Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 l^#ff, F7 I ne};é Lékprot rakovně ř;";ťr,íl ;r* r,, n*r lll;;lťíj To]k bo]est, zoufalstvj abeznaděje, jaké musejí prožívat rodče, kd1ll umírá jejch chiapeček nebo holččru áro"nu, nt<ao neaotáze popsat 1* jménu Ve rodčů nemocných dětí ve jménu ldí, "u kteří stále zbyteč"c tomto zrůdném systému oflcíá]ní léčbyrakovny zcela zbytečně, vyzývávás, "í";v naše Étenaře ceý tým časopsu Nová Regenaspolečně s Goscha ó r můžete osobně přspět k tomu, any v;áaíg" 9ro"v, o Nolvckým I Vy nyní ál9"5 a uvědomla s, že ve Vídn žje člověk, r<ter] témoí e pňatorala pá"r tolk "ua" obávaou ŽáďámeVás, čtenář o podepsání vtožené porua",,o a rhození naš o nalepení 25 Kč znám]qpohlednce do poštovní schránky Přečtěte s tento článek a pochopíte, proč jsme se rozhodl k tak neobvyklé akc Věříme, Že rakouský mnstudurrot,w uo zas1pán desítkam z ČR a snad mu konúně dojde, 1at< olrovst<ono zločtnu prot ldskost je Ťlr",l"nc *g t,, Ť text a foto Nová Regena nějšíjsou obstrukce a hrůzy, které musel v Rakousku zažíta stále zažívá Pan Nowcky je podle sveho po,, at psu velm tvrdohlavý a neústupný muž Podle všeho také velm Vytrvalý Kdo z nás by to, co Dr Noulcky zažíuá, vydržel? Kdyby nám naše vláda zdražia pvá o 1000/o, as by náš národ byl schopen vyjít do ulc a protestovat Kvůl Ukranu as ldé nkdy nevyjdou na protest do ulc a vždy bude as tento lék zajímat )j okruh nemocí postžených ldí a jejch ntoto l, to chyba, protože se to můžetýkat v budoucnu každého z nás PapeŽ Jan Pavel ll se pomocí Ukranu vyléčlz ra_ kovny prostaty (as l5 až 20 let ped,uou,4 = é,rt Dr Nowcky s už nepamatuje přesně) Zaslal panu 5 Nowckému jeho rodně osobní požehnání Pomocí Ukranu se léčínebo vyléčlo z rakovny mnoho zná_ t pl lng Dr Wasl Nowcky je vynálezcem léku Ukran, je ředtelem frmy NoDr h c wcky Pharma a ve svých 76 letech je Íále Velm Vtáln í a charzmatcký člověk, kíerý jž přes 30 let bojuje za uznání svého léku Ukran jaí<o léčvav Rakousku a tedy v EU Tento lékje složen ze dvou látek, které se ve farmac používají 0 to zrůd 4 Nová Regena říjen 2013 a mých ldí kteří nechtějí být jmenován Jsou zde ale také tsíce běžných ldl, kterým Ukran zachránl Žvot a on jsou zdraví, bez nálezu M n ohdy šlo o zcela bez nadějné Íavy V současné době sledujeme několk ldí Z ČR, kteří Ukran berou U všech jou prognózy velm optmstcké a Ukran zabírá přesně tak, jak Dt Nowcky popsuje Př onemocněníjako rakovína jde o otázku Žvota a přežtí a člověk by proto měl vzít zodpovědnost do vlastních rukou Je třeba zpochyb nt prax, kdy je plná zodpovědnost převedena na jedného specalstu Nakonecje to vždy naše vlastní rozhodnutí který léčebnýpostup s zvolíme (a spojená rzka) s ním ledna se Wasl Nowcky, telekomun_ kačnínženýr z ukrajnského Lvova, doslechl, že jeho bratr Wolodymyr byl dagnostkován s metastazovanou rakovnou prostaty pro celou rodnu to byla otřesná zpráva, ale také začátek příběhu o neuvúř_ telném úspěchu objevu přírodního protrakovnového léku Nowcky, jemuž tehdy bylo 26 let, s vzpoměl na rostlnu, kterou už znal jako dítě vlaštovčník větší Jeho Žlutá štáva rozpouštěla bradavce Wassl ale také slyšel hstorku vyprávěnou ženou sbírajkíbyl ny v okolíjejch vesnce Řekla, že opakovaným vtráním vlaštovčníkovéštávy lze vyléčt rakovnu kůže Nowcky rovněž věděl že se vlaštovčníkem většímzabýval mladý asstující lékař Anatoll lvanovch Potopalsky Na schůzce mu mladý lékař vysvětll svůj prostý ale důvtpný výzkunný přrtup UvaŽoval, Žá bradavce není nc než nezhoubný nádor, a estže tedy štáva vlaštovčníku je Účnná prot takt; bující tkán, proč ne prot rakovnovým nádorům? Poopalsky už tehdy vytvořl vlaštovčníkový extrakt k n

