Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"

Transkript

1 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od do Součástí závěrečného účtu jsou údaje - o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby - o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů - o hospodaření s majetkem obce Bělotín - o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín vyúčtování finančních vztahů - ke státnímu rozpočtu - k rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje - k rozpočtům obcí - ke státním fondům - k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2011, které na základě žádosti obce Bělotín provedl Krajský úřad Olomouckého kraje. Přílohy k závěrečnému účtu - Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a DSO obce Bělotín sestavený k Rozvaha Úč OÚPO 3-02 sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestaven k Příloha - Výkaz Úč OÚPO 4-02 výkaz zisku a ztráty PO MŠ a ZŠ Bělotín sestavená k Rozvaha Uč OÚPO 3-02 PO MŠ a ZŠ Bělotín sestavená k Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem a rozpočtem Olomouckého kraje - Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 1

2 - Údaje o výsledcích veřejnoprávních kontrol - Inventarizační zpráva - Textová příloha roční závěrky Přílohy k závěrečnému účtu jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadu v Bělotíně a na internetových stránkách Obce Bělotín na záložce Údaje o obci: Adresa: Obec Bělotín, Bělotín č.151, Bělotín Telefonické spojení: , mobil: Podatelna: ová pošta: internetové stránky obce na adrese: (veškeré informace o obci). Zřízené organizace: Základní škola a mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace Obec Bělotín je členem: Svazu měst a obcí ČR Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rozvodí Spolku pro obnovu venkova ČR 2

3 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů Údaje byly zpracovány z výkazu Fin 2-12M, který byl sestaven k a je k dispozici na OÚ Bělotín a na stránkách Obce Bělotín úřední deska, výsledky hospodaření Rozpočet obce Bělotín na rok 2011 schválilo ZO dne Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Bělotín od do Do schválení rozpočtu na rok 2011 obec hospodařila podle pravidel rozpočtového provizoria, která schválilo ZO dne V průběhu roku 2011 provedl starosta celkem 6 změn rozpočtu, které byly následně předloženy ZO. Příjmy po konsolidaci daňové tř.1 příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k % plnění ke schv.roz počtu rozdíl proti schv.rozpočtu , , ,44 117, ,44 nedaňové příjmy , , ,33 125, ,33 tř.2 kapitálové příjmy , , , , ,00 tř.3 přijaté transfery , , ,00 tř.4 511,56 Příjmy celkem , , ,77 151, ,77 Dlouhodobě přij půjčky pol.8123 Operace z peněžních účtů pol. 8901, bez charakteru P + V ,00 Výdaje po konsolidaci běžné výdaje tř.5 kapitálové výdaje tř , , ,69 134, , , , ,56 296, ,56 Výdaje celkem , , ,25 145, ,25 Splátky krátkodob.přij. půjček pol Splátky , , , 42 3

4 dlouhod.přijatých půjček pol SALDO příjmů a výdajů , , ,52 Při kontrole hospodaření obec postupovala podle 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších změn a doplňků a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Rozpočtové příjmy v roce 2011 v Kč po konsolidaci celkem V členění sloupec 1 - schválený rozpočet 2 - upravený rozpočet 3 - stav k Daňové příjmy třída l položka Daň z příjmů , , , z přidané hodnoty , , , z nemovitostí , , ,43 Poplatky 1333 za uložení odpadu , , , za odnětí pozemků 0 357,60 357, za likvidaci odpadu , , , ze psů , , , za veřejné prostranství , , , ze vstupného , , , správní poplatky , , ,00 Odvody 1334 za odnětí půdy ze ZPF , ,00 Celkem , , ,44 Nedaňové příjmy třída 2 položka z poskytování služeb , , , z prodeje zboží , , , příjmy z vlastní činnosti , , , odvody PO , , z pronájmu pozemků , , , z pronájmu ost. nemov , , , z pronájmu movitých věcí , , příjmy z úroků , , , sankční platby 0 750,00 750, přijaté neinvest.dary , , příspěvky a náhrady , , ,23 4

