spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30"

Transkript

1 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

2 OBSAH OBSAH VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvod Výrobce Schválení výrobků a kvalita výroby Záruka Poslední revize dokumentu Autorská a ochranná práva BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ LAHVOVÉ ZDROJE Rozdělení lahvových zdrojů Lahvový zdroj automatický ZA Lahvový zdroj manuální ZM Lahvový zdroj manuální ZM Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR Popis lahvových zdrojů Řízení a přepínání zdrojů Lahvový zdroj automatický ZA Lahvový zdroj manuální ZM1 30, ZM Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR TECHNICKÁ DATA Data obecná Data elektrické instalace Data plynové instalace Okolní prostředí Stručné charakteristiky jednotlivých médií POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU Bezpečnostní opatření Výměna lahví Význam značek na štítku u zdroje POKYNY PRO ÚDRŢBU A OPRAVY Intervaly preventivní údrţby Náhradní díly Postup při zjištění poruchy

3 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed Úvod Tento návod je určen pouze pro zdroje ZA1 30, ZM1 30, ZM2 30, ZR1 30 a ZR2 30 schválené dle kap Provozovatel musí v rámci své zodpovědnosti zajistit: - dodrţování místního provozního řádu, zákonů a směrnic souvisejících s bezpečností provozu, - poskytnutí návodu k pouţití personálu a dodrţování veškerých v něm uvedených pokynů a varování do všech podrobností, - dodrţení bezpečnostních opatření dle kap. 2, - zdroje pouţívat v souladu s uvedenými podmínkami pouţití. 1.2 Výrobce Hegerova POLIČKA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby Výroba, montáţ, servis i vývoj všech výrobků firmy Daniševský s.r.o. se řídí systémem řízení jakosti dle poţadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO : Záruka Není-li v prodejních podmínkách ujednáno jinak, je záruka 24 měsíců. Uvedený termín záruční lhůty platí pro nově vyrobené zařízení za předpokladu, ţe byly provozovatelem objednány a výrobcem provedeny předepsané preventivní prohlídky a revize (tab.7). Dále platí, ţe záruka se nevztahuje na škody, jeţ vznikly z těchto či jiných důvodů: - neznalost či nedodrţení návodu k pouţití, - neodborný a neautorizovaný zásah do zařízení, atd. 3

4 1.5 Poslední revize dokumentu Datum poslední revize návodu k pouţití Autorská a ochranná práva Autorská práva zdroje, jeho příslušenství a tohoto návodu k pouţití vlastní výrobce Daniševský s.r.o. Dále jsou vyhrazena všechna práva, obzvláště pro případ udělení patentů nebo zapsání uţitkových vzorů. Protiprávní jednání, jeţ odporují výše uvedeným skutečnostem a taktéţ napomáhání ke tvorbě plagiátů apod., mohou být příčinou ke vzniku odpovědnosti za vzniklé škody. 4

5 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 1. POZOR! Lahvový zdroj smí obsluhovat pouze zaškolená obsluha! Vstupovat do místnosti zdroje a manipulovat se zdrojem můţe pouze zaškolená obsluha (školení provádí odpovědný pracovník firmy Daniševský s příslušným osvědčením). Provádět odborné opravářské a servisní práce můţe pouze poučená, zaškolená a výrobcem autorizovaná osoba starší 18 let s osvědčením dle vyhlášky č.18/78 Sb., č. 21/79 Sb., č. 85/78 Sb. o odborné způsobilosti k plynovým pracím a č. 50/78 Sb. k pracím na elektrotechnických zařízení. 2. Plynová instalace odpovídá ČSN EN ISO :2007 a je zakázáno ji měnit a upravovat. 3. Elektrická instalace odpovídá ČSN EN :1994 a je zakázáno ji měnit a upravovat. 4. POZOR! Zvláštní pozornost je třeba věnovat nebezpečí výbuchu - je třeba zamezit jakémukoli znečištění mastnotou u zdrojů O2 a N2O! Jestliţe se uţivatel rozhodne pouţít mazivo, musí být kompatibilní s plynem, na který je zdroj určen. Kaţdé takové rozhodnutí však vţdy konzultujte s výrobcem, jinak hrozí nebezpečí poţáru nebo výbuchu! 5. POZOR! Zvláštní pozornost je třeba věnovat nebezpečí výbuchu! Zařízení nesmí být umístěno v místnosti s jiným zdrojem hoření, do vnitřního prostoru zdroje se nesmí dostat voda a prach, jinak hrozí nebezpečí poţáru nebo výbuchu! 6. POZOR! Pouţívejte pouze flexibilní připojení dodávané firmou Daniševský s.r.o.! Při pouţití propojení s jiným závitem můţe dojít k prudkému úniku plynu (tlak v lahvích je aţ 20 MPa). Při pouţití poškozeného těsnění můţe také dojít k úniku kyslíku nebo jiných plynů a jejich směsí, čímţ hrozí nebezpečí poţáru nebo výbuchu! 7. Bezpečnost propojení zdroje a lahví na vstupu je zajištěna specifickým závitem a štítkem, na kterém je uveden typ plynu a výrobce. Výstup je zabezpečen štítkem s údajem Výstup ze zdroje a typem plynu. Montáţ provádí autorizovaná osoba, která zároveň provádí zkoušku propojení. 8. POZOR! Bez provedení výchozí revize plynového zařízení je zakázáno uvést zařízení do provozu! Tuto revizi je oprávněn provádět pouze revizní technik plynových zařízení. Ten posoudí, jestli se nevyskytují závady, které by bránily uvedení 5

