Mrtví lékai nelžou Dr. Joe Wallach

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mrtví lékai nelžou Dr. Joe Wallach"

Transkript

1 2009

2 Pi etb tohoto lánku se dozvíte o píinách ady nemocí, pedasném stárnutí a zpsobech jak obojímu pedcházet. Dovolte mi zaít otázkou. Kolik z Vás vyrostlo na farm, žije na farm a má co dlat s chovem dobytka? Já osobn jsem vyrostl na farm v Missourii v padesátých letech. Chovali jsme hovzí dobytek na porážku. Pokud se chcete uživit chovem dobytka, musíte si také pstovat patiné krmivo. U nás jsme pstovali kukuici, sojové boby, sušili jsme seno a další. Po sklizni jsme vše poslali do mlýna na semletí. K semletému krmivu jsme pidávali sms vitamín, rzné minerály a stopové prvky. Vše jsme smíchali dohromady a z této smsi jsme udlali tablety, jimiž jsme krmili dobytek. Po šesti msících jsme vykrmené kusy poslali na porážku. Takto se to neustále opakovalo. Tenkrát, jako 13-ti letého kluka m fascinovala pelivá píprava hodnotného krmiva pro krávy. Zkrácený pepis pednášky a MVDr., MUDr., kterou pednesl v roce 1994 v Kansas City. Dr. Wallach byl v roce 1991 navržen na Nobelovu cenu. My lidé se chceme dožít vysokého vku a pitom nejíme žádné vitamíny a minerály. To m trápilo. Proto jsem se jednoho dne zeptal svého otce, pro nepidáváme do naší stravy potebné živiny, tak jako je dáváme našemu dobytku. Mj otec na to jen zabruel nco jako: Bu zticha hochu a važ si erstvé stravy, kterou tu máme. Po stední škole jsem se rozhodl studovat zemdlství na universit v Missouri. Po njakém ase jsem pešel na studium veterináství. Tam jsem také obdržel odpovdi na vtšinu mých otázek z klukovských let. Je zajímavé, že veterinái vdí jak pedejít a nkdy i vyléit adu nemocí u zvíat jednoduše a levn pomocí správné výživy. Chcete-li se uživit jako farmá, musíte umt o zvíata správn peovat a tím pejdete ad problém a výdaj a to jen za pomoci výživy. Pro zvíata totiž nemáme žádné pojišovny ani ervený kíž a tak je musíme udržovat v plném zdraví. Po ukonení studia se mi naskytla píležitost splnit si jeden z mých chlapeckých sn. Odjel jsem do Afriky pomáhat pi záchran divokých zvíat jako veteriná. Po dvou letech práce se slony a nosorožci jsem dostal telegram ze ZOO v St. Luis. Vzhledem k mým zkušenostem s divokými zvíaty mi nabídli místo veterináe. Nabídku jsem pijal a mým úkolem bylo provádt pitvy zvíat, která uhynula pirozenou smrtí. ZOO v St. Luis obdrželo dotaci 75 milion dolar na výzkum píin smrti u zvíat a na vyhledávání druh zvíat, jež jsou obzvlášt citlivá na zneistní (daleko citlivjší než lidé). Tato zvíata by se pak používala ke sledování vlivu zneistní prostedí na živé organismy. Proto, aby bylo možno zjednat nápravu stavu díve, než se negativní vlivy projeví na lovku. Tak jsem strávil 12 let pitváním zvíat a celkov jsem provedl pitev. Také jsem se zúastnil okolo pitev na lidech. Závr byl takový, že každý pípad pirozené smrti, a již u zvíete nebo u lovka, je projevem nedostatku živin. Tyto výsledky m fascinovaly. Opt jsem si vzpomnl na své dtství, náš dobytek a hlavn na to, ím jsme jej krmili. Chtl jsem ukázat ostatním jak je výživa dležitá. Zaal jsem psát lánky do novin a asopis. Napsal jsem také nkolik uebnic, mluvil jsem v rozhlase, televizi. Mé poznatky však nechávali lidi vlažné. Nikdo se mnou nesdílel mé nadšení a lékai byli k mým výsledkm ti nejpesimitjší. Rozhodl jsem se tedy jít studovat medicínu jen proto, - 2 -

