Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007 (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst.3 a vyhláška č. 15 z 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 7). Základní údaje o škole Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, Chrast, příspěvková organizace. Zřizovatel: Město Chrast. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Mrázková. Adresa pro dálkový IČO: IZO: Školská rada pracuje od Počet informací podle zákona č.106/1999 Sb., v bodech a d. 0. ZŠ měla k žáků, z toho 189 s jiným trvalým bydlištěm. Škola měla 20 tříd, z toho 10 na I.stupni, 2 oddělení školní družiny v odloučeném pracovišti ve Šmídově ulici, dále školní klub a školní jídelnu. Ve škole pracovalo 29 pedagogů ( z toho 10 na I.stupni), 1 učitelka náboženství na dohodu, 1 administrativní pracovnice na zkrácený úvazek, 2 vychovatelky školní družiny a 1 ve školním klubu, 4 uklízečky, 1 uklízečka na krátký úvazek ve školní družině, 1 školník, 5 pracovnic školní jídelny. V souladu s novým ZP byl přijat nový Organizační řád. Zcela nebo částečně neaprobovaně se učily cizí jazyky, výtvarná výchova, Z, Př, Tv, pracovní činnosti. Z úřadu práce byla od přidělena asistentka pro integrované děti (pracovník zajišťující ostatní osobní služby), která svou stáž ukončila k Vzhledem k výstavbě tělovýchovné haly byl školní rok ve znamení improvizace chodu školy vchody, havárie vody na stavbě, za chodu rušení kabinetu a stavba malých kotelen uvnitř školy Odbory společně s vedením školy se vždy zástupci p.uč.šlechtová, Rydlová a p.uč.suchý dohodli: hledání financí na nové židle, informace k ZP, společně tvořená a dohodnutá KS, platová směrnice, po své linii petice, zájezdy do zahraničí a na Seč. Škola zažádala ve školním roce u krajského úřadu o granty, které byly schváleny, jejich vyúčtování se týká podzimu Jde o grant pro ŠK na materiální vybavení pro rozšíření činnosti kroužku zaměřeného na podporu technického vzdělávání Kč, dále grant ŠK na materiální zabezpečení s názvem Jak školní klub k policím přišel, aneb i hračky mají své místo Kč, grant Školního sportovního klubu při ZŠ na sportovní materiální zabezpečení žáků s názvem S hokejkou nás baví svět 5000 Kč. Grant na Zajocha 2006 byl opět podán a schválen viz dále. Grant na školení učitelů byl získán u Nadačního fondu při Mezinárodní škole v Praze viz dále. Školní vzdělávací plán Pedagogové jej tvořili celý školní rok. Týmy pracovaly pod vedením koordinátory Mgr.L.Budínské, proškolovaly se a pracovaly v pravidelných schůzkách, i o víkendech. Ve škole se uskutečnila 2 proškolení celého pedagogického sboru. První cyklus školení byl zaměřen na Osobnostní a sociální výchovu, která je prioritou naší školy. Vedla jej PhDr. J. Nováčková a PhDr. D. Nevolová ze Společnosti pro mozkově kompatibilního člověka, 4 denní kurz byl nazván Respektovat a být respektován, vyčerpali jsme na něj 3 dny ředitelského volna. Kurz byl placen z grantu podaného u Nadačního fondu při Mezinárodní škole v Praze Kč. Druhý cyklus školení byla Akce na zakázku od NIDV Pardubice s lektorkou Mgr. K. Žežulovou. V této akci se celý sbor proškolil v hodnocení žáků a autoevaluaci školy. Kurz byl zdarma, neboť naše škola byla vybrána mezi stovkami jinými škol k realizaci tohoto školení na základě řádného zdůvodnění přihlášky.

