Cernobyl: katastrofa, ktera pokracuje ' A H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cernobyl: katastrofa, ktera pokracuje ' A H"

Transkript

1 Cernobyl: katastrofa, ktera pokracuje PRAHA ' A H - 200

2 Velvyslanectvf Beloruske republiky v Ceske republice dekuje tiskarne a vydavatelstvi INPRESS, a.s., jakoz і firme pocftacoveho designu KRUML s.r.o., za poskytnutf humanitarni pomoci pri vydani teto publikace. і

3 Drazi pratele! V tomto roce uplyne 15 let ode dne, kdy doslo к velke tragedii v historii lidstva - havarii v Cernobylske jaderne elektrarne, jejiz vsechny skutecne nasledky nejsou dosud znamy. Temer vse, со probihalo v ty hrozne dny kolem jaderne elektrarny na uzemi Beloruska, se delo take pred myma ocima. Nejen jako svedka udalosti, ale і jako ucastnlka. Narodil jsem se v nejkrasnejsim koutu Beloruska, ktery byl potom nejvice zamoren - v Gomelske oblasti. Bylo velmi bolestne videt tisice nest'astnych lidf, trpfcfch bolestf, ktere neviditelna a nepochopitelna, strasna sfla vyhnala z domfl do cizich koncin. Take bylo nepochopitelne, kdyz za 2-3 roky zacali z neznamych pricin umirat lide ve zralem veku і male deti. Tragedii jsem prezil take ja, avsak syn me sestry, ktery se narodil prave v tomto roce, v roce 1986, zemrel ve veku sesti let s diagnozou nadoru na mozku. S nicim nesrovnatelny zarmutek postihl lid Beloruska, ktery prinasi vskutku ohromnou obet' za lidskou nedbalost, a dnes ziistava prakticky sam ve svem nestesti. Ale rozsah nasledku katastrofy je tak velky, ze by se mohl stat soucasti katastrofy celeho lidstva. Shromazdili jsme zcela oficialni materialy о Cernobylske tragedii. Seznamte se s nimi a pripojte se svym osobnim soucitem к bolesti a utrpenf meho lidu. S uctou a nad5ji na pochopeni Mimoradny a zplnomocneny Velvyslanec Вё1оги5кё republiky V Ceske republice 2

4 ООО Vetsina lidi povazuje katastrofu у Cernobylu za udalost, kterd je minulosti, avsak ve skutecnosti tato katastrofa pokracuje ve mi mcivi site a pusobi na zivot obyvatel tn /еші. Pfestoze od okamziku vybuchu uplvnulo patnact let, je docela mozne, 2e ty»ejv t j nasledky se na zdrayl lidi jelte neprojevily. Ze stranek hovjo zmizely zyu ne fitujky о vftmdw a radiacm'm zamorenf, ale skutecna katastrofa pro lidi, hospodafstvi', spotecnost, prirodu a zivotrn prostfedi se teprve zacina. Vlady zemf liejvice postizenyeh havarii yynakladaji znacnou cast prostfedku narodm'ho rozpoctu na to, aby ulehcily lidem utrpeni zpusobene katastrofou. Jim spise. ze у soueasne ekonomicke situaci je techto prostfedkfi zoufaly nedostatek. Na zajisteni realizace rehabilitacnich projektij bylo jiz vynalozeno mnoho sil, ale pusobenim eele rady mimofadnyeh a krizovyeli situaci, ktere ohromily hospodarstvf svetoveho spolecenstvi. byl Cernobyl temer uplne zapomenut, a cestou sblrek se nashromazdila pouze mala cast ne/.bytnych prostfedku,. OOP 26. dubna 1986 v 01:23:40 stisknul operator tlacrtko behern experimentu provadeneho pro zajisteni bezpecnosti у Cernobylskl atomove elektrame. Chyba у projektovani zpusobila roztavenf ochranne vrstvy reaktoru а йпік oblak radioakfivnich spadu, ktere zamorilycelou severni polokouli. Po nekolik tydnu tento clovek pomalu umiral v nemocnici, kam byl prevezen spolecne se svyroi kolegy. Jeho kuze, ktera byla yystavena radioaktivnimu ozafeni, cernala kazdy den, az byla na uhel. Znovu aznovu se ptal sam sebe, kde udelal chybu. Nevune. jake mohl ucinit zavery, ale asi by nikdy nepochopil cely dosah teto 3

