Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"

Transkript

1 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od do Součástí závěrečného účtu jsou údaje - o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby - o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů - o hospodaření s majetkem obce Bělotín - o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín vyúčtování finančních vztahů - ke státnímu rozpočtu - k rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje - k rozpočtům obcí - ke státním fondům - k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2011, které na základě žádosti obce Bělotín provedl Krajský úřad Olomouckého kraje. Přílohy k závěrečnému účtu - Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a DSO obce Bělotín sestavený k Rozvaha Úč OÚPO 3-02 sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestaven k Příloha - Výkaz Úč OÚPO 4-02 výkaz zisku a ztráty PO MŠ a ZŠ Bělotín sestavená k Rozvaha Uč OÚPO 3-02 PO MŠ a ZŠ Bělotín sestavená k Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem a rozpočtem Olomouckého kraje - Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 1

2 - Údaje o výsledcích veřejnoprávních kontrol - Inventarizační zpráva - Textová příloha roční závěrky Přílohy k závěrečnému účtu jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadu v Bělotíně a na internetových stránkách Obce Bělotín na záložce Údaje o obci: Adresa: Obec Bělotín, Bělotín č.151, Bělotín Telefonické spojení: , mobil: Podatelna: ová pošta: internetové stránky obce na adrese: (veškeré informace o obci). Zřízené organizace: Základní škola a mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace Obec Bělotín je členem: Svazu měst a obcí ČR Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rozvodí Spolku pro obnovu venkova ČR 2

3 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů Údaje byly zpracovány z výkazu Fin 2-12M, který byl sestaven k a je k dispozici na OÚ Bělotín a na stránkách Obce Bělotín úřední deska, výsledky hospodaření Rozpočet obce Bělotín na rok 2011 schválilo ZO dne Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Bělotín od do Do schválení rozpočtu na rok 2011 obec hospodařila podle pravidel rozpočtového provizoria, která schválilo ZO dne V průběhu roku 2011 provedl starosta celkem 6 změn rozpočtu, které byly následně předloženy ZO. Příjmy po konsolidaci daňové tř.1 příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k % plnění ke schv.roz počtu rozdíl proti schv.rozpočtu , , ,44 117, ,44 nedaňové příjmy , , ,33 125, ,33 tř.2 kapitálové příjmy , , , , ,00 tř.3 přijaté transfery , , ,00 tř.4 511,56 Příjmy celkem , , ,77 151, ,77 Dlouhodobě přij půjčky pol.8123 Operace z peněžních účtů pol. 8901, bez charakteru P + V ,00 Výdaje po konsolidaci běžné výdaje tř.5 kapitálové výdaje tř , , ,69 134, , , , ,56 296, ,56 Výdaje celkem , , ,25 145, ,25 Splátky krátkodob.přij. půjček pol Splátky , , , 42 3

4 dlouhod.přijatých půjček pol SALDO příjmů a výdajů , , ,52 Při kontrole hospodaření obec postupovala podle 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších změn a doplňků a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Rozpočtové příjmy v roce 2011 v Kč po konsolidaci celkem V členění sloupec 1 - schválený rozpočet 2 - upravený rozpočet 3 - stav k Daňové příjmy třída l položka Daň z příjmů , , , z přidané hodnoty , , , z nemovitostí , , ,43 Poplatky 1333 za uložení odpadu , , , za odnětí pozemků 0 357,60 357, za likvidaci odpadu , , , ze psů , , , za veřejné prostranství , , , ze vstupného , , , správní poplatky , , ,00 Odvody 1334 za odnětí půdy ze ZPF , ,00 Celkem , , ,44 Nedaňové příjmy třída 2 položka z poskytování služeb , , , z prodeje zboží , , , příjmy z vlastní činnosti , , , odvody PO , , z pronájmu pozemků , , , z pronájmu ost. nemov , , , z pronájmu movitých věcí , , příjmy z úroků , , , sankční platby 0 750,00 750, přijaté neinvest.dary , , příspěvky a náhrady , , ,23 4

5 2328 neidentifikovat. příjmy ost. nedaňové příjmy 5 000, , , př.z úhr.z dobýv.prost , , , spl.půjček od obyvatel , , ,30 Celkem , , ,33 Kapitálové příjmy třída 3 položka příjmy z prodeje pozemků , , , příjmy z prodeje ost.nem , , příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 celkem , , ,00 Přijaté transfery třída 4 položka Položka 4111 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy Položka 4112 neinvestiční transfery za státního rozpočtu na výkon státní správy Položka 4113 Neinvestiční transfery ze SF Položka 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Položka 4121 neinvestiční transfery od obcí Položka 4122 neinvestiční transfery od Krajského úřadu Olomouckého kraje Položka 4222 investiční transfery od Krajského úřadu Olomouckého kraje , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 celkem , , ,00 5

