MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! " #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # #

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! " #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # #"

Transkript

1 7-8/14-15/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # #! $ $# % # & # ' $ # #! ' $ ## # & (# #' $$ $ # # Dne 24. ervna poprvé pistoupily ke stolu Pán 3 dti ve farnosti echy pod Kosíem a 1. ervence 4 dti ve farnosti Laškov. Pejeme jim, aby nikdy nezapomnly, koho opravdu pijaly, a jejich srdce, které otevely v tom dnu pro Krista, aby takovým zstalo navždy. Kristus chce být neustále v našich srdcích, ale to je na nás, zda tam bude. Kéž srdce tch dtí i naše vždycky Mu patí.

2 )* (* + ervenec: 3. ervenec svátek sv. Tomáše, apoštola 5. ervenec slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metodje, biskupa 11. ervenec svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 16. ervenec památka Panny Marie Karmelské 23. ervenec svátek sv. Brigity, eholnice, patronky Evropy 25. ervenec svátek sv. Jakuba, apoštola 26. ervenec památka sv. Jáchyma a Anny, rodi Panny Marie 27. ervenec památka sv. Gorazda a druh 31. ervenec památka sv. Ignáce z Loyoly, knze Srpen: 1. srpen památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a uitele církve 4. srpen památka sv. Jana Marie Vianneye 6. srpen svátek Promnní Pán 8. srpen památka sv. Dominika, knze 9. srpen svátek sv. Terezie Benedikty od Kíže, panny a muednice, patronky Evropy 10. srpen svátek sv. Vavince, jáhna a muedníka 11. srpen památka sv. Kláry, panny 14. srpen památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, knze a muedníka 15. srpen slavnost Nanebevzetí Panny Marie 20. srpen památka sv. Bernarda, opata a uitele církve 21. srpna památka sv. Pia X., papeže 22. srpna památka Panny Marie Královny 24. srpna svátek sv. Bartolomje, apoštola 27. srpna památka sv. Moniky 28. srpna památka sv. Augustin, biskupa a uitele církve 29. srpna památka umuení sv. Jana Ktitele Celé Kristovo tajemství se rozvíjí v roním okruhu, a to od jeho vtlení a narození až k nanebevstoupení, k letnicím a k oekávání blaživé nadje a píchodu Pán (SC 102). Pi slavení roního okruhu Kristových tajemství uctívá svatá církev se zvláštní láskou blahoslavenou bohorodiku Marii, která je nerozlun spjata s vykupitelským dílem svého syna (SC 103). 2

3 Mimoto vložila církev do roního okruhu památky muedník a jiných svtc, kteí byli mnohotvárnou Boží milostí pivedeni k dokonalosti a už dosáhli vné spásy o jejich svátcích hlásá církev velikononí tajemství ve svatých, kteí spolu s Kristem trpli a spolu s ním jsou slaveni, ukazuje vícím jejich píklad, který všechny pitahuje skrze Krista k Otci a vyprošuje pro jejich zásluhy Boží dary (SC 104). Ponvadž bhem prázdninových msíc vzpomínáme na hodn svatých, stojí za to se nco málo pozastavit u samotných vzpomínek pedevším si íci: jaký je jejich smysl? Propriu de Santis dny, kdy se slaví nkterá liturgická památka svtce i svtice. První kesané slavili, jak bylo v antice zvykem, výroní den svých zemelých. Ten den se nazýval natale, pohané jím rozumli narozeniny zemelého, kesané den jeho úmrtí, kdy se narodil pro nebe, popípad den jeho pohbu (deposicio), kdy zemelý vešel do zaslíbené zem. Pi pohanském kultu zemelého se pinášely kvtiny, vonné látky a slavila se hostina na poest mrtvého, pi níž keslo (cathedra) zstávalo prázdné. Kesané se ve výroní den shromáždili na hrob svého rodinného píslušníka a v blízkém sále, nebo v dob pronásledování pímo u hrobu, slavili eucharistii. Byla to oslava Boha za to, že jejich zemelému dal podíl na Kristov sláv. Už v 2. století v autentické zpráv o muednictví sv. Polykarpa ze Smyrny píše jeho obec, kde byl biskupem: Obdrželi jsme jeho kosti a pochovali jsme je na vhodném míst. Tam se s pomocí Boží budeme podle možnosti shromažovat v jásotu a radosti a slavit den jeho muednictví. Liturgická oslava po staletí i po roce 313, kdy nad hroby muedník se stavly baziliky a jejich hroby se zpístupovaly, byla 3

