Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Odborná skupina pro biotransformace, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Odborná skupina pro biotransformace, Praha"

Transkript

1 INDIVIDUÁLNÍ ROZDÍLY FARMAKOKINETIKY TAXOLU U PACIENTEK S RAKOVINOU PRSU Eugen Kubala, Kateřina Kubáčková, Stanislav Horský, Radka Václavíková, Pavel Souček, Marcela Mrhalová, Roman Kodet, Zdeněk Roth, Ladislav Tomášek, Ivan Gut Fakultní nemocnice v Motole, Praha Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Odborná skupina pro biotransformace, Praha Cíl: Analýza farmakokinetiky Taxolu (paklitaxelu) v plazmě pacientek s rakovinou prsu při opakované infuzi a zjištění případných individuálních rozdílů. Metodika: Koncentrace paklitaxelu v plazmě byly měřeny u 8 pacientek s rakovinou prsu před infuzí, během 6minutové infuze a dále až 38 min po infuzi pomocí HPLC s UV detekcí. Výsledky: Individuální farmakokinetické parametry paklitaxelu v plazmě pacientek se během tří infuzí podaných jednou týdně nezměnily, ale pacientky se vzájemně významně lišily. Tyto rozdíly přetrvávaly u všech sledovaných parametrů: tα, tβ a tγ a odpovídající rychlosti vylučování, AUC-t, AUC-, střední residenční čas, objem při ustáleném stavu Vss, Cmax a clearance byly signifikantně odlišné mezi pacientkami podle parametrické analýzy ANOVA. Při signifikantních rozdílech v Barttlettově testu variability byly rozdíly mezi pacientkami potvrzeny neparametrickým Kruskal-Wallisovým testem. Individuální hodnoty t.5α všech pacientek signifikantně korelovaly s tβ (r = 87, p <,). Ve srovnání s pacientkou s nejvyšší eliminací paklitaxelu byla AUC-t u pacientky s nejpomalejší eliminací 3,krát vyšší, CL-t a CL- byly 3,6krát nižší a CL/kg byla 3krát nižší. V souladu s tím byla rychlost eliminace v α fázi 3krát vyšší a t.5α byl kratší u pacientky s nejvyšší clearance. Podobné rozdíly byly nalezeny i v β fázi. Pacientka s nejnižší clearance měla navíc,4krát vyšší Cmax. Farmakokinetické rozdíly mezi pacientkami byly tedy signifikantní a nezměnily se během opakovaných infuzí paklitaxelu. Značné individuální rozdíly by mohly potenciálně ovlivnit léčebné účinky, jež závisí na koncentraci. Závěr: Farmakokinetika paklitaxelu u pacientek s rakovinou prsu se individuálně výrazně lišila a rozdíly trvaly při opakovaných infuzích, takže nelze vyloučit vliv na účinnost léčby. Klíčová slova: Taxol, paklitaxel, farmakokinetika, rakovina prsu, individuální rozdíly. INDIVIDUAL DIFFERENCES OF TAXOL PHARMACOKINETICS IN BREAST CANCER PATIENTS Objective: Analysis of pharmacokinetic parameters of Taxol (paclitaxel) in patients with breast cancer in repeated infusions and determination of possible individual differences Methods: Paclitaxel plasma concentrations were determined by HPLC with UV detection in 8 breast cancer patients before, during 6min of infusion and to 38 min after infusion. Results: Pharmacokinetic parameters of the individual patients did not significantly change during 3 repeated weekly infusions. However, these parameters (half-lives tα, t.5β and.5γ and corresponding rates, intercepts, area under concentration AUC-t, AUC-, mean residence time, volume at the steady state, maximal concentration and clearance) were significantly different among the patients as proved by parametric analysis ANOVA. Significant differences among the patients detected by the Barttlett s test for variability were confirmed by the non-parametric Kruskal-Wallis test. The individual values of t.5α of all patients significantly correlated with t.5β (r =.587, p <.), but there was no correlation between t.5β and t.5γ. The observed differences between patients with most rapid and slowest elimination of paclitaxel were 3.-fold (AUC-t), 3.6-fold (CL-t and CL- ) and 3-fold (CL/kg). In accordance, the difference in rate of α phase in these patients was 3-fold and t.5α was also shorter in the patient with the most rapid clearance. Similar differences were found in β phase. Moreover, the patient with the lowest clearance had.4-higher maximal concentration (Cmax). Conclusion: Pharmacokinetic parameters in the followed patients were significantly different and the differences remained unchanged during repeated infusions. These differences could potentially influence outcome of the therapy. Keywords: Taxol, paclitaxel, pharmacokinetics, breast cancer, individual differences. Klin Farmakol Farm 7; : 7 Úvod Taxol (generický název aktivní látky paklitaxel) je úspěšně používán v léčbě rakoviny prsu, vaječníků a plic (, ). Paklitaxel je mitotickým jedem, který stimuluje polymerizaci mikrotubulů a inhibuje jejich depolymerizaci (3). Dále působí tvorbu deformovaných struktur, hvězdiček (4) a indukuje apoptózu (5, 6). Paklitaxel je metabolizován v játrech a metabolity jsou vylučovány žlučí (7, 8). U lidí je metabolizován hlavně na 6α-hydroxypaklitaxel (cytochromem P45 C8, CYPC8), C3 -hydroxypaklitaxel (CYP3A4) a minoritní metabolity. Metabolity jsou až 3krát méně účinné než samotný paklitaxel (9). Farmakokinetické parametry v plazmě se využívají pro hodnocení biologické dostupnosti (bioavailability) a jejich modifikace metabolizmem, zvláště v pozdějších fázích eliminace. Studie farmakokinetiky paklitaxelu ukázaly, že křivky nejlépe odpovídají tří-kompartmentovému modelu s nelineární kinetikou danou kapacitně limitovaným metabolizmem. Rozdíly mezi dobrovolníky byly popsány především u C max, AUC, CL T (l/h), t α, t β a t γ (). Výsledky Huizinga et al. () naznačily, že t.5 α, t β a t γ by mohly vzájemně korelovat.5.5 a t γ by mohl být odhadován z t β. Popsali jsme,.5.5 že u potkanů Sprague-Dawley/Cub, nesoucích spontánní lymfomy, došlo při opakovaném podání k významnému poklesu hladin a AUC paklitaxelu (), přičemž jeho protinádorové účinky byly nižší než u docetaxelu, jehož farmakokionetika ovlivněna nebyla. Snížení hladin paklitaxelu u potkanů nebylo zřejmě způsobeno P-glykoproteinem, protože tento transportér nebyl měřitelně exprimován / 7 KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE / 7

