MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! " #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! " #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # #"

Transkript

1 7-8/14-15/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # #! $ $# % # & # ' $ # #! ' $ ## # & (# #' $$ $ # # Dne 24. ervna poprvé pistoupily ke stolu Pán 3 dti ve farnosti echy pod Kosíem a 1. ervence 4 dti ve farnosti Laškov. Pejeme jim, aby nikdy nezapomnly, koho opravdu pijaly, a jejich srdce, které otevely v tom dnu pro Krista, aby takovým zstalo navždy. Kristus chce být neustále v našich srdcích, ale to je na nás, zda tam bude. Kéž srdce tch dtí i naše vždycky Mu patí.

2 )* (* + ervenec: 3. ervenec svátek sv. Tomáše, apoštola 5. ervenec slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metodje, biskupa 11. ervenec svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 16. ervenec památka Panny Marie Karmelské 23. ervenec svátek sv. Brigity, eholnice, patronky Evropy 25. ervenec svátek sv. Jakuba, apoštola 26. ervenec památka sv. Jáchyma a Anny, rodi Panny Marie 27. ervenec památka sv. Gorazda a druh 31. ervenec památka sv. Ignáce z Loyoly, knze Srpen: 1. srpen památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a uitele církve 4. srpen památka sv. Jana Marie Vianneye 6. srpen svátek Promnní Pán 8. srpen památka sv. Dominika, knze 9. srpen svátek sv. Terezie Benedikty od Kíže, panny a muednice, patronky Evropy 10. srpen svátek sv. Vavince, jáhna a muedníka 11. srpen památka sv. Kláry, panny 14. srpen památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, knze a muedníka 15. srpen slavnost Nanebevzetí Panny Marie 20. srpen památka sv. Bernarda, opata a uitele církve 21. srpna památka sv. Pia X., papeže 22. srpna památka Panny Marie Královny 24. srpna svátek sv. Bartolomje, apoštola 27. srpna památka sv. Moniky 28. srpna památka sv. Augustin, biskupa a uitele církve 29. srpna památka umuení sv. Jana Ktitele Celé Kristovo tajemství se rozvíjí v roním okruhu, a to od jeho vtlení a narození až k nanebevstoupení, k letnicím a k oekávání blaživé nadje a píchodu Pán (SC 102). Pi slavení roního okruhu Kristových tajemství uctívá svatá církev se zvláštní láskou blahoslavenou bohorodiku Marii, která je nerozlun spjata s vykupitelským dílem svého syna (SC 103). 2

3 Mimoto vložila církev do roního okruhu památky muedník a jiných svtc, kteí byli mnohotvárnou Boží milostí pivedeni k dokonalosti a už dosáhli vné spásy o jejich svátcích hlásá církev velikononí tajemství ve svatých, kteí spolu s Kristem trpli a spolu s ním jsou slaveni, ukazuje vícím jejich píklad, který všechny pitahuje skrze Krista k Otci a vyprošuje pro jejich zásluhy Boží dary (SC 104). Ponvadž bhem prázdninových msíc vzpomínáme na hodn svatých, stojí za to se nco málo pozastavit u samotných vzpomínek pedevším si íci: jaký je jejich smysl? Propriu de Santis dny, kdy se slaví nkterá liturgická památka svtce i svtice. První kesané slavili, jak bylo v antice zvykem, výroní den svých zemelých. Ten den se nazýval natale, pohané jím rozumli narozeniny zemelého, kesané den jeho úmrtí, kdy se narodil pro nebe, popípad den jeho pohbu (deposicio), kdy zemelý vešel do zaslíbené zem. Pi pohanském kultu zemelého se pinášely kvtiny, vonné látky a slavila se hostina na poest mrtvého, pi níž keslo (cathedra) zstávalo prázdné. Kesané se ve výroní den shromáždili na hrob svého rodinného píslušníka a v blízkém sále, nebo v dob pronásledování pímo u hrobu, slavili eucharistii. Byla to oslava Boha za to, že jejich zemelému dal podíl na Kristov sláv. Už v 2. století v autentické zpráv o muednictví sv. Polykarpa ze Smyrny píše jeho obec, kde byl biskupem: Obdrželi jsme jeho kosti a pochovali jsme je na vhodném míst. Tam se s pomocí Boží budeme podle možnosti shromažovat v jásotu a radosti a slavit den jeho muednictví. Liturgická oslava po staletí i po roce 313, kdy nad hroby muedník se stavly baziliky a jejich hroby se zpístupovaly, byla 3

