Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1

2 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j. a data vydání rozhodnutí) Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Č.j.20/7/2005 ze dne Zřizovatel Městská část Praha-Suchdol, se sídlem Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol, IČ Charakteristika školy (úplná základní škola s ročníkem, součásti MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ atd.) Jedná se o úplnou základní školu s ročníkem, součástí školy je školní jídelna a školní družina. Škola Mikoláše Alše se nachází v klidném prostředí městské části Praha- Suchdol a je jedinou základní školou v obci. Navštěvují ji také žáci, pro něž není spádovou. Své jméno dostala po českém malíři a kreslíři, který v Suchdole v letech žil a za jehož pobytu zde vznikla jeho nejznámější díla. Škola se může pochlubit osmdesátiletou historií, provoz zde byl zahájen v roce Výuka zde probíhá v ročníku, na I. stupni ve dvou paralelních třídách s výjimkou 5. ročníku, na II. stupni pak v 8. ročníku také ve dvou paralelních třídách, v 6., 7. a 9. ročníku po třídě jedné. Škola funguje ve dvou vzájemně propojených budovách, ve starší z nich je umístěna školní družina a třídy. Vedle tříd se zde nachází i odborné učebny gymnastický sál, keramická dílna a učebna praktických činností. Ve druhé budově, která byla otevřena v roce 1993, se vedle kmenových tříd nachází také několik odborných učeben pracovna fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, učebna výpočetní techniky, cvičná kuchyně, tělocvična. Škola je vybavena multifunkční učebnou s interaktivní tabulí, další dvě interaktivní tabule jsou umístěny v učebně výpočetní techniky a v kmenové učebně II. třídy na Staré budově. V přilehlém okolí se nachází dětské hřiště a osvětlené hřiště s umělým povrchem, které v odpoledních hodinách slouží i veřejnosti. Škola pořádá každoročně ve spolupráci s ČZU plavecký výcvik pro žáky III. tříd. Žáci VII. třídy absolvují pravidelně lyžařský výcvik. Škola nabízela v rámci poradenského centra služby speciálního pedagoga, školního psychologa a výchovného poradce. Prevenci sociálně patologických jevů zabezpečuje metodik prevence. Ve školním roce 2013/2014 škola spolupracovala například s Českou zemědělskou univerzitou na projektu zaměřeném na lesní pedagogiku či se společností Ornita. 4. Údaje o vedení školy Ředitelka školy Ve funkci od Vzdělání Datum jmenování na Jméno, příjmení, titul roku základě konkurzního řízení Alexandra Kejharová, Mgr VŠ Zástupce ředitelky školy Ve funkci od Vzdělání Oblast řízení Jméno, příjmení, titul roku Petr Mácha, Mgr VŠ Pedagogická I. a II. stupeň 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje tel , fax

3 6. Počet tříd a žáků, vzdělávací program školy, vzdělávací projekty a) počet tříd a žáků, školní vzdělávací program/y název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program dle RVP ZV, S úsměvem ke vzdělání č.j.192/2003, od Celkem 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků b) vzdělávací projekty vzdělávací projekt 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Začít spolu Zdravá škola, Škola podporující zdraví Tvořivá škola jiný vzdělávací projekt *) Celkem *) doplňte název 7. Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce 2013/14; výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e) (způsob sledování, hlavní poznatky) Novelizovaný ŠVP platný od (Plný název: Školní vzdělávací program dle RVP ZV, S úsměvem ke vzdělání, od , č.j. 192/2013) přinesl především následující změny, částečně vyplývající i z kontroly a doporučení ČŠI. Nejvýznamnější změny nastaly v následujících oblastech: - navýšení jedné hodiny tělesné výchovy ve 3. ročníku - změna předmětu Člověk a čas na Přírodovědu a Vlastivědu ve 4. a 5. ročníku - výuka druhého cizího jazyka (němčiny) jako povinného předmětu od 7. ročníku Další drobné úpravy učiva jsme provedli na základě vyhodnocení zkušeností vyučujících, které každoročně probíhá v jednotlivých předmětových komisích. Obsah učiva i stanovené výstupy ŠVP byly na 1. stupni splněny. Během školního roku učitelé do výuky zařazovali prvky programu Začít spolu, jako je např. práce v centrech aktivit, kde je kladen důraz na samostatnost žáků a zároveň spolupráci ve skupině, dále ranní kruh a hodnotící kruh. Ve všech ročnících se prolínala výuka frontální, skupinová a projektová. Vždy byl kladen důraz na aplikaci mezipředmětových vztahů. Zároveň jsme se zaměřili na individuální přístup k dětem. 3

