Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"

Transkript

1 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od do Součástí závěrečného účtu jsou údaje - o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby - o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů - o hospodaření s majetkem obce Bělotín - o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín vyúčtování finančních vztahů - ke státnímu rozpočtu - k rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje - k rozpočtům obcí - ke státním fondům - k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2011, které na základě žádosti obce Bělotín provedl Krajský úřad Olomouckého kraje. Přílohy k závěrečnému účtu - Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a DSO obce Bělotín sestavený k Rozvaha Úč OÚPO 3-02 sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestaven k Příloha - Výkaz Úč OÚPO 4-02 výkaz zisku a ztráty PO MŠ a ZŠ Bělotín sestavená k Rozvaha Uč OÚPO 3-02 PO MŠ a ZŠ Bělotín sestavená k Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem a rozpočtem Olomouckého kraje - Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 1

2 - Údaje o výsledcích veřejnoprávních kontrol - Inventarizační zpráva - Textová příloha roční závěrky Přílohy k závěrečnému účtu jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadu v Bělotíně a na internetových stránkách Obce Bělotín na záložce Údaje o obci: Adresa: Obec Bělotín, Bělotín č.151, Bělotín Telefonické spojení: , mobil: Podatelna: ová pošta: internetové stránky obce na adrese: (veškeré informace o obci). Zřízené organizace: Základní škola a mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace Obec Bělotín je členem: Svazu měst a obcí ČR Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rozvodí Spolku pro obnovu venkova ČR 2

3 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů Údaje byly zpracovány z výkazu Fin 2-12M, který byl sestaven k a je k dispozici na OÚ Bělotín a na stránkách Obce Bělotín úřední deska, výsledky hospodaření Rozpočet obce Bělotín na rok 2011 schválilo ZO dne Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Bělotín od do Do schválení rozpočtu na rok 2011 obec hospodařila podle pravidel rozpočtového provizoria, která schválilo ZO dne V průběhu roku 2011 provedl starosta celkem 6 změn rozpočtu, které byly následně předloženy ZO. Příjmy po konsolidaci daňové tř.1 příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k % plnění ke schv.roz počtu rozdíl proti schv.rozpočtu , , ,44 117, ,44 nedaňové příjmy , , ,33 125, ,33 tř.2 kapitálové příjmy , , , , ,00 tř.3 přijaté transfery , , ,00 tř.4 511,56 Příjmy celkem , , ,77 151, ,77 Dlouhodobě přij půjčky pol.8123 Operace z peněžních účtů pol. 8901, bez charakteru P + V ,00 Výdaje po konsolidaci běžné výdaje tř.5 kapitálové výdaje tř , , ,69 134, , , , ,56 296, ,56 Výdaje celkem , , ,25 145, ,25 Splátky krátkodob.přij. půjček pol Splátky , , , 42 3

4 dlouhod.přijatých půjček pol SALDO příjmů a výdajů , , ,52 Při kontrole hospodaření obec postupovala podle 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších změn a doplňků a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Rozpočtové příjmy v roce 2011 v Kč po konsolidaci celkem V členění sloupec 1 - schválený rozpočet 2 - upravený rozpočet 3 - stav k Daňové příjmy třída l položka Daň z příjmů , , , z přidané hodnoty , , , z nemovitostí , , ,43 Poplatky 1333 za uložení odpadu , , , za odnětí pozemků 0 357,60 357, za likvidaci odpadu , , , ze psů , , , za veřejné prostranství , , , ze vstupného , , , správní poplatky , , ,00 Odvody 1334 za odnětí půdy ze ZPF , ,00 Celkem , , ,44 Nedaňové příjmy třída 2 položka z poskytování služeb , , , z prodeje zboží , , , příjmy z vlastní činnosti , , , odvody PO , , z pronájmu pozemků , , , z pronájmu ost. nemov , , , z pronájmu movitých věcí , , příjmy z úroků , , , sankční platby 0 750,00 750, přijaté neinvest.dary , , příspěvky a náhrady , , ,23 4

5 2328 neidentifikovat. příjmy ost. nedaňové příjmy 5 000, , , př.z úhr.z dobýv.prost , , , spl.půjček od obyvatel , , ,30 Celkem , , ,33 Kapitálové příjmy třída 3 položka příjmy z prodeje pozemků , , , příjmy z prodeje ost.nem , , příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 celkem , , ,00 Přijaté transfery třída 4 položka Položka 4111 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy Položka 4112 neinvestiční transfery za státního rozpočtu na výkon státní správy Položka 4113 Neinvestiční transfery ze SF Položka 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Položka 4121 neinvestiční transfery od obcí Položka 4122 neinvestiční transfery od Krajského úřadu Olomouckého kraje Položka 4222 investiční transfery od Krajského úřadu Olomouckého kraje , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 celkem , , ,00 5