5 2328 neidentifikovat. příjmy ost. nedaňové příjmy 5 000, , , př.z úhr.z dobýv.prost , , , spl.půjček od obyvatel , , ,30 Celkem , , ,33 Kapitálové příjmy třída 3 položka příjmy z prodeje pozemků , , , příjmy z prodeje ost.nem , , příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 celkem , , ,00 Přijaté transfery třída 4 položka Položka 4111 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy Položka 4112 neinvestiční transfery za státního rozpočtu na výkon státní správy Položka 4113 Neinvestiční transfery ze SF Položka 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Položka 4121 neinvestiční transfery od obcí Položka 4122 neinvestiční transfery od Krajského úřadu Olomouckého kraje Položka 4222 investiční transfery od Krajského úřadu Olomouckého kraje , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 celkem , , ,00 5

6 Rozpočtové výdaje v roce 2011 v Kč po konsolidaci celkem v členění podle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby Ćlenění sloupec 1 - schválený rozpočet 2 - upravený rozpočet 3 - stav k Ostatní zemědělská činnost nájemné, výdaje na pořízení informací,služby, nákup pozemků, nákup kolků Pěstební činnost Nákup služeb Podpora ost. produkčních činností Nákup služeb Silnice OOV,materiál, nákup služeb, opravy, stavby Ost.záležitosti pozemních komunikací materiál, služby, poplatky,stavby Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní obslužnost Pitná voda voda, služby, stavby Odvádění a čištění odpadních vod el. energie, služby, opravy,ost.neinvest.výdaje, stavby Úpravy drobných vodních toků OOV Záležitosti vodní toků služby Základní školy drobný majetek, materiál, služby, opravy, neinv.příspěvek a dotace zřízené PO, Činnosti knihovnické OOV, knihy, materiál, el. energie, dary, neinvestiční transfery obcím Obnova hodnot místního kult.významu materiál, služby,opravy, stavby Činnost církví el. energie, neinvest.transfery církvím, Rozhlas a televize služby, opravy Zájmová činnost v kultuře OOV, potraviny, zboží, materiál, plyn,el. energie, bankovní popl. nájemné, ostatní služby, opravy, pohoštění, příspěvky, věcné dary Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků OOV,potraviny,drobný majetek, materiál, ost.služby, cestovné, pohoštění,dary, stavby Ostatní tělovýchovná činnost neinvest.transfery obč.sdružením Využití volného času dětí a mládeže PHM, stavby Zájmová činnost a rekreace OOV,PHM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6

7 Bytové hospodářství drobný majetek,materiál, úroky, energie,poplatky, služby peněžních ústavů, pořízení informací, ost. služby, opravy, ost.nákupy, sankce, neinvest. příspěvky, neivest.transfery spol.vlast.bytových jednotek, neinvestiční půjčky obyv.,stavby, účelové incest.transfery nepodnik.fo Nebytové hospodářství materiál, energie, nájemné, pořízení informací, ost. služby, opravy,stavby, investiční půjčky. Veřejné osvětlení el. energie, služby, opravy Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí stavby , , , , , , , , , , ,00 Územní plánování stavby 0 500,00 480,00 Komunální služby a územní rozvoj mzdy,, soc. a zdrav.,oov, potraviny, materiál, energie, pevná paliva, PHM, služby, opravy, sankce, neivest.transfery nezisk.organizacím, neinvest.tranfery rozpočtům míst.úrovně, platby daní a poplatků, úhrady sankcí jiným rozpočtům, náhrady mezd v době nemoci,stavby Sběr a odvoz nebezpečných odpadů služby Sběr a odvoz komunálních odpadů zboží popelnice, materiál, služby odvoz odpadu, ostatní nákupy Sběr a svoz ostatních odpadů materiál, služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OOV, potraviny, ochr. pomůcky, oděv a obuv, léky, drobný majetek, materiál, PHM, nákup paliv a energ., bankov.popl.,nájemné, školení, ost. služby, opravy, pohoštění, daně a poplatky SR,stavby,stroje a zařízení, dopravní prostředky Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Neinv. transfer nezisk. org. Požární ochrana dobrovolná část ost. platy,oov, oděv a obuv, drobný majetek, materiál, energie, PHM, školení, ost. služby, opravy, cestovné, pohoštění,dary, transfery občanským sdruž.,stavby, dopravní prostředky Zastupitelstva obcí odměny vč. odvodů soc. a zdr. pojištění Činnost místní správy platy, vč. odvod.soc. a zdrav.pojištění, úrazové pojištění, OOV, knihy, drobný majetek, materiál, energie, PHM, poštovné, služby, telekomunikací a radiokomunikací, bankovní popl., nájemné, výdaje na poř.informací, služby školení, ostatní , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 7