4 táž: Obec se shromáždila ve výroní den muednictví na hrob muedníka a slavila na jeho památku eucharistii. Od nejstarších století si vydávala každá místní církev svj vlastní kalendá. Takový spolený kalendá je z r. 431 tzv. Martyrologium Hieronymianum. Nespokojuje se pouze s uvedením jména, místa a dne úmrtí muedníka, ale pidává poznámky o druhu muedníctví a podrobnosti o osob svtce (nejznámjší dílo tohoto druhu sepsal Beda Ctihodný r.735 a Usuardus ze St. Germania r. 875). Martyrologium Romanum ehoe XIII. z r je vlastn pepracované a rozšíené martyrologium Usuardovo. Liturgická konstituce, pípadn, instrukce o místních kalendáích stanovily, že má být provedena revize svátk. Mli být vybráni svtci, kteí mají význam pro celou církev. Nové pedpisy a dokonce i duch liturgického života vyžaduje, aby svátky svatých nezastiovaly svátky tajemství spásy (nedle, advent, vánoce, postní a velikononí doba). Svatí podle II. Vatikánského koncilu mají být slaveni na tom území, kde se zrodili, zemeli nebo psobili. Celá církev slaví svátky jen tch svatých, kteí mají obecný význam. Snm stanovil odstupování liturgických dn na slavnosti, svátky a památky. Památky dlí na dv skupiny: závazné a nezávazné. Závaznými jsou ctni svatí, kteí mají obecný význam pro celou církev, ostatní jsou ctni bu památkami nezávaznými, nebo se penechávají k uctní místním církvím, národm a eholním spolenostem. Slavnosti zaínají I. nešporami pedchozí den a nkteré mají vlastní mši o vigilii. Svátky nemají I. nešpory. Svátky svatých jsou hvzdami na pozadí liturgického roku. Jejich asové a teritoriální rozšíení pokrývá celý svt a souasn i celý dosavadní život církve. Máme veliký sbor pímluvc u trnu Božího a to nám naznauje, jaké máme možnosti této pomoci využívat. Využívá se této pímluvy zvlášt pi tzv. poutích. Poutí se nerozumí jenom putování k njakému posvátnému místu nebo i památnému, nýbrž i slavnost na památku svatého, podle kterého se kostel nazývá. V laškovském kostele budeme práv takovou poutní slavnost prožívat 19. srpna a mohou piputovat poutníci i z okolí, které srden zveme. Díve se na pou chodívalo pšky, cesta trvala i nkolik dní, zastavovalo se u kapliek a kíž. Obvykle nešli jen dva, ale vtší 4

5 spoleenství z celé vesnice nebo farnosti. Cestou se vyprávlo, starší pedávali mladším své vzpomínky i píbhy spojené s uritými místy. Vtšinou mli s sebou k jídlu jen buchty nebo chléb, ale dokázali se spolen rozdlit a tak se vzájemn sbližovali. Poznávali i vzdálenjší místa a i to bylo významnou souástí pouti. Velký mariánský poutní den v naší farnosti je 19. srpna 2007, je to nedle po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Práv tehdy budeme velebit Pána Boha za dar Matky Boží, která je patronkou naší farnosti, dkovat Jí za Její péi a prosit, aby v té péi o nás nikdy nepestala, aby se za nás poád pimlouvala a vyprošovala nám milosti, které potebujeme. Hlavní poutní mše svatá bude v hod. a odpoledne v hod. budou mariánské nešpory. -.+,(,(! " #!! $%&!'%&!'!#& &(!) "&! ) % $!)*%&+$,! $! *$* & %!!! ( $% &! -.! ( /)*!(*0 *$ $ 1!2' 3!) '" )!&!!'!% &%!,'"&*%$45$$3 +/$6 5"!%&'"*74!% $)/%$ 3 "(%!!&'(+*&)!() 8/*!%&"9 Tomáš Snášel 5

