spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30"

Transkript

1 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

2 OBSAH OBSAH VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvod Výrobce Schválení výrobků a kvalita výroby Záruka Poslední revize dokumentu Autorská a ochranná práva BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ LAHVOVÉ ZDROJE Rozdělení lahvových zdrojů Lahvový zdroj automatický ZA Lahvový zdroj manuální ZM Lahvový zdroj manuální ZM Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR Popis lahvových zdrojů Řízení a přepínání zdrojů Lahvový zdroj automatický ZA Lahvový zdroj manuální ZM1 30, ZM Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR TECHNICKÁ DATA Data obecná Data elektrické instalace Data plynové instalace Okolní prostředí Stručné charakteristiky jednotlivých médií POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU Bezpečnostní opatření Výměna lahví Význam značek na štítku u zdroje POKYNY PRO ÚDRŢBU A OPRAVY Intervaly preventivní údrţby Náhradní díly Postup při zjištění poruchy

3 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed Úvod Tento návod je určen pouze pro zdroje ZA1 30, ZM1 30, ZM2 30, ZR1 30 a ZR2 30 schválené dle kap Provozovatel musí v rámci své zodpovědnosti zajistit: - dodrţování místního provozního řádu, zákonů a směrnic souvisejících s bezpečností provozu, - poskytnutí návodu k pouţití personálu a dodrţování veškerých v něm uvedených pokynů a varování do všech podrobností, - dodrţení bezpečnostních opatření dle kap. 2, - zdroje pouţívat v souladu s uvedenými podmínkami pouţití. 1.2 Výrobce Hegerova POLIČKA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby Výroba, montáţ, servis i vývoj všech výrobků firmy Daniševský s.r.o. se řídí systémem řízení jakosti dle poţadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO : Záruka Není-li v prodejních podmínkách ujednáno jinak, je záruka 24 měsíců. Uvedený termín záruční lhůty platí pro nově vyrobené zařízení za předpokladu, ţe byly provozovatelem objednány a výrobcem provedeny předepsané preventivní prohlídky a revize (tab.7). Dále platí, ţe záruka se nevztahuje na škody, jeţ vznikly z těchto či jiných důvodů: - neznalost či nedodrţení návodu k pouţití, - neodborný a neautorizovaný zásah do zařízení, atd. 3

4 1.5 Poslední revize dokumentu Datum poslední revize návodu k pouţití Autorská a ochranná práva Autorská práva zdroje, jeho příslušenství a tohoto návodu k pouţití vlastní výrobce Daniševský s.r.o. Dále jsou vyhrazena všechna práva, obzvláště pro případ udělení patentů nebo zapsání uţitkových vzorů. Protiprávní jednání, jeţ odporují výše uvedeným skutečnostem a taktéţ napomáhání ke tvorbě plagiátů apod., mohou být příčinou ke vzniku odpovědnosti za vzniklé škody. 4

5 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 1. POZOR! Lahvový zdroj smí obsluhovat pouze zaškolená obsluha! Vstupovat do místnosti zdroje a manipulovat se zdrojem můţe pouze zaškolená obsluha (školení provádí odpovědný pracovník firmy Daniševský s příslušným osvědčením). Provádět odborné opravářské a servisní práce můţe pouze poučená, zaškolená a výrobcem autorizovaná osoba starší 18 let s osvědčením dle vyhlášky č.18/78 Sb., č. 21/79 Sb., č. 85/78 Sb. o odborné způsobilosti k plynovým pracím a č. 50/78 Sb. k pracím na elektrotechnických zařízení. 2. Plynová instalace odpovídá ČSN EN ISO :2007 a je zakázáno ji měnit a upravovat. 3. Elektrická instalace odpovídá ČSN EN :1994 a je zakázáno ji měnit a upravovat. 4. POZOR! Zvláštní pozornost je třeba věnovat nebezpečí výbuchu - je třeba zamezit jakémukoli znečištění mastnotou u zdrojů O2 a N2O! Jestliţe se uţivatel rozhodne pouţít mazivo, musí být kompatibilní s plynem, na který je zdroj určen. Kaţdé takové rozhodnutí však vţdy konzultujte s výrobcem, jinak hrozí nebezpečí poţáru nebo výbuchu! 5. POZOR! Zvláštní pozornost je třeba věnovat nebezpečí výbuchu! Zařízení nesmí být umístěno v místnosti s jiným zdrojem hoření, do vnitřního prostoru zdroje se nesmí dostat voda a prach, jinak hrozí nebezpečí poţáru nebo výbuchu! 6. POZOR! Pouţívejte pouze flexibilní připojení dodávané firmou Daniševský s.r.o.! Při pouţití propojení s jiným závitem můţe dojít k prudkému úniku plynu (tlak v lahvích je aţ 20 MPa). Při pouţití poškozeného těsnění můţe také dojít k úniku kyslíku nebo jiných plynů a jejich směsí, čímţ hrozí nebezpečí poţáru nebo výbuchu! 7. Bezpečnost propojení zdroje a lahví na vstupu je zajištěna specifickým závitem a štítkem, na kterém je uveden typ plynu a výrobce. Výstup je zabezpečen štítkem s údajem Výstup ze zdroje a typem plynu. Montáţ provádí autorizovaná osoba, která zároveň provádí zkoušku propojení. 8. POZOR! Bez provedení výchozí revize plynového zařízení je zakázáno uvést zařízení do provozu! Tuto revizi je oprávněn provádět pouze revizní technik plynových zařízení. Ten posoudí, jestli se nevyskytují závady, které by bránily uvedení 5

