Zpravodaj AMD je dotován Ministerstvem zdravotnictví ÈR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj AMD je dotován Ministerstvem zdravotnictví ÈR"

Transkript

1 Zpravodaj ROÈNÍK XXV PROSINEC 2006 ÈÍS. 4 Z O B S A H U : Šachové klání v Hodonínì Profily našich èlenù Klinické zkoušky a výzkum Svalová dystrofie a postižení srdce Sociálnì právní okénko Zprávy z EAMDA O zdraví pro zdraví Z fotosoutìže ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKÙ V ÈR Zpravodaj AMD je dotován Ministerstvem zdravotnictví ÈR

2 A M D je èlenem Èeské rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotnì postižených Èeské republiky a pozorovatelem EAMDA - Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí Asociace muskulárních dystrofikù v ÈR, která sdružuje postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými nemocemi, je celonárodní nevládní nezisková organizace pùsobící v Èeské republice. Muskulární dystrofici patøí k nejtíže postiženým, z nichž mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními dùsledky, které z této skuteènosti vyplývají. Asociace muskulárních dystrofikù prosazuje specifické zájmy a potøeby svých èlenù, poøádá rehabilitaènì výchovné kurzy, tuzemské i zahranièní ozdravné pobyty, semináøe, šachové turnaje atd., spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se zahranièními asociacemi obdobného charakteru, které dnes existují ve vìtšinì zemí svìta jako významná souèást v boji proti nervosvalovým chorobám a jejich následkùm. Poskytuje též sociálnì právní a jinou pomoc svým èlenùm. Dùležitou souèástí èinnosti Asociace muskulárních dystrofikù je vydávání èlenského èasopisu ZPRAVODAJ AMD, který vychází ètvrtletnì a je urèen pro poskytování informací èlenùm jak z oblasti vlastní èinnosti AMD, tak i z oblasti lékaøské vìdy a výzkumu nervosvalových chorob. Èasopis pøináší také novinky ze zahranièí, jež souvisejí s nervosvalovými nemocemi, a je základem pro vzájemnou výmìnu zkušeností a názorù postižených. Cílem AMD v ÈR je trvale sledovat a pomáhat øešit širokou problematiku postižených nervosvalovými nemocemi vèetnì dìtí a mládeže. Tato èinnost je finanènì znaènì nákladná a závisí na podpoøe veøejnosti. Všem dárcùm a sponzorùm pøedem dìkujeme. Naše adresa: Asociace muskulárních dystrofikù v ÈR Petýrkova 1953/24, Praha 414 tel./ fax: Kanceláø: Petýrkova 1950 (suterén ), Praha 414 Úøední hodiny: Po, Út, St, Èt hodin Konto u Komerèní banky, Praha 4: / 0100

3 RADOSTNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI V ROCE 2007 PŘEJE VŠEM ČLENŮM, PŘÁTELŮM A PŘÍZNIVCŮM ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKŮ V ČR S REDAKČNÍ RADOU ZPRAVODAJE AMD 3

4 INFORMACE O ČINNOSTI AMD Šachové klání v Hodoníně Již podruhé jsem dostal pozvání zúčastnit se šachového turnaje v malebném prostředí rekreačního střediska v Hodoníně u Kunštátu. V druhé polovině října zde bývá nádherný podzim, což se opět potvrdilo. I tentokrát jsem byl přítomen jako lichý hráč, tedy jako rozhodčí. Znovu se zde sešel hojný počet vyrovnaných soupeřů včetně čtyř hráčů z Maďarska a jedné účastnice ze Slovenska. Z třiceti hráčů byl úctyhodný počet jedenácti žen. Od začátku se zdálo, že favorité se oddělí od ostatních hráčů, ale během několika kol bylo jasné, že jednoznačně silných ani slabých hráčů nebylo. Startovní pole se natolik promíchalo, že ještě v sedmém kole nebylo jasné, kdo má k vítězství nejblíže. Z konečného vítězství se nakonec radoval host z Maďarska. O tom, že výkonnost hráčů byla opravdu vyrovnaná, svědčí fakt, že jedenáct hráčů se v konečném zúčtování dělilo o místo. Všech devět kol proběhlo v naprostém pořádku a dvě drobná nedorozumění se vyřešila ihned u partie. Na snímku vlevo hraje Zd. Šnyta simultánku, vpravo Jiří Šandera a Irena Badačová dohrávají partii (foto Fr. Újezdský) 4

