Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Odborná skupina pro biotransformace, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Odborná skupina pro biotransformace, Praha"

Transkript

1 INDIVIDUÁLNÍ ROZDÍLY FARMAKOKINETIKY TAXOLU U PACIENTEK S RAKOVINOU PRSU Eugen Kubala, Kateřina Kubáčková, Stanislav Horský, Radka Václavíková, Pavel Souček, Marcela Mrhalová, Roman Kodet, Zdeněk Roth, Ladislav Tomášek, Ivan Gut Fakultní nemocnice v Motole, Praha Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Odborná skupina pro biotransformace, Praha Cíl: Analýza farmakokinetiky Taxolu (paklitaxelu) v plazmě pacientek s rakovinou prsu při opakované infuzi a zjištění případných individuálních rozdílů. Metodika: Koncentrace paklitaxelu v plazmě byly měřeny u 8 pacientek s rakovinou prsu před infuzí, během 6minutové infuze a dále až 38 min po infuzi pomocí HPLC s UV detekcí. Výsledky: Individuální farmakokinetické parametry paklitaxelu v plazmě pacientek se během tří infuzí podaných jednou týdně nezměnily, ale pacientky se vzájemně významně lišily. Tyto rozdíly přetrvávaly u všech sledovaných parametrů: tα, tβ a tγ a odpovídající rychlosti vylučování, AUC-t, AUC-, střední residenční čas, objem při ustáleném stavu Vss, Cmax a clearance byly signifikantně odlišné mezi pacientkami podle parametrické analýzy ANOVA. Při signifikantních rozdílech v Barttlettově testu variability byly rozdíly mezi pacientkami potvrzeny neparametrickým Kruskal-Wallisovým testem. Individuální hodnoty t.5α všech pacientek signifikantně korelovaly s tβ (r = 87, p <,). Ve srovnání s pacientkou s nejvyšší eliminací paklitaxelu byla AUC-t u pacientky s nejpomalejší eliminací 3,krát vyšší, CL-t a CL- byly 3,6krát nižší a CL/kg byla 3krát nižší. V souladu s tím byla rychlost eliminace v α fázi 3krát vyšší a t.5α byl kratší u pacientky s nejvyšší clearance. Podobné rozdíly byly nalezeny i v β fázi. Pacientka s nejnižší clearance měla navíc,4krát vyšší Cmax. Farmakokinetické rozdíly mezi pacientkami byly tedy signifikantní a nezměnily se během opakovaných infuzí paklitaxelu. Značné individuální rozdíly by mohly potenciálně ovlivnit léčebné účinky, jež závisí na koncentraci. Závěr: Farmakokinetika paklitaxelu u pacientek s rakovinou prsu se individuálně výrazně lišila a rozdíly trvaly při opakovaných infuzích, takže nelze vyloučit vliv na účinnost léčby. Klíčová slova: Taxol, paklitaxel, farmakokinetika, rakovina prsu, individuální rozdíly. INDIVIDUAL DIFFERENCES OF TAXOL PHARMACOKINETICS IN BREAST CANCER PATIENTS Objective: Analysis of pharmacokinetic parameters of Taxol (paclitaxel) in patients with breast cancer in repeated infusions and determination of possible individual differences Methods: Paclitaxel plasma concentrations were determined by HPLC with UV detection in 8 breast cancer patients before, during 6min of infusion and to 38 min after infusion. Results: Pharmacokinetic parameters of the individual patients did not significantly change during 3 repeated weekly infusions. However, these parameters (half-lives tα, t.5β and.5γ and corresponding rates, intercepts, area under concentration AUC-t, AUC-, mean residence time, volume at the steady state, maximal concentration and clearance) were significantly different among the patients as proved by parametric analysis ANOVA. Significant differences among the patients detected by the Barttlett s test for variability were confirmed by the non-parametric Kruskal-Wallis test. The individual values of t.5α of all patients significantly correlated with t.5β (r =.587, p <.), but there was no correlation between t.5β and t.5γ. The observed differences between patients with most rapid and slowest elimination of paclitaxel were 3.-fold (AUC-t), 3.6-fold (CL-t and CL- ) and 3-fold (CL/kg). In accordance, the difference in rate of α phase in these patients was 3-fold and t.5α was also shorter in the patient with the most rapid clearance. Similar differences were found in β phase. Moreover, the patient with the lowest clearance had.4-higher maximal concentration (Cmax). Conclusion: Pharmacokinetic parameters in the followed patients were significantly different and the differences remained unchanged during repeated infusions. These differences could potentially influence outcome of the therapy. Keywords: Taxol, paclitaxel, pharmacokinetics, breast cancer, individual differences. Klin Farmakol Farm 7; : 7 Úvod Taxol (generický název aktivní látky paklitaxel) je úspěšně používán v léčbě rakoviny prsu, vaječníků a plic (, ). Paklitaxel je mitotickým jedem, který stimuluje polymerizaci mikrotubulů a inhibuje jejich depolymerizaci (3). Dále působí tvorbu deformovaných struktur, hvězdiček (4) a indukuje apoptózu (5, 6). Paklitaxel je metabolizován v játrech a metabolity jsou vylučovány žlučí (7, 8). U lidí je metabolizován hlavně na 6α-hydroxypaklitaxel (cytochromem P45 C8, CYPC8), C3 -hydroxypaklitaxel (CYP3A4) a minoritní metabolity. Metabolity jsou až 3krát méně účinné než samotný paklitaxel (9). Farmakokinetické parametry v plazmě se využívají pro hodnocení biologické dostupnosti (bioavailability) a jejich modifikace metabolizmem, zvláště v pozdějších fázích eliminace. Studie farmakokinetiky paklitaxelu ukázaly, že křivky nejlépe odpovídají tří-kompartmentovému modelu s nelineární kinetikou danou kapacitně limitovaným metabolizmem. Rozdíly mezi dobrovolníky byly popsány především u C max, AUC, CL T (l/h), t α, t β a t γ (). Výsledky Huizinga et al. () naznačily, že t.5 α, t β a t γ by mohly vzájemně korelovat.5.5 a t γ by mohl být odhadován z t β. Popsali jsme,.5.5 že u potkanů Sprague-Dawley/Cub, nesoucích spontánní lymfomy, došlo při opakovaném podání k významnému poklesu hladin a AUC paklitaxelu (), přičemž jeho protinádorové účinky byly nižší než u docetaxelu, jehož farmakokionetika ovlivněna nebyla. Snížení hladin paklitaxelu u potkanů nebylo zřejmě způsobeno P-glykoproteinem, protože tento transportér nebyl měřitelně exprimován / 7 KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE / 7