5 hriizne katastrofy, nasledky ktere budou znicuji'ci pro cely region zeme po cela desetileti. Nebezpecne radioaktivni zamoreni zasahlo uzemi о rozloze km 2 - mtsto, ktere bylo osfdleno 7,1 miliony osob, vcetne 3 шіііопй deti. Hodnoty radioaktivity prevysovaly stokrat analogicke hodnoty namerene po vybuchu dvou atomovych bomb, ktere byly svrzeny na Hirosimu a Nagasaki. Nasledkem vybuchu byla utrzena strecha budovy a byl zcela znicen ctvrty energeticky blok reaktoru, pricemz zahynuli 3 lide. Telo jednoho z mrtvych bylo zanechano uvnitr reaktoru, protoze jej nebylo mozne vyprostit z duvodu velmi vysoke koncentrace radiace. U 134 pracovnikii ztech, kterf se dostavili na rrn'sto havarie, byla stanovena diagnoza - silne radiacni ozareni. 28 z nich zemrelo behem nasledujicich trech mesi'cu. Vypukl pozar. Radioaktivni latky se dostaly do vysky 1,8 km a zacaly se misit se vzdusnymi proudy v severozapadnim a severnim smeru pres zapadni a centralni oblast Beloruska. Okolo 600 tisic osob nebo likvidatorij" se podilelo na zachrannych a obnovitelnych pracich, cistili rozvaliny a staveli odolny kryt - sarkofag" - nad znicenym reaktorem. Tito lide ziji v Belorusku, na Ukrajine a v Ruske federaci a podrobujf se stale kontrole, ktera umozni zjistit stupen dopadu radiacniho ozareni na jejich zdravf. 26. duben 1986 se stal tragickym dnem, ktery vystavil beztak stradajici Beloruskou zemi nejtezsim zkouskam. Jiz patnact let zije Beloruska republika v podminkach radioaktivniho zamoreni zivotniho prostredi, ktere vyvolala havarie jaderneho reaktoru Cernobylske jaderne elektrarny. Cernobylska tragedie je nejvetsi radioaktivni katastrofou ze vsech, ktere se kdy na Zemi staly. Radioaktivni latky se po katastrofe v Cernobylske elektrarne rozsirily do mnoha statu. Jejich nejvetsi mnozstvi spadlo na lizemi Beloruska (die odhadu specialist asi 70 %). 4

6 Radioaktivni zamofeni Beloruska zacalo hned po vybuchu reaktoru dubna 1986 se Belorusko nachazelo pod vlivem nfzkeho atmosferickeho tlaku. 28. dubna bylo ve vsech oblastech Beloruska destive pocasi, deste mely podobu nepfetrzitych lijaku. Neni to poprve v historii, kdy belorusky lid prochazi obdobim tvrde zkousky. V dobe Velke vlastenecke valky zahynul kazdy ctvrty obyvatel Вё1огизка, ale ne vsichni \edi, ze cernobylske nestesti se dotklo vsech obyvatel republiky. To plati predevsim pro bezprostredni obdobi po havarii, kdy se radionuklidy rozsirily po celem uzerni Beloruska. Na uzemich zamofenych dlouhodobe aktivnimi radionuklidy zije v soucasne dobe v obcich osob, znich jsou deti a dospivajici ve vsku do 17 let. Je pozorovan trvaly narflst onemocneni a socialne psychologicke deprese. Zvlastnf obavy vyvolava prudky narilst patologickych onemocneni stitne zlazy, vcetne rakoviny, zejmena u deti. К soucasnemu dni bylo ze zamofenych regionu presidleno vice nez 135 tisic obyvatel. Aby bylo mozne prestehovat takovy pocet lidi, jakoz і organizovat zajisteni zivotnich podminek v zamofenych oblastech, bylo nutne vybudovat nove obce a vytvofit nova pracovni mista, zmenit vyrobni profil fady prmnyslovych a zemedelskych podniku, zabezpecit dalsi rozvoj site skol a detskych pfedskolnich zafizeni, zdravotnickych objektil, vystavbu plynovodu, novych elektrickych vedeni a mnoho dalsiho. Tato prace neni jeste u konce a vyzaduje velke kapitalove investice. Od okamziku havarie v Cernobylske atomove elektrarns uplynulo 15 let a nektere problemy zpusobene katastrofou, і pfes veskera pfijata opatreni nejen ze nejsou feseny, ale v fade pfipadu doslo kjejich vyhrocenf. To je spojeno pfedevsim s velkym kolektivnfm rozsahem radiace, ktere byli vystaveni obyvatele republiky, pokracovanim zivota obyvatel v podmfnkach vnejsiho a vnitfniho chronickeho ionizujiciho zafeni, komplikovanosti prognoz profylaktiky budoucich radioaktivnich efektu, ekologickou 5