4 táž: Obec se shromáždila ve výroní den muednictví na hrob muedníka a slavila na jeho památku eucharistii. Od nejstarších století si vydávala každá místní církev svj vlastní kalendá. Takový spolený kalendá je z r. 431 tzv. Martyrologium Hieronymianum. Nespokojuje se pouze s uvedením jména, místa a dne úmrtí muedníka, ale pidává poznámky o druhu muedníctví a podrobnosti o osob svtce (nejznámjší dílo tohoto druhu sepsal Beda Ctihodný r.735 a Usuardus ze St. Germania r. 875). Martyrologium Romanum ehoe XIII. z r je vlastn pepracované a rozšíené martyrologium Usuardovo. Liturgická konstituce, pípadn, instrukce o místních kalendáích stanovily, že má být provedena revize svátk. Mli být vybráni svtci, kteí mají význam pro celou církev. Nové pedpisy a dokonce i duch liturgického života vyžaduje, aby svátky svatých nezastiovaly svátky tajemství spásy (nedle, advent, vánoce, postní a velikononí doba). Svatí podle II. Vatikánského koncilu mají být slaveni na tom území, kde se zrodili, zemeli nebo psobili. Celá církev slaví svátky jen tch svatých, kteí mají obecný význam. Snm stanovil odstupování liturgických dn na slavnosti, svátky a památky. Památky dlí na dv skupiny: závazné a nezávazné. Závaznými jsou ctni svatí, kteí mají obecný význam pro celou církev, ostatní jsou ctni bu památkami nezávaznými, nebo se penechávají k uctní místním církvím, národm a eholním spolenostem. Slavnosti zaínají I. nešporami pedchozí den a nkteré mají vlastní mši o vigilii. Svátky nemají I. nešpory. Svátky svatých jsou hvzdami na pozadí liturgického roku. Jejich asové a teritoriální rozšíení pokrývá celý svt a souasn i celý dosavadní život církve. Máme veliký sbor pímluvc u trnu Božího a to nám naznauje, jaké máme možnosti této pomoci využívat. Využívá se této pímluvy zvlášt pi tzv. poutích. Poutí se nerozumí jenom putování k njakému posvátnému místu nebo i památnému, nýbrž i slavnost na památku svatého, podle kterého se kostel nazývá. V laškovském kostele budeme práv takovou poutní slavnost prožívat 19. srpna a mohou piputovat poutníci i z okolí, které srden zveme. Díve se na pou chodívalo pšky, cesta trvala i nkolik dní, zastavovalo se u kapliek a kíž. Obvykle nešli jen dva, ale vtší 4

5 spoleenství z celé vesnice nebo farnosti. Cestou se vyprávlo, starší pedávali mladším své vzpomínky i píbhy spojené s uritými místy. Vtšinou mli s sebou k jídlu jen buchty nebo chléb, ale dokázali se spolen rozdlit a tak se vzájemn sbližovali. Poznávali i vzdálenjší místa a i to bylo významnou souástí pouti. Velký mariánský poutní den v naší farnosti je 19. srpna 2007, je to nedle po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Práv tehdy budeme velebit Pána Boha za dar Matky Boží, která je patronkou naší farnosti, dkovat Jí za Její péi a prosit, aby v té péi o nás nikdy nepestala, aby se za nás poád pimlouvala a vyprošovala nám milosti, které potebujeme. Hlavní poutní mše svatá bude v hod. a odpoledne v hod. budou mariánské nešpory. -.+,(,(! " #!! $%&!'%&!'!#& &(!) "&! ) % $!)*%&+$,! $! *$* & %!!! ( $% &! -.! ( /)*!(*0 *$ $ 1!2' 3!) '" )!&!!'!% &%!,'"&*%$45$$3 +/$6 5"!%&'"*74!% $)/%$ 3 "(%!!&'(+*&)!() 8/*!%&"9 Tomáš Snášel 5

