35. SETKÁNÍ AUČCJ 21. LEDNA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "35. SETKÁNÍ AUČCJ 21. LEDNA 2012"

Transkript

1 35. SETKÁNÍ AUČCJ 21. LEDNA 2012 Zapsala: Dita Macháčková Kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 1. Valná hromada M. Poláčková informovala o ukončených i stávajících projektech z roku 2011: Projekt Hospitace kurzů českého jazyka zabezpečovaných SUZ v rámci Státního integračního programu probíhal v roce 2011, hospitační činnost zajišťovala PhDr. Lída Holá v azylových střediscích Jaroměř, Brno či Česká Lípa. AUČCJ se zúčastnila výběrového řízení na veřejnou zakázku Výuka českého jazyka včetně metodického vedení pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v integračních azylových střediscích v roce Jediným kritériem byla nejnižší cenová nabídka. Nabídka AUČCJ nebyla vyhodnocena jako vítězná. Další projekt z roku 2011 bylo Zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany. AUČCJ poskytlo celkem 1807 hodin, a to 115 azylantům z 22 zemí. Výuku zajistilo 26 členů Asociace a 1 nečlen (pro neslyšící azylantku). M. Friedlová pokračuje o projektu v oblasti financování: Výuka byla realizována na 7 místech ČR. Příjmy v součtu za rok 2011: v září ,- Kč, v říjnu ,- Kč, v listopadu ,- Kč a v prosinci ,- Kč; celkem je to ,- Kč. Výdaje: mzdy za výuku a metodiku byly ,- Kč, pronájmy ,-, kancelářské potřeby ,- Kč a režie ,- Kč. Čistý zisk pro Asociaci činí ,- Kč. M. Poláčková pokračovala informacemi o projektu Goethe-Institutu Jazyková a kulturní heterogenita na školách. Na výzvu z předchozího setkání se přihlásila Mgr. Marie Síčová, v tomto projektu zastupuje Asociaci. M. Síčová se nemohla z vážných důvodů setkání zúčastnit, M. Poláčková přečetla její stručnou zprávu z cesty do Saska, kterou najdete zároveň s kontaktem na Mgr. Síčovou v příloze na konci zápisu. Na příštím setkání bude M. Síčová informovat o projektu podrobněji. V roce 2012 pokračuje projekt TUL v Liberci Inovace vzdělání v oboru čeština jako druhý jazyk, kde je AUČCJ partnerem bez finanční spoluúčasti. Více informací najdete na stránkách projektu AUČCJ vyhrála projekt Zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany v roce 2012, bude tedy pokračovat v poskytování výuky z roku 2011 v rámci EUF s projektem Brána češtině otevřená komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky, který bude trvat do O projektu jsme informovali na minulém setkání, podrobnější informace jsou zveřejněny na webu.

2 M. Poláčková seznámila s tématy setkání roku 2012, která jsou již zveřejněna na webu. Vyzvala členy Asociace, aby během roku zasílali nápady na prosincové setkání, které bude věnováno problémům ve výuce češtiny jako cizího jazyka, jimž se chtějí členové věnovat. Po teoretickém úvodu bude následovat praktické odpovídání dotazů. Volby do Projektové (PK) a Revizní (RK) komise: Byla představena Volební komise ve složení: Jana Rodrová, Eva Dvořáková, Helena Hrdličková. Volební komise byla odsouhlasena, nikdo nebyl proti, hlasování se zdržela Helena Hrdličková. Kandidáti do RK: PhDr. Lída Holá, Mgr. Jana Nováková, Ing. Petr Pytlík. Kandidáti se stručně představili. Kandidáti do PK: Mgr. Aleš Franc, PaedDr. Ladislava Holubová, Mgr. Petra Chvojková, Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D., Mgr. Josef Zemek, Ing. Jana Slavíková. 5 kandidátů bylo navrženo ostatními členy, 1 kandidát se navrhnul sám. Kandidáti se stručně představili, P. Chvojková, B. Štindlová a J. Slavíková se ze setkání pro nemoc omluvili, proto byli představeni v zastoupení. Proběhla volba, volili se 3 členové do RK a 4 členové do PK. P. Pečený, který se stará o členskou databázi AUČCJ, informoval o jejích členech. Asociace má k dnešnímu datu 347 aktivních členů, 9 čestných členů. V roce 2011 přibylo 90 nových členů. V roce 2012 zatím přibylo 6 nových členů. Dále byli všichni členové požádáni, aby příspěvky na aktuální rok platili včas, protože mimo jiné přicházejí o výhody plynoucí ze členství. Dnešním setkáním také končí možnost zaplatit příspěvek v hotovosti na setkání, jak bylo avizováno na předchozím setkání, od r je možno platit pouze na bankovní účet. Heslo k přístupu do zaheslovaných částí webových stránek je zasíláno hromadně na začátku každého nového roku, pozdější platby se potvrzují průběžně po zaplacení členského příspěvku. M. Poláčková poprosila o shovívavost při čekání na heslo na aktuální rok. 2. Aktuality Výsledky voleb sdělila Eva Dvořáková: Do RK byli zvoleni: PhDr. Lída Holá, Mgr. Jana Nováková a Ing. Petr Pytlík. Do PK byli zvoleni (dle pořadí): Mgr. Aleš Franc, Mgr. Barbora Štindlová, PaedDr. Ladislava Holubová a Mgr. Petra Chvojková.

