Zpravodaj AMD je dotován Ministerstvem zdravotnictví ÈR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj AMD je dotován Ministerstvem zdravotnictví ÈR"

Transkript

1 Zpravodaj ROÈNÍK XXV PROSINEC 2006 ÈÍS. 4 Z O B S A H U : Šachové klání v Hodonínì Profily našich èlenù Klinické zkoušky a výzkum Svalová dystrofie a postižení srdce Sociálnì právní okénko Zprávy z EAMDA O zdraví pro zdraví Z fotosoutìže ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKÙ V ÈR Zpravodaj AMD je dotován Ministerstvem zdravotnictví ÈR

2 A M D je èlenem Èeské rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotnì postižených Èeské republiky a pozorovatelem EAMDA - Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí Asociace muskulárních dystrofikù v ÈR, která sdružuje postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými nemocemi, je celonárodní nevládní nezisková organizace pùsobící v Èeské republice. Muskulární dystrofici patøí k nejtíže postiženým, z nichž mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními dùsledky, které z této skuteènosti vyplývají. Asociace muskulárních dystrofikù prosazuje specifické zájmy a potøeby svých èlenù, poøádá rehabilitaènì výchovné kurzy, tuzemské i zahranièní ozdravné pobyty, semináøe, šachové turnaje atd., spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se zahranièními asociacemi obdobného charakteru, které dnes existují ve vìtšinì zemí svìta jako významná souèást v boji proti nervosvalovým chorobám a jejich následkùm. Poskytuje též sociálnì právní a jinou pomoc svým èlenùm. Dùležitou souèástí èinnosti Asociace muskulárních dystrofikù je vydávání èlenského èasopisu ZPRAVODAJ AMD, který vychází ètvrtletnì a je urèen pro poskytování informací èlenùm jak z oblasti vlastní èinnosti AMD, tak i z oblasti lékaøské vìdy a výzkumu nervosvalových chorob. Èasopis pøináší také novinky ze zahranièí, jež souvisejí s nervosvalovými nemocemi, a je základem pro vzájemnou výmìnu zkušeností a názorù postižených. Cílem AMD v ÈR je trvale sledovat a pomáhat øešit širokou problematiku postižených nervosvalovými nemocemi vèetnì dìtí a mládeže. Tato èinnost je finanènì znaènì nákladná a závisí na podpoøe veøejnosti. Všem dárcùm a sponzorùm pøedem dìkujeme. Naše adresa: Asociace muskulárních dystrofikù v ÈR Petýrkova 1953/24, Praha 414 tel./ fax: Kanceláø: Petýrkova 1950 (suterén ), Praha 414 Úøední hodiny: Po, Út, St, Èt hodin Konto u Komerèní banky, Praha 4: / 0100

3 RADOSTNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI V ROCE 2007 PŘEJE VŠEM ČLENŮM, PŘÁTELŮM A PŘÍZNIVCŮM ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKŮ V ČR S REDAKČNÍ RADOU ZPRAVODAJE AMD 3

4 INFORMACE O ČINNOSTI AMD Šachové klání v Hodoníně Již podruhé jsem dostal pozvání zúčastnit se šachového turnaje v malebném prostředí rekreačního střediska v Hodoníně u Kunštátu. V druhé polovině října zde bývá nádherný podzim, což se opět potvrdilo. I tentokrát jsem byl přítomen jako lichý hráč, tedy jako rozhodčí. Znovu se zde sešel hojný počet vyrovnaných soupeřů včetně čtyř hráčů z Maďarska a jedné účastnice ze Slovenska. Z třiceti hráčů byl úctyhodný počet jedenácti žen. Od začátku se zdálo, že favorité se oddělí od ostatních hráčů, ale během několika kol bylo jasné, že jednoznačně silných ani slabých hráčů nebylo. Startovní pole se natolik promíchalo, že ještě v sedmém kole nebylo jasné, kdo má k vítězství nejblíže. Z konečného vítězství se nakonec radoval host z Maďarska. O tom, že výkonnost hráčů byla opravdu vyrovnaná, svědčí fakt, že jedenáct hráčů se v konečném zúčtování dělilo o místo. Všech devět kol proběhlo v naprostém pořádku a dvě drobná nedorozumění se vyřešila ihned u partie. Na snímku vlevo hraje Zd. Šnyta simultánku, vpravo Jiří Šandera a Irena Badačová dohrávají partii (foto Fr. Újezdský) 4

