Cernobyl: katastrofa, ktera pokracuje ' A H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cernobyl: katastrofa, ktera pokracuje ' A H"

Transkript

1 Cernobyl: katastrofa, ktera pokracuje PRAHA ' A H - 200

2 Velvyslanectvf Beloruske republiky v Ceske republice dekuje tiskarne a vydavatelstvi INPRESS, a.s., jakoz і firme pocftacoveho designu KRUML s.r.o., za poskytnutf humanitarni pomoci pri vydani teto publikace. і

3 Drazi pratele! V tomto roce uplyne 15 let ode dne, kdy doslo к velke tragedii v historii lidstva - havarii v Cernobylske jaderne elektrarne, jejiz vsechny skutecne nasledky nejsou dosud znamy. Temer vse, со probihalo v ty hrozne dny kolem jaderne elektrarny na uzemi Beloruska, se delo take pred myma ocima. Nejen jako svedka udalosti, ale і jako ucastnlka. Narodil jsem se v nejkrasnejsim koutu Beloruska, ktery byl potom nejvice zamoren - v Gomelske oblasti. Bylo velmi bolestne videt tisice nest'astnych lidf, trpfcfch bolestf, ktere neviditelna a nepochopitelna, strasna sfla vyhnala z domfl do cizich koncin. Take bylo nepochopitelne, kdyz za 2-3 roky zacali z neznamych pricin umirat lide ve zralem veku і male deti. Tragedii jsem prezil take ja, avsak syn me sestry, ktery se narodil prave v tomto roce, v roce 1986, zemrel ve veku sesti let s diagnozou nadoru na mozku. S nicim nesrovnatelny zarmutek postihl lid Beloruska, ktery prinasi vskutku ohromnou obet' za lidskou nedbalost, a dnes ziistava prakticky sam ve svem nestesti. Ale rozsah nasledku katastrofy je tak velky, ze by se mohl stat soucasti katastrofy celeho lidstva. Shromazdili jsme zcela oficialni materialy о Cernobylske tragedii. Seznamte se s nimi a pripojte se svym osobnim soucitem к bolesti a utrpenf meho lidu. S uctou a nad5ji na pochopeni Mimoradny a zplnomocneny Velvyslanec Вё1оги5кё republiky V Ceske republice 2

4 ООО Vetsina lidi povazuje katastrofu у Cernobylu za udalost, kterd je minulosti, avsak ve skutecnosti tato katastrofa pokracuje ve mi mcivi site a pusobi na zivot obyvatel tn /еші. Pfestoze od okamziku vybuchu uplvnulo patnact let, je docela mozne, 2e ty»ejv t j nasledky se na zdrayl lidi jelte neprojevily. Ze stranek hovjo zmizely zyu ne fitujky о vftmdw a radiacm'm zamorenf, ale skutecna katastrofa pro lidi, hospodafstvi', spotecnost, prirodu a zivotrn prostfedi se teprve zacina. Vlady zemf liejvice postizenyeh havarii yynakladaji znacnou cast prostfedku narodm'ho rozpoctu na to, aby ulehcily lidem utrpeni zpusobene katastrofou. Jim spise. ze у soueasne ekonomicke situaci je techto prostfedkfi zoufaly nedostatek. Na zajisteni realizace rehabilitacnich projektij bylo jiz vynalozeno mnoho sil, ale pusobenim eele rady mimofadnyeh a krizovyeli situaci, ktere ohromily hospodarstvf svetoveho spolecenstvi. byl Cernobyl temer uplne zapomenut, a cestou sblrek se nashromazdila pouze mala cast ne/.bytnych prostfedku,. OOP 26. dubna 1986 v 01:23:40 stisknul operator tlacrtko behern experimentu provadeneho pro zajisteni bezpecnosti у Cernobylskl atomove elektrame. Chyba у projektovani zpusobila roztavenf ochranne vrstvy reaktoru а йпік oblak radioakfivnich spadu, ktere zamorilycelou severni polokouli. Po nekolik tydnu tento clovek pomalu umiral v nemocnici, kam byl prevezen spolecne se svyroi kolegy. Jeho kuze, ktera byla yystavena radioaktivnimu ozafeni, cernala kazdy den, az byla na uhel. Znovu aznovu se ptal sam sebe, kde udelal chybu. Nevune. jake mohl ucinit zavery, ale asi by nikdy nepochopil cely dosah teto 3

