Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 l^#ff, F7 I ne};é Lékprot rakovně ř;";ťr,íl ;r* r,, n*r lll;;lťíj To]k bo]est, zoufalstvj abeznaděje, jaké musejí prožívat rodče, kd1ll umírá jejch chiapeček nebo holččru áro"nu, nt<ao neaotáze popsat 1* jménu Ve rodčů nemocných dětí ve jménu ldí, "u kteří stále zbyteč"c tomto zrůdném systému oflcíá]ní léčbyrakovny zcela zbytečně, vyzývávás, "í";v naše Étenaře ceý tým časopsu Nová Regenaspolečně s Goscha ó r můžete osobně přspět k tomu, any v;áaíg" 9ro"v, o Nolvckým I Vy nyní ál9"5 a uvědomla s, že ve Vídn žje člověk, r<ter] témoí e pňatorala pá"r tolk "ua" obávaou ŽáďámeVás, čtenář o podepsání vtožené porua",,o a rhození naš o nalepení 25 Kč znám]qpohlednce do poštovní schránky Přečtěte s tento článek a pochopíte, proč jsme se rozhodl k tak neobvyklé akc Věříme, Že rakouský mnstudurrot,w uo zas1pán desítkam z ČR a snad mu konúně dojde, 1at< olrovst<ono zločtnu prot ldskost je Ťlr",l"nc *g t,, Ť text a foto Nová Regena nějšíjsou obstrukce a hrůzy, které musel v Rakousku zažíta stále zažívá Pan Nowcky je podle sveho po,, at psu velm tvrdohlavý a neústupný muž Podle všeho také velm Vytrvalý Kdo z nás by to, co Dr Noulcky zažíuá, vydržel? Kdyby nám naše vláda zdražia pvá o 1000/o, as by náš národ byl schopen vyjít do ulc a protestovat Kvůl Ukranu as ldé nkdy nevyjdou na protest do ulc a vždy bude as tento lék zajímat )j okruh nemocí postžených ldí a jejch ntoto l, to chyba, protože se to můžetýkat v budoucnu každého z nás PapeŽ Jan Pavel ll se pomocí Ukranu vyléčlz ra_ kovny prostaty (as l5 až 20 let ped,uou,4 = é,rt Dr Nowcky s už nepamatuje přesně) Zaslal panu 5 Nowckému jeho rodně osobní požehnání Pomocí Ukranu se léčínebo vyléčlo z rakovny mnoho zná_ t pl lng Dr Wasl Nowcky je vynálezcem léku Ukran, je ředtelem frmy NoDr h c wcky Pharma a ve svých 76 letech je Íále Velm Vtáln í a charzmatcký člověk, kíerý jž přes 30 let bojuje za uznání svého léku Ukran jaí<o léčvav Rakousku a tedy v EU Tento lékje složen ze dvou látek, které se ve farmac používají 0 to zrůd 4 Nová Regena říjen 2013 a mých ldí kteří nechtějí být jmenován Jsou zde ale také tsíce běžných ldl, kterým Ukran zachránl Žvot a on jsou zdraví, bez nálezu M n ohdy šlo o zcela bez nadějné Íavy V současné době sledujeme několk ldí Z ČR, kteří Ukran berou U všech jou prognózy velm optmstcké a Ukran zabírá přesně tak, jak Dt Nowcky popsuje Př onemocněníjako rakovína jde o otázku Žvota a přežtí a člověk by proto měl vzít zodpovědnost do vlastních rukou Je třeba zpochyb nt prax, kdy je plná zodpovědnost převedena na jedného specalstu Nakonecje to vždy naše vlastní rozhodnutí který léčebnýpostup s zvolíme (a spojená rzka) s ním ledna se Wasl Nowcky, telekomun_ kačnínženýr z ukrajnského Lvova, doslechl, že jeho bratr Wolodymyr byl dagnostkován s metastazovanou rakovnou prostaty pro celou rodnu to byla otřesná zpráva, ale také začátek příběhu o neuvúř_ telném úspěchu objevu přírodního protrakovnového léku Nowcky, jemuž tehdy bylo 26 let, s vzpoměl na rostlnu, kterou už znal jako dítě vlaštovčník větší Jeho Žlutá štáva rozpouštěla bradavce Wassl ale také slyšel hstorku vyprávěnou ženou sbírajkíbyl ny v okolíjejch vesnce Řekla, že opakovaným vtráním vlaštovčníkovéštávy lze vyléčt rakovnu kůže Nowcky rovněž věděl že se vlaštovčníkem většímzabýval mladý asstující lékař Anatoll lvanovch Potopalsky Na schůzce mu mladý lékař vysvětll svůj prostý ale důvtpný výzkunný přrtup UvaŽoval, Žá bradavce není nc než nezhoubný nádor, a estže tedy štáva vlaštovčníku je Účnná prot takt; bující tkán, proč ne prot rakovnovým nádorům? Poopalsky už tehdy vytvořl vlaštovčníkový extrakt k n