3 L. Holá představila novou publikaci z edice Adaptovaná česká próza Pražské legendy. Kniha obsahuje 10 legend ze staré Prahy, malou mapu, lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě, slovníček v AJ, NJ a RJ (bohužel v NJ je na obálce chyba autorka už o tom ví), klíč ke cvičením a CD s kompletní nahrávkou textů. Publikace určena úrovni A2 na této úrovni chybí takový druh materiálů. Cena je 225,- Kč. Autorka dále vyzvala účastníky, aby přišli s dalšími nápady, která česká díla adaptovat lze se stát adaptátorem. Jeden výtisk věnovala L. Holá Asociaci, byl zařazen do knihovny. O přestávce byla možnost zakoupení Pražských legend se slevou pro členy AUČCJ za 169,- Kč. Od původního nakladatelství Asa přešli autoři k nakladatelství Akropolis. Ze starších svazků přechází k Akropolisu Povídky malostranské, u Asy zůstávají Povídky z jedné a Povídky z druhé kapsy. V tisku jsou Staré pověsti české a moravské (budou představeny na příštím setkání) a pro rok 2014 jsou v plánu České a moravské pohádky. L. Holá dále požádala uživatele jejích knih, aby nekopírovali publikace. Znesnadňuje to vydávání dalších materiálů. L. Holá se dále zmínila o chystaném (v roce 2013) 1. díle pracovního sešitu Krok za krokem 2, tj. prvních 10 lekcí s velkým bohatstvím cvičení. Připravují se další 3 jazykové mutace České gramatiky v kostce (čínská, arabská a španělská), zatím vyšlo 7 jazykových verzí, a Čeština expres 3. M. Kestřánková představila svou novou publikaci Dialogy k výuce češtiny pro cizince, která vyšla v roce 2011 v Karolinu. Cílovou skupinou jsou učitelé a studenti věnující se divadlu a vhodná je i pro nácvik intonace, melodie a rolových her. Vznik publikace je spjat s divadelním kurzem na ÚJOP Albertov, toto středisko se hodně zaměřuje na kulturu, dopoledne probíhá výuka klasická, odpoledne jsou kulturně zaměřené kurzy. Studenti často vyžadovali přípravu na umělecké vysoké školy. V hodinách se využívala problémová metoda, která probíhala ve třech krocích: rozdělení účastníků do skupin, zadání úkolu, prezentace výsledků. Autorka zpracovala metodu jevištního tvaru, byla uveřejněna ve sbornících Asociace 2006/2007 a M. Kestřánková rozpracovala repliky svých studentů, opravila je a posunula jazykově výš, zpracovala je divadelně. Základní pozitivum této publikace je, že témata jsou studentům blízká, jsou z jejich života, jsou to věty, které se oni sami snažili produkovat. Témata se snažila volit s ohledem na multikulturní prostředí, tj. bezpečná. Proběhla pretestace, ale scénáře nebyly vyzkoušeny na dospívající mládeži, pouze na dospělých. Jsou zde zastoupeny různé jazykové úrovně (až do B2), texty by neměly odradit, ale zároveň by měly studenta vytížit. Autorka radí budoucím uživatelům, aby scénář neobtiskovali bezmyšlenkovitě, ale aby repliky upravit studentům tzv. na tělo.

4 Cena publikace je 75,- kč, o přestávce možnost zakoupení za 60,- Kč, jeden výtisk byl věnován Asociaci. Autorka je členkou České improvizační ligy, od improvizace na divadle se dostala k metodě jevištního tvaru. Přes divadelní techniky se dobře učí plynulosti projevu. Prezentované ukázky byly z představení Prohlídka podzemí. M. Poláčková připomněla, že stejné představení členové Asociace viděli kdysi na setkání. Pozvala ev. zájemce z řad členů Asociace na představení studentů Albertova v divadle Na Prádle, které se koná jednou za semestr. Další novou publikaci představila L. Mrověcová. Učebnice Čeština pro rusky mluvící 2 navazuje na první díl, který je určen pro začátečníky. Výchozí úroveň studenta je tedy A2. Autorka vycházela z podnětů svých studentů, kteří se nemohli vyznat v reáliích, a proto vybrala a upravila materiály z internetu. Učebnice obsahuje 10 témat, každé z nich zahrnuje textový materiál, otázky, bohatý lexikografický materiál, gramatický komentář k vybraným jevům v textech a CD. Vydalo nakladatelství CPress a cena se pohybuje kolem 300 Kč. projekt M. Poláčková informovala o nové gramatice: Kapitoly z české gramatiky (ed. F. Štícha) Nový sborník Asociace bude k zakoupení opět na 1. setkání roku, tj. 3. března J. Hejtmánková a L. Mrověcová informovaly o mezinárodním projektu L- Pack určeném azylantům, v jehož rámci připravují multimediální kurz ČJ na úrovni A2. Vyzvaly členy AUČCJ ke spolupráci při pilotování kurzu. Více podrobností o projektu se členové dozvědí na příštím setkání. 1. Naděžda Vojtková: Nové přístupy ve výuce cizích jazyků: Post-method era a úkolová výuka (task-based learning) N. Vojtková vystudovala češtinu a angličtinu, působí na Katedře anglického jazyka a literatury PF MU v Brně. Problém je v terminologii, jak překládat názvy metod z AJ (úkolová výuka zavání 50. léty, domácím úkolem, lepší termín je např. aktivita). Pro task-based learning (TBL) je lepší používat termín úkolově orientovaná výuka než úkolová výuka, pro post-method era nelze užívat post-metodická éra, musíme rozlišovat mezi metodou a metodikou. Rozdíl mezi metodou a metodikou (Kumaravadivelu, 2006): Metoda je konstrukt popsaný odborníkem na základě současného chápání teorií o jazyce, učení se jazykům a výuce jazyků. Realizuje se v kurikulích, sylabech, učebnicích a doporučeních, jak učit. Metodika je proces odehrávající se ve