4 Pro splnění klíčových kompetencí jsme používali nejčastěji následující metody: - kooperativní techniky - komunitní kruh - myšlenkové mapy - brainstorming - kritické myšlení - práce s interaktivní tabulí - činnostní učení - dramatická výchova Výuka byla vhodně doplňována aktivitami nad rámec vyučování: - tematické besedy v místní knihovně - návštěvy divadelních představení - Lesní pedagogika s ČZU - cyklus soutěží pořádaných Letištěm Václava Havla - návštěvy dopravního hřiště DDM P6 - vzdělávací pořady v Městské knihovně - školy v přírodě, výlety - den s integrovaným záchranným systémem - celoškolní projekt Zvíře V následujícím školním roce se učitelé 4. a 5. ročníků zaměří na časovou dotaci předmětu Přírodověda, neboť se podle dosavadních zkušeností jeví 1 hodina týdně jako nedostačující. Výsledky vzdělávání byly na 2. stupni systematicky sledovány a vyhodnocovány v předmětových komisích a na pedagogických radách. Zvýšenou pozornost jsme v tomto školním roce věnovali dětem se specifickými poruchami učení, které mají vypracovaný individuální vzdělávací plán nebo je jim doporučena tolerance dílčích výukových obtíží. Vzhledem k tomu, že dětí, které obdrží na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně výše uvedená doporučení, každoročně přibývá, budeme se této problematice věnovat systematicky nadále. Ne vždy se učitelům podaří najít správnou míru tolerance nebo individuálních úlev a alternativních způsobů ověřování zvládnutého učiva. Snažíme se v tomto směru spolupracovat s rodiči a odborníky. Nejvýraznějším zásahem do ŠVP na 2. stupni bylo zařazení druhého cizího jazyka (němčiny) jako povinného předmětu. Tím se značně zúžil prostor pro časovou dotaci a nabídku povinně volitelných předmětů. Nesporný negativní vliv na naplňování ŠVP má každoroční střídání vyučujících angličtiny a s tím související jejich profesní nezkušenost. Na stabilizaci v této oblasti se musíme zaměřit. Učitelé na 2. stupni zařazovali do výuky prvky kritického myšlení, aplikovali kooperativní vyučování a učení v souvislostech. Přesto stále ve velké míře převažuje frontální výuka, inovativní formy a metody výuky zařazují učitelé méně. Také v 6. až 9. ročnících obohacovali učitelé výuku o exkurze a návštěvy zajímavých míst: - adaptační zážitkový kurz pro 6. ročník - lyžařský výcvik pro 7. a 8. ročníky - výjezd do Anglie - adventní zájezd pro němčináře do Norimberku - besedy v místní knihovně - návštěva ČZU - útulek v Tróji 4

5 - památník Terezín - provoz pivovaru - divadelní představení - sportovní soutěže - školy v přírodě - den s integrovaným záchranným systémem - celoškolní projekt Zvíře Na základě sdílených zkušeností pedagogického sboru se v rámci ŠVP zaměříme na přechod dětí mezi 1. a 2. stupněm, návaznost obsahu učiva, očekávané výstupy a osvojené schopnosti a dovednosti. 8. Údaje o pracovnících školy (v rámci hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k učitelé vychovatelé 5 6 spec. pedagogové 1 1 psychologové 0 0 pedagog. vol. času 0 0 asistenti pedagoga 1 1 trenéři 0 0 pedagogičtí celkem nepedagogičtí celkem všichni b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby): věk do 20 let (včetně) let let let let 61 rok a více z toho důchodci učitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové pedag.vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho počet žen c) odb. kvalifikace (ne aprobovanost) pedagogických pracovníků k dle zák. č.563/2004 Sb. (fyzické osoby): PP celkem PP s odb. kvalifikací PP bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové

6 pedagogové volného času asistenti pedagoga trenéři d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 8 z toho rodilých mluvčích 0 celkem učitelů cj s odbornou kvalifikací 3 celkem učitelů cj bez odborné kvalifikace počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj žáci učící se cj jako povinně jako povinný předmět volitelný předmět 5 žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní příp. komentář v příloze e) výuka některých předmětů v cizím jazyku (forma výuky, třídy, počet hodin výuky týdně a číslo rozhodnutí MŠMT) Nevyučoval se žádný předmět v cizím jazyku. f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 7 z toho do důchodu (počet) 0 g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet) 5 h) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 0 i) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 3 j) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy) (existenci plánu DVPP, jeho zaměření.) 6

7 DLOUHODOBÉ STUDIUM (dle plat. vyhl.) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium v oblasti pedagogických věd 4 5 let 2 2 roky studium pedagogiky 0 0 studium pro asistenty pedagoga 0 0 studium pro ředitele škol a školských 0 0 zařízení studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 0 další vysokoškolské studium 0 0 (další aprobace ) celkem studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium pro vedoucí pedagogické 0 0 pracovníky studium pro výchovné poradce 1 2,5 roku studium k výkonu specializovaných 0 0 činností celkem studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 1 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání počet účastníků délka studia (zejména kurzy a semináře) (v týdnech či dnech) Kritické myšlení 29 4 dny Studium VP 1 celoročně Školská legislativa 1 1 den Seminář v Regensburgu (alternativní výukové metody) ICT ve škole inovativní výukové aktivity a ICT strategie ve škole Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce 1 2 dny 1 1 den 1 1 den Netradiční výtvarné techniky 1 1 den 7

8 Tvořivá práce v literární výchově a 2 1 den její propojení se slohovým výcvikem Dyskalkulie a její reedukace 1 1 den Práce s dětmi s SPU 23 1 den Nový Občanský zákoník v praxi 1 1 den Školení Fraus - matematika 1 1 den Týmová sborovna (SES Teacher) 26 3 dny Mentoring 2 celoročně Komunikační techniky (SES Teacher) 29 1 den 9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou: předmět jazyky M Př. informatika VV HV TV jiné*) počet tříd počet žáků *) uveďte které 10. Složení specializovaných tříd k : celkem z toho z toho z toho poruchy učení poruchy chování přípravné třídy počet žáků ve spec. třídách Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.) k : počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Formy péče o nadané žáky (organizace jejich vzdělávání, nabídka školy) a zkušenosti v této oblasti V průběhu roku 2013/2014 byl na škole vzděláván jeden mimořádně nadaný žák. Žák byl integrován v běžné třídě, pouze pro potřeby mimořádného nadání v oblasti matematiky byl vzděláván podle individuálního plánu. 13. Počet integrovaných dětí k (na základě doporučení PPP, SPC a odborného lékaře): celkem z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální autisté kombinované

9 14. Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2014/15 plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2013/14, které nastoupí v září 2014 počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 1 0 soukromá gymnázia 0 2 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ z devátých ročníků přijato (pokud je známo): gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato (pokud je známo): z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 20 v nižším ročníku Volitelné a nepovinné předměty (názvy jednotlivých volitelných a nepovinných předmětů vyučovaných ve školním roce 2013/14, příslušné počty žáků a celkový počet žáků navštěvujících tyto předměty; příp. způsob organizace) Povinně volitelné předměty: Sportovní hry Německý jazyk Užité výtvarné činnosti 27 žáků 15 žáků 14 žáků Nepovinné předměty: Anglický jazyk Celkem 42 žáků žáků, resp. 20 žáků 9. ročníku (každý 2 volitelné předměty), 16 žáků 7. ročníku (1 volitelný předmět) a 42 žáků nepovinný Aj v 1. ročníku 9