6 /# +! " #!!$ % $ & $! Mše svatá 7!!) % '! *! $"% & $!*%& #!#&! & ' 8'" $!( *!)%* 6& 3(!$ *":3* *!;'!'<!.(5 6%),% 3*+&) *!)!= %>? % 0*&'!6=$%$< 8*% &!'" $* * *% *! &' * "$<* ' 8*$ * $ = 4 5*!!$%<!!%!"!(*6!+$' 3 % & ( *!'*!%*(#& * 3!#&'<!% *(% "&!%<'"$*% (<%! $"'% #&<($*!!*'&&<$ $!%&&<!*# '% '" (!) + $ )!!$=('$*!(= '"! ) *& ( ( 6

7 *% A % *$ ) 9 3! * $ "$<*% '"! ()'& B% < * * $*!:C*< 6; 5* '< A % $% * "* $ %A!'$,!*'< ) $ $!( < B + #&% '" * "!:C* <6;"* '!'*)$6=!*'<! #& )!% * +&' $ $!')!(!'!%'! %&! 3 )! $# ' ' %!! (&'&D!$*3!!=,!% ' % (' $ )!*% 'E! $%!#& 3! "! $!' (** B $* '"!*& D $! ) $*! :!; 3!* *!!B 0 + Narodila se ve Finstadu u Uppsaly ve Švédsku. Pocházela z rodiny spíznné se švédským královským rodem. Už ve tinácti letech byla provdána; mla osm dtí, mezi nimi i budoucí sv. Kateinu Švédskou. Stala se františkánskou terciákou a po smrti manžela žila asketickým životem. Dala podnt k založení ádu, který nese její jméno. Ve svých spisech vyprávla o svých mystických zážitcích a vidních; cisterciáci v kláštee Alvastra je pekládali ze švédštiny do latiny a Tomáš ze Štítného poídil z nich výbr v eském pekladu ( ). V roce 7

8 1349 odešla do íma, kde se setkala (1368) s císaem Karlem IV. a papežem Urbanem V.; snažila se pemluvit papeže, aby se pesthoval z Avignonu do íma. Zemela v ím a její tlo bylo pevezeno do švédské Vadsteny a tam pohbeno. Za svatou byla prohlášena v roce C*61!&'(*$% *) 6&< $ ( + C$ 3F!G!HIJ GK)E %!< HL *!!'!% Tato pobožnost byla schválena a doporuena Svatou kongregací, posvátným Kolegiem de propaganda fide, a konen Jeho Svatostí papežem Klementem XII.!!" #! $ %"!& ""!'' ()!)" ) " "!%!*" ))* + " " " '!, -" ) " ' )' * " "."! / -" )" *) " 0 1 2!" ) 3("!".) ' 8

9 4** " )" " % " * " '" *" *)!" ) 5!! " " #2!" " " $2!"!'" 6 )* +6* *!! 4 7)-0,("!* ") * " * * /%* " "!! *' * )*!* " " ) 3()" "!" )'! ). (" "!)!4" " 8' 4 9 ) ) " *'-!5*% " * * " ) )" '* Modlitbu si mžete objednat v sakristii 5 $ $ Jak mnozí z vás jist víte, v našich farnostech se uskutenila pou do Osvtimi a Czenstochove. Pou se konala 8. a 9.ervna. V minulém ísle Kapky jsme psali nco k historii Osvtimi a nyní v tomto ísle nkolik slov k Czenstochove. 9

