MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! " #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! " #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # #"

Transkript

1 7-8/14-15/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # #! $ $# % # & # ' $ # #! ' $ ## # & (# #' $$ $ # # Dne 24. ervna poprvé pistoupily ke stolu Pán 3 dti ve farnosti echy pod Kosíem a 1. ervence 4 dti ve farnosti Laškov. Pejeme jim, aby nikdy nezapomnly, koho opravdu pijaly, a jejich srdce, které otevely v tom dnu pro Krista, aby takovým zstalo navždy. Kristus chce být neustále v našich srdcích, ale to je na nás, zda tam bude. Kéž srdce tch dtí i naše vždycky Mu patí.

2 )* (* + ervenec: 3. ervenec svátek sv. Tomáše, apoštola 5. ervenec slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metodje, biskupa 11. ervenec svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 16. ervenec památka Panny Marie Karmelské 23. ervenec svátek sv. Brigity, eholnice, patronky Evropy 25. ervenec svátek sv. Jakuba, apoštola 26. ervenec památka sv. Jáchyma a Anny, rodi Panny Marie 27. ervenec památka sv. Gorazda a druh 31. ervenec památka sv. Ignáce z Loyoly, knze Srpen: 1. srpen památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a uitele církve 4. srpen památka sv. Jana Marie Vianneye 6. srpen svátek Promnní Pán 8. srpen památka sv. Dominika, knze 9. srpen svátek sv. Terezie Benedikty od Kíže, panny a muednice, patronky Evropy 10. srpen svátek sv. Vavince, jáhna a muedníka 11. srpen památka sv. Kláry, panny 14. srpen památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, knze a muedníka 15. srpen slavnost Nanebevzetí Panny Marie 20. srpen památka sv. Bernarda, opata a uitele církve 21. srpna památka sv. Pia X., papeže 22. srpna památka Panny Marie Královny 24. srpna svátek sv. Bartolomje, apoštola 27. srpna památka sv. Moniky 28. srpna památka sv. Augustin, biskupa a uitele církve 29. srpna památka umuení sv. Jana Ktitele Celé Kristovo tajemství se rozvíjí v roním okruhu, a to od jeho vtlení a narození až k nanebevstoupení, k letnicím a k oekávání blaživé nadje a píchodu Pán (SC 102). Pi slavení roního okruhu Kristových tajemství uctívá svatá církev se zvláštní láskou blahoslavenou bohorodiku Marii, která je nerozlun spjata s vykupitelským dílem svého syna (SC 103). 2

3 Mimoto vložila církev do roního okruhu památky muedník a jiných svtc, kteí byli mnohotvárnou Boží milostí pivedeni k dokonalosti a už dosáhli vné spásy o jejich svátcích hlásá církev velikononí tajemství ve svatých, kteí spolu s Kristem trpli a spolu s ním jsou slaveni, ukazuje vícím jejich píklad, který všechny pitahuje skrze Krista k Otci a vyprošuje pro jejich zásluhy Boží dary (SC 104). Ponvadž bhem prázdninových msíc vzpomínáme na hodn svatých, stojí za to se nco málo pozastavit u samotných vzpomínek pedevším si íci: jaký je jejich smysl? Propriu de Santis dny, kdy se slaví nkterá liturgická památka svtce i svtice. První kesané slavili, jak bylo v antice zvykem, výroní den svých zemelých. Ten den se nazýval natale, pohané jím rozumli narozeniny zemelého, kesané den jeho úmrtí, kdy se narodil pro nebe, popípad den jeho pohbu (deposicio), kdy zemelý vešel do zaslíbené zem. Pi pohanském kultu zemelého se pinášely kvtiny, vonné látky a slavila se hostina na poest mrtvého, pi níž keslo (cathedra) zstávalo prázdné. Kesané se ve výroní den shromáždili na hrob svého rodinného píslušníka a v blízkém sále, nebo v dob pronásledování pímo u hrobu, slavili eucharistii. Byla to oslava Boha za to, že jejich zemelému dal podíl na Kristov sláv. Už v 2. století v autentické zpráv o muednictví sv. Polykarpa ze Smyrny píše jeho obec, kde byl biskupem: Obdrželi jsme jeho kosti a pochovali jsme je na vhodném míst. Tam se s pomocí Boží budeme podle možnosti shromažovat v jásotu a radosti a slavit den jeho muednictví. Liturgická oslava po staletí i po roce 313, kdy nad hroby muedník se stavly baziliky a jejich hroby se zpístupovaly, byla 3