6 /# +! " #!!$ % $ & $! Mše svatá 7!!) % '! *! $"% & $!*%& #!#&! & ' 8'" $!( *!)%* 6& 3(!$ *":3* *!;'!'<!.(5 6%),% 3*+&) *!)!= %>? % 0*&'!6=$%$< 8*% &!'" $* * *% *! &' * "$<* ' 8*$ * $ = 4 5*!!$%<!!%!"!(*6!+$' 3 % & ( *!'*!%*(#& * 3!#&'<!% *(% "&!%<'"$*% (<%! $"'% #&<($*!!*'&&<$ $!%&&<!*# '% '" (!) + $ )!!$=('$*!(= '"! ) *& ( ( 6

7 *% A % *$ ) 9 3! * $ "$<*% '"! ()'& B% < * * $*!:C*< 6; 5* '< A % $% * "* $ %A!'$,!*'< ) $ $!( < B + #&% '" * "!:C* <6;"* '!'*)$6=!*'<! #& )!% * +&' $ $!')!(!'!%'! %&! 3 )! $# ' ' %!! (&'&D!$*3!!=,!% ' % (' $ )!*% 'E! $%!#& 3! "! $!' (** B $* '"!*& D $! ) $*! :!; 3!* *!!B 0 + Narodila se ve Finstadu u Uppsaly ve Švédsku. Pocházela z rodiny spíznné se švédským královským rodem. Už ve tinácti letech byla provdána; mla osm dtí, mezi nimi i budoucí sv. Kateinu Švédskou. Stala se františkánskou terciákou a po smrti manžela žila asketickým životem. Dala podnt k založení ádu, který nese její jméno. Ve svých spisech vyprávla o svých mystických zážitcích a vidních; cisterciáci v kláštee Alvastra je pekládali ze švédštiny do latiny a Tomáš ze Štítného poídil z nich výbr v eském pekladu ( ). V roce 7

8 1349 odešla do íma, kde se setkala (1368) s císaem Karlem IV. a papežem Urbanem V.; snažila se pemluvit papeže, aby se pesthoval z Avignonu do íma. Zemela v ím a její tlo bylo pevezeno do švédské Vadsteny a tam pohbeno. Za svatou byla prohlášena v roce C*61!&'(*$% *) 6&< $ ( + C$ 3F!G!HIJ GK)E %!< HL *!!'!% Tato pobožnost byla schválena a doporuena Svatou kongregací, posvátným Kolegiem de propaganda fide, a konen Jeho Svatostí papežem Klementem XII.!!" #! $ %"!& ""!'' ()!)" ) " "!%!*" ))* + " " " '!, -" ) " ' )' * " "."! / -" )" *) " 0 1 2!" ) 3("!".) ' 8

9 4** " )" " % " * " '" *" *)!" ) 5!! " " #2!" " " $2!"!'" 6 )* +6* *!! 4 7)-0,("!* ") * " * * /%* " "!! *' * )*!* " " ) 3()" "!" )'! ). (" "!)!4" " 8' 4 9 ) ) " *'-!5*% " * * " ) )" '* Modlitbu si mžete objednat v sakristii 5 $ $ Jak mnozí z vás jist víte, v našich farnostech se uskutenila pou do Osvtimi a Czenstochove. Pou se konala 8. a 9.ervna. V minulém ísle Kapky jsme psali nco k historii Osvtimi a nyní v tomto ísle nkolik slov k Czenstochove. 9

10 M*." K$NO0! &! 3 (5!*<?H'" " *)+(%< <$! )!!!!3! $ <$! )! P" *)( *$ *M5" Q J? () *)! $5R 3 & 2 $,! (!<!*<!< '$% < ( $S " "* % & '$ *$ 1" 2*) K( ( $+$! K( $ <(!<(!! &% <'" &'* 6!*<$!#'"'$*4" & 2 ) S 3 <$!!< '$ " :B1;% S$""%*$6"$!$TU! C*'$$*"("%((*) " C %& *! I ' IH (% '$ *( 5" ) 4"!,'$ '" $' Q '$'" "* ( * +1" 5( * 4) *'"% &"" ' <" 8< &%& " '"!***V") <$!")*$"%&!6""$ $" 7* )$' '$ )! 3& "!&% $ IT ')1 *!! M* 5 6& & &'$!* * % "& " IH ) 4 *) Q G'$'&G "%!&*< # $#$% $ #! $35*(+$ '$ * W*< <! *'& & $!% '" 10