5 Po celý pobyt o nás bylo jako vždy výtečně postaráno i přesto, že se od loňského roku vyměnil na Zámečku personál. Abychom se dostatečně aklimatizovali na vesnické prostředí, nesměla chybět pravá zabijačka selátka, ze kterého se čerpaly zásoby po zbytek pobytu. Po dva večery jsme měli možnost pobavit se s živou muzikou, a abychom se po večerech nebavili jen u muziky, na pořad přišla i oblíbená simultánka. Proti dvanácti hráčům nastoupil nehrající host Zdeněk Šnyta, který 1x prohrál, 3x remizoval a 8x vyhrál. Věřím, že příští ročník se opět vydaří, jako ty předešlé. Leoš Spáčil Co jsou to šachy v Hodoníně? Včera jsem se vrátila ze šachového turnaje - sedmého ročníku Memoriálu Václava Krejčího. Vzápětí usedám k počítači, abych se s vámi podělila o prožité chvíle na Zámečku v Hodoníně u Kunštátu. Hodonín nás přivítal barevností okolních smíšených lesů ve svazích nad vesničkou. Kopce hrály všemi barvami podzimu. Mám tyto odstíny ráda, neboť působí velmi teple a uklidňují mou rozháranou duši. Na Zámeček jsem dojela jako první a šla se projít po okolí. Stála jsem na kopci u Hodunky a dívala se na vesnici. Spousta komínů kouřila, i když zatápět určitě nebylo třeba. Kouř vůbec nepůsobil rušivě a neekologicky. Naopak. Navodil mi Ladovy obrázky z dětských let. Na okolních svazích se pásly krávy a telata. Jedna kráva stála u sloupu elektrického vedení a intenzivně si o něj drbala krk. Při této pro ni důležité činnosti se na mě upřeně dívala. Nevím, co se jí honilo hlavou, ale já si vzpomněla, že musím upalovat na Zámeček a uvítat ostatní. Pomalu se začali sjíždět a ubytovávat. Prezentace, které jsem se účastnila jako pomocník, proběhla v srdečné atmosféře. Mezi hráči z Čech a Moravy byli i čtyři z Maďarska a Janka ze Slovenska. Všichni jsme se přivítali a těšili se na další den, kdy v deset hodin dopoledne začínalo 1. kolo turnaje. Čekaly na nás šachovnicové 5

6 stolky s figurkami a hodinami. U každého místa na stole stála cedulička se jménem hráče. Ti byli vylosováni počítačem, který obsluhoval náš rozhodčí, příjemný a usměvavý člověk - Leoš Spáčil. Já, šachový začátečník a nezkušenec, jsem v losování měla velké štěstí. Na první zápas se na mě chystal vítěz loňského turnaje, Maďar Géza Rázsits. Lepší vylosování jsem si ani přát nemohla. Měla jsem před sebou svůj první opravdický šachový zápas a hned s takovým soupeřem. Tlumočník maďarských šachistů mi pomohl s Gézou se domluvit. Jen my tři víme, o čem jsme si povídali. Pochopitelně jsem svůj první zápas ve své snad nadcházející šachové kariéře prohrála, ale díky Gézovi a tlumočníkovi Karlovi se ctí. Do turnaje jsem skočila rovnou po hlavě a po třech zápasech měla neuvěřitelné dva body. Soupeři se začali třást. Neměli ovšem důvod. Kromě šachů jsme se dokázali i bavit. Soutěže o Super Star jsem se styděla zúčastnit a přitom zpívání, to je moje silná stránka. Kdybych se místo šachů raději věnovala zpěvu a učení textů, určitě bych to někam dotáhla. Tedy kdybych byla mladší. Jeden večer jsme pořádali simultánku, které jsem se z pochopitelných důvodů nezúčastnila, a dva večery jsme strávili ve společnosti hudebníků, zpěvu, tance, tomboly a dražby. Bavili se snad všichni a nebylo třeba nás do zábavy nutit. Zpestřením pak byla soutěž masek a Vlastíkova projekce videosnímku. Mluvím za sebe. Hodně jsem se zasmála a pobavila. Pět dní ve společnosti kamarádů v Hodoníně uteklo jako voda. Nikdy nezapomenu na dva okamžiky, které mě opravdu poznamenaly. První slzy v očích jsem měla při pohledu na krásně oblečenou a upravenou paní Kratochvílovou, která tančila. Další pro mě nezapomenutelný zážitek, plný emocí, byl sólový taneček novomanželů Stáni a Fandy Újezdských. Píseň Z hor divoký tymián" jen umocnila důležitost okamžiku. Mráz mi běhal po zádech a já měla pocit, že se mi hlava rozskočí. Prožili jsme nádherné chvíle u šachovnic i mimo ně. Byla jsem se podívat na Žalově. Ve stylové dřevěné hospůdce voněla kamna a bylo tam příjemně teplo. Cesta zpět už byla horší. V naprosté tmě se jen velmi špatně orientovalo. Naštěstí jsem nešla sama. Kamarád na cestu svítil mobilním telefonem. 6