2 Tabulka. Klinicko-patologické údaje pacientek Pacientka (věk) Diagnóza Popis I (66) C5.9 L.SIN* Klinické stadium podle UICC T3NxM (pleura, plíce, skelet) Datum biopsie Typ nádoru Stupeň nádoru ER PR ERB-B p53 Léčba a odpověď.6.5 IDC G N.H. II (7) C5.9 L.SIN* T3NM.. IDC G % III (63) C5.9 L.SIN TNM 8.. operace IDC G N.H. IV (64) C5.9 L.DX TNM IDC G V (66) C5.9 L.DX TcNbM IDC G % VI (67) C5.9 L.DX* VII (6) C5.9 L.DX* VIII (75) C5.9 L.SIN* T4N4M restaging 3..4: TNM T4NM (játra) T3NM (játra,skelet).5.4 IDC G až IDC G N.H IDC G PCHT 6 FAC: PD do plic, pleury a skeletu 6 PCHT Taxol mono týdně, 4 cyklů: SD, potom Femara, potom Taxol mono x týdně NCHT 3 FAC: CR ablace a exenterace axily ACHT 3 FAC 6 PD (lokální relaps a meta do játer), potom Taxol mono týdně ablace a exenterace axily ACHT 6 AC 5 Tamoxifen: PD do levé suprakl. uzliny a skeletu, potom PCHT Taxol mono týdně 7 cyklů: CR, potom Arimidex: PD do mozku 6..5 Exitus 3 ACHT 6x FAC 5 Tamoxifen: PD do plic 6 PCHT Taxol mono týdně: SD, potom Arimidex 6 ACHT 4x FAC: PD do plic, potom PCHT Taxol mono týdně: generalizace 4 NCHT 4 AC, potom 4x Taxotere 4 ablace a exenterace axily 5 Arimidex: PD do jater, potom PHT Faslodex: PD 5 6 PCHT Taxol mono týdně: PD, potom symptomatická terapie 5 PCHT AC: PD 6 Taxol mono týdně a Herceptin týdně 6 PCHT 4 AC, potom Taxol mono týdně, potom Taxol a Herceptin, potom Herceptin mono: PD do játra a skeletu Přežití (měsíce) DFS = OS = 8 DFS = 49 OS = 5 DFS = 3 OS = 5 DFS = 5 OS = 37 DFS = 5 OS = 5 DFS = OS = DFS = OS = 6 v nádorech, játrech či střevech ani po opakovaném podání paklitaxelu (3). Zvýšený metabolizmus paklitaxelu významně snížil rovněž jeho cytotoxické účinky proti nádorovým buňkám P388D in vitro (4). Z těchto důvodů se domníváme, že by případné odlišnosti v metabolizmu a farmakokinetice paklitaxelu mohly působit rozdílné protinádorové účinky u jednotlivých pacientů. Cílem naší studie bylo zjistit, zda opakované infuze Taxolu mohou způsobit změny jeho dispozice ovlivněním metabolizmu. U jedné pacientky po indukci CYP3A4 tyto změny popsal Monsarrat et al. (8). Dalším cílem bylo zjistit, zda případné rozdíly farmakokinetiky u pacientek podléhají změnám nebo jsou více méně stálé při opakovaných infuzích. Sledovali jsme řadu farmakokinetických parametrů po infuzi Taxolu u pacientek s pokročilou rakovinou prsu léčených monoterapií. Tato terapie byla zařazena po předchozích různě úspěšných typech chemoterapie a umožnila vyhnout se případným metabolickým interakcím, jež by mohly výsledky významně ovlivnit. Dávky 7 8 mg/m umožňují opakovanou aplikaci až 4 infuzí a i když nemusí vést k vyléčení, výrazně zlepšují kvalitu života pacientek. Výběr pacientek závisel i na schopnosti snášet opakované infuze Taxolu a jejich informovaném souhlasu s účastí ve studii farmakokinetiky. Materiál a metody Materiál Taxol pro infuze byl získán od Bristol-Myers Squibb (Princeton, NJ) a paklitaxel pro kalibrační účely a HPLC analytiku i všechny další chemikálie byly zakoupeny od Sigma-Aldrich (Praha, ČR). Krev pro kalibraci byla získána z Ústavu hematologie při FN Vinohrady, Praha. Předkolonky Sep/Pak Vac cc ( mg) CN byly zakoupeny od firmy Waters Corp., (Milford, MA). Pacientky, infuze Taxolu a vzorky krve Léčba Taxolem v dávkách 7 8 mg/m 3 jednou týdně se ukázala užitečnou pro nízkou toxicitu a dobrou snášenlivost. Současné léčebné tendence při progresi rakoviny prsu jsou v použití monoterapie, která dosahuje podobné účinky jako kombinovaná léčba a v případě progrese je možné použít jiné cytostatikum. Všechny pacientky naší skupiny měly paliativní terapii první linie a žádná z nich netrpěla toxicitou 3 nebo 4 stupně během tří studovaných infuzí. Všechny pacientky měly WHO/Karnofsky performance status =, a byly po menopauze. Klinicko-patologické údaje pacientek jsou shrnuty v tabulce. Taxol pro infuze byl naředěn podle instrukcí výrobce. Infuze byly po dobu 6 min řízeny infuzní pumpou 77 (Codan Argus AG, Heimberg, Švýcarsko). Před infuzí byla zavedena kanyla do loketní žíly zdravé ruky k zajištění dokonalé infuze dané primárně léčebnými důvody a odběrová kanyla byla zavedená do druhé ruky na straně, kde byla provedena operace prsu. Vzorky krve byly odebírány před infuzí (čas = ) a ve, 4 a 6 min infuze (těsně před koncem). Po skončení infuze byly vzorky odebírány po,, 3, 45, 6, 9,, 8, 4 min a další den po 6, 3 a 38 min. Vzorky ve zkumavkách S-Monovette (Sarstedt, Nuembrecht, Německo) s EDTA proti sražení krve byly uloženy lednici do 5 hodin od infuze a pak centrifugovány (3 ot/min, 5 min) pro získání plazmy. Duplikáty každé plazmy po ml byly uloženy při -8 C do analýzy, která proběhla během 6 týdnů po infuzi. Příprava vzorků a HPLC stanovení paklitaxelu Před analýzou byly vzorky plazmy spontánně rozmraženy, smíchány s pufrem octanu amonného, ph 5,5 a centrifugovány ( 5 ot/min, 5 min). Alikvot,8 ml byl nanesen na SPE Sep-Pak Vac cc CN Cartridges ( mg, Waters), aktivované ml methanolu a pak ml pufru, M octanu amonného. SPE (solid phase extraction) kolonka byla pak promyta ml pufru, M octanu amonného, 8 / KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE / 7