4 táž: Obec se shromáždila ve výroní den muednictví na hrob muedníka a slavila na jeho památku eucharistii. Od nejstarších století si vydávala každá místní církev svj vlastní kalendá. Takový spolený kalendá je z r. 431 tzv. Martyrologium Hieronymianum. Nespokojuje se pouze s uvedením jména, místa a dne úmrtí muedníka, ale pidává poznámky o druhu muedníctví a podrobnosti o osob svtce (nejznámjší dílo tohoto druhu sepsal Beda Ctihodný r.735 a Usuardus ze St. Germania r. 875). Martyrologium Romanum ehoe XIII. z r je vlastn pepracované a rozšíené martyrologium Usuardovo. Liturgická konstituce, pípadn, instrukce o místních kalendáích stanovily, že má být provedena revize svátk. Mli být vybráni svtci, kteí mají význam pro celou církev. Nové pedpisy a dokonce i duch liturgického života vyžaduje, aby svátky svatých nezastiovaly svátky tajemství spásy (nedle, advent, vánoce, postní a velikononí doba). Svatí podle II. Vatikánského koncilu mají být slaveni na tom území, kde se zrodili, zemeli nebo psobili. Celá církev slaví svátky jen tch svatých, kteí mají obecný význam. Snm stanovil odstupování liturgických dn na slavnosti, svátky a památky. Památky dlí na dv skupiny: závazné a nezávazné. Závaznými jsou ctni svatí, kteí mají obecný význam pro celou církev, ostatní jsou ctni bu památkami nezávaznými, nebo se penechávají k uctní místním církvím, národm a eholním spolenostem. Slavnosti zaínají I. nešporami pedchozí den a nkteré mají vlastní mši o vigilii. Svátky nemají I. nešpory. Svátky svatých jsou hvzdami na pozadí liturgického roku. Jejich asové a teritoriální rozšíení pokrývá celý svt a souasn i celý dosavadní život církve. Máme veliký sbor pímluvc u trnu Božího a to nám naznauje, jaké máme možnosti této pomoci využívat. Využívá se této pímluvy zvlášt pi tzv. poutích. Poutí se nerozumí jenom putování k njakému posvátnému místu nebo i památnému, nýbrž i slavnost na památku svatého, podle kterého se kostel nazývá. V laškovském kostele budeme práv takovou poutní slavnost prožívat 19. srpna a mohou piputovat poutníci i z okolí, které srden zveme. Díve se na pou chodívalo pšky, cesta trvala i nkolik dní, zastavovalo se u kapliek a kíž. Obvykle nešli jen dva, ale vtší 4

5 spoleenství z celé vesnice nebo farnosti. Cestou se vyprávlo, starší pedávali mladším své vzpomínky i píbhy spojené s uritými místy. Vtšinou mli s sebou k jídlu jen buchty nebo chléb, ale dokázali se spolen rozdlit a tak se vzájemn sbližovali. Poznávali i vzdálenjší místa a i to bylo významnou souástí pouti. Velký mariánský poutní den v naší farnosti je 19. srpna 2007, je to nedle po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Práv tehdy budeme velebit Pána Boha za dar Matky Boží, která je patronkou naší farnosti, dkovat Jí za Její péi a prosit, aby v té péi o nás nikdy nepestala, aby se za nás poád pimlouvala a vyprošovala nám milosti, které potebujeme. Hlavní poutní mše svatá bude v hod. a odpoledne v hod. budou mariánské nešpory. -.+,(,(! " #!! $%&!'%&!'!#& &(!) "&! ) % $!)*%&+$,! $! *$* & %!!! ( $% &! -.! ( /)*!(*0 *$ $ 1!2' 3!) '" )!&!!'!% &%!,'"&*%$45$$3 +/$6 5"!%&'"*74!% $)/%$ 3 "(%!!&'(+*&)!() 8/*!%&"9 Tomáš Snášel 5