7 A tak bych chtěla touto cestou poděkovat všem svým kamarádům, že mi umožnili prožít krásné dny. Dlouho na ně budu vzpomínat a žít z nich. Za rok snad nashledanou v Hodoníně při dalším šachovém klání, kdy všichni budete mít důvod se mě u šachovnice bát. Mila Kristová Několik pohledů na hráče soustředěné nad šachovnicemi (foto Fr. Újezdský) 7

8 Zúčastnili jsme se: XXIV. sportovního setkání (nejen) vozíčkářů Hvězda mezinárodní konference Kroky vpřed v léčbě a péči o pacienty s nervosvalovým onemocněním a 36. výroční schůze EAMDA v Bratislavě. Za AMD v ČR se zúčastnila Jitka Kačírková informačního semináře v Kongresovém centru Praha na téma Co přináší nový zákon o sociálních službách pro uživatele sociálních služeb. Za AMD v ČR se zúčastnili předsedkyně St. Újezdská-Rédlová a Fr. Újezdský Dnů otevřených dveří u příležitosti 70 let od založení firmy MEYRA v Německu a 15 let působení v České republice. Akce se uskutečnila v pražském sídle MEYRA ČR s.r.o. Za AMD se zúčastnili předsedkyně St. Újezdská-Rédlová, Fr. Újezdský a E.A. Schmidtová konference na téma Dialog ve zdravotnictví pacientské organizace konané Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s Koalicí pro zdraví v prostorách Senátu. Za AMD v ČR se zúčastnili Zd. Janda a Dona Zalmanová mezinárodního veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví HOSPIMedica Central Europe v Brně a 11. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro váš úsměv schůze Monitorovací a hodnotící skupiny k projektu Systém kvality v sociálních službách pořádané Europrofisem s.r.o. ve spolupráci s MPSV v prostorách MPSV. Za AMD v ČR se zúčastnily Jar. Kaslová a Jana Macáková vernisáže výstavy Pavel Soukup obrazy, E.A. Schmidtová grafika v Malé galerii Chodovské tvrze, Praha 4 8

9 PROFILY NAŠICH ČLENŮ V této rubrice našeho časopisu seznamujeme čtenáře se členy AMD, kteří se aktivně podílejí na činnosti asociace, se členy, kteří mají zajímavé zaměstnání či záliby a s rodiči, kteří se starají o dítě postižené nervosvalovou nemocí. Tentokrát vám představujeme budoucí odpovědnou redaktorku Zpravodaje AMD. Dona Zalmanová, Mgr. Věk: 47 let Stav: žiji s partnerem Druh postižení: polio Povolání: překladatelka Kde jsi se narodila a jaké máš vzpomínky na své dětství a mládí? Narodila jsem se v Bukurešti a od dvou let jsem žila v Praze, v blízkosti Národního divadla. Od roku 1991 bydlím v Kladně, ale Prahu považuji za své rodné město, kde jsem strávila dětství i mládí. Na toto období mám velmi krásné vzpomínky, vybavují se mi především procházky po Praze a okolí. Až s odstupem času si člověk uvědomí, jaké to bylo hezké a svým způsobem bezstarostné období, i když jsem ho od dvou do deseti let strávila převážně v Thomayerově nemocnici v Krči. Díky svým rodičům jsem mohla vystudovat gymnázium a posléze Filozofickou fakultu UK, obor angličtina-čeština. Také si myslím, že jsem měla vždy štěstí na dobrý kolektiv na těchto školách. Kdy jsi onemocněla dětskou obrnou a jak silně tě postihla? Když jsem onemocněla dětskou infekční obrnou (poliomyelitida), byl mi jeden rok a sedm měsíců. Mé postižení bylo velmi vážné, dokonce jsem byla několik dní v kómatu, ale díky péči, kterou jsem dostávala ve zmíněné nemocnici, jsem dokonce chodila o kanadských holích a naučila se soběstačnosti. Jaký je tvůj současný zdravotní stav? V současnosti jezdím na mechanickém i elektrickém vozíku. Myslím, že můj stav je stabilizovaný a snažím se udržovat v kondici jak po fyzické, tak i po psychické stránce. 9