2 r;,,t t _r ar1,jj tt+ J 1j a_rj rr 1, 1 1, 1 a, l \, ; ] ] j"ll_ ; j l l l j l ř,j }ť ť] 1atrl jekčnímupoužtí Po dlouhých dskuzkh byl nakonec ochoten cennou tekutnu poskytnout Zbývala jen otázka, jak dostat přípravek k bratro V boj prot rakovně jsou nejdůležtější3 formy léčbychrurge, chemoterape a radoterape Všech ny ovšem mají své lmty a značnévedlejšíúčnky v, který už byl v nemocnc Protože bylo jasné, že Nejstaršíjsouchrurgcké zákroky, které, podle mož žádný z doktorů nebude ochoten podat rakovno ností, jsou ještě často první volbou Všechny rakov_ vému pacentu naprosto neznámý zelený extrakt, Nowcky začal schovávat njekce do jablek Každý nové buňky se, bohužel, podaří úplně odstrant jen den pak tajně dal bratrov 1ednu njekc na toaletě nemocnce, zatímco přítel držei h1ídku před dveřm Wolodymyr prodělal slné reakce s teplotam ko ve velm málo případech, a to dříve č pozděj může vést k rekurenc a metastázám dělajkím nezbytnou dalšíléčbuaby k těmto recdvám nedocházelo, byla vyvnuta radoterape lem 40 "(, ale jeho stav se zlepšl a z nemocnce jej a chemoterape 0bě užívanémetody ncméně nerozlšují mez ntestnálního traktu a kostní brzy propusti Wassl mu pak dával vlaštovčníkové zdravou a chorobnou tkání, což znamená, že ozáření njekce ještě další dva mesíce Test v nemocnc o ně nebo destruktvním jedům jsou vystaveny kolk týdnů pozdéj prokáza, Že metastázy zmzely vnou nedotčenébuňky Radoterape růst nádoru kles úrovně bílých anebo červených krvnek v krv a nádor se zmensl Tehdy řekl ošetřujkí lékaíže zpočátku zpomalí radací Tento efekt naneštěstí vy Jednotlvé skupny aktvních přísad v cytostatkách to je medcínský zázrak Wo odymyr žl ještě 40 let držíjen nedlouho (pokud vůbec) Z dlouhodobějšího nad to majídalšívedlejšíúčnkydnes je chemotera a zemřel ve vysokém věku Tenkrát byl tento extrakt hledska záření tvorbu nádoru nejen dále podněcu je pe stále jednou z nejobávanějškh metod lékařské podáván několka destkám ldem, ale pouze u dvou zabral Bratr Wolodymyr byl jedním z nch ncálních reakcí a vedlejší účnky,ale dlouhodobé Bratrovo vyléčeníznamenalo v žvotě Wassla rako Proto tu nevznká jen možnost různorodých krvnky Téměř VšeChna cytostatka (různou měrou) působívypadávání vlasů, nevolnost a zvracení a po ho ošetření a ve skutečnost je často bráno v potaz, zda nebezpečí úmrtína tuto formu terape není následky Tyto formy terapejsou udržovány př žvo mnohem vyšší,než na rakovnu samotnou Chemo Nowckeho obrat Vzdal se práce telekomunkačního tě v naděj, že alespoň zpomalí nebo odročípustoš terape v mnoha případech zanechává destruktvní nženýra a nstruktora a začal pátrat po tajemství vý růst nádorů Každý,,měsíc přežtí" je důležtý pro Cheldonum majus L, což je botancké jméno vlaš pacenty a hlavně statstky stopu v celém těle a nezřídka také v mysl V proslulé NCEP0D stud _ 1,115 ze 429 pacentů (27 0/o),krerí tovčníku většího Příběh chemoterape začal za první světové války, Navzdory