6 /# +! " #!!$ % $ & $! Mše svatá 7!!) % '! *! $"% & $!*%& #!#&! & ' 8'" $!( *!)%* 6& 3(!$ *":3* *!;'!'<!.(5 6%),% 3*+&) *!)!= %>? % 0*&'!6=$%$< 8*% &!'" $* * *% *! &' * "$<* ' 8*$ * $ = 4 5*!!$%<!!%!"!(*6!+$' 3 % & ( *!'*!%*(#& * 3!#&'<!% *(% "&!%<'"$*% (<%! $"'% #&<($*!!*'&&<$ $!%&&<!*# '% '" (!) + $ )!!$=('$*!(= '"! ) *& ( ( 6

7 *% A % *$ ) 9 3! * $ "$<*% '"! ()'& B% < * * $*!:C*< 6; 5* '< A % $% * "* $ %A!'$,!*'< ) $ $!( < B + #&% '" * "!:C* <6;"* '!'*)$6=!*'<! #& )!% * +&' $ $!')!(!'!%'! %&! 3 )! $# ' ' %!! (&'&D!$*3!!=,!% ' % (' $ )!*% 'E! $%!#& 3! "! $!' (** B $* '"!*& D $! ) $*! :!; 3!* *!!B 0 + Narodila se ve Finstadu u Uppsaly ve Švédsku. Pocházela z rodiny spíznné se švédským královským rodem. Už ve tinácti letech byla provdána; mla osm dtí, mezi nimi i budoucí sv. Kateinu Švédskou. Stala se františkánskou terciákou a po smrti manžela žila asketickým životem. Dala podnt k založení ádu, který nese její jméno. Ve svých spisech vyprávla o svých mystických zážitcích a vidních; cisterciáci v kláštee Alvastra je pekládali ze švédštiny do latiny a Tomáš ze Štítného poídil z nich výbr v eském pekladu ( ). V roce 7

8 1349 odešla do íma, kde se setkala (1368) s císaem Karlem IV. a papežem Urbanem V.; snažila se pemluvit papeže, aby se pesthoval z Avignonu do íma. Zemela v ím a její tlo bylo pevezeno do švédské Vadsteny a tam pohbeno. Za svatou byla prohlášena v roce C*61!&'(*$% *) 6&< $ ( + C$ 3F!G!HIJ GK)E %!< HL *!!'!% Tato pobožnost byla schválena a doporuena Svatou kongregací, posvátným Kolegiem de propaganda fide, a konen Jeho Svatostí papežem Klementem XII.!!" #! $ %"!& ""!'' ()!)" ) " "!%!*" ))* + " " " '!, -" ) " ' )' * " "."! / -" )" *) " 0 1 2!" ) 3("!".) ' 8

9 4** " )" " % " * " '" *" *)!" ) 5!! " " #2!" " " $2!"!'" 6 )* +6* *!! 4 7)-0,("!* ") * " * * /%* " "!! *' * )*!* " " ) 3()" "!" )'! ). (" "!)!4" " 8' 4 9 ) ) " *'-!5*% " * * " ) )" '* Modlitbu si mžete objednat v sakristii 5 $ $ Jak mnozí z vás jist víte, v našich farnostech se uskutenila pou do Osvtimi a Czenstochove. Pou se konala 8. a 9.ervna. V minulém ísle Kapky jsme psali nco k historii Osvtimi a nyní v tomto ísle nkolik slov k Czenstochove. 9

10 M*." K$NO0! &! 3 (5!*<?H'" " *)+(%< <$! )!!!!3! $ <$! )! P" *)( *$ *M5" Q J? () *)! $5R 3 & 2 $,! (!<!*<!< '$% < ( $S " "* % & '$ *$ 1" 2*) K( ( $+$! K( $ <(!<(!! &% <'" &'* 6!*<$!#'"'$*4" & 2 ) S 3 <$!!< '$ " :B1;% S$""%*$6"$!$TU! C*'$$*"("%((*) " C %& *! I ' IH (% '$ *( 5" ) 4"!,'$ '" $' Q '$'" "* ( * +1" 5( * 4) *'"% &"" ' <" 8< &%& " '"!***V") <$!")*$"%&!6""$ $" 7* )$' '$ )! 3& "!&% $ IT ')1 *!! M* 5 6& & &'$!* * % "& " IH ) 4 *) Q G'$'&G "%!&*< # $#$% $ #! $35*(+$ '$ * W*< <! *'& & $!% '" 10