5 třídě, který praktikuje učitel. Cílem učitele je obvykle využít maximálně čas, který ve třídě stráví se studenty k rozvinutí jejich znalostí a dovedností. Metod je mnoho, ani odborníci nejsou s to se shodnout. Metodika učitel nepřichází do třídy s předem připravenou metodou. Výzva: Kolik metod se nás jako studentů a učitelů dotklo a které? Jak je vnímáme? Výběr N. Vojtkové: gramaticko-překladová (jako studentka, jazyk je neautentický, s jazykem se hlavně manipuluje, důležitá je role mateřského jazyka, překlady, důraz je kladen na formu, funguje jazykový sylabus v hodinách). Audiolingvální metoda (jako učitelka, využívána ve firemních kurzech, známá a oblíbená učebnice Look, listen and learn, metoda založena na behaviorální teorii vzdělávání, důležité je mluvené slovo, důraz na dril žáci byli nadšeni z množství znalostí, ale nevíme, jak mluvili mimo třídu; role mateřského jazyka byla v pozadí, ale jinak je s gramaticko-překladovou metodou spousta shodných prvků, opět důraz na formu, časté je její opravování učitelem). Komunikativní přístup (učebnice Project English začala objevovat, o čem jazyk je, snažila se využívat některé postupy tohoto přístupu, zjistilo se, že nejde jen o formu, ale mnohem více je třeba se věnovat obsahu, takže nejdřív CO ŘÍCT a pak teprve JAK TO ŘÍCT; nutně se změnila atmosféra ve třídě, učitel není frontální a dominantní, více vychází ze studentů z toho pramenily další přístupy:) Humanistické přístupy ve výuce jazyků (Silent way učitel má ve výuce minimální roli, je průvodce, většina iniciativy je na žácích; TPR receptivní metoda, studenti reagují tělem na jazykové podněty; sugestopedie zdůrazňuje podmínky ve třídě, nastavení duše atd.; Dogme nedávná záležitost, autor Scott Thornbury všechno musí vycházet z materiálů, které přinesou žáci, ze zaměření filmů, ty jsou silně autentické.) Na VŠ stále převládá transmisivní model vzdělávání učitelů, spousta informací o metodách, studenti kriticky hodnotí metody, ale chybí odpovídající praxe. Sama ze začátku používala z 60 % to, co zažívala jako studentka, přeorientovat se je pro učitele dlouhodobý proces, který si učitelé organizují sami, je třeba je naučit kriticky myslet, aby byli schopni reflexe. U většiny učitelů je průvodcem intuice, je velmi důležitá, učitelé dospějí ke svému eklektickému přístupu. Po století metod se odborníci zamýšleli nad užitečností metod, začali je kriticky hodnotit. Výsledky: - platnost a účinnost metod není univerzální a dokazatelná, - není možné realizovat výuku založenou na jediné metodě (byly tendence připravit komunikativní materiály od sylabů po testování, opět se zjistilo, že např. podmínky v různých zemích jsou odlišné), - potřeby studentů a učitelů jsou různorodé, neexistuje globální kontext,

6 - myšlenka, že teoretici něco naplánují a praktici to budou aplikovat, neexistuje, učitel nebude učit tak, jak to nepovažuje za vhodné, - metoda je velmi zatížená ideologicky, teoretici přenášejí svůj kontext do metod. postupů, role mateřského jazyka se pomalu vytrácí, kyvadlo se blíží k rozumnému středu. D. Allwright přednesl v roce 1991 na konferenci v Kanadě revoluční příspěvek The Death of the Method, je to jeho kritika metod, spíše podnět k diskuzi: - metody staví na rozdílech, i když se v praxi realizují podobně (každá nová metoda se vymezuje vůči předcházející, ale nakonec mají mnoho společného), - zjednodušují pohled na studenta jako individualitu, - zabírají čas učitelům, kteří se učí techniky místo analytického a kreativního přístupu k výuce, - narušují dobré vztahy mezi kolegy, - dávají laciný pocit učitelům, že vyučují správně, - předstírají, že znají odpovědi na všechny otázky. Jak učit bez metod. směrů? Odborníci vypracovali 3 základní parametry výuky: a) specifičnost tj. kontext (jací studenti, učitelé, cíle, vzdělávací kontext), b) praktičnost teorie profesionální x osobní (ověřování v praxi vedlo k metodě akčního výzkumu, informovaná osobní teorie, badatelsky orientovaný výzkum každý učitel je ve své třídě badatelem vést si reflektivní deník, pozvat kolegu na konzultaci, tzn. sběr vlastních dat), c) schopnost (tj. studentů i učitelů, studenti vycházejí ze svých potřeb a učitel na to musí reagovat, tj. specifický sylabus). Stern, Allwright a Kumaravadivelu vytvořili 3 rámce určující směry a podmínky (bude uvedeno v příspěvku autorky ve sborníku Asociace). Společné rysy rámců: - silný důraz na žáka a učitele a jejich autonomii, - role místního kontextu, - důležitá role reflexe a badatelsky orientovaná výuka (programy zaměřit tak, aby byl učitel nastartován). Evropské dokumenty, kde se toto odráží: - Společný evropský referenční rámec pro jazyky, - Evropský profil pro vzdělávání učitelů jazyků, - RVP (v ČR; zde jen do určité míry, koncepčně, pouze rámec). Task-based learning (TBL) Úkolová výuka/úkolově orientovaná výuka Vychází z komunikativního přístupu, soustředí se víc na obsah než formu. Klade důraz na aktivity a úkoly, které studenti plní v rámci vyučování v prostředí, které splňuje 3 hlavní podmínky:

7 a) studenti jsou obklopeni cílovým jazykem, b) studenti mají možnost využívat cílový jazyk k opravdové komunikaci, c) studenti jsou neustále motivováni, aby se aktivně účastnili výukového procesu. Proč využívat TBL? - forma se lépe osvojí na základě obsahu (CO říkám, ne JAK to říkám), - při využití TBL se studenti dopracují k tzv. procedurálním znalostem jazyka, tj. jak jazyk používat, - náročnost jazyka i úkolů se může stupňovat, - negociace = úkoly vytvářejí problémové situace, studenti používají jazyk k upřesňování a doplňování (tyto rysy přináší do výuky prvky reálného života, to je jeden z cílů TBL). Podle Willise je úkol aktivita, ve které student využívá cílový jazyk k tomu, aby dosáhl komunikačního cíle, který ho vede ke splnění úkolu. To je např. sestavit dotazník, provést anketu x jazyk. aktivita bez výstupu: popište ve dvojicích svoje oblečení změnit na: sedí zády a vzpomínají, co má kamarád na sobě). Realizace TBL: a) přípravná část (motivační část, někdy jazykový impulz) učitel uvede téma, vysvětlí nová slova a fráze, zjistí, zda studenti rozumí úkolu, ukáže model; b) cyklus úkolu studenti plní úkol, učitel monitoruje, poskytuje podporu, studenti znají časový horizont úkolu a pravidla (např. použití mateř. jazyka), po splnění úkolu studenti připraví krátkou zprávu pro celou třídu; c) rozvoj jazyka studenti analyzují použitý jazyk (uvažují o něm), studenti procvičují jazyk a shrnou si, co se naučili. TBL má své možné problémy jako každá metoda: - kvalita jazyka používaného studenty (nezafixují si studenti špatné jazykové návyky?), - obavy z fosilizace chyb, - studenti splní úkol s minimálním jazykovým vybavením (stačí jim to), - rozvoj plynulosti na úkor přesnosti, - jak hodnotit a testovat TBL?, - silná tradice vycházející z jazykového sylabu (musíme seznámit studenty co, jak, proč oni mají jiný navyklý systém), - velká autonomie studentů ve výuce, využívání mateřského jazyka (problém v institucionálním vzdělávání, musíme si vychovat autonomní studenty), - nedostatek materiálů, - časová náročnost, - nároky na učitele (kreativnost, povědomí o cílech). 2. Diskuze:

8 Ryndová: Brali autoři v potaz i jiné jazyky, jejich specifičnost? Vojtková: Bohužel ne, vše je pro angličtinu, vaši studenti jsou v situaci druhého jazyka, naši studenti mají cizí jazyk jako cizí, když se podíváme na SERR, tam se ta specifičnost začíná uplatňovat, jednotlivé jazyky si rozpracovávají tzv. profily, které vycházejí z úrovní, NJ už profil má, AJ na něm pracuje, možná se od toho odvine další rámec, jak jazyk vyučovat. Ryndová: Konkrétní jazyk si řekne o konkrétní metodu (Slované, čínština). Vojtková: S jazykem přichází i kultura. Byla jsem na mezinárodním semináři pro učitele AJ dětí v raném věku, účastníci z různých částí světa, i z Arábie, Jemenu. Jejich první otázka: Jak učit jazyk bez kulturního dopadu na naše žáky, jak oddělit jazyk a kulturu (chceme jazyk, ale ne angl. kulturu). Serecová: Závěr té diskuze byl jaký? Vojtková: Že to nelze, ale odvezly si stejný názor i ty kolegyně? Jejich cílem asi bylo zjistit, jak to dělat. Např. moji kolegové používali Headway v Abú Dhaví, hudební vložka oddělovala lekce, museli se tomu přizpůsobit. 3. Hana Ždímalová: Task-Based Learning v pojetí Jane Willis (část I.) Témata dnešního setkání jsou nová i pro nás, specialisty na výuku didaktiky. Výzva k diskuzi se sousedem: Co je to P-P-P? Jaké studenty učíte? PPP = prezentace, procvičování, produkce. U koho převažuje individuální výuka? My, dnešní přednášející, jsme čerpali z různých pramenů. Jane Willis její přístup je tzv. strong TBL, tj. čistý, bez dalších vlivů. Vznik TBL souvisí s komunikativním přístupem, který se rozvíjel od 70. let, TBL pak od 80. let. Jeden učitel AJ v Indii udělal experiment učme bez učebnic a gramatiky (tzv. Bangalore Project), tj. čistě úkolový sylabus, něco mimo jazykové struktury, co je v životě; studenti jsou hodnoceni za úspěšnost v úkolu, ne v jazyce. 90. léta přichází J. Willis, tento přístup začíná být kritizován s tím, že nejde oprostit se úplně od gramatického sylabu, takže Willis přidává do 3. fáze hodiny zaměření na jazyk. Fáze její hodiny (TBL paradigm): 1. Pre-task 2. Task cycle: a) Task b) Planning c) Report 3. Language Focus ad 1. příprava na úkol (co už studenti znají?) uvedeme studenty do problematiky (např. Jak u vás recyklujete?); ad 2. cyklus úkolu:

9 a) řešení úkolu studenti mezi sebou komunikují (např. vymyslete možnosti, jak lépe chránit přírodu na naší škole), nejlepší je vymyslet úkoly tak, aby nebyly úplně stejné pro všechny skupiny, b) příprava na prezentaci jak studenti odprezentují řešení úkolu, zadat principy prezentace (např. máte na ni 2 minuty, každý student řekne alespoň 2 věty), c) prezentace musejí se dodržovat pravidla (např. vyhodnotit potleskem, vylosovat pořadí), učitel si dělá poznámky, jak se jim podařilo využít cizí jazyk; ad 3. rozvoj jazyka: a) analýza lze se na ni předpřipravit, ale studenti mohou použít úplně jiné struktury (např. Co byste dělali, kdybyste našli myš v posteli? Nakrmila bych svého hada.), b) procvičení (gramatika, lexikum atd.). TBL není moc vhodné pro nejnižší úrovně. 4. Dana Hánková: Ukázka třífázového modelu (task cycle) úkolové výuky (task-based learning) Dnes vám ukážu úkolové vyučování s využitím propagačních materiálů. V Akcent College také vychováváme učitele AJ, studenti chodí hned o začátku na hospitace, od 3. semestru mají aktivní praxi, tzn. propojení teorie s praxí. Důraz na jazyk se v TBL od r. 96 (J. Willis) zvýšil. Podle Willis je třeba učebnice adaptovat. Je potřeba si uvědomit, že gramatika je proces. TBL je kompatibilní s heslem gramatiku osvojujeme v procesu, důraz je kladen na uvědomělost. Úkoly v TBL nemusejí být jen ze života, lze zařadit i úkoly zaměřené přímo na jazyk. Studenti se soustřeďují na obsah, ve finále je učitel soustředí na formu. Výborné jsou autentické materiály, např. leták ze ZOO, katalog z Ikey. Otázka: Souhlasíte s důvody pro zařazení propagačních materiálů do jazykové výuky? (viz prezentace D. Hánkové). Principy TBL (podmínky pro učení se jazyku): a) nezbytné: kontakt s jazykem, smysluplné užití jazyka jako nástroje komunikace, motivace k užití jazyka (vše pro imigranty, aniž by se učili cizí jazyk), b) žádoucí: výuka zaměřená na formu jazyka (je pouze ve škole, proces výuky jde urychlit, ale není nutný). Cíl je důležitý (je rozdíl mezi povídejte si o něčem x povídejte si o něčem a domluvte se na). Znaky efektivního úkolu: - zájem studentů a aktivní účast (motivující), - zaměření na obsah (primárně na obsah, může být i jazykový),

10 - volnost ve výběru jazykových prostředků (mohou používat, co chtějí), - jasně definovaný výsledek, - úspěch spojený s dosažením výsledku, - vztah k reálnému životu. Příklad úkolu: Seřaďte ovoce podle sladkosti (komparativ). Studenti si připraví prezentaci, jak k žebříčku došli (je to tak, protože). Při řešení je důležité pořadí ovoce (obsah), při prezentaci je už zájem na tom, aby to bylo jazykově správně. Typy úkolů: - řazení a třídění (ovoce), - výčty (co vidí ve třídě), - spojování (matching), - tyto úkoly jsou vhodné i pro nižší úrovně, ostatní pro vyšší: - srovnávání, - sdílení osobních zkušeností, - řešení problémů, - projekty a tvořivé úkoly. Vše lze použít s jakýmkoli tématem. Lze začít lehčím úkolem (srovnávání) a končit např. projektem. Proces učení stádia: 1. improvizace (v počátcích učení, s nízkou jazykovou kompetencí se chceme vyjádřit, proto improvizujeme, většinou lexikálně, neboť gramatiku nepotřebujeme při setkání face to face), 2. rozpoznání gramatické struktury, vytváření hypotéz o pravidlech, zkoumání a experimentování, 3. upevnění (procvičování), 4. spontánní užití. Consciousness-raising activities: - zvýraznit specifické prvky jazyka a věnovat jim záměrnou pozornost, - ve známém textu (jinak se musí dělit pozornost na obsah a jazykovou strukturu), - testování hypotéz o fungování jazyka (nejen mechanické doplňování, ale musejí přemýšlet, proč tuto formu, ne jinou v AJ např. který minulý čas), - řízené řešení problémů, - příklady lze dělat celou hodinu, nebo jen chvíli (určování forem, třídění, vyvozování pravidel, porovnávání mateřského a cílové jazyka, rekonstrukce textů, vybavování, práce s příručkami). Příklady: 1. Ikea rozhodování o koupi nábytku: a) práce se studentskou nahrávkou (task, planning), b) příprava na jazykovou analýzu (language focus). Nahrávka Ikea: Poslechněte si rozhovor Cathy a Antona. Co si chtějí koupit?