2 Všichni pedagogičtí pracovníci si vybírali individuální vzdělávací akce tak, aby bylo pokryto celé spektrum vzdělávacích předmětů podle učebního plánu ŠVP. V září a říjnu 2006 byla dokončena práce na učebním plánu, školních výstupech a učivu pro jednotlivé vyučovací předměty a od listopadu byly údaje vkládány do zakoupeného programu Editor ŠVP v počítači. V lednu a únoru 2007 jsme se zaměřili na začleňování průřezových témat do ŠVP integrace do všech vyučovacích předmětů, 2 velké celoškolní projekty a vytvoření samostatných předmětů pro 4 průřezová témata (mediální seminář, Výchova osobnosti PT Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova a Mediální výchova). V lednu 2007 byly dokončeny a sjednoceny charakteristiky jednotlivých vyučovacích předmětů se všemi náležitostmi, jak předepisuje RVP ZV, a vytyčili jsme závazné strategie, které budou všichni vyučující naší školy používat k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Od února do dubna 2007 byly sepsány obecné principy hodnocení žáků a rozhodnuty formy získávání podkladů pro hodnocení. Společně všichni pedagogové vytvořili autoevaluační rámce pro jednotlivé oblasti autoevaluace školy. V dubnu a květnu 2007 byly dokončeny postupy rozvíjení klíčových kompetencí žáků v jednotlivých předmětech a projektech. Vedení školy s koordinátorkou dokončilo úvodní kapitoly Charakteristika školy a Charakteristika ŠVP včetně zabezpečení práce se žáky se SVP a nadanými. Bylo vybráno logo školy, které navrhla žákyně 8.C Monika Vavřinová. Od v 1. a 6. ročníku začne škola svůj ŠVP ZV s názvem Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí zavádět do praxe. Škola se profiluje respektujícími se vztahy, prostředím, které si žáci sami tvoří, projekty, Ekoškolou, nabídkou zájmové činnosti, kroužky, které vedou pedagogové i občané města, pořádáním soutěží pro okolní školy a péčí o integrované děti. Vychovatelky družiny a klubu (celkem 3) občas spolupracují, koordinují činnost vzhledem k menšímu počtu dětí ve družině a nabízejí škálu činností a akcí v klubu a družině, příp. dohromady. Velcí malým, Děti dětem i letos se tato hesla v praxi naplnila a osvědčila - celoškolní projekt Den Země a zdraví to potvrdil, ten den byl od vztahů mezi dětmi, kde se nenásilně naplnil význam slova kamarádství, po náplně dílen a jejich výsledky báječný. Drtivé většině dětí se líbil. Stejně tak se vzájemnost osvědčila v nácviku akademie, při výuce anebo při realizaci Dětského dne, stejně tak ve sportovních mezitřídních a ročníkových přeborech, vzájemném vyučování atd. Projekty denní, týdenní, celoškolní se stávají samozřejmostí a je za nimi nesmírný kus práce pedagogů při přípravě. Namátkově uvádím:1a. Nakupujeme, mezitřídní s 1.B O perníkové chaloupce, ve 2.A Les a Hurá Velikonoce, 2.B Kočkový den,3.a a B měly anglický den Toys, 4.tř. Lesní společenstvo,5.a Cechy řemeslníků, Den Evropy, 6.A Světelné jevy, v 6.B měli Realitní kancelář,d 6 to byli Řečtí bohové a v NJ Wir essen, Mein Stadt, 7.A Moje obec a Černé skládky,žáci 8.ročníku pracovali na Meteorologii, Motorech a Automobilkách a Metody antikoncepce zpracovávali v 9.ročníku a Příběhy bezpráví o politických procesech a holokaustu taktéž, dále u nejstarších projekt Elektrárny atd. Zajoch aneb Zaječice jdou do Chrasti , na tento program škola podala a od kraje obdržela grant ve výši Kč. Žáci 6.ročníku strávili 3 dny vzájemným sebepoznáváním s novými spolužáky ze Zaječic, cílem je předcházet špatným vztahům, naopak poznat vyučující a vyzkoušet si techniky GO v rámci primární prevence na Zbyslavci. E-Twinning partnerství škol v Evropě a to vše v angličtině a přes internet p.uč.filipi získala ke spolupráci školu ve Francii, Řecku a s portugalskou je asi nejdále, děti zahájily pohádkami, pověstmi a jejich konec vždy dotvoří partnerská škola. Chrastecká škola získala certifikát Quality Label, což školu posunulo do vyšší kategorie partnerství. Výuka tělesné výchovy probíhala v rekonstruované tělocvičně, na stadioně, v sokolovně, vzhledem k výstavbě tělovýchovné haly nebylo možné užívat venkovní školní hřiště. ZŠ je členem Asociace školních sportovních klubů. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby byl rozvíjen zájem žáků a zachována kontinuita (přehled viz dále).

