35. SETKÁNÍ AUČCJ 21. LEDNA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "35. SETKÁNÍ AUČCJ 21. LEDNA 2012"

Transkript

1 35. SETKÁNÍ AUČCJ 21. LEDNA 2012 Zapsala: Dita Macháčková Kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 1. Valná hromada M. Poláčková informovala o ukončených i stávajících projektech z roku 2011: Projekt Hospitace kurzů českého jazyka zabezpečovaných SUZ v rámci Státního integračního programu probíhal v roce 2011, hospitační činnost zajišťovala PhDr. Lída Holá v azylových střediscích Jaroměř, Brno či Česká Lípa. AUČCJ se zúčastnila výběrového řízení na veřejnou zakázku Výuka českého jazyka včetně metodického vedení pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v integračních azylových střediscích v roce Jediným kritériem byla nejnižší cenová nabídka. Nabídka AUČCJ nebyla vyhodnocena jako vítězná. Další projekt z roku 2011 bylo Zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany. AUČCJ poskytlo celkem 1807 hodin, a to 115 azylantům z 22 zemí. Výuku zajistilo 26 členů Asociace a 1 nečlen (pro neslyšící azylantku). M. Friedlová pokračuje o projektu v oblasti financování: Výuka byla realizována na 7 místech ČR. Příjmy v součtu za rok 2011: v září ,- Kč, v říjnu ,- Kč, v listopadu ,- Kč a v prosinci ,- Kč; celkem je to ,- Kč. Výdaje: mzdy za výuku a metodiku byly ,- Kč, pronájmy ,-, kancelářské potřeby ,- Kč a režie ,- Kč. Čistý zisk pro Asociaci činí ,- Kč. M. Poláčková pokračovala informacemi o projektu Goethe-Institutu Jazyková a kulturní heterogenita na školách. Na výzvu z předchozího setkání se přihlásila Mgr. Marie Síčová, v tomto projektu zastupuje Asociaci. M. Síčová se nemohla z vážných důvodů setkání zúčastnit, M. Poláčková přečetla její stručnou zprávu z cesty do Saska, kterou najdete zároveň s kontaktem na Mgr. Síčovou v příloze na konci zápisu. Na příštím setkání bude M. Síčová informovat o projektu podrobněji. V roce 2012 pokračuje projekt TUL v Liberci Inovace vzdělání v oboru čeština jako druhý jazyk, kde je AUČCJ partnerem bez finanční spoluúčasti. Více informací najdete na stránkách projektu AUČCJ vyhrála projekt Zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany v roce 2012, bude tedy pokračovat v poskytování výuky z roku 2011 v rámci EUF s projektem Brána češtině otevřená komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky, který bude trvat do O projektu jsme informovali na minulém setkání, podrobnější informace jsou zveřejněny na webu.

2 M. Poláčková seznámila s tématy setkání roku 2012, která jsou již zveřejněna na webu. Vyzvala členy Asociace, aby během roku zasílali nápady na prosincové setkání, které bude věnováno problémům ve výuce češtiny jako cizího jazyka, jimž se chtějí členové věnovat. Po teoretickém úvodu bude následovat praktické odpovídání dotazů. Volby do Projektové (PK) a Revizní (RK) komise: Byla představena Volební komise ve složení: Jana Rodrová, Eva Dvořáková, Helena Hrdličková. Volební komise byla odsouhlasena, nikdo nebyl proti, hlasování se zdržela Helena Hrdličková. Kandidáti do RK: PhDr. Lída Holá, Mgr. Jana Nováková, Ing. Petr Pytlík. Kandidáti se stručně představili. Kandidáti do PK: Mgr. Aleš Franc, PaedDr. Ladislava Holubová, Mgr. Petra Chvojková, Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D., Mgr. Josef Zemek, Ing. Jana Slavíková. 5 kandidátů bylo navrženo ostatními členy, 1 kandidát se navrhnul sám. Kandidáti se stručně představili, P. Chvojková, B. Štindlová a J. Slavíková se ze setkání pro nemoc omluvili, proto byli představeni v zastoupení. Proběhla volba, volili se 3 členové do RK a 4 členové do PK. P. Pečený, který se stará o členskou databázi AUČCJ, informoval o jejích členech. Asociace má k dnešnímu datu 347 aktivních členů, 9 čestných členů. V roce 2011 přibylo 90 nových členů. V roce 2012 zatím přibylo 6 nových členů. Dále byli všichni členové požádáni, aby příspěvky na aktuální rok platili včas, protože mimo jiné přicházejí o výhody plynoucí ze členství. Dnešním setkáním také končí možnost zaplatit příspěvek v hotovosti na setkání, jak bylo avizováno na předchozím setkání, od r je možno platit pouze na bankovní účet. Heslo k přístupu do zaheslovaných částí webových stránek je zasíláno hromadně na začátku každého nového roku, pozdější platby se potvrzují průběžně po zaplacení členského příspěvku. M. Poláčková poprosila o shovívavost při čekání na heslo na aktuální rok. 2. Aktuality Výsledky voleb sdělila Eva Dvořáková: Do RK byli zvoleni: PhDr. Lída Holá, Mgr. Jana Nováková a Ing. Petr Pytlík. Do PK byli zvoleni (dle pořadí): Mgr. Aleš Franc, Mgr. Barbora Štindlová, PaedDr. Ladislava Holubová a Mgr. Petra Chvojková.

