Aspekty smyslu života u lidí po prodělaném onkologickém onemocnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aspekty smyslu života u lidí po prodělaném onkologickém onemocnění"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Diplomová práce (obor psychologie) Aspekty smyslu života u lidí po prodělaném onkologickém onemocnění Vypracovala: Jitka Břízová Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. Brno 2007

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně, a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury.

3 Ráda bych poděkovala PhDr. Miroslavě Štěpánkové Ph.D. za mnoho cenných rad, za trpělivost a vstřícný přístup při konzultacích.

4 Obsah: ÚVOD... 3 I. TEORETICKÁ ČÁST O smyslu Otázka po smyslu Smysl a hodnoty Smysl objektivní či subjektivní Sebetranscendence a smysl Souvislost mezi smyslem, cílem a úkolem Smysl a obtížné životní situace (krize, utrpení) Onkologické onemocnění Onkologické onemocnění a jeho vliv na psychiku jedince Onkologické onemocnění a smysl O smrti Smrt a smysl Konfrontace se smrtí jako příležitost ke změně Narativní přístup Narativita Narativní přístup v kontextu obtížných životních situací Využití narativního přístupu pro práci se zkušeností nemoci Dosavadní výzkumy II. EMPIRICKÁ ČÁST Předmět a cíl výzkumu, výzkumné otázky Předmět a cíl výzkumu Výzkumné otázky Metoda Design výzkumu Omezení výzkumu Výzkumný soubor Metodika sběru dat Analýza získaných dat Způsob prezentace závěrů analýz jednotlivých příběhů Výsledky Příběh Marie Příběh pana V

5 8.3 Příběh Heleny Příběh Lucie Příběh pana P Příběh Veroniky Shrnutí závěrů z analýz a diskuse ZÁVĚR LITERATURA...102

6 Motto: Jakým způsobem člověk na sebe bere svůj nezvratitelný osud a také všechna utrpení s ním spojená, v tomto způsobu se i v těch nejtěžších situacích a až do poslední minuty života otvírá plnost možností, jak smysluplně utvářet vlastní život. V. E. Frankl Úvod Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním smyslu života v souvislosti s onkologickým onemocněním. Co je smyslem života lidí, kteří prošli osobní zkušeností onkologické nemoci? Jaké hodnoty vnímají jako důležité? Jaký je možný vliv tohoto onemocnění na smysl jejich života a charakter těchto změn? Vedle štěstí a okamžiků radosti patří neodmyslitelně do našich životů také strast a utrpení. Domnívám se, že jeden ze symbolů utrpení lidí v dnešním světě představuje rakovina, onemocnění nahánějící strach a nesoucí i po desetiletích lékařských výzkumů přívlastek smrtelné. V různých životních situacích (ať již pracovního, vztahového či jiného charakteru) mají lidé při představě blížícího se konce tendenci rekapitulovat svoje dosavadní činy i prožitky. Více se nad svým jednáním i pocity zamýšlejí, vracejí se v úvahách zpět, přehodnocují... Když je člověk konfrontován s diagnózou život ohrožujícího onemocnění, je postaven před otázku možnosti blížícího se konce života. Lidé potřebují nacházet ve svém životě smysl a tváří v tvář život ohrožující nemoci nabývají existenciální otázky na významu. Smysl v životě může člověku pomoci překonávat nejrůznější obtížné situace, mezi něž jistě patří závažná onemocnění. Proto si myslím, že zkoumání smyslu života u lidí, kteří prodělali onkologické onemocnění, má svůj význam. Hédonistické zaměření moderní společnosti vyvolává v člověku pocit, že utrpení je něco jednoznačně negativního. Takovéto obecné nastavení ještě více komplikuje už tak složitou pozici člověka s diagnózou onemocnění, které je úzce spojeno s utrpením a smrtí. Nemůže být však toto utrpení něčím, co člověku nabízí možnost nalézt skutečné hodnoty? Připravuje člověka život ohrožující onemocnění o smysl života, nebo je možné, že má v tomto směru naopak pozitivní vliv? Nalezení smyslu ve vážné nemoci, stejně jako v čemkoli jiném, je individuální záležitostí. Z různých stran slýcháme příběhy lidí, kteří ze své nemoci dokázali vytěžit cosi pozitivního, jejich zkušenost je někam posunula, přivedla je k důležitým rozhodnutím. Někdo může tuto situaci využít coby popud k tomu, aby se omluvil lidem,

7 kterým ublížil, jiný zapomene na zášť a odpustí, někdo se rozhodne pomáhat... Pravdou je, že není neobvyklé, že lidé v konfrontaci se smrtí mění svůj postoj k životu a jeho hodnotám. Toto téma jsem si mimo jiné zvolila proto, že má pro mě osobní rozměr. Jednou z motivací k uskutečnění tohoto výzkumu pro mne bylo setkání s touto nemocí v mém nejbližším okolí. Tato choroba pro mne, dříve než jsem odhalila rozměry její pověsti, ztratila nejasné kontury obávaného nepřítele lidí. Najednou tu byla - velice skutečná, velmi blízko. Lidé, kteří prožili blízké setkání s rakovinou, na něj asi těžko mohou zapomenout. Mnoho lidí trpí touto nemocí, mnoho dalších je v pozici těch, jejichž blízcí bojují s onkologickým onemocněním. Myslím si, že zkoumání zkušenosti lidí, kteří onemocněli rakovinou, je přínosné, protože může pomoci přiblížit tuto nemoc, pochopit jak může působit na lidi, co jim bere, ale také třeba co jim může přinést. Zjištěné poznatky by mohly být využity při terapii s lidmi, kteří procházejí podobnou zkušeností.

