Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků"

Transkript

1 CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, Praha 10 TEL.,FAX: TEL.: internet: IČ: DIČ: CZ Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9845, dne Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků UCHO

2 Obsah: KAPITOLA 1 Stručná charakteristika Základní popis systému.. KAPITOLA 2 Společné vlastnosti aplikace Organizace vrstev... Číselníky interních databází. Číselník firem.. Styly Vyhledání grafických objektů. Seznamy objektů.. KAPITOLA 3 Chodníky Tvorba objektu.. Grafická editace objektu..... Editace databázového záznamu.. Prohlížení databázového záznamu. Rozdělit objekt na více kusů.. Archiv změny objektu.. Administrace systému.. Nástrojový panel Synchronizace.. Křížový test Strana 1

3 KAPITOLA 1: Stručná charakteristika Základní popis systému K a p i t o l a 1 Základní popis systému Program UCHO neboli Úklid chodníků, je nadstavba základního geografického informačního systému firmy CDSw, který byl vyvinut speciálně pro účely evidence a správy čištění chodníků. Program umožňuje vytvářet a editovat plochy udržovaných či neudržovaných chodníků, s respektováním důležitosti údržby a poskytuje souhrnné informace o údržbě chodníků jako celku, včetně možnosti správy programů úklidu. Programový systém UCHO je standardně vybaven několika skupinami pasportních vrstev, kdy každá skupina obsahuje několik samostatných pasportních vrstev, které mají dopředu připravený databázový informační záznam. V těchto databázových záznamech uživatel uchovává jednak informace o tom, zda se chodník čistí či nikoliv, firmě, která čištění provádí, typu chodníku (klasický, v podchodu, na mostě atd.), o způsobu čištění atd. Zároveň je možné vytvářet programy úklidu, umožňující popsat postup čištění jednotlivých chodníků prostřednictvím různých programů, lišících se např. časem čištění, počtem opakování atd. Základní pasportní vrstvy lze rozdělit do dvou samostatných skupin, a to: A. Chodníky 1. Plochy chodníků sloužící k evidenci obecných informací o čištěných chodnících 2. Linie chodníků sloužící k evidenci podrobnějších informací o čištěných chodnících B. Program úklidu 1. Pracovní trasy PÚ sloužící k tvorbě tras, na kterých je aktivně prováděn úklid chodníků 2. Přejezdové trasy PÚ sloužící k tvorbě tras, na kterých naopak aktivně prováděn úklid chodníků není Ad A1) Vrstva Plochy chodníků je určena k vytváření plošných grafických objektů představujících plochy jednotlivých chodníků. Vrstva umožňuje vytvářet grafické objekty pouze jednoho typu, a to typu plocha, přičemž každý grafický objekt má vlastní informační záznam. V informačním záznamu se evidují informace zejména o tom, zda je chodníková plocha zařazena do systému zimního nebo letního úklidu. Z uvedeného je tedy patrné, že program lze používat jak pro správu čištění chodníků v zimním, tak i letním období. Nejdůležitější položkou v informačním záznamu je automaticky vyplňovaná položka Označení, představující jednoznačný identifikátor chodníku. Tento identifikátor vzniká složením pořadového čísla městské části a pořadového čísla chodníku v rámci městské části (např. 37/10524). Strana 2