2 r;,,t t _r ar1,jj tt+ J 1j a_rj rr 1, 1 1, 1 a, l \, ; ] ] j"ll_ ; j l l l j l ř,j }ť ť] 1atrl jekčnímupoužtí Po dlouhých dskuzkh byl nakonec ochoten cennou tekutnu poskytnout Zbývala jen otázka, jak dostat přípravek k bratro V boj prot rakovně jsou nejdůležtější3 formy léčbychrurge, chemoterape a radoterape Všech ny ovšem mají své lmty a značnévedlejšíúčnky v, který už byl v nemocnc Protože bylo jasné, že Nejstaršíjsouchrurgcké zákroky, které, podle mož žádný z doktorů nebude ochoten podat rakovno ností, jsou ještě často první volbou Všechny rakov_ vému pacentu naprosto neznámý zelený extrakt, Nowcky začal schovávat njekce do jablek Každý nové buňky se, bohužel, podaří úplně odstrant jen den pak tajně dal bratrov 1ednu njekc na toaletě nemocnce, zatímco přítel držei h1ídku před dveřm Wolodymyr prodělal slné reakce s teplotam ko ve velm málo případech, a to dříve č pozděj může vést k rekurenc a metastázám dělajkím nezbytnou dalšíléčbuaby k těmto recdvám nedocházelo, byla vyvnuta radoterape lem 40 "(, ale jeho stav se zlepšl a z nemocnce jej a chemoterape 0bě užívanémetody ncméně nerozlšují mez ntestnálního traktu a kostní brzy propusti Wassl mu pak dával vlaštovčníkové zdravou a chorobnou tkání, což znamená, že ozáření njekce ještě další dva mesíce Test v nemocnc o ně nebo destruktvním jedům jsou vystaveny kolk týdnů pozdéj prokáza, Že metastázy zmzely vnou nedotčenébuňky Radoterape růst nádoru kles úrovně bílých anebo červených krvnek v krv a nádor se zmensl Tehdy řekl ošetřujkí lékaíže zpočátku zpomalí radací Tento efekt naneštěstí vy Jednotlvé skupny aktvních přísad v cytostatkách to je medcínský zázrak Wo odymyr žl ještě 40 let držíjen nedlouho (pokud vůbec) Z dlouhodobějšího nad to majídalšívedlejšíúčnkydnes je chemotera a zemřel ve vysokém věku Tenkrát byl tento extrakt hledska záření tvorbu nádoru nejen dále podněcu je pe stále jednou z nejobávanějškh metod lékařské podáván několka destkám ldem, ale pouze u dvou zabral Bratr Wolodymyr byl jedním z nch ncálních reakcí a vedlejší účnky,ale dlouhodobé Bratrovo vyléčeníznamenalo v žvotě Wassla rako Proto tu nevznká jen možnost různorodých krvnky Téměř VšeChna cytostatka (různou měrou) působívypadávání vlasů, nevolnost a zvracení a po ho ošetření a ve skutečnost je často bráno v potaz, zda nebezpečí úmrtína tuto formu terape není následky Tyto formy terapejsou udržovány př žvo mnohem vyšší,než na rakovnu samotnou Chemo Nowckeho obrat Vzdal se práce telekomunkačního tě v naděj, že alespoň zpomalí nebo odročípustoš terape v mnoha případech zanechává destruktvní nženýra a nstruktora a začal pátrat po tajemství vý růst nádorů Každý,,měsíc přežtí" je důležtý pro Cheldonum majus L, což je botancké jméno vlaš pacenty a hlavně statstky stopu v celém těle a nezřídka také v mysl V proslulé NCEP0D stud _ 1,115 ze 429 pacentů (27 0/o),krerí tovčníku většího Příběh chemoterape začal za první světové války, Navzdory