Mrtví lékai nelžou Dr. Joe Wallach

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mrtví lékai nelžou Dr. Joe Wallach"

Transkript

1 2009

2 Pi etb tohoto lánku se dozvíte o píinách ady nemocí, pedasném stárnutí a zpsobech jak obojímu pedcházet. Dovolte mi zaít otázkou. Kolik z Vás vyrostlo na farm, žije na farm a má co dlat s chovem dobytka? Já osobn jsem vyrostl na farm v Missourii v padesátých letech. Chovali jsme hovzí dobytek na porážku. Pokud se chcete uživit chovem dobytka, musíte si také pstovat patiné krmivo. U nás jsme pstovali kukuici, sojové boby, sušili jsme seno a další. Po sklizni jsme vše poslali do mlýna na semletí. K semletému krmivu jsme pidávali sms vitamín, rzné minerály a stopové prvky. Vše jsme smíchali dohromady a z této smsi jsme udlali tablety, jimiž jsme krmili dobytek. Po šesti msících jsme vykrmené kusy poslali na porážku. Takto se to neustále opakovalo. Tenkrát, jako 13-ti letého kluka m fascinovala pelivá píprava hodnotného krmiva pro krávy. Zkrácený pepis pednášky a MVDr., MUDr., kterou pednesl v roce 1994 v Kansas City. Dr. Wallach byl v roce 1991 navržen na Nobelovu cenu. My lidé se chceme dožít vysokého vku a pitom nejíme žádné vitamíny a minerály. To m trápilo. Proto jsem se jednoho dne zeptal svého otce, pro nepidáváme do naší stravy potebné živiny, tak jako je dáváme našemu dobytku. Mj otec na to jen zabruel nco jako: Bu zticha hochu a važ si erstvé stravy, kterou tu máme. Po stední škole jsem se rozhodl studovat zemdlství na universit v Missouri. Po njakém ase jsem pešel na studium veterináství. Tam jsem také obdržel odpovdi na vtšinu mých otázek z klukovských let. Je zajímavé, že veterinái vdí jak pedejít a nkdy i vyléit adu nemocí u zvíat jednoduše a levn pomocí správné výživy. Chcete-li se uživit jako farmá, musíte umt o zvíata správn peovat a tím pejdete ad problém a výdaj a to jen za pomoci výživy. Pro zvíata totiž nemáme žádné pojišovny ani ervený kíž a tak je musíme udržovat v plném zdraví. Po ukonení studia se mi naskytla píležitost splnit si jeden z mých chlapeckých sn. Odjel jsem do Afriky pomáhat pi záchran divokých zvíat jako veteriná. Po dvou letech práce se slony a nosorožci jsem dostal telegram ze ZOO v St. Luis. Vzhledem k mým zkušenostem s divokými zvíaty mi nabídli místo veterináe. Nabídku jsem pijal a mým úkolem bylo provádt pitvy zvíat, která uhynula pirozenou smrtí. ZOO v St. Luis obdrželo dotaci 75 milion dolar na výzkum píin smrti u zvíat a na vyhledávání druh zvíat, jež jsou obzvlášt citlivá na zneistní (daleko citlivjší než lidé). Tato zvíata by se pak používala ke sledování vlivu zneistní prostedí na živé organismy. Proto, aby bylo možno zjednat nápravu stavu díve, než se negativní vlivy projeví na lovku. Tak jsem strávil 12 let pitváním zvíat a celkov jsem provedl pitev. Také jsem se zúastnil okolo pitev na lidech. Závr byl takový, že každý pípad pirozené smrti, a již u zvíete nebo u lovka, je projevem nedostatku živin. Tyto výsledky m fascinovaly. Opt jsem si vzpomnl na své dtství, náš dobytek a hlavn na to, ím jsme jej krmili. Chtl jsem ukázat ostatním jak je výživa dležitá. Zaal jsem psát lánky do novin a asopis. Napsal jsem také nkolik uebnic, mluvil jsem v rozhlase, televizi. Mé poznatky však nechávali lidi vlažné. Nikdo se mnou nesdílel mé nadšení a lékai byli k mým výsledkm ti nejpesimitjší. Rozhodl jsem se tedy jít studovat medicínu jen proto, - 2 -

