Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1

2 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j. a data vydání rozhodnutí) Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Č.j.20/7/2005 ze dne Zřizovatel Městská část Praha-Suchdol, se sídlem Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol, IČ Charakteristika školy (úplná základní škola s ročníkem, součásti MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ atd.) Jedná se o úplnou základní školu s ročníkem, součástí školy je školní jídelna a školní družina. Škola Mikoláše Alše se nachází v klidném prostředí městské části Praha- Suchdol a je jedinou základní školou v obci. Navštěvují ji také žáci, pro něž není spádovou. Své jméno dostala po českém malíři a kreslíři, který v Suchdole v letech žil a za jehož pobytu zde vznikla jeho nejznámější díla. Škola se může pochlubit osmdesátiletou historií, provoz zde byl zahájen v roce Výuka zde probíhá v ročníku, na I. stupni ve dvou paralelních třídách s výjimkou 5. ročníku, na II. stupni pak v 8. ročníku také ve dvou paralelních třídách, v 6., 7. a 9. ročníku po třídě jedné. Škola funguje ve dvou vzájemně propojených budovách, ve starší z nich je umístěna školní družina a třídy. Vedle tříd se zde nachází i odborné učebny gymnastický sál, keramická dílna a učebna praktických činností. Ve druhé budově, která byla otevřena v roce 1993, se vedle kmenových tříd nachází také několik odborných učeben pracovna fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, učebna výpočetní techniky, cvičná kuchyně, tělocvična. Škola je vybavena multifunkční učebnou s interaktivní tabulí, další dvě interaktivní tabule jsou umístěny v učebně výpočetní techniky a v kmenové učebně II. třídy na Staré budově. V přilehlém okolí se nachází dětské hřiště a osvětlené hřiště s umělým povrchem, které v odpoledních hodinách slouží i veřejnosti. Škola pořádá každoročně ve spolupráci s ČZU plavecký výcvik pro žáky III. tříd. Žáci VII. třídy absolvují pravidelně lyžařský výcvik. Škola nabízela v rámci poradenského centra služby speciálního pedagoga, školního psychologa a výchovného poradce. Prevenci sociálně patologických jevů zabezpečuje metodik prevence. Ve školním roce 2013/2014 škola spolupracovala například s Českou zemědělskou univerzitou na projektu zaměřeném na lesní pedagogiku či se společností Ornita. 4. Údaje o vedení školy Ředitelka školy Ve funkci od Vzdělání Datum jmenování na Jméno, příjmení, titul roku základě konkurzního řízení Alexandra Kejharová, Mgr VŠ Zástupce ředitelky školy Ve funkci od Vzdělání Oblast řízení Jméno, příjmení, titul roku Petr Mácha, Mgr VŠ Pedagogická I. a II. stupeň 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje tel , fax

3 6. Počet tříd a žáků, vzdělávací program školy, vzdělávací projekty a) počet tříd a žáků, školní vzdělávací program/y název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program dle RVP ZV, S úsměvem ke vzdělání č.j.192/2003, od Celkem 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků b) vzdělávací projekty vzdělávací projekt 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Začít spolu Zdravá škola, Škola podporující zdraví Tvořivá škola jiný vzdělávací projekt *) Celkem *) doplňte název 7. Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce 2013/14; výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e) (způsob sledování, hlavní poznatky) Novelizovaný ŠVP platný od (Plný název: Školní vzdělávací program dle RVP ZV, S úsměvem ke vzdělání, od , č.j. 192/2013) přinesl především následující změny, částečně vyplývající i z kontroly a doporučení ČŠI. Nejvýznamnější změny nastaly v následujících oblastech: - navýšení jedné hodiny tělesné výchovy ve 3. ročníku - změna předmětu Člověk a čas na Přírodovědu a Vlastivědu ve 4. a 5. ročníku - výuka druhého cizího jazyka (němčiny) jako povinného předmětu od 7. ročníku Další drobné úpravy učiva jsme provedli na základě vyhodnocení zkušeností vyučujících, které každoročně probíhá v jednotlivých předmětových komisích. Obsah učiva i stanovené výstupy ŠVP byly na 1. stupni splněny. Během školního roku učitelé do výuky zařazovali prvky programu Začít spolu, jako je např. práce v centrech aktivit, kde je kladen důraz na samostatnost žáků a zároveň spolupráci ve skupině, dále ranní kruh a hodnotící kruh. Ve všech ročnících se prolínala výuka frontální, skupinová a projektová. Vždy byl kladen důraz na aplikaci mezipředmětových vztahů. Zároveň jsme se zaměřili na individuální přístup k dětem. 3

