Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 l^#ff, F7 I ne};é Lékprot rakovně ř;";ťr,íl ;r* r,, n*r lll;;lťíj To]k bo]est, zoufalstvj abeznaděje, jaké musejí prožívat rodče, kd1ll umírá jejch chiapeček nebo holččru áro"nu, nt<ao neaotáze popsat 1* jménu Ve rodčů nemocných dětí ve jménu ldí, "u kteří stále zbyteč"c tomto zrůdném systému oflcíá]ní léčbyrakovny zcela zbytečně, vyzývávás, "í";v naše Étenaře ceý tým časopsu Nová Regenaspolečně s Goscha ó r můžete osobně přspět k tomu, any v;áaíg" 9ro"v, o Nolvckým I Vy nyní ál9"5 a uvědomla s, že ve Vídn žje člověk, r<ter] témoí e pňatorala pá"r tolk "ua" obávaou ŽáďámeVás, čtenář o podepsání vtožené porua",,o a rhození naš o nalepení 25 Kč znám]qpohlednce do poštovní schránky Přečtěte s tento článek a pochopíte, proč jsme se rozhodl k tak neobvyklé akc Věříme, Že rakouský mnstudurrot,w uo zas1pán desítkam z ČR a snad mu konúně dojde, 1at< olrovst<ono zločtnu prot ldskost je Ťlr",l"nc *g t,, Ť text a foto Nová Regena nějšíjsou obstrukce a hrůzy, které musel v Rakousku zažíta stále zažívá Pan Nowcky je podle sveho po,, at psu velm tvrdohlavý a neústupný muž Podle všeho také velm Vytrvalý Kdo z nás by to, co Dr Noulcky zažíuá, vydržel? Kdyby nám naše vláda zdražia pvá o 1000/o, as by náš národ byl schopen vyjít do ulc a protestovat Kvůl Ukranu as ldé nkdy nevyjdou na protest do ulc a vždy bude as tento lék zajímat )j okruh nemocí postžených ldí a jejch ntoto l, to chyba, protože se to můžetýkat v budoucnu každého z nás PapeŽ Jan Pavel ll se pomocí Ukranu vyléčlz ra_ kovny prostaty (as l5 až 20 let ped,uou,4 = é,rt Dr Nowcky s už nepamatuje přesně) Zaslal panu 5 Nowckému jeho rodně osobní požehnání Pomocí Ukranu se léčínebo vyléčlo z rakovny mnoho zná_ t pl lng Dr Wasl Nowcky je vynálezcem léku Ukran, je ředtelem frmy NoDr h c wcky Pharma a ve svých 76 letech je Íále Velm Vtáln í a charzmatcký člověk, kíerý jž přes 30 let bojuje za uznání svého léku Ukran jaí<o léčvav Rakousku a tedy v EU Tento lékje složen ze dvou látek, které se ve farmac používají 0 to zrůd 4 Nová Regena říjen 2013 a mých ldí kteří nechtějí být jmenován Jsou zde ale také tsíce běžných ldl, kterým Ukran zachránl Žvot a on jsou zdraví, bez nálezu M n ohdy šlo o zcela bez nadějné Íavy V současné době sledujeme několk ldí Z ČR, kteří Ukran berou U všech jou prognózy velm optmstcké a Ukran zabírá přesně tak, jak Dt Nowcky popsuje Př onemocněníjako rakovína jde o otázku Žvota a přežtí a člověk by proto měl vzít zodpovědnost do vlastních rukou Je třeba zpochyb nt prax, kdy je plná zodpovědnost převedena na jedného specalstu Nakonecje to vždy naše vlastní rozhodnutí který léčebnýpostup s zvolíme (a spojená rzka) s ním ledna se Wasl Nowcky, telekomun_ kačnínženýr z ukrajnského Lvova, doslechl, že jeho bratr Wolodymyr byl dagnostkován s metastazovanou rakovnou prostaty pro celou rodnu to byla otřesná zpráva, ale také začátek příběhu o neuvúř_ telném úspěchu objevu přírodního protrakovnového léku Nowcky, jemuž tehdy bylo 26 let, s vzpoměl na rostlnu, kterou už znal jako dítě vlaštovčník větší Jeho Žlutá štáva rozpouštěla bradavce Wassl ale také slyšel hstorku vyprávěnou ženou sbírajkíbyl ny v okolíjejch vesnce Řekla, že opakovaným vtráním vlaštovčníkovéštávy lze vyléčt rakovnu kůže Nowcky rovněž věděl že se vlaštovčníkem většímzabýval mladý asstující lékař Anatoll lvanovch Potopalsky Na schůzce mu mladý lékař vysvětll svůj prostý ale důvtpný výzkunný přrtup UvaŽoval, Žá bradavce není nc než nezhoubný nádor, a estže tedy štáva vlaštovčníku je Účnná prot takt; bující tkán, proč ne prot rakovnovým nádorům? Poopalsky už tehdy vytvořl vlaštovčníkový extrakt k n

