Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků"

Transkript

1 CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, Praha 10 TEL.,FAX: TEL.: internet: IČ: DIČ: CZ Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9845, dne Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků UCHO

2 Obsah: KAPITOLA 1 Stručná charakteristika Základní popis systému.. KAPITOLA 2 Společné vlastnosti aplikace Organizace vrstev... Číselníky interních databází. Číselník firem.. Styly Vyhledání grafických objektů. Seznamy objektů.. KAPITOLA 3 Chodníky Tvorba objektu.. Grafická editace objektu..... Editace databázového záznamu.. Prohlížení databázového záznamu. Rozdělit objekt na více kusů.. Archiv změny objektu.. Administrace systému.. Nástrojový panel Synchronizace.. Křížový test Strana 1

3 KAPITOLA 1: Stručná charakteristika Základní popis systému K a p i t o l a 1 Základní popis systému Program UCHO neboli Úklid chodníků, je nadstavba základního geografického informačního systému firmy CDSw, který byl vyvinut speciálně pro účely evidence a správy čištění chodníků. Program umožňuje vytvářet a editovat plochy udržovaných či neudržovaných chodníků, s respektováním důležitosti údržby a poskytuje souhrnné informace o údržbě chodníků jako celku, včetně možnosti správy programů úklidu. Programový systém UCHO je standardně vybaven několika skupinami pasportních vrstev, kdy každá skupina obsahuje několik samostatných pasportních vrstev, které mají dopředu připravený databázový informační záznam. V těchto databázových záznamech uživatel uchovává jednak informace o tom, zda se chodník čistí či nikoliv, firmě, která čištění provádí, typu chodníku (klasický, v podchodu, na mostě atd.), o způsobu čištění atd. Zároveň je možné vytvářet programy úklidu, umožňující popsat postup čištění jednotlivých chodníků prostřednictvím různých programů, lišících se např. časem čištění, počtem opakování atd. Základní pasportní vrstvy lze rozdělit do dvou samostatných skupin, a to: A. Chodníky 1. Plochy chodníků sloužící k evidenci obecných informací o čištěných chodnících 2. Linie chodníků sloužící k evidenci podrobnějších informací o čištěných chodnících B. Program úklidu 1. Pracovní trasy PÚ sloužící k tvorbě tras, na kterých je aktivně prováděn úklid chodníků 2. Přejezdové trasy PÚ sloužící k tvorbě tras, na kterých naopak aktivně prováděn úklid chodníků není Ad A1) Vrstva Plochy chodníků je určena k vytváření plošných grafických objektů představujících plochy jednotlivých chodníků. Vrstva umožňuje vytvářet grafické objekty pouze jednoho typu, a to typu plocha, přičemž každý grafický objekt má vlastní informační záznam. V informačním záznamu se evidují informace zejména o tom, zda je chodníková plocha zařazena do systému zimního nebo letního úklidu. Z uvedeného je tedy patrné, že program lze používat jak pro správu čištění chodníků v zimním, tak i letním období. Nejdůležitější položkou v informačním záznamu je automaticky vyplňovaná položka Označení, představující jednoznačný identifikátor chodníku. Tento identifikátor vzniká složením pořadového čísla městské části a pořadového čísla chodníku v rámci městské části (např. 37/10524). Strana 2