5 hriizne katastrofy, nasledky ktere budou znicuji'ci pro cely region zeme po cela desetileti. Nebezpecne radioaktivni zamoreni zasahlo uzemi о rozloze km 2 - mtsto, ktere bylo osfdleno 7,1 miliony osob, vcetne 3 шіііопй deti. Hodnoty radioaktivity prevysovaly stokrat analogicke hodnoty namerene po vybuchu dvou atomovych bomb, ktere byly svrzeny na Hirosimu a Nagasaki. Nasledkem vybuchu byla utrzena strecha budovy a byl zcela znicen ctvrty energeticky blok reaktoru, pricemz zahynuli 3 lide. Telo jednoho z mrtvych bylo zanechano uvnitr reaktoru, protoze jej nebylo mozne vyprostit z duvodu velmi vysoke koncentrace radiace. U 134 pracovnikii ztech, kterf se dostavili na rrn'sto havarie, byla stanovena diagnoza - silne radiacni ozareni. 28 z nich zemrelo behem nasledujicich trech mesi'cu. Vypukl pozar. Radioaktivni latky se dostaly do vysky 1,8 km a zacaly se misit se vzdusnymi proudy v severozapadnim a severnim smeru pres zapadni a centralni oblast Beloruska. Okolo 600 tisic osob nebo likvidatorij" se podilelo na zachrannych a obnovitelnych pracich, cistili rozvaliny a staveli odolny kryt - sarkofag" - nad znicenym reaktorem. Tito lide ziji v Belorusku, na Ukrajine a v Ruske federaci a podrobujf se stale kontrole, ktera umozni zjistit stupen dopadu radiacniho ozareni na jejich zdravf. 26. duben 1986 se stal tragickym dnem, ktery vystavil beztak stradajici Beloruskou zemi nejtezsim zkouskam. Jiz patnact let zije Beloruska republika v podminkach radioaktivniho zamoreni zivotniho prostredi, ktere vyvolala havarie jaderneho reaktoru Cernobylske jaderne elektrarny. Cernobylska tragedie je nejvetsi radioaktivni katastrofou ze vsech, ktere se kdy na Zemi staly. Radioaktivni latky se po katastrofe v Cernobylske elektrarne rozsirily do mnoha statu. Jejich nejvetsi mnozstvi spadlo na lizemi Beloruska (die odhadu specialist asi 70 %). 4

6 Radioaktivni zamofeni Beloruska zacalo hned po vybuchu reaktoru dubna 1986 se Belorusko nachazelo pod vlivem nfzkeho atmosferickeho tlaku. 28. dubna bylo ve vsech oblastech Beloruska destive pocasi, deste mely podobu nepfetrzitych lijaku. Neni to poprve v historii, kdy belorusky lid prochazi obdobim tvrde zkousky. V dobe Velke vlastenecke valky zahynul kazdy ctvrty obyvatel Вё1огизка, ale ne vsichni \edi, ze cernobylske nestesti se dotklo vsech obyvatel republiky. To plati predevsim pro bezprostredni obdobi po havarii, kdy se radionuklidy rozsirily po celem uzerni Beloruska. Na uzemich zamofenych dlouhodobe aktivnimi radionuklidy zije v soucasne dobe v obcich osob, znich jsou deti a dospivajici ve vsku do 17 let. Je pozorovan trvaly narflst onemocneni a socialne psychologicke deprese. Zvlastnf obavy vyvolava prudky narilst patologickych onemocneni stitne zlazy, vcetne rakoviny, zejmena u deti. К soucasnemu dni bylo ze zamofenych regionu presidleno vice nez 135 tisic obyvatel. Aby bylo mozne prestehovat takovy pocet lidi, jakoz і organizovat zajisteni zivotnich podminek v zamofenych oblastech, bylo nutne vybudovat nove obce a vytvofit nova pracovni mista, zmenit vyrobni profil fady prmnyslovych a zemedelskych podniku, zabezpecit dalsi rozvoj site skol a detskych pfedskolnich zafizeni, zdravotnickych objektil, vystavbu plynovodu, novych elektrickych vedeni a mnoho dalsiho. Tato prace neni jeste u konce a vyzaduje velke kapitalove investice. Od okamziku havarie v Cernobylske atomove elektrarns uplynulo 15 let a nektere problemy zpusobene katastrofou, і pfes veskera pfijata opatreni nejen ze nejsou feseny, ale v fade pfipadu doslo kjejich vyhrocenf. To je spojeno pfedevsim s velkym kolektivnfm rozsahem radiace, ktere byli vystaveni obyvatele republiky, pokracovanim zivota obyvatel v podmfnkach vnejsiho a vnitfniho chronickeho ionizujiciho zafeni, komplikovanosti prognoz profylaktiky budoucich radioaktivnich efektu, ekologickou 5