6 do trvalého provozu a je-li zařízení schopno bezpečného provozu v souladu s ČSN EN ISO :2007 a ČSN : POZOR! Bez provedení výchozí revize elektrického zařízení je zakázáno uvést zařízení do provozu! Tuto revizi je oprávněn provádět pouze revizní technik elektrických zařízení. Ten posoudí, jestli se nevyskytují závady, které by bránily uvedení do trvalého provozu a je-li zařízení schopno bezpečného provozu v souladu s ČSN EN :1994, ČSN : POZOR! Sledujte panel řídící skříně! V případě signalizování závady se řiďte instrukcemi v návodu k pouţití (str. 16). 11. POZOR! Došlo-li k poţáru, je nutno uvést v činnost protipoţární zařízení. Není-li instalováno, pouţijte s největší účinností hasící přístroj k hašení elektrických zařízení a poţár ihned ohlaste ohlašovně poţárů. Povinností obsluhy je znát umístění uzávěrů plynů pro případ jejich uzavření!!! 12. Při provozu zařízení je třeba dodrţovat návod k pouţití a předepsané intervaly preventivní údrţby (tab.7). Nevhodným zacházením, zanedbáním či opomenutím systému údrţby, popř. neodbornou opravou, se vystavujete zvýšenému riziku případné poruchy a tím i zkrácení ţivotnosti! 13. Jakákoli manipulace se součástí rozvodu medicinálního plynu (výměna těsnění) se vţdy provádí při zastaveném přívodu plynu! V opačném případě by mohlo dojít i k poranění obsluhy! 14. Po výměně těsnění je nutno provést přezkoušení funkce a těsnosti rozvodu plynu (šroubované spoje a další místa se překontrolují pěnotvorným roztokem). Dovoluje-li to situace, svěřte opravy přímo výrobci zařízení. 15. Vţdy pouţívejte náhradní díly vyráběné nebo dodávané firmou Daniševský s.r.o (tab.8). Při pouţití náhradních dílů jiného výrobce by mohlo dojít k poruše funkce výrobku! 16. Při jakémkoli podezření na závadu je nutné urychleně kontaktovat servisní oddělení firmy Daniševský s.r.o. (viz.6.3). S pracovníky je moţno závadu zkonzultovat a stanovit další postup. 6

7 3 LAHVOVÉ ZDROJE Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Zdroje jsou určeny jako primární zdroje k nepřetrţité dodávce medicinálního plynu do rozvodu ve zdravotnických zařízeních a jiných speciálních provozech, nebo jako záloţní zdroje jiných primárních zdrojů (kryogenní nádoba-odparka). Za zdrojem musí být umístěna redukční řada redukující tlak na jmenovitý distribuční tlak (0,4 MPa, 0,8 MPa). Potrubí pak spojuje zdroj s terminálními jednotkami ve zdravotnických pracovních prostorech. POZOR! Tlakové lahve nejsou součástí dodávky! 3.1 Rozdělení lahvových zdrojů Lahvové zdroje mohou být buď automatické, manuální nebo rezervní. Typy lahvových zdrojů spolu s klíčem pro tvorbu označení jsou uvedeny v tab. 1. Tab.1 Označení základních sestav lahvových zdrojů 7