3 abych si mohl otevít svou vlastní lékaskou praxi a zde využít výsledky svých výzkum pro lidi. Po ukonení studia jsem 15 let v Portlandu, ve stát Oregon, vykonával praxi jako praktický léka. Musím íci, že výsledky veterináské praxe se potvrdily pi aplikaci na lidi a pokud si z toho, o em dnes budu hovoit, odnesete jen 10%, ušetíte si spoustu zbyteného trápení a pidáte si mnoho let života za plného zdraví. Chci Vám ukázat, že stojí za to podstoupit urité úsilí a nco pro sebe udlat. Protože jen ti z Vás, kteí se pevn rozhodnou, mohou oekávat njaké výsledky. Ve svt je nejmén 5 oblastí, kde se lidé dožívají vku 120 až 140 let. Vdecké poznatky ukazují, že genetický potenciál lidského tla je rovnž 120 až 140 let. Chci se zde zmínit o tchto národnostech podrobnji. Pokud jde o údaje dlouhovkosti, lze pedpokládat, že nkteré budou pehnané. Omezím se proto jen na údaje, které jsou písemn dokumentované. Z oblasti Tibetu je to pípad ínského doktora Li, který obdržel od ínského císae uznání za dlouhovkost pi píležitosti oslavy svých 150ti let. Doktor Li se údajn narodil v roce 1777 a zemel v roce Na základ toho napsal James Hilton v roce 1934 svoji knihu nazvanou Ztracený horizont. Další oblastí, kde se lidé bžn dožívají vku 120 až 140 let je východní Pakistán, dále jsou to jižní ásti bývalého Sovtského svazu. Jsou to oblasti, kde žijí Arméni, Azerbajdžánci a Jerevanci. Napíklad lednové íslo asopisu National Geographic z roku 1973 pojednává o lidech, kteí se dožili sta a více let. V pamti mi utkvly ti fotografie. Na první je paní ve vku 136 let se sklenkou vody v jedné ruce a doutníkem ve druhé. Tedy žádná kehká staenka v nemocnici i domov dchodc, obávající se termínu placení za drahou lébu, ale nkdo, kdo se stále ješt raduje ze života. Na dalším obrázku byla skupina tí manželských pár oslavujících své 100leté, 115tileté a 120tileté výroí svatby. Na posledním obrázku je pán sbírající ajové listí na plantáži v Arménii. Dle jeho rodného listu a rodných list jeho dtí, bylo tomuto muži 167 let! Na západní polokouli stojí za zmínku andský kmen Vilka Bambe z oblasti Ecuadoru. Z oblasti jihovýchodního Peru je to kmen indián Tiki Caca. Lidé v obou tchto oblastech se dožívají vku 120 až 140 let. Pokud jde o Ameriany, nejstarším obanem USA byla paní Margaret Steechová, o které je zmínka v Guinessov knize rekord a která zemela na následky pádu ve vku 115 let. Paní Steechová byla ped pádem naprosto zdravá a podle úmrtního listu zemela na nedostatek vápníku ti týdny po pádu. Dcera paní Steechové uvedla, že její matka mla v posledních týdnech svého života nezvyklou chu na sladké vci. Toto je projev nedostatku chrómu a vanadu. Další dokumentovaný pípad je náelník jednoho nigerijského kmene, který byl velice vychvalovaný jednou z jeho žen. Zemel ve vku 126 let a ml stále pvodní chrup. Dá se tedy pedpokládat, že i jeho ostatní schopnosti byly stejn zachovalé. Muž ze Sýrie, který zemel ve vku 133 let, se potvrté oženil v 80ti letech a stal se otcem devíti dtí (do svých 100 let). Rovnž uvedeno v Guinessov knize rekord. Takže pánové - stále máte nadji