8 služby, opravy, programové vybavení, cestovné, nájemnné s právem koupě, neinvest.příspěvky, věcné dary, neinvest. transfery nezisk.organizacím a obcím,neinvest.tranfery obcím, nákup kolků, pl. daní a popl., náhrady mezd v době nemoci, ostatní transfery obyvatelstvu, Výdaje z úvěrových operací , , ,00 bankovní poplatky Pojištěn funkčně nespecifikované , , ,00 služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace , ,00 Platby daní a poplatků st. rozpočtu Finanční vypořádání z minulých let , ,00 vratky transferů poskyt.v min.rozpoč.období Celkem , , ,25 Přehled o majetku obce Bělotín dle Rozvahy k v Kč Rozvaha územních samosprávných celků Stav k AKTIVA Aktiva celkem , ,86 Stálá aktiva , ,43 Účet Dlouhodobý nehmotný majetek 018 Drobný dlouh.nehm.majetek 0, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky v obcích Bělotín, Lučice, Kunčice, Nejdek 021 Stavby budovy a stavby v obcích Bělotín, Lučice, Kunčice, Nejdek 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí stroje, přístroje a zařízení , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0, , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 0, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 000,00 100,00 8

9 Dlouhodobý finanční majetek 067 Jiné dlouhodobé půjčky , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 akcie VaK, Dlouhodobé pohledávky 462 Poskytnuté návratné fin. výpomoci , ,00 dlouhodobé 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky , ,56 Oběžná aktiva , ,43 Zásoby 112 Materiál na skladě Stavební mat., uhlí, benzín, nafta 132 Zboží na skladě popelnice Krátkodobé pohledávky pohledávky 311 Odběratelé, nájemné - byty, NP, vodné, jímky, el. 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Elektřina, plyn 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti např. psi, PDO , , , , , , , , , , Pohledávky za státním rozpočtem ,00 0, Poskytnuté zálohy na dotace ,00 0, Náklady příštích období ,00 0, Příjmy příštích období 0, , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet z toho účet OÚ MKS - povodně 236 Běžné účty fondů : a) Fond rozvoje bydlení b) Sociální fond , , , ,96 0, , , , ,90 PASIVA Pasiva celkem , ,11 Vlastní kapitál , , Jmění účetní jednotky , , Dotace na pořízení majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , , Jiné oceňovací rozdíly 0, ,00 9