3 Obrázek. HPLC chromatogram paklitaxelu (PCT) a diethylstilbestrolu (DES). Podrobnosti stanovení jsou popsány v Metodách Voltage [mv] 5 5,6 3,76 DES nmol 9,37,,5 5, 7,5,,5 5, 7,5, čas [min.] Obrázek. Příklad farmakokinetiky paklitaxelu u jedné z pacientek. Jednalo se o třetí infuzi pacientky číslo II standardizovanou externě paklitaxelem a interně diethylstilbestrolem. Podrobnosti hodnocení jsou popsány v Metodách paklitaxel v plazmě, μg/ml paklitaxel v plazmě, μg/ml 3,5,5 3,5,5,44 PCT Pacientka II, infuze 3, externí standardizace paklitaxelem 6, čas, min Pacientka II, infuze 3, interní standardizace diethylstilbestrolem 5 5 čas, min ml methanolu s pufrem, M octanu amonného ( : 8) a pak ml hexanu. Kolonky byly min vysušeny pod vakuem a paklitaxel byl eluován do skleněných zkumavek ml směsi acetonitrilu a triethylaminu ( : ). Vzorky byly vysušeny při 4 C mírným proudem dusíku. Paklitaxel byl stanoven pomocí HPLC při 7 nm podle Wiley et al. (5) s mobilní fází acetonitril-methanol-voda s obsahem, M octanu amonného (ph 5, kyselinou octovou) (4 : : 5, v/v/v). Místo popsané kolony C8 5 μm (5 4,6 mm ID) jsme použili kolonu C8 5 μm od Macherey-Nagel (5 mm ID), μl smyčku s průtokem, ml/min. Touto modifikací jsme dosáhli o řád lepší citlivosti (v podstatě pro > krát menší objem kolony) s detekčním limitem, μm koncentrace v plazmě při analýze ml plazmy (, nmol/ml plazmy resp. asi, μg/ml). Použili jsme jednak externí standardizaci s kalibrační křivkou paklitaxelu provedenou při každé analýze, která byla lineární v potřebném rozsahu, 5 μm s použitím ml plazmy a SPE extrakce identické jako u vzorků z pacientky. Navíc jsme použili interní standardy diethylstilbestrolu (DES) podle doporučení firmy Supelco (Sigma-Aldrich, Praha, ČR). Vzorky byly po SPE extrakci vysušeny mírným proudem dusíku a před HPLC analýzou rozpuštěny ve 5 μl mobilní fáze obsahující nmol DES/vzorek. Ukázalo se, že není žádoucí, aby DES procházel přes SPE kolonky současně s paklitaxelem, neboť podmínky ideální pro paklitaxel byly zcela nevhodné pro DES. Tento problém byl vyřešen přidáním DES k mobilní fázi pro rozpuštění vzorku, které poskytlo dokonale reprodukovatelné výsledky. Srovnání externí standardizace paklitaxelem (t R =,min) (obrázek ) a interní standardizace DES (t R = 9,4min) ukázalo identické výsledky a podpořilo kvalitu analýz. Použili jsme HPLC ECOM (Praha, ČR). Záznamy byly hodnoceny pomocí CSW software (Chromatography Station for Windows), verze,7 od ECOM. Farmakokinetické a statistické analýzy Koncentrace paklitaxelu v plazmě byly počítány pomocí Microsoft Excel. Pro znázornění komplexních křivek, jejich tří exponenciálních komponent (α, β, γ) a především farmakokinetických parametrů: poločasů vylučování z plazmy v α, β a γ fázi eliminace (t α, t β a γ), oblastí pod křivkou koncentrace (AUC, area under the curve) AUC -t, AUC t-, AUC -, středního residenčního času (MRT, mean residence time), objemu v ustáleném stavu (Vss, volume at the steady state), maximální koncentrace C max, clearance CL -t, CL -, a CL/kg byl použit program PK Solutions. (Summit Research Services, Montrose, CO). Statistické výpočty byly provedeny analýzou variance (ANOVA), Bartlettovým testem a neparametrickou analýzou Kruskal-Wallis za pomoci programu EpiINFO, verze 6,4b, (WHO, Geneva, Švýcarsko). Výsledky Hodnocení vývoje farmakokinetických parametrů během opakovaných infuzí. Příklad farmakokinetiky