2 Tabulka. Klinicko-patologické údaje pacientek Pacientka (věk) Diagnóza Popis I (66) C5.9 L.SIN* Klinické stadium podle UICC T3NxM (pleura, plíce, skelet) Datum biopsie Typ nádoru Stupeň nádoru ER PR ERB-B p53 Léčba a odpověď.6.5 IDC G N.H. II (7) C5.9 L.SIN* T3NM.. IDC G % III (63) C5.9 L.SIN TNM 8.. operace IDC G N.H. IV (64) C5.9 L.DX TNM IDC G V (66) C5.9 L.DX TcNbM IDC G % VI (67) C5.9 L.DX* VII (6) C5.9 L.DX* VIII (75) C5.9 L.SIN* T4N4M restaging 3..4: TNM T4NM (játra) T3NM (játra,skelet).5.4 IDC G až IDC G N.H IDC G PCHT 6 FAC: PD do plic, pleury a skeletu 6 PCHT Taxol mono týdně, 4 cyklů: SD, potom Femara, potom Taxol mono x týdně NCHT 3 FAC: CR ablace a exenterace axily ACHT 3 FAC 6 PD (lokální relaps a meta do játer), potom Taxol mono týdně ablace a exenterace axily ACHT 6 AC 5 Tamoxifen: PD do levé suprakl. uzliny a skeletu, potom PCHT Taxol mono týdně 7 cyklů: CR, potom Arimidex: PD do mozku 6..5 Exitus 3 ACHT 6x FAC 5 Tamoxifen: PD do plic 6 PCHT Taxol mono týdně: SD, potom Arimidex 6 ACHT 4x FAC: PD do plic, potom PCHT Taxol mono týdně: generalizace 4 NCHT 4 AC, potom 4x Taxotere 4 ablace a exenterace axily 5 Arimidex: PD do jater, potom PHT Faslodex: PD 5 6 PCHT Taxol mono týdně: PD, potom symptomatická terapie 5 PCHT AC: PD 6 Taxol mono týdně a Herceptin týdně 6 PCHT 4 AC, potom Taxol mono týdně, potom Taxol a Herceptin, potom Herceptin mono: PD do játra a skeletu Přežití (měsíce) DFS = OS = 8 DFS = 49 OS = 5 DFS = 3 OS = 5 DFS = 5 OS = 37 DFS = 5 OS = 5 DFS = OS = DFS = OS = 6 v nádorech, játrech či střevech ani po opakovaném podání paklitaxelu (3). Zvýšený metabolizmus paklitaxelu významně snížil rovněž jeho cytotoxické účinky proti nádorovým buňkám P388D in vitro (4). Z těchto důvodů se domníváme, že by případné odlišnosti v metabolizmu a farmakokinetice paklitaxelu mohly působit rozdílné protinádorové účinky u jednotlivých pacientů. Cílem naší studie bylo zjistit, zda opakované infuze Taxolu mohou způsobit změny jeho dispozice ovlivněním metabolizmu. U jedné pacientky po indukci CYP3A4 tyto změny popsal Monsarrat et al. (8). Dalším cílem bylo zjistit, zda případné rozdíly farmakokinetiky u pacientek podléhají změnám nebo jsou více méně stálé při opakovaných infuzích. Sledovali jsme řadu farmakokinetických parametrů po infuzi Taxolu u pacientek s pokročilou rakovinou prsu léčených monoterapií. Tato terapie byla zařazena po předchozích různě úspěšných typech chemoterapie a umožnila vyhnout se případným metabolickým interakcím, jež by mohly výsledky významně ovlivnit. Dávky 7 8 mg/m umožňují opakovanou aplikaci až 4 infuzí a i když nemusí vést k vyléčení, výrazně zlepšují kvalitu života pacientek. Výběr pacientek závisel i na schopnosti snášet opakované infuze Taxolu a jejich informovaném souhlasu s účastí ve studii farmakokinetiky. Materiál a metody Materiál Taxol pro infuze byl získán od Bristol-Myers Squibb (Princeton, NJ) a paklitaxel pro kalibrační účely a HPLC analytiku i všechny další chemikálie byly zakoupeny od Sigma-Aldrich (Praha, ČR). Krev pro kalibraci byla získána z Ústavu hematologie při FN Vinohrady, Praha. Předkolonky Sep/Pak Vac cc ( mg) CN byly zakoupeny od firmy Waters Corp., (Milford, MA). Pacientky, infuze Taxolu a vzorky krve Léčba Taxolem v dávkách 7 8 mg/m 3 jednou týdně se ukázala užitečnou pro nízkou toxicitu a dobrou snášenlivost. Současné léčebné tendence při progresi rakoviny prsu jsou v použití monoterapie, která dosahuje podobné účinky jako kombinovaná léčba a v případě progrese je možné použít jiné cytostatikum. Všechny pacientky naší skupiny měly paliativní terapii první linie a žádná z nich netrpěla toxicitou 3 nebo 4 stupně během tří studovaných infuzí. Všechny pacientky měly WHO/Karnofsky performance status =, a byly po menopauze. Klinicko-patologické údaje pacientek jsou shrnuty v tabulce. Taxol pro infuze byl naředěn podle instrukcí výrobce. Infuze byly po dobu 6 min řízeny infuzní pumpou 77 (Codan Argus AG, Heimberg, Švýcarsko). Před infuzí byla zavedena kanyla do loketní žíly zdravé ruky k zajištění dokonalé infuze dané primárně léčebnými důvody a odběrová kanyla byla zavedená do druhé ruky na straně, kde byla provedena operace prsu. Vzorky krve byly odebírány před infuzí (čas = ) a ve, 4 a 6 min infuze (těsně před koncem). Po skončení infuze byly vzorky odebírány po,, 3, 45, 6, 9,, 8, 4 min a další den po 6, 3 a 38 min. Vzorky ve zkumavkách S-Monovette (Sarstedt, Nuembrecht, Německo) s EDTA proti sražení krve byly uloženy lednici do 5 hodin od infuze a pak centrifugovány (3 ot/min, 5 min) pro získání plazmy. Duplikáty každé plazmy po ml byly uloženy při -8 C do analýzy, která proběhla během 6 týdnů po infuzi. Příprava vzorků a HPLC stanovení paklitaxelu Před analýzou byly vzorky plazmy spontánně rozmraženy, smíchány s pufrem octanu amonného, ph 5,5 a centrifugovány ( 5 ot/min, 5 min). Alikvot,8 ml byl nanesen na SPE Sep-Pak Vac cc CN Cartridges ( mg, Waters), aktivované ml methanolu a pak ml pufru, M octanu amonného. SPE (solid phase extraction) kolonka byla pak promyta ml pufru, M octanu amonného, 8 / KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE / 7