2 r;,,t t _r ar1,jj tt+ J 1j a_rj rr 1, 1 1, 1 a, l \, ; ] ] j"ll_ ; j l l l j l ř,j }ť ť] 1atrl jekčnímupoužtí Po dlouhých dskuzkh byl nakonec ochoten cennou tekutnu poskytnout Zbývala jen otázka, jak dostat přípravek k bratro V boj prot rakovně jsou nejdůležtější3 formy léčbychrurge, chemoterape a radoterape Všech ny ovšem mají své lmty a značnévedlejšíúčnky v, který už byl v nemocnc Protože bylo jasné, že Nejstaršíjsouchrurgcké zákroky, které, podle mož žádný z doktorů nebude ochoten podat rakovno ností, jsou ještě často první volbou Všechny rakov_ vému pacentu naprosto neznámý zelený extrakt, Nowcky začal schovávat njekce do jablek Každý nové buňky se, bohužel, podaří úplně odstrant jen den pak tajně dal bratrov 1ednu njekc na toaletě nemocnce, zatímco přítel držei h1ídku před dveřm Wolodymyr prodělal slné reakce s teplotam ko ve velm málo případech, a to dříve č pozděj může vést k rekurenc a metastázám dělajkím nezbytnou dalšíléčbuaby k těmto recdvám nedocházelo, byla vyvnuta radoterape lem 40 "(, ale jeho stav se zlepšl a z nemocnce jej a chemoterape 0bě užívanémetody ncméně nerozlšují mez ntestnálního traktu a kostní brzy propusti Wassl mu pak dával vlaštovčníkové zdravou a chorobnou tkání, což znamená, že ozáření njekce ještě další dva mesíce Test v nemocnc o ně nebo destruktvním jedům jsou vystaveny kolk týdnů pozdéj prokáza, Že metastázy zmzely vnou nedotčenébuňky Radoterape růst nádoru kles úrovně bílých anebo červených krvnek v krv a nádor se zmensl Tehdy řekl ošetřujkí lékaíže zpočátku zpomalí radací Tento efekt naneštěstí vy Jednotlvé skupny aktvních přísad v cytostatkách to je medcínský zázrak Wo odymyr žl ještě 40 let držíjen nedlouho (pokud vůbec) Z dlouhodobějšího nad to majídalšívedlejšíúčnkydnes je chemotera a zemřel ve vysokém věku Tenkrát byl tento extrakt hledska záření tvorbu nádoru nejen dále podněcu je pe stále jednou z nejobávanějškh metod lékařské podáván několka destkám ldem, ale pouze u dvou zabral Bratr Wolodymyr byl jedním z nch ncálních reakcí a vedlejší účnky,ale dlouhodobé Bratrovo vyléčeníznamenalo v žvotě Wassla rako Proto tu nevznká jen možnost různorodých krvnky Téměř VšeChna cytostatka (různou měrou) působívypadávání vlasů, nevolnost a zvracení a po ho ošetření a ve skutečnost je často bráno v potaz, zda nebezpečí úmrtína tuto formu terape není následky Tyto formy terapejsou udržovány př žvo mnohem vyšší,než na rakovnu samotnou Chemo Nowckeho obrat Vzdal se práce telekomunkačního tě v naděj, že alespoň zpomalí nebo odročípustoš terape v mnoha případech zanechává destruktvní nženýra a nstruktora a začal pátrat po tajemství vý růst nádorů Každý,,měsíc přežtí" je důležtý pro Cheldonum majus L, což je botancké jméno vlaš pacenty a hlavně statstky stopu v celém těle a nezřídka také v mysl V proslulé NCEP0D stud _ 1,115 ze 429 pacentů (27 0/o),krerí tovčníku většího Příběh chemoterape začal za první světové války, Navzdory mnoha Úspěchům s vlaštovčníkovým kdy doktoř rozpoznal, Že obávaná chemcká zbraň produktem UKRA N ZůstáVá Dr Nowcky reaistcký ypert (hořččnýplyn) má nhbčníúčnek na růst tu nemůže pomoc každému Nemá stejně morů Pozděj vyvnutá substance, mechlorethamn, (Ukran) podstoupl palatvní terap, zemřelo v důsledku chemoterape, ne na zhoubný nádor Problematka nezměrných vedlejších účnků chemoterape dosud nebyla vyřešena AŽ budou se dobrý Účnek u všech forem rakovny a ne každý byla koiem roku 1942 použta v lékařstvíjako první lektvně napadeny pouze rakovnové buňky, anž by člověk na přípravek zareaguje" Nowcky není muž cytostatkum Cytostatlka narušují metabolcké pro současně došlo k nčenízdravých,udělá boj prot ra mnoha slov Chce pomáhat ldem trpkím Íakovnou cesy spojené 5 řůstem buňky a buněčným dělením kovně ohromný krok vpřed K omezení postranních a na všechny dskuse o Účnnost svého protrakovn Z tohoto důvodu jsou obzvláštnčvépro rychle ros efektů chemoterape se používá komplex doplňko ného přípravku prostě odpovídá,,vyzkoušejte to" toucí buňky, jako například buňky vlasových kořínků, vých ošetření, jako například kortzonové preparáty buňky slznce v Ústech, gastrontestnálním traktu a léky určenék potlačení nevolnost a zvracení Jest Na rakovnu celosvětově každý den Zemře as ldí se stoupajícítendencí a kostní dřen Nádorové buňky jsou na cyto(atka lže jsou vedlejší účnkypřílš kruté, musí být snížena Přtom rakovna není nc nového Dříve, kdyžjsme poněkud ctivější než zdravé, protože mají zvýšenou dávka nebo léčbapřerušena ještě neměl k dspozc metody vyšetření produkují rychlost buněčného dělení a omezené schopnost oprav Tento rozdíl byl využt v terap _ v naděj, Že lem vypátrat nejdůležtějšírozdíl mez normálním hmatatelné příznaky Rakovna proto byla objevová tyto často vysoce toxcké substance budou potírat a zhoubným buňkam, ale žádnénukleové kyselny na až tehdy, když se nádor už značně vyvnul Dnes jen rakovnové buňky VŽdy se ale projeví negatvní an proteny neposkytly uspokojvou odpovědl Víme, vedlejšíúčnky a tyto toxny nčía poškozují zdra Že dělení rakovnových buněk je nekontrolované cí obrázky, jsme se musel spoléhat na vdtelné nebo mohou b;,t rozpoznány zřelá předběžna stada sebemenší počátky a pode vé buňky Nejčastěj jsou zasaženy slznce gastro Byly zkoušeny všechny možnéobměny za úče a postupuje podle vlastního rytmu v důsledku gene tckých změn (mutací) Rakovnová buňka se rovněž sama může oddělt z místa původu a prosadt se jnde, kde pokračuje v růstu jako metastáza Nedůvera ke konvencní letbě rakovny mez rakovnovým pacenty a specalsty neuýále narůstá Většna onkoiogů by pro sebe chemoterape odmítla V průzkumu provedeném u 79 lékařů se 58 z nch rozhodlo prot chemoterap (v případě, že by sam onemocněl rakovnou) Důvod je to přílšdestruktvní a účnkujejen nedlouho (pokudvůbec) Je víe než provokující slyšet, Že onkologové by nepřpuíl terape s (ytostatky sam na sobé 1 # n* t * {