10 Jsi v současné době zaměstnaná? V současné době jsem zaměstnaná u dvou firem, pro které pracuji doma na počítači. Zároveň soukromě vyučuji angličtinu a překládám z anglického jazyka. Během příštího roku převezmeš funkci odpovědné redaktorky Zpravodaje AMD. Co bys chtěla změnit na jeho obsahu či vzhledu? Tato funkce mi byla nabídnuta výborem AMD vzhledem k tomu, že se jí vzdáte, abyste se mohla věnovat umělecké tvorbě. Myslím, že je dost obtížné v této chvíli přesně definovat, co bych chtěla změnit na obsahu a vzhledu Zpravodaje. Teprve se s celou prací seznamuji. Přála bych si však, aby se tento časopis více věnoval problematice každodenního života osob postižených svalovou dystrofií a stal se místem, kde každý může vyjádřit svůj názor nebo popsat svou zkušenost co se týče zdravotního stavu, rehabilitace, pobytu v nemocnici, možnosti studia, zaměstnání, dopravy, soužití s partnerem, těhotenství, výchovy dětí, atd. Samozřejmě, že v této oblasti se bez pomoci čtenářů neobejdu, a proto bych ráda využila tuto možnost a apelovala na všechny naše členy, aby přispívali do Zpravodaje a také vyjádřili, co by v tomto časopise uvítali. Máš funkce v organizacích zdravotně postižených? Jsem členkou výboru Speciální pečovatelské služby v Kladně a také se podílím na řešení problematiky spojené se zdejším bezbariérovým domem. Radíš se s někým, než dospěješ k rozhodnutí, nebo při rozhodování spoléháš raději sama na sebe? To nemohu říci jednoznačně, ale vzhledem k tomu, že jsem komunikativní typ a svou povahou extrovert, ve většině případů se o všem radím se svým partnerem, ale v některých situacích se spoléhám na svou intuici. Jaké místo zaujímá hudba, literatura nebo jiný druh umění ve tvém životě? Určitě podstatné, a to zejména v mládí, kdy jsem hodně četla a poslouchala moderní i klasickou hudbu. Dnes mi však na tyto činnosti zbývá velmi málo času, ale vždy si ráda přečtu dobrou knihu, nebo zajdu do kina či na jiné kulturní představení. 10

11 Čemu se nejraději věnuješ ve volném čase? Mám práci, domácnost, rodinu, takže volného času mám opravdu málo, ale když se mi podaří udělat si chvilku pro sebe, zajdu za kamarádkou nebo si s partnerem vyjdeme někam do přírody nebo do Prahy. Ráda bych více cestovala, ale vzhledem k tomu, že ani jeden z nás neřídí auto, bývá to dost problematické. Máš nějaký citát nebo motto, kterým se v životě řídíš? Myslím, že vyloženě citát nebo motto, kterým se v životě řídím, nemám, ale snažím se svůj život prožít tak, abych nemusela ničeho litovat, až se jednou budu ohlížet zpět. A také se raduji z každodenních maličkostí a z toho, že všichni mí blízcí jsou zdraví, protože to je dle mého názoru to nejdůležitější. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, ráda bych využila této příležitosti a popřála všem našim čtenářům hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v novém roce 2007, kdy se těším na další setkání na stránkách Zpravodaje AMD. Ptala se E.A. Schmidtová Důležitá upozornění Do tohoto čísla Zpravodaje AMD je vložena složenka na uhrazení členského příspěvku ve výši Kč 200,-. Při platbě složenkou uveďte v kolonce variabilní symbol vaše členské číslo a poslední dvě číslice roku, za který členský příspěvek hradíte (např. pro členské číslo 126 bude ve variabilním symbolu uvedeno 12607). Své členské číslo najdete na adresce Zpravodaje AMD. Členský příspěvek uhraďte prosím nejpozději do 31. března Můžete jej též uhradit v úředních hodinách přímo v kanceláři AMD. Přihlaste se, pokud vám pošta nedoručila červencové 3. číslo Zpravodaje AMD, výtisk vám obratem zašleme. Nedopatření bylo způsobeno ztrátou adresky z obálky během poštovní přepravy. Po roční přestávce se opět chystáme uskutečnit zahraniční rekondiční pobyt v Chorvatsku v Makarské v bezbariérovém areálu hotelu Biokovka v termínu od 18. do Předběžná cena tohoto pobytu je stanovena na Kč ,-. Potřebujeme zjistit zájem o tuto rekondici, proto žádáme případné zájemce, aby se již do konce ledna 2007 předběžně přihlásili na adresu: Petr Procházka, Hřebečská 2674, Kladno, PSČ , tel , 11