10 18. Kroužky (názvy jednotlivých kroužků organizovaných ve školním roce 2013/14, příslušné počty žáků a celkový počet žáků navštěvujících tyto kroužky) Výtvarný kroužek 12 žáků Dramatický kroužek 10 žáků Pěvecký sbor 14 žáků Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ 11 žáků Kytara 14 žáků Moderní tanec 24 žáků Šachy 8 žáků Badminton 14 žáků Keramika 16 žáků Klavír 10 žáků Flétna 7 žáků Florbal 39 žáků Celkem 179 žáků 19. Školní družina, školní klub: počet oddělení počet žáků školní družina školní klub 0 0 ( + stručné hodnocení jejich činnosti) Od října 2013 byla navýšena kapacita školní družiny. Celkem šest oddělení navštěvovalo 163 žáků z 1. až 4. ročníků. Díky přestavbě části půdního prostoru školy vznikly krásné učebny pro III. a VI. oddělení. Zájmové vzdělávání probíhalo podle tematických plánů vypracovaných z obsahu Školního vzdělávacího programu ŠD Hrou za poznáním. Výchovně vzdělávací činnost byla doplněna příležitostnými činnostmi z oblasti bezpečnosti a zdraví, např. besedou s Policií ČR, se zdravotníky, z oblasti kultury, např. návštěvami muzeí, výstav, divadelních představení, módní přehlídky, karnevalu, ale též z oblasti sportu, např. turnaj ve florbalu, bowlingu, kuličkách, kuželkách nebo soutěž v hodu papírovou vlaštovkou, v jízdě na kole a koloběžkách, v šachu apod. Prvňáčkové se zúčastnili bivakování v ŠD. Žáci III. a IV. oddělení po celý rok pečovali o zvířátka - želvu suchozemskou, želvu vodní, agamu vousatou, morčata a pískomily. Žáci II. a V. oddělení poznávali vzdálenější okolí školy prostřednictvím tematických vycházek a výletů, např. na Babu, do Stromovky, na Kozí hřbety, do Únětic, Roztok, Lysolaj, na Pražský hrad nebo na Letnou Čtenářské dovednosti žáků byly rozvíjeny pravidelnými návštěvami místní knihovny, různými besedami s knihovnicí, s autorkou dětských knížek, prezentací dětské české i světové literatury, četbou knih apod. Ze všech činností jsme pořizovali fotodokumentaci, kterou jsme ukládali do fotogalerie na webových stránkách školní družiny, kde si ji mohli rodiče prohlédnout, a z které byla vytvořena první družinová ročenka. 10

11 20. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, pomoc školy při začleňování dětí ze znevýhodněného prostředí, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, příp. dalšími subjekty), zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí V letošním školním roce působily na naší škole 2 výchovné poradkyně: Ing. Monika Radová pro II. stupeň a Mgr. Helena Pavlasová pro I. stupeň, která druhým rokem absolvovala studium (250 hod.) Výchovné poradenství. Do kompetencí výchovné poradkyně 2.st. spadali hlavně žáci 9.tř. a jejich výběr školy pro volbu povolání. Výchovná poradkyně pro 1.st.zodpovídala za veškeré dokumenty týkající se všech žáků s SPU. Na začátku školního roku byli žáci 9. tříd vyšetřeni na profi orientaci v pedagogicko psychologické poradně. Žáci pátých, sedmých a devátých tříd byli seznámeni s možnostmi a podmínkami studia na středních školách. Dále byli informováni o způsobech výběru vhodné školy (internetové stránky škol, dny otevřených dveří, veřejné prezentace středních škol, informační letáky a brožury zasílané do škol). Žáci obdrželi harmonogram průběhu přijímacího řízení v daném školním roce. Všichni naši žáci se dostali na střední školu, kterou si zvolili. Ve školním roce 2013/2014 pracovali vyučující, jak na I., tak na II. stupni podle jednotných individuálních vzdělávacích plánů. Na jejich tvorbě se podíleli třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů, přičemž spolupracovali s výchovnou poradkyní. Postupy a metody byly průběžně konzultovány se speciální pedagožkou Mgr. Evou Míkovou, která prováděla náslechy a výsledky svého pozorování reflektovala s jednotlivými vyučujícími. V pololetí proběhlo hodnocení, na jehož základě bylo možné porovnat úroveň žákových vědomostí a to, do jaké míry se plán osvědčil. Vyučující s přihlédnutím k těmto skutečnostem pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů dále i ve 2. pololetí. Velkým přínosem pro práci s dětmi s SPU byly konzultace s Mgr. Evou Míkovou i PhDr. Irenou Kitzberger Vlachynskou, které na škole během celého roku působily. Tyto konzultace využívali jak vyučující, tak i rodiče s dětmi. Pozitivem na této spolupráci bylo i to, že některé děti mohly být vyšetřeny přímo ve škole. 21. Hodnocení prevence rizikového chování (na základě minimálních preventivních programů, grantů, hodnocení činnosti metodika školní prevence, účast na pravidelných a větších akcích) Stejně jako v předchozích letech byly i ve školním roce 2013/2014 pro žáky pořádány akce zaměřené na prevenci rizikového chování, jejichž cílem bylo zabránit šíření těchto jevů a zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům okolí. Škola stejně jako v předchozích letech spolupracovala formou pravidelného měsíčního setkávání metodiků prevence jednak se školami Městské části Praha 6 a jednak s Pedagogicko psychologickou poradnou. Dále pokračovala spolupráce s o.s. Prev-Centrum v Praze 6, které na škole zajišťovalo bloky všeobecné primární prevence Prevence rizik a hlouposti. Spolupráce školy s Prev- Centrem je na velmi dobré úrovni, pravidelně každé pololetí společně hodnotíme cíle, které jsme si na počátku programu primární prevence stanovili. Výhodou je rovněž skutečnost, že na blocích všeobecné primární prevence se účastní také třídní učitelé, kteří mohou ve své další práci s jednotlivými třídami navázat na poznatky získané během těchto bloků. 11