3 Obrázek. HPLC chromatogram paklitaxelu (PCT) a diethylstilbestrolu (DES). Podrobnosti stanovení jsou popsány v Metodách Voltage [mv] 5 5,6 3,76 DES nmol 9,37,,5 5, 7,5,,5 5, 7,5, čas [min.] Obrázek. Příklad farmakokinetiky paklitaxelu u jedné z pacientek. Jednalo se o třetí infuzi pacientky číslo II standardizovanou externě paklitaxelem a interně diethylstilbestrolem. Podrobnosti hodnocení jsou popsány v Metodách paklitaxel v plazmě, μg/ml paklitaxel v plazmě, μg/ml 3,5,5 3,5,5,44 PCT Pacientka II, infuze 3, externí standardizace paklitaxelem 6, čas, min Pacientka II, infuze 3, interní standardizace diethylstilbestrolem 5 5 čas, min ml methanolu s pufrem, M octanu amonného ( : 8) a pak ml hexanu. Kolonky byly min vysušeny pod vakuem a paklitaxel byl eluován do skleněných zkumavek ml směsi acetonitrilu a triethylaminu ( : ). Vzorky byly vysušeny při 4 C mírným proudem dusíku. Paklitaxel byl stanoven pomocí HPLC při 7 nm podle Wiley et al. (5) s mobilní fází acetonitril-methanol-voda s obsahem, M octanu amonného (ph 5, kyselinou octovou) (4 : : 5, v/v/v). Místo popsané kolony C8 5 μm (5 4,6 mm ID) jsme použili kolonu C8 5 μm od Macherey-Nagel (5 mm ID), μl smyčku s průtokem, ml/min. Touto modifikací jsme dosáhli o řád lepší citlivosti (v podstatě pro > krát menší objem kolony) s detekčním limitem, μm koncentrace v plazmě při analýze ml plazmy (, nmol/ml plazmy resp. asi, μg/ml). Použili jsme jednak externí standardizaci s kalibrační křivkou paklitaxelu provedenou při každé analýze, která byla lineární v potřebném rozsahu, 5 μm s použitím ml plazmy a SPE extrakce identické jako u vzorků z pacientky. Navíc jsme použili interní standardy diethylstilbestrolu (DES) podle doporučení firmy Supelco (Sigma-Aldrich, Praha, ČR). Vzorky byly po SPE extrakci vysušeny mírným proudem dusíku a před HPLC analýzou rozpuštěny ve 5 μl mobilní fáze obsahující nmol DES/vzorek. Ukázalo se, že není žádoucí, aby DES procházel přes SPE kolonky současně s paklitaxelem, neboť podmínky ideální pro paklitaxel byly zcela nevhodné pro DES. Tento problém byl vyřešen přidáním DES k mobilní fázi pro rozpuštění vzorku, které poskytlo dokonale reprodukovatelné výsledky. Srovnání externí standardizace paklitaxelem (t R =,min) (obrázek ) a interní standardizace DES (t R = 9,4min) ukázalo identické výsledky a podpořilo kvalitu analýz. Použili jsme HPLC ECOM (Praha, ČR). Záznamy byly hodnoceny pomocí CSW software (Chromatography Station for Windows), verze,7 od ECOM. Farmakokinetické a statistické analýzy Koncentrace paklitaxelu v plazmě byly počítány pomocí Microsoft Excel. Pro znázornění komplexních křivek, jejich tří exponenciálních komponent (α, β, γ) a především farmakokinetických parametrů: poločasů vylučování z plazmy v α, β a γ fázi eliminace (t α, t β a γ), oblastí pod křivkou koncentrace (AUC, area under the curve) AUC -t, AUC t-, AUC -, středního residenčního času (MRT, mean residence time), objemu v ustáleném stavu (Vss, volume at the steady state), maximální koncentrace C max, clearance CL -t, CL -, a CL/kg byl použit program PK Solutions. (Summit Research Services, Montrose, CO). Statistické výpočty byly provedeny analýzou variance (ANOVA), Bartlettovým testem a neparametrickou analýzou Kruskal-Wallis za pomoci programu EpiINFO, verze 6,4b, (WHO, Geneva, Švýcarsko). Výsledky Hodnocení vývoje farmakokinetických parametrů během opakovaných infuzí. Příklad farmakokinetiky