4 Všichni máme pinejmenším stejnou možnost dožít se 120 až 140 let. Prmrný vk ve Spojených státech je dne 75,5 let. Prmrný vk léka v USA je 58 let. Chcete-li alespo statisticky získat 17 let života, nestudujte medicínu. Pokud se ovšem chcete dožít 120 až 140 let, pak musíte udlat dv vci. První je vyhnout se hloupostem života, já tomu íkám životním minám! Tyto vás mohou stát život. Jsou to - každodenní kouení, dennodenní kocovina anebo bhání v erném úboru v noci podél silnice a podobn. Možná vám to pipadá nesmyslné, ale je s podivem, kolik Amerian pijde tímto zpsobem každý rok o život. Další dležitou vcí je - vyhnte se lékam. Jsem si vdom, že toto je velice autoritativní tvrzení. Musím Vám vysvtlit pro. Tíletá studie skupiny pro ochranu spotebitele od spolenosti Ralph Nather ze uvádí, že v dsledku lékaské nedbalosti pijde ron v amerických nemocnicích o život okolo lidí. Lékaskou nedbalostí se rozumí: špatné stanovení diagnózy a zpsobu léby, aplikace nevhodných léiv, chyba v desetinném míst a následné pedávkování léiv atd. Pro bližší pedstavu si uvdomte, že v prbhu celé desetileté války ve Vietnamu Ameriané ztratili muž, což je muž ron. Tenkrát vyšly do ulic miliony lidí protestovat proti válce. Dnes však nikdo neprotestuje - chrate nás ped lékai! Proto je velice nutné pedcházet nemocem a tím se vyhnout riziku pi styku s lékai! Za druhé: musíte zaít dlat nco pro své zdraví. K zajištní správné funkce vašeho tla denn potebujete okolo 90ti látek. Je to 60 minerál, 16 vitamín, 12 aminokyselin a 3 mastné kyseliny. Vtšina lidí si kupuje vitamín C a o dalších nutných prvcích nemá ani pontí. Myslíte-li to se svým zdravím vážn, potebujete denn 90 látek. V dnešní dob jsou lékai píliš zamstnáni chemoterapií, operacemi a transplantacemi, než aby jim zbyl as nám íci jak tomu všemu pedejít. Novinái sice vdí, že lidé mají zájem o zdraví a obas je nkde podle nejnovjších výzkum popsán vliv vitamín na zdraví lidí. Jde o šest velmi pozitivních stránek. Na závr je názor odborníka Dr. Victora Herberta, profesora lékaství na univerzit Mount Sinai v New Yorku po té, co byl novináem požádán o komentá. Dr. Herbert zde poznamenává, že krmení se vitamíny je k niemu. Výsledkem pijímání minerál a vitamín je pouze drahá mo. Jinými slovy ekl, že lidé povídající o výživ jsou podvodníci, kteí z vás jenom tahají peníze. Zejm to tak musí být, jsou to pece slova profesora lékaství a vyšlo to tiskem. Nebo ne? Nco vám povím. S mojí zkušeností ze pitev je denní mo za 50 cent to nejlevnjší pojištní jaké znám a pokud neinvestujete do svého zdraví, investujete do píjmu njakého lékae. Ani cent z výdlku lékae nejde na výzkum jak pedcházet nemocem, jež lidstvo sužují. Kdyby tomu bylo jinak, lékai by za chvíli nemli koho léit a tato lukrativní profese by se stala minulostí. A pak tu pece máme rzné politiky, kteí nám nabízejí lékaskou péi zdarma, pokud budeme volit práv toho kterého z nich, nebo to je alespo to co chtjí abychom si myslili a my se pak divíme pro máme tak vysoké dan. Jak je toto vše možné? Je to tím, že jsme odevzdali zodpovdnost za své zdraví lékam a vlád! Podailo se jim nás totiž pesvdit na úrovni podvdomí, že sami na to nestaíme a že bez nich je každý z nás ztracený. Jen se nkdy pozorujte jak jednáte s lékaem. Velice zídka je to jako rovný s rovným. Lékai znají tisíce fakt o nejrznjších nemocech, ale jen nkteí vdí - 4 -