4 KAPITOLA 1: Stručná charakteristika Základní popis systému Ad A2) Vrstva Linií chodníků umožňuje vytvářet grafické objekty pouze jednoho typu, a to typu linie, přičemž každý grafický objekt má opět vlastní informační záznam. Vytvářené liniové objekty slouží k několika účelům zároveň. Jednak je to zpřesnění informací vázaných k Plochám chodníků, neboť umožňují zjistit informaci o délce čištěného chodníku, včetně možnosti výpočtu výměry pro úklid, protože většina chodníků se nečistí v celé své ploše, ale pouze v určité šířce (většinou 1,5 metru). Dále je to pak vyznačení propojení mezi jednotlivými chodníky a vytvoření tak trasy vedoucí po čištěných chodnících a naznačujících občanovi, kudy se může dostat z jednoho místa do druhého. Při vytváření Linií chodníků dochází k automatickému přebírání hodnoty položky Označení z Plochy chodníku. Tento jednoznačný identifikátor pak propojuje plošný a liniový objekt a vytváří tak mezi nimi vzájemnou vazbu. Kromě jednoznačného identifikátoru se automaticky přebírají z plošného objektu i další položky informačního záznamu, jako např. Zdůvodnění zařazení do úklidu nebo Zařazení do způsobu zimního úklidu atd. Pořizování objektů této vrstvy již není z hlediska funkčnosti aplikace povinné, pokud se uživatel spokojí pouze s plošnými objekty představující plochy chodníků, nemusí liniové objekty vytvářet, nicméně ochuzuje se o celou řadu důležitých údajů. Ad B1) Vrstva Pracovní trasy PÚ je určena k vytváření liniových grafických objektů představujících trasu, na které je prováděno aktivní čištění chodníků. Ad B2) Vrstva Přejezdové trasy PÚ je určena k vytváření liniových grafických objektů představujících trasu, na které není prováděno aktivní čištění chodníků, jedná se o jalové kilometry, kdy čistící vůz např. přejíždí z jedné trasy na druhou, nebo zajíždí do garáže atd. Pořizování objektů obou vrstev této skupiny vrstev není opět z hlediska funkčnosti aplikace povinné, záleží pouze na uživateli a jeho rozhodnutí. K těmto dopředu připraveným (pasportním) vrstvám lze samozřejmě zakládat další nové vrstvy, do kterých je možné umísťovat nové grafické objekty. Objekty však již nebudou mít připravený informační záznam. Vzhledem k tomu, že problematika čištění chodníků je velice často rozprostřena na celou řadu institucí, kdy každá zabezpečuje čištění chodníků ve své lokalitě, bylo by žádoucí tyto instituce propojit a umožnit jim vytváření a editaci grafických objektů se svými informačními záznamy nad jednou společnou databází. Klasickým modelem takovéto organizační struktury je jakékoliv město, kde se nachází celoměstská instituce, např. Magistrát, Obecní úřad atd., a jednotlivé instituce, ať již samostatné nebo přímo podřízené, jako např. Úřady městských částí, nebo jim podobné instituce. Dalšími institucemi v tomto modelu jsou pak správci komunikace, což může být firma (nebo firmy) zřízená městem (obcí), nebo firma soukromá, pověřená správou obecního majetku. Technické zabezpečení datového propojení všech institucí uvedeného modelu je velice komplikované, v praxi takřka nemožné, neboť se jedná o instituce sídlící často na různých adresách, navíc se většinou nacházejí velmi daleko od sebe. Propojení jakýmkoliv kabelem bývá tudíž nemožné, propojení vzduchem sice do úvahy přichází, avšak časové odezvy při používání vlastní aplikace jsou tak velké, že program je potom díky své pomalosti prakticky nepoužitelný. Z tohoto důvodu naše firma vyvinula modul souhrnně označovaný Synchronizace, kterým může být aplikace UCHO vybavena. Tento modul zabezpečuje Strana 3

5 KAPITOLA 1: Stručná charakteristika Základní popis systému prostřednictvím internetového spojení s nadřazeným webovým serverem, přenos dat mezi všemi zúčastněnými institucemi. K přenosu dochází ihned po provedení jakékoliv změny, čímž dochází k přenosu objemově vcelku malých dat, což má za následek, že uživatel vůbec nezaznamená, že by byl propojený s institucemi po celém městě. Rychlost práce v aplikaci je pak zcela stejná jako v jakékoliv jiné aplikaci naší firmy. Modul Synchronizace samozřejmě není povinné využívat. Jedná-li se o instituci menšího rozsahu, která vše zabezpečuje sama (typickým příkladem jsou menší města nebo obce), není vlastně koho propojovat, a tudíž modul Synchronizace je zbytečný. V případě, že se modul Synchronizace uživatel rozhodne využívat, a chtěl by aktivně spravovat datové soubory, stává se trvalé připojení k internetu podmínkou. Pakliže by trvalé připojení k internetu nebylo k dispozici, uživatel by si mohl data pouze pasivně prohlížet a samozřejmě by byl vyřazen z režimu Synchronizace, tudíž by se k němu nedostávaly prováděné změny ostatními uživateli zapojenými do Synchronizace. Nicméně po obnovení internetového připojení by modul Synchronizace zabezpečil, že se k takovémuto uživateli automaticky dostanou veškeré provedené změny během výpadku jeho internetového připojení. Pro aplikaci UCHO byly dopsány speciální moduly, které, ve snaze co nejvíce pomoci při vytváření Ploch a Linií chodníků, umožňují zpracovat data z aplikace TEPAOS. Moduly vytvářejí z plošných objektů představující kryty chodníků, obsažené v několika vrstvách aplikace TEPAOS, objekty Ploch chodníků. Jelikož zdrojová data aplikace TEPAOS mají objekty na jednotlivých komunikacích velmi roztříštěná (např. záplaty na chodnících), pokouší se jeden z modulů data při převodu zároveň sloučit do celků odpovídajících úsekům komunikace, tedy od křižovatky po křižovatku. Další z modulů vytváří označení objektů, které je uloženo v informačním databázovém záznamu každé plochy chodníku, a je tvořeno pořadovým číslem městské části a pořadovým číslem v rámci městské části. Poslední modul, ne však co do významu, vytváří z tvaru jednotlivých plošných objektů Ploch chodníků liniové objekty do vrstvy Linie chodníků. Tento modul má práci asi nejsložitější, neboť vyrobit liniový objekt tak, aby vedl prostředkem plošného objektu, je velmi komplikovaná matematická operace, navíc její výsledek nemusí být vždy přesně takový, jaký bychom si přáli. Výsledkem použití všech speciálních modulů jsou plošné a liniové objekty, s naplněnými povinnými informacemi. Je samozřejmé, že výsledek nebude nikdy 100%, ale bude vyžadovat lidský zásah. Obecně se dá říci, že plošné objekty vyjdou lépe, nežli objekty liniové. Nicméně i přes nutný lidský zásah je pořád lepší editovat existující objekty, nežli začínat na zelené louce. Navíc je nutné si uvědomit, že objektů ploch a linií chodníků budou ve městě tisíce, ve větších městech dokonce až desetitisíce. Speciální moduly nejsou standardně v aplikaci UCHO dostupné, jsou zpřístupňovány pouze na počátku pro jednorázovou výrobu a pak se vypínají, neboť jejich použití již nikdy nebude potřeba, a pokud by je někdo později omylem použil, zlikvidoval by si již upravená data a musel by začínat opět od počátku. Strana 4