4 Pro splnění klíčových kompetencí jsme používali nejčastěji následující metody: - kooperativní techniky - komunitní kruh - myšlenkové mapy - brainstorming - kritické myšlení - práce s interaktivní tabulí - činnostní učení - dramatická výchova Výuka byla vhodně doplňována aktivitami nad rámec vyučování: - tematické besedy v místní knihovně - návštěvy divadelních představení - Lesní pedagogika s ČZU - cyklus soutěží pořádaných Letištěm Václava Havla - návštěvy dopravního hřiště DDM P6 - vzdělávací pořady v Městské knihovně - školy v přírodě, výlety - den s integrovaným záchranným systémem - celoškolní projekt Zvíře V následujícím školním roce se učitelé 4. a 5. ročníků zaměří na časovou dotaci předmětu Přírodověda, neboť se podle dosavadních zkušeností jeví 1 hodina týdně jako nedostačující. Výsledky vzdělávání byly na 2. stupni systematicky sledovány a vyhodnocovány v předmětových komisích a na pedagogických radách. Zvýšenou pozornost jsme v tomto školním roce věnovali dětem se specifickými poruchami učení, které mají vypracovaný individuální vzdělávací plán nebo je jim doporučena tolerance dílčích výukových obtíží. Vzhledem k tomu, že dětí, které obdrží na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně výše uvedená doporučení, každoročně přibývá, budeme se této problematice věnovat systematicky nadále. Ne vždy se učitelům podaří najít správnou míru tolerance nebo individuálních úlev a alternativních způsobů ověřování zvládnutého učiva. Snažíme se v tomto směru spolupracovat s rodiči a odborníky. Nejvýraznějším zásahem do ŠVP na 2. stupni bylo zařazení druhého cizího jazyka (němčiny) jako povinného předmětu. Tím se značně zúžil prostor pro časovou dotaci a nabídku povinně volitelných předmětů. Nesporný negativní vliv na naplňování ŠVP má každoroční střídání vyučujících angličtiny a s tím související jejich profesní nezkušenost. Na stabilizaci v této oblasti se musíme zaměřit. Učitelé na 2. stupni zařazovali do výuky prvky kritického myšlení, aplikovali kooperativní vyučování a učení v souvislostech. Přesto stále ve velké míře převažuje frontální výuka, inovativní formy a metody výuky zařazují učitelé méně. Také v 6. až 9. ročnících obohacovali učitelé výuku o exkurze a návštěvy zajímavých míst: - adaptační zážitkový kurz pro 6. ročník - lyžařský výcvik pro 7. a 8. ročníky - výjezd do Anglie - adventní zájezd pro němčináře do Norimberku - besedy v místní knihovně - návštěva ČZU - útulek v Tróji 4

5 - památník Terezín - provoz pivovaru - divadelní představení - sportovní soutěže - školy v přírodě - den s integrovaným záchranným systémem - celoškolní projekt Zvíře Na základě sdílených zkušeností pedagogického sboru se v rámci ŠVP zaměříme na přechod dětí mezi 1. a 2. stupněm, návaznost obsahu učiva, očekávané výstupy a osvojené schopnosti a dovednosti. 8. Údaje o pracovnících školy (v rámci hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k učitelé vychovatelé 5 6 spec. pedagogové 1 1 psychologové 0 0 pedagog. vol. času 0 0 asistenti pedagoga 1 1 trenéři 0 0 pedagogičtí celkem nepedagogičtí celkem všichni b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby): věk do 20 let (včetně) let let let let 61 rok a více z toho důchodci učitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové pedag.vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho počet žen c) odb. kvalifikace (ne aprobovanost) pedagogických pracovníků k dle zák. č.563/2004 Sb. (fyzické osoby): PP celkem PP s odb. kvalifikací PP bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové

6 pedagogové volného času asistenti pedagoga trenéři d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 8 z toho rodilých mluvčích 0 celkem učitelů cj s odbornou kvalifikací 3 celkem učitelů cj bez odborné kvalifikace počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj žáci učící se cj jako povinně jako povinný předmět volitelný předmět 5 žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní příp. komentář v příloze e) výuka některých předmětů v cizím jazyku (forma výuky, třídy, počet hodin výuky týdně a číslo rozhodnutí MŠMT) Nevyučoval se žádný předmět v cizím jazyku. f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 7 z toho do důchodu (počet) 0 g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet) 5 h) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 0 i) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 3 j) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy) (existenci plánu DVPP, jeho zaměření.) 6

7 DLOUHODOBÉ STUDIUM (dle plat. vyhl.) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium v oblasti pedagogických věd 4 5 let 2 2 roky studium pedagogiky 0 0 studium pro asistenty pedagoga 0 0 studium pro ředitele škol a školských 0 0 zařízení studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 0 další vysokoškolské studium 0 0 (další aprobace ) celkem studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium pro vedoucí pedagogické 0 0 pracovníky studium pro výchovné poradce 1 2,5 roku studium k výkonu specializovaných 0 0 činností celkem studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 1 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání počet účastníků délka studia (zejména kurzy a semináře) (v týdnech či dnech) Kritické myšlení 29 4 dny Studium VP 1 celoročně Školská legislativa 1 1 den Seminář v Regensburgu (alternativní výukové metody) ICT ve škole inovativní výukové aktivity a ICT strategie ve škole Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce 1 2 dny 1 1 den 1 1 den Netradiční výtvarné techniky 1 1 den 7

8 Tvořivá práce v literární výchově a 2 1 den její propojení se slohovým výcvikem Dyskalkulie a její reedukace 1 1 den Práce s dětmi s SPU 23 1 den Nový Občanský zákoník v praxi 1 1 den Školení Fraus - matematika 1 1 den Týmová sborovna (SES Teacher) 26 3 dny Mentoring 2 celoročně Komunikační techniky (SES Teacher) 29 1 den 9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou: předmět jazyky M Př. informatika VV HV TV jiné*) počet tříd počet žáků *) uveďte které 10. Složení specializovaných tříd k : celkem z toho z toho z toho poruchy učení poruchy chování přípravné třídy počet žáků ve spec. třídách Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.) k : počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Formy péče o nadané žáky (organizace jejich vzdělávání, nabídka školy) a zkušenosti v této oblasti V průběhu roku 2013/2014 byl na škole vzděláván jeden mimořádně nadaný žák. Žák byl integrován v běžné třídě, pouze pro potřeby mimořádného nadání v oblasti matematiky byl vzděláván podle individuálního plánu. 13. Počet integrovaných dětí k (na základě doporučení PPP, SPC a odborného lékaře): celkem z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální autisté kombinované

9 14. Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2014/15 plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2013/14, které nastoupí v září 2014 počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 1 0 soukromá gymnázia 0 2 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ z devátých ročníků přijato (pokud je známo): gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato (pokud je známo): z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 20 v nižším ročníku Volitelné a nepovinné předměty (názvy jednotlivých volitelných a nepovinných předmětů vyučovaných ve školním roce 2013/14, příslušné počty žáků a celkový počet žáků navštěvujících tyto předměty; příp. způsob organizace) Povinně volitelné předměty: Sportovní hry Německý jazyk Užité výtvarné činnosti 27 žáků 15 žáků 14 žáků Nepovinné předměty: Anglický jazyk Celkem 42 žáků žáků, resp. 20 žáků 9. ročníku (každý 2 volitelné předměty), 16 žáků 7. ročníku (1 volitelný předmět) a 42 žáků nepovinný Aj v 1. ročníku 9