paklitaxelu u jedné z pacientek je uveden na obrázku. U pacientek II, IV, VII a VIII byla zaznamenána postupně se zvyšující C max. K poklesu C max naopak došlo u pacientky V a hodnoty tří dalších pacientek zůstaly nezměněné. U dalších farmakokinetických parametrů jsme nenašli žádnou tendenci k poklesu či vzestupu (tabulka ). AUC se odpovídajícím způsobem zvýšila nebo snížila u pacientek II, IV, V a VIII, ale ne u pacientky číslo VII. Změny však byly většinou příliš malé, aby mohly ovlivnit účinnost léčby. Našli jsme nízký postupný pokles AUC u pacientky II, ale naopak postupný vzestup AUC u pacientek III, IV, a VIII a žádné změny u ostatních pacientek, což naznačilo, že opakované infuze Taxolu nesnížily jeho biologickou dostupnost. Navíc jsme pozorovali mírný postupný vzestup clearance jen u pacientky V, ale snížení clearance u pacientky IV a VIII a žádné systematické změny u ostatních 5 pacientek, což podporuje závěr, že se biologická dostupnost individuálně neměnila. Eliminace v α fázi se postupně zvýšila u pacientky III, ale klesla u II a nezměnila se u ostatních 6 pacientek. Eliminace v β fázi se zvýšila u pacientky VII, ale klesala u pacientek I, III a IV a eliminace v γ fázi se zvýšila u pacientek II a VI, ale poklesla u pacientky I a nezměnila se u ostatních. Podobně došlo postupně ke zvýšení MRT u VIII, ale snížení u pacientky II, u které poklesl i V ss. Oba parametry neukázaly žádnou zjevnou tendenci během 3 infuzí u všech ostatních pacientek. Individuální změny farmakokinetiky pozorované během série 3 infuzí byly obecně tak malé, že jejich vliv na protinádorové účinky paklitaxelu je velmi pochybný. Disposice a eliminace tak zůstaly prakticky nezměněné. Fakt, že nedošlo k žádným výrazným změnám metabolizmu či vylučování paklitaxelu, které by mohly vyvolat snížení jeho protinádorových účinků, je pro další terapii Taxolem obecně velmi příznivý. Hodnocení rozdílů farmakokinetických parametrů mezi pacientkami V protikladu ke stabilitě většiny farmakokinetických parametrů u jednotlivých pacientek (intraindividuální variabilita) během opakovaných infuzí se ukázal být nález signifikantních rozdílů ve všech sledovaných farmakokinetických parametrech mezi pacienty (interindividuální variabilita). Rozdíly jasně prokázala parametrická analýza variance ANOVA. Protože Bartlettův test ukázal v některých případech rozdíly rozptylu, všechny parametry byly navíc počítány neparametrickou analýzou podle Kruskalla a Wallise (tabulka ). S ohledem na snášenlivost léčby byly dávky Taxolu v přepočtu na m tělesného povrchu u jednotlivých pacientek mírně odlišné. Následkem toho nebyla zjištěna žádná korelace mezi dávkou v mg/m a C max a údaje proto dále neuvádíme. Dokonce i po přepočtu C max tak, aby odrážela mírně odlišné dávky na povrch těla (C max /dávka v mg/m ), byla C max,4krát vyšší u pacientky III a až,7krát vyšší u pacientky V než u VI. Podobně v α fázi byla rychlost vylučování u pacientky V 3krát vyšší a t α byl,8krát kratší než u pacientky III. Totéž se projevilo v rozdílech mezi těmito dvěma pacientkami v β fázi. I ve fázi β a γ vylučovala pacientka III paklitaxel nejnižší rychlostí ze všech pacientek. Pořadí účinnosti eliminace u ostatních pacientek bylo odlišné oproti fázi α. Tento fakt ukázala sice signifikantní ale ne příliš úzká korelace hodnot t α proti t β jednotlivých pacientek (r = 878, / 7 KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE / 9