3 L. Holá představila novou publikaci z edice Adaptovaná česká próza Pražské legendy. Kniha obsahuje 10 legend ze staré Prahy, malou mapu, lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě, slovníček v AJ, NJ a RJ (bohužel v NJ je na obálce chyba autorka už o tom ví), klíč ke cvičením a CD s kompletní nahrávkou textů. Publikace určena úrovni A2 na této úrovni chybí takový druh materiálů. Cena je 225,- Kč. Autorka dále vyzvala účastníky, aby přišli s dalšími nápady, která česká díla adaptovat lze se stát adaptátorem. Jeden výtisk věnovala L. Holá Asociaci, byl zařazen do knihovny. O přestávce byla možnost zakoupení Pražských legend se slevou pro členy AUČCJ za 169,- Kč. Od původního nakladatelství Asa přešli autoři k nakladatelství Akropolis. Ze starších svazků přechází k Akropolisu Povídky malostranské, u Asy zůstávají Povídky z jedné a Povídky z druhé kapsy. V tisku jsou Staré pověsti české a moravské (budou představeny na příštím setkání) a pro rok 2014 jsou v plánu České a moravské pohádky. L. Holá dále požádala uživatele jejích knih, aby nekopírovali publikace. Znesnadňuje to vydávání dalších materiálů. L. Holá se dále zmínila o chystaném (v roce 2013) 1. díle pracovního sešitu Krok za krokem 2, tj. prvních 10 lekcí s velkým bohatstvím cvičení. Připravují se další 3 jazykové mutace České gramatiky v kostce (čínská, arabská a španělská), zatím vyšlo 7 jazykových verzí, a Čeština expres 3. M. Kestřánková představila svou novou publikaci Dialogy k výuce češtiny pro cizince, která vyšla v roce 2011 v Karolinu. Cílovou skupinou jsou učitelé a studenti věnující se divadlu a vhodná je i pro nácvik intonace, melodie a rolových her. Vznik publikace je spjat s divadelním kurzem na ÚJOP Albertov, toto středisko se hodně zaměřuje na kulturu, dopoledne probíhá výuka klasická, odpoledne jsou kulturně zaměřené kurzy. Studenti často vyžadovali přípravu na umělecké vysoké školy. V hodinách se využívala problémová metoda, která probíhala ve třech krocích: rozdělení účastníků do skupin, zadání úkolu, prezentace výsledků. Autorka zpracovala metodu jevištního tvaru, byla uveřejněna ve sbornících Asociace 2006/2007 a M. Kestřánková rozpracovala repliky svých studentů, opravila je a posunula jazykově výš, zpracovala je divadelně. Základní pozitivum této publikace je, že témata jsou studentům blízká, jsou z jejich života, jsou to věty, které se oni sami snažili produkovat. Témata se snažila volit s ohledem na multikulturní prostředí, tj. bezpečná. Proběhla pretestace, ale scénáře nebyly vyzkoušeny na dospívající mládeži, pouze na dospělých. Jsou zde zastoupeny různé jazykové úrovně (až do B2), texty by neměly odradit, ale zároveň by měly studenta vytížit. Autorka radí budoucím uživatelům, aby scénář neobtiskovali bezmyšlenkovitě, ale aby repliky upravit studentům tzv. na tělo.

4 Cena publikace je 75,- kč, o přestávce možnost zakoupení za 60,- Kč, jeden výtisk byl věnován Asociaci. Autorka je členkou České improvizační ligy, od improvizace na divadle se dostala k metodě jevištního tvaru. Přes divadelní techniky se dobře učí plynulosti projevu. Prezentované ukázky byly z představení Prohlídka podzemí. M. Poláčková připomněla, že stejné představení členové Asociace viděli kdysi na setkání. Pozvala ev. zájemce z řad členů Asociace na představení studentů Albertova v divadle Na Prádle, které se koná jednou za semestr. Další novou publikaci představila L. Mrověcová. Učebnice Čeština pro rusky mluvící 2 navazuje na první díl, který je určen pro začátečníky. Výchozí úroveň studenta je tedy A2. Autorka vycházela z podnětů svých studentů, kteří se nemohli vyznat v reáliích, a proto vybrala a upravila materiály z internetu. Učebnice obsahuje 10 témat, každé z nich zahrnuje textový materiál, otázky, bohatý lexikografický materiál, gramatický komentář k vybraným jevům v textech a CD. Vydalo nakladatelství CPress a cena se pohybuje kolem 300 Kč. projekt M. Poláčková informovala o nové gramatice: Kapitoly z české gramatiky (ed. F. Štícha) Nový sborník Asociace bude k zakoupení opět na 1. setkání roku, tj. 3. března J. Hejtmánková a L. Mrověcová informovaly o mezinárodním projektu L- Pack určeném azylantům, v jehož rámci připravují multimediální kurz ČJ na úrovni A2. Vyzvaly členy AUČCJ ke spolupráci při pilotování kurzu. Více podrobností o projektu se členové dozvědí na příštím setkání. 1. Naděžda Vojtková: Nové přístupy ve výuce cizích jazyků: Post-method era a úkolová výuka (task-based learning) N. Vojtková vystudovala češtinu a angličtinu, působí na Katedře anglického jazyka a literatury PF MU v Brně. Problém je v terminologii, jak překládat názvy metod z AJ (úkolová výuka zavání 50. léty, domácím úkolem, lepší termín je např. aktivita). Pro task-based learning (TBL) je lepší používat termín úkolově orientovaná výuka než úkolová výuka, pro post-method era nelze užívat post-metodická éra, musíme rozlišovat mezi metodou a metodikou. Rozdíl mezi metodou a metodikou (Kumaravadivelu, 2006): Metoda je konstrukt popsaný odborníkem na základě současného chápání teorií o jazyce, učení se jazykům a výuce jazyků. Realizuje se v kurikulích, sylabech, učebnicích a doporučeních, jak učit. Metodika je proces odehrávající se ve