11 < "))!! $*% '" $ $(!% "*#') D('()"'!%&)$*'$ * ' < # # M* &'$('$$<*C$! ' *"% <" '$' '! ) $ '" $ D E *'$#!$)%!&" 4!%&5 *G G)*!*(! $ ) *) & $*" $&% $! "! %! % & <!& ( 3 < <$!# '" < * " ( $ $ *' +'!!)!$6($%!&)!( <$!!! ) 4)< #% " "&*< 7! "' Q* *( 5"'& ) *M*#%&&)*< H!("'*)*! Q ITT ( *) 3& '" '"" % * 2V ' *) * *) ( * $ X#% ( THH 4 *)!!&# 3( *)* %"&!$?T' #,'&"(% X*$'*#'"(*! )$<)*! Q THT(*+$! $!5"6&!:* 3;, '" +* B!*"!," J U'"3" 3 *< *'" +* B (* ( Q#!% D '" 3 $!$ Q% 11

12 3 Q LV $R + B( $!K5*)VV ''%'" # "& ) ) $ L VV *%'" *)! 4 C'(%)% *) * * '"" $(" 3$!" '"" ""?$*( UU'"<$* '$ % *'"!&!YV$ "&&3 Y%$ ' $ ( 3'" " M "!'!*"!!!!3 3 * $ 3*! & U? &Q*!*6!*&+B( $ * 5 6& * ) H!'Q'$'"$&* 6!! '"" M $*$*" 3( (*$ % % :M 5; <$$"4" Q UIJ$*B3D!C 3" 5 UHT < "*) 3" 5 $ * 3 3(! &! () + B! #! $ '$ $! *Z"$"[1!)?T( "# *! < $ 3 $! ) & 3 V% &!, +$ * (** '$%&3' '$3"5M6&%4!"'"!" $! D!E ) 3 $*!< < '$% $ *! (*&E)*!*!'!D!=%* (*)$$(&*"B$!* '*!(=('&6'Q*! " " & '" K* # &< % & ) #! C ( (& )% " % $! (*'(!*!7'"'$ 12

13 (#%&() '$"'"%& $'#&"% 3) $ ( (&%& *!< '$% % $!* 7 '" '$%'"!<*!= '"(=*! $!! 3"D)*"5"%* (&5()*'<*!)! )!*!(*$ D!5*M (%&(!!*%<*!'!%(!%$*$A!*!!!%&!!#&!$R%&$R!#&! ('& 6! * *!'"!& $"%$"<"8 <(%$"'"" 3!'$3" 5%""'"'""%$")'"!%!!(!*!"%&3'%(!$< ' nemyslí na jeho dobro, jestliže nedovolují dtem se vidt s tím, kdo je jim nejbližší s jejich Matkou. Možná, že práv tehdy Poláci si uvdomili více než jindy, co chce udlat onen režim vzít jim Otce a Matku. Každý si tehdy položil také otázku koho nám chtjí dát na jejich místo??? <<< 3 ) & *$ $3 * ) + B 3'!$!W' '$'%(!$!:*"3; 3!#"*56& # '< #. ' "< 0% *? &! U $! &! )" + B?!" # ' *) I!"% $ I (*$ $ )" 3) " :L! $ ;C*4$#=$M 3& + 3 VV ) M & ( *) 3 $ '" % <:"*$ $"! ;% *!(! $#$% M* 5 $!* 3:!!!!" # $ % &! '() *! +! ; 13

14 ,'$ 3" 5 4 *< $ )!! *)( (! 1! * (! $*$" ' +* B '$ * )!!! 3 (< $* <$! ) % )*(<!$*"$#$<%!* $ $! *) M +* 3 5'" "!'! $* 3% <!"!'!%<$* %!& *$$,!!'"! "* ) =!"! )%& #& )% '" *! C*) $!*,' -!! -. #/ - 01 ( 2# 3!! #3!!!!.! #%!! #% 4!! #5! + '# + #2 # $!! #6 3'*$"" ))!% & 3* 6 $ " $*&"% <,'!"' %&"!!!6!'*'95"!%&)!!! *(5&* )%&!! "&*! (& 4 pipravila an. Jana Ošádalová a an. Petra Dvorská 14