mnoha Úspěchům s vlaštovčníkovým kdy doktoř rozpoznal, Že obávaná chemcká zbraň produktem UKRA N ZůstáVá Dr Nowcky reaistcký ypert (hořččnýplyn) má nhbčníúčnek na růst tu nemůže pomoc každému Nemá stejně morů Pozděj vyvnutá substance, mechlorethamn, (Ukran) podstoupl palatvní terap, zemřelo v důsledku chemoterape, ne na zhoubný nádor Problematka nezměrných vedlejších účnků chemoterape dosud nebyla vyřešena AŽ budou se dobrý Účnek u všech forem rakovny a ne každý byla koiem roku 1942 použta v lékařstvíjako první lektvně napadeny pouze rakovnové buňky, anž by člověk na přípravek zareaguje" Nowcky není muž cytostatkum Cytostatlka narušují metabolcké pro současně došlo k nčenízdravých,udělá boj prot ra mnoha slov Chce pomáhat ldem trpkím Íakovnou cesy spojené 5 řůstem buňky a buněčným dělením kovně ohromný krok vpřed K omezení postranních a na všechny dskuse o Účnnost svého protrakovn Z tohoto důvodu jsou obzvláštnčvépro rychle ros efektů chemoterape se používá komplex doplňko ného přípravku prostě odpovídá,,vyzkoušejte to" toucí buňky, jako například buňky vlasových kořínků, vých ošetření, jako například kortzonové preparáty buňky slznce v Ústech, gastrontestnálním traktu a léky určenék potlačení nevolnost a zvracení Jest Na rakovnu celosvětově každý den Zemře as ldí se stoupajícítendencí a kostní dřen Nádorové buňky jsou na cyto(atka lže jsou vedlejší účnkypřílš kruté, musí být snížena Přtom rakovna není nc nového Dříve, kdyžjsme poněkud ctivější než zdravé, protože mají zvýšenou dávka nebo léčbapřerušena ještě neměl k dspozc metody vyšetření produkují rychlost buněčného dělení a omezené schopnost oprav Tento rozdíl byl využt v terap _ v naděj, Že lem vypátrat nejdůležtějšírozdíl mez normálním hmatatelné příznaky Rakovna proto byla objevová tyto často vysoce toxcké substance budou potírat a zhoubným buňkam, ale žádnénukleové kyselny na až tehdy, když se nádor už značně vyvnul Dnes jen rakovnové buňky VŽdy se ale projeví negatvní an proteny neposkytly uspokojvou odpovědl Víme, vedlejšíúčnky a tyto toxny nčía poškozují zdra Že dělení rakovnových buněk je nekontrolované cí obrázky, jsme se musel spoléhat na vdtelné nebo mohou b;,t rozpoznány zřelá předběžna stada sebemenší počátky a pode vé buňky Nejčastěj jsou zasaženy slznce gastro Byly zkoušeny všechny možnéobměny za úče a postupuje podle vlastního rytmu v důsledku gene tckých změn (mutací) Rakovnová buňka se rovněž sama může oddělt z místa původu a prosadt se jnde, kde pokračuje v růstu jako metastáza Nedůvera ke konvencní letbě rakovny mez rakovnovým pacenty a specalsty neuýále narůstá Většna onkoiogů by pro sebe chemoterape odmítla V průzkumu provedeném u 79 lékařů se 58 z nch rozhodlo prot chemoterap (v případě, že by sam onemocněl rakovnou) Důvod je to přílšdestruktvní a účnkujejen nedlouho (pokudvůbec) Je víe než provokující slyšet, Že onkologové by nepřpuíl terape s (ytostatky sam na sobé 1 # n* t * {