4 KAPITOLA 1: Stručná charakteristika Základní popis systému Ad A2) Vrstva Linií chodníků umožňuje vytvářet grafické objekty pouze jednoho typu, a to typu linie, přičemž každý grafický objekt má opět vlastní informační záznam. Vytvářené liniové objekty slouží k několika účelům zároveň. Jednak je to zpřesnění informací vázaných k Plochám chodníků, neboť umožňují zjistit informaci o délce čištěného chodníku, včetně možnosti výpočtu výměry pro úklid, protože většina chodníků se nečistí v celé své ploše, ale pouze v určité šířce (většinou 1,5 metru). Dále je to pak vyznačení propojení mezi jednotlivými chodníky a vytvoření tak trasy vedoucí po čištěných chodnících a naznačujících občanovi, kudy se může dostat z jednoho místa do druhého. Při vytváření Linií chodníků dochází k automatickému přebírání hodnoty položky Označení z Plochy chodníku. Tento jednoznačný identifikátor pak propojuje plošný a liniový objekt a vytváří tak mezi nimi vzájemnou vazbu. Kromě jednoznačného identifikátoru se automaticky přebírají z plošného objektu i další položky informačního záznamu, jako např. Zdůvodnění zařazení do úklidu nebo Zařazení do způsobu zimního úklidu atd. Pořizování objektů této vrstvy již není z hlediska funkčnosti aplikace povinné, pokud se uživatel spokojí pouze s plošnými objekty představující plochy chodníků, nemusí liniové objekty vytvářet, nicméně ochuzuje se o celou řadu důležitých údajů. Ad B1) Vrstva Pracovní trasy PÚ je určena k vytváření liniových grafických objektů představujících trasu, na které je prováděno aktivní čištění chodníků. Ad B2) Vrstva Přejezdové trasy PÚ je určena k vytváření liniových grafických objektů představujících trasu, na které není prováděno aktivní čištění chodníků, jedná se o jalové kilometry, kdy čistící vůz např. přejíždí z jedné trasy na druhou, nebo zajíždí do garáže atd. Pořizování objektů obou vrstev této skupiny vrstev není opět z hlediska funkčnosti aplikace povinné, záleží pouze na uživateli a jeho rozhodnutí. K těmto dopředu připraveným (pasportním) vrstvám lze samozřejmě zakládat další nové vrstvy, do kterých je možné umísťovat nové grafické objekty. Objekty však již nebudou mít připravený informační záznam. Vzhledem k tomu, že problematika čištění chodníků je velice často rozprostřena na celou řadu institucí, kdy každá zabezpečuje čištění chodníků ve své lokalitě, bylo by žádoucí tyto instituce propojit a umožnit jim vytváření a editaci grafických objektů se svými informačními záznamy nad jednou společnou databází. Klasickým modelem takovéto organizační struktury je jakékoliv město, kde se nachází celoměstská instituce, např. Magistrát, Obecní úřad atd., a jednotlivé instituce, ať již samostatné nebo přímo podřízené, jako např. Úřady městských částí, nebo jim podobné instituce. Dalšími institucemi v tomto modelu jsou pak správci komunikace, což může být firma (nebo firmy) zřízená městem (obcí), nebo firma soukromá, pověřená správou obecního majetku. Technické zabezpečení datového propojení všech institucí uvedeného modelu je velice komplikované, v praxi takřka nemožné, neboť se jedná o instituce sídlící často na různých adresách, navíc se většinou nacházejí velmi daleko od sebe. Propojení jakýmkoliv kabelem bývá tudíž nemožné, propojení vzduchem sice do úvahy přichází, avšak časové odezvy při používání vlastní aplikace jsou tak velké, že program je potom díky své pomalosti prakticky nepoužitelný. Z tohoto důvodu naše firma vyvinula modul souhrnně označovaný Synchronizace, kterým může být aplikace UCHO vybavena. Tento modul zabezpečuje Strana 3