6 do trvalého provozu a je-li zařízení schopno bezpečného provozu v souladu s ČSN EN ISO :2007 a ČSN : POZOR! Bez provedení výchozí revize elektrického zařízení je zakázáno uvést zařízení do provozu! Tuto revizi je oprávněn provádět pouze revizní technik elektrických zařízení. Ten posoudí, jestli se nevyskytují závady, které by bránily uvedení do trvalého provozu a je-li zařízení schopno bezpečného provozu v souladu s ČSN EN :1994, ČSN : POZOR! Sledujte panel řídící skříně! V případě signalizování závady se řiďte instrukcemi v návodu k pouţití (str. 16). 11. POZOR! Došlo-li k poţáru, je nutno uvést v činnost protipoţární zařízení. Není-li instalováno, pouţijte s největší účinností hasící přístroj k hašení elektrických zařízení a poţár ihned ohlaste ohlašovně poţárů. Povinností obsluhy je znát umístění uzávěrů plynů pro případ jejich uzavření!!! 12. Při provozu zařízení je třeba dodrţovat návod k pouţití a předepsané intervaly preventivní údrţby (tab.7). Nevhodným zacházením, zanedbáním či opomenutím systému údrţby, popř. neodbornou opravou, se vystavujete zvýšenému riziku případné poruchy a tím i zkrácení ţivotnosti! 13. Jakákoli manipulace se součástí rozvodu medicinálního plynu (výměna těsnění) se vţdy provádí při zastaveném přívodu plynu! V opačném případě by mohlo dojít i k poranění obsluhy! 14. Po výměně těsnění je nutno provést přezkoušení funkce a těsnosti rozvodu plynu (šroubované spoje a další místa se překontrolují pěnotvorným roztokem). Dovoluje-li to situace, svěřte opravy přímo výrobci zařízení. 15. Vţdy pouţívejte náhradní díly vyráběné nebo dodávané firmou Daniševský s.r.o (tab.8). Při pouţití náhradních dílů jiného výrobce by mohlo dojít k poruše funkce výrobku! 16. Při jakémkoli podezření na závadu je nutné urychleně kontaktovat servisní oddělení firmy Daniševský s.r.o. (viz.6.3). S pracovníky je moţno závadu zkonzultovat a stanovit další postup. 6

7 3 LAHVOVÉ ZDROJE Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Zdroje jsou určeny jako primární zdroje k nepřetrţité dodávce medicinálního plynu do rozvodu ve zdravotnických zařízeních a jiných speciálních provozech, nebo jako záloţní zdroje jiných primárních zdrojů (kryogenní nádoba-odparka). Za zdrojem musí být umístěna redukční řada redukující tlak na jmenovitý distribuční tlak (0,4 MPa, 0,8 MPa). Potrubí pak spojuje zdroj s terminálními jednotkami ve zdravotnických pracovních prostorech. POZOR! Tlakové lahve nejsou součástí dodávky! 3.1 Rozdělení lahvových zdrojů Lahvové zdroje mohou být buď automatické, manuální nebo rezervní. Typy lahvových zdrojů spolu s klíčem pro tvorbu označení jsou uvedeny v tab. 1. Tab.1 Označení základních sestav lahvových zdrojů 7