7 a ekonomickou krizi. Nasledky katastrofy ovlivnuji nejhorsim zpijsobem vsechny sfery cinnosti poskozenych regionu a statu jako celku. Cernobylska katastrofa mela vliv na vsechny oblasti zivotnich cinnosti cloveka - vyrobu, kulturu, vedu, ekonomiku a j. Prestalo byt pouzivano 2,64 tisfc km 2 zemedelske pfldy. Bylo zlikvidovano 54 kolchozu a sovchozu, uzavreno devet zpracovatelskych zavodij zemedelsko-prfimysloveho komplexu. Znacne se snizily kapacity poll к osevu a objem celkove sklizne zemedelskych kultur, doslo к libytku poctu skotu. Byla zastavena tszba ve 22 nalezistich mineralne-surovinovych zasob, jejichz zasoby cini temer 5 mil. m 3 stavebniho pisku, pisecnych sterkovych materialu a hlin, 7,7 mil. tun j flu a 13,5 mil. tun raseliny. Byly zastaveny geologicko-vyzkumne prace na uzemf Pripjatske oblasti se zasobami ropy, ktere se odhaduji na 52,2 mil. tun ropy. Velkou skodu prinesla cernobylska katastrofa lesnimu hospodarstvi. Vice nez jedna ctvrtina lesniho fondu Beloruska - 17,3 tisfc km" lesu bylo zamoreno. Kazdorocni ztraty zasob dreva prevysuji v soucasne dobe 2 mil. m 3 a v roce 2010 dosahnou v Gomelske a Mogilevske oblasti, kde je zneci^no radionuklidy 51,6 % a 36,4 % се1коуё plochy lesnich masivu, 3,5 mil. m 3. V гопё zamoreni se nachazi okolo 340 prumyslovych podnikfl, jejichz podminky provozovani se гпаспё znienily. V souvislosti s vysfdlenfm obyvatel znejvice postizenych oblasti byla cinnost rady prijmyslovych podnikii a objektii socialni sfery zastavena. Jine и1грё1у уе1кё ztraty а і пупі maji velke skody ze snizeni objemu vyroby, neuplne navratnosti prostredkй vlozenych do budov, staveb, zanzeni, na melioracnich systemech. Zavazne jsou ztraty na topivu, surovinach a materialech. Skoda zpiisobena republice cernobylskou katastrofou ve 30tiletem vyhledu jejiho prekonavani se odhaduje na 235 miliard USD, coz se rovna 32 rozpoctiim republiky za rok

8 Okolo 70 % radioaktivnich latek spadlo na uzemi Beloruska, v dusledku cehoz je uroveft znecisteni jeho uzemi nejvetsi ze vsech zemi postizenych touto tragedii. 20 % vsech lesu Beloruska je do soucasne doby stale zamoreno a km 2 zemedelske pudy nelze v souladu s legislativou vyuzivat. 9 % vsech rozpoctovych prostredku je urceno na likvidaci primych nasledkii Cernobylske katastrofy osob bylo presidleno. Struktura skod zpusobenych Beloruske republice nasledkem katastrofy v Cernobylske jaderne elektrarne za obdobi do roku Dodatecne naklady spojene se zachovanim vyroby a provadenim bezpecnostnich opatreni, 191,7 mid. USD Prime a vedlejsi ztraty, 29,6 mid. USD 3. - Usly zisk, 13,7 mid. USD 7

9 V soucasnosti je z nejvice zamorenych mist ve trech zemfch evakuovano osob. Miliony lidi pokracuji ve svem zivote па uzemich s vysokou iirovni radiacniho zamoreni. Vystehovani lidi v takovem poctu je rozsahlou akci, ktera je neunosnym bremenem pro ekonomiku zeme. Bylo nutne vystavet pro presidlence cela mesta a toto nestesti se stalo tezkym udelem pro lidi. Vzdyt' vystavba mesta znamena песо daleko vetsiho nez vystavba nekolika mnohopatrovych budov. Bylo zapotrebi zmenit zivot obyvatel, zajistit jim veskere podmi'nky nezbytne pro zivot, vytvorit pracovni mista, vybudovat podniky, nemocnice atd. Zivot je slozity a mnohostranny a proto se nelze divit, ze kdyz lide zacinaji zit od nuly, neni to vzdycky tak jednoduche. Presidlenci potrebuji pomoc ze strany vlady a zaroven je mezi nimi velmi vysoka nezamestnanost. I kdyz od okamziku katastrofy uplynulo patnact let, jeji nejhorsi nasledky se zatim jeste neprojevily. Do soucasne dobyje nejzavaznejsi hrozbou pro zdravi lidi rakovina stitne zlazy. V dobe havarie uniklo do atmosfery velke mnozstvi radioaktivniho jodu, ktery napada stitnou zlazu a mijze vyvolat vznik zhoubneho nadoru, jakoz і zpiisobit jina onemocneni tohoto organu. Radioaktivni jod ma kratkou dobu rozpadu a nezpiisobuje radioaktivni zamoreni uzemi. Avsak rakovina stitne zlazy je nejcastejsim onemocnenim a nejvice jsouji postizeni lide, kteri byli v okamziku vybuchu detmi nebo dosud nenarozenymi detmi v 1йпё matek. Po peti letech po havarii se zacal pocet osob, ktere dostali rakovinu stitne zlazy, zvysovat. A jejich pocet stale stoupa. V nekterych mistech prevysuje dokonce az stokrat stav pred havarii. Vedci zpocatku predpokladali, ze опетоспёш' se bude nejvice rozvijet do roku 2006, кготё toho se ocekavalo, ze pocet postizenych neprevysi 6 600, avsak realny pocet 8

