádí, mnoho z nich totiž dospělo k závěrům, že nejpravděpodobnější šanci na přežití měli zajatci, u nichž se objevovala orientace na určitý smysl a uvědomovali si, že jsou k tomuto smyslu zavázáni. Jak se zdá, náleží vůli ke smyslu něco, pro co razila moderní psychologie výraz survival value (hodnota pro přežití). (Frankl, 1994a, str. 168)

19 Jak již bylo řečeno, logoterapie pohlíží na člověka jako na bytost, jež je schopna přeměnit utrpení na výkon. Podle Frankla (2006) s sebou utrpení nese jedinečnou možnost jedinečného lidského výkonu, je však třeba, aby člověk v utrpení, které ho potká, viděl svůj specifický úkol, a měl by si uvědomit, že tento úkol leží pouze na jeho vlastních bedrech, je to osud, který náleží právě a pouze jemu, a je tedy jen na něm, zda a jak využije hodnotové možnosti v něm skryté. Längle (2002) upozorňuje na to, že když člověk čelí osudovým podmínkám a není v jeho silách tyto podmínky změnit, nezáleží příliš na tom, co je příčinou, zdrojem utrpení, protože to daný jedinec nemůže nijak ovlivnit. V takové situaci považuje za klíčové rozhodnutí člověka, jestli chce toto utrpení nést. Mně, a to výlučně mně samému, je vyhrazen způsob jak trpím, a odpovědnost za vztah či za hodnotu, pro něž chci navzdory svému utrpení svůj život žít a vytrvat v něm. (Längle, 2002, str. 36) Z pohledu logoterapeutického přístupu tedy potenciál k nalezení smyslu v těžkých životních situacích spočívá v možnosti realizace hodnot postoje. Lidský život se může naplnit nikoli pouze v tvorbě a radosti, nýbrž dokonce také v utrpení! (Frankl, 1996, str. 107) Pokud se tedy ocitáme v obtížných situacích, stojíme tváří v tvář událostem, které není v našich silách ovlivnit a změnit, ani tehdy nejsme zcela bezmocní. Východiskem k nalezení správné cesty je podle Frankla (1994a) realizace postojových hodnot, která nám umožňuje přeměnit utrpení ve výkon. Záleží zde na způsobu, jakým přijímáme osudové skutečnosti, jak se k nim stavíme, jak trpíme. Náš přístup k utrpení vyplývá z postoje, který k němu zaujímáme, zda jsme vůbec ochotni toto utrpení přijmout, zda vidíme důvod proč je na sebe vzít. Pro co trpím, to patří k tomu nejdůvěrnějšímu v mém životě. Co jiného se v mém postoji projevuje než podstata mé vlastní osoby? (Längle, 2002, str ) Také Kübler-Rossová (1995) je, v souladu s logoterapeutickým přístupem, přesvědčena o tom, že smysl lze nalézt i ve velmi obtížných podmínkách, přičemž záleží na postoji člověka k situaci, v níž se ocitl. V našich nemocnicích pro chronické pacienty a v nemocnicích pro veterány je mnoho lidí, kteří jsou kvadruplegičtí. Navštívíte-li některé z těchto pacientů, uvidíte, co všechno dokáží, budete překvapeni, jak dokázali najít ve svém životě smysl a jak výkonní dokáží být. (Kübler-Rossová, 1995, str. 85) Podle Frankla (2006) je právě v obtížných životních situacích nesmírně důležité, aby člověk odhalil a uskutečnil hodnotové možnosti, jež mu situace nabízí, nalezl v nich pro sebe určitý smysl, a tak dokázal, že byl tohoto utrpení hoden. V návaznosti na to Frankl říká: V utrpení může člověk uskutečnit to nejlidštější v sobě samém. (Frankl, 1994a, str. 168) Podle Frankla (1994a) je totiž v utrpení skryta možnost smyslu a osobního zrání, neboť pokud