15 0 + 7'!!! %893 :;< Mžeš íci, jak vypadaly symptomy Tvé nemoci? Bohužel, byly velice typické, ale neumli jsme je správn peíst. Nkolik msíc jsem mla zvtšené mízní uzliny, kašel, neustále jsem bojovala se slabostí svého tla. Lékai, za kterými jsem šla, nevidli také nic hrozivého, pímo m ujišovali, že mi nic není, kvli emu jsem pišla o tak hodnotný as na lébu. Než jsem se dozvdla, že trpím rakovinou, mla jsem pesn naplánovaný celý svj život. 3 msíce ped mými osmnáctinami mla jsem udlat idiák, narozeninová hostina byla také naplánovaná, mla jsem rovnž nápady na prázdniny vlastn mla jsem plány na každý den a msíc mého života. Te, když z perspektivy asu dívám se na nkteré z nich, jsem vydšená jejich blbostí. tyi týdne ped tím, než jsem se dozvdla o své nemoci, uklízela jsem se svým klukem barák a v žertu jsem k nmu ekla, že se chováme tak, jak bychom nikdy v život nemohli onemocnt rakovinou, tak, jak bychom už zde na zemi byli nesmrtelní, vždycky krásní, mladí a zdraví Je pro m zvláštní, že po msíci Pán mi dál tuto nemoc. Jak ses o tom dozvdla? Rodinný léka dal mi doporuení k hematologovi. Byla jsem trochu rozrušená, ale pouze a výlun nutností odebrání se na to vyšetení do nemocnice. Na nic jiného jsem nemyslela. Tak tomu bylo celý as trvání etných vyšetení, pesmrovaní m od jednoho odborníka k druhému. Celý as jsem si snažila namluvit, že mi nic není, dokonce tehdy, když jsem uslyšela, jak jedna z lékaek íká k jiné, že ji velice prosí o okamžité seznámení se s mými výsledky; když si je lékai postupn pedávali jeden druhému; když je rozebírali v nkolika osobách, dokonce tehdy, když mne vykázali z pokoje, ve kterém zstal pouze otec. Neustále jsem chtla zachránit nadji, že to jist není nic zlého. Padaly pi mn medicínské termíny, kterým jsem tehdy nerozumla. Rentgenové snímky prokázaly, že mám na hrudníku nádor, který mže zpsobit udušení. Teprve to mne vydsilo a zaínala jsem 15

16 pomalu chápat. Pocítila jsem obrovský strach. Šla jsem nemocniní chodbou, která toho dne nemla pro mne konec. A když jsem uvidla nápis na dveích: Hematologie a onkologie, opakovala jsem si se strachem: já nechci Po pestoupení prahu uvidla jsem plešaté dti. Léka mne pozval na pohovor a vysvtlil, že jsem nemocná rakovinou, že budu mít chemoterapii, atp. Pemýšlela jsem, zda on mluví o té chemii, od které se zvrací, plešatí, kterou vlastn znám pouze z televize, z dtských poad o hospicích Když se nakonec dostala ke mn ta informace, v jednom zlomku vteiny zhroutil se celý mj dosavadní svt a spolu s nim veškeré plány do budoucna. Nezbylo mi absolutn nic a tato velká prázdnota mn pinutila k obnovení mých relací s Bohem, abych nespáchala sebevraždu Prost byly a jsou takové okamžiky, ve kterých se cítím strašn samotná. Ony mne nutí ke stavb opravdové relace s Bohem, abych tím všem prošla. Krátce ped nemocí byla jsem na exerciciích, na kterých jsem zaslechla otázku Pána Boha: Majko, zda Ty mne miluješ? Odpovdla jsem: Ano, miluji Tebe, Bože, vidla jsem, jaké jsi dlal zázraky v mém život, jak teba moje rodina, to, že rodie jsou spolu, každý život mých sourozenc je pro mne zázrakem, pece mým rodim by bylo mnohem snadnji, kdyby nás bylo mén. Zázrakem je pro mne také to, že máme dm, zahradu, o kterou jsme se modlily se sestrami vytrvale nkolik rok. Dokážeš oznait okamžik - kdy jsi pišla o blízké relace s Bohem? Když jsem zaala dospívat a picházet o dvru k Bohu, mít své plány a nápady na život a také pouštt se samostatn do rozhodnutí a uvažovat, že sama musím rozhodovat o tom, co je pro mne nejlepší. Místo v dve se modlit, zkoušela jsem hodn vcí získat sama. Když tedy pišel as vážných exercicií, bhem kterých jsem slyšela, jak se mne Pán Bh tázal: Majko, zda Ty mne miluješ? bylo snadné odpovdt Ano, Bože, miluji T. Avšak práv tehdy se ke mn dostalo, že i když nejsem vážn nemocná, neustále proti Pánu Bohu reptám, stžuji si, pobuuji se, zatímco na svt tolik lidí trpí rakovinou a velebí Boha Proto jsem se rozhodla, že se mu podídím, že budu taková, jakou mne chce mít O dva týdny pozdji jsem se dozvdla, že mám rakovinu. A zaslechla jsem nov otázku Pána Boha: Majko, zda Ty mne miluješ? Vydsila jsem se, že Pán Bh položil mi tuto otázku tak doslova. Avšak už 16