12 Z vašich dopisů Vzpomínka na paní Jiřinu Čejkovou Jiřinka byla nejmladší ze sedmi dětí. Narodila se 28. února 1929, v nejstudenější zimě století. Do čtrnácti let byla skoro jako mazánek, bohužel do šestnácti let jí tragicky zemřela sestra, dva bratři a matka. Navalily se na ni všechny ženské práce venkovské ženy: dojit krávy, vařit, péci chleba v peci, škubat husy, krmit zvířata, sbírat brambory, při mlácení obilí vázat slámu do otepí a vzájemné výpomocné práce se sousedy, jak bylo na venkově nutným zvykem. Za války rekvizice a tzv. povinné dodávky, časté kontroly na všechno znamenaly, že strava byla velmi chudá. A tak mnohdy dělala těžkou práci jen o kusu chleba s černou meltou, otec a bratr měli doma totéž. Koně a zvířata dostat musela, pro lidi někdy moc nezbylo. Taková byla tehdy doba. V květnu 1947 hráli naši sousedi hasiči divadlo, večer se tancovalo. Jiřinka s bratrem k nám do Kamenné Lhoty též přišla, líbila se mi, trochu jsme tancovali a prvně jsem ji doprovodil domů. Potom jsme se občas scházeli. Léta ubíhala, lidí k práci bylo málo, doma ji nikdo nemohl nahradit, teprve až se její bratr oženil, mohla odejít. Svatbu jsme měli až v roce Život v těch kopcích je tvrdý, úroda malá i dnes, jen příroda je tu krásná. Byla velmi trpělivá, houževnatá, skromná s výbornou pamětí, postřehem a smyslem pro humor i v době, kdy onemocněla myopatií. Je s podivem, že nikdo jiný z jejich rodiny (otec z devíti, matka ze sedmi dětí) ani ze širokého příbuzenstva myopatii či podobnou nemoc neměl, ani zpět do minulosti. V roce 1965 v 37 letech dostala plný invalidní důchod ve výši 305,- Kčs. Nezahálela, pletla a začala vyšívat. Uměla pěkně sladit barvy, na výstavách sklízela úspěchy i prodávala, a to ji pochopitelně těšilo a zvedalo sebevědomí. Psala i články ze života, otiskly jí je bývalé celostátní Zemědělské noviny. Výborně vařila, děti nám též dělaly radost. Chodila o holi, měla bezpočet pádů, až 9. listopadu 1987 si zlomila nohu a od toho dne už jen seděla nebo ležela. Byli jsme spolu padesát let. Miloš Čejka, Tábor 12

13 NOVINKY VE VÝZKUMU MD KLINICKÉ ZKOUŠKY A VÝZKUM DALŠÍ CÍLE V květnovém čísle internetového časopisu Očkovací látky a léčba genetických onemocnění vyšla studie Abbie Falla a jeho spolupracovníků, ve které vysvětlují možnosti aplikace jejich metody i na další genetické mutace, než původně předpokládali. Pomocí směsi morfolinu AOs vědci indukovali buňky a přeskočili tak velký úsek genu dystrofinu u myší, které prokazovaly mutaci v exonu 23. V předchozích případech byl tento exon pouze eliminován spojením exonů 22 a 24, tentokrát se však vědcům podařilo eliminovat exony od 19 až po 25. Osm týdnů po aplikaci intramuskulární injekce myším ve věku od 11 dní do 16 týdnů byl ve svalech myší objeven zcela funkční dystrofin. U mladších jedinců se dystrofin objevil pouze v oblasti, kde byla aplikována injekce, ale byl výraznější a hutnější. U starších myší se dystrofin rozšířil do více oblastí, avšak nepravidelně. Analýza postižených genů dystrofinu, které způsobují lehčí případy Beckerovy svalové dystrofie, což je méně závažná forma svalové dystrofie než je DMD (Duchenne), ukázala, že i při ztrátě těchto genů až o 66 procent jsou zbývající geny stále schopné vytvářet celkem funkční dystrofinovou bílkovinu a následky onemocnění nejsou tak vážné. Vědečtí pracovníci tvrdí, že pomocí poměrně malých dávek směsí AO zaměřených na vícenásobné exony by teoreticky mohli rozpoznat více než 75 % mutací dystrofinu, které způsobují nemoc DMD u lidí. Klinické pokusy Ke konci roku je naplánován nový klinický pokus, jehož cílem je testování metody tzv. exon skipping, přeskočení exonů pomocí antimediátorových genů u chlapců postižených DMD. Výzkum bude probíhat pod záštitou Královské akademie v Londýně a Ministerstva zdravotnictví Velké Británie. 13