8 I. Teoretická část 1. O smyslu 1.1 Otázka po smyslu Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Antoine de Saint-Exupéry Co je to smysl? Otázka po smyslu je velice složitá. Smysl je něco těžko uchopitelného a existuje mnoho teorií, které se o to pokoušejí. Tavel (2004) uvádí, že bylo vytvořeno okolo 170 definic smyslu. Křivohlavý (2006) ve svém pojednání o smysluplnosti existence upozorňuje na to, že neexistuje žádná obecně přijatelná definice ani teorie smysluplnosti života, a chápeme ji jako tzv. psychologický konstrukt. Smysl života je dynamický konstrukt, charakterizovaný ne jako statický systém, ale jako neustálý proces konstruování a rekonstruování hodnotového systému, stejně jako interpretace a reinterpretace života a životních událostí. (Halama, 2000, str. 233) Zabývání se otázkou smyslu života je specificky lidskou záležitostí. Tvorba smyslu a nacházení smysluplnosti žití je základní a podstatně důležitý lidský psychický proces. (Křivohlavý, 2006, str. 49) Je to jeden ze znaků, kterými se lidé odlišují od zvířat. Ptáme se: Proč jsme na světě? Jaký má náš život smysl? Hledání odpovědí na tyto otázky však není snadné. Yalom (2006) odůvodňuje fakt, že se doposud nepodařilo žádnému mysliteli nalézt odpověď na otázku po životním smyslu, existencí zásadního rozporu dvou skutečností: 1. člověk potřebuje smysl, 2. ve světě žádný univerzální smysl neexistuje. Problém je ve své rudimentární podobě následující jak může člověk, který potřebuje smysl, tento smysl najít ve vesmíru, jenž žádný smysl nemá? (Yalom, 2006, str. 428) Záleží tedy na člověku samotném jaké cíle si stanoví, jaké hodnoty bude uznávat, v čem bude spatřovat smysl. Odůvodněním lidské snahy o nalezení smyslu v životě je podle Yaloma (2006) naše potřeba systému hodnot a percepčního rámce, abychom se dokázali lépe orientovat v nestrukturovaném světě. Machovec (2004) rovněž zdůrazňuje výsadní roli člověka coby bytosti, která do světa vnáší díky svým rozumovým schopnostem smysl. Upozorňuje na to, že žádná věc na světě, ani žádná živá věc nemá smysl sama o sobě, neboť zatímco věci patří do kategorie bytí,

9 smysl náleží do kategorie vztahu. Jen tam, kde se rozumem nadaná bytost setkává s nějakým přírodním či historickým procesem, v němž se ukazují rozcestí, eventuality, kde rozum může (a někdy musí) volit, je možno mluvit o smyslu. (Machovec, 2004, str. 22) Frankl, zakladatel logoterapie, který se ve svých pracích věnoval smyslu života, podrobuje kritice všeobecnou otázku po jakémsi univerzálním smyslu lidské existence: Otázka po smyslu života vůbec je nesmyslná, protože je špatně položena, míní-li vágní život vůbec a nikoli vždy mou konkrétní existenci. (Frankl, 1996, str. 72) Podle Frankla (1994a, 1996, 2006) je třeba dát otázce po smyslu koperníkovský obrat - člověk není tím, kdo by se měl tázat po smyslu, je naopak tím, kdo odpovídá na konkrétní otázky, které mu klade život. Tyto otázky však mohou být člověkem zodpovězeny jedině tehdy, když převezme zodpovědnost za svůj vlastní život. Být odpovědným by tedy mohlo být podle Frankla (1994a) a z pohledu existenciální analýzy označeno jako obecný smysl lidské existence. Ovšem to, jak je tento smysl realizován, tedy jaké jsou konkrétní odpovědi na konkrétní životní otázky, se liší od člověka k člověku. Vstupuje zde do hry další významná komponenta - totiž ojedinělost a jedinečnost člověka a situace, v níž se ocitá. Frankl (1996) považuje smysl díky jeho vztaženosti k určité osobě a situaci, které jsou vždy jedinečné, také za jedinečný a relativní. Smysl se tedy u určitého člověka může měnit v závislosti na podmínkách, a co je smyslem pro jednoho člověka, nemusí být smysluplné pro jiného. Smysluplnost lidské existence je založena na jedinečnosti a jednorázovosti lidské osoby. (Frankl, 1996, str.122) Vedle výše popsaného jedinečného smyslu mluví Frankl (1996) také o smyslu vyšším, ovšem otázky po vyšším smyslu, tedy po smyslu světa jako celku nebo smyslu osudu člověka, považuje za problematičtější, neboť kladné odpovědi na tyto otázky jsou podle něj rezervací víry. Pro věřící tedy nepředstavují problém, protože nábožensky založený člověk věří v existenci tohoto vyššího smyslu. Pro ostatní však mohou být otázky týkající se vyššího smyslu obtížně uchopitelné. Wong (in Wong, Fry, 1998) rovněž zdůrazňuje roli náboženské víry při hledání odpovědí na otázky po absolutním smyslu. Náboženství a spiritualitu považuje za hlavní zdroje konečného smyslu života. Yalom (2006) uvádí rozdělení smyslu na kosmický a pozemský (osobní). Přičemž v kosmickém smyslu je zahrnut jakýsi plán, který vychází z duchovního či tajemného uspořádání vesmíru. Tento vesmírný smysl souvisí se smyslem života vůbec, zatímco pozemský implikuje osobní pocit smysluplnosti a souvisí s otázkou: Jaký je smysl mého života? Dá se říci, že kosmický smysl popisovaný Yalomem by mohl být přirovnán k vyššímu smyslu v pojetí Frankla. Pro objasnění problematičnosti otázek po vyšším smyslu Frankl (1996) uvádí Pascalův výrok o tom, že větev nemůže nikdy pochopit smysl celého