11 < "))!! $*% '" $ $(!% "*#') D('()"'!%&)$*'$ * ' < # # M* &'$('$$<*C$! ' *"% <" '$' '! ) $ '" $ D E *'$#!$)%!&" 4!%&5 *G G)*!*(! $ ) *) & $*" $&% $! "! %! % & <!& ( 3 < <$!# '" < * " ( $ $ *' +'!!)!$6($%!&)!( <$!!! ) 4)< #% " "&*< 7! "' Q* *( 5"'& ) *M*#%&&)*< H!("'*)*! Q ITT ( *) 3& '" '"" % * 2V ' *) * *) ( * $ X#% ( THH 4 *)!!&# 3( *)* %"&!$?T' #,'&"(% X*$'*#'"(*! )$<)*! Q THT(*+$! $!5"6&!:* 3;, '" +* B!*"!," J U'"3" 3 *< *'" +* B (* ( Q#!% D '" 3 $!$ Q% 11

12 3 Q LV $R + B( $!K5*)VV ''%'" # "& ) ) $ L VV *%'" *)! 4 C'(%)% *) * * '"" $(" 3$!" '"" ""?$*( UU'"<$* '$ % *'"!&!YV$ "&&3 Y%$ ' $ ( 3'" " M "!'!*"!!!!3 3 * $ 3*! & U? &Q*!*6!*&+B( $ * 5 6& * ) H!'Q'$'"$&* 6!! '"" M $*$*" 3( (*$ % % :M 5; <$$"4" Q UIJ$*B3D!C 3" 5 UHT < "*) 3" 5 $ * 3 3(! &! () + B! #! $ '$ $! *Z"$"[1!)?T( "# *! < $ 3 $! ) & 3 V% &!, +$ * (** '$%&3' '$3"5M6&%4!"'"!" $! D!E ) 3 $*!< < '$% $ *! (*&E)*!*!'!D!=%* (*)$$(&*"B$!* '*!(=('&6'Q*! " " & '" K* # &< % & ) #! C ( (& )% " % $! (*'(!*!7'"'$ 12

13 (#%&() '$"'"%& $'#&"% 3) $ ( (&%& *!< '$% % $!* 7 '" '$%'"!<*!= '"(=*! $!! 3"D)*"5"%* (&5()*'<*!)! )!*!(*$ D!5*M (%&(!!*%<*!'!%(!%$*$A!*!!!%&!!#&!$R%&$R!#&! ('& 6! * *!'"!& $"%$"<"8 <(%$"'"" 3!'$3" 5%""'"'""%$")'"!%!!(!*!"%&3'%(!$< ' nemyslí na jeho dobro, jestliže nedovolují dtem se vidt s tím, kdo je jim nejbližší s jejich Matkou. Možná, že práv tehdy Poláci si uvdomili více než jindy, co chce udlat onen režim vzít jim Otce a Matku. Každý si tehdy položil také otázku koho nám chtjí dát na jejich místo??? <<< 3 ) & *$ $3 * ) + B 3'!$!W' '$'%(!$!:*"3; 3!#"*56& # '< #. ' "< 0% *? &! U $! &! )" + B?!" # ' *) I!"% $ I (*$ $ )" 3) " :L! $ ;C*4$#=$M 3& + 3 VV ) M & ( *) 3 $ '" % <:"*$ $"! ;% *!(! $#$% M* 5 $!* 3:!!!!" # $ % &! '() *! +! ; 13

14 ,'$ 3" 5 4 *< $ )!! *)( (! 1! * (! $*$" ' +* B '$ * )!!! 3 (< $* <$! ) % )*(<!$*"$#$<%!* $ $! *) M +* 3 5'" "!'! $* 3% <!"!'!%<$* %!& *$$,!!'"! "* ) =!"! )%& #& )% '" *! C*) $!*,' -!! -. #/ - 01 ( 2# 3!! #3!!!!.! #%!! #% 4!! #5! + '# + #2 # $!! #6 3'*$"" ))!% & 3* 6 $ " $*&"% <,'!"' %&"!!!6!'*'95"!%&)!!! *(5&* )%&!! "&*! (& 4 pipravila an. Jana Ošádalová a an. Petra Dvorská 14