6 Rozpočtové výdaje v roce 2011 v Kč po konsolidaci celkem v členění podle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby Ćlenění sloupec 1 - schválený rozpočet 2 - upravený rozpočet 3 - stav k Ostatní zemědělská činnost nájemné, výdaje na pořízení informací,služby, nákup pozemků, nákup kolků Pěstební činnost Nákup služeb Podpora ost. produkčních činností Nákup služeb Silnice OOV,materiál, nákup služeb, opravy, stavby Ost.záležitosti pozemních komunikací materiál, služby, poplatky,stavby Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní obslužnost Pitná voda voda, služby, stavby Odvádění a čištění odpadních vod el. energie, služby, opravy,ost.neinvest.výdaje, stavby Úpravy drobných vodních toků OOV Záležitosti vodní toků služby Základní školy drobný majetek, materiál, služby, opravy, neinv.příspěvek a dotace zřízené PO, Činnosti knihovnické OOV, knihy, materiál, el. energie, dary, neinvestiční transfery obcím Obnova hodnot místního kult.významu materiál, služby,opravy, stavby Činnost církví el. energie, neinvest.transfery církvím, Rozhlas a televize služby, opravy Zájmová činnost v kultuře OOV, potraviny, zboží, materiál, plyn,el. energie, bankovní popl. nájemné, ostatní služby, opravy, pohoštění, příspěvky, věcné dary Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků OOV,potraviny,drobný majetek, materiál, ost.služby, cestovné, pohoštění,dary, stavby Ostatní tělovýchovná činnost neinvest.transfery obč.sdružením Využití volného času dětí a mládeže PHM, stavby Zájmová činnost a rekreace OOV,PHM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6

7 Bytové hospodářství drobný majetek,materiál, úroky, energie,poplatky, služby peněžních ústavů, pořízení informací, ost. služby, opravy, ost.nákupy, sankce, neinvest. příspěvky, neivest.transfery spol.vlast.bytových jednotek, neinvestiční půjčky obyv.,stavby, účelové incest.transfery nepodnik.fo Nebytové hospodářství materiál, energie, nájemné, pořízení informací, ost. služby, opravy,stavby, investiční půjčky. Veřejné osvětlení el. energie, služby, opravy Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí stavby , , , , , , , , , , ,00 Územní plánování stavby 0 500,00 480,00 Komunální služby a územní rozvoj mzdy,, soc. a zdrav.,oov, potraviny, materiál, energie, pevná paliva, PHM, služby, opravy, sankce, neivest.transfery nezisk.organizacím, neinvest.tranfery rozpočtům míst.úrovně, platby daní a poplatků, úhrady sankcí jiným rozpočtům, náhrady mezd v době nemoci,stavby Sběr a odvoz nebezpečných odpadů služby Sběr a odvoz komunálních odpadů zboží popelnice, materiál, služby odvoz odpadu, ostatní nákupy Sběr a svoz ostatních odpadů materiál, služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OOV, potraviny, ochr. pomůcky, oděv a obuv, léky, drobný majetek, materiál, PHM, nákup paliv a energ., bankov.popl.,nájemné, školení, ost. služby, opravy, pohoštění, daně a poplatky SR,stavby,stroje a zařízení, dopravní prostředky Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Neinv. transfer nezisk. org. Požární ochrana dobrovolná část ost. platy,oov, oděv a obuv, drobný majetek, materiál, energie, PHM, školení, ost. služby, opravy, cestovné, pohoštění,dary, transfery občanským sdruž.,stavby, dopravní prostředky Zastupitelstva obcí odměny vč. odvodů soc. a zdr. pojištění Činnost místní správy platy, vč. odvod.soc. a zdrav.pojištění, úrazové pojištění, OOV, knihy, drobný majetek, materiál, energie, PHM, poštovné, služby, telekomunikací a radiokomunikací, bankovní popl., nájemné, výdaje na poř.informací, služby školení, ostatní , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 7