3 euro pro každý případ léčbyrakovny plc, regstrovaly průměrné prodloužení žvota o dva měsíce což byla nejvke šokujícízjštění v rámc stude Popsy takových studí samozřejmě nkdy nenaleznete v denním tsku ; l * aí;jaílrl í + Léčenírakovny obklopuje tajuplná mlha Pro každého zúčastněného na pol zdravíje zajímavou zku šeností,když zjstí, Že zejména u rakovn, musí jak lékař tak pacent čelt obavám Pacent se obávajísmrt a bolestí Lékař ma1ístrach z obvněnía represálíze strany kolegů pacentů (nebo právníků) Př blžším ohledání je zjevné že obě skupny s navzájem čelí,jelkož obě strany chtějí přežítrako_ vnoví pacent jejch terapeut Všchn chtějí žítl přežít tak dobře, jak je jen možné K této katastrofálně děsvě stuac ještě přspívá tendence právníkůk podávání žalob Jakmle lékař gnorují pokyny Pharma & to jsou volán k zodpovědnost za úmrtí a utrpení Dnes jsou lékař schopn nabízet téměř cokol, dokud ntegrují určtá léčva a procedury schválené jejch lékařským asocacem I když nějaký lékař přnese vědecký důkaz o opaku, prožje s těžké časy u soudu, jestlže bude obvněn z opomenutí poskytnout,,žvot zachraňující léčby,, jako chemoterape, radoterape nebo standardní & rr* 3E léky Toho také využl někteří lékař, kteříse v dobré vůl pokusl předepsat UKRA N jako doplněk k doporučenéchemoterap Kratšícesta k zotavení je ncméně vždy statstcky přsuzována konvenční metodě (to jest chemoterap) Trčímetedy v bzarní stuac bylnný přípravek, který by u mnoha ra š kovnových pacentů mohl nahradt chemoterape, je používántak, Že se ortodoxní chemoterape jeví Úspěšně1ší Rakovna je obávaná nemoc, ale také velký byznys Co myslíte, že by se stalo s drahým ozařovacím přístroj se stovkam druhů chemoterapr, které Íojí zdravotní pojštbvny (tedy nás všechny) mlardy, kdyby se najednou objevl relatvně levný ale hiavně Účnný lék na rakovnu bez vedlejších příznaků7 Měl by ještě někdo zájem o destruktvní postupy,,léčby, pomocí ozařování a chemoterapí? V mnulost 5e tomu tak nejspíš už několkrát stalo, vždy však došlo k tomu Že lék nebo metodu koupl a uzavřel do trezoru Nebo byl jeho,někdo" objevtel obvněn a zdskredtován Ten samý scénář se nyní děje zde, v našídobě a ve vedlejšízem u zcela evdentně velm účnnéholéku, který zatím 4 x ve světě a v moderní medcíně nemá obdobv ]e čas 0perace, ozařování a chemoterape jsou navzdory všem pochybnostem přesto nadále propagovány jako jedná standardní léčbarakovny _ někdy vnucovaná pacentům masvním psychologckým nátlakem Prof MUDr WolfDeter Ludwg v tskovém n tervew řekl,,četná nová agens mohou jen pozdržet vývoj nádorového onemocněnío několk málo týdnů č měsíců, ale nemajížádný nebo jen mnmální vlv 6 Nová Regena říjen 2013 to zastavt! na přežtí Toto prohlášení se shoduje s výsledky stude dvou vídeňských zdravotnckých specalstek (Dr Claude Wld a Dr Brgtte Pso) Porovnaly účn nost nových lékůna rakovnu sjejch cenam PouŽtí léku Erbtuxna rakovnu střev přneslo průměrné prodloužení žvota o 1,2 měsíce s náklady euro ( Kč) za léčbuu protrakovnového přípravku Avastn, př ceně (l Ko ]]1_t#íf{ $,s* *!; 1,] V první řadě to bylo vyléčenímého bratra Poté byla založena výzkumná skupna, která se začala zabývat čštěnímohoto éku, aby zjsta, co to je za látky a jakou mají účnnost Exstuje první knha o rostl nách z roku l535, kde je popsáno, Že když se potírá