7 a ekonomickou krizi. Nasledky katastrofy ovlivnuji nejhorsim zpijsobem vsechny sfery cinnosti poskozenych regionu a statu jako celku. Cernobylska katastrofa mela vliv na vsechny oblasti zivotnich cinnosti cloveka - vyrobu, kulturu, vedu, ekonomiku a j. Prestalo byt pouzivano 2,64 tisfc km 2 zemedelske pfldy. Bylo zlikvidovano 54 kolchozu a sovchozu, uzavreno devet zpracovatelskych zavodij zemedelsko-prfimysloveho komplexu. Znacne se snizily kapacity poll к osevu a objem celkove sklizne zemedelskych kultur, doslo к libytku poctu skotu. Byla zastavena tszba ve 22 nalezistich mineralne-surovinovych zasob, jejichz zasoby cini temer 5 mil. m 3 stavebniho pisku, pisecnych sterkovych materialu a hlin, 7,7 mil. tun j flu a 13,5 mil. tun raseliny. Byly zastaveny geologicko-vyzkumne prace na uzemf Pripjatske oblasti se zasobami ropy, ktere se odhaduji na 52,2 mil. tun ropy. Velkou skodu prinesla cernobylska katastrofa lesnimu hospodarstvi. Vice nez jedna ctvrtina lesniho fondu Beloruska - 17,3 tisfc km" lesu bylo zamoreno. Kazdorocni ztraty zasob dreva prevysuji v soucasne dobe 2 mil. m 3 a v roce 2010 dosahnou v Gomelske a Mogilevske oblasti, kde je zneci^no radionuklidy 51,6 % a 36,4 % се1коуё plochy lesnich masivu, 3,5 mil. m 3. V гопё zamoreni se nachazi okolo 340 prumyslovych podnikfl, jejichz podminky provozovani se гпаспё znienily. V souvislosti s vysfdlenfm obyvatel znejvice postizenych oblasti byla cinnost rady prijmyslovych podnikii a objektii socialni sfery zastavena. Jine и1грё1у уе1кё ztraty а і пупі maji velke skody ze snizeni objemu vyroby, neuplne navratnosti prostredkй vlozenych do budov, staveb, zanzeni, na melioracnich systemech. Zavazne jsou ztraty na topivu, surovinach a materialech. Skoda zpiisobena republice cernobylskou katastrofou ve 30tiletem vyhledu jejiho prekonavani se odhaduje na 235 miliard USD, coz se rovna 32 rozpoctiim republiky za rok

8 Okolo 70 % radioaktivnich latek spadlo na uzemi Beloruska, v dusledku cehoz je uroveft znecisteni jeho uzemi nejvetsi ze vsech zemi postizenych touto tragedii. 20 % vsech lesu Beloruska je do soucasne doby stale zamoreno a km 2 zemedelske pudy nelze v souladu s legislativou vyuzivat. 9 % vsech rozpoctovych prostredku je urceno na likvidaci primych nasledkii Cernobylske katastrofy osob bylo presidleno. Struktura skod zpusobenych Beloruske republice nasledkem katastrofy v Cernobylske jaderne elektrarne za obdobi do roku Dodatecne naklady spojene se zachovanim vyroby a provadenim bezpecnostnich opatreni, 191,7 mid. USD Prime a vedlejsi ztraty, 29,6 mid. USD 3. - Usly zisk, 13,7 mid. USD 7

9 V soucasnosti je z nejvice zamorenych mist ve trech zemfch evakuovano osob. Miliony lidi pokracuji ve svem zivote па uzemich s vysokou iirovni radiacniho zamoreni. Vystehovani lidi v takovem poctu je rozsahlou akci, ktera je neunosnym bremenem pro ekonomiku zeme. Bylo nutne vystavet pro presidlence cela mesta a toto nestesti se stalo tezkym udelem pro lidi. Vzdyt' vystavba mesta znamena песо daleko vetsiho nez vystavba nekolika mnohopatrovych budov. Bylo zapotrebi zmenit zivot obyvatel, zajistit jim veskere podmi'nky nezbytne pro zivot, vytvorit pracovni mista, vybudovat podniky, nemocnice atd. Zivot je slozity a mnohostranny a proto se nelze divit, ze kdyz lide zacinaji zit od nuly, neni to vzdycky tak jednoduche. Presidlenci potrebuji pomoc ze strany vlady a zaroven je mezi nimi velmi vysoka nezamestnanost. I kdyz od okamziku katastrofy uplynulo patnact let, jeji nejhorsi nasledky se zatim jeste neprojevily. Do soucasne dobyje nejzavaznejsi hrozbou pro zdravi lidi rakovina stitne zlazy. V dobe havarie uniklo do atmosfery velke mnozstvi radioaktivniho jodu, ktery napada stitnou zlazu a mijze vyvolat vznik zhoubneho nadoru, jakoz і zpiisobit jina onemocneni tohoto organu. Radioaktivni jod ma kratkou dobu rozpadu a nezpiisobuje radioaktivni zamoreni uzemi. Avsak rakovina stitne zlazy je nejcastejsim onemocnenim a nejvice jsouji postizeni lide, kteri byli v okamziku vybuchu detmi nebo dosud nenarozenymi detmi v 1йпё matek. Po peti letech po havarii se zacal pocet osob, ktere dostali rakovinu stitne zlazy, zvysovat. A jejich pocet stale stoupa. V nekterych mistech prevysuje dokonce az stokrat stav pred havarii. Vedci zpocatku predpokladali, ze опетоспёш' se bude nejvice rozvijet do roku 2006, кготё toho se ocekavalo, ze pocet postizenych neprevysi 6 600, avsak realny pocet 8

