Výroční zpráva školní rok 2013/ Základní škola Brno, ANTONÍNSKÁ 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014. Základní škola Brno, ANTONÍNSKÁ 3"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, ANTONÍNSKÁ 3 1

2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace 1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-střed 1.3 Ředitel školy: Mgr. Leopold Trněný 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Základní škola (sdružuje : školní družinu, výdejnu stravy) 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Úplná / neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1.stupeň ,30 2.stupeň ,62 Celkem , Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Ing. arch. V. Mencl, PaedDr. J. Brnická, J. Čurdová 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP pro základní vzdělávání 620/ Výhra pro naše děti Jiné specializace, zaměření: Program s rozšířenou výukou cizích jazyků ve všech ročnících. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 2

3 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 3 Přepočtení na plně zaměstnané 1, Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. 8 / přepoč. 6,6 240 Z činnosti ŠD: 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem - - fyz.- / přepoč. - Z činnosti ŠK: 3

4 2.0 Údaje o pracovnících školy Organizační členění Základní školy Brno, Antonínská 3 Ředitel: Ekonomický úsek: Zástupce ředitele školy: Mgr. Leopold Trněný Jitka Hrdličková Hana Vašourková Mgr. Bohumila Borkovcová Školní psycholog: Výchovný poradce: Metodik prevence: Mgr. Bohumila Jurková RNDr. Jiřina Sáňková Mgr. Silvie Rubešová Učitelé: I. stupeň II. stupeň 1.A Mgr. Eva Oherová 6.A Mgr. Eva Vondráková 1.B Mgr. Jana Hradská 6.B Mgr. Jitka Pachlová 2.A Mgr. Ivana Smutná 7.A Mgr. Romana Svobodová 2.B Mgr. Marie Kottová 7.B Mgr. Jaromír Skalník 3.A Mgr. Šárka Stejskalová 8.A Mgr. Jana Horáková 3.B Mgr. Hana Malíšková 8.B Mgr. Jana Klabanová 3.C Mgr. Yvona Kořístková 9. A Ing. Helena Janková 4.A Mgr. Jana Francová 9.B Mgr. Jana Hanzlíková 4.B Mgr. Eva Rybnikářová 4.C Mgr. Dana Hlavatá 5.A Mgr. Z. Vojtová 5.B Mgr. Květuše Doležalová 5.C Mgr. Václav Káňa Netřídní učitelé: Mgr. I. Sialini PeadDr. Jarmila Brnická Mgr. Stanislava Červenáková Mgr. Jana Jeroušková Školní družina: vedoucí vychovatelka Želmíra Bozánová vychovatelky Gabriela Dědicová Jiřina Súkupová Martina Musilová Ludmila Balcarová Kamila Stejskalová Marek Šón Mgr. Zuzana Vojtová Provozní zaměstnanci: Jitka Hrdličková ekonomka Hana Vašourková referentka Miloš Diviš školník Jaroslava Munzarová výdej stravy + úklid Kateřina Handlová uklízečka Soňa Roháčková uklízečka Zdena Faltýnková výdej stravy Blanka Procházková - uklízečka Jan Radiměř, Vladimír Frýza vrátní 4

5 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 34,6/38 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 34,6/38 100/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let a více 1 7 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem 2 27 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 10 Cizí jazyky 10 Umění, estetika 8 Speciální pedagogika, SVPU 2 Informatika, PC, SIPVZ 2 Společenské vědy 0 Legislativa, řízení, ekonomie 2 Sport, TV, turistika 0 Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 1 Alternativní pedagogika 5 Přírodní vědy 0 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 0 Zdravotnictví, BOZP, PO 1 Jiné 2 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,61/3 z toho a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický, osobní) 1,61/3 5

6 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu žáků je hodnoceno podle 38 školského zákona. 3.2 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 0, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 461 průměr na jednoho žáka: 1, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počty přijatých žáků Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník (z roč.) 8. ročník/5.ročník 2/0 5,7/0 (z roč.) Celkem 44 9,6 (z celého počtu) 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 16 Důvody: stěhování, obtíže s výukou cizích jazyků Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 16 Důvody: stěhování, nabídka výuky cizích jazyků 6