5 KAPITOLA 1: Stručná charakteristika Základní popis systému prostřednictvím internetového spojení s nadřazeným webovým serverem, přenos dat mezi všemi zúčastněnými institucemi. K přenosu dochází ihned po provedení jakékoliv změny, čímž dochází k přenosu objemově vcelku malých dat, což má za následek, že uživatel vůbec nezaznamená, že by byl propojený s institucemi po celém městě. Rychlost práce v aplikaci je pak zcela stejná jako v jakékoliv jiné aplikaci naší firmy. Modul Synchronizace samozřejmě není povinné využívat. Jedná-li se o instituci menšího rozsahu, která vše zabezpečuje sama (typickým příkladem jsou menší města nebo obce), není vlastně koho propojovat, a tudíž modul Synchronizace je zbytečný. V případě, že se modul Synchronizace uživatel rozhodne využívat, a chtěl by aktivně spravovat datové soubory, stává se trvalé připojení k internetu podmínkou. Pakliže by trvalé připojení k internetu nebylo k dispozici, uživatel by si mohl data pouze pasivně prohlížet a samozřejmě by byl vyřazen z režimu Synchronizace, tudíž by se k němu nedostávaly prováděné změny ostatními uživateli zapojenými do Synchronizace. Nicméně po obnovení internetového připojení by modul Synchronizace zabezpečil, že se k takovémuto uživateli automaticky dostanou veškeré provedené změny během výpadku jeho internetového připojení. Pro aplikaci UCHO byly dopsány speciální moduly, které, ve snaze co nejvíce pomoci při vytváření Ploch a Linií chodníků, umožňují zpracovat data z aplikace TEPAOS. Moduly vytvářejí z plošných objektů představující kryty chodníků, obsažené v několika vrstvách aplikace TEPAOS, objekty Ploch chodníků. Jelikož zdrojová data aplikace TEPAOS mají objekty na jednotlivých komunikacích velmi roztříštěná (např. záplaty na chodnících), pokouší se jeden z modulů data při převodu zároveň sloučit do celků odpovídajících úsekům komunikace, tedy od křižovatky po křižovatku. Další z modulů vytváří označení objektů, které je uloženo v informačním databázovém záznamu každé plochy chodníku, a je tvořeno pořadovým číslem městské části a pořadovým číslem v rámci městské části. Poslední modul, ne však co do významu, vytváří z tvaru jednotlivých plošných objektů Ploch chodníků liniové objekty do vrstvy Linie chodníků. Tento modul má práci asi nejsložitější, neboť vyrobit liniový objekt tak, aby vedl prostředkem plošného objektu, je velmi komplikovaná matematická operace, navíc její výsledek nemusí být vždy přesně takový, jaký bychom si přáli. Výsledkem použití všech speciálních modulů jsou plošné a liniové objekty, s naplněnými povinnými informacemi. Je samozřejmé, že výsledek nebude nikdy 100%, ale bude vyžadovat lidský zásah. Obecně se dá říci, že plošné objekty vyjdou lépe, nežli objekty liniové. Nicméně i přes nutný lidský zásah je pořád lepší editovat existující objekty, nežli začínat na zelené louce. Navíc je nutné si uvědomit, že objektů ploch a linií chodníků budou ve městě tisíce, ve větších městech dokonce až desetitisíce. Speciální moduly nejsou standardně v aplikaci UCHO dostupné, jsou zpřístupňovány pouze na počátku pro jednorázovou výrobu a pak se vypínají, neboť jejich použití již nikdy nebude potřeba, a pokud by je někdo později omylem použil, zlikvidoval by si již upravená data a musel by začínat opět od počátku. Strana 4

6 KAPITOLA 1: Stručná charakteristika Základní popis systému Ukázka barevně odlišených chodníků, včetně názvů ulic a dopravního značení. Každá barva plošného objektu, představující konkrétní chodník, vypovídá o jeho Zařazení do úklidu, o jeho Správci chodníku a jeho Zdůvodnění zařazení do úklidu. Strana 5

7 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Organizace vrstev K a p i t o l a 2 Organizace vrstev Pasportní ale i nepasportní vrstvy jsou z důvodu snazší orientace sdružovány do samostatných skupin. Tyto skupiny jsou předem pojmenovány a jejich názvy se nedají měnit, stejně jako se nemohou přejmenovávat či zcela rušit dopředu připravené pasportní vrstvy. Do jednotlivých skupin můžeme sice přidávat své další pomocné (nepasportní) vrstvy, ale nezapomeňme, že tyto vrstvy již nebudou mít připravený databázový záznam, jsou skutečně pouze pomocné. Pokud bychom chtěli přidávat více pomocných vrstev, stojí za zvážení, zda bychom je neměli členit do skupin podobným způsobem jako vrstvy pasportní. Způsob jak grafické vrstvy přidávat, editovat či zakládat názvy jednotlivých skupin, je popsán v samostatné kapitole Grafické vrstvy, uživatelské dokumentace MAPA2010. Pro režim tvorby je praktické si nechat zobrazovat nástrojový panel Aktivní vrstva, kde jednoduchým kliknutím levého tlačítka myši na příslušnou vrstvu určíme, kterou vrstvu budeme naplňovat. Určení aktivní vrstvy sebou automaticky nese i nastavení aktivního druhu grafického objektu. Pro všechny vrstvy platí, že v případě pasportních vrstev nebudeme nikdy zadávat aktivní druh grafického objektu, neboť je o to vlastně postaráno výběrem příslušné pasportní vrstvy. Z obsahu tohoto odstavce je tedy patrné, že v aplikaci UCHO, v jedné pasportní vrstvě, se mohou vyskytovat vždy pouze objekty jednoho druhu grafického objektu. Pokud budeme vytvářet grafické objekty do pomocných (nepasportních) vrstev, budeme muset grafický druh zadat. Vyvolání nástrojového panelu provedeme prostřednictvím volby řádkového menu Nastavení Zobrazit Aktivní vrstva. Nástrojový panel má standardní vlastnosti, tudíž je možné jej ukotvit k okrajům hlavního okna aplikace nebo jej nechat plavat nad plochou mapového okna. Stiskem pravého tlačítka kdekoliv nad plochou nástrojového panelu Aktivní vrstva, je vyvoláno roletové menu, kde můžeme povolit zobrazení jak popisu skupin tak i popis vrstev. Výhodou povoleného kompletního zobrazení, je velmi dobrá orientace v jednotlivých grafických vrstvách, ale nese sebou větší náročnost na zabíraný prostor mapového okna. Zkušenějšímu uživateli bude možná stačit pouze zjednodušené zobrazení grafických vrstev (ukázka vlevo), kdy je povoleno pouze popis skupin a nikoliv popis vrstev. Strana 6