8 služby, opravy, programové vybavení, cestovné, nájemnné s právem koupě, neinvest.příspěvky, věcné dary, neinvest. transfery nezisk.organizacím a obcím,neinvest.tranfery obcím, nákup kolků, pl. daní a popl., náhrady mezd v době nemoci, ostatní transfery obyvatelstvu, Výdaje z úvěrových operací , , ,00 bankovní poplatky Pojištěn funkčně nespecifikované , , ,00 služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace , ,00 Platby daní a poplatků st. rozpočtu Finanční vypořádání z minulých let , ,00 vratky transferů poskyt.v min.rozpoč.období Celkem , , ,25 Přehled o majetku obce Bělotín dle Rozvahy k v Kč Rozvaha územních samosprávných celků Stav k AKTIVA Aktiva celkem , ,86 Stálá aktiva , ,43 Účet Dlouhodobý nehmotný majetek 018 Drobný dlouh.nehm.majetek 0, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky v obcích Bělotín, Lučice, Kunčice, Nejdek 021 Stavby budovy a stavby v obcích Bělotín, Lučice, Kunčice, Nejdek 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí stroje, přístroje a zařízení , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0, , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 0, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 000,00 100,00 8

9 Dlouhodobý finanční majetek 067 Jiné dlouhodobé půjčky , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 akcie VaK, Dlouhodobé pohledávky 462 Poskytnuté návratné fin. výpomoci , ,00 dlouhodobé 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky , ,56 Oběžná aktiva , ,43 Zásoby 112 Materiál na skladě Stavební mat., uhlí, benzín, nafta 132 Zboží na skladě popelnice Krátkodobé pohledávky pohledávky 311 Odběratelé, nájemné - byty, NP, vodné, jímky, el. 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Elektřina, plyn 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti např. psi, PDO , , , , , , , , , , Pohledávky za státním rozpočtem ,00 0, Poskytnuté zálohy na dotace ,00 0, Náklady příštích období ,00 0, Příjmy příštích období 0, , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet z toho účet OÚ MKS - povodně 236 Běžné účty fondů : a) Fond rozvoje bydlení b) Sociální fond , , , ,96 0, , , , ,90 PASIVA Pasiva celkem , ,11 Vlastní kapitál , , Jmění účetní jednotky , , Dotace na pořízení majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , , Jiné oceňovací rozdíly 0, ,00 9

10 408 Opravy chyb minulých období 0, ,26 Finanční fondy 419 Ostatní fondy , ,35 Výsledek hospodaření 493 Výsledek hospodaření běžného účetního , ,61 období 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let 0, ,80 Cizí zdroje , ,18 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry , , Dlouhodobě přijaté zálohy , ,00 Krátkodobé závazky 281 Krátkodobé úvěry 0,00 0, Dodavatelé , , Zaměstnanci , , Zúčtování s institucemi sociálního , ,00 zabezpečení a zdravotního pojištění 342 Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Přijaté zálohy na dotace , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Majetek obce byl předmětem inventarizace. Inventarizace majetku obce byla provedena k Veškeré písemnosti k inventarizaci majetku jsou uloženy na obecním úřadě Bělotín. Závěrečná zpráva je přílohou závěrečného účtu. Výkaz zisku a ztráty sestavený k v Kč Ukazatel Běžné období - rok 2011 Minulé období rok 2010 Náklady celkem , ,00 Náklady z činnosti , ,00 Finanční náklady , ,00 Náklady na transfery , ,00 Výnosy celkem , ,00 Výnosy z činnosti , ,00 Finanční výnosy , ,00 Výnosy z daní a poplatků , ,00 Výnosy z transferů , ,00 Výsledek hosp. před zdaněním , ,00 Daň z příjmu , ,00 Dodatečné odvody daně z příjmu ,00 0,00 Výsledek hosp.po zdanění , ,00 10