8 Příklady označení: ZA (O2) - Lah. zdroj automatický, bez podruţné redukce, 30m 3 /hod, 2+2 lahve pro kyslík ZM (N2O) - Lah. zdroj manuální, s dvojitou podruţnou redukcí, 30m 3 /hod, 1+1 láhev pro oxid dusný ZR (CO2) - Lah. zdroj rezervní, s podruţnou redukcí, 30m 3 /hod, 2 láhve pro oxid uhličitý Tab.2 Legenda k obrázkům Připojení k ventilu lahve se specifickým závitem 2 Flexibilní spojení pro připojení lahve spirála 3 Zpětný ventil 4 Vysokotlaké sběrné potrubí 5 Uzavírací ventil 6 Filtr 100 µm 7 Filtr 25 µm 8 Snímač tlaku na výstupu ze sběrného potrubí 9 Hlavní redukční ventil 10 Elektromagnetický ventil pro automatické přepínání 11 Kontrolní manometr 12 Řídící skříň 13 Kulový kohout 14 Pojistný ventil (13 bar) 15 Pojistný ventil (6 bar) 16 Skříň (drţák) pro prvky úpravy tlaku 17 Ovládací páčka 18 Podruţný redukční ventil 19 Napájení potrubního rozvodu - výstup z lahvového zdroje 20 Odfuk pojistných ventilů 21 Rychlospojka pro servisní úkony p0 Tlak v lahvích (vstup do lahvového zdroje) p1 Tlak za hlavním redukčním ventilem vstupující do potrubí (další regulace RS) p2 Tlak za podruţným redukčním ventilem (ZM2 30, ZR2 30) 8

9 3.1.1 Lahvový zdroj automatický ZA1 30 Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Jedná se o nejsloţitější variantu lahvového zdroje, který je vybaven řídící automatikou (obr.1,2). Tento zdroj napájení je určen jako primární zdroj dodávky medicinálního plynu do potrubního rozvodu. Po vyčerpání jedné baterie lahví dojde automaticky k přepnutí na baterii druhou. Je-li tento zdroj pouţit jako primární, pak musí být připojen ještě zdroj rezervní, např. typu ZR. Tento zdroj je moţné pouţít i jako sekundární pro jiný hlavní-primární zdroj, např. mobilní či stacionární nádobu na kryogenní kapaliny, kompresorovou stanici s jedním či dvěma zdroji, atd. (primární zdroj však musí být vybaven automatickým systémem pro přepnutí na sekundární zdroj). Je tvořen dvěma sběrnicemi lahví (levá a pravá strana). Kaţdá ze sběrnic je ukončena uzavíracím ventilem s integrovanými filtry. Kaţdé větvi přísluší hlavní redukční ventil a elektromagnetický ventil. Elektromagnetické ventily ve dvojici slouţí k automatickému přepnutí z vyprázdněné primární baterie na sekundární. Přepínání těchto ventilů ovládá řídící skříň podle signálů tlakových spínačů nebo snímačů. Řídící skříň pak dále vyhodnocuje a předává informace pro alarmové systémy. Na výstupu ze zdroje je kontrolní manometr. Výstup ze zdroje do potrubí a odfuk od pojistných ventilů je závitem G1/2. Obr.1 Schéma lahvového zdroje automatického ZA1 30 (legenda tab.2) Lahvový zdroj manuální ZM1 30 Jedná se o variantu lahvového zdroje, který není vybaven řídící automatikou (obr.2). Tento zdroj napájení je určen jako primární zdroj dodávky medicinálního plynu do potrubního 9

10 rozvodu. Při poklesu tlaku na jedné sadě lahví dojde automaticky k přepnutí na stranu druhou. Na zdroji je umístěna ovládací páčka, jejímţ pohybem (nahoru-dolu) určujeme stranu, z které je právě odebírán plyn. Je-li tento zdroj pouţit jako primární, pak musí být připojen ještě zdroj rezervní, např. typu ZR. Tento zdroj je moţné pouţít i jako sekundární pro jiný hlavní-primární zdroj, např. mobilní či stacionární nádobu na kryogenní kapaliny, kompresorovou stanici s jedním či dvěma zdroji atd. (primární zdroj však musí být vybaven automatickým systémem pro přepnutí na sekundární zdroj). Je tvořen dvěma sběrnicemi lahví (levá a pravá strana). Kaţdá ze sběrnic je ukončena uzavíracím ventilem s integrovanými filtry. Kaţdé větvi přísluší hlavní redukční ventily, které jsou navzájem propojeny ovládací páčkou. Na výstupu ze zdroje je kontrolní manometr Výstup ze zdroje do potrubí a odfuk od pojistných ventilů je závitem G1/2. Obr.2 Schéma lahvového zdroje manuálního ZM1 30 (legenda tab.2) Lahvový zdroj manuální ZM2 30 Jde o stejné provedení jako u zdroje ZM1 30, akorát je tento zdroj navíc vybaven dvojitou podruţnou redukcí - kaţdá větev podruţné redukce má redukční a pojistný ventil (obr.3). 10

