Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007 (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst.3 a vyhláška č. 15 z 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 7). Základní údaje o škole Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, Chrast, příspěvková organizace. Zřizovatel: Město Chrast. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Mrázková. Adresa pro dálkový IČO: IZO: Školská rada pracuje od Počet informací podle zákona č.106/1999 Sb., v bodech a d. 0. ZŠ měla k žáků, z toho 189 s jiným trvalým bydlištěm. Škola měla 20 tříd, z toho 10 na I.stupni, 2 oddělení školní družiny v odloučeném pracovišti ve Šmídově ulici, dále školní klub a školní jídelnu. Ve škole pracovalo 29 pedagogů ( z toho 10 na I.stupni), 1 učitelka náboženství na dohodu, 1 administrativní pracovnice na zkrácený úvazek, 2 vychovatelky školní družiny a 1 ve školním klubu, 4 uklízečky, 1 uklízečka na krátký úvazek ve školní družině, 1 školník, 5 pracovnic školní jídelny. V souladu s novým ZP byl přijat nový Organizační řád. Zcela nebo částečně neaprobovaně se učily cizí jazyky, výtvarná výchova, Z, Př, Tv, pracovní činnosti. Z úřadu práce byla od přidělena asistentka pro integrované děti (pracovník zajišťující ostatní osobní služby), která svou stáž ukončila k Vzhledem k výstavbě tělovýchovné haly byl školní rok ve znamení improvizace chodu školy vchody, havárie vody na stavbě, za chodu rušení kabinetu a stavba malých kotelen uvnitř školy Odbory společně s vedením školy se vždy zástupci p.uč.šlechtová, Rydlová a p.uč.suchý dohodli: hledání financí na nové židle, informace k ZP, společně tvořená a dohodnutá KS, platová směrnice, po své linii petice, zájezdy do zahraničí a na Seč. Škola zažádala ve školním roce u krajského úřadu o granty, které byly schváleny, jejich vyúčtování se týká podzimu Jde o grant pro ŠK na materiální vybavení pro rozšíření činnosti kroužku zaměřeného na podporu technického vzdělávání Kč, dále grant ŠK na materiální zabezpečení s názvem Jak školní klub k policím přišel, aneb i hračky mají své místo Kč, grant Školního sportovního klubu při ZŠ na sportovní materiální zabezpečení žáků s názvem S hokejkou nás baví svět 5000 Kč. Grant na Zajocha 2006 byl opět podán a schválen viz dále. Grant na školení učitelů byl získán u Nadačního fondu při Mezinárodní škole v Praze viz dále. Školní vzdělávací plán Pedagogové jej tvořili celý školní rok. Týmy pracovaly pod vedením koordinátory Mgr.L.Budínské, proškolovaly se a pracovaly v pravidelných schůzkách, i o víkendech. Ve škole se uskutečnila 2 proškolení celého pedagogického sboru. První cyklus školení byl zaměřen na Osobnostní a sociální výchovu, která je prioritou naší školy. Vedla jej PhDr. J. Nováčková a PhDr. D. Nevolová ze Společnosti pro mozkově kompatibilního člověka, 4 denní kurz byl nazván Respektovat a být respektován, vyčerpali jsme na něj 3 dny ředitelského volna. Kurz byl placen z grantu podaného u Nadačního fondu při Mezinárodní škole v Praze Kč. Druhý cyklus školení byla Akce na zakázku od NIDV Pardubice s lektorkou Mgr. K. Žežulovou. V této akci se celý sbor proškolil v hodnocení žáků a autoevaluaci školy. Kurz byl zdarma, neboť naše škola byla vybrána mezi stovkami jinými škol k realizaci tohoto školení na základě řádného zdůvodnění přihlášky.