paklitaxelu u jedné z pacientek je uveden na obrázku. U pacientek II, IV, VII a VIII byla zaznamenána postupně se zvyšující C max. K poklesu C max naopak došlo u pacientky V a hodnoty tří dalších pacientek zůstaly nezměněné. U dalších farmakokinetických parametrů jsme nenašli žádnou tendenci k poklesu či vzestupu (tabulka ). AUC se odpovídajícím způsobem zvýšila nebo snížila u pacientek II, IV, V a VIII, ale ne u pacientky číslo VII. Změny však byly většinou příliš malé, aby mohly ovlivnit účinnost léčby. Našli jsme nízký postupný pokles AUC u pacientky II, ale naopak postupný vzestup AUC u pacientek III, IV, a VIII a žádné změny u ostatních pacientek, což naznačilo, že opakované infuze Taxolu nesnížily jeho biologickou dostupnost. Navíc jsme pozorovali mírný postupný vzestup clearance jen u pacientky V, ale snížení clearance u pacientky IV a VIII a žádné systematické změny u ostatních 5 pacientek, což podporuje závěr, že se biologická dostupnost individuálně neměnila. Eliminace v α fázi se postupně zvýšila u pacientky III, ale klesla u II a nezměnila se u ostatních 6 pacientek. Eliminace v β fázi se zvýšila u pacientky VII, ale klesala u pacientek I, III a IV a eliminace v γ fázi se zvýšila u pacientek II a VI, ale poklesla u pacientky I a nezměnila se u ostatních. Podobně došlo postupně ke zvýšení MRT u VIII, ale snížení u pacientky II, u které poklesl i V ss. Oba parametry neukázaly žádnou zjevnou tendenci během 3 infuzí u všech ostatních pacientek. Individuální změny farmakokinetiky pozorované během série 3 infuzí byly obecně tak malé, že jejich vliv na protinádorové účinky paklitaxelu je velmi pochybný. Disposice a eliminace tak zůstaly prakticky nezměněné. Fakt, že nedošlo k žádným výrazným změnám metabolizmu či vylučování paklitaxelu, které by mohly vyvolat snížení jeho protinádorových účinků, je pro další terapii Taxolem obecně velmi příznivý. Hodnocení rozdílů farmakokinetických parametrů mezi pacientkami V protikladu ke stabilitě většiny farmakokinetických parametrů u jednotlivých pacientek (intraindividuální variabilita) během opakovaných infuzí se ukázal být nález signifikantních rozdílů ve všech sledovaných farmakokinetických parametrech mezi pacienty (interindividuální variabilita). Rozdíly jasně prokázala parametrická analýza variance ANOVA. Protože Bartlettův test ukázal v některých případech rozdíly rozptylu, všechny parametry byly navíc počítány neparametrickou analýzou podle Kruskalla a Wallise (tabulka ). S ohledem na snášenlivost léčby byly dávky Taxolu v přepočtu na m tělesného povrchu u jednotlivých pacientek mírně odlišné. Následkem toho nebyla zjištěna žádná korelace mezi dávkou v mg/m a C max a údaje proto dále neuvádíme. Dokonce i po přepočtu C max tak, aby odrážela mírně odlišné dávky na povrch těla (C max /dávka v mg/m ), byla C max,4krát vyšší u pacientky III a až,7krát vyšší u pacientky V než u VI. Podobně v α fázi byla rychlost vylučování u pacientky V 3krát vyšší a t α byl,8krát kratší než u pacientky III. Totéž se projevilo v rozdílech mezi těmito dvěma pacientkami v β fázi. I ve fázi β a γ vylučovala pacientka III paklitaxel nejnižší rychlostí ze všech pacientek. Pořadí účinnosti eliminace u ostatních pacientek bylo odlišné oproti fázi α. Tento fakt ukázala sice signifikantní ale ne příliš úzká korelace hodnot t α proti t β jednotlivých pacientek (r = 878, / 7 KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE / 9