8 Příklady označení: ZA (O2) - Lah. zdroj automatický, bez podruţné redukce, 30m 3 /hod, 2+2 lahve pro kyslík ZM (N2O) - Lah. zdroj manuální, s dvojitou podruţnou redukcí, 30m 3 /hod, 1+1 láhev pro oxid dusný ZR (CO2) - Lah. zdroj rezervní, s podruţnou redukcí, 30m 3 /hod, 2 láhve pro oxid uhličitý Tab.2 Legenda k obrázkům Připojení k ventilu lahve se specifickým závitem 2 Flexibilní spojení pro připojení lahve spirála 3 Zpětný ventil 4 Vysokotlaké sběrné potrubí 5 Uzavírací ventil 6 Filtr 100 µm 7 Filtr 25 µm 8 Snímač tlaku na výstupu ze sběrného potrubí 9 Hlavní redukční ventil 10 Elektromagnetický ventil pro automatické přepínání 11 Kontrolní manometr 12 Řídící skříň 13 Kulový kohout 14 Pojistný ventil (13 bar) 15 Pojistný ventil (6 bar) 16 Skříň (drţák) pro prvky úpravy tlaku 17 Ovládací páčka 18 Podruţný redukční ventil 19 Napájení potrubního rozvodu - výstup z lahvového zdroje 20 Odfuk pojistných ventilů 21 Rychlospojka pro servisní úkony p0 Tlak v lahvích (vstup do lahvového zdroje) p1 Tlak za hlavním redukčním ventilem vstupující do potrubí (další regulace RS) p2 Tlak za podruţným redukčním ventilem (ZM2 30, ZR2 30) 8

9 3.1.1 Lahvový zdroj automatický ZA1 30 Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Jedná se o nejsloţitější variantu lahvového zdroje, který je vybaven řídící automatikou (obr.1,2). Tento zdroj napájení je určen jako primární zdroj dodávky medicinálního plynu do potrubního rozvodu. Po vyčerpání jedné baterie lahví dojde automaticky k přepnutí na baterii druhou. Je-li tento zdroj pouţit jako primární, pak musí být připojen ještě zdroj rezervní, např. typu ZR. Tento zdroj je moţné pouţít i jako sekundární pro jiný hlavní-primární zdroj, např. mobilní či stacionární nádobu na kryogenní kapaliny, kompresorovou stanici s jedním či dvěma zdroji, atd. (primární zdroj však musí být vybaven automatickým systémem pro přepnutí na sekundární zdroj). Je tvořen dvěma sběrnicemi lahví (levá a pravá strana). Kaţdá ze sběrnic je ukončena uzavíracím ventilem s integrovanými filtry. Kaţdé větvi přísluší hlavní redukční ventil a elektromagnetický ventil. Elektromagnetické ventily ve dvojici slouţí k automatickému přepnutí z vyprázdněné primární baterie na sekundární. Přepínání těchto ventilů ovládá řídící skříň podle signálů tlakových spínačů nebo snímačů. Řídící skříň pak dále vyhodnocuje a předává informace pro alarmové systémy. Na výstupu ze zdroje je kontrolní manometr. Výstup ze zdroje do potrubí a odfuk od pojistných ventilů je závitem G1/2. Obr.1 Schéma lahvového zdroje automatického ZA1 30 (legenda tab.2) Lahvový zdroj manuální ZM1 30 Jedná se o variantu lahvového zdroje, který není vybaven řídící automatikou (obr.2). Tento zdroj napájení je určen jako primární zdroj dodávky medicinálního plynu do potrubního 9

10 rozvodu. Při poklesu tlaku na jedné sadě lahví dojde automaticky k přepnutí na stranu druhou. Na zdroji je umístěna ovládací páčka, jejímţ pohybem (nahoru-dolu) určujeme stranu, z které je právě odebírán plyn. Je-li tento zdroj pouţit jako primární, pak musí být připojen ještě zdroj rezervní, např. typu ZR. Tento zdroj je moţné pouţít i jako sekundární pro jiný hlavní-primární zdroj, např. mobilní či stacionární nádobu na kryogenní kapaliny, kompresorovou stanici s jedním či dvěma zdroji atd. (primární zdroj však musí být vybaven automatickým systémem pro přepnutí na sekundární zdroj). Je tvořen dvěma sběrnicemi lahví (levá a pravá strana). Kaţdá ze sběrnic je ukončena uzavíracím ventilem s integrovanými filtry. Kaţdé větvi přísluší hlavní redukční ventily, které jsou navzájem propojeny ovládací páčkou. Na výstupu ze zdroje je kontrolní manometr Výstup ze zdroje do potrubí a odfuk od pojistných ventilů je závitem G1/2. Obr.2 Schéma lahvového zdroje manuálního ZM1 30 (legenda tab.2) Lahvový zdroj manuální ZM2 30 Jde o stejné provedení jako u zdroje ZM1 30, akorát je tento zdroj navíc vybaven dvojitou podruţnou redukcí - kaţdá větev podruţné redukce má redukční a pojistný ventil (obr.3). 10