4 jah s** rakovna kůže štávou z vlaštovčníku,tak rakovna zmzí Výzkumnou skupnou bylo zolováno mno tě! íjé,rr*!* r*g*tr*v*t? Tenkrát bylo zákonem stanoveno, že když použjete ho látek Včetně různých alkalodů, u kterých jsem předpokládal, Že by to mohlo být ono Vlaštovčník zkoumal téměř VšChn vědc pouze lfu v době jeho dva povolené výchozí produkty a vytvoříte nový, který přnáší nové možnost a výhody, tak musí být také uznán Já tehdy neuměl německy a takjsem požádal paní, která tehdy byla zodpovědná za uznávání léků, květu Ale můj bratr onemocněl na podzm a my $*t*í },tkml* vgtťíkrct* "Ikraís ** *rg=*lgrlt*" u*3** *á**íy xafr1x*ll í**r**"brj* íjž$* #*1 jslí sp**í*jní ílrlůť3ltj* =l}l *}tl;*]l ř*íftl}e{ ť*g*us"lík;l ;n*"l**_*, * ]{í*r*t tehdy sbíral vlaštovčníkna podzm, takže m došlo, Že tady musí být ještě jné látky a musím na výzkum ;" ; jtrl aby mou Žádost napsalatakjsmej napsal a podal 0dpovědale nepřšla Tak jsem napsal v roce 1981 dops panu spolkovému mnstru pro zdravotnctví z jné strany KdyŽ jsem potom přšel do Rakouska, šel jsem tehdy za kancléřem rakouské vlády, podě a požádal ho o urychlené schválení léku Přložl jsem vyjádření 2 renomovaných světových pracovšť koval mu Za p0m0( př mém odchodu ze SSSR a řek mu, Že mám velce důležltý objev Že jsem spolu pro výzkum rakovny a 60 anamnéz jednotlvých autoí patentu na lék, který by mohl být nejušlechtlejším produktem Rakouska Zapsal jsem 5e tehdy v posledním stadu rakovny Z těchto 60 ldí jch pacentů z několka rakouských klnlk, kteří byl vyšetřování a byl m odebrán pas 0bvněníje takové, Že preparát nemá účnek a já jsem prý způsobl 4 ldské obět Čty to0, kteří bral Ukran, zemřel Všechny ty,případy" jsou nesmysl Jeden je vymyí lený _ prý anonym a další 2 naopak D0KAZUJl Účn noí Ukranu a poslední člověk nebral vůbec Ukran, ale jeho kop, která nefunguje Byl jsem na základě těchto nesmyslných svědectví obvněn Polce m zabavla 200 tsíc ampulí s Ukranem a vzal nám všechnu hotovost, co zde byla Zcela protprávně, polce o čemžtaké rozhodl rakouský soud Přesto m nc nevrátla Budu nyní Žalovat Rakousko v Haagu Jt ; rlj l*;rgo;, l l,tt {} 1 * l*ťí**b* Béíl!*? Zpočátku jsem to kvantfkoval Na kongresu, kde jsem s Ukranem poprvé vystoupl a sděll, Že mám Iék na rakovnu, jsem měl kolem stovky pacentů 1986 už jsem měl 550 pacentů Potom m V roce řekl, Že tohle nehraje rol, Že jsou nutné kln(ké stude TakŽe jsem tato data přestal sbírat a začal se snažt o ty klncké stude U prvních 100 pacentů 33 ukazovalo velm poztvní výsledky Poprvé jsem byla provedena srovnávací stude s chemoterapí a jasně se prokázalo, Že Ukran je velm efektvní v Úíavu na výzkum rakovny svou prác představl na lékařském kongresu ve Vídn,l983 a v tuto dobu byla stanovena skupna, v roce mle vstříknete Ukran do organsmu, nádor nebo Tam jsem pracoval a udélai tam da ší krok UděIal která měla mou prác kopírovat Ta skupna ale ne_ nádory začnou fluoreskovat, což se dá zjstt pomocí specální fotografe Je to tedy skvělá dagnostcká ně jsou v květnu, a v druhé tabuice, jaké jsou tam vyprodukovala nc Vůbec nc A od té doby začal prot mně bojovat Ldé, kteří jsou ve vládách, jsou na podzm, a porovnal jsem poměry výskytu látek většnou bezejmenní a když udělají něco špatného, Máme tu lék netoxcký lék, který hned po vpravení Tím jsem s určll, které látky 1sou pro mě zajímavé ln vtro jsem vděl, Že působení je velm slné, ale n což se v případě Ukranu děje už přes 30 let, potom do organsmu najde tumor a ten začne fluoreskovat většnou zmzí s příchodem nové vlády Je to poltc A není o něj zájem??? vvo, na zvířatech, to působení nebyio tak slné Bylo ká dktatura Nemám k tomu důkazy, aie dozvěděl to tím, Že jsme pracoval s uměle vyvolaným nádory jsem jako íudent farmace pra(ovat a cheme, abych měl možnost v laboratoích a měl možnost ZačaI jsem pra(ovat výzkumů jsem dvě tabulky V jedné byly látky, které v rostl Př zkouškách na jednom psov, který měl přrozený je nádor, to zafungovalo skvě e To znamená, Že tam se, že v Rakousku koupl 3 mnstry, aby znčl můj preparát Aby se o něm ldé nedozvěděl Mne uvěznl na 6 týdnů ve vězení a nyníjsem V procesu a bez nežádoucích vedlejších následků Navk jak metoda, o kterou ale nenízájem Rozumítetomu? jelk t*, g fffeť* sťčé**kl*}n pt****t Nejsem lékař, jsem doktor cheme, neošetřuj pacenty Já Ukran vyrábím Mám na Ukran patent nějaký zásadní rozdíl Potom jsem zkoumal rozdíly mez zdravým a rakovnovým buňkam Všechny zdravé buňky mají negatvní náboj, ale rakovnné buňky ho mají mnohem vyššímně bylo jasné, že musím zolovat pozltvně nabté alkalody, které budou umět lkvdovat rakovnové buňky, a k těmto buňkám je musím nějak dopravt Použl jsem 386 nových sloučenn, které jsem zoloval z vlaštovčníku, všechny s poztvním nábojem, a všechny jsem s nechal patentovat Teoretcky jsem věděl, Že to musí pusobt, ale neměl jsem k tomu důkazy Jeden profesor m řekl, že ta látka není toxcká a tak že to nemůžemít Žádný účnek Odpověděl jsem mu, Že když s štávou z vlaštovčníku potírá kožní nádor, tak zmzí, anž by to poškodio zdravé buňky Musítu být jný mechansmus Tenkrát už ve výzkumu nechtěl pokračovat a já 1e prosl, Že výzkum musíme dělat žvým zvířaty s přrozeným nádory Potom se potvrdio, že Ukran působítak, jak jsem předpokládal s Výzkum pokračoval až do doby, kdy jsem vyvnul konečné složení Ukranu To se odehrávalo v letech 1916 až 1978 UŽ ale v roce sem podal první Žádost o schválení Ukranu První pacentka byla v roce tř roky pozděj už jsem měl šedesát jedna pacentů, kteří bral Ukran Výsledky byly skvělé wr,rweregenacz I