12 Jako ne zcela optimální se ukázalo, že funkci metodika prevence rizikového chování zastávala vyučující I. stupně, pro příští školní rok bude metodikem Mgr. Daniela Křesťanová (funkci zastávala již v minulosti do roku 2007). 22. Školská rada složení, četnost zasedání, hodnocení činnosti, spolupráce s vedením školy Školská rada při ZŠ Mikoláše Alše pracuje v současné době ve složení: 3 zástupci rodičů, 3 zástupci pedagogického sboru a 3 zástupci MČ Suchdol. Ve školním roce 2013/2014 se Školská rada na svých jednáních věnovala schválení inovovaného Školního vzdělávacího programu, výroční zprávy, projednávání hospodaření. Na podnět Školské rady přistoupila MČ Suchdol k rozšíření a modernizaci školního hřiště. Zápisy z jednání Školské rady a projednávané dokumenty jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, její zaměření; u sdružení rodičů uveďte přesný název organizace, její právní formu (odborová organizace, organizace zaměstnavatelů, občanské sdružení, OPS ) a. SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy Sdružení rodičů při Základní škole Mikoláše Alše) Spolupráce se SRPŠ má ve škole dlouholetou tradici. Hlavní výbor SRPŠ úzce spolupracuje s vedením školy. Informace přenášejí zástupci jednotlivých tříd ostatním rodičům prostřednictvím třídních schůzek. Na základě schváleného rozpočtu pak SRPŠ z příspěvků rodičů přispívá například na výukové materiály, učební pomůcky, výtvarné potřeby, na odměny v různých soutěžích a na vzdělávání pedagogů. V průběhu školního roku jsme spolupracovali s rodiči formou pravidelných konzultací věnovaných prospěchu. Probíhaly individuální pohovory k problematice chování dětí. Probírali jsme možnosti zlepšení školního stravování. b. Spolupráce s Městskou částí Praha Suchdol S naším zřizovatelem MČ Praha Suchdol jsme ve školním roce 2013/2014 spolupracovali při Suchdolském (p)osvícení, zapojili jsme se do akcí věnovaných památce generálmajora Pernického, školní pěvecký sbor vystoupil při Zpívání u Betlému, na Masopustu a Čarodějnicích. V květnu nám byl poskytnut výstavní prostor kabinetu Mikoláše Alše pro výstavu výtvarných prací žáků 2. stupně s názvem Zvíře. Na konci června proběhlo ocenění vynikajících žáků panem starostou. Díky grantům přiděleným MČ Suchdol nabízíme dětem bezplatně anglickou konverzaci s rodilým mluvčím a doučování. Mohli jsme prohloubit spolupráci s ČZU, pokračujeme v projektu Předškolák, doplnili jsme kabinet 1. stupně názornými pomůckami, zorganizovali jsme adaptační kurz pro 6. třídu a v závěru školního roku jsme uspořádali třídenní výjezd pedagogického sboru Týmová sborovna. c. Liga proti rakovině Pravidelně podporujeme akci, kterou vyhlašuje výše uvedená organizace. V rámci Květinového dne žáci devátých ročníků vybrali částku Kč, kterou jsme přispěli na léčbu onkologicky nemocných pacientů. d. Spolupráce s ČZU v Praze Suchdole Ve školním roce 2013/2014 se díky grantové podpoře MČ Suchdol rozšířila spolupráce s ČZU. Studenti fakulty Lesnické a dřevařské po celý rok připravovali a realizovali 12