15 0 + 7'!!! %893 :;< Mžeš íci, jak vypadaly symptomy Tvé nemoci? Bohužel, byly velice typické, ale neumli jsme je správn peíst. Nkolik msíc jsem mla zvtšené mízní uzliny, kašel, neustále jsem bojovala se slabostí svého tla. Lékai, za kterými jsem šla, nevidli také nic hrozivého, pímo m ujišovali, že mi nic není, kvli emu jsem pišla o tak hodnotný as na lébu. Než jsem se dozvdla, že trpím rakovinou, mla jsem pesn naplánovaný celý svj život. 3 msíce ped mými osmnáctinami mla jsem udlat idiák, narozeninová hostina byla také naplánovaná, mla jsem rovnž nápady na prázdniny vlastn mla jsem plány na každý den a msíc mého života. Te, když z perspektivy asu dívám se na nkteré z nich, jsem vydšená jejich blbostí. tyi týdne ped tím, než jsem se dozvdla o své nemoci, uklízela jsem se svým klukem barák a v žertu jsem k nmu ekla, že se chováme tak, jak bychom nikdy v život nemohli onemocnt rakovinou, tak, jak bychom už zde na zemi byli nesmrtelní, vždycky krásní, mladí a zdraví Je pro m zvláštní, že po msíci Pán mi dál tuto nemoc. Jak ses o tom dozvdla? Rodinný léka dal mi doporuení k hematologovi. Byla jsem trochu rozrušená, ale pouze a výlun nutností odebrání se na to vyšetení do nemocnice. Na nic jiného jsem nemyslela. Tak tomu bylo celý as trvání etných vyšetení, pesmrovaní m od jednoho odborníka k druhému. Celý as jsem si snažila namluvit, že mi nic není, dokonce tehdy, když jsem uslyšela, jak jedna z lékaek íká k jiné, že ji velice prosí o okamžité seznámení se s mými výsledky; když si je lékai postupn pedávali jeden druhému; když je rozebírali v nkolika osobách, dokonce tehdy, když mne vykázali z pokoje, ve kterém zstal pouze otec. Neustále jsem chtla zachránit nadji, že to jist není nic zlého. Padaly pi mn medicínské termíny, kterým jsem tehdy nerozumla. Rentgenové snímky prokázaly, že mám na hrudníku nádor, který mže zpsobit udušení. Teprve to mne vydsilo a zaínala jsem 15