17 tváí v tvá tžké nemoci bylo mi tžko odpovdt: Ano, Pane Bože, miluji T. To bylo spojeno s tím, že musela jsem íci Ano, Bože, odevzdávám Ti veškeré své sny, plány a celou mou budoucnost. Odevzdávám Ti své utrpení, každý den. Ano, Pane Bože, dlej se mnou, co chceš. To bylo a je nejtžší íci, a ješt tžší uvést do života. A jak si dovedou poradit s tvou nemocí rodie a sourozenci? Rodie se snaží být pi mn silní. Avšak vidím, že asto jsou rozrušení, nepochybn zhroutilo se hodn také jejich plán. Pán Bh jim také dává tžkou zkoušku, ale cítí také Jeho lásku. V nemocnici potkávám hodn rodi, kteí nejsou spojeni s Církví, a vidím, jak hodn trpí, jak naprosto kií, že neakceptují nemocí svého, asto jediného dítte. Já, díky Ježíšovi vidím smysl své nemocí a utrpení. Rodie také, a to nám velice pomáhá v nesení toho tžkého bemena. Ponvadž mí sourozenci nejen, že jsou etní, ale v rzném vku, proto adekvátn k nmu snaží se jednat s mou nemocí. V poáteních jejich zavíeních, když rodie byli pinucení více se soustedit na mne, mj ptiletý brácha se pitulil k tatínkovi a konstatoval, že on také chce mít rakovinu Mám radost, že te už mne berou bez jakéhokoliv sníženého tarifu, tedy hádají se se mnou a vyzývají; Ty plešatá palice - konen je normáln. Nemoc je zkouškou pro hodn osob, také pátel. Ne všichni dokážou z ní vyjít jako vítzi Vidím, jak hodn lidí se dotkla má nemoc. Picházejí ke mn dojatí, chtjí mne utšovat, ale zpozorovala jsem, že oni jsou astji smutnjší než já. Pán Bh skrze nemoc dovolil mi zachytit hodn podrobností, díky kterým jsem si všimla, že hodn lidí je proti zdání velice dobrých, ale také hodn z nich nosí v sob smutek. To jsem kdysi vbec nevidla. Mj kluk, celý as mne podporuje, je se mnou. Dnes vidím, že Pán Bh dal nám naši historii a velice nám dvuje. Dává nám takové zkoušky, nebo ví, že budeme s Ním. Má nemoc ne vždycky napomáhá setkáním, lidé také obas neví, jak se chovat, o em hovoit. Hodn také neví, jak reagovat, když mne vidí ve veliké kehkosti, zatím co jsem díve bývala sopkou prbojnosti. Psobí jim také potíže fakt, že te umím více naslouchat, když díve spíše všichni byli pinucení poslouchat m, a to že jsem plešatá Skonilo šaškování, te vidí mj pravý obliej, vidí mne takovou, jaká opravdu jsem. Vidí, že pláu, když nkdy mám všeho dost, nepochybn nemoc je obrovskou zkouškou pro nás všechny. 17