10 postizenych prekonava vsechny prognozy. Uz bylo zaregistrovano vice nez pffpadu rakoviny stitne zlazy. Vprubehu realizace mezinarodniho projektu Stitna zlaza" provadeneho Celosvetovou zdravotnickou organizaci bylo zjisteno, ze dokonce i mala uroven ozareni muze zpusobit geneticke zmeny stitne zlazy, v dusledku cehoz se snizuje jeji aktivita. To se muze projevit nasledovne: u novorozencu tezkymi opozdenimi ve vyvoji, u deti trpasliclm vzrustem, dospeli mohou trpet pocity ospalosti, nadvahou, zhorsenym snasenfm zimy, otekanim koncetin, zeny mohou mit tezsi prubeh menopauzy, muze se take rozvinout neplodnost a zhorsit srdecnl aktivita. Objevuji se dukazy o torn, ze zmeny na plicich, srdci a v oblasti ledvin mohou byt vyvolany nasledky Cernobylske katastrofy. Dopad havarie na zdravi osob neni omezen pouze radiacnim ozarenim. Zamoreni zemedelske pudy melo za nasledek jeji nepouzitelnost, coz se negativne projevilo na zasobovani obyvatel potravinarskymi vyrobky. Podle udaj u Ministerstva pro mimoradne situace Beloruske republiky ma 80 % obyvatel zdravotni potize, ktere vyvolava cela rada faktoru - pocinaje nedostatkem vitaminu a konce rakovinou stitne zlazy. Znazorneni v procentech vyskytu rakoviny stitne zlazy u deti podle regionu (574 pripadu) Brestska obi. 23,5 % Minsk Grodnenska obi. 5,6 % Minska obi. - 5,4 % Gomelska obi. 53,2 % 9 Vitebska obi. 1,2 % Mogilevska obi. 5,2 %

11 V souvislosti s ti'm, ze radiacni ozareni je pomerne novym a malo prozkoumanym jevem, je v soucasne dobe k dispozici velmi malo informaci o torn, jaky dopad na zdravi obyvatel budou mit nasledky Cernobylske katastrofy ve vzdalene budoucnosti. Statistika rika, ze v soucasne dobe je rakovina sti'tne zlazy pocatecm'm stadiem rozvoje rakoviny, kterou Ize primo spojovat s havarii na Cernobylske elektrarne. Presto se jine formy rakoviny mohou projevit treba az za deset let po katastrofe, a to po patnacti az dvaceti letech. U techto onemocneni pak bude velmi tezke overit, zda jsou nasledkem ozareni organizmu cloveka z havarie v Cernobylske atomove elektrarne. Obor lekarstvi neni natolik vyspely, aby se dalo zjistit, zda byla rakovina vyvolana ozarenim nebo jinymi pricinami. Nedavno provedene vyzkumy svedci o torn, ze v organizmu lidi, kteri byli v okamziku havarie detmi, se zacaly rozvijet pevne protilatky, ktere nejsou schopny rozlisit tkan organizmu od jinych typu tkani a ktere napadajf stitnou zlazu, coz muze vest k hypotireoze - snizeni jeji cinnosti. Byli vysetreni mladi lide ze dvou obci. Jedna obec byla vystavena znacnemu radiacnimu zareni, a u druhe byla zjistena nizka uroven radiace. V prubehu vysetreni nebyly zjisteny zadne vyznamne odchylky v cinnosti stitne zlazy, avsak v prvnim pripade pravdepodobnost rozvoje protilatek, ktere napadaji stitnou zlazu, petkrat prevysuje tento ukazatel u mladych lidi z druhe obce. Existuji urcite protiklady ve vysledcich praci provedenych vramci projektu, ktere se zabyvaly vyzkumem vlivu Cernobylske havarie na zivotni prostredi a zdravi osob, ale jeden aspekt zustava nesporny - je dulezite pokracovat v lekarskych vysetrenich. Vysetreni provadena z cele rady pricin hraji dulezitou roli v zivote osob, ktere bydli v oblastech postizenych nasledky 10

