spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30"

Transkript

1 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

2 OBSAH OBSAH VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvod Výrobce Schválení výrobků a kvalita výroby Záruka Poslední revize dokumentu Autorská a ochranná práva BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ LAHVOVÉ ZDROJE Rozdělení lahvových zdrojů Lahvový zdroj automatický ZA Lahvový zdroj manuální ZM Lahvový zdroj manuální ZM Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR Popis lahvových zdrojů Řízení a přepínání zdrojů Lahvový zdroj automatický ZA Lahvový zdroj manuální ZM1 30, ZM Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR TECHNICKÁ DATA Data obecná Data elektrické instalace Data plynové instalace Okolní prostředí Stručné charakteristiky jednotlivých médií POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU Bezpečnostní opatření Výměna lahví Význam značek na štítku u zdroje POKYNY PRO ÚDRŢBU A OPRAVY Intervaly preventivní údrţby Náhradní díly Postup při zjištění poruchy

3 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed Úvod Tento návod je určen pouze pro zdroje ZA1 30, ZM1 30, ZM2 30, ZR1 30 a ZR2 30 schválené dle kap Provozovatel musí v rámci své zodpovědnosti zajistit: - dodrţování místního provozního řádu, zákonů a směrnic souvisejících s bezpečností provozu, - poskytnutí návodu k pouţití personálu a dodrţování veškerých v něm uvedených pokynů a varování do všech podrobností, - dodrţení bezpečnostních opatření dle kap. 2, - zdroje pouţívat v souladu s uvedenými podmínkami pouţití. 1.2 Výrobce Hegerova POLIČKA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby Výroba, montáţ, servis i vývoj všech výrobků firmy Daniševský s.r.o. se řídí systémem řízení jakosti dle poţadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO : Záruka Není-li v prodejních podmínkách ujednáno jinak, je záruka 24 měsíců. Uvedený termín záruční lhůty platí pro nově vyrobené zařízení za předpokladu, ţe byly provozovatelem objednány a výrobcem provedeny předepsané preventivní prohlídky a revize (tab.7). Dále platí, ţe záruka se nevztahuje na škody, jeţ vznikly z těchto či jiných důvodů: - neznalost či nedodrţení návodu k pouţití, - neodborný a neautorizovaný zásah do zařízení, atd. 3

4 1.5 Poslední revize dokumentu Datum poslední revize návodu k pouţití Autorská a ochranná práva Autorská práva zdroje, jeho příslušenství a tohoto návodu k pouţití vlastní výrobce Daniševský s.r.o. Dále jsou vyhrazena všechna práva, obzvláště pro případ udělení patentů nebo zapsání uţitkových vzorů. Protiprávní jednání, jeţ odporují výše uvedeným skutečnostem a taktéţ napomáhání ke tvorbě plagiátů apod., mohou být příčinou ke vzniku odpovědnosti za vzniklé škody. 4

5 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 1. POZOR! Lahvový zdroj smí obsluhovat pouze zaškolená obsluha! Vstupovat do místnosti zdroje a manipulovat se zdrojem můţe pouze zaškolená obsluha (školení provádí odpovědný pracovník firmy Daniševský s příslušným osvědčením). Provádět odborné opravářské a servisní práce můţe pouze poučená, zaškolená a výrobcem autorizovaná osoba starší 18 let s osvědčením dle vyhlášky č.18/78 Sb., č. 21/79 Sb., č. 85/78 Sb. o odborné způsobilosti k plynovým pracím a č. 50/78 Sb. k pracím na elektrotechnických zařízení. 2. Plynová instalace odpovídá ČSN EN ISO :2007 a je zakázáno ji měnit a upravovat. 3. Elektrická instalace odpovídá ČSN EN :1994 a je zakázáno ji měnit a upravovat. 4. POZOR! Zvláštní pozornost je třeba věnovat nebezpečí výbuchu - je třeba zamezit jakémukoli znečištění mastnotou u zdrojů O2 a N2O! Jestliţe se uţivatel rozhodne pouţít mazivo, musí být kompatibilní s plynem, na který je zdroj určen. Kaţdé takové rozhodnutí však vţdy konzultujte s výrobcem, jinak hrozí nebezpečí poţáru nebo výbuchu! 5. POZOR! Zvláštní pozornost je třeba věnovat nebezpečí výbuchu! Zařízení nesmí být umístěno v místnosti s jiným zdrojem hoření, do vnitřního prostoru zdroje se nesmí dostat voda a prach, jinak hrozí nebezpečí poţáru nebo výbuchu! 6. POZOR! Pouţívejte pouze flexibilní připojení dodávané firmou Daniševský s.r.o.! Při pouţití propojení s jiným závitem můţe dojít k prudkému úniku plynu (tlak v lahvích je aţ 20 MPa). Při pouţití poškozeného těsnění můţe také dojít k úniku kyslíku nebo jiných plynů a jejich směsí, čímţ hrozí nebezpečí poţáru nebo výbuchu! 7. Bezpečnost propojení zdroje a lahví na vstupu je zajištěna specifickým závitem a štítkem, na kterém je uveden typ plynu a výrobce. Výstup je zabezpečen štítkem s údajem Výstup ze zdroje a typem plynu. Montáţ provádí autorizovaná osoba, která zároveň provádí zkoušku propojení. 8. POZOR! Bez provedení výchozí revize plynového zařízení je zakázáno uvést zařízení do provozu! Tuto revizi je oprávněn provádět pouze revizní technik plynových zařízení. Ten posoudí, jestli se nevyskytují závady, které by bránily uvedení 5