mnoha Úspěchům s vlaštovčníkovým kdy doktoř rozpoznal, Že obávaná chemcká zbraň produktem UKRA N ZůstáVá Dr Nowcky reaistcký ypert (hořččnýplyn) má nhbčníúčnek na růst tu nemůže pomoc každému Nemá stejně morů Pozděj vyvnutá substance, mechlorethamn, (Ukran) podstoupl palatvní terap, zemřelo v důsledku chemoterape, ne na zhoubný nádor Problematka nezměrných vedlejších účnků chemoterape dosud nebyla vyřešena AŽ budou se dobrý Účnek u všech forem rakovny a ne každý byla koiem roku 1942 použta v lékařstvíjako první lektvně napadeny pouze rakovnové buňky, anž by člověk na přípravek zareaguje" Nowcky není muž cytostatkum Cytostatlka narušují metabolcké pro současně došlo k nčenízdravých,udělá boj prot ra mnoha slov Chce pomáhat ldem trpkím Íakovnou cesy spojené 5 řůstem buňky a buněčným dělením kovně ohromný krok vpřed K omezení postranních a na všechny dskuse o Účnnost svého protrakovn Z tohoto důvodu jsou obzvláštnčvépro rychle ros efektů chemoterape se používá komplex doplňko ného přípravku prostě odpovídá,,vyzkoušejte to" toucí buňky, jako například buňky vlasových kořínků, vých ošetření, jako například kortzonové preparáty buňky slznce v Ústech, gastrontestnálním traktu a léky určenék potlačení nevolnost a zvracení Jest Na rakovnu celosvětově každý den Zemře as ldí se stoupajícítendencí a kostní dřen Nádorové buňky jsou na cyto(atka lže jsou vedlejší účnkypřílš kruté, musí být snížena Přtom rakovna není nc nového Dříve, kdyžjsme poněkud ctivější než zdravé, protože mají zvýšenou dávka nebo léčbapřerušena ještě neměl k dspozc metody vyšetření produkují rychlost buněčného dělení a omezené schopnost oprav Tento rozdíl byl využt v terap _ v naděj, Že lem vypátrat nejdůležtějšírozdíl mez normálním hmatatelné příznaky Rakovna proto byla objevová tyto často vysoce toxcké substance budou potírat a zhoubným buňkam, ale žádnénukleové kyselny na až tehdy, když se nádor už značně vyvnul Dnes jen rakovnové buňky VŽdy se ale projeví negatvní an proteny neposkytly uspokojvou odpovědl Víme, vedlejšíúčnky a tyto toxny nčía poškozují zdra Že dělení rakovnových buněk je nekontrolované cí obrázky, jsme se musel spoléhat na vdtelné nebo mohou b;,t rozpoznány zřelá předběžna stada sebemenší počátky a pode vé buňky Nejčastěj jsou zasaženy slznce gastro Byly zkoušeny všechny možnéobměny za úče a postupuje podle vlastního rytmu v důsledku gene tckých změn (mutací) Rakovnová buňka se rovněž sama může oddělt z místa původu a prosadt se jnde, kde pokračuje v růstu jako metastáza Nedůvera ke konvencní letbě rakovny mez rakovnovým pacenty a specalsty neuýále narůstá Většna onkoiogů by pro sebe chemoterape odmítla V průzkumu provedeném u 79 lékařů se 58 z nch rozhodlo prot chemoterap (v případě, že by sam onemocněl rakovnou) Důvod je to přílšdestruktvní a účnkujejen nedlouho (pokudvůbec) Je víe než provokující slyšet, Že onkologové by nepřpuíl terape s (ytostatky sam na sobé 1 # n* t * {