6 Rozpočtové výdaje v roce 2011 v Kč po konsolidaci celkem v členění podle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby Ćlenění sloupec 1 - schválený rozpočet 2 - upravený rozpočet 3 - stav k Ostatní zemědělská činnost nájemné, výdaje na pořízení informací,služby, nákup pozemků, nákup kolků Pěstební činnost Nákup služeb Podpora ost. produkčních činností Nákup služeb Silnice OOV,materiál, nákup služeb, opravy, stavby Ost.záležitosti pozemních komunikací materiál, služby, poplatky,stavby Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní obslužnost Pitná voda voda, služby, stavby Odvádění a čištění odpadních vod el. energie, služby, opravy,ost.neinvest.výdaje, stavby Úpravy drobných vodních toků OOV Záležitosti vodní toků služby Základní školy drobný majetek, materiál, služby, opravy, neinv.příspěvek a dotace zřízené PO, Činnosti knihovnické OOV, knihy, materiál, el. energie, dary, neinvestiční transfery obcím Obnova hodnot místního kult.významu materiál, služby,opravy, stavby Činnost církví el. energie, neinvest.transfery církvím, Rozhlas a televize služby, opravy Zájmová činnost v kultuře OOV, potraviny, zboží, materiál, plyn,el. energie, bankovní popl. nájemné, ostatní služby, opravy, pohoštění, příspěvky, věcné dary Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků OOV,potraviny,drobný majetek, materiál, ost.služby, cestovné, pohoštění,dary, stavby Ostatní tělovýchovná činnost neinvest.transfery obč.sdružením Využití volného času dětí a mládeže PHM, stavby Zájmová činnost a rekreace OOV,PHM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6

7 Bytové hospodářství drobný majetek,materiál, úroky, energie,poplatky, služby peněžních ústavů, pořízení informací, ost. služby, opravy, ost.nákupy, sankce, neinvest. příspěvky, neivest.transfery spol.vlast.bytových jednotek, neinvestiční půjčky obyv.,stavby, účelové incest.transfery nepodnik.fo Nebytové hospodářství materiál, energie, nájemné, pořízení informací, ost. služby, opravy,stavby, investiční půjčky. Veřejné osvětlení el. energie, služby, opravy Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí stavby , , , , , , , , , , ,00 Územní plánování stavby 0 500,00 480,00 Komunální služby a územní rozvoj mzdy,, soc. a zdrav.,oov, potraviny, materiál, energie, pevná paliva, PHM, služby, opravy, sankce, neivest.transfery nezisk.organizacím, neinvest.tranfery rozpočtům míst.úrovně, platby daní a poplatků, úhrady sankcí jiným rozpočtům, náhrady mezd v době nemoci,stavby Sběr a odvoz nebezpečných odpadů služby Sběr a odvoz komunálních odpadů zboží popelnice, materiál, služby odvoz odpadu, ostatní nákupy Sběr a svoz ostatních odpadů materiál, služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OOV, potraviny, ochr. pomůcky, oděv a obuv, léky, drobný majetek, materiál, PHM, nákup paliv a energ., bankov.popl.,nájemné, školení, ost. služby, opravy, pohoštění, daně a poplatky SR,stavby,stroje a zařízení, dopravní prostředky Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Neinv. transfer nezisk. org. Požární ochrana dobrovolná část ost. platy,oov, oděv a obuv, drobný majetek, materiál, energie, PHM, školení, ost. služby, opravy, cestovné, pohoštění,dary, transfery občanským sdruž.,stavby, dopravní prostředky Zastupitelstva obcí odměny vč. odvodů soc. a zdr. pojištění Činnost místní správy platy, vč. odvod.soc. a zdrav.pojištění, úrazové pojištění, OOV, knihy, drobný majetek, materiál, energie, PHM, poštovné, služby, telekomunikací a radiokomunikací, bankovní popl., nájemné, výdaje na poř.informací, služby školení, ostatní , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 7