4 Tabulka. Farmakokinetické údaje pacientek Pacientka α fáze β fáze γ fáze a pořadí Cmax intercept rychlost tα intercept rychlost tβ intercept rychlost tγ AUC(-t) AUC(- ) infuze μg/ml μg/ml min μg/ml min μg/ml min μg/ml x min μg/ml x min MRT Vss, plocha CL -t CL - CL/kg min litry plocha plocha plocha I -,,78 3,4 5,6,6 6, 43,,8, , , 76,9 49,5 459, 5,466 I -,7, 3,6 6,69 9 3,6 5,,45,356 5, ,7 5,5 338,5 38,4 3,99 I - 3,4, 4, 6,67,6,8 54,,7, 6,9 35, 378,3 44, 6,9 46, 396,6 4,7,37 ±,9,3 ±,3 ± 9, 6,33 ±,6 ±, 4, ± 49,4 ± 4,7,33 ±,8 II,8,8 4,4 6,6 5 8,6 37,,,93 634, ,5 99, 533,4 493,5 5,365 II -,35,8 3,6 6,69,4 7,7 39,,8,349 53,6 8,8 83,6 56,9 35,89 53,3 59, 5,75 II - 3,8,79 77,5 8,94,3, 3,9,4,573 44, ,9 4,4 55, 497,8 5,4,3 ±,4 5 ±, 98,5 ± 5,5 7,3 ±,4,4 ±, 9, ± 36,4 ±,6, ±, III - 5,4 3,3 47,3 4,66,8 8,9 78,3,8, , 86,3 88, 39,6 57,93 57,3 47,5,967 III - 5,5 3,34 5,7 3,66,68 9, 75,5 9,649 67, ,8 6,8 56,7 55,,66 III - 3 5,5 3, 66,6,4,7, 56,7 9,649 67, , 48,8,6 9,,589 5,3 ± 3,3 ±, 54,9 ± 8,4,9 ±,8,85 ±,6, ±,5 7,3 ±,66 ±, IV - 3,5,8 4, 6,66,73 7, 4,6,33,57 599, , 5,73 456, 437,9 5,474 IV - 4,7 3,4 4, 4,9,47 6, 43,3,4,735 94,4 38,4 393,8 39, 58,89 4,7 46,3 5,79 IV - 3 5, 5, 34,5 5,5 6,3 4,4,4,34 56,7 538,4 55,7 35, 88,5 97, 9, 3,65 4,5 ±,86 3,45 ± 6,6 ± 6 5,57 ±,77 7 ± 6,5 ±,4 4, ±,,3 ±,6 V - 7, 5,7 3 4,97,6,3 34,,4,6 574, ,9 93,76 73,8 7, 3,987 V - 5, 3, 6,7 4,6,66 4,3 48,4,38,56 443, ,5 69,9 9 83,6 4,7 V - 3 4,55,9 48, 4,68,4 9,4 35,8,4,8 587,4 5,9 55,3 37,5 95,3 98,8 9, 4,8 5,5 ±, 3,87 ±,3 5, ± 9,6 4,64 ±,9,4 ±,39 8, ±,6 3 ± 6,3,39 ±, VI -,59,89 6,,3,79,3 3,5,,3 57, , 8,5 535,4 5,3 6,378 VI -,3 94, 7,38,46,5 55,5,38,9 3,3 3,7 35,3 5,9,6 44, 399,7 4,996 VI - 3,65,98 58,,9,3 4,7 47,3,7,3 3,7 4,8 5, 89, 49,9 535,4 55,8 6,448,85 ±,3, ±, 7, ± 6,, ±, ±, 6, ± 3,8 45, ±,9 ±,7 VII - 3,,98 8,4 5,48,73 8, 38,4, ,6 9, 33,6,67 VII - 3,5,5 9,9 7,63,69 8,7 37, 3,73 985, 7,3 8 56,4 9, 85,6 6,4,3 VII - 3 4,7,43 4,5 6,6,38,3 34,, ,6 97, ,4 8, 34,,675 3,73 ±,7,9 ±, 4,6 ± 6,39 ±,9,6 ±,6 9, ±,9 36,5 ±,8,48 ±,6 VIII -,65,87 47, 4,7,37 5,4 45,,7,9 3,3 39, 4, 63, 88,4 543,4 54,6 6,856 VIII -,8,68 7,9 4,,37 3,7 5,7,7,7 3,6 74,9 75,5 93,5 9,3 47,9 47,8 5,97 VIII - 3 4,5,8 5,7 5,5,63 7,7 39,,39,773 39,8 44,8 46,8 46, 74,99 36, 34,6 3,856 3,3 ±,8,78 ±, 48,6 ± 9 4,74 ±,6,46 ± 5,6 ±,7 45, ± 4,7,8 ±,9 ANOVA,,5,,,,6,,,,,,,,9,,, Bartlett NS, NS NS,4 NS NS NS NS NS NS NS, NS,4,36,38 Kruskal,5,,7,8,9,49,6,3,3,6,,,3,8,8,3 Dávka Taxolu (mg/kg): pacientka I:,79, II:,7, III:,73, IV:,86, V:,, VI:,63, VII:,63, VIII:,65 ANOVA analýza variance, Burtlett Burtlettův test rozptylu, Kruskal- Wallisův neparametrický test,34 ±,8,338 ±,96,898 ±,353,4 ±,9,35 ±,74,885 ±,475,6 ±,77,7 ±, 56,5 ± 73, 5 ± 78,9 877, ± 69 7 ± 7 53, ± 6,5 398,4 ± 3 ± ,6 ± 36,9 366,7 ± 57,3 86,9 ± 7, 9 ± 7,8 43,3 ± 8,3 53,6 ±, 69, ± 37, 667,3 ± 3,7 33, ± 8,4 387,4 ± 53,5 96, ± 9, 937 ±, 436,8 ± 8, 53,4 ± 5,6 77,4 ± 33,9 94,6 ± 8,7 34, ± 8, 347,7 ± 35, 33,4 ± 7,8 397,5 ± 5,5 35, ± 35,5 36,3 ± 43, 98,4 ± 4 6 ± 344, ± 34,3 84, ± 68, 53,4 ± 3,8 55,8 ± 54,8 33,4 ± 3,6 86,33 ±,6 43,47 ± 3,5 4,6 ± 4, 85,9 ± 7, 49, ± 63, 5,9 ±,7 44,9 ± 7, 39,3 ± 68, 87, ±,7 49,6 ± 6,9 95,3 ± 44,8 ± 9 394,7 ± 53,4 56,8 ± 5,8 4,6 ± 5,4 378, ± 63,6 8,9 ± 8,3 475,3 ± 53,5 43,4 ± 3,5 439,3 ± 99,4 4,699 ±,636 5,59 ±,7,874 ±,5 4,76 ±,795 4,6 ± 5,94 ±,669,79 ±,68 5,56 ±,59 p <,) a nevýznamná korelace mezi t β a t γ. Pokud jde o rozdíly clearance mezi pacientkami, tak měla pacientka III nejnižší eliminaci paklitaxelu v α a β fázi a druhou nejpomalejší ve fázi γ. Této celkově nejnižší zjištěné clearance samozřejmě odpovídala největší AUC v kontrastu k pacientce VI, jež měla nejvyšší clearance (CL/kg) a nejmenší AUC. Průměrná hodnota všech 3 infuzí pro AUC byla u pacientky číslo III 3,krát vyšší než u pacientky VI, její CL -t byla 3,4krát nižší a CL/kg byla 3,3krát nižší. Rozdíly dobře odpovídají,krát delšímu t γ u pacientky číslo III oproti pacientce VI. Je však zajíma- / KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE / 7