5 jak léit. Myslím si, že lékai nám nco dluží a že by mli uvést adu vcí na správnou míru. Chci se zde proto zmínit o nkolika falešných mýtech. Každý z vás pravdpodobn slyšel, že žaludení vedy jsou zpsobeny stresem. Již ped ticeti lety se ve veterináství vdlo, že vedy (alespo u vep) zpsobuje bakterie Helical Bacter Polari. Léba je vlastn velmi jednoduchá a spoívá v podávání minerálu vizmutu spolu s antibiotikem tetracyklin. Lékai již na to také pišli, nebo Národní institut Zdraví v jedné své zpráv z roku 1994 uvádí: Žaludení vedy jsou zpsobeny baterií Helical Bacter Polari a mohou být vyléeny podáváním tetracyklinu a vizmutu. Dalším mýtem je rakovina. Rakovina je ve Spojených Státech na druhém míst jako píina smrti. V záí roku 1993 zveejnila Harvardská universita spolu s národním Institutem Zdraví výsledky ptileté studie prevence rakoviny provádné v ín. ína byla zvolena proto, že v jedné tamní provincii je nejvyšší výskyt rakoviny na svt vbec. Experimentu se zúastnilo lidí a spoíval v tom, že tito lidé byli rozdleni do nkolika menších skupin a každé skupin byly podávány urité živiny, minerály i vitamíny, nebo kombinace nkolika živin, ve dvojnásobné než doporuené dávce. Toto jsou výsledky studie: u skupin jimž byl podáván pouze jeden vitamín i minerál nedošlo statisticky k žádnému zlepšení. Ve skupin kde byl podáván vitamín E, beta karoten a prvek selenu došlo k poklesu úmrtí na rakovinu žaludku o 21 %, pokles úmrtí na ostatní druhy rakoviny o 13 % a pokles na jiné druhy úmrtí o 9 %. Uvdomte si, že k tomuto zlepšení došlo v dsledku podávání pouhých tí živin z celkového potu devadesáti. Další oblastí kde nám lékai dluží informace, je operativní léení kloub. V roce 1993 zveejnila Harvardská universita ve spolupráci s tamní vojenskou nemocnicí výsledky experimentu týkajícího se léení zántu kloub. Pi tomto experimentu byla vybrána skupina lidí, kteí nevykazovali žádný pokrok pi tradiní léb. Tato tradiní léba se sestávala z injekcí, podávání kortizonu, pregnizonu, podávání léiv a fyzikální terapie s jediným výsledkem: nutná operativní výmna kloub. Léka povený vedením experimentu shromáždil pacienty a oznámil jim, že vojenská nemocnice hledá dobrovolníky, kteí by byli ochotni snášet bolesti po dalších maximáln devadesát dn a byli by ochotni podrobit se novému druhu léby. K tomuto pokusu se pihlásilo 29 dobrovolník a léba spoívala v podávání lžíce sušených kuecích chrupavek každé ráno spolu se snídaní. Podle této zprávy zánt a bolesti ustoupily po deseti dnech a po tech msících došlo k úplnému obnovení funkce kloub. Další mýt se týká Alzheimerovy nemoci. Pestože ped padesáti lety byla Alzheimerova nemoc u lidí neznámá, trpí dnes touto nemocí každý druhý Amerian ve vku nad 70 let. Za doby mých studií veterináství jsem se uil, že je možno tuto nemoc u vep vyléit zvýšenými dávkami vitamínu E spolu s rostlinným olejem. V ervenci roku 1992 publikovala kalifornská universita v San Diegu zprávu, kde se mimo jiné uvádí, že vliv Alzheimerovy nemoci u lidí je možno zmírnit zvýšenými dávkami vitamínu E. Pokud trpíte ledvinovými kameny, první co vám léka poradí patrn bude abyste omezili mléné výrobky a píjem vápníku. Lékai mají zafixovanou pedstavu, že vápník ve vašich ledvinových kamenech pochází z vápníku, který se dostává do vašeho tla s potravou. Tento vápník však pochází z vašich kostí, když si ho vaše tlo nedokáže v kostech udržet. Tato neschopnost je zpsobena nedostatkem prvku bóru a v dsledku toho trpíte vážným nedostatkem vápníku. Jako student veterináství jsem se uil, že pokud chci pedejít ledvinovým kamenm u dobytka, musím podávat vápník, hoík a bór. V dokumentu z roku - 5 -