20 nemůžeme změnit okolnosti, otevírá se nám stále ještě možnost změnit sebe sama, je jen na nás, zda tuto nabídnutou šanci k růstu využijeme. Za Franklovým být hoden utrpení se tedy skrývá jakési být hoden získání možnosti nalézt cestu k osobnímu růstu, tedy příležitosti stát se vnitřně silnějším. Dokud trpíme, zůstáváme duševně naživu. Ano, v utrpení dokonce zrajeme, v utrpení rosteme činí nás bohatšími a mocnějšími. (Frankl, 1996, str. 109) V této souvislosti Frankl (2006) uvádí různé příběhy lidí, kteří dokázali v mezních situacích změnit svůj postoj a přerůst sebe sama, dojít ke smyslu. Zmiňuje se např. o dopisu, který napsal mladý pacient svému příteli v době, kdy zjistil, že umírá a nemůže mu pomoci ani operace. V dopise píše o tom, jak si vzpomněl na film, který líčil příběh muže, jenž statečně čelil smrti, šel jí vstříc s důstojností a odvahou. Při sledování tohoto filmu si prý pomyslel, že takovýto přístup musí být dar nebes. Pacient uzavírá své úvahy konstatováním, že nyní dal osud podobnou šanci i jemu. Tento mladík tedy nalezl smysl svého umírání v tom, že dostal šanci přistoupit ke smrti s důstojností a odvahou. Frankl (2006) ve své knize vypráví také příběh mladé umírající ženy, s níž se setkal v koncentračním táboře. I přes nepřízeň osudu dokázala být tato žena v posledních dnech svého života veselá, což mu objasnila těmito slovy: Jsem svému osudu vděčná za to, že mne tak tvrdě zasáhl, neboť ve svém dřívějším maloměšťáckém životě jsem byla příliš zhýčkaná a své spirituální ambice jsem nebrala dosti vážně. (cit. dle Frankl, 2006, str. 81) Myšlenku, že utrpení přináší člověku příležitost k tomu, aby se posunul dál, aby dozrál, změnil se, ilustruje Frankl (1994a) také citátem Yehudy Bacona, izraelského malíře a sochaře, který se jako dítě dostal do Osvětimi, a který později o této své zkušenosti napsal: Jako chlapec jsem si myslil, že řeknu světu, co jsem viděl v Osvětimi, v naději, že by se svět jednou mohl stát jiným; ale svět se nestal jiným a svět nechtěl o Osvětimi nic slyšet. Teprve mnohem později jsem opravdu porozuměl, co je smyslem utrpení. Utrpení má totiž smysl tehdy, staneš-li se sám jiným. (cit. dle Frankl 1994a, str ) Bijan Amini (1999), který se zabývá výchovou v souvislosti s problematikou krizí, říká: Jestliže se chceme vyvíjet, růst v utrpení, jestliže chceme obstát v krizi, pak musíme chápat situační smysl. Jestliže chceme mentálně zrát, musíme pochopit smysl. (Amini, osobní sdělení, Brno, 1999) Amini zdůrazňuje klíčovou roli krizí v duchovním vývoji člověka, tvrdí, že krize nás konfrontuje se smyslem života, obrací naši pozornost k duchovnu a k myšlenkám na to, co jsme promeškali. Výzkumy krize opakovaně zdůrazňují, že člověk se v krizi učí podstatnému a existenčnímu, že prochází netušeným vývojovým procesem, a tím mentálně a charakterově významně zraje. (Amini, osobní sdělení, Brno, 1999) Podle Aminiho (1999) si všichni v krizových situacích nejprve klademe otázku: Proč? a teprve

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské výchovy Cesta hledání smyslu života u Pavla Švandy (Pavel Švanda and His Search for the Meaning of Life) DIPLOMOVÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie Současné existenciální otázky mládeže žijící na venkově Bakalářská práce Eliška Čadová Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Helena Komínková

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Helena Komínková Universita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Helena Komínková Universita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Praxe svépomocné skupiny Anonymních alkoholiků k dosažení trvalé abstinence Pavel Lahoda Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Diplomová práce (obor psychologie) ŽIVOTNÍ STYL A SMYSL ŽIVOTA V MLADÉ DOSPĚLOSTI MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Diplomová práce (obor psychologie) ŽIVOTNÍ STYL A SMYSL ŽIVOTA V MLADÉ DOSPĚLOSTI MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Diplomová práce (obor psychologie) ŽIVOTNÍ STYL A SMYSL ŽIVOTA V MLADÉ DOSPĚLOSTI Vypracovala: Be.Eva Svobodová Vedoucí práce:

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Obor: MA - IV SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Šprtová Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Iveta

Více

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice Pražská vysoká škola psychosociálních studií Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice Gabriela Javornická Obor psychologie Forma studia prezenční Vedoucí práce: Doc. PhDr. Karel

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta Univerzita Karlova Filosofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Tereza Ježková Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential Katedra psychologie Vedoucí diplomové práce:

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM IVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE rizová intervence

Více

Kvalita života obyvatel zařízení sociálních služeb

Kvalita života obyvatel zařízení sociálních služeb UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Kvalita života obyvatel zařízení sociálních služeb Klára Urbanová Katedra: Sociálně pedagogická Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová

Více

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA Bakalářská práce Michal Nykodým Psychologie se zaměřením

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Etické myšlenky v dílech Friedricha Nietzscheho a Ericha Fromma

MASARYKOVA UNIVERZITA. Etické myšlenky v dílech Friedricha Nietzscheho a Ericha Fromma MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Etické myšlenky v dílech Friedricha Nietzscheho a Ericha Fromma Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Vedoucí práce: Slávka Jankovýchová

Více

Sociální aspekty paliativní péče

Sociální aspekty paliativní péče UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální aspekty paliativní péče DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Pavel Mőhlpachr, Ph.D.

Více

Marcel Horák. Smrt, strach a úzkost

Marcel Horák. Smrt, strach a úzkost Marcel Horák Smrt, strach a úzkost OBSAH PŘEDMLUVA... 4 ÚVOD... 5 1. CO JE SMRT... 6 1.1 VÝZNAM POJMU SMRT... 11 1.2 SMRT V ZÁKONĚ A DIAGNOSTIKA SMRTI... 13 2. DANOST SMRTI, JEJÍ VZNIK A PŘÍRODA... 15

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ RODINNÝCH KONSTELACÍ KLIENTY DENNÍHO STACIONÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ Diplomová práce

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více