10 stromu. Frankl (2006) se v souladu s tímto tvrzením přiklání k tomu, abychom pokládali otázky po smyslu dílčího dění v lidském životě, neboť jen ten jsme schopni díky konkrétnosti obsáhnout. Život nakonec neznamená nic jiného, než nést zodpovědnost za správné odpovědi na otázky života, za plnění úkolů, které před každého z nás život staví, za splnění požadavku přítomné hodiny. Tento požadavek a s ním i smysl existence se mění od člověka k člověku, okamžik od okamžiku. (Frankl, 2006, str. 89) Alfried Längle (2002) v souladu s tímto výrokem označuje smysl za jakousi možnost otevírající se na pozadí skutečnosti. Smysl je tedy vždy zcela konkrétní cesta odpovídající daným okolnostem. (Längle, 2002, str. 29) Baumeister (in Wong, Fry, 1998) se domnívá, že člověk hledá smysl na základě čtyř druhů potřeb smyslu, a tyto potřeby vysvětlují také naše každodenní aktivity. Pokud jsou tyto potřeby naplňovány, jedinec prožívá život coby smysluplný. Jedná se o následující potřeby (zprac. dle Baumeister, Sommer, in Wong, Fry, 1998): potřeba účelu (potřeba pociťování smysluplných životních cílů); potřeba vědomí kontroly a účinnosti při dosahování těchto cílů; potřeba kladné hodnoty (či oprávnění) vlastního chování a potřeba kladného sebehodnocení. Potřeba smysluplných životních cílů čili vědomí, že život má určitý účel, zahrnuje úsilí po dosažení objektivních cílů a subjektivního pocitu naplnění. Potřeba vědomí účinnosti se týká uvědomování si spojitosti mezi naším chováním v přítomnosti a jeho důsledky pro budoucnost. Jedná se o potřebu pocitu kontroly nad budoucími výsledky našeho chování a potřebu vědomí, že naše směřování k jasnému cíli, a tedy působení v kontextu okolního světa, je něčím významné, důležité. Potřeba pozitivních hodnot se týká potřeby kladně hodnotit vlastní chování pomocí vlastního měřítka hodnot. Může vést k bagatelizování následků vlastního nemorálního chování či zříkání se zodpovědnosti za ně, a naopak sdělování takových záměrů, které jsou hodny obdivu. Potřeba vlastní hodnoty či pozitivního sebehodnocení se týká potřeby vnímat sebe sama jako hodnotného jedince s žádoucími cíli. Může vést k porovnávání sebe sama s méně šťastnými jedinci a k připisování si zásluh za úspěchy a zříkání se zodpovědnosti za neúspěchy. Lidé jsou nejšťastnější, když jsou tyto čtyři potřeby uspokojeny. (Baumeister, Sommer, in Wong, Fry, 1998, str. 144) Wong (in Wong, Fry, 1998) odkazuje na Maye, který v rámci problematiky smyslu zdůrazňuje proces výběru a bytí autentickým. Život je sled voleb v různých životních situacích. Jedinci prožívají své životy nejsmysluplněji, pokud rozpoznají a přijmou skutečnost, že se nemohou vyhnout rozhodnutím. Osobní smysl je vyvozen z vědomého procesu rozhodování a ze závazku vůči těmto rozhodnutím. (Wong in Wong, Fry, 1998, str )

11 1.2 Smysl a hodnoty Jak bylo výše uvedeno, vzhledem k jedinečnosti každé osoby a ojedinělosti situace, v níž se daná osoba právě nachází, nelze dát žádnou univerzální odpověď na otázku po smyslu. Podle Frankla (1994a) však existují tři hlavní cesty, na kterých může být smysl nalezen. Jedná se o tři hodnotové kategorie: tvůrčí hodnoty, zážitkové hodnoty a postojové hodnoty. Frankl (1996) blíže vysvětluje tvůrčí hodnoty jako takové hodnoty, které mohou být realizovány tvůrčí činností, tedy vytvářením nějakého díla nebo vykonáním činů. Zážitkové hodnoty se podle něho uskutečňují v prožívání a v přijímání světa (vychutnávání krás přírody či umění), ale také v prožívání někoho tedy ve vztazích k druhým lidem to znamená, že také v lásce k někomu můžeme naplňovat smysl a realizovat sebe sama. Uskutečnění postojových hodnot spočívá podle Frankla (1996) v postoji člověka k omezením, které s sebou život přináší, k nezměnitelnému osudu. Längle (2002) vysvětluje podstatu hodnot zážitku tak, že člověk ze světa přijímá něco hodnotného, čímž se obohacuje. Frankl říká, že zážitkové hodnoty jsou realizovány pasivním přijímáním světa (příroda, umění) do Já. (Frankl, 1996, str. 107) Längle (2002) v tomto procesu přijímání zdůrazňuje aspekt aktivní účasti člověka. Bez sebevydání zůstávají prožitky pouhými danostmi. (Längle, 2002, str. 32) Na rozdíl od hodnot zážitku je aktivní podíl člověka na realizaci tvůrčích hodnot zcela zřejmý a neoddiskutovatelný. Längle (2002) uvádí, že tyto hodnoty se realizují tak, že člověk vkládá něco hodnotného do světa a tím jej obohacuje. Také upozorňuje na to, že tvůrčí hodnoty jsou uskutečňovány nejen skrze neobyčejné výkony, tedy např. při vzniku významných uměleckých děl či realizaci vědeckých objevů. Tyto hodnoty jsou stejně tak naplňovány skrze zdánlivě obyčejné činnosti jako je péče o rodinu, výchova dětí či pečlivé vykonávání vlastního povolání. Mohou být naplňovány prostřednictvím velkého osobního nasazení, rozhodnutí, oddanosti určitým myšlenkám a cílům. Výjimečnost dané tvůrčí činnosti tedy není zdaleka tak podstatná jako angažovanost osoby, která ji vykonává. Autor (2002) dále říká, že člověk se má se svým životem vyrovnávat pomocí prožívání a tvoření, označuje tedy zážitkové a tvůrčí hodnoty za prostředky, kterými člověk smysluplně utváří svůj život. Frankl (1996) řadí k nejvyšším hodnotám hodnoty postoje, jelikož zastává názor, že právě možnost realizace těchto hodnot je znakem toho, že lidský život nemůže za žádných okolností ztratit smysl. Franklova žačka a spolupracovnice E. Lukasová (1998) zdůrazňuje toto výsadní postavení, které Frankl přisuzoval hodnotám postoje, a jež někdy vyjadřoval tak,