18 Pán Bh je geniální organizátor, nebo každou individuální zkoušku mní v nco pozitivního, co mže využívat hodn lidí. Myslím, že neobyejné je to, že má nemoc mže pomoct nkomu zmnit život Jestliže Pán Bh chce, aby skrze mou nemoc nkdo nco zaslechl a uvidl, pro ne, možná já také na tom vydlám. Majko, co je v nemocí nejtžší? Myslím, že to, že neumíme hovoit o smrti, že máme strach o ní mluvit. A pece to je náš budoucí život, ke kterému v té pozemské pouti mííme. Možná, když ji zaakceptujeme, bude nám snadnji se smíit s tžkostmi, s jakými musíme zde zápasit. S jistotou v boji s nemocí pomáhá mi setrvávání v milosti posvcující - to, že mžu pijmout Pána Ježíše. Bohužel, zaala jsem si toho vážit teprve te, v nemoci, nebo v našem život je asto tak, že když máme nco na dosah ruky, asto to nevidíme a nevážíme si toho. Myslím zde rovnž na Eucharistii. Mám velkou touhu života, chci jít na studia, jsem zamilovaná, chci se vdát, mít dti, jenže te už neplánuji svj život, ale odevzdávám ho Pánu Bohu. Nevím, zda ta rakovina, se kterou te bojuji, je jedinou, jaká se mne v život dotkne, možná že už te se nedostanu do konce léení? Proto nic neplánuji. Zpozorovala jsem, že mnohem snadnjší je dvovat Pánu Bohu a denn Mu klást otázku: Co mám dnes dlat? Je takový svatý, který se denn modlil k Pánu Bohu: a Ty si mne, Pane Bože, dnes hlídej. To se mi velice líbí a tak chci žít. Myslím, že lektura takového lánku mla by nás všechny trochu pibrzdit, jestli jde o spch v naše život. Nejedenkrát totiž práv kvli nmu nevšímáme si vbec dležitých vcí, které existují, jsou vedle nás, ale ješt pímo na nás nedolehly. Plánujeme si život, jako bychom zde mli být celou vnost, a pitom velice asto tam není místo pro Boha a což teprve pro Jeho souhlas! Když dokonce chceme Mu nco pedložit ke schválení, je to už hotová vc, pi které nepoítáme s jakoukoliv zmnou. Proto tak asto mžeme se dnes setkat v život s lidmi, kteí prožili zklamání. Kdyby pišli díve k závrm, ke kterým dospla ta nemocná holka a umli všechno denn vkládat do Božích rukou zklamání by nebylo. Co bych já dnes odpovdl Bohu na otázku: zda Ty mne miluješ? Co bychom ekli, kdyby ta otázka zaznla v okamžiku zkoušky? A pece nikdo z nás není zde na vky, ale každý míí k vnosti, každý míí k setkání s Bohem využívaje dar svobody a života, který jsme od Nj obdrželi. peložil P.Janusz 18

19 - + Farmá pstuje na poli melouny a as od asu mu dti njaký ukradnou. Pemýšlí, jak by tomu zamezil, a tak napíše na pole ceduli: Jeden z meloun je napuštný (viz taj) Když se na pole vrátil o nco pozdji, na ceduli stálo...(viz taj.) : Ale zamezil tak krádežím. :-D 1. lovk, který velmi rád jí 2. výzkum 3. pracovník manuáln pracující 4. jedinec ženského pohlaví 5. nástroj na rozdrcení kávových zrn 6. pták žijící na Antarktid 7. hvzda,umožující život na Zemi 8. rostlina z eledi áronovitých 9. oblíbená íselná kížovka 10. lidožravá paryba 11. lovk bydlící vedle 12. ukázka 13. osamlost S S S S S S K K K K K K K Co to má znamenat? ptá se muž ženy pinášející kuleníkové tágo. Ale rozhodla jsem se,že dnes budeme (viz tajenka, tvoená zbývajícími písmeny po vyškrtání slov). J B B B A P Í L M Z A E Í U O T Š Í Š E V Š D O K R M S S I O E O L U CH O A K O R A Š E N J V A P M D T D E É K A B I Y I E V Í T N M L I J C Z C R V A I R O E A M E M B S B O S 19 L V R U R Y A H L O H E T Á K A J Í R O V E C J U R V Skrytá slova : Akát, borovice, buk, cedr, cypiš, dub, hloh, jalovec, jasan,javor, jedle, jilm, jírovec, kle, lípa, líska, muk, olše, ruj, smrk, svída, tis, teše, vrba, zerav, zimolez. Zdroj : Tarsicius.cz Zpracoval : Milan Ošádal