3 euro pro každý případ léčbyrakovny plc, regstrovaly průměrné prodloužení žvota o dva měsíce což byla nejvke šokujícízjštění v rámc stude Popsy takových studí samozřejmě nkdy nenaleznete v denním tsku ; l * aí;jaílrl í + Léčenírakovny obklopuje tajuplná mlha Pro každého zúčastněného na pol zdravíje zajímavou zku šeností,když zjstí, Že zejména u rakovn, musí jak lékař tak pacent čelt obavám Pacent se obávajísmrt a bolestí Lékař ma1ístrach z obvněnía represálíze strany kolegů pacentů (nebo právníků) Př blžším ohledání je zjevné že obě skupny s navzájem čelí,jelkož obě strany chtějí přežítrako_ vnoví pacent jejch terapeut Všchn chtějí žítl přežít tak dobře, jak je jen možné K této katastrofálně děsvě stuac ještě přspívá tendence právníkůk podávání žalob Jakmle lékař gnorují pokyny Pharma & to jsou volán k zodpovědnost za úmrtí a utrpení Dnes jsou lékař schopn nabízet téměř cokol, dokud ntegrují určtá léčva a procedury schválené jejch lékařským asocacem I když nějaký lékař přnese vědecký důkaz o opaku, prožje s těžké časy u soudu, jestlže bude obvněn z opomenutí poskytnout,,žvot zachraňující léčby,, jako chemoterape, radoterape nebo standardní & rr* 3E léky Toho také využl někteří lékař, kteříse v dobré vůl pokusl předepsat UKRA N jako doplněk k doporučenéchemoterap Kratšícesta k zotavení je ncméně vždy statstcky přsuzována konvenční metodě (to jest chemoterap) Trčímetedy v bzarní stuac bylnný přípravek, který by u mnoha ra š kovnových pacentů mohl nahradt chemoterape, je používántak, Že se ortodoxní chemoterape jeví Úspěšně1ší Rakovna je obávaná nemoc, ale také velký byznys Co myslíte, že by se stalo s drahým ozařovacím přístroj se stovkam druhů chemoterapr, které Íojí zdravotní pojštbvny (tedy nás všechny) mlardy, kdyby se najednou objevl relatvně levný ale hiavně Účnný lék na rakovnu bez vedlejších příznaků7 Měl by ještě někdo zájem o destruktvní postupy,,léčby, pomocí ozařování a chemoterapí? V mnulost 5e tomu tak nejspíš už několkrát stalo, vždy však došlo k tomu Že lék nebo metodu koupl a uzavřel do trezoru Nebo byl jeho,někdo" objevtel obvněn a zdskredtován Ten samý scénář se nyní děje zde, v našídobě a ve vedlejšízem u zcela evdentně velm účnnéholéku, který zatím 4 x ve světě a v moderní medcíně nemá obdobv ]e čas 0perace, ozařování a chemoterape jsou navzdory všem pochybnostem přesto nadále propagovány jako jedná standardní léčbarakovny _ někdy vnucovaná pacentům masvním psychologckým nátlakem Prof MUDr WolfDeter Ludwg v tskovém n tervew řekl,,četná nová agens mohou jen pozdržet vývoj nádorového onemocněnío několk málo týdnů č měsíců, ale nemajížádný nebo jen mnmální vlv 6 Nová Regena říjen 2013 to zastavt! na přežtí Toto prohlášení se shoduje s výsledky stude dvou vídeňských zdravotnckých specalstek (Dr Claude Wld a Dr Brgtte Pso) Porovnaly účn nost nových lékůna rakovnu sjejch cenam PouŽtí léku Erbtuxna rakovnu střev přneslo průměrné prodloužení žvota o 1,2 měsíce s náklady euro ( Kč) za léčbuu protrakovnového přípravku Avastn, př ceně (l Ko ]]1_t#íf{ $,s* *!; 1,] V první řadě to bylo vyléčenímého bratra Poté byla založena výzkumná skupna, která se začala zabývat čštěnímohoto éku, aby zjsta, co to je za látky a jakou mají účnnost Exstuje první knha o rostl nách z roku l535, kde je popsáno, Že když se potírá