6 do trvalého provozu a je-li zařízení schopno bezpečného provozu v souladu s ČSN EN ISO :2007 a ČSN : POZOR! Bez provedení výchozí revize elektrického zařízení je zakázáno uvést zařízení do provozu! Tuto revizi je oprávněn provádět pouze revizní technik elektrických zařízení. Ten posoudí, jestli se nevyskytují závady, které by bránily uvedení do trvalého provozu a je-li zařízení schopno bezpečného provozu v souladu s ČSN EN :1994, ČSN : POZOR! Sledujte panel řídící skříně! V případě signalizování závady se řiďte instrukcemi v návodu k pouţití (str. 16). 11. POZOR! Došlo-li k poţáru, je nutno uvést v činnost protipoţární zařízení. Není-li instalováno, pouţijte s největší účinností hasící přístroj k hašení elektrických zařízení a poţár ihned ohlaste ohlašovně poţárů. Povinností obsluhy je znát umístění uzávěrů plynů pro případ jejich uzavření!!! 12. Při provozu zařízení je třeba dodrţovat návod k pouţití a předepsané intervaly preventivní údrţby (tab.7). Nevhodným zacházením, zanedbáním či opomenutím systému údrţby, popř. neodbornou opravou, se vystavujete zvýšenému riziku případné poruchy a tím i zkrácení ţivotnosti! 13. Jakákoli manipulace se součástí rozvodu medicinálního plynu (výměna těsnění) se vţdy provádí při zastaveném přívodu plynu! V opačném případě by mohlo dojít i k poranění obsluhy! 14. Po výměně těsnění je nutno provést přezkoušení funkce a těsnosti rozvodu plynu (šroubované spoje a další místa se překontrolují pěnotvorným roztokem). Dovoluje-li to situace, svěřte opravy přímo výrobci zařízení. 15. Vţdy pouţívejte náhradní díly vyráběné nebo dodávané firmou Daniševský s.r.o (tab.8). Při pouţití náhradních dílů jiného výrobce by mohlo dojít k poruše funkce výrobku! 16. Při jakémkoli podezření na závadu je nutné urychleně kontaktovat servisní oddělení firmy Daniševský s.r.o. (viz.6.3). S pracovníky je moţno závadu zkonzultovat a stanovit další postup. 6

7 3 LAHVOVÉ ZDROJE Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Zdroje jsou určeny jako primární zdroje k nepřetrţité dodávce medicinálního plynu do rozvodu ve zdravotnických zařízeních a jiných speciálních provozech, nebo jako záloţní zdroje jiných primárních zdrojů (kryogenní nádoba-odparka). Za zdrojem musí být umístěna redukční řada redukující tlak na jmenovitý distribuční tlak (0,4 MPa, 0,8 MPa). Potrubí pak spojuje zdroj s terminálními jednotkami ve zdravotnických pracovních prostorech. POZOR! Tlakové lahve nejsou součástí dodávky! 3.1 Rozdělení lahvových zdrojů Lahvové zdroje mohou být buď automatické, manuální nebo rezervní. Typy lahvových zdrojů spolu s klíčem pro tvorbu označení jsou uvedeny v tab. 1. Tab.1 Označení základních sestav lahvových zdrojů 7

8 Příklady označení: ZA (O2) - Lah. zdroj automatický, bez podruţné redukce, 30m 3 /hod, 2+2 lahve pro kyslík ZM (N2O) - Lah. zdroj manuální, s dvojitou podruţnou redukcí, 30m 3 /hod, 1+1 láhev pro oxid dusný ZR (CO2) - Lah. zdroj rezervní, s podruţnou redukcí, 30m 3 /hod, 2 láhve pro oxid uhličitý Tab.2 Legenda k obrázkům Připojení k ventilu lahve se specifickým závitem 2 Flexibilní spojení pro připojení lahve spirála 3 Zpětný ventil 4 Vysokotlaké sběrné potrubí 5 Uzavírací ventil 6 Filtr 100 µm 7 Filtr 25 µm 8 Snímač tlaku na výstupu ze sběrného potrubí 9 Hlavní redukční ventil 10 Elektromagnetický ventil pro automatické přepínání 11 Kontrolní manometr 12 Řídící skříň 13 Kulový kohout 14 Pojistný ventil (13 bar) 15 Pojistný ventil (6 bar) 16 Skříň (drţák) pro prvky úpravy tlaku 17 Ovládací páčka 18 Podruţný redukční ventil 19 Napájení potrubního rozvodu - výstup z lahvového zdroje 20 Odfuk pojistných ventilů 21 Rychlospojka pro servisní úkony p0 Tlak v lahvích (vstup do lahvového zdroje) p1 Tlak za hlavním redukčním ventilem vstupující do potrubí (další regulace RS) p2 Tlak za podruţným redukčním ventilem (ZM2 30, ZR2 30) 8

9 3.1.1 Lahvový zdroj automatický ZA1 30 Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Jedná se o nejsloţitější variantu lahvového zdroje, který je vybaven řídící automatikou (obr.1,2). Tento zdroj napájení je určen jako primární zdroj dodávky medicinálního plynu do potrubního rozvodu. Po vyčerpání jedné baterie lahví dojde automaticky k přepnutí na baterii druhou. Je-li tento zdroj pouţit jako primární, pak musí být připojen ještě zdroj rezervní, např. typu ZR. Tento zdroj je moţné pouţít i jako sekundární pro jiný hlavní-primární zdroj, např. mobilní či stacionární nádobu na kryogenní kapaliny, kompresorovou stanici s jedním či dvěma zdroji, atd. (primární zdroj však musí být vybaven automatickým systémem pro přepnutí na sekundární zdroj). Je tvořen dvěma sběrnicemi lahví (levá a pravá strana). Kaţdá ze sběrnic je ukončena uzavíracím ventilem s integrovanými filtry. Kaţdé větvi přísluší hlavní redukční ventil a elektromagnetický ventil. Elektromagnetické ventily ve dvojici slouţí k automatickému přepnutí z vyprázdněné primární baterie na sekundární. Přepínání těchto ventilů ovládá řídící skříň podle signálů tlakových spínačů nebo snímačů. Řídící skříň pak dále vyhodnocuje a předává informace pro alarmové systémy. Na výstupu ze zdroje je kontrolní manometr. Výstup ze zdroje do potrubí a odfuk od pojistných ventilů je závitem G1/2. Obr.1 Schéma lahvového zdroje automatického ZA1 30 (legenda tab.2) Lahvový zdroj manuální ZM1 30 Jedná se o variantu lahvového zdroje, který není vybaven řídící automatikou (obr.2). Tento zdroj napájení je určen jako primární zdroj dodávky medicinálního plynu do potrubního 9