3 abych si mohl otevít svou vlastní lékaskou praxi a zde využít výsledky svých výzkum pro lidi. Po ukonení studia jsem 15 let v Portlandu, ve stát Oregon, vykonával praxi jako praktický léka. Musím íci, že výsledky veterináské praxe se potvrdily pi aplikaci na lidi a pokud si z toho, o em dnes budu hovoit, odnesete jen 10%, ušetíte si spoustu zbyteného trápení a pidáte si mnoho let života za plného zdraví. Chci Vám ukázat, že stojí za to podstoupit urité úsilí a nco pro sebe udlat. Protože jen ti z Vás, kteí se pevn rozhodnou, mohou oekávat njaké výsledky. Ve svt je nejmén 5 oblastí, kde se lidé dožívají vku 120 až 140 let. Vdecké poznatky ukazují, že genetický potenciál lidského tla je rovnž 120 až 140 let. Chci se zde zmínit o tchto národnostech podrobnji. Pokud jde o údaje dlouhovkosti, lze pedpokládat, že nkteré budou pehnané. Omezím se proto jen na údaje, které jsou písemn dokumentované. Z oblasti Tibetu je to pípad ínského doktora Li, který obdržel od ínského císae uznání za dlouhovkost pi píležitosti oslavy svých 150ti let. Doktor Li se údajn narodil v roce 1777 a zemel v roce Na základ toho napsal James Hilton v roce 1934 svoji knihu nazvanou Ztracený horizont. Další oblastí, kde se lidé bžn dožívají vku 120 až 140 let je východní Pakistán, dále jsou to jižní ásti bývalého Sovtského svazu. Jsou to oblasti, kde žijí Arméni, Azerbajdžánci a Jerevanci. Napíklad lednové íslo asopisu National Geographic z roku 1973 pojednává o lidech, kteí se dožili sta a více let. V pamti mi utkvly ti fotografie. Na první je paní ve vku 136 let se sklenkou vody v jedné ruce a doutníkem ve druhé. Tedy žádná kehká staenka v nemocnici i domov dchodc, obávající se termínu placení za drahou lébu, ale nkdo, kdo se stále ješt raduje ze života. Na dalším obrázku byla skupina tí manželských pár oslavujících své 100leté, 115tileté a 120tileté výroí svatby. Na posledním obrázku je pán sbírající ajové listí na plantáži v Arménii. Dle jeho rodného listu a rodných list jeho dtí, bylo tomuto muži 167 let! Na západní polokouli stojí za zmínku andský kmen Vilka Bambe z oblasti Ecuadoru. Z oblasti jihovýchodního Peru je to kmen indián Tiki Caca. Lidé v obou tchto oblastech se dožívají vku 120 až 140 let. Pokud jde o Ameriany, nejstarším obanem USA byla paní Margaret Steechová, o které je zmínka v Guinessov knize rekord a která zemela na následky pádu ve vku 115 let. Paní Steechová byla ped pádem naprosto zdravá a podle úmrtního listu zemela na nedostatek vápníku ti týdny po pádu. Dcera paní Steechové uvedla, že její matka mla v posledních týdnech svého života nezvyklou chu na sladké vci. Toto je projev nedostatku chrómu a vanadu. Další dokumentovaný pípad je náelník jednoho nigerijského kmene, který byl velice vychvalovaný jednou z jeho žen. Zemel ve vku 126 let a ml stále pvodní chrup. Dá se tedy pedpokládat, že i jeho ostatní schopnosti byly stejn zachovalé. Muž ze Sýrie, který zemel ve vku 133 let, se potvrté oženil v 80ti letech a stal se otcem devíti dtí (do svých 100 let). Rovnž uvedeno v Guinessov knize rekord. Takže pánové - stále máte nadji