11 Přepis nahrávky. Příprava zprávy: koupíme si dvě židle... je to výhodné toto slovo studenti neznají, učitel ve fázi plánování chodí mezi studenty a pomáhá jim. Můžeme podtrhnout jevy, se kterými chceme pracovat, např. modře pochvala, napíšeme na tabuli, žlutě na čem je třeba ještě pracovat, zeleně skloňování. Dobré je rozvíjet to, co lze, ne pouze poukazovat na chyby. 2. ZOO Praha: a) práce s psaným textem jazyková analýza (pre-task, language focus), b) modelový text audionahrávka (pre-task, language focus), c) návrh dalších úkolů. Informační text o ZOO Praha: historie a současnost nejdříve rychlé orientační čtení (které číslovky, kolik zvířat v textu atd.). Poté jazykový úkol: najděte v textu slovesa, podtrhněte je a vypište. Rozdělte je do 3 skupin: aktiva, pasiva zvratná a opisná. Tyto typy úkolů prohlubují vhled studentů do jazyka a vybavují je kompetencí hovořit o jazyku, např. doplňte správné tvary sloves, jak a proč používáme trpný rod, je možné změnit slovosled v poslední větě?, kolik různých vět můžeme sestavit?, které části věty můžeme přesouvat?, mění se smysl věty? Nahrávka (viz prezentace): Plánování výletů v ZOO. Otázky: Kde je Helena a Jan? Kolik je hodin? O kterých zvířatech mluví? Na která zvířata se půjdou podívat? Plánek ZOO. Otázky: Která další zvířata cestou uvidí? Úkol: Ve skupině si připravte odpolední nebo dopolední vycházku do ZOO. Porovnejte svůj plán se sousední skupinou řekněte si, kam půjdete, co uvidíte, proč vás to zajímá. Přepis nahrávky. Jak lze vyjádřit souhlas? Leták co dalšího nabízí za úkoly? Srovnání TBL a PPP: PPP na začátku hodně funguje učitel, pak následuje řízené procvičení, pak chceme, aby učivo studenti používali (spíše strukturu). TBL na začátku je autentické užití jazyka, pak sami studenti spontánně používají jazyka a v rámci plánování a prezentace pracují na správnosti svého jazyka, následuje prezentace (zde je vyzkoušeno užití); TBL má větší kontakt s jazykem, studenti se učí, jak se používá. TBL se v našich podmínkách asi neprosadí čistě, ČJ je komplikovaný, ale metoda je dobrá na oživení a pro motivaci. 5. Diskuze:

12 Hánková: Někdy je laický pohled na jazyk produktivní. Ždímalová: Opatrně s nahrávkou, aby nebyla přesným návodem, jak to dělat, myslím, že když jim rovnou prezentujeme jazyk. Struktury, tak je to PPP. Hánková: Já jim je ale řeknu v kontextu, zapracuju výrazy do textu. Souhlasím, je to posud od r. 96 (Willis), metody se posouvají, ani jeden extrém nestačí, musíme najít střed, je třeba se podívat na formu i obsah. Holá: K fázi plánování vypíchnutí jazykových jevů: do jaké míry se pracuje ve smyslu tvarů slov, aby tomu studenti rozuměli? Hánková: AJ je lehčí, takže je to těžké. Holá: Student zná např. dva, ale nezná dvě. Hánková: Musí se to dobře připravit, případně pak extra vypíchnout. Ale tento model není dramaticky jiný, než co běžně děláme. Macháčková: Jak zajistit, aby studenti fázi task neobcházeli používáním mateřského jazyka? Hánková: Musí to být jen mírně těžké, nesmíme předpokládat, že studenti se chtějí vyhnout výuce. 6. Pavel Pečený: Úkolová výuka v terénu To, co uvidíte, je praktická prezentace toho, co se jsem se studenty absolvoval v několika kurzech a nazval to úkolová výuka v terénu. Vyčlením si na to celý výukový den, studenti si vyzkoušejí to, čemu se naučili, co si nacvičili ve třídě. Není to TBL, ale takový jednodenní projekt. Nápad vznikl na letní škole na základě zážitku se studentem, který byl moc šťastný, že drží zmrzlinu, kterou si koupil česky. Jednou po měsíci studia (cca 100 hodin), jednou po semestru (cca 400). Rozdělení do skupin (3-4). Každá skupina má svých 10 úkolů (najděte místo, zjistěte kolik atd.). Úkoly mají různé bodové hodnocení podle obtížnosti. Je vymezen časový limit, studenti si musejí předem zvolit, které úkoly chtějí splnit (např. dle jazykové vybavenosti). Seznámení s úkoly a plánování trasy probíhá v učebně, vyhodnocení v domluvený čas na místě, které mají najít. Ke každému úkolu musí mít skupina hmatatelný doklad (video, jízdenka, foto). Reflexe je až další den v učebně, studenti si připraví krátkou prezentaci: jakou trasou prošli, které úkoly splnili, co bylo nejlehčí, nejtěžší, kdo jim pomohl či co. Úkoly (viz prezentace). Studenti mohou mít slovníky a učitel je připraven na telefonu jako pomoc. Některé skupiny se ještě dále rozdělily, aby stihly všechny úkoly.