2 Všichni pedagogičtí pracovníci si vybírali individuální vzdělávací akce tak, aby bylo pokryto celé spektrum vzdělávacích předmětů podle učebního plánu ŠVP. V září a říjnu 2006 byla dokončena práce na učebním plánu, školních výstupech a učivu pro jednotlivé vyučovací předměty a od listopadu byly údaje vkládány do zakoupeného programu Editor ŠVP v počítači. V lednu a únoru 2007 jsme se zaměřili na začleňování průřezových témat do ŠVP integrace do všech vyučovacích předmětů, 2 velké celoškolní projekty a vytvoření samostatných předmětů pro 4 průřezová témata (mediální seminář, Výchova osobnosti PT Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova a Mediální výchova). V lednu 2007 byly dokončeny a sjednoceny charakteristiky jednotlivých vyučovacích předmětů se všemi náležitostmi, jak předepisuje RVP ZV, a vytyčili jsme závazné strategie, které budou všichni vyučující naší školy používat k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Od února do dubna 2007 byly sepsány obecné principy hodnocení žáků a rozhodnuty formy získávání podkladů pro hodnocení. Společně všichni pedagogové vytvořili autoevaluační rámce pro jednotlivé oblasti autoevaluace školy. V dubnu a květnu 2007 byly dokončeny postupy rozvíjení klíčových kompetencí žáků v jednotlivých předmětech a projektech. Vedení školy s koordinátorkou dokončilo úvodní kapitoly Charakteristika školy a Charakteristika ŠVP včetně zabezpečení práce se žáky se SVP a nadanými. Bylo vybráno logo školy, které navrhla žákyně 8.C Monika Vavřinová. Od v 1. a 6. ročníku začne škola svůj ŠVP ZV s názvem Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí zavádět do praxe. Škola se profiluje respektujícími se vztahy, prostředím, které si žáci sami tvoří, projekty, Ekoškolou, nabídkou zájmové činnosti, kroužky, které vedou pedagogové i občané města, pořádáním soutěží pro okolní školy a péčí o integrované děti. Vychovatelky družiny a klubu (celkem 3) občas spolupracují, koordinují činnost vzhledem k menšímu počtu dětí ve družině a nabízejí škálu činností a akcí v klubu a družině, příp. dohromady. Velcí malým, Děti dětem i letos se tato hesla v praxi naplnila a osvědčila - celoškolní projekt Den Země a zdraví to potvrdil, ten den byl od vztahů mezi dětmi, kde se nenásilně naplnil význam slova kamarádství, po náplně dílen a jejich výsledky báječný. Drtivé většině dětí se líbil. Stejně tak se vzájemnost osvědčila v nácviku akademie, při výuce anebo při realizaci Dětského dne, stejně tak ve sportovních mezitřídních a ročníkových přeborech, vzájemném vyučování atd. Projekty denní, týdenní, celoškolní se stávají samozřejmostí a je za nimi nesmírný kus práce pedagogů při přípravě. Namátkově uvádím:1a. Nakupujeme, mezitřídní s 1.B O perníkové chaloupce, ve 2.A Les a Hurá Velikonoce, 2.B Kočkový den,3.a a B měly anglický den Toys, 4.tř. Lesní společenstvo,5.a Cechy řemeslníků, Den Evropy, 6.A Světelné jevy, v 6.B měli Realitní kancelář,d 6 to byli Řečtí bohové a v NJ Wir essen, Mein Stadt, 7.A Moje obec a Černé skládky,žáci 8.ročníku pracovali na Meteorologii, Motorech a Automobilkách a Metody antikoncepce zpracovávali v 9.ročníku a Příběhy bezpráví o politických procesech a holokaustu taktéž, dále u nejstarších projekt Elektrárny atd. Zajoch aneb Zaječice jdou do Chrasti , na tento program škola podala a od kraje obdržela grant ve výši Kč. Žáci 6.ročníku strávili 3 dny vzájemným sebepoznáváním s novými spolužáky ze Zaječic, cílem je předcházet špatným vztahům, naopak poznat vyučující a vyzkoušet si techniky GO v rámci primární prevence na Zbyslavci. E-Twinning partnerství škol v Evropě a to vše v angličtině a přes internet p.uč.filipi získala ke spolupráci školu ve Francii, Řecku a s portugalskou je asi nejdále, děti zahájily pohádkami, pověstmi a jejich konec vždy dotvoří partnerská škola. Chrastecká škola získala certifikát Quality Label, což školu posunulo do vyšší kategorie partnerství. Výuka tělesné výchovy probíhala v rekonstruované tělocvičně, na stadioně, v sokolovně, vzhledem k výstavbě tělovýchovné haly nebylo možné užívat venkovní školní hřiště. ZŠ je členem Asociace školních sportovních klubů. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby byl rozvíjen zájem žáků a zachována kontinuita (přehled viz dále).