16 pomalu chápat. Pocítila jsem obrovský strach. Šla jsem nemocniní chodbou, která toho dne nemla pro mne konec. A když jsem uvidla nápis na dveích: Hematologie a onkologie, opakovala jsem si se strachem: já nechci Po pestoupení prahu uvidla jsem plešaté dti. Léka mne pozval na pohovor a vysvtlil, že jsem nemocná rakovinou, že budu mít chemoterapii, atp. Pemýšlela jsem, zda on mluví o té chemii, od které se zvrací, plešatí, kterou vlastn znám pouze z televize, z dtských poad o hospicích Když se nakonec dostala ke mn ta informace, v jednom zlomku vteiny zhroutil se celý mj dosavadní svt a spolu s nim veškeré plány do budoucna. Nezbylo mi absolutn nic a tato velká prázdnota mn pinutila k obnovení mých relací s Bohem, abych nespáchala sebevraždu Prost byly a jsou takové okamžiky, ve kterých se cítím strašn samotná. Ony mne nutí ke stavb opravdové relace s Bohem, abych tím všem prošla. Krátce ped nemocí byla jsem na exerciciích, na kterých jsem zaslechla otázku Pána Boha: Majko, zda Ty mne miluješ? Odpovdla jsem: Ano, miluji Tebe, Bože, vidla jsem, jaké jsi dlal zázraky v mém život, jak teba moje rodina, to, že rodie jsou spolu, každý život mých sourozenc je pro mne zázrakem, pece mým rodim by bylo mnohem snadnji, kdyby nás bylo mén. Zázrakem je pro mne také to, že máme dm, zahradu, o kterou jsme se modlily se sestrami vytrvale nkolik rok. Dokážeš oznait okamžik - kdy jsi pišla o blízké relace s Bohem? Když jsem zaala dospívat a picházet o dvru k Bohu, mít své plány a nápady na život a také pouštt se samostatn do rozhodnutí a uvažovat, že sama musím rozhodovat o tom, co je pro mne nejlepší. Místo v dve se modlit, zkoušela jsem hodn vcí získat sama. Když tedy pišel as vážných exercicií, bhem kterých jsem slyšela, jak se mne Pán Bh tázal: Majko, zda Ty mne miluješ? bylo snadné odpovdt Ano, Bože, miluji T. Avšak práv tehdy se ke mn dostalo, že i když nejsem vážn nemocná, neustále proti Pánu Bohu reptám, stžuji si, pobuuji se, zatímco na svt tolik lidí trpí rakovinou a velebí Boha Proto jsem se rozhodla, že se mu podídím, že budu taková, jakou mne chce mít O dva týdny pozdji jsem se dozvdla, že mám rakovinu. A zaslechla jsem nov otázku Pána Boha: Majko, zda Ty mne miluješ? Vydsila jsem se, že Pán Bh položil mi tuto otázku tak doslova. Avšak už 16

17 tváí v tvá tžké nemoci bylo mi tžko odpovdt: Ano, Pane Bože, miluji T. To bylo spojeno s tím, že musela jsem íci Ano, Bože, odevzdávám Ti veškeré své sny, plány a celou mou budoucnost. Odevzdávám Ti své utrpení, každý den. Ano, Pane Bože, dlej se mnou, co chceš. To bylo a je nejtžší íci, a ješt tžší uvést do života. A jak si dovedou poradit s tvou nemocí rodie a sourozenci? Rodie se snaží být pi mn silní. Avšak vidím, že asto jsou rozrušení, nepochybn zhroutilo se hodn také jejich plán. Pán Bh jim také dává tžkou zkoušku, ale cítí také Jeho lásku. V nemocnici potkávám hodn rodi, kteí nejsou spojeni s Církví, a vidím, jak hodn trpí, jak naprosto kií, že neakceptují nemocí svého, asto jediného dítte. Já, díky Ježíšovi vidím smysl své nemocí a utrpení. Rodie také, a to nám velice pomáhá v nesení toho tžkého bemena. Ponvadž mí sourozenci nejen, že jsou etní, ale v rzném vku, proto adekvátn k nmu snaží se jednat s mou nemocí. V poáteních jejich zavíeních, když rodie byli pinucení více se soustedit na mne, mj ptiletý brácha se pitulil k tatínkovi a konstatoval, že on také chce mít rakovinu Mám radost, že te už mne berou bez jakéhokoliv sníženého tarifu, tedy hádají se se mnou a vyzývají; Ty plešatá palice - konen je normáln. Nemoc je zkouškou pro hodn osob, také pátel. Ne všichni dokážou z ní vyjít jako vítzi Vidím, jak hodn lidí se dotkla má nemoc. Picházejí ke mn dojatí, chtjí mne utšovat, ale zpozorovala jsem, že oni jsou astji smutnjší než já. Pán Bh skrze nemoc dovolil mi zachytit hodn podrobností, díky kterým jsem si všimla, že hodn lidí je proti zdání velice dobrých, ale také hodn z nich nosí v sob smutek. To jsem kdysi vbec nevidla. Mj kluk, celý as mne podporuje, je se mnou. Dnes vidím, že Pán Bh dal nám naši historii a velice nám dvuje. Dává nám takové zkoušky, nebo ví, že budeme s Ním. Má nemoc ne vždycky napomáhá setkáním, lidé také obas neví, jak se chovat, o em hovoit. Hodn také neví, jak reagovat, když mne vidí ve veliké kehkosti, zatím co jsem díve bývala sopkou prbojnosti. Psobí jim také potíže fakt, že te umím více naslouchat, když díve spíše všichni byli pinucení poslouchat m, a to že jsem plešatá Skonilo šaškování, te vidí mj pravý obliej, vidí mne takovou, jaká opravdu jsem. Vidí, že pláu, když nkdy mám všeho dost, nepochybn nemoc je obrovskou zkouškou pro nás všechny. 17