8 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselníky interních databází Číselníky interních databází Některé položky vyplňované v interních databázích objektů úklidu chodníků, jsou tzv. číselníkového charakteru. To znamená, že vybíráme jednu hodnotu z několika nabízených variant. Počet variant není omezený a v některých případech může být i velmi velký. Veškeré číselníkové položky jsou plně ve správě uživatele a záleží pouze na nás, jak pečlivě je budeme udržovat. Nutno říci, že význam číselníkových položek pro chod celé aplikace je velmi zásadní, neboť se často jedná o údaje, které představují nejen vlastní hodnotu, ale např. určují, jaké bude mít objekt grafické atributy. O jejich naplnění bychom se tedy měli postarat dříve, nežli se pustíme do dalších kroků při správě dat chodníků. Z tohoto důvodu by také mělo platit, že správu číselníkových položek by mělo provádět pouze omezené množství uživatelů a pro ostatní uživatele by správa číselníků měla být striktně zakázána. Povolení či zakázání se provádí v řádkovém menu Systém, ve volbě Administrace (viz samostatná stejnojmenná kapitola uživatelské dokumentace MAPA2010). Správce databázových číselníků se nachází v řádkovém menu Nástroje, ve volbě Číselníky interních databází. Její aktivací je vyvoláno menu s kompletními nástroji správy Strana 7

9 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselníky interních databází Popis tlačítek správce databázových číselníků: 1. Skupina tlačítek pro přidání, změnu nebo smazání záznamu; - Přidat položku číselníku: prostřednictvím této volby můžeme zadat novou položku do číselníku. Ve vyvolaném menu se automaticky nabízí nejbližší volné číslo, které však můžeme upravit podle svých představ. Zadání hodnoty položky Název je povinné, o čemž svědčí žluté zvýraznění prostoru položky. Zaškrtávací volbu Aktivní je žádoucí ponechat zapnutou. V případě, že bychom tuto volbu vypnuli, zůstane sice položka v číselníku, avšak ve formulářích interních databází nepůjde používat. Tato volba se může hodit ve chvíli, kdy bychom chtěli takovouto hodnotu z číselníku odstranit, avšak je ještě někde používaná. Touto volbou zamezíme alespoň tomu, že ji již nikdo nepoužije a ve správnou chvíli ji pak můžeme z číselníku např. odstranit. Pokud bychom zadali již existující kód nebo název, budeme o nemožnosti uložení informováni zobrazenou hláškou. - Upravit položku číselníku; tlačítko nám umožní změnit kód a obsah (název) položky. Současně je kontrolována unikátnost kódu položky. Pokud bychom zadali již existující kód nebo název, budeme o nemožnosti uložení informováni zobrazenou hláškou. - Zrušit položku číselníku; tato volba odstraní položku z číselníku. Vzhledem k závažnosti operace se systém dotazuje na potvrzení. Strana 8