11 Obr.3 Schéma lahvového zdroje manuálního ZM2 30 (legenda tab.2) Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR2 30 Jedná se o nejjednodušší variantu lahvového zdroje, který není vybaven řídící automatikou (obr.4). Proto tento zdroj napájení potrubního rozvodu lze pouţít pouze jako rezervní pro jiný zdroj dodávky medicinálního plynu. Po vyčerpání primárního zdroje nebo v případě jeho odstávky je nutné rezervu manuálně uvést v činnost. Je tvořen jednou sběrnicí lahví. Sběrnice je ukončena uzavíracím ventilem s integrovanými filtry. Tento zdroj obsahuje buď pouze jeden redukční ventil (ZR1 30) nebo navíc ještě podruţný redukční ventil (ZR2 30). Výstup ze zdroje do potrubí je ukončen závitem G1/2". a) b) Obr.4 Schéma lahvového zdroje rezervního a) ZR1 30, b) ZR2 30 (legenda tab.2) 11

12 Pozn.: Při vyuţití lahvových zdrojů především v průmyslu či laboratořích mohou nastat varianty pro jiné druhy plynů. V takovém případě se posoudí místní podmínky, hlavně nezáměnnost specifických připojovacích rozměrů, které se v uvaţovaném provozu vyskytují, a podle nich se stanoví konstrukční detaily konkrétního provedení. Podle poţadavku uţivatele je moţné modifikovat systém řízení zdroje a signalizace poruchových stavů. 3.2 Popis lahvových zdrojů Lahvový zdroj (obr.1) dodává medicinální plyn z tlakových lahví, případně svazků lahví (baterií), které se ke zdroji připojují spirálou (poz. 2) se specifickým připojovacím místem pro určitý plyn. Spirály mají na obou koncích závity, na jedné straně pro specifické připojení k lahvovým ventilům (1), na druhé straně pro připojení ke zpětným ventilům sběrnice (3). Ohýbáním těchto spirál je moţné na jedné straně nastavit šroubení se specifickým závitem do polohy potřebné pro připojení k lahvi. Šroubení je osazeno páčkou pro jeho snadné utaţení (povolení) při výměně lahve. Kaţdé koncové šroubení je opatřeno štítkem se jménem dodavatele, značkou plynu a rokem výroby. Druhé připojovací místo je pro připojení zpětných ventilů (3), které umoţňují provádět výměnu kterékoli lahve v baterii samostatně. Propojení mezi jednotlivými lahvemi kaţdé baterie zajišťuje vysokotlaké sběrné potrubí (4). Potrubí je tedy pro pravou a levou stranu baterií samostatné. Kaţdá sběrnice je vybavena uzavíracím ventilem (5), který slouţí k jejímu oddělení od ostatního rozvodu při výměně lahví nebo jiných údrţbových úkonech. V uzavíracích ventilech jsou integrovány filtry proti částicím. Plyn prochází nejprve filtrem 100 μm (6), poté 25 μm (7). Za ventilem je manometr zobrazující tlak na vstupu zdroje. Tlak z lahve je redukován hlavním redukčním ventilem (9). Na jeho výstupu je nastaven vţdy vyšší tlak, neţ je poţadován pro napájení potrubí (jmenovitý distribuční tlak). 1) Elektromagnetické ventily (10) ve dvojici slouží k automatickému přepnutí z vyprázdněné primární baterie na sekundární. Přepínání těchto ventilů ovládá řídící skříň (12) podle signálů tlakových spínačů nebo snímačů (8). 2) Redukční ventily jsou propojeny páčkou (17), která slouží při výměně lahví k přepnutí z jedné strany lahví na druhou. Pro případ poruchy kteréhokoli z redukčních ventilů je nainstalován pojistný ventil (14), který zajišťuje, aby se do potrubního rozvodu nemohl dostat vyšší tlak neţ je nastavený. 3) Redukční ventily (18) redukují tlak na jmenovitý distribuční tlak předepsaný dle ČSN EN ISO :2007. Za těmito redukčními ventily jsou další pojistné ventily (15). Výstupní tlak ze zdroje do rozvodu je moţno sledovat na kontrolním manometru (11). Rychlospojky (21) slouţí k servisním úkonům. Výstup ze zdroje do potrubí (19) je ukončen závitem G1/2". Dalším výstupem je odfuk od pojistných ventilů (20). 12