11 Obr.3 Schéma lahvového zdroje manuálního ZM2 30 (legenda tab.2) Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR2 30 Jedná se o nejjednodušší variantu lahvového zdroje, který není vybaven řídící automatikou (obr.4). Proto tento zdroj napájení potrubního rozvodu lze pouţít pouze jako rezervní pro jiný zdroj dodávky medicinálního plynu. Po vyčerpání primárního zdroje nebo v případě jeho odstávky je nutné rezervu manuálně uvést v činnost. Je tvořen jednou sběrnicí lahví. Sběrnice je ukončena uzavíracím ventilem s integrovanými filtry. Tento zdroj obsahuje buď pouze jeden redukční ventil (ZR1 30) nebo navíc ještě podruţný redukční ventil (ZR2 30). Výstup ze zdroje do potrubí je ukončen závitem G1/2". a) b) Obr.4 Schéma lahvového zdroje rezervního a) ZR1 30, b) ZR2 30 (legenda tab.2) 11

12 Pozn.: Při vyuţití lahvových zdrojů především v průmyslu či laboratořích mohou nastat varianty pro jiné druhy plynů. V takovém případě se posoudí místní podmínky, hlavně nezáměnnost specifických připojovacích rozměrů, které se v uvaţovaném provozu vyskytují, a podle nich se stanoví konstrukční detaily konkrétního provedení. Podle poţadavku uţivatele je moţné modifikovat systém řízení zdroje a signalizace poruchových stavů. 3.2 Popis lahvových zdrojů Lahvový zdroj (obr.1) dodává medicinální plyn z tlakových lahví, případně svazků lahví (baterií), které se ke zdroji připojují spirálou (poz. 2) se specifickým připojovacím místem pro určitý plyn. Spirály mají na obou koncích závity, na jedné straně pro specifické připojení k lahvovým ventilům (1), na druhé straně pro připojení ke zpětným ventilům sběrnice (3). Ohýbáním těchto spirál je moţné na jedné straně nastavit šroubení se specifickým závitem do polohy potřebné pro připojení k lahvi. Šroubení je osazeno páčkou pro jeho snadné utaţení (povolení) při výměně lahve. Kaţdé koncové šroubení je opatřeno štítkem se jménem dodavatele, značkou plynu a rokem výroby. Druhé připojovací místo je pro připojení zpětných ventilů (3), které umoţňují provádět výměnu kterékoli lahve v baterii samostatně. Propojení mezi jednotlivými lahvemi kaţdé baterie zajišťuje vysokotlaké sběrné potrubí (4). Potrubí je tedy pro pravou a levou stranu baterií samostatné. Kaţdá sběrnice je vybavena uzavíracím ventilem (5), který slouţí k jejímu oddělení od ostatního rozvodu při výměně lahví nebo jiných údrţbových úkonech. V uzavíracích ventilech jsou integrovány filtry proti částicím. Plyn prochází nejprve filtrem 100 μm (6), poté 25 μm (7). Za ventilem je manometr zobrazující tlak na vstupu zdroje. Tlak z lahve je redukován hlavním redukčním ventilem (9). Na jeho výstupu je nastaven vţdy vyšší tlak, neţ je poţadován pro napájení potrubí (jmenovitý distribuční tlak). 1) Elektromagnetické ventily (10) ve dvojici slouží k automatickému přepnutí z vyprázdněné primární baterie na sekundární. Přepínání těchto ventilů ovládá řídící skříň (12) podle signálů tlakových spínačů nebo snímačů (8). 2) Redukční ventily jsou propojeny páčkou (17), která slouží při výměně lahví k přepnutí z jedné strany lahví na druhou. Pro případ poruchy kteréhokoli z redukčních ventilů je nainstalován pojistný ventil (14), který zajišťuje, aby se do potrubního rozvodu nemohl dostat vyšší tlak neţ je nastavený. 3) Redukční ventily (18) redukují tlak na jmenovitý distribuční tlak předepsaný dle ČSN EN ISO :2007. Za těmito redukčními ventily jsou další pojistné ventily (15). Výstupní tlak ze zdroje do rozvodu je moţno sledovat na kontrolním manometru (11). Rychlospojky (21) slouţí k servisním úkonům. Výstup ze zdroje do potrubí (19) je ukončen závitem G1/2". Dalším výstupem je odfuk od pojistných ventilů (20). 12