18 Pán Bh je geniální organizátor, nebo každou individuální zkoušku mní v nco pozitivního, co mže využívat hodn lidí. Myslím, že neobyejné je to, že má nemoc mže pomoct nkomu zmnit život Jestliže Pán Bh chce, aby skrze mou nemoc nkdo nco zaslechl a uvidl, pro ne, možná já také na tom vydlám. Majko, co je v nemocí nejtžší? Myslím, že to, že neumíme hovoit o smrti, že máme strach o ní mluvit. A pece to je náš budoucí život, ke kterému v té pozemské pouti mííme. Možná, když ji zaakceptujeme, bude nám snadnji se smíit s tžkostmi, s jakými musíme zde zápasit. S jistotou v boji s nemocí pomáhá mi setrvávání v milosti posvcující - to, že mžu pijmout Pána Ježíše. Bohužel, zaala jsem si toho vážit teprve te, v nemoci, nebo v našem život je asto tak, že když máme nco na dosah ruky, asto to nevidíme a nevážíme si toho. Myslím zde rovnž na Eucharistii. Mám velkou touhu života, chci jít na studia, jsem zamilovaná, chci se vdát, mít dti, jenže te už neplánuji svj život, ale odevzdávám ho Pánu Bohu. Nevím, zda ta rakovina, se kterou te bojuji, je jedinou, jaká se mne v život dotkne, možná že už te se nedostanu do konce léení? Proto nic neplánuji. Zpozorovala jsem, že mnohem snadnjší je dvovat Pánu Bohu a denn Mu klást otázku: Co mám dnes dlat? Je takový svatý, který se denn modlil k Pánu Bohu: a Ty si mne, Pane Bože, dnes hlídej. To se mi velice líbí a tak chci žít. Myslím, že lektura takového lánku mla by nás všechny trochu pibrzdit, jestli jde o spch v naše život. Nejedenkrát totiž práv kvli nmu nevšímáme si vbec dležitých vcí, které existují, jsou vedle nás, ale ješt pímo na nás nedolehly. Plánujeme si život, jako bychom zde mli být celou vnost, a pitom velice asto tam není místo pro Boha a což teprve pro Jeho souhlas! Když dokonce chceme Mu nco pedložit ke schválení, je to už hotová vc, pi které nepoítáme s jakoukoliv zmnou. Proto tak asto mžeme se dnes setkat v život s lidmi, kteí prožili zklamání. Kdyby pišli díve k závrm, ke kterým dospla ta nemocná holka a umli všechno denn vkládat do Božích rukou zklamání by nebylo. Co bych já dnes odpovdl Bohu na otázku: zda Ty mne miluješ? Co bychom ekli, kdyby ta otázka zaznla v okamžiku zkoušky? A pece nikdo z nás není zde na vky, ale každý míí k vnosti, každý míí k setkání s Bohem využívaje dar svobody a života, který jsme od Nj obdrželi. peložil P.Janusz 18

19 - + Farmá pstuje na poli melouny a as od asu mu dti njaký ukradnou. Pemýšlí, jak by tomu zamezil, a tak napíše na pole ceduli: Jeden z meloun je napuštný (viz taj) Když se na pole vrátil o nco pozdji, na ceduli stálo...(viz taj.) : Ale zamezil tak krádežím. :-D 1. lovk, který velmi rád jí 2. výzkum 3. pracovník manuáln pracující 4. jedinec ženského pohlaví 5. nástroj na rozdrcení kávových zrn 6. pták žijící na Antarktid 7. hvzda,umožující život na Zemi 8. rostlina z eledi áronovitých 9. oblíbená íselná kížovka 10. lidožravá paryba 11. lovk bydlící vedle 12. ukázka 13. osamlost S S S S S S K K K K K K K Co to má znamenat? ptá se muž ženy pinášející kuleníkové tágo. Ale rozhodla jsem se,že dnes budeme (viz tajenka, tvoená zbývajícími písmeny po vyškrtání slov). J B B B A P Í L M Z A E Í U O T Š Í Š E V Š D O K R M S S I O E O L U CH O A K O R A Š E N J V A P M D T D E É K A B I Y I E V Í T N M L I J C Z C R V A I R O E A M E M B S B O S 19 L V R U R Y A H L O H E T Á K A J Í R O V E C J U R V Skrytá slova : Akát, borovice, buk, cedr, cypiš, dub, hloh, jalovec, jasan,javor, jedle, jilm, jírovec, kle, lípa, líska, muk, olše, ruj, smrk, svída, tis, teše, vrba, zerav, zimolez. Zdroj : Tarsicius.cz Zpracoval : Milan Ošádal