5 Po celý pobyt o nás bylo jako vždy výtečně postaráno i přesto, že se od loňského roku vyměnil na Zámečku personál. Abychom se dostatečně aklimatizovali na vesnické prostředí, nesměla chybět pravá zabijačka selátka, ze kterého se čerpaly zásoby po zbytek pobytu. Po dva večery jsme měli možnost pobavit se s živou muzikou, a abychom se po večerech nebavili jen u muziky, na pořad přišla i oblíbená simultánka. Proti dvanácti hráčům nastoupil nehrající host Zdeněk Šnyta, který 1x prohrál, 3x remizoval a 8x vyhrál. Věřím, že příští ročník se opět vydaří, jako ty předešlé. Leoš Spáčil Co jsou to šachy v Hodoníně? Včera jsem se vrátila ze šachového turnaje - sedmého ročníku Memoriálu Václava Krejčího. Vzápětí usedám k počítači, abych se s vámi podělila o prožité chvíle na Zámečku v Hodoníně u Kunštátu. Hodonín nás přivítal barevností okolních smíšených lesů ve svazích nad vesničkou. Kopce hrály všemi barvami podzimu. Mám tyto odstíny ráda, neboť působí velmi teple a uklidňují mou rozháranou duši. Na Zámeček jsem dojela jako první a šla se projít po okolí. Stála jsem na kopci u Hodunky a dívala se na vesnici. Spousta komínů kouřila, i když zatápět určitě nebylo třeba. Kouř vůbec nepůsobil rušivě a neekologicky. Naopak. Navodil mi Ladovy obrázky z dětských let. Na okolních svazích se pásly krávy a telata. Jedna kráva stála u sloupu elektrického vedení a intenzivně si o něj drbala krk. Při této pro ni důležité činnosti se na mě upřeně dívala. Nevím, co se jí honilo hlavou, ale já si vzpomněla, že musím upalovat na Zámeček a uvítat ostatní. Pomalu se začali sjíždět a ubytovávat. Prezentace, které jsem se účastnila jako pomocník, proběhla v srdečné atmosféře. Mezi hráči z Čech a Moravy byli i čtyři z Maďarska a Janka ze Slovenska. Všichni jsme se přivítali a těšili se na další den, kdy v deset hodin dopoledne začínalo 1. kolo turnaje. Čekaly na nás šachovnicové 5

6 stolky s figurkami a hodinami. U každého místa na stole stála cedulička se jménem hráče. Ti byli vylosováni počítačem, který obsluhoval náš rozhodčí, příjemný a usměvavý člověk - Leoš Spáčil. Já, šachový začátečník a nezkušenec, jsem v losování měla velké štěstí. Na první zápas se na mě chystal vítěz loňského turnaje, Maďar Géza Rázsits. Lepší vylosování jsem si ani přát nemohla. Měla jsem před sebou svůj první opravdický šachový zápas a hned s takovým soupeřem. Tlumočník maďarských šachistů mi pomohl s Gézou se domluvit. Jen my tři víme, o čem jsme si povídali. Pochopitelně jsem svůj první zápas ve své snad nadcházející šachové kariéře prohrála, ale díky Gézovi a tlumočníkovi Karlovi se ctí. Do turnaje jsem skočila rovnou po hlavě a po třech zápasech měla neuvěřitelné dva body. Soupeři se začali třást. Neměli ovšem důvod. Kromě šachů jsme se dokázali i bavit. Soutěže o Super Star jsem se styděla zúčastnit a přitom zpívání, to je moje silná stránka. Kdybych se místo šachů raději věnovala zpěvu a učení textů, určitě bych to někam dotáhla. Tedy kdybych byla mladší. Jeden večer jsme pořádali simultánku, které jsem se z pochopitelných důvodů nezúčastnila, a dva večery jsme strávili ve společnosti hudebníků, zpěvu, tance, tomboly a dražby. Bavili se snad všichni a nebylo třeba nás do zábavy nutit. Zpestřením pak byla soutěž masek a Vlastíkova projekce videosnímku. Mluvím za sebe. Hodně jsem se zasmála a pobavila. Pět dní ve společnosti kamarádů v Hodoníně uteklo jako voda. Nikdy nezapomenu na dva okamžiky, které mě opravdu poznamenaly. První slzy v očích jsem měla při pohledu na krásně oblečenou a upravenou paní Kratochvílovou, která tančila. Další pro mě nezapomenutelný zážitek, plný emocí, byl sólový taneček novomanželů Stáni a Fandy Újezdských. Píseň Z hor divoký tymián" jen umocnila důležitost okamžiku. Mráz mi běhal po zádech a já měla pocit, že se mi hlava rozskočí. Prožili jsme nádherné chvíle u šachovnic i mimo ně. Byla jsem se podívat na Žalově. Ve stylové dřevěné hospůdce voněla kamna a bylo tam příjemně teplo. Cesta zpět už byla horší. V naprosté tmě se jen velmi špatně orientovalo. Naštěstí jsem nešla sama. Kamarád na cestu svítil mobilním telefonem. 6

7 A tak bych chtěla touto cestou poděkovat všem svým kamarádům, že mi umožnili prožít krásné dny. Dlouho na ně budu vzpomínat a žít z nich. Za rok snad nashledanou v Hodoníně při dalším šachovém klání, kdy všichni budete mít důvod se mě u šachovnice bát. Mila Kristová Několik pohledů na hráče soustředěné nad šachovnicemi (foto Fr. Újezdský) 7