6 KAPITOLA 1: Stručná charakteristika Základní popis systému Ukázka barevně odlišených chodníků, včetně názvů ulic a dopravního značení. Každá barva plošného objektu, představující konkrétní chodník, vypovídá o jeho Zařazení do úklidu, o jeho Správci chodníku a jeho Zdůvodnění zařazení do úklidu. Strana 5

7 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Organizace vrstev K a p i t o l a 2 Organizace vrstev Pasportní ale i nepasportní vrstvy jsou z důvodu snazší orientace sdružovány do samostatných skupin. Tyto skupiny jsou předem pojmenovány a jejich názvy se nedají měnit, stejně jako se nemohou přejmenovávat či zcela rušit dopředu připravené pasportní vrstvy. Do jednotlivých skupin můžeme sice přidávat své další pomocné (nepasportní) vrstvy, ale nezapomeňme, že tyto vrstvy již nebudou mít připravený databázový záznam, jsou skutečně pouze pomocné. Pokud bychom chtěli přidávat více pomocných vrstev, stojí za zvážení, zda bychom je neměli členit do skupin podobným způsobem jako vrstvy pasportní. Způsob jak grafické vrstvy přidávat, editovat či zakládat názvy jednotlivých skupin, je popsán v samostatné kapitole Grafické vrstvy, uživatelské dokumentace MAPA2010. Pro režim tvorby je praktické si nechat zobrazovat nástrojový panel Aktivní vrstva, kde jednoduchým kliknutím levého tlačítka myši na příslušnou vrstvu určíme, kterou vrstvu budeme naplňovat. Určení aktivní vrstvy sebou automaticky nese i nastavení aktivního druhu grafického objektu. Pro všechny vrstvy platí, že v případě pasportních vrstev nebudeme nikdy zadávat aktivní druh grafického objektu, neboť je o to vlastně postaráno výběrem příslušné pasportní vrstvy. Z obsahu tohoto odstavce je tedy patrné, že v aplikaci UCHO, v jedné pasportní vrstvě, se mohou vyskytovat vždy pouze objekty jednoho druhu grafického objektu. Pokud budeme vytvářet grafické objekty do pomocných (nepasportních) vrstev, budeme muset grafický druh zadat. Vyvolání nástrojového panelu provedeme prostřednictvím volby řádkového menu Nastavení Zobrazit Aktivní vrstva. Nástrojový panel má standardní vlastnosti, tudíž je možné jej ukotvit k okrajům hlavního okna aplikace nebo jej nechat plavat nad plochou mapového okna. Stiskem pravého tlačítka kdekoliv nad plochou nástrojového panelu Aktivní vrstva, je vyvoláno roletové menu, kde můžeme povolit zobrazení jak popisu skupin tak i popis vrstev. Výhodou povoleného kompletního zobrazení, je velmi dobrá orientace v jednotlivých grafických vrstvách, ale nese sebou větší náročnost na zabíraný prostor mapového okna. Zkušenějšímu uživateli bude možná stačit pouze zjednodušené zobrazení grafických vrstev (ukázka vlevo), kdy je povoleno pouze popis skupin a nikoliv popis vrstev. Strana 6