12 havarie. Za prve, lepsi pochopeni pusobeni radiacniho zareni na zdravi lidi ma velky vyznam pro stanoveni spravne diagnozy a leceni. Za druhe, a to je nemene dulezite, lepsi pochopeni vlivu jinych faktoru na zdravi osob umozni najit presvedcive argumenty pro ty, kdo bydli na postizenych uzemich, protoze jejich zdravi je poskozeno v dusledku vaznych psychologickych traumat. Smutna je skutecnost, ze je to zivotne dulezite pro lidi, kteri mohou v budoucnu zazit podobne havarie. To je jeste jeden duvod pro intenzivni praci lekaru. Navic, bez ohledu na celou hruznost tohoto tvrzeni, havarie dala unikatni moznost pro provedeni lekarskych vysetreni, ktera mohou prinest neocekavane vysledky. Radioaktivni zamoreni nelze videt nebo se jej dotknout. Zivot plyne na loukach okolo Cernobylu dal svym tempem. Divoci kanci, zubri, vlci, 1 isky a vzacne ptactvo ziji mezi lucnimi rostlinami. V lesich sbiraji stare zeny jahody a houby a prodavaji je u cesty. Reky jsou pine ryb, ktere nikdo nelovf a proto nektere z nich dosahuji az jednoho metru. Na prvni pohled je vytvoren dojem rajskeho blahobytu. Radiace neni viditelna, ale stale pusobi na prirodu. V oblasti Cernobylu radiace chrani paradoxne prirodu od lidi. Avsak vnitrni pocity nam napovidaji, ze tento dojem je lzivy a ze zde neni vubec zadny raj. Radiace ma zlovestnou auru, ktera ma castecne fyzicky charakter a castecne ji lze vycitit, pricemz oba aspekty jsou zcela realne. Fyzicky aspekt spociva v torn, ze v procesu sveho rozpadu radioaktivni castice uvolni energii, ktera muze poskodit tkan organizmu. Pocitovy aspekt spociva vtom, ze clovek je obklopen neviditelnou a nepochopitelnou nebezpecnosti a citi a vi, ze mu muze uskodit. Tento pocit je znamy vice nez sedmi milionum osob a zpusobuje stejnou skodu jako fyzicke aspekty vlivu radiace. Oblast verejneho informovani je jednim z nejdulezitejsich faktoru, ktere ovlivnuji obyvatele poskozenych oblasti a souvisi s psychosocialnfmi 11

13 nasledky havarie. Vedeni byvaleho Sovetskeho svazu prispelo к tomu, aby tito lide neduverovali vlade. V samotnem Cernobylu pravdu о havarii zamlcovali po cele tydny. V teto dobe si deti hraly na ulicich, vystavujice se vlivu radiace. Obyvatele mesta Pripjatim, ktcrc se nachazi jeden а рйі kilometru od reaktoru, informovali о nebezpeci az za 36 hodin po katastrofe. Ucitelka prvniho stupne sla s detmi na prochazku na most, aby se podivaly na pozarniky, kteri se snazili ochladit reaktor, ze ktereho zacala unikat radioaktivita. Vsichni zaci teto tridy maji nyni rakovinu stitne zlazy. Neni nic podivneho na torn, ze obyvatele regionu 1ётёг nedii\^ruji verejnym sdelovacim prostredkum, zejmena, jestlize se to tyka jejich bezpecnosti. Lide пеуёп etiketkam potvrzujicim radiacni bezpecnost potravin, neveri zadnym vyrobktim vyrobenym v domacich podminkach, nedflveruji vlade. Dokonce і ti, kdo ziji v ротётё priznivyeh oblastech zhlediska radiacniho zamoreni, veri, ze jsou vystaveni nebezpeci, a proto ziji ve strachu. Libovolnou nemoc nebo odchylku od normy spojuji s cernobylskou havarii a to vede к tomu, ze cast lidi se boji mit deti. Zeny, к1егё se odstehovaly z СегпоЬуЬкё zony, se casto pokousi zatajit drivejsi misto pobytu zobavy pred moznym odmitnutim snatku ze strany partnera. Omezenost informaci о dlouhodobych nasledcich vlivu radiacniho ozareni, celkova atmosfera nedйvёry к verejnym sdelovacim prostredkum a nevyhnutelne zvesti о strasnych nemocich a genetickych mutantech zpusobily, ze miliony lidi jsou psychologicky traumatizovany a ziji v trvale panice. Nikdo nebude tvrdit, ze pokud by nebylo Cernobylske katastrofy, doslo by v zemi к ekonomickemu zazraku. Na druhe strane, nasledky havarie pusobi nicive na ekonomiku. Dnes nelze prodat ani potraviny bezpecne pro zdravi jen proto, ze byly vyrobeny v tomto regionu, protoze nikdo neveri, ze jsou skutecne Ьегреспё. Region je pokryt z уе1кё casti га1езпёпут1 plochami, к1егё jsou take zamoreny. By la doba, kdy zde byl les povazovan za эуёгю 12

14 druhu tvrdou valutu, ale dnes jej take neni mozne prodat. Tyto problemy vedou ke vzniku velkeho, stale narustajiciho deficitu, v dusledku cehoz vladni organy maji stale vetsi potize v hledani prostredku pro provedeni znacneho objemu praci pro ocistu uzemi a realizaci projektu na presldleni obyvatel. Okolo 70 % radioaktivnich latek zamorilo uzemi Beloruska, v dusledku cehoz je uroven znecisteni jeho uzemi nejvetsi ze vsech zemi postizenych touto tragedii. 20 % lesu Beloruska je dosud zamoreno a km 2 pudy je zakazano vyuzivat pro zemedelske ucely v souladu s legislativou. 9 % vsech rozpoctovych prostredku je urceno na likvidaci primych nasledku Cernobylske katastrofy osob bylo vystehovano. Struktura vyskytu onemocneni zhoubnych nadoru u deti Kuze o s 0,9 % Mekkatkan 5,1% Stitnazlaza Kosti 10,8 Ledviny 11,9 % Mozek 30,8 % 13