8 služby, opravy, programové vybavení, cestovné, nájemnné s právem koupě, neinvest.příspěvky, věcné dary, neinvest. transfery nezisk.organizacím a obcím,neinvest.tranfery obcím, nákup kolků, pl. daní a popl., náhrady mezd v době nemoci, ostatní transfery obyvatelstvu, Výdaje z úvěrových operací , , ,00 bankovní poplatky Pojištěn funkčně nespecifikované , , ,00 služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace , ,00 Platby daní a poplatků st. rozpočtu Finanční vypořádání z minulých let , ,00 vratky transferů poskyt.v min.rozpoč.období Celkem , , ,25 Přehled o majetku obce Bělotín dle Rozvahy k v Kč Rozvaha územních samosprávných celků Stav k AKTIVA Aktiva celkem , ,86 Stálá aktiva , ,43 Účet Dlouhodobý nehmotný majetek 018 Drobný dlouh.nehm.majetek 0, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky v obcích Bělotín, Lučice, Kunčice, Nejdek 021 Stavby budovy a stavby v obcích Bělotín, Lučice, Kunčice, Nejdek 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí stroje, přístroje a zařízení , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0, , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 0, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 000,00 100,00 8

9 Dlouhodobý finanční majetek 067 Jiné dlouhodobé půjčky , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 akcie VaK, Dlouhodobé pohledávky 462 Poskytnuté návratné fin. výpomoci , ,00 dlouhodobé 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky , ,56 Oběžná aktiva , ,43 Zásoby 112 Materiál na skladě Stavební mat., uhlí, benzín, nafta 132 Zboží na skladě popelnice Krátkodobé pohledávky pohledávky 311 Odběratelé, nájemné - byty, NP, vodné, jímky, el. 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Elektřina, plyn 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti např. psi, PDO , , , , , , , , , , Pohledávky za státním rozpočtem ,00 0, Poskytnuté zálohy na dotace ,00 0, Náklady příštích období ,00 0, Příjmy příštích období 0, , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet z toho účet OÚ MKS - povodně 236 Běžné účty fondů : a) Fond rozvoje bydlení b) Sociální fond , , , ,96 0, , , , ,90 PASIVA Pasiva celkem , ,11 Vlastní kapitál , , Jmění účetní jednotky , , Dotace na pořízení majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , , Jiné oceňovací rozdíly 0, ,00 9

10 408 Opravy chyb minulých období 0, ,26 Finanční fondy 419 Ostatní fondy , ,35 Výsledek hospodaření 493 Výsledek hospodaření běžného účetního , ,61 období 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let 0, ,80 Cizí zdroje , ,18 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry , , Dlouhodobě přijaté zálohy , ,00 Krátkodobé závazky 281 Krátkodobé úvěry 0,00 0, Dodavatelé , , Zaměstnanci , , Zúčtování s institucemi sociálního , ,00 zabezpečení a zdravotního pojištění 342 Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Přijaté zálohy na dotace , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Majetek obce byl předmětem inventarizace. Inventarizace majetku obce byla provedena k Veškeré písemnosti k inventarizaci majetku jsou uloženy na obecním úřadě Bělotín. Závěrečná zpráva je přílohou závěrečného účtu. Výkaz zisku a ztráty sestavený k v Kč Ukazatel Běžné období - rok 2011 Minulé období rok 2010 Náklady celkem , ,00 Náklady z činnosti , ,00 Finanční náklady , ,00 Náklady na transfery , ,00 Výnosy celkem , ,00 Výnosy z činnosti , ,00 Finanční výnosy , ,00 Výnosy z daní a poplatků , ,00 Výnosy z transferů , ,00 Výsledek hosp. před zdaněním , ,00 Daň z příjmu , ,00 Dodatečné odvody daně z příjmu ,00 0,00 Výsledek hosp.po zdanění , ,00 10