10 18. Kroužky (názvy jednotlivých kroužků organizovaných ve školním roce 2013/14, příslušné počty žáků a celkový počet žáků navštěvujících tyto kroužky) Výtvarný kroužek 12 žáků Dramatický kroužek 10 žáků Pěvecký sbor 14 žáků Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ 11 žáků Kytara 14 žáků Moderní tanec 24 žáků Šachy 8 žáků Badminton 14 žáků Keramika 16 žáků Klavír 10 žáků Flétna 7 žáků Florbal 39 žáků Celkem 179 žáků 19. Školní družina, školní klub: počet oddělení počet žáků školní družina školní klub 0 0 ( + stručné hodnocení jejich činnosti) Od října 2013 byla navýšena kapacita školní družiny. Celkem šest oddělení navštěvovalo 163 žáků z 1. až 4. ročníků. Díky přestavbě části půdního prostoru školy vznikly krásné učebny pro III. a VI. oddělení. Zájmové vzdělávání probíhalo podle tematických plánů vypracovaných z obsahu Školního vzdělávacího programu ŠD Hrou za poznáním. Výchovně vzdělávací činnost byla doplněna příležitostnými činnostmi z oblasti bezpečnosti a zdraví, např. besedou s Policií ČR, se zdravotníky, z oblasti kultury, např. návštěvami muzeí, výstav, divadelních představení, módní přehlídky, karnevalu, ale též z oblasti sportu, např. turnaj ve florbalu, bowlingu, kuličkách, kuželkách nebo soutěž v hodu papírovou vlaštovkou, v jízdě na kole a koloběžkách, v šachu apod. Prvňáčkové se zúčastnili bivakování v ŠD. Žáci III. a IV. oddělení po celý rok pečovali o zvířátka - želvu suchozemskou, želvu vodní, agamu vousatou, morčata a pískomily. Žáci II. a V. oddělení poznávali vzdálenější okolí školy prostřednictvím tematických vycházek a výletů, např. na Babu, do Stromovky, na Kozí hřbety, do Únětic, Roztok, Lysolaj, na Pražský hrad nebo na Letnou Čtenářské dovednosti žáků byly rozvíjeny pravidelnými návštěvami místní knihovny, různými besedami s knihovnicí, s autorkou dětských knížek, prezentací dětské české i světové literatury, četbou knih apod. Ze všech činností jsme pořizovali fotodokumentaci, kterou jsme ukládali do fotogalerie na webových stránkách školní družiny, kde si ji mohli rodiče prohlédnout, a z které byla vytvořena první družinová ročenka. 10

11 20. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, pomoc školy při začleňování dětí ze znevýhodněného prostředí, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, příp. dalšími subjekty), zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí V letošním školním roce působily na naší škole 2 výchovné poradkyně: Ing. Monika Radová pro II. stupeň a Mgr. Helena Pavlasová pro I. stupeň, která druhým rokem absolvovala studium (250 hod.) Výchovné poradenství. Do kompetencí výchovné poradkyně 2.st. spadali hlavně žáci 9.tř. a jejich výběr školy pro volbu povolání. Výchovná poradkyně pro 1.st.zodpovídala za veškeré dokumenty týkající se všech žáků s SPU. Na začátku školního roku byli žáci 9. tříd vyšetřeni na profi orientaci v pedagogicko psychologické poradně. Žáci pátých, sedmých a devátých tříd byli seznámeni s možnostmi a podmínkami studia na středních školách. Dále byli informováni o způsobech výběru vhodné školy (internetové stránky škol, dny otevřených dveří, veřejné prezentace středních škol, informační letáky a brožury zasílané do škol). Žáci obdrželi harmonogram průběhu přijímacího řízení v daném školním roce. Všichni naši žáci se dostali na střední školu, kterou si zvolili. Ve školním roce 2013/2014 pracovali vyučující, jak na I., tak na II. stupni podle jednotných individuálních vzdělávacích plánů. Na jejich tvorbě se podíleli třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů, přičemž spolupracovali s výchovnou poradkyní. Postupy a metody byly průběžně konzultovány se speciální pedagožkou Mgr. Evou Míkovou, která prováděla náslechy a výsledky svého pozorování reflektovala s jednotlivými vyučujícími. V pololetí proběhlo hodnocení, na jehož základě bylo možné porovnat úroveň žákových vědomostí a to, do jaké míry se plán osvědčil. Vyučující s přihlédnutím k těmto skutečnostem pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů dále i ve 2. pololetí. Velkým přínosem pro práci s dětmi s SPU byly konzultace s Mgr. Evou Míkovou i PhDr. Irenou Kitzberger Vlachynskou, které na škole během celého roku působily. Tyto konzultace využívali jak vyučující, tak i rodiče s dětmi. Pozitivem na této spolupráci bylo i to, že některé děti mohly být vyšetřeny přímo ve škole. 21. Hodnocení prevence rizikového chování (na základě minimálních preventivních programů, grantů, hodnocení činnosti metodika školní prevence, účast na pravidelných a větších akcích) Stejně jako v předchozích letech byly i ve školním roce 2013/2014 pro žáky pořádány akce zaměřené na prevenci rizikového chování, jejichž cílem bylo zabránit šíření těchto jevů a zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům okolí. Škola stejně jako v předchozích letech spolupracovala formou pravidelného měsíčního setkávání metodiků prevence jednak se školami Městské části Praha 6 a jednak s Pedagogicko psychologickou poradnou. Dále pokračovala spolupráce s o.s. Prev-Centrum v Praze 6, které na škole zajišťovalo bloky všeobecné primární prevence Prevence rizik a hlouposti. Spolupráce školy s Prev- Centrem je na velmi dobré úrovni, pravidelně každé pololetí společně hodnotíme cíle, které jsme si na počátku programu primární prevence stanovili. Výhodou je rovněž skutečnost, že na blocích všeobecné primární prevence se účastní také třídní učitelé, kteří mohou ve své další práci s jednotlivými třídami navázat na poznatky získané během těchto bloků. 11