14 Vědci vstříknou devíti chlapcům intramuskulárně do dolní končetiny různé dávky antimediátorových genů a následně vyhodnotí bezpečnost postupu a životnost vzniklého dystrofinu. Další informace o tomto výzkumu najdete na Léčba pomocí buněk má dobré výhledy, ale stále existují i nedostatky Molekulární biolog Jaques Tremblay z Lavalské univerzity v Quebecu, sekce lidské genetiky, předpokládá, že transplantace buněk určených k vytváření svalové hmoty by mohla produkovat potřebnou bílkovinu u svalové dystrofie typu Duchenne. Tremblay, jehož práce je dotována MDA od roku 1996, zdokonalil metodu transferu myoblastů, která byla testována v 90. letech, kdy transplantované buňky schopné obnovit svalovou hmotu byly umístěny na periferiích svalových vláken. Bohužel při těchto pokusech se nepodařilo uchovat delší dobu transplatované buňky naživu a stav chlapců postižených DMD se nezlepšil. Tremblay a jeho spolupracovníci změnili způsob zpracování satelitních buněk získaných ze svalů dárců. Zároveň podávali pacientům silné imunosupresivní léky a injekce s buňkami aplikovali každé 1 až 2 milimetry do postiženého svalu. U osmi z devíti chlapců postižených DMD, kteří obdrželi myogenické buňky od svých rodičů, se po 4 týdnech od aplikace injekce do velmi malé svalové plochy dolní končetiny začal tvořit dystrofin v rozsahu od 4 do 26 %. Pracovní skupina pod vedením Tremblaye plánuje nový výzkum transplantace buněk, tentokrát u 10 mužů postižených DMD nebo lehčí variantou Becker ve věku minimálně 18 let. Výzkum zahrne pouze kanadské občany. Jediné obavy zůstávají ohledně bezpečnosti a účinnosti dlouhodobého podávání imunosupresivních léků a způsobu aplikace injekcí do svalů celého těla. Nicméně Tremblay tvrdí, že transplantace buněk pocházejících ze satelitních buněk bude jednoho dne představovat léčbu větší části kosterního svalstva. 14

15 Bílkovina Merg1a by mohla pomoci v boji proti atrofii Vědečtí pracovníci z Univerzity Ourdue ve West Lafayette a z Univerzity v Pittsburghu dospěli k názoru, že lepší porozumění svalové atrofii (ztráta svalové hmoty při různých onemocněních nebo při úbytku váhy po delší období) by mohlo vést k odhalení nových možností v léčbě muskulární dystrofie. Xun Wang a jeho spolupracovníci, kteří publikovali výsledky svých výzkumů na internetu 24. května v FASEB Journal, zjistili, že aktivace bílkoviny Merg1a může způsobit atrofii svalových buněk. Při pokusu u myší, kterým bylo zabráněno, aby se po dobu sedmi dnů opíraly o zadní nohy, a kterým byl podáván lék astemizole blokující funkci bílkoviny Merg1a, se ukázalo, že jejich svaly byly méně atrofované než u myší, kterým tento lék nebyl podáván. Amber Pond a Kevin Hannon z Institutu pro veterinární medicínu v Purdue, kteří vedli tento výzkum, uvádějí, že provedli podobný pokus i u myší postižených chorobou podobnou svalové dystrofii typu Duchenne (DMD). Testovali jsme myši postižené mdx (DMD) a zjistili jsme u nich větší výskyt bílkoviny Merg1a než u myší, kterým byl aplikován astemizole. Pond zdůrazňuje, že astemizole nemůže být bezpečně aplikován u lidí vzhledem k jeho vedlejším účinkům na srdeční sval. Přesto podotýká, že v srdci pravděpodobně existují dvě různé bílkoviny Merg1, a to Merg1a a Merg1b, kdežto v kosterním svalstvu se vyskytuje pouze bílkovina typu Merg1a. To znamená, že by bylo možné soustředit se pouze na kosterní svalstvo, aniž by byla poškozena bílkovina srdečního svalu. Studie zaměřená na způsob života přináší překvapivé poznatky Nedávné šetření u 228 dospělých postižených nervosvalovým nebo neurologickým onemocněním ukázalo nové poznatky, jakož i některé překvapivé závěry. Studie pod vedením Roye Chena z Michiganské univerzity v East Lansing prokázala, že pacienti, kteří vykazovali poměrně dobré fyzické schopnosti, jsou se svým životem spokojenější než ostatní. Zároveň bylo zjištěno, že naděje na uzdravení nebo zlepšení zdravot- 15

