Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007 (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst.3 a vyhláška č. 15 z 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 7). Základní údaje o škole Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, Chrast, příspěvková organizace. Zřizovatel: Město Chrast. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Mrázková. Adresa pro dálkový IČO: IZO: Školská rada pracuje od Počet informací podle zákona č.106/1999 Sb., v bodech a d. 0. ZŠ měla k žáků, z toho 189 s jiným trvalým bydlištěm. Škola měla 20 tříd, z toho 10 na I.stupni, 2 oddělení školní družiny v odloučeném pracovišti ve Šmídově ulici, dále školní klub a školní jídelnu. Ve škole pracovalo 29 pedagogů ( z toho 10 na I.stupni), 1 učitelka náboženství na dohodu, 1 administrativní pracovnice na zkrácený úvazek, 2 vychovatelky školní družiny a 1 ve školním klubu, 4 uklízečky, 1 uklízečka na krátký úvazek ve školní družině, 1 školník, 5 pracovnic školní jídelny. V souladu s novým ZP byl přijat nový Organizační řád. Zcela nebo částečně neaprobovaně se učily cizí jazyky, výtvarná výchova, Z, Př, Tv, pracovní činnosti. Z úřadu práce byla od přidělena asistentka pro integrované děti (pracovník zajišťující ostatní osobní služby), která svou stáž ukončila k Vzhledem k výstavbě tělovýchovné haly byl školní rok ve znamení improvizace chodu školy vchody, havárie vody na stavbě, za chodu rušení kabinetu a stavba malých kotelen uvnitř školy Odbory společně s vedením školy se vždy zástupci p.uč.šlechtová, Rydlová a p.uč.suchý dohodli: hledání financí na nové židle, informace k ZP, společně tvořená a dohodnutá KS, platová směrnice, po své linii petice, zájezdy do zahraničí a na Seč. Škola zažádala ve školním roce u krajského úřadu o granty, které byly schváleny, jejich vyúčtování se týká podzimu Jde o grant pro ŠK na materiální vybavení pro rozšíření činnosti kroužku zaměřeného na podporu technického vzdělávání Kč, dále grant ŠK na materiální zabezpečení s názvem Jak školní klub k policím přišel, aneb i hračky mají své místo Kč, grant Školního sportovního klubu při ZŠ na sportovní materiální zabezpečení žáků s názvem S hokejkou nás baví svět 5000 Kč. Grant na Zajocha 2006 byl opět podán a schválen viz dále. Grant na školení učitelů byl získán u Nadačního fondu při Mezinárodní škole v Praze viz dále. Školní vzdělávací plán Pedagogové jej tvořili celý školní rok. Týmy pracovaly pod vedením koordinátory Mgr.L.Budínské, proškolovaly se a pracovaly v pravidelných schůzkách, i o víkendech. Ve škole se uskutečnila 2 proškolení celého pedagogického sboru. První cyklus školení byl zaměřen na Osobnostní a sociální výchovu, která je prioritou naší školy. Vedla jej PhDr. J. Nováčková a PhDr. D. Nevolová ze Společnosti pro mozkově kompatibilního člověka, 4 denní kurz byl nazván Respektovat a být respektován, vyčerpali jsme na něj 3 dny ředitelského volna. Kurz byl placen z grantu podaného u Nadačního fondu při Mezinárodní škole v Praze Kč. Druhý cyklus školení byla Akce na zakázku od NIDV Pardubice s lektorkou Mgr. K. Žežulovou. V této akci se celý sbor proškolil v hodnocení žáků a autoevaluaci školy. Kurz byl zdarma, neboť naše škola byla vybrána mezi stovkami jinými škol k realizaci tohoto školení na základě řádného zdůvodnění přihlášky.