12 Jako ne zcela optimální se ukázalo, že funkci metodika prevence rizikového chování zastávala vyučující I. stupně, pro příští školní rok bude metodikem Mgr. Daniela Křesťanová (funkci zastávala již v minulosti do roku 2007). 22. Školská rada složení, četnost zasedání, hodnocení činnosti, spolupráce s vedením školy Školská rada při ZŠ Mikoláše Alše pracuje v současné době ve složení: 3 zástupci rodičů, 3 zástupci pedagogického sboru a 3 zástupci MČ Suchdol. Ve školním roce 2013/2014 se Školská rada na svých jednáních věnovala schválení inovovaného Školního vzdělávacího programu, výroční zprávy, projednávání hospodaření. Na podnět Školské rady přistoupila MČ Suchdol k rozšíření a modernizaci školního hřiště. Zápisy z jednání Školské rady a projednávané dokumenty jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, její zaměření; u sdružení rodičů uveďte přesný název organizace, její právní formu (odborová organizace, organizace zaměstnavatelů, občanské sdružení, OPS ) a. SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy Sdružení rodičů při Základní škole Mikoláše Alše) Spolupráce se SRPŠ má ve škole dlouholetou tradici. Hlavní výbor SRPŠ úzce spolupracuje s vedením školy. Informace přenášejí zástupci jednotlivých tříd ostatním rodičům prostřednictvím třídních schůzek. Na základě schváleného rozpočtu pak SRPŠ z příspěvků rodičů přispívá například na výukové materiály, učební pomůcky, výtvarné potřeby, na odměny v různých soutěžích a na vzdělávání pedagogů. V průběhu školního roku jsme spolupracovali s rodiči formou pravidelných konzultací věnovaných prospěchu. Probíhaly individuální pohovory k problematice chování dětí. Probírali jsme možnosti zlepšení školního stravování. b. Spolupráce s Městskou částí Praha Suchdol S naším zřizovatelem MČ Praha Suchdol jsme ve školním roce 2013/2014 spolupracovali při Suchdolském (p)osvícení, zapojili jsme se do akcí věnovaných památce generálmajora Pernického, školní pěvecký sbor vystoupil při Zpívání u Betlému, na Masopustu a Čarodějnicích. V květnu nám byl poskytnut výstavní prostor kabinetu Mikoláše Alše pro výstavu výtvarných prací žáků 2. stupně s názvem Zvíře. Na konci června proběhlo ocenění vynikajících žáků panem starostou. Díky grantům přiděleným MČ Suchdol nabízíme dětem bezplatně anglickou konverzaci s rodilým mluvčím a doučování. Mohli jsme prohloubit spolupráci s ČZU, pokračujeme v projektu Předškolák, doplnili jsme kabinet 1. stupně názornými pomůckami, zorganizovali jsme adaptační kurz pro 6. třídu a v závěru školního roku jsme uspořádali třídenní výjezd pedagogického sboru Týmová sborovna. c. Liga proti rakovině Pravidelně podporujeme akci, kterou vyhlašuje výše uvedená organizace. V rámci Květinového dne žáci devátých ročníků vybrali částku Kč, kterou jsme přispěli na léčbu onkologicky nemocných pacientů. d. Spolupráce s ČZU v Praze Suchdole Ve školním roce 2013/2014 se díky grantové podpoře MČ Suchdol rozšířila spolupráce s ČZU. Studenti fakulty Lesnické a dřevařské po celý rok připravovali a realizovali 12