8 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselníky interních databází Číselníky interních databází Některé položky vyplňované v interních databázích objektů úklidu chodníků, jsou tzv. číselníkového charakteru. To znamená, že vybíráme jednu hodnotu z několika nabízených variant. Počet variant není omezený a v některých případech může být i velmi velký. Veškeré číselníkové položky jsou plně ve správě uživatele a záleží pouze na nás, jak pečlivě je budeme udržovat. Nutno říci, že význam číselníkových položek pro chod celé aplikace je velmi zásadní, neboť se často jedná o údaje, které představují nejen vlastní hodnotu, ale např. určují, jaké bude mít objekt grafické atributy. O jejich naplnění bychom se tedy měli postarat dříve, nežli se pustíme do dalších kroků při správě dat chodníků. Z tohoto důvodu by také mělo platit, že správu číselníkových položek by mělo provádět pouze omezené množství uživatelů a pro ostatní uživatele by správa číselníků měla být striktně zakázána. Povolení či zakázání se provádí v řádkovém menu Systém, ve volbě Administrace (viz samostatná stejnojmenná kapitola uživatelské dokumentace MAPA2010). Správce databázových číselníků se nachází v řádkovém menu Nástroje, ve volbě Číselníky interních databází. Její aktivací je vyvoláno menu s kompletními nástroji správy Strana 7

9 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselníky interních databází Popis tlačítek správce databázových číselníků: 1. Skupina tlačítek pro přidání, změnu nebo smazání záznamu; - Přidat položku číselníku: prostřednictvím této volby můžeme zadat novou položku do číselníku. Ve vyvolaném menu se automaticky nabízí nejbližší volné číslo, které však můžeme upravit podle svých představ. Zadání hodnoty položky Název je povinné, o čemž svědčí žluté zvýraznění prostoru položky. Zaškrtávací volbu Aktivní je žádoucí ponechat zapnutou. V případě, že bychom tuto volbu vypnuli, zůstane sice položka v číselníku, avšak ve formulářích interních databází nepůjde používat. Tato volba se může hodit ve chvíli, kdy bychom chtěli takovouto hodnotu z číselníku odstranit, avšak je ještě někde používaná. Touto volbou zamezíme alespoň tomu, že ji již nikdo nepoužije a ve správnou chvíli ji pak můžeme z číselníku např. odstranit. Pokud bychom zadali již existující kód nebo název, budeme o nemožnosti uložení informováni zobrazenou hláškou. - Upravit položku číselníku; tlačítko nám umožní změnit kód a obsah (název) položky. Současně je kontrolována unikátnost kódu položky. Pokud bychom zadali již existující kód nebo název, budeme o nemožnosti uložení informováni zobrazenou hláškou. - Zrušit položku číselníku; tato volba odstraní položku z číselníku. Vzhledem k závažnosti operace se systém dotazuje na potvrzení. Strana 8

10 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselníky interních databází 2. Tlačítko další údaje; speciální volba poplatná pouze pro aplikaci UCHO. Aktivací volba dojde k zobrazení formuláře, kde může nastavit, aby se výměra pro úklid chodníku počítala z délky linie. Po potvrzení se provedené nastavení promítne v hlavním formuláři správce databázových číselníků, kdy se ve sloupci označeném Další údaje zobrazí hodnota výměra se počítá (viz stránka v úvodu této kapitoly). Sloupec Další údaje se standardně ve formuláři Číselníku interních databází nezobrazuje. Pokud si jej přejeme zobrazit, musíme si nastavit povolení jeho zobrazení. Povolení se provádí klinutí pravým tlačítkem myši na řádek s nadpisy jednotlivých sloupců, kdy se následně zobrazí roletové menu umožňující sloupec zapnout. Při použití této položky ve formuláři interní databáze Linie chodníku, s nastavenou hodnotou výměra se počítá, bude docházet k tomu, že do položky Výměra pro úklid nebude přenesena celá výměra čištěného chodníku, ale dostane se sem hodnota vzniklá výpočtem 1,5 m krát délka Linie chodníku. Vypočítávání výměry z délky linie je velice praktická věc, neboť většina chodníků se nečistí po celé své ploše, ale čistí se pouze 1,5 metru široký pruh tak, aby občané mohli projít a zbytek se nečistí, neboť by to bylo jednak zbytečné a zároveň příliš finančně nákladné. 3. Skupina tlačítek pro nahrání, uložení nebo vymazání obrázku; Nahrát obrázek: prostřednictvím této funkce lze ke každé položce číselníku připojit jeden obrázek. Vložený obrázek se v číselníku zobrazuje buď vedle příslušné položky jako informace o velikosti obrázku (JPEG 4 KB), anebo při přiblížení se myši k názvu položky v bublinové nápovědě, ve svém skutečném vzhledu. Uložit obrázek; volba se zpřístupní po té, kdy je k položce připojen obrázek. Jejím prostřednictvím můžeme obrázek opět uložit na pevný disk. Původní obrázek u položky v číselníku samozřejmě zůstane. Vymazat obrázek; touto volbou definitivně zrušíme připojený obrázek. 4. Skupina tlačítek pro pohyb v úrovních číselníkových položek; Zpět na vyšší úroveň: tato funkce umožňuje vynořování z nižších úrovní číselníku (viz následující volba). Přejít na vnořenou úroveň číselníku: prostřednictvím této funkce je možné vnořování v položkách a vytvářet tak úrovně vnoření. (Příklad: Vozovka Dlažba Zámková. První úroveň označená Vozovka, má Strana 9