10 postizenych prekonava vsechny prognozy. Uz bylo zaregistrovano vice nez pffpadu rakoviny stitne zlazy. Vprubehu realizace mezinarodniho projektu Stitna zlaza" provadeneho Celosvetovou zdravotnickou organizaci bylo zjisteno, ze dokonce i mala uroven ozareni muze zpusobit geneticke zmeny stitne zlazy, v dusledku cehoz se snizuje jeji aktivita. To se muze projevit nasledovne: u novorozencu tezkymi opozdenimi ve vyvoji, u deti trpasliclm vzrustem, dospeli mohou trpet pocity ospalosti, nadvahou, zhorsenym snasenfm zimy, otekanim koncetin, zeny mohou mit tezsi prubeh menopauzy, muze se take rozvinout neplodnost a zhorsit srdecnl aktivita. Objevuji se dukazy o torn, ze zmeny na plicich, srdci a v oblasti ledvin mohou byt vyvolany nasledky Cernobylske katastrofy. Dopad havarie na zdravi osob neni omezen pouze radiacnim ozarenim. Zamoreni zemedelske pudy melo za nasledek jeji nepouzitelnost, coz se negativne projevilo na zasobovani obyvatel potravinarskymi vyrobky. Podle udaj u Ministerstva pro mimoradne situace Beloruske republiky ma 80 % obyvatel zdravotni potize, ktere vyvolava cela rada faktoru - pocinaje nedostatkem vitaminu a konce rakovinou stitne zlazy. Znazorneni v procentech vyskytu rakoviny stitne zlazy u deti podle regionu (574 pripadu) Brestska obi. 23,5 % Minsk Grodnenska obi. 5,6 % Minska obi. - 5,4 % Gomelska obi. 53,2 % 9 Vitebska obi. 1,2 % Mogilevska obi. 5,2 %

11 V souvislosti s ti'm, ze radiacni ozareni je pomerne novym a malo prozkoumanym jevem, je v soucasne dobe k dispozici velmi malo informaci o torn, jaky dopad na zdravi obyvatel budou mit nasledky Cernobylske katastrofy ve vzdalene budoucnosti. Statistika rika, ze v soucasne dobe je rakovina sti'tne zlazy pocatecm'm stadiem rozvoje rakoviny, kterou Ize primo spojovat s havarii na Cernobylske elektrarne. Presto se jine formy rakoviny mohou projevit treba az za deset let po katastrofe, a to po patnacti az dvaceti letech. U techto onemocneni pak bude velmi tezke overit, zda jsou nasledkem ozareni organizmu cloveka z havarie v Cernobylske atomove elektrarne. Obor lekarstvi neni natolik vyspely, aby se dalo zjistit, zda byla rakovina vyvolana ozarenim nebo jinymi pricinami. Nedavno provedene vyzkumy svedci o torn, ze v organizmu lidi, kteri byli v okamziku havarie detmi, se zacaly rozvijet pevne protilatky, ktere nejsou schopny rozlisit tkan organizmu od jinych typu tkani a ktere napadajf stitnou zlazu, coz muze vest k hypotireoze - snizeni jeji cinnosti. Byli vysetreni mladi lide ze dvou obci. Jedna obec byla vystavena znacnemu radiacnimu zareni, a u druhe byla zjistena nizka uroven radiace. V prubehu vysetreni nebyly zjisteny zadne vyznamne odchylky v cinnosti stitne zlazy, avsak v prvnim pripade pravdepodobnost rozvoje protilatek, ktere napadaji stitnou zlazu, petkrat prevysuje tento ukazatel u mladych lidi z druhe obce. Existuji urcite protiklady ve vysledcich praci provedenych vramci projektu, ktere se zabyvaly vyzkumem vlivu Cernobylske havarie na zivotni prostredi a zdravi osob, ale jeden aspekt zustava nesporny - je dulezite pokracovat v lekarskych vysetrenich. Vysetreni provadena z cele rady pricin hraji dulezitou roli v zivote osob, ktere bydli v oblastech postizenych nasledky 10

12 havarie. Za prve, lepsi pochopeni pusobeni radiacniho zareni na zdravi lidi ma velky vyznam pro stanoveni spravne diagnozy a leceni. Za druhe, a to je nemene dulezite, lepsi pochopeni vlivu jinych faktoru na zdravi osob umozni najit presvedcive argumenty pro ty, kdo bydli na postizenych uzemich, protoze jejich zdravi je poskozeno v dusledku vaznych psychologickych traumat. Smutna je skutecnost, ze je to zivotne dulezite pro lidi, kteri mohou v budoucnu zazit podobne havarie. To je jeste jeden duvod pro intenzivni praci lekaru. Navic, bez ohledu na celou hruznost tohoto tvrzeni, havarie dala unikatni moznost pro provedeni lekarskych vysetreni, ktera mohou prinest neocekavane vysledky. Radioaktivni zamoreni nelze videt nebo se jej dotknout. Zivot plyne na loukach okolo Cernobylu dal svym tempem. Divoci kanci, zubri, vlci, 1 isky a vzacne ptactvo ziji mezi lucnimi rostlinami. V lesich sbiraji stare zeny jahody a houby a prodavaji je u cesty. Reky jsou pine ryb, ktere nikdo nelovf a proto nektere z nich dosahuji az jednoho metru. Na prvni pohled je vytvoren dojem rajskeho blahobytu. Radiace neni viditelna, ale stale pusobi na prirodu. V oblasti Cernobylu radiace chrani paradoxne prirodu od lidi. Avsak vnitrni pocity nam napovidaji, ze tento dojem je lzivy a ze zde neni vubec zadny raj. Radiace ma zlovestnou auru, ktera ma castecne fyzicky charakter a castecne ji lze vycitit, pricemz oba aspekty jsou zcela realne. Fyzicky aspekt spociva v torn, ze v procesu sveho rozpadu radioaktivni castice uvolni energii, ktera muze poskodit tkan organizmu. Pocitovy aspekt spociva vtom, ze clovek je obklopen neviditelnou a nepochopitelnou nebezpecnosti a citi a vi, ze mu muze uskodit. Tento pocit je znamy vice nez sedmi milionum osob a zpusobuje stejnou skodu jako fyzicke aspekty vlivu radiace. Oblast verejneho informovani je jednim z nejdulezitejsich faktoru, ktere ovlivnuji obyvatele poskozenych oblasti a souvisi s psychosocialnfmi 11