6 1993 zveejnném opt Harvardskou universitou se mimo jiné uvádí: Ve studii, jež staví na hlavu veškerou dosavadní lékaskou praxi výzkumníci zjistili, že píjem vápníku snižuje riziko utváení ledvinových kamen. Z pti skupin po dobrovolnících mla skupina s nejvtším píjmem vápníku nejmenší výskyt ledvinových kamen. Když jsem ped léty zaal s touto osvtovou inností pro Ameriany a zaal jezdit od msta k mstu po celých Státech, bylo mi jasné, že si musím najít njaké hobby na ukrácení volného asu. A protože jsem chtl najít nco co by m bavilo a zárove bylo prospšné lidem, rozhodl jsem se sbírat úmrtní listy léka a právník. Již díve jsem uvedl, že prmrný vk léka ve Spojených Státech je 58 let, zatím co prmrný vk Amerian je 75,5 let. Je zajímavé, že ti, kteí nám íkají co máme a nemáme jíst se dožívají 58 let a ti co se dožívají 120 let si dávají do aje hroudu másla. Budete se tedy muset rozhodnout komu z nich chcete vit. Zdali mrtvým lékam nebo tm, kteí se dožívají jednou takového vku. Chci se s vámi nyní podlit o nkteré informace ze své sbírky úmrtních list. Tak napíklad Dr. Stuart Cartwright se doma zhroutil ve vku 38 let s prasklou srdení tepnou v dsledku jejího zeslabení a ztráty elasticity. Nkdy okolo roku 1957 jsem se jako veteriná dozvdl, že ztráta elasticity a to nejen u tepen je zpsobena nedostatkem mdi. Tehdy byly zveejnny výsledky experimentu s krocany, který jednoznan prokázal spojitost mezi nedostatkem mdi a úmrtí v dsledku prasklé srdení tepny. Tento pokus byl opakován i s jinými druhy zvíat (myši, vepi atd.) a tato spojitost se vždy potvrdila. Nedostatek mdi zpsobuje též adu jiných problém. Prvním píznakem nedostatku mdi jsou šedivé vlasy. Vrásky jsou zpsobeny ztrátou elasticity kže stejn tak jako keové žíly ztrátou elasticity stn tepen. Stejný osud si pivodil i Dr. Martin Carter, jež zemel ve vku 57 let. Rovnž v dsledku prasklé srdení tepny. Dr. Carter vystudoval lékaství na prestižním Harvardu a postgraduální kurzy na universit v Yalle. Dále je to nap. Dr. Stuart Burder. Dr. Burder napsal pt knih o správné výživ zemel ve vku 40 let na srdení meopatidu, což je nedostatek selenu. Jeho knihy zahrnují tituly jako: Vn mlád Prvodce redukní dietou O 20 let mladší bhem 20 týdn Jak urit správnou stravu Máte zájem následovat rady tohoto lékae? Prosím. Pitom staí užívat pípravek selenu za 10 cent denn, který vyléí jakýkoliv druh meopatidy. Pokud toto neudláte, pak se jedná o nco, co já nazývám zhoubnou hloupostí a hazardujete se svým životem. Klasický zpsob léení této nemoci je transplantace srdce s patiným útem na dolar. Zamyslete se nad tím. Srdce je zdarma od dárce, nit na šití pijdou na 10 dolar a za výkon zaplatíte dolar. Na zaátku jsem se zmioval o pehnané chuti na sladkosti, což je projevem nedostatku nkterých minerál. Jiným projevem nedostatku minerál je, když thotná žena jde v noci do ledniky a zajídá kyselé okurky zmrzlinou. Podobn je tomu v živoišné výrob, kdy farmái - 6 -

7 vdí, že když dobytek zane okusovat stodolu, nebo když vidí krávu s kostí v tlam, jedná se o jasnou známku nedostatku minerál. Tak napíklad prvotní známky nedostatku selenu se projeví jako tzv. staecké skvrny. Pokud v tomto stavu zanete užívat koloidní minerály obsahující selen, skvrny bhem 4 až 6 msíc zmizí. Uvdomte si, že nedostatek selenu poškozuje vnitní orgány, ovšem pro oko je toto poškození samozejm neviditelné. Chci tím íci, že pokud zmizí skvrny na kži, zmizí i vnitní poškození a vaše srdce, ledviny, mozek a játra zanou pracovat jako díve. Pokud máte nedostatek chrómu a vanadu, projeví se to jako neuhasitelná chu na sladké, nebo máte nízký obsah cukru v krvi. Trvá-li tento stav dlouho, mže se zmnit na cukrovku. Problémy s cukrem jsou vždy ve spojení s nedostatkem chrómu a vanadu. Prvopoátky nedostatku cínu se projeví u muž jako ástená holohlavost. Když se tak rozhlížím po tomto sále, vidím, že znané procento mužského osazenstva v tomto sále trpí nedostatkem cínu. Necháte-li tento stav setrvat, zane se zhoršovat váš sluch až pestanete slyšet úpln. Pi nedostatku bóru vaše tlo ztratí schopnost udržet vápník v kostech a vaše kosti se zanou odvápovat. Bór také pomáhá udržovat správnou hladinu estrogenu u žen a testrogenu u muž. Pokud tedy trpíte nedostatkem bóru jako žena, budete procházet peklem v období menopausy, zatímco pokud jste muž, nebudete si jistý, zdali máte na tanením parketu partnerku vést i následovat. První známka nedostatku zinku je ztráta chuti a ichu. Jídla vám prost nebudou chutnat tak jako díve. Pi pokusech na laboratorních zvíatech se prokázalo, že prvky vzácných zemin jako je lanthan, praseodym, neodym, samarium, europium, yttrium a thulium, prodlužují dobu jejich života na dvojnásobek. Já osobn neekám na to, až lékai tento poznatek vdecky odsouhlasí, protože ti se stále ješt nemohou shodnout na vitamínu C a užívám všechny tyto prvky vzácných zemin. Nyní jde však o to jak dostat všech tchto 90 potebných živin do tla. Vtšina lidí se piklání k názoru, že optimální je dodávat živiny tlu ze zeleniny a ovoce. Já souhlasím, jsou zde však dva podstatné problémy. * Za prvé, naše ornice je využívána, nebo ješt lépe eeno zneužívána tak intenzivn, že bez pihnojování umlými hnojivy už není schopna poskytovat úrodu. Umlá hnojiva dodávají rostlinám pouze pár základních minerál jako je dusík, fosfor, draslík, pípadn další dva, ti minerály. Tímto pihnojováním dodáváme rostlinám pouze hmotu, to znamená, že jsme schopni zvýšit pouze hektarový výnos. Pokud však jde o výživnou hodnotu, ta je hluboko pod úrovní, než jakou mly plodiny eknme ped 200 lety. Nezapomeme také na to, že hnojením se nií pdní bakterie. Znamená to tedy, že vtšina, práv tch pro tlo dležitých minerál, je z ornice již dávno vyerpána. Rostliny spolu s pdními bakteriemi tedy nemají odkud zabudovat do svých bunk tyto cenné minerály, aby je pak dále mohly pedat lovku