12 že postojové hodnoty postavil proti dvojici zážitkových a tvůrčích hodnot coby nejvyšší možnost smyslu. A to proto, že cesta ke smyslu, na níž nás vedou postojové hodnoty, není samozřejmá, není to něco, co se rozumí samo sebou. Lukasová (1998) vypráví o své osobní zkušenosti, díky níž si poprvé uvědomila podstatu tohoto výsadního postavení postojových hodnot ve zmiňované triádě. Když její matka umírala na rakovinu a všichni okolo marně hledali pro umírající ženu slova útěchy, realizovala matka Lukasové postojové hodnoty tak, že se k celé věci postavila pozitivně, a ačkoli byla fyzicky velice slabá, nalezla v sobě síly k utěšování svých blízkých. Prostřednictvím realizace postojových hodnot tedy můžeme významně obohatit druhé lidi. Tuto jedinečnou možnost máme ve svých rukou vždy, když se rozhodujeme, jak se zachovat v těžkých životních situacích, protože i když nemůžeme osudové okolnosti změnit, jen a jen na nás závisí rozhodnutí, jaký postoj k nim zaujmeme a v tom podle logoterapie tkví naše svoboda. Jak bylo výše zmíněno, smysl lidské existence je podle Frankla (1994a) být odpovědný, podstata člověka však podle něho spočívá ve svobodě. Tato svoboda spočívá v možnosti rozhodování, jakou cestu si v té které situaci zvolím. Také smysl je postaven na svobodě. Pravý smysl nikdy neříká: Ty musíš! Smysl je dítětem svobody. Abych v něčem spatřil smysl, to nelze vynutit. (Längle, 2002, str ) Za žádných okolností nemůže být člověk zbaven možnosti svobodně se rozhodnout, jaký postoj zaujme k něčemu, co jej v životě potkalo. Duchovní svoboda člověka, kterou mu nelze až do posledního okamžiku vzít, mu až do posledního dechu dává příležitost uspořádat svůj život smysluplně. (Frankl, 2006, str. 78) Längle (2002) vyjadřuje názor, že těžké životní situace, v nichž člověk ztrácí vnější svobodu a zbývá mu svoboda rozhodnout se jaký postoj zaujme, poskytují prostor pro osobní rozvoj. Rovněž se domnívá, že v postoji, jež zaujmeme v těchto situacích, může být zrcadlen postoj k hodnotě života jako takového. Podle Frankla (1994a) můžeme v mezních situacích, kdy čelíme nezměnitelnému osudu, skrze postojové hodnoty využít možnost smysluplného utváření života, neboť právě člověku přísluší vzácná schopnost změnit utrpení ve výkon, změnit tragédii ve vítězství lidského ducha. Pokud zkrátka není v našich silách změnit okolnosti, které nás potkaly, stále ještě máme jednu možnost a sice změnit náš postoj a dojít díky tomuto postoji ke smyslu. To je právě tajemství bezpodmínečné smysluplnosti života: že člověk je právě v mezních situacích vyzýván, aby podal svědectví o tom, čeho je schopen. (Frankl, 1994a, str. 167) Jak odlišit hodnoty od smyslu? Hodnoty jsou v pojetí logoterapie nazírány jako jakési možnosti, cesty, kterými může člověk dojít ke smyslu. Smysl je vždycky něco jen jednorázové a jedinečné, co má být vždycky teprve odkryto, zatímco hodnoty jsou smyslové

13 univerzálie, které jsou obsaženy nikoli v jednorázových, jedinečných situacích, nýbrž v situacích typických, opakujících se, které tedy vyznačují lidský stav. (Frankl, 1994a, str. 16) Hodnoty tedy se smyslem velice úzce souvisejí, není možné je od něj oddělit, protože skrze hodnoty lze nalézt smysl. Smysluplně žít znamená rozpoznat nejvyšší možnou hodnotu dané situace a uskutečnit ji. Nikoli jakoukoli hodnotu, nýbrž takovou, kterou můžeme v této situaci podle nejlepšího vědomí a svědomí pokládat za nejlepší. (Längle, 2002, str. 41) Yalom (2006) říká, že hodnoty vyvstávají na základě pocitu smyslu a zpětně se podílejí na posilování tohoto pocitu. 1.3 Smysl - objektivní či subjektivní? Podle Frankla (např. 1994a, 1998) je smysl něco, co má být odkryto. Nemůže být vytvořen, vymyšlen, musí být objeven. Není možné vštípit druhému člověku smysl, ten musí být nalezen, rozpoznán individuem samotným, neboť, jak již bylo řečeno, smysl úzce souvisí s jedinečností člověka a situace, v níž se ocitá. To, co nám podle Frankla (1994a) pomáhá na cestě k nalezení smyslu, je svědomí. Označuje je dokonce za jakýsi orgán smyslu. Dalo by se definovat jako schopnost percipovat smyslové tvary v konkrétních životních situacích. (Frankl, 1994a, str. 17) Pokud tedy shrneme výše uvedené, dalo by se říci, že život nám poskytuje možnosti volby uskutečnění různých hodnot, skrze něž můžeme objevit smysl, a na této cestě nám pomáhá naše svědomí. Frankl (1996) hovoří o transsubjektivitě smyslu existuje objektivní smysl, který je daností, ale je vztažený k určité situaci a člověku, a jeho vnímání a naplňování je podřízené subjektivitě lidského vědění a svědomí. Yalom (2006) polemizuje s Franklovým názorem, že svět je objektivně smysluplný, a tedy smysl existuje někde mimo nás a my jej máme nalézt. Říká, že Franklovo stanovisko má náboženský podtext, vychází z předpokladu, že existuje Bůh, který pro nás určuje smysl, a na nás je, abychom tento smysl objevili. Yalom k této problematice uvádí: Kdyby byl Bůh, proč by z toho mělo vyplývat, že má nějaký účel pro život, a hlavně, účel pro každého z nás? Nezapomínejme, že je to člověk, nikoli Bůh, kdo je posedlý smyslem. (Yalom, 2006, str. 468) Podle Halamy (2000) je smysl života subjektivním fenoménem, který se utváří na základě interakcí jedince s jeho sociokulturním prostředím.