13 nasledky havarie. Vedeni byvaleho Sovetskeho svazu prispelo к tomu, aby tito lide neduverovali vlade. V samotnem Cernobylu pravdu о havarii zamlcovali po cele tydny. V teto dobe si deti hraly na ulicich, vystavujice se vlivu radiace. Obyvatele mesta Pripjatim, ktcrc se nachazi jeden а рйі kilometru od reaktoru, informovali о nebezpeci az za 36 hodin po katastrofe. Ucitelka prvniho stupne sla s detmi na prochazku na most, aby se podivaly na pozarniky, kteri se snazili ochladit reaktor, ze ktereho zacala unikat radioaktivita. Vsichni zaci teto tridy maji nyni rakovinu stitne zlazy. Neni nic podivneho na torn, ze obyvatele regionu 1ётёг nedii\^ruji verejnym sdelovacim prostredkum, zejmena, jestlize se to tyka jejich bezpecnosti. Lide пеуёп etiketkam potvrzujicim radiacni bezpecnost potravin, neveri zadnym vyrobktim vyrobenym v domacich podminkach, nedflveruji vlade. Dokonce і ti, kdo ziji v ротётё priznivyeh oblastech zhlediska radiacniho zamoreni, veri, ze jsou vystaveni nebezpeci, a proto ziji ve strachu. Libovolnou nemoc nebo odchylku od normy spojuji s cernobylskou havarii a to vede к tomu, ze cast lidi se boji mit deti. Zeny, к1егё se odstehovaly z СегпоЬуЬкё zony, se casto pokousi zatajit drivejsi misto pobytu zobavy pred moznym odmitnutim snatku ze strany partnera. Omezenost informaci о dlouhodobych nasledcich vlivu radiacniho ozareni, celkova atmosfera nedйvёry к verejnym sdelovacim prostredkum a nevyhnutelne zvesti о strasnych nemocich a genetickych mutantech zpusobily, ze miliony lidi jsou psychologicky traumatizovany a ziji v trvale panice. Nikdo nebude tvrdit, ze pokud by nebylo Cernobylske katastrofy, doslo by v zemi к ekonomickemu zazraku. Na druhe strane, nasledky havarie pusobi nicive na ekonomiku. Dnes nelze prodat ani potraviny bezpecne pro zdravi jen proto, ze byly vyrobeny v tomto regionu, protoze nikdo neveri, ze jsou skutecne Ьегреспё. Region je pokryt z уе1кё casti га1езпёпут1 plochami, к1егё jsou take zamoreny. By la doba, kdy zde byl les povazovan za эуёгю 12

14 druhu tvrdou valutu, ale dnes jej take neni mozne prodat. Tyto problemy vedou ke vzniku velkeho, stale narustajiciho deficitu, v dusledku cehoz vladni organy maji stale vetsi potize v hledani prostredku pro provedeni znacneho objemu praci pro ocistu uzemi a realizaci projektu na presldleni obyvatel. Okolo 70 % radioaktivnich latek zamorilo uzemi Beloruska, v dusledku cehoz je uroven znecisteni jeho uzemi nejvetsi ze vsech zemi postizenych touto tragedii. 20 % lesu Beloruska je dosud zamoreno a km 2 pudy je zakazano vyuzivat pro zemedelske ucely v souladu s legislativou. 9 % vsech rozpoctovych prostredku je urceno na likvidaci primych nasledku Cernobylske katastrofy osob bylo vystehovano. Struktura vyskytu onemocneni zhoubnych nadoru u deti Kuze o s 0,9 % Mekkatkan 5,1% Stitnazlaza Kosti 10,8 Ledviny 11,9 % Mozek 30,8 % 13