13 Pozn.: 1) Platí pro zdroj ZA1 30 2) Platí pro zdroj ZM1 30, ZM2 30 3) Platí pro zdroj ZM2 30, ZR2 30 Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed Řízení a přepínání zdrojů Lahvový zdroj automatický ZA1 30 K zajišťování automatické činnosti lahvového zdroje ZA1 30 slouţí řídící skříň (obr.5). +20% OK -20% VÝSTUP kpa ZAPNUTÁ SADA OK ALARM REZERVA RST LEVÁ SADA MPa PRAVÁ SADA MPa + OK OK ALARM SET ALARM SET v.č Dioda LED č.: Displej č.: Obr.5 Vzhled řídící skříně Funkce řídící skříně Čelní panel řídící skříně obsahuje dva, nejčastěji však tři čtyřmístné displeje. Dva spodní zobrazují stav tlaku v levé a pravé sadě tlakových lahví. Horní displej, je-li instalován, 13

14 ukazuje výstupní redukovaný tlak. Signalizace stavu lahvového zdroje je dále doplněna aţ jedenácti svítivými LED diodami (tab.4). Pro ovládání slouţí pět tlačítek. Při měření jsou periodicky obnovovány všechny údaje na displejích. Primární čerpaná (levá) sada lahví je indikována modrou LED č.5 (obr.5). Pokud poklesne tlak v čerpané sadě pod horní nastavenou úroveň, zhasne zelená LED č.1 této strany a začne blikat ţlutá LED č.3. Je aktivováno akustické návěstí (alarm). Jestliţe tlak klesne pod dolní nastavenou úroveň dané sady, přepne ŘS odběr automaticky na sadu druhou. Rozsvítí se druhá modrá LED č.6. Jestliţe i v této sadě poklesne tlak pod horní nastavenou úroveň, zhasne zelená LED č.2 této strany a začne blikat ţlutá LED č.4. Pokud na kterékoli straně dojde k výměně prázdných lahví za plné, zhasne na této straně ţlutá LED a rozsvítí se zelená. Cyklus měření pak pokračuje automaticky dál. V případě, ţe dojde k poklesu tlaku pod přepínací úroveň v obou sadách lahví, jsou střídavě otevírány ventily obou stran v cyklu cca 10 s a střídavě se rozsvěcují příslušné modré LED. Ţluté LED obou stran blikají (havarijní stav tlaku), měření probíhá automaticky dál. Obsluha musí okamţitě vyměnit lahve nebo ručně spustit rezervní zdroj. Stav rezervního zdroje, je-li instalován, signalizují obdobným způsobem zelená LED č.7 a ţlutá LED č.8. Zelená LED č.10 signalizuje, ţe výstupní tlak ze zdroje do rozvodu je v předepsaných mezích ±20% od hodnoty předepsané ČSN EN ISO Překročení horní meze indikuje červená LED č.9, dolní meze pak červená LED č.11. V obou případech je aktivován akustický alarm. Akustický alarm můţe být umlčen klávesou na 15 min. Pokud nedostatek plynu trvá i po uplynutí této doby, akustický signál je obnoven. U ŘS se zdrojem pro ohřev redukčních ventilů je automaticky vyhříván ventil té sběrnice, ze které je prováděn odběr. Sady lze přepínat rovněţ ručně stiskem tlačítka opačné sady, neţ ze které je právě prováděn odběr. Tomu odpovídá rozsvícení (zhasnutí) odpovídající modré LED. Při výpadku elektrické energie jsou otevřeny obě sady lahví. Při opětovném připojení napájecího napětí nebo po stisku klávesy pokračuje odběr ze sady, která byla připojena před výpadkem. Řídící skříň je vybavena vţdy 6-ti datovými vstupy. Podle typu ŘS jsou některé vstupy implicitně obsazeny (nejčastěji levá a pravá strana, výstup a rezerva). Ostatní vstupy lze přiřadit volitelně a snímat tak parametry jiných zařízení (např. tlak v odpařovací stanici tekutého kyslíku atd.). Reţimy provozu a) Měření Základní reţim provozu ŘS probíhá kontinuálním snímáním všech měřených výstupů a jejich nepřetrţitým vyhodnocováním. Aktuálně naměřený tlak je 14