14 1.4 Sebetranscendence a smysl Frankl (např. 1994a, 1996, 1998) klade důraz na sebetranscendenci lidské existence, protože podle něho pouhá existence, tedy pouhé přežití, nemůže být pro člověka nejvyšší hodnotou. Toto ponaučení si Frankl odnesl ze svého pobytu v koncentračních táborech, kde dospěl k poznání, že pokud člověk není zaměřen na něco, co jej přesahuje, tedy co není on sám, postrádá jeho bytí smysl. Lidské bytí odkazuje za sebe samo na něco, čím však není, na něco nebo na někoho: na nějaký smysl, který má být naplněn, nebo na bytí bližního, s nímž se setkává. (Frankl, 1994a, str. 125) V souvislosti s tím vytvořil Frankl (1994a) motivačně teoretický koncept, který zahrnuje touhu člověka po smyslu - po jeho nalezení a naplnění a tento koncept označil vůle ke smyslu. Vnímá ji jako hluboce zakořeněnou potřebu člověka, potřebu najít v jednotlivých životních situacích smysl a tento smysl naplnit. Člověk je konečně a původně charakterizován svou vůlí ke smyslu, touhou po co možná nejsmysluplnějším naplnění své existence a zápasem o nalezení životního obsahu, tedy snahou dosáhnout ve svém životě naplnění tohoto obsahu. (Frankl, 1998, str. 77) Yalom (2003) se rovněž dívá na lidské bytosti jako na tvory pátrající po smyslu. Upozorňuje přitom na skutečnost, že přicházíme do světa, aniž bychom znali tento smysl, a proto usilujeme o jeho nalezení, přičemž toto hledání nás mnohdy přivádí ke krizím životního smyslu. Důvodem hledání smyslu je lidská potřeba mít hodnotový systém a percepční rámec, na jehož základě by se mohlo odvíjet naše jednání. Stejně jako Frankl, také Yalom (2003, 2006) zdůrazňuje důležitost sebetranscendence ve spojitosti s otázkou smyslu života. Zdá se důležité, má-li nějaká činnost poskytnout smysl, aby vyzvedla člověka od něho samého, i když není explicitně altruistická. (Yalom, 2006, str. 439) Yalom (2006) uvádí, že mnoho lidí ve zkušenostních seminářích vyjadřuje názor, že projekty týkající se smyslu v životě nabývají většího a hlubšího významu tehdy, když jsou zaměřeny k nějakému cíli, který leží mimo sebe sama. Podle Yaloma (2003) je ke smyslu života třeba přistupovat nepřímo, věnovat se jednomu z potenciálních smyslů, nejlépe takovému, který je sebepřesahující, přičemž důležité je podle něho zejména samotné naše zapojení do tohoto procesu. Rovněž Seligman (2003) zdůrazňuje v souvislosti s problematikou smyslu života sebetranscendenci. Podle něho lze dosáhnout smysluplného života tehdy, pokud uplatníme své ctnosti a charakteristické silné stránky ve službě něčemu většímu, něčemu co nás přesahuje.

15 Baumeister a Sommerová (in Wong, Fry 1998) uvádějí, že lidé často mluví o smyslu svého života ve spojitosti s budoucími úspěchy nebo štěstím svých dětí, což berou jako měřítko hodnoty sebe sama. Kognitivní či percepční posun směrem k budoucnosti a zvýšená zaměřenost na výsledky druhých, spíše než na svoje vlastní, mají potenciál vnést do života větší smysl. (Baumeister, Sommer, in Wong, Fry, 1998, str. 158) 1.5 Souvislost mezi smyslem, cílem a úkolem Pojmy smysl života a životní cíle spolu úzce souvisejí. Yalom (2006) upozorňuje na odlišné konotace smyslu a cíle, neboť smysl má spojitost s významem a vnímáním logických soudržností, zatímco cíl má souvislost se záměrem či účelem. Zároveň však říká, že jak cíl, tak smysl života jsou běžně užívány jako synonyma, a sám je takto používá. Pozemský smysl ( smysl mého života ) zahrnuje účel: ten, kdo má pocit smysluplnosti, vnímá život, jako že má nějaký účel nebo funkci, kterou je možné naplnit, nějaký prvořadý cíl či cíle, o něž je možné usilovat. (Yalom, 2006, str. 428) Baumeister, Reker a Wong (cit. dle Emmons, Colby, Kaiser, in Wong, Fry, 1998) uvádějí, že cíle jsou velice důležitým zdrojem osobního smyslu, neboť coby motivační konstrukty poskytují životu strukturu, jednotu a účel. Csikszentmihalyi (1996) říká, že mnoho lidí má v životě určitý záměr, od něhož se odvíjejí jejich každodenní snahy jedná se o cíl, podle kterého se uspořádává psychická energie člověka, a od kterého se odvíjejí další, menší cíle. Lidé, kteří považují svůj život za smysluplný, obvykle mají cíl, který je dostatečně podněcující, aby spotřeboval všechnu jejich energii, a který může dát jejich životu smysl. (Csikszentmihalyi, 1996, str. 320) Autor dále vyjadřuje názor, že posuzování kvality našeho života souvisí s tím, jak blízko se dostáváme k dosažení svých cílů. Pokud se nám podaří dosáhnout alespoň některých cílů, dostavují se pocity uspokojení a štěstí. Z pohledu člověka jako individua není důležité, co je jeho nejvyšším cílem - pokud je dostatečně motivující, jsme jím zaujatí a nese s sebou jasné úkoly, může dát životu smysl. Smyslem života je právě jeho smysl: To znamená, že ať je to cokoli, ať to najdeme v čemkoli, právě tento jednotný a jednotící cíl, záměr, poslání je to, co dává životu smysl. (Csikszentmihalyi, 1996, str. 320) Csikszentmihalyi (1996) se domnívá, že pokud má člověk životní téma, tak cokoli se v jeho životě stane, nabývá určitého smyslu, ať už negativního či pozitivního.