13 Kontroloval je kamarád v obchodě, kam také měli dorazit, tam to také bylo nejlehčí. Sraz je na místě zobrazeném na fotografii. V daný den zjistí studenti jen výsledky podle bodů, další den si označují trasu, kritická a nejlehčí místa (foto se zmrzlinou). 7. Diskuze: Holubová: Děkuji za tip s hmatatelnými důkazy. Ždímalová: Jaký byl časový limit? Pečený: 4 hodiny. Spurná: Učím na Francouzském lyceu, hned to udělám pro desetileté. Hrdličková: Jaké je vyhodnocení? Výstup? Pečený: Nejdřív body, v následujících dnech jsme konzultovali, s jakými problémy se setkali, co jim nejvíc pomohlo atd., konkrétní jazykové obrazy, porovnání. Macháčková: Podobný projekt provádím na ZČU v Plzni. Aby se studenti nemohli domluvit s lidmi např. anglicky, posílám je na různá místa na univerzitě, kam předem zavolám, takže s nimi mluví zásadně česky. Kaboňová: Dobrý je ten výstup, že to studenti nemohou obejít. 8. Workshop: Hana Ždímalová: Task-Based Learning v pojetí Jane Willis (část II.) Rozdělila účastníky do skupiny po 4-5 lidech. 1. Aktivita: dotazem uvedu téma: Co uděláte, když domů přinesete televizi a ona nefunguje? Zavolám souseda, budu postupovat metodou pokus-omyl, přečtu si návod, vyreklamuji ji... téma reklamace. 2. Diskutujte na téma: Které zboží jste kdy reklamovali, proč a jak jste byli úspěšní. Máte 4 minuty. Toto byl pretask. Odpovědi účastníků: vrátili nám peníze za rychlovarnou konvici, opravili nám vysavač, zašili šev, reklamace byla neúspěšná, vyměnili mi boty... Učitel zapisuje odpovědi na tabuli bodově, ve správných tvarech. Zde lze zařadit vlastní příběh. 3. Úkol: Pracujte každý sám, napište si poznámky a během 1,5 minuty budete připraveni vyprávět svůj příběh o reklamaci. Podle úrovně studentů lze zařadit poslech, ale lepší je, aby to četl učitel, pokud je jazyková úroveň studentů nižší. Studenti vyprávějí své příběhy ve skupince (každý 1 minutu).

14 4. Úkol: Během 30 s vyberte 2 nejlepší příběhy ze skupiny. 5. Úkol: Každá skupina připraví vybrané příběhy, učitel zadá formu: dialog, vyprávění monologické, dialogické, dramatizace...). 6. Prezentace úkolu. Nyní lze zařadit poslech. Lektorka TBL používá cca 1x za měsíc pro opakování. 7. Úkol: Máte 5 minut, připravte si ve skupině 3 fáze TBL lekce ČC. Výsledky: Skupina 1: Zahřívací otázka: Máte nějaký problém? Má naše planeta nějaký problém? Poté diskuze ve skupince (heterogenní Afgánistán, Švýcarsko, Kongo), každý uvede klady a zápory, lektor bude pomáhat s přípravou, pak vyzve studenty, aby diskutovali o kladech a záporech. Skupina 2: 1. fáze motivační otázky s využitím obrázku, aby se studenti chytili nápadem i slovní zásobou; 2. fáze napsat 10 konkrétních změn chování, které by napomohly ochraně životního prostředí; 3. fáze analýza jazykových struktur (kondicionál, podmínkové věty, příp. modální slovesa). Skupina 3: Napsat na tabuli společně s učitelem globální problémy, ve skupinkách pak aktuální ekologickou příhodu (např. nehodu), pak vybrat jednu nejlepší; poté zpracování příběhu (posluchač v rozhlase, debata politiků, článek na web atd.); pak pár frází ze cvičení, internacionalizmy a přejatá slova v ČJ. Ždímalová: Nenechat studenty psát na tabuli, museli bychom opravovat chyby. Skupina 4: (pro úroveň B1) 1. fáze motivační otázky, 3 varianty dotazů ve skupině (co děláte pro životní prostředí, jaké je žp ve vaší zemi, jaké je žp v ČR); 2. fáze diskuze: jak se může vaše domácnost podílet na ochraně žp, monolog komentátora o žp, dialog komentátora: jak chránit žp; 3. fáze poslech z učebnice (obecná čeština x komentátorův jazyk). Skupina 5: 1. fáze motivační výzva: mysli globálně, jednej lokálně chováte se ekologicky? zapisovat jejich odpovědi; 2. fáze zda viděli nějaké ekologické chování, prezentovat příběhy: scénkou, monologem, dialogem, reportáží atd.; 3. fáze jazykové funkce kolokace zákazové a povolovací (se nesmí je zakázáno), obrana (ale prosím vás) na téma víte, že se v Německu nemůže škrábat zamrzlé auto nastartované?, pak cvičení doplňovací (mýt auto v potoce se...). Jak řešit slovní zásobu? Nepoužít učebnici, ale svůj list. Lze také přetvořit úkoly z učebnic. Holá: TBL je vhodné před probráním problematiky, nebo po? Ždímalová: Pro nižší úrovně po. Skupina 6: Co ubližuje přírodě + obrázky, vypsat body (továrny...). Co děláš pro přírodu (dialog třídíš odpad?)? Co bys mohl dělat lépe? Jazykově: slovesa, jazykové funkce, např. doporučení.