13 Pozn.: 1) Platí pro zdroj ZA1 30 2) Platí pro zdroj ZM1 30, ZM2 30 3) Platí pro zdroj ZM2 30, ZR2 30 Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed Řízení a přepínání zdrojů Lahvový zdroj automatický ZA1 30 K zajišťování automatické činnosti lahvového zdroje ZA1 30 slouţí řídící skříň (obr.5). +20% OK -20% VÝSTUP kpa ZAPNUTÁ SADA OK ALARM REZERVA RST LEVÁ SADA MPa PRAVÁ SADA MPa + OK OK ALARM SET ALARM SET v.č Dioda LED č.: Displej č.: Obr.5 Vzhled řídící skříně Funkce řídící skříně Čelní panel řídící skříně obsahuje dva, nejčastěji však tři čtyřmístné displeje. Dva spodní zobrazují stav tlaku v levé a pravé sadě tlakových lahví. Horní displej, je-li instalován, 13

14 ukazuje výstupní redukovaný tlak. Signalizace stavu lahvového zdroje je dále doplněna aţ jedenácti svítivými LED diodami (tab.4). Pro ovládání slouţí pět tlačítek. Při měření jsou periodicky obnovovány všechny údaje na displejích. Primární čerpaná (levá) sada lahví je indikována modrou LED č.5 (obr.5). Pokud poklesne tlak v čerpané sadě pod horní nastavenou úroveň, zhasne zelená LED č.1 této strany a začne blikat ţlutá LED č.3. Je aktivováno akustické návěstí (alarm). Jestliţe tlak klesne pod dolní nastavenou úroveň dané sady, přepne ŘS odběr automaticky na sadu druhou. Rozsvítí se druhá modrá LED č.6. Jestliţe i v této sadě poklesne tlak pod horní nastavenou úroveň, zhasne zelená LED č.2 této strany a začne blikat ţlutá LED č.4. Pokud na kterékoli straně dojde k výměně prázdných lahví za plné, zhasne na této straně ţlutá LED a rozsvítí se zelená. Cyklus měření pak pokračuje automaticky dál. V případě, ţe dojde k poklesu tlaku pod přepínací úroveň v obou sadách lahví, jsou střídavě otevírány ventily obou stran v cyklu cca 10 s a střídavě se rozsvěcují příslušné modré LED. Ţluté LED obou stran blikají (havarijní stav tlaku), měření probíhá automaticky dál. Obsluha musí okamţitě vyměnit lahve nebo ručně spustit rezervní zdroj. Stav rezervního zdroje, je-li instalován, signalizují obdobným způsobem zelená LED č.7 a ţlutá LED č.8. Zelená LED č.10 signalizuje, ţe výstupní tlak ze zdroje do rozvodu je v předepsaných mezích ±20% od hodnoty předepsané ČSN EN ISO Překročení horní meze indikuje červená LED č.9, dolní meze pak červená LED č.11. V obou případech je aktivován akustický alarm. Akustický alarm můţe být umlčen klávesou na 15 min. Pokud nedostatek plynu trvá i po uplynutí této doby, akustický signál je obnoven. U ŘS se zdrojem pro ohřev redukčních ventilů je automaticky vyhříván ventil té sběrnice, ze které je prováděn odběr. Sady lze přepínat rovněţ ručně stiskem tlačítka opačné sady, neţ ze které je právě prováděn odběr. Tomu odpovídá rozsvícení (zhasnutí) odpovídající modré LED. Při výpadku elektrické energie jsou otevřeny obě sady lahví. Při opětovném připojení napájecího napětí nebo po stisku klávesy pokračuje odběr ze sady, která byla připojena před výpadkem. Řídící skříň je vybavena vţdy 6-ti datovými vstupy. Podle typu ŘS jsou některé vstupy implicitně obsazeny (nejčastěji levá a pravá strana, výstup a rezerva). Ostatní vstupy lze přiřadit volitelně a snímat tak parametry jiných zařízení (např. tlak v odpařovací stanici tekutého kyslíku atd.). Reţimy provozu a) Měření Základní reţim provozu ŘS probíhá kontinuálním snímáním všech měřených výstupů a jejich nepřetrţitým vyhodnocováním. Aktuálně naměřený tlak je 14