4 Všichni máme pinejmenším stejnou možnost dožít se 120 až 140 let. Prmrný vk ve Spojených státech je dne 75,5 let. Prmrný vk léka v USA je 58 let. Chcete-li alespo statisticky získat 17 let života, nestudujte medicínu. Pokud se ovšem chcete dožít 120 až 140 let, pak musíte udlat dv vci. První je vyhnout se hloupostem života, já tomu íkám životním minám! Tyto vás mohou stát život. Jsou to - každodenní kouení, dennodenní kocovina anebo bhání v erném úboru v noci podél silnice a podobn. Možná vám to pipadá nesmyslné, ale je s podivem, kolik Amerian pijde tímto zpsobem každý rok o život. Další dležitou vcí je - vyhnte se lékam. Jsem si vdom, že toto je velice autoritativní tvrzení. Musím Vám vysvtlit pro. Tíletá studie skupiny pro ochranu spotebitele od spolenosti Ralph Nather ze uvádí, že v dsledku lékaské nedbalosti pijde ron v amerických nemocnicích o život okolo lidí. Lékaskou nedbalostí se rozumí: špatné stanovení diagnózy a zpsobu léby, aplikace nevhodných léiv, chyba v desetinném míst a následné pedávkování léiv atd. Pro bližší pedstavu si uvdomte, že v prbhu celé desetileté války ve Vietnamu Ameriané ztratili muž, což je muž ron. Tenkrát vyšly do ulic miliony lidí protestovat proti válce. Dnes však nikdo neprotestuje - chrate nás ped lékai! Proto je velice nutné pedcházet nemocem a tím se vyhnout riziku pi styku s lékai! Za druhé: musíte zaít dlat nco pro své zdraví. K zajištní správné funkce vašeho tla denn potebujete okolo 90ti látek. Je to 60 minerál, 16 vitamín, 12 aminokyselin a 3 mastné kyseliny. Vtšina lidí si kupuje vitamín C a o dalších nutných prvcích nemá ani pontí. Myslíte-li to se svým zdravím vážn, potebujete denn 90 látek. V dnešní dob jsou lékai píliš zamstnáni chemoterapií, operacemi a transplantacemi, než aby jim zbyl as nám íci jak tomu všemu pedejít. Novinái sice vdí, že lidé mají zájem o zdraví a obas je nkde podle nejnovjších výzkum popsán vliv vitamín na zdraví lidí. Jde o šest velmi pozitivních stránek. Na závr je názor odborníka Dr. Victora Herberta, profesora lékaství na univerzit Mount Sinai v New Yorku po té, co byl novináem požádán o komentá. Dr. Herbert zde poznamenává, že krmení se vitamíny je k niemu. Výsledkem pijímání minerál a vitamín je pouze drahá mo. Jinými slovy ekl, že lidé povídající o výživ jsou podvodníci, kteí z vás jenom tahají peníze. Zejm to tak musí být, jsou to pece slova profesora lékaství a vyšlo to tiskem. Nebo ne? Nco vám povím. S mojí zkušeností ze pitev je denní mo za 50 cent to nejlevnjší pojištní jaké znám a pokud neinvestujete do svého zdraví, investujete do píjmu njakého lékae. Ani cent z výdlku lékae nejde na výzkum jak pedcházet nemocem, jež lidstvo sužují. Kdyby tomu bylo jinak, lékai by za chvíli nemli koho léit a tato lukrativní profese by se stala minulostí. A pak tu pece máme rzné politiky, kteí nám nabízejí lékaskou péi zdarma, pokud budeme volit práv toho kterého z nich, nebo to je alespo to co chtjí abychom si myslili a my se pak divíme pro máme tak vysoké dan. Jak je toto vše možné? Je to tím, že jsme odevzdali zodpovdnost za své zdraví lékam a vlád! Podailo se jim nás totiž pesvdit na úrovni podvdomí, že sami na to nestaíme a že bez nich je každý z nás ztracený. Jen se nkdy pozorujte jak jednáte s lékaem. Velice zídka je to jako rovný s rovným. Lékai znají tisíce fakt o nejrznjších nemocech, ale jen nkteí vdí - 4 -