15 Příloha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, v termínu od listopadu 2011 jsem měla tu čest zastoupit AUČCJ na informační cestě do Saska, která byla součástí projektu Goethe-Institutu nazvaného Jazyková a kulturní heterogenita na školách. Dovolte mi, abych vás o této cestě zatím v krátkosti a zprostředkovaně informovala a omluvte, prosím, moji nepřítomnost; jsem na pracovní cestě. Zdravím tedy na dálku a přeji vám pěkný den. Společně s kolegy, kteří byli k projektu přizváni z dalších institucí zabývajících se integrací cizinců, jsme už před cestou definovali svá očekávání, z nichž se některá naplnila již při cestě, jiná na evaluačním semináři v prosinci a na realizaci dalších stále pracujeme. Německo je země, která má bohaté zkušenosti se začleňováním cizinců, a proto jsme se chtěli především blíže seznámit se systémem integrace a inkluze v SRN a tím, jak a jak rychle tam probíhá jazykové začleňování migrantů, jaké metody a formy práce jsou při tom využívány. Mnozí z nás tam jeli hledat inspiraci, získat nové zkušenosti a využitelné materiály. Zajímala nás koncepce vzdělávání dětí migrantů a vzájemného síťování partnerů. V neposlední řadě jsme hodlali navázat kontakty nejen se saskou stranou, ale také mezi sebou. Troufám si tvrdit, že se nám dostalo odpovědí na všechny důležité otázky. Odjížděli jsme naplněni touhou projekt dále rozvíjet. Goethe-Institut nám připravil pestrý a nabitý program, v jehož rámci jsme navštívili mnoho institucí zabývajících se integrací cizinců (viz prezentace). Již v den příjezdu do Drážďan jsme navštívili 96. Základní školu, kam jsme byli pozváni na divadelní minipředstavení spolku šermířů z Glashütte, které bylo z obou stran ohraničeno moderovanou diskuzí s diváky, a tematizovalo problematiku vyčleňování cizinců na školách. Druhý den pobytu jsme měli hned dva termíny. V Saském vzdělávacím institutu nás přivítala sama ředitelka Dorit Stenke a referentka pro rozvoj kvality Wiebke Saalmann poté pokračovala ve výkladu o saském projektu FörMig, který se koncentruje na jazykové vzdělávání dětí a mládeže s migračním pozadím. Jak funguje v praxi, jsme se jeli podívat na 14. Základní školu Drážďany, která provozuje speciální přípravné třídy s výukou němčiny jako druhého jazyka (Deutsch als Zweitsprache). Děti, jejichž mateřským jazykem není němčina, se tu v rámci několikaměsíčního vzdělávacího kurzu učí pod vedením speciálně vyškoleného učitele v malých skupinách němčinu jako druhý jazyk. Po krátké době se žáci začínají účastnit i pravidelné výuky. Po 6 až 8 měsících mohou zcela následovat výuku ve třídách a i nadále paralelně navštěvovat kurz DaZ. Nahlédnout přímo do výuky se nám bohužel nepodařilo, ale zato jsme shlédli video, které dokumentovalo úžasné pokroky jedné konkrétní žákyně. S ostatními učiteli ve skupině jsme se shodli na názoru, že pro nás byly tyto návštěvy nejzajímavější, jakož i prezentace Školy Apollonia-von-Wiedebach v Lipsku, kam jsme zamířili následující den. V rámci projektu FörMig byla v několika saských městech vybudována kompetenční centra a jedno z nich jsme si mohli prohlédnout právě tady. Měli jsme také možnost poslechnout si vyprávění žákyně, která se do Německa z České republiky přestěhovala s rodiči před třemi lety, a tak nám mohla sdělit své vlastní zkušenosti s tímto systémem. Projektem FörMig se chceme i nadále zabývat, neboť se domníváme, že z něj lze čerpat mnohé podněty i pro systematizaci výuky ČCJ na našich školách. Rádi bychom také ještě jednou navštívili Kompetenční centrum v Lipsku a v současné době se realizací této myšlenky intenzivně zabýváme. Doufám tedy, že na některém z příštích setkání budeme mít možnost o projektu podrobněji hovořit. V případě zájmu o bližší informace, spolupráci apod. mě neváhejte kontaktovat na Děkuji za přečtení příspěvku a za pozornost, kterou jste mu věnovali.

16 U příležitosti prvního setkání v novém roce mi dovolte, abych nám všem popřála hodně elánu a radosti při výuce. Srdečně Marie Síčová

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8 The adventures of Hocus and Lotus 2012 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Interaktivní CLIL video písničky

Interaktivní CLIL video písničky Interaktivní CLIL video písničky Obsah Úvod... 2 Cíl a cílová skupina... 2 Struktura materiálu... 2 Práce s materiálem... 3 Kombinace video písniček s dalšími výukovými prostředky... 3 Zařazení interaktivních

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT OBSAH /konkrétní studijní cíle lekcí víte, co chcete děti naučit?/ FORMA /lekce plnohodnotná učebná jednotka, která navazuje na ŠVP dané školy/ VÝSTUPY /vyhodnocení efektivity

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obsah VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 2 1. PROGRAM: VEDENÍ VÝUKY... 2 1.1. Plánování výuky... 2 1.2. Výuka receptivních a produktivních dovedností...

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více