5 vé, že rozdíly v t α a t β u těchto dvou pacientek byly menší (,3krát resp.,6krát). Diskuze Protinádorové účinky cytostatik jsou úměrné dávce a odpovídajícím hladinám v organizmu a době, po kterou tyto koncentrace přetrvávají. To platí i pro paklitaxel, jehož metabolity mají velice slabou nebo žádnou protinádorovou účinnost. Navíc jsou hladiny metabolitů v krvi o řády nižší než hladiny paklitaxelu (7, 8, ). Změny farmakokinetiky mohou tedy naznačit měnící se distribuci a eliminaci léku v organizmu a protože se účinky chemoterapie často postupně snižují, může to být jeden z důvodů běžně pozorovaného postupného selhávání chemoterapie. Analogicky by mohly individuální rozdíly biologické dostupnosti a změněného metabolizmu cytostatika přispět k různému účinku chemoterapie. V minulosti byly skutečně publikovány zajímavé poznatky o možnosti deaktivace paklitaxelu např. jeho zrychleným metabolizmem in vitro u nádorových buněčných linií (4) i in vivo u modelových potkanů () a jedné pacientky s nádorem prsu (8). Další studie naznačily, že za tento pokles není zodpovědný transportér P-glykoprotein (3) a že by se spíše mohlo jednat o změnu způsobenou indukcí aktivního metabolizmu. Taková změna by mohla být identifikována pomocí detailní farmakokinetické studie, jejíž výsledky jsou předmětem tohoto článku. U jednotlivých sledovaných pacientek se žádné snížení biologické dostupnosti při opakovaných podáních Taxolu neukázalo. Ve skutečnosti se během tří následných infuzí jednou týdně zvýšily C max a AUC u čtyř z osmi pacientek. Ke snížení došlo jen u jedné pacientky a u zbývajících tří zůstaly tyto parametry nezměněny. Na druhé straně se však ukázaly signifikantní rozdíly všech sledovaných farmakokinetických parametrů mezi pacientkami (rychlost poklesu koncentrace v plazmě, a poločasy v α, β i γ fázi eliminace, AUC, MRT, V ss a clearance v různých přepočtech). Největší zaznamenaný rozdíl mezi pacientkami byl 3,6 násobný rozdíl v AUC -t. Pacientky se mezi sebou lišily opakovaně, což znamená, že mezi nimi byly značné rozdíly v biologické dostupnosti léčiva. Vzhledem k tomu, že účinky paklitaxelu jsou úměrné jeho koncentraci v organizmu, nelze vyloučit, že individuálně odlišná farmakokinetika může přispět k odlišné protinádorové účinnosti paklitaxelu u různých pacientek. Nalezení tak velkých rozdílů naznačuje, že podrobnější farmakokinetické sledování hladin paklitaxelu v plazmě by u některých pacientek mohlo naznačit potřebu zvýšení dávky. Na druhé straně je třeba mít na paměti, že rozšíření studie naráží na etické důvody, jež představuje výrazně obtěžující charakter sledování. Nález korelace mezi t.5 α a t.5 β, se jeví zajímavým, ale nepřítomnost korelace mezi t.5 β a t.5 γ ukazuje, že předvídat vylučování v γ fázi z parametrů β fáze je prakticky nemožné. Přitom měření koncentrací během velmi dlouhé γ fáze (s popsaným poločasem vylučování z plazmy v rozmezí asi hodin) jednak velmi obtěžuje pacientku (je to druhý den po infuzi) a navíc nízké koncentrace kladou značné nároky na přesnou analytiku. Přesto se ukazuje, že tento aspekt by mohl mít svůj smysl. Naše výsledky tak zatím nepotvrzují korelaci mezi t.5 γ a t β, kterou uvádí Huizing a spol. ()..5 Biologická dostupnost paklitaxelu se tedy může u některých pacientek výrazně lišit, což potvrzuje reprodukovatelnost individuálních hodnot při opakovaných infuzích. Chceme tyto pacientky sledovat dále, abychom zjistili, zda individuální rozdíly farmakokinetiky přetrvávají během další série infuzí a zda se tyto rozdíly projeví v odlišné účinnosti chemoterapie v delším časovém horizontu. Zkratky AUC oblast pod křivkou koncentrace Cmax maximální koncentrace CL-t clearance v měřením období CL- clearance extrapolovaná DES diethylstilbestrol MRT střední residenční čas tα, t β a γ poločasy vylučování z plazmy v α, β a γ fázi eliminace Vss objem v ustáleném stavu SPE extrakce na pevné fázi Tato studie byla podporována grantem Interní agentury MZ ČR, číslo grantu A/848. MUDr. Ivan Gut, DrSc. Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Skupina pro biotransformace Šrobárova 48, 4 Praha Literatura. Rowinsky EK, Onetto N, Canetta RM, Arbuck SG. Taxol: the first of the taxanes, an important new class of antitumor agents. Semin Oncol 99;9: Bobková, K, Gut, I, Mandys, V, Holý, A., Votruba, I., Otová, B. Antitumor activity of combined treatment with PMEDAP and docetaxel in the Prague inbred Sprague-Dawley/ cub rat strain bearing T-cell lymphoma. Anticancer Res ;: Spencer MC, Faulds D. Paclitaxel: A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic potential in the treatment of cancer. Drugs 994;48: Schiff PB, Fant J, Horwitz SB. Promotion of microtubule assembly in vitro by taxol. Nature 979;: Fan W. Possible mechanisms of paclitaxel-induced apoptosis. Biochem Pharmacol 999;57:5. 6. Aoudjit F, Vuori K. Integrin signalling inhibits paclitaxel-induced apoptosis in breast cancer cells. Oncogene ;: Monsarrat B, Royer I, Wright M, Cresteil T. Biotransformation of taxoids by human cytochromes P45: structure-activity relationship. Bull Cancer 997;84: Monsarrat B, Chtelut E, Royer I, et al. Modification of paclitaxel metabolism in a cancer patient by induction of cytochrome P45 3A4. Drug Metab Dispos 998;6: Vaclavikova R, Horsky S, Simek P, Gut I. Paclitaxel metabolism in rat and human liver microsomes is inhibited by phenolic antioxidants. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 3;368: 9.. Eisenhauer EA, Vermorken JB. The Taxoids. Comparative clinical pharmacology and therapeutic potential. Review. Drugs 998;55:5 3.. Huizing MT, Sewberath Misser VH, Pieters RC, et al. Taxanes: a new class of antitumor agents. Cancer Invest 995;3: Otova B, Václavíková R, Danielová V, et al. Effects of paclitaxel, docetaxel and their combinations on subcutaneous lymphomas in inbred Sprague-Dawley/Cub rats, Eur J Pharm Sci 6;9: Ehrlichova M, Vaclavikova R, Ojima I, et al. Transport and cytotoxicity of paclitaxel, docetaxel, and novel taxanes in human breast cancer cells. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 5;37: Gut I, Danielova V, Holubova J, Soucek P, Kluckova H. Cytotoxicity of cyclophosphamide, paclitaxel and docetaxel for tumor cell lines in vitro: effects of concentration, time and cytochrome P45 catalyzed metabolism. Arch Toxicol ;74: Wiley TA, Bekos EJ, Gaver RC, Duncan GF, Tay LK. High-performance liquid chromato-graphic procedure for the quantitative determination of pacliaxel (Taxol) in human plasma. J Chromatog 993;6:3 38. / 7 KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE /

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Rozdělení Skupina I Skupina II ertapenem, panipenem, tebipenem omezený účinek

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Eagle 3 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum).

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum). Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls6201/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Accord 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Monitorování hladin etoposidu a topotekanu pomocí kapalinové chromatografie při periokulární a intravitreální aplikaci v terapii retinoblastomu

Monitorování hladin etoposidu a topotekanu pomocí kapalinové chromatografie při periokulární a intravitreální aplikaci v terapii retinoblastomu Monitorování hladin etoposidu a topotekanu pomocí kapalinové chromatografie při periokulární a intravitreální aplikaci v terapii retinoblastomu Klapková E 1., Petrušková D 2., Pochop P 2., Průša R 1. 1)

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša

3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša PROJEKT MW PHARM Software pro optimální farmakoterapii 3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša - optimální dávkování léčiv zejména pro nemocné s ledvinným

Více

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Edukační materiály KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Informace pro lékaře EU Listopad 2013 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ondansetron Arrow 4 mg Ondansetron

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa

Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Přehled karbapenemů Karbapenemová antibiotika Skupina

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6044/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan pro dospělé sirup SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje

Více

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 4 mg topotecanum (jako hydrochlorid).

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls238164/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORVATON retard tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: molsidominum

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6046/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan long effect Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Zmírnění mírné až průměrné pooperační bolesti a zánětu po chirurgických zákrocích u koček kupř. po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání.