3 Typická pro školu je spolupráce školního klubu s LVÚ Přestavlky, dále to je v celé škole systémová práce s integrovanými dětmi na obou stupních, spolupráce se ZŠ Zaječice, MŠ Chrast, MŠ Rosice, MŠ Řestoky. Přehled kroužků, které žáci navštěvovali: doučovací v jakémkoli předmětu podle zájmu (to hlavně) a potřeby žáků, pěvecký Zvoneček ve dvou sborech mladší a starší. Zdravotní a cyklistický,hokejbalový a florbalu, při ŠK výtvarný, šachový, pohybový,míčových her, šití, praktické dívky, míčových her, internetu a počítačových her. Při ŠK byly pořádány soutěže za účasti okolních škol /viz dále/. Dík patří občanům města za ochotu věnovat se dětem při vedení kroužků. Autoevaluace školy: Výsledky krátkodobé vedou k okamžité kontrole a nápravě, dlouhodobé budou ovlivňovat směřování školy do budoucnosti. Ředitelství školy sledovalo písemné projevy žáků, zadalo si testy Škola a já od Kalibra na atmosféru školy, vyhodnocovalo hospitace, hovořilo s pedagogy. CERMAT celorepublikové Hodnocení výsledku vzdělávání žáků 9. tříd 2007 proběhlo s těmito výsledky: Průměrná úspěšnost žáků ZŠ průměrná úspěšnost žáků kraje v ČR Dovednosti V ČJ 55 % 56,3 % 56 % Matematické Dovednosti 51,3 % 47,9 % 46,9 % Obecné dovednosti 62,8 % 66,9 % 66,4 % Dvouleté hodnocení vybraných oblastí bude v samostatné zprávě, se kterou budou pedagogové seznámeni podle harmonogramu do ( podle vyhlášky č.15/2004 Sb.,kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy). Vzdělávací programy: I.stupeň Obecná škola (12035/97-20), II.stupeň Základní škola (16847/96-2). Plán práce byl splněn, tematické plány vycházely z celoškolního plánu. Při organizování činnosti dětí byla vždy uplatňována psychohygienická hlediska. Volba povolání a výuka Člověk za mimořádných událostí prostupovaly / i samostatně/ rodinnou a tělesnou výchovou. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta škola má vlastní plán, jeho body se prolínají ve vzdělávání obou stupňů. P.uč.Červová s dětmi připravila a děti si projektovaly EKOŠKOLU se zaměřením na třídění odpadu. I nadále budeme pokračovat a usilovat o udělení tohoto titulu. Minimální program protidrogové prevence (p.uč.modráčková na II. a p.uč.celnarová na I.st.) byl plněn a i nadále bude realizován viz Zajoch, besedy, komunitní kruhy atd. Od 3.ročníku se začal učit cizí jazyk (anglický) jako povinný. Disponibilní hodiny ve 4. roč. byl 1 hodinou posílen cizí jazyk na úkor českého jazyka, v 6.roč. 1 hodinou matematika a v 8.roč. 1 hod. opět cizí jazyk, to vše podle nařízení MŠMT. V 8. a 9. ročníku se pokračovalo ve výuce integrovaných předmětů seminář přírodních věd (M,F,CH,Inf.) v 8. ročníku a naukové vědy (Č,Z,D,Inf.) v 9. ročníku. Nepovinný předmět náboženství. Volitelné předměty a praktické činnosti: 6.ročník PČ údržba v domácnosti 7.ročník PČ informatika VP sportovní hry, konverzace v anglickém jazyce, základy němčiny, ekologická výchova 8.ročník PČ informatika, práce v domácnosti VP sport.hry, seminář přírodních věd, ekologie, konverzace v angl. jazyce, základy němčiny