10 rozvodu. Při poklesu tlaku na jedné sadě lahví dojde automaticky k přepnutí na stranu druhou. Na zdroji je umístěna ovládací páčka, jejímţ pohybem (nahoru-dolu) určujeme stranu, z které je právě odebírán plyn. Je-li tento zdroj pouţit jako primární, pak musí být připojen ještě zdroj rezervní, např. typu ZR. Tento zdroj je moţné pouţít i jako sekundární pro jiný hlavní-primární zdroj, např. mobilní či stacionární nádobu na kryogenní kapaliny, kompresorovou stanici s jedním či dvěma zdroji atd. (primární zdroj však musí být vybaven automatickým systémem pro přepnutí na sekundární zdroj). Je tvořen dvěma sběrnicemi lahví (levá a pravá strana). Kaţdá ze sběrnic je ukončena uzavíracím ventilem s integrovanými filtry. Kaţdé větvi přísluší hlavní redukční ventily, které jsou navzájem propojeny ovládací páčkou. Na výstupu ze zdroje je kontrolní manometr Výstup ze zdroje do potrubí a odfuk od pojistných ventilů je závitem G1/2. Obr.2 Schéma lahvového zdroje manuálního ZM1 30 (legenda tab.2) Lahvový zdroj manuální ZM2 30 Jde o stejné provedení jako u zdroje ZM1 30, akorát je tento zdroj navíc vybaven dvojitou podruţnou redukcí - kaţdá větev podruţné redukce má redukční a pojistný ventil (obr.3). 10

11 Obr.3 Schéma lahvového zdroje manuálního ZM2 30 (legenda tab.2) Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR2 30 Jedná se o nejjednodušší variantu lahvového zdroje, který není vybaven řídící automatikou (obr.4). Proto tento zdroj napájení potrubního rozvodu lze pouţít pouze jako rezervní pro jiný zdroj dodávky medicinálního plynu. Po vyčerpání primárního zdroje nebo v případě jeho odstávky je nutné rezervu manuálně uvést v činnost. Je tvořen jednou sběrnicí lahví. Sběrnice je ukončena uzavíracím ventilem s integrovanými filtry. Tento zdroj obsahuje buď pouze jeden redukční ventil (ZR1 30) nebo navíc ještě podruţný redukční ventil (ZR2 30). Výstup ze zdroje do potrubí je ukončen závitem G1/2". a) b) Obr.4 Schéma lahvového zdroje rezervního a) ZR1 30, b) ZR2 30 (legenda tab.2) 11

12 Pozn.: Při vyuţití lahvových zdrojů především v průmyslu či laboratořích mohou nastat varianty pro jiné druhy plynů. V takovém případě se posoudí místní podmínky, hlavně nezáměnnost specifických připojovacích rozměrů, které se v uvaţovaném provozu vyskytují, a podle nich se stanoví konstrukční detaily konkrétního provedení. Podle poţadavku uţivatele je moţné modifikovat systém řízení zdroje a signalizace poruchových stavů. 3.2 Popis lahvových zdrojů Lahvový zdroj (obr.1) dodává medicinální plyn z tlakových lahví, případně svazků lahví (baterií), které se ke zdroji připojují spirálou (poz. 2) se specifickým připojovacím místem pro určitý plyn. Spirály mají na obou koncích závity, na jedné straně pro specifické připojení k lahvovým ventilům (1), na druhé straně pro připojení ke zpětným ventilům sběrnice (3). Ohýbáním těchto spirál je moţné na jedné straně nastavit šroubení se specifickým závitem do polohy potřebné pro připojení k lahvi. Šroubení je osazeno páčkou pro jeho snadné utaţení (povolení) při výměně lahve. Kaţdé koncové šroubení je opatřeno štítkem se jménem dodavatele, značkou plynu a rokem výroby. Druhé připojovací místo je pro připojení zpětných ventilů (3), které umoţňují provádět výměnu kterékoli lahve v baterii samostatně. Propojení mezi jednotlivými lahvemi kaţdé baterie zajišťuje vysokotlaké sběrné potrubí (4). Potrubí je tedy pro pravou a levou stranu baterií samostatné. Kaţdá sběrnice je vybavena uzavíracím ventilem (5), který slouţí k jejímu oddělení od ostatního rozvodu při výměně lahví nebo jiných údrţbových úkonech. V uzavíracích ventilech jsou integrovány filtry proti částicím. Plyn prochází nejprve filtrem 100 μm (6), poté 25 μm (7). Za ventilem je manometr zobrazující tlak na vstupu zdroje. Tlak z lahve je redukován hlavním redukčním ventilem (9). Na jeho výstupu je nastaven vţdy vyšší tlak, neţ je poţadován pro napájení potrubí (jmenovitý distribuční tlak). 1) Elektromagnetické ventily (10) ve dvojici slouží k automatickému přepnutí z vyprázdněné primární baterie na sekundární. Přepínání těchto ventilů ovládá řídící skříň (12) podle signálů tlakových spínačů nebo snímačů (8). 2) Redukční ventily jsou propojeny páčkou (17), která slouží při výměně lahví k přepnutí z jedné strany lahví na druhou. Pro případ poruchy kteréhokoli z redukčních ventilů je nainstalován pojistný ventil (14), který zajišťuje, aby se do potrubního rozvodu nemohl dostat vyšší tlak neţ je nastavený. 3) Redukční ventily (18) redukují tlak na jmenovitý distribuční tlak předepsaný dle ČSN EN ISO :2007. Za těmito redukčními ventily jsou další pojistné ventily (15). Výstupní tlak ze zdroje do rozvodu je moţno sledovat na kontrolním manometru (11). Rychlospojky (21) slouţí k servisním úkonům. Výstup ze zdroje do potrubí (19) je ukončen závitem G1/2". Dalším výstupem je odfuk od pojistných ventilů (20). 12