10 408 Opravy chyb minulých období 0, ,26 Finanční fondy 419 Ostatní fondy , ,35 Výsledek hospodaření 493 Výsledek hospodaření běžného účetního , ,61 období 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let 0, ,80 Cizí zdroje , ,18 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry , , Dlouhodobě přijaté zálohy , ,00 Krátkodobé závazky 281 Krátkodobé úvěry 0,00 0, Dodavatelé , , Zaměstnanci , , Zúčtování s institucemi sociálního , ,00 zabezpečení a zdravotního pojištění 342 Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Přijaté zálohy na dotace , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Majetek obce byl předmětem inventarizace. Inventarizace majetku obce byla provedena k Veškeré písemnosti k inventarizaci majetku jsou uloženy na obecním úřadě Bělotín. Závěrečná zpráva je přílohou závěrečného účtu. Výkaz zisku a ztráty sestavený k v Kč Ukazatel Běžné období - rok 2011 Minulé období rok 2010 Náklady celkem , ,00 Náklady z činnosti , ,00 Finanční náklady , ,00 Náklady na transfery , ,00 Výnosy celkem , ,00 Výnosy z činnosti , ,00 Finanční výnosy , ,00 Výnosy z daní a poplatků , ,00 Výnosy z transferů , ,00 Výsledek hosp. před zdaněním , ,00 Daň z příjmu , ,00 Dodatečné odvody daně z příjmu ,00 0,00 Výsledek hosp.po zdanění , ,00 10

11 Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín Výkaz zisku a ztráty sestavený k v tis.kč Ukazatel Hlavní činnost Hospodářská činnost Náklady celkem ,00 488,00 Náklady z činnosti ,00 488,00 Finanční náklady 0 0 Náklady na nezpochyb. nároky 0 0 na prostředky SR a rozpočtů ÚSC Výnosy celkem ,00 543,00 Výnosy z činnosti 1 294,00 543,00 Finanční výnosy 17,00 0 Výnosy z nezpochyb. nároků na ,00 0 prostředky SR a rozpočtů ÚSC Výsledek hosp. před zdaněním 297,00 55,00 Daň z příjmu 0 0 Výsledek hosp.po zdanění 297,00 55,00 Zastupitelstvo obce Bělotín schválilo jako součást rozpočtu obce na rok 2011 ZŠ a MŠ Bělotín, příspěvková organizace neinvestiční příspěvek v celkové výši Kč, skutečnost Kč. Zastupitelstvo obce Bělotín na svém zasedání dne schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Bělotín a převedení zisku z hlavní činnosti ve výši ,67 Kč do rezervního fondu a zisku z hospodářské činnosti ve výši ,81 Kč do fondu odměn. Rozvaha příspěvkové organizace sestavená k v tis.kč Stav k AKTIVA Aktiva celkem 9 167, ,00 Stálá aktiva 6 651,00 640,00 Účet Dlouhodobý nehmotný majetek 018 Drobný dlouh.nehm.majetek 162,00 0 Dlouhodobý hmotný majetek 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí stroje, přístroje a zařízení 1 372,00 640, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 118,00 0 Oběžná aktiva 11

12 Zásoby 112 Materiál na skladě 13,00 49,00 Krátkodobé pohledávky pohledávky 311 Odběratelé 33,00 35, Krátkodobě poskytnuté zálohy Náklady příštích období 28,00 20, Dohadné účty aktivní 667,00 69, Ostatní krátkodobé pohledávky 9,00 0,00 Krátkodobý finanční majetek 241 Základní běžný účet 1 645, , Běžný účet FKSP 99,00 83, Pokladna 16,00 21, Peníze na cestě 5,00 0,00 PASIVA Pasiva celkem 3 193, ,00 Vlastní kapitál 1 338, ,00 Jmění účetní jednotky 401 Jmění účetní jednotky 676,00 0,00 Fondy účetní jednotky 411 Fond odměn 128,00 128, Fond kulturních a sociálních potřeb 110,00 102, Rezervní fond 65,00 142, Rezervní fond z ostatních titulů 7,00 0, Fond reprodukce majetku 0,00 148,00 Výsledek hospodaření 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období 352,00 0,00 Cizí zdroje Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 34,00 176, Krátkodobě přijaté zálohy 43,00 23, Zaměstnanci 722,00 728, Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a 289,00 319,00 zdravotního pojištění 342 Jiné přímé daně 48,00 86, Závazky ke státnímu rozpočtu 0,00 0, Přijaté zálohy na dotace 698,00 698, Dohadné účty pasivní 11,00 0, Ostatní krátkodobé závazky 10,00 10,00 Obec v souladu s ust. 27 odst. 9 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s ust. 9. odst. 12