4 9.ročník PČ elektronika kolem nás, příprava pokrmů VP konverzace v AJ a NJ, základy ekonomiky, seminář naukových věd, sportovní hry Lyžařský kurz 7. tříd se uskutečnil v Čenkovicích (po přesunu kvůli nedostatku sněhu od do ), 3. a 4. třídy absolvovaly plavecký výcvik v chrudimském bazénu (podzim 2006 zima 2007). Výchovné poradenství: Pro 8. a 9. ročníky byla jako každý rok připravena beseda na IPS ÚP Chrudim, s třídními učiteli a žáky 9. ročníků výchovná poradkyně absolvovala přehlídku SOU a SOŠ v Muzeu v Chrudimi Burza škol. Velmi kladnou odezvu u žáků a rodičů měla společná schůzka pro žáky, rodiče, zástupce 13 SOU a SŠ, 3 firem a člena hospodářské komory ve školní jídelně ZŠ Chrast a zúčastnili se jí i žáci 9. ročníku ZŠ Rosice. Již třetím rokem si žáci podávali pouze 1 přihlášku, do druhého kola musely jít 2 žákyně, 1 žákyně uspěla v přijímacím řízení až ve třetím kole. V letošním školním roce se 3x sešla výchovná komise ve složení: třídní učitel/ka, výchovná poradkyně, vedení školy, zákonný zástupce žáka a žák k řešení problémového chování.tento postup se osvědčil a v praxi budeme i nadále pokračovat. Ve školním roce 2006/2007 v oblasti prevence sociálně patologických jevů se rozšířila spolupráce s SVP Archa Chrudim. Mgr. Radka Melicherová a Mgr. Petr Pražák provedli celkem 6 konzultací a sociometrických šetření v 6. B, 2 šetření a konzultace v 6.A, po 1 šetření v 7. A, B, dále i ve 3.A. Ve spolupráci s SVP Archa budeme i nadále pokračovat, taktéž s Krizovým centrem v Chrudimi a s oddělením péče o rodinu při MěÚ Chrudim Péče o integrované žáky a nadané žáky: 2x ročně přijíždí do naší školy speciální pedagožka Mgr. Sodomková z PPP Chrudim, konzultuje s výchovnou poradkyní a třídními učiteli problematiku integrovaných žáků. Integrovaných žáků bylo v letošním školním roce 49. Karty integrovaných žáků výchovná poradkyně obměnila, zkonzultovala s PPP Chrudim, vypracovala po konzultaci ve spolupráci s třídními učiteli individuální plány pro integrované žáky (celkem 16 žáků s těžkou formou poruchy učení).i přesto, že nemáme navýšeny finanční prostředky pro integrované žáky, ve škole se s nimi pracuje formou reedukační péče dyslektických asistentek po vyučování. Dnes je také na rodičích, zda škole přinesou výsledky z vyšetření v PPP Chrudim. Většina rodičů tak ale v zájmu dětí činí. Všichni vyučující jsou výchovnou poradkyní seznámeni se jmény integrovaných žáků i s postupem, jak s těmito dětmi pracovat. Přijímací řízení: Přehled vycházejících žáků: Z 9.tříd odchází 62 žáků, z 8.roč. 1 = 63 žáků+2 žáci z 5.roč.= celkem 65 žáků z toho: Tříletý učební obor si zvolilo 20 žáků Učební obor čtyřletý s maturitou 5 žáků SŠ odborné školy 27 žáků Gymnázium čtyřleté 11 žáků Víceleté gymnázium 2 žáci Zápis do 1. tříd: u zápisu, který vedly p.uč. Štěpánková,Pulkrábková, Dvořáková a Palatová a za pomoci pohádkových postav žáků z 5.tříd, bylo zapsáno 40 dětí, z toho na žádost zák.zástupců bylo vydáno 9 odkladů. P.uč. Dvořáková a Palatová se v lednu prezentovaly na schůzce v MŠ Chrast s požadavky na sociální zralost budoucího školáka.