8 Zúčastnili jsme se: XXIV. sportovního setkání (nejen) vozíčkářů Hvězda mezinárodní konference Kroky vpřed v léčbě a péči o pacienty s nervosvalovým onemocněním a 36. výroční schůze EAMDA v Bratislavě. Za AMD v ČR se zúčastnila Jitka Kačírková informačního semináře v Kongresovém centru Praha na téma Co přináší nový zákon o sociálních službách pro uživatele sociálních služeb. Za AMD v ČR se zúčastnili předsedkyně St. Újezdská-Rédlová a Fr. Újezdský Dnů otevřených dveří u příležitosti 70 let od založení firmy MEYRA v Německu a 15 let působení v České republice. Akce se uskutečnila v pražském sídle MEYRA ČR s.r.o. Za AMD se zúčastnili předsedkyně St. Újezdská-Rédlová, Fr. Újezdský a E.A. Schmidtová konference na téma Dialog ve zdravotnictví pacientské organizace konané Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s Koalicí pro zdraví v prostorách Senátu. Za AMD v ČR se zúčastnili Zd. Janda a Dona Zalmanová mezinárodního veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví HOSPIMedica Central Europe v Brně a 11. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro váš úsměv schůze Monitorovací a hodnotící skupiny k projektu Systém kvality v sociálních službách pořádané Europrofisem s.r.o. ve spolupráci s MPSV v prostorách MPSV. Za AMD v ČR se zúčastnily Jar. Kaslová a Jana Macáková vernisáže výstavy Pavel Soukup obrazy, E.A. Schmidtová grafika v Malé galerii Chodovské tvrze, Praha 4 8

9 PROFILY NAŠICH ČLENŮ V této rubrice našeho časopisu seznamujeme čtenáře se členy AMD, kteří se aktivně podílejí na činnosti asociace, se členy, kteří mají zajímavé zaměstnání či záliby a s rodiči, kteří se starají o dítě postižené nervosvalovou nemocí. Tentokrát vám představujeme budoucí odpovědnou redaktorku Zpravodaje AMD. Dona Zalmanová, Mgr. Věk: 47 let Stav: žiji s partnerem Druh postižení: polio Povolání: překladatelka Kde jsi se narodila a jaké máš vzpomínky na své dětství a mládí? Narodila jsem se v Bukurešti a od dvou let jsem žila v Praze, v blízkosti Národního divadla. Od roku 1991 bydlím v Kladně, ale Prahu považuji za své rodné město, kde jsem strávila dětství i mládí. Na toto období mám velmi krásné vzpomínky, vybavují se mi především procházky po Praze a okolí. Až s odstupem času si člověk uvědomí, jaké to bylo hezké a svým způsobem bezstarostné období, i když jsem ho od dvou do deseti let strávila převážně v Thomayerově nemocnici v Krči. Díky svým rodičům jsem mohla vystudovat gymnázium a posléze Filozofickou fakultu UK, obor angličtina-čeština. Také si myslím, že jsem měla vždy štěstí na dobrý kolektiv na těchto školách. Kdy jsi onemocněla dětskou obrnou a jak silně tě postihla? Když jsem onemocněla dětskou infekční obrnou (poliomyelitida), byl mi jeden rok a sedm měsíců. Mé postižení bylo velmi vážné, dokonce jsem byla několik dní v kómatu, ale díky péči, kterou jsem dostávala ve zmíněné nemocnici, jsem dokonce chodila o kanadských holích a naučila se soběstačnosti. Jaký je tvůj současný zdravotní stav? V současnosti jezdím na mechanickém i elektrickém vozíku. Myslím, že můj stav je stabilizovaný a snažím se udržovat v kondici jak po fyzické, tak i po psychické stránce. 9

10 Jsi v současné době zaměstnaná? V současné době jsem zaměstnaná u dvou firem, pro které pracuji doma na počítači. Zároveň soukromě vyučuji angličtinu a překládám z anglického jazyka. Během příštího roku převezmeš funkci odpovědné redaktorky Zpravodaje AMD. Co bys chtěla změnit na jeho obsahu či vzhledu? Tato funkce mi byla nabídnuta výborem AMD vzhledem k tomu, že se jí vzdáte, abyste se mohla věnovat umělecké tvorbě. Myslím, že je dost obtížné v této chvíli přesně definovat, co bych chtěla změnit na obsahu a vzhledu Zpravodaje. Teprve se s celou prací seznamuji. Přála bych si však, aby se tento časopis více věnoval problematice každodenního života osob postižených svalovou dystrofií a stal se místem, kde každý může vyjádřit svůj názor nebo popsat svou zkušenost co se týče zdravotního stavu, rehabilitace, pobytu v nemocnici, možnosti studia, zaměstnání, dopravy, soužití s partnerem, těhotenství, výchovy dětí, atd. Samozřejmě, že v této oblasti se bez pomoci čtenářů neobejdu, a proto bych ráda využila tuto možnost a apelovala na všechny naše členy, aby přispívali do Zpravodaje a také vyjádřili, co by v tomto časopise uvítali. Máš funkce v organizacích zdravotně postižených? Jsem členkou výboru Speciální pečovatelské služby v Kladně a také se podílím na řešení problematiky spojené se zdejším bezbariérovým domem. Radíš se s někým, než dospěješ k rozhodnutí, nebo při rozhodování spoléháš raději sama na sebe? To nemohu říci jednoznačně, ale vzhledem k tomu, že jsem komunikativní typ a svou povahou extrovert, ve většině případů se o všem radím se svým partnerem, ale v některých situacích se spoléhám na svou intuici. Jaké místo zaujímá hudba, literatura nebo jiný druh umění ve tvém životě? Určitě podstatné, a to zejména v mládí, kdy jsem hodně četla a poslouchala moderní i klasickou hudbu. Dnes mi však na tyto činnosti zbývá velmi málo času, ale vždy si ráda přečtu dobrou knihu, nebo zajdu do kina či na jiné kulturní představení. 10