11 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselníky interních databází několik podúrovní [např. Dlažba, Asfalt, Beton], kdy každá podúroveň má svojí další nižší úroveň [např. pro Dlažbu jsou to Velká, Drobná, Řevnická, Zámková, pro Beton jsou to Válcovaný, Panel, Cementový]. Ve formuláři databáze se pak objeví celé vnoření, v našem případě Vozovka Dlažba Zámková.) Tato volba musí být v aplikaci opět speciálně povolena a v aplikaci UCHO je rovněž zakázána, proto jsou ikony šipky šedé a nepřístupné. 5. Skupina tlačítek pro přesun číselníkových položek; čtyři ikony pro přesun položek se zpřístupní pouze tehdy, nastavíme-li řazení podle položky Pořadí, což provedeme kliknutím levého tlačítka myši na název sloupce Pořadí. V tuto chvíli si můžeme seřadit položky číselníku přesně tak, jak nám vyhovuje, nemusíme přitom respektovat např. abecední nebo číselné řazení, ale vyrobíme se pořadí přesně takové, jaké se nám hodí. Celý význam spočívá v tom, že při vybírání číselníkové položky ve formuláři interní databáze, se položky budou nabízet v tomto nastaveném pořadí. Přesunout položku na první místo: přesune vybranou položku na začátek seznamu, tedy až nahoru. Přesunout položku nahoru: přesune vybranou položku o jeden řádek nahoru. Přesunout položku dolů: přesune vybranou položku o jeden řádek dolů. Přesunout položku na poslední místo: přesune vybranou položku na konec seznamu, tedy až dolů. Veškeré změny, které v seznamu provádíme, se ihned ukládají. Z tohoto důvodu není ve formuláři potvrzovací tlačítko, ale pouze tlačítko pro zavření. Strana 10

12 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselník firem Číselník firem Pro číselník firem platí stejná pravidla jako pro číselníky interních databází, tedy opět bychom je měli vytvářet na počátku užívání aplikace, měly by vznikat (nejlépe) na jednom místě a měl by je vytvářet zkušený uživatel a pro ostatní uživatele by měl být číselník firem nepřístupný. Správce číselníku firem se nachází v řádkovém menu Nástroje, ve volbě Číselníky firem, která má navíc dvě podvolby, a sice Zhotovitel/subdodavatel úklidu a Správce chodníku. Jejich aktivací je vyvoláno menu s kompletními nástroji správy příslušného číselníku. Strana 11

13 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselník firem Popis tlačítek správce číselníku Zhotovitel/subdodavatel úklidu: Tlačítko pro prohlížení záznamu firmy; volba nám umožní pasivně prohlížet obsah formuláře s údaji příslušné firmy. Tlačítko pro úpravu záznamu firmy; volba nám umožní editovat údaje o firmě zobrazené ve formuláři. Tlačítko pro přidání záznamu firmy; volba nám umožní založit novou firmu do číselníku, včetně zpřesňujících údajů o firmě (adresa, spojení, IČ, DIČ atd.). Tlačítko pro vymazání záznamu firmy; volba nám umožní záznam o firmě zcela zrušit. Vzhledem k závažnosti operace budeme dotázáni na potvrzení. Popisovat obsluhu druhého číselníku, a to číselníku Správců chodníků nemá smysl, neboť je zcela totožná a vztahují se na ni stejná pravidla. Strana 12