3 Typická pro školu je spolupráce školního klubu s LVÚ Přestavlky, dále to je v celé škole systémová práce s integrovanými dětmi na obou stupních, spolupráce se ZŠ Zaječice, MŠ Chrast, MŠ Rosice, MŠ Řestoky. Přehled kroužků, které žáci navštěvovali: doučovací v jakémkoli předmětu podle zájmu (to hlavně) a potřeby žáků, pěvecký Zvoneček ve dvou sborech mladší a starší. Zdravotní a cyklistický,hokejbalový a florbalu, při ŠK výtvarný, šachový, pohybový,míčových her, šití, praktické dívky, míčových her, internetu a počítačových her. Při ŠK byly pořádány soutěže za účasti okolních škol /viz dále/. Dík patří občanům města za ochotu věnovat se dětem při vedení kroužků. Autoevaluace školy: Výsledky krátkodobé vedou k okamžité kontrole a nápravě, dlouhodobé budou ovlivňovat směřování školy do budoucnosti. Ředitelství školy sledovalo písemné projevy žáků, zadalo si testy Škola a já od Kalibra na atmosféru školy, vyhodnocovalo hospitace, hovořilo s pedagogy. CERMAT celorepublikové Hodnocení výsledku vzdělávání žáků 9. tříd 2007 proběhlo s těmito výsledky: Průměrná úspěšnost žáků ZŠ průměrná úspěšnost žáků kraje v ČR Dovednosti V ČJ 55 % 56,3 % 56 % Matematické Dovednosti 51,3 % 47,9 % 46,9 % Obecné dovednosti 62,8 % 66,9 % 66,4 % Dvouleté hodnocení vybraných oblastí bude v samostatné zprávě, se kterou budou pedagogové seznámeni podle harmonogramu do ( podle vyhlášky č.15/2004 Sb.,kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy). Vzdělávací programy: I.stupeň Obecná škola (12035/97-20), II.stupeň Základní škola (16847/96-2). Plán práce byl splněn, tematické plány vycházely z celoškolního plánu. Při organizování činnosti dětí byla vždy uplatňována psychohygienická hlediska. Volba povolání a výuka Člověk za mimořádných událostí prostupovaly / i samostatně/ rodinnou a tělesnou výchovou. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta škola má vlastní plán, jeho body se prolínají ve vzdělávání obou stupňů. P.uč.Červová s dětmi připravila a děti si projektovaly EKOŠKOLU se zaměřením na třídění odpadu. I nadále budeme pokračovat a usilovat o udělení tohoto titulu. Minimální program protidrogové prevence (p.uč.modráčková na II. a p.uč.celnarová na I.st.) byl plněn a i nadále bude realizován viz Zajoch, besedy, komunitní kruhy atd. Od 3.ročníku se začal učit cizí jazyk (anglický) jako povinný. Disponibilní hodiny ve 4. roč. byl 1 hodinou posílen cizí jazyk na úkor českého jazyka, v 6.roč. 1 hodinou matematika a v 8.roč. 1 hod. opět cizí jazyk, to vše podle nařízení MŠMT. V 8. a 9. ročníku se pokračovalo ve výuce integrovaných předmětů seminář přírodních věd (M,F,CH,Inf.) v 8. ročníku a naukové vědy (Č,Z,D,Inf.) v 9. ročníku. Nepovinný předmět náboženství. Volitelné předměty a praktické činnosti: 6.ročník PČ údržba v domácnosti 7.ročník PČ informatika VP sportovní hry, konverzace v anglickém jazyce, základy němčiny, ekologická výchova 8.ročník PČ informatika, práce v domácnosti VP sport.hry, seminář přírodních věd, ekologie, konverzace v angl. jazyce, základy němčiny