13 programy pro všechny třídy 1. stupně v rámci programu Lesní pedagogika. Tato spolupráce bude pokračovat v obdobné formě i v následujícím školním roce. Žáci 8. tříd navštívili Fakultu agrobiologie a potravinových zdrojů. e. Mateřské školy Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu dětí nastupujících do 1. tříd proběhly na podzim 2013 v mateřských školách Gagarinova, K Roztokům a Únětice informační schůzky rodičů s ředitelkou školy. Předškolákům a jejich rodičům byly věnovány také dva dny Otevřených dveří. Pokračovali jsme v projektu Předškolák, v jehož rámci jsme připravili návštěvy budoucích prvňáků v současných 1. třídách a také ukázkovou hodinu přírodopisu na 2. stupni. Před zápisem se mohli předškoláci také seznámit se školou neformálním způsobem na dvoudenní akci Školní autobus. Děti přijaté do 1. tříd pak byly v červnu 2014 přijímány do řad žáků školy na Pikniku za školou, který se uskutečnil na závěr školního roku. 24. Školní stravování: počty stravovaných žáků 275 z toho počty žáků z jiných škol Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 1 20 z toho grant. program Otevřený svět 0 */ **/ ***/ zážitkové kurzy (samostatné) 0 0 ŠvP (včetně výjezdů organizovaných jako zážit. kurzy) lyžařské kurzy (včetně kurzů organizovaných jako 1 19 zážit. kurzy) jiné sportovní kurzy 0 0 jiné kurzy 0 0 */s trv. bydlištěm v MČ / **/s trv. bydlištěm v obcích dle dohody s Letištěm Praha a.s. ***/ s trv. bydlištěm mimo MČ ( + stručné hodnocení očekávaných přínosů) 26. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce, účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce, četnost, zkušenosti) Ve školním roce 2013/2014 škola nespolupracovala s žádným zahraničním partnerem. 27. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol (kontrolní orgán, termín a předmět kontroly, závěr a opatření přijatá školou) V září 2013 proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Týkala se přijetí a plnění opatření na základě inspekční zprávy čj. ČŠIA-743/12-A. Všechny kontrolované body splnily příslušná ustanovení školského zákona. 28. Účast žáků v soutěžích (organizátor, typy soutěží, dlouhodobé a příležitostné soutěže, počty účastníků, příp. umístění) Název Účastníci Umístění 13

14 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Turnaj ve vybíjené 4. a 5. ročníky Turnaj ve futsale 8. ročníky místo Turnaj v přehazované 6. ročník Turnaj ve florbale 8. ročník 29. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu: kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí Cizí státní příslušníci: Státy z EU (názvy) počet dětí Státy mimo EU (názvy) počet dětí Slovensko 2 Mongolsko 1 Rusko 2 Ukrajina Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání (zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Environmentální výchova (vzdělávání a osvěta nad rámec osnov či ŠVP; předměty rozšiřující tuto oblast apod.) V průběhu celého školního roku žáci prvního stupně ZŠ poznávali prostředí lesa pomocí zážitkového environmentálního vzdělávání, tzv. lesní pedagogiky. Dopolední bloky probíhaly v Roztockém háji pod vedením tvořivých a příjemných lesních pedagogů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Děti tak měly možnost navštívit les společně s lesníky a tím lépe porozumět hospodaření v lesích. V dubnu proběhly na škole projektové dny na téma Zvíře, během nichž žáci prvního stupně prošli dílnami zaměřenými na pohádky, bajky, dramatickou výchovu, návštěvu farmy, matematiku, zvířecí tance, atd. Na druhém stupni nabídl každý učitel vlastní projekt v rámci svého předmětu. Na projektové dny navázala vernisáž, během níž se vybrala částka, která se následně věnovala útulku pro opuštěná zvířata. Třída II. B se rozhodla díky podnětům během projektu k adopci papouška nádherného v pražské ZOO, aby jej poté mohli žáci ke Dni dětí navštívit. Škola se zapojila do sběru starých počítačů a notebooků v rámci soutěže Praha plná počítačů, kterou vyhlásilo hlavní město Praha ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL. V návaznosti na minulé roky jsme se i letos zúčastnili soutěže ve sběru starého 14