10 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselníky interních databází 2. Tlačítko další údaje; speciální volba poplatná pouze pro aplikaci UCHO. Aktivací volba dojde k zobrazení formuláře, kde může nastavit, aby se výměra pro úklid chodníku počítala z délky linie. Po potvrzení se provedené nastavení promítne v hlavním formuláři správce databázových číselníků, kdy se ve sloupci označeném Další údaje zobrazí hodnota výměra se počítá (viz stránka v úvodu této kapitoly). Sloupec Další údaje se standardně ve formuláři Číselníku interních databází nezobrazuje. Pokud si jej přejeme zobrazit, musíme si nastavit povolení jeho zobrazení. Povolení se provádí klinutí pravým tlačítkem myši na řádek s nadpisy jednotlivých sloupců, kdy se následně zobrazí roletové menu umožňující sloupec zapnout. Při použití této položky ve formuláři interní databáze Linie chodníku, s nastavenou hodnotou výměra se počítá, bude docházet k tomu, že do položky Výměra pro úklid nebude přenesena celá výměra čištěného chodníku, ale dostane se sem hodnota vzniklá výpočtem 1,5 m krát délka Linie chodníku. Vypočítávání výměry z délky linie je velice praktická věc, neboť většina chodníků se nečistí po celé své ploše, ale čistí se pouze 1,5 metru široký pruh tak, aby občané mohli projít a zbytek se nečistí, neboť by to bylo jednak zbytečné a zároveň příliš finančně nákladné. 3. Skupina tlačítek pro nahrání, uložení nebo vymazání obrázku; Nahrát obrázek: prostřednictvím této funkce lze ke každé položce číselníku připojit jeden obrázek. Vložený obrázek se v číselníku zobrazuje buď vedle příslušné položky jako informace o velikosti obrázku (JPEG 4 KB), anebo při přiblížení se myši k názvu položky v bublinové nápovědě, ve svém skutečném vzhledu. Uložit obrázek; volba se zpřístupní po té, kdy je k položce připojen obrázek. Jejím prostřednictvím můžeme obrázek opět uložit na pevný disk. Původní obrázek u položky v číselníku samozřejmě zůstane. Vymazat obrázek; touto volbou definitivně zrušíme připojený obrázek. 4. Skupina tlačítek pro pohyb v úrovních číselníkových položek; Zpět na vyšší úroveň: tato funkce umožňuje vynořování z nižších úrovní číselníku (viz následující volba). Přejít na vnořenou úroveň číselníku: prostřednictvím této funkce je možné vnořování v položkách a vytvářet tak úrovně vnoření. (Příklad: Vozovka Dlažba Zámková. První úroveň označená Vozovka, má Strana 9

11 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselníky interních databází několik podúrovní [např. Dlažba, Asfalt, Beton], kdy každá podúroveň má svojí další nižší úroveň [např. pro Dlažbu jsou to Velká, Drobná, Řevnická, Zámková, pro Beton jsou to Válcovaný, Panel, Cementový]. Ve formuláři databáze se pak objeví celé vnoření, v našem případě Vozovka Dlažba Zámková.) Tato volba musí být v aplikaci opět speciálně povolena a v aplikaci UCHO je rovněž zakázána, proto jsou ikony šipky šedé a nepřístupné. 5. Skupina tlačítek pro přesun číselníkových položek; čtyři ikony pro přesun položek se zpřístupní pouze tehdy, nastavíme-li řazení podle položky Pořadí, což provedeme kliknutím levého tlačítka myši na název sloupce Pořadí. V tuto chvíli si můžeme seřadit položky číselníku přesně tak, jak nám vyhovuje, nemusíme přitom respektovat např. abecední nebo číselné řazení, ale vyrobíme se pořadí přesně takové, jaké se nám hodí. Celý význam spočívá v tom, že při vybírání číselníkové položky ve formuláři interní databáze, se položky budou nabízet v tomto nastaveném pořadí. Přesunout položku na první místo: přesune vybranou položku na začátek seznamu, tedy až nahoru. Přesunout položku nahoru: přesune vybranou položku o jeden řádek nahoru. Přesunout položku dolů: přesune vybranou položku o jeden řádek dolů. Přesunout položku na poslední místo: přesune vybranou položku na konec seznamu, tedy až dolů. Veškeré změny, které v seznamu provádíme, se ihned ukládají. Z tohoto důvodu není ve formuláři potvrzovací tlačítko, ale pouze tlačítko pro zavření. Strana 10

12 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselník firem Číselník firem Pro číselník firem platí stejná pravidla jako pro číselníky interních databází, tedy opět bychom je měli vytvářet na počátku užívání aplikace, měly by vznikat (nejlépe) na jednom místě a měl by je vytvářet zkušený uživatel a pro ostatní uživatele by měl být číselník firem nepřístupný. Správce číselníku firem se nachází v řádkovém menu Nástroje, ve volbě Číselníky firem, která má navíc dvě podvolby, a sice Zhotovitel/subdodavatel úklidu a Správce chodníku. Jejich aktivací je vyvoláno menu s kompletními nástroji správy příslušného číselníku. Strana 11