4 9.ročník PČ elektronika kolem nás, příprava pokrmů VP konverzace v AJ a NJ, základy ekonomiky, seminář naukových věd, sportovní hry Lyžařský kurz 7. tříd se uskutečnil v Čenkovicích (po přesunu kvůli nedostatku sněhu od do ), 3. a 4. třídy absolvovaly plavecký výcvik v chrudimském bazénu (podzim 2006 zima 2007). Výchovné poradenství: Pro 8. a 9. ročníky byla jako každý rok připravena beseda na IPS ÚP Chrudim, s třídními učiteli a žáky 9. ročníků výchovná poradkyně absolvovala přehlídku SOU a SOŠ v Muzeu v Chrudimi Burza škol. Velmi kladnou odezvu u žáků a rodičů měla společná schůzka pro žáky, rodiče, zástupce 13 SOU a SŠ, 3 firem a člena hospodářské komory ve školní jídelně ZŠ Chrast a zúčastnili se jí i žáci 9. ročníku ZŠ Rosice. Již třetím rokem si žáci podávali pouze 1 přihlášku, do druhého kola musely jít 2 žákyně, 1 žákyně uspěla v přijímacím řízení až ve třetím kole. V letošním školním roce se 3x sešla výchovná komise ve složení: třídní učitel/ka, výchovná poradkyně, vedení školy, zákonný zástupce žáka a žák k řešení problémového chování.tento postup se osvědčil a v praxi budeme i nadále pokračovat. Ve školním roce 2006/2007 v oblasti prevence sociálně patologických jevů se rozšířila spolupráce s SVP Archa Chrudim. Mgr. Radka Melicherová a Mgr. Petr Pražák provedli celkem 6 konzultací a sociometrických šetření v 6. B, 2 šetření a konzultace v 6.A, po 1 šetření v 7. A, B, dále i ve 3.A. Ve spolupráci s SVP Archa budeme i nadále pokračovat, taktéž s Krizovým centrem v Chrudimi a s oddělením péče o rodinu při MěÚ Chrudim Péče o integrované žáky a nadané žáky: 2x ročně přijíždí do naší školy speciální pedagožka Mgr. Sodomková z PPP Chrudim, konzultuje s výchovnou poradkyní a třídními učiteli problematiku integrovaných žáků. Integrovaných žáků bylo v letošním školním roce 49. Karty integrovaných žáků výchovná poradkyně obměnila, zkonzultovala s PPP Chrudim, vypracovala po konzultaci ve spolupráci s třídními učiteli individuální plány pro integrované žáky (celkem 16 žáků s těžkou formou poruchy učení).i přesto, že nemáme navýšeny finanční prostředky pro integrované žáky, ve škole se s nimi pracuje formou reedukační péče dyslektických asistentek po vyučování. Dnes je také na rodičích, zda škole přinesou výsledky z vyšetření v PPP Chrudim. Většina rodičů tak ale v zájmu dětí činí. Všichni vyučující jsou výchovnou poradkyní seznámeni se jmény integrovaných žáků i s postupem, jak s těmito dětmi pracovat. Přijímací řízení: Přehled vycházejících žáků: Z 9.tříd odchází 62 žáků, z 8.roč. 1 = 63 žáků+2 žáci z 5.roč.= celkem 65 žáků z toho: Tříletý učební obor si zvolilo 20 žáků Učební obor čtyřletý s maturitou 5 žáků SŠ odborné školy 27 žáků Gymnázium čtyřleté 11 žáků Víceleté gymnázium 2 žáci Zápis do 1. tříd: u zápisu, který vedly p.uč. Štěpánková,Pulkrábková, Dvořáková a Palatová a za pomoci pohádkových postav žáků z 5.tříd, bylo zapsáno 40 dětí, z toho na žádost zák.zástupců bylo vydáno 9 odkladů. P.uč. Dvořáková a Palatová se v lednu prezentovaly na schůzce v MŠ Chrast s požadavky na sociální zralost budoucího školáka.