15 zobrazován na displejích pro příslušné měřené místo (tab.5). LED diody signalizují stav jednotlivých částí zdroje. ŘS zajišťuje automatické přepínání mezi primární a sekundární sadou lahví. a) Prohlíţení Je moţné překontrolovat nastavené spínací hodnoty alarmů jednotlivých vstupů. Mezi hodnotami a vstupy lze přepínat klávesami (tab.3). Postup pro aktivaci tohoto reţimu je uveden v tab.2/ř.5. b) Nastavování Svítivost displejů lze nastavovat pomocí kláves v osmi úrovních. Tento reţim se ukončí stiskem a následuje návrat do Měření nebo se ŘS po uplynutí jedné minuty od stisku poslední klávesy vrátí do reţimu Měření sama. V době nastavování jasu displejů je připojena sada lahví, která byla zvolena před vstupem do Nastavení. Postup pro aktivaci tohoto reţimu viz. tab.3/ř.9. Význam zobrazovacích a ovládacích prvků K ovládání řídící skříně slouţí pět tlačítek:,,,,. Kaţdý stisk tlačítka je doprovázen krátkým pípnutím. Jestliţe se při stisku ozve dlouhý tón, pak byl příkaz nesprávný a nebyl proveden. Umístění a připojení ŘS ve zdroji ZA1 30 Řídící skříně jsou napájeny ze sítě 230V/AC a je tedy třeba dbát bezpečnostních předpisů. Při jakékoli manipulaci spojené s odejmutím kteréhokoli krytu ŘS je vţdy nejprve nutné odpojit napájecí napětí 230V/AC!!! Ve zdravotnických provozech je zdroj ZA1 30 standardně připojován přes jištění 6A do zásuvky sítě pro zdravotnické účely s obnovou dodávky proudu, při poruše dodávky z veřejné sítě, maximálně do 120 s (DO, ZIS, VDO). Připojení do jiného zdroje napájení je nutné konzultovat s projektantem medicinálních plynů a elektroprojektantem. Kabel přívodu musí být ve stěně ŘS protaţen průchodkou a zajištěn utaţením krouţku průchodky tak, aby nemohlo dojít k oddálení ţivého konce při náhodném uvolnění svorky. 15

16 Řádek Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Tab.3 Příkazy vyvolané stisknutím ovládacích tlačítek Tlč. Úkon Výchozí reţim 1 Krátký stisk Měření 2 Krátký stisk 3 Kombinace krátký stisk + dlouhý stisk nebo Prohlíţení Nastavování Měření 4 Krátký stisk Měření 5 Dlouhý stisk pravý (cca 5 s) + krátký stisk Měření Provedená funkce Restart ŘS, při kterém proběhne test celého zařízení: rozsvícení všech diod a displejů, prověření činnosti měřícího okruhu a test akustické signalizace. Po ukončení testu se ŘS přepne do reţimu Měření. Ukončení všech uvedených reţimů a přechod do reţimu Měření. V kombinaci s dlouhým stiskem jiného tlačítka se aktivují jednotlivé nastavovací reţimy ŘS. Po obnovení dodávky napájení 230V/AC dojde k přepnutí na čerpání ze sady pouţívané před výpadkem. Přepnutí do reţimu Prohlíţení : při stisknutém tlačítku pravý se krátce stiskne. Začne probíhat restart ŘS, tlačítko pravý je třeba stále drţet aţ do ukončení restartu. Po jeho ukončení bude ŘS přepnuta do prohlíţecího reţimu a pravý je moţné pustit. Na pravém displeji se zobrazí horní hodnota pro pravou stranu. Horní displej, pokud je instalován, zobrazuje hlášení SET. 6 Krátký stisk Měření Přepnutí dodávající sady lahví (pravá levá). 7 Krátký stisk pravý Prohlíţení 8 Krátký stisk levý Prohlíţení 9 Dlouhý stisk (cca 5 s) + krátký stisk Měření 10 Krátký stisk Měření 11 Krátký stisk Nastavovací Zvýšení svítivosti displejů. Přepínání meze pro nastavovaný vstup (horní mez dolní mez). Přepínání (listování) mezi nastavovanými vstupy (pravá sadalevá sadavýstuprezervaaux1aux2). Přepnutí do reţimu Nastavení : při stisknutém tlačítku se krátce stiskne. Začne probíhat restart ŘS, tlačítko je třeba stále drţet aţ do ukončení restartu. Po jeho ukončení bude ŘS přepnuta do nastavovacího reţimu a je moţné pustit. Na cca 5 s se zobrazí aktuální tlak na vstupech č. 3 6 (obvykle rezerva, Aux1, Aux2) 12 Krátký stisk Měření Umlčení akustické signalizace. 13 Krátký stisk Nastavovací Sníţení svítivosti displejů. 16