8 * Za druhé, i pokud bychom mli zeleninu s patiným obsahem potebných minerál, museli bychom ji denn konzumovat nkolik kilogram a to v 15ti až 20ti druzích, což jist není píliš praktické. K ilustraci celé situace se chci zmínit o dokumentu amerického senátu íslo 264 z druhého zasedání 74 kongresu. V tomto dokumentu se uvádí: Zemdlská pda je ochuzena o minerály a v dsledku toho úroda z této pdy obsahuje nedostatek minerál. U lidí, kteí jedí takovouto stravu, dojde k výskytu nemocí spojených s nedostatkem minerál. Jediným zpsobem jak tmto nemocem pedejít je užívat potravinové doplky obsahující minerály. Tento dokument pochází z roku 1936! Jako další píklad uvedu starý Egypt. Staroegypané se modlili ke každému bohu, kterého jen znali, aby pišla povode a pinesla úrodný kal na jejich pole. Naši amerití farmái se naopak modlí, aby žádné povodn nebyly. Tento jemný kal, který s sebou pinesly povodn, obsahoval minerály z celého toku Nilu. Tím se stalo, že úroda rostla vždy na nové pd. Není se proto co divit, že Egypt byl strategicky tak dležitým místem. Ten kdo ovládal Egypt, ml pístup k plnohodnotnému obilí. Kdyby tehdejší vojevdci dávali svým vojákm obilí z ochuzených pd v ecku a v ím, jen tžko by jejich vojsko bylo schopno pochodovat 20 hodin denn a ješt vyhrát bitvu. Pokud ješt stále pochybujete o tom jak jsou minerály dležité, uvedu co se stane, pokud tlu schází. Tak napíklad nedostatek vápníku se projevuje zhruba 147 druhy onemocnní. Z tch nejbžnjších se zde zmíním o odvápnní kostí, obnažení dásní, odvápnní kloub, vysoký krevní tlak, nespavost, ledvinové kameny, ostruhy, kee, PMS u žen a bolesti zad. Trpíte-li ustupováním dásní, dentista vám patrn doporuí flosovat dvakrát denn. Z mých zkušeností se zvíaty vím, že zvíata netrpí ustupováním dásní, pestože si zuby ani neistí, ani neflosují. Tím nechci íci, že jim není cítit z tlamy. Nicmén zvíata netrpí ustupováním dásní, nebo jim farmái dávají do potravy minerály. Ustupováním dásní je zpsobeno odvápnním elistí a máte-li tento problém, pak máte ostereperózu v pokroilém stádiu. Pi vysokém krevním tlaku vám léka zakáže sl a mléné výrobky, protože mléko obsahuje vápník. Ped nedávnem se uskutenil experiment s dobrovolníky v cen 35 milion vašich daových dolar. Tato skupina byla rozdlena na dv podskupiny po lidech. Lidé v první podskupin se vzdali veškerých léiv a pešli na dietu s nízkým obsahem soli. Ve druhé podskupin zvýšili lidem denní doporuenou dávku vápníku na dvojnásobek. Toto jsou výsledky pokusu: V první podskupin došlo k poklesu tlaku u 0,3 % lidí. Tento výsledek nebyl považován za statisticky významný a závr byl, že píjem soli patrn nehraje roli ve vztahu k vysokému krevnímu tlaku. Ve druhé podskupin byl pokus po tech týdnech perušen jednoduše proto, že u 95 % lidí došlo k návratu tlaku na normální hodnotu. Nespavost se ve Spojených Státech eší prášky na spaní. V dsledku pedávkování však pijde ron o život okolo lidí. Nikdo se však proti tomu nebouí, nebo se jedná o schválený lék. Pi ledvinových kamenech nebo ostruhách vám léka pikáže omezit píjem vápníku. Lékai jsou pesvdeni, že tento vápník pochází z vaší stravy. Ve skutenosti se však jedná o vápník, který si vaše tlo v kostech nedokáže udržet. Podle výzkumu university v San Diegu, - 8 -