5 jak léit. Myslím si, že lékai nám nco dluží a že by mli uvést adu vcí na správnou míru. Chci se zde proto zmínit o nkolika falešných mýtech. Každý z vás pravdpodobn slyšel, že žaludení vedy jsou zpsobeny stresem. Již ped ticeti lety se ve veterináství vdlo, že vedy (alespo u vep) zpsobuje bakterie Helical Bacter Polari. Léba je vlastn velmi jednoduchá a spoívá v podávání minerálu vizmutu spolu s antibiotikem tetracyklin. Lékai již na to také pišli, nebo Národní institut Zdraví v jedné své zpráv z roku 1994 uvádí: Žaludení vedy jsou zpsobeny baterií Helical Bacter Polari a mohou být vyléeny podáváním tetracyklinu a vizmutu. Dalším mýtem je rakovina. Rakovina je ve Spojených Státech na druhém míst jako píina smrti. V záí roku 1993 zveejnila Harvardská universita spolu s národním Institutem Zdraví výsledky ptileté studie prevence rakoviny provádné v ín. ína byla zvolena proto, že v jedné tamní provincii je nejvyšší výskyt rakoviny na svt vbec. Experimentu se zúastnilo lidí a spoíval v tom, že tito lidé byli rozdleni do nkolika menších skupin a každé skupin byly podávány urité živiny, minerály i vitamíny, nebo kombinace nkolika živin, ve dvojnásobné než doporuené dávce. Toto jsou výsledky studie: u skupin jimž byl podáván pouze jeden vitamín i minerál nedošlo statisticky k žádnému zlepšení. Ve skupin kde byl podáván vitamín E, beta karoten a prvek selenu došlo k poklesu úmrtí na rakovinu žaludku o 21 %, pokles úmrtí na ostatní druhy rakoviny o 13 % a pokles na jiné druhy úmrtí o 9 %. Uvdomte si, že k tomuto zlepšení došlo v dsledku podávání pouhých tí živin z celkového potu devadesáti. Další oblastí kde nám lékai dluží informace, je operativní léení kloub. V roce 1993 zveejnila Harvardská universita ve spolupráci s tamní vojenskou nemocnicí výsledky experimentu týkajícího se léení zántu kloub. Pi tomto experimentu byla vybrána skupina lidí, kteí nevykazovali žádný pokrok pi tradiní léb. Tato tradiní léba se sestávala z injekcí, podávání kortizonu, pregnizonu, podávání léiv a fyzikální terapie s jediným výsledkem: nutná operativní výmna kloub. Léka povený vedením experimentu shromáždil pacienty a oznámil jim, že vojenská nemocnice hledá dobrovolníky, kteí by byli ochotni snášet bolesti po dalších maximáln devadesát dn a byli by ochotni podrobit se novému druhu léby. K tomuto pokusu se pihlásilo 29 dobrovolník a léba spoívala v podávání lžíce sušených kuecích chrupavek každé ráno spolu se snídaní. Podle této zprávy zánt a bolesti ustoupily po deseti dnech a po tech msících došlo k úplnému obnovení funkce kloub. Další mýt se týká Alzheimerovy nemoci. Pestože ped padesáti lety byla Alzheimerova nemoc u lidí neznámá, trpí dnes touto nemocí každý druhý Amerian ve vku nad 70 let. Za doby mých studií veterináství jsem se uil, že je možno tuto nemoc u vep vyléit zvýšenými dávkami vitamínu E spolu s rostlinným olejem. V ervenci roku 1992 publikovala kalifornská universita v San Diegu zprávu, kde se mimo jiné uvádí, že vliv Alzheimerovy nemoci u lidí je možno zmírnit zvýšenými dávkami vitamínu E. Pokud trpíte ledvinovými kameny, první co vám léka poradí patrn bude abyste omezili mléné výrobky a píjem vápníku. Lékai mají zafixovanou pedstavu, že vápník ve vašich ledvinových kamenech pochází z vápníku, který se dostává do vašeho tla s potravou. Tento vápník však pochází z vašich kostí, když si ho vaše tlo nedokáže v kostech udržet. Tato neschopnost je zpsobena nedostatkem prvku bóru a v dsledku toho trpíte vážným nedostatkem vápníku. Jako student veterináství jsem se uil, že pokud chci pedejít ledvinovým kamenm u dobytka, musím podávat vápník, hoík a bór. V dokumentu z roku - 5 -