17 Dioda Prvek Č. (dle obr.4) Tab.4 Význam signálů od LED diod Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Barva Funkce Reţim provozu Signalizovaný stav 1 Zelená 2 Zelená 3 Ţlutá 4 Ţlutá Svítí Měření Levá sada lahví má dostatečný tlak a je připravena k odběru. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze levé sady. Svítí Měření Pravá sada lahví má dostatečný tlak a je připravena k odběru. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze pravé sady. Bliká Měření Levá sada lahví nemá dostatečný tlak. Došlo k poklesu na nastavenou spínací hodnotu tlaku ŘS přepnula odběr na sekundární sadu lahví. Došlo k odeslání informace pro hlášení vzdáleného monitorovacího systému provozního alarmu. Obsluha musí vyměnit lahve levé sady (viz.kap.5.2) (2). Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze levé sady. Bliká Měření Pravá sada lahví nemá dostatečný tlak. Došlo k poklesu na nastavenou spínací hodnotu tlaku ŘS přepnula odběr zpět na levou sadu lahví. Obsluha musí vyměnit lahve pravé sady (viz.kap.5.2) (1). Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze pravé sady. 5 Modrá Svítí Měření Odběr je prováděn z levé sady lahví. 6 Modrá Svítí Měření Odběr je prováděn z pravé sady lahví. 7 Zelená 8 Ţlutá 9 Červená Svítí Měření Rezervní zdroj má dostatečný tlak a je připraven k odběru. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze rezervního zdroje. Bliká Měření Rezervní zdroj nemá dostatečný tlak. Došlo k poklesu na nastavenou spínací hodnotu tlaku došlo k odeslání informace pro hlášení vzdáleného monitorovacího systému. Obsluha musí vyměnit lahve rezervní sady. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze rezervního zdroje. Bliká Měření Výstupní tlak do rozvodu je o více neţ 20% nad mezí stanovenou ČSN EN ISO :2007. Byl sepnut kontakt nouzového provozního alarmu pro hlášení monitorovacího systému. JE NUTNÝ OKAMŢITÝ ZÁSAH OBSLUHY! Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze výstupu ze zdroje. 10 Zelená 11 Červená Svítí Měření Výstupní tlak do rozvodu odpovídá ČSN EN :2007. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty OK meze výstupu ze zdroje. Bliká Měření Výstupní tlak do rozvodu je o více neţ 20% pod mezí stanovenou ČSN EN ISO :2007. Byl sepnut kontakt nouzového provozního alarmu pro hlášení monitorovacího systému. JE NUTNÝ OKAMŢITÝ ZÁSAH OBSLUHY! Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze výstupu ze zdroje. (1) Jestliţe nebyly včas vyměněny lahve levé sady, otevře ŘS po dočerpání pravé sady oba elektromagnetické ventily a probíhá odběr z obou baterií současně. Dojde k dočerpání zbytků plynu v obou sadách a obsluha musí ručně uvést do činnosti rezervní zdroj. (2) Jestliţe nebyly včas vyměněny lahve pravé sady, otevře ŘS po dočerpání levé sady oba elektromagnetické ventily a probíhá odběr z obou baterií současně. Dojde k dočerpání zbytků plynu v obou sadách a obsluha musí ručně uvést do činnosti rezervní zdroj. 17

18 Tab.5 Zobrazení na displeji Zobrazení a význam jednotlivých hlášení zobrazovaných na displejích ŘS Displej č. (dle obr.4) Reţim provozu 1 Měření 2 Měření Význam hlášení Okamţitá hodnota tlaku v levé sadě lahví v jednotkách MPa. Hodnota plné sady lahví je 10 nebo 20 MPa. Hodnota je průběţně aktualizována. Okamţitá hodnota tlaku v pravé sadě lahví v jednotkách MPa. Hodnota plné sady lahví je 10 nebo 20 MPa. Hodnota je průběţně aktualizována. 3 Měření 1 Prohlíţení 1,2,3 Měření 3 Nastavování 2 Měření 1 2 Měření Okamţitá hodnota tlaku na výstupu do rozvodu v jednotkách kpa. 400 kpa je nastavovaná hodnota tlaku medicinálních plynů na výstupu do rozvodu dle ČSN EN Hodnota je průběţně aktualizována. Zákaz nastavování spínacích mezí-lze je pouze prohlíţet. je přepnut dolů. Na displeji č.2 se postupnými stisky přepíná mezi zobrazenými vstupy (pravá sadalevá sadavýstuprezervaaux1aux2) a (horní mez dolní mez). Zobrazení spínacích mezí vstupů č. 3 6 na cca 5 s (zpravidla: rezerva=displej 3, Aux1= displej 2, Aux2= displej 1) po stisku. Probíhá nastavování jasu displejů. Havarijní chyba při rozpojení proudové smyčky porucha na smyčce některé ze sond, popř. samotného snímače. Je zastaveno měření a pro zajištění stálé dodávky plynu cyklují ventily obou sad v rytmu cca 10 s, coţ je signalizováno akustickým návěstím. JE NUTNÝ ZÁSAH ŠKOLENÉ OBSLUHY!!! Výstup z tohoto stavu pouze tlačítkem. Systémová chybová hlášení. Je zastaveno měření a pro zajištění stálé dodávky plynu cyklují ventily obou sad v rytmu cca 10 s, coţ je signalizováno akustickým návěstím. JE NUTNÝ ZÁSAH ŠKOLENÉ OBSLUHY!!! Lahvový zdroj manuální ZM1 30, ZM2 30 U tohoto typu zdroje dochází k přepnutí mezi oběma stranami automaticky. Při poklesu tlaku na jedné sadě lahví dojde automaticky k přepnutí na stranu druhou. Na zdroji je umístěna ovládací páčka, která slouţí při výměně lahví k přepnutí z jedné strany lahví na druhou (obr.8). Regulace tlaku probíhá buď jednostupňově (ZM1 30) nebo dvoustupňově (ZM2 30). Tlak plynu vystupujícího ze zdroje do rozvodu je moţno sledovat na kontrolním manometru. 18