4 jah s** rakovna kůže štávou z vlaštovčníku,tak rakovna zmzí Výzkumnou skupnou bylo zolováno mno tě! íjé,rr*!* r*g*tr*v*t? Tenkrát bylo zákonem stanoveno, že když použjete ho látek Včetně různých alkalodů, u kterých jsem předpokládal, Že by to mohlo být ono Vlaštovčník zkoumal téměř VšChn vědc pouze lfu v době jeho dva povolené výchozí produkty a vytvoříte nový, který přnáší nové možnost a výhody, tak musí být také uznán Já tehdy neuměl německy a takjsem požádal paní, která tehdy byla zodpovědná za uznávání léků, květu Ale můj bratr onemocněl na podzm a my $*t*í },tkml* vgtťíkrct* "Ikraís ** *rg=*lgrlt*" u*3** *á**íy xafr1x*ll í**r**"brj* íjž$* #*1 jslí sp**í*jní ílrlůť3ltj* =l}l *}tl;*]l ř*íftl}e{ ť*g*us"lík;l ;n*"l**_*, * ]{í*r*t tehdy sbíral vlaštovčníkna podzm, takže m došlo, Že tady musí být ještě jné látky a musím na výzkum ;" ; jtrl aby mou Žádost napsalatakjsmej napsal a podal 0dpovědale nepřšla Tak jsem napsal v roce 1981 dops panu spolkovému mnstru pro zdravotnctví z jné strany KdyŽ jsem potom přšel do Rakouska, šel jsem tehdy za kancléřem rakouské vlády, podě a požádal ho o urychlené schválení léku Přložl jsem vyjádření 2 renomovaných světových pracovšť koval mu Za p0m0( př mém odchodu ze SSSR a řek mu, Že mám velce důležltý objev Že jsem spolu pro výzkum rakovny a 60 anamnéz jednotlvých autoí patentu na lék, který by mohl být nejušlechtlejším produktem Rakouska Zapsal jsem 5e tehdy v posledním stadu rakovny Z těchto 60 ldí jch pacentů z několka rakouských klnlk, kteří byl vyšetřování a byl m odebrán pas 0bvněníje takové, Že preparát nemá účnek a já jsem prý způsobl 4 ldské obět Čty to0, kteří bral Ukran, zemřel Všechny ty,případy" jsou nesmysl Jeden je vymyí lený _ prý anonym a další 2 naopak D0KAZUJl Účn noí Ukranu a poslední člověk nebral vůbec Ukran, ale jeho kop, která nefunguje Byl jsem na základě těchto nesmyslných svědectví obvněn Polce m zabavla 200 tsíc ampulí s Ukranem a vzal nám všechnu hotovost, co zde byla Zcela protprávně, polce o čemžtaké rozhodl rakouský soud Přesto m nc nevrátla Budu nyní Žalovat Rakousko v Haagu Jt ; rlj l*;rgo;, l l,tt {} 1 * l*ťí**b* Béíl!*? Zpočátku jsem to kvantfkoval Na kongresu, kde jsem s Ukranem poprvé vystoupl a sděll, Že mám Iék na rakovnu, jsem měl kolem stovky pacentů 1986 už jsem měl 550 pacentů Potom m V roce řekl, Že tohle nehraje rol, Že jsou nutné kln(ké stude TakŽe jsem tato data přestal sbírat a začal se snažt o ty klncké stude U prvních 100 pacentů 33 ukazovalo velm poztvní výsledky Poprvé jsem byla provedena srovnávací stude s chemoterapí a jasně se prokázalo, Že Ukran je velm efektvní v Úíavu na výzkum rakovny svou prác představl na lékařském kongresu ve Vídn,l983 a v tuto dobu byla stanovena skupna, v roce mle vstříknete Ukran do organsmu, nádor nebo Tam jsem pracoval a udélai tam da ší krok UděIal která měla mou prác kopírovat Ta skupna ale ne_ nádory začnou fluoreskovat, což se dá zjstt pomocí specální fotografe Je to tedy skvělá dagnostcká ně jsou v květnu, a v druhé tabuice, jaké jsou tam vyprodukovala nc Vůbec nc A od té doby začal prot mně bojovat Ldé, kteří jsou ve vládách, jsou na podzm, a porovnal jsem poměry výskytu látek většnou bezejmenní a když udělají něco špatného, Máme tu lék netoxcký lék, který hned po vpravení Tím jsem s určll, které látky 1sou pro mě zajímavé ln vtro jsem vděl, Že působení je velm slné, ale n což se v případě Ukranu děje už přes 30 let, potom do organsmu najde tumor a ten začne fluoreskovat většnou zmzí s příchodem nové vlády Je to poltc A není o něj zájem??? vvo, na zvířatech, to působení nebyio tak slné Bylo ká dktatura Nemám k tomu důkazy, aie dozvěděl to tím, Že jsme pracoval s uměle vyvolaným nádory jsem jako íudent farmace pra(ovat a cheme, abych měl možnost v laboratoích a měl možnost ZačaI jsem pra(ovat výzkumů jsem dvě tabulky V jedné byly látky, které v rostl Př zkouškách na jednom psov, který měl přrozený je nádor, to zafungovalo skvě e To znamená, Že tam se, že v Rakousku koupl 3 mnstry, aby znčl můj preparát Aby se o něm ldé nedozvěděl Mne uvěznl na 6 týdnů ve vězení a nyníjsem V procesu a bez nežádoucích vedlejších následků Navk jak metoda, o kterou ale nenízájem Rozumítetomu? jelk t*, g fffeť* sťčé**kl*}n pt****t Nejsem lékař, jsem doktor cheme, neošetřuj pacenty Já Ukran vyrábím Mám na Ukran patent nějaký zásadní rozdíl Potom jsem zkoumal rozdíly mez zdravým a rakovnovým buňkam Všechny zdravé buňky mají negatvní náboj, ale rakovnné buňky ho mají mnohem vyššímně bylo jasné, že musím zolovat pozltvně nabté alkalody, které budou umět lkvdovat rakovnové buňky, a k těmto buňkám je musím nějak dopravt Použl jsem 386 nových sloučenn, které jsem zoloval z vlaštovčníku, všechny s poztvním nábojem, a všechny jsem s nechal patentovat Teoretcky jsem věděl, Že to musí pusobt, ale neměl jsem k tomu důkazy Jeden profesor m řekl, že ta látka není toxcká a tak že to nemůžemít Žádný účnek Odpověděl jsem mu, Že když s štávou z vlaštovčníku potírá kožní nádor, tak zmzí, anž by to poškodio zdravé buňky Musítu být jný mechansmus Tenkrát už ve výzkumu nechtěl pokračovat a já 1e prosl, Že výzkum musíme dělat žvým zvířaty s přrozeným nádory Potom se potvrdio, že Ukran působítak, jak jsem předpokládal s Výzkum pokračoval až do doby, kdy jsem vyvnul konečné složení Ukranu To se odehrávalo v letech 1916 až 1978 UŽ ale v roce sem podal první Žádost o schválení Ukranu První pacentka byla v roce tř roky pozděj už jsem měl šedesát jedna pacentů, kteří bral Ukran Výsledky byly skvělé wr,rweregenacz I