2 Všichni pedagogičtí pracovníci si vybírali individuální vzdělávací akce tak, aby bylo pokryto celé spektrum vzdělávacích předmětů podle učebního plánu ŠVP. V září a říjnu 2006 byla dokončena práce na učebním plánu, školních výstupech a učivu pro jednotlivé vyučovací předměty a od listopadu byly údaje vkládány do zakoupeného programu Editor ŠVP v počítači. V lednu a únoru 2007 jsme se zaměřili na začleňování průřezových témat do ŠVP integrace do všech vyučovacích předmětů, 2 velké celoškolní projekty a vytvoření samostatných předmětů pro 4 průřezová témata (mediální seminář, Výchova osobnosti PT Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova a Mediální výchova). V lednu 2007 byly dokončeny a sjednoceny charakteristiky jednotlivých vyučovacích předmětů se všemi náležitostmi, jak předepisuje RVP ZV, a vytyčili jsme závazné strategie, které budou všichni vyučující naší školy používat k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Od února do dubna 2007 byly sepsány obecné principy hodnocení žáků a rozhodnuty formy získávání podkladů pro hodnocení. Společně všichni pedagogové vytvořili autoevaluační rámce pro jednotlivé oblasti autoevaluace školy. V dubnu a květnu 2007 byly dokončeny postupy rozvíjení klíčových kompetencí žáků v jednotlivých předmětech a projektech. Vedení školy s koordinátorkou dokončilo úvodní kapitoly Charakteristika školy a Charakteristika ŠVP včetně zabezpečení práce se žáky se SVP a nadanými. Bylo vybráno logo školy, které navrhla žákyně 8.C Monika Vavřinová. Od v 1. a 6. ročníku začne škola svůj ŠVP ZV s názvem Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí zavádět do praxe. Škola se profiluje respektujícími se vztahy, prostředím, které si žáci sami tvoří, projekty, Ekoškolou, nabídkou zájmové činnosti, kroužky, které vedou pedagogové i občané města, pořádáním soutěží pro okolní školy a péčí o integrované děti. Vychovatelky družiny a klubu (celkem 3) občas spolupracují, koordinují činnost vzhledem k menšímu počtu dětí ve družině a nabízejí škálu činností a akcí v klubu a družině, příp. dohromady. Velcí malým, Děti dětem i letos se tato hesla v praxi naplnila a osvědčila - celoškolní projekt Den Země a zdraví to potvrdil, ten den byl od vztahů mezi dětmi, kde se nenásilně naplnil význam slova kamarádství, po náplně dílen a jejich výsledky báječný. Drtivé většině dětí se líbil. Stejně tak se vzájemnost osvědčila v nácviku akademie, při výuce anebo při realizaci Dětského dne, stejně tak ve sportovních mezitřídních a ročníkových přeborech, vzájemném vyučování atd. Projekty denní, týdenní, celoškolní se stávají samozřejmostí a je za nimi nesmírný kus práce pedagogů při přípravě. Namátkově uvádím:1a. Nakupujeme, mezitřídní s 1.B O perníkové chaloupce, ve 2.A Les a Hurá Velikonoce, 2.B Kočkový den,3.a a B měly anglický den Toys, 4.tř. Lesní společenstvo,5.a Cechy řemeslníků, Den Evropy, 6.A Světelné jevy, v 6.B měli Realitní kancelář,d 6 to byli Řečtí bohové a v NJ Wir essen, Mein Stadt, 7.A Moje obec a Černé skládky,žáci 8.ročníku pracovali na Meteorologii, Motorech a Automobilkách a Metody antikoncepce zpracovávali v 9.ročníku a Příběhy bezpráví o politických procesech a holokaustu taktéž, dále u nejstarších projekt Elektrárny atd. Zajoch aneb Zaječice jdou do Chrasti , na tento program škola podala a od kraje obdržela grant ve výši Kč. Žáci 6.ročníku strávili 3 dny vzájemným sebepoznáváním s novými spolužáky ze Zaječic, cílem je předcházet špatným vztahům, naopak poznat vyučující a vyzkoušet si techniky GO v rámci primární prevence na Zbyslavci. E-Twinning partnerství škol v Evropě a to vše v angličtině a přes internet p.uč.filipi získala ke spolupráci školu ve Francii, Řecku a s portugalskou je asi nejdále, děti zahájily pohádkami, pověstmi a jejich konec vždy dotvoří partnerská škola. Chrastecká škola získala certifikát Quality Label, což školu posunulo do vyšší kategorie partnerství. Výuka tělesné výchovy probíhala v rekonstruované tělocvičně, na stadioně, v sokolovně, vzhledem k výstavbě tělovýchovné haly nebylo možné užívat venkovní školní hřiště. ZŠ je členem Asociace školních sportovních klubů. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby byl rozvíjen zájem žáků a zachována kontinuita (přehled viz dále).