20 Mnich je lovk jako každý jiný, ale Boží volání ho vytrhlo z bžného života, aby ho nasmrovalo k Ježíši Kristu. V dsledku této nadpirozené výzvy souhlasil s tím, že se všeho zekne, aby se zcela oddal Pánu Ježíši: Chceš-li..., jdi, prodej, co ti patí; pak pij a následuj mne. Mt 19,21 Povolání je velkým tajemstvím pedevším pro mnicha samého. Už je to skoro 2 roky, co od nás na zkušební dobu odešel do kláštera v Novém Dvoe jeden z našich oblíbených farník a náš varhaník Jan Marek nazývaný námi nejastji Honza nebo Honzík. Pán však dal mu najevo, že si peje, aby v tamjším kláštee zstal. Pozstává však v naší pamtí a doufám, že také v modlitb. Pinejmenším mi nikdy nebyl lhostejný on samotný ani jeho osud. Proto, jako v každém roce, také te na zaátku prázdnin jsem ho navštívil spolu se skupinou animátor. Mám radost, že jako obvykle také nyní mohl jsem u nj pocítit ducha spokojenosti a štstí z dobe zvolené cesty života a naplnného úkolu, který ped nj staví Pán. Nco z toho ducha mohlo se dostat také mn, za což Pánu a Honzovi dkuji. S radostí pedávám všem Honzovo ujištní, že pamatuje na naši farnost ve svých modlitbách. Mohli jsme spatit, že jako kdysi velebil Pána svou hrou v našem kostelíku, nyní mezi jiným v tom pokrauje na velkých nových varhanách, které byly nedávno poízeny ádem, ve kterém se nachází. P. Janusz ;3 6778,( & #,) 9 9 : 2;7<7$ ;7<7$ ) * $2;=77$ ;=77$ Vydává ímskokatolický farní úad v Laškov pod záštitou otce Janusze Łomzika Podnty, píspvky a informace k otištní lze odevzdat na fae nebo animátorm farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- K. Proto prosíme o dobrovolný píspvek. Pedem dkujeme za pochopení. tel

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!! "#$! %

9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!! #$! % 9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!!! "#$! % Záí: 8. záí svátek Narození Panny Marie 13. záí památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uitele církve 14. záí svátek Povýšení

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 je mi 26let mám 6letou dceru a pítele 34let.sme spolu šest let ale není to pravý táta mé dcery.vlastní tatínek

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1-

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006 Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Slovo národního koordinátora Vážení pátelé, lenové Pohanské federace,

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky. Závrená práce Uitelství pro stední školy. Šikana

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky. Závrená práce Uitelství pro stední školy. Šikana Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky Závrená práce Uitelství pro stední školy Šikana Petr Vysuek (eština v komunikaci neslyšících, FF UK) 2001/2002 1 ÚVOD... 2 2 ŠIKANA... 4 2.1 POJEM

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Zápis do mateinky za dvemi

Zápis do mateinky za dvemi Vladimír Kapal Kostel svatého Václava ožil ve dnech 18. a 19. prosince dtským halasem. Uskutenilo se zde totiž vystoupení žák místní školy s programem, který si dti za vedení uitelek pipravily nejen pro

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006

zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006 zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006 Vážení a milí, je tu opt nový akademický rok a s ním se probouzí k životu i naše farnost. Letos se naše ady opt rozrostly, a to o nového kaplana,

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Psychologie V. roník Psychoterapie dtí Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Vypracovala: Jana Stehlíková UO:86709 3.11.2006 v Brn 1 Obsah Obsah 2 Úvod

Více