15 Uzemf о celkove rozloze 155 ООО m 2 je dosud zamoreno nebezpecnymi izotopy cesia 137 a stroncia 190, ktere majf velkou dobu rozpadu a budou predstavovat nebezpeci pro zivotni prostredi regionu po radu let pristiho stoleti. Na zamorenem uzemi se nachazeji velka zalesnena prostranstvi a ijrodna orna puda. Havarie v Cernobylske atomove elektrarne se stala pricinou doposud nevidaneho utrpeni a nouze. Kdyz se poprve seznamuje clovek s fakty (zemrelo stejne osob, u kterych nebyly zjisteny zadne vyznamne geneticke odchylky), vznika dojem, ze to vsechno neni tak strasne v porovnanf s tfm, jak to bylo li'ceno v predstavach drive. Bohuzel, verejne sdelovaci prostredky nemohly tak, jak by bylo zapotrebi, obratit pozornost vefejnosti na rozsah a problemy nasledku teto priimyslove havarie. Odporna skvrna radioaktivniho zamoreni pokryla znacnou cast lizemi zemekoule. Neni mozne zmerit psychologicke a socialni nasledky katastrofy jak pro obyvatele, tak ani pro ekonomiku techto zemi. Region mel velkou sanci vybudovat progresivnf spolecnost s perspektivou rozvoje po rozpadu Sovetskeho svazu, avsak cernobylska katastrofa jej о tuto moznost pripravila. Lide, kteri ziji v tomto regionu, se pokouseji stale zmenit svuj osud. Kdyby bylo mozne tenkrat, 25. dubna 1986, predvidat rozpad Sovetskeho svazu, byly by nejvetsi sance pro dalsi uspesny ekonomicky rozvoj v regionu zahrnujicirn Belorusko, Ukrajinu a zapadni oblasti Ruska. V soucasne dobe jsou tyto strany zcela zavisle na importu potravinarskych vyrobku. Jsou dva zpusoby poskytnuti pomoci. Prvni spociva ve snizeni 14

16 financniho bfemene vlady techto zemi cestou vycleneni prostfedku, poskytnuti pomoci organizacniho a strukturni'ho charakteru, jakoz i pfedani zkusenosti pro provadeni neodkladnych opatfeni v oblasti ochrany zdravi a bezpecnosti prace. Druhy zpusob spociva v poskytnuti pomoci uvedenym zenn'm pri restrukturaiizaci ekonomiky za ucelem snizeni ekonomickych nasledku katastrofy. Jednim ze zpusobu feseni uvedenych problemu je hledani variant alternativniho vyuziti zamorene zemedelske pudy, napriklad pro pestovani vyrobnich kultur pouzivanych jako biologicka topiva. Dane kultury nepotrebuji duveru spotrebitelu, je mozne pestovat je na zamorenych uzemich a pritom zustanou cistymi". Vsechny ostatni projekty na poskytnuti pomoci jsou urceny na zlepseni moralniho stavu obyvatel na zamorenych uzemich, coz musi nezbytne privest k urychleni celkoveho rozvoje. Celkem se likvidace nasledku Cernobylske havarie zucastnilo vice nez osob. Vsichni tito lide byli individualne ozareni v ruzne koncentraci. Zhoubna nemoc z ozareni - takova byla diagnoza pro 134 osob. 28 osob umiralo pomalou mucivou smrti behem tri mesicu od okamziku katastrofy. U tisice jinych se vice ci mene zhorsil zdravotni stav. Pro shromazdeni zbytku jaderneho topiva, ktere byly vyvrhnuty vybuchem na strechu strojovny a tretiho energetickeho bloku, byli nasazeni roboti. Avsak ani technika nevydrzela nadmerne davky ozareni a rozbila se. Tehdy sovetske vedeni vyresilo problem nejjednodussim zpusobem - byli nasazeni vojaci rychle sluzby, aby sbirali topivo rucne. Nikdo je neupozornil na nebezpeci, ktere na ne pri plneni jim sverenych ukolu ciha a byli vystaveni ohromnym davkam radiace. Ti z nich, ktefi zustali nazivu, maji cerny smysl pro humor, kdyz se sami nazyvaji bioroboty". Lide, ktefi se ucastnili likvidace a doposud nejsou invalidnimi, ziji jako v sudu se stfelnym prachem. Za to, ze zaplatili velmi vysokou cenu za sve hrdinstvi, zasluhujf tito lide bez jakychkoliv pochybnostf mezinarodnf uznani a podporu. 15

17 Rozdeleni podle poctu obyvatel zijicich na zamorenych tizemich podle oblasti. Grodnenska Jeden z ргоыётй, na ktery se narazi ve snaze ziskat и zahranicnich start penezni prostredky na poskytnuti pomoci poskozenym zcernobylske havarie souvisf s tim, ze tato katastrofa neodpovida zcela ani jednomu zkriterif pro poskytovanf mezinarodnf pomoci. Ztohoto duvodu je zcela nemozne ziskat prostredky z rozpoctu urceneho pro pomoc rozvoji, to same lze take rici о prostredcich urcenych na humanitarni pomoc. Je treba uvest, ze za ucelem likvidace nasledkii cernobylske havarie j sou velmi nalehave potreba prostredky jak pro projekty spojene s poskytnutim humanitarni pomoci, tak і pro projekty na rozvoj. 16