13 programy pro všechny třídy 1. stupně v rámci programu Lesní pedagogika. Tato spolupráce bude pokračovat v obdobné formě i v následujícím školním roce. Žáci 8. tříd navštívili Fakultu agrobiologie a potravinových zdrojů. e. Mateřské školy Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu dětí nastupujících do 1. tříd proběhly na podzim 2013 v mateřských školách Gagarinova, K Roztokům a Únětice informační schůzky rodičů s ředitelkou školy. Předškolákům a jejich rodičům byly věnovány také dva dny Otevřených dveří. Pokračovali jsme v projektu Předškolák, v jehož rámci jsme připravili návštěvy budoucích prvňáků v současných 1. třídách a také ukázkovou hodinu přírodopisu na 2. stupni. Před zápisem se mohli předškoláci také seznámit se školou neformálním způsobem na dvoudenní akci Školní autobus. Děti přijaté do 1. tříd pak byly v červnu 2014 přijímány do řad žáků školy na Pikniku za školou, který se uskutečnil na závěr školního roku. 24. Školní stravování: počty stravovaných žáků 275 z toho počty žáků z jiných škol Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 1 20 z toho grant. program Otevřený svět 0 */ **/ ***/ zážitkové kurzy (samostatné) 0 0 ŠvP (včetně výjezdů organizovaných jako zážit. kurzy) lyžařské kurzy (včetně kurzů organizovaných jako 1 19 zážit. kurzy) jiné sportovní kurzy 0 0 jiné kurzy 0 0 */s trv. bydlištěm v MČ / **/s trv. bydlištěm v obcích dle dohody s Letištěm Praha a.s. ***/ s trv. bydlištěm mimo MČ ( + stručné hodnocení očekávaných přínosů) 26. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce, účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce, četnost, zkušenosti) Ve školním roce 2013/2014 škola nespolupracovala s žádným zahraničním partnerem. 27. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol (kontrolní orgán, termín a předmět kontroly, závěr a opatření přijatá školou) V září 2013 proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Týkala se přijetí a plnění opatření na základě inspekční zprávy čj. ČŠIA-743/12-A. Všechny kontrolované body splnily příslušná ustanovení školského zákona. 28. Účast žáků v soutěžích (organizátor, typy soutěží, dlouhodobé a příležitostné soutěže, počty účastníků, příp. umístění) Název Účastníci Umístění 13

14 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Turnaj ve vybíjené 4. a 5. ročníky Turnaj ve futsale 8. ročníky místo Turnaj v přehazované 6. ročník Turnaj ve florbale 8. ročník 29. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu: kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí Cizí státní příslušníci: Státy z EU (názvy) počet dětí Státy mimo EU (názvy) počet dětí Slovensko 2 Mongolsko 1 Rusko 2 Ukrajina Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání (zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Environmentální výchova (vzdělávání a osvěta nad rámec osnov či ŠVP; předměty rozšiřující tuto oblast apod.) V průběhu celého školního roku žáci prvního stupně ZŠ poznávali prostředí lesa pomocí zážitkového environmentálního vzdělávání, tzv. lesní pedagogiky. Dopolední bloky probíhaly v Roztockém háji pod vedením tvořivých a příjemných lesních pedagogů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Děti tak měly možnost navštívit les společně s lesníky a tím lépe porozumět hospodaření v lesích. V dubnu proběhly na škole projektové dny na téma Zvíře, během nichž žáci prvního stupně prošli dílnami zaměřenými na pohádky, bajky, dramatickou výchovu, návštěvu farmy, matematiku, zvířecí tance, atd. Na druhém stupni nabídl každý učitel vlastní projekt v rámci svého předmětu. Na projektové dny navázala vernisáž, během níž se vybrala částka, která se následně věnovala útulku pro opuštěná zvířata. Třída II. B se rozhodla díky podnětům během projektu k adopci papouška nádherného v pražské ZOO, aby jej poté mohli žáci ke Dni dětí navštívit. Škola se zapojila do sběru starých počítačů a notebooků v rámci soutěže Praha plná počítačů, kterou vyhlásilo hlavní město Praha ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL. V návaznosti na minulé roky jsme se i letos zúčastnili soutěže ve sběru starého 14