5 takže stále můžuukran prodávat a vyrábět To m zatím nezakázal a podle platných zákonů an nemůžou Pokoušel se podle mého patentu vyrobt kop, se narodly císařským řezem Vždy jsem dal potom mé Ženě Ukran a ona nemá praktcky žádnou jzvu Ukran bere nádorjako ránu, hojíj ale ta nefungovala Neznají přesný postup, to je mé knowhow Když jsem se jch zeptal, jakým právem F*** t*ý;í*r*, eí** *kv *r9+* b**t *a;n**1*c? bez nádorů jsou zdraví J"k lč_ jedný d*lt lrlá lprl+ 5!**+í? Je to velm ndvduální záležísamozřejmě na stavu Ne, na to nemám čas To by byl luxus Žádný člověk na světě od 19 Íoletí neuvedl na trh nový lék od jeho vyvnutí až po schválení bezjakýchkolv fnancí Já jsem j** *Í*tl*e*** tl**í **aílt; * Moj první pacent Žjí už 36 let zcela bez rakovny, *;lfu$ podle mého patentu kop vyráběl, kdojm dal na to právo, neodpověděl pacenta a na pokročlost choroby Šestaž osm měsíců,rok, dva roky Dva roky je ale myslím nejdelší doba kd0 t0 dokázal 0rálně, rektálně a ntravenozně Je několk možností a stejně tak se lšíu jednotlvých pacentů doba a ntervaly podávání Ukranu lntervaly jsou nejlépe osmnáct dní, kdy se bere Ukran vždy obden Celou Také jsem zjstl, že když po operac podáte Ukran, nezůstane téměř Žádná jzva Všechny mé tř dět, Ť,, j j ],; rn**t;*1, t těch nabídek bylo několk Nej_ nžšínabídka byla U5 dolarů a nejvyšší byla 180 mlonů amerckých dolarů Neprodaljsem Ano, samozřejmě to a neprodám Nechc peníze Ukran patří ldeml!1"}! Ne Obecně Ukran zabírá u osmdesát procent všech rakovn U dvacet procent všeobecně ale nezabírá a já nevím proč ; " né buňky Kdyžjsou ldé v kldu,jako když majíchřp ku například, tak ležív postel Hladna Ml v krv je vysoká a to umožňuje maxmální působeníukranu " *hr+* *rra*l v k du Nejlépe v postel Po tomto ntervalu je deset na to, Že muntnísystém má dvě složky Ml a M2 Složka M1 má schopnostzabíetvry a také rakovn " *l;;í **j*k* d*;hy tuto dobu, kdy se Ukran bere, musí zůstat pacent dní přestávka a poté další dávka V Angl přšl vědc j *f j,e* ut* ** l*y *! Ne Z pohledu patentu to an není možné Pouze čš_ tění konečnésměsje nyní maxmální ;, t r, ; j!t,; TestovacíampulÍ Člověk vezme jednu ampul, obsah nechá v ústech a po dobu 30 mnut s zapsuje, co v těle cítíjakémá pocty Musípřtom být v absoiut ním kldu Potom určímdalší postup Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Bundesmnste fjr Gesundhet, wír ersuchen dre óstenechsche Bundesregerung de Móglchketen des Práparats UKRAlN, ónfucřeit von Herrn Dr Wassl Nowcky aus Wen, be der Therape von onko ogschen Patenten zu LlberprÚfen Wr rufen še drngend zu enem beschleungten Vorgang n der Sacňe auf n dem Wssen dass Sje dadurch velen Ménschen das Leben retten kónnen darunter unseren Freunden, Famlenmtgledern und nahestehenden Personen Wr sprechen desen Ap[elÍ n Freundschaft aus sowe n der Ůberzeugung, dass de Bedeutung des Erfolgs des neuen Neoraňreňts uxráttrt dje Grenzen enzelner Staaten und Vólker Úberschretet Velen Dank! Vážený pane spoikový kancléř, Vazeny pane mnstře zdravotnctv, Žádáme rakouskou vládu aby askavě přezkouše a možnost preparátu UKRAIN Dr Wass a Nowckého z Vídně př éčbě onkologckých pacentů VeIm apelujeme za Váš urychlený postup V této věc s vědomím Že tak můžete zachránt velřé mno_žstv Žlvotů mmo jné našch přátel č enůrodnv abtzkých ldí Tento apel vyslovu1eme V přátelství a duvěře Žeúspěch eku nového UKRAlN svým významem přesahuje hrance jednotlvých zem a národů Vockrát děkujeme Datum Name =M*, Jméno """" Unterschrft Podps Herrn Bu ndes ka nzler Werner Fayman n Herrn Bundesm nster Alos Stóger Bundeskanzleramt Ballhausplatz 2 13, Wen ff ff ta 5 ÓsrrnRElCH lr