9 zveejnném ped pti lety, se pi zdvojnásobení doporuené denní dávky sníží emociální a tlesný dopad PMS u žen 85 %. Bolesti v kíži nejsou nic jiného než odvápnní obratl, protože když destiky nemají na em držet, hádejte jak se vám bude shýbat. Pokud k tomu navíc trpíte nedostatkem mdi a chybí vám tím elastická vlákna, jsou i vaše destiky ty tam. Je velmi zajímavé si všimnout, kolik lékaských obor se zabývá nemocemi zpsobenými nedostatkem vápníku a v dsledku lékaské tendence se snaží léit následky místo odstranní jejich píin! ortoped - bolesti v kíži gynekolog - PMS internista - neurolog - kee revmatolog - ortoped - chirurg - ostruhy urolog - internista - chirurg - ledvinové kameny internista - nespavost kardiolog, internista - vysoký tlak revmatolog - ortoped - artritida zubní léka - paradentolog - ustupující dásn Cukrovka je ve Spojených Státech na tetím míst jako píina úmrtí. S cukrovkou je spojena ada komplikací, jako rzné druhy zhoršení zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární onemocnní, amputace apod. Ve veterináství je známa od roku 1957 možnost, jak cukrovce u zvíat pedejít a vyléit ji pomocí dvou stopových prvk. Zpráva byla publikována v asopise amerických vdc Federation Proccedings. Tmito prvky jsou chróm a vanad. Podle nedávných výzkum Vancouverské university v Britské Kolumbii je vanad sám o sob schopen nahradit postupn bhem 4 až 6 msíc potebu užívání insulinu. Pokud tedy zaínáte poznávat, že minerály jsou dležité, musím vám také nco íci o minerálech samotných a o tom jak je nejlépe užívat. Na trhu jsou k dostání ti druhy minerál. Jsou to: minerály anorganické (elementární) minerály chelatované minerály koloidní Anorganické minerály nejsou v podstat nic jiného, než rozdrcená skála. Vstebatelnost pro tlo je 5 % až 10 % a po 35 roce klesá na 3 % až 5 %. Vezmeme-li napíklad sloueninu vápníku a laktózy, pak v mg této látky je 250 mg vápníku a 750 mg laktózy. To znamená, že z jedné takovéto tablety dostaneme do tla pi 5 % vstebatelnosti 12,5 mg vápníku. Chceme-li tedy vstebat denní dávku 1000 mg vápníku, musíme zkonzumovat 80 tablet. Chelatované minerály byly vyvinuty v šedesátých letech v konkurenci pi zásobování farmá minerály pro dobytek. Tyto minerály znamenaly významné zlepšení vstebatelnosti a tím i zlepšení zdravotního stavu dobytka s následným zlevnním chovu. Chelatovaný minerál je prvek, na který je navázána aminokyselina, enzym nebo protein. Tím, že minerály jsou navázány na látku, jež je tlu vlastní, vzrostla vstebatelnost až na 40 %