4 Tabulka. Farmakokinetické údaje pacientek Pacientka α fáze β fáze γ fáze a pořadí Cmax intercept rychlost tα intercept rychlost tβ intercept rychlost tγ AUC(-t) AUC(- ) infuze μg/ml μg/ml min μg/ml min μg/ml min μg/ml x min μg/ml x min MRT Vss, plocha CL -t CL - CL/kg min litry plocha plocha plocha I -,,78 3,4 5,6,6 6, 43,,8, , , 76,9 49,5 459, 5,466 I -,7, 3,6 6,69 9 3,6 5,,45,356 5, ,7 5,5 338,5 38,4 3,99 I - 3,4, 4, 6,67,6,8 54,,7, 6,9 35, 378,3 44, 6,9 46, 396,6 4,7,37 ±,9,3 ±,3 ± 9, 6,33 ±,6 ±, 4, ± 49,4 ± 4,7,33 ±,8 II,8,8 4,4 6,6 5 8,6 37,,,93 634, ,5 99, 533,4 493,5 5,365 II -,35,8 3,6 6,69,4 7,7 39,,8,349 53,6 8,8 83,6 56,9 35,89 53,3 59, 5,75 II - 3,8,79 77,5 8,94,3, 3,9,4,573 44, ,9 4,4 55, 497,8 5,4,3 ±,4 5 ±, 98,5 ± 5,5 7,3 ±,4,4 ±, 9, ± 36,4 ±,6, ±, III - 5,4 3,3 47,3 4,66,8 8,9 78,3,8, , 86,3 88, 39,6 57,93 57,3 47,5,967 III - 5,5 3,34 5,7 3,66,68 9, 75,5 9,649 67, ,8 6,8 56,7 55,,66 III - 3 5,5 3, 66,6,4,7, 56,7 9,649 67, , 48,8,6 9,,589 5,3 ± 3,3 ±, 54,9 ± 8,4,9 ±,8,85 ±,6, ±,5 7,3 ±,66 ±, IV - 3,5,8 4, 6,66,73 7, 4,6,33,57 599, , 5,73 456, 437,9 5,474 IV - 4,7 3,4 4, 4,9,47 6, 43,3,4,735 94,4 38,4 393,8 39, 58,89 4,7 46,3 5,79 IV - 3 5, 5, 34,5 5,5 6,3 4,4,4,34 56,7 538,4 55,7 35, 88,5 97, 9, 3,65 4,5 ±,86 3,45 ± 6,6 ± 6 5,57 ±,77 7 ± 6,5 ±,4 4, ±,,3 ±,6 V - 7, 5,7 3 4,97,6,3 34,,4,6 574, ,9 93,76 73,8 7, 3,987 V - 5, 3, 6,7 4,6,66 4,3 48,4,38,56 443, ,5 69,9 9 83,6 4,7 V - 3 4,55,9 48, 4,68,4 9,4 35,8,4,8 587,4 5,9 55,3 37,5 95,3 98,8 9, 4,8 5,5 ±, 3,87 ±,3 5, ± 9,6 4,64 ±,9,4 ±,39 8, ±,6 3 ± 6,3,39 ±, VI -,59,89 6,,3,79,3 3,5,,3 57, , 8,5 535,4 5,3 6,378 VI -,3 94, 7,38,46,5 55,5,38,9 3,3 3,7 35,3 5,9,6 44, 399,7 4,996 VI - 3,65,98 58,,9,3 4,7 47,3,7,3 3,7 4,8 5, 89, 49,9 535,4 55,8 6,448,85 ±,3, ±, 7, ± 6,, ±, ±, 6, ± 3,8 45, ±,9 ±,7 VII - 3,,98 8,4 5,48,73 8, 38,4, ,6 9, 33,6,67 VII - 3,5,5 9,9 7,63,69 8,7 37, 3,73 985, 7,3 8 56,4 9, 85,6 6,4,3 VII - 3 4,7,43 4,5 6,6,38,3 34,, ,6 97, ,4 8, 34,,675 3,73 ±,7,9 ±, 4,6 ± 6,39 ±,9,6 ±,6 