10 M*." K$NO0! &! 3 (5!*<?H'" " *)+(%< <$! )!!!!3! $ <$! )! P" *)( *$ *M5" Q J? () *)! $5R 3 & 2 $,! (!<!*<!< '$% < ( $S " "* % & '$ *$ 1" 2*) K( ( $+$! K( $ <(!<(!! &% <'" &'* 6!*<$!#'"'$*4" & 2 ) S 3 <$!!< '$ " :B1;% S$""%*$6"$!$TU! C*'$$*"("%((*) " C %& *! I ' IH (% '$ *( 5" ) 4"!,'$ '" $' Q '$'" "* ( * +1" 5( * 4) *'"% &"" ' <" 8< &%& " '"!***V") <$!")*$"%&!6""$ $" 7* )$' '$ )! 3& "!&% $ IT ')1 *!! M* 5 6& & &'$!* * % "& " IH ) 4 *) Q G'$'&G "%!&*< # $#$% $ #! $35*(+$ '$ * W*< <! *'& & $!% '" 10

11 < "))!! $*% '" $ $(!% "*#') D('()"'!%&)$*'$ * ' < # # M* &'$('$$<*C$! ' *"% <" '$' '! ) $ '" $ D E *'$#!$)%!&" 4!%&5 *G G)*!*(! $ ) *) & $*" $&% $! "! %! % & <!& ( 3 < <$!# '" < * " ( $ $ *' +'!!)!$6($%!&)!( <$!!! ) 4)< #% " "&*< 7! "' Q* *( 5"'& ) *M*#%&&)*< H!("'*)*! Q ITT ( *) 3& '" '"" % * 2V ' *) * *) ( * $ X#% ( THH 4 *)!!&# 3( *)* %"&!$?T' #,'&"(% X*$'*#'"(*! )$<)*! Q THT(*+$! $!5"6&!:* 3;, '" +* B!*"!," J U'"3" 3 *< *'" +* B (* ( Q#!% D '" 3 $!$ Q% 11

12 3 Q LV $R + B( $!K5*)VV ''%'" # "& ) ) $ L VV *%'" *)! 4 C'(%)% *) * * '"" $(" 3$!" '"" ""?$*( UU'"<$* '$ % *'"!&!YV$ "&&3 Y%$ ' $ ( 3'" " M "!'!*"!!!!3 3 * $ 3*! & U? &Q*!*6!*&+B( $ * 5 6& * ) H!'Q'$'"$&* 6!! '"" M $*$*" 3( (*$ % % :M 5; <$$"4" Q UIJ$*B3D!C 3" 5 UHT < "*) 3" 5 $ * 3 3(! &! () + B! #! $ '$ $! *Z"$"[1!)?T( "# *! < $ 3 $! ) & 3 V% &!, +$ * (** '$%&3' '$3"5M6&%4!"'"!" $! D!E ) 3 $*!< < '$% $ *! (*&E)*!*!'!D!=%* (*)$$(&*"B$!* '*!(=('&6'Q*! " " & '" K* # &< % & ) #! C ( (& )% " % $! (*'(!*!7'"'$ 12

13 (#%&() '$"'"%& $'#&"% 3) $ ( (&%& *!< '$% % $!* 7 '" '$%'"!<*!= '"(=*! $!! 3"D)*"5"%* (&5()*'<*!)! )!*!(*$ D!5*M (%&(!!*%<*!'!%(!%$*$A!*!!!%&!!#&!$R%&$R!#&! ('& 6! * *!'"!& $"%$"<"8 <(%$"'"" 3!'$3" 5%""'"'""%$")'"!%!!(!*!"%&3'%(!$< ' nemyslí na jeho dobro, jestliže nedovolují dtem se vidt s tím, kdo je jim nejbližší s jejich Matkou. Možná, že práv tehdy Poláci si uvdomili více než jindy, co chce udlat onen režim vzít jim Otce a Matku. Každý si tehdy položil také otázku koho nám chtjí dát na jejich místo??? <<< 3 ) & *$ $3 * ) + B 3'!$!W' '$'%(!$!:*"3; 3!#"*56& # '< #. ' "< 0% *? &! U $! &! )" + B?!" # ' *) I!"% $ I (*$ $ )" 3) " :L! $ ;C*4$#=$M 3& + 3 VV ) M & ( *) 3 $ '" % <:"*$ $"! ;% *!(! $#$% M* 5 $!* 3:!!!!" # $ % &! '() *! +! ; 13