15 zobrazován na displejích pro příslušné měřené místo (tab.5). LED diody signalizují stav jednotlivých částí zdroje. ŘS zajišťuje automatické přepínání mezi primární a sekundární sadou lahví. a) Prohlíţení Je moţné překontrolovat nastavené spínací hodnoty alarmů jednotlivých vstupů. Mezi hodnotami a vstupy lze přepínat klávesami (tab.3). Postup pro aktivaci tohoto reţimu je uveden v tab.2/ř.5. b) Nastavování Svítivost displejů lze nastavovat pomocí kláves v osmi úrovních. Tento reţim se ukončí stiskem a následuje návrat do Měření nebo se ŘS po uplynutí jedné minuty od stisku poslední klávesy vrátí do reţimu Měření sama. V době nastavování jasu displejů je připojena sada lahví, která byla zvolena před vstupem do Nastavení. Postup pro aktivaci tohoto reţimu viz. tab.3/ř.9. Význam zobrazovacích a ovládacích prvků K ovládání řídící skříně slouţí pět tlačítek:,,,,. Kaţdý stisk tlačítka je doprovázen krátkým pípnutím. Jestliţe se při stisku ozve dlouhý tón, pak byl příkaz nesprávný a nebyl proveden. Umístění a připojení ŘS ve zdroji ZA1 30 Řídící skříně jsou napájeny ze sítě 230V/AC a je tedy třeba dbát bezpečnostních předpisů. Při jakékoli manipulaci spojené s odejmutím kteréhokoli krytu ŘS je vţdy nejprve nutné odpojit napájecí napětí 230V/AC!!! Ve zdravotnických provozech je zdroj ZA1 30 standardně připojován přes jištění 6A do zásuvky sítě pro zdravotnické účely s obnovou dodávky proudu, při poruše dodávky z veřejné sítě, maximálně do 120 s (DO, ZIS, VDO). Připojení do jiného zdroje napájení je nutné konzultovat s projektantem medicinálních plynů a elektroprojektantem. Kabel přívodu musí být ve stěně ŘS protaţen průchodkou a zajištěn utaţením krouţku průchodky tak, aby nemohlo dojít k oddálení ţivého konce při náhodném uvolnění svorky. 15

16 Řádek Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Tab.3 Příkazy vyvolané stisknutím ovládacích tlačítek Tlč. Úkon Výchozí reţim 1 Krátký stisk Měření 2 Krátký stisk 3 Kombinace krátký stisk + dlouhý stisk nebo Prohlíţení Nastavování Měření 4 Krátký stisk Měření 5 Dlouhý stisk pravý (cca 5 s) + krátký stisk Měření Provedená funkce Restart ŘS, při kterém proběhne test celého zařízení: rozsvícení všech diod a displejů, prověření činnosti měřícího okruhu a test akustické signalizace. Po ukončení testu se ŘS přepne do reţimu Měření. Ukončení všech uvedených reţimů a přechod do reţimu Měření. V kombinaci s dlouhým stiskem jiného tlačítka se aktivují jednotlivé nastavovací reţimy ŘS. Po obnovení dodávky napájení 230V/AC dojde k přepnutí na čerpání ze sady pouţívané před výpadkem. Přepnutí do reţimu Prohlíţení : při stisknutém tlačítku pravý se krátce stiskne. Začne probíhat restart ŘS, tlačítko pravý je třeba stále drţet aţ do ukončení restartu. Po jeho ukončení bude ŘS přepnuta do prohlíţecího reţimu a pravý je moţné pustit. Na pravém displeji se zobrazí horní hodnota pro pravou stranu. Horní displej, pokud je instalován, zobrazuje hlášení SET. 6 Krátký stisk Měření Přepnutí dodávající sady lahví (pravá levá). 7 Krátký stisk pravý Prohlíţení 8 Krátký stisk levý Prohlíţení 9 Dlouhý stisk (cca 5 s) + krátký stisk Měření 10 Krátký stisk Měření 11 Krátký stisk Nastavovací Zvýšení svítivosti displejů. Přepínání meze pro nastavovaný vstup (horní mez dolní mez). Přepínání (listování) mezi nastavovanými vstupy (pravá sadalevá sadavýstuprezervaaux1aux2). Přepnutí do reţimu Nastavení : při stisknutém tlačítku se krátce stiskne. Začne probíhat restart ŘS, tlačítko je třeba stále drţet aţ do ukončení restartu. Po jeho ukončení bude ŘS přepnuta do nastavovacího reţimu a je moţné pustit. Na cca 5 s se zobrazí aktuální tlak na vstupech č. 3 6 (obvykle rezerva, Aux1, Aux2) 12 Krátký stisk Měření Umlčení akustické signalizace. 13 Krátký stisk Nastavovací Sníţení svítivosti displejů. 16