3 Typická pro školu je spolupráce školního klubu s LVÚ Přestavlky, dále to je v celé škole systémová práce s integrovanými dětmi na obou stupních, spolupráce se ZŠ Zaječice, MŠ Chrast, MŠ Rosice, MŠ Řestoky. Přehled kroužků, které žáci navštěvovali: doučovací v jakémkoli předmětu podle zájmu (to hlavně) a potřeby žáků, pěvecký Zvoneček ve dvou sborech mladší a starší. Zdravotní a cyklistický,hokejbalový a florbalu, při ŠK výtvarný, šachový, pohybový,míčových her, šití, praktické dívky, míčových her, internetu a počítačových her. Při ŠK byly pořádány soutěže za účasti okolních škol /viz dále/. Dík patří občanům města za ochotu věnovat se dětem při vedení kroužků. Autoevaluace školy: Výsledky krátkodobé vedou k okamžité kontrole a nápravě, dlouhodobé budou ovlivňovat směřování školy do budoucnosti. Ředitelství školy sledovalo písemné projevy žáků, zadalo si testy Škola a já od Kalibra na atmosféru školy, vyhodnocovalo hospitace, hovořilo s pedagogy. CERMAT celorepublikové Hodnocení výsledku vzdělávání žáků 9. tříd 2007 proběhlo s těmito výsledky: Průměrná úspěšnost žáků ZŠ průměrná úspěšnost žáků kraje v ČR Dovednosti V ČJ 55 % 56,3 % 56 % Matematické Dovednosti 51,3 % 47,9 % 46,9 % Obecné dovednosti 62,8 % 66,9 % 66,4 % Dvouleté hodnocení vybraných oblastí bude v samostatné zprávě, se kterou budou pedagogové seznámeni podle harmonogramu do ( podle vyhlášky č.15/2004 Sb.,kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy). Vzdělávací programy: I.stupeň Obecná škola (12035/97-20), II.stupeň Základní škola (16847/96-2). Plán práce byl splněn, tematické plány vycházely z celoškolního plánu. Při organizování činnosti dětí byla vždy uplatňována psychohygienická hlediska. Volba povolání a výuka Člověk za mimořádných událostí prostupovaly / i samostatně/ rodinnou a tělesnou výchovou. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta škola má vlastní plán, jeho body se prolínají ve vzdělávání obou stupňů. P.uč.Červová s dětmi připravila a děti si projektovaly EKOŠKOLU se zaměřením na třídění odpadu. I nadále budeme pokračovat a usilovat o udělení tohoto titulu. Minimální program protidrogové prevence (p.uč.modráčková na II. a p.uč.celnarová na I.st.) byl plněn a i nadále bude realizován viz Zajoch, besedy, komunitní kruhy atd. Od 3.ročníku se začal učit cizí jazyk (anglický) jako povinný. Disponibilní hodiny ve 4. roč. byl 1 hodinou posílen cizí jazyk na úkor českého jazyka, v 6.roč. 1 hodinou matematika a v 8.roč. 1 hod. opět cizí jazyk, to vše podle nařízení MŠMT. V 8. a 9. ročníku se pokračovalo ve výuce integrovaných předmětů seminář přírodních věd (M,F,CH,Inf.) v 8. ročníku a naukové vědy (Č,Z,D,Inf.) v 9. ročníku. Nepovinný předmět náboženství. Volitelné předměty a praktické činnosti: 6.ročník PČ údržba v domácnosti 7.ročník PČ informatika VP sportovní hry, konverzace v anglickém jazyce, základy němčiny, ekologická výchova 8.ročník PČ informatika, práce v domácnosti VP sport.hry, seminář přírodních věd, ekologie, konverzace v angl. jazyce, základy němčiny