11 Čemu se nejraději věnuješ ve volném čase? Mám práci, domácnost, rodinu, takže volného času mám opravdu málo, ale když se mi podaří udělat si chvilku pro sebe, zajdu za kamarádkou nebo si s partnerem vyjdeme někam do přírody nebo do Prahy. Ráda bych více cestovala, ale vzhledem k tomu, že ani jeden z nás neřídí auto, bývá to dost problematické. Máš nějaký citát nebo motto, kterým se v životě řídíš? Myslím, že vyloženě citát nebo motto, kterým se v životě řídím, nemám, ale snažím se svůj život prožít tak, abych nemusela ničeho litovat, až se jednou budu ohlížet zpět. A také se raduji z každodenních maličkostí a z toho, že všichni mí blízcí jsou zdraví, protože to je dle mého názoru to nejdůležitější. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, ráda bych využila této příležitosti a popřála všem našim čtenářům hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v novém roce 2007, kdy se těším na další setkání na stránkách Zpravodaje AMD. Ptala se E.A. Schmidtová Důležitá upozornění Do tohoto čísla Zpravodaje AMD je vložena složenka na uhrazení členského příspěvku ve výši Kč 200,-. Při platbě složenkou uveďte v kolonce variabilní symbol vaše členské číslo a poslední dvě číslice roku, za který členský příspěvek hradíte (např. pro členské číslo 126 bude ve variabilním symbolu uvedeno 12607). Své členské číslo najdete na adresce Zpravodaje AMD. Členský příspěvek uhraďte prosím nejpozději do 31. března Můžete jej též uhradit v úředních hodinách přímo v kanceláři AMD. Přihlaste se, pokud vám pošta nedoručila červencové 3. číslo Zpravodaje AMD, výtisk vám obratem zašleme. Nedopatření bylo způsobeno ztrátou adresky z obálky během poštovní přepravy. Po roční přestávce se opět chystáme uskutečnit zahraniční rekondiční pobyt v Chorvatsku v Makarské v bezbariérovém areálu hotelu Biokovka v termínu od 18. do Předběžná cena tohoto pobytu je stanovena na Kč ,-. Potřebujeme zjistit zájem o tuto rekondici, proto žádáme případné zájemce, aby se již do konce ledna 2007 předběžně přihlásili na adresu: Petr Procházka, Hřebečská 2674, Kladno, PSČ , tel , 11

12 Z vašich dopisů Vzpomínka na paní Jiřinu Čejkovou Jiřinka byla nejmladší ze sedmi dětí. Narodila se 28. února 1929, v nejstudenější zimě století. Do čtrnácti let byla skoro jako mazánek, bohužel do šestnácti let jí tragicky zemřela sestra, dva bratři a matka. Navalily se na ni všechny ženské práce venkovské ženy: dojit krávy, vařit, péci chleba v peci, škubat husy, krmit zvířata, sbírat brambory, při mlácení obilí vázat slámu do otepí a vzájemné výpomocné práce se sousedy, jak bylo na venkově nutným zvykem. Za války rekvizice a tzv. povinné dodávky, časté kontroly na všechno znamenaly, že strava byla velmi chudá. A tak mnohdy dělala těžkou práci jen o kusu chleba s černou meltou, otec a bratr měli doma totéž. Koně a zvířata dostat musela, pro lidi někdy moc nezbylo. Taková byla tehdy doba. V květnu 1947 hráli naši sousedi hasiči divadlo, večer se tancovalo. Jiřinka s bratrem k nám do Kamenné Lhoty též přišla, líbila se mi, trochu jsme tancovali a prvně jsem ji doprovodil domů. Potom jsme se občas scházeli. Léta ubíhala, lidí k práci bylo málo, doma ji nikdo nemohl nahradit, teprve až se její bratr oženil, mohla odejít. Svatbu jsme měli až v roce Život v těch kopcích je tvrdý, úroda malá i dnes, jen příroda je tu krásná. Byla velmi trpělivá, houževnatá, skromná s výbornou pamětí, postřehem a smyslem pro humor i v době, kdy onemocněla myopatií. Je s podivem, že nikdo jiný z jejich rodiny (otec z devíti, matka ze sedmi dětí) ani ze širokého příbuzenstva myopatii či podobnou nemoc neměl, ani zpět do minulosti. V roce 1965 v 37 letech dostala plný invalidní důchod ve výši 305,- Kčs. Nezahálela, pletla a začala vyšívat. Uměla pěkně sladit barvy, na výstavách sklízela úspěchy i prodávala, a to ji pochopitelně těšilo a zvedalo sebevědomí. Psala i články ze života, otiskly jí je bývalé celostátní Zemědělské noviny. Výborně vařila, děti nám též dělaly radost. Chodila o holi, měla bezpočet pádů, až 9. listopadu 1987 si zlomila nohu a od toho dne už jen seděla nebo ležela. Byli jsme spolu padesát let. Miloš Čejka, Tábor 12