14 ,'$ 3" 5 4 *< $ )!! *)( (! 1! * (! $*$" ' +* B '$ * )!!! 3 (< $* <$! ) % )*(<!$*"$#$<%!* $ $! *) M +* 3 5'" "!'! $* 3% <!"!'!%<$* %!& *$$,!!'"! "* ) =!"! )%& #& )% '" *! C*) $!*,' -!! -. #/ - 01 ( 2# 3!! #3!!!!.! #%!! #% 4!! #5! + '# + #2 # $!! #6 3'*$"" ))!% & 3* 6 $ " $*&"% <,'!"' %&"!!!6!'*'95"!%&)!!! *(5&* )%&!! "&*! (& 4 pipravila an. Jana Ošádalová a an. Petra Dvorská 14

15 0 + 7'!!! %893 :;< Mžeš íci, jak vypadaly symptomy Tvé nemoci? Bohužel, byly velice typické, ale neumli jsme je správn peíst. Nkolik msíc jsem mla zvtšené mízní uzliny, kašel, neustále jsem bojovala se slabostí svého tla. Lékai, za kterými jsem šla, nevidli také nic hrozivého, pímo m ujišovali, že mi nic není, kvli emu jsem pišla o tak hodnotný as na lébu. Než jsem se dozvdla, že trpím rakovinou, mla jsem pesn naplánovaný celý svj život. 3 msíce ped mými osmnáctinami mla jsem udlat idiák, narozeninová hostina byla také naplánovaná, mla jsem rovnž nápady na prázdniny vlastn mla jsem plány na každý den a msíc mého života. Te, když z perspektivy asu dívám se na nkteré z nich, jsem vydšená jejich blbostí. tyi týdne ped tím, než jsem se dozvdla o své nemoci, uklízela jsem se svým klukem barák a v žertu jsem k nmu ekla, že se chováme tak, jak bychom nikdy v život nemohli onemocnt rakovinou, tak, jak bychom už zde na zemi byli nesmrtelní, vždycky krásní, mladí a zdraví Je pro m zvláštní, že po msíci Pán mi dál tuto nemoc. Jak ses o tom dozvdla? Rodinný léka dal mi doporuení k hematologovi. Byla jsem trochu rozrušená, ale pouze a výlun nutností odebrání se na to vyšetení do nemocnice. Na nic jiného jsem nemyslela. Tak tomu bylo celý as trvání etných vyšetení, pesmrovaní m od jednoho odborníka k druhému. Celý as jsem si snažila namluvit, že mi nic není, dokonce tehdy, když jsem uslyšela, jak jedna z lékaek íká k jiné, že ji velice prosí o okamžité seznámení se s mými výsledky; když si je lékai postupn pedávali jeden druhému; když je rozebírali v nkolika osobách, dokonce tehdy, když mne vykázali z pokoje, ve kterém zstal pouze otec. Neustále jsem chtla zachránit nadji, že to jist není nic zlého. Padaly pi mn medicínské termíny, kterým jsem tehdy nerozumla. Rentgenové snímky prokázaly, že mám na hrudníku nádor, který mže zpsobit udušení. Teprve to mne vydsilo a zaínala jsem 15