14 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Styly Styly V předchozích kapitolách jsme se seznámili s číselníkovými položkami a padla při tom i zmínka, že jednotlivým hodnotám některých číselníkových položek můžeme nastavovat grafické atributy. Jak tedy vlastně s grafickými atributy jednotlivých pasportních objektů pracovat? Práce se styly je dostatečně popsána v uživatelské dokumentaci MAPA2010, v kapitole Styly. Režim práce v aplikaci UCHO se od tohoto popisu nijak neodlišuje. Snad jen pro připomenutí zde avizujeme, že uživatel sice může do seznamu stylů přidávat styly nové, avšak nemůže odstraňovat předdefinované styly. Předdefinované styly lehce na první pohled poznáme, neboť jejich název se zobrazuje tmavě šedou barvou. Co by stálo za zdůraznění je informace, že ve stylech se pro Plochy chodníků používá trojrozměrné nastavení grafických atributů a pro Linie chodníků jednorozměrné. Jak tomu rozumět? Znamená to, že k zadání grafického atributu použijeme kombinaci položek ze tří číselníkových položek. Pro objekty z vrstvy Plochy chodníků nastavujeme grafický vzhled objektu kombinací položky Zařazení do úklidu, položky Správce a položky Zdůvodnění zařazení do úklidu. Všechny položky jsou obsluhovány stejnojmennými číselníky (viz předchozí kapitola Číselníky interních databází). Volba položek je dopředu daná a uživatel ji nemůže změnit. V případě objektů z vrstvy Linie chodníků nemáme možnost používat žádné číselníkové položky interní databáze, ale barva se nastavuje pro všechny objekty celé vrstvy jednotně. Jakékoliv změny, které budeme v seznamu stylů vykonávat, budou akceptovány jedině po stisku potvrzovacího tlačítka OK. Strana 13

15 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Vyhledání grafických objektů Vyhledání grafických objektů Vytvořené grafické objekty nacházející se v aktivním souboru, v pasportních vrstvách, lze v mapovém prostředí samozřejmě i vyhledávat. Jelikož náš aktivní soubor může obsahovat velké množství grafických objektů, nacházejících se navíc v různých vrstvách, nabízí nám vyhledávací režim usnadnění v tom, že v roletových menu jsou nabízeny pro vyhledání objekty konkrétní vrstvy. Vyhledávací volby se nacházejí v řádkovém menu Vyhledat, pod možností Aktivní soubor, kde kromě vyhledání z klasického seznamu všech grafických objektů, se nacházejí příslušné vyhledávací volby. Aktivací příslušné volby je vždy vyvolán seznam, obsahující pouze příslušné druhy objektů konkrétní pasportní vrstvy. Seznam je pro všechny druhy objektů stejný a to včetně funkčnosti. Standardně je vybaven tlačítky v levé spodní části, jejichž popis je již znám z uživatelské dokumentace MAPA2010. Vlastní vyhledání provedeme kliknutím levého tlačítka myši na řádku s požadovaným objektem a stiskem potvrzovacího tlačítka OK. Strana 14

16 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Seznamy objektů Seznamy objektů Seznamy pasportních objektů se nacházejí v řádkovém menu Seznamy, pod volbami označenými dle jednotlivých pasportních vrstev, jako např. Chodníky nebo Programy úklidu. Aktivací požadované volby je vyvolán seznam objektů příslušné pasportní vrstvy, jehož funkčnost a práce s ním je shodná jako u ostatních seznamů a je dostatečně popsána v kapitolách Seznamy nebo Lokalizace uživatelské dokumentace MAPA2010. Jediné odlišnosti v seznamech, nebo důležité volby, které stojí za to zopakovat ještě jednou, jsou uvedeny níže. První z nich je speciální volba, nacházející se ve všech seznamech objektů pasportních vrstev, a sice poslední tlačítko v řadě, ve spodní části seznamu, se symbolem oka. Tato volba umožňuje zvolený objekt, tedy ten, který je zvýrazněn modrou řádkou, vyhledat v mapovém prostředí. Stiskem ikony dojde k přesunutí mapového výřezu tak, aby hledaný objekt se nacházel celý uprostřed mapového okna, a zároveň dojde k jeho zvýraznění. Zaškrtávací volby v levé části seznamu umožňují provedením zaškrtnutí vybrat zvolený objekt. Další práce se seznamem vybraných objektů je standardní a je detailně popsána v kapitole Seznamy uživatelské dokumentace MAPA2010. Strana 15