13 NOVINKY VE VÝZKUMU MD KLINICKÉ ZKOUŠKY A VÝZKUM DALŠÍ CÍLE V květnovém čísle internetového časopisu Očkovací látky a léčba genetických onemocnění vyšla studie Abbie Falla a jeho spolupracovníků, ve které vysvětlují možnosti aplikace jejich metody i na další genetické mutace, než původně předpokládali. Pomocí směsi morfolinu AOs vědci indukovali buňky a přeskočili tak velký úsek genu dystrofinu u myší, které prokazovaly mutaci v exonu 23. V předchozích případech byl tento exon pouze eliminován spojením exonů 22 a 24, tentokrát se však vědcům podařilo eliminovat exony od 19 až po 25. Osm týdnů po aplikaci intramuskulární injekce myším ve věku od 11 dní do 16 týdnů byl ve svalech myší objeven zcela funkční dystrofin. U mladších jedinců se dystrofin objevil pouze v oblasti, kde byla aplikována injekce, ale byl výraznější a hutnější. U starších myší se dystrofin rozšířil do více oblastí, avšak nepravidelně. Analýza postižených genů dystrofinu, které způsobují lehčí případy Beckerovy svalové dystrofie, což je méně závažná forma svalové dystrofie než je DMD (Duchenne), ukázala, že i při ztrátě těchto genů až o 66 procent jsou zbývající geny stále schopné vytvářet celkem funkční dystrofinovou bílkovinu a následky onemocnění nejsou tak vážné. Vědečtí pracovníci tvrdí, že pomocí poměrně malých dávek směsí AO zaměřených na vícenásobné exony by teoreticky mohli rozpoznat více než 75 % mutací dystrofinu, které způsobují nemoc DMD u lidí. Klinické pokusy Ke konci roku je naplánován nový klinický pokus, jehož cílem je testování metody tzv. exon skipping, přeskočení exonů pomocí antimediátorových genů u chlapců postižených DMD. Výzkum bude probíhat pod záštitou Královské akademie v Londýně a Ministerstva zdravotnictví Velké Británie. 13

14 Vědci vstříknou devíti chlapcům intramuskulárně do dolní končetiny různé dávky antimediátorových genů a následně vyhodnotí bezpečnost postupu a životnost vzniklého dystrofinu. Další informace o tomto výzkumu najdete na Léčba pomocí buněk má dobré výhledy, ale stále existují i nedostatky Molekulární biolog Jaques Tremblay z Lavalské univerzity v Quebecu, sekce lidské genetiky, předpokládá, že transplantace buněk určených k vytváření svalové hmoty by mohla produkovat potřebnou bílkovinu u svalové dystrofie typu Duchenne. Tremblay, jehož práce je dotována MDA od roku 1996, zdokonalil metodu transferu myoblastů, která byla testována v 90. letech, kdy transplantované buňky schopné obnovit svalovou hmotu byly umístěny na periferiích svalových vláken. Bohužel při těchto pokusech se nepodařilo uchovat delší dobu transplatované buňky naživu a stav chlapců postižených DMD se nezlepšil. Tremblay a jeho spolupracovníci změnili způsob zpracování satelitních buněk získaných ze svalů dárců. Zároveň podávali pacientům silné imunosupresivní léky a injekce s buňkami aplikovali každé 1 až 2 milimetry do postiženého svalu. U osmi z devíti chlapců postižených DMD, kteří obdrželi myogenické buňky od svých rodičů, se po 4 týdnech od aplikace injekce do velmi malé svalové plochy dolní končetiny začal tvořit dystrofin v rozsahu od 4 do 26 %. Pracovní skupina pod vedením Tremblaye plánuje nový výzkum transplantace buněk, tentokrát u 10 mužů postižených DMD nebo lehčí variantou Becker ve věku minimálně 18 let. Výzkum zahrne pouze kanadské občany. Jediné obavy zůstávají ohledně bezpečnosti a účinnosti dlouhodobého podávání imunosupresivních léků a způsobu aplikace injekcí do svalů celého těla. Nicméně Tremblay tvrdí, že transplantace buněk pocházejících ze satelitních buněk bude jednoho dne představovat léčbu větší části kosterního svalstva. 14

15 Bílkovina Merg1a by mohla pomoci v boji proti atrofii Vědečtí pracovníci z Univerzity Ourdue ve West Lafayette a z Univerzity v Pittsburghu dospěli k názoru, že lepší porozumění svalové atrofii (ztráta svalové hmoty při různých onemocněních nebo při úbytku váhy po delší období) by mohlo vést k odhalení nových možností v léčbě muskulární dystrofie. Xun Wang a jeho spolupracovníci, kteří publikovali výsledky svých výzkumů na internetu 24. května v FASEB Journal, zjistili, že aktivace bílkoviny Merg1a může způsobit atrofii svalových buněk. Při pokusu u myší, kterým bylo zabráněno, aby se po dobu sedmi dnů opíraly o zadní nohy, a kterým byl podáván lék astemizole blokující funkci bílkoviny Merg1a, se ukázalo, že jejich svaly byly méně atrofované než u myší, kterým tento lék nebyl podáván. Amber Pond a Kevin Hannon z Institutu pro veterinární medicínu v Purdue, kteří vedli tento výzkum, uvádějí, že provedli podobný pokus i u myší postižených chorobou podobnou svalové dystrofii typu Duchenne (DMD). Testovali jsme myši postižené mdx (DMD) a zjistili jsme u nich větší výskyt bílkoviny Merg1a než u myší, kterým byl aplikován astemizole. Pond zdůrazňuje, že astemizole nemůže být bezpečně aplikován u lidí vzhledem k jeho vedlejším účinkům na srdeční sval. Přesto podotýká, že v srdci pravděpodobně existují dvě různé bílkoviny Merg1, a to Merg1a a Merg1b, kdežto v kosterním svalstvu se vyskytuje pouze bílkovina typu Merg1a. To znamená, že by bylo možné soustředit se pouze na kosterní svalstvo, aniž by byla poškozena bílkovina srdečního svalu. Studie zaměřená na způsob života přináší překvapivé poznatky Nedávné šetření u 228 dospělých postižených nervosvalovým nebo neurologickým onemocněním ukázalo nové poznatky, jakož i některé překvapivé závěry. Studie pod vedením Roye Chena z Michiganské univerzity v East Lansing prokázala, že pacienti, kteří vykazovali poměrně dobré fyzické schopnosti, jsou se svým životem spokojenější než ostatní. Zároveň bylo zjištěno, že naděje na uzdravení nebo zlepšení zdravot- 15