5 třídě, který praktikuje učitel. Cílem učitele je obvykle využít maximálně čas, který ve třídě stráví se studenty k rozvinutí jejich znalostí a dovedností. Metod je mnoho, ani odborníci nejsou s to se shodnout. Metodika učitel nepřichází do třídy s předem připravenou metodou. Výzva: Kolik metod se nás jako studentů a učitelů dotklo a které? Jak je vnímáme? Výběr N. Vojtkové: gramaticko-překladová (jako studentka, jazyk je neautentický, s jazykem se hlavně manipuluje, důležitá je role mateřského jazyka, překlady, důraz je kladen na formu, funguje jazykový sylabus v hodinách). Audiolingvální metoda (jako učitelka, využívána ve firemních kurzech, známá a oblíbená učebnice Look, listen and learn, metoda založena na behaviorální teorii vzdělávání, důležité je mluvené slovo, důraz na dril žáci byli nadšeni z množství znalostí, ale nevíme, jak mluvili mimo třídu; role mateřského jazyka byla v pozadí, ale jinak je s gramaticko-překladovou metodou spousta shodných prvků, opět důraz na formu, časté je její opravování učitelem). Komunikativní přístup (učebnice Project English začala objevovat, o čem jazyk je, snažila se využívat některé postupy tohoto přístupu, zjistilo se, že nejde jen o formu, ale mnohem více je třeba se věnovat obsahu, takže nejdřív CO ŘÍCT a pak teprve JAK TO ŘÍCT; nutně se změnila atmosféra ve třídě, učitel není frontální a dominantní, více vychází ze studentů z toho pramenily další přístupy:) Humanistické přístupy ve výuce jazyků (Silent way učitel má ve výuce minimální roli, je průvodce, většina iniciativy je na žácích; TPR receptivní metoda, studenti reagují tělem na jazykové podněty; sugestopedie zdůrazňuje podmínky ve třídě, nastavení duše atd.; Dogme nedávná záležitost, autor Scott Thornbury všechno musí vycházet z materiálů, které přinesou žáci, ze zaměření filmů, ty jsou silně autentické.) Na VŠ stále převládá transmisivní model vzdělávání učitelů, spousta informací o metodách, studenti kriticky hodnotí metody, ale chybí odpovídající praxe. Sama ze začátku používala z 60 % to, co zažívala jako studentka, přeorientovat se je pro učitele dlouhodobý proces, který si učitelé organizují sami, je třeba je naučit kriticky myslet, aby byli schopni reflexe. U většiny učitelů je průvodcem intuice, je velmi důležitá, učitelé dospějí ke svému eklektickému přístupu. Po století metod se odborníci zamýšleli nad užitečností metod, začali je kriticky hodnotit. Výsledky: - platnost a účinnost metod není univerzální a dokazatelná, - není možné realizovat výuku založenou na jediné metodě (byly tendence připravit komunikativní materiály od sylabů po testování, opět se zjistilo, že např. podmínky v různých zemích jsou odlišné), - potřeby studentů a učitelů jsou různorodé, neexistuje globální kontext,

6 - myšlenka, že teoretici něco naplánují a praktici to budou aplikovat, neexistuje, učitel nebude učit tak, jak to nepovažuje za vhodné, - metoda je velmi zatížená ideologicky, teoretici přenášejí svůj kontext do metod. postupů, role mateřského jazyka se pomalu vytrácí, kyvadlo se blíží k rozumnému středu. D. Allwright přednesl v roce 1991 na konferenci v Kanadě revoluční příspěvek The Death of the Method, je to jeho kritika metod, spíše podnět k diskuzi: - metody staví na rozdílech, i když se v praxi realizují podobně (každá nová metoda se vymezuje vůči předcházející, ale nakonec mají mnoho společného), - zjednodušují pohled na studenta jako individualitu, - zabírají čas učitelům, kteří se učí techniky místo analytického a kreativního přístupu k výuce, - narušují dobré vztahy mezi kolegy, - dávají laciný pocit učitelům, že vyučují správně, - předstírají, že znají odpovědi na všechny otázky. Jak učit bez metod. směrů? Odborníci vypracovali 3 základní parametry výuky: a) specifičnost tj. kontext (jací studenti, učitelé, cíle, vzdělávací kontext), b) praktičnost teorie profesionální x osobní (ověřování v praxi vedlo k metodě akčního výzkumu, informovaná osobní teorie, badatelsky orientovaný výzkum každý učitel je ve své třídě badatelem vést si reflektivní deník, pozvat kolegu na konzultaci, tzn. sběr vlastních dat), c) schopnost (tj. studentů i učitelů, studenti vycházejí ze svých potřeb a učitel na to musí reagovat, tj. specifický sylabus). Stern, Allwright a Kumaravadivelu vytvořili 3 rámce určující směry a podmínky (bude uvedeno v příspěvku autorky ve sborníku Asociace). Společné rysy rámců: - silný důraz na žáka a učitele a jejich autonomii, - role místního kontextu, - důležitá role reflexe a badatelsky orientovaná výuka (programy zaměřit tak, aby byl učitel nastartován). Evropské dokumenty, kde se toto odráží: - Společný evropský referenční rámec pro jazyky, - Evropský profil pro vzdělávání učitelů jazyků, - RVP (v ČR; zde jen do určité míry, koncepčně, pouze rámec). Task-based learning (TBL) Úkolová výuka/úkolově orientovaná výuka Vychází z komunikativního přístupu, soustředí se víc na obsah než formu. Klade důraz na aktivity a úkoly, které studenti plní v rámci vyučování v prostředí, které splňuje 3 hlavní podmínky:

7 a) studenti jsou obklopeni cílovým jazykem, b) studenti mají možnost využívat cílový jazyk k opravdové komunikaci, c) studenti jsou neustále motivováni, aby se aktivně účastnili výukového procesu. Proč využívat TBL? - forma se lépe osvojí na základě obsahu (CO říkám, ne JAK to říkám), - při využití TBL se studenti dopracují k tzv. procedurálním znalostem jazyka, tj. jak jazyk používat, - náročnost jazyka i úkolů se může stupňovat, - negociace = úkoly vytvářejí problémové situace, studenti používají jazyk k upřesňování a doplňování (tyto rysy přináší do výuky prvky reálného života, to je jeden z cílů TBL). Podle Willise je úkol aktivita, ve které student využívá cílový jazyk k tomu, aby dosáhl komunikačního cíle, který ho vede ke splnění úkolu. To je např. sestavit dotazník, provést anketu x jazyk. aktivita bez výstupu: popište ve dvojicích svoje oblečení změnit na: sedí zády a vzpomínají, co má kamarád na sobě). Realizace TBL: a) přípravná část (motivační část, někdy jazykový impulz) učitel uvede téma, vysvětlí nová slova a fráze, zjistí, zda studenti rozumí úkolu, ukáže model; b) cyklus úkolu studenti plní úkol, učitel monitoruje, poskytuje podporu, studenti znají časový horizont úkolu a pravidla (např. použití mateř. jazyka), po splnění úkolu studenti připraví krátkou zprávu pro celou třídu; c) rozvoj jazyka studenti analyzují použitý jazyk (uvažují o něm), studenti procvičují jazyk a shrnou si, co se naučili. TBL má své možné problémy jako každá metoda: - kvalita jazyka používaného studenty (nezafixují si studenti špatné jazykové návyky?), - obavy z fosilizace chyb, - studenti splní úkol s minimálním jazykovým vybavením (stačí jim to), - rozvoj plynulosti na úkor přesnosti, - jak hodnotit a testovat TBL?, - silná tradice vycházející z jazykového sylabu (musíme seznámit studenty co, jak, proč oni mají jiný navyklý systém), - velká autonomie studentů ve výuce, využívání mateřského jazyka (problém v institucionálním vzdělávání, musíme si vychovat autonomní studenty), - nedostatek materiálů, - časová náročnost, - nároky na učitele (kreativnost, povědomí o cílech). 2. Diskuze:

8 Ryndová: Brali autoři v potaz i jiné jazyky, jejich specifičnost? Vojtková: Bohužel ne, vše je pro angličtinu, vaši studenti jsou v situaci druhého jazyka, naši studenti mají cizí jazyk jako cizí, když se podíváme na SERR, tam se ta specifičnost začíná uplatňovat, jednotlivé jazyky si rozpracovávají tzv. profily, které vycházejí z úrovní, NJ už profil má, AJ na něm pracuje, možná se od toho odvine další rámec, jak jazyk vyučovat. Ryndová: Konkrétní jazyk si řekne o konkrétní metodu (Slované, čínština). Vojtková: S jazykem přichází i kultura. Byla jsem na mezinárodním semináři pro učitele AJ dětí v raném věku, účastníci z různých částí světa, i z Arábie, Jemenu. Jejich první otázka: Jak učit jazyk bez kulturního dopadu na naše žáky, jak oddělit jazyk a kulturu (chceme jazyk, ale ne angl. kulturu). Serecová: Závěr té diskuze byl jaký? Vojtková: Že to nelze, ale odvezly si stejný názor i ty kolegyně? Jejich cílem asi bylo zjistit, jak to dělat. Např. moji kolegové používali Headway v Abú Dhaví, hudební vložka oddělovala lekce, museli se tomu přizpůsobit. 3. Hana Ždímalová: Task-Based Learning v pojetí Jane Willis (část I.) Témata dnešního setkání jsou nová i pro nás, specialisty na výuku didaktiky. Výzva k diskuzi se sousedem: Co je to P-P-P? Jaké studenty učíte? PPP = prezentace, procvičování, produkce. U koho převažuje individuální výuka? My, dnešní přednášející, jsme čerpali z různých pramenů. Jane Willis její přístup je tzv. strong TBL, tj. čistý, bez dalších vlivů. Vznik TBL souvisí s komunikativním přístupem, který se rozvíjel od 70. let, TBL pak od 80. let. Jeden učitel AJ v Indii udělal experiment učme bez učebnic a gramatiky (tzv. Bangalore Project), tj. čistě úkolový sylabus, něco mimo jazykové struktury, co je v životě; studenti jsou hodnoceni za úspěšnost v úkolu, ne v jazyce. 90. léta přichází J. Willis, tento přístup začíná být kritizován s tím, že nejde oprostit se úplně od gramatického sylabu, takže Willis přidává do 3. fáze hodiny zaměření na jazyk. Fáze její hodiny (TBL paradigm): 1. Pre-task 2. Task cycle: a) Task b) Planning c) Report 3. Language Focus ad 1. příprava na úkol (co už studenti znají?) uvedeme studenty do problematiky (např. Jak u vás recyklujete?); ad 2. cyklus úkolu:

9 a) řešení úkolu studenti mezi sebou komunikují (např. vymyslete možnosti, jak lépe chránit přírodu na naší škole), nejlepší je vymyslet úkoly tak, aby nebyly úplně stejné pro všechny skupiny, b) příprava na prezentaci jak studenti odprezentují řešení úkolu, zadat principy prezentace (např. máte na ni 2 minuty, každý student řekne alespoň 2 věty), c) prezentace musejí se dodržovat pravidla (např. vyhodnotit potleskem, vylosovat pořadí), učitel si dělá poznámky, jak se jim podařilo využít cizí jazyk; ad 3. rozvoj jazyka: a) analýza lze se na ni předpřipravit, ale studenti mohou použít úplně jiné struktury (např. Co byste dělali, kdybyste našli myš v posteli? Nakrmila bych svého hada.), b) procvičení (gramatika, lexikum atd.). TBL není moc vhodné pro nejnižší úrovně. 4. Dana Hánková: Ukázka třífázového modelu (task cycle) úkolové výuky (task-based learning) Dnes vám ukážu úkolové vyučování s využitím propagačních materiálů. V Akcent College také vychováváme učitele AJ, studenti chodí hned o začátku na hospitace, od 3. semestru mají aktivní praxi, tzn. propojení teorie s praxí. Důraz na jazyk se v TBL od r. 96 (J. Willis) zvýšil. Podle Willis je třeba učebnice adaptovat. Je potřeba si uvědomit, že gramatika je proces. TBL je kompatibilní s heslem gramatiku osvojujeme v procesu, důraz je kladen na uvědomělost. Úkoly v TBL nemusejí být jen ze života, lze zařadit i úkoly zaměřené přímo na jazyk. Studenti se soustřeďují na obsah, ve finále je učitel soustředí na formu. Výborné jsou autentické materiály, např. leták ze ZOO, katalog z Ikey. Otázka: Souhlasíte s důvody pro zařazení propagačních materiálů do jazykové výuky? (viz prezentace D. Hánkové). Principy TBL (podmínky pro učení se jazyku): a) nezbytné: kontakt s jazykem, smysluplné užití jazyka jako nástroje komunikace, motivace k užití jazyka (vše pro imigranty, aniž by se učili cizí jazyk), b) žádoucí: výuka zaměřená na formu jazyka (je pouze ve škole, proces výuky jde urychlit, ale není nutný). Cíl je důležitý (je rozdíl mezi povídejte si o něčem x povídejte si o něčem a domluvte se na). Znaky efektivního úkolu: - zájem studentů a aktivní účast (motivující), - zaměření na obsah (primárně na obsah, může být i jazykový),

10 - volnost ve výběru jazykových prostředků (mohou používat, co chtějí), - jasně definovaný výsledek, - úspěch spojený s dosažením výsledku, - vztah k reálnému životu. Příklad úkolu: Seřaďte ovoce podle sladkosti (komparativ). Studenti si připraví prezentaci, jak k žebříčku došli (je to tak, protože). Při řešení je důležité pořadí ovoce (obsah), při prezentaci je už zájem na tom, aby to bylo jazykově správně. Typy úkolů: - řazení a třídění (ovoce), - výčty (co vidí ve třídě), - spojování (matching), - tyto úkoly jsou vhodné i pro nižší úrovně, ostatní pro vyšší: - srovnávání, - sdílení osobních zkušeností, - řešení problémů, - projekty a tvořivé úkoly. Vše lze použít s jakýmkoli tématem. Lze začít lehčím úkolem (srovnávání) a končit např. projektem. Proces učení stádia: 1. improvizace (v počátcích učení, s nízkou jazykovou kompetencí se chceme vyjádřit, proto improvizujeme, většinou lexikálně, neboť gramatiku nepotřebujeme při setkání face to face), 2. rozpoznání gramatické struktury, vytváření hypotéz o pravidlech, zkoumání a experimentování, 3. upevnění (procvičování), 4. spontánní užití. Consciousness-raising activities: - zvýraznit specifické prvky jazyka a věnovat jim záměrnou pozornost, - ve známém textu (jinak se musí dělit pozornost na obsah a jazykovou strukturu), - testování hypotéz o fungování jazyka (nejen mechanické doplňování, ale musejí přemýšlet, proč tuto formu, ne jinou v AJ např. který minulý čas), - řízené řešení problémů, - příklady lze dělat celou hodinu, nebo jen chvíli (určování forem, třídění, vyvozování pravidel, porovnávání mateřského a cílové jazyka, rekonstrukce textů, vybavování, práce s příručkami). Příklady: 1. Ikea rozhodování o koupi nábytku: a) práce se studentskou nahrávkou (task, planning), b) příprava na jazykovou analýzu (language focus). Nahrávka Ikea: Poslechněte si rozhovor Cathy a Antona. Co si chtějí koupit?