5 takže stále můžuukran prodávat a vyrábět To m zatím nezakázal a podle platných zákonů an nemůžou Pokoušel se podle mého patentu vyrobt kop, se narodly císařským řezem Vždy jsem dal potom mé Ženě Ukran a ona nemá praktcky žádnou jzvu Ukran bere nádorjako ránu, hojíj ale ta nefungovala Neznají přesný postup, to je mé knowhow Když jsem se jch zeptal, jakým právem F*** t*ý;í*r*, eí** *kv *r9+* b**t *a;n**1*c? bez nádorů jsou zdraví J"k lč_ jedný d*lt lrlá lprl+ 5!**+í? Je to velm ndvduální záležísamozřejmě na stavu Ne, na to nemám čas To by byl luxus Žádný člověk na světě od 19 Íoletí neuvedl na trh nový lék od jeho vyvnutí až po schválení bezjakýchkolv fnancí Já jsem j** *Í*tl*e*** tl**í **aílt; * Moj první pacent Žjí už 36 let zcela bez rakovny, *;lfu$ podle mého patentu kop vyráběl, kdojm dal na to právo, neodpověděl pacenta a na pokročlost choroby Šestaž osm měsíců,rok, dva roky Dva roky je ale myslím nejdelší doba kd0 t0 dokázal 0rálně, rektálně a ntravenozně Je několk možností a stejně tak se lšíu jednotlvých pacentů doba a ntervaly podávání Ukranu lntervaly jsou nejlépe osmnáct dní, kdy se bere Ukran vždy obden Celou Také jsem zjstl, že když po operac podáte Ukran, nezůstane téměř Žádná jzva Všechny mé tř dět, Ť,, j j ],; rn**t;*1, t těch nabídek bylo několk Nej_ nžšínabídka byla U5 dolarů a nejvyšší byla 180 mlonů amerckých dolarů Neprodaljsem Ano, samozřejmě to a neprodám Nechc peníze Ukran patří ldeml!1"}! Ne Obecně Ukran zabírá u osmdesát procent všech rakovn U dvacet procent všeobecně ale nezabírá a já nevím proč ; " né buňky Kdyžjsou ldé v kldu,jako když majíchřp ku například, tak ležív postel Hladna Ml v krv je vysoká a to umožňuje maxmální působeníukranu " *hr+* *rra*l v k du Nejlépe v postel Po tomto ntervalu je deset na to, Že muntnísystém má dvě složky Ml a M2 Složka M1 má schopnostzabíetvry a také rakovn " *l;;í **j*k* d*;hy tuto dobu, kdy se Ukran bere, musí zůstat pacent dní přestávka a poté další dávka V Angl přšl vědc j *f j,e* ut* ** l*y *! Ne Z pohledu patentu to an není možné Pouze čš_ tění konečnésměsje nyní maxmální ;, t r, ; j!t,; TestovacíampulÍ Člověk vezme jednu ampul, obsah nechá v ústech a po dobu 30 mnut s zapsuje, co v těle cítíjakémá pocty Musípřtom být v absoiut ním kldu Potom určímdalší postup Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Bundesmnste fjr Gesundhet, wír ersuchen dre óstenechsche Bundesregerung de Móglchketen des Práparats UKRAlN, ónfucřeit von Herrn Dr Wassl Nowcky aus Wen, be der Therape von onko ogschen Patenten zu LlberprÚfen Wr rufen še drngend zu enem beschleungten Vorgang n der Sacňe auf n dem Wssen dass Sje dadurch velen Ménschen das Leben retten kónnen darunter unseren Freunden, Famlenmtgledern und nahestehenden Personen Wr sprechen desen Ap[elÍ n Freundschaft aus sowe n der Ůberzeugung, dass de Bedeutung des Erfolgs des neuen Neoraňreňts uxráttrt dje Grenzen enzelner Staaten und Vólker Úberschretet Velen Dank! Vážený pane spoikový kancléř, Vazeny pane mnstře zdravotnctv, Žádáme rakouskou vládu aby askavě přezkouše a možnost preparátu UKRAIN Dr Wass a Nowckého z Vídně př éčbě onkologckých pacentů VeIm apelujeme za Váš urychlený postup V této věc s vědomím Že tak můžete zachránt velřé mno_žstv Žlvotů mmo jné našch přátel č enůrodnv abtzkých ldí Tento apel vyslovu1eme V přátelství a duvěře Žeúspěch eku nového UKRAlN svým významem přesahuje hrance jednotlvých zem a národů Vockrát děkujeme Datum Name =M*, Jméno """" Unterschrft Podps Herrn Bu ndes ka nzler Werner Fayman n Herrn Bundesm nster Alos Stóger Bundeskanzleramt Ballhausplatz 2 13, Wen ff ff ta 5 ÓsrrnRElCH lr