13 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Číselník firem Popis tlačítek správce číselníku Zhotovitel/subdodavatel úklidu: Tlačítko pro prohlížení záznamu firmy; volba nám umožní pasivně prohlížet obsah formuláře s údaji příslušné firmy. Tlačítko pro úpravu záznamu firmy; volba nám umožní editovat údaje o firmě zobrazené ve formuláři. Tlačítko pro přidání záznamu firmy; volba nám umožní založit novou firmu do číselníku, včetně zpřesňujících údajů o firmě (adresa, spojení, IČ, DIČ atd.). Tlačítko pro vymazání záznamu firmy; volba nám umožní záznam o firmě zcela zrušit. Vzhledem k závažnosti operace budeme dotázáni na potvrzení. Popisovat obsluhu druhého číselníku, a to číselníku Správců chodníků nemá smysl, neboť je zcela totožná a vztahují se na ni stejná pravidla. Strana 12

14 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Styly Styly V předchozích kapitolách jsme se seznámili s číselníkovými položkami a padla při tom i zmínka, že jednotlivým hodnotám některých číselníkových položek můžeme nastavovat grafické atributy. Jak tedy vlastně s grafickými atributy jednotlivých pasportních objektů pracovat? Práce se styly je dostatečně popsána v uživatelské dokumentaci MAPA2010, v kapitole Styly. Režim práce v aplikaci UCHO se od tohoto popisu nijak neodlišuje. Snad jen pro připomenutí zde avizujeme, že uživatel sice může do seznamu stylů přidávat styly nové, avšak nemůže odstraňovat předdefinované styly. Předdefinované styly lehce na první pohled poznáme, neboť jejich název se zobrazuje tmavě šedou barvou. Co by stálo za zdůraznění je informace, že ve stylech se pro Plochy chodníků používá trojrozměrné nastavení grafických atributů a pro Linie chodníků jednorozměrné. Jak tomu rozumět? Znamená to, že k zadání grafického atributu použijeme kombinaci položek ze tří číselníkových položek. Pro objekty z vrstvy Plochy chodníků nastavujeme grafický vzhled objektu kombinací položky Zařazení do úklidu, položky Správce a položky Zdůvodnění zařazení do úklidu. Všechny položky jsou obsluhovány stejnojmennými číselníky (viz předchozí kapitola Číselníky interních databází). Volba položek je dopředu daná a uživatel ji nemůže změnit. V případě objektů z vrstvy Linie chodníků nemáme možnost používat žádné číselníkové položky interní databáze, ale barva se nastavuje pro všechny objekty celé vrstvy jednotně. Jakékoliv změny, které budeme v seznamu stylů vykonávat, budou akceptovány jedině po stisku potvrzovacího tlačítka OK. Strana 13

15 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Vyhledání grafických objektů Vyhledání grafických objektů Vytvořené grafické objekty nacházející se v aktivním souboru, v pasportních vrstvách, lze v mapovém prostředí samozřejmě i vyhledávat. Jelikož náš aktivní soubor může obsahovat velké množství grafických objektů, nacházejících se navíc v různých vrstvách, nabízí nám vyhledávací režim usnadnění v tom, že v roletových menu jsou nabízeny pro vyhledání objekty konkrétní vrstvy. Vyhledávací volby se nacházejí v řádkovém menu Vyhledat, pod možností Aktivní soubor, kde kromě vyhledání z klasického seznamu všech grafických objektů, se nacházejí příslušné vyhledávací volby. Aktivací příslušné volby je vždy vyvolán seznam, obsahující pouze příslušné druhy objektů konkrétní pasportní vrstvy. Seznam je pro všechny druhy objektů stejný a to včetně funkčnosti. Standardně je vybaven tlačítky v levé spodní části, jejichž popis je již znám z uživatelské dokumentace MAPA2010. Vlastní vyhledání provedeme kliknutím levého tlačítka myši na řádku s požadovaným objektem a stiskem potvrzovacího tlačítka OK. Strana 14