13 1 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňku provedla v roce 2011 kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín. Údaje o dalších finančních operacích FONDY Obec Bělotín měla v roce 2011 celkem 3 fondy Stav fondů k Stav fondů k ,36 Kč ,35 Kč 1. FRB půjčky, které byly poskytnuty občanům na opravu a modernizaci domů a bytů postižených povodní v roce Fond byl zrušen v říjnu 2011 z důvodu splacených půjček. 2. FRB část byla použita na půjčky, které byly poskytnuty občanům a část prostředků pro vlastní potřebu obce na opravu domů a bytů po povodni v roce Tvorba fondu splátky půjček od občanů přijaté úroky z poskytnutých půjček převod prostředků ze ZBÚ Čerpání fondu splátka úvěru SF RB úhrada úroků z úvěru poplatky bance v roce 2011 oprava chyby z roku SOCIÁLNÍ FOND příspěvky poskytnuté zaměstnancům dle Směrnice ze dne Tvorba fondu - převod prostředků ze ZBÚ Čerpání fondu příspěvky na obědy příspěvky na rekreaci příspěvky na vitamíny a očkování 13

14 ÚVĚRY Obec Bělotín v roce 2011 nadále splácí úvěr od ČSP Přerov 16 b.j., a to až do roku 2016, úvěr od ČSP Přerov 11 b.j., a to až do roku 2029, úvěr od ČSP Přerov 15 b.j., a to až do roku 2035, úvěr od SF RB Praha oprava domů postižených povodní v roce 2009, a to až do roku Účel Výše úvěru splaceno zůstatek k b.j , , ,42 11 b.j , , ,00 16 b.j , , ,00 Povodeň , , ,06 Vyúčtování finančních vztahů - ke státnímu rozpočtu - k rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje - k rozpočtům obcí - ke státním fondům - k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté transfery v Kč Položka Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Sčítání lidu Poskytnutý transfer Skutečný výdaj Vratka dotace- Kč 9 344,00 0, , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace na výkon státní správy , ,00-14

15 4113 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Dotace ze SF ŽP Praha na zprac. podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace z MMR Praha, Fondu soudržnosti EU a Úřadu práce na opravu křížů ,00 opravu mostků po povodni ,00 opravu MK po povodni ,00 vybavení knihovny ,00 vydání knihy Tvář venkova ,00 opravu soc. zázemí pro Romy ,00 zprac.podkladůk realizaci protipovodňových opatření ,00 VPP , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční náklady na žáky z obce Polom , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace z KÚOK na Opravu požárního auta ,00 Pro SDH - vybavení a zásah ,00 Bělotínský týden zpěvu , , , Investiční přijaté transfery od krajů Dotace z KÚOK TZ požárního auta , ,00 Přijaté tranfery celkem , , ,00 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje, ke státním fondům a k jiným rozpočtům bylo provedeno v rámci finančního vypořádání od do Poskytnuté transfery, dotace a půjčky v Kč, které jsou účtovány na položkách 5192, 5222, 5223, 5225, 5321, 5329, 5331, 5336, 5499, 6223, 6322, 6371, 6349 ZŠ příspěvek na provoz zřízené PO položka 5331 ZŠ Bělotín ,00 15