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o. PŘÍSTAVBA KLNKY SV. KLMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovce, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadncový systém S - JTSK Gennet

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012 Předmluva Zákon

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu)

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu) Plcní nemoc v těhotenství, dagnostka a léčba 4.2 Chroncké plcní nemoc v těhotenství (s možností akutního průběhu) 4.2.1 Chroncké nenfekční nemoc 4.2.1.1 Asthma bronchale Astma je nejčastější chroncké onemocnění

Více

Rakovna: nové nadě e tf?t}. letgch dvaeátrého stol*tí vyhlásl Arnerčané válku rakgvně. Postupně se přldal c*lý svět. Okupačnívojska n*dorcvýgh buněk nás zabljeí dále, přesto nemůžebýt řec a debaklu' Vědc

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

OÈNÍ OPTIKA. Zámeèek na Pastýøské stìnì èeká oprava. Domácnosti zaènou navštìvovat sèítaèi ptactva. i INFORMACE INFORMACE HORES ÈR. Bc.

OÈNÍ OPTIKA. Zámeèek na Pastýøské stìnì èeká oprava. Domácnosti zaènou navštìvovat sèítaèi ptactva. i INFORMACE INFORMACE HORES ÈR. Bc. Zámeèek na Pastýøské stìnì èeká oprava Jedna z domnat Dìèína se zøejmì skryje pod lešením - zámeèek na Pastýøské stìnì èeká rozsáhlá oprava oken, fasády a také støechy. Objekt, který je stavební kulturní

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Podmínky přijetí uprchlíků a důvěra v kompetence politiků

Podmínky přijetí uprchlíků a důvěra v kompetence politiků Podmínky přjetí uprchlíků a důvěra v kompetence poltků Březen / Duben 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdnů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 5 301 111, fax: 5 301 101 e-mal:

Více

Ing. Barbora Chmelíková 1

Ing. Barbora Chmelíková 1 Numercká gramotnost 1 Obsah BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA TYPY ÚROČENÍ JEDNODUCHÉ vs SLOŽENÉ ÚROČENÍ JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ SLOŽENÉ ÚROČENÍ FREKVENCE ÚROČENÍ KOMBINOVANÉ ÚROČENÍ EFEKTIVNÍ ÚROKOVÁ MÍRA SPOJITÉ

Více

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM Posudek vedoucího bakalářské práce Bořka Letla Bolometre na tokamaku GOLEM Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc Bořek Letl vpracoval svoj bakalářskou prác na tokamaku GOLEM, jehož rozvoj je závslý

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek 9.2.29 Bezpečnost chemckých výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mal: petr.zamostny@vscht.cz Analýza rzka Vymezení pojmu rzko Metody analýzy rzka Prncp analýzy rzka Struktura rzka spojeného