5 Údaje o výsledcích vzdělávání a výchově žáků: I. pololetí: 441 žáků Prospěli: 209 žáků Prospěli s vyznamenáním: 222 žáků Neprospěli: 10 žáků Pochvaly: 31 žáků 2.stupeň z chování: 1 žák 3.stupeň z chování: neomluvených hodin II.pololetí: 442 žáci Prospěli: Prospěli s vyznamenáním: Neprospěli: Pochvaly: 2.stupeň z chování: 3.stupeň z chování 6 neoml. hodin. 233 žáků 196 žáků 13 žáků 71 žáků 2 žáci 3 žáci Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků školy: PŘEHLED Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Červová NIDV Studium pro řed.škol a šk.zařízení Budínská Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky-prohlubování odb.kvalifikace Mrázková CCV Jezerka,Pce Řed.poradna ZP Mrázková Centrum celoživ.vzděl.,pce FKSP a jeho čerpání Mrázková CCV, Pce Zákoník práce 2.část Studium pro výchovné poradce Budínská NÚOV Pha elearning management vých.a kariérové poradenství Budínská 20.,21.9. Krajský úřad Pce vých.poradenství Budínská Integrace žáků Budínská 17., Zemská komora,kroměříž výchovné poradenství Budínská 21., Krajský úřad Pce výchovné poradenství Specializovaná činnost informační a komunikační technologie Suchánková 12., Služba škole Mladá Boleslav správa sítě Bakalář Suchánková NIDV Rozvoj ICT Suchánková Služba škole Mladá Boleslav škol.matrika Bakalář Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů Petružálková Sdružení Proud Kurz GO Kozerová Modráčková Sdružení Proud metodika prevence Budínská Modráčková PPP Chrudim metodika prevence Modráčková NIDV prevence soc.pat.jevů Petružálková 6.6. PPP Chrudim sekty a satanismus

6 Specializovaná činnost Palatová 2006/07 CCV Pce anglický jazyk Jáchymová Štěpánková Pulkrábková Modráčková Univerzita Palackého instruktor lyžování Olomouc Suchánková Pulkrábková ZŠ Proseč aerobic pro děti Štěpánková Filipi MŠMT,Kutná Hora etwinning Filipi Jihlava etwinning Suchánková Filipi NIDV etwinning Filipi NIDV etwinning Filipi Nape Pha,Comenius vyúčtování EU grantů Žejdlíková ČČK Chrudim osvědčení Červová Celnarová PPP Chrudim probační a mediační služba Rydlová CCV Jezerka, Pce Prevence stresu a vyhoření učitele Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace ŠVP Všichni pedagogové 10., a 1.,2.12. Akce na zakázku autoevaluace (NIDV, Mgr.Žezulová) Všichni pedagogové , denní kurz Respektovat a být respektován 2.2., Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání,pha /grant Kč, Mezinárodní škola,pha/ Červová 5., NIDV Koordinátor 13., Budínská během šk.roku NIDV Koordinátor Červová NIDV Autoevaluace Jáchymová Bytnarová Žejdlíková leden,květen07 Mat.fyz. Pha Heuristická výuka F prakticky I,II Žejdlíková SUMA JČMF,Pha ŠVP a matematika Žejdlíková Tvořivá škola,brno Činnostní učení M Kodešová Asociace pedagogů, Pha Hudební výchova v ŠVP Šlechtová Pulkrábková CCv Jezerka,Pce Škola hrou-netr.výuka Štěpánková Filipi říjen-pros.06 Ped.centrum Hr.Králové Anglický jazyk Zástěrová Budínská , Ped.centrum HK Projektová výuka D Broďáková NIDV Čeština jinak Modráčková Budínská Člověk v tísni, Pha průř.témata Palatová CCV,Pce Didakt. a prožitkové hry Dvořáková Broďáková NIDV,Pce Osobní portfolio žáka

7 Studium- specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Červová Pedagogické centrum environment.výchova a ŠVP Paleta Pce Školní jídelna Svobodová Spol.pro výživu Zásady praxe a vyhl.852/2004 Svobodová OŠMK Chrudim Systém HCCAD Hanslová Svobodová OŠMK Chrudim ŠJ součást školy a HCCAD Svobodová OŠMS KrÚ Pce Hygiena Provedené kontroly a ČŠI: Kontrola proběhla 1 kontrolní výbor při MěÚ Chrast neshledal ve vybraných oblastech hospodaření žádné závady. ČŠI žádná kontrola neproběhla. Aktivity školy: Pro poznání města a regionu navštěvují žáci městské muzeum, knihovnu, městský úřad, místní pobočky bank, místní provozovny firem, okolní přírodu. E-Twinning viz výše Pomoc dětem v Afghanistánu (bylo vybráno mnoho hraček a škola se podílela i školními potřebami, vše odvezli vojáci z chrudimské posádky na svou misi). Již 3.rokem probíhá adopce na dálku a žák z Ugandy Naisonzi Isima zvýšil počet žáků školy. ZŠ a hlavně školní klub byly pořadatelem šachových soutěží i pro okolní školy: VI. ročník O chrasteckého šachového krále (z 43 závodníků i z okolních škol), Účast