4 9.ročník PČ elektronika kolem nás, příprava pokrmů VP konverzace v AJ a NJ, základy ekonomiky, seminář naukových věd, sportovní hry Lyžařský kurz 7. tříd se uskutečnil v Čenkovicích (po přesunu kvůli nedostatku sněhu od do ), 3. a 4. třídy absolvovaly plavecký výcvik v chrudimském bazénu (podzim 2006 zima 2007). Výchovné poradenství: Pro 8. a 9. ročníky byla jako každý rok připravena beseda na IPS ÚP Chrudim, s třídními učiteli a žáky 9. ročníků výchovná poradkyně absolvovala přehlídku SOU a SOŠ v Muzeu v Chrudimi Burza škol. Velmi kladnou odezvu u žáků a rodičů měla společná schůzka pro žáky, rodiče, zástupce 13 SOU a SŠ, 3 firem a člena hospodářské komory ve školní jídelně ZŠ Chrast a zúčastnili se jí i žáci 9. ročníku ZŠ Rosice. Již třetím rokem si žáci podávali pouze 1 přihlášku, do druhého kola musely jít 2 žákyně, 1 žákyně uspěla v přijímacím řízení až ve třetím kole. V letošním školním roce se 3x sešla výchovná komise ve složení: třídní učitel/ka, výchovná poradkyně, vedení školy, zákonný zástupce žáka a žák k řešení problémového chování.tento postup se osvědčil a v praxi budeme i nadále pokračovat. Ve školním roce 2006/2007 v oblasti prevence sociálně patologických jevů se rozšířila spolupráce s SVP Archa Chrudim. Mgr. Radka Melicherová a Mgr. Petr Pražák provedli celkem 6 konzultací a sociometrických šetření v 6. B, 2 šetření a konzultace v 6.A, po 1 šetření v 7. A, B, dále i ve 3.A. Ve spolupráci s SVP Archa budeme i nadále pokračovat, taktéž s Krizovým centrem v Chrudimi a s oddělením péče o rodinu při MěÚ Chrudim Péče o integrované žáky a nadané žáky: 2x ročně přijíždí do naší školy speciální pedagožka Mgr. Sodomková z PPP Chrudim, konzultuje s výchovnou poradkyní a třídními učiteli problematiku integrovaných žáků. Integrovaných žáků bylo v letošním školním roce 49. Karty integrovaných žáků výchovná poradkyně obměnila, zkonzultovala s PPP Chrudim, vypracovala po konzultaci ve spolupráci s třídními učiteli individuální plány pro integrované žáky (celkem 16 žáků s těžkou formou poruchy učení).i přesto, že nemáme navýšeny finanční prostředky pro integrované žáky, ve škole se s nimi pracuje formou reedukační péče dyslektických asistentek po vyučování. Dnes je také na rodičích, zda škole přinesou výsledky z vyšetření v PPP Chrudim. Většina rodičů tak ale v zájmu dětí činí. Všichni vyučující jsou výchovnou poradkyní seznámeni se jmény integrovaných žáků i s postupem, jak s těmito dětmi pracovat. Přijímací řízení: Přehled vycházejících žáků: Z 9.tříd odchází 62 žáků, z 8.roč. 1 = 63 žáků+2 žáci z 5.roč.= celkem 65 žáků z toho: Tříletý učební obor si zvolilo 20 žáků Učební obor čtyřletý s maturitou 5 žáků SŠ odborné školy 27 žáků Gymnázium čtyřleté 11 žáků Víceleté gymnázium 2 žáci Zápis do 1. tříd: u zápisu, který vedly p.uč. Štěpánková,Pulkrábková, Dvořáková a Palatová a za pomoci pohádkových postav žáků z 5.tříd, bylo zapsáno 40 dětí, z toho na žádost zák.zástupců bylo vydáno 9 odkladů. P.uč. Dvořáková a Palatová se v lednu prezentovaly na schůzce v MŠ Chrast s požadavky na sociální zralost budoucího školáka.