7 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 1) šetření stížnosti rodičů žáka 4. ročníku na průběh mikulášské nadílky. 2) šetření stížnosti zákonného zástupce žáka 4. ročníku na šikanu 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: ad 1) Omluvný dopis rodičům, přijetí preventivních opatření, aby se situace ve škole neopakovala. ad 2) Zahájení spolupráce s odborným pracovištěm PPP pracoviště Sládkova 45, důsledné zabezpečení dohledu nad žáky v době přestávek, zajištění kurzu pro všechny pedagogické pracovníky (Prevence násilí od třetí strany na školách v JMK, kurz je veden odborníky v dané oblasti) 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 8 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné

8 6.0 Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Pro žáky prvního stupně, kteří navštěvovali školní družinu, byly vedle běžné činnosti školní družiny zřízeny následující kroužky: Flétna pro začátečníky vedoucí Želmíra Bozánová Flétna pro pokročilé vedoucí Ludmila Balcarová Malý kuchtík vedoucí Gabriela Dědicová Stolní hry vedoucí Jiřina Súkupová Taneční kroužek vedoucí Martina Musilová Zájmovou činnost dětí zabezpečovaly další kroužky organizované školou: Keramika (7) Angličtina (2) Němčina (3) Informatika Stolní tenis Házená Sborový zpěv (2) Zdravotník vedoucí Bohuslava Podolská, Milada Živnová vedoucí Mgr. Jana Jeroušková vedoucí PeadDr. Jarmila Brnická, Mgr. Eva Vondráková vedoucí Ing. Helena Janková vedoucí František Procházka, Markéta Říhová vedoucí Marek Šón vedoucí Mgr. Romana Svobodová, Mgr. Marie Kottová vedoucí Mgr. Květuše Doležalová Vedle kroužků organizovaných školou se mohou naši žáci zapojit do kroužků, které provozují svou činnost v prostorách školy, např. Věda nás baví, Judo a sebeobrana, Robotika. Ve škole pracuje redakce školního časopisu Edmont, který vychází pravidelně již od roku V každém čísle se objevují příspěvky ze života jednotlivých tříd. Dny otevřených dveří se uskutečnily a oslavy 110. výročí školy, spojeno s Akademií v sále Břetislava Bakaly spojeno s Vánočními dílnami, spojeno s možností prohlídky školy především pro rodiče budoucích prvňáčků. V průběhu školního roku se žáci naší školy zapojili do řady soutěží: I. stupeň Mikulášský hopan Miniolympiáda v matematice Klokánek (matematická soutěž) Mezinárodní taneční festival neprofesionálních tanečních skupin ŠD a ŠK (na organizaci této soutěže se tradičně naše škola podílí) Olympiáda v angličtině Olympiáda v německém jazyce Výtvarné soutěže Mladý zdravotník 8

9 II. stupeň Matematické soutěže Dějepisná olympiáda Mladí tvůrci pro Dunaj Turnaj v házené Turnaj Jaroslava Foglara v kopané Německá konverzační soutěž Anglická konverzační soutěž Soutěž finanční gramotnosti Spolupráce školy s dálšími subjekty KRPŠ MU pedagogická fakulta, filozofická fakulta, fakulta sociálních věcí, lékařská fakulta (cviční učitelé, pedagogické praxe studentů, pomoc studentům při plnění diplomových prací, seminárních prací apod., spolupráce na projektech ) SVČ Lužánky Některá další SVČ v Brně výuka pro žáky 1. stupně Dopravní hřiště Pastviny PPP v Brně OPD Brno Společenství přátel Jaroslava Foglara Planetárium M. Koperníka JUDr. J. Živěla besedy Ze soudních síní a předsíní Policie ČR a Městská policie přednášky, dopravní hřiště Österreich Institut, Goethe Institut ČČK příprava vystoupení pro seniory, kurzy první pomoci Účasti žáků a pedagogů na životě v obci Naše škola se opět zúčastnila Brněnských Vánoc na Zelňáku vystoupení 45 žáků prvního i druhého stupně. V rámci spolupráce s ČČK vystoupení dětí pro seniory v době předvánoční. Vyučující německého jazyka spolupracují s Magistrátem města Brna Brno Stuttgart. Zapojení do projektů a mezinárodní spolupráce V tomto školním roce se uskutečnil reciproční výměnný pobyt žáků Brno Stuttgart. Vyučující německého jazyka se se svými žáky zapojili do akcí pořádaných Österreich- Institutem. Naše škola je zapojena do SBOŠ - projekt Otevřená škola. V říjnu 2013 byla ukončena účast v projektech EU peníze do škol č. cz.1.07/1.4.00/ Vzdělání pro konkurenceschopnost a projekt č. cz.1.07/1.3.41/ Podpora vzdělávání a zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků. V době předvánoční se do projektu Vánoční dílny zapojily oba stupně školy a spojili jsme akci se dnem otevřených dveří. Akce probíhá každoročně a byla velmi úspěšná, dopoledne plné vánočních tradic tak měli možnost společně s dětmi prožít i jejich rodiče, s mnohými dokonce prarodiče. Stejný projekt je tradičně uskutečňován i v době předvelikonoční. 9