16 ního stavu je větší u jedinců, kteří se dokázali lépe vyrovnat se svým postižením. Lidé žijící s partnerem nebo v manželském stavu jsou spokojenější než lidé žijící osamoceně. Překvapením byl fakt, že zaměstnanost nehraje podstatnou roli při hodnocení spokojenosti se životem, a že věřící osoby hůře akceptují své postižení než ateisté. Studie také odhalila, že lidé postižení od dětství nebo dřívějšího období bývají spokojenější se svým životem než ti, kteří onemocněli později. Ženy prokazovaly větší spokojenost se svým životem než muži. Chen podotýká, že šetření zahrnulo poměrně malý počet respondentů, a že přesně nedefinuje rozdíly v osobnosti nebo přístupu těch, kteří se zúčastnili zcela, částečně nebo vůbec dané studie. Svalová dystrofie a postižení srdce 16 Quest, 2006, No. 5 Přel. Dona Zalmanová Srdce, které je vlastně pumpou rozhánějící krev cévami do celého těla, je dutým svalem podobné mikroskopické stavby jako svaly kosterní. Z tohoto faktu vyplývá, že bývá často postiženo při vrozených a dědičných svalových chorobách. Postižení srdce může být v zásadě dvojího druhu. Podobně jako ostatní svaly ovládající hybnost může i myokard ztrácet svou sílu tím, že svalové buňky zanikají a jsou nahrazovány vazivem, které nemá schopnost stahování - kontrakce. Dochází k vzniku tzv. kardiomyopatie. Jde o srdeční nedostatečnost ve smyslu funkce srdce jako pumpy. Kardiomyopatie se projevuje především dušností, která se může objevovat zpočátku pouze po fyzické námaze, později se stává trvalou i v klidu. Dalším příznakem mohou být např. otoky dolních končetin a zvýšená tepová frekvence. Hlavní diagnostickou metodou je ultrazvukové vyšetření srdce, které velmi přesně ukáže stav srdeční svaloviny a schopnost vypuzovat krev do oběhu. Další závažnou poruchou, která postihuje srdce u nemocných se svalovou dystrofií, jsou změny srdečního rytmu. Část srdeční svaloviny je specializována na tvorbu a přenos vzruchů jednotlivými srdečními oddíly. Jde o důmyslný systém, který umožňuje srdci reagovat na různý stupeň zátěže zpomalováním nebo zrychlováním

17 tepové frekvence a koordinací činnosti jednotlivých částí srdce. Normální frekvence je tepů za minutu, velmi trénovaní vytrvalci mohou mít frekvenci i nižší. Poruchy rytmu se nazývají arytmie. Některé jsou nevýznamné a člověka nijak neohrožují (např. některé druhy extrasystol - stahy komor mimo normální frekvenci), některé jsou naopak velmi závažné a mohou vést k okamžité smrti. Patří sem např. fibrilace - kmitání komor: ta má stejný dopad jako zástava srdeční. Stahy jsou tak rychlé, že vlastně nedochází k žádnému čerpání krve ze srdce. Jiné arytmie mohou naopak vést k zpomalení srdečního rytmu do té míry, že dochází k nedokrvení mozku a přechodným ztrátám vědomí. Základním vyšetřením pro odhalení arytmie je elektrokardiogram (známé EKG). V posledních letech se stále více používá dlouhodobé tzv. Holterovo monitorování, kdy je srdeční činnost sledována a vyhodnocována za 24 hodin, eventuálně za delší dobu. Závažné arytmie se léčí medikamenty (antiarytmiky), někdy je nutné implantovat kardiostimulátor, který nahrazuje podle potřeby srdeční rytmus pacienta, nebo i tzv. defibrilátor, který je v případě potřeby schopen zrušit závažnou arytmii slabým výbojem. Každá ze tří nejčastějších svalových dystrofií má jiný charakter a vztah k srdečnímu postižení. Facioskapulohumerální muskulární dystrofie, která se vyznačuje slabostí pletence ramenního, obličejového svalstva a v menší míře i dolních končetin, nikdy nepostihuje srdce. Pro další dvě nejčastější myopatie je postižení srdce obligátním příznakem. U myotonické dystrofie, kde je postižení svalů často lehkého stupně, je zasažen především převodní systém: pacienti trpí různými formami srdeční arytmie. Dystrofinopatie je nejzávažnější svalová dystrofie, která se projevuje buď jako těžší forma: tzv. Duchennova muskulární dystrofie nebo jako lehčí Beckerova svalová dystrofie. Srdce je postiženo především kardiomyopatií. Při Duchennově formě je rozsah poklesu srdeční funkce nejvýraznější, ale vzhledem k značnému omezení pohyblivosti těchto nemocných jsou nároky na srdce malé a kardiomyopatie zůstává proto často bez příznaků, eventuálně lze nalézt zvýšenou pulsovou frekvenci. Zato při Beckerově formě dystrofinopatie, kdy jsou pacienti dobře hybní do vyššího věku, se kardiomyopatie dostává do popředí a stává se hlavním rizikovým 17