15 papíru ve spolupráci s Pražskými službami a.s. a během roku jsme celkově nasbírali kg papíru. Během školního roku děti dále absolvovaly přednášky a kurzy EVVO (voda, dravci, sovy), školu v přírodě, vytvářely herbáře s ohledem na užitkové rostliny, navštívily pražskou ZOO, útulek pro zvířata, skleníky tropických a užitkových rostlin, atd. 34. Multikulturní výchova (zejména začleňování žáků cizinců, příp. národnostních menšin, do českého prostředí; dále např. osvětová část, účast pedagogů na odborných seminářích) Stručná informace o využití vnějších evaluačních prostředků (certifikáty, externí evaluační testy, v textové části lze doplnit statistickými a jinými souhrnnými údaji) Vnější evaluační prostředky využila škola zejména v rámci dlouhodobého sledování jednotlivých tříd s nastaveným testováním v 7. a 9. ročníku za pomoci SCIO testů. Smyslem tohoto testování je jednak zjistit aktuální úroveň jednotlivých tříd, poskytnout jednotlivým žákům konkrétní informace o jejich úrovni v celorepublikovém porovnání a dále sledovat vývoj jejich úrovně v průběhu školní docházky na druhém stupni Výsledky testování STONOŽKA (SCIO) Ve školním roce 2013/2014 proběhlo testování sadou testů STONOŽKA společnosti SCIO v 7. a 9. ročnících. Český jazyk Matematika Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk 7. ročník Průměrný výsledek - lepší výsledek než 50% zúčastněných škol. Slabší výsledek - lepší výsledek než 30% zúčastněných škol. 9. ročník Nadprůměrný výsledek - lepší výsledek než 70% zúčastněných škol. Nadprůměrný výsledek - lepší výsledek než 80% zúčastněných škol. Nadprůměrný výsledek - lepší výsledek než 80% zúčastněných škol. Průměrný výsledek - lepší výsledek než 50% zúčastněných škol. Využití studijního potenciálu: Ve všech předmětech je studijní potenciál žáků využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich stud. předpokladů. 36. Stručná informace o autoevaluaci, dosavadních zkušenostech (využití testů, dotazníkových šetření a jiných metod) Informace o grantech (vč. neposkytnutých) ve škol. roce 2013/2014: 15

16 název grantu žádáno poskytnuto (v poskytovatel grantu (v Kč) Kč) Didaktické pomůcky do výuky MČ Praha-Suchdol stupně 6 seminářů RWCT pro pedagogy MČ Praha-Suchdol Lesní pedagogika pro žáky ZŠ MČ Praha-Suchdol Předškolák MČ Praha-Suchdol Bloky všeobecné primární prevence MČ Praha-Suchdol na ZŠ Mikoláše Alše Vybavení ICT pro zkvalitnění výuky Letiště Praha Doučování žáků se sociálním MČ Praha-Suchdol znevýhodněním Zážitkový kurz pro žáky 6. ročníku MČ Praha-Suchdol Anglická konverzace s rodilým MČ Praha-Suchdol mluvčím Bloky všeobecné primární prevence MŠMT na ZŠ Mikoláše Alše Týmová sborovna * MČ Praha-Suchdol Anglická konverzace s rodilým * MČ Praha-Suchdol mluvčím Doučování žáků se sociálním * MČ Praha-Suchdol znevýhodněním Bloky všeobecné primární prevence * MČ Praha-Suchdol Za tajemstvím lesa * MČ Praha-Suchdol Zdravá výživa ve škole * MČ Praha-Suchdol Zeleň v prostoru dětského hřiště ** MHMP Základní školy Mikoláše Alše Rekultivace hlavní fasády ZŠ MHMP Mikoláše Alše *pozn.: čerpání do prosince 2014 **pozn.: čerpání do prosince Konkrétní formy spolupráce v oblasti Veřejná služba pro účely grantových žádostí (v čí prospěch, forma a četnost, jiná specifikace) Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů, priorit a jiné) Ve školním roce 2013/2014 jsme si stanovili jako dlouhodobé úkoly následující priority : 1. Propagace školy Změnili jsme podobu webových stránek. Pravidelně je aktualizujeme a snažíme se včas informovat o veškerém dění ve škole. Pravidelně přispíváme do Suchdolských listů. Ve škole vychází školní časopis Alšík. Díky kreativnímu přístupu učitelek výtvarné výchovy se pozvedla úroveň výzdoby školy. Propagaci školy také napomáhá naše účast na aktivitách pořádaných obcí. Významným krokem k propagaci školy bylo uspořádání Pikniku za školou. 16