17 Tvorba objektu K a p i t o l a 3 Tvorba objektu Ikona pro tvorbu se nabízí dokonce ve dvou nástrojových panelech, jednak v panelu označeném Grafická tvorba/editace a rovněž i v panelu Nástroje objektu. Rozdíl mezi těmito dvěma panely je v tom, že panel označený Grafická tvorba/editace je univerzální (je součástí jádra MAPA2010), kdežto panel Nástroje objektu je poplatný pouze aplikaci UCHO. Pro naši práci bude praktičtější využívat pouze panel Nástroje objektu, neboť sdružuje všechny volby pro správu a editaci všech druhů pasportizovaných objektů. Současně i zabezpečuje zpřístupňování či naopak znepřístupňování voleb, které jsou poplatné pouze příslušnému druhu pasportního objektu. Uživatel má k dispozici ještě třetí způsob zahájení režimu tvorby, a sice stisk pravého tlačítka myši kdekoliv nad mapovým oknem. V tuto chvíli se objeví plovoucí roletové menu s možností zahájení tvorby objektu. Tato volba nám bude, v roletovém menu, v některých momentech nabízet větší počet režimů, nežli pouze režim tvorby. Je to odvislé od stavu, ve kterém se momentálně budeme nacházet. Budeme-li mít např. vybráno několik grafických objektů, bude roletové menu automaticky obsahovat průnik všech možných režimu, které jsou k vybraným objektům k dispozici. Nástrojový panel Grafická tvorba/editace bude vždy automaticky vyvolán po zahájení režimu tvorby, ale jelikož má standardně nastavenou volbu, vyvolávanou stiskem pravého tlačítka kdekoliv nad jeho plochou, označenou Automaticky skrývat panel, dojde po ukončení režimu tvorby k jeho uzavření. Povolení další volby Přesné zadání, zpřístupníme podrobnější možnosti režimu tvorby. Provedené nastavení je vlastní každému uživateli, takže záleží pouze na nás, jaké nastavení nám bude vyhovovat. Jednotlivé pasportní vrstvy úklidu chodníků jsou soustředěny do skupiny vrstev označených Chodníky. Strana 16

18 Tvorba objektu Plochy chodníků (plošný objekt vrstva číslo 60) Plochy chodníků definují prostor, ve kterém se bude úklid příslušného chodníku provádět. Jak bylo uvedeno v úvodní kapitole, většina chodníků se nečistí v celé své ploše, ale pouze tak, aby občané mohli procházet, což představuje 1,5 metru široký pás v ploše chodníku. Celoplošné čištění chodníků se používá pouze v některých případech, jako jsou náměstí, pěší zóny či např. zastávky MHD. Vzhledem k tomu, že vytvořený plošný objekt neslouží pouze k vizuální interpretaci čištěného prostoru chodníku, ale je i zdrojem informace o výměře prováděného čištění, bylo by žádoucí, kdybychom vytvářeli Plochy chodníků s maximální přesností. Při vytváření Ploch chodníků bychom tedy měli v maximální možné míře využívat přichytávání na objekty mapového podkladu, kterými jsou hranice vozovek nebo chodníků. Pokud využíváme modul Synchronizace, je nutné, abychom byli připojeni k internetové síti, neboť v opačném případě nebude možné vůbec zahájit režim tvorby. O nemožnosti dalšího postupu bychom byli informováni zobrazenou hláškou. Po vlastním zahájení režimu tvorby stiskem ikony se symbolem pera, provedeme umístění Plochy chodníku do mapového prostředí. Opakovaným stiskem levého tlačítka myši v mapovém prostředí určíme plošnou reprezentaci objektu. Pokud mapový podklad, nebo jiná pasivní vrstva, obsahuje entitu, na kterou bychom se v průběhu tvorby Plochy chodníku chtěli přesně přichytit (a z předchozího odstavce víme, že bychom měli), použijeme stisk pravého tlačítka myši nad touto entitou. Pokud by se nám definovaný plošný objekt v mapovém prostředí nelíbil, můžeme jeho vzhled opravit tak, že posuneme body, které jej tvoří, uchopením levým tlačítkem myši nad konkrétním bodem. Rovněž lze využívat funkce mazání poslední spojnice nebo stiskem ikony se symbolem šipky vymazat celou definici Plochy chodníku a začít definovat nově (viz kapitola uživatelské dokumentace MAPA2010 Tvorba uživatelských objektů). Celý režim definování Plochy chodníku ukončíme stiskem tlačítka na nástrojovém panelu se symbolem zelené fajfky. Pro objekt Plocha chodníku nenastavujeme žádné grafické atributy, neboť ty se zadávají prostřednictvím stylů, jak bylo popsáno v jedné z předchozích kapitol (kapitola Styly, této uživatelské dokumentace). Pokud jsme tak neučinili a žádný styl nemáme nastavený, bude vytvořený plošný objekt obsahovat pouze základní grafické atributy, a sice jednoduchý obrys v černé barvě, výplň nebude žádná. Po potvrzení grafické podoby Plochy chodníku je automaticky zobrazen formulář informační databáze, kde je celá řada údajů automaticky vyplněna. Nejdůležitější automaticky vyplněnou položkou je položka Označení, což je vlastně unikátní identifikátor chodníkové plochy. Identifikátor je tvořen pořadovým číslem městské části a pořadovým číslem plochy chodníku v rámci příslušné městské části. Mezi další předem vyplněné položky na hlavní záložce formuláře informačního záznamu patří Číslo úseku a Ulice, Plocha měřená a Plocha z grafiky. Položka Plocha měřená je uživateli přístupná, na rozdíl od položky Plocha z grafiky, a může si tedy hodnotu upravit. Strana 17