6 1993 zveejnném opt Harvardskou universitou se mimo jiné uvádí: Ve studii, jež staví na hlavu veškerou dosavadní lékaskou praxi výzkumníci zjistili, že píjem vápníku snižuje riziko utváení ledvinových kamen. Z pti skupin po dobrovolnících mla skupina s nejvtším píjmem vápníku nejmenší výskyt ledvinových kamen. Když jsem ped léty zaal s touto osvtovou inností pro Ameriany a zaal jezdit od msta k mstu po celých Státech, bylo mi jasné, že si musím najít njaké hobby na ukrácení volného asu. A protože jsem chtl najít nco co by m bavilo a zárove bylo prospšné lidem, rozhodl jsem se sbírat úmrtní listy léka a právník. Již díve jsem uvedl, že prmrný vk léka ve Spojených Státech je 58 let, zatím co prmrný vk Amerian je 75,5 let. Je zajímavé, že ti, kteí nám íkají co máme a nemáme jíst se dožívají 58 let a ti co se dožívají 120 let si dávají do aje hroudu másla. Budete se tedy muset rozhodnout komu z nich chcete vit. Zdali mrtvým lékam nebo tm, kteí se dožívají jednou takového vku. Chci se s vámi nyní podlit o nkteré informace ze své sbírky úmrtních list. Tak napíklad Dr. Stuart Cartwright se doma zhroutil ve vku 38 let s prasklou srdení tepnou v dsledku jejího zeslabení a ztráty elasticity. Nkdy okolo roku 1957 jsem se jako veteriná dozvdl, že ztráta elasticity a to nejen u tepen je zpsobena nedostatkem mdi. Tehdy byly zveejnny výsledky experimentu s krocany, který jednoznan prokázal spojitost mezi nedostatkem mdi a úmrtí v dsledku prasklé srdení tepny. Tento pokus byl opakován i s jinými druhy zvíat (myši, vepi atd.) a tato spojitost se vždy potvrdila. Nedostatek mdi zpsobuje též adu jiných problém. Prvním píznakem nedostatku mdi jsou šedivé vlasy. Vrásky jsou zpsobeny ztrátou elasticity kže stejn tak jako keové žíly ztrátou elasticity stn tepen. Stejný osud si pivodil i Dr. Martin Carter, jež zemel ve vku 57 let. Rovnž v dsledku prasklé srdení tepny. Dr. Carter vystudoval lékaství na prestižním Harvardu a postgraduální kurzy na universit v Yalle. Dále je to nap. Dr. Stuart Burder. Dr. Burder napsal pt knih o správné výživ zemel ve vku 40 let na srdení meopatidu, což je nedostatek selenu. Jeho knihy zahrnují tituly jako: Vn mlád Prvodce redukní dietou O 20 let mladší bhem 20 týdn Jak urit správnou stravu Máte zájem následovat rady tohoto lékae? Prosím. Pitom staí užívat pípravek selenu za 10 cent denn, který vyléí jakýkoliv druh meopatidy. Pokud toto neudláte, pak se jedná o nco, co já nazývám zhoubnou hloupostí a hazardujete se svým životem. Klasický zpsob léení této nemoci je transplantace srdce s patiným útem na dolar. Zamyslete se nad tím. Srdce je zdarma od dárce, nit na šití pijdou na 10 dolar a za výkon zaplatíte dolar. Na zaátku jsem se zmioval o pehnané chuti na sladkosti, což je projevem nedostatku nkterých minerál. Jiným projevem nedostatku minerál je, když thotná žena jde v noci do ledniky a zajídá kyselé okurky zmrzlinou. Podobn je tomu v živoišné výrob, kdy farmái - 6 -