na mistrovství ČR v šachu, Otevřený přebor v šachu za účasti 35 zástupců z 9 okolních škol. Hry, závody a dny věnované určitému tématu byly náplní družiny i klubu např. Barevné kámošení, Drátkování, Šikulky, družinové DO-RE-MI, Švihadlový král, Veselá olympiáda atd. 16. školní akademie MÁME RÁDI ZVÍŘATA - velmi úspěšná prezentace s velkým ohlasem mezi veřejností nejen chrasteckou, ale i regionální. Spolupráce s LVÚ Přestavlky ve školním klubu při práci v kroužkách. Vystupování Zvonečku pro kamarády na I.stupni, při vernisáži vánoční výstavy v muzeu, s MŠ Rosice na Živém betlému, stejně tak na nádvoří při skautském Živém betlému v Chrasti. Den otevřených dveří na I. stupni zájem projevilo asi 77 rodičů a příznivců školy. Pasování na čtenářského rytíře spolupráce 1.tříd a městské knihovny. Hlemýždí závody celá škola v pohybu mezitřídní soutěž. Ekoškola (hravá forma třídění odpadů). Celoškolní časopis Chrastpark měl 2 čísla. Dětský den si sami připravili žáci 9.ročníku pro kamarády z I.stupně Tradiční výstava vánočních stromků, které technicky sestrojili a připravili žáci 9.tříd pro všechny. Sportovní den pro II.stupeň na stadionu. Kultura abonentní představení pro 8. a 9. ročník v pardubickém divadle, návštěva divadel v Chrudimi, Pardubicích, Hradci Králové a Praze. Kytarový koncert Viktora Gul váše. Představení souboru se středověkou tematikou, Divadýlko v pytlíčku, Varhanní koncert v chrasteckém kostele Nápaditě zrealizovaná výzdoba školy a především haly z dětských výtvorů a žákovských nápadů. Sběr bylin a papíru iniciativa 8.ročníku. Besedy o kouření, Bezpečně do školy ve spolupráci s místním odd. Policie ČR, kriminalistické metody Policie ČR, Řekni drogám ne, Příběhy bezpráví s p.měšťanovou o politických procesech, Láska ano, děti ne Vlastní školní soutěž v recitaci 18 recitátorů. Pravidelné zájezdy do Terezína, Lán a Lidic s chrudimskou pobočkou Svazu bojovníků.

8 Účast a umístění v soutěžích: Školní kola proběhla, níže uvedené výsledky se týkají úspěšných výsledků v okrese, potažmo kraji: Název: Kolo: Umístění: Konverzace v NJ okresní 2. a 3. místo v ml.kategorii Konverzace v AJ okresní 2. a 7. místo v ml. kategorii Skutečský slavík 1. místo Fyzikální olympiáda okresní 2.místo, krajského se žák neúčastnil Dějepisná olympiáda okresní 7.místo Matematická olympiáda okresní 1. a 10.místo Pythagoriáda okresní 9., 10., 11. místo Zdravotní soutěž okresní 1.místo starší, 2.místo mladší krajské 7.místo Dopravní soutěž okresní 1.místo starší, 2.místo mladší krajské 2.místo Florbal okresní 3. místo Hokejbal okresní 3. místo Žáci se účastní i jiných soutěží, při nichž se učí reprezentovat školu a získávat sebevědomí. Účast studentů z víceletých gymnázií handicapuje žáky ze základních škol. Postup do krajského kola některých soutěží bývá již pro školu finanční zátěží, cestovné hradí vysílající škola.

9 Zpráva o hospodaření školy: Podklady jsou za rok 2006 a I.pololetí Přílohy: Rozpis dotací k Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům za r.2006 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2006 Rozpis dotací k Dále viz celostátní podklady - Údaje o finančním vypořádání ZŠ Chrast ( výsledovky) Výkaz zisku a ztráty Příloha organizačních složek státu Rozvaha org. složek státu Tyto doklady za r.2006 a I.pololetí 2007 jsou uloženy v kanceláři školy. V Chrasti dne Mgr. Ivana Mrázková,ředitelka školy

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy, umístění školy ZŠ Chrast je úplnou základní školou s kapacitou 510 žáků, v posledních letech je vlivem demografického vývoje naplněnost kolem 420 žáků.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ Chrast je úplnou základní školou s kapacitou 510 žáků, v posledních letech je vlivem demografického vývoje naplněnost kolem 420 žáků.

ZŠ Chrast je úplnou základní školou s kapacitou 510 žáků, v posledních letech je vlivem demografického vývoje naplněnost kolem 420 žáků. Dodatek ŠVP č. 32 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola, Chrast, okres Chrudim (dále jen ZŠ Chrast) má bohatou tradici. Dvě budovy, z nichž ta starší je z roku 1877 a přístavba z roku 1984, jsou spolu propojeny,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více