Zmírnění mírné až průměrné pooperační bolesti a zánětu po chirurgických zákrocích u koček kupř. po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 2 mg/ml injekční roztok pro kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá( látka: Meloxicamum Pomocné

Více

Monitorování hladin jednotlivých antimykotik pomocí HPLC. E. Klapková, R. Průša ÚKBP, 2. LF UK a FN Motol

Monitorování hladin jednotlivých antimykotik pomocí HPLC. E. Klapková, R. Průša ÚKBP, 2. LF UK a FN Motol Monitorování hladin jednotlivých antimykotik pomocí HPLC E. Klapková, R. Průša ÚKBP, 2. LF UK a FN Motol 20.9.2010 Invazivní mykotické infekce (IFI) bakteriální infekce X IFI výskyt morbidita a mortalita

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

TCI target controlled infusion. MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. KARIM FN BRNO, LF MU 2014

TCI target controlled infusion. MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. KARIM FN BRNO, LF MU 2014 TCI target controlled infusion MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. KARIM FN BRNO, LF MU 2014 Střet zájmů: jedná se o výukovou přednášku honorovanou firmou BBraun v rámci vzdělávacího projektu Aesculap Akademie. Autor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATELÉ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATELÉ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATELÉ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH 1 Členský stát EU/EHP Žadatel (Smyšlený) Název Síla Léková forma Cesta podání Česká

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE. Farmakologický ústav 2.LF UK

MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE. Farmakologický ústav 2.LF UK MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE Farmakologický ústav 2.LF UK FARMAKOLOGIE FARMAKOLOGIE v širokém slova smyslu - věda, která studuje interakce látek s živým organismem na všech úrovních v užším slova

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení zearalenonu v krmivech. 1 Zearalenon (ZON) je charakterizován

Více

Infuzní roztok. Roztok je čirý, bezbarvý až slabě narůžověle-oranžový. Vnímání zabarvení se může lišit. Teoretická osmolarita: 305 mosm/l ph: 4,5 5,5

Infuzní roztok. Roztok je čirý, bezbarvý až slabě narůžověle-oranžový. Vnímání zabarvení se může lišit. Teoretická osmolarita: 305 mosm/l ph: 4,5 5,5 Sp.zn.sukls176520/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml infuzního roztoku obsahuje paracetamolum

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls38824/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANASTAR 1 MG Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 Motto Prof.MUDr.Vladimir A. Pavlov, DrSc: Mesodiencefalická modulace je jediná metoda

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42179/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ursofalk suspenze Souhrn údajů o přípravku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 5 ml Ursofalk suspenze

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička s 0,9 ml roztoku obsahuje atosibanum

Více

Nová antikoagulancia v klinické praxi

Nová antikoagulancia v klinické praxi Nová antikoagulancia v klinické praxi Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Dabigatran etexilat dabigatran etexilát dabigatran etexilát Perorální přímý, reverzibilní,

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule.

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151812/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMIPRO 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 0,4 mg tamsulosini

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 61,5 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 61,5 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls95543/2010 a přílohy ke sp. zn. sukls97553/2009, sukls131501/2009, sukls48006/2009, sukls70183/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Letromedac 2,5 mg, potahované

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D v premixech pro výrobu krmných směsí metodou HPLC.

Více

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění potřebných úprav v souhrnu údajů o přípravku, označení na obalu a příbalové informaci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 7 Vědecké závěry Celkové

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

sp.zn.sukls188553/2014

sp.zn.sukls188553/2014 sp.zn.sukls188553/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU tablety s prodlouženým uvolňováním. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje pentoxifyllinum

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zofran Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ondansetronum, 16 mg v jednom čípku. 3. LÉKOVÁ

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2008

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 7. 29 39 Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 28 Activity of health

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EXESTEA 25 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Exemestanum Jedna potahovaná tableta obsahuje exemestanum 25 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 4 - Nástřik vzorku Dávkovače vzorků/injektory Dávkování vzorků je jednou z klíčových záležitostí v HPLC. Ani nejlepší kolona

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Hospira 4 mg/4 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního

Více

Lékově-lékové interakce antiepileptik

Lékově-lékové interakce antiepileptik Lékově-lékové interakce antiepileptik udětského pacienta Klapková E. 1, Tesfaye H. 1, Tesfayeová A. 2, Komárek V. 2 1) Ústav klinické biochemie a patobiochemie, UK 2.LF a FN Motol 2) Klinika dětské neurologie,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls122788/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls122788/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls122788/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Loxelza 2,5 mg potahované tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Význam a stanovení antioxidantů v čaji. Bc. Kateřina Zehnalová

Význam a stanovení antioxidantů v čaji. Bc. Kateřina Zehnalová Význam a stanovení antioxidantů v čaji Bc. Kateřina Zehnalová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce bylo stanovení antioxidantů v čajích. Antioxidanty jsou důležité látky mající schopnost

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NEO-BRONCHOL 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 pastilka obsahuje 15 mg ambroxoli hydrochloridum Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls59521/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Finasterid Orion 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje finasteridum 5 mg. Pomocná

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika I Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika zabývá se procesy, které modifikují změny koncentrace léčiva v organismu ve vazbě na čas v němž probíhají změnami

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Muscoril cps. Jedna tvrdá tobolka obsahuje thiocolchicosidum 4 mg. Jedna ampule (2 ml) obsahuje thiocolchicosidum 4 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Muscoril cps. Jedna tvrdá tobolka obsahuje thiocolchicosidum 4 mg. Jedna ampule (2 ml) obsahuje thiocolchicosidum 4 mg. sp.zn. sukls129911/2014 Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička 0,9 ml roztoku obsahuje 6,75 mg atosibanum (ve formě

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Děti a mladiství Pro podávání přípravku Urorec u dětí a mladistvých neexistuje žádná relevantní indikace.

Děti a mladiství Pro podávání přípravku Urorec u dětí a mladistvých neexistuje žádná relevantní indikace. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Urorec 4 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje 4 mg silodosinum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdá tobolka.

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel

CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel PharmDr. Doležalová, Mgr.Odráška, Mgr. Gorná, Vejpustková, R., doc.mgr.bláha,ph.d. Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav Profesní

Více

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 100 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 167,0

Více