11 Přepis nahrávky. Příprava zprávy: koupíme si dvě židle... je to výhodné toto slovo studenti neznají, učitel ve fázi plánování chodí mezi studenty a pomáhá jim. Můžeme podtrhnout jevy, se kterými chceme pracovat, např. modře pochvala, napíšeme na tabuli, žlutě na čem je třeba ještě pracovat, zeleně skloňování. Dobré je rozvíjet to, co lze, ne pouze poukazovat na chyby. 2. ZOO Praha: a) práce s psaným textem jazyková analýza (pre-task, language focus), b) modelový text audionahrávka (pre-task, language focus), c) návrh dalších úkolů. Informační text o ZOO Praha: historie a současnost nejdříve rychlé orientační čtení (které číslovky, kolik zvířat v textu atd.). Poté jazykový úkol: najděte v textu slovesa, podtrhněte je a vypište. Rozdělte je do 3 skupin: aktiva, pasiva zvratná a opisná. Tyto typy úkolů prohlubují vhled studentů do jazyka a vybavují je kompetencí hovořit o jazyku, např. doplňte správné tvary sloves, jak a proč používáme trpný rod, je možné změnit slovosled v poslední větě?, kolik různých vět můžeme sestavit?, které části věty můžeme přesouvat?, mění se smysl věty? Nahrávka (viz prezentace): Plánování výletů v ZOO. Otázky: Kde je Helena a Jan? Kolik je hodin? O kterých zvířatech mluví? Na která zvířata se půjdou podívat? Plánek ZOO. Otázky: Která další zvířata cestou uvidí? Úkol: Ve skupině si připravte odpolední nebo dopolední vycházku do ZOO. Porovnejte svůj plán se sousední skupinou řekněte si, kam půjdete, co uvidíte, proč vás to zajímá. Přepis nahrávky. Jak lze vyjádřit souhlas? Leták co dalšího nabízí za úkoly? Srovnání TBL a PPP: PPP na začátku hodně funguje učitel, pak následuje řízené procvičení, pak chceme, aby učivo studenti používali (spíše strukturu). TBL na začátku je autentické užití jazyka, pak sami studenti spontánně používají jazyka a v rámci plánování a prezentace pracují na správnosti svého jazyka, následuje prezentace (zde je vyzkoušeno užití); TBL má větší kontakt s jazykem, studenti se učí, jak se používá. TBL se v našich podmínkách asi neprosadí čistě, ČJ je komplikovaný, ale metoda je dobrá na oživení a pro motivaci. 5. Diskuze:

12 Hánková: Někdy je laický pohled na jazyk produktivní. Ždímalová: Opatrně s nahrávkou, aby nebyla přesným návodem, jak to dělat, myslím, že když jim rovnou prezentujeme jazyk. Struktury, tak je to PPP. Hánková: Já jim je ale řeknu v kontextu, zapracuju výrazy do textu. Souhlasím, je to posud od r. 96 (Willis), metody se posouvají, ani jeden extrém nestačí, musíme najít střed, je třeba se podívat na formu i obsah. Holá: K fázi plánování vypíchnutí jazykových jevů: do jaké míry se pracuje ve smyslu tvarů slov, aby tomu studenti rozuměli? Hánková: AJ je lehčí, takže je to těžké. Holá: Student zná např. dva, ale nezná dvě. Hánková: Musí se to dobře připravit, případně pak extra vypíchnout. Ale tento model není dramaticky jiný, než co běžně děláme. Macháčková: Jak zajistit, aby studenti fázi task neobcházeli používáním mateřského jazyka? Hánková: Musí to být jen mírně těžké, nesmíme předpokládat, že studenti se chtějí vyhnout výuce. 6. Pavel Pečený: Úkolová výuka v terénu To, co uvidíte, je praktická prezentace toho, co se jsem se studenty absolvoval v několika kurzech a nazval to úkolová výuka v terénu. Vyčlením si na to celý výukový den, studenti si vyzkoušejí to, čemu se naučili, co si nacvičili ve třídě. Není to TBL, ale takový jednodenní projekt. Nápad vznikl na letní škole na základě zážitku se studentem, který byl moc šťastný, že drží zmrzlinu, kterou si koupil česky. Jednou po měsíci studia (cca 100 hodin), jednou po semestru (cca 400). Rozdělení do skupin (3-4). Každá skupina má svých 10 úkolů (najděte místo, zjistěte kolik atd.). Úkoly mají různé bodové hodnocení podle obtížnosti. Je vymezen časový limit, studenti si musejí předem zvolit, které úkoly chtějí splnit (např. dle jazykové vybavenosti). Seznámení s úkoly a plánování trasy probíhá v učebně, vyhodnocení v domluvený čas na místě, které mají najít. Ke každému úkolu musí mít skupina hmatatelný doklad (video, jízdenka, foto). Reflexe je až další den v učebně, studenti si připraví krátkou prezentaci: jakou trasou prošli, které úkoly splnili, co bylo nejlehčí, nejtěžší, kdo jim pomohl či co. Úkoly (viz prezentace). Studenti mohou mít slovníky a učitel je připraven na telefonu jako pomoc. Některé skupiny se ještě dále rozdělily, aby stihly všechny úkoly.