7 vdí, že když dobytek zane okusovat stodolu, nebo když vidí krávu s kostí v tlam, jedná se o jasnou známku nedostatku minerál. Tak napíklad prvotní známky nedostatku selenu se projeví jako tzv. staecké skvrny. Pokud v tomto stavu zanete užívat koloidní minerály obsahující selen, skvrny bhem 4 až 6 msíc zmizí. Uvdomte si, že nedostatek selenu poškozuje vnitní orgány, ovšem pro oko je toto poškození samozejm neviditelné. Chci tím íci, že pokud zmizí skvrny na kži, zmizí i vnitní poškození a vaše srdce, ledviny, mozek a játra zanou pracovat jako díve. Pokud máte nedostatek chrómu a vanadu, projeví se to jako neuhasitelná chu na sladké, nebo máte nízký obsah cukru v krvi. Trvá-li tento stav dlouho, mže se zmnit na cukrovku. Problémy s cukrem jsou vždy ve spojení s nedostatkem chrómu a vanadu. Prvopoátky nedostatku cínu se projeví u muž jako ástená holohlavost. Když se tak rozhlížím po tomto sále, vidím, že znané procento mužského osazenstva v tomto sále trpí nedostatkem cínu. Necháte-li tento stav setrvat, zane se zhoršovat váš sluch až pestanete slyšet úpln. Pi nedostatku bóru vaše tlo ztratí schopnost udržet vápník v kostech a vaše kosti se zanou odvápovat. Bór také pomáhá udržovat správnou hladinu estrogenu u žen a testrogenu u muž. Pokud tedy trpíte nedostatkem bóru jako žena, budete procházet peklem v období menopausy, zatímco pokud jste muž, nebudete si jistý, zdali máte na tanením parketu partnerku vést i následovat. První známka nedostatku zinku je ztráta chuti a ichu. Jídla vám prost nebudou chutnat tak jako díve. Pi pokusech na laboratorních zvíatech se prokázalo, že prvky vzácných zemin jako je lanthan, praseodym, neodym, samarium, europium, yttrium a thulium, prodlužují dobu jejich života na dvojnásobek. Já osobn neekám na to, až lékai tento poznatek vdecky odsouhlasí, protože ti se stále ješt nemohou shodnout na vitamínu C a užívám všechny tyto prvky vzácných zemin. Nyní jde však o to jak dostat všech tchto 90 potebných živin do tla. Vtšina lidí se piklání k názoru, že optimální je dodávat živiny tlu ze zeleniny a ovoce. Já souhlasím, jsou zde však dva podstatné problémy. * Za prvé, naše ornice je využívána, nebo ješt lépe eeno zneužívána tak intenzivn, že bez pihnojování umlými hnojivy už není schopna poskytovat úrodu. Umlá hnojiva dodávají rostlinám pouze pár základních minerál jako je dusík, fosfor, draslík, pípadn další dva, ti minerály. Tímto pihnojováním dodáváme rostlinám pouze hmotu, to znamená, že jsme schopni zvýšit pouze hektarový výnos. Pokud však jde o výživnou hodnotu, ta je hluboko pod úrovní, než jakou mly plodiny eknme ped 200 lety. Nezapomeme také na to, že hnojením se nií pdní bakterie. Znamená to tedy, že vtšina, práv tch pro tlo dležitých minerál, je z ornice již dávno vyerpána. Rostliny spolu s pdními bakteriemi tedy nemají odkud zabudovat do svých bunk tyto cenné minerály, aby je pak dále mohly pedat lovku