19 Tvorba objektu Strana 18

20 Tvorba objektu Ve druhé záložce označené Umístění jsou automaticky vyplněny položky Katastr, Městská část a Oblast vlivu. Oblast vlivu představuje území spravované např. dílčím správcem v rámci správcovské firmy (např. v Praze jsou to jednotlivé Oblastní správy TSK). Položka Oblast vlivu však nemusí být v každém městě či obci potřebná, neboť správcovská firma nemá žádné dílčí členění. Z tohoto důvodu je možné Oblast vlivu v konfiguraci celé aplikace zcela potlačit a položka potom bude nepřístupná a nevyužívaná. Ve třetí záložce označené Topologie jsou automaticky vyplněny informace o příslušnosti vytvořené chodníkové plochy ke komunikaci a jejím úsekům. Ostatní položky ve všech záložkách informačního záznamu si uživatel vyplňuje sám. I když vyplnění ostatních položek není povinné, je jistě žádoucí položky naplňovat, neboť jinak nebude informace o chodnících úplná. Nepovinné položky navíc nemusíme vyplňovat během režimu tvorby, ale můžeme se k jejich vyplnění vrátit kdykoliv později, prostřednictvím režimu editace. Někdy se nám může stát, že se v položce zobrazí červený nápis číselník nenaplněn. Důvodem je zcela chybějící příslušný číselník. V tomto případě je nutné, ve správě databázových číselníků, chybějící číselník založit. Záložky Poznámka a Historie známe ze základní dokumentace MAPA2010. Jedná se o neomezeně velký prostor pro textovou poznámku. V záložce Historie jsou pak Strana 19

1. Základní operace s buňkami

1. Základní operace s buňkami 1. Základní operace s buňkami Studijní materiál Aplikace techniky TABULKOVÉ EDITORY (TE1MP_TAB) Buňka je základním stavebním kamenem Excelu. Buňka jako taková je již konkrétním nosičem informace. Abyste

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08)

aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08) BAKALÁŘI Práce s daty žáků ve školní matrice příručka pro třídní učitele autor příručky: RNDr. Libor Jelínek aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08) Obsah [s - určeno pro správce systému a vedení

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele komplexní ekonomický systém Začínáme pracovat se systémem. FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J

ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J UŽIVATELSKÁ A ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA Duben 09 Ing. Eva Sýkorová Příručka je určena pro potřeby školení a rutinního provozu systému PassPort v ČEZ, a. s. ČEZ a.s. 2009 I-1 Příručka

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

DAKART. uživatelská příručka. (do verze 4.1.4)

DAKART. uživatelská příručka. (do verze 4.1.4) DAKART uživatelská příručka (do verze 4.1.4) 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Dakart - stručný popis...5 2.1 Uživatelský pohled...5 2.2 Technický pohled...5 2.3 Kategorizace sw...5 2.4 Požadavky na systém, hw

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Informační systém Win RDG

Informační systém Win RDG Informační systém Win RDG G RD 44 Popis programu a návod k jeho používání Verze 4.9 Copyright 1992-2008 Program: RNDr. Václav Krmela, Ing. Karel Vojta Dokumentace: Dagmar Krmelová -2- 1. CHARAKTERISTIKA

Více

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST O B C H O D N Í A K A D E M I E O R L O V Á A p l i k a c e n a P C I t e x t o v ý e d i t o r, t v o r b a p r e z e n t a c e u č e b n í t e x t p r o d i s t a n č n í f o r m u v z d ě l á v á n

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více