9, ±,9 36,5 ±,8,48 ±,6 VIII -,65,87 47, 4,7,37 5,4 45,,7,9 3,3 39, 4, 63, 88,4 543,4 54,6 6,856 VIII -,8,68 7,9 4,,37 3,7 5,7,7,7 3,6 74,9 75,5 93,5 9,3 47,9 47,8 5,97 VIII - 3 4,5,8 5,7 5,5,63 7,7 39,,39,773 39,8 44,8 46,8 46, 74,99 36, 34,6 3,856 3,3 ±,8,78 ±, 48,6 ± 9 4,74 ±,6,46 ± 5,6 ±,7 45, ± 4,7,8 ±,9 ANOVA,,5,,,,6,,,,,,,,9,,, Bartlett NS, NS NS,4 NS NS NS NS NS NS NS, NS,4,36,38 Kruskal,5,,7,8,9,49,6,3,3,6,,,3,8,8,3 Dávka Taxolu (mg/kg): pacientka I:,79, II:,7, III:,73, IV:,86, V:,, VI:,63, VII:,63, VIII:,65 ANOVA analýza variance, Burtlett Burtlettův test rozptylu, Kruskal- Wallisův neparametrický test,34 ±,8,338 ±,96,898 ±,353,4 ±,9,35 ±,74,885 ±,475,6 ±,77,7 ±, 56,5 ± 73, 5 ± 78,9 877, ± 69 7 ± 7 53, ± 6,5 398,4 ± 3 ± ,6 ± 36,9 366,7 ± 57,3 86,9 ± 7, 9 ± 7,8 43,3 ± 8,3 53,6 ±, 69, ± 37, 667,3 ± 3,7 33, ± 8,4 387,4 ± 53,5 96, ± 9, 937 ±, 436,8 ± 8, 53,4 ± 5,6 77,4 ± 33,9 94,6 ± 8,7 34, ± 8, 347,7 ± 35, 33,4 ± 7,8 397,5 ± 5,5 35, ± 35,5 36,3 ± 43, 98,4 ± 4 6 ± 344, ± 34,3 84, ± 68, 53,4 ± 3,8 55,8 ± 54,8 33,4 ± 3,6 86,33 ±,6 43,47 ± 3,5 4,6 ± 4, 85,9 ± 7, 49, ± 63, 5,9 ±,7 44,9 ± 7, 39,3 ± 68, 87, ±,7 49,6 ± 6,9 95,3 ± 44,8 ± 9 394,7 ± 53,4 56,8 ± 5,8 4,6 ± 5,4 378, ± 63,6 8,9 ± 8,3 475,3 ± 53,5 43,4 ± 3,5 439,3 ± 99,4 4,699 ±,636 5,59 ±,7,874 ±,5 4,76 ±,795 4,6 ± 5,94 ±,669,79 ±,68 5,56 ±,59 p <,) a nevýznamná korelace mezi t β a t γ. Pokud jde o rozdíly clearance mezi pacientkami, tak měla pacientka III nejnižší eliminaci paklitaxelu v α a β fázi a druhou nejpomalejší ve fázi γ. Této celkově nejnižší zjištěné clearance samozřejmě odpovídala největší AUC v kontrastu k pacientce VI, jež měla nejvyšší clearance (CL/kg) a nejmenší AUC. Průměrná hodnota všech 3 infuzí pro AUC byla u pacientky číslo III 3,krát vyšší než u pacientky VI, její CL -t byla 3,4krát nižší a CL/kg byla 3,3krát nižší. Rozdíly dobře odpovídají,krát delšímu t γ u pacientky číslo III oproti pacientce VI. Je však zajíma- / KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE / 7