16 pomalu chápat. Pocítila jsem obrovský strach. Šla jsem nemocniní chodbou, která toho dne nemla pro mne konec. A když jsem uvidla nápis na dveích: Hematologie a onkologie, opakovala jsem si se strachem: já nechci Po pestoupení prahu uvidla jsem plešaté dti. Léka mne pozval na pohovor a vysvtlil, že jsem nemocná rakovinou, že budu mít chemoterapii, atp. Pemýšlela jsem, zda on mluví o té chemii, od které se zvrací, plešatí, kterou vlastn znám pouze z televize, z dtských poad o hospicích Když se nakonec dostala ke mn ta informace, v jednom zlomku vteiny zhroutil se celý mj dosavadní svt a spolu s nim veškeré plány do budoucna. Nezbylo mi absolutn nic a tato velká prázdnota mn pinutila k obnovení mých relací s Bohem, abych nespáchala sebevraždu Prost byly a jsou takové okamžiky, ve kterých se cítím strašn samotná. Ony mne nutí ke stavb opravdové relace s Bohem, abych tím všem prošla. Krátce ped nemocí byla jsem na exerciciích, na kterých jsem zaslechla otázku Pána Boha: Majko, zda Ty mne miluješ? Odpovdla jsem: Ano, miluji Tebe, Bože, vidla jsem, jaké jsi dlal zázraky v mém život, jak teba moje rodina, to, že rodie jsou spolu, každý život mých sourozenc je pro mne zázrakem, pece mým rodim by bylo mnohem snadnji, kdyby nás bylo mén. Zázrakem je pro mne také to, že máme dm, zahradu, o kterou jsme se modlily se sestrami vytrvale nkolik rok. Dokážeš oznait okamžik - kdy jsi pišla o blízké relace s Bohem? Když jsem zaala dospívat a picházet o dvru k Bohu, mít své plány a nápady na život a také pouštt se samostatn do rozhodnutí a uvažovat, že sama musím rozhodovat o tom, co je pro mne nejlepší. Místo v dve se modlit, zkoušela jsem hodn vcí získat sama. Když tedy pišel as vážných exercicií, bhem kterých jsem slyšela, jak se mne Pán Bh tázal: Majko, zda Ty mne miluješ? bylo snadné odpovdt Ano, Bože, miluji T. Avšak práv tehdy se ke mn dostalo, že i když nejsem vážn nemocná, neustále proti Pánu Bohu reptám, stžuji si, pobuuji se, zatímco na svt tolik lidí trpí rakovinou a velebí Boha Proto jsem se rozhodla, že se mu podídím, že budu taková, jakou mne chce mít O dva týdny pozdji jsem se dozvdla, že mám rakovinu. A zaslechla jsem nov otázku Pána Boha: Majko, zda Ty mne miluješ? Vydsila jsem se, že Pán Bh položil mi tuto otázku tak doslova. Avšak už 16

17 tváí v tvá tžké nemoci bylo mi tžko odpovdt: Ano, Pane Bože, miluji T. To bylo spojeno s tím, že musela jsem íci Ano, Bože, odevzdávám Ti veškeré své sny, plány a celou mou budoucnost. Odevzdávám Ti své utrpení, každý den. Ano, Pane Bože, dlej se mnou, co chceš. To bylo a je nejtžší íci, a ješt tžší uvést do života. A jak si dovedou poradit s tvou nemocí rodie a sourozenci? Rodie se snaží být pi mn silní. Avšak vidím, že asto jsou rozrušení, nepochybn zhroutilo se hodn také jejich plán. Pán Bh jim také dává tžkou zkoušku, ale cítí také Jeho lásku. V nemocnici potkávám hodn rodi, kteí nejsou spojeni s Církví, a vidím, jak hodn trpí, jak naprosto kií, že neakceptují nemocí svého, asto jediného dítte. Já, díky Ježíšovi vidím smysl své nemocí a utrpení. Rodie také, a to nám velice pomáhá v nesení toho tžkého bemena. Ponvadž mí sourozenci nejen, že jsou etní, ale v rzném vku, proto adekvátn k nmu snaží se jednat s mou nemocí. V poáteních jejich zavíeních, když rodie byli pinucení více se soustedit na mne, mj ptiletý brácha se pitulil k tatínkovi a konstatoval, že on také chce mít rakovinu Mám radost, že te už mne berou bez jakéhokoliv sníženého tarifu, tedy hádají se se mnou a vyzývají; Ty plešatá palice - konen je normáln. Nemoc je zkouškou pro hodn osob, také pátel. Ne všichni dokážou z ní vyjít jako vítzi Vidím, jak hodn lidí se dotkla má nemoc. Picházejí ke mn dojatí, chtjí mne utšovat, ale zpozorovala jsem, že oni jsou astji smutnjší než já. Pán Bh skrze nemoc dovolil mi zachytit hodn podrobností, díky kterým jsem si všimla, že hodn lidí je proti zdání velice dobrých, ale také hodn z nich nosí v sob smutek. To jsem kdysi vbec nevidla. Mj kluk, celý as mne podporuje, je se mnou. Dnes vidím, že Pán Bh dal nám naši historii a velice nám dvuje. Dává nám takové zkoušky, nebo ví, že budeme s Ním. Má nemoc ne vždycky napomáhá setkáním, lidé také obas neví, jak se chovat, o em hovoit. Hodn také neví, jak reagovat, když mne vidí ve veliké kehkosti, zatím co jsem díve bývala sopkou prbojnosti. Psobí jim také potíže fakt, že te umím více naslouchat, když díve spíše všichni byli pinucení poslouchat m, a to že jsem plešatá Skonilo šaškování, te vidí mj pravý obliej, vidí mne takovou, jaká opravdu jsem. Vidí, že pláu, když nkdy mám všeho dost, nepochybn nemoc je obrovskou zkouškou pro nás všechny. 17