15 papíru ve spolupráci s Pražskými službami a.s. a během roku jsme celkově nasbírali kg papíru. Během školního roku děti dále absolvovaly přednášky a kurzy EVVO (voda, dravci, sovy), školu v přírodě, vytvářely herbáře s ohledem na užitkové rostliny, navštívily pražskou ZOO, útulek pro zvířata, skleníky tropických a užitkových rostlin, atd. 34. Multikulturní výchova (zejména začleňování žáků cizinců, příp. národnostních menšin, do českého prostředí; dále např. osvětová část, účast pedagogů na odborných seminářích) Stručná informace o využití vnějších evaluačních prostředků (certifikáty, externí evaluační testy, v textové části lze doplnit statistickými a jinými souhrnnými údaji) Vnější evaluační prostředky využila škola zejména v rámci dlouhodobého sledování jednotlivých tříd s nastaveným testováním v 7. a 9. ročníku za pomoci SCIO testů. Smyslem tohoto testování je jednak zjistit aktuální úroveň jednotlivých tříd, poskytnout jednotlivým žákům konkrétní informace o jejich úrovni v celorepublikovém porovnání a dále sledovat vývoj jejich úrovně v průběhu školní docházky na druhém stupni Výsledky testování STONOŽKA (SCIO) Ve školním roce 2013/2014 proběhlo testování sadou testů STONOŽKA společnosti SCIO v 7. a 9. ročnících. Český jazyk Matematika Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk 7. ročník Průměrný výsledek - lepší výsledek než 50% zúčastněných škol. Slabší výsledek - lepší výsledek než 30% zúčastněných škol. 9. ročník Nadprůměrný výsledek - lepší výsledek než 70% zúčastněných škol. Nadprůměrný výsledek - lepší výsledek než 80% zúčastněných škol. Nadprůměrný výsledek - lepší výsledek než 80% zúčastněných škol. Průměrný výsledek - lepší výsledek než 50% zúčastněných škol. Využití studijního potenciálu: Ve všech předmětech je studijní potenciál žáků využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich stud. předpokladů. 36. Stručná informace o autoevaluaci, dosavadních zkušenostech (využití testů, dotazníkových šetření a jiných metod) Informace o grantech (vč. neposkytnutých) ve škol. roce 2013/2014: 15