11 Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín Výkaz zisku a ztráty sestavený k v tis.kč Ukazatel Hlavní činnost Hospodářská činnost Náklady celkem ,00 488,00 Náklady z činnosti ,00 488,00 Finanční náklady 0 0 Náklady na nezpochyb. nároky 0 0 na prostředky SR a rozpočtů ÚSC Výnosy celkem ,00 543,00 Výnosy z činnosti 1 294,00 543,00 Finanční výnosy 17,00 0 Výnosy z nezpochyb. nároků na ,00 0 prostředky SR a rozpočtů ÚSC Výsledek hosp. před zdaněním 297,00 55,00 Daň z příjmu 0 0 Výsledek hosp.po zdanění 297,00 55,00 Zastupitelstvo obce Bělotín schválilo jako součást rozpočtu obce na rok 2011 ZŠ a MŠ Bělotín, příspěvková organizace neinvestiční příspěvek v celkové výši Kč, skutečnost Kč. Zastupitelstvo obce Bělotín na svém zasedání dne schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Bělotín a převedení zisku z hlavní činnosti ve výši ,67 Kč do rezervního fondu a zisku z hospodářské činnosti ve výši ,81 Kč do fondu odměn. Rozvaha příspěvkové organizace sestavená k v tis.kč Stav k AKTIVA Aktiva celkem 9 167, ,00 Stálá aktiva 6 651,00 640,00 Účet Dlouhodobý nehmotný majetek 018 Drobný dlouh.nehm.majetek 162,00 0 Dlouhodobý hmotný majetek 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí stroje, přístroje a zařízení 1 372,00 640, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 118,00 0 Oběžná aktiva 11

12 Zásoby 112 Materiál na skladě 13,00 49,00 Krátkodobé pohledávky pohledávky 311 Odběratelé 33,00 35, Krátkodobě poskytnuté zálohy Náklady příštích období 28,00 20, Dohadné účty aktivní 667,00 69, Ostatní krátkodobé pohledávky 9,00 0,00 Krátkodobý finanční majetek 241 Základní běžný účet 1 645, , Běžný účet FKSP 99,00 83, Pokladna 16,00 21, Peníze na cestě 5,00 0,00 PASIVA Pasiva celkem 3 193, ,00 Vlastní kapitál 1 338, ,00 Jmění účetní jednotky 401 Jmění účetní jednotky 676,00 0,00 Fondy účetní jednotky 411 Fond odměn 128,00 128, Fond kulturních a sociálních potřeb 110,00 102, Rezervní fond 65,00 142, Rezervní fond z ostatních titulů 7,00 0, Fond reprodukce majetku 0,00 148,00 Výsledek hospodaření 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období 352,00 0,00 Cizí zdroje Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 34,00 176, Krátkodobě přijaté zálohy 43,00 23, Zaměstnanci 722,00 728, Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a 289,00 319,00 zdravotního pojištění 342 Jiné přímé daně 48,00 86, Závazky ke státnímu rozpočtu 0,00 0, Přijaté zálohy na dotace 698,00 698, Dohadné účty pasivní 11,00 0, Ostatní krátkodobé závazky 10,00 10,00 Obec v souladu s ust. 27 odst. 9 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s ust. 9. odst. 12

13 1 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňku provedla v roce 2011 kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín. Údaje o dalších finančních operacích FONDY Obec Bělotín měla v roce 2011 celkem 3 fondy Stav fondů k Stav fondů k ,36 Kč ,35 Kč 1. FRB půjčky, které byly poskytnuty občanům na opravu a modernizaci domů a bytů postižených povodní v roce Fond byl zrušen v říjnu 2011 z důvodu splacených půjček. 2. FRB část byla použita na půjčky, které byly poskytnuty občanům a část prostředků pro vlastní potřebu obce na opravu domů a bytů po povodni v roce Tvorba fondu splátky půjček od občanů přijaté úroky z poskytnutých půjček převod prostředků ze ZBÚ Čerpání fondu splátka úvěru SF RB úhrada úroků z úvěru poplatky bance v roce 2011 oprava chyby z roku SOCIÁLNÍ FOND příspěvky poskytnuté zaměstnancům dle Směrnice ze dne Tvorba fondu - převod prostředků ze ZBÚ Čerpání fondu příspěvky na obědy příspěvky na rekreaci příspěvky na vitamíny a očkování 13

14 ÚVĚRY Obec Bělotín v roce 2011 nadále splácí úvěr od ČSP Přerov 16 b.j., a to až do roku 2016, úvěr od ČSP Přerov 11 b.j., a to až do roku 2029, úvěr od ČSP Přerov 15 b.j., a to až do roku 2035, úvěr od SF RB Praha oprava domů postižených povodní v roce 2009, a to až do roku Účel Výše úvěru splaceno zůstatek k b.j , , ,42 11 b.j , , ,00 16 b.j , , ,00 Povodeň , , ,06 Vyúčtování finančních vztahů - ke státnímu rozpočtu - k rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje - k rozpočtům obcí - ke státním fondům - k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté transfery v Kč Položka Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Sčítání lidu Poskytnutý transfer Skutečný výdaj Vratka dotace- Kč 9 344,00 0, , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace na výkon státní správy , ,00-14