13 Pozn.: 1) Platí pro zdroj ZA1 30 2) Platí pro zdroj ZM1 30, ZM2 30 3) Platí pro zdroj ZM2 30, ZR2 30 Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed Řízení a přepínání zdrojů Lahvový zdroj automatický ZA1 30 K zajišťování automatické činnosti lahvového zdroje ZA1 30 slouţí řídící skříň (obr.5). +20% OK -20% VÝSTUP kpa ZAPNUTÁ SADA OK ALARM REZERVA RST LEVÁ SADA MPa PRAVÁ SADA MPa + OK OK ALARM SET ALARM SET v.č Dioda LED č.: Displej č.: Obr.5 Vzhled řídící skříně Funkce řídící skříně Čelní panel řídící skříně obsahuje dva, nejčastěji však tři čtyřmístné displeje. Dva spodní zobrazují stav tlaku v levé a pravé sadě tlakových lahví. Horní displej, je-li instalován, 13

14 ukazuje výstupní redukovaný tlak. Signalizace stavu lahvového zdroje je dále doplněna aţ jedenácti svítivými LED diodami (tab.4). Pro ovládání slouţí pět tlačítek. Při měření jsou periodicky obnovovány všechny údaje na displejích. Primární čerpaná (levá) sada lahví je indikována modrou LED č.5 (obr.5). Pokud poklesne tlak v čerpané sadě pod horní nastavenou úroveň, zhasne zelená LED č.1 této strany a začne blikat ţlutá LED č.3. Je aktivováno akustické návěstí (alarm). Jestliţe tlak klesne pod dolní nastavenou úroveň dané sady, přepne ŘS odběr automaticky na sadu druhou. Rozsvítí se druhá modrá LED č.6. Jestliţe i v této sadě poklesne tlak pod horní nastavenou úroveň, zhasne zelená LED č.2 této strany a začne blikat ţlutá LED č.4. Pokud na kterékoli straně dojde k výměně prázdných lahví za plné, zhasne na této straně ţlutá LED a rozsvítí se zelená. Cyklus měření pak pokračuje automaticky dál. V případě, ţe dojde k poklesu tlaku pod přepínací úroveň v obou sadách lahví, jsou střídavě otevírány ventily obou stran v cyklu cca 10 s a střídavě se rozsvěcují příslušné modré LED. Ţluté LED obou stran blikají (havarijní stav tlaku), měření probíhá automaticky dál. Obsluha musí okamţitě vyměnit lahve nebo ručně spustit rezervní zdroj. Stav rezervního zdroje, je-li instalován, signalizují obdobným způsobem zelená LED č.7 a ţlutá LED č.8. Zelená LED č.10 signalizuje, ţe výstupní tlak ze zdroje do rozvodu je v předepsaných mezích ±20% od hodnoty předepsané ČSN EN ISO Překročení horní meze indikuje červená LED č.9, dolní meze pak červená LED č.11. V obou případech je aktivován akustický alarm. Akustický alarm můţe být umlčen klávesou na 15 min. Pokud nedostatek plynu trvá i po uplynutí této doby, akustický signál je obnoven. U ŘS se zdrojem pro ohřev redukčních ventilů je automaticky vyhříván ventil té sběrnice, ze které je prováděn odběr. Sady lze přepínat rovněţ ručně stiskem tlačítka opačné sady, neţ ze které je právě prováděn odběr. Tomu odpovídá rozsvícení (zhasnutí) odpovídající modré LED. Při výpadku elektrické energie jsou otevřeny obě sady lahví. Při opětovném připojení napájecího napětí nebo po stisku klávesy pokračuje odběr ze sady, která byla připojena před výpadkem. Řídící skříň je vybavena vţdy 6-ti datovými vstupy. Podle typu ŘS jsou některé vstupy implicitně obsazeny (nejčastěji levá a pravá strana, výstup a rezerva). Ostatní vstupy lze přiřadit volitelně a snímat tak parametry jiných zařízení (např. tlak v odpařovací stanici tekutého kyslíku atd.). Reţimy provozu a) Měření Základní reţim provozu ŘS probíhá kontinuálním snímáním všech měřených výstupů a jejich nepřetrţitým vyhodnocováním. Aktuálně naměřený tlak je 14

15 zobrazován na displejích pro příslušné měřené místo (tab.5). LED diody signalizují stav jednotlivých částí zdroje. ŘS zajišťuje automatické přepínání mezi primární a sekundární sadou lahví. a) Prohlíţení Je moţné překontrolovat nastavené spínací hodnoty alarmů jednotlivých vstupů. Mezi hodnotami a vstupy lze přepínat klávesami (tab.3). Postup pro aktivaci tohoto reţimu je uveden v tab.2/ř.5. b) Nastavování Svítivost displejů lze nastavovat pomocí kláves v osmi úrovních. Tento reţim se ukončí stiskem a následuje návrat do Měření nebo se ŘS po uplynutí jedné minuty od stisku poslední klávesy vrátí do reţimu Měření sama. V době nastavování jasu displejů je připojena sada lahví, která byla zvolena před vstupem do Nastavení. Postup pro aktivaci tohoto reţimu viz. tab.3/ř.9. Význam zobrazovacích a ovládacích prvků K ovládání řídící skříně slouţí pět tlačítek:,,,,. Kaţdý stisk tlačítka je doprovázen krátkým pípnutím. Jestliţe se při stisku ozve dlouhý tón, pak byl příkaz nesprávný a nebyl proveden. Umístění a připojení ŘS ve zdroji ZA1 30 Řídící skříně jsou napájeny ze sítě 230V/AC a je tedy třeba dbát bezpečnostních předpisů. Při jakékoli manipulaci spojené s odejmutím kteréhokoli krytu ŘS je vţdy nejprve nutné odpojit napájecí napětí 230V/AC!!! Ve zdravotnických provozech je zdroj ZA1 30 standardně připojován přes jištění 6A do zásuvky sítě pro zdravotnické účely s obnovou dodávky proudu, při poruše dodávky z veřejné sítě, maximálně do 120 s (DO, ZIS, VDO). Připojení do jiného zdroje napájení je nutné konzultovat s projektantem medicinálních plynů a elektroprojektantem. Kabel přívodu musí být ve stěně ŘS protaţen průchodkou a zajištěn utaţením krouţku průchodky tak, aby nemohlo dojít k oddálení ţivého konce při náhodném uvolnění svorky. 15