Pochutnej si. se STOBem. Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? ODHAD VÁHY LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ A ENERGIE

Pochutnej si. se STOBem. Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? ODHAD VÁHY LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ A ENERGIE Pochutnej s se STOBem Elektroncký časops o rozumném hubnutí, dobrém jídle, ptí, vaření a stolování LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ ODHAD VÁHY A ENERGIE Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO

Více

Rakovna: nové nadě e tf?t}. letgch dvaeátrého stol*tí vyhlásl Arnerčané válku rakgvně. Postupně se přldal c*lý svět. Okupačnívojska n*dorcvýgh buněk nás zabljeí dále, přesto nemůžebýt řec a debaklu' Vědc

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Biostatistika I. Pavel Drozd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Biostatistika I. Pavel Drozd OSTRAVSKÁ UIVERZITA P ř írodově decká fakulta Bostatstka I. Pavel Drozd OSTRAVA 003 OBSAH Úvod...5 Orentace v tetu...6 Bostatstka a její význam...7 Co to je bostatstka?...7 Stručná hstore statstky...9

Více

Eva Pokorná a kolektiv. JÁ, OVOSAN aneb Naděje pro naše zdraví. Příběh českého preparátu. Ilustroval Karel Macas

Eva Pokorná a kolektiv. JÁ, OVOSAN aneb Naděje pro naše zdraví. Příběh českého preparátu. Ilustroval Karel Macas Eva Pokorná a kolektiv JÁ, OVOSAN aneb Naděje pro naše zdraví Příběh českého preparátu Ilustroval Karel Macas Ing. Eva Pokorná, CSc. 2014 2 Kniha, kterou držíte v rukou, není obyčejnou publikací. Nevznikala

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

Tomáš Kašpar. Utajované informace o tom, jak z nás vyrábějí pacienty, abychom se (ne)dobrovolně stali jejich zákazníky.

Tomáš Kašpar. Utajované informace o tom, jak z nás vyrábějí pacienty, abychom se (ne)dobrovolně stali jejich zákazníky. 1 Tomáš Kašpar Utajované informace o tom, jak z nás vyrábějí pacienty, abychom se (ne)dobrovolně stali jejich zákazníky. Akademie úspěchu 2 Obsah Věnování...5 Předmluva...6 Proč jsem napsal tuto knížku...9

Více

Neberte si své orgány do nebe. Zdena Nováková (1999)

Neberte si své orgány do nebe. Zdena Nováková (1999) Zdena Nováková (1999) Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Imunologie 6 Něco málo o organizaci a technice transplantací orgánů 8 Transplantace Ledvin 10 Transplantace Slinivky břišní 24 Transplantace Srdce 29 Transplantace

Více

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou CPress Brno 2014 Skoncujte s cukrovkou! Vědecky ověřená metoda pro prevenci a úplné vyléčení Joel Fuhrman, M.D. Překlad: Johana Martinová Odborná korektura: MUDr.

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

SPORTOVNÍ ÚRAZY, NAMOŽENÍ SVALŮ A BOLESTI KLOUBŮ

SPORTOVNÍ ÚRAZY, NAMOŽENÍ SVALŮ A BOLESTI KLOUBŮ SPORTOVNÍ ÚRAZY, NAMOŽENÍ SVALŮ A BOLESTI KLOUBŮ TAKÉ NA ODŘENINY Kostivalová mast PROTI BOLESTI SVALŮ A KLOUBŮ ÚČINNÁ LÁTKA EXTRAKT Z KOSTIVALU tiší bolesti a odstraňuje otoky zmírňuje záněty vhodný i

Více

Duchennova Svalová dystrofie (DMD) Co můžeme udělat pro naše nemocné děti a co už nedokážeme

Duchennova Svalová dystrofie (DMD) Co můžeme udělat pro naše nemocné děti a co už nedokážeme Duchennova Svalová dystrofie (DMD) Co můžeme udělat pro naše nemocné děti a co už nedokážeme Rozhovor s profesorem Rudolfem Korinthenbergem, přednostou Dětské neurologie na Klinice pediatrie na Univerzitě

Více

Nejlepší mobilní fotoaparát od Sony ve vodotěsném smartphonu

Nejlepší mobilní fotoaparát od Sony ve vodotěsném smartphonu časopis pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile IK NA 03 2013 Zbyněk Frolík a jeho lůžka ve světě Vyvolejte emoce, pak uspějete Vladimír Klein: náš rychlý internet bude všude Revoluce v transplantaci

Více

Jak vzniká omládnutí zevnitř? Co udělat, abyste se bez cvičení a navštěvování zkrášlovacích salónů vrátili do časů jako zamlada. 1.