17 Dioda Prvek Č. (dle obr.4) Tab.4 Význam signálů od LED diod Návod ZA1 30,ZM1 30,ZM2 30,ZR1 30,ZR2 30-ed.4 Barva Funkce Reţim provozu Signalizovaný stav 1 Zelená 2 Zelená 3 Ţlutá 4 Ţlutá Svítí Měření Levá sada lahví má dostatečný tlak a je připravena k odběru. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze levé sady. Svítí Měření Pravá sada lahví má dostatečný tlak a je připravena k odběru. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze pravé sady. Bliká Měření Levá sada lahví nemá dostatečný tlak. Došlo k poklesu na nastavenou spínací hodnotu tlaku ŘS přepnula odběr na sekundární sadu lahví. Došlo k odeslání informace pro hlášení vzdáleného monitorovacího systému provozního alarmu. Obsluha musí vyměnit lahve levé sady (viz.kap.5.2) (2). Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze levé sady. Bliká Měření Pravá sada lahví nemá dostatečný tlak. Došlo k poklesu na nastavenou spínací hodnotu tlaku ŘS přepnula odběr zpět na levou sadu lahví. Obsluha musí vyměnit lahve pravé sady (viz.kap.5.2) (1). Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze pravé sady. 5 Modrá Svítí Měření Odběr je prováděn z levé sady lahví. 6 Modrá Svítí Měření Odběr je prováděn z pravé sady lahví. 7 Zelená 8 Ţlutá 9 Červená Svítí Měření Rezervní zdroj má dostatečný tlak a je připraven k odběru. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze rezervního zdroje. Bliká Měření Rezervní zdroj nemá dostatečný tlak. Došlo k poklesu na nastavenou spínací hodnotu tlaku došlo k odeslání informace pro hlášení vzdáleného monitorovacího systému. Obsluha musí vyměnit lahve rezervní sady. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze rezervního zdroje. Bliká Měření Výstupní tlak do rozvodu je o více neţ 20% nad mezí stanovenou ČSN EN ISO :2007. Byl sepnut kontakt nouzového provozního alarmu pro hlášení monitorovacího systému. JE NUTNÝ OKAMŢITÝ ZÁSAH OBSLUHY! Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty horní meze výstupu ze zdroje. 10 Zelená 11 Červená Svítí Měření Výstupní tlak do rozvodu odpovídá ČSN EN :2007. Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty OK meze výstupu ze zdroje. Bliká Měření Výstupní tlak do rozvodu je o více neţ 20% pod mezí stanovenou ČSN EN ISO :2007. Byl sepnut kontakt nouzového provozního alarmu pro hlášení monitorovacího systému. JE NUTNÝ OKAMŢITÝ ZÁSAH OBSLUHY! Svítí Prohlíţení Indikace zobrazení nastavené hodnoty dolní meze výstupu ze zdroje. (1) Jestliţe nebyly včas vyměněny lahve levé sady, otevře ŘS po dočerpání pravé sady oba elektromagnetické ventily a probíhá odběr z obou baterií současně. Dojde k dočerpání zbytků plynu v obou sadách a obsluha musí ručně uvést do činnosti rezervní zdroj. (2) Jestliţe nebyly včas vyměněny lahve pravé sady, otevře ŘS po dočerpání levé sady oba elektromagnetické ventily a probíhá odběr z obou baterií současně. Dojde k dočerpání zbytků plynu v obou sadách a obsluha musí ručně uvést do činnosti rezervní zdroj. 17

18 Tab.5 Zobrazení na displeji Zobrazení a význam jednotlivých hlášení zobrazovaných na displejích ŘS Displej č. (dle obr.4) Reţim provozu 1 Měření 2 Měření Význam hlášení Okamţitá hodnota tlaku v levé sadě lahví v jednotkách MPa. Hodnota plné sady lahví je 10 nebo 20 MPa. Hodnota je průběţně aktualizována. Okamţitá hodnota tlaku v pravé sadě lahví v jednotkách MPa. Hodnota plné sady lahví je 10 nebo 20 MPa. Hodnota je průběţně aktualizována. 3 Měření 1 Prohlíţení 1,2,3 Měření 3 Nastavování 2 Měření 1 2 Měření Okamţitá hodnota tlaku na výstupu do rozvodu v jednotkách kpa. 400 kpa je nastavovaná hodnota tlaku medicinálních plynů na výstupu do rozvodu dle ČSN EN Hodnota je průběţně aktualizována. Zákaz nastavování spínacích mezí-lze je pouze prohlíţet. je přepnut dolů. Na displeji č.2 se postupnými stisky přepíná mezi zobrazenými vstupy (pravá sadalevá sadavýstuprezervaaux1aux2) a (horní mez dolní mez). Zobrazení spínacích mezí vstupů č. 3 6 na cca 5 s (zpravidla: rezerva=displej 3, Aux1= displej 2, Aux2= displej 1) po stisku. Probíhá nastavování jasu displejů. Havarijní chyba při rozpojení proudové smyčky porucha na smyčce některé ze sond, popř. samotného snímače. Je zastaveno měření a pro zajištění stálé dodávky plynu cyklují ventily obou sad v rytmu cca 10 s, coţ je signalizováno akustickým návěstím. JE NUTNÝ ZÁSAH ŠKOLENÉ OBSLUHY!!! Výstup z tohoto stavu pouze tlačítkem. Systémová chybová hlášení. Je zastaveno měření a pro zajištění stálé dodávky plynu cyklují ventily obou sad v rytmu cca 10 s, coţ je signalizováno akustickým návěstím. JE NUTNÝ ZÁSAH ŠKOLENÉ OBSLUHY!!! Lahvový zdroj manuální ZM1 30, ZM2 30 U tohoto typu zdroje dochází k přepnutí mezi oběma stranami automaticky. Při poklesu tlaku na jedné sadě lahví dojde automaticky k přepnutí na stranu druhou. Na zdroji je umístěna ovládací páčka, která slouţí při výměně lahví k přepnutí z jedné strany lahví na druhou (obr.8). Regulace tlaku probíhá buď jednostupňově (ZM1 30) nebo dvoustupňově (ZM2 30). Tlak plynu vystupujícího ze zdroje do rozvodu je moţno sledovat na kontrolním manometru. 18