3 euro pro každý případ léčbyrakovny plc, regstrovaly průměrné prodloužení žvota o dva měsíce což byla nejvke šokujícízjštění v rámc stude Popsy takových studí samozřejmě nkdy nenaleznete v denním tsku ; l * aí;jaílrl í + Léčenírakovny obklopuje tajuplná mlha Pro každého zúčastněného na pol zdravíje zajímavou zku šeností,když zjstí, Že zejména u rakovn, musí jak lékař tak pacent čelt obavám Pacent se obávajísmrt a bolestí Lékař ma1ístrach z obvněnía represálíze strany kolegů pacentů (nebo právníků) Př blžším ohledání je zjevné že obě skupny s navzájem čelí,jelkož obě strany chtějí přežítrako_ vnoví pacent jejch terapeut Všchn chtějí žítl přežít tak dobře, jak je jen možné K této katastrofálně děsvě stuac ještě přspívá tendence právníkůk podávání žalob Jakmle lékař gnorují pokyny Pharma & to jsou volán k zodpovědnost za úmrtí a utrpení Dnes jsou lékař schopn nabízet téměř cokol, dokud ntegrují určtá léčva a procedury schválené jejch lékařským asocacem I když nějaký lékař přnese vědecký důkaz o opaku, prožje s těžké časy u soudu, jestlže bude obvněn z opomenutí poskytnout,,žvot zachraňující léčby,, jako chemoterape, radoterape nebo standardní & rr* 3E léky Toho také využl někteří lékař, kteříse v dobré vůl pokusl předepsat UKRA N jako doplněk k doporučenéchemoterap Kratšícesta k zotavení je ncméně vždy statstcky přsuzována konvenční metodě (to jest chemoterap) Trčímetedy v bzarní stuac bylnný přípravek, který by u mnoha ra š kovnových pacentů mohl nahradt chemoterape, je používántak, Že se ortodoxní chemoterape jeví Úspěšně1ší Rakovna je obávaná nemoc, ale také velký byznys Co myslíte, že by se stalo s drahým ozařovacím přístroj se stovkam druhů chemoterapr, které Íojí zdravotní pojštbvny (tedy nás všechny) mlardy, kdyby se najednou objevl relatvně levný ale hiavně Účnný lék na rakovnu bez vedlejších příznaků7 Měl by ještě někdo zájem o destruktvní postupy,,léčby, pomocí ozařování a chemoterapí? V mnulost 5e tomu tak nejspíš už několkrát stalo, vždy však došlo k tomu Že lék nebo metodu koupl a uzavřel do trezoru Nebo byl jeho,někdo" objevtel obvněn a zdskredtován Ten samý scénář se nyní děje zde, v našídobě a ve vedlejšízem u zcela evdentně velm účnnéholéku, který zatím 4 x ve světě a v moderní medcíně nemá obdobv ]e čas 0perace, ozařování a chemoterape jsou navzdory všem pochybnostem přesto nadále propagovány jako jedná standardní léčbarakovny _ někdy vnucovaná pacentům masvním psychologckým nátlakem Prof MUDr WolfDeter Ludwg v tskovém n tervew řekl,,četná nová agens mohou jen pozdržet vývoj nádorového onemocněnío několk málo týdnů č měsíců, ale nemajížádný nebo jen mnmální vlv 6 Nová Regena říjen 2013 to zastavt! na přežtí Toto prohlášení se shoduje s výsledky stude dvou vídeňských zdravotnckých specalstek (Dr Claude Wld a Dr Brgtte Pso) Porovnaly účn nost nových lékůna rakovnu sjejch cenam PouŽtí léku Erbtuxna rakovnu střev přneslo průměrné prodloužení žvota o 1,2 měsíce s náklady euro ( Kč) za léčbuu protrakovnového přípravku Avastn, př ceně (l Ko ]]1_t#íf{ $,s* *!; 1,] V první řadě to bylo vyléčenímého bratra Poté byla založena výzkumná skupna, která se začala zabývat čštěnímohoto éku, aby zjsta, co to je za látky a jakou mají účnnost Exstuje první knha o rostl nách z roku l535, kde je popsáno, Že když se potírá