10 Koloidní minerály jsou jednotlivé molekuly urité látky rozptýlené ve vod. Nejedná se tedy o tablety, ale o tekutinu. Rozptýlené ástice mají záporný elektrický náboj, zatímco stevní stna má kladný náboj. To vše má za následek, že tyto minerály jsou vstebatelné až z 98 %. Vrame se nyní zpt k onm místm, kde se lidé bžné dožívají vysokého vku. Když zanete hledat, co mají tyto oblasti spoleného, zjistíte, že jsou v nadmoské výšce metr a výše, s mén než 50 milimetry srážek ron. Jedná se tedy o velmi suché a chladné oblasti. Zpsob, jakým tam lidé získávají vodu je, že odstraní vrstvu patnácti až dvaceti centimetr kamení pikrývající ledovec a zachytávají vodu z tajícího ledovce do pipravených nádob. Tato voda není irá, ale je kalná, se zabarvením od bílé až po hndou, podle toho jaký minerál pevládá. Takto získaná voda obsahuje koloidní minerály a lidé ji používají jak k pití, tak i na závlahu svých políek. Díky tomu je jejich hornatá pda velmi bohatá na živiny, které my v civilizovaném svt postrádáme. Neexistuje tam cukrovka, rakovina, odvápnní kostí, vysoký krevní tlak, srdení nemoci, šedý zákal, nerodí se tam postižené dti a nemají tam ani lékae. Pesto se dožívají 120 až 140 let. Vtšina lidí se ovšem nerozhodne žít v tchto místech, protože tam nemají vytápné domy s televizí, ani auta a nákupní stediska. Zato tam však mají dostatek minerál v koloidní form, a pokud vy neužíváte koloidní minerály, zkracujete si každý den svj život o nkolik hodin. -konec

Pokud se ovšem chcete dožít 120 až 140 let, pak musíte udělat dvě věci.

Pokud se ovšem chcete dožít 120 až 140 let, pak musíte udělat dvě věci. Zkrácený přepis přednášky Dr. Joe Wallacha MVDr., MUDr., kterou přednesl v roce 1994 v Kansas City. Dr. Wallach byl v roce 1991 navržen na Nobelovu cenu. Ve světě je nejméně 5 oblastí, kde se lidé dožívají

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

VAROVÁNÍ! Výživa sportovních koní. Váš k není stroj! Energie je poteba. Energie. Energie 29.1.2010. Propoty krmiv a energie

VAROVÁNÍ! Výživa sportovních koní. Váš k není stroj! Energie je poteba. Energie. Energie 29.1.2010. Propoty krmiv a energie Výživa sportovních koní Propoty krmiv a energie VAROVÁNÍ! Catherine Rudenko BSc Eq.Science Connolly s RED MILLS Váš k není stroj! Energie je poteba Energie je využívána u koní k pežití (záchovná), reprodukci

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom)

Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) by Biologie - Sobota, Listopad 09, 2013 http://biologie-chemie.cz/rakovina-plic-karcinom-plic-bronchogenni-karcinom/ Otázka: Rakovina plic (=karcinom

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Inovace studia molekulární a bunné biologie

Inovace studia molekulární a bunné biologie Inovace studia molekulární a bunné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem eské republiky. Pedmt: LRR CHPB II./Chemie pro biology II. Tento projekt je spolufinancován

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272 Mení rychlosti výdechu Kat. íslo 204.3272 1. Popis pomcky Výdechomr (peak flow meter) je penosný mechanický pístroj, který byl navržen pro mení vrcholu výdechové prtokové rychlosti (PEFR - peak expiratory

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum PÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum Pette si pozorn celou píbalovou informaci díve, než zanete tento pípravek užívat. Ponechte si píbalovou informaci

Více

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21

Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21 Obsah OBSAH Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21 ÚVOD Diabezita: To, co neznáte, vás může zabít 23 ČÁST I POCHOPENÍ SOUDOBÉHO

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Datum vytvoení: 24.6.2000 Cougar Upraveno: 13. 8. 2004 Datum tisku: 6/3/ Pípravek na ochranu rostlin

Datum vytvoení: 24.6.2000 Cougar Upraveno: 13. 8. 2004 Datum tisku: 6/3/ Pípravek na ochranu rostlin Pípravek na ochranu rostlin COUGAR SC Postikový pípravek ve form tekutého dispergovatelného koncentrátu k ochran proti jedno a dvoudložným plevelm v ozimých obilovinách pi podzimní preemergentní a postemegertní

Více

KVALITA ŽIVOTA PE UJÍCÍCH OSOB V DOMOVECH PRO SENIORY

KVALITA ŽIVOTA PE UJÍCÍCH OSOB V DOMOVECH PRO SENIORY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálnpedagogických studií Petra Kodešová II. roník prezenní studium Obor: speciálnpedagogická andragogika - navazující KVALITA ŽIVOTA PEUJÍCÍCH

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.16 Název vzdlávacího materiálu: Rusko a bývalé státy SSSR (Asie) Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity: Zápis

Více

Dlouhodobý zámr integrace agend

Dlouhodobý zámr integrace agend 1 Dlouhodobý zámr integrace agend Miloš Klápšt, Jindich Štumpf Co tyto ísla znamenají? 2 79 miliard K. Miliarda je základní íslovka, která oznauje íslo 1 000 000 000 5 % - kvalifikovaný odhad procenta

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více