10 Nově v tomto školním roce se škola zapojila do projektu č. cz.1-07/1.1.00/ Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. V rámci uskutečňování vlastního školního vzdělávacího programu žáci prvního i druhého stupně zpracovávají v týmu nejrůznější projekty. Žáci devátých ročníků uzavřeli již tradičně svou školní docházku na naší škole PROJEKTOVÝM TÝDNEM. V době tohoto týdne každý z žáků prezentoval svou absolventskou práci před spolužáky a vyučujícími. Na své absolventské práci mají možnost žáci pracovat v průběhu školního roku a využívat pomoc přiděleného konzultanta. Nejlepší práce vyhodnocují spolužáci i porota z řad pedagogů. Vedle této prezentace žáci ověřovali své znalosti o regionu přímo v terénu (téma historické, zeměpisné, výtvarné, přírodovědné). Péče o talenty V tomto školním roce jsme měli talentovaného žáka s integrací v prvním ročníku. TU pracovala s dítětem podle IVP, spolupráce s ostatními vyučujícími i rodiči žáka byla velmi dobrá. V dalším školním roce bude opět žák pracovat v souladu s IVP a část vyučovacích hodin bude plnit ve vyšším ročníku (předpoklad postoupit z druhého ročníku do čtvrtého). Talentovaným žákům (bez integrace) vyučující připravují větší míru úkolů (podle nadání v matematice, jazyce, informatice ). Většina těchto žáků se zapojuje do soutěží a projektů, které jsou školou uskutečňovány, nebo do kterých se škola zapojuje. Žáci jazykově nadaní jsou připravováni ke složení mezinárodních zkoušek v němčině Fit in Deutsch. Žáci devátých ročníků, kteří se na zkoušky připravovali, je také úspěšně složili. Někteří žáci osmých tříd skládali tuto zkoušku nanečisto. Hudebně nadaní žáci pravidelně navštěvují kroužky uskutečňované ve školní družině, jiní se věnují zpěvu v kroužku sborového zpěvu. Školní psycholožka pro žáky devátých ročníků jako každoročně připravila projekt profesní orientace. Záměrem tohoto projektu je pomoc při výběru studia na SŠ, SOU. Dále poskytnout vycházejícím žákům informace o jejich studijních předpokladech na základě testů, pohovorů Tento projekt se uskutečňuje v úzké spolupráci se zákonnými zástupci vycházejících žáků. Podobná péče byla opět věnována i budoucím prvňáčkům v edukačně stimulačním kurzu, který byl uskutečňován v měsících březen, duben, květen. 10

11 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* Nj / 3 / Aj / 2 / Nj / 36 / Aj / 25 / Informatika, PC 1 18 Náboženství 1 16 Přírodní vědy 1 10 Společenské vědy 0 0 Sport, TV, turistika 1 20 Technické vědy 0 0 Umělecké obory Zdravotní, speciální pedagogika 4 32 Jiné 3 54 AJ/NJ/FJ/RJ/jiný Péče o žáky se specifickými potřebami Ve škole je skupina žáků, kteří mají diagnostikovány specifické poruchy učení či chování, někteří z nich byli zařazeni do integrace. S integrovanými žáky pracují učitelky ve vyučovacích hodinách v souladu s individuálními vzdělávacími plány, podle potřeby i mimo vyučování. Výchovná poradkyně pravidelně uskutečňuje schůzky s vyučujícími a školní psycholožkou. Všichni vyučující si stanovili konzultační hodiny, se kterými byli seznámeni žáci i rodiče a v době těchto hodin mohou žáci u vyučujících vyhledávat pomoc. Žáci mohou pod dohledem pedagogů využívat výukové programy na PC. Ve škole pracuje poradenský tým ve složení výchovná poradkyně, školní psycholožka a metodik prevence nežádoucích jevů. Poradenský tým se snaží poskytnout radu a pomoc nejen žákům, ale i jejich zákonným zástupcům. Členové poradenského týmu spolupracují s rodinou, s OPD, s PPP, s PČR a jinými institucemi, které jsou schopny pomoci při řešení problémů. V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu č. cz.1-07/1.1.00/ Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách (mentoři). Se žáky pracují dva mentoři podle vypracovaných individuálních plánů podpory. LVVK, školy v přírodě, školní výlety Lyžařský výcvikový kurz pro žáky sedmých ročníků se uskutečnil v Koutech nad Desnou v týdnu od 1. do 7. února Kurzu se zúčastnilo 42 žáků. Všichni žáci od prvních do šestých ročníků se v průběhu května a června vypravili do škol v přírodě. Celopobytové hry připravily paní učitelky a vychovatelky školní družiny. Žáci sedmých až devátých ročníků vyjeli na školní výlety jednodenní až čtyřdenní. Pro zájemce z řad žáků, kteří se učí německý jazyk, se uskutečnil jednodenní poznávací zájezd do Vídně. V rámci vzájemných vztahů mezi Brnem a Stuttgartem proběhly reciproční pobyty našich žáků ve Stuttgartu a naopak. 11