16 Řádek Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Tab.3 Příkazy vyvolané stisknutím ovládacích tlačítek Tlč. Úkon Výchozí reţim 1 Krátký stisk Měření 2 Krátký stisk 3 Kombinace krátký stisk + dlouhý stisk nebo Prohlíţení Nastavování Měření 4 Krátký stisk Měření 5 Dlouhý stisk pravý (cca 5 s) + krátký stisk Měření Provedená funkce Restart ŘS, při kterém proběhne test celého zařízení: rozsvícení všech diod a displejů, prověření činnosti měřícího okruhu a test akustické signalizace. Po ukončení testu se ŘS přepne do reţimu Měření. Ukončení všech uvedených reţimů a přechod do reţimu Měření. V kombinaci s dlouhým stiskem jiného tlačítka se aktivují jednotlivé nastavovací reţimy ŘS. Po obnovení dodávky napájení 230V/AC dojde k přepnutí na čerpání ze sady pouţívané před výpadkem. Přepnutí do reţimu Prohlíţení : při stisknutém tlačítku pravý se krátce stiskne. Začne probíhat restart ŘS, tlačítko pravý je třeba stále drţet aţ do ukončení restartu. Po jeho ukončení bude ŘS přepnuta do prohlíţecího reţimu a pravý je moţné pustit. Na pravém displeji se zobrazí horní hodnota pro pravou stranu. Horní displej, pokud je instalován, zobrazuje hlášení SET. 6 Krátký stisk Měření Přepnutí dodávající sady lahví (pravá levá). 7 Krátký stisk pravý Prohlíţení 8 Krátký stisk levý Prohlíţení 9 Dlouhý stisk (cca 5 s) + krátký stisk Měření 10 Krátký stisk Měření 11 Krátký stisk Nastavovací Zvýšení svítivosti displejů. Přepínání meze pro nastavovaný vstup (horní mez dolní mez). Přepínání (listování) mezi nastavovanými vstupy (pravá sadalevá sadavýstuprezervaaux1aux2). Přepnutí do reţimu Nastavení : při stisknutém tlačítku se krátce stiskne. Začne probíhat restart ŘS, tlačítko je třeba stále drţet aţ do ukončení restartu. Po jeho ukončení bude ŘS přepnuta do nastavovacího reţimu a je moţné pustit. Na cca 5 s se zobrazí aktuální tlak na vstupech č. 3 6 (obvykle rezerva, Aux1, Aux2) 12 Krátký stisk Měření Umlčení akustické signalizace. 13 Krátký stisk Nastavovací Sníţení svítivosti displejů. 16

17 Dioda Prvek Č. (dle obr.4) Tab.4 Význam signálů od LED diod Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Barva Funkce Reţim provozu Signalizovaný stav 1 Zelená 2 Zelená 3 Ţlutá 4 Ţlutá Svítí Měření Levá sada lahví má dostatečný tlak a je připravena k odběru. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze levé sady. Svítí Měření Pravá sada lahví má dostatečný tlak a je připravena k odběru. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze pravé sady. Bliká Měření Levá sada lahví nemá dostatečný tlak. Došlo k poklesu na nastavenou spínací hodnotu tlaku ŘS přepnula odběr na sekundární sadu lahví. Došlo k odeslání informace pro hlášení vzdáleného monitorovacího systému provozního alarmu. Obsluha musí vyměnit lahve levé sady (viz.kap.5.2) (2). Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze levé sady. Bliká Měření Pravá sada lahví nemá dostatečný tlak. Došlo k poklesu na nastavenou spínací hodnotu tlaku ŘS přepnula odběr zpět na levou sadu lahví. Obsluha musí vyměnit lahve pravé sady (viz.kap.5.2) (1). Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze pravé sady. 5 Modrá Svítí Měření Odběr je prováděn z levé sady lahví. 6 Modrá Svítí Měření Odběr je prováděn z pravé sady lahví. 7 Zelená 8 Ţlutá 9 Červená Svítí Měření Rezervní zdroj má dostatečný tlak a je připraven k odběru. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze rezervního zdroje. Bliká Měření Rezervní zdroj nemá dostatečný tlak. Došlo k poklesu na nastavenou spínací hodnotu tlaku došlo k odeslání informace pro hlášení vzdáleného monitorovacího systému. Obsluha musí vyměnit lahve rezervní sady. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze rezervního zdroje. Bliká Měření Výstupní tlak do rozvodu je o více neţ 20% nad mezí stanovenou ČSN EN ISO :2007. Byl sepnut kontakt nouzového provozního alarmu pro hlášení monitorovacího systému. JE NUTNÝ OKAMŢITÝ ZÁSAH OBSLUHY! Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze výstupu ze zdroje. 10 Zelená 11 Červená Svítí Měření Výstupní tlak do rozvodu odpovídá ČSN EN :2007. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty OK meze výstupu ze zdroje. Bliká Měření Výstupní tlak do rozvodu je o více neţ 20% pod mezí stanovenou ČSN EN ISO :2007. Byl sepnut kontakt nouzového provozního alarmu pro hlášení monitorovacího systému. JE NUTNÝ OKAMŢITÝ ZÁSAH OBSLUHY! Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze výstupu ze zdroje. (1) Jestliţe nebyly včas vyměněny lahve levé sady, otevře ŘS po dočerpání pravé sady oba elektromagnetické ventily a probíhá odběr z obou baterií současně. Dojde k dočerpání zbytků plynu v obou sadách a obsluha musí ručně uvést do činnosti rezervní zdroj. (2) Jestliţe nebyly včas vyměněny lahve pravé sady, otevře ŘS po dočerpání levé sady oba elektromagnetické ventily a probíhá odběr z obou baterií současně. Dojde k dočerpání zbytků plynu v obou sadách a obsluha musí ručně uvést do činnosti rezervní zdroj. 17