13 Kontroloval je kamarád v obchodě, kam také měli dorazit, tam to také bylo nejlehčí. Sraz je na místě zobrazeném na fotografii. V daný den zjistí studenti jen výsledky podle bodů, další den si označují trasu, kritická a nejlehčí místa (foto se zmrzlinou). 7. Diskuze: Holubová: Děkuji za tip s hmatatelnými důkazy. Ždímalová: Jaký byl časový limit? Pečený: 4 hodiny. Spurná: Učím na Francouzském lyceu, hned to udělám pro desetileté. Hrdličková: Jaké je vyhodnocení? Výstup? Pečený: Nejdřív body, v následujících dnech jsme konzultovali, s jakými problémy se setkali, co jim nejvíc pomohlo atd., konkrétní jazykové obrazy, porovnání. Macháčková: Podobný projekt provádím na ZČU v Plzni. Aby se studenti nemohli domluvit s lidmi např. anglicky, posílám je na různá místa na univerzitě, kam předem zavolám, takže s nimi mluví zásadně česky. Kaboňová: Dobrý je ten výstup, že to studenti nemohou obejít. 8. Workshop: Hana Ždímalová: Task-Based Learning v pojetí Jane Willis (část II.) Rozdělila účastníky do skupiny po 4-5 lidech. 1. Aktivita: dotazem uvedu téma: Co uděláte, když domů přinesete televizi a ona nefunguje? Zavolám souseda, budu postupovat metodou pokus-omyl, přečtu si návod, vyreklamuji ji... téma reklamace. 2. Diskutujte na téma: Které zboží jste kdy reklamovali, proč a jak jste byli úspěšní. Máte 4 minuty. Toto byl pretask. Odpovědi účastníků: vrátili nám peníze za rychlovarnou konvici, opravili nám vysavač, zašili šev, reklamace byla neúspěšná, vyměnili mi boty... Učitel zapisuje odpovědi na tabuli bodově, ve správných tvarech. Zde lze zařadit vlastní příběh. 3. Úkol: Pracujte každý sám, napište si poznámky a během 1,5 minuty budete připraveni vyprávět svůj příběh o reklamaci. Podle úrovně studentů lze zařadit poslech, ale lepší je, aby to četl učitel, pokud je jazyková úroveň studentů nižší. Studenti vyprávějí své příběhy ve skupince (každý 1 minutu).

14 4. Úkol: Během 30 s vyberte 2 nejlepší příběhy ze skupiny. 5. Úkol: Každá skupina připraví vybrané příběhy, učitel zadá formu: dialog, vyprávění monologické, dialogické, dramatizace...). 6. Prezentace úkolu. Nyní lze zařadit poslech. Lektorka TBL používá cca 1x za měsíc pro opakování. 7. Úkol: Máte 5 minut, připravte si ve skupině 3 fáze TBL lekce ČC. Výsledky: Skupina 1: Zahřívací otázka: Máte nějaký problém? Má naše planeta nějaký problém? Poté diskuze ve skupince (heterogenní Afgánistán, Švýcarsko, Kongo), každý uvede klady a zápory, lektor bude pomáhat s přípravou, pak vyzve studenty, aby diskutovali o kladech a záporech. Skupina 2: 1. fáze motivační otázky s využitím obrázku, aby se studenti chytili nápadem i slovní zásobou; 2. fáze napsat 10 konkrétních změn chování, které by napomohly ochraně životního prostředí; 3. fáze analýza jazykových struktur (kondicionál, podmínkové věty, příp. modální slovesa). Skupina 3: Napsat na tabuli společně s učitelem globální problémy, ve skupinkách pak aktuální ekologickou příhodu (např. nehodu), pak vybrat jednu nejlepší; poté zpracování příběhu (posluchač v rozhlase, debata politiků, článek na web atd.); pak pár frází ze cvičení, internacionalizmy a přejatá slova v ČJ. Ždímalová: Nenechat studenty psát na tabuli, museli bychom opravovat chyby. Skupina 4: (pro úroveň B1) 1. fáze motivační otázky, 3 varianty dotazů ve skupině (co děláte pro životní prostředí, jaké je žp ve vaší zemi, jaké je žp v ČR); 2. fáze diskuze: jak se může vaše domácnost podílet na ochraně žp, monolog komentátora o žp, dialog komentátora: jak chránit žp; 3. fáze poslech z učebnice (obecná čeština x komentátorův jazyk). Skupina 5: 1. fáze motivační výzva: mysli globálně, jednej lokálně chováte se ekologicky? zapisovat jejich odpovědi; 2. fáze zda viděli nějaké ekologické chování, prezentovat příběhy: scénkou, monologem, dialogem, reportáží atd.; 3. fáze jazykové funkce kolokace zákazové a povolovací (se nesmí je zakázáno), obrana (ale prosím vás) na téma víte, že se v Německu nemůže škrábat zamrzlé auto nastartované?, pak cvičení doplňovací (mýt auto v potoce se...). Jak řešit slovní zásobu? Nepoužít učebnici, ale svůj list. Lze také přetvořit úkoly z učebnic. Holá: TBL je vhodné před probráním problematiky, nebo po? Ždímalová: Pro nižší úrovně po. Skupina 6: Co ubližuje přírodě + obrázky, vypsat body (továrny...). Co děláš pro přírodu (dialog třídíš odpad?)? Co bys mohl dělat lépe? Jazykově: slovesa, jazykové funkce, např. doporučení.