17 2. Spolupráce s rodiči Ve škole je otevřená atmosféra. Rodiče přicházejí za učiteli nebo vedením školy s připomínkami, návrhy a dotazy. Zástupci rodičů se ve spolupráci s vedením školy aktivně věnovali stravování ve školní jídelně. Připravili a vyhodnotili dotazníkové šetření a zorganizovali přednášku o zdravé výživě. Rodiče jsou pravidelně zváni na konzultační hodiny a Dny otevřených dveří. Potěšující byla velká účast rodičů a přátel školy na akcích školy jako je Vánoční zpívání a Piknik za školou. 3. Materiální zázemí I přes omezené možnosti se snažíme o postupnou modernizaci vnitřního vybavení školy a doplňování pomůcek. Přesto je především interiérové vybavení učeben a kabinetů stále zastaralé. Díky navýšení finančních prostředků od zřizovatele jsme vybavili novým nábytkem 5 1. tříd. 4. Efektivita řízení aktivní podíl pracovníků Na pedagogických radách jsme během školního roku průběžně plánovali a rozdělovali úkoly týkající se společných akcí školy. Všichni učitelé se aktivně zapojili do organizace Vánočního zpívání a trhů a Pikniku za školou, který byl vyvrcholením závěru školního roku. Na konci června celý pedagogický sbor absolvoval třídenní výjezd SESteachers pořádaný Občanským sdružením Sebe-Spolu. Zaměřili jsme se právě na týmovou spolupráci, komunikaci a osobní zodpovědnost vztahující se k celkovému zlepšování práce školy. 5. Spolupráce s MŠ S mateřskými školami v Suchdole a v Úněticích jsme spolupracovali v průběhu celého roku. 6. Motivace žáků k učení Do určité míry se podařilo zpestřit škálu výukových metod. Během roku jsme pro celý pedagogický sbor zorganizovali cyklus seminářů věnovaných kritickému myšlení. Učitelé se zúčastňovali školení rozšiřující jak jejich odbornost, tak didaktické vědomosti. Přesto máme v této oblasti stále značné rezervy. 7. Podpora dětí se speciálními výukovými potřebami Velkou pozornost jsme věnovali dětem, které pracují podle individuální vzdělávacího plánu. Na pedagogických radách jsme tuto problematiku řešili velmi intenzivně. Na podzim proběhl seminář věnovaný dětem se speciálními výukovými potřebami. Celý rok probíhala těsná spolupráce speciální pedagožky s vyučujícími. 40. Základní údaje o hospodaření školy (obecný přehled, příp. příloha) Viz. příloha V Praze dne: Zpracovala: Mgr. Alexandra Kejharová 17

18 18

19 19

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU VV A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL NA 2. STUPNI A PROGRAMEM ZAČÍT

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Obsah I. Statistická část...str. 3 II. Textová část.........str. 15 1. Přesný název školy, zařazení do sítě....str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Obsah I. Informační a statistická část...str. 3 II. Textová část.........str. 13 1. Zařazení do sítě škol.....str.

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část

AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA úvodní část AB. Přesný název školy, zřizovatel (název, sídlo) A ZÁKLADNÍ ŠKOLA výchovně vzdělávací část A. Charakteristika školy, počet budov A. Vzdělávací program

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PRAHA ZÁŘÍ 2013 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2012 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2008-2009 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 5 Systém jazykové výuky str. 6 Vzdělávací cíle str. 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více