16 Längle (2002) přirovnává život k plavbě na lodi a říká, že směr, kterým se loď ubírá, nezaručuje její bezpečí, a ani smysl v životě neposkytuje podobnou záruku. Směr však v sobě skrývá naději cíle, kvůli které loď vyplouvá z přístavu, který poskytuje bezpečí. Smysl je životní směr pro určité časové období. Při jeho sledování člověk na sebe bere cestu za tím, pro co stojí za to žít. (Längle, 2002, str. 44) Lukasová (1998) považuje orientaci člověka na smysl a cíl za ideovou danost, a říká, že některé cíle jsou nahraditelné, zatímco jiné ne. Jejich ztráta potom vyžaduje přizpůsobivost člověka, a namísto hledání náhradních cílů může být účinnější změna přístupu a postoje k životu. Je zde tedy možný kognitivní posun v rámci triády hodnot. Lukasová (in Fry, Wong, 1998) uvádí, že člověk sám si volí vlastní životní cíle, přičemž jeho volby závisí na vnitřních faktorech. Smysl života však podle ní proniká do života člověka zvenčí, je jakousi naváděcí drahou, která může člověka zavést na cestu k uskutečnění jedinečné osobní existence. Zatímco smysl života je patrný, ovšem neviditelný, osobní cíle jsou určitým způsobem zviditelněny v aktech vůle a v přáních. Křivohlavý (2006) uvádí dvojí pojetí smyslu smysl jako idea nebo jako cíl. Význam smyslu coby idey je vlastně chápání smyslu jako určité interpretace jednotlivých událostí i celého života. V pojetí smyslu jako cíle jde o ujasnění si toho, čemu se člověk chce věnovat, o co se chce snažit, jaké má motivy a k jakým cílům by chtěl směřovat, aby byl jeho život smysluplný. Křivohlavý (2002) říká, že námi stanovený cíl života je měřítkem smysluplnosti našeho života, ukazuje nám, co má a co nemá smysl. Lidé jsou kladně přikloněni k určitému záměru a mají určité pojetí smysluplnosti života to je možno považovat za nezvratný fakt. Při tom tento cíl může být formulován přerůzným způsobem. (Křivohlavý 2006, str. 98) Individuální pojetí života v sobě podle Křivohlavého (2006) nese jistý rámec, který člověku pomáhá orientovat se, a z něhož pramení také snahy dosáhnout určitých cílů a splnit jisté úkoly. A při procesu směřování k splnění úkolů a naplnění těchto smysluplných cílů si člověk stále více uvědomuje význam a důležitost svého života. Člověk, který má vyšší míru smysluplnosti života, se jeví jako ten, kdo výrazněji zažívá směřování své činnosti k určitému cíli, snaží se o dosahování cílů, které jsou v harmonii s jeho celkovým životním zaměřením. (Křivohlavý, 2006, str. 105) Výše zmiňovaná (viz kapitola 1.1) Baumeisterova klasifikace čtyř potřeb smyslu obsahuje také potřebu smysluplných cílů. Křivohlavý (2004) k této potřebě uvádí, že pokud má člověk jasný cíl, je možné, aby jeho jednání bylo účelné, a nalézá smysl ve svém počínání či v tom, co zamýšlí dělat. Cíle tedy poskytují člověku smysl.

17 Frankl (1996) zdůrazňuje v rámci problematiky smyslu pojetí života jako úkolu. Je toho názoru, že bychom neměli hledat abstraktní smysl života, neboť každý člověk má své jedinečné poslání, konkrétní úkol, který má splnit, a každá životní situace je výzvou. Vědomí toho, že máme v životě jedinečný úkol (můžeme jej nazvat posláním) nám pomáhá překonávat těžkosti a umožňuje nám pociťovat svou nezastupitelnost a jedinečnou hodnotu vlastního života. Frankl (1996) je dokonce přesvědčen, že pokud pohlížíme na život jako na úkol, je o to víc smysluplný, oč je složitější. Pokud konkrétní osud uloží člověku nějaké utrpení, pak bude muset tento člověk v tomto utrpení vidět úkol, svůj specifický úkol. (Frankl, 2006, str. 90) Uvědomování si úkolů v životě člověka připisuje Frankl (1996) psychohygienickou hodnotu a vyslovuje souhlas s citátem Nietzscheho: Kdo má proč žít, snese téměř každé Jak. (cit. dle Frankl, 1996, str. 68) V jiném díle Frankl (1998) cituje Pascala, který v Pensées (Myšlenky) uvádí: Nic není člověku tak nesnesitelné, jako stav bez úkolů, bez cílů. (cit. dle Frankl, 1998, str. 49) Tuto myšlenku převrací a říká, že vědomí práce na určitém úkolu člověku nejlépe pomáhá vypořádat se s těžkostmi. Chceme-li přivést ve smyslu existenciální analýzy a ve službách logoterapie pacienta k co nejvyšší koncentrovanosti jeho života, musíme mu jen ukázat, jak má život každého člověka jedinečný cíl, k němuž vede jen jednou daná cesta. (Frankl, 1996, str. 69) Frankl (1996) vyslovuje přesvědčení, že bez určitého pevného bodu v budoucnosti člověk nemůže existovat. Bijan Amini (1999) říká, že jakákoli bezvýchodná situace v sobě skrývá nějaký smysl, šanci se něco naučit nebo životní úkol, a při hledání smyslu jde tedy o to, aby člověk rozpoznal úkol, který pro něj život přichystal. Wong (in Wong, Fry, 1998) popisuje životní úkol jako konkrétní krok k životnímu cíli. Životní úkol se vztahuje k aktivnímu zapojení člověka do činností, které považuje za smysluplné a hodnotné. 1.6 Smysl a obtížné životní situace (krize, utrpení) Jen jediné člověka dělá schopným snášet to nejhorší a vydat poslední a to je výzva po vůli ke smyslu a vědomí toho, že člověk je odpovědný za naplnění tohoto životního smyslu. V. E. Frankl Nedílnou součástí našich životů jsou, vedle radostných chvil, také těžké chvíle a utrpení. Strast a smrt, osud a utrpení odloučit od života, to by znamenalo vzít životu tvář, formu. Teprve pod údery kladiva osudu, v bílém žáru utrpení z něho nabývá život formy a