5 Údaje o výsledcích vzdělávání a výchově žáků: I. pololetí: 441 žáků Prospěli: 209 žáků Prospěli s vyznamenáním: 222 žáků Neprospěli: 10 žáků Pochvaly: 31 žáků 2.stupeň z chování: 1 žák 3.stupeň z chování: neomluvených hodin II.pololetí: 442 žáci Prospěli: Prospěli s vyznamenáním: Neprospěli: Pochvaly: 2.stupeň z chování: 3.stupeň z chování 6 neoml. hodin. 233 žáků 196 žáků 13 žáků 71 žáků 2 žáci 3 žáci Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků školy: PŘEHLED Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Červová NIDV Studium pro řed.škol a šk.zařízení Budínská Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky-prohlubování odb.kvalifikace Mrázková CCV Jezerka,Pce Řed.poradna ZP Mrázková Centrum celoživ.vzděl.,pce FKSP a jeho čerpání Mrázková CCV, Pce Zákoník práce 2.část Studium pro výchovné poradce Budínská NÚOV Pha elearning management vých.a kariérové poradenství Budínská 20.,21.9. Krajský úřad Pce vých.poradenství Budínská Integrace žáků Budínská 17., Zemská komora,kroměříž výchovné poradenství Budínská 21., Krajský úřad Pce výchovné poradenství Specializovaná činnost informační a komunikační technologie Suchánková 12., Služba škole Mladá Boleslav správa sítě Bakalář Suchánková NIDV Rozvoj ICT Suchánková Služba škole Mladá Boleslav škol.matrika Bakalář Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů Petružálková Sdružení Proud Kurz GO Kozerová Modráčková Sdružení Proud metodika prevence Budínská Modráčková PPP Chrudim metodika prevence Modráčková NIDV prevence soc.pat.jevů Petružálková 6.6. PPP Chrudim sekty a satanismus

6 Specializovaná činnost Palatová 2006/07 CCV Pce anglický jazyk Jáchymová Štěpánková Pulkrábková Modráčková Univerzita Palackého instruktor lyžování Olomouc Suchánková Pulkrábková ZŠ Proseč aerobic pro děti Štěpánková Filipi MŠMT,Kutná Hora etwinning Filipi Jihlava etwinning Suchánková Filipi NIDV etwinning Filipi NIDV etwinning Filipi Nape Pha,Comenius vyúčtování EU grantů Žejdlíková ČČK Chrudim osvědčení Červová Celnarová PPP Chrudim probační a mediační služba Rydlová CCV Jezerka, Pce Prevence stresu a vyhoření učitele Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace ŠVP Všichni pedagogové 10., a 1.,2.12. Akce na zakázku autoevaluace (NIDV, Mgr.Žezulová) Všichni pedagogové , denní kurz Respektovat a být respektován 2.2., Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání,pha /grant Kč, Mezinárodní škola,pha/ Červová 5., NIDV Koordinátor 13., Budínská během šk.roku NIDV Koordinátor Červová NIDV Autoevaluace Jáchymová Bytnarová Žejdlíková leden,květen07 Mat.fyz. Pha Heuristická výuka F prakticky I,II Žejdlíková SUMA JČMF,Pha ŠVP a matematika Žejdlíková Tvořivá škola,brno Činnostní učení M Kodešová Asociace pedagogů, Pha Hudební výchova v ŠVP Šlechtová Pulkrábková CCv Jezerka,Pce Škola hrou-netr.výuka Štěpánková Filipi říjen-pros.06 Ped.centrum Hr.Králové Anglický jazyk Zástěrová Budínská , Ped.centrum HK Projektová výuka D Broďáková NIDV Čeština jinak Modráčková Budínská Člověk v tísni, Pha průř.témata Palatová CCV,Pce Didakt. a prožitkové hry Dvořáková Broďáková NIDV,Pce Osobní portfolio žáka

7 Studium- specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Červová Pedagogické centrum environment.výchova a ŠVP Paleta Pce Školní jídelna Svobodová Spol.pro výživu Zásady praxe a vyhl.852/2004 Svobodová OŠMK Chrudim Systém HCCAD Hanslová Svobodová OŠMK Chrudim ŠJ součást školy a HCCAD Svobodová OŠMS KrÚ Pce Hygiena Provedené kontroly a ČŠI: Kontrola proběhla 1 kontrolní výbor při MěÚ Chrast neshledal ve vybraných oblastech hospodaření žádné závady. ČŠI žádná kontrola neproběhla. Aktivity školy: Pro poznání města a regionu navštěvují žáci městské muzeum, knihovnu, městský úřad, místní pobočky bank, místní provozovny firem, okolní přírodu. E-Twinning viz výše Pomoc dětem v Afghanistánu (bylo vybráno mnoho hraček a škola se podílela i školními potřebami, vše odvezli vojáci z chrudimské posádky na svou misi). Již 3.rokem probíhá adopce na dálku a žák z Ugandy Naisonzi Isima zvýšil počet žáků školy. ZŠ a hlavně školní klub byly pořadatelem šachových soutěží i pro okolní školy: VI. ročník O chrasteckého šachového krále (z 43 závodníků i z okolních škol), Účast na mistrovství ČR v šachu, Otevřený přebor v šachu za účasti 35 zástupců z 9 okolních škol. Hry, závody a dny věnované určitému tématu byly náplní družiny i klubu např. Barevné