4 jah s** rakovna kůže štávou z vlaštovčníku,tak rakovna zmzí Výzkumnou skupnou bylo zolováno mno tě! íjé,rr*!* r*g*tr*v*t? Tenkrát bylo zákonem stanoveno, že když použjete ho látek Včetně různých alkalodů, u kterých jsem předpokládal, Že by to mohlo být ono Vlaštovčník zkoumal téměř VšChn vědc pouze lfu v době jeho dva povolené výchozí produkty a vytvoříte nový, který přnáší nové možnost a výhody, tak musí být také uznán Já tehdy neuměl německy a takjsem požádal paní, která tehdy byla zodpovědná za uznávání léků, květu Ale můj bratr onemocněl na podzm a my $*t*í },tkml* vgtťíkrct* "Ikraís ** *rg=*lgrlt*" u*3** *á**íy xafr1x*ll í**r**"brj* íjž$* #*1 jslí sp**í*jní ílrlůť3ltj* =l}l *}tl;*]l ř*íftl}e{ ť*g*us"lík;l ;n*"l**_*, * ]{í*r*t tehdy sbíral vlaštovčníkna podzm, takže m došlo, Že tady musí být ještě jné látky a musím na výzkum ;" ; jtrl aby mou Žádost napsalatakjsmej napsal a podal 0dpovědale nepřšla Tak jsem napsal v roce 1981 dops panu spolkovému mnstru pro zdravotnctví z jné strany KdyŽ jsem potom přšel do Rakouska, šel jsem tehdy za kancléřem rakouské vlády, podě a požádal ho o urychlené schválení léku Přložl jsem vyjádření 2 renomovaných světových pracovšť koval mu Za p0m0( př mém odchodu ze SSSR a řek mu, Že mám velce důležltý objev Že jsem spolu pro výzkum rakovny a 60 anamnéz jednotlvých autoí patentu na lék, který by mohl být nejušlechtlejším produktem Rakouska Zapsal jsem 5e tehdy v posledním stadu rakovny Z těchto 60 ldí jch pacentů z několka rakouských klnlk, kteří byl vyšetřování a byl m odebrán pas 0bvněníje takové, Že preparát nemá účnek a já jsem prý způsobl 4 ldské obět Čty to0, kteří bral Ukran, zemřel Všechny ty,případy" jsou nesmysl Jeden je vymyí lený _ prý anonym a další 2 naopak D0KAZUJl Účn noí Ukranu a poslední člověk nebral vůbec Ukran, ale jeho kop, která nefunguje Byl jsem na základě těchto nesmyslných svědectví obvněn Polce m zabavla 200 tsíc ampulí s Ukranem a vzal nám všechnu hotovost, co zde byla Zcela protprávně, polce o čemžtaké rozhodl rakouský soud Přesto m nc nevrátla Budu nyní Žalovat Rakousko v Haagu Jt ; rlj l*;rgo;, l l,tt {} 1 * l*ťí**b* Béíl!*? Zpočátku jsem to kvantfkoval Na kongresu, kde jsem s Ukranem poprvé vystoupl a sděll, Že mám Iék na rakovnu, jsem měl kolem stovky pacentů 1986 už jsem měl 550 pacentů Potom m V roce řekl, Že tohle nehraje rol, Že jsou nutné kln(ké stude TakŽe jsem tato data přestal sbírat a začal se snažt o ty klncké stude U prvních 100 pacentů 33 ukazovalo velm poztvní výsledky Poprvé jsem byla provedena srovnávací stude s chemoterapí a jasně se prokázalo, Že Ukran je velm efektvní v Úíavu na výzkum rakovny svou prác představl na lékařském kongresu ve Vídn,l983 a v tuto dobu byla stanovena skupna, v roce mle vstříknete Ukran do organsmu, nádor nebo Tam jsem pracoval a udélai tam da ší krok UděIal která měla mou prác kopírovat Ta skupna ale ne_ nádory začnou fluoreskovat, což se dá zjstt pomocí specální fotografe Je to tedy skvělá dagnostcká ně jsou v květnu, a v druhé tabuice, jaké jsou tam vyprodukovala nc Vůbec nc A od té doby začal prot mně bojovat Ldé, kteří jsou ve vládách, jsou na podzm, a porovnal jsem poměry výskytu látek většnou bezejmenní a když udělají něco špatného, Máme tu lék netoxcký lék, který hned po vpravení Tím jsem s určll, které látky 1sou pro mě zajímavé ln vtro jsem vděl, Že působení je velm slné, ale n což se v případě Ukranu děje už přes 30 let, potom do organsmu najde tumor a ten začne fluoreskovat většnou zmzí s příchodem nové vlády Je to poltc A není o něj zájem??? vvo, na zvířatech, to působení nebyio tak slné Bylo ká dktatura Nemám k tomu důkazy, aie dozvěděl to tím, Že jsme pracoval s uměle vyvolaným nádory jsem jako íudent farmace pra(ovat a cheme, abych měl možnost v laboratoích a měl možnost ZačaI jsem pra(ovat výzkumů jsem dvě tabulky V jedné byly látky, které v rostl Př zkouškách na jednom psov, který měl přrozený je nádor, to zafungovalo skvě e To znamená, Že tam se, že v Rakousku koupl 3 mnstry, aby znčl můj preparát Aby se o něm ldé nedozvěděl Mne uvěznl na 6 týdnů ve vězení a nyníjsem V procesu a bez nežádoucích vedlejších následků Navk jak metoda, o kterou ale nenízájem Rozumítetomu? jelk t*, g fffeť* sťčé**kl*}n pt****t Nejsem lékař, jsem doktor cheme, neošetřuj pacenty Já Ukran vyrábím Mám na Ukran patent nějaký zásadní rozdíl Potom jsem zkoumal rozdíly mez zdravým a rakovnovým buňkam Všechny zdravé buňky mají negatvní náboj, ale rakovnné buňky ho mají mnohem vyššímně bylo jasné, že musím zolovat pozltvně nabté alkalody, které budou umět lkvdovat rakovnové buňky, a k těmto buňkám je musím nějak dopravt Použl jsem 386 nových sloučenn, které jsem zoloval z vlaštovčníku, všechny s poztvním nábojem, a všechny jsem s nechal patentovat Teoretcky jsem věděl, Že to musí pusobt, ale neměl jsem k tomu důkazy Jeden profesor m řekl, že ta látka není toxcká a tak že to nemůžemít Žádný účnek Odpověděl jsem mu, Že když s štávou z vlaštovčníku potírá kožní nádor, tak zmzí, anž by to poškodio zdravé buňky Musítu být jný mechansmus Tenkrát už ve výzkumu nechtěl pokračovat a já 1e prosl, Že výzkum musíme dělat žvým zvířaty s přrozeným nádory Potom se potvrdio, že Ukran působítak, jak jsem předpokládal s Výzkum pokračoval až do doby, kdy jsem vyvnul konečné složení Ukranu To se odehrávalo v letech 1916 až 1978 UŽ ale v roce sem podal první Žádost o schválení Ukranu První pacentka byla v roce tř roky pozděj už jsem měl šedesát jedna pacentů, kteří bral Ukran Výsledky byly skvělé wr,rweregenacz I