19 Tento zdroj můţe být také vybaven signalizací poklesu tlaku dle specifikace zákazníka. V takovém případě se postupuje podle návodu k obsluze konkrétního typu pouţité signalizace Lahvový zdroj rezervní ZR1 30, ZR2 30 Rezervní zdroj se při závadě či plánované odstávce hlavního zdroje uvádí v činnost manuálně (obr.6). Nejprve je nutno zkontrolovat, je-li otevřen uzavírací ventil sběrnice. Pak se otevře výstupní ventil z rezervního zdroje a zavře kulový kohout na výstupu ze zdroje ZA1 30 (ZM1 30, ZM2 30). Tím je přerušen odběr ze zdroje ZA1 30 (kříţek) a proudění probíhá ve směru čárkované šipky. Je moţné provádět zásahy na hlavním zdroji. Regulace tlaku probíhá buď jednostupňově (ZR1 30) nebo dvoustupňově (ZR2 30). Tlak plynu vystupujícího ze zdroje do rozvodu je moţno sledovat na kontrolním manometru. Tento zdroj můţe být také vybaven signalizací poklesu tlaku dle specifikace zákazníka. V takovém případě se postupuje podle návodu k obsluze konkrétního typu pouţité signalizace. Obr.6 Spuštění zdroje ZR1 30 POZOR! Jakékoli nedodrţení výše uvedených postupů můţe způsobit zdravotní postiţení nebo smrt pacienta! 19

20 4 TECHNICKÁ DATA 4.1 Data obecná Základní rozměry lahvového zdroje jsou závislé na typu zdroje a počtu lahví na zdroji, tj. na délce sběrnice (tab.6). Obě sady lahví se volí zpravidla se stejným počtem, např. 1+1, 2+2, atd. (pokud nejde o zdroj rezervní, který má pouze jednu stranu lahví). Celý zdroj se umísťuje na stěnu do takové výšky, aby bylo moţné provádět co nejsnadnější připojení k předpokládanému druhu lahví (v závislosti na jejich výšce). Pro standardní 50 l nádoby je doporučená výška nosiče sběrnice 1900 mm nad zemí. Uvedené poţadavky musí být zaneseny do projektové dokumentace. Pokud zákazník poţaduje parametry přibliţující se okrajovým moţnostem daného zdroje (především při instalaci zdroje pro průmyslové pouţití), musí být toto předem dohodnuto s výrobcem. Tab.6 ZA1 30 ZM1 30 ZM2 30 Typ zdroje Obecná data zdrojů ZA, ZM, ZR ve standardním povedení Hmotnost [kg] (1) Šířka [mm] , Rozměry zdroje Výška [mm] Hloubka [mm] Minimální výška místnosti [mm] Celková zásoba plynu v obou sadách lahví zdroje [m 3 ] Doporučená minimální zásoba plných lahví [ks] Celkový počet kotvících prvků (2) [ks] , , , , , ,1 34,1 32,8 36,8 36,7 42,7 40,6 46,6 44,5 50,5 48,4 54,

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo Logo a název Alcatel jsou obchodními známkami firmy Alcatel a jsou pouţívány na základě licence poskytnuté firmou Thomson Telecom. ÚVOD Děkujeme vám

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více