15 Příloha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, v termínu od listopadu 2011 jsem měla tu čest zastoupit AUČCJ na informační cestě do Saska, která byla součástí projektu Goethe-Institutu nazvaného Jazyková a kulturní heterogenita na školách. Dovolte mi, abych vás o této cestě zatím v krátkosti a zprostředkovaně informovala a omluvte, prosím, moji nepřítomnost; jsem na pracovní cestě. Zdravím tedy na dálku a přeji vám pěkný den. Společně s kolegy, kteří byli k projektu přizváni z dalších institucí zabývajících se integrací cizinců, jsme už před cestou definovali svá očekávání, z nichž se některá naplnila již při cestě, jiná na evaluačním semináři v prosinci a na realizaci dalších stále pracujeme. Německo je země, která má bohaté zkušenosti se začleňováním cizinců, a proto jsme se chtěli především blíže seznámit se systémem integrace a inkluze v SRN a tím, jak a jak rychle tam probíhá jazykové začleňování migrantů, jaké metody a formy práce jsou při tom využívány. Mnozí z nás tam jeli hledat inspiraci, získat nové zkušenosti a využitelné materiály. Zajímala nás koncepce vzdělávání dětí migrantů a vzájemného síťování partnerů. V neposlední řadě jsme hodlali navázat kontakty nejen se saskou stranou, ale také mezi sebou. Troufám si tvrdit, že se nám dostalo odpovědí na všechny důležité otázky. Odjížděli jsme naplněni touhou projekt dále rozvíjet. Goethe-Institut nám připravil pestrý a nabitý program, v jehož rámci jsme navštívili mnoho institucí zabývajících se integrací cizinců (viz prezentace). Již v den příjezdu do Drážďan jsme navštívili 96. Základní školu, kam jsme byli pozváni na divadelní minipředstavení spolku šermířů z Glashütte, které bylo z obou stran ohraničeno moderovanou diskuzí s diváky, a tematizovalo problematiku vyčleňování cizinců na školách. Druhý den pobytu jsme měli hned dva termíny. V Saském vzdělávacím institutu nás přivítala sama ředitelka Dorit Stenke a referentka pro rozvoj kvality Wiebke Saalmann poté pokračovala ve výkladu o saském projektu FörMig, který se koncentruje na jazykové vzdělávání dětí a mládeže s migračním pozadím. Jak funguje v praxi, jsme se jeli podívat na 14. Základní školu Drážďany, která provozuje speciální přípravné třídy s výukou němčiny jako druhého jazyka (Deutsch als Zweitsprache). Děti, jejichž mateřským jazykem není němčina, se tu v rámci několikaměsíčního vzdělávacího kurzu učí pod vedením speciálně vyškoleného učitele v malých skupinách němčinu jako druhý jazyk. Po krátké době se žáci začínají účastnit i pravidelné výuky. Po 6 až 8 měsících mohou zcela následovat výuku ve třídách a i nadále paralelně navštěvovat kurz DaZ. Nahlédnout přímo do výuky se nám bohužel nepodařilo, ale zato jsme shlédli video, které dokumentovalo úžasné pokroky jedné konkrétní žákyně. S ostatními učiteli ve skupině jsme se shodli na názoru, že pro nás byly tyto návštěvy nejzajímavější, jakož i prezentace Školy Apollonia-von-Wiedebach v Lipsku, kam jsme zamířili následující den. V rámci projektu FörMig byla v několika saských městech vybudována kompetenční centra a jedno z nich jsme si mohli prohlédnout právě tady. Měli jsme také možnost poslechnout si vyprávění žákyně, která se do Německa z České republiky přestěhovala s rodiči před třemi lety, a tak nám mohla sdělit své vlastní zkušenosti s tímto systémem. Projektem FörMig se chceme i nadále zabývat, neboť se domníváme, že z něj lze čerpat mnohé podněty i pro systematizaci výuky ČCJ na našich školách. Rádi bychom také ještě jednou navštívili Kompetenční centrum v Lipsku a v současné době se realizací této myšlenky intenzivně zabýváme. Doufám tedy, že na některém z příštích setkání budeme mít možnost o projektu podrobněji hovořit. V případě zájmu o bližší informace, spolupráci apod. mě neváhejte kontaktovat na Děkuji za přečtení příspěvku a za pozornost, kterou jste mu věnovali.

16 U příležitosti prvního setkání v novém roce mi dovolte, abych nám všem popřála hodně elánu a radosti při výuce. Srdečně Marie Síčová

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

shrnutí realizace projektů Work in Czech a Work in Prague

shrnutí realizace projektů Work in Czech a Work in Prague Projekty Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících ČR a v Praze shrnutí realizace projektů Work in Czech a Work in Prague Diseminační příručka ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Šrédlová Terezie Plzeň,

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku Lenka Velísková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracovat program výuky

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. ISBN: 978-80-86856-86-5 Vytvořeno v rámci projektu Cesta ke kvalitě

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! Evropská kontaktní skupina Evropská kontaktní skupina je občanské sdružení, které prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV)

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Učíme se v souvislostech. Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy - Klima školy - Estetické podmínky - Učebnice a učební pomůcky - Technické

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

Zpravodaj. V tomto čísle: Úvodní slovo. číslo 8 září/2013. Z Centra Euroguidance. Články. Projekty. Aktuality. Kalendář. www.euroguidance.

Zpravodaj. V tomto čísle: Úvodní slovo. číslo 8 září/2013. Z Centra Euroguidance. Články. Projekty. Aktuality. Kalendář. www.euroguidance. číslo 8 září/2013 Zpravodaj V tomto čísle: Z Centra Euroguidance Kariéra? Začínáme ve škole! 2 Setkání Euroguidance sdílení zahraničních zkušeností v oblasti poradenství... 4 Národní cena kariérového poradenství

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více