11 Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín Výkaz zisku a ztráty sestavený k v tis.kč Ukazatel Hlavní činnost Hospodářská činnost Náklady celkem ,00 488,00 Náklady z činnosti ,00 488,00 Finanční náklady 0 0 Náklady na nezpochyb. nároky 0 0 na prostředky SR a rozpočtů ÚSC Výnosy celkem ,00 543,00 Výnosy z činnosti 1 294,00 543,00 Finanční výnosy 17,00 0 Výnosy z nezpochyb. nároků na ,00 0 prostředky SR a rozpočtů ÚSC Výsledek hosp. před zdaněním 297,00 55,00 Daň z příjmu 0 0 Výsledek hosp.po zdanění 297,00 55,00 Zastupitelstvo obce Bělotín schválilo jako součást rozpočtu obce na rok 2011 ZŠ a MŠ Bělotín, příspěvková organizace neinvestiční příspěvek v celkové výši Kč, skutečnost Kč. Zastupitelstvo obce Bělotín na svém zasedání dne schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Bělotín a převedení zisku z hlavní činnosti ve výši ,67 Kč do rezervního fondu a zisku z hospodářské činnosti ve výši ,81 Kč do fondu odměn. Rozvaha příspěvkové organizace sestavená k v tis.kč Stav k AKTIVA Aktiva celkem 9 167, ,00 Stálá aktiva 6 651,00 640,00 Účet Dlouhodobý nehmotný majetek 018 Drobný dlouh.nehm.majetek 162,00 0 Dlouhodobý hmotný majetek 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí stroje, přístroje a zařízení 1 372,00 640, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 118,00 0 Oběžná aktiva 11

12 Zásoby 112 Materiál na skladě 13,00 49,00 Krátkodobé pohledávky pohledávky 311 Odběratelé 33,00 35, Krátkodobě poskytnuté zálohy Náklady příštích období 28,00 20, Dohadné účty aktivní 667,00 69, Ostatní krátkodobé pohledávky 9,00 0,00 Krátkodobý finanční majetek 241 Základní běžný účet 1 645, , Běžný účet FKSP 99,00 83, Pokladna 16,00 21, Peníze na cestě 5,00 0,00 PASIVA Pasiva celkem 3 193, ,00 Vlastní kapitál 1 338, ,00 Jmění účetní jednotky 401 Jmění účetní jednotky 676,00 0,00 Fondy účetní jednotky 411 Fond odměn 128,00 128, Fond kulturních a sociálních potřeb 110,00 102, Rezervní fond 65,00 142, Rezervní fond z ostatních titulů 7,00 0, Fond reprodukce majetku 0,00 148,00 Výsledek hospodaření 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období 352,00 0,00 Cizí zdroje Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 34,00 176, Krátkodobě přijaté zálohy 43,00 23, Zaměstnanci 722,00 728, Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a 289,00 319,00 zdravotního pojištění 342 Jiné přímé daně 48,00 86, Závazky ke státnímu rozpočtu 0,00 0, Přijaté zálohy na dotace 698,00 698, Dohadné účty pasivní 11,00 0, Ostatní krátkodobé závazky 10,00 10,00 Obec v souladu s ust. 27 odst. 9 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s ust. 9. odst. 12

13 1 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňku provedla v roce 2011 kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín. Údaje o dalších finančních operacích FONDY Obec Bělotín měla v roce 2011 celkem 3 fondy Stav fondů k Stav fondů k ,36 Kč ,35 Kč 1. FRB půjčky, které byly poskytnuty občanům na opravu a modernizaci domů a bytů postižených povodní v roce Fond byl zrušen v říjnu 2011 z důvodu splacených půjček. 2. FRB část byla použita na půjčky, které byly poskytnuty občanům a část prostředků pro vlastní potřebu obce na opravu domů a bytů po povodni v roce Tvorba fondu splátky půjček od občanů přijaté úroky z poskytnutých půjček převod prostředků ze ZBÚ Čerpání fondu splátka úvěru SF RB úhrada úroků z úvěru poplatky bance v roce 2011 oprava chyby z roku SOCIÁLNÍ FOND příspěvky poskytnuté zaměstnancům dle Směrnice ze dne Tvorba fondu - převod prostředků ze ZBÚ Čerpání fondu příspěvky na obědy příspěvky na rekreaci příspěvky na vitamíny a očkování 13

14 ÚVĚRY Obec Bělotín v roce 2011 nadále splácí úvěr od ČSP Přerov 16 b.j., a to až do roku 2016, úvěr od ČSP Přerov 11 b.j., a to až do roku 2029, úvěr od ČSP Přerov 15 b.j., a to až do roku 2035, úvěr od SF RB Praha oprava domů postižených povodní v roce 2009, a to až do roku Účel Výše úvěru splaceno zůstatek k b.j , , ,42 11 b.j , , ,00 16 b.j , , ,00 Povodeň , , ,06 Vyúčtování finančních vztahů - ke státnímu rozpočtu - k rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje - k rozpočtům obcí - ke státním fondům - k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté transfery v Kč Položka Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Sčítání lidu Poskytnutý transfer Skutečný výdaj Vratka dotace- Kč 9 344,00 0, , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace na výkon státní správy , ,00-14