16 KAPITOLA 2: Společné vlastnosti aplikace Seznamy objektů Seznamy objektů Seznamy pasportních objektů se nacházejí v řádkovém menu Seznamy, pod volbami označenými dle jednotlivých pasportních vrstev, jako např. Chodníky nebo Programy úklidu. Aktivací požadované volby je vyvolán seznam objektů příslušné pasportní vrstvy, jehož funkčnost a práce s ním je shodná jako u ostatních seznamů a je dostatečně popsána v kapitolách Seznamy nebo Lokalizace uživatelské dokumentace MAPA2010. Jediné odlišnosti v seznamech, nebo důležité volby, které stojí za to zopakovat ještě jednou, jsou uvedeny níže. První z nich je speciální volba, nacházející se ve všech seznamech objektů pasportních vrstev, a sice poslední tlačítko v řadě, ve spodní části seznamu, se symbolem oka. Tato volba umožňuje zvolený objekt, tedy ten, který je zvýrazněn modrou řádkou, vyhledat v mapovém prostředí. Stiskem ikony dojde k přesunutí mapového výřezu tak, aby hledaný objekt se nacházel celý uprostřed mapového okna, a zároveň dojde k jeho zvýraznění. Zaškrtávací volby v levé části seznamu umožňují provedením zaškrtnutí vybrat zvolený objekt. Další práce se seznamem vybraných objektů je standardní a je detailně popsána v kapitole Seznamy uživatelské dokumentace MAPA2010. Strana 15

17 Tvorba objektu K a p i t o l a 3 Tvorba objektu Ikona pro tvorbu se nabízí dokonce ve dvou nástrojových panelech, jednak v panelu označeném Grafická tvorba/editace a rovněž i v panelu Nástroje objektu. Rozdíl mezi těmito dvěma panely je v tom, že panel označený Grafická tvorba/editace je univerzální (je součástí jádra MAPA2010), kdežto panel Nástroje objektu je poplatný pouze aplikaci UCHO. Pro naši práci bude praktičtější využívat pouze panel Nástroje objektu, neboť sdružuje všechny volby pro správu a editaci všech druhů pasportizovaných objektů. Současně i zabezpečuje zpřístupňování či naopak znepřístupňování voleb, které jsou poplatné pouze příslušnému druhu pasportního objektu. Uživatel má k dispozici ještě třetí způsob zahájení režimu tvorby, a sice stisk pravého tlačítka myši kdekoliv nad mapovým oknem. V tuto chvíli se objeví plovoucí roletové menu s možností zahájení tvorby objektu. Tato volba nám bude, v roletovém menu, v některých momentech nabízet větší počet režimů, nežli pouze režim tvorby. Je to odvislé od stavu, ve kterém se momentálně budeme nacházet. Budeme-li mít např. vybráno několik grafických objektů, bude roletové menu automaticky obsahovat průnik všech možných režimu, které jsou k vybraným objektům k dispozici. Nástrojový panel Grafická tvorba/editace bude vždy automaticky vyvolán po zahájení režimu tvorby, ale jelikož má standardně nastavenou volbu, vyvolávanou stiskem pravého tlačítka kdekoliv nad jeho plochou, označenou Automaticky skrývat panel, dojde po ukončení režimu tvorby k jeho uzavření. Povolení další volby Přesné zadání, zpřístupníme podrobnější možnosti režimu tvorby. Provedené nastavení je vlastní každému uživateli, takže záleží pouze na nás, jaké nastavení nám bude vyhovovat. Jednotlivé pasportní vrstvy úklidu chodníků jsou soustředěny do skupiny vrstev označených Chodníky. Strana 16