8 * Za druhé, i pokud bychom mli zeleninu s patiným obsahem potebných minerál, museli bychom ji denn konzumovat nkolik kilogram a to v 15ti až 20ti druzích, což jist není píliš praktické. K ilustraci celé situace se chci zmínit o dokumentu amerického senátu íslo 264 z druhého zasedání 74 kongresu. V tomto dokumentu se uvádí: Zemdlská pda je ochuzena o minerály a v dsledku toho úroda z této pdy obsahuje nedostatek minerál. U lidí, kteí jedí takovouto stravu, dojde k výskytu nemocí spojených s nedostatkem minerál. Jediným zpsobem jak tmto nemocem pedejít je užívat potravinové doplky obsahující minerály. Tento dokument pochází z roku 1936! Jako další píklad uvedu starý Egypt. Staroegypané se modlili ke každému bohu, kterého jen znali, aby pišla povode a pinesla úrodný kal na jejich pole. Naši amerití farmái se naopak modlí, aby žádné povodn nebyly. Tento jemný kal, který s sebou pinesly povodn, obsahoval minerály z celého toku Nilu. Tím se stalo, že úroda rostla vždy na nové pd. Není se proto co divit, že Egypt byl strategicky tak dležitým místem. Ten kdo ovládal Egypt, ml pístup k plnohodnotnému obilí. Kdyby tehdejší vojevdci dávali svým vojákm obilí z ochuzených pd v ecku a v ím, jen tžko by jejich vojsko bylo schopno pochodovat 20 hodin denn a ješt vyhrát bitvu. Pokud ješt stále pochybujete o tom jak jsou minerály dležité, uvedu co se stane, pokud tlu schází. Tak napíklad nedostatek vápníku se projevuje zhruba 147 druhy onemocnní. Z tch nejbžnjších se zde zmíním o odvápnní kostí, obnažení dásní, odvápnní kloub, vysoký krevní tlak, nespavost, ledvinové kameny, ostruhy, kee, PMS u žen a bolesti zad. Trpíte-li ustupováním dásní, dentista vám patrn doporuí flosovat dvakrát denn. Z mých zkušeností se zvíaty vím, že zvíata netrpí ustupováním dásní, pestože si zuby ani neistí, ani neflosují. Tím nechci íci, že jim není cítit z tlamy. Nicmén zvíata netrpí ustupováním dásní, nebo jim farmái dávají do potravy minerály. Ustupováním dásní je zpsobeno odvápnním elistí a máte-li tento problém, pak máte ostereperózu v pokroilém stádiu. Pi vysokém krevním tlaku vám léka zakáže sl a mléné výrobky, protože mléko obsahuje vápník. Ped nedávnem se uskutenil experiment s dobrovolníky v cen 35 milion vašich daových dolar. Tato skupina byla rozdlena na dv podskupiny po lidech. Lidé v první podskupin se vzdali veškerých léiv a pešli na dietu s nízkým obsahem soli. Ve druhé podskupin zvýšili lidem denní doporuenou dávku vápníku na dvojnásobek. Toto jsou výsledky pokusu: V první podskupin došlo k poklesu tlaku u 0,3 % lidí. Tento výsledek nebyl považován za statisticky významný a závr byl, že píjem soli patrn nehraje roli ve vztahu k vysokému krevnímu tlaku. Ve druhé podskupin byl pokus po tech týdnech perušen jednoduše proto, že u 95 % lidí došlo k návratu tlaku na normální hodnotu. Nespavost se ve Spojených Státech eší prášky na spaní. V dsledku pedávkování však pijde ron o život okolo lidí. Nikdo se však proti tomu nebouí, nebo se jedná o schválený lék. Pi ledvinových kamenech nebo ostruhách vám léka pikáže omezit píjem vápníku. Lékai jsou pesvdeni, že tento vápník pochází z vaší stravy. Ve skutenosti se však jedná o vápník, který si vaše tlo v kostech nedokáže udržet. Podle výzkumu university v San Diegu, - 8 -