18 Tab.5 Zobrazení na displeji Zobrazení a význam jednotlivých hlášení zobrazovaných na displejích ŘS Displej č. (dle obr.4) Reţim provozu 1 Měření 2 Měření Význam hlášení Okamţitá hodnota tlaku v levé sadě lahví v jednotkách MPa. Hodnota plné sady lahví je 10 nebo 20 MPa. Hodnota je průběţně aktualizována. Okamţitá hodnota tlaku v pravé sadě lahví v jednotkách MPa. Hodnota plné sady lahví je 10 nebo 20 MPa. Hodnota je průběţně aktualizována. 3 Měření 1 Prohlíţení 1,2,3 Měření 3 Nastavování 2 Měření 1 2 Měření Okamţitá hodnota tlaku na výstupu do rozvodu v jednotkách kpa. 400 kpa je nastavovaná hodnota tlaku medicinálních plynů na výstupu do rozvodu dle ČSN EN Hodnota je průběţně aktualizována. Zákaz nastavování spínacích mezí-lze je pouze prohlíţet. je přepnut dolů. Na displeji č.2 se postupnými stisky přepíná mezi zobrazenými vstupy (pravá sadalevá sadavýstuprezervaaux1aux2) a (horní mez dolní mez). Zobrazení spínacích mezí vstupů č. 3 6 na cca 5 s (zpravidla: rezerva=displej 3, Aux1= displej 2, Aux2= displej 1) po stisku. Probíhá nastavování jasu displejů. Havarijní chyba při rozpojení proudové smyčky porucha na smyčce některé ze sond, popř. samotného snímače. Je zastaveno měření a pro zajištění stálé dodávky plynu cyklují ventily obou sad v rytmu cca 10 s, coţ je signalizováno akustickým návěstím. JE NUTNÝ ZÁSAH ŠKOLENÉ OBSLUHY!!! Výstup z tohoto stavu pouze tlačítkem. Systémová chybová hlášení. Je zastaveno měření a pro zajištění stálé dodávky plynu cyklují ventily obou sad v rytmu cca 10 s, coţ je signalizováno akustickým návěstím. JE NUTNÝ ZÁSAH ŠKOLENÉ OBSLUHY!!! Lahvový zdroj manuální ZM1 30, ZM2 30 U tohoto typu zdroje dochází k přepnutí mezi oběma stranami automaticky. Při poklesu tlaku na jedné sadě lahví dojde automaticky k přepnutí na stranu druhou. Na zdroji je umístěna ovládací páčka, která slouţí při výměně lahví k přepnutí z jedné strany lahví na druhou (obr.8). Regulace tlaku probíhá buď jednostupňově (ZM1 30) nebo dvoustupňově (ZM2 30). Tlak plynu vystupujícího ze zdroje do rozvodu je moţno sledovat na kontrolním manometru. 18

19 Tento zdroj můţe být také vybaven signalizací poklesu tlaku dle specifikace zákazníka. V takovém případě se postupuje podle návodu k obsluze konkrétního typu pouţité signalizace Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR2 30 Rezervní zdroj se při závadě či plánované odstávce hlavního zdroje uvádí v činnost manuálně (obr.6). Nejprve je nutno zkontrolovat, je-li otevřen uzavírací ventil sběrnice. Pak se otevře výstupní ventil z rezervního zdroje a zavře kulový kohout na výstupu ze zdroje ZA1 30 (ZM1 30, ZM2 30). Tím je přerušen odběr ze zdroje ZA1 30 (kříţek) a proudění probíhá ve směru čárkované šipky. Je moţné provádět zásahy na hlavním zdroji. Regulace tlaku probíhá buď jednostupňově (ZR1 30) nebo dvoustupňově (ZR2 30). Tlak plynu vystupujícího ze zdroje do rozvodu je moţno sledovat na kontrolním manometru. Tento zdroj můţe být také vybaven signalizací poklesu tlaku dle specifikace zákazníka. V takovém případě se postupuje podle návodu k obsluze konkrétního typu pouţité signalizace. Obr.6 Spuštění zdroje ZR1 30 POZOR! Jakékoli nedodrţení výše uvedených postupů můţe způsobit zdravotní postiţení nebo smrt pacienta! 19