16 ního stavu je větší u jedinců, kteří se dokázali lépe vyrovnat se svým postižením. Lidé žijící s partnerem nebo v manželském stavu jsou spokojenější než lidé žijící osamoceně. Překvapením byl fakt, že zaměstnanost nehraje podstatnou roli při hodnocení spokojenosti se životem, a že věřící osoby hůře akceptují své postižení než ateisté. Studie také odhalila, že lidé postižení od dětství nebo dřívějšího období bývají spokojenější se svým životem než ti, kteří onemocněli později. Ženy prokazovaly větší spokojenost se svým životem než muži. Chen podotýká, že šetření zahrnulo poměrně malý počet respondentů, a že přesně nedefinuje rozdíly v osobnosti nebo přístupu těch, kteří se zúčastnili zcela, částečně nebo vůbec dané studie. Svalová dystrofie a postižení srdce 16 Quest, 2006, No. 5 Přel. Dona Zalmanová Srdce, které je vlastně pumpou rozhánějící krev cévami do celého těla, je dutým svalem podobné mikroskopické stavby jako svaly kosterní. Z tohoto faktu vyplývá, že bývá často postiženo při vrozených a dědičných svalových chorobách. Postižení srdce může být v zásadě dvojího druhu. Podobně jako ostatní svaly ovládající hybnost může i myokard ztrácet svou sílu tím, že svalové buňky zanikají a jsou nahrazovány vazivem, které nemá schopnost stahování - kontrakce. Dochází k vzniku tzv. kardiomyopatie. Jde o srdeční nedostatečnost ve smyslu funkce srdce jako pumpy. Kardiomyopatie se projevuje především dušností, která se může objevovat zpočátku pouze po fyzické námaze, později se stává trvalou i v klidu. Dalším příznakem mohou být např. otoky dolních končetin a zvýšená tepová frekvence. Hlavní diagnostickou metodou je ultrazvukové vyšetření srdce, které velmi přesně ukáže stav srdeční svaloviny a schopnost vypuzovat krev do oběhu. Další závažnou poruchou, která postihuje srdce u nemocných se svalovou dystrofií, jsou změny srdečního rytmu. Část srdeční svaloviny je specializována na tvorbu a přenos vzruchů jednotlivými srdečními oddíly. Jde o důmyslný systém, který umožňuje srdci reagovat na různý stupeň zátěže zpomalováním nebo zrychlováním

17 tepové frekvence a koordinací činnosti jednotlivých částí srdce. Normální frekvence je tepů za minutu, velmi trénovaní vytrvalci mohou mít frekvenci i nižší. Poruchy rytmu se nazývají arytmie. Některé jsou nevýznamné a člověka nijak neohrožují (např. některé druhy extrasystol - stahy komor mimo normální frekvenci), některé jsou naopak velmi závažné a mohou vést k okamžité smrti. Patří sem např. fibrilace - kmitání komor: ta má stejný dopad jako zástava srdeční. Stahy jsou tak rychlé, že vlastně nedochází k žádnému čerpání krve ze srdce. Jiné arytmie mohou naopak vést k zpomalení srdečního rytmu do té míry, že dochází k nedokrvení mozku a přechodným ztrátám vědomí. Základním vyšetřením pro odhalení arytmie je elektrokardiogram (známé EKG). V posledních letech se stále více používá dlouhodobé tzv. Holterovo monitorování, kdy je srdeční činnost sledována a vyhodnocována za 24 hodin, eventuálně za delší dobu. Závažné arytmie se léčí medikamenty (antiarytmiky), někdy je nutné implantovat kardiostimulátor, který nahrazuje podle potřeby srdeční rytmus pacienta, nebo i tzv. defibrilátor, který je v případě potřeby schopen zrušit závažnou arytmii slabým výbojem. Každá ze tří nejčastějších svalových dystrofií má jiný charakter a vztah k srdečnímu postižení. Facioskapulohumerální muskulární dystrofie, která se vyznačuje slabostí pletence ramenního, obličejového svalstva a v menší míře i dolních končetin, nikdy nepostihuje srdce. Pro další dvě nejčastější myopatie je postižení srdce obligátním příznakem. U myotonické dystrofie, kde je postižení svalů často lehkého stupně, je zasažen především převodní systém: pacienti trpí různými formami srdeční arytmie. Dystrofinopatie je nejzávažnější svalová dystrofie, která se projevuje buď jako těžší forma: tzv. Duchennova muskulární dystrofie nebo jako lehčí Beckerova svalová dystrofie. Srdce je postiženo především kardiomyopatií. Při Duchennově formě je rozsah poklesu srdeční funkce nejvýraznější, ale vzhledem k značnému omezení pohyblivosti těchto nemocných jsou nároky na srdce malé a kardiomyopatie zůstává proto často bez příznaků, eventuálně lze nalézt zvýšenou pulsovou frekvenci. Zato při Beckerově formě dystrofinopatie, kdy jsou pacienti dobře hybní do vyššího věku, se kardiomyopatie dostává do popředí a stává se hlavním rizikovým 17