18 Za uplynula leta po katastrofe na Cernobylske jademe elektrarne byl nashromazden objemny, v mnohem unikatni vedecky material o vysledcich radiacniho pusobeni na cloveka, zvirata i rostliny, abioticke komponenty zivotniho prostredi, byly nabyty zkusenosti organizace a realizace prfslusnych opatreni na snizeni zapornych efektu tohoto pusobeni. Cas zahoji ve vzpominkach i ty nejhorsi rany. Nekterym z tech, kdo se bezprostredne s nestestim nesetkal, se zda, ze problem Cernobylu jiz neni aktualni. Mnozi zapominaji na nejvetsi katastrofu stoleti a pro nekoho je jiz uplne minulosti. Ale ne pro lid Beloruska. Dues potrebuje Belorusko realnou pomoc na likvidaci nasledku cernobylske havarie. Dekujeme vsem, kdo alespon zcasti prispel svym dilem ke zmenseni naseho nestesti. Malokdo, jak se zda, vi, ze je ve meste Frydek-Mistek jiz vice nez 6 let otevrena Beloruska skola, kde se vzdelava a zaroven uzdravuje asi jeden tisic deti za rok. Skola je zcela financovana vladou Beloruska, avsak take ona dnes nutne potrebuje financni pomoc. Dekujeme vsem verejnym organizacim Ceske republiky, obycejnym lidem, podnikatelum, ktere pomahaji pri rehabilitaci deti z Beloruska v Ceske republice, a byli bychom radi, kdyby byly o teto situaci informovany v co nejsirsim meritku verejne a statni struktury. 17

19 Ve vsech zalezitostech tykajicich se poskytnuti humanitarm pomoci Vas radi pfijmeme na velvyslanectvi. Adresa: Praha 7 Troja, ul. Sadky 626 tel: fax: V publikaci byly vyuzity materialy: 1. Zprava Generalnfho tajemnfka OSN. 2. Vyrocni zprava Akademie ved Beloruske republiky. 18

20 Material byl pripraven Velvyslanectvim Beloruske republiky v Ceske republice. 19

21 INPRESS a.s. Husova 65, Ceske Budejovice euro ISDN INPRESS Ivan Nadberezny 3N STUDIO Borivojova17 Husova 65, Ceske Budejovice Praha 3 tel.: tel.:

22 у Cernobyl: katastrofa, ktera pokracuje

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny a The Chernobyl Forum The Chernobyl Forum WHO FAO UN-OCHA UNSCEAR WORLD BANK

Více

Autorky: Karin Adolph, Joanna Hausmann, Trudel Meier-Staude, Claudia Uhlmann. Redakce: Sabine Bock (V.i.S.d.P.), Jan Haverkamp, Franz Moll a autorky

Autorky: Karin Adolph, Joanna Hausmann, Trudel Meier-Staude, Claudia Uhlmann. Redakce: Sabine Bock (V.i.S.d.P.), Jan Haverkamp, Franz Moll a autorky Zásadní otázka osobní zkušenosti s jadernou energií Impresum: původní vydání: německé, srpen 2009 WECF e.v., Women in Europe for a Common Future revidované vydání: duben 2010 respektive prosinec 2012 Autorky:

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

a její dopady na životní prostředí

a její dopady na životní prostředí Vyroba energie a její dopady na životní prostředí 2010 Calla www.calla.cz energie života fosilní zdroje energie atomu obnovitelné zdroje energie sluneční energie energie v biomase energie vody energie

Více

skleníkových plynů či utlumení sektoru obnovitelných zdrojů energie? Elektroenergetika postavená z 80 až 90 % na robustních, obtížně regulovatelných

skleníkových plynů či utlumení sektoru obnovitelných zdrojů energie? Elektroenergetika postavená z 80 až 90 % na robustních, obtížně regulovatelných 1, 2/2011 1, 2/11 Česká atomová budoucnost? Ministerstvo průmyslu se svým návrhem nové státní energetické koncepce České republiky hledící až do roku 2060 vzbudilo pozornost nejenom odborné veřejnosti.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Ceský preklad dokumentu

Ceský preklad dokumentu Ceský preklad dokumentu Bílá kniha ISES: Prechod k obnovitelným zdrojum energie budoucnosti Donald W. Aitken Mezinárodní spolecnost solární energetiky Freiburg (Nemecko) 2003 2 Prechod k obnovitelným zdrojum

Více

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie)

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie) Univerzita Pardubice F a k u l t a e k o n o m i c k o s p r á v n í Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie) Výzkumný úkol VaV 320/02/01 Alternativní

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

M Ý T Y A F A K T A. Jaderná energetika. o jaderné energetice

M Ý T Y A F A K T A. Jaderná energetika. o jaderné energetice M Ý T Y A F A K T A o jaderné energetice Zpracoval a předkládá: Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě ve spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s. Českou nukleární společností

Více

Černobyl - 25 let. Proč se to stalo?