18 Pán Bh je geniální organizátor, nebo každou individuální zkoušku mní v nco pozitivního, co mže využívat hodn lidí. Myslím, že neobyejné je to, že má nemoc mže pomoct nkomu zmnit život Jestliže Pán Bh chce, aby skrze mou nemoc nkdo nco zaslechl a uvidl, pro ne, možná já také na tom vydlám. Majko, co je v nemocí nejtžší? Myslím, že to, že neumíme hovoit o smrti, že máme strach o ní mluvit. A pece to je náš budoucí život, ke kterému v té pozemské pouti mííme. Možná, když ji zaakceptujeme, bude nám snadnji se smíit s tžkostmi, s jakými musíme zde zápasit. S jistotou v boji s nemocí pomáhá mi setrvávání v milosti posvcující - to, že mžu pijmout Pána Ježíše. Bohužel, zaala jsem si toho vážit teprve te, v nemoci, nebo v našem život je asto tak, že když máme nco na dosah ruky, asto to nevidíme a nevážíme si toho. Myslím zde rovnž na Eucharistii. Mám velkou touhu života, chci jít na studia, jsem zamilovaná, chci se vdát, mít dti, jenže te už neplánuji svj život, ale odevzdávám ho Pánu Bohu. Nevím, zda ta rakovina, se kterou te bojuji, je jedinou, jaká se mne v život dotkne, možná že už te se nedostanu do konce léení? Proto nic neplánuji. Zpozorovala jsem, že mnohem snadnjší je dvovat Pánu Bohu a denn Mu klást otázku: Co mám dnes dlat? Je takový svatý, který se denn modlil k Pánu Bohu: a Ty si mne, Pane Bože, dnes hlídej. To se mi velice líbí a tak chci žít. Myslím, že lektura takového lánku mla by nás všechny trochu pibrzdit, jestli jde o spch v naše život. Nejedenkrát totiž práv kvli nmu nevšímáme si vbec dležitých vcí, které existují, jsou vedle nás, ale ješt pímo na nás nedolehly. Plánujeme si život, jako bychom zde mli být celou vnost, a pitom velice asto tam není místo pro Boha a což teprve pro Jeho souhlas! Když dokonce chceme Mu nco pedložit ke schválení, je to už hotová vc, pi které nepoítáme s jakoukoliv zmnou. Proto tak asto mžeme se dnes setkat v život s lidmi, kteí prožili zklamání. Kdyby pišli díve k závrm, ke kterým dospla ta nemocná holka a umli všechno denn vkládat do Božích rukou zklamání by nebylo. Co bych já dnes odpovdl Bohu na otázku: zda Ty mne miluješ? Co bychom ekli, kdyby ta otázka zaznla v okamžiku zkoušky? A pece nikdo z nás není zde na vky, ale každý míí k vnosti, každý míí k setkání s Bohem využívaje dar svobody a života, který jsme od Nj obdrželi. peložil P.Janusz 18