15 Uzemf о celkove rozloze 155 ООО m 2 je dosud zamoreno nebezpecnymi izotopy cesia 137 a stroncia 190, ktere majf velkou dobu rozpadu a budou predstavovat nebezpeci pro zivotni prostredi regionu po radu let pristiho stoleti. Na zamorenem uzemi se nachazeji velka zalesnena prostranstvi a ijrodna orna puda. Havarie v Cernobylske atomove elektrarne se stala pricinou doposud nevidaneho utrpeni a nouze. Kdyz se poprve seznamuje clovek s fakty (zemrelo stejne osob, u kterych nebyly zjisteny zadne vyznamne geneticke odchylky), vznika dojem, ze to vsechno neni tak strasne v porovnanf s tfm, jak to bylo li'ceno v predstavach drive. Bohuzel, verejne sdelovaci prostredky nemohly tak, jak by bylo zapotrebi, obratit pozornost vefejnosti na rozsah a problemy nasledku teto priimyslove havarie. Odporna skvrna radioaktivniho zamoreni pokryla znacnou cast lizemi zemekoule. Neni mozne zmerit psychologicke a socialni nasledky katastrofy jak pro obyvatele, tak ani pro ekonomiku techto zemi. Region mel velkou sanci vybudovat progresivnf spolecnost s perspektivou rozvoje po rozpadu Sovetskeho svazu, avsak cernobylska katastrofa jej о tuto moznost pripravila. Lide, kteri ziji v tomto regionu, se pokouseji stale zmenit svuj osud. Kdyby bylo mozne tenkrat, 25. dubna 1986, predvidat rozpad Sovetskeho svazu, byly by nejvetsi sance pro dalsi uspesny ekonomicky rozvoj v regionu zahrnujicirn Belorusko, Ukrajinu a zapadni oblasti Ruska. V soucasne dobe jsou tyto strany zcela zavisle na importu potravinarskych vyrobku. Jsou dva zpusoby poskytnuti pomoci. Prvni spociva ve snizeni 14

16 financniho bfemene vlady techto zemi cestou vycleneni prostfedku, poskytnuti pomoci organizacniho a strukturni'ho charakteru, jakoz i pfedani zkusenosti pro provadeni neodkladnych opatfeni v oblasti ochrany zdravi a bezpecnosti prace. Druhy zpusob spociva v poskytnuti pomoci uvedenym zenn'm pri restrukturaiizaci ekonomiky za ucelem snizeni ekonomickych nasledku katastrofy. Jednim ze zpusobu feseni uvedenych problemu je hledani variant alternativniho vyuziti zamorene zemedelske pudy, napriklad pro pestovani vyrobnich kultur pouzivanych jako biologicka topiva. Dane kultury nepotrebuji duveru spotrebitelu, je mozne pestovat je na zamorenych uzemich a pritom zustanou cistymi". Vsechny ostatni projekty na poskytnuti pomoci jsou urceny na zlepseni moralniho stavu obyvatel na zamorenych uzemich, coz musi nezbytne privest k urychleni celkoveho rozvoje. Celkem se likvidace nasledku Cernobylske havarie zucastnilo vice nez osob. Vsichni tito lide byli individualne ozareni v ruzne koncentraci. Zhoubna nemoc z ozareni - takova byla diagnoza pro 134 osob. 28 osob umiralo pomalou mucivou smrti behem tri mesicu od okamziku katastrofy. U tisice jinych se vice ci mene zhorsil zdravotni stav. Pro shromazdeni zbytku jaderneho topiva, ktere byly vyvrhnuty vybuchem na strechu strojovny a tretiho energetickeho bloku, byli nasazeni roboti. Avsak ani technika nevydrzela nadmerne davky ozareni a rozbila se. Tehdy sovetske vedeni vyresilo problem nejjednodussim zpusobem - byli nasazeni vojaci rychle sluzby, aby sbirali topivo rucne. Nikdo je neupozornil na nebezpeci, ktere na ne pri plneni jim sverenych ukolu ciha a byli vystaveni ohromnym davkam radiace. Ti z nich, ktefi zustali nazivu, maji cerny smysl pro humor, kdyz se sami nazyvaji bioroboty". Lide, ktefi se ucastnili likvidace a doposud nejsou invalidnimi, ziji jako v sudu se stfelnym prachem. Za to, ze zaplatili velmi vysokou cenu za sve hrdinstvi, zasluhujf tito lide bez jakychkoliv pochybnostf mezinarodnf uznani a podporu. 15

17 Rozdeleni podle poctu obyvatel zijicich na zamorenych tizemich podle oblasti. Grodnenska Jeden z ргоыётй, na ktery se narazi ve snaze ziskat и zahranicnich start penezni prostredky na poskytnuti pomoci poskozenym zcernobylske havarie souvisf s tim, ze tato katastrofa neodpovida zcela ani jednomu zkriterif pro poskytovanf mezinarodnf pomoci. Ztohoto duvodu je zcela nemozne ziskat prostredky z rozpoctu urceneho pro pomoc rozvoji, to same lze take rici о prostredcich urcenych na humanitarni pomoc. Je treba uvest, ze za ucelem likvidace nasledkii cernobylske havarie j sou velmi nalehave potreba prostredky jak pro projekty spojene s poskytnutim humanitarni pomoci, tak і pro projekty na rozvoj. 16