18 faktorem, který může zkrátit délku života. Někteří nemocní s touto muskulární dystrofií mohou mít jen zcela lehké postižení kosterních svalů a hlavní chorobou, která je přivádí k lékaři, je srdeční slabost. Gen dystrofinu je umístěn na tzv. pohlavním X chromozomu: rozvinutou formou onemocní tedy pouze osoby mužského pohlaví, ženy jsou tzv. přenašečky. Tyto přenašečky ale mohou mít také známky myopatie lehčího stupně. Postižení srdce kardiomyopatií je dokonce u těchto žen velmi časté (bezpříznakové postižení je uváděno dokonce až u 90 % těchto žen). Další svalovou dystrofií se zvláštním vztahem k srdci je Emeryho-Dreifussova svalová dystrofie projevující se kromě lehké svalové slabosti i kontrakturami (= vazivové zkrácení svalů omezující některé pohyby v oblasti šíje, loktů a Achillovy šlachy). U této vzácné choroby, která byla v posledních letech zachycena i na našem území, převažuje postižení srdce nad svalovou slabostí. Nemocní jsou ohroženi především různými formami závažných arytmií. Kardiomyopatie je méně častá. Každý nemocný s dědičnou svalovou dystrofií by měl mít vyšetřeno srdce kvalifikovaným odborníkem. Podle typu dystrofie je potom potřeba volit paletu speciálních vyšetřovacích metod, intervaly sledování a druh léčby. V některých případech stačí jednorázové vyšetření, u jiných nemocných jde o opakované dlouhodobé kontroly. Řada pacientů potřebuje i velmi specializovanou kardiologickou péči. Srdeční poruchy jsou ve srovnání se slabostí kosterního svalstva více léčebně ovlivnitelné. V řadě případů je možné léčbou snížit riziko závažných arytmií, zmírnit projevy srdeční slabosti a zlepšit kvalitu života nemocných se svalovou dystrofií. Zdroj: FNB František Újezdský u panelu s vítěznými fotografiemi (viz strana 31 až 33), foto Pavla Hybnerová 18

19 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OKÉNKO INSTITUCE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Náš právní systém uplatňuje zásadu, že neznalost zákona neomlouvá. Jiné právní systémy počítají s tím, že občan nemusí vždy vědět, který orgán je pro vyřízení jeho problému kompetentní. Pro tento případ mají nástroje, které klienta ochrání a informují. U nás by ale klient měl alespoň přehledově znát, jaké kompetence která instituce má, aby předešel řadě nedorozumění a problémů. Působnost orgánů v sociálním zabezpečení je zpracována podle zákonů, které tuto problematiku upravují - č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení. V následující kapitole uvádím, kde a o co lze žádat. Z výčtu kompetencí jednotlivých orgánů jsem vybrala především ty, které se týkají lidí s tělesným postižením. Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje, b) zabezpečuje účast těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování, c) napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života, d) podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů, e) rozhoduje o poskytování pečovatelské služby a úhradě za ni, f) zabezpečuje pečovatelskou službu podle zvláštního zákona a rozhoduje o jejím poskytnutí. 19

20 Pověřený obecní úřad Kromě působnosti obecního úřadu dále rozhoduje: a) o poskytování opakujících se peněžitých dávek, zejména příspěvku na dietní stravování, příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu a příspěvku, je-li jeho poskytování odůvodněno mimořádnými potřebami občana, b) o poskytování příspěvku na rekreaci a příspěvku na lázeňskou péči. Obecní úřad obce s rozšířenou působností Kromě působnosti obecního úřadu a pověřeného obecního úřadu dále rozhoduje: a) o poskytování příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým a neslyšícím občanům, b) o poskytování příspěvků na koupi, na celkovou opravu a na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného, c) o poskytování příspěvků na úpravu motorového vozidla na ruční ovládání občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, d) o poskytování příspěvků na úpravu bytu občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí a nevidomým občanům, e) o přiznání mimořádných výhod, vydává průkazy mimořádných výhod, vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti, f) o poskytování bezúročných půjček. Krajský úřad a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení, b) plní funkci dozoru nad poskytováním sociálních služeb organizacemi a občany a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad. Kraj v samostatné působnosti a) zřizuje a spravuje zařízení sociální péče a ústavy sociální péče, které vykonávají diagnostickou službu, b) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě za služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje, 20

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2010 1

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2010 1 Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2010 1 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových

Více

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2012

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2012 1 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA Informační občasník Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. Po delší přestávce, kdy většina důležitých informací se k vám dostávala přes

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj Vážené dámy, vážení pánové, v činnosti nadace v letošním roce nastalo několik důležitých okamžiků, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více