Více

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI - 13 - í Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materálu Prof. ng. J. Šeda, DrSc. KDAZ - PJP Na našem pracovšt byl vypracován program umožňující modelovat průchod záření gama metodou Monte Carlo, homogenním

Více

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model ROČNÍK LXXII, 2003, č. 1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 5 MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN 1 Karel ANTOŠ, 2 Hana SKALSKÁ, 1 Bruno JEŽEK, 1 Mroslav PROCHÁZKA, 1 Roman PRYMULA 1 Vojenská lékařská akademe

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce Unicity, Inc., 2006 Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce PROBLÉM Kardiovaskulární onemocnění a vysoký cholesterol Diagram onemocnění. 1,500,000 1,300,000 1,200,000 900,000 600,000 554,643 300,000

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : (Ne)viditelná DNA Úvod do tématu Přečtěte si následující tři odborné články a přiřaďte k nim názvy oborů, ve kterých se využívá metod izolace DNA: forenzní genetika, paleogenetika,

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Závslost příčnná (kauzální). Závslostí pevnou se označuje případ, kdy výskytu jednoho jevu nutně odpovídá výskyt druhé jevu (a často naopak). Z pravděpodobnostního hledska

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Erivedge může způsobit závažné vrozené vady Může vést

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014 Výroční členská schůze MO ČRS Žžkov 1 dne 20.3.2014 Vážení sportovní přátelé, jako každý rok se scházíme, abychom Vás seznáml s novým nformacem ohledně sportovní rybařny, změnam v rybářském řádu a dále

Více

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y 4 Lneární regrese 4 LINEÁRNÍ REGRESE RYCHLÝ NÁHLED DO KAPITOLY Častokrát potřebujete zjstt nejen, jestl jsou dvě nebo více proměnných na sobě závslé, ale také jakým vztahem se tato závslost dá popsat.

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012 Vídeň, 24. ledna 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější fakta za rok 2012 Rekordní objem pojistného v přibližné výši 9,9 mld.

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

NAD ROZPOČTEM HORNÍCH POČERNIC

NAD ROZPOČTEM HORNÍCH POČERNIC V čísle najdete Vylétly první vlaštovky? Nad rozpočtem Horních Počernc Komse dopravy nformuje Jak jsme na tom se zdravím? Chcete s zvolt lékaře? Odpadová voda Právní poradna Společenská kronka Zpravodaj

Více

Využití nástrojů GIS při analýze vztahů socio-ekonomických faktorů a úrovně sociální péče

Využití nástrojů GIS při analýze vztahů socio-ekonomických faktorů a úrovně sociální péče Využtí nástrojů GIS př analýze vztahů soco-ekonomckých faktorů a úrovně socální péče Renata Klufová Katedra aplkované matematky a nformatky, Ekonomcká fakulta JU, Studentská 13 370 05 České Budějovce,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 1 1 2 PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO Systém tísňových volání je v České republce propracovaný. Máme čtyř národní telefonní čísla tísňového volání na: 150 - Hasčský záchranný

Více

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 112 PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO Systém tísňových volání je v České republce propracovaný. Máme čtyř národní telefonní čísla tísňového volání na: 150 - Hasčský záchranný

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

1. Mezinárodní trh peněz

1. Mezinárodní trh peněz 1. Meznárodní trh peněz Na počátku 21. století je vývoj světového hospodářství slně ovlvněn procesem globalzace 1, v důsledku čehož dochází k dost výraznému otevírání národních ekonomk, které tak jž nemůžeme

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Finanční matematika. Téma: Důchody. Současná hodnota anuity

Finanční matematika. Téma: Důchody. Současná hodnota anuity Fnanční matematka Téma: Důchody Současná hodnota anuty Důchody Defnce: Důchodem se rozumí pravdelné platby ve stejné výš, tzv. anuty Pozor na nejednotnost termnologe Různé možnost rozdělení důchodů Členění

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Chapman world. V galerii. Edukační program k výstavě Jake & Dinos Chapman / Slepý vede slepého Galerie Rudolfinum 03/10 2013-05/01 2014

Chapman world. V galerii. Edukační program k výstavě Jake & Dinos Chapman / Slepý vede slepého Galerie Rudolfinum 03/10 2013-05/01 2014 Chapman world e.. l o k š Ve V galer.. Edukační program k výstavě Jake & Dnos Chapman / Slepý vede slepého Galere Rudolfnum 03/10 2013-05/01 2014 Vytvořte sošku/ masku/ talsman- něco, co by po vzoru prmtvního

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku Využtí logstcké regrese pro hodnocení omaku Vladmír Bazík Úvod Jedním z prmárních proevů textlí e omak. Jedná se o poct který vyvolá textle př kontaktu s pokožkou. Je to ntegrální psychofyzkální vlastnost

Více

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 47. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupny pro spolehlvost k problematce Specfkace, alokace a optmalzace

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií Vícekrterální rozhodování Zabývá se hodnocením varant podle několka krtérí, přčemž varanta hodnocená podle ednoho krtéra zpravdla nebývá nelépe hodnocená podle krtéra ného. Metody vícekrterálního rozhodování

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte! Ctěná paní, ctěný pane, pokud máte zdravotní i jiný problém a hledáte řešení k uzdravení/vyřešení Vašeho problému našli jste neobyčejné přesto to nejpřirozenější řešení. Ať je Vaše situace jakkoliv vážná,

Více

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval.