5 Údaje o výsledcích vzdělávání a výchově žáků: I. pololetí: 441 žáků Prospěli: 209 žáků Prospěli s vyznamenáním: 222 žáků Neprospěli: 10 žáků Pochvaly: 31 žáků 2.stupeň z chování: 1 žák 3.stupeň z chování: neomluvených hodin II.pololetí: 442 žáci Prospěli: Prospěli s vyznamenáním: Neprospěli: Pochvaly: 2.stupeň z chování: 3.stupeň z chování 6 neoml. hodin. 233 žáků 196 žáků 13 žáků 71 žáků 2 žáci 3 žáci Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků školy: PŘEHLED Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Červová NIDV Studium pro řed.škol a šk.zařízení Budínská Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky-prohlubování odb.kvalifikace Mrázková CCV Jezerka,Pce Řed.poradna ZP Mrázková Centrum celoživ.vzděl.,pce FKSP a jeho čerpání Mrázková CCV, Pce Zákoník práce 2.část Studium pro výchovné poradce Budínská NÚOV Pha elearning management vých.a kariérové poradenství Budínská 20.,21.9. Krajský úřad Pce vých.poradenství Budínská Integrace žáků Budínská 17., Zemská komora,kroměříž výchovné poradenství Budínská 21., Krajský úřad Pce výchovné poradenství Specializovaná činnost informační a komunikační technologie Suchánková 12., Služba škole Mladá Boleslav správa sítě Bakalář Suchánková NIDV Rozvoj ICT Suchánková Služba škole Mladá Boleslav škol.matrika Bakalář Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů Petružálková Sdružení Proud Kurz GO Kozerová Modráčková Sdružení Proud metodika prevence Budínská Modráčková PPP Chrudim metodika prevence Modráčková NIDV prevence soc.pat.jevů Petružálková 6.6. PPP Chrudim sekty a satanismus

6 Specializovaná činnost Palatová 2006/07 CCV Pce anglický jazyk Jáchymová Štěpánková Pulkrábková Modráčková Univerzita Palackého instruktor lyžování Olomouc Suchánková Pulkrábková ZŠ Proseč aerobic pro děti Štěpánková Filipi MŠMT,Kutná Hora etwinning Filipi Jihlava etwinning Suchánková Filipi NIDV etwinning Filipi NIDV etwinning Filipi Nape Pha,Comenius vyúčtování EU grantů Žejdlíková ČČK Chrudim osvědčení Červová Celnarová PPP Chrudim probační a mediační služba Rydlová CCV Jezerka, Pce Prevence stresu a vyhoření učitele Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace ŠVP Všichni pedagogové 10., a 1.,2.12. Akce na zakázku autoevaluace (NIDV, Mgr.Žezulová) Všichni pedagogové , denní kurz Respektovat a být respektován 2.2., Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání,pha /grant Kč, Mezinárodní škola,pha/ Červová 5., NIDV Koordinátor 13., Budínská během šk.roku NIDV Koordinátor Červová NIDV Autoevaluace Jáchymová Bytnarová Žejdlíková leden,květen07 Mat.fyz. Pha Heuristická výuka F prakticky I,II Žejdlíková SUMA JČMF,Pha ŠVP a matematika Žejdlíková Tvořivá škola,brno Činnostní učení M Kodešová Asociace pedagogů, Pha Hudební výchova v ŠVP Šlechtová Pulkrábková CCv Jezerka,Pce Škola hrou-netr.výuka Štěpánková Filipi říjen-pros.06 Ped.centrum Hr.Králové Anglický jazyk Zástěrová Budínská , Ped.centrum HK Projektová výuka D Broďáková NIDV Čeština jinak Modráčková Budínská Člověk v tísni, Pha průř.témata Palatová CCV,Pce Didakt. a prožitkové hry Dvořáková Broďáková NIDV,Pce Osobní portfolio žáka

7 Studium- specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Červová Pedagogické centrum environment.výchova a ŠVP Paleta Pce Školní jídelna Svobodová Spol.pro výživu Zásady praxe a vyhl.852/2004 Svobodová OŠMK Chrudim Systém HCCAD Hanslová Svobodová OŠMK Chrudim ŠJ součást školy a HCCAD Svobodová OŠMS KrÚ Pce Hygiena Provedené kontroly a ČŠI: Kontrola proběhla 1 kontrolní výbor při MěÚ Chrast neshledal ve vybraných oblastech hospodaření žádné závady. ČŠI žádná kontrola neproběhla. Aktivity školy: Pro poznání města a regionu navštěvují žáci městské muzeum, knihovnu, městský úřad, místní pobočky bank, místní provozovny firem, okolní přírodu. E-Twinning viz výše Pomoc dětem v