5 vé, že rozdíly v t α a t β u těchto dvou pacientek byly menší (,3krát resp.,6krát). Diskuze Protinádorové účinky cytostatik jsou úměrné dávce a odpovídajícím hladinám v organizmu a době, po kterou tyto koncentrace přetrvávají. To platí i pro paklitaxel, jehož metabolity mají velice slabou nebo žádnou protinádorovou účinnost. Navíc jsou hladiny metabolitů v krvi o řády nižší než hladiny paklitaxelu (7, 8, ). Změny farmakokinetiky mohou tedy naznačit měnící se distribuci a eliminaci léku v organizmu a protože se účinky chemoterapie často postupně snižují, může to být jeden z důvodů běžně pozorovaného postupného selhávání chemoterapie. Analogicky by mohly individuální rozdíly biologické dostupnosti a změněného metabolizmu cytostatika přispět k různému účinku chemoterapie. V minulosti byly skutečně publikovány zajímavé poznatky o možnosti deaktivace paklitaxelu např. jeho zrychleným metabolizmem in vitro u nádorových buněčných linií (4) i in vivo u modelových potkanů () a jedné pacientky s nádorem prsu (8). Další studie naznačily, že za tento pokles není zodpovědný transportér P-glykoprotein (3) a že by se spíše mohlo jednat o změnu způsobenou indukcí aktivního metabolizmu. Taková změna by mohla být identifikována pomocí detailní farmakokinetické studie, jejíž výsledky jsou předmětem tohoto článku. U jednotlivých sledovaných pacientek se žádné snížení biologické dostupnosti při opakovaných podáních Taxolu neukázalo. Ve skutečnosti se během tří následných infuzí jednou týdně zvýšily C max a AUC u čtyř z osmi pacientek. Ke snížení došlo jen u jedné pacientky a u zbývajících tří zůstaly tyto parametry nezměněny. Na druhé straně se však ukázaly signifikantní rozdíly všech sledovaných farmakokinetických parametrů mezi pacientkami (rychlost poklesu koncentrace v plazmě, a poločasy v α, β i γ fázi eliminace, AUC, MRT, V ss a clearance v různých přepočtech). Největší zaznamenaný rozdíl mezi pacientkami byl 3,6 násobný rozdíl v AUC -t. Pacientky se mezi sebou lišily opakovaně, což znamená, že mezi nimi byly značné rozdíly v biologické dostupnosti léčiva. Vzhledem k tomu, že účinky paklitaxelu jsou úměrné jeho koncentraci v organizmu, nelze vyloučit, že individuálně odlišná farmakokinetika může přispět k odlišné protinádorové účinnosti paklitaxelu u různých pacientek. Nalezení tak velkých rozdílů naznačuje, že podrobnější farmakokinetické sledování hladin paklitaxelu v plazmě by u některých pacientek mohlo naznačit potřebu zvýšení dávky. Na druhé straně je třeba mít na paměti, že rozšíření studie naráží na etické důvody, jež představuje výrazně obtěžující charakter sledování. Nález korelace mezi t.5 α a t.5 β, se jeví zajímavým, ale nepřítomnost korelace mezi t.5 β a t.5 γ ukazuje, že předvídat vylučování v γ fázi z parametrů β fáze je prakticky nemožné. Přitom měření koncentrací během velmi dlouhé γ fáze (s popsaným poločasem vylučování z plazmy v rozmezí asi hodin) jednak velmi obtěžuje pacientku (je to druhý den po infuzi) a navíc nízké koncentrace kladou značné nároky na přesnou analytiku. Přesto se ukazuje, že tento aspekt by mohl mít svůj smysl. Naše výsledky tak zatím nepotvrzují korelaci mezi t.5 γ a t β, kterou uvádí Huizing a spol. ()..5 Biologická dostupnost paklitaxelu se tedy může u některých pacientek výrazně lišit, což potvrzuje reprodukovatelnost individuálních hodnot při opakovaných infuzích. Chceme tyto pacientky sledovat dále, abychom zjistili, zda individuální rozdíly farmakokinetiky přetrvávají během další série infuzí a zda se tyto rozdíly projeví v odlišné účinnosti chemoterapie v delším časovém horizontu. Zkratky AUC oblast pod křivkou koncentrace Cmax maximální koncentrace CL-t clearance v měřením období CL- clearance extrapolovaná DES diethylstilbestrol MRT střední residenční čas tα, t β a γ poločasy vylučování z plazmy v α, β a γ fázi eliminace Vss objem v ustáleném stavu SPE extrakce na pevné fázi Tato studie byla podporována grantem Interní agentury MZ ČR, číslo grantu A/848. MUDr. Ivan Gut, DrSc. Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Skupina pro biotransformace Šrobárova 48, 4 Praha Literatura. Rowinsky EK, Onetto N, Canetta RM, Arbuck SG. Taxol: the first of the taxanes, an important new class of antitumor agents. Semin Oncol 99;9: Bobková, K, Gut, I, Mandys, V, Holý, A., Votruba, I., Otová, B. Antitumor activity of combined treatment with PMEDAP and docetaxel in the Prague inbred Sprague-Dawley/ cub rat strain bearing T-cell lymphoma. Anticancer Res ;: Spencer MC, Faulds D. Paclitaxel: A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic potential in the treatment of cancer. Drugs 994;48: Schiff PB, Fant J, Horwitz SB. Promotion of microtubule assembly in vitro by taxol. Nature 979;: Fan W. Possible mechanisms of paclitaxel-induced apoptosis. Biochem Pharmacol 999;57:5. 6. Aoudjit F, Vuori K. Integrin signalling inhibits paclitaxel-induced apoptosis in breast cancer cells. Oncogene ;: Monsarrat B, Royer I, Wright M, Cresteil T. Biotransformation of taxoids by human cytochromes P45: structure-activity relationship. Bull Cancer 997;84: Monsarrat B, Chtelut E, Royer I, et al. Modification of paclitaxel metabolism in a cancer patient by induction of cytochrome P45 3A4. Drug Metab Dispos 998;6: Vaclavikova R, Horsky S, Simek P, Gut I. Paclitaxel metabolism in rat and human liver microsomes is inhibited by phenolic antioxidants. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 3;368: 9.. Eisenhauer EA, Vermorken JB. The Taxoids. Comparative clinical pharmacology and therapeutic potential. Review. Drugs 998;55:5 3.. Huizing MT, Sewberath Misser VH, Pieters RC, et al. Taxanes: a new class of antitumor agents. Cancer Invest 995;3: Otova B, Václavíková R, Danielová V, et al. Effects of paclitaxel, docetaxel and their combinations on subcutaneous lymphomas in inbred Sprague-Dawley/Cub rats, Eur J Pharm Sci 6;9: Ehrlichova M, Vaclavikova R, Ojima I, et al. Transport and cytotoxicity of paclitaxel, docetaxel, and novel taxanes in human breast cancer cells. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 5;37: Gut I, Danielova V, Holubova J, Soucek P, Kluckova H. Cytotoxicity of cyclophosphamide, paclitaxel and docetaxel for tumor cell lines in vitro: effects of concentration, time and cytochrome P45 catalyzed metabolism. Arch Toxicol ;74: Wiley TA, Bekos EJ, Gaver RC, Duncan GF, Tay LK. High-performance liquid chromato-graphic procedure for the quantitative determination of pacliaxel (Taxol) in human plasma. J Chromatog 993;6:3 38. / 7 KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE /

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI PROSINEC 2007 ČÍSLO 6 PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ FAKTORY INVAZIVNÍHO KARCINOMU PRSU V PRAXI 1 Petr CINEK, 2 Stanislav FILIP 1 Oddělení klinické onkologie Ústřední

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie Studium interakcí derivátů transplatiny s lidskými cytochromy P450 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Martina Michalová Studijní program: B1406

Více

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC SEKCE DIAGNOSTICKÉ A PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY A LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE LF UP A FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Hospira 6 mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok

Více

Monitorování kardiotoxicity indukční léčby akutních leukémií biochemickými markery

Monitorování kardiotoxicity indukční léčby akutních leukémií biochemickými markery Klin. Biochem. Metab., 13 (34), 2005, No. 2, p. 107 111. Monitorování kardiotoxicity indukční léčby akutních leukémií biochemickými markery Horáček J. M. 1, 4, Pudil R. 2, Tichý M. 3, 4, Jebavý L. 1, 4

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXOL pro inj. Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Paclitaxelum, 30 mg v 1 lahvičce po 5 ml (6 mg/ml), 100 mg v 1 lahvičce

Více

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika v praxi 1/2012 3 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. 6 Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna jednodávková

Více

v praxi 2/2012 19 Léčba sunitinibem u nemocného po pravostranné nefrektomii s metastatickým postižením kontralaterální ledviny

v praxi 2/2012 19 Léčba sunitinibem u nemocného po pravostranné nefrektomii s metastatickým postižením kontralaterální ledviny v praxi 2/2012 19 Léčba sunitinibem u nemocného po pravostranné nefrektomii s metastatickým postižením kontralaterální ledviny Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc., prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., doc. MUDr.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls155342/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Mylan 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje gemcitabini hydrochloridum odpovídající gemcitabinum 1000 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje gemcitabini hydrochloridum odpovídající gemcitabinum 1000 mg. sp.zn.sukls173412/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gemzar 200 mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku Gemzar 1 g, prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra organické chemie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra organické chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra organické chemie Jakub ONDROUCH Profilování exprese mirna u onemocnění jícnu Bakalářská práce Studijní obor: Bioorganická chemie B1407 Vedoucí

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

Halámka M. 1, Feltl D. 1, Cvek J. 1, Dušek L. 2. 274 Klin Onkol 2012; 25(4): 274 281 PŮVODNÍ PRÁCE

Halámka M. 1, Feltl D. 1, Cvek J. 1, Dušek L. 2. 274 Klin Onkol 2012; 25(4): 274 281 PŮVODNÍ PRÁCE PŮVODNÍ PRÁCE Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku na Klinice onkologické FN Ostrava důraz na význam frakcionace a definice cílového objemu v radioterapii HARDROCK

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109345/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109345/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109345/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gemcitabin Ebewe 40 mg/ml koncentrát pro přípravu infúzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Zuzana Neoralová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ RESVERATROLU A JEHO DERIVÁTŮ Zuzana

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Neziskové léky: Aktivita komplexu disulfiramu (antabusu) s mědí proti buněčné linii odvozené od karcinomu slinivky

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Aletro 2,5 mg potahované tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 5 mg potahované tablety. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tarceva 5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg erlotinibum (ve formě erlotinib

Více

Antiangiogenní léky v klinické praxi

Antiangiogenní léky v klinické praxi 127 Antiangiogenní léky v klinické praxi Tomáš Svoboda KOC FN Plzeň Vzhledem k nutnosti novotvorby cév je jednou z klíčových cílových struktur rodina VEGF receptorů, jejichž aktivace zajišťuje tímto procesem

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více