20 4 TECHNICKÁ DATA 4.1 Data obecná Základní rozměry lahvového zdroje jsou závislé na typu zdroje a počtu lahví na zdroji, tj. na délce sběrnice (tab.6). Obě sady lahví se volí zpravidla se stejným počtem, např. 1+1, 2+2, atd. (pokud nejde o zdroj rezervní, který má pouze jednu stranu lahví). Celý zdroj se umísťuje na stěnu do takové výšky, aby bylo moţné provádět co nejsnadnější připojení k předpokládanému druhu lahví (v závislosti na jejich výšce). Pro standardní 50 l nádoby je doporučená výška nosiče sběrnice 1900 mm nad zemí. Uvedené poţadavky musí být zaneseny do projektové dokumentace. Pokud zákazník poţaduje parametry přibliţující se okrajovým moţnostem daného zdroje (především při instalaci zdroje pro průmyslové pouţití), musí být toto předem dohodnuto s výrobcem. Tab.6 ZA1 30 ZM1 30 ZM2 30 Typ zdroje Obecná data zdrojů ZA, ZM, ZR ve standardním povedení Hmotnost [kg] (1) Šířka [mm] , Rozměry zdroje Výška [mm] Hloubka [mm] Minimální výška místnosti [mm] Celková zásoba plynu v obou sadách lahví zdroje [m 3 ] Doporučená minimální zásoba plných lahví [ks] Celkový počet kotvících prvků (2) [ks] , , , , , ,1 34,1 32,8 36,8 36,7 42,7 40,6 46,6 44,5 50,5 48,4 54,

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby...

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Redukční řady (RS) pro medicinální a technické plyny O 2, AIR, N 2 O, CO 2, atd.

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Redukční řady (RS) pro medicinální a technické plyny O 2, AIR, N 2 O, CO 2, atd. spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Redukční řady (RS) pro medicinální a technické plyny O 2, AIR, N 2 O, CO 2, atd. OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce...

Více

RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE Air-Motor

RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE Air-Motor spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Terminální jednotky pro napájecí a odpadní vzduch pro pohon chirurgických nástrojů RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE Air-Motor OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE R05 a R06

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE R05 a R06 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE R05 a R06 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod...

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2

Více

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č.0202 -1- spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č.0202 -1- spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax. spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.+420 461 724 219 Příloha 22 TP č.0202 NÁVOD K POUŽITÍ Stropních stativů OR - 1 OR - 3-1- OBSAH OBSAH...2 1 Všeobecná ustanovení...3 1.1 Úvod...3 1.2

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Stropní pevný a otočný stativ SOR 70.01 SOR 70.11 SOR 70.12 SOR 70.21 SOR 70.

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Stropní pevný a otočný stativ SOR 70.01 SOR 70.11 SOR 70.12 SOR 70.21 SOR 70. spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Stropní pevný a otočný stativ SOR 70.01 SOR 70.11 SOR 70.12 SOR 70.21 SOR 70.22 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce...

Více

OR - 5 OR 6 OR 7 OR 8

OR - 5 OR 6 OR 7 OR 8 spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.+420 461 724 219 Příloha 23 TP č.0202 NÁVOD K POUŽITÍ Stropních stativů OR - 5 OR 6 OR 7 OR 8-1- OBSAH OBSAH...2 1 Všeobecná ustanovení...3 1.1 Úvod...3

Více

LR H LR H I LR H II NÁVOD K POUŽITÍ. Lůžkových ramp HELIO. Příloha č.17 T.P č.0304

LR H LR H I LR H II NÁVOD K POUŽITÍ. Lůžkových ramp HELIO. Příloha č.17 T.P č.0304 spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.+420 461 724 219 Příloha č.17 T.P č.0304 NÁVOD K POUŽITÍ Lůžkových ramp HELIO LR H LR H I LR H II -1- OBSAH OBSAH...2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1

Více

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK Technické podmínky 1 RK 12 4253 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK 12 4253 LEGENDA: 1. Komora 2. Výstupní příruba 3. Vstupní hrdlo 4. Víko 5. Vloţka POČET STRAN 6 Revize č. 4 PLATÍ

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

VDPCRGB2. DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály. Návod pro uživatele

VDPCRGB2. DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály. Návod pro uživatele VDPCRGB2 DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály Návod pro uživatele A výběr adresy B DMX vstup C DMX výstup D výstupy DMX IN DMX OUT 1=GND 2= SIG (-) 3= SIG (+) 1. Úvod Důleţité informace o tomto produktu

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

UZÁVĚR DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0640

UZÁVĚR DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0640 Technické podmínky 1 RK 12 0640 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO UZÁVĚR DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0640 POČET STRAN: 7 Revize č. 3 PLATÍ OD: 04/2010 Technické podmínky 2 RK 12 0640 Tyto technické podmínky

Více

Pohony s tříbodovým signálem

Pohony s tříbodovým signálem Datový list Pohony s tříbodovým signálem bez bezpečnostní funkce SU, SD s bezpečnostní funkcí (pružina nahoru/dolů) SD s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 4597 (pružina dolů) Popis Servopohony

Více

Termostatická vodní lázeň

Termostatická vodní lázeň Termostatická vodní lázeň TVL 004 D Návod k obsluze Výrobce: INGOS s.r.o. K Nouzovu 2090 143 00 Praha 4 Modřany e-mail: pristroje@ingos.cz www: ingos.cz - 1 - Obsah 0. Úvod... 2 1. Technický popis... 2

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Drážní vozidlo Akumulátorová lokomotiva Zhotovil: Místní provozní

Více

tel.:

tel.: 220780 ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR PRO KOTLE NA PRINCIPU OHŘEVU VODOY Elektronický regulátor kontroly provozní teploty vody je zařízení, které řídí spínání čerpadla topného systému a ovládá třícestný ventil

Více

TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN

TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN Regulátory TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN Strana 1 (celkem 8) TPM REG B/0702 POUŽITÍ Regulátory typu B jsou v zásadě určeny k napájení rodinných domků, společenských

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ruční elektromechanické nářadí jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro nářadí se střídavým jednofázovým

Více

NÁVOD NA OBSLUHU JOGURTOVAČE J3

NÁVOD NA OBSLUHU JOGURTOVAČE J3 NÁVOD NA OBSLUHU JOGURTOVAČE J3 Úvodní informace Jsme potěšeni, že jste si zakoupili jogurtovač. Doufáme, že Váš nový jogurtovač uspokojí všechna Vaše přání a požadavky. Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě

Více

IRIS regulační a měřící clona

IRIS regulační a měřící clona IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax:

Více

LEK-15 verze 2 Medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-15 verze 2 Medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-15 verze 2 Medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje LEK-15 verze 1 s účinností od 10.9.2015 Medicinální vzduch dodávaný do rozvodových systémů plynů pro medicinální

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace (ASIN ACU T) a detektorů (ASIN ACU D) a zpracování

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.:

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.: Hlídač periody otáček rev.: 10.4.2006 REDIS - spol. s r. o. Hrnčířská 33, 602 00 BRNO Tel.: 541 217 172 Fax: 541 218 394 Email: info@redis.cz Internet: www.redis.cz Popis HPO je malé elektronické zařízení

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA Výrobce Elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Technická specifikace svítidel Venkovní LED svítidla řady Contura DA se používají k osvětlení vozovek, parkovišť a ostatních komunikací

Více

PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding

PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding Tento měřící přístroj slouží k měření základních parametrů Vašeho paramotoru, což Vám zaručí bezpečné a klidné lítání. Po zkušenostech z používání PPG

Více

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I KATALOGOVÝ LIST PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I KM 12 0440a Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 4 Tvarové přechody kruh - obdélník (dále jen přechody) se používají jako samostatné

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis funkce zařízení... 3 3. Činnost ovládacích prvků

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál Inteligentní regulátor solárního nabíjení Uživatelský manuál Předtím než začnete tento produkt používat, pozorně si přečtěte tento manuál. Obsah 1. Úvod k produktu 2. Instalace 3. Provoz 4. Běžné závady

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3. Návod k obsluze

STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3. Návod k obsluze STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3 Návod k obsluze Tato řada zahrnuje dvoukanálové a tříkanálové stejnosměrné nastavitelné napájecí zdroje. Tříkanálový zdroj má výstupy s velkou přesností,

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Balicí linka práškových detergentů Zhotovil: Místní provozní

Více

Automatický splachovač pisoáru SLP 01K SLP 02K SLP 02KZ SLP 03K SLP 03KZ

Automatický splachovač pisoáru SLP 01K SLP 02K SLP 02KZ SLP 03K SLP 03KZ Montážní návod Automatický splachovač pisoáru SLP 01K SLP 0K SLP 0KZ SLP 03K SLP 03KZ Automatické splachovače pisoárů ZPĚT Vlastnosti: - reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max. 0,7

Více

PRÉCISE 6000 VÝHODY. Servis a údržba TECHNICKÉ ÚDAJE. Strana 1 (celkem 1)

PRÉCISE 6000 VÝHODY. Servis a údržba TECHNICKÉ ÚDAJE. Strana 1 (celkem 1) PRÉCISE 6000 VÝHODY První přístroj se zobrazením alfanumerického prostého textu Přirozeně nízký hluk Plně vyvinutý bezpečnostní systém Maximální koncentrace kyslíku je dosažena velmi rychle ihned po zapnutí

Více

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KATALOGOVÝ LIST PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KM 12 0439a Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 2 Tvarové přechody kruh - čtverec (dále jen přechody) se používají jako samostatné montážní

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E. 95 Výkonnost max. (1) 1,6 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 67 db(a) Mikroprocesorové

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

Úprava vzduchu filtrace

Úprava vzduchu filtrace Úprava vzduchu filtrace Vše potřebné pro profesionální filtraci stlačeného vzduchu Komponenty i celé sestavy. Naše filtrační zařízení spolehlivě odstraní z vašeho stlačeného vzduchu pevné částice, vodu,

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44 Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5DN 40 k vs 0,2525 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG3 se

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: DETEKTOR CO 2) Typ: IVAR.RGI CO0 L42 3) Instalace: 4) Charakteristika použití: 5) Funkce:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: DETEKTOR CO 2) Typ: IVAR.RGI CO0 L42 3) Instalace: 4) Charakteristika použití: 5) Funkce: 1) Výrobek: DETEKTOR CO 2) Typ: IVAR.RGI CO0 L42 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu musí provádět výhradně kvalifikovaný personál v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití ST230 500 ST230 1000 ST230 2000 (500 VA) (1000 VA) (2000 VA) Obsah 1. Popis zařízení 2 2. Popis hlavního panelu 2 3. Funkce zařízení 2 4. Instalace

Více

ODLEHČOVACÍ ÚSTROJÍ PU 310 A RK 12 0638

ODLEHČOVACÍ ÚSTROJÍ PU 310 A RK 12 0638 Technické podmínky 1 RK 12 0638 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ODLEHČOVACÍ ÚSTROJÍ PU 310 A RK 12 0638 POČET STRAN 8 Revize č. 11 PLATÍ OD: 04/2010 Technické podmínky 2 RK 12 0638 Tyto technické podmínky

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-24

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-24 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-24 ÚSTŘEDNA CS-121-24 Napájení ústředny 24Vss (-10/+10%) příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný) 24Vss

Více

HydroX Hydraulický pohon

HydroX Hydraulický pohon HydroX Hydraulický pohon Bezpečný, snadný a spolehlivý provoz Vexve HydroX hydraulický pohon je vhodný i pro nejnáročnější instalační místa a podmínky. Hydraulický pohon HydroX je zvláště vhodný pro aplikace

Více

www.mirava.cz TECHNICKÉ INFORMACE elektrické průtokové a zásobníkové ohřívače vody MIRAVA / řada ME / řada MTE

www.mirava.cz TECHNICKÉ INFORMACE elektrické průtokové a zásobníkové ohřívače vody MIRAVA / řada ME / řada MTE www.mirava.cz TECHNICKÉ INFORMACE elektrické průtokové a zásobníkové ohřívače vody MIRAVA / řada ME / řada MTE řada ME Průtokové ohřívače vody pro jedno odběrné místo s nízkotlakou armaturou 1 Konstrukční

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více