18 faktorem, který může zkrátit délku života. Někteří nemocní s touto muskulární dystrofií mohou mít jen zcela lehké postižení kosterních svalů a hlavní chorobou, která je přivádí k lékaři, je srdeční slabost. Gen dystrofinu je umístěn na tzv. pohlavním X chromozomu: rozvinutou formou onemocní tedy pouze osoby mužského pohlaví, ženy jsou tzv. přenašečky. Tyto přenašečky ale mohou mít také známky myopatie lehčího stupně. Postižení srdce kardiomyopatií je dokonce u těchto žen velmi časté (bezpříznakové postižení je uváděno dokonce až u 90 % těchto žen). Další svalovou dystrofií se zvláštním vztahem k srdci je Emeryho-Dreifussova svalová dystrofie projevující se kromě lehké svalové slabosti i kontrakturami (= vazivové zkrácení svalů omezující některé pohyby v oblasti šíje, loktů a Achillovy šlachy). U této vzácné choroby, která byla v posledních letech zachycena i na našem území, převažuje postižení srdce nad svalovou slabostí. Nemocní jsou ohroženi především různými formami závažných arytmií. Kardiomyopatie je méně častá. Každý nemocný s dědičnou svalovou dystrofií by měl mít vyšetřeno srdce kvalifikovaným odborníkem. Podle typu dystrofie je potom potřeba volit paletu speciálních vyšetřovacích metod, intervaly sledování a druh léčby. V některých případech stačí jednorázové vyšetření, u jiných nemocných jde o opakované dlouhodobé kontroly. Řada pacientů potřebuje i velmi specializovanou kardiologickou péči. Srdeční poruchy jsou ve srovnání se slabostí kosterního svalstva více léčebně ovlivnitelné. V řadě případů je možné léčbou snížit riziko závažných arytmií, zmírnit projevy srdeční slabosti a zlepšit kvalitu života nemocných se svalovou dystrofií. Zdroj: FNB František Újezdský u panelu s vítěznými fotografiemi (viz strana 31 až 33), foto Pavla Hybnerová 18

19 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OKÉNKO INSTITUCE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Náš právní systém uplatňuje zásadu, že neznalost zákona neomlouvá. Jiné právní systémy počítají s tím, že občan nemusí vždy vědět, který orgán je pro vyřízení jeho problému kompetentní. Pro tento případ mají nástroje, které klienta ochrání a informují. U nás by ale klient měl alespoň přehledově znát, jaké kompetence která instituce má, aby předešel řadě nedorozumění a problémů. Působnost orgánů v sociálním zabezpečení je zpracována podle zákonů, které tuto problematiku upravují - č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení. V následující kapitole uvádím, kde a o co lze žádat. Z výčtu kompetencí jednotlivých orgánů jsem vybrala především ty, které se týkají lidí s tělesným postižením. Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje, b) zabezpečuje účast těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování, c) napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života, d) podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů, e) rozhoduje o poskytování pečovatelské služby a úhradě za ni, f) zabezpečuje pečovatelskou službu podle zvláštního zákona a rozhoduje o jejím poskytnutí. 19

20 Pověřený obecní úřad Kromě působnosti obecního úřadu dále rozhoduje: a) o poskytování opakujících se peněžitých dávek, zejména příspěvku na dietní stravování, příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu a příspěvku, je-li jeho poskytování odůvodněno mimořádnými potřebami občana, b) o poskytování příspěvku na rekreaci a příspěvku na lázeňskou péči. Obecní úřad obce s rozšířenou působností Kromě působnosti obecního úřadu a pověřeného obecního úřadu dále rozhoduje: a) o poskytování příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým a neslyšícím občanům, b) o poskytování příspěvků na koupi, na celkovou opravu a na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného, c) o poskytování příspěvků na úpravu motorového vozidla na ruční ovládání občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, d) o poskytování příspěvků na úpravu bytu občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí a nevidomým občanům, e) o přiznání mimořádných výhod, vydává průkazy mimořádných výhod, vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti, f) o poskytování bezúročných půjček. Krajský úřad a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení, b) plní funkci dozoru nad poskytováním sociálních služeb organizacemi a občany a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad. Kraj v samostatné působnosti a) zřizuje a spravuje zařízení sociální péče a ústavy sociální péče, které vykonávají diagnostickou službu, b) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě za služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje, 20