16 název grantu žádáno poskytnuto (v poskytovatel grantu (v Kč) Kč) Didaktické pomůcky do výuky MČ Praha-Suchdol stupně 6 seminářů RWCT pro pedagogy MČ Praha-Suchdol Lesní pedagogika pro žáky ZŠ MČ Praha-Suchdol Předškolák MČ Praha-Suchdol Bloky všeobecné primární prevence MČ Praha-Suchdol na ZŠ Mikoláše Alše Vybavení ICT pro zkvalitnění výuky Letiště Praha Doučování žáků se sociálním MČ Praha-Suchdol znevýhodněním Zážitkový kurz pro žáky 6. ročníku MČ Praha-Suchdol Anglická konverzace s rodilým MČ Praha-Suchdol mluvčím Bloky všeobecné primární prevence MŠMT na ZŠ Mikoláše Alše Týmová sborovna * MČ Praha-Suchdol Anglická konverzace s rodilým * MČ Praha-Suchdol mluvčím Doučování žáků se sociálním * MČ Praha-Suchdol znevýhodněním Bloky všeobecné primární prevence * MČ Praha-Suchdol Za tajemstvím lesa * MČ Praha-Suchdol Zdravá výživa ve škole * MČ Praha-Suchdol Zeleň v prostoru dětského hřiště ** MHMP Základní školy Mikoláše Alše Rekultivace hlavní fasády ZŠ MHMP Mikoláše Alše *pozn.: čerpání do prosince 2014 **pozn.: čerpání do prosince Konkrétní formy spolupráce v oblasti Veřejná služba pro účely grantových žádostí (v čí prospěch, forma a četnost, jiná specifikace) Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů, priorit a jiné) Ve školním roce 2013/2014 jsme si stanovili jako dlouhodobé úkoly následující priority : 1. Propagace školy Změnili jsme podobu webových stránek. Pravidelně je aktualizujeme a snažíme se včas informovat o veškerém dění ve škole. Pravidelně přispíváme do Suchdolských listů. Ve škole vychází školní časopis Alšík. Díky kreativnímu přístupu učitelek výtvarné výchovy se pozvedla úroveň výzdoby školy. Propagaci školy také napomáhá naše účast na aktivitách pořádaných obcí. Významným krokem k propagaci školy bylo uspořádání Pikniku za školou. 16

17 2. Spolupráce s rodiči Ve škole je otevřená atmosféra. Rodiče přicházejí za učiteli nebo vedením školy s připomínkami, návrhy a dotazy. Zástupci rodičů se ve spolupráci s vedením školy aktivně věnovali stravování ve školní jídelně. Připravili a vyhodnotili dotazníkové šetření a zorganizovali přednášku o zdravé výživě. Rodiče jsou pravidelně zváni na konzultační hodiny a Dny otevřených dveří. Potěšující byla velká účast rodičů a přátel školy na akcích školy jako je Vánoční zpívání a Piknik za školou. 3. Materiální zázemí I přes omezené možnosti se snažíme o postupnou modernizaci vnitřního vybavení školy a doplňování pomůcek. Přesto je především interiérové vybavení učeben a kabinetů stále zastaralé. Díky navýšení finančních prostředků od zřizovatele jsme vybavili novým nábytkem 5 1. tříd. 4. Efektivita řízení aktivní podíl pracovníků Na pedagogických radách jsme během školního roku průběžně plánovali a rozdělovali úkoly týkající se společných akcí školy. Všichni učitelé se aktivně zapojili do organizace Vánočního zpívání a trhů a Pikniku za školou, který byl vyvrcholením závěru školního roku. Na konci června celý pedagogický sbor absolvoval třídenní výjezd SESteachers pořádaný Občanským sdružením Sebe-Spolu. Zaměřili jsme se právě na týmovou spolupráci, komunikaci a osobní zodpovědnost vztahující se k celkovému zlepšování práce školy. 5. Spolupráce s MŠ S mateřskými školami v Suchdole a v Úněticích jsme spolupracovali v průběhu celého roku. 6. Motivace žáků k učení Do určité míry se podařilo zpestřit škálu výukových metod. Během roku jsme pro celý pedagogický sbor zorganizovali cyklus seminářů věnovaných kritickému myšlení. Učitelé se zúčastňovali školení rozšiřující jak jejich odbornost, tak didaktické vědomosti. Přesto máme v této oblasti stále značné rezervy. 7. Podpora dětí se speciálními výukovými potřebami Velkou pozornost jsme věnovali dětem, které pracují podle individuální vzdělávacího plánu. Na pedagogických radách jsme tuto problematiku řešili velmi intenzivně. Na podzim proběhl seminář věnovaný dětem se speciálními výukovými potřebami. Celý rok probíhala těsná spolupráce speciální pedagožky s vyučujícími. 40. Základní údaje o hospodaření školy (obecný přehled, příp. příloha) Viz. příloha V Praze dne: Zpracovala: Mgr. Alexandra Kejharová 17

18 18

19 19

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Školní rok 2014/2015 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alexandra Kejharová ředitelka školy 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Školní rok 2015/2016 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Alexandra Kejharová ředitelka školy 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více