15 4113 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Dotace ze SF ŽP Praha na zprac. podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace z MMR Praha, Fondu soudržnosti EU a Úřadu práce na opravu křížů ,00 opravu mostků po povodni ,00 opravu MK po povodni ,00 vybavení knihovny ,00 vydání knihy Tvář venkova ,00 opravu soc. zázemí pro Romy ,00 zprac.podkladůk realizaci protipovodňových opatření ,00 VPP , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční náklady na žáky z obce Polom , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace z KÚOK na Opravu požárního auta ,00 Pro SDH - vybavení a zásah ,00 Bělotínský týden zpěvu , , , Investiční přijaté transfery od krajů Dotace z KÚOK TZ požárního auta , ,00 Přijaté tranfery celkem , , ,00 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje, ke státním fondům a k jiným rozpočtům bylo provedeno v rámci finančního vypořádání od do Poskytnuté transfery, dotace a půjčky v Kč, které jsou účtovány na položkách 5192, 5222, 5223, 5225, 5321, 5329, 5331, 5336, 5499, 6223, 6322, 6371, 6349 ZŠ příspěvek na provoz zřízené PO položka 5331 ZŠ Bělotín ,00 15

16 Knihovna Neinvestiční transfery obcím pol.5321 Knihovna Hustopeče nad Bečvou Církev Neinvest. transfery církvím pol.5223 a 6323 Římskokatol. církev Bělotín oprava fary a , ,87 zřízení minimuzea Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční příspěvky a náhrady pol ,00 Tělovýchovná činnost TJ Sokol Bělotín Transf. obč.sdruž. pol.5222 a 6322 Z toho přísp. na činnost na údržbu hřiště a šaten a rekonstrukci šaten , , ,96 Bytové hospodářství Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám pol.6371 občané zelená úsporám ,00 Komunální služby a územ.rozvoj Ost.neinvest.transfery nezisk.organiz. pol.5229 čl. příspěvek Spolku pro obnovu venkova 1.500,00 Hranická rozvojová agentura 3.500,00 Rozvojové partnerství Hranicko ,00 Ost. neivest.transfery veřej.rozpočtům místní úrovně pol.5329 z toho členský příspěvek Mikroreg. Rozvodí, Střítež n/l ,00 Mikroreg. Hranicko, Hranice ,00 Invest. transfery občanským sdružením pol Hranická rozvoj. agent. spolufin.projektu Za poznáním a odkazem předků Invest. transfery veř.rozp.místní úrovně pol Mikroregion Rozvodí nákup ramene za traktor Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté nerv. přísp. a náhrady Pol Exekutorský úřad - poplatek Ostatní služby a činnosti v obl. soc. péče Neinvestiční transfery obč.sdruž. Pol Charita Hranice 15005, , , , , ,00 16

17 Požární ochrana Neinvest.transfery obč.sdruž.pol ,00 Místní správa Ost.neinv.transfery nezisk.org. pol.5229 Svaz měst a obcí členský příspěvek dle počtu obyvatel Neinvestiční transfery obcím pol.5321 MěÚ Hranice příspěvek na komisi pro projednávání přestupků Ost. neinvest.transfery obyv. pol , , ,40 Obec Bělotín provedla v souladu s ust. 9. odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňku veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim v roce 2011 poskytla, a to u ZŠ a MŠ Bělotín a TJ Sokol Bělotín Závěr Obec Bělotín v roce 2011 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a plnila úkoly dle obecně závazných právních předpisů. Přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2011 provedl na základě žádosti obce ze dne v souladu se zákonem 420/2004 Sb. dne Krajský úřad Olomouckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2011 je součástí Závěrečného účtu obce Bělotín za rok Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Zpracovala: Jana Elešová, účetní obce, duben 2012 Závěrečný účet včetně všech příloh je uložen k nahlédnutí na Obecním úřadu v Bělotíně a na internetových stránkách Obce Bělotín na záložce, úřední deska, výsledky hodpodaření Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané podat písemně ve lhůtě do dne konání zasedání zastupitelstva obce, které bude návrh projednávat nebo ústně na zasedání tohoto zastupitelstva. 17

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

OBEC MODRAVA, IČ 00573418

OBEC MODRAVA, IČ 00573418 OBEC MODRAVA, IČ 00573418 Závěrečný účet obce za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Obsah závěrečného účtu:

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 v Kč

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

V Ý D A J E - dle tříd

V Ý D A J E - dle tříd P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc15e % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a 326130.22 250000.00

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více