18 Tvorba objektu Plochy chodníků (plošný objekt vrstva číslo 60) Plochy chodníků definují prostor, ve kterém se bude úklid příslušného chodníku provádět. Jak bylo uvedeno v úvodní kapitole, většina chodníků se nečistí v celé své ploše, ale pouze tak, aby občané mohli procházet, což představuje 1,5 metru široký pás v ploše chodníku. Celoplošné čištění chodníků se používá pouze v některých případech, jako jsou náměstí, pěší zóny či např. zastávky MHD. Vzhledem k tomu, že vytvořený plošný objekt neslouží pouze k vizuální interpretaci čištěného prostoru chodníku, ale je i zdrojem informace o výměře prováděného čištění, bylo by žádoucí, kdybychom vytvářeli Plochy chodníků s maximální přesností. Při vytváření Ploch chodníků bychom tedy měli v maximální možné míře využívat přichytávání na objekty mapového podkladu, kterými jsou hranice vozovek nebo chodníků. Pokud využíváme modul Synchronizace, je nutné, abychom byli připojeni k internetové síti, neboť v opačném případě nebude možné vůbec zahájit režim tvorby. O nemožnosti dalšího postupu bychom byli informováni zobrazenou hláškou. Po vlastním zahájení režimu tvorby stiskem ikony se symbolem pera, provedeme umístění Plochy chodníku do mapového prostředí. Opakovaným stiskem levého tlačítka myši v mapovém prostředí určíme plošnou reprezentaci objektu. Pokud mapový podklad, nebo jiná pasivní vrstva, obsahuje entitu, na kterou bychom se v průběhu tvorby Plochy chodníku chtěli přesně přichytit (a z předchozího odstavce víme, že bychom měli), použijeme stisk pravého tlačítka myši nad touto entitou. Pokud by se nám definovaný plošný objekt v mapovém prostředí nelíbil, můžeme jeho vzhled opravit tak, že posuneme body, které jej tvoří, uchopením levým tlačítkem myši nad konkrétním bodem. Rovněž lze využívat funkce mazání poslední spojnice nebo stiskem ikony se symbolem šipky vymazat celou definici Plochy chodníku a začít definovat nově (viz kapitola uživatelské dokumentace MAPA2010 Tvorba uživatelských objektů). Celý režim definování Plochy chodníku ukončíme stiskem tlačítka na nástrojovém panelu se symbolem zelené fajfky. Pro objekt Plocha chodníku nenastavujeme žádné grafické atributy, neboť ty se zadávají prostřednictvím stylů, jak bylo popsáno v jedné z předchozích kapitol (kapitola Styly, této uživatelské dokumentace). Pokud jsme tak neučinili a žádný styl nemáme nastavený, bude vytvořený plošný objekt obsahovat pouze základní grafické atributy, a sice jednoduchý obrys v černé barvě, výplň nebude žádná. Po potvrzení grafické podoby Plochy chodníku je automaticky zobrazen formulář informační databáze, kde je celá řada údajů automaticky vyplněna. Nejdůležitější automaticky vyplněnou položkou je položka Označení, což je vlastně unikátní identifikátor chodníkové plochy. Identifikátor je tvořen pořadovým číslem městské části a pořadovým číslem plochy chodníku v rámci příslušné městské části. Mezi další předem vyplněné položky na hlavní záložce formuláře informačního záznamu patří Číslo úseku a Ulice, Plocha měřená a Plocha z grafiky. Položka Plocha měřená je uživateli přístupná, na rozdíl od položky Plocha z grafiky, a může si tedy hodnotu upravit. Strana 17

19 Tvorba objektu Strana 18

20 Tvorba objektu Ve druhé záložce označené Umístění jsou automaticky vyplněny položky Katastr, Městská část a Oblast vlivu. Oblast vlivu představuje území spravované např. dílčím správcem v rámci správcovské firmy (např. v Praze jsou to jednotlivé Oblastní správy TSK). Položka Oblast vlivu však nemusí být v každém městě či obci potřebná, neboť správcovská firma nemá žádné dílčí členění. Z tohoto důvodu je možné Oblast vlivu v konfiguraci celé aplikace zcela potlačit a položka potom bude nepřístupná a nevyužívaná. Ve třetí záložce označené Topologie jsou automaticky vyplněny informace o příslušnosti vytvořené chodníkové plochy ke komunikaci a jejím úsekům. Ostatní položky ve všech záložkách informačního záznamu si uživatel vyplňuje sám. I když vyplnění ostatních položek není povinné, je jistě žádoucí položky naplňovat, neboť jinak nebude informace o chodnících úplná. Nepovinné položky navíc nemusíme vyplňovat během režimu tvorby, ale můžeme se k jejich vyplnění vrátit kdykoliv později, prostřednictvím režimu editace. Někdy se nám může stát, že se v položce zobrazí červený nápis číselník nenaplněn. Důvodem je zcela chybějící příslušný číselník. V tomto případě je nutné, ve správě databázových číselníků, chybějící číselník založit. Záložky Poznámka a Historie známe ze základní dokumentace MAPA2010. Jedná se o neomezeně velký prostor pro textovou poznámku. V záložce Historie jsou pak Strana 19

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL.,FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více