12 V tomto školním roce se opět podařilo naplnění jazykově poznávacího zájezdu do Velké Británie. Skupinu žáků tvořili žáci ročníků pod vedením paní učitelky Iriny Sialini a paní učitelky Jany Horákové. Výuka podle vlastního ŠVP Výuka podle vlastního vzdělávacího programu byla na naší škole zahájena 1. září V tomto školním roce podle programu Výhra pro naše děti pracovaly všechny ročníky. Základní profilací našeho programu je rozšířená cizojazyčná výuka (Aj, Nj). 7.0 Zhodnocení a závěr: Ve školním roce 2013/2014 škola pracovala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Výhra pro naše děti ve všech ročnících. Profilace školy je rozšířená výuka cizích jazyků angličtina, němčina. Naše škola je zapojena do SBOŠ, je školou fakultní pravidelně spolupracuje s Ped. fakultou MU. Výuka cizích jazyků Aj nebo Nj je zařazována již od prvního ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, od třetího ročníku 3 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk přibírají děti od pátého ročníku, opět v časové dotaci 3 hodiny týdně. Jazykově nadaní žáci skládají ještě v průběhu povinné školní docházky mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Fit in Deutsch (žáci devátých ročníků, žáci osmých ročníků mohou zkoušku skládat nanečisto ) Další cizí jazyky jsou žákům nabízeny formou zájmových útvarů. Ve školním roce 2013/2014 pokračovala spolupráce s Österreich-Institutem a Goethe- Institutem v oblasti výuky německého jazyka. Žáci, kteří dosahují výborných výsledků v němčině, mají navýšenou výuku o jednu vyučovací hodinu týdně příprava na vykonání zkoušky z Nj. V tomto školním roce se žáci zapojili do několika jazykově poznávacích akcí (Vídeň, Stuttgart, Londýn). Ve škole pracuje žákovský parlament, jehož koordinátorkou je školní psycholožka. Parlament se podílí na přípravě akcí školy (sběr druhotných surovin, charitativní akce,..), spolupracuje s vedením školy. Již řadu let funguje patronát žáků devátých ročníků nad prvňáčky. Na začátku školního roku si každý z deváťáků vyhlédl svého prvňáčka, kterému v průběhu jeho prvního školního roku věnoval pozornost. Na konci školního roku prvňáčci svým patronům a patroni svým prvňáčkům vyrobili na rozloučenou drobnou upomínku a vzájemně se slavnostně rozloučili. Deváťáci své poslední vysvědčení dostali už šestým rokem ne v budově školy, ale v prostorách Moravského muzea města Brna. Adopce na dálku pokračuje. Máme adoptivního spolužáka, tentokrát z Indie z malé vesničky Faizpur. Děti získaly pro Sudeepa, narozeného , opět částku Kč 5.000,-. V průběhu školního roku jsme dostali od Sudeepa dopisy, ve kterých nám sděluje informace o sobě i své rodině. Jednou z nejúspěšnějších akcí tohoto školního roku byly hned koncem září oslavy 110. výročí školy, které se uskutečnily v sále Břetislava Bakaly. Oslav se zúčastnili rodiče našich dětí, bývalí žáci a pedagogové naší školy, hosté z radnice MČ Brno-střed, zástupci partnerské školy ze Stuttgartu Setkání bylo zpestřeno hudebními, tanečními, dramatickými 12