kámošení, Drátkování, Šikulky, družinové DO-RE-MI, Švihadlový král, Veselá olympiáda atd. 16. školní akademie MÁME RÁDI ZVÍŘATA - velmi úspěšná prezentace s velkým ohlasem mezi veřejností nejen chrasteckou, ale i regionální. Spolupráce s LVÚ Přestavlky ve školním klubu při práci v kroužkách. Vystupování Zvonečku pro kamarády na I.stupni, při vernisáži vánoční výstavy v muzeu, s MŠ Rosice na Živém betlému, stejně tak na nádvoří při skautském Živém betlému v Chrasti. Den otevřených dveří na I. stupni zájem projevilo asi 77 rodičů a příznivců školy. Pasování na čtenářského rytíře spolupráce 1.tříd a městské knihovny. Hlemýždí závody celá škola v pohybu mezitřídní soutěž. Ekoškola (hravá forma třídění odpadů). Celoškolní časopis Chrastpark měl 2 čísla. Dětský den si sami připravili žáci 9.ročníku pro kamarády z I.stupně Tradiční výstava vánočních stromků, které technicky sestrojili a připravili žáci 9.tříd pro všechny. Sportovní den pro II.stupeň na stadionu. Kultura abonentní představení pro 8. a 9. ročník v pardubickém divadle, návštěva divadel v Chrudimi, Pardubicích, Hradci Králové a Praze. Kytarový koncert Viktora Gul váše. Představení souboru se středověkou tematikou, Divadýlko v pytlíčku, Varhanní koncert v chrasteckém kostele Nápaditě zrealizovaná výzdoba školy a především haly z dětských výtvorů a žákovských nápadů. Sběr bylin a papíru iniciativa 8.ročníku. Besedy o kouření, Bezpečně do školy ve spolupráci s místním odd. Policie ČR, kriminalistické metody Policie ČR, Řekni drogám ne, Příběhy bezpráví s p.měšťanovou o politických procesech, Láska ano, děti ne Vlastní školní soutěž v recitaci 18 recitátorů. Pravidelné zájezdy do Terezína, Lán a Lidic s chrudimskou pobočkou Svazu bojovníků.

8 Účast a umístění v soutěžích: Školní kola proběhla, níže uvedené výsledky se týkají úspěšných výsledků v okrese, potažmo kraji: Název: Kolo: Umístění: Konverzace v NJ okresní 2. a 3. místo v ml.kategorii Konverzace v AJ okresní 2. a 7. místo v ml. kategorii Skutečský slavík 1. místo Fyzikální olympiáda okresní 2.místo, krajského se žák neúčastnil Dějepisná olympiáda okresní 7.místo Matematická olympiáda okresní 1. a 10.místo Pythagoriáda okresní 9., 10., 11. místo Zdravotní soutěž okresní 1.místo starší, 2.místo mladší krajské 7.místo Dopravní soutěž okresní 1.místo starší, 2.místo mladší krajské 2.místo Florbal okresní 3. místo Hokejbal okresní 3. místo Žáci se účastní i jiných soutěží, při nichž se učí reprezentovat školu a získávat sebevědomí. Účast studentů z víceletých gymnázií handicapuje žáky ze základních škol. Postup do krajského kola některých soutěží bývá již pro školu finanční zátěží, cestovné hradí vysílající škola.

9 Zpráva o hospodaření školy: Podklady jsou za rok 2006 a I.pololetí Přílohy: Rozpis dotací k Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům za r.2006 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2006 Rozpis dotací k Dále viz celostátní podklady - Údaje o finančním vypořádání ZŠ Chrast ( výsledovky) Výkaz zisku a ztráty Příloha organizačních složek státu Rozvaha org. složek státu Tyto doklady za r.2006 a I.pololetí 2007 jsou uloženy v kanceláři školy. V Chrasti dne Mgr. Ivana Mrázková,ředitelka školy

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2007/2008 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2007/2008 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2007/2008 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst.3 a vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2008/2009 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2008/2009 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2008/2009 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst.3 a vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Ve Skutči dne 1. 10. 2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Navrátil, ředitel školy Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ 60. výročí otevření budovy školy Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 1 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní charakteristika školy Základní škola Rosice, okres Chrudim Název školy: Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM Výroční zpráva - školní rok 2013/2014 (dle 7 Vyhlášky č.15/2005 Sb.) 1.Charakteristika školy 1.1. Obecná charakteristika školy Úplná základní škola (1.-9.ročník),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více