18 tváře. (Frankl, 1996, str. 110) Bolest a utrpení jsou něčím, čeho se obáváme, čemu se toužíme vyhnout. Přitom si většinou nepřipouštíme, že právě rány osudu mohou být pro nás přínosem, mohou pomoci v našem osobnostním růstu. To, na čem záleží, je postoj, který k nim zaujmeme... Emmons, Colbyová a Kaiserová (in Wong, Fry, 1998) upozorňují na skutečnost, že mnozí teoretici, výzkumníci i klinici zdůrazňují roli smyslu v procesu vyrovnávání se s traumatickými životními událostmi. O nezbytnosti vytváření či objevování smyslu v krizových situacích se mluví v souvislosti s úspěšnou adaptací. Autoři (in Wong, Fry, 1998) říkají, že určité události jsou traumatické zčásti proto, že vyžadují zásadní změnu v nazírání člověka na sebe sama, na druhé a na svět kolem; je tedy důležité, aby lidé přišli na způsob jak nalézt smysl v událostech, jejichž důsledky jsou v rozporu s jejich osobním smyslem. Mezi tyto procesy patří snaha o nalézání vyššího smyslu v obtížných životních situacích. Podle Frankla (1994a) hraje důležitou roli v kontextu vypořádávání se s utrpením vnímání smysluplnosti života, které je podle něho spojeno s kladnými emocemi. Může-li člověk najít a naplnit ve svém životě smysl, stává se šťastným, ale také schopným vypořádat se s utrpením. Vidí-li v tom smysl, je dokonce připraven obětovat život. Na druhé straně, nemůže-li najít smysl, má sklon vzít si život uprostřed všeho blahobytu a hojnosti, které ho obklopují, a navzdory nim. (Frankl, 1994a, str. 177) Také Křivohlavý (2004, 2006) se zmiňuje o tom, jak nacházení smyslu pomáhá člověku lépe se vypořádat s utrpením, a říká, že percipování vyšší smysluplnosti se pojí s pozitivními emocemi (např. pocity štěstí, radosti, naděje). Autor (2004) předkládá zjištění Taylorové o tom, že v situacích, kdy lidé zakoušejí utrpení, dochází k značnému zesílení intenzity hledání vyššího smyslu v tom, co se událo. A pokud člověk tento smysl nachází, povznáší se nad utrpení, což mu může pomoci lépe se s ním vypořádat. Síla utrpení podněcuje (stimuluje) potřebu nacházet smysluplnost života. (cit. dle Křivohlavý 2004, str. 90) Frankl (1994a) upozorňuje na to, jak klíčové může být přesvědčení o bezpodmínečné smysluplnosti života pro lidi, kteří se ocitli v mezní situaci. Tento poznatek plyne ze zkušeností psychiatrů působících ve válečných zajateckých táborech. Jak autor uvádí, mnoho z nich totiž dospělo k závěrům, že nejpravděpodobnější šanci na přežití měli zajatci, u nichž se objevovala orientace na určitý smysl a uvědomovali si, že jsou k tomuto smyslu zavázáni. Jak se zdá, náleží vůli ke smyslu něco, pro co razila moderní psychologie výraz survival value (hodnota pro přežití). (Frankl, 1994a, str. 168)