18 Za uplynula leta po katastrofe na Cernobylske jademe elektrarne byl nashromazden objemny, v mnohem unikatni vedecky material o vysledcich radiacniho pusobeni na cloveka, zvirata i rostliny, abioticke komponenty zivotniho prostredi, byly nabyty zkusenosti organizace a realizace prfslusnych opatreni na snizeni zapornych efektu tohoto pusobeni. Cas zahoji ve vzpominkach i ty nejhorsi rany. Nekterym z tech, kdo se bezprostredne s nestestim nesetkal, se zda, ze problem Cernobylu jiz neni aktualni. Mnozi zapominaji na nejvetsi katastrofu stoleti a pro nekoho je jiz uplne minulosti. Ale ne pro lid Beloruska. Dues potrebuje Belorusko realnou pomoc na likvidaci nasledku cernobylske havarie. Dekujeme vsem, kdo alespon zcasti prispel svym dilem ke zmenseni naseho nestesti. Malokdo, jak se zda, vi, ze je ve meste Frydek-Mistek jiz vice nez 6 let otevrena Beloruska skola, kde se vzdelava a zaroven uzdravuje asi jeden tisic deti za rok. Skola je zcela financovana vladou Beloruska, avsak take ona dnes nutne potrebuje financni pomoc. Dekujeme vsem verejnym organizacim Ceske republiky, obycejnym lidem, podnikatelum, ktere pomahaji pri rehabilitaci deti z Beloruska v Ceske republice, a byli bychom radi, kdyby byly o teto situaci informovany v co nejsirsim meritku verejne a statni struktury. 17

19 Ve vsech zalezitostech tykajicich se poskytnuti humanitarm pomoci Vas radi pfijmeme na velvyslanectvi. Adresa: Praha 7 Troja, ul. Sadky 626 tel: fax: V publikaci byly vyuzity materialy: 1. Zprava Generalnfho tajemnfka OSN. 2. Vyrocni zprava Akademie ved Beloruske republiky. 18

20 Material byl pripraven Velvyslanectvim Beloruske republiky v Ceske republice. 19

21 INPRESS a.s. Husova 65, Ceske Budejovice euro ISDN INPRESS Ivan Nadberezny 3N STUDIO Borivojova17 Husova 65, Ceske Budejovice Praha 3 tel.: tel.:

22 у Cernobyl: katastrofa, ktera pokracuje

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Greenpeace International ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Zpráva Greenpeace, duben 1996 1 Úvod Katastrofa v Černobylu byla nazvána "největší technologickou katastrofou v historii lidstva". Způsobila

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 11. 4. 2011, Brno Připravil: prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie 30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 Informace a workshop o následcích zemětřesení o 8,9 RS a následné

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje Krajsky ufad Stredoceskeho kraje 0080R? I V 0 1 N 1 H 0 P R O S T R t D I A ^tmfcdtlstvi Praha: 24.04.2014 Die ro/dclovniku Cislojednaci: 047711/2014/KUSK Spisova znacka: SZ_ 047711/2014/KUSK Vyfizuje:

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON V OBJEKTECH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Radonový program. Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov. Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha

Radonový program. Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov. Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha Radonový program Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha Co to je radonový program? Program ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny a The Chernobyl Forum The Chernobyl Forum UN-OCHA WHO UNSCEAR FAO WORLD BANK

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. --- Základy bezpečnostní politiky --- Základy bezpečnostní politiky --- Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Sjednocení terminologie 1) Nebezpečí 2) Ohrožení x hrozba 3) Riziko Nebezpečí Nebezpečí

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Přibyslav, 14. listopadu 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Uran Hmotové číslo izotopu Podíl v přírodním uranu (%) Poločas

Více

Obecná pravidla České Kitové Federace pro kiteboarding

Obecná pravidla České Kitové Federace pro kiteboarding Obecná pravidla České Kitové Federace pro kiteboarding Seznam Obecná ustanovení Bezpečnost v závodu Vybavení Počasí Organizace závodu Signální znamení v závodě Závodníci, soutěžní prostor a pravidla rozjížděk

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny a The Chernobyl Forum The Chernobyl Forum WHO FAO UN-OCHA UNSCEAR WORLD BANK

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Decommissioning. Marie Dufková

Decommissioning. Marie Dufková Decommissioning Marie Dufková Stěhování tlakové nádoby do elektrárny Civaux Veze se nová. Ale: Jak bezpečně a levně zlikvidovat takto veliký výrobek po použití? 2 Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda

Více

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Radonový program Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Co to je? Program prevence ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program prevence rakoviny plic Kdo ho vyhlásil?

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Bystřice n. P., 1. října 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Historie I 1556 - Agricola -postižení plic u horníků v Jáchymově

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2 Štěpán Gál Elektronova konfigurace toho radioaktivního : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2. Byl objeven v roce 1789 Martinem Heinrichem Klaprothem. Prvek je pojmenován

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Oduvodneni ucelnosti vei'ejne zakazlty V souladu s 156 zakona c.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (dale jen zakon")

Oduvodneni ucelnosti vei'ejne zakazlty V souladu s 156 zakona c.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (dale jen zakon) Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 PrahaQ DY90P0005Z6N_ C.j. VPSA-826/EU-2014/OVZI Praha 15. srpna 2014 Pocet listu: 5 Oduvodneni ucelnosti vei'ejne zakazlty V souladu

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Role médií v mezních situacích

Role médií v mezních situacích Role médií v mezních situacích Příprava na vyučování Chemie a Fyziky s cíli v oblasti MV Název učební jednotky (téma) Role médií v mezních situacích Stručná anotace učební jednotky Žáci zhlédnou dokumentární

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ FYZIKA IV Účinky a druhy záření Vypracoval: Vladimír Pátý Ročník: 2 Datum: 26.5.2003 Skupina: MVT Účinky a druhy záření 1. Druhy

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání Ekologické spínání Publikace Platformy ekologického spínání Úvod Tato publikace vyjadřuje stanoviska Platformy ekologického spínání (Green Switching Platform). Shrnuje informace o důsledcích použití skleníkového

Více

CAST I. ZAKLADNI USTANOVEN!