15 4113 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Dotace ze SF ŽP Praha na zprac. podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace z MMR Praha, Fondu soudržnosti EU a Úřadu práce na opravu křížů ,00 opravu mostků po povodni ,00 opravu MK po povodni ,00 vybavení knihovny ,00 vydání knihy Tvář venkova ,00 opravu soc. zázemí pro Romy ,00 zprac.podkladůk realizaci protipovodňových opatření ,00 VPP , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční náklady na žáky z obce Polom , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace z KÚOK na Opravu požárního auta ,00 Pro SDH - vybavení a zásah ,00 Bělotínský týden zpěvu , , , Investiční přijaté transfery od krajů Dotace z KÚOK TZ požárního auta , ,00 Přijaté tranfery celkem , , ,00 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje, ke státním fondům a k jiným rozpočtům bylo provedeno v rámci finančního vypořádání od do Poskytnuté transfery, dotace a půjčky v Kč, které jsou účtovány na položkách 5192, 5222, 5223, 5225, 5321, 5329, 5331, 5336, 5499, 6223, 6322, 6371, 6349 ZŠ příspěvek na provoz zřízené PO položka 5331 ZŠ Bělotín ,00 15

16 Knihovna Neinvestiční transfery obcím pol.5321 Knihovna Hustopeče nad Bečvou Církev Neinvest. transfery církvím pol.5223 a 6323 Římskokatol. církev Bělotín oprava fary a , ,87 zřízení minimuzea Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční příspěvky a náhrady pol ,00 Tělovýchovná činnost TJ Sokol Bělotín Transf. obč.sdruž. pol.5222 a 6322 Z toho přísp. na činnost na údržbu hřiště a šaten a rekonstrukci šaten , , ,96 Bytové hospodářství Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám pol.6371 občané zelená úsporám ,00 Komunální služby a územ.rozvoj Ost.neinvest.transfery nezisk.organiz. pol.5229 čl. příspěvek Spolku pro obnovu venkova 1.500,00 Hranická rozvojová agentura 3.500,00 Rozvojové partnerství Hranicko ,00 Ost. neivest.transfery veřej.rozpočtům místní úrovně pol.5329 z toho členský příspěvek Mikroreg. Rozvodí, Střítež n/l ,00 Mikroreg. Hranicko, Hranice ,00 Invest. transfery občanským sdružením pol Hranická rozvoj. agent. spolufin.projektu Za poznáním a odkazem předků Invest. transfery veř.rozp.místní úrovně pol Mikroregion Rozvodí nákup ramene za traktor Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté nerv. přísp. a náhrady Pol Exekutorský úřad - poplatek Ostatní služby a činnosti v obl. soc. péče Neinvestiční transfery obč.sdruž. Pol Charita Hranice 15005, , , , , ,00 16

17 Požární ochrana Neinvest.transfery obč.sdruž.pol ,00 Místní správa Ost.neinv.transfery nezisk.org. pol.5229 Svaz měst a obcí členský příspěvek dle počtu obyvatel Neinvestiční transfery obcím pol.5321 MěÚ Hranice příspěvek na komisi pro projednávání přestupků Ost. neinvest.transfery obyv. pol , , ,40 Obec Bělotín provedla v souladu s ust. 9. odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňku veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim v roce 2011 poskytla, a to u ZŠ a MŠ Bělotín a TJ Sokol Bělotín Závěr Obec Bělotín v roce 2011 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a plnila úkoly dle obecně závazných právních předpisů. Přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2011 provedl na základě žádosti obce ze dne v souladu se zákonem 420/2004 Sb. dne Krajský úřad Olomouckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2011 je součástí Závěrečného účtu obce Bělotín za rok Při přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Zpracovala: Jana Elešová, účetní obce, duben 2012 Závěrečný účet včetně všech příloh je uložen k nahlédnutí na Obecním úřadu v Bělotíně a na internetových stránkách Obce Bělotín na záložce, úřední deska, výsledky hodpodaření Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané podat písemně ve lhůtě do dne konání zasedání zastupitelstva obce, které bude návrh projednávat nebo ústně na zasedání tohoto zastupitelstva. 17

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t

Z á v ě r e č n ý ú č e t ÚSC: OBEC Mutěnice IČO: 00285145 Rozpočtový rok: 2014 Z á v ě r e č n ý ú č e t Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný

Více

Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 06.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje

Více