Afghanistánu (bylo vybráno mnoho hraček a škola se podílela i školními potřebami, vše odvezli vojáci z chrudimské posádky na svou misi). Již 3.rokem probíhá adopce na dálku a žák z Ugandy Naisonzi Isima zvýšil počet žáků školy. ZŠ a hlavně školní klub byly pořadatelem šachových soutěží i pro okolní školy: VI. ročník O chrasteckého šachového krále (z 43 závodníků i z okolních škol), Účast na mistrovství ČR v šachu, Otevřený přebor v šachu za účasti 35 zástupců z 9 okolních škol. Hry, závody a dny věnované určitému tématu byly náplní družiny i klubu např. Barevné kámošení, Drátkování, Šikulky, družinové DO-RE-MI, Švihadlový král, Veselá olympiáda atd. 16. školní akademie MÁME RÁDI ZVÍŘATA - velmi úspěšná prezentace s velkým ohlasem mezi veřejností nejen chrasteckou, ale i regionální. Spolupráce s LVÚ Přestavlky ve školním klubu při práci v kroužkách. Vystupování Zvonečku pro kamarády na I.stupni, při vernisáži vánoční výstavy v muzeu, s MŠ Rosice na Živém betlému, stejně tak na nádvoří při skautském Živém betlému v Chrasti. Den otevřených dveří na I. stupni zájem projevilo asi 77 rodičů a příznivců školy. Pasování na čtenářského rytíře spolupráce 1.tříd a městské knihovny. Hlemýždí závody celá škola v pohybu mezitřídní soutěž. Ekoškola (hravá forma třídění odpadů). Celoškolní časopis Chrastpark měl 2 čísla. Dětský den si sami připravili žáci 9.ročníku pro kamarády z I.stupně Tradiční výstava vánočních stromků, které technicky sestrojili a připravili žáci 9.tříd pro všechny. Sportovní den pro II.stupeň na stadionu. Kultura abonentní představení pro 8. a 9. ročník v pardubickém divadle, návštěva divadel v Chrudimi, Pardubicích, Hradci Králové a Praze. Kytarový koncert Viktora Gul váše. Představení souboru se středověkou tematikou, Divadýlko v pytlíčku, Varhanní koncert v chrasteckém kostele Nápaditě zrealizovaná výzdoba školy a především haly z dětských výtvorů a žákovských nápadů. Sběr bylin a papíru iniciativa 8.ročníku. Besedy o kouření, Bezpečně do školy ve spolupráci s místním odd. Policie ČR, kriminalistické metody Policie ČR, Řekni drogám ne, Příběhy bezpráví s p.měšťanovou o politických procesech, Láska ano, děti ne Vlastní školní soutěž v recitaci 18 recitátorů. Pravidelné zájezdy do Terezína, Lán a Lidic s chrudimskou pobočkou Svazu bojovníků.

8 Účast a umístění v soutěžích: Školní kola proběhla, níže uvedené výsledky se týkají úspěšných výsledků v okrese, potažmo kraji: Název: Kolo: Umístění: Konverzace v NJ okresní 2. a 3. místo v ml.kategorii Konverzace v AJ okresní 2. a 7. místo v ml. kategorii Skutečský slavík 1. místo Fyzikální olympiáda okresní 2.místo, krajského se žák neúčastnil Dějepisná olympiáda okresní 7.místo Matematická olympiáda okresní 1. a 10.místo Pythagoriáda okresní 9., 10., 11. místo Zdravotní soutěž okresní 1.místo starší, 2.místo mladší krajské 7.místo Dopravní soutěž okresní 1.místo starší, 2.místo mladší krajské 2.místo Florbal okresní 3. místo Hokejbal okresní 3. místo Žáci se účastní i jiných soutěží, při nichž se učí reprezentovat školu a získávat sebevědomí. Účast studentů z víceletých gymnázií handicapuje žáky ze základních škol. Postup do krajského kola některých soutěží bývá již pro školu finanční zátěží, cestovné hradí vysílající škola.

9 Zpráva o hospodaření školy: Podklady jsou za rok 2006 a I.pololetí Přílohy: Rozpis dotací k Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům za r.2006 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2006 Rozpis dotací k Dále viz celostátní podklady - Údaje o finančním vypořádání ZŠ Chrast ( výsledovky) Výkaz zisku a ztráty Příloha organizačních složek státu Rozvaha org. složek státu Tyto doklady za r.2006 a I.pololetí 2007 jsou uloženy v kanceláři školy. V Chrasti dne Mgr. Ivana Mrázková,ředitelka školy

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více