Jak vzniká omládnutí zevnitř? Co udělat, abyste se bez cvičení a navštěvování zkrášlovacích salónů vrátili do časů jako zamlada. 1. 1 STÁLE MLADÍ! Jak uložit ebook do dokumentů? Klikněte v pravém horním rohu na Pak: Soubor/ Uložit jako... Stále mladí! Jak vzniká omládnutí zevnitř? Co udělat, abyste se bez cvičení a navštěvování zkrášlovacích

Více

Občasník blogu Občanská neposlušnost Červen 2013 Číslo 5

Občasník blogu Občanská neposlušnost Červen 2013 Číslo 5 Občasník blogu Občanská neposlušnost Červen 2013 Číslo 5 Vážení čtenáři blogu Občanská neposlušnost, v tomto pátém čísle občasníku se budu opět zabývat zdravotnictvím. Pokusím se zde odpovědět na otázky

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Joel Fuhrmann, autor bestselleru Eat To Live

Joel Fuhrmann, autor bestselleru Eat To Live Chvála Čínské studie Čínská studie Dr. Campbella je nejen fascinujícím výkladem o výzkumu a lékařských důkazech, který podává rozhodující, život zachraňující, informace o výživě; je něčím mnohem více -

Více

MUDr. Eva Krasulová, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Centrum pro demyelinizační onemocnění Malá skála 7. března 2009

MUDr. Eva Krasulová, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Centrum pro demyelinizační onemocnění Malá skála 7. března 2009 (c) SMS text této přednášky (ani žádná jeho část) nesmí být reprodukován jinde Životospráva při roztroušené skleróze (z pohledu neurologa) (aneb Jak co nejvíc omezit vedlejší účinky při léčbě RS a Co víme

Více

Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA

Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA napsal Ernst Günter Skripta POPULAR, 1990 OBSAH Předmluva... 2 Úvodem... 3 I. Úvod k vydání v roce 1986... 4 II. Léčení nemocí je drahé... 5 III. Přirozená strava proti

Více

Zpravodaj Českého klubu skeptiků Sisyfos, z. s.

Zpravodaj Českého klubu skeptiků Sisyfos, z. s. Zpravodaj Českého klubu skeptiků Sisyfos, z. s. Číslo 4, Ročník XX Prosinec 2014 Cílem Českého klubu skeptiků Sisyfos, z. s. je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací. Zkoumáme sporné jevy

Více

Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA. napsal Ernst Günter. Skripta POPULAR 1990. Předmluva

Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA. napsal Ernst Günter. Skripta POPULAR 1990. Předmluva Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA napsal Ernst Günter Skripta POPULAR 1990 Předmluva Kniha Přirozená strava dnes přichází k těm, kteří ji nezbytně potřebují ke svému dalšímu životu. Nakladatelství Popular

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

MMS. Zásady používání mistrovského minerálního roztoku. Jim V. Humble. Tato kniha je věnována všem trpícím lidem světa. Poznámka vydavatele:

MMS. Zásady používání mistrovského minerálního roztoku. Jim V. Humble. Tato kniha je věnována všem trpícím lidem světa. Poznámka vydavatele: Zásady používání mistrovského minerálního roztoku MMS Jim V. Humble Tato kniha je věnována všem trpícím lidem světa. Poznámka vydavatele: Postupy a návody zveřejněné v této knize neslouží jako náhrada

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

PSYCHO energetika II/2008. Tvář magnetoterapie Začátky Psychoenergetické laboratoře Komorní telestézie

PSYCHO energetika II/2008. Tvář magnetoterapie Začátky Psychoenergetické laboratoře Komorní telestézie PSYCHO energetika Zpravodaj České psychoenergetické společnosti II/2008 Tvář magnetoterapie Začátky Psychoenergetické laboratoře Komorní telestézie Ověření pozitivní energie na Svaté Hoře Co dokáže psychokinéze

Více

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS průvodce nejen pro gaye Autor: z anglického originálu,aids a gay man s guide přeložil Vladimír Ondris Vedoucí projektu: Miroslav Hlavatý

Více

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10.

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. LEDEN 2006 Kasia Rybka Manažerka se Zlatou palmou ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. výročí vzkaz prezidenta CaliVita International Drazí přátelé a kolegové,

Více

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely Číslo 7 8/2015 Neprodejné Vychází v červenci Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty očkování dětí: ano nebo ne? Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková bolest zad: nová civilizační

Více