5 takže stále můžuukran prodávat a vyrábět To m zatím nezakázal a podle platných zákonů an nemůžou Pokoušel se podle mého patentu vyrobt kop, se narodly císařským řezem Vždy jsem dal potom mé Ženě Ukran a ona nemá praktcky žádnou jzvu Ukran bere nádorjako ránu, hojíj ale ta nefungovala Neznají přesný postup, to je mé knowhow Když jsem se jch zeptal, jakým právem F*** t*ý;í*r*, eí** *kv *r9+* b**t *a;n**1*c? bez nádorů jsou zdraví J"k lč_ jedný d*lt lrlá lprl+ 5!**+í? Je to velm ndvduální záležísamozřejmě na stavu Ne, na to nemám čas To by byl luxus Žádný člověk na světě od 19 Íoletí neuvedl na trh nový lék od jeho vyvnutí až po schválení bezjakýchkolv fnancí Já jsem j** *Í*tl*e*** tl**í **aílt; * Moj první pacent Žjí už 36 let zcela bez rakovny, *;lfu$ podle mého patentu kop vyráběl, kdojm dal na to právo, neodpověděl pacenta a na pokročlost choroby Šestaž osm měsíců,rok, dva roky Dva roky je ale myslím nejdelší doba kd0 t0 dokázal 0rálně, rektálně a ntravenozně Je několk možností a stejně tak se lšíu jednotlvých pacentů doba a ntervaly podávání Ukranu lntervaly jsou nejlépe osmnáct dní, kdy se bere Ukran vždy obden Celou Také jsem zjstl, že když po operac podáte Ukran, nezůstane téměř Žádná jzva Všechny mé tř dět, Ť,, j j ],; rn**t;*1, t těch nabídek bylo několk Nej_ nžšínabídka byla U5 dolarů a nejvyšší byla 180 mlonů amerckých dolarů Neprodaljsem Ano, samozřejmě to a neprodám Nechc peníze Ukran patří ldeml!1"}! Ne Obecně Ukran zabírá u osmdesát procent všech rakovn U dvacet procent všeobecně ale nezabírá a já nevím proč ; " né buňky Kdyžjsou ldé v kldu,jako když majíchřp ku například, tak ležív postel Hladna Ml v krv je vysoká a to umožňuje maxmální působeníukranu " *hr+* *rra*l v k du Nejlépe v postel Po tomto ntervalu je deset na to, Že muntnísystém má dvě složky Ml a M2 Složka M1 má schopnostzabíetvry a také rakovn " *l;;í **j*k* d*;hy tuto dobu, kdy se Ukran bere, musí zůstat pacent dní přestávka a poté další dávka V Angl přšl vědc j *f j,e* ut* ** l*y *! Ne Z pohledu patentu to an není možné Pouze čš_ tění konečnésměsje nyní maxmální ;, t r, ; j!t,; TestovacíampulÍ Člověk vezme jednu ampul, obsah nechá v ústech a po dobu 30 mnut s zapsuje, co v těle cítíjakémá pocty Musípřtom být v absoiut ním kldu Potom určímdalší postup Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Bundesmnste fjr Gesundhet, wír ersuchen dre óstenechsche Bundesregerung de Móglchketen des Práparats UKRAlN, ónfucřeit von Herrn Dr Wassl Nowcky aus Wen, be der Therape von onko ogschen Patenten zu LlberprÚfen Wr rufen še drngend zu enem beschleungten Vorgang n der Sacňe auf n dem Wssen dass Sje dadurch velen Ménschen das Leben retten kónnen darunter unseren Freunden, Famlenmtgledern und nahestehenden Personen Wr sprechen desen Ap[elÍ n Freundschaft aus sowe n der Ůberzeugung, dass de Bedeutung des Erfolgs des neuen Neoraňreňts uxráttrt dje Grenzen enzelner Staaten und Vólker Úberschretet Velen Dank! Vážený pane spoikový kancléř, Vazeny pane mnstře zdravotnctv, Žádáme rakouskou vládu aby askavě přezkouše a možnost preparátu UKRAIN Dr Wass a Nowckého z Vídně př éčbě onkologckých pacentů VeIm apelujeme za Váš urychlený postup V této věc s vědomím Že tak můžete zachránt velřé mno_žstv Žlvotů mmo jné našch přátel č enůrodnv abtzkých ldí Tento apel vyslovu1eme V přátelství a duvěře Žeúspěch eku nového UKRAlN svým významem přesahuje hrance jednotlvých zem a národů Vockrát děkujeme Datum Name =M*, Jméno """" Unterschrft Podps Herrn Bu ndes ka nzler Werner Fayman n Herrn Bundesm nster Alos Stóger Bundeskanzleramt Ballhausplatz 2 13, Wen ff ff ta 5 ÓsrrnRElCH lr