19 Jak již bylo řečeno, logoterapie pohlíží na člověka jako na bytost, jež je schopna přeměnit utrpení na výkon. Podle Frankla (2006) s sebou utrpení nese jedinečnou možnost jedinečného lidského výkonu, je však třeba, aby člověk v utrpení, které ho potká, viděl svůj specifický úkol, a měl by si uvědomit, že tento úkol leží pouze na jeho vlastních bedrech, je to osud, který náleží právě a pouze jemu, a je tedy jen na něm, zda a jak využije hodnotové možnosti v něm skryté. Längle (2002) upozorňuje na to, že když člověk čelí osudovým podmínkám a není v jeho silách tyto podmínky změnit, nezáleží příliš na tom, co je příčinou, zdrojem utrpení, protože to daný jedinec nemůže nijak ovlivnit. V takové situaci považuje za klíčové rozhodnutí člověka, jestli chce toto utrpení nést. Mně, a to výlučně mně samému, je vyhrazen způsob jak trpím, a odpovědnost za vztah či za hodnotu, pro něž chci navzdory svému utrpení svůj život žít a vytrvat v něm. (Längle, 2002, str. 36) Z pohledu logoterapeutického přístupu tedy potenciál k nalezení smyslu v těžkých životních situacích spočívá v možnosti realizace hodnot postoje. Lidský život se může naplnit nikoli pouze v tvorbě a radosti, nýbrž dokonce také v utrpení! (Frankl, 1996, str. 107) Pokud se tedy ocitáme v obtížných situacích, stojíme tváří v tvář událostem, které není v našich silách ovlivnit a změnit, ani tehdy nejsme zcela bezmocní. Východiskem k nalezení správné cesty je podle Frankla (1994a) realizace postojových hodnot, která nám umožňuje přeměnit utrpení ve výkon. Záleží zde na způsobu, jakým přijímáme osudové skutečnosti, jak se k nim stavíme, jak trpíme. Náš přístup k utrpení vyplývá z postoje, který k němu zaujímáme, zda jsme vůbec ochotni toto utrpení přijmout, zda vidíme důvod proč je na sebe vzít. Pro co trpím, to patří k tomu nejdůvěrnějšímu v mém životě. Co jiného se v mém postoji projevuje než podstata mé vlastní osoby? (Längle, 2002, str ) Také Kübler-Rossová (1995) je, v souladu s logoterapeutickým přístupem, přesvědčena o tom, že smysl lze nalézt i ve velmi obtížných podmínkách, přičemž záleží na postoji člověka k situaci, v níž se ocitl. V našich nemocnicích pro chronické pacienty a v nemocnicích pro veterány je mnoho lidí, kteří jsou kvadruplegičtí. Navštívíte-li některé z těchto pacientů, uvidíte, co všechno dokáží, budete překvapeni, jak dokázali najít ve svém životě smysl a jak výkonní dokáží být. (Kübler-Rossová, 1995, str. 85) Podle Frankla (2006) je právě v obtížných životních situacích nesmírně důležité, aby člověk odhalil a uskutečnil hodnotové možnosti, jež mu situace nabízí, nalezl v nich pro sebe určitý smysl, a tak dokázal, že byl tohoto utrpení hoden. V návaznosti na to Frankl říká: V utrpení může člověk uskutečnit to nejlidštější v sobě samém. (Frankl, 1994a, str. 168) Podle Frankla (1994a) je totiž v utrpení skryta možnost smyslu a osobního zrání, neboť pokud

20 nemůžeme změnit okolnosti, otevírá se nám stále ještě možnost změnit sebe sama, je jen na nás, zda tuto nabídnutou šanci k růstu využijeme. Za Franklovým být hoden utrpení se tedy skrývá jakési být hoden získání možnosti nalézt cestu k osobnímu růstu, tedy příležitosti stát se vnitřně silnějším. Dokud trpíme, zůstáváme duševně naživu. Ano, v utrpení dokonce zrajeme, v utrpení rosteme činí nás bohatšími a mocnějšími. (Frankl, 1996, str. 109) V této souvislosti Frankl (2006) uvádí různé příběhy lidí, kteří dokázali v mezních situacích změnit svůj postoj a přerůst sebe sama, dojít ke smyslu. Zmiňuje se např. o dopisu, který napsal mladý pacient svému příteli v době, kdy zjistil, že umírá a nemůže mu pomoci ani operace. V dopise píše o tom, jak si vzpomněl na film, který líčil příběh muže, jenž statečně čelil smrti, šel jí vstříc s důstojností a odvahou. Při sledování tohoto filmu si prý pomyslel, že takovýto přístup musí být dar nebes. Pacient uzavírá své úvahy konstatováním, že nyní dal osud podobnou šanci i jemu. Tento mladík tedy nalezl smysl svého umírání v tom, že dostal šanci přistoupit ke smrti s důstojností a odvahou. Frankl (2006) ve své knize vypráví také příběh mladé umírající ženy, s níž se setkal v koncentračním táboře. I přes nepřízeň osudu dokázala být tato žena v posledních dnech svého života veselá, což mu objasnila těmito slovy: Jsem svému osudu vděčná za to, že mne tak tvrdě zasáhl, neboť ve svém dřívějším maloměšťáckém životě jsem byla příliš zhýčkaná a své spirituální ambice jsem nebrala dosti vážně. (cit. dle Frankl, 2006, str. 81) Myšlenku, že utrpení přináší člověku příležitost k tomu, aby se posunul dál, aby dozrál, změnil se, ilustruje Frankl (1994a) také citátem Yehudy Bacona, izraelského malíře a sochaře, který se jako dítě dostal do Osvětimi, a který později o této své zkušenosti napsal: Jako chlapec jsem si myslil, že řeknu světu, co jsem viděl v Osvětimi, v naději, že by se svět jednou mohl stát jiným; ale svět se nestal jiným a svět nechtěl o Osvětimi nic slyšet. Teprve mnohem později jsem opravdu porozuměl, co je smyslem utrpení. Utrpení má totiž smysl tehdy, staneš-li se sám jiným. (cit. dle Frankl 1994a, str ) Bijan Amini (1999), který se zabývá výchovou v souvislosti s problematikou krizí, říká: Jestliže se chceme vyvíjet, růst v utrpení, jestliže chceme obstát v krizi, pak musíme chápat situační smysl. Jestliže chceme mentálně zrát, musíme pochopit smysl. (Amini, osobní sdělení, Brno, 1999) Amini zdůrazňuje klíčovou roli krizí v duchovním vývoji člověka, tvrdí, že krize nás konfrontuje se smyslem života, obrací naši pozornost k duchovnu a k myšlenkám na to, co jsme promeškali. Výzkumy krize opakovaně zdůrazňují, že člověk se v krizi učí podstatnému a existenčnímu, že prochází netušeným vývojovým procesem, a tím mentálně a charakterově významně zraje. (Amini, osobní sdělení, Brno, 1999) Podle Aminiho (1999) si všichni v krizových situacích nejprve klademe otázku: Proč? a teprve

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Psychologie zvládání nádorových onemocnění

Psychologie zvládání nádorových onemocnění Psychologie zvládání nádorových onemocnění Mgr. Bc. Zdeněk Hrstka Katedra všeobecně vzdělávacích oborů Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

VINA. Marta Kocvrlichová

VINA. Marta Kocvrlichová TRITON VINA Marta Kocvrlichová VINA MARTA KOCVRLICHOVÁ TRITON Marta Kocvrlichová VINA Autorka: Mgr. Marta Kocvrlichová Psychiatrická klinika, FN OLOMOUC Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více