19 Tento zdroj můţe být také vybaven signalizací poklesu tlaku dle specifikace zákazníka. V takovém případě se postupuje podle návodu k obsluze konkrétního typu pouţité signalizace Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR2 30 Rezervní zdroj se při závadě či plánované odstávce hlavního zdroje uvádí v činnost manuálně (obr.6). Nejprve je nutno zkontrolovat, je-li otevřen uzavírací ventil sběrnice. Pak se otevře výstupní ventil z rezervního zdroje a zavře kulový kohout na výstupu ze zdroje ZA1 30 (ZM1 30, ZM2 30). Tím je přerušen odběr ze zdroje ZA1 30 (kříţek) a proudění probíhá ve směru čárkované šipky. Je moţné provádět zásahy na hlavním zdroji. Regulace tlaku probíhá buď jednostupňově (ZR1 30) nebo dvoustupňově (ZR2 30). Tlak plynu vystupujícího ze zdroje do rozvodu je moţno sledovat na kontrolním manometru. Tento zdroj můţe být také vybaven signalizací poklesu tlaku dle specifikace zákazníka. V takovém případě se postupuje podle návodu k obsluze konkrétního typu pouţité signalizace. Obr.6 Spuštění zdroje ZR1 30 POZOR! Jakékoli nedodrţení výše uvedených postupů můţe způsobit zdravotní postiţení nebo smrt pacienta! 19

20 4 TECHNICKÁ DATA 4.1 Data obecná Základní rozměry lahvového zdroje jsou závislé na typu zdroje a počtu lahví na zdroji, tj. na délce sběrnice (tab.6). Obě sady lahví se volí zpravidla se stejným počtem, např. 1+1, 2+2, atd. (pokud nejde o zdroj rezervní, který má pouze jednu stranu lahví). Celý zdroj se umísťuje na stěnu do takové výšky, aby bylo moţné provádět co nejsnadnější připojení k předpokládanému druhu lahví (v závislosti na jejich výšce). Pro standardní 50 l nádoby je doporučená výška nosiče sběrnice 1900 mm nad zemí. Uvedené poţadavky musí být zaneseny do projektové dokumentace. Pokud zákazník poţaduje parametry přibliţující se okrajovým moţnostem daného zdroje (především při instalaci zdroje pro průmyslové pouţití), musí být toto předem dohodnuto s výrobcem. Tab.6 ZA1 30 ZM1 30 ZM2 30 Typ zdroje Obecná data zdrojů ZA, ZM, ZR ve standardním povedení Hmotnost [kg] (1) Šířka [mm] , Rozměry zdroje Výška [mm] Hloubka [mm] Minimální výška místnosti [mm] Celková zásoba plynu v obou sadách lahví zdroje [m 3 ] Doporučená minimální zásoba plných lahví [ks] Celkový počet kotvících prvků (2) [ks] , , , , , ,1 34,1 32,8 36,8 36,7 42,7 40,6 46,6 44,5 50,5 48,4 54,

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 TECH ICKÁ SPECIFIKACE leden 10 Základní popis zařízení UMUV 01 je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové vody.

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody.

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody. 31/3/33 Dnes určuje standard pro budoucnost JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ, JEŠTĚ SPOLEHLIVĚJŠÍ BEKO Technologies zúročilo 5 let mezinárodních zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE ph_hd1:layout 1 11.2.2009 22:11 Page 1 PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-BHD Obousměrná rádiová komunikace na

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz Návod na montáž FWM5i/30i www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více