ROÈNÍK XXIV ÈERVENEC ÈER 2005 ÈÍS. 2 Z O B S A H U

ROÈNÍK XXIV ÈERVENEC ÈER 2005 ÈÍS. 2 Z O B S A H U Zpravodaj ROÈNÍK XXIV ÈERVENEC 2005 ÈÍS. 2 Z OBSAHU : Výroèní zpráva 2004 Pozvánka na ša- chový memoriál Vèasná medikace u Duchennovy MD Invalidní dùchody Stali jsme se pozorovateli EAMDA Z vašich dopisù

Více

ROÈNÍK XXIV DUBEN 2005 ÈÍS. 1 Z O B S A H U

ROÈNÍK XXIV DUBEN 2005 ÈÍS. 1 Z O B S A H U Zpravodaj ROÈNÍK XXIV DUBEN 2005 ÈÍS. 1 Z OBSAHU : Pilotní projekt domácí plicní ventilace Spinální svalová atrofie - nové mo nosti léèby Pozvánky a pøihlášky na rehabilitaèní pobyty AMD Nebojte se soutì

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

AMD je členem české rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně postižených, EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí.

AMD je členem české rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně postižených, EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. AMD je členem české rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně postižených, české republiky a pozorovatelem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Úvodní slovo. Zdeněk Janda, předseda AMD v ČR

Úvodní slovo. Zdeněk Janda, předseda AMD v ČR Úvodní slovo Také uţ cítíte tu vůni blíţících se Vánoc a říkáte si jako já kaţdý rok, ţe ty letošní si konečně vychutnáte a nebudete se za ničím honit a v klidu si uděláte čas na své záliby? Ne vţdy se

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

Společnosti C-M-T. zima 2009. Společnosti C-M-T. www.c-m-t.cz. Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: číslo 30 / zima 2009

Společnosti C-M-T. zima 2009. Společnosti C-M-T. www.c-m-t.cz. Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: číslo 30 / zima 2009 Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnosti C-M-T číslo 30 / zima 2009 Společnosti C-M-T Bulletin připravuje redakční rada ve spoluprácí se členy výboru i dalšími členy Společnosti C-M-T.

Více

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com 4 2014 XXIII. ROÈNÍK Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ A

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 37 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Jeseníkách. 1 Milí přátelé, zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých

Více

bulletin lormu zima 33 Skvělý nizozemský matematik Gerrit van der Mey

bulletin lormu zima 33 Skvělý nizozemský matematik Gerrit van der Mey 61 2009 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Ročník IX. číslo 4/2008 Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Vlakové nádraží ve Strančicích u Prahy se v březnu stalo první stanicí, kde mohou lidé s tělesným postižením použít

Více

BULLETIN LORMU ñ PODZIM

BULLETIN LORMU ñ PODZIM BULLETIN LORMU ñ PODZIM Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: VERŠE Sýr, chléb a víno SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY z LORMu Pobyt v Mozolově Díky za Mozolov Postřehy z pobytu ve Hvozdech Poděkování za pobyt v Děčíně Proč

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

léto 2014 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům:

léto 2014 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnosti C-M-T číslo 48/léto 2014 Společnosti C-M-T Bulletin připravuje redakční rada ve spoluprácí s dalšími členy Společnosti C-M-T. Bulletin neprochází

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Výbor Společnosti C-M-T

Výbor Společnosti C-M-T Naše poděkování Poděkovat bychom tentokrát chtěli naší nové člence paní Lence Vostřákové, která přispěla na účet naší Společnosti C-M-T, jako ocenění naší práce. Velice nás potěšil, jak zaslaný finanční

Více

Stěhování do centra Pardubic

Stěhování do centra Pardubic Vybíráme z obsahu Rozhovor s předsedou Národní rady zdravotně postižených... str. 2 Příležitost zviditelnit se...str. 3 Důležité legislativní novinky... str. 3 Reforma sociálních služeb bude zakotvena

Více

Milí přátelé, Hezké jaro vám přejí Klára Folvarská a jménem Společnosti C-M-T Blanka Klouzalová. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Milí přátelé, Hezké jaro vám přejí Klára Folvarská a jménem Společnosti C-M-T Blanka Klouzalová. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Milí přátelé, znáte také ten jarní pocit? Pozoruji, jak se venku všechno probouzí, a tak se s jarní oblohou začne pomalu rozjasňovat i moje nálada a nohy mě přemlouvají, abych vyrazila do kvetoucí přírody.

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Zpravodaj ALEN ÚNOR 2012 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN. obãasník ãíslo 57 listopad 2013

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN. obãasník ãíslo 57 listopad 2013 REVMATIK obãasník ãíslo 57 listopad 2013 REVMA LIGA v âr INFORMAâNÍ BULLETIN Děkujeme za sponzorování bulletinu REVMATIK firmě: UCB s. r. o. Thámova 11-13 186 00 Praha 8 Česká republika www.ucb.cz ADRESY

Více

ČASOPIS o.s. LORM ZIMA

ČASOPIS o.s. LORM ZIMA 77 2013 ČASOPIS o.s. LORM ZIMA VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU NAD DOPISY ČTENÁŘŮ ROZHOVOR/PŘÍBĚH SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ HAF INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ

Více

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design Ročník X., číslo 4/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neziskovky se představí v Brně Pozvánka k návštěvě doprovodné akce říjnového mezinárodního zdravotnického veletrhu O činnosti Vládního výboru

Více