19 - + Farmá pstuje na poli melouny a as od asu mu dti njaký ukradnou. Pemýšlí, jak by tomu zamezil, a tak napíše na pole ceduli: Jeden z meloun je napuštný (viz taj) Když se na pole vrátil o nco pozdji, na ceduli stálo...(viz taj.) : Ale zamezil tak krádežím. :-D 1. lovk, který velmi rád jí 2. výzkum 3. pracovník manuáln pracující 4. jedinec ženského pohlaví 5. nástroj na rozdrcení kávových zrn 6. pták žijící na Antarktid 7. hvzda,umožující život na Zemi 8. rostlina z eledi áronovitých 9. oblíbená íselná kížovka 10. lidožravá paryba 11. lovk bydlící vedle 12. ukázka 13. osamlost S S S S S S K K K K K K K Co to má znamenat? ptá se muž ženy pinášející kuleníkové tágo. Ale rozhodla jsem se,že dnes budeme (viz tajenka, tvoená zbývajícími písmeny po vyškrtání slov). J B B B A P Í L M Z A E Í U O T Š Í Š E V Š D O K R M S S I O E O L U CH O A K O R A Š E N J V A P M D T D E É K A B I Y I E V Í T N M L I J C Z C R V A I R O E A M E M B S B O S 19 L V R U R Y A H L O H E T Á K A J Í R O V E C J U R V Skrytá slova : Akát, borovice, buk, cedr, cypiš, dub, hloh, jalovec, jasan,javor, jedle, jilm, jírovec, kle, lípa, líska, muk, olše, ruj, smrk, svída, tis, teše, vrba, zerav, zimolez. Zdroj : Tarsicius.cz Zpracoval : Milan Ošádal

20 Mnich je lovk jako každý jiný, ale Boží volání ho vytrhlo z bžného života, aby ho nasmrovalo k Ježíši Kristu. V dsledku této nadpirozené výzvy souhlasil s tím, že se všeho zekne, aby se zcela oddal Pánu Ježíši: Chceš-li..., jdi, prodej, co ti patí; pak pij a následuj mne. Mt 19,21 Povolání je velkým tajemstvím pedevším pro mnicha samého. Už je to skoro 2 roky, co od nás na zkušební dobu odešel do kláštera v Novém Dvoe jeden z našich oblíbených farník a náš varhaník Jan Marek nazývaný námi nejastji Honza nebo Honzík. Pán však dal mu najevo, že si peje, aby v tamjším kláštee zstal. Pozstává však v naší pamtí a doufám, že také v modlitb. Pinejmenším mi nikdy nebyl lhostejný on samotný ani jeho osud. Proto, jako v každém roce, také te na zaátku prázdnin jsem ho navštívil spolu se skupinou animátor. Mám radost, že jako obvykle také nyní mohl jsem u nj pocítit ducha spokojenosti a štstí z dobe zvolené cesty života a naplnného úkolu, který ped nj staví Pán. Nco z toho ducha mohlo se dostat také mn, za což Pánu a Honzovi dkuji. S radostí pedávám všem Honzovo ujištní, že pamatuje na naši farnost ve svých modlitbách. Mohli jsme spatit, že jako kdysi velebil Pána svou hrou v našem kostelíku, nyní mezi jiným v tom pokrauje na velkých nových varhanách, které byly nedávno poízeny ádem, ve kterém se nachází. P. Janusz ;3 6778,( & #,) 9 9 : 2;7<7$ ;7<7$ ) * $2;=77$ ;=77$ Vydává ímskokatolický farní úad v Laškov pod záštitou otce Janusze Łomzika Podnty, píspvky a informace k otištní lze odevzdat na fae nebo animátorm farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- K. Proto prosíme o dobrovolný píspvek. Pedem dkujeme za pochopení. tel

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný!

msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný! 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 7/8 2006 BRATI A SESTRY V KRISTU, msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný! Nejprve pijaly Anežka, Bára, Martina a Zuzka v katedrále svátost

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. M ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. Jan 10, 27 S LOVO NA LEDEN NOVÝ ROK 2006 Pelom letopot je emon nabitý u každého lovka.

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více