Černobyl - 25 let. Proč se to stalo? Černobyl - 25 let 26. dubna 1986 nadzdvihly tisícitunové víko čtvrtého reaktoru elektrárny Černobyl dva silné výbuchy: nejprve nahromaděná pára, pak vodík vzniklý reakcí páry na zirkoniových obalech paliva.

Více

3 INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

3 INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 3 INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Na počátku třetího tisíciletí se lidská společnost nachází ve vývojové fázi nazývané informační společnost 13, 17, 18. Obvykle se tím rozumí společnost, kde

Více

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Magdalena Kotýnková Anna Červenková

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Magdalena Kotýnková Anna Červenková Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti Magdalena Kotýnková Anna Červenková Únor 2001 Obsah Úvod 3 1. Stárnutí populace z demografického hlediska 5 1.1 Světová populace 5 1.2 Česká populace

Více

Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku

Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku Českomoravská konfederace OS oddělení makroekonomických analýz a prognóz V Praze dne 15. dubna 2008 Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku Zpracoval: Martin Fassmann, Tomáš

Více

Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu

Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra žurnalistiky Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu Bakalářská diplomová práce Eliška SYROVÁTKOVÁ Vedoucí práce:

Více

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace Životní prostředí Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zachováním naší konkurenceschopnosti 2 P O L I

Více

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva Evropská komise Fotografie: Všechny snímky na obálce a titulní straně: UNEP/Topham. Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva ISBN-13 978-92-79-09443-9

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

Alarmisté přináší více škody než užitku

Alarmisté přináší více škody než užitku Alarmisté přináší více škody než užitku Základní rozbor teze: Klíčovým pojmem v této tezi je alarmista slovníková definice tohoto významu může znít například: Člověk, který zbytečně vyvolává poplach nebo

Více

apel_slepa ulice 26.12.2005 15:41 Str. 1 Slepá ULICE Politika dálkové přepravy zboží, její ekonomické souvislosti, ekologické důsledky a možná řešení

apel_slepa ulice 26.12.2005 15:41 Str. 1 Slepá ULICE Politika dálkové přepravy zboží, její ekonomické souvislosti, ekologické důsledky a možná řešení apel_slepa ulice 26.12.2005 15:41 Str. 1 Slepá ULICE Politika dálkové přepravy zboží, její ekonomické souvislosti, ekologické důsledky a možná řešení Praha-Brno / říjen 2005 apel_slepa ulice 26.12.2005

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

Ekologické problémy. Bergerová, Haluzová

Ekologické problémy. Bergerová, Haluzová Ekologické problémy Bergerová, Haluzová Ekologie Ernest Haeckel (1869) oikos domov logos věda nomos řízení Ekologií rozumíme soubornou vědu o vztazích organismů k okolnímu světu, kam můžeme počítat v širším

Více

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK 10. ROČNÍK 3/2002 Z OBSAHU Regulace dluhu obcí Zklidňování dopravy ve městech a obcích (vyhlášení soutěže) Z Předsednictva SMO ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail:

Více

Pavel Nováček. Křižovatky budoucnosti Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení

Pavel Nováček. Křižovatky budoucnosti Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení Pavel Nováček Křižovatky budoucnosti Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení 1999 2 Vydavatelství GplusG, Praha Obsah 1. Úvod... 5 2. Chvála futurologie... 8 3. Smysl středoevropského pohledu

Více

PARKINSON. Z obsahu. Toto číslo je věnováno tématu: Časopis SPOLEČNOSTI PARKINSON, o.s. Tvář Společnosti Parkinson: doc. MUDr. Jan Roth, CSc.

PARKINSON. Z obsahu. Toto číslo je věnováno tématu: Časopis SPOLEČNOSTI PARKINSON, o.s. Tvář Společnosti Parkinson: doc. MUDr. Jan Roth, CSc. 36 2012 PARKINSON Časopis SPOLEČNOSTI PARKINSON, o.s. Rekondiční pobyty 2012 Tvář Společnosti Parkinson: doc. MUDr. Jan Roth, CSc. Z obsahu Příběh jedné z nás, tentokrát Květy Kánské Toto číslo je věnováno

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Centrum interdisciplinárních studií. Pavel Nováček MYS DOBRÉ NADĚJE

Univerzita Palackého v Olomouci Centrum interdisciplinárních studií. Pavel Nováček MYS DOBRÉ NADĚJE Univerzita Palackého v Olomouci Centrum interdisciplinárních studií Pavel Nováček MYS DOBRÉ NADĚJE Partnerství pro rozvoj jako globální environmentální výzva Olomouc 2003 1 MYS DOBRÉ NADĚJĚ Pavel Nováček,

Více

Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci

Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra Porodní asistence Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci Bakalářská práce Autor: Martina Bellušová Vedoucí

Více