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval. CZ Návod k obsluze Kotel pro spalování oleje Uno-3 / Mega-3 / Max-3 / Cosmo / ST-plus Kotel pro spalování plynu CompactGas (1000-2800) / Cosmo alufer / ST-plus alufer Hoval CZ s.r.o. Republkánská 45 31204

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Společnost pro mukopolysacharidosu (1994 2010) společenství rodin dětí nemocných nevyléčitelnou a smrtelnou nemocí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Chaloupky 35, 772 00 Olomouc, IČO: 61985112, bank.spojení:

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Program prevence

Více

Průmyslové a dílenské vybavení

Průmyslové a dílenské vybavení Průmyslové a dílenské vybavení Ergonome a hospodárnost pro řemeslníky a průmysl. 00 O Tempus Obsah Frma Tempus Technology & Servce GmbH, se sídlem v Durynském Bad Langensalza, byla založena 007/008. Tehdy

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Příběh Michele-Alopecie a Cpn. originál http://www.cpnhelp.org/a_hair_raising_adventure_

Příběh Michele-Alopecie a Cpn. originál http://www.cpnhelp.org/a_hair_raising_adventure_ Obnovu vlasů a anti-šedé vlasy účinky aktuální roxithromycinu. Taisuke Ito, Natsuho Ito, Naohiro Seo, Hiroaki Yagi, Hideo Hashizume, Masahiro Takigawa dermatologie, Hamamatsu University School of Medicine,

Více

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků).

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků). Učebí text k předášce UFY8 Dvojvzková tererece teké vrtvě Dvojvzková tererece teké vrtvě Předpokládejme, vl o mpltudě dvou delektrk tk, že mpltud održeé vly bude o dexu lomu bude t (vz obr. DI-1). v protředí

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU AALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V IVESTIČÍM PROCESU Jří Marek ) ABSTRAKT Príspevek nformuje o uplatnene manažmentu rzka v nvestčnom procese. Uvádza príklad kalkulace rzka a analýzu jeho ctlvost. Kľúčové

Více

Á Á Š Ěľĺĺ É č ě řč Č ĺ Č č ř ě č úč ř ý Č Č č ř ě ý Ž č č úč ĺ č š ř č č ý č ý ĺ ě ý ě ž ý ú ý ě š ě Ú ľĺ ĺ š Ž ú ř Ž ů č č ŕ ý ú ř ů Č ě ě š ř ů ň š Ž ě ě ř ř ě Ž ý š Ž ř ř ż č ň š Ž ě ě ř ř ě Ž ř ůč

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

revoluce v cenách! 1,60 IDFIX BASIC secure Bezkonkurenční cena Servis 24 hodin: 725 740 741 tel.: +420 548 535 355 idfix@idfix.cz www.idfix.

revoluce v cenách! 1,60 IDFIX BASIC secure Bezkonkurenční cena Servis 24 hodin: 725 740 741 tel.: +420 548 535 355 idfix@idfix.cz www.idfix. 1,60 expresní jednobarevný potsk do 2 hodn (osobní odběr), do 24 hodn (s doručením) IDFIX BASIC secure Bezkonkurenční cena Typ Basc secure je prvním svého druhu na trhu, který proloml cenovou hranc, za

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Úloha II.P... Temelínská

Úloha II.P... Temelínská Úloha IIP Temelínská 4 body; průměr 278; řešlo 49 studentů Odhadněte kolk jaderného palva se spotřebuje v jaderné elektrárně na 1 MWh elektrcké energe kterou spotřebují ldé až v domácnost Srovnejte to

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Trpíte kortikofobií? Kortikosteroidy v léčbě alergických chorob. Kortikosteroidní léky

Trpíte kortikofobií? Kortikosteroidy v léčbě alergických chorob. Kortikosteroidní léky » Odstraněním opakovaných atak těchto chronicky probíhajících chorob se výrazně zvýšila kvalita života pacientů, pobyty v nemocnici se staly výjimkou a snížilo se procento nepříznivých komplikací.» nadledvina

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Referenční příručka. Příprava a plnění s předem připojenou hadičkou

Referenční příručka. Příprava a plnění s předem připojenou hadičkou Referenční příručka Příprava a plnění s předem přpojenou hadčkou Před Přípravou shromážděte tento materál: Jeden 500ml nebo 1 000ml vak (nebo láhev) normálního fyzologckého roztoku s jednou (1) jednotkou

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

sníh, led a mráz Fotografujeme Zimní detaily Zasněžená panoramata Život v zimě zdůraznění nálady byl Jak na to

sníh, led a mráz Fotografujeme Zimní detaily Zasněžená panoramata Život v zimě zdůraznění nálady byl Jak na to Fotografujeme sníh, led a mráz Mnohý fotograf prožívá v změ něco jako zmní spánek, protože fotografování v teplotách pod nulou nebývá příjemné pro fotografa an pro foťák. Někteří ale právě v změ ožívají,

Více

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Informace pro pacienty Čeština 32 Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Ve většině případů je nádorové onemocnění prostaty asymptomatické, což

Více