20 Mnich je lovk jako každý jiný, ale Boží volání ho vytrhlo z bžného života, aby ho nasmrovalo k Ježíši Kristu. V dsledku této nadpirozené výzvy souhlasil s tím, že se všeho zekne, aby se zcela oddal Pánu Ježíši: Chceš-li..., jdi, prodej, co ti patí; pak pij a následuj mne. Mt 19,21 Povolání je velkým tajemstvím pedevším pro mnicha samého. Už je to skoro 2 roky, co od nás na zkušební dobu odešel do kláštera v Novém Dvoe jeden z našich oblíbených farník a náš varhaník Jan Marek nazývaný námi nejastji Honza nebo Honzík. Pán však dal mu najevo, že si peje, aby v tamjším kláštee zstal. Pozstává však v naší pamtí a doufám, že také v modlitb. Pinejmenším mi nikdy nebyl lhostejný on samotný ani jeho osud. Proto, jako v každém roce, také te na zaátku prázdnin jsem ho navštívil spolu se skupinou animátor. Mám radost, že jako obvykle také nyní mohl jsem u nj pocítit ducha spokojenosti a štstí z dobe zvolené cesty života a naplnného úkolu, který ped nj staví Pán. Nco z toho ducha mohlo se dostat také mn, za což Pánu a Honzovi dkuji. S radostí pedávám všem Honzovo ujištní, že pamatuje na naši farnost ve svých modlitbách. Mohli jsme spatit, že jako kdysi velebil Pána svou hrou v našem kostelíku, nyní mezi jiným v tom pokrauje na velkých nových varhanách, které byly nedávno poízeny ádem, ve kterém se nachází. P. Janusz ;3 6778,( & #,) 9 9 : 2;7<7$ ;7<7$ ) * $2;=77$ ;=77$ Vydává ímskokatolický farní úad v Laškov pod záštitou otce Janusze Łomzika Podnty, píspvky a informace k otištní lze odevzdat na fae nebo animátorm farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- K. Proto prosíme o dobrovolný píspvek. Pedem dkujeme za pochopení. tel

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY V Lipníku n. Bevou 29. ervna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Hospodin nestvoil nic neúplného, jedno druhému pomáhá k dokonalosti; kdo se kdy nasytí zíráním na Boží slávu? (Sir

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 100 íjen 2006 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Pedseda OKM a redaktor KURÝRA: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Neprodejné

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Milí mariánští ctitelé!

Milí mariánští ctitelé! roník 12. 3/2001 Milí mariánští ctitelé! Vstupujeme do nového církevního roku. Zaínáme tradin adventem. Naši pedkové jej prožívali velmi intensivn. Mli k tomu i více asu. Ustaly práce na poli, ve stavebnictví.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry, V Lipníku n. Bevou 4. kvtna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Vit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je tetí osoba Nejsvtjší Trojice, že vychází z Otce i Syna a

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. LOVO NA ÚNOR. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým.

ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. LOVO NA ÚNOR. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým. M ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým. Mt 11, 25 S LOVO NA ÚNOR VELKÉ ZAPLA PÁN BH "Nebojte se tch, kdo zabíjejí tlo duši

Více

9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!! "#$! %

9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!! #$! % 9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!!! "#$! % Záí: 8. záí svátek Narození Panny Marie 13. záí památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uitele církve 14. záí svátek Povýšení

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VII. podzim 2006. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VII. podzim 2006. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 4 podzim 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více