16 Knihovna Neinvestiční transfery obcím pol.5321 Knihovna Hustopeče nad Bečvou Církev Neinvest. transfery církvím pol.5223 a 6323 Římskokatol. církev Bělotín oprava fary a , ,87 zřízení minimuzea Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční příspěvky a náhrady pol ,00 Tělovýchovná činnost TJ Sokol Bělotín Transf. obč.sdruž. pol.5222 a 6322 Z toho přísp. na činnost na údržbu hřiště a šaten a rekonstrukci šaten , , ,96 Bytové hospodářství Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám pol.6371 občané zelená úsporám ,00 Komunální služby a územ.rozvoj Ost.neinvest.transfery nezisk.organiz. pol.5229 čl. příspěvek Spolku pro obnovu venkova 1.500,00 Hranická rozvojová agentura 3.500,00 Rozvojové partnerství Hranicko ,00 Ost. neivest.transfery veřej.rozpočtům místní úrovně pol.5329 z toho členský příspěvek Mikroreg. Rozvodí, Střítež n/l ,00 Mikroreg. Hranicko, Hranice ,00 Invest. transfery občanským sdružením pol Hranická rozvoj. agent. spolufin.projektu Za poznáním a odkazem předků Invest. transfery veř.rozp.místní úrovně pol Mikroregion Rozvodí nákup ramene za traktor Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté nerv. přísp. a náhrady Pol Exekutorský úřad - poplatek Ostatní služby a činnosti v obl. soc. péče Neinvestiční transfery obč.sdruž. Pol Charita Hranice 15005, , , , , ,00 16

17 Požární ochrana Neinvest.transfery obč.sdruž.pol ,00 Místní správa Ost.neinv.transfery nezisk.org. pol.5229 Svaz měst a obcí členský příspěvek dle počtu obyvatel Neinvestiční transfery obcím pol.5321 MěÚ Hranice příspěvek na komisi pro projednávání přestupků Ost. neinvest.transfery obyv. pol , , ,40 Obec Bělotín provedla v souladu s ust. 9. odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňku veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim v roce 2011 poskytla, a to u ZŠ a MŠ Bělotín a TJ Sokol Bělotín Závěr Obec Bělotín v roce 2011 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a plnila úkoly dle obecně závazných právních předpisů. Přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2011 provedl na základě žádosti obce ze dne v souladu se zákonem 420/2004 Sb. dne Krajský úřad Olomouckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2011 je součástí Závěrečného účtu obce Bělotín za rok Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Zpracovala: Jana Elešová, účetní obce, duben 2012 Závěrečný účet včetně všech příloh je uložen k nahlédnutí na Obecním úřadu v Bělotíně a na internetových stránkách Obce Bělotín na záložce, úřední deska, výsledky hodpodaření Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané podat písemně ve lhůtě do dne konání zasedání zastupitelstva obce, které bude návrh projednávat nebo ústně na zasedání tohoto zastupitelstva. 17

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2011 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění) Podklady: Rozvaha ÚSC ke dni 31. 12.2011

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Rozpočtové příjmy Bytové hospodářství příjmy z pronájmu ost. nemov ,00

Rozpočtové příjmy Bytové hospodářství příjmy z pronájmu ost. nemov ,00 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1,290.000 1,194.000 1,193.826,38 0000 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 Paragraf ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 PŘÍJEM v tis. Kč Produkt Schválený rozpočet 0000 Celkem příjmy 4 537,80 1032 Podpora ostatních produkčních činností 700,00 2119 Ostat. zálež.těž. průmyslu a energie

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012 Návrh rozpočtu Obce na r. 2013. v tis. Kč Položka PŘÍJMY. Skutečnost 1-10/2012 Návrh pol. Návrh 1111 Daň z příjmu FO ze záv. č. 810,8 1446,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výd. č. 158,9 262,0 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 OBEC TŘESOV TŘESOV 6 675 02 KONĚŠÍN IČO: 00599166 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Závěrečný účet obce Byšice za rok 2014

Závěrečný účet obce Byšice za rok 2014 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, Byšice 277 32, IČ: 00236756 Závěrečný účet obce Byšice za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 000,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 240 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 OBEC VYSOČINA IČ 00271217 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). Adresa: Dřevíkov čp.

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy

Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Suchonice za rok 2010

Návrh závěrečného účtu Obce Suchonice za rok 2010 Návrh závěrečného účtu Obce Suchonice za rok 2010 PŘÍJMY OdPa Pol částka v Kč 1111 daň ze záv.činnosti 248184 1112 daň SVČ 31508 1113 daň z kapit.výnosu 21868 1121 daň právnických osob 273712 1122 daň

Více