CAST I. ZAKLADNI USTANOVEN! Obec Tatrovice, Obecne zavazna vyhlaska c. 1/2013, o mfstnfch poplatcfch Zastupitelstvo obce Tatrovice se na svem zasedani dne 29. 5. 2013, usnesenim 6.... usneslo vydat na zaklade 14 odst. 2 zakona c.

Více

VEREJNOpRAVNisMLOUVA

VEREJNOpRAVNisMLOUVA VEREJNOpRAVNisMLOUVA SKSNPS/00069/2016 uzavrena die ust. 10a a nasi. zakona c. 250/2000 Sb. 0 rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, v platnem zneni I. Smluvni strany 1. Mesto Zd'ar nad Sazavou se

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Ekonomické aspekty katastrof. Mgr. Tomáš Halajčuk, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví UO

Ekonomické aspekty katastrof. Mgr. Tomáš Halajčuk, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Ekonomické aspekty katastrof Mgr. Tomáš Halajčuk, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Obsah přednášky } Úvod } Nejdražší a nejrozsáhlejší katastrofy } Náklady na MK jako

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na

Více

Podklady poznámky pro PPT1

Podklady poznámky pro PPT1 Podklady poznámky pro PPT1 Slide 1 Změna klimatu Věda nabízí přesvědčivé důkazy Cílem prezentace je představit téma klimatických změn a poskytnout (stručný) přehled aktuálních vědeckých poznatků. Naposledy

Více

Bělorusko - surovinový profil. Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin

Bělorusko - surovinový profil. Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Bělorusko - surovinový profil Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Úvod V Bělorusku bylo zjištěno více než 10 tis. různých nalezišť užitkových nerostů, přičemž

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Současná civilizace je ohrožena řadou nebezpečí Za některé si lidstvo díky svému chování a vývoji společnosti může samo,

Více

Co nám ukázala pandemie prasečí chřipky v letech 2009/2010.

Co nám ukázala pandemie prasečí chřipky v letech 2009/2010. Co nám ukázala pandemie prasečí chřipky v letech 2009/2010. Russell L. Blaylock, Anna Strunecká Zkušenost a historie nám ukazují, že lidé a vlády se nikdy z dějin nepoučí... G.W.F. Hegel Vývoj názorů na

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz SpZn: CJ: Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni Obec Podhorni Ujezd a Vojice, 1C: 00271942 za rok 2011 Pfezkoumani

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Omezená odpovědnost: Jaderné společnosti s ručením omezeným

Omezená odpovědnost: Jaderné společnosti s ručením omezeným Omezená odpovědnost: Jaderné společnosti s ručením omezeným Martin Sedlák, Hnutí DUHA Jaderná renesance v realitě Ekonomické a bezpečnostní aspekty jaderné energetiky Praha, 28. 4. 2009 Úvod Princip Ekonomické

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Navrh zaverecneho uctu obce Chlum za rok 2014

Navrh zaverecneho uctu obce Chlum za rok 2014 Navrh zaverecneho uctu obce Chlum za rok 2014 1. Financni hospodareni obce v roce 2014 Zastupitelstvo obce pro rok 2014 schvalilo rozpocet obce schvaleneho rozpoctu. dne 20.12.2013. Obec hospodafila na

Více

Lesní ekosystémy v globálním kontextu

Lesní ekosystémy v globálním kontextu Lesní ekosystémy v globálním kontextu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpoctem CR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Základní údaj e o lesích Zeme Lesy na Zemi 41 mil.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Radon zdroje, rizika, opatření

Radon zdroje, rizika, opatření Radon zdroje, rizika, opatření Většina atomů, z nichž jsou složeny minerály, horniny i zeminy v přírodě, je stabilních a během geologického vývoje Země se nemění. Existuje ale část atomů, které stabilní

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Jaderná komunikace v Bělorusku

Jaderná komunikace v Bělorusku Jaderná komunikace v Bělorusku Ve službách IAEA jsem se v listopadu 2014 zúčastnila mise do Minsku. Spolu se mnou školila o jaderné komunikaci paní Martell ze Španělska. Byl to velmi bohatě obsazený seminář,

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Černobylská havárie aneb Pravda není nikdy čistá a málokdy bývá jednoduchá Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Černobylská havárie aneb Pravda není nikdy čistá a málokdy bývá jednoduchá Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Černobylská havárie Pravda není nikdy čist aneb istá a málokdy m bývá jednoduchá Dana Drábov bová Státn tní úřad pro jadernou bezpečnost Co se stalo 26. dubna 1986 v 1:23 ráno zničily ily dva výbuchy reaktor

Více

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu ENERGETICKÁ SANACE Zateplení při zachování vzhledu AKTIVNÍ ÚČAST NA OCHRANĚ OVZDUŠÍ Čeká nás ještě spousta práce Ochrana ovzduší se týká všech! Energie a ochrana ovzduší patří k nejožehavějším tématům

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více