9 zveejnném ped pti lety, se pi zdvojnásobení doporuené denní dávky sníží emociální a tlesný dopad PMS u žen 85 %. Bolesti v kíži nejsou nic jiného než odvápnní obratl, protože když destiky nemají na em držet, hádejte jak se vám bude shýbat. Pokud k tomu navíc trpíte nedostatkem mdi a chybí vám tím elastická vlákna, jsou i vaše destiky ty tam. Je velmi zajímavé si všimnout, kolik lékaských obor se zabývá nemocemi zpsobenými nedostatkem vápníku a v dsledku lékaské tendence se snaží léit následky místo odstranní jejich píin! ortoped - bolesti v kíži gynekolog - PMS internista - neurolog - kee revmatolog - ortoped - chirurg - ostruhy urolog - internista - chirurg - ledvinové kameny internista - nespavost kardiolog, internista - vysoký tlak revmatolog - ortoped - artritida zubní léka - paradentolog - ustupující dásn Cukrovka je ve Spojených Státech na tetím míst jako píina úmrtí. S cukrovkou je spojena ada komplikací, jako rzné druhy zhoršení zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární onemocnní, amputace apod. Ve veterináství je známa od roku 1957 možnost, jak cukrovce u zvíat pedejít a vyléit ji pomocí dvou stopových prvk. Zpráva byla publikována v asopise amerických vdc Federation Proccedings. Tmito prvky jsou chróm a vanad. Podle nedávných výzkum Vancouverské university v Britské Kolumbii je vanad sám o sob schopen nahradit postupn bhem 4 až 6 msíc potebu užívání insulinu. Pokud tedy zaínáte poznávat, že minerály jsou dležité, musím vám také nco íci o minerálech samotných a o tom jak je nejlépe užívat. Na trhu jsou k dostání ti druhy minerál. Jsou to: minerály anorganické (elementární) minerály chelatované minerály koloidní Anorganické minerály nejsou v podstat nic jiného, než rozdrcená skála. Vstebatelnost pro tlo je 5 % až 10 % a po 35 roce klesá na 3 % až 5 %. Vezmeme-li napíklad sloueninu vápníku a laktózy, pak v mg této látky je 250 mg vápníku a 750 mg laktózy. To znamená, že z jedné takovéto tablety dostaneme do tla pi 5 % vstebatelnosti 12,5 mg vápníku. Chceme-li tedy vstebat denní dávku 1000 mg vápníku, musíme zkonzumovat 80 tablet. Chelatované minerály byly vyvinuty v šedesátých letech v konkurenci pi zásobování farmá minerály pro dobytek. Tyto minerály znamenaly významné zlepšení vstebatelnosti a tím i zlepšení zdravotního stavu dobytka s následným zlevnním chovu. Chelatovaný minerál je prvek, na který je navázána aminokyselina, enzym nebo protein. Tím, že minerály jsou navázány na látku, jež je tlu vlastní, vzrostla vstebatelnost až na 40 %

10 Koloidní minerály jsou jednotlivé molekuly urité látky rozptýlené ve vod. Nejedná se tedy o tablety, ale o tekutinu. Rozptýlené ástice mají záporný elektrický náboj, zatímco stevní stna má kladný náboj. To vše má za následek, že tyto minerály jsou vstebatelné až z 98 %. Vrame se nyní zpt k onm místm, kde se lidé bžné dožívají vysokého vku. Když zanete hledat, co mají tyto oblasti spoleného, zjistíte, že jsou v nadmoské výšce metr a výše, s mén než 50 milimetry srážek ron. Jedná se tedy o velmi suché a chladné oblasti. Zpsob, jakým tam lidé získávají vodu je, že odstraní vrstvu patnácti až dvaceti centimetr kamení pikrývající ledovec a zachytávají vodu z tajícího ledovce do pipravených nádob. Tato voda není irá, ale je kalná, se zabarvením od bílé až po hndou, podle toho jaký minerál pevládá. Takto získaná voda obsahuje koloidní minerály a lidé ji používají jak k pití, tak i na závlahu svých políek. Díky tomu je jejich hornatá pda velmi bohatá na živiny, které my v civilizovaném svt postrádáme. Neexistuje tam cukrovka, rakovina, odvápnní kostí, vysoký krevní tlak, srdení nemoci, šedý zákal, nerodí se tam postižené dti a nemají tam ani lékae. Pesto se dožívají 120 až 140 let. Vtšina lidí se ovšem nerozhodne žít v tchto místech, protože tam nemají vytápné domy s televizí, ani auta a nákupní stediska. Zato tam však mají dostatek minerál v koloidní form, a pokud vy neužíváte koloidní minerály, zkracujete si každý den svj život o nkolik hodin. -konec

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú.

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú. Výroní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: rozehnalova@freeteens.cz www.freeteens.cz.ú.: 129621369/0800 OBSAH: I. Charakteristika problematiky...

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor:

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL

KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL Komplexní vzdlávání lidských zdroj v mléka kaství CZ.1.07/2.3.00/09.0081 DEN S MLÉKEM NA MENDELU ID 2012 (29.2.2012,

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více