13 vystoupeními našich žáků, které s nimi nacvičily paní učitelky a vychovatelky ŠD. Na vystoupení se projevila i patronace mezi prvňáčky a deváťáky, kteří pod vedením třídních učitelů nacvičili pro rodiče velmi pěkné společné vystoupení. S občerstvením pro diváky i účinkujících nám pomohl brněnský Kaufland. Nedílnou součástí života školy je činnost školní družiny, která pracuje podle programu, který je koncipován v souladu s naším školním vzdělávacím programem. V rámci školní družiny je dětem nabízena velmi široká nabídka zájmové činnosti. Počet dětí, které navštěvují školní družinu, se zvýšil (kapacita 240 žáků). Problémem zůstává nedostatek prostoru k tomu, aby měla všechna oddělení samostatné místnosti. Život školní družiny se tudíž musí odehrávat v běžných třídách. Pro činnost ŠD je vyčleněna jedna učebna, která byla vybavena interaktivní tabulí, a proto je v dopoledních hodinách využívána i pro výuku. V oblasti volnočasových aktivit nabízíme každoročně našim dětem škálu kroužků různého zaměření, do těchto kroužků se zapojuje více než polovina žáků školy. Přetrvává největší zájem o kroužek keramiky, proto jsme v tomto školním roce zřídili sedm kroužků. Dalším velmi oblíbeným kroužkem je stolní tenis, který navštěvují nejen stávající žáci ale i žáci, kteří naši školu opustili. Úspěšnost tohoto kroužku je zajisté zaručena osobou vedoucího, který tento kroužek na naší škole vede již dlouhou řadu let a pravidelně uskutečňuje turnaje, v posledních letech i v rámci SBOŠ. Ve školním roce 2013/2014 byla výuka ukončena 20. června, neboť byla zahájena další etapa rekonstrukce budovy rekonstrukce bude probíhat do října Některé akce ze života školy jsou přiblíženy na fotografiích v přílohách, jsou v nich informace z činnosti školní družiny a výroční zpráva o hospodaření školy za rok

14 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 Učitelka VŠ školní metodik prevence 1 učitelka VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog 0,5 psycholog VŠ školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 0 0 1/0 školní metodik prevence 0 1 0/0 školní psycholog 0 0 1/0 školní speciální pedagog 0 0 0/ Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: semináře VP školní metodik prevence: : semináře metodiků prevence školní psycholog: : semináře v rámci PPP školní speciální pedagog: Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 8.3 Skupinová integrace 0 Typ postižení Ročník Počet žáků 0 0 Celkem Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků SPU 3. 3 SPU 4. 5 SPU 6. 1 SPU 9. 1 CELKEM 10 14

15 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2013/2014 Škola: ZŠ Brno, Antonínská 3 Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Rubešová Počet žáků celkem: (I.stupeň 290 žáků, II.stupeň 165 žáků) Podmínky školy: Ve škole pracuje poradenský tým ve složení výchovná poradkyně, metodička prevence nežádoucích jevů, školní psycholožka. Dobře funguje spolupráce poradenský tým, vedení školy, ostatní pedagogové. Co se podařilo: Patronát žáků devátých ročníků nad prvňáčky. Účast v charitativních akcích. Sbírka finančních prostředků na adopci na dálku. Celoplošná separace odpadu (ve všech třídách po celý školní rok). Dvakrát za školní rok sběr druhotných surovin. Ve škole a okolí nulový výskyt kouření. U často chybějících žáků zlepšena školní docházka. Osobní jednání s rodiči při zhoršeném prospěchu náprava. Co se nedaří: Při oznámení šikany nedodržen postup školy při řešení šikany. Někdy se nepodaří včasné navázání spolupráce s rodiči při řešení konkrétních problémů se žáky. Nerespektování šk. řádu neadekvátní, drzé chování žáků slabá motivace ze stran rodičů, běžná vých. opatření selhávají. V Brně dne Mgr. Leopold Trněný, ředitel školy 15

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno, ANTONÍNSKÁ 3 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 1.2 Zřizovatel školy: Statutární město

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace za školní rok : 2011-2012 Brno Jundrov : 10.9.2012 Mgr. Přemysl Jeřábek 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 telefon: 543211912, 543216880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz IČO: 48512672 zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace. Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace. Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Holzova 1 1.0 Základní charakteristika školy Jsme úplnou školu s devíti postupnými ročníky.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011. Základní škola Brno Arménská 21 příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011. Základní škola Brno Arménská 21 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Arménská 21 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno, Vedlejší 0, příspěvková organizace.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, příspěvková

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více