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu)

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu) Plcní nemoc v těhotenství, dagnostka a léčba 4.2 Chroncké plcní nemoc v těhotenství (s možností akutního průběhu) 4.2.1 Chroncké nenfekční nemoc 4.2.1.1 Asthma bronchale Astma je nejčastější chroncké onemocnění

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Rakovna: nové nadě e tf?t}. letgch dvaeátrého stol*tí vyhlásl Arnerčané válku rakgvně. Postupně se přldal c*lý svět. Okupačnívojska n*dorcvýgh buněk nás zabljeí dále, přesto nemůžebýt řec a debaklu' Vědc

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 112 PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO Systém tísňových volání je v České republce propracovaný. Máme čtyř národní telefonní čísla tísňového volání na: 150 - Hasčský záchranný

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

Pochutnej si. se STOBem. Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? ODHAD VÁHY LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ A ENERGIE

Pochutnej si. se STOBem. Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? ODHAD VÁHY LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ A ENERGIE Pochutnej s se STOBem Elektroncký časops o rozumném hubnutí, dobrém jídle, ptí, vaření a stolování LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ ODHAD VÁHY A ENERGIE Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO

Více

Á Á Š Ěľĺĺ É č ě řč Č ĺ Č č ř ě č úč ř ý Č Č č ř ě ý Ž č č úč ĺ č š ř č č ý č ý ĺ ě ý ě ž ý ú ý ě š ě Ú ľĺ ĺ š Ž ú ř Ž ů č č ŕ ý ú ř ů Č ě ě š ř ů ň š Ž ě ě ř ř ě Ž ý š Ž ř ř ż č ň š Ž ě ě ř ř ě Ž ř ůč

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012 Vídeň, 24. ledna 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější fakta za rok 2012 Rekordní objem pojistného v přibližné výši 9,9 mld.

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

Dobrovolný svazek obcí "Horní Berounka, povodí Klabavy" Zastupitel Milan Hurnl

Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy Zastupitel Milan Hurnl 4/2011 Cheznovák Do každého vydání měsíčníku "Cheznovák" svým příspěvkem přspívá každý zastuptel obce. Dnes přšla řada na mě a tak pár slovy se svým názorem jsem přspěl. Za krátkou dobu po volbách jsem

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 101-31/99 na dendrochronologcký rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovce č.p.2, okr. Ústí nad Orlcí Posudek s vyžádal: SOVAMM, společnost pro obnovu vesnce a malého města

Více

.r:», INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí

.r:», INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí Rt.r:», socální ***,MINISTERSTVO KOLSTVf. OPVzdělAvěnl - fond v CR EVROPSKA UNIE MLÁDEžE A TLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost I.. evropský :..*..". INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí Střední škola zemědělská

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

á Ř ň ř á Ý Č Í Á Č Š ž ů ř á ů Ž Ý á ú á á Ř ň ř á Ř ř ř ř á á Š Š Č Ř ř Č á Š Š á á é á Š á á ď á ř á ř ů ř á ř ň á ň á ň á ň ň ř áň á Š ň ř áň á ď á é á á á ř é á Ú á á žá ů á Ú á ů ř žá é á é Š á á

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Pochutnej si. se STOBem. Jídelníček JAK NEPŘIBRAT O DOVOLENÉ JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ

Pochutnej si. se STOBem. Jídelníček JAK NEPŘIBRAT O DOVOLENÉ JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ Pochutnej s se STOBem Elektroncký časops o rozumném hubnutí, dobrém jídle, ptí, vaření a stolování LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ JAK NEPŘIBRAT O DOVOLENÉ Jídelníček JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt Předmluva V mládí jsem si myslel, že stojím na vlastních nohou. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že stojím na ramenou společnosti. Bez toho, co dokázaly předchozí generace bez znalostí a metod, které

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou)

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou) Náhodná velčna na Výsledek náhodného pokusu, daný reálným číslem je hodnotou náhodné velčny. Náhodná velčna je lbovolná reálná funkce defnovaná na množně elementárních E pravděpodobnostního prostoru S.

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

bydlit Použité ikony Vyjmenovaná slova (bydlet) Kde chceš? bydlet? Už ses? Každý chce někým být veselý. Byl jsem v lese. být zabydlel bydliště

bydlit Použité ikony Vyjmenovaná slova (bydlet) Kde chceš? bydlet? Už ses? Každý chce někým být veselý. Byl jsem v lese. být zabydlel bydliště mout a vznačt ný kořen. název POJĎE ZAS A ZNOVA NA VYJENOVANÁ SLOVA B Pojďme zas a znova na vjmenovaná slova B předmět SEZNÁENÍ, PROCVIČOVÁNÍ A HRY ZAĚŘENÉ NA VYJENOVANÁ SLOVA PO B A JEJICH SLOVA PŘÍBUZNÁ

Více

Pochutnej si. se STOBem PITNÝ REŽIM JAK UDĚLAT Z JÍDLA ZMRZLINA PŘI HUBNUTÍ REPORTÁŽ Z KURZU VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ?

Pochutnej si. se STOBem PITNÝ REŽIM JAK UDĚLAT Z JÍDLA ZMRZLINA PŘI HUBNUTÍ REPORTÁŽ Z KURZU VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? Pochutnej s se STOBem Elektroncký časops o rozumném hubnutí, dobrém jídle, ptí, vaření a stolování REPORTÁŽ Z KURZU ZMRZLINA PŘI HUBNUTÍ PITNÝ REŽIM JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ?

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Biostatistika I. Pavel Drozd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Biostatistika I. Pavel Drozd OSTRAVSKÁ UIVERZITA P ř írodově decká fakulta Bostatstka I. Pavel Drozd OSTRAVA 003 OBSAH Úvod...5 Orentace v tetu...6 Bostatstka a její význam...7 Co to je bostatstka?...7 Stručná hstore statstky...9

Více

Mohl by brain shuttle dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné?

Mohl by brain shuttle dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné? Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Mohl by "brain shuttle" dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné?

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

20 2012 12 we love golf

20 2012 12 we love golf 2012 ROUND 01 BENÁTKY NAD JIZEROU 26.04.2012 Golfový areál Golf Resort Paradse se nachází nedaleko města Benátky nad Jzerou. Hřště celý areál je zasazen do krásné přírody v chráněné krajnné oblast Travny.

Více

TRAFIKA ROKU 2012. Listopadová osmička str. 8. BLESKmobil nejlevnější předplacené volání str. 12. Kontaktní centrum se proměňuje str.

TRAFIKA ROKU 2012. Listopadová osmička str. 8. BLESKmobil nejlevnější předplacené volání str. 12. Kontaktní centrum se proměňuje str. Časops dstrbuční sítě PNS a.s. I Neprodejné I Lstopad 2012 TRAFIKA ROKU 2012 Lstopadová osmčka str. 8 Kontaktní centrum se proměňuje str. 4 Doplněk se vyplácí! str. 7 BLESKmobl nejlevnější předplacené

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

METALURGICKÉ CH1RAKTEHISTIĽC URANOVÉHO JÍDRA FMUBCOVÉHO ELEMBWTU

METALURGICKÉ CH1RAKTEHISTIĽC URANOVÉHO JÍDRA FMUBCOVÉHO ELEMBWTU METALURGICKÉ CH1RAKTEHISTIĽC URANOVÉHO JÍDRA FMUBCOVÉHO ELEMBWTU Jng.S.K«n, Xng.mDoaedl*'- VZÚP-ÚJV, Zbr*alav nad Vt. 1. Úvod Uvedená práce byla ředěnu v ranc výjskumaého úkolu "Trubkové palvové elementy",

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH Co to jsou klinické studie..................2 Charakteristika klinických studií...........3 Proč jsou klinické studie důležité...........4 Jak mohou být

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Když onemocní můj pes: Osteosarkom

Když onemocní můj pes: Osteosarkom Když onemocní můj pes: Osteosarkom Osteosarkom je nejobvyklejší kostní tumor u psa. Bývá většinou velmi invazivní (prorůstá do okolních tkání) a časně metastázuje (oddělují se dceřinné skupiny buněk a

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Mchal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví Katedra veřejných fnancí Studjní obor: Fnance Analýza

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

Pojdte s námi do pohádky

Pojdte s námi do pohádky Zárí 2007 OBEC PASEKA Pojdte s nám do pohádky Prázdnny jsou v plném proudu,ale materská škola se už prpravuje na príchod nových detí a nového školního roku. Po zhodnocení výchovné práce v mnulém školním

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

Í Á Á Í Á Ě É É ř ř Ž Č Č ú ČÍ ň ř Č Č Č Č ú ř Č Ž ú ř ů ř ř ž š ř ů ř ř ů Í ř ř Ž Í ž Ž ř Č ř ó š ř ř řů š ř š ů ů ž ř Č š ř ř řů š Á š řů ř Č ř ř ř š Ž š ř ř ř ť ž Ú